Comportamentul delincvent se define te ca ansamblul conduitelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de norma penal .

Exist numeroase teze ce încearc s explice, de pe pozitii diferite, cauzalitatea comportamentului delincvent. Exist teorii care supraliciteaz rolul cauzelor individuale, psihologice, considerând c manifest rile deviante sunt rezultatul elementelor de ordin psihic, individual. Cauzele interne ale comportamentului delincvent sunt: Anxietate; Nevroze; Depresii nervoase; Tr s turi pshice specifice adolescen ei; E ecul asimil rii normelor de conduit ; E ecul de rezolvare al conflictului oedipian din cadrul familiei, Instabilitate emo ional ; Crize de identitate; Interiorizarea etichet rii; Lipsa unei autonomii afective; Agresivitatea; Incapacitatea de adaptare la mediu, etc. Delincven a poate fi considerat o consecin direct a dezorganiz rii sociale implicat în procesele de schimbare i dezvoltare. Cauzalitatea primar trebuie c utat în consecin ele negative i conflictuale generate de perioade de criz i instabilitate economic . Comportamentul delincvent este o consecin a conflictelor normative între persoane i obstruc iile organiza ionale de a avea accces la status i putere. Delincven a este datorat e ecului de a ajunge la scopuri culturale prin mijloace legitime. Comportamentul delincvent nu poate fi explicat în func ie de un singur factor, ci el este dependent de un complex de factori , psihologici, sociologici, etc., afla i în interac iune. El este un protest afectiv împotriva situa iei în care se g se te copilul. Studiile efectuate au eviden iat particularit ile comportamentului delincvent: Incapacitate de autocontrol; Instabilitate emotiv- comportamental ; Agresivitate; Incapacitatea de a anticipare a consecin elor; Nivel minim de empatie; Impulsivitate; Inexisten a unui sistem de inhibi ii elaborate social; Majore conflicte axiologice; Autoevalu ri incorecte, etc

Statusul se refera la pozitia unui individ in societate, presupune de asemeni modul in care este exteriorizat un rol sau modul asteptat in care este indelinit un rol Statusul constituie sisteme de relatii in care este implicat un individ in toate rolurile pe care le manifesta. Status Rol presupune pozita unui individ locul intr-un mediu social

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful