Garmin Asus M20 Quick Start Guide ไทย

คูม่ ือเริ่มตน้ อยา่ งรวดเร็ว

nüvifone™ M20 

กรุณาดู ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ใน หน้า 20 สำหรับคำเตือน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเจ้าของฉบับล่าสุดได้ที่ www.garminasus.com/nuvifoneM20

คุณสมบัติของอุปกรณ์ nüvifone
เลนส์กล้อง (ที่ด้านหลัง)
ช่องเสียบ
Mini-USB
สำหรับหูฟัง,
ไฟฟ้า และ
การเชื่อมต่อ
กับคอมพิวเตอร์

สไตลัส

เลนส์กล้อง
(ไม่มีใน
อุปกรณ์
บางรุ่น)

ปุ่มเพิ่ม
และลด
ระดับเสียง

ปุ่ม Hold;
เลื่อนลง
เพื่อล็อค
หน้าจอ

ช่องเสียบไฟ
ของแท่นรอง
สำหรับ
การนำทาง
ปุ่ม Send 

ปุ่ม Navigation 5 ทิศทาง

ปุ่ม End/Power

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การใส่ซิมการ์ดและ
แบตเตอรี่

ซิมการ์ด

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน เพื่อป้องกันความเสียหาย
ให้นำอุปกรณ์ออกมาด้วยเมื่อออกจากพาหนะ
หรือเก็บให้ห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง
1.

เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของ
nüvifone ออก
ฝาครอบ
แบตเตอรี่

2.

ใส่ซิมการ์ด (SIM) ในช่องเสียบด้านบน
ของช่องใส่แบตเตอรี่ ใส่ซิมการ์ดด้านที่
เป็นมุมหยักก่อน โดยให้หน้าสัมผัสสีทอง
คว่ำลง

ปุ่ม Reset
3.

ค้นหาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มาพร้อมกับ
กล่องผลิตภัณฑ์
4. ดูหน้าสัมผัสโลหะที่ส่วนท้ายของแบตเตอรี ่
ลิเธียมไอออน
5. ใส่แบตเตอรี่โดยให้หน้าสัมผัสโลหะของ
แบตเตอรี่ตรงกับหน้าสัมผัสโลหะในช่องใส่
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่

6.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ลงบนด้านหลัง
ของ nüvifone 

การชาร์จแบตเตอรี่

ให้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกินสี่ชั่วโมงก่อนการใช้งาน
ครั้งแรก หากแบตเตอรี่หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่
อย่างต่ำ 20 นาทีก่อนเปิดเครื่อง
1.

เสียบปลั๊กเข้ากับอะแดปเตอร์ AC หากจำเป็น
2. เสียบสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ AC
3. เชื่อมต่อ mini-USB ที่ปลายสาย USB
เข้ากับช่องเสียบ mini-USB ด้านล่าง
ของ nüvifone
4. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ AC เข้ากับ
เต้าเสียบไฟ
คุณสามารถชาร์จ nüvifone โดยใช้สาย USB
กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเปิดเครื่อง nüvifone
ของคุณ

กดปุ่ม Power ค้างไว้ เพื่อเปิดและปิด nüvifone 

การติดตั้ง nüvifone
ในพาหนะของคุณ

ก่อนการติดตั้ง nüvifone กรุณาดูข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งที่
กระจกหน้ารถ หน้า 20

1.

เสียบสายไฟของพาหนะเข้ากับช่องเสียบ
ที่ด้านหลังของแท่นรอง
แท่นรอง

สายไฟ
ของ
พาหนะ

2.

ยึดส่วนบนของแท่นรองเข้ากับแผ่นยึด
สูญญากาศ
3. แกะแผ่นพลาสติกใสออกจากแผ่นยึด
สูญญากาศทำความสะอาดและเช็ดกระจก
หน้ารถ รวมทั้งแผ่นสูญญากาศให้แห้ง
ด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุย

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

แผ่นยึด
สูญญากาศ

การถอด nüvifone ออกจาก
แท่นรอง
1.
2.

4.

ติดแผ่นสูญญากาศไว้ที่กระจก
หน้ารถ
5. ดันก้านย้อนกลับเข้าหากระจก
หน้ารถ
6. เสียบหน้าสัมผัสสีทองที่ด้านซ้าย
ของ nüvifone เข้าไปในแท่นรอง
7. ดัน nüvifone ไปด้านหลังจนกระทั่ง
ยึดติดกับแท่นรอง
nüvifone

8.

กดลงบนแท็บที่ส่วนบนสุดของแท่นรอง
ดัน nüvifone มาด้านหน้า

การถอดแท่นรองออกจาก
อุปกรณ์ยึด
1.

หมุนแท่นแรงไปทางด้านขวาหรือซ้าย
2. ออกแรงกดจนกระทั่งช่องเสียบบน
แท่นรองคลายลูกบอลบนอุปกรณ์ยึด

การถอดแผ่นยึดสูญญากาศ
ออกจากกระจกหน้ารถ
1.

ดันก้านบนแผ่นยึดสูญญากาศ
เข้าหาตัวคุณ
2. ดึงแท็บบนแผ่นยึดสูญญากาศ
เข้าหาตัวคุณ

เสียบสายไฟของพาหนะอีกด้านหนึ่ง
เข้ากับเต้าเสียบไฟในพาหนะของคุณ

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20 

การใช้หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่ได้อยู่ในระหว่างการใช้สาย คุณสามารถ
กดปุ่ม End หรือแตะ
> Today เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
แถบสถานะ
แตะที่ไอคอน
เพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติม

แตะเพื่อเปิด
เมนู Start
ไอคอนทางลัด
ของแอปพลิเคชัน
แตะที่ไอคอน
เพื่อเปิด
แอปพลิเคชัน

วันที่และเวลา
ปัจจุบัน แตะเพื่อ
ตั้งค่านาฬิกา
และการเตือน

ในการดูไอคอน
เพิ่มเติม ให้แตะ
และลากนิ้ว
ระหว่างไอคอน
สองแถว
แตะเพื่อโทรออก 

แตะเพื่อค้นหาและนำทาง
ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ

แตะเพื่อเปิดแผนที่
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การป้อนหมายเลข
1.
2.
3.

4.

5.

กดปุ่ม Send หรือแตะ Call
แตะ เพื่อเปิดปุ่มกด
ป้อนหมายเลข
หมายเหตุ: แตะ * ค้างไว้เพื่อป้อน
, (จุลภาค) และ 0 เพื่อป้อน +
(เครื่องหมายบวก)
ขณะที่คุณป้อน จะปรากฏรายการ
แสดงหมายเลขที่คล้ายคลึงกันกับ
ที่คุณป้อน
• แตะ เพื่อดูรายการทั้งหมด
• แตะหมายเลขในรายการเพื่อ
เลือกหมายเลข
• แตะ เพื่อกลับไปยังปุ่มกด
กดปุ่ม Send

การวางสาย

หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม End

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การตั้งค่าวอยซ์เมล์
1.
2.

แตะ

> Settings > Advanced
Settings > แท็บ Personal >
Phone > แท็บ Services

แตะ Voicemail and Text
Messages > Get Settings
3. ตรวจสอบว่าหมายเลขวอยซ์เมล์ของคุณ
ถูกต้อง แล้วแตะ OK

การโทรไปที่วอยซ์เมล์
1.

กดปุ่ม Send เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์
2. แตะ
3. แตะ 1 ค้างไว้

การดูประวัติการโทร
1.

กดปุ่ม Send
แตะ หากจำเป็น
3. แตะหมายเลขหรือรายชื่อในรายการ
เพื่อดูประวัติการโทรของคุณสำหรับ
หมายเลขหรือรายชื่อนั้น
2. 

เพิ่มรายชื่อ
1.

กดปุ่ม Send
2. แตะ
> > New Contact
3. ป้อนข้อมูลสำหรับรายชื่อ
แตะ Done เมื่อเสร็จสิ้น
4. แตะ
เพื่อบันทึกรายชื่อ

การโทรหารายชื่อ
1.

กดปุ่ม Send
2. แตะ
3. แตะที่รายชื่อ
4. แตะ Call

การค้นหาที่อยู่
หมายเหตุ: ชื่อปุ่มและลำดับขั้นตอน
อาจแตกต่างจากขั้นตอนด้านล่าง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของข้อมูลแผนที่
ในอุปกรณ์ของคุณ
1.
2.
3.

4.
5.
6. 

แตะ Search > Address
เลือกรัฐ ประเทศ หรือจังหวัด หากจำเป็น
ในการค้นหาเมืองทั้งหมด ให้แตะ
Search All Cities นอกจากนี้
คุณสามารถแตะ Spell City เพื่อป้อนชื่อ
หรือบางส่วนของชื่อ แล้วแตะที่ชื่อเมือง
ในรายการ
ป้อนบ้านเลขที่ แล้วแตะ Next
ป้อนชื่อถนนหรือบางส่วนของชื่อถนน
หรือหมายเลข แล้วแตะที่ถนนในรายการ
แตะที่อยู่ที่ถูกต้องในรายการ

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

ตัวเลือกหน้า Go!

หลังจากที่คุณพบตำแหน่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับตำแหน่งจะปรากฏขึ้น

การตั้งค่าตำแหน่งบ้าน
ของคุณ

คุณสามารถบันทึกรายการที่ใช้ประจำเรียกว่า
“Home” และสร้างเส้นทางไปตำแหน่งดังกล่าว
ได้อย่างรวดเร็ว
1.
2.

แตะ Search > Home
แตะ Enter My Address หรือ
Use Current Location

การกลับบ้าน

หลังจากคุณได้บันทึกตำแหน่งบ้านของคุณ
คุณสามารถสร้างเส้นทางไปตำแหน่งดังกล่าวได้
Call—โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของ

ตำแหน่งนั้น หากมี

แตะ Search > Home

Map—ดูตำแหน่งบนแผนที่
Go!—สร้างเส้นทางไปตำแหน่งนั้น

แตะ

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20 

การค้นหาจุดที่น่าสนใจ

แผนที่ละเอียดซึ่งโหลดไว้ใน nüvifone
ของคุณมีจุดที่น่าสนใจมากมาย เช่น ร้านอาหาร
โรงแรม และบริการรถยนต์

ค้นหาตามประเภท
1.

แตะ Search > Points of Interest
แตะประเภท
3. แตะประเภทย่อย หรือแตะ All Categories
รายการสิ่งที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบัน
ของคุณจะปรากฏขึ้น
4. แตะรายการที่คุณต้องการ
2.

การค้นหาตามการสะกดชื่อ
ในการค้นหาจุดหมาย ให้ป้อนชื่อหรือ
บางส่วนของชื่อ
1.

แตะ Search > Points of Interest
แตะ Spell Name ป้อนคำค้นหา
แล้วแตะ Done
3. แตะรายการที่คุณต้องการ
2.

10

การค้นหาตำแหน่งที่อยู่
ใกล้เคียงเส้นทางของคุณ
1.

แตะ Search
แตะ > Near
3. แตะตัวเลือกที่ต้องการ แล้วแตะ Done
2.

การค้นหาข้อความที่เลือก
คุณสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งสำหรับ
ข้อความที่เลือกในข้อความ SMS, ในอีเมล์
หรือในเว็บเบราว์เซอร์ได้
1.

ลากเพื่อเลือกข้อความ
แตะ
3. เลือกตัวเลือก:
• Address—ค้นหารายการตามที่อยู่
• Local Search—ค้นหาตำแหน่ง
บนอินเตอร์เน็ต
4. แตะรายการที่แสดง
2.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การเดินทางตามเส้นทาง
ของคุณ

หลังจากเลือกตำแหน่งแล้ว ให้แตะ Go!
nüvifone ของคุณจะสร้างเส้นทางไปตำแหน่งนั้น
เส้นทางของคุณจะถูกทำเครื่องหมายด้วย
เส้นสีม่วงแดง
ในขณะที่คุณเดินทาง nüvifone จะนำทาง
คุณไปยังจุดหมายของคุณด้วยเสียงพูด
ลูกศรบนแผนที่ และบอกทิศทางที่ด้านบน
ของแผนที่ ธงลายหมากรุกแสดงจุดหมาย
ของคุณ
หากคุณออกจากเส้นทางเดิม nüvifone
จะคำนวณเส้นทางอีกครั้ง แล้วบอกทิศทางใหม่
ไอคอนจำกัดความเร็วจะปรากฏขึ้นในขณะที่
คุณเดินทางบนถนนสายหลัก ไอคอนนี้จะแสดง
ระดับความเร็วที่จำกัดในปัจจุบันของถนน

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20
➊ แตะเพื่อดูทางเลี้ยวต่อไป
➋ แตะเพื่อดูรายละเอียดเส้นทาง
➌ แตะเพื่อดูเมนู Traffic
➍ แตะเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก
➎ แตะเพื่อดูแผนที่
➏ แตะเพื่อดูระบบคำนวณระยะทาง
➐ แตะเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
➑ แตะเพื่อดูหน้าตำแหน่งปัจจุบัน
11

การบันทึกตำแหน่งปัจจุบัน
ของฉัน
1.

แตะ View Map
แตะฟิลด์ข้อมูลที่ด้านล่างขวา
3. แตะ
> Save
2.

การใช้ทางเบี่ยง
1.

ขณะนำทางในเส้นทาง ให้แตะ
แตะ Detour
nüvifone จะพยายามนำคุณกลับมาที่
เส้นทางเดิมของคุณให้เร็วที่สุด หากเส้นทาง
ที่คุณกำลังใช้เป็นตัวเลือกเดียวที่เหมาะสม
nüvifone อาจไม่คำนวณทางเบี่ยง
2.

การหยุดเส้นทาง
1.
2.

12

ขณะนำทางในเส้นทาง ให้แตะ
แตะ Stop

การแก้ไขเส้นทางที่ใช้งาน
จุดแวะคือจุดที่เพิ่มเติมหรือจุดหยุดที่คุณ
เพิ่มไปในเส้นทาง โดยอาจเป็นที่อยู่
รายการที่ใช้ประจำ จุดสนใจ หรือรายการใดๆ
บนแผนที่
1.

ขณะนำทางในเส้นทาง ให้แตะแถบข้อความ
ที่ด้านบนของแผนที่
2. แตะ
> Edit
3. แตะ Add Start Point หรือ
Add End Point

4.

เลือกวิธีการเพื่อเลือกจุดแวะ
แตะ Done เมื่อเสร็จสิ้น
คุณยังสามารถเพิ่มจุดแวะลงในเส้นทาง
ได้โดยใช้คุณสมบัติค้นหา ค้นหารายการ
แล้วแตะ Go! เมื่อมีข้อความแสดงให้เพิ่ม
จุดแวะในเส้นทางปัจจุบัน ให้แตะ Yes
5.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การส่ง SMS/ข้อความ
ตัวอักษร
1.

จากหน้าจอหลัก แตะ Text
แตะ Menu > New > Text Message
3. ป้อนผู้รับ หรือแตะ Menu > Add
Recipient เพื่อเลือกจากรายชื่อ
4. ป้อนข้อความตัวอักษร
5. แตะ Send
2.

หมายเหตุ: เมื่อส่งและการรับข้อความ
จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งข้อความตามปกติ

การส่ง MMS
1.

จากหน้าจอหลัก แตะ Message
2. แตะ Menu > New > Multimedia
Text

3.
4.
5.
6.
7.
8.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

แตะ Select
ป้อนผู้รับ หรือแตะ Menu > Recipient >
Add Recipient เพื่อเพิ่มรายชื่อ
แตะที่ใต้บรรทัดเรื่องเพื่อแนบภาพ
หรือวิดีโอ
แตะ Insert Text เพื่อป้อนเนื้อหา
ข้อความ
แตะ Insert Audio เพื่อแนบไฟล์เสียง
แตะ Send

13

การอ่านข้อความ
1.

แตะ Text ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
จะแสดงเป็นตัวหนา
2. แตะที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

การตอบกลับข้อความ
1.

แตะ Text
2. แตะที่ข้อความ แล้วแตะ Menu >
Reply/Forward > Reply หรือ
Reply All

การส่งต่อข้อความ
1.

แตะ Text
แตะที่ข้อความ แล้วแตะ Menu >
Reply/Forward > Forward
3. ป้อนแอดเดรสที่คุณต้องการส่งต่อ
ข้อความ
2.

14

การตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์
nüvifone สามารถตั้งค่าข้อมูลแอคเคาท์

สำหรับอีเมล์แอคเคาท์บางประเภทได้
โดยอัตโนมัติ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการอีเมล์แอคเคาท์ของคุณ
1.

แตะ E-mail
ป้อนอีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน
3. แตะ Next เพื่อรับการตั้งค่าอีเมล์ของคุณ
จากอินเตอร์เน็ต
4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า
อีเมล์แอคเคาท์ของคุณบนโทรศัพท์
2.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การส่งข้อความอีเมล์
1.

แตะ E-mail
2. แตะที่อีเมล์แอคเคาท์
3. แตะ Menu > New
4. ป้อนอีเมล์แอดเดรสในฟิลด์ To หรือแตะ
Menu > Add Recipient เพื่อเลือก
จากรายชื่อ หากคุณส่งข้อความไปยัง
ผู้รับมากกว่าหนึ่งคน ให้คั่นอีเมล์แอดเดรส
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;)
5. ป้อนข้อความลงในฟิลด์ข้อความ
6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้แตะ Send
หากคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์
(เช่น ในโหมด Flight หรือไม่มีสัญญาณ)
ข้อความอีเมล์จะบันทึกในโฟลเดอร์ Outbox
และจะส่งเมื่อคุณเชื่อมต่อครั้งต่อไป

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การอ่านข้อความอีเมล์
1.

แตะ E-mail
แตะที่อีเมล์แอคเคาท์ หากจำเป็น
3. แตะที่ข้อความอีเมล์เพื่อดู
4. แตะ Reply หรือ Reply All เพื่อเขียนตอบ
แตะ Forward เพื่อส่งข้อความอีเมล์
ไปยังผู้รับอื่น
2.

การส่ง/รับข้อความอีเมล์
ด้วยตนเอง
1.

แตะ E-mail
แตะที่อีเมล์แอคเคาท์
3. แตะ Menu > Send/Receive
4. ในการหยุดการดำเนินการนี้ ให้แตะ
Menu > Stop Send/Receive
2.

15

Ciao!™

Ciao! จะส่งตำแหน่งของคุณให้เครือข่าย

คู่ค้าของเราเป็นระยะๆ และดาวน์โหลดตำแหน่ง
ล่าสุดของเพื่อนของคุณ แอปพลิเคชันนี้จะส่ง
ตำแหน่งของคุณเฉพาะเมื่อคุณระบุเท่านั้น
เว้นแต่คุณจะใช้การปรับปรุงข้อมูลอัตโนมัติ Ciao!
จะส่งตำแหน่งของคุณให้เครือข่ายพาร์ทเนอร์
คุณสมบัตินี้ต้องการการเชื่อมต่อข้อมูล

การลงทะเบียนอุปกรณ์
ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเข้าร่วม Ciao! สำหรับการ
ใช้งานครั้งแรก คุณต้องลงทะเบียนอุปกรณ์
ของคุณก่อน
1.

แตะ Ciao!
2. อ่านและยอมรับข้อความบนหน้าจอ
3. แตะ Register เว็บเบราว์เซอร์
จะเปิดขึ้น

16

4.

ทำตามขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์
ของคุณ หลังการลงทะเบียน คุณจะได้รับ
ข้อความ SMS เพื่อยืนยัน
5. เปิดข้อความ SMS แล้วแตะลิงค์เพื่อ
ดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยัน
ให้เสร็จสมบูรณ์

การเข้าร่วม Ciao!

หลังจากลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณแล้ว
คุณสามารถเข้าร่วม Ciao! ได้
1.

แตะ Ciao!
อ่านและยอมรับข้อมูลการลงทะเบียน
3. แตะที่ประเภทของการปรับปรุงตำแหน่ง
Manual หรือ Automatic
4. ป้อนชื่อที่แสดง
5. แตะ Complete ตำแหน่งของคุณ
จะได้รับการปรับปรุงและอยู่ในเครือข่าย
2.

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การเชิญเพื่อน
1.
2.
3.
4.
5.

แตะ Ciao! > Invite
แตะตัวเลือกเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์
แตะปุ่มที่ใต้ Friend’s Country
แล้วเลือกประเทศ
แตะ Send Invite
เลือกเครือข่ายที่เพื่อนของคุณใช้งาน
หากเพื่อนของคุณใช้ Ciao! คุณสามารถ
เลือกเครือข่ายใดก็ได้ในรายการ
แตะ OK

การยอมรับคำเชิญ

หลังจากที่คุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณ
จะกลายเป็นเพื่อน “ที่เชื่อถือได้” และคุณสามารถ
ดูข้อมูลตำแหน่งของกันและกันได้

การถ่ายภาพ
1.

แตะ Camera
ดูที่ช่องมองภาพ
3. แตะ + และ – เพื่อซูมเข้าและซูมออก
4. แตะที่กลางหน้าจอเพื่อโฟกัสโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่ม Navigation ตรงกลาง
เพื่อถ่ายภาพ
2.

เมื่อคุณได้รับคำเชิญ จะปรากฏข้อความ
ขึ้นบนหน้าจอ

การบันทึกวิดีโอ

1.

2.

เลือกคำเชิญจากรายการเพื่อนของคุณ
2. แตะ Accept
3. แตะ Yes เพื่ออนุญาตให้เพื่อนของคุณ
ดูตำแหน่งของคุณได้ ข้อมูลตำแหน่ง
ของเพื่อนจะปรากฏขึ้น

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

1.

แตะ Camera
แตะ
3. แตะ
หรือ
4. กดปุ่ม Navigation ตรงกลาง
เพื่อเริ่มบันทึกภาพวิดีโอ
5. แตะ Stop เพื่อหยุดการการบันทึกวิดีโอ

17

การติดตั้งและตั้งค่า
ActiveSync บน
คอมพิวเตอร์ของคุณ
1.

ใส่แผ่น CD-ROM เริ่มต้นใช้งาน
ในไดรฟ์ CD-ROM ของคอมพิวเตอร์
ของคุณ
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
3. เชื่อมต่อปลั๊ก mini-USB เข้ากับ
ช่องเสียบ mini-USB ที่ด้านล่าง
ของอุปกรณ์
4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสาย
USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
5. ทำตามคำแนะนำของวิซาร์ดบน
หน้าจอจนเสร็จสมบูรณ์
6. ตัดการเชื่อมต่อเครื่องหลังจากการ
ซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์
ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อ nüvifone กับ
คอมพิวเตอร์ของคุณ nüvifone จะ
ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยอัตโนมัติ

18

nüMaps Guarantee™
ในการปรับปรุงแผนที่ฟรีหนึ่งครั้ง (หากมี)
ให้ลงทะเบียน nüvifone ของคุณที่
www.garminasus.com ภายใน 60 วัน
ของการรับสัญญาณดาวเทียมและนำทางด้วย
nüvifone ของคุณเป็นครั้งแรก คุณไม่มีสิทธิ์
สำหรับการปรับปรุงแผนที่ฟรี หากคุณ
ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์ หรือผ่านช่วงเวลา
60 วันหลังจากการนำทางด้วย nüvifone
เป็นครั้งแรก

การรีเซ็ต nüvifone

หาก nüvifone หยุดการทำงาน ให้ปิด
และเปิดเครื่อง nüvifone ใหม่ หากไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ ให้รีเซ็ต nüvifone
1.
2.

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่
ใช้สไตลัส กดปุ่ม Reset สีแดง nüvifone
จะเริ่มอีกครั้งและทำงานได้ตามปกติ

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การปรับปรุงซอฟต์แวร์

เรียนรู้เพิ่มเติม

การขอรับบริการ

การแก้ไขปัญหา

ไปที่ www.garminasus.com
/nuvifoneM20 เพื่อดาวน์โหลดซอฟแวร์
ปรับปรุงล่าสุด
ไปที่ www.garminasus.com/support
สำหรับข้อมูลการบริการภายในประเทศ

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์
ของคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.garminasus.com เพื่อให้เราสามารถ
ให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น โปรดเก็บใบเสร็จ
การซื้อขายตัวจริงหรือสำเนาไว้ในที่ปลอดภัย

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

1.

แตะ > Help
2. แตะ Search แล้วป้อนคำค้นหา
3. แตะที่หัวข้อ
หากเครื่องของคุณไม่ได้เปิดไว้ ให้ลองทำ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม Hold ที่ด้านขวา
ของ nüvifone เลื่อนขึ้น หากจุดสีแดง
ใกล้ปุ่ม Hold key ยังมองเห็นได้ แสดงว่า
nüvifone ถูกล็อค

19

ข้อมูลสำคัญเรื่องความปลอดภัยและข้อมูลของผลิตภัณฑ์

สำหรับการปรับปรุงข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรุณาดูคู่มือสำหรับเจ้าของฉบับล่าสุดที่
www.garminasus.com/nuvifoneM20

คำเตือน
การไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เป็นอันตราย
ต่อไปนี้ อาจเกิดอุบัติเหตุ หรือการชนกัน
ทำให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส
คำเตือนทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์:
• เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ในพาหนะ ให้ยึดอุปกรณ์
ให้แน่นเพื่อไม่ให้บดบังการมองเห็นถนน
ของคนขับ หรือรบกวนการควบคุมพาหนะ
เช่น พวงมาลัย คันเร่ง หรือเกียร์ ห้ามวาง
ไว้ด้านหน้าหรือเหนือถุงลมนิรภัย
• ห้ามวอกแวกกับการใช้งานอุปกรณ์
ในขณะขับขี่ และให้ระมัดระวัง
อย่างเต็มที่ในทุกสภาพการขับขี่

20

0700
• ควบคุมพาหนะในลักษณะที่ปลอดภัยเสมอ
• ลดเวลาที่ใช้ดูหน้าจออุปกรณ์ในขณะขับขี่
และใช้การทำงานด้วยเสียงหากเป็นไปได้
• ห้ามส่งข้อความตัวอักษร, โทรออกหรือ
รับสาย, ป้อนจุดหมาย, เปลี่ยนการตั้งค่า
หรือเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ต้องใช้
อุปกรณ์เป็นเวลานานในขณะขับขี่
จอดข้างทางอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าว
• ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

คำเตือนการใช้การนำทาง:
• เมื่อใช้การนำทาง ให้เปรียบเทียบข้อมูล
ที่ปรากฏบนอุปกรณ์กับแหล่งข้อมูล
การนำทางทั้งหมดที่มีอย่างรอบคอบ
รวมถึงข้อมูลจากป้ายจราจร, สัญลักษณ์
ที่เห็น และแผนที่ เพื่อความปลอดภัย
ให้แก้ปัญหาหรือสิ่งที่ขัดแย้ง ก่อนใช้
การนำทางและให้ปฏิบัติตามป้ายจราจร
ที่ปรากฏ

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่

หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ แบตเตอรี่
ลิเธียมไอออนภายในอาจมีอายุการใช้งาน
สั้นลง หรือมีความเสี่ยงต่อความเสียหาย
ที่เกิดกับอุปกรณ์ GPS, เพลิงไหม้, การเผาไหม้
จากสารเคมี, การรั่วซึมของอิเล็กโทรไลต์
และ/หรือการบาดเจ็บ
• ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน
หรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น
โดนแสงแดดในรถที่จอดทิ้งไว้ ในการป้องกัน
ความเสียหาย ให้นำอุปกรณ์ออกจาก
พาหนะ หรือเก็บให้ห่างจากแสงแดด เช่น
เก็บในช่องเก็บของหน้ารถ
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

• อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับเส้นทาง ไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อช่วยผู้ขับขี่ในเรื่องการปิดถนนหรือ
สภาพท้องถนน, ความคับคั่งของการจราจร,
สภาพอากาศ หรือตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผล
ต่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

• ห้ามเจาะหรือเผา
• เมื่อจัดเก็บอุปกรณ์เป็นเวลานาน
ให้จัดเก็บอุปกรณ์ที่อุณหภูมิดังต่อไปนี้:
5°F ถึง 140°F (จาก -15°C ถึง 60°C)
• ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในอุณหภูมิ
นอกเหนือจากช่วงต่อไปนี้: 5°F ถึง 113°F
(ตั้งแต่ -15°C ถึง 45°C)
• โปรดติดต่อหน่วยงานที่ดูแลการ
กำจัดขยะในพื้นที่ของคุณ เพื่อรีไซเคิล/
ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่า/แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง

21

คำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ที่ผู้ใช้เปลี่ยนได้:
• ห้ามใช้วัตถุที่มีความคมเพื่อถอดแบตเตอรี่
• เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็ก
• ห้ามแยกชิ้นส่วน เจาะ หรือทำให้แบตเตอรี่
เสียหาย
• หากใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ AC หรือ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายนอก ให้ใช้
อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองว่าสามารถ
ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณได้เท่านั้น
• เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่สำหรับ
เปลี่ยนที่ถูกต้องเท่านั้น การใช้แบตเตอรี่
ไม่ถูกต้องอาจเสี่ยงต่อไฟไหม้หรือการระเบิด
ในการซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน กรุณา
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Garmin หรือ
ASUS หรือดูที่เว็บไซต์ของ Garmin-Asus
คำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ที่ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้:
• ห้ามถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่
ที่ผู้ใช้เปลี่ยนไม่ได้ออก
• ในการทิ้งอุปกรณ์ ให้ส่งอุปกรณ์ไปที่ฝ่าย
บริการที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เช่น หน่วยกำจัด
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถอดและรีไซเคิล
แบตเตอรี่
22

เครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์
การแพทย์อื่นๆ

จากการศึกษาพบว่าอาจมีปฏิริยาระหว่าง
โทรศัพท์มือถือกับการทำงานตามปกติของ
เครื่องกระตุ้นหัวใจ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่อง
กระตุ้นหัวใจได้แนะนำให้ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้น
หัวใจทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการรบกวนการทำงานของ
เครื่องกระตุ้นหัวใจ:
• รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องกระตุ้นหัวใจ
กับโทรศัพท์มือถือที่เปิดใช้งานไว้ที่ 15 ซม.
(6 นิ้ว)
• จัดเก็บโทรศัพท์ไว้ด้านตรงข้ามกับเครื่อง
กระตุ้นหัวใจ ห้ามพกพาโทรศัพท์ไว้ใน
กระเป๋าเสื้อ
• ใช้หูข้างที่ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจมาก
ที่สุดเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น
• หากคุณคิดว่ามีการรบกวนเกิดขึ้น
ให้ปิดโทรศัพท์ทันที
สำหรับอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ให้ปรึกษา
แพทย์ประจำตัวคุณหรือผู้ผลิต เพื่อพิจารณา
ว่าโทรศัพท์มือถือของคุณรบกวนการทำงาน
ของอุปกรณ์หรือไม่ และเพื่อพิจารณาว่าจะ
ป้องกันการรบกวนการทำงานของเครื่อง
ได้อย่างไร
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการได้ยิน
หูของคุณอาจได้รับอันตรายและสูญเสียการได้ยิน
เป็นการถาวร หากคุณฟังเสียงจากเครื่องรับ
สัญญาณ หูฟังแบบ earbud เฮดโฟน หรือ
ชุดหูฟังด้วยระดับเสียงดัง
ลดระดับเสียง โดยปกติแล้ว หากคุณไม่ได้ยิน
เสียงบุคคลรอบข้างพูดคุยกัน แสดงว่าระดับเสียง
ขณะนั้นดังเกินไป จำกัดเวลาในการฟังเสียง
ที่มีระดับเสียงดัง
หากคุณได้ยินเสียงดังในหูหรือได้ยินเสียงพูด
ไม่ชัด ให้หยุดการฟังด้วยหูฟังและตรวจสอบ
การได้ยิน

การหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหว
แบบซ้ำๆ

คุณอาจรู้สึกปวดที่มือ, แขน, ไหล่, คอ หรือ
ส่วนอื่นๆ ในร่างกาย หากคุณทำกิจกรรมเดิม
ซ้ำๆ เช่น การพิมพ์ หรือเล่นเกมส์บนอุปกรณ์
ให้หยุดพักบ่อยๆ หากคุณรู้สึกปวดเมื่อย
ขณะกำลังใช้อุปกรณ์หรือหลังจากนั้น ให้หยุด
การใช้และไปพบแพทย์

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การหลีกเลี่ยงการเป็นลมชัก หน้ามืด
เป็นลม และอาการเพลียของสายตา
คนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก
จะมีอาการเป็นลมชักหรือหน้ามืดเป็นลม
โดยมีสาเหตุมาจากแสงกะพริบหรือรูปแบบ
ของแสง เช่น ในขณะที่กำลังดูวิดีโอ หรือ
เล่นเกมส์
หากคุณเคยมีอาการหรือมีสมาชิกในครอบครัว
มีประวัติของการเป็นลมชัก หรือหน้ามืดเป็นลม
ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเล่นเกมส์หรือดูวิดีโอ
บนอุปกรณ์ของคุณ
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยง
ของการเป็นลมชัก หน้ามืดเป็นลม และอาการ
เพลียของสายตา:
• หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน
ติดต่อกันและควรหยุดพัก
• ถืออุปกรณ์ให้ห่างจากตา
• ใช้อุปกรณ์ในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ
หากคุณมีอาการชัก, ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก
อย่างรุนแรง, สูญเสียการรับรู้, บังคับการ
เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือการรับรู้ผิดปกติ
ให้หยุดใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์

23

ข้อกำหนดของ FCC

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FCC
ส่วนที่ 15 การทำงานจะเป็นไปตามปัจจัย
2 ประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อ
ให้เกิดสัญญาณรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้
ต้องสามารถรับสัญญาณรบกวนต่างๆ
รวมทั้งสัญญาณรบกวนที่อาจส่งผลให้เกิด
การทำงานที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่า
สอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์
ดิจิตอลคลาส B ตามข้อกำหนดของ FCC
ส่วนที่ 15 ข้อจำกัดนี้เป็นไปเพื่อการป้องกัน
การเกิดคลื่นรบกวนภายในบริเวณที่อยู่อาศัย
อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้งาน และสามารถ
แผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุได้ หากไม่ได้รับ
การติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อ
ให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการสื่อสาร
ที่ใช้สัญญาณวิทยุได้ อย่างไรก็ตาม
ไม่มีการรับประกันว่าจะไม่เกิดสัญญาณ
รบกวนในการติดตั้งบางลักษณะ
หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดคลื่นรบกวน
ต่อการรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน์ โดย
สามารถพิจารณาได้จากการเปิดและปิด
อุปกรณ์นี้ ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวน
ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:
24

• ปรับทิศทางหรือย้ายเสาอากาศ
• เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์นี้กับ
เครื่องรับ
• เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟอื่น
ที่ไม่ใช่วงจรเดียวกันกับเครื่อง GPS
• ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างวิทยุ/
โทรศัพท์ที่มีประสบการณ์เพื่อรับ
ความช่วยเหลือ
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซม
เองได้ การซ่อมแซมต้องดำเนินการโดย
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Garmin เท่านั้น
การซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายอย่างถาวร และการ
รับประกันและสิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้
ของคุณสิ้นสุดลงตามข้อกำหนดส่วนที่ 15

ข้อกำหนดของ Industry Canada

อุปกรณ์วิทยุคมนาคม Category I สอดคล้อง
กับ Industry Canada Standard RSS-210
อุปกรณ์วิทยุคมนาคม Category II สอดคล้อง
กับ Industry Canada Standard RSS-310

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

การได้รับคลื่นความถี่วิทยุ /
อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ

อุปกรณ์นี้เป็นตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
โดยใช้เสาอากาศในการส่งหรือรับพลังงาน
คลื่นวิทยุ (RF) ระดับต่ำสำหรับการสื่อสาร
ด้วยเสียงและข้อมูล เสาอากาศเซลลูลาร์
ติดตั้งไว้เหนือเลนส์ของกล้อง ตามขอบด้านบน
ของด้านหลังของอุปกรณ์ เสาอากาศ Wi-Fi
และ Bluetooth® จะอยู่ด้านขวาของเลนส์กล้อง
ทางด้านหลังของอุปกรณ์
จากการติดตามการศึกษาและการวิจัยที่มีขึ้น
อย่างสม่ำเสมอ ได้นำมาซึ่งข้อมูลคำแนะนำ
และข้อกำหนดด้านความปลอดภัยระหว่าง
ประเทศ เกี่ยวกับการจำกัดการได้รับพลังงาน
คลื่น RF ผลิตภัณฑ์นี้แผ่พลังงานคลื่น RF
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้รับการเผยแพร่ เมื่อทำงาน
ในโหมดกำลังส่งสูงสุด และเมื่อใช้กับอุปกรณ์
ที่ได้รับการรับรองจาก Garmin-Asus
ในการทำงานปกติ อุปกรณ์จะทำงานในโหมด
กำลังส่งต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ
รวมถึงระยะห่างจากเสาเครือข่ายเซลลูลาร์
และการรบกวนภายนอก

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

คำแนะนำเกี่ยวกับการได้รับคลื่น RF นั้น
จะใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า อัตราการดูดกลืน
พลังงานจำเพาะ หรือ SAR ขีดจำกัดของ
SAR ที่ใช้กับอุปกรณ์นี้กำหนดโดย FCC คือ
1.6 วัตต์ต่อกิโลกรัม (วัตต์/กก.), กำหนด
โดย Industry Canada คือ 1.6 วัตต์/กก.
และกำหนดโดย Council of the European
Union คือ 2.0 วัตต์/กก.
อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้อง
กับคำแนะนำเกี่ยวกับการได้รับคลื่น RF
สำหรับการใช้งานเซลลูลาร์, Wi-Fi และ
Bluetooth ซึ่งกำหนดโดย FCC, IC และ
สหภาพยุโรป สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ในประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และประเทศสมาชิกของ European R&TTE
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบแล้วและ
สอดคล้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการได้รับคลื่น
RF ของหน่วยงานท้องถิ่น
ดังนั้น คุณมั่นใจได้ว่าการได้รับพลังงานคลื่น
RF จะไม่เกินข้อกำหนดของ FCC และ
สหภาพยุโรป หากทำตามข้อควรระวังเหล่านี้:
• ตำแหน่งของเสาอากาศควรห่างจากร่างกาย
ของคุณอย่างน้อย 15 มม. (5/8 นิ้ว)

25

• ใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก
Garmin-Asus เท่านั้น ใช้อุปกรณ์เสริม
ที่ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ และเว้นระยะห่าง
ระหว่างร่างกายกับอุปกรณ์อย่างน้อย
15 มม. (5/8 นิ้ว)

การดูแลรักษาอุปกรณ์ของคุณ

• หลีกเลี่ยงการทำอุปกรณ์ตกหล่น และการ
ใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่มีการกระแทกและ
สั่นสะเทือนสูง
• ห้ามไม่ไห้อุปกรณ์เปียกน้ำ หากเปียกน้ำ
จะทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ห้ามเก็บอุปกรณ์ในที่ที่มีอุณหภูมิร้อนจัด
หรือเย็นจัดเป็นเวลานาน เนื่องจากจะทำให้
อุปกรณ์เสียหายอย่างถาวรได้
• อย่าใช้วัตถุที่แข็งหรือมีปลายแหลมในการ
ใช้งานหน้าจอสัมผัส มิฉะนั้นอาจเกิด
ความเสียหายได้ แม้ว่าสไตลัสสามารถใช้งาน
กับหน้าจอสัมผัสได้ แต่อย่าใช้ในระหว่าง
การขับขี่ยานพาหนะ
• เพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรม ให้เก็บอุปกรณ์
และที่ยึดให้พ้นสายตาเมื่อไม่ใช้งาน กำจัด
สิ่งสกปรกที่ติดบนกระจกหน้ารถที่เกิดจาก
แผ่นยึดสูญญากาศ

26

ข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลแผนที่: หนึ่งใน

เป้าหมายของ Garmin และ ASUS คือการ
ให้บริการลูกค้าด้วยแผนที่ที่สมบูรณ์และมี
ความถูกต้องมากที่สุดในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
เราใช้การผสมผสานระหว่างแหล่งข้อมูลของ
รัฐและเอกชน ซึ่งเราได้ระบุไว้ในเอกสารของ
ผลิตภัณฑ์และข้อความลิขสิทธิ์ที่แสดงให้ลูกค้า
ทราบ แหล่งข้อมูลเกือบทั้งหมดจะมีข้อมูล
บางอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์
ในบางประเทศ อาจจะไม่มีข้อมูลแผนที่ที่
สมบูรณ์และถูกต้อง หรือหากมีก็จะราคา
แพงมาก

ประกาศเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย
ในการติดตั้งที่กระจกหน้ารถ: ก่อนใช้
แผ่นยึดสูญญากาศบนกระจกหน้ารถของคุณ
ให้ตรวจสอบกับกฎหมายและระเบียบของรัฐ
และท้องถิ่นที่คุณขับขี่ กฎหมายของรัฐบางรัฐ
ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้แผ่นยึดสูญญากาศบน
กระจกหน้ารถในขณะกำลังขับขี่ยานพาหนะ
กฎหมายของรัฐอื่นๆ อนุญาตให้ใช้แผ่นยึด
สูญญากาศบนกระจกหน้ารถเฉพาะบริเวณที่
ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในหลายๆ รัฐได้ออก
ข้อบังคับห้ามการติด “วัสดุที่ไม่โปร่งใส”

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

บนกระจกหน้ารถ หรือการติดวัตถุบน
กระจกหน้ารถในตำแหน่งที่บดบังการมองเห็น
ของผู้ขับขี่ ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของ

ผู้ใช้ในการใช้อุปกรณ์ GARMIN-ASUS
และตัวเลือกอุปกรณ์ยึดในลักษณะ
ที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่บังคับใช้ โดยใช้การใช้ตัวเลือกแผ่นยึด

หรืออุปกรณ์ยึดอื่นๆ ของ Garmin-Asus
เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ของรัฐ ติดตั้งอุปกรณ์ Garmin-Asus ของคุณ
ในตำแหน่งที่ไม่บดบังการมองเห็นท้องถนน
ของผู้ขับขี่ Garmin และ ASUS ไม่มีส่วน
รับผิดชอบใดๆ กับค่าปรับ, การลงโทษ
หรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการละเมิด
คำประกาศนี้ หรือจากกฎหมายหรือระเบียบ
ของรัฐหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้
อุปกรณ์ Garmin-Asus ของคุณ

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว nüvifone M20

เอกสารแสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน

Garmin และ ASUS ขอรับรอง ณ ที่นี้ว่า

ผลิตภัณฑ์นี้ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็น
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Directive
1999/5/EC หากต้องการดูเอกสารแสดง
ความสอดคล้องตามมาตรฐานฉบับสมบูรณ์
กรุณาดูที่ www.garminasus.com
/nuvifoneM20

การใช้งานอุปกรณ์

nüvifone นี้สามารถใช้งานได้ทั่วโลก รวมถึง

ประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้:
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK

EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE

IS
IT
LI
LT
LU
LV
MT
NL

NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR

27

โลโก้ Garmin-Asus ที่รวมกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. และ ASUSTeK Computer, Inc.
Garmin® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขาที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Ciao!™,
nüMaps Guarantee™, และ nüvifone™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา เครื่องหมายการค้า
เหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจาก Garmin
ActiveSync เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอื่นๆ

สำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดฟรี (ยกเว้นข้อมูลแผนที่) ตลอดระยะการใช้งาน
nüvifone ของคุณ โปรดเยี่ยมชม www.garminasus.com

ข้อมูลความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์นี้ตามการจดทะเบียน การประเมิน และการให้อนุญาตการใช้เคมีภัณฑ์ของสหภาพยุโรป
European Union regulation 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of
Chemicals) โปรดดูที่ http://green.asus.com/english/REACH.htm
© 2009 Garmin Ltd. หรือบริษัทสาขา และ ASUSTeK Computer, Inc.

15G06A4720W0

กันยายน 2009

หมายเลขชิ้นส่วน 190-01128-25 Rev. A

พิมพ์ในจีน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful