Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn

Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
1
Baøi giaûng moân NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN
Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Thu
Khoa Keá toaùn – Kieåm toaùn
Tröôøng: Ñaïi hoïc Kinh Teá Tp. HCM
Tham khaûo Website: ww.faa.ueh.edu.vn
Choïn “Giaû ng vieân & Caùn boä quaûn lyù”
Choïn Nguyeãn Thò Thu (STT24) ñeå taûi baøi giaûng
Noäi dung caùc chöông
1. MOÄT SOÁ VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA KEÁ TOAÙN
2. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ
HOAÏT ÑOÄ NG KINH DOANH
3. TAØI KHOAÛN VAØ GHI KEÙP
4. TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN
5. CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙ N VAØ KIEÅM KEÂ
6. KEÁ TOAÙ N CAÙC QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT KINH
DOANH CHUÛ YEÁU
7. SOÅ SAÙCH KEÁ TOAÙN –CAÙC HÌNH THÖÙC SOÅ KT
Heä thoáng keá toaùn (Accounting System)
Hoaït ñoäng kinh
doanh (Business
Activities)
Ngöôøi söû duïng thoâng
tin, ngöôøi ra quyeát ñònh
(Decision Makers)
Döõ lieäu
(Data)
Ra quyeát ñònh
(Action)
Nhu caàu
thoâng tin
Thoâng tin
Thoâng ñaït
(Communication
reporting)
Ghi cheùp
(Recording)
Xöû lyù, löu tröõ, chuaån
bò soá lieä u
(Processing, storage,
preparation data)
Hình 1.1 Heä Thoáng Keá Toaùn
Beân Ngoaøi: Chuû sôû Höõu,
Chuû Nôï, Toå chöùc nhaø
nöôùc, Toå chöùc phi chính
phuû, Caùc caù nhaân coù
quan taâm. Caàn thoâng tin
toång quaùt chung, ñònh kyø
veà tình hình hoaït ñoäng
cuûa d.nghieäp
Beân Trong: Ban quaûn lyù.
Caàn thoâng tin raát chi tieát,
cuï theå, thöôøng xuyeân veà
tình hình hoaït ñoäng cuûa
doanh nghieäp
Ngöôøi Söû Duïng Thoâng
Tin Keá Toaù n
Ghi Cheù p
Xöû Lyù
Cung Caáp
Thoâng Tin
Heä Thoá ng
Keá Toaù n
Söï vieäc Kinh teá
Nghieä p Vuï Kinh
Teá
Voán Kinh
Doanh
--> --> Hoaït Ñoäng Kinh
Doanh
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
2
Söï vieäc KT-TC
--> “Nghieäp vuï kinh teá”
Ñôn vò kinh teá ñoäc laäp
(vôùi chuû sôû höõu, chuû nôï, khaùch nôï)
Loaïi hình:
Caù theå (sole proprietorships)
Hôïp danh (Partnerships)
Coå phaàn (Corporations)
Hình 1.1.1 Hoaït Ñoäng Kinh Doanh
Khoa hoïc/Ngheä thuaät
Ghi cheùp thoâ ng tin
Xöû lyù thoâng tin
Cung caáp thoâng tin
Vai troø
Heä thoáng thoâ ng tin: Moät boä phaän cuûa MIS
Coâng cuï cuûa MS
Trung gian (caàu noái): Ngöôø i ra quyeát ñònh
Hoaït ñoäng kinh doanh
Hình 1.1.2 Heä Thoáng Keá Toaùn
Beân
ngoaøi
Heä thoáng
Keá toaùn taøi chính
Baùo caùo taøi chính
Caùc toå chöùc
ngaønh ngheà
Toång hôïp
nhu caàu
thoâng tin
Xaây döïng
trieån khai
Nguyeân taéc keá toaùn
Chuaån möïc keá toaùn
Cheá ñoä keá toaùn
Hình 1.1.3a Ngöôøi Söû Duïng Beân Ngoaøi vaø Keá Toaùn Taøi Chính
Heä thoáng keá toaùn taøi chính:
Cung caáp thoâ ng tin cho ñoái töôïng ôû beân trong doanh nghieäp
Tuaân thuû nhöõ ng nguyeân taéc keá toaùn vaø cheá ñoä keá toaù n quy ñònh
Thoâng tin ñöôïc trình baøy treân caùc bieåu soá lieä u ñöôïc goïi laø caùc Baùo caùo taøi chính
Traùch nhieäm laä p laø ban giaùm ñoác cuûa doanh nghieäp
Tuaâ n thuû
Heä thoáng
Keá toaùn quaûn trò
Baùo caùo quaûn trò
Beân
trong
Linh hoaït,
theo yeâ u caàu thoâ ng tin
cuûa ban quaûn lyù
Hình 1.1.3b Ngöôøi Söû Duïng Beân Trong vaø Keá Toaùn Quaûn Trò
Keá toaùn quaûn trò
Cung caáp thoâng tin cho ñoái töôï ng laø beân trong (ban quaûn lyù)
Linh hoaït, ñaùp öùng nhu caàu thoâng tin cuûa ban quaûn lyù
Thoâng tin ñöôïc trình baøy treân caùc bieåu soá lieäu ñöôïc goïi laø caùc
Baùo caùo quaûn trò, Baùo caùo noäi boä
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
3
Baùo caùo taøi chính
Keá toaùn coâng:
+ Kieåm toaùn:
- …...
- Xaùc nhaä n BCTC
+ Dòch vuï
+ Tö vaán
+ Ñaøo taïo
Cung caáp
thoâng tin
theo höôù ng
coù lôïi cho mình
--> Laøm sai leäch
thoâng tin
Ban
Giaùm ñoác
Beân
ngoaøi
Caàn
thoâ ng tin
trung thöïc
hôïp lyù
Hình 1.1.3c Quan heä giöõa nhöõng ngöôøi söû duïng thoâng tin vaø
Keá Toaùn Coâng
1.1.3d AÛnh höôûng cuûa caùc ñoái töôïng ñeán Baùo Caùo Taøi Chính
Chuaåm Chuaåm möïc möïc keá keá toaùn toaùn
Cheá Cheá ñoä ñoä keá keá toaùn toaùn
Ban haønh
Maâu
Thuaãn
Baùo caùo
Kieåm toaùn
Baùo Caùo
Taøi Chính
Giaùm
Ñoác
Beân
ngoaøi
Kieåm toaùn vieân
(CPA)
Coù tuaân thuû
quy ñònh
hieän haønh
Luaät Luaät
Thueá Thueá
Ban haønh
Boä Taøi Chính
Cô quan
Thueá
Vuï
Cheá ñoä
Keá Toaùn
Ñ
i
e
àu
c
h
æ
n
h
KT nhìn Voán kinh doanh theo hai caùch:
Hình thaùi theå hieän cuûa VKD
Goàm nhöõ ng thöù gì?
Söû duï ng nhö theá naøo?
VD: Tieàn, Vaät tö
haøng hoaù, Maùy
moùc thieát bò,
Nhaø xöôûng,…
TAØI SAÛN
VKD do ñaâu maø coù?
Ñöôïc söû duïng vaøo vieäc gì?
Duøng ñeå laøm gì?
VD: Nôï phaûi traû,
Voán cuûa chuû sôû
höõu (chuû ñaàu tö)
NGUOÀN VOÁN
=
Hình 1.2 Ñoái töôïng keá toaùn
TAØI SAÛN = NÔÏ PHAÛI TRAÛ + VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU
NVKT aûnh höôûng ñeá n Phöông trình keá toaùn treân hai maët:
giaûm
taêng
Löôï ng:
Cô caáu
Nguoà n voán: cho thaáy söï thay ñoåi nguoàn taøi
trôï hoaëc thay ñoåi muïc ñích söû duï ng voán.
Taøi saûn: cho thaáy söï vaän ñoäng cuûa voán kinh
doanh qua caùc hình thaùi, tuøy thuoäc vaøo tính
chaát hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
ñaàu tö cuûa chuû sôû höõ u:
vay cuûa chuû nôï
ruùt voán cuûa chuû
traû nôï vay
TS NPT
TS VCSH
TS NPT
TS VCSH
NV NV
TS TS
Hình 1.3 Phöông Trình Keá Toaùn vaø Tình Traïng Taøi Chính
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
4
Voán chuû
sôû höõ u
Laõi
(loã)
Tieà n
TLSX
LÑ,DVuï
SX SP Tieà n
Tieà n Tieà n Haøng
Ñôn vò thöông maïi
Ñôn vò saûn xuaát
* Luoàng ra cho caùc HÑ
* Khoaû n tieâu hao cho HÑ
* Giaù trò khoaûn tieâu hao
vaøo HÑ ñeå taïo DT, seõ
ñöôc buø ñaép baè ng DT
Chi
phí
* Luoàng vaøo töø caùc HÑ
* Khoaû n coù ñöôïc töø HÑ
* Giaù caû cuûa HH,DV
ñaõ cung caáp cho KH
Doanh
Thu
Hình 1.3a Chu kyø Hoaït Ñoäng Kinh Doanh
Voán
chuû sôû
höõu
Ñaàu tö
(Investments)
Chi phí
(Expenses)
Ruùt voán
(Withdrawals)
Doanh thu
(Revenues)
Income
+
Loss
-
+
-
Hình 1.3b Nghieäp vuï aûnh höôûng voán chuû sôû höõu
Chöù ng töø
Kieåm keâ
Taøi khoaûn
Ghi keùp
1
Ñaùnh giaù
Tính giaù
2
3
4
Toång hôïp
Laäp BCaùo
5
5
5
Hình 1.4 Moái quan heä giöõa caùc phöông phaùp keá toaùn
Duøng taøi khoaûn rieâng
ñeå phaûn aùnh (TK Ñieàu chænh
giaûm taøi saûn)
Soå Saùch,(Giöõ
nguyeâ n giaù goác)
Giaù Trò thuaàn =
Gía goác - ÑC giaûm
Thôøi ñieåm
laäp baùo caùo
Thôøi ñieåm
ghi nhaän NVuï
Hình 1.5 Nguyeân Taéc ghi theo giaù goác
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
5
Ñôøi soáng cuûa DN
(keùo daøi
nhieà u naêm)
| | | |
Moät kyø keá toaùn 1t, 3t, 6t, 12t (naêm taøi chính)
* Taøi saûn söû duïng nhieà u kyø
* Nvuï dôû dang giöõa 2 kyø
Theo naêm döông lòch:
1/1-------->31/12
Theo chu kyø hoaït ñoäng:
thôøi ñieåm nhaøn roãi nhaát
Hình 1.6 Kyø keá toaùn
Hình 1.7 Nguyeân taéc phuø hôïp (Matching Rule)
Doanh thu & Chi phí ghi nhaän trong kyø phaûi töông xöùng
Doanh thu: Toång tieàn thu trong kyø
Chi phí: Toång tieàn chi trong kyø
Trong kyø: Ghi nhaän Doanh thu khi ñaõ
ñaït ñöôïc, Chi phí khi ñaõ xaûy ra (khoâng
keå tieàn ñaõ thu-chi hay chöa)
Cuoái kyø: ÑIEÀU CHÆNH treân moät soá taøi
khoaûn coù lieân quan ñeán doanh thu chi
phí nhieàu kyø
1. Haïch toaùn treân
cô sôû tieàn (Cash
basic
Accounting)
2.Haïch toaùn doàn
tích (Accrual
Accounting)
Coù hai phöông phaùp haïch toaù n:
Baùo caùo goàm 2 phaàn:
Phaàn phaûn aùnh taøi saûn: phaûn aùnh theo tính löu ñoäng
giaûm daàn
•taøi saûn ngaén haïn
•taøi saûn daøi haïn
Phaàn phaûn aùnh nguoàn voán: Nguoàn voán phaûi traû tröôùc
nguoàn voán chuû sôû höõ u
•Nôï phaûi traû
•Nguoà n voán chuû sôû höõ u
Hình 2.1 Keát Caáu Baûng Caân Ñoái Keá Toaùn
Coù 2 caùch trình baøy hai phaàn cuûa BCÑKT
Chieàu ngang (Baûng)
TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN
TSNH x NPTraû x
TSDH xx NVCSH xx
Toång coäng taøi saûnxxxx Toåg coäng N voán xxxx
Chieàu doïc (Lieät keâ)
TAØI SAÛN
TSNH xx
TSDH xx
Toång coäng taøi saûn xxxx
NGUOÀN VOÁN
NPTraû x
VCSHöõu xxx
Toåg coäng N voán xxxx
Hình 2.1 Hình thöùc trình baøy baûng caân ñoái keá toaùn
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
6
Ln Goäp (Töø Hñbaùn Haøng)
Doanh Thu Baùn Haøng
Giaù Voán Haøng Baùn
-
=
Toång doanh thu
- Thueá TTÑB
- Thueá Xkhaåu
- Thueá GTGT (pp Ttieá p)
- Chieát khaáu Thöông maïi
- Haøng bò traû laïi
- Giaûm giaù HBaùn
Chi phí baùn haøng
Chi phí quaûn lyù DN
Thu nhaäp khaùc
- Chi phí khaùc
Laõi chiuï thueá * thueá suaát
Lôïi Nhuaän Keá Toaùn Tröôùc Thueá
+/-
=
Laõi/Loã Töø Hoaït Ñoäng Khaùc
Thueá Thu Nhaäp Doanh nghieäp
Lôïi Nhuaän Sau Thueá
-
=
+,-
Ln Töø Hoaït Ñoäng Taøi Chính
Dthu taøi chính-Cphí tchính
Chi Phí Hoaït Ñoä ng
Ln Töø Hoaït Ñoängkinh Doanh
=
-
Hình 2.3 Hình thöùc trình baøy baùo caùo keát quaû kinh doanh
TAØI SAÛN NÔÏ PHAÛI TRAÛ+NVCSH
+ + -
SD: xxxx
-
SD: xxxx
Ñ.chænh giaûm TS
- +
SD:xx
TAØI SAÛN
+
-
SD:xxx
Chi phí Doanh thu
+ + - -
SD: x
SD: xx
NVCSH
+ -
Hình 3.1 Nguyeân Taéc Ghi Vaøo Taøi Khoaûn
Voán KD
Voán Kinh
Doanh
Taøi
Saûn
Nguoà n
Voán
Taøi Saûn Ngaén Haïn
Taøi Saûn Daøi Haïn
Nôï Phaûi Traû
NV Chuû Sôû Höõu
Doanh Thu Chi Phí
Doanh
thu
T.Nhaäp
Khaùc
Chi Phí
Sxkd
Chi Phí
Khaùc
Tính Keát Quaû KD
+
-
1
2
3
4
5 7 6 8
9
Chæ
tieâu
thuoäc
baûng
caân
ñoái keá
toaù n
Chæ tieâu
thuoäc
baûng keát
quaû
HÑKD
Hình 3.2 Phaân Loaïi Taøi Khoaûn
Xeùt veà ñoái töôïng: caû hai phöông phaùp cuøng phaûn aùnh ñoái
töôï ng keá toaùn, taøi saûn, nôï phaûi traû, voán chuû sôû höõ u
Xeùt veà caùch phaûn aùnh:
BCÑKT phaûn aùnh moät caùch toång quaùt chung ñoái töôïng keá toaùn
taïi moät thôøi ñieåm
TK phaûn aùnh rieâ ng cho töôøng ñoái töôïng cuï theå vaø söï bieán ñoâng
cuûa ñoái töôïng trong suoát moät thôøi kyø
Xeùt moät kyø: NVKT Taøi khoaûn BCÑKT
(ghi keù p) (Sdö Cuoái kyø)
SDÑK SDCK SDÑK
Nhieàu kyø: BCÑKT TK BCÑKT TK
NVKT NVKT
…….
Hình 3.3 Moái Quan Heä Giöõa Taøi Khoaûn vaø BCÑKT
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
7
Quan heä giöõa caùc taøi khoaûn toång hôïp vôùi nhau: Ghi keùp
Toång soá dö nôï = Toång soá dö Coù cuûa caùc taøi khoaûn
Toång soá PS Nôï = Toång soá PS Coù treân caùc taøi khoaûn
Soá dö cuoái kyø = Soá dö ñaàu kyø + soá PS taêng - soá PS giaûm
Quan heä giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát cuûa noù:
Soá Dö TK toång hôïp = Toång dö caùc TK chi tieát
Toång PS (Taêng/giaûm) TK toång hôïp
= Toång PS (Taêng/giaûm) caùc TK chi tieát
Hình 3.4 Caùc caân baèng töø nguyeân taéc ghi cheùp vaøo taøi khoaûn
Caùc hoaït ñoäng
Giaûm giaù trò
(Giaù trò hao moøn)
Chi phí
(Chi phí khaáu hao)
Trích khaáu hao
(Xaùc ñònh möù c khaáu hao)
Duøng TK rieâng ñeå phaû n
aùnh (TK Hao moøn TSCÑ-
Ñieàu chænh giaûm TS)
Giöõ nguyeân giaù-->nguyeân
taéc ghi theo giaù goác
Phaû n aùnh giaù trò hao moøn
luyõ keá töø khi ñöôïc söû duï ng
Tính Giaù trò coøn laïi
--->theå hieän giaù trò taøi saûn
thuaàn treân BCÑKT
Nguyeân giaù
TSCÑ Ñöôïc söû duïng
Hình 4.1 Tính giaù taøi saûn coá ñònh
Nguyeân
lieäu
Ngöôøi
tieâu
duøng
SP,HH
Saûn xuaát, löu thoâng phaân phoái
* Ñaùnh treân giaù trò taêng theâm töø khi laø nguyeân lieäu ñeán khi
ñeán ñöôïc ngöôøi tieâu duøng
* Ngöôøi tieâu duøng chòu thueá
* Nhaø nöôùc thu giaùn tieáp thoâng qua caùc toå chöùc kinh doanh
CTy1 CTy2 CTy3 NTD
GB: 10 20 30 30
Thueá 10%: 1 2 3 3
GTT: 11 22 33 33
Phaûi noäp NN 1 1 1 3
PP Tröïc tieáp (20-10)*10% (30-20)*10%
Hình 4.2 Thueá giaù trò gia taêng
KHO
HAØNG
Mua haøng
Giaù Xuaát kho Giaù nhaäp kho
Mua Vaät lieäu, coâng cuï
Giaù mua Chi phí mua
Mua Haøng hoaù
Giaù mua
Chi phí mua
Theo doõi rieâng,
cuoái kyø phaân boå
cho haøng baùn ra
Thuc to 4ich 4anh
Nhan ttuøc-xuat ttuø c
Nhan aau-xuat ttuøc
8ình auan
Thueá giaù trò gia taêng noäp khi mua, sau naøy seõ ñöôïc hoaø n laïi
(theo doõi nhö moät khoaûn phaûi thu) neân khoâng tính vaøo giaù nhaä p kho
632
Hình 4.3 Tính giaù vaät tö haøng hoaù
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
8
Xanh, giaù 9
Ñoû, giaù 10
Vaøng, giaù 11
Ñoû
Vaøng
Xanh
Ñích
danh
NTXT NSXT Bình
quaân
Mua
Kho
Giaù
Nhaä p kho
Giaù
Xuaát kho
?
10
11
9
9
10
11
11
10
9
10
10
10
Hình 4.4 Ví duï veà tính giaù xuaát kho vaät tö haøng hoaù
Kieåm tra
Hôïp lyù
Hôïp leä
Ñvi Ñlöôøng
Caùc yeáu toá
Chænh lyù
Thöôùc ño
giaù trò
Luaân chuyeå n
Boä phaän ?
Ghi Soå saùch ?
Veõ sô ñoâ
Baûo quaûn
Ôû phoøng KT
Kho löu tröõ
Hình 5.1.1 Trình töï xöû lyù chöùng töø
Mua haøng
10
Phieáu
nhaäp kho
10
TK Hhoaù
10
NVKT Chöù ng töø Taøi khoaûn
Kieåm keâ
thöïc teá
Cheâ nh
leäch
Ñieàu chænh
Soå saùch=TTeá
“Bieân baûn Kieåm keâ”
a) 9 (thieáu 1)
b) 12 (thöøa 2)
Kho
haøng
Hình 5.1.2 Kieåm keâ
a) Kieåm keâ 9 (thieáu 1)
D: 9
1
D: 10
TK 156
“Quyeát ñònh xöû lyù” Xaùc ñònh nguyeân nhaân
Chöa roõ nguyeân nhaân
1
TK 1381-TSTCXL
a) Kieåm keâ 12 (thöøa 2)
D: 12
2
D: 10
TK 156
“Quyeát ñònh xöû lyù” Xaùc ñònh nguyeân nhaân
Chöa roõ nguyeân nhaân
2
TK 3381-TSTCXL
Xöû
lyù
Taêng Chi phí,
Giaûm thu nhaäp
1
Xöû
lyù
Giaûm Chi phí,
Taêng thu nhaäp
2
Hình 5.1.3b Kieåm keâ
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
9
KHO
HAØNG
Tieàn
Phieáu nhaä p
Phaûi traû
ngöôøi baùn
Haøng mua
ñang ñi ñöôø ng
Hoaù ñôn
Maát
sôû höõu Tieàn
Ñöôïc
sôû höõu haøng
Tieàn Thueá GTGT
Khoaûn
phaûi thu
Ñöôïc nhaø nöôùc hoaøn laïi
hoaëc ñöôïc khaáu tröø vôùi
soá phaû i noä p NN
Haøng Tieà n
PTraû
PThu
Tieà n
PTraû
PThu
Tieà n , (Ptraû )
Hình 6.1a Quaù trình mua
133
152,153,156
Mua Vaät tö haøng hoaù baèng tieàn veà nhaäp
kho, Chi phí mua baè ng tieà n phaùt sinh
112,111,141
331
Thueá GTGT phaûi noäp
cho VT-HH mua vaøo
Mua
chòu
VTHH
151
Haøng ñi ñöôøng
chöa veà nhaä p kho
Haøng ñi ñöôøng
ñaõ veà nhaäp kho
Khaá u tröø
333
Traû tieàn
cho ngöôøi
baùn
CKMH
ñöôïc höôû ng
515
Hình 6.1b Sô ñoà haïch toaùn quaù trình mua
334
338
Hình 6.1c Keá toaùn chi phí nhaân coâng
622, 627,641,642
1
2
431,338,...
3
111,112,
138,141
4
5
2trieäu 11trieäu
1trieäu
Soá löôïng saûn phaåmsaûn xuaát trong kyø ?
Soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø?
Toång CPSX phaùt sinh trong kyø?
Toång Giaù thaønh saûn phaåm trong kyø?
Giaù thaønh ñôn vò moät saûn phaåm?
Giaù thaø nh
saû n phaå m
=
CPXS saû n
phaå m dôû
dang ñaà u kyø
+
CPXS
saû n phaå m
phaù t sinh
trong kyø ø
-
CPXS
saû n phaå m
dôû dang
cuoá i kyø
-
Caù c khoaû n
laø m giaû m
chi phí
6
5
11
12
2.4
Hình 6.2a Chi phí saûn xuaát vaø Giaù thaønh saûn phaåm
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
10
Taøi saûn
Dòch vuï
Ñöôïc
söû
duïng
Chi phí SXKD
phaùt sinh
trong kyø
NVL
CC-DC
TSCÑ
Nhaân coâng
Tieàn
Dòch vuï
Chi phí NVL
Chi phí nhaân coâng
Chi phí khaáu hao
Chi phí baèng tieà n
Dòch vuï mua ngoaøi
Taäp hôïp laïi
theo khoaûn muïc
Trong saûn xuaát:
Chi phí NVL tröïc tieáp
Chi phí nhaân coâng TT
Chi phí SX chung
Ngoaøi saûn xuaát:
Chi phí baùn haøng
Chi phí quaûn lyù DN
Giaù thaønh
saûn phaåm
Theå hieän
theo
khoaûn muïc
Yeáu toá chi phí Khoaûn muïc chi phí
621
622
627
641
642
154
Hình 6.2b Quaù trình saûn xuaát vaø vieäc taä p hôïp CPSXKD Hình 6.2c Taøi khoaûn söû duïng trong quaù trình saûn xuaát
621-CPNVLTT
622-CP NCTT
627-CP SXC
154-CHI PHÍ SAÛN XUAÁT
KINH DOANH DÔÛ DANG
+ -
155-TP
621
622
627
154
155
Giaù thaønh SP
hoaøn thaønh
nhaäp kho
Keát chuyeå n
Keát chuyeå n
Keát chuyeå n
Chuyeån
baùn thaúng
157,632
Taäp hôïp CP
NVL tröïc tieáp
152,111
Taäp hôïp CP nhaân
coâng tröïc tieáp
334,338,335
Taäp hôïp chi phí
saûn xuaát chung
11*,15*,334,
338,214
Hình 6.2d Keá toaùn quaù trình saûn xuaát
911
Hoaù ñôn
Maát
sôû höõu haøng
Ñöôïc
sôû höõu Tieàn
Doanh
thu
CPQLDN
CPBH Khoaûn laøm
giaûm DT
Tieàn
Phieáu xuaát
Phaûi thu
kh.haøng
KHO
HAØNG
Saûn
xuaát
Giaù voán
haøng baùn
Tieàn Thueá GTGT
Thu cuûa ngöôøi mua, roài noäp nhaø nöôùc hoaëc
khaáu tröø vôùi soá ñaõ noä p ôû quaù trình mua
Laõi/loã
Haøng
gôûi ñi
baùn
632
641
642
511
531
532
155,156
157
Hình 6.3a Quaù Trình baùn
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
11
157
Gôûi baùn cho khaùch haøng töø PX saûn xuaát
Xuaát kho gôûi baùn
cho khaùch haøng
632
Xuaát baùn cho khaùch haøng taïi PX saûn xuaát
Xuaát kho baùn cho khaùch haøng
Haøng gôûi baùn ñaõ
xaùc ñònh tieâu thuï
154
155
Saûn phaåm hoaøn
thaønh nhaäp kho
111,112
Noäp thueá
531,532
Chi traû cho
KH ñoái vôùi haøng
bò traû laïi hoaëc GG
3332,3333
Thueá TTÑB,
thueá XK phaûi noäp
Keát chuyeån ñeå tính
doanh thu thuaàn
3331
Thueá
GTGT
511
111,112,131
D.thu baùn haøng
911
Keát chuyeån
doanh thu thuaàn
635
CKBH
cho KH
Hình 6.3b Keá toaùn giaù voán haøng baùn vaø doanh thu
911
521
531,532
632
641
642
635
811
Keát chuyeå n GVHB
Keát chuyeå n CPBH
Keát chuyeå n CPQLDN
Keát chuyeå n CPTChính
KChuyeå n CP
khaùc
Keát chuyeå n caùc
khoaûn giaûm DT
Keát chuyeå n doanh
thu thuaàn
Keát chuyeå n Loã
421
Keát chuyeå n Laõi
Keát chuyeå n thu nhaäp
hoaït ñoäng khaùc
511,515
711
Hình 6.4 Keá toaùn xaù c ñònh keát quaû kinh doanh
11*, 331, 151 15*
21*
334
338
632
635
641
642
511
515
(521)
(531)
(532)
811 711
421
911
131,11*
Tieà n Tieà n TLSX
LÑng
DVuï
155, 157
SP
621
622
627
154
SX
333 133
DT
CP
Hình 6.5 Toång hôïp quaù trình saûn xuaát kinh doanh
Laäp baùo caùo
(Preparing)
Phaân tích
(Analysing)
Ghi cheù p
(Recording)
Chuyeån
soå
(Posting)
Ñieàu chænh
(Adjusting)
Tính giaù,
tính keá t
quaû KD
Ñaàu vaøo
(Inputs)
Xöû lyù (Process)
Ñaàu ra
(Outputs)
Chöùng töø
goác (Source
Documents)
Nhaä t kyù
(Journals)
Taøi khoaû n
(Ledgers)
Baûng tính
Baùo caùo taø i
chính
(Financial
statements)
Hình 7.1 Heä thoáng keá toaùn (môû roäng)
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
12
Chöùng töø goác
Theû vaø soå keá
toaùn chi tieát
Baûng toång hôïp
chöùng töø goác
Baûng toång hôïp
chi tieát
Soå Nhaät kyù soå
caùi
Kieåm tra ñoái
chieáu
Baùo caù o taøi chính
Ghi chuù:
Ghi chuù ngaøy
Ghi cuoái thaùng
Ñoái chieáu, kieåm tra
Hình 7.2.1 Trình töï ghi soå theo Hình thöùc Nhaät kyù - Soå caùi
Chöùng töø goác
Soå nhaät kyù
ñaëc bieät
Theû vaø soå keá
toaùn chi tieát
Baûng toång hôïp
Soå nhaät kyù
chung
Soå caùi
Baùo caù o taøi chính
Baûng caân ñoái
soá phaùt sinh
Ghi chuù:
Ghi chuù ngaøy
Ghi cuoái thaùng
Ñoái chieáu, kieåm tra
Hình 7.2.2 Trình töï ghi soå theo Hình thöùc Nhaät kyù Chung
Chöùng töø goác
Theû vaø soå keá
toaùn chi tieát
Soå ñaêng kyù
chöùng töø ghi soå
Baûng toång hôïp
chi tieát
Chöùng töø ghi
soå
Soå caùi
Baùo caù o taøi chính
Baûng caân ñoái
soá phaùt sinh
Ghi chuù:
Ghi chuù ngaøy
Ghi cuoái thaùng
Ñoái chieáu, kieåm tra
Hình 7.2.3 Trình töï ghi soå theo Hình thöùc Chöùng töø ghi soå
Chöùng töø goác vaø
caùc Baûng phaân boå
Baûng keâ
Theû vaø soå keá
toaùn chi tieát
Baûng toång hôïp
chi tieát
Soå nhaät kyù
chöùng töø
Soå caùi
Baùo caù o taøi chính
Ghi chuù:
Ghi chuù ngaøy
Ghi cuoái thaùng
Ñoái chieáu, kieåm tra
Hình 7.2.4 Trình töï ghi soå theo Hình thöùc Nhaät kyù – Chöùng töø
Baøi giaûng moân Nguyeân Lyù Keá Toaùn
Giaûng vieân Nguyeãn Thò Thu, email: thithun2003@yahoo.com
13
Chöùng
töø goác
Bcaùo
TChính
Ctöø ghi soå
Soå ñaêng kyù
CTGS
Soå caùi TK
Nhaät kyù – Soå caùi
Nkyù Chtöø
Baûng keâ
Soå caùi TK
N kyù chung Soå caùi TK
Nkyù ñaëc bieät
Baûng caân
ñoái TK
Soå chi
tieát
Baûng
THCT
Ghi haøng ngaøy
Ñoái chieáu
Ghi ñònh kyø
Hình 7.3 So saùnh caù c hình thöùc soå keá toaùn
111,112,113
Hoaït ñoäng
kinh doanh
511,512,515,
711 (<3thaùng),
333,13*
Hoaït ñoäng
ñaàu tö
12*(>3thaùng)
22*
Hoaït ñoäng
taøi chính
411,
31*,34*
Hoaït ñoäng
kinh doanh
331,13*
12*(<3thaùng)
15*,6*,
811,334,
338,333
Hoaït ñoäng
ñaàu tö
21*,22*
12*(>3thaùng)
Hoaït ñoäng
taøi chính
411
31*,34*
Hình 7.4.1 Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä (PP Tröïc tieáp)
11*, 331, 151 15*
214
334
338
154 155, 157 131, 11*
Tieà n TLSX
LÑng
DVuï
SX SP Tieà n
333 133
Doøng vaøo Doøng ra
Tieà n thuaàn
coù ñöôïc ??
Hình 7.4.2 Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä (PP Giaùn tieáp)
Baûng
keâ
baùn leû
HH,
DV
Baûng keâ thu
mua haøng
noâng saûn,
laâm saûn,
thuûy saûn cuûa
ngöôøi tröïc
tieáp saûn xuaát
Hoaù ñôn (GTGT)
Baûng keâ
hoaù ñôn,
chöùng töø
HH, DV
mua vaøo
Baûng keâ
khai hoaù
ñôn, chöùng
töø HH, DV
baùn ra
Hoaù ñôn (GTGT)
Cô quan
thueá
Tôø khai thueá GTGT
Hình 7.4.3 Tôø khai thueá Giaù Trò Gia Taêng