RIZNICA MUDROSTI

Odabrao i priredio

Dr Miroslav Kuka

MMIII

PREDGOVOR

Knjiga Riznica mudrosti predstavlja zbirku vrednih i duhovitih misli naroda iz na{eg okru`enja ali i naroda sa kojim smo u odre|enom vremenskom periodu imali uske ideolo{ke, ekonomske, geostrategijske, ili neke druge voljne ili nametnute uslovljenosti. Iz prikazanih citata prednost sam davao onim mislima koje su na duhovit, originalan i po sadr`aju dubok na~in prikazivale `ivotnu filozofiju naroda koji ih je izrekao. Da bih to postigao, slu`io sam se gotovo svim zbirkama citata koje su objavljene u poslednjih 50 godina. Postoje zbirke koje sadr`e i po nekoliko hiljada citata ali sam smatrao da je bolje ako ~itaocu pru`im malu zbirku biranih misli, koje smanjuju cenu knjige a ~italac }e zaklju~iti da li pove}avaju njenu vrednost. Neminovno glavna namera ove knjige je da u prete`no aforisti~koj formi prika`e kriti~ko vi|enje jednog naroda u kontekstu kritike svoje generacije, ~ije ga teku}e krize najvi{e poga|aju u smislu sopstvenog straha od uticaja. Razmislite na kraju da li bi na osnovu iznetih misli mogli da sudite o narodu koji ih je izrekao na druga~iji na~in od onoga koji je kod vas ve} prete`no formiran ali dolazi iz drugih izvora. ^itaju}i pa`ljivo poku{ajte da gledate kako bi mogli {to dalje da vidite. Miroslav Kuka

SADR@AJ
Predgovor Italijanske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nema~ke mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Engleske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francuske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srpske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kineske mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ameri~ke mudrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pregled objavljenih knjiga Neki od komentara iz {tampe 6 12 18 24 30 36 42 48

19 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

ENGLESKE MUDROSTI

Ko ima zlu `enu pakao mu po~inje na zemlji.

Ako ti novac nije sluga bi}e ti gospodar.

Zlatni snovi ~ine da se ljudi bude gladni.

Na le|ima duga ja{e la`.

20 ENGLESKE MUDROSTI
DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET

K

U

K

A

Bolje dobro obe{en, nego zlo o`enjen.

Kocka se najbolje baci kad se odbaci.

Navika je u po~etku pau~ina, a kasnije konopac.

Bedno je prijateljstvo koje treba stalno kupovati.

Po{tenje u malim stvarima nije mala stvar.

21 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

Kada je ljubav mr{ava, mane su debele.

Mu{karci prave ku}e, `ene prave domove.

Lak{e je prona}i rupe nego ih zakrpiti.

Pametni ljudi u~e na tu|im gre{kama, budale na vlastitim.

Ljudi su vrlo dare`ljivi s onim, {to ih ni{ta ne ko{ta.

22 ENGLESKE MUDROSTI
DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET

K

U

K

A

Hvale}i budalu navodnjava{ njegovu ludost.

Nisu retki prijatelji ve} prijateljstva.

Bolje je malo vatre koja nas greje, nego plamen koji nas pr`i.

[to je skuplje, to mi je jeftinije, jer ne}u kupiti.

Kad bi ludost bila bol, svaka ku}a bi plakala.

23 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

Snaga lanca le`i u njegovoj najslabijoj karici.

Ljubav je poput senke, ako joj okrene{ le|a ona te prati, ukoliko tr~i{ za njom ona be`i.

Nije najmudriji onaj koji se nikada nije pokazao budalom.

Nada je dobar doru~ak ali slaba ve~era.

Volite svoje neprijatelje, jer vam oni ukazuju na va{e gre{ke.

25 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

FRANCUSKE MUDROSTI

Brak je lutrija u koju mu{karci ula`u svoju slobodu a `ene svoju sre}u

Niko nije toliko {irokogrud kao oni {to nemaju {ta da daju.

Misli {ta ho}e{, govori {ta mora{.

Pro{lost je najbolji prorok budu}nosti.

26 FRANCUSKE MUDROSTI
DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET

K

U

K

A

Ko je gospodar svoje `e|i, gospodar je svog zdravlja.

Kad se lepa `ena smeje, d`ep pla~e.

Ni{ta tako brzo ne stari kao dobro~instvo.

Ako ne mo`e{ gristi ne pokazuj zube.

Ne dozvoli da ti ju~era{nji dan oduzme previ{e dana{njeg dana.

27 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

Ljubav je poput rata, po~ne{ kada ho}e{, a napu{ta{ kada mora{.

Ljubav ~ini da prolazi vreme, vreme ~ini da prolazi ljubav.

Sva ljudska mudrost daje se sumirati u dve re~i: ~ekaj i nadaj se.

Kako to da imamo toliko inteligentne dece, a toliko glupih ljudi.

Nastoj da umuje{ u ljubavi, pa }e{ izgubiti um.

28 FRANCUSKE MUDROSTI
DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET

K

U

K

A

Pot~injen narod (~ovek) ima potrebu da nekog mrzi.

Novac je krupna stvar koja ljude ~ini sitnim.

Vreme koje poja~ava prijateljstvo, slabi ljubav.

Mo`e se biti lukaviji od drugih, ali ne od svih drugih.

O ~oveku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima.

29 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

Siroma{tvo tera ~oveka da uzdi{e, dok u bogatstvu uvek zeva.

Slava je tako slatka, da je volimo sjedinjenu sa bilo ~im, pa makar i sa smr}u.

Strasti su jedini propovednici, koji nas uvek zavedu.

Svaka ljudska mo} sastavljena je od vremena i strpljenja.

Trojica mogu zadr`ati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od njih mrtva.

31 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

RUSKE MUDROSTI

Brak je grobnica ljubavi.

Dok novac govori istina }uti.

La` ponekad obja{njava bolje nego istina ono {to se doga|a u du{i.

Zdrav grobu `uri, a bolestan od groba be`i.

32 RUSKE MUDROSTI
DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET

K

U

K

A

U~i dobre stvari, lo{e se u~e same od sebe.

Dva kapetana potope brod.

Nikad ne bacaj blato u bunar iz koga si nekad pio.

Dobro do{lo zlo, ukoliko dolazi{ samo.

^oveku je data re~, da preru{i svoje misli.

33 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

Kad bi budale nosile bele kape, mi bi izgledali kao jato gusaka.

Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi misli{ na zahvalnost, onda nisi darovao ve} prodao.

Ljudska zloba uvek dolazi iz nemo}i.

Ko vre|a nebo, nema kome da se moli.

Tajna ~ovekovog bi}a nije u tome da `ivi, ve} za{to `ivi.

34 RUSKE MUDROSTI
DR@AVA DOSTOJNA MUDRACA JE CEO SVET

K

U

K

A

Visina kulture odre|uje se odnosom prema `eni.

Kleveta je poput uglja: ili }e ti uprljati ruke ili te opr`iti.

]utanje je vrlina budala.

Tajna sre}e nije u tome da radimo ono {to `elimo, ve} da `elimo ono {to radimo.

Najokrutnije la`i ~esto su izre~ene }utanjem.

35 RIZNICA MUDROSTI
PAMET MO@E POSLU@ITI SVUDA, ALI NIJE DOVOLJNA NIGDE

Da bi znao kakav je put ispred tebe, pitaj one koji se vra}aju.

Najbolje putuje onaj koji zna kad treba da se vrati.

Mu` koji ho}e da iznenadi, ~esto bude i te kako iznena|en.

^ista tuga je isto tako nemogu}a, kao i ~ista radost.

Budi uveren da si u pravu, pa tek onda idi napred.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful