1

ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA

PRISTUPNI RAD

S A D R Ž A J

ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA

-2- 2

UVOD.................................................................................................................. ................2

1.

Teorijski

aspekt

analize

izvještaja

o

novčanom

toku.......................................................3

2. Analiza izvještaja o novčanim tokovima firme P&P Sarajevo d.o.o. Sarajevo za .................9 2008. godinu..............................................................................................................

2.1.Opšti podaci o firmi P&P Sarajevo d.o.o. Sarajevo .....................................................9

2.2.Godišnji finansijski izvještaji firme P&P Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2008. god.................................................................................................................. .................10

2.3. Analiza upravljanja novčanim tokovima od operativnih, investicijskih i finansijskih aktivnosti ................15 firme P&P Sarajevo d.o.o. Sarajevo po pojedinim stavkama............................................................................................................

2.4.

Opšta

ocjena

uspješnosi

upravljanja

novčanim

resursima..........................................16

2

....................25 LITERATURA..................3 2................................ Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda za 2008.....ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA -3...............................................................26 U V O D 3 ....24 ZAKLJUČAK............................................... .....5.............................. ........... godinu........................

Savez računovođa. njegovu finansijsku strukturu(uključujući likvidnost i koje korisnicima omogućavaju procjenjivanje promjena u neto sredstvima pravnog solventnost)  Mogućnost uticaja na iznose i vremenski raspored novčanih tokova radi prilagođavanja promjenjivim okolnostima i prilikama. U prvom dijelu sadržan je teorijski aspekt analize izvještaja o novčanim tokovima po osnovu operativne. investicione i finansijske aktivnosti preduzeća. a isplate na potrebe za njihovu proizvodnju i nabavku. Finansijske aktivnosti. 238 1 4 . Primici se ostvaruju naplatom prodanog. revizora i finansijskih radnika F BiH. Drugi dio rada sadrži praktičan primjer analize izvještaja o novčanim tokovima firme P&P Sarajevo d. Prikazuje sposobnost preduzeća da svojim aktivnostima generiše novac i potrebu preduzeća za novcem. str.  Izvještaj o novčanim tokovima pruža mogućnost upoređivanja izvještaja između različitih pravnih lica Ovaj pristupni rad je koncipiran tako da se sastoji iz dva dijela.o. Izvještaj o novčanim tokovima je regulisan Međunarodnim računovodstvenim standardom 7 i od njega se ostvaruju sljedeće koristi:1  Kada se koristi s ostalim finansijskim izvještajima pruža informacije lica. Prilivi i odlivi novca i novčanih ekvivalenata ostvaruju se sljedećim aktivnostima: Poslovne aktivnosti. robe) i rashodi. aktivnosti pribavljanja izvora finansiranja preduzeća i podmirenja obaveza po ovim izvorima (vlasničko i dužničko finansiranje preduzeća). tj.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA -4.4 Novčani tok sastoji se od priliva i odliva novca i novčanih ekvivalenata. 2006. Sarajevo za 2008. godinu. tj. tj.o. aktivnosti sticanja i otuđivanja dugotrajne imovine.o. Ulagačke aktivnosti. Sarajevo. usluga.o. uključujući opšte podatke o firmi P&P Sarajevo d. čiji će izvještaji predstavljati materijal za izradu Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja . aktivnosti kojima se ostvaruju prihodi (prodaja proizvoda.

čiji se krajni cilj svodi na stvaranje profita. isplate poreza i doprinosa. Analiza izvještaja o novčanim tokovima . istplate kredita itd. plasmana i dr. str. Dijagram koji slijedi prikazuje Cash Flow ciklus u proizvodnji3 Gotovina Prodaja za gotovo Fakturisana realizacija Bogetić dr. premije osiguranja. koja su ipak u dimenzijama jedne ovakve analize dala relevantnu sliku. Podgorica Ekonomski fakultet.5 praktičnog primjera analize izvještaja o novčanim tokovima. Prilivi i odlivi novca nastaju po osnovu osnovne (operativne) poslovne aktivnosti preduzeća. subvencija. Pavle. 2 Prilivi novca nastaju po osnovu realizacije proizvoda i usluga. Odliv novca se odvija po osnovu kupovine sirovina i materijala od dobavljača. zakupnina. TEORIJSKI ASPEKT ANALIZE IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Osim bilansa stanja i uspjeha savremena preduzeća sastavljaju i bilans novčanih tokova. premija. čiji je cilj da pruži informaciju o prilivima i odlivima novca. plaćanja kamata za korištene kredite. isplate plata.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA -5. 106 2 3 Ibidem 5 . Iako se preporučuje da se u analizi izvještaja o novčanom toku koriste podaci iz tri uzastopna perioda kako bi se što bolje mogla sagledati dinamika kretanja gotovine u ovom radu su korištena dva perioda 2008 i 2007 godina.

Najveći dio tokova novca odvija se u procesu reprodukcije preduzeća. Aktivnosti finansiranja obuhvataju prilive kapitala po osnovu emitovanja dionica. U toku proizvodnje dio fiksne imovine se transformiše u zalihe. Aktivnosti investiranja obuhvataju prilive nastale prodajom stalnih sredstava.6 Amortizacija Fiksna aktiva Investicije Dijagram pokazuje da se gotovina odliva u investicije (fiksnu imovinu) i u proizvodnju. dugoročna ulaganja u formi učešća kojima se stiče dobit i plasmana kojima se stiče kamata. Ovaj tok gotovine je poznat pod nazivom Cash 6 . prodajom učešća u kapitalu i nematerijalnih ulaganja i naplatom plasmana. Novčani tokovi koji se odnose na ostale rashode i prihode klasifikuju se. u zalihe kojima se hrane kapaciteti. a odlivi se odvijaju po osnovu investiranja u stalna sredstva. u poluproizvode i gotove proizvode. zajmova. u operativne. otkup dionica i udjela. redovni su i imaju interni karakter. obveznica. isplatu kamata na dugove. tj. udjela. mjenica i odlive za otplatu zajmova. investicione ili tokove finansiranja. kamata i dividendi. dividendi i obaveza po osnovu finansijskog lizinga. prema prirodi nastanka.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Prodaja na kredit Proizvodnja Zalihe -6. dok do priliva gotovine dolazi prodajom učinaka za gotovinu i na kredit. tj.

ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA -7. Metoda koja obuhvata sve tokove gotovine. Problemi s tim izvještajem.7 Flow. kao i s ostalim izvještajima. to bi trebalo pomoći da se ocjeni i definiše:  Sposobnost kompanije da ostvaruje buduće neto novčane primitke iz poslovanja kako bi mogla plaćati dugove. To razdvajanje tokova novca na tri dijela pomaže korisniku u ocjenjivanju tekućih i potencijalnih budućih snaga i slabosti kompanije. poznata je pod nazivom Metoda toka kapitala ili Funds Flow. proširuju ili sužavaju interne tokove i imaju eksterni karakter.   Potrebe kompanije za eksternim finansiranjem. 7 . osnovnih sredstava i plasmana. tj. poreze doprinose. jer prejako korištenje eksternih izvora za podmirivanje cikličkih potreba može biti znak opasnosti. Ostali tokovi koji nastaju po osnovu investiranja i finansiranja su povremeni. Za sastavljanje ovog bilansa koriste se podaci iz bilansa stanja i bilansa uspjeha i podaci o promjenama na računima kapitala i rezervi. Snažno interno stvaranje poslovnih sredstava tokom vremena smatra se dobrim znakom. i interne i eksterne. kamate i dividende. Loši bi tokovi novca trebali potaknuti analitičara da provjeri opasan rast potraživanja i/ili zaliha. Suština izvještaja o novčanim tokovima predstavlja koristan izvor informacija. investicijskih i finansijskih transakcija kompanije koje uključuju novac. Glavna je korist izvještaja o tokovima novca da korisnik dobiva prilično detaljnu sliku poslovnih. Kada se Izvještaj o novčanim tokovima upotrebljava zajedno sa informacijama koje sadrže druga dva osnovna finansijska izvještaja i uz njih povezane bilješke.  Učinke novčanog i nenovčanog investiranja i finansijskih transakcija. Uzroke razlika između neto dobiti i neto toka novca iz poslovnih aktivnosti. Čak ni jaki tokovi novca iz poslovnih aktivnosti nisu dovoljni za osiguranje uspjeha. je da se mora upotrebljavati zajedno s drugim izvještajima da bi dao korisne informacije.

dugotrajne imovine Bašić dr. Univerzitet u Sarajevu.Materijal za predavanja-Prezentacija.8 Izvještaj o novčanim tokovima od operativnih (poslovnih) aktivnosti sastavlja se na sljedeći način:4 PRIMICI OD OPERATIVNIH AKTIVNOSTI       Gotovinska prodaja kupcima Naplata potraživanja Primljeni avansi Naplaćene kamate Povrat novca od dobavljača Ostali primici: od dobivenih donacija. Meliha. refundacije donacije i dr. Cash Flow Analysis) . 2008 4 8 . Teorija i analiza bilansa (Ratio Analysis. Sarajevo. Ekonomski fakultet.        IZDACI OD OPERATIVNIH AKTIVNOSTI Isplate radnicima po svim osnovama Plaćanje poreza Plaćanje kazni Plaćanje kamata Povrat kupcima za vraćenu plaćenu robu ili proizvode Dati avansi Ostali izdaci: za donacije Izvještaj o novčanim tokovima od investicijskih (ulagačkih) aktivnosti sastavlja se na sljedeći način: PRIMICI OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI o Gotovinski primici od prodaje nekretnina i ostale dugotrajne imovine o IZDACI OD ULAGAČKIH AKTIVNOSTI Isplate za nabavku nekretnina i dr. penala.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA -8. naplate sudskim putem.

koje daju iste rezultate. Teorija i analiza bilansa (Ratio Analysis. Univerzitet u Sarajevu. Jedina razlika između prikazivanja direktnom i indirektnom metodom odnosi se na bilježenje poslovnih aktivnosti.9 Plaćanje udjela i za sticanje drugih pravnih lica Plaćanje za obveznice Izdaci za otplatu zajmova osim od finansijskih institucija Isplata udjela dividendi drugim društvima Izvještaj o novčanim tokovima od finansijskih aktivnosti sastavlja se na sljedeći način: PRIMICI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI  Gotovinski primici od izdavanja dionica   Uplata vlasničkih uloga Primici od izdavanja obveznica i drugih vlasničkih papira   Primici od povrata glavnice kratkoročnih i dugoročnih posudbi drugima    IZDACI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI Isplata dividendi i ostale isplate iz dobiti vlasnicima Isplate za trezorske dionice Vraćanje gotovinskih pozajmica Vraćanje glavnice duga finansijskim institucijama po kreditnim kratkoročnim i dugoročnim aranžmanima Bilans novčanih tokova sastavlja se po direktnoj i indirektnoj metodi5. Meliha. dok bi dio Bašić dr. 2008 5 9 . Ekonomski fakultet.Materijal sa predavanja-Sarajevo.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA o Primici od naplate prodatih ulaganja u druga pravna lica o o o Primici od prodaje dugova Primici od naplate zajmova Primljene dividende i gotovinski udjeli od povezanih društava o o o o -9. Cash Flow Analysis) .

kao osnov za upravljanje novčanim resursima obavezno obuhvata:6 a) Zbirni prikaz rezultata novčanih tokova sa kratkim komentarom.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA . Kod direktne metode.10 investicijskih i finansijskih aktivnosti bio identičan kod obje metode. Teorija i analiza bilansa (Ratio Analysis. Analiza novčanih tokova.Materijal sa predavanja-Sarajevo. 2008 6 10 .  Iskustveni pokazatelji za procjenu uspješnosti upravljanja novčanim resursima: Ocjena uspješnosti upravljanja novčanim resursima Pokazatelji uspješnosti upravljanja novčanim resursima Odnos neto novčanog toka i ukupnog prihoda Vrlo dobro Veći od 10% Veći od 8% Veći od 5% Manji od 5% Negativan Dobro Srednje Loše Ugrožena egzistencij a  Odnos neto novčanog toka i ukupnog prihoda (%) = Neto povećanje novčanog toka ukupno / Ukupan prihod c) Odnos rezultata neto novčanog toka i ostvarene neto dobiti: Bašić dr.10 . b) Opštu ocjenu uspješnosti upravljanja novčanim resursima na osnovu horizontalne analize i analize odnosa neto toka i prihoda. Univerzitet u Sarajevu. Meliha. Ekonomski fakultet. tokovi novca poslovnih aktivnosti bilježe se direktno prema glavnim kategorijama poslovnih primitaka novca i izdataka i objavljivanje bruto primitaka i izdataka po grupama aktivnosti i objavljivanje neto iznosa kao njihove razlike i novac i novčani ekvivalenti na početku i na kraju godine. Cash Flow Analysis) . Kod indirektne metode mora se osigurati odvojeno (indirektno) usklađivanje neto dobiti s neto tokovima novca iz poslovnih aktivnosti.

.......... gotovina se smanjuje....... Porez na dobit).xxxxx Deprecijacija + Amortizacija. a ako je obnuto............................xxxxx Neto novac........................11 .........11 Utvrđivanje vrijednosti neto novca koji je trebao biti osiguran po pravilima Bilansa uspjeha: Ukupan prihod..ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA  .................................................(xxxxx) Neto dobit od operativnih aktivnosti.................................................xxxxx e) Stepen pokrića investicija iz amortizacije (deprecijacije):  Pretpostavka za ovaj pokazatelj je da se druge stavke drže konstantnim...........................................xxxxx Amortizacija + Deprecijacija........................................................... 11 ......................................xxxxx d) Procjenu uspješnosti upravljanja novčanim tokovima od i operativnih.....xxxxx Ukupni rashodi (uklj...........................................................xxxxx Porez na dobit........................xxxxx Neto novac... investicijskih i finansijskih aktivnosti – odvojeno međusobno po najvažnijim stavkama: Dobit prije oporezivanja iz osnovne djelatnosti.......................... gotovina se povećava.....................................................................  Ako je gotovinsko ulaganje u dugoročnu materijalnu i nematerijalnu aktivu manje od svote amortizacije i deprecijacije.....................................................(xxxxx) Neto dobit.......................

12 i uticaj nenovčanih investicija na buduće novčane tokove. Iznos novca i novčanih ekvivalenata stečenog ili otuđenog supsidijara ili druge poslovne jedinice. Generalno pravilo7 vezano za analizu izvještaja o novčanim tokovima je da treba primijeniti cjelokupan postupak izrade izvještaja o novčanim tokovima Bašić dr. Ekonomski fakultet. Udjel nadoknade koji tereti novac ili novčane ekvivaltente. Teorija i analiza bilansa (Ratio Analysis.12 . g) Sticanje i otuđenje udjela u povezanim pravnim licima. i) Kratak opis promjena u najvažnijim finansijskim pozicijama i opis kako su nastale:  Vrši se analiza promjena na najvažnijim finansijskim pozicijama. h) Novčani tokovi u stranim valutama:  Vrši se analiza efekata tokova stranih valuta na stanje gotovine i efekata promjena stanja stranih valuta na Bilans uspjeha. Univerzitet u Sarajevu.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA f) Nenovčane investicije i njihov odnos sa novčanim . Meliha. 2008 7 12 . 2. Ukupnu nadoknadu za kupovinu ili otuđenje udjela. 3.Materijal sa predavanja-Sarajevo. Iznos sredstava i obaveza osim novca i novčanih ekvivalenata stečenog ili otuđenog supsidijara ili druge poslovne jedinice ukupno za svaku grupu. i to za: 1. zajednički poduhvati i finansijski efekti tih ulaganja:  U skladu sa obaveznim izvještavanjem vrši se analiza ovih ulaganja. 4. na način da se ne dupliraju u odnosu na izvještaje u zabilješkama uz finansijske izvještaje. Cash Flow Analysis) .

od kojih su mnogi već prepoznatljivi brendovi.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA . širom svijeta. osnovan 1951. Zahvaljujući poslovnoj orijentaciji. godine. ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKOVIMA FIRME BOSNALIJEK D.13 po obje metode. kao što su: Eli Lilly. koji je u posljednjih pet godina uvećan pet puta. Prisutni su na tržištima 22 zemlje. GODINU OPŠTI PODACI O FIRMI BOSNALIJEK D. sa bogatim proizvodnim programom koji obuhvata 176 lijekova. proteklih godina Bosnalijek ostvaruje saradnju s farmaceutskim kompanijama svjetskog glasa. plasira na tržišta Evrope. i izvršiti analizu i po svim osnovama. Azije i Afrike. i direktnoj i indirektnoj. Bosnalijekovo usmjerenje ka međunarodnom poslovanju rezultiralo je visokim rastom izvoza. obuhvata upravljanje kvalitetom 13 . sa ostvarenom prosječnom godišnjom stopom rasta od približno 50%. Takav uspjeh rezultat je promišljene strategije i ukupnih nastojanja zaposlenih u Bosnalijeku da kompaniju razvijaju u pravcu svjetski uglednog i priznatog proizvođača.D.D SARAJEVO Bosnalijek je najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini. Danas je Bosnalijek lider na tržištu Bosne i Hercegovine i svoje proizvode. koji. SARAJEVO ZA 2008. Ključni temelj Bosnalijekovog uspjeha i poslovne politike je integrirani sistem upravljanja.13 . tj. čiji je imperativ izvrsnost. Novartis. zajedno sa GMP i GLP. Hoffman-La Roche i drugi. kako bi bila potpuna. kao i horizontalnu analizu. na bazi 90 različitih generičkih naziva.

Bosnalijek podiže kvalitet cijelog lanca vrijednosti u proizvodnji.343 2.457 1.14 . zaštitu okoliša 14001 i zaštitu zdravlja i sigurnosti zaposlenika na radnom mjestu OHSAS 18001:1999.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA . za šta je Bosnalijek certificiran prema međunarodnim standardima. postrojenja i oprema Nematerijalna sredstva Ulaganja Krediti i depoziti Ukupno netekuća sredstva Tekuća sredstva Krediti i depoziti Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja Zalihe Potraživanja za unaprijed plaćeni porez na dobit 813 43. Odgovornim ponašanjem.771 5 665 92. GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI FIRME BOSNALIJEK D.769 2.2008.457 82.14 9001:2000.718 87.712 36.247 7 795 85.025 14 .580 22.180 19.D SARAJEVO ZA 2008.669 2.584 3.12. POZICIJA Iznos tekuce godine Iznos prethodne godine SREDSTVA Netekuća sredstva Nekretnine. GODINU BILANS STANJA NA DAN 31.

2008 godina Prihodi 107.345 156.912 19.785 99.742 3.722 707 133 6.764 85 7.242 45.931 7.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Gotovina i ekvivalenti gotovine Ukupno tekuća sredstva Ukupno sredstva 2.318 107.051 71.689 564 133 9.537 14.12.174 116 9.370 KAPITAL I OBAVEZE Kapital Upisani kapital Dionička premija Rezerve Akumulirana dobit Ukupno kapital i rezerve Obaveze Netekuće obaveze Rezervisanja za primanja uposlenih Rezervisanja Kamatonosni krediti i pozajmice Ostale obaveze Ukupno netekuće obaveze Tekuće obaveze Kamatonosni krediti i pozajmice Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze Finansijske obaveze po derivativima Ukupno tekuće obaveze Ukupno obaveze 16.056 15 .360 Tekuća BILANS USPJEHA na dan 31.15 .648 41.142 8.962 154.093 17.227 62.799 49.220 20.474 52.244 .945 0 31.962 154.488 16.128 Prethodn a godina 88.987 71.502 12.106 55.15 2.267 Ukupno kapital i obaveze 156.

207 2007 7.2008 Gotovinski tok od operativnih aktivnosti Dobit za godinu Usklađivanja za: Amortizacija i umanjenje vrijednosti nekretnina. postrojenja i opreme Amortizacija nematerijalnih stalnih sredstava Prihod od kamata 8.463 37.188 2.16 Troškovi prodaje Bruto dobit Ostali operativni prihodi Administrativni i distributivni troškovi Troškovi istraživanja i razvoja Ostali rashodi Rezultat od operativnih aktivnosti Finansijski prihodi Finansijski rashodi Neto finansijski prihodi/(rashodi) 42.817 1.345 3.12.552 2.838 760 37.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA .33 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA za godinu koja je završila 31.26 1.722 9.207 0 7.218 64.859 3.855 3.16 .411 (134) 2008 8.325 (119) 8.272 4.817 0 Dobit za period ______ ______ Zarada po dionici u KM 8.099 50.395 1.436 8.343 2.226 371 Dobit prije poreza Porez na dobit 8.817 16 .665 208 47.643 959 2.207 7.476 2.

716 (2.511) 789 (594) 112 (10.284 11.912) (176) (5.17 Rashod od kamata Neto dobitak od prodaje stalnih sredstava Viškovi/(manjkovi) zaliha Umanjenje vrijednosti zaliha Neto troškovi sumnjivih i spornih potraživanja Operativni profit prije promjena u radnom kapitalu Povećanje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja Povećanje zaliha Povećanje obaveza prema dobavljačima i ostalih obaveza Smanjenje finansijskih obaveza po derivativima Povećanje rezervacija i ostalih dugoročnih obaveza Gotovinski tok nakon promjena u radnom kapitalu Neto gotovinski tok od operativnih aktivnosti prije poreza na dobit Plaćena kamata 1.950 (7.240) 470 134 339 (1.445) 14 (8.724) 1.682) (3.442) Neto gotovinski tok od operativnih aktivnosti Ulagačke aktivnosti Povećanje ulaganja Nabavka nekretnina. postrojenja i opreme i nematerijalnih sredstava Primici od otuđenja nekretnina.912) (5.442 (21) (14) 300 457 21.018) 13. postrojenja i opreme Primljena kamata Primici za potraživanja po kreditima Plaćena potraživanja po kreditima 9.274 (2) (4.306) (5.780 (14) 17 920 282 21.064 (1.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA .17 .780) 2.446) 22 119 899 (140) (3.147) (1.886) 11.608) Neto gotovinski tok od ulagačkih aktivnosti Finansijske aktivnosti Neto otplate kamatonosnih kredita i pozajmica Neto gotovinski tok od finansijskih aktivnosti Neto smanjenje gotovine i ekvivalenata gotovine/čisti gotovinski (5.284 (2.548) (5) (5.734 (5.672) (5.672) (6) 17 .

.479 KM... proizvode negativan neto novčani tok od finansijskih aktivnosti u iznosu od (1 KM)......051 2...... investicijskih i finansijskih aktivnosti pojedinim stavkama Analiza gotovinskog toka iz poslovnih aktivnosti:  Promjene navedenih stavki proizvode neto novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 1. skoro pa nepostojanje promjena..227 2..d novčanim Sarajevo tokovima po od operativnih..530.233 2.  Zbirni prikaz rezultata novčanih tokova: 1...18 ... Analiza gotovinskog toka od ulagačkih aktivnosti:  Promjene navedenih stavki proizvode negativan neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti u iznosu od (951.352 KM) 18 .479KM 2.530...ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA tok Gotovina i ekvivalenti gotovine na početku perioda Gotovina i ekvivalenti gotovine na kraju perioda .. Analiza gotovinskog toka od finansijskih aktivnosti:  Promjene navedenih stavki. Izvještaj o novčanim tokovima od investicijskih aktivnosti...352 KM).. 1. ili tačnije.1.. (951. Izvještaj o novčanim tokovima od operativnih aktivnosti.227 1... Analiza firme upravljanje Bosnalijek d.18 2...

..... Izvještaj o novčanim tokovima od .. Opšta ocjena uspješnosti upravljanja novčanim resursima Odnos neto novčanog toka i ukupnog prihoda (%) = Neto povećanje novčanog toka ukupno / Ukupan prihod = 579....... 19 ......12...(1 KM) 4...731........60%...4...19 .502 KM = 0.......038 KM 2.................. pokazatelj uspješnosti upravljanja novčanim resursima se karakteriše kao loš... Saldo gotovine i ekvivalenata gotovine na dan 31.912 KM 6....126 KM / 102.066....60% Ukoliko je odnos neto novčanog toka i ukupnog prihoda manji od 5%. što je slučaj kod firme P&P Sarajevo d.01..126KM 5.o.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA 3. 579......... čiji je odnos neto novčanog toka i ukupnog prihoda jednak 0..4.19 finansijskih aktivnosti..3.............. Saldo gotovine i ekvivalenata gotovine na dan 01......... Neto novčani izdaci i primici tekuće godine...............311.....o..

(0) Neto dobit od operativnih aktivnosti.........2.............................996.....................565.......279 Amortizacija + Deprecijacija............................................................214 Porez na dobit..............632..................20 ... odnosno znatno manji u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat povećanja nenaplaćenih Stepen pokrića investicija iz amortizacije i deprecijacije dobije se poređenjem gotovinskog ulaganja u dugoročnu materijalnu i nematerijalnu aktivu sa 20 ...................ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA .....................904 Netonovac........................118 Neto novčani tok iz operativnih aktivnosti je potraživanja.501..183 Procjena uspješnosti upravljanja novčanim tokovima od operativnih aktivnosti po najvažnijim stavkama: Dobit prije oporezivanja iz osnovne djelatnosti... 1..........2.......................901 Neto dobit........479 KM...........533........565......4..........................2..................................1.......................214 Deprecijacija + Amortizacija.....4......181 Ukupni rashodi.......................501.904 Neto novac.........20 Odnos rezultata neto novčanog toka i ostvarene neto dobiti dobije se utvrđivanjem neto novca koji je trebao biti osiguran po pravilima Bilansa uspjeha: Ukupan prihod........ 100...........067...1...................................127................................497.................................................... 103....

398...(0) Izdaci za povrat kratkoročnih kredita.... dug.417 21 ............... Izvještaj o novčanim tokovima – Direktna metoda za 2008..................... Ako je gotovinsko ulaganje u dugoročnu materijalnu i nematerijalnu aktivu manje od svote amortizacije i deprecijacije.........................935) Deprecijacija i amotizacija.......... godinu.......463..... gotovina se povećava..........d Sarajevo Nenovčane investicije i njihov odnos sa novčanim i uticaj nenovčanih investicija na buduće novčane tokove:        Odnos novčanog i nenovčanog investiranja Izdaci za nabavku mat.............. godine POZICIJA IZNOS Prodaja ..........5.(0) Povećanje novca..........................ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA .12...................1.21 . a ako je obrnuto..516..........(0) Plaćene kamate po kreditima..................951 (3.... gotovina se smanjuje...... i nemat.......541............. zaključno sa 31............... što je slučaj na primjeru firme Bosnalijek d.............................2.........669 2................neto (Povećanje) smanjenje potraživanja od kupaca Gotovina iz prodaje 102.............935..535) 98...21 iznosom amortizacije i deprecijacije.........904 Izdaci za povrat dugoročnih kredita.. aktive........2008.(960....

486) (784.489.206) 366.841 Nabavka stalnih nematerijalnih sredstava Nabavka stalnih materijalnih sredstava (175.186) 2.665.242) (3.749) 22 .ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA .564.074.129.058) Povećanje (smanjenje) obaveza po osnovu PDVa Plaćeni porez na dobit Gotovina plaćena za porez (218.266) Troškovi prodatih proizvoda (umanjeni za amortizaciju) Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja Gotovina plaćena za operativne troškove (9.462) 0 (218.048 339.023) (55.9873) 95.846 (93.149) Plate i naknade iz Bilansa uspjeha Povećanje (smanjenje) obaveza prema zaposlenim Gotovina plaćena zaposlenim (3.464.504.969 1.22 (Povećanje) smanjenje zaliha Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima Gotovina plaćena za zalihe (3.462) Troškovi kamate Prihodi po osnovu kamata Gotovina nakon kamata (26.22 .036 (899.

Z A K LJ U Č AK 23 .23 (960.126 Početno stanje novca na računu i blagajni 3.912 Krajnje stanje novca na računu i blagajni 4.235) Neto novčani tok 579.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA Gotovina plaćena za investicijske aktivnosti .126 Direktna metoda analize izvještaja o novčanim tokovima daje isti rezultat kao i indirektna i pozitivan neto novcani tok u iznosu od 579.23 .731.126 KM.038 Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni 579.311.

Pavle. 2006 4. Finansijsko računovodstvo.google. Ekonomski fakultet. Mehed. Analiza bilansa. 2000. Podgorica-Beograd: Ekonomski fakultet u Podgorici. Cash Flow Analysis) .ba 6. Godišnji finansijski izvještaji firme P&P Sarajevo d. Bogetić dr. 2.o. 2008. Sarajevo 2003 5.www.24 .Materijal sa predavanja Sarajevo. Sarajevo za 2008. Savez računovođa. revizora i finansijskih radnika FbiH. Jahić dr. Teorija i analiza bilansa (Ratio Analysis.24 LITERATURA 1. Meliha.o. Zavod za računovodstvo i reviziju Federacije BiH.ANALIZA IZVJEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA . Univerzitet u Sarajevu. 3. godinu 24 . Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) . Bašić dr. Finansijski izvještaji/Izvještaj o novčanom toku.