2.1.

Kuptimi dhe definicioni i bankave

Presented by: Mr. Jetmir Likaj

Kuptimi dhe definicioni i bankave  Për të formoluar definicionin e duhur. duhet caktohen kriteret ne bazë të të cilave bankat dallohen nga ndëermarrjet produese. . andaj për kete qëllim do të na shërbejnë 4 kritere: A thua si institucion me punët e saj a ndikon në formimin e parave A është veprimtaria e saj themelore marrja dhe dhënia e kredive  1. dhe ato qe merren me veprimtari sherbyese. 2.1. është e veshtire te behet dallimi ne mes te bankave dhe intitucioneve tjera financiare.2. tregatre. 3. A thua ai institucion a paraqet një mbështetje të mirë financiare per realizimin e qellimeve kryesore të politikës ekonomike e zhvillimore të vendit dhe Cfar janë mumdesite e atij institucioni për zhvillimin e përparimin e qarkullimit të pagesave dhe shpejtimin e qarkullimit monetar. 4.

. Kuptimi dhe definicioni i bankave  Banka eshte nje institucion I posaqem financiar I sistemit monetaro kreditor qe merret me marrjen dhe dhënien e kredive. 1.) 2.2. shteti. si dhe me ndermjetesimin e qarkullimit te pagesave te komitenteve. popullesia etj.1. Punët e formimit të parave ( nënkupton emisionin e kartëmonedhave dhe formimin e parave depozitare) Punët e drërmjetësimit financiar ( konsiston ne ndermjetesimin ne mes te sektoreve te ndryshem siq janë: ekonomia.

9. 6. Banka emituese ( qendrore) Banka komerciale ( depozitare) Banka afariste Banka investive Banka te specializuara ose te degëve Banka universale Banka hipotekare Banka regjionale dhe banka për zhvillim Baka multinacionale Kursimoret 1. 10. Llojet e bankave  Qe ti plotesoj banka kriteret e cekura me heret. 5. 3. banka duhet du të disponoj një kapital të caktuar. 2. 7.2. 8.2. . i cili do tja siguroj kontinuitetit ne afarizem. 4.

4.Banka emituese ( qendrore)  1. Banka qendrore kryen këto punë me rëndësi: Bën emitimin e parave Zbaton politiken monetare kreditore Kujdeset për likuiditetin ndërkombëtar Kryen pune në llogari të shtetit Funksioni me i rëndesishem i bankës është rregullimi I qarkullimit monetar e kreditor dhe ruajtia e stabilitetit monetar në vend. - Politika eskonte-politika diskonte (qmimi i kredisë) Politika e tregut të hapët ( shtibleraja e letrave me vlerë) Politika e rezervave të detyrueshme Kontrolli kualitativ i kredive Politika kreditore selektive. 3.kontrolli kualitativ I kredive Pavarësia e Bankës Qendrore . 2.

Keto bnaka mjetet I formojnë permes depozitave afatshkurter ekonomise dhe depozitave te kursimit te popullsisë. Për kreditimin afatgjatë prej 5 deri 50 vite.th. .2. Banka komerciale (depozitare) janë banka që bëjnë kreditimin afatshkurter to prodhimit dhe konsumit. Bankat afariste Paraqiten ne vendet me te zhvilluara. 3. 4.m. d. Keto banka disponojnë kapitale të mëdha dhe bënjë kraditimin ndërmarrjeve gjigante industriale. Bankat investive Janë organizata të specializuara bankare për kreditimin e investimeve.

- . - Bankat e specializuara ose te degëve Themelohen per financimin e degeve te ndryshme te ekonomise ( industrise. bujqësisë. 6.5. tregtisë se jashtme etj) Bankat universale Janë banka te tipit te përzier. Bankat hipitekare Janë banka per kredititmin afatgjat. si kategori e veqantë e bankave investive. zejtarisë. të cilat merren me të gjitha punët bankare. 7.

.8. - Bankat regjionale dhe bankat për zhvillim Janë organizata bankare te cilat e ushtrojne veprimtarine ne nje territor te caktuar me qëllim te financimit të investimeve ne ekonomi dhe infrastrukure.

. 5. 4. 3.Instutucionet financiare jobankare  Egzistojne pes grupe kryesore të keytre institucioneve financiare: Organizatat financiare depozitare Institucionet per kursimin e kontraktuar Organizatat financiare investive Kompanite financiare dhe Organizata financiare te perziera 1. 2.

- 3. si dhe lejimin e kredive nga ato mjete anetareve te vet. - . Institucionet per kursimin e kontraktuar Ne kete grup hyjnë institucionet qe bëjnë kursimin e kontraktuar ( organizatat e financimit dhe fonted te penzioneve) Organizatat financiare investive Fojmojne potencialin e tyre në bazë të lëshimit apo transferit të lëtrave me vlerë afatgjat ( stocks and bonds) 2. - Organizatat financiare depozitare Keto instutucione merren me ruajtjen e mjeteve monetare. mekanizmin e tyre.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful