BAHASA MELAYU

Perancangan Strategik Panitia BM
PEFANCANCAN STFATECÌK
PANÌTÌA 8AHASA |ALAYSÌA
S|K SerI NIlam
TAHUN 2011 · 2015

ANALÌSÌS SWDT 0AN TDW |ATFÌKS

PersekItaran
0alaman

PersekItaran
Luaran

STFENCTHS - S (KEKUATAN):
S1 - Pengetua yang komIted dan
berpengalaman.
S2 - Curu·guru mencukupI, terlatIh dan guru
berpengalaman melebIhI 10 tahun.
SJ - Terdapat guru pemerIksa kertas.
S4 - Peruntukan PTJ, dana SUWA yang
mencukupI.
S5 - Pelajar·pelajar terpIlIh dan berpotensI,
sekurang·kurangnya JA 18 UPSF.
S6 - Sekolah satu sesI dan dIsIplIn terkawal.
S7 - Kemudahan makmal komputer yang
mencukupI, untuk kemudahan ÌCT.
WEAKNESSES - W (KELE|AHAN)
W1 - J0º pelajar lemah dalam penguasaan
konsep.Pelajar juga lemah dalam penguasaan
teknIk menjawab soalan walaupun telah dIberI
pendedahan.
W2 - 25º pelajar kurang mInat untuk belajar.
WJ - 60º Ìbu bapa kurang komIted serta
kurang memberI sumbangan Idea untuk
penIngkatan akademIk.
W4 - J0º pelajar terdIrI darIpada
latar belakang keluarga yang bermasalah.


DPPDFTUNÌTÌES - D (PELUANC)
D1 - Hubungan baIk dengan pIhak·pIhak luar.
D2 - |endapat sokongan dan bantuan
kewangan terutamanya darIpada AhlI
ParlImen.
DJ - Sokongan dan bantuan PÌ8C .

D4 - Sokongan erat darI PP0, JPN, PSPN,
dan PKC.

(S1, S2, SJ, S4, S5 - D1, DJ)
StrategI 1 - |enIngkatkan prestasI akademIk pelajar dengan kerjasama guru, Ibu bapa dan pIhak luar.

(S6, S7 - D2, D4)
StrategI 2 - |enIngkatkan tahap kecemerlangan pelajar secara berkelompok (kumpulan kecIl) dengan
kerjasama dan bantuan AhlI ParlImen serta pejabat pelajaran
daerah dan negerI.
(W1, W2, WJ - DJ, D4)
StrategI 1 - |enggunakan kaedah pengajaran E pembelajaran berkesan dI sampIng menIngkatkan
kefahaman tentang teknIk menjawab soalan.

StrategI 2 - |enIngkatkan motIvasI pelajar melaluI bImbIngan dan kaunselIng dengan kerjasama pejabat
pelajaran daerah dan negerI serta PÌ8C.

(W4, W5 - DJ, D4)
StrategI J - |enIngkatkan kesedaran Ibu bapa melaluI ceramah dan kaunselIng keIbubapaan.
THFEATS - T (ANCA|AN)
T1 - Kedudukan sekolah yang berhampIran
dengan geraI·geraI makanan dan kedaI.
Wujud budaya lepak dan merokok
selepas waktu persekolahan.
T2 - Kafe SIber berhampIran sekolah.
TJ - Pengaruh anasIr luar sepertI rempIt,ghotIc
dan black metal.
(S7, - T2)
StrategI 1 - TIngkatkan penggunaan ÌCT dalam
P E P serta mewujudkan kelab komputer sekolah.

(S7, - T1, TJ)
StrategI 2 - |empelbagaIkan aktIvItI kelab kebudayaan sekolah agar lebIh cerIa, bermanfaat dan
menarIk

(W1, W2, WJ, W4 - T1, T2 TJ)

StrategI 1 - |empelbagaIkan aktIvItI berfaedah dan menarIk bagI kelab E persatuan akademIk,
perkhIdmatan dan unIt berunIform selepas waktu persekolahan.
PELAN TAKTÌKAL
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

StrategI : |enggunakan kaedah pengajaran E pembelajaran berkesan dI sampIng menIngkatkan
kefahaman tentang
teknIk menjawab soalan.

8Il.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhIr)
Kos/
sumber
Dutput
ÌndIkator Program/ÌndIkator PrestasI
Pelan KontIngensI/
Catatan

1
PenghasIlan modul·modul pengajaran dan pembelajaran dengan memberI penekanan kepada
pendedahan konsep dan fakta asas.
Curu mata pelajaran.

0Isember 2007 - JanuarI 2008
(penghasIlan modul)
FebruarI - Dgos 2008
(penggunaan modul)

PTJ - 0ana SUWA
Pelajar dapat memahamI konsep dan fakta asas.
95º pelajar dapat menjawab soalan·soalan latIhan dan latIh tubI dengan sIstematIk, tepat dan lengkap
Penggunaan nota·nota dan contoh·contoh latIhan asas berdasarkan buku teks dan buku rujukan.
Penggunaan perIsIan komputer Aset 8ased 72.
2
Kaedah |entor Pembelajaran (|entor·|antee).
8ImbIngan Fakan Sebaya.
Curu mata pelajaran.
Pelajar·pelajar cemerlang.
FebruarI - Dgos 2008
PTJ -
0ana SUWA
Pelajar dapat memahamI konsep dan fakta asas.
Pelajar lebIh bermInat untuk belajar.
100º pelajar hadIr dan menunjukkan sIkap posItIf sewaktu program dIjalankan.
95º pelajar dapat menjawab set·set soalan kertas 2 format SP|.
95º pelajar mencapaI sekurang·kurangnya gred C dalam peperIksaan.
|embentuk kumpulan perbIncangan bIasa dengan bantuan guru mata pelajaran.
J
KlInIk |ata Pelajaran.

Curu mata pelajaran.
Penyelaras TIngkatan.
Ketua 8Idang.
FebruarI - Dktober 2008
PTJ· 0ana SUWA
Pelajar dapat menguasaI konsep dan fakta asas.
Pelajar lebIh bermInat untuk belajar kerana mendapat perhatIan secara IndIvIdu.
98º pelajar berjumpa guru mata pelajaran mengIkut jadual yang dItetapkan.
98º pelajar mencapaI sekurang·kurangnya gred C dalam peperksaan.

Perjumpaan dI dalam kelas sewaktu P E P.

4
LatIh tubI soalan·soalan SP| tahun lepas dan soalan·soalan Percubaan SP| sekolah·sekolah berdekatan
dan negerI·negerI laIn.
Curu mata pelajaran.
Ketua PanItIa |ata pelajaran.
JanuarI - Dktober 2008
PTJ - 0ana SUWA
Pelajar lebIh yakIn untuk menjawab soalan·soalan format SP| dan soalan·soalan peperIksaan.
100º pelajar dapat menjawab dengan lengkap soalan.
98º pelajar dapat mencapaI sekurang·kurangnya gred C dalam peperIksaan.
Penggunaan buku·buku latIh tubI yang mengandungI set·set soalan format SP|.
5
8engkel |enjawab Soalan SP| oleh Penceramah Jemputan.
Curu mata pelajaran.
Kaunselor.
Ketua PanItIa |ata Pelajaran.


JulaI 2008
(2 jam)
0ana KaunselIng
0an PTJ
Pelajar mendapat pendedahan tentang teknIk menjawab soalan dan menIngkatkan keyakInan untuk
menjawab soalan.
Kelulusan 100º dengan 98º pelajar mencapaI sekurang·kurangnya gred C dalam peperIksaan percubaan
SP| dan peperIksaan SP|
TeknIk menjawab soalan dIjalankan sewaktu P E P, oleh guru mata pelajaran.PELAN DPEFASÌ
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

Nama Program : PenghasIlan |odul·|odul Pengajaran dan Pembelajaran
|atlamat : |embolehkan pelajar memahamI konsep dan fakta asas dengan terancang dan mudah.
DbjektIf : (I) Pelajar dapat menjawab soalan·soalan latIhan dan latIh tubI dengan sIstematIk, lengkap
dan tepat.
(II) Pelajar lebIh yakIn dan bersedIa untuk menghadapI peperIksaan.
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tIngkatan 1hIngga tIngkatan 5

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontIngensI
1
|esyuarat Jawatankuasa
1.1 Ucapan PengerusI (Ketua PanItIa)
1.2 PengagIhan tugas (mengIkut topIk) dan jadual pelaksanaan tugas.
1.J Penutup
Curu mata pelajaran
November 2007(1 harI)

SekIranya Ketua PanItIa tIada, mesyuarat akan dIpengerusIkan oleh guru mata pelajaran.
2
PenyedIaan modul
SetIap modul mengandungI;
2.1 Nota rIngkas yang terdIrI darIpada
pengenalan, konsep/fakta serta huraIan dan contoh yang sIstematIk dan jelas.
2.2 Contoh·contoh soalan mengIkut aras kesukaran serta jawapan.
2.J Soalan·soalan latIhan berasaskan K8KK dan sekurang·kurangnya J contoh soalan format P|F dan
SP|.
2.4 Semua topIk yang dIpelajarI bagI tIngkatan 1 hIngga tIngkatan 5.
Curu mata pelajaran
0Isember 2007 - JanuarI 2008 (2 bulan)

J
Penggunaan modul·modul pengajaran dan pembelajaran dI kelas.
Curu mata pelajaran
FebruarI - Dktober 2008
SekIranya modul tIdak dIgunakan,
P E P akan dIteruskan dengan penggunaan 8uku Teks atau 8uku LatIh tubI atau PerIsIan Komputer Aset
8ased 72.
4
Semakan kertas·kertas jawapan pelajar berdasarkan soalan·soalan tambahan yang dIberIkan.
Curu mata pelajaran
SetIap bulan (2 mInggu sekalI) bermula FebruarI - Dktober 2008.
PELAN DPEFASÌ
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

Nama Program : Program |entor Pembelajaran (|entor - |antee)
|atlamat : |embolehkan pelajar memahamI dengan lebIh terperIncI dan mendalam konsep dan fakta
asas sesuatu
topIk.
DbjektIf : (I) Pelajar lebIh bermInat untuk belajar (bImbIngan rakan sebaya).
(II) Pelajar dapat menjawab sekurang·kurangnya soalan serta mencapaI gred C
dalam peperIksaan..
Kumpulan Sasaran : Pelajar·pelajar lemah (kumpulan pemulIhan) (data Headcount)

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontIngensI
1
|endapatkan senaraI nama pelajar·pelajar kumpulan lemah, sederhana dan cemerlang darIpada data
Headcount.

Curu mata pelajaran.
Jawatankuasa Headcount
JanuarI 2008
(J harI)

2
|enyedIakan senaraI kumpulan mentor·mantee. SetIap kumpulan terdIrI darIpada seorang mentor
(pelajar cemerlang/sederhana), dan 2 hIngga J orang mantee (pelajar·pelajar lemah).
|emaklumkan kepada semua pelajar.
Curu mata pelajaran
Pertengahan bulan JanuarI
(1 mInggu)

J
Cetakan dan pemberIan set·set soalan kepada mentor tIga harI sebelum program bermula.
|entor·mentor dIkehendakI berbIncang dan menyIapkan jawapan. Curu akan mengedar jawapan
sebenar untuk semakan mentor.
Curu mata pelajaran
FebruarI - Dktober 2008

4
Program mentor·mantee bermula.
0Ijalankan dI kelas sewaktu P E P (2 waktu).
|entor dan |antee dIsusun mengIkut kumpulan yang telah dItetapkan.
Curu mengedar kertas·kertas soalan.
|antee mestI menyIapkan jawapan dalam tempoh 2 waktu P E P.
|antee dIbImbIng oleh |entor masIng·masIng untuk mendapatkan jawapan.
Curu mata pelajaran dan
|entor.
FebruarI - Dktober 2008
0ua mInggu sekalI dI kelas sewaktu P E P (2 waktu).

SekIranya program tIdak dapat dIjalankan dI kelas, program akan dIjalankan dI luar kelas selepas waktu
persekolahan.
SekIranya salah seorang mentor tIdak hadIr ke sekolah, mantee akan dIbahagIkan kepada dua kumpulan
mentor yang laIn.
5
Semakan jawapan dan pemberIan markah.
Curu mata pelajaran dan mentor.


PELAN DPEFASÌ
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

Nama Program : KlInIk |ata Pelajaran.
|atlamat : |embolehkan pelajar memahamI dengan lebIh terperIncI dan mendalam konsep dan fakta
asas sesuatu
topIk.
DbjektIf : (I) Pelajar lebIh bermInat untuk belajar (bImbIngan guru secara personal)
(II) Pelajar dapat mencapaI sekurang·kurangnya gred C dalam peperIksaan.
Kumpulan Sasaran : Pelajar·pelajar lemah (kumpulan pemulIhan) (data Headcount)

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontIngensI
1
|endapatkan senaraI nama pelajar·pelajar kumpulan lemah (pemulIhan) darIpada data Headcount.
Curu mata pelajaran.
Jawatankuasa Headcount
JanuarI 2008
(J harI)

2
|enyedIakan jadual perjumpaan pelajar dengan guru mata pelajaran
SetIap perjumpaan dItetapkan seramaI dua orang pelajar sahaja.
Curu mata pelajaran
JanuarI - Dktober 2008
(dua kalI sebulan, selepas waktu persekolahan)
SekIranya perjumpaan tIdak dapat dIlakukan, satu tarIkh laIn sebagaI gantI akan dItetapkan.
J
|emaklumkan kepada semua pelajar.
Curu mata pelajaran
JanuarI 2008
(selepas penyedIaan jadual)

4
|erekod perjumpaan pelajar serta membImbIng pelajar mengIkut kelemahan yang telah dIkenalpastI.
Curu mata pelajaran
JanuarI - Dktober 2008
(mengIkut jadual)

5
|embuat penIlaIan terhadap prestasI pencapaIan pelajar dalam ujIan dan peperIksaan.
Curu mata pelajaran

|ac, Jun dan Dgos 2008

6
|engadakan perjumpaan pemulIhan pelajar·pelajar yang masIh lemah.
Curu mata pelajaran
September dan Dktober 2008


PELAN DPEFASÌ
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

Nama Program : LatIh tubI Soalan·Soalan P|F/SP| Tahun Lepas dan Soalan·Soalan Percubaan
P|F/SP|.
|atlamat : |enIngkatkan kefahaman dan kelancaran pelajar dalam menjawab soalan·soalan P|F/SP|.
DbjektIf : (I) Pelajar lebIh yakIn untuk menjawab soalan·soalan P|F/SP|.
(II) Pelajar·pelajar lemah dapat mencapaI sekurang·kurangnya gred C dalam peperIksaan.
Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tIngkatan J dan 5.Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontIngensI
1
|encetak dan mengedar soalan·soalan kertas 1 dan kertas 2 SP| tahun·tahun lepas.
Curu mata pelajaran
JanuarI - JulaI 2008

2
Pelajar·pelajar menjawab soalan dan perbIncangan jawapan dIadakan dI dalam kelas.
Curu mata pelajaran
JanuarI - JulaI 2008

J
|encetak dan mengedar soalan·soalan kertas 1 dan kertas 2 Percubaan P|F/SP| sekolah·sekolah
berdekatan dan negerI·negerI laIn.
Curu mata pelajaran
Dgos - Dktober 2008

4
Pelajar·pelajar menjawab soalan dan perbIncangan jawapan dIadakan dI dalam kelas.
Curu mata pelajaran
Dgos - Dktober 2008

5
|enIlaI soalan dan membuat latIh tubI soalan topIk·topIk tertentu sahaja.
Curu mata pelajaran
September dan Dktober 2008PELAN DPEFASÌ
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

Nama Program : 8engkel |enjawab Soalan·Soalan P|F/SP|.
|atlamat : |embolehkan pelajar menjawab soalan·soalan P|F/SP| dengan sIstematIk, lengkap dan
tepat
berdasarkan teknIk yang betul.

DbjektIf : (I) Pelajar lebIh yakIn dan mudah untuk menjawab soalan·soalan P|F/SP|.
(II) Pelajar·pelajar dapat menIngkatkan pencapaIan mereka dalam peperIksaan P|F/SP|.
Pelajar·pelajar lemah dapat mencapaI sekurang·kurangnya C dalam mata pelajaran 8ahasa |alaysIa.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tIngkatan J dan 5.

Langkah
Proses kerja
Tanggungjawab
Tempoh
Status/Pelan kontIngensI
1
|esyuarat Jawatankuasa
1.1 Ucapan PengerusI (Pengetua)
1.2 |enetapkan tarIkh dan penceramah
jemputan.
1.J PengagIhan tugas dan pelaksanaan
AktIvItI.
1.4 Penutup.
Pengetua
Kaunselor
Ketua PanItIa |ata Pelajaran
Curu mata pelajaran

|ac 2008
(1 harI)
SekIranya Pengetua tIdak dapat hadIr, PengerusI akan dIgantIkan oleh Ketua PanItIa.
2
|emaklumkan kepada pelajar.
PersedIaan pelajar.
Curu mata pelajaran
JulaI 2008 (1 mInggu sebelum bengel)

J
|enyedIakan bahan atau alatan yang dIperlukan oleh penceramah.
Ketua PanItIa, Kaunselor dan Curu mata pelajaran.
JulaI 2008 (1 harI sebelum bengkel)

4
|engumpul dan menempatkan pelajar.
Ketua PanItIa, Kaunselor dan guru mata pelajaran.
JulaI 2008 (pada tarIkh tersebut)

5
AktIvItI bengkel bermula.

Penceramah jemputan, kaunselor dan guru mata pelajaran.
JulaI 2008 (pada tarIkh tersebut)

6
PenIlaIan Program/AktIvItI
Curu mata pelajaran
JulaI/Dgos 2008PELAN TAKTÌKAL
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

StrategI : |enIngkatkan motIvasI pelajar melaluI bImbIngan dan kaunselIng dengan kerjasama pejabat
pelajaran daerah
dan negerI serta PÌ8C.

8Il.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhIr)
Kos/
sumber
Dutput
ÌndIkator Program/ÌndIkator PrestasI
Pelan KontIngensI/
Catatan

1
|engadakan Kem |otIvasI.
Kaunselor
Jun - Dktober 2008
0ana KaunselIng serta peruntukan PÌ8C
Pelajar·pelajar lebIh yakIn dan bermInat untuk belajar.
Pelajar·pelajar dapat menIngkatkan prestasI pencapaIan dalam peperIksaan.
95º pelajar hadIr dan menunjukkan sIkap yang posItIf dan aktIf terhadap aktIvItI yang dIjalankan.
100º pelajar lulus dalam mata pelajaran PrInsIp Perakauan dengan pencapaIan mInIma sekurang·
kurangnya C.
Kem motIvasI akan dIgantIkan dengan ceramah motIvasI oleh Kaunselor Jemputan, sekIranya tIdak
dapat dIjalankan.


StrategI : |enIngkatkan kesedaran Ìbubapa melaluI ceramah dan kaunselIng keIbubapaan.

8Il.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhIr)
Kos/
sumber
Dutput
ÌndIkator Program/ÌndIkator PrestasI
Pelan KontIngensI/
Catatan

1
|engadakan Ceramah KeIbubapaan.
Kaunselor
|ac 2008
(1 harI)
0ana KaunselIng serta peruntukan PÌ8C
Kesedaran Ibu bapa dalam mengambIl berat terhadap sahsIah serta akademIk anak·anak mereka.
95º Ibubapa hadIr dan menunjukkan komItmen yang tInggI.
0Iadakan semasa majlIs orIentasI pelajar atau mesyuarat agung PÌ8C.
2
Program Jaya WarIs
Kaunselor
Penyelaras tIngkatan.
JulaI dan November 2008
(2 kalI setahun)

Sokongan Ibu bapa terhadap akademIk dan sahsIah.
95º Ibu bapa hadIr dan menunjukkan sIkap yang posItIf.


PELAN TAKTÌKAL
|ATA PELAJAFAN 8AHASA |ALAYSÌA

StrategI : |enIngkatkan prestasI akademIk pelajar dengan kerjasama guru, Ibu bapa dan pIhak luar.


8Il.
Program
Tanggung jawab
Tempoh (mula,akhIr)
Kos/
sumber
Dutput
ÌndIkator Program/ÌndIkator PrestasI
Pelan KontIngensI/
Catatan

1
Kelas PenIngkatan PrestasI
Penyelaras TIngkatan
Ketua PanItIa
JanuarI - September 2008
( 1 jam J0 mInIt, selepas waktu persekolahan)
Wang PTJ·0ana SUWA

Pelajar dapat menguasaI konsep dan fakta asas.
Pelajar dapat menguasaI konsep dan fakta bagI topIk·topIk yang sukar.
95º pelajar hadIr dan dapat menjawab soalan dengan lengkap dan tepat.
100º lulus, 50º pelajar mencapaI gred A, J0º gred 8 dan 20º gred C.
Kelas dIgantIkan pada harI sabtu sekIranya tIdak dapat dIjalankan mengIkut jadual.
0ÌSE0ÌAKAN DLEH;


.............................................
(PN.NDDFAÌNÌ 8T JUSDH)
KETUA PANÌTÌA 8.|ALAYSÌA
S|K.8EFTA| ÌN0AH,K.8ATAS.
Posted by annIes at 6:46 P| 0 comments
Home
SubscrIbe to: Posts (Atom)
44ers
B4g Archive
O * 2009 (1)
4 * January (1)
Perancangan StrategIk PanItIa 8|
Ab4:t Me
annIes
7Iew my complete profIle

PERANCANGAN STRATEGIK
PERSATUAN BAHASA MELAYU
TAHUN 2010
'ISI SEKOLAH
Visi Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Temenggung ialah SekoIah Menengah Kebangsaan
Tunku Temenggung akan menjadi
sekoIah cemerIang peringkat Negeri Kedah pada tahun 2010
'ISI PERSATUAN BAHASA MELAYU
Persatuan Bahasa MeIayu akan menjadi persatuan terungguI di SMK Tunku Temennggung
dan Daerah Pendang Tahun
2010
MISI PERSATUAN BAHASA MELAYU
O Menyediakan pendidikan bahasa MeIayu berkualiti tinggi kepada pelajar.
O Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk pelajar melanjutkan pengajian
ke tahap yang lebih tinggi.
O Menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan
aspek bahasa MeIayu.
O Menyediakan pelajar yang berkualiti untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang
berkaitan bahasa MeIayu ke peringkat pencapaian tertinggi.

OBJEKTIF PERSATUAN BAHASA MELAYU SMKTT
O Membantu mencapai visi sekolah iaitu Cemerlang Peringkat Negeri Kedah 2010.
O Merancang, melaksanakan dan menyelia/memantau program-program akademik mengikut jadual
yang ditetapkan.
O Menambah bilangan pencapaian gred A dalam mata pelajaran di bawah bidang bahasa MeIayu.
O Membantu mencapai kelulusan 100% dalam mata pelajaran bahasa MeIayu.
O Meminimumkan bilangan calon yang mendapat gred D dan F dalam mata
pelajaran bahasa MeIayu.

MATLAMAT SEKOLAH
Melahirkan kemenjadian pelajar dari aspek kecemerlangan akademik, sosial , disiplin dan
kokurikulum.

ISU STRATEGIK 1: PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU

ISU STRATEGIK

MATLAMATSTRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN

TOV

2009

201

Tahap pengurusan panitia bagi
persatuan bahasaMeIayu kurang
memuaskan

Meningkatkan pengurusan
persatuan bahasaMeIayu
1.Meningkatkan
pengurusan fail
persatuan
Kualiti
pengurusan fail
meningkat
18 18 18
2.Mesyuarat persatuan
menepati tarikh dan
jumlah serta
bersistematik
Peratus
ketepatan tarikh
meningkat
70 80 90
Minit mesyuarat
disiapkan dalam
tempoh
seminggu
60 % 70% 80%
3.Meningkatkan jumlah
penglibatan dan kualiti
untuk program ko-
akademik peringkat
daerah
Penglibatan
dalam aktiviti
bertambah
60% 70% 80%
Kualiti
meningkat
65% 75% 85%
4.Aktiviti
bulan bahasamendapat
sambutan pelajar
Peratus
penyertaan
pelajar
bertambah
70% 80% 90%

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010, semua pengurusan berkaitan Persatuan Bahasa MeIayu mencapai tahap m

Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013, pengurusan Persatuan Bahasa MeIayu mencapai tahap 100% dalam semua o

ISU STRATEGIK 2: PENGURUSAN AKTI'ITI

ISU STRATEGIK

MATLAMATSTRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN

TOV

2009

2010

Perancangan dan
pelaksanaan aktiviti
persatuan BahasaMeIayu di
tahap sederhana

Meningkatkan Pemantauan
aktiviti untuk mencapai
tahap pelaksanaan yang
lebih berkesan
1.Meningkatkan
pengurusan fail PBM
Peratus
pengurusan PBM
75 80 90
2.Meningkatkan
pemantauan
program/aktiviti yang
dibuat
Bilangan
pemantauan
18 10 15
Peratus
pemantauan
50 60 70
3.Meningkatkan
pelaksanaan aktiviti
Bilangan aktiviti 15 10 12
Peratus
pelaksanaan
70 50 60
4.Meningkatkan
pemeriksaan buku
penilaian aktiviti
kokurikulum
Peratus buku
disemak
70 40 50
5. Meningkatkan
pemantauan prestasi
pelajar (minima 1 kali
setahun)
Bilangan pelajar
dipantau
600 700 750
Peratus pelajar
dipantau
66.78 77.78 83.33
6. Meningkatkan
pemantauan fail
persatuan (minima 2
kali setahun)
Bilangan fail
dipantau
3 3 3
Peratus fail
dipantau
100 100 100

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010, tahap pengurusan PBM adalah melebihi 70%.

Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013, pengurusan PBM mencapai tahap 100% bagi semua objektif yang dirancang.

ISU STRATEGIK 3: AKADEMIK (PENCAPAIAN AKADEMIK BAHASA MELAYU PMR,SPM DAN
STPM)

ISU STRATEGIK

MATLAMATSTRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

Pencapaian Akademik bagi
bidang bahasaMeIayu kurang
memuaskan

Meningkatkan tahap
kecemerlangan akademik
bidangbahasa MeIayumelalui
aktiviti PBM

Pada tahun 2010, pencapaian
pelajar meningkat dari segi
kualiti dan kuantiti bagi
subjek bahasaMeIayu peringkat
PMR, SPM dan STPM
Peratus pelajar mencapai A
dalam mata
pelajaranbahasa MeIayu PM
Peratus pelajar mendapat A
dalam mata
pelajaranbahasa MeIayu SP
Peratus pelajar mendapat A
dalam mata
pelajaranbahasa MeIayu ST
Peratus pelajar lulus mata
pelajaran BahasaMeIayu

Objektif Jangka Pendek : Di akhir tahun 2010, bilangan pelajar mencapai A dalam bahasa MeIayu bertambah 5%

Objektif Jangka Panjang : Pada tahun 2013, sekurang-kurangnya 45% pelajar mencapai gred A dalam mata pelajaran baha

ANALISIS SWOT
KEKUATAN ( S )
S1. Kerjasama dan hubungan yang baik antara sekolah dengan komuniti setempat
S2 Terdapat guru-guru Bahasa MeIayu yang berwibawa
S3. Terdapat seorang guru pakar Bahasa MeIayu
S4. Semua guru komited dalam menjalankan aktiviti diperingkat sekolah dan daerah
S5 Terdapat 2 orang Kaunselor Sekolah yang komited
S6 Kemudahan asrama dan sekolah yang selamat memudahkan aktiviti
dilaksanakan.
KELEMAHAN ( W )
1. Bilangan pelajar yang menjadi a
2. Kedudukan ekonmi persatuan y
menghalang perjalanan aktiviti persa

3. Kebanyakan ahli persatuan tidak
4. Beban perkeranian guru memba
untuk
aktiviti membentuk budaya integ
5. 35% murid mempunyai jati diri re
6. Tiada kemudahan pengangkutan
ahli tidak dapat mengikuti aktiviti yan
peringkat daerah dan negeri untuk m
PELUANG ( O )
O1. Hubungan baik pihak sekolah dengan PÌBG,PPD dan JPN
O2. Sokongan moral dan kewangan daripada PÌBG dan agensi
Luar
O3. Hubungan baik pihak sekolah dengan sekolah-sekolah berdekatan dalam daerah
yang sama untuk menambah maklumat.
O4. Hubungan baik antara guru-guru di sekolah dengan guru-guru yang arif dalam
bidang ko-akademik dari sekolah-sekolah dalam daerah
ANCAMAN ( T )
T1. Masyarakat masih menganggap
tidak begitu penting berbanding aka
T2. Pengaruh persekitaran yang tida
T3. 65 % waris pelajar berada pada t
yang
rendah.
T4. Segelintir waris tidak mengambil
kokurikulum sekolah
T5. Segelintir waris tidak ambil pedul
anaknya dan
membela anak yang bermasalah

TOWS MATRIKS

TOWS MATRIKS
KEKUATAN ( S )
S1. Kerjasama dan hubungan yang baik antara sekolah
dengan komuniti setempat
S2 Terdapat guru-guru Bahasa MeIayu yang berwibawa
S3. Terdapat seorang guru pakar Bahasa MeIayu
S4. Semua guru komited dalam menjalankan aktiviti
diperingkat sekolah dan daerah
S5 Terdapat 2 orang Kaunselor Sekolah yang komited
KELEMAHAN ( W )
1. Bilangan pelajar
2. Kedudukan ekon
menghalang perjalana

3. Kebanyakan ahli
yuran
4. Beban perkerani
S6 Kemudahan asrama dan sekolah yang selamat
memudahkan aktiviti dilaksanakan.
guru untuk
aktiviti membentu
5. 35% murid memp
6. Tiada kemudaha
ramai ahli tidak dapat
dijalankan di peringka
mencungkil pengalam
PELUANG ( O )
O1. Hubungan baik pihak sekolah
dengan PÌBG,PPD dan JPN
O2. Sokongan moral dan kewangan
daripada PÌBG dan agensi
Luar
O3. Hubungan baik pihak sekolah
dengan sekolah-sekolah berdekatan
dalam daerah yang sama untuk
menambah maklumat.
O4. Hubungan baik antara guru-guru di
sekolah dengan guru-guru yang arif
dalam bidang ko-akademik dari sekolah-
sekolah dalam
SO
S4,S5,O2,O3
Meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti
kokurikulum akademik sehingga ke peringkat kebangsaan
WO
W3,W5,W6,O2,O3,O4
Pemantauan aktiviti p
penasihat persatuan.
W1,O1,O2,O3
Mendapatkan kemuda
aktiviti dengan mengg
antara sekolah denga
luar.
W5,W6,O1,O2,O3
Menggunakan perhub
berkaitan bagi memba
persatuan.
ANCAMAN ( T )
T1. Masyarakat masih menganggap
kegiatan kokurikulum tidak begitu
penting berbanding akademik
T2. Pengaruh persekitaran yang tidak
baik untuk pelajar
T3. 65 % waris pelajar berada pada
tahap sosio ekonomi yang
rendah.
T4. Segelintir waris tidak mengambil
tahu tentang aktiviti kokurikulum sekolah
T5. Segelintir waris tidak ambil peduli
masalah disiplin anaknya dan
membela anak yang bermasalah
disiplin
ST
S5,S6,T2,
Meningkatkan kesedaran untuk mempertingkatkan
pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum akademik
dari peringkat sekolah sehingga peringkat kebangsaan.
WT
W3,W5,W6,T1,T2
Majlis Perjumpaan
Janji
W2,W6,T1,T4,T5
Meningkatkan keseda
kegiatan kokurikulum

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN PERSATUAN BAHASA MELAYU
'ISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (SaIah satu)
Tahap pengurusan Persatuan Bahasa MeIayu kurang memuaskan
MATLAMATSTRATEGIKMeningkatkan pengurusan persatuan Bahasa MeIayu
INDIKATOR PRESTASI
& SASARAN (Jangka
Panjang)

Pengurusan Persatuan Bahasa MeIayu mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang diranc
OBJEKTIF (Jangka
Pendek)
Semua pengurusan berkaitan Persatuan Bahasa MeIayu mencapai tahap melebihi 80%.
STRATEGI
BIL PROGRAM /
PROJEK
PEGAWAI
BERTANGGUNG
JAWAB
TEMPOH KOS/
SUMBER
OUTPUT/
OUTCOMES
PETUNJUK KEJAYAAN
(KPI)
PE
MULAAKHIR

1

Mengemaskini
semua sistem fail
persatuan

Ketua Guru
Penasihat

Jan
2010

Nov
2010

-

Fail lengkap dan
bersistematik

Ba
ma

2

Mengadakan
mesyuarat PBM
sekurang-kurangnya
empat kali setahun

Guru Penasihat
AJK PBM

Jan
Apr
Jun

-

Minit mesyuarat lengkap
dan menepati masa

Pe
ole
Ogos

3

Mengadakan
kerjasama di antara
persatuan lain

Guru Penasihat
AJK PBM

Feb
Mac
Jun
Jul

-

Penyelarasan
Aktiviti bersama

Gu
PK

4

Melaksanakan
bulanbahasa

Guru Kanan Bahasa
Guru Penasihat PBM
AJK PBM

Jun

-

RM650

Pelajar yang berjaya
diberikan hadiah

Bu

5

Melaksanakan
aktiviti bahasa

Guru Kanan Bahasa
Guru Penasihat

Mac

Sept

RM400

Peningkatan
penguasaanBahasa MeIayu

Ah
Te
Pe

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN AKTI'ITI
'ISI/ MISI/ ISU STRATEGIK (SaIah satu)
Perancangan dan pelaksanaan aktiviti persatuan Bahasa MeIayu di tahap sederhana
MATLAMATSTRATEGIKMeningkatkan pemantauan aktiviti untuk mencapai tahap pelaksanaan yang lebih baik
INDIKATOR PRESTASI
& SASARAN (Jangka
Panjang)

Pengurusan aktiviti Persatuan Bahasa MeIayu mencapai tahap 100% dalam semua objektif yang
OBJEKTIF (Jangka
Pendek)
Semua pengurusan aktiviti Persatuan Bahasa MeIayu mencapai tahap melebihi 80%.
STRATEGI
BIL PROGRAM /
PROJEK
PEGAWAI
BERTANGGUNG
JAWAB
TEMPOH KOS/
SUMBER
OUTPUT/
OUTCOMES
PETUNJUK
KEJAYAAN
(KPI)
PELAN K
MULAAKHIR

1

Meningkatkan
pemantauan fail
persatuan (Minima 2
kali setahun)

PK Kokurikulum

Jan
2010

Nov
2010

-

Fail lengkap dan
bersistematik

Bantuan
penasiha

2

Meningkatkan
pemantauan aktiviti
yang dilaksanakan

Guru Penasihat
AJK PBM

Jan

-

Laporan aktiviti
yang lengkap dan
menepati masa

Pengenda
Guru Pen
Apr
Jun
Ogos

3

Meningkatkan
pemeriksaan Buku
Penilaian
Kokurikulum

Guru Penasihat
AJK PBM

Feb
Mac
Jun
Jul

-

Menandatangani
dan merekod
pencapaian
pelajar

Guru Pen
PK Kokur

4

Melaksanakan
aktiviti bahasa

Guru Kanan Bahasa
Guru Penasihat PBM
AJK PBM

Jun

-

RM650

Pelajar yang
berjaya diberikan
sijil dan hadiah

NÌLAM

5

Melaksanakan
aktiviti ko-
akademik bahasa

Guru Kanan Bahasa
Guru Penasihat

Mac

Sept

RM400

Pelajar yang
berjaya diberikan
sijil dan hadiah

Ahli jawat
Terbabit d
Persatuan

PELAN TAKTIKAL : PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (AKADEMIK)
'ISI/ MISI/ ISU STRATEGIK
(SaIah satu)
Tahap pengurusan pengajaran dan pembelajaran Bahasa MeIayu di tahap sederhana.
MATLAMATSTRATEGIKMeningkatkan proses P&P Bahasa MeIayu supaya lebih berkesan
INDIKATOR PRESTASI
& SASARAN (Jangka
Panjang)
Semua guru berjaya melakasanakan proses P&P dengan mencapai kualiti terbaik.
OBJEKTIF (Jangka
Pendek)

Kualiti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah mencapai tahap cemerlang.
STRATEGI

BIL PROGRAM /
PROJEK
PEGAWAI
BERTANGGUNG
JAWAB
TEMPOH KOS/
SUMBER
OUTPUT/
OUTCOMES
PETUNJUK
KEJAYAAN
(KPI)
PELAN
KONTIGENSI
MULAAKHIR

1

Pemeriksaan Buku
Rekod Mengajar

Pengetua dan
Penolong Kanan

Jan

Nov

-

Semua BRM
disemak setiap
miunggu

Guru Kanan

2

Pemantauan
Pengajaran dan
Pembelajaran

Pengetua dan
Penolong Kanan

Jan

Nov

-

Minima
seorang guru
2 kali setahun

Guru Kanan d
Ketua Panitia

3

Pemantauan
Prestasi Pelajar

Pengetua dan
Penolong Kanan

Jan

Nov

-

Minima sekali
setahun

Guru Kanan d
Guru Mata
Pelajaran

4

Pemantauan Buku
Latihan

Pengetua dan
Penolong Kanan

Jan

Nov

Minima sekali
setiap pelajar

Guru Kanan d
Ketua Panitia

5

Pemantauan
Pengurusan Bilik
Darjah

PK HEM

Jan

Nov

Minima sekali
setiap hari

Guru Kanan d
Guru Bertugas
Mingguan

6

Laporan PKB

Penolong Kanan
Kurikulum

Jan

Nov

RM30

3 kali setahun

Guru
KananBahasa

Nama Projek 1 : BengkeI PenuIisan Karangan PMR
Objektif : Meningkatkan kemahiran pelajar dalam penulisan karangan.
Tarikh dan Tempoh PeIaksanaan: Mei 2010 (1 hari)
Sasaran : Pelajar-pelajar tingkatan 3 SMK Tunku Temenggung.
LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH STAT
1 Mesyuarat JK RÌMUP
O Penetapan tarikh
O Agihan tugas
O Anggaran Kos
Pengetua
PK HEM
AJK RÌMUP
Persatuan B.MeIayu
1 hari Taklim
Pemb
Cada
2 Urusan surat menyurat kepada :
O AJK RÌMUP
O Persatuan B.MeIayu
O AJK Program
Setiausaha 1 minggu Pemb
3 Taklimat pelaksanaan program PK HEM 2 minggu sebelum
program
Edara
Progr
4 Pelaksanaan program Jawatankuasa Kerja 1 hari Beng
Karan
5 Menyediakan dokumentasi dan laporan JK Dokumentasi 1 minggu Jun

PELAN OPERASI

Nama Projek 2 : Sambutan BuIan Bahasa
Objektif : Dapat mingkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti bahasa.
Mempelbagai aktiviti peringkat sekolah.
Tarikh dan Tempoh PeIaksanaan: Sepanjang bulan Mac
Sasaran : Semua guru dan pelajar
LANGKAH PROSES ALIRAN KERJA TANGGUNG JAWAB TEMPOH S
1 Mesyuarat AJK PBM
O Penetapan tarikh dan aktiviti
O Agihan tugas
O Anggaran kos
Guru Kanan Bahasa
PK Kokurikulum
AJK PBM
1 hari F
2 Urusan surat menyurat kepada :
O AJK Program
Setiausaha 1 hari F
3 Semua Guru Kanan 1 hari minggu kedua
bulan Januari
Ja
4 Semakan BRM setiap minggu Pengetua, Pen. Kanan,
Semua Guru Kanan
1 hari setiap Khamis Ja
5 Mengumpul semua borang maklumat BRM GKK (Setiausaha PKB) 1 minggu M
6 Membuat laporan dan hantar ke PPD GKK (Setiausaha PKB) 6 April,
6 Julai,
6 September
A

PELAKSANAAN PROGRAM (
CARTA GANTT
)

BIL PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SE
1 Mesyuarat Agung /
2 Perjumpaan ahli / / / / / / / / /
3 Kemaskini Papan Kenyataan / / / / / / / / /
4 Sambutan Bulan Bahasa /
5 Bengkel Penulisan Karangan PMR /
6 Pidato / / / / /
7 Pertandingan Menulis Esei / / / / /
8 Forum Remaja / / / / /
9 Deklamasi Sajak / / /
10 Bahas / / / / /
11 Pantun / / / / /
12 Kursus Pengurusan Kelab /
13 Lawatan Sambil Belajar / /

 $ $   $97,90 033,9,39,,50.0207,3,350,,780.,7,-0704254 :25:,30. /03,3 07,8,2,/,3-,39:,3!,72038079,50,-,950,,7,3 /,07,/,33007     $97,90 03:3,,3,0/,503,,7,3 502-0,,7,3-0708,3/8,2532033,9,3 01,,2,39039,3903203,,-84,,3  $97,90 033,9,3249;,850,,720,:-2-3,3/,3,:3803/03,307,8,2,50,-,9 50,,7,3/,07,/,330078079,!     $97,90 033,9,3080/,7,3-:-,5,20,:.07,2,/,3,:38030-:-,5,,3 %#%$ %  % 0/:/:,3804,,3-07,257,3 /03,307, 
07,2,,3,3/,30/, ::/-:/,,05,/,320744 8005,8,9:507804,,3 % ,10$-07-07,257,3804, % !03,7:,3,87:,780507970259 49. /,3-,.209, $ % $97,90 %3,9,3503:3,,3%/,,2 ! !8079,20::/,30,-425:907804,  $ % % $97,90 0250-,,,3,9;90,-0-:/,,,3804,,,70-.07, -072,31,,9/,3 203,7   % %%  $97,90 0250-,,,3,9;9-071,0/,/,3203,7-,0,- 5078,9:,3,,/02 507/2,9,3/,3:39-07:314728005,8,9:507804,,3   !%% %!#$$ $97,9003:3,,3,0/,503,,7,3 502-0,,7,3-0708,3/8,2532033,9,3 01,,2,39039,3 903203,,-84,,3   !747,2 %,3:3,,- %0254 2:, ,7 48

 8:2-07 :95:9 3/.947!747.2.

3/.947!7089.8 !0.34393038.

3 .9. .9.

3507-3.380.3 50..3!07.3 84.3079.7.9202.7.7.243805/.0/.31.305../7/.8.4394 .3$0-..3 84..5.3 :7:2.8/./:.:7:2.7/.8..7./.3 09:.3 /..31.3 !0..99:-84.7.3:.50..5....9..9:! !    .343805/.7.9$! 50.3203:3:.9..9.7/..-84.9.3 0-7:.$& !0.3$!804.3 50.33007 3007..8 !0.-809 80984.9.3/03.3 .9.8.3:7:2.35078.9...3/. 503/0/.7 48 !% ./..3 03947 ./03..7.50.5..9.8 :7:2..7-07:25.3425:907809.03947!02-0..2505078.7203.20..9.8..9:39:-0.3 0-7:.3//.7.303.$& !0.3-::908/..$& !0.324/:  !% .7 50.3 84..3-::7::.3/.80:7.70//.3202-075030..3203:9.:305.3/.9.5.9:5747.80:7.3  :7:2.7.3349. :7:2..9 905.8.3.:-.3502-0..70//. 804.3.9..7 94-07 !% .9..3.3.99:-/03.80/'  .33.7/..50.384.8.388902.31.7./..8%3.3#..!0.7.5.8 50.43805/.707.50.55489180.3.7 94-07 .3  802-07 .3 :7.9203:.3  3.3..5.3.8.3...9:39:-0..3 :7.324/: 0-7:..5 !03:3.9203.3... 349.7  50.243805/.5.880.50.9203..-07/0..8.3-.70--0723.3 !030.3 09:.9.3$!9..7/.38.8.2/..324/: 24/:503..2505078.203/.7.31.3.0207.50.3:.8-07/.4394....7.3/909.33....70--0723.7 48 503:3.9..!..9/.81472.3 02-039::25:.7 503.7203..9../: 50.7/.39:.9..8..50.3.9507.8 !0.9202. !03.7.39.3  !07:25.3 !03:3.5..5..9..3-.7.7.3900 2-3.

.50..3/.3!02-0.9.....7.80:7..5.34/: 4/:!03.:39:203.025:9.:38047 09:.3 0::8.-84.3  50.3:3.33.70-..7202.3 /03...3 84.3505078..32033.!% .3.-84.70//.31472.30.3/.7203/..3 84.3 !03:3.3 $!/.9.!747..9203./.5. !7480807.3/.39039.3-:: -::..$& !0.!.3:39: 203...3/:3809 80984...99:-.!0..3  :.2505078.8/03..5.7.:-.07..2505078.9:8.32:/..243805/..3.3 50.5 /.303.-$4.9..7.70//.5505078.33.9  !0.70-.31472...3505078.350.3.. -091 !0.3!% !0.9203..3.2.9$!/.3507.9.:3803 .50.3....-84.5.99:-/03.384.33.39.9503/0/...3.7/.9.7.-84.3903203...5.3:39:203..9.3 ..9.3 :7.584.50. %.-84.8..3203.7.9..7.9203.7/.80:7..3/..2.3.93.5...3-0780/..3       ! !#$ %!#$$ .7/.793.2.9:! ! 40:7:2.8.3 .3/.31.- %0254 $9.3 :7:2.2!03..350..3$! %03203..3907.380.3905.3 :7.388902...9$!  03003.902-40.7203.2 .3$!40!03.3/.9 03.-/03.3.3$.3 :25:. ..3 .3$02:.9.8...3 84.

!.3!0307:8 09:.3.3:.7  .3 4.39:..7. &..39.9./:.7.39:.  !03.50.8...8.9.!0.50.5.34393038 08:.02-07 .9..3.8  !03:9:5 :7:2.8 203:9945 /.

09:..7..9.3/:3 49.39.9.3.7.3907/7/.324/: $09.3/50307:8.3 43805.50.8.$07./.73.9.524/:203..340:7:2. 50303.3  !030/.. 208:.!.75./.

243805/..7-.9.3:.38079.384.3503:3.33.3..7.3079.3/03..30-9075073.3/..7.3 :7:2.945..50.3 802-07 .24/:9/.3502-0..3203/.9.7-07/.9.80/'  $02.3/.350..3 ! !..4:39  .3:3.5..5.7...0.0-7:.8079.3  !03:3..2/03.:7.7202.-80:7.!747.. :25:..:!078..8.3 :7.7.9/.31472...439484..93.5-:.50..4394.9.3/907:8./.9:8.3 0-7:. -072:.9.7.31.324/: 24/:503..9:39:-0.7/.2.3 :7:2.7 -:.3900 .:::.8.3203:9..3 /.3!0.39.5.8. .902-40..1.9.203. %.3 $!  $02:.38079..2-.- %0254 $9.8  4394 .388902.7 94-07    ! !#$ %!#$$ .3 84.5.9.808:.439484..3$.3  $4.380-.3/50..3-07.3.380:7.3/.8.9.  !0..9.30.93.9..9.37.8 079.7 94-07 $07..3 :25:..8..7 50...702.3502:.8.50.84.3 :7.3::%08.3 $09..8808:.3/0..7.3 23:80.3/-07.70/ /.33.9203.2505078..9!#/./:3.7 -2-3.8 :7:2.7.203947!02-0.9.3..3.2.70--0723.2!747. !7480807.7..350.3 84.3 03947 .3425:907809 ./..7.7..9: 945 -091 !0.33.99:-.3...

7:25:.2.0207./.7 50.9.3./.0.3.3803./.50./.7.4:39  :7:2..7.7  .7 .3.9.!0. 0...9.3:.75. 80/07.3/.302.8.5.3:.3 .9.50.4:39 ./..34393038 03/.

3..:25:.3907/7/.5:25:.030/.3203947 2.3803.3900 $09.7..7.75.0207.3203947 50.8047./.

.3/.3  $02.2.3!0.7079..83 2.3502-07.7.0.8.7 50..507843.3.702.9: 945 -091 !0.3 80-03.7.32039479/.7..3900 50.305.3/..802:.3 .23.80/07..9..902-40. .3 !07903.243805/.3203/.3 :7:2.5.3203947 :7:2.../.2039479..3/-.3/.3 $07.50..70.:2..3 /.3 :25:.47.702.50.9:! ! .5.3203947    ! !#$ %!#$$ .7.23:80.7.3/.8047.!0.9:! ! .9: 03947/.3:3.7.80:7./.-07-3...3.9:39:-0.390.:25:...3/:././70804.3. !7480807.9:! ! .30-9075073.880.9..8./909.4:39  .3 0-7:.290254.780-0:25747..3:7:80.5..8.9:  $07..../.3.9.7.33.3809 80984.83:39:203/.350.2-072:./0..3.7 94-07 :.32.5.5...2505078.70--0723.3/.5. /.305.3.9.50..880./:.3900-072:.5.3.7202.9.3502:.2.9: 507804.3/0.3.3/0..3900/8:8:3203:9:25:. :7:2.7 :7:2.2203947 2.3/..29/.9203.884.7:39:802.33.7/..3 :7.2/03.3 .3 03947 0-7:...7 23:  09.5747..!747.3203. .- %0254 $9..32030/.88005.3 :7:.3/.. 2.31.7.50.3502-07..3.3-:.39002089203. %..3900/-2-340039472.3./.7.3.32..3 203947.3..8808:.8.3 :7:2030/.9/..7 50.3.5..3$.8 5747.5./.9.50.9. :25:. 02.3.5.5.  !0..2.9.70//..8 079.3:..9:8..7 -2-3.3..5. 03947 203947/003/..305.3900.7 94-07  !747.9.

34393038 .!0.

557089.3.3505078.7.7 .8503.5.9.3 $4..47.3 .3!#.7.5.9..3/909.. :7:2../.7203:9002.78079.  02-:.:2. 502:.3:.8.32....7 50.7.3 $09.3907.3 .9..3/909.3:..3:.9.5.50../03.5.39.99:-$4.3 48  03.9.3:.89 :7:2./..380-.!747./.2.50. :7:2. 03/.3 .4:39 :7:2.507:25...802.3 .3 $05902-07/..3.3 :7:2.9.3 .350..  0704/507:25. :3/.7..7/03.802:.350.0.9.8...50.3 8005.9.78.:..7.202-2-350.7 :7:2.7/.3.3502:.3 94-07      ! !#$ %!#$$ .3  02..7 94-07 203:9.350.7.2.50.3803...50./:.9/.7 50.50.3:..9./.507:25....7 8005.7:25:.5.5507:25./:.3 /./:.80-:.7  030/...305..75./.3/..350.9:507804..50..85030/.350.9.....39/.7 94-07 /:.9:9.3807.7.302./.3 8.2:.3.7.3:7:2..50..3 $07./.4:39 ./:.9503.3.2.7.5.0.3507:25.7.50..2.390.../..

:305.$!%.3$4..:-..3 $4.3 !#..3!07.8/.

2..7.$! .30..-84.9..9033.350.301.3.2203..3/.3!#...2..9.7/.3 84.

3!#..-84.70-.$! -091 !0...3:39:203..3 84.

5.3 :25:.50...9.80:7..70//.2505078.5.793.3 .3/.702.$!  !0.9203..7 50.7..8.3 :7../.3$02:.33.3$.

9:8. !7480807.3:3. %.  .3..- %0254 $9.

.3507-3.3 .8$!9.3.7 50..8 :7:2.3079.:-.5.:3 9.3/..8/.32030/.  !0.7203.3/.784..3079.50.3:.3 84.8!07..-84.3 .7./.7 :.  03.784.:305.9..50..3079...!0.7../.3079.09.9..3!#./.3//.34393038 03.3:.09...7 :..3..20.32030/.8 :7:2.3 84.8/.

3 48 94-07  !0.3 :7:2.!747.50.3945 9459079039:8..3 $4.3202-:.7.99:-84..20.3.$!804..9.-$4..3/.3 $05902-07/.3/..5...3 48 94-07  03.7.7.9.7203..7 50..3 94-07       ! !#$ %!#$$ .9. 804.2.50..50..3507-3.8 :7:2.203003.9.-84..84.3/.3!#. :7:2..3/.3//..9. -07/0....3..33007 3007./.

.$! ..7203.3!#.2.3 84.350..-84..902-40.9.

9 -07/.-84.:39:203.3-09:  -091 !0.5/..8.$!/03..388902.9 03.32:/.3!#.3/.3903.7..70-..3 905.3 84.

5.$!  !0.3503.9.32070..7 50.92033..7/...5.3!#.../.2505078.

3 :7..702..5./..80:7..50.7 50.8..5.3.22.9203..9..$! !0. ..7.8./.33.

.9:8. :25:. %..7.50.3  .3.3:3.3/.9.- %0254 $9.3$. !7480807.8.793.3$02:.

7.025:9..5.39.9.3:7:2. .3 :..3/.3203025. &.3/507:..350.50.3.5.8/.... .39.:38047 09:.7 :7:2. .2./7 !0307:8.9.340503..!.:.!..07..7.350.9  !03:9:5 !0309:.9./.3!747.2.8.3./.9.7.3-.3 :..50.3:7:2.305..3:7:2.9./.7 $07.9.!0.9..5.780-0:2-030  03:25:/. 09:. 5.7 !0780/.3 :7:2..7.  0309..  02.350.:38047/.34009:. .7/.9.34393038 08:.07.39.50.!0.50.3.9.2.3..7.39. 025:9.. 23:80-0:2-030  030/.07.3 :.39..2.39.3!0307:8 !0309:.!.9.9-030-072:.9.3503. 5.50./.  !03.3 .9/.!..:2.9.3 .8.3 9.790780-:9  !03.7.!0309:.7 09:.3  !03.:38047/.9.7.790780-:9  9..9. .3 :.:38047/.3:.39:..50..

9 :7:2.50..9.7..9.3 :.

48    .

7 48.8.- %0254 2:. /.. !%% %!#$$ $97.720.9.!   !747.50. .-.850..3/.3249.9 50.07.307.:-2-3.7.:3803/03.90033.330078079.3/...2.2 %.3:3.3.

947!747.2. 8:2-07 :95:9 3/.

3/.947!7089.34393038.8 !0.

5.9...3..:38047 :3 94-07 .9.7 !0.3.. 02249./..3  03. .38.9.50.7.22.20. /.80:7./.3/...2..90033.07.3-0723..9:39:-0..3...840.33..5.7 50.3 :7.3/.70-.3/.5.3080/.8 .:38030-:-.3.507:39:.30249.5.9.3 807.3/.9..:.3 50.- %0254 2:..7 50.3!7385!07.354891/.:38038079.39.91907.7::8/.3232.3503.3   !747.2 %.357089.3! !0..3:3.7/.5..7 48.3  $97.9/.07./..3203:3:.8503..2505078.:. .5..3.3-:-.2.7.9..3.5..8.9/.92033.:38047025:9.249.3.3/03.3/03../7/....3  50.9.7.5.

947!747.2. 8:2-07 :95:9 3/.

947!7089.3/.8 !0.34393038.

8.393 .9.8079.3203:3:.5..3..3429203. .9.5.307.2./.2--07.3  03..3-:-..7 .:38047 ./02./7/.507:39:. .5. ..7.58..:38038079.2070.3 ./..0-:-.3..3! 080/.9907./.3. -:-.2203.

7   !747./7/.38../.:38047 !030.:3!  !747.:3  $443.354891    !%% %!#$$ $97..5.9.3203:3:.:7: -:-.8.02-07 .:.- %0254 2:.357089../.847039..35.34.5.78 ..2. -:-.38..7.850.3:3.2 %.9./02/.7 48..8.90033.3802.5./.7/03.7.8.9.9./..7. .307.809..3 :.:208:.893.8.2..5.5.2./0250.907.3-:-.

2. 8:2-07 :95:9 3/.947!747.

8 !0.3/.947!7089.34393038.

78.303.3 09:.8/.8../.!.3203:9.8.7/.39..-.7.3.3  0.5.3:.5/.8 !0.$& !0.8.3!7089.5.38:.2 239 8005.9203..945 945.3..9.35.5.9:507804. .3!% . .70/ 70//.5..7203.8!033..43805/.8..9  ::8 50.3 .9/.7/.5.3 70/ 0.9.7.31.-9:807.8 !030.3.31.9./.39..9203:.9..7 $05902-07 .3905.9/./:.3/03.9.3/..     $ .7 50.-84.8%3..9./7/.43805/.9203:.

..: 030/.3308 '02.9:.9.350.5.3 09. -4:90 ...9503.9! .9:39:203.38.9..850-..3:.0.3.39.0303.8.35073.3..3../..:.3.99305.3203.07.8.7  !07.3503.8..0-.3503//.3$97.:.55079./ 804. $04.38./.7.90070/.393-07.  ! #%&$  %&!% $ $ #% %$ !4890/-..8.0.:-07:.0.0 O   4 .3%:3:%0203:3.3/3.50.0...50309./5078.5.3 -07.3.90!..30-93 030/.9:.3 %:3:%0203:3.7 030/.3.3/3.7-094!4898 942 44078 47.5..3 ..38.../.4220398 420 $:-8.3%.0-.3-..7.!03/.:3  '$!#$%&$& !078..324/.42509057410  !#$%#% !#$%&$& %&   '$$ '8$04.3.350309.3203.:05073..8.9..0303..8.390793 .32025:3.:.3/.3 5079.:3   $!#$%&$& O O O O 030/.302.3907:3:/$%:3:%02033:3 /.3-07:.720.3:9.3:::39:50.0207.3308.3-.

.3/.3!073.32030.3.  07.3..8.90070/.3 20.8804.  O O O O O %!#$%&$&$%% 02-..5...9:0207.39:203.

39.3-.3.3!078.-.9:.8.3-.9.. -0788902.8500..3 5078.9.0.5.0::8..7. !03-.07.3.9:8  0905.43.3.31.5.35.7/.31.3 %.9:...9.3503:7:8..!03/0.:3 802:.3.9 !07.3.3!078.5.9.9.-/.2.9.2.. 5078.2-.3!.99..3/.0.5 /.39.3203/../:.22.3-.3  503-.5503:7:8.9..3 08:./.7 8. 2033.3 03.5.52 -091..8.5.: 0232:2..3 4:7::2  $&$%#%!&#&$!#$%&$&  $&$%#%   %%$%#% %  !  033. 033.:5747.3.3.:203..9:.9  /8.24 -079../.9.202.3 50..50.3-.8079./02 848.8.5.3.8.9:.2802:.2 90254 8023: 033.9 :39:5747.9.3-.9.0.3/.7.3/909.203/.....9:.. 2033.22.8.7.7.7. /853/./02203:9.95078.8.50.2 5747.3-..: 5078.7/..9 /.....9 9.2-..::7.7 -079.9.350.3-.3:.79.8.3 20305.39.8..2-.9 :.22.3/-. 50.:   %%$ 0.9 503:7:8.:3 503:7:8.9.9.3 :2. .3 202:..:203. .9.7 2033.9:.3 /.9 !07.2-:9... .5.!./025073.3-07.350.7.7.0.0.30203.503:7:8.0. $$#  % '             -091.-.5.8.3.9:8 -:.370//.3/.: 02-.3:2.39:203..9 :.3 503:7:8.3503..9 503079..9 /.3.970//.0207.0.9 39208:.

     $&$%#%!&#&$%'%  $&$%#% !07.3.8..! 033.8.0.550..  %%$%#% 033.580/07.3 .3  % 033.3 5747..:.9.:/ 9.2.8..9.39.3.3.3.9:.3.3/.39.3 50..3.9.9 5078.9. 9..3 0--0708.3 502.5.31.9.3.3 503:7:8.9:39:203..:.3.3!02.

3.3.3..357089.9.39.9 4:7::2 033.9..9.:.3.3 502078.5 -.9./.350.3!203.3.3 502.9:850.8.:.9.:3  033. ...9:8  50.!03/0.9 !07.3..:.79.39.9:.: !07.39.3.9:8  502.9.3 .7 /5. 5078.3/7.3.: .802:.3!.31.3 ..9:8-::  /802.3 !07.5503:7:8...3!. /5.3! .3.9:81.3 50.3 /-:.3.3../.. /5.200-   $&$%#% !!$&!# $! $%!    ! !07.3 502.809.:3 9.9.3.9.!.39.:3  -091.:.5..9 033.7 232.: !07.8.:3 503:7:8.9.8 50.3 232..31.7 /5.4-091. 809..:          -091. $$#  % '              .9.39.9.9:8 503:7:8.3 !07.39.3 502.9 033.3-:: 503.3.39.39..

7..5.3.:$ !07./02-. 50.9:850.804..: $ $02:.:! -/...8.8.39/ 0-...:3 503.3.:5073.:20.3 203..7203/./ 0/:/:./..:7:4290//.. $%07/.8.9.780 -/.!..3:.3.5.50.8.3.70//.0.9..0.5 !.22.7::82.3203.3..::.7203.9..7203/.3..7.399-..7.9804.: -091..8./02 50.9:850..3-..0.5.3.5.72033../..3../.380.3-07-.39..::7.3-.0.350707..9/...8.3 :7.947.:$ !07. $&$%#% %%$%#% % !  !07.9 !# $!/.8.3.. $ %07/.2203.9:850..5.9.      $$$ % &% $ $ 07.22...7.8.7.7.79.0.7. !03.39.350...:3 -../.22.87..3.3:7:202:39: .3-.9..9:850.9.9 $%07/.3$%! /./. 202:.0.3 /.3-.3-.2.0.9 /. 50.9! 8:-0-.2-.34290/ $02:/.9 /.9!07.3-.7203.3. .9202-039:-:/..:38047$04.9202:/.390 .9:.3.3-..3   -091.0.3..5.8.98047.2.9:7: :7:.3.9.5..0..3..342:39809025...350.0207..2-.5078..3!..3:-:3.!03/0.3507.3.:-079.9.0.8.22.9.9..9/.5.9:.95078 0-..5.304325078.9.7.50.3./03.5.3:7:5.9. 50..3..9/5073.3.3804. 50./.3.7203.8.9.8.:3 80:7. 033.07.33..8.:.3 .30.2.3/.3..

/02/. 5073.3-.3./03.789/. % $00397.:.7././.24:7::2804.7..3.75.3 .:7:4290//../.3! !!/. /03../..5 9/.789/.3:-:3.0..3 202-0.2.:38047$04. 2:7/2025:3.038 :.. % !03.9 703/./..804.9/7 !&   :-:3.203.3.-09:50393-07-.30.5.2-50/ ..5.9/.38.3..: $ $02:.2/. :-:3..7.-07/0...!/.9:7: :7:./.9.5.  .3 .3-.3.3 0-./.07.:7: :7:/804.07..3/..350. $ %07/./.34290/ &% $ $ 07.2203./.5.9203:9.7850..5..98047.8203. :7..07.07.:39:203.02:/.9.3.3.8.3/3..39/ % .71/.2-..7:507809.2.39.  :-:3.9.9 $%07/.2/.7.      % $%#$      % $%#$ $%07/.350707..3:9 .5.3507.9.9 /5073.3..8.. 804.7 %. 0/:/:.33007:39: % % .3-07-.3-072.3.947.3! $443.3.0.2 -/.804.8.3/.. % $00397.7.9/./.3:7:5.39.7804.3-.3-.804.3.3:7: :7:.9804.3247.2.34 ..304 203.92. 804.3/.:2./03.3.3503.3.3./.8. .3..5.8./03.7-07.3804.342:39809025.  0-.

.5073....789/.39/.39.2./02 .302: ./02 % !03..2- 9..90-.8.9.3203 ./..3 202-0.3503-.7.5.3804..350.7850.3   03/.9 202:/.2..202 5078..5. -.9.9.92.3.3-.75073.9.5.38.9.9:.:3503./.:9039.7 % .9:.7 :-:3.9.. 804.3 503.8.5 0.9..8!07:25.3 %  % % 033.3-072.3-.:.9..34:7::29/.3 :7::39: .2 % % .!/.804..3.8. 9.7/.9.2...8.5..3.350./03 :...7:507809....9.3 /.7/.9 4:7::2.804.:2.3804.7.3.95078.3-.7804.-09: 50393-07-./.    033.9.20.9  :-:3.9.5.3! $443.3.9.3:7: :7:.9/03.34:7::2 . % $00397.-07/0..7.3 /.94:7::2804.3.3! !!/.3.. % $00397.38...2-50/: 2.5.2-.75.3 /.02:/..9.803.789/.2.$02:/.3080/ 0./02/.9...07. /.3080/.:39:50.3:39:20250793.7. 804.9202-03 2:7/202 !&   :-:3. 7./.7-07.3.8203.7    $% $ $ % 03:3.3./853.8.9 !02./.2-/./.203. /853 $ $ $  %.3.3/5073 203./.3..2.9804.038 :.05073.39.3507: -07./02803././03..3 703/.87.804.2. /03.39...34 .9/.5848404342.3247. /03.3 .9.3-.7.34:7::2..2/..:39: 203.9/.380.:7: :7:/ 804./.9.3.3/3.3  % % % 033.38.3 503.30.3.71 /.90-.3.

             !%%!&#&$!#$%&$& '$.

$.

.0.35078.3.5503:7:8..8.8.9:.3-07.9:.9. !03:7:8.3!078.$&$%#% $.5200-  !03/0 $%#%  !# #.3..0.8..503:7:8.3 !..4-091. $02:..3..3!078.3 % ..3503:7:8.3/7.3202:.2802:.3.8.9..: % #!#$%$ $$# .3 %%$%#%033.9.8.:203.3.8.9:.0.5.3!078.9:.9: %..9..:203.3.5 /.5.::7.3.0.

 ! %!  $.

 &%!&%.

 .9 2 0302.:7: . 5078.7.7.3 :7:!03.3 :7.8.889021.8. !%&& ! !# #%&&#$&# &% $ !      09:.3 4. 4 80:7.03.83 802:.:3 :3 .3 39208:.3 !03.809.8.9.9:.9! /..9 .903.5/.9    -0788902.92.! 57 025.5 ! 208:.3      03.320305.33./.

3.39.8..3.9    !030.8..3.  !  0.7.3 -:.: % !  !%%!&#&$%'% '$. .9! !  :7:.48   03../.8.8./.3 ! 0- .3 9..3 :7:!03.3.3.8.. /-07.9.9-078.3-07.2.9 07..3..  #  !0.. 5078.3.8.8./.3 503:.7.0.8.7..3.. :3 :7:!03..8.   0. :3 :   :7:.8.3 .8.8. $059 :7:!03.9:.9.  #  !033.8..3-.3.2..9-.

$.

.2802:.$&$%#% $.9.3.8.39.5...3.550.. % #!#$%$ $$# .3.:/9.8.9.9!078.8.9..5. $02:..503:7:8.3.5 /.9.350.9.30--. !03:7:8.9: !07.0.3.580/07.9..3.9:..3/.95078.8.3.3.3.3502.9.9:...5200-  !03/0 $%#%  !# #.3.9:39:203.5.9.3.3.:203.8.0.:203.9:.3.3..9!078.0.3 % .8...3 !.. %%$%#%033.3..:.4-091.3.

 ! %!  $.

 &%!&%.

3 :7:!03.31.92.03.39.3:7:!0 .8. 5078.9 .9 503.3.. .9 !0303 502.3.303.9.3 ! 20305. . !%&& ! !# #%&&#$&#  &% $ !      !4:7::2 .9 .9.5/.9:.3    -0788902.:.3 4.:3      033.809.8.9.3 502.39:.9.5/.3.:.3 .8.3 32.8 033.3 .3/. .39.547.

3 ./.7...9!   033.3..3 .9.3.7  0.9-.8.8.9.3/..  0....8.320704/ !4 503.9  !0..57 :3 48  0- .9:   !%%!&#&$!#!#  '$.3 :7:!03. :3 :   :7:....8./-07.3 50.3.94 ..- !078./..3 ! 4:7::2    03.9.8.3.8.3.8.3..9. -07./-07.3.. $059 # :7:!03. :3 :7:!03.9 502078./02-.8.8.3 -07.3 . %07-.3 8/.7..3.3:: !03.3 8/..3 :7:!0 /..5.3. !   :7:.  #   !0. .

$.

8.0207.9.0.3 $%#%  !# #.. $$# ..9: %.:.3.3/-/. !03/0 :.580/07.5.:8:5.3/...7.3 % #!#$%$ $02:....9...5. !..203.7.3.8.3. %%$%#%033.3502-0.3..$&$%#% $.0.3/.3502-0.7.:/9.5.3574808! !/03.5503:7:8.3.3 % .3.9503.20.7.8..3574808! !.7..3503.8.0--0708..9907-..:7:-07..3203.

 ! %!  $.

 &%!&%.

 !%&& ! !# #%&&#$&#  %$ &% $ ! .

3 !7089.3 :7:. .3 !02.3 /802.39.809.3.39.     :7:.3 4./.3 4.3 !03.# :7:.7 .3 :7::2 ..3:7: . .3.3! !0309:.3.3.3 4.3 #04/03. 4.39.5 2:3: 32. 809.809.5.:.3 !03:7:8. 809.3 09:.!.3 !03443.3:: .3  !02.3 !03443.3.    !0309:.3 .3 09:.7. !0.39.3 !02078.7.3 4.3/..39.8!0./.3.80.3 !02-0.. 3:.3.3.3 .7  !02.80./.!..3 :7: .3  4.. 809.    .3.:. :7:. #  :7:.7 !03443.8                 .9.7./.:3 .   $02:..7..547. 8047.3 !0309:.550.:3 32.3.    !03443.3::!03443.:.9.3 ! .:.39.3 !0309:.7 32.3 !02.:3 32.80.3.3 :7:.3 :7:079:.809.3..

7 .7 $.3 0.38:7.7.3 %.7/.3.3 0.348 !0309:./.302.7.3.2503:8.7.: !747.7/.3%0254!0.2.8.7..350.905.2 23: !02 .3!0.7 %.39.. ! #&! !078.9203:7.3.793..:8.8 3.. !02 .3$%:3:%0203:3  !# $$## %& %! $% 08:.9.               .9.: $09.3!# -091033.9:.8.9:.3.39:.7./ &7:8.5.7 50.3.. O O O #&! !078.!740030!03:8. .9#&! O O O !0309.30  .7..

.7 23: /.2 !0.8 23:80-0:2 5747.3:.950.3.8.07. 4:2039.3.2 .2.3.2 030/..9.3 ! .35747.547. !74 03 .   %.3/4:2039.7 :3 ! !#$                    ..8.8/.8..35747.

9! O O O !0309.923.                 .3-:..8.7 .3:.5.7 !# $$## %& %!  08:.3.350.5... !4:7::2 ! . -091.8.2-:9.7..7/.:7:/.9.3.39:.9..8 3.9.3. 0250-..7.7/...350.3. %.3.8.2.3$02:.7/.!740$.8. $.3.9.9-..3.2.95073.7.9.9 .8..9804.39.348 :7:.3503-.3%0254!0.3$05.

9. O !747.5.! 57 :.3#809.3.3 $09.! 23: $09.723:0/:.7   $02:..547.3 .38:7.:8.9203:7.3 .. .3.905.39.3.9# 02-:.7809.523: 03:25:802:.70!! !0309:.3/.2 $09.:7:.-47.7 $02.3.32. -:.. &7:8. !03 .:2. $05902-07      !$!# # #%%%           .3.:8.28 $02:.:8.:7:./..3:.

                            .

                            .

                            .

.83!..94 !079... 0.3. 030!03:8.2-0.2-:9.39:3 :78:8!03:7:8.5.3$.7.9.3. 02.8.9.30...3.- ..3:. .7 .3.                   !# # 08:.2..9:3 !07:25.3!# !/.8 !.303:880 47:2#02.7.303.8$.3/3.3 $.

 .

 .

       .

 .

     .

  .

 .

 .

     !# .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

   .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 & .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

 .

 & .

 .

  .

 .

 .

 .

 .

   $  .

 .

 .

 .

   .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful