Instucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă

Cuprins: Prevederi commune IPSSM pentru angajatii din cadrul atelierului IPSSM masina de rindeluit IPSSM masini unelte portative IPSSM prelucrarea mecanica prin aschiere / taiere IPSSM pentru gauriri si scobiri IPSSM activitati de finisare IPSSM instalatia de ventilare IPSSM polizoare fixe IPSSM producerea aerului comprimat (compressor) IPSSM manipulare mase si transport IPSSM impotriva pericolului de electrocutare Masuri tehnico organizatorice de prevenire si alarmare Masuri prim ajutor

1

PREVEDERI COMUNE Preambul Structura instructiunilor proprii de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii astfel incat procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc: - Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă; - Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă; - Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în procesul de muncă; - Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă. Reglementarea măsurilor de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului : executant, sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare. ART. 1 În scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile ca: a) sa fie păstrate în permanenta libere căile de acces ce conduc spre ieşirile de urgenta şi ieşirile propriu-zise; b) sa fie realizată întreţinerea tehnica a locului de munca şi a echipamentelor şi dispozitivelor, în special a celor menţionate în anexele nr. 1 şi 2, iar orice neconformităţi constatate şi susceptibile de a afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor sa fie corectate cat mai curând posibil; c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzător locului de munca, echipamentele şi dispozitivele. d) sa fie cu regularitate întreţinute şi verificate echipamentele şi dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminării pericolelor, în special cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Atunci când locurile de munca suferă modificări, extinderi şi/sau transformări după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, angajatorul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste modificări, extinderi şi/sau transformări sunt în concordanta cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1. ART. 2 Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, referitoare la informarea lucrătorilor, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie sa fie informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securităţii şi sănătăţii la locul de munca. Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la: a) manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate); b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de aparitie a acestora; c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice; d) utilizarea echipamentului individual de protecţie; e) primul ajutor; f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legatura cu exteriorul. Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre trebuie sa se desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.
2

Sancţiuni Încălcarea prevederilor prezentei instructiuni atrage sanctiuni administrative sau disciplinare dupa caz. Constatarea sanctiunilor se face de catre directorul societatii sau lucratorul desemnat din cadrul serviciului extern. ART.3 Cerinte minime de securitate şi sănătate pentru locurile de munca 1.Instalaţii electrice Instalaţiile electrice trebuie sa fie proiectate şi construite astfel încât sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie sa fie protejati în mod adecvat impotriva riscului de accidentare prin atingere directa şi/sau atingere indirecta.Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiectie trebuie sa corespundă tensiunii nominale, condiţiilor exterioare şi competentei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei. 2.Cai şi iesiri de urgenta Căile şi ieşirile de urgenta trebuie sa rămână în permanenta libere şi sa conducă în mod cat mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure. În caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida şi în condiţii cat mai sigure a lucrătorilor de la toate posturile de lucru. Trebuie sa existe un număr corespunzător de cai de salvare şi iesiri de urgenta. Uşile de ieşire în caz de urgenta trebuie sa se deschidă spre exterior. Uşile glisante sau turnante nu sunt permise în cazul în care acestea au destinaţia de iesiri de urgenta. Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel încât sa nu poată fi deschise imediat şi cu usurinta de către orice lucrator care ar avea nevoie sa le utilizeze în caz de urgenta. Căile şi ieşirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta şi sa fie amplasata în locurile corespunzătoare. Uşile de ieşire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate. Căile şi ieşirile de urgenta, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel încât sa poată fi utilizate în orice moment fără dificultate. Căile şi ieşirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta în cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrica. 3.Detectarea şi prevenirea incendiilor În funcţie de dimensiunile şi destinaţia clădirilor, de echipamentele pe care acestea le conţin, de proprietăţile fizice şi chimice ale substanţelor prezente şi de numărul maxim potenţial de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevăzute cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor şi, dacă este necesar, cu detectoare de incendii şi sisteme de alarma. Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie uşor accesibile şi uşor de manevrat. Acestea trebuie sa fie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006. Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente şi amplasate în locuri corespunzătoare. 4.Ventilatia locurilor de munca în spaţii închise Trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt la locurile de munca în spaţii închise, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate şi cerinţele fizice impuse lucrătorilor. În cazul utilizării unui sistem de ventilare forţată, acesta trebuie sa fie menţinut în stare de funcţionare. Orice avarie trebuie semnalizata de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor. 5.Temperatura în încăperi
3

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie sa fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. Temperatura în camerele de odihna, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi. 6.Iluminatul natural şi artificial În măsura în care este posibil, locurile de munca trebuie sa aibă iluminat natural suficient şi sa fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor. Locurile de munca în care lucrătorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de defectiune la iluminatul artificial trebuie sa fie prevăzute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta. 7.Zone periculoase Dacă locurile de munca includ zone periculoase în care, data fiind natura activităţii, exista riscul caderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie sa fie prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care sa evite pătrunderea lucrătorilor neautorizati în aceste zone.Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi sa pătrundă în zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie marcate clar. 8.Încăperi şi zone pentru odihna Dacă securitatea sau sănătatea lucrătorilor, în special datorită tipului activităţii sau prezentei unui număr mai mare de angajaţi decât cel prevăzut, impun acest lucru, lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie încăperi pentru odihna uşor accesibile sau zone pentru odihna corespunzătoare. Aceasta prevedere nu se aplica dacă lucrătorii sunt angajaţi în birouri sau în încăperi de lucru similare care oferă posibilităţi echivalente de relaxare în timpul pauzelor. Încăperile şi zonele pentru odihna trebuie prevăzute cu mese şi scaune cu spatar. În încăperile şi zonele pentru odihna trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru proiectia nefumatorilor impotriva disconfortului cauzal de fumul de tutun. 9.Femei gravide şi mame care alapteaza Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie sa aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcat în condiţii corespunzătoare. 10 Instalaţii sanitare Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte Lucrătorilor trebuie sa li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie sa poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe într-un alt spaţiu. Vestiarele trebuie sa fie uşor accesibile şi sa aibă capacitate suficienta. Vestiarele trebuie sa aibă dotări care sa permită fiecărui lucrator sa isi incuie îmbrăcămintea personală în timpul programului de lucru. Dacă este cazul (de exemplu, existenta substanţelor periculoase, umiditate, murdarie), vestiarele pentru îmbrăcămintea de lucru trebuie sa fie separate de vestiarele pentru vestimentatia şi efectele personale. Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor pentru bărbaţi şi pentru femei. 11.Duşuri, cabine de WC-uri şi chiuvete Locurile de munca trebuie dotate astfel încât lucrătorii sa aibă în apropierea lor: - duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru; - locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete. Dusurile şi chiuvetele trebuie prevăzute cu apa curenta rece (şi apa calda, dacă este necesar). Trebuie prevăzute duşuri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a dusurilor pentru bărbaţi şi pentru femei. Trebuie prevăzute cabine de WC-uri separate sau trebuie asigurata utilizarea separată a cabinelor de WC-uri pentru bărbaţi şi pentru femei.
4

12.Echipamente de prim ajutor 13. Circulaţia pietonilor şi vehiculelor Locurile de munca în spaţii închise sau în aer liber trebuie organizate astfel încât pietonii şi vehiculele sa poată circula în condiţii de securitate. IPSSM PRIVIND ANGAJATII DIN CADRUL ATELIERULUI DE TAMPLARIE I. Dispoziţii generale Art. 1 Să se prezinte la serviciu apt mental şi fizic pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu,fără a se afla sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care îi pot afecta aceste capacităţi; Art. 2 Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate şi în timpul programului de lucru; Art. 3 Să respecte traseul de deplasare înscris în fişa individuală de protecţie a muncii; Art. 4 Să respecte atribuţiile din fişa postului; Art. 5 Să poarte echipamentul de protecţie pe care l-a primit; Art. 6 Să fie instruit de către şeful locului de muncă în vederea utilizării corecte a echipamentului individual de protecţie; Art. 7 Să nu expună la pericol de accidentare atât persoana proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă prin părăsirea neautorizată a postului de muncă sau fără înştiinţarea conducătorului direct al locului de muncă ; Art. 8 Să-şi însuşească şi să respecte ROI,IPSSM specifice postului,regulile PSI şi de acordare a primului ajutor,precum şi măsurile de aplicare a acestora; Art. 9 La plecarea din sediu să fie atent la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia în timp ce se deplasează; Art.10 La deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier; Art.11 Să nu alerge după mijloacele de transport în comun; Art.12 Să nu urce şi să nu coboare din mijlocul de transport în timpul mersului; Art.13 Să aştepte venirea mijlocului de transport în spaţiile special amenajate; Art.14 Să se prezinte la controlul medical periodic; Art.15 Să nu introducă în priză cordoane electrice fără ştecher sau cu ştecherul defect; Art.16 Să nu încarce instalaţiile electrice peste sarcina admisă; Art.17 Să nu repare aparatură electrică, nefiind autorizat pentru aceasta; II. Dispoziţii specifice Art.18 Să verifice înainte de începerea lucrului dacă utilajele, uneltele de lucru şi echipamentele individuale de protecţie corespund cerinţelor de securitate şi să nu le folosească pe cele neconforme anunţându-şi conducătorul locului de muncă. Art.19 Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol de accidente sau îmbolnăviri profesionale. Art.20 Să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de propria persoană ,sau de alţi angajaţi. Art.21 Să oprească lucrul imediat la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident,şi să informeze conducătorul locului de muncă. Art.22 Este obligatorie dotarea şi folosirea circularelor cu sisteme de semnalizare pentru avertizarea de pornire a circularului a lucrătorilor aflaţi în subsolul halei de producţie. Art.23 Este obligatorie avertizarea acustică de către circularist înainte de punerea în miscare a dispozitivelor de antrenare a circularului. Art.24 Eliminarea deşeurilor dintre pânzele circularului se va efectua numai utilijând dispozitive destinate în acest scop(vergele,cârlige,ţapine). Art.25 Este obligatorie centrarea şi prinderea corectă a buştenilor în cărucioarele de sprijin.
5

Art.sau a programului de lucru.51 Orice intervenţie la ferăstrăul panglică în timpul funcţionării acestuia este cu desăvârşire interzisă.trebuie respectat : Art. Art.32 Utilijarea circularului având dispozitivul de blocare a manetei cricului în stare necorespunzătoare este interzisă. În cazul lucrului la ferăstraie panglică pentru debitat buşteni.30 Se interzice punerea în funcţiune a utilajelor dacă transmisiile mecanice nu sunt protejate cu ajutorul protectorilor ficşi.fără fixarea dispozitivului de prindere a acestora la partea de ieşire din circular. Art. Art.sau cu ea deteriorată.pentru tensionarea pânzelor de circulare.44 Înainte de pornirea maşinii trebuie să fie verificate starea tehnică a maşinii şi în mod deosebit întinderea pânzei.pentru evitarea jocului marginilor la debitarea buştenilor cu conicitate mare.iar utilizarea penelor necorespunzătoare este interzisă. Art.sau în zonele de alimentare a utilajelor de prelucrare(rindeluire) a materialului lemnos este strict interzisă. Art.crăpături sau a căror dinţi sunt lipsă.precum şi starea tehnică a danturii acesteia.este interzisă.46 Este interzis a se lucra cu ferăstrăul panglică cu rolele de ghidare a panglicii scoase din funcţie.sunt interzise.47 Pornirea maşinii prin rotirea forţată a volantelor maşinii cu mâna este strict interzisă.38 Baterea penelor cu ciocanul.este interzisă. Art. Art. Art. Art.50 Este interzisă utilizarea căruciorului de lucrătorii care-l deservesc atunci când tampoanele extremităţilor sunt defecte sau lipsesc.45 Întinderea pânzei pe volantă.29 Este interzisă pornirea circularelor dacă au subansamble defecte sau cu un grad avansat de sudură. Art.în vederea întinderii pânzelor de circulare.37 Întinderea excentricului biglelor cu jgheab.lucrătorul care deserveşte circularul trebuie să ia măsuri pentru anularea sau micşorarea avansului.este obligatorie baterea penelor cu un ciocan special. Art. Art.26 Circulaţia sau staţionarea salariaţilor pe linia de rulare a cărucioarelor de alimentare/ieşire a materialului lemnos. Art. Art.49 Curăţirea rumeguşului rezultat în urma debitării precum şi a căii de rulare a căruciorului se face numai cu instalaţia oprită şi scoasă de sub tensiune. Art.31 Este interzis utilizarea circularelor pentru debitare dacă pânza tăietoare prezinta fisuri sau dinţi rupţi.cu diversele părţi ale corpului sau cu diferite alte unelte.fără funcţionarea corespunzătoare a instalaţiei automate de verificare a tensiunii.48 Traversarea lucrătorilor precum şi staţionarea acestora peste liniile căruciorului în timpul funcţionării .36 Verificarea pânzelor se face de către lucrătorii calificaţi şi instruiţi corespunzător care deservesc circularul la începutul programului şi periodic.34 Este interzisă utilizarea jghebului vibrator în absenţa plasei de sârmă dintre acesta şi traversa de la baza circularului.41 Este obligatorie utilizarea dispozitivului cu lanţ. Art.39 Dacă pentru întinderea pânzelor de circular se lucrează cu bigle fixe.cu alte scule decât chei-cric este interzisă.în cazul utilizării biglelor cu jgheab excentric. Art.40 Scoaterea penelor în cazul folosirii biglelor fixe pentru întinderea pânzelor de circular.35 Este obligatorie curăţarea circularului de rumeguş la sfârşitul fiecărui schimb. 6 .43 La primele semne de intrare în trepidaţie a buştenilor cu conicitate mare.42 Urcarea lucrătorilor pe buştenii care încep să intre în vibraţie cu scopul fixării acestora pe cărucior. Art.52 Se interzice folosirea pânzelor care prezintă fisuri.Art.28 Se interzice utilizarea circularelor atunci când prezintă fisuri sau crăpături în batiu Art.33 Este interzisă pornirea şi funcţionarea circularului fără montarea jgheaburilor vibratoare destinate evacuării rumeguşului format sub circular. Art. Art.27 Funcţionarea circularelor a căror fundaţie este deteriorată.este interzisă. Art. Art.este strict interzisă. Art.sau prezintă tendinţe de deteriorare evidente este interzisă.

5. 8.55 Nu se va permite intervenţia altor lucrători necalificaţi. paralele cu valtul spre a se evita aruncarea inapoi a materialului.Sistemul de angrenare a cilindrilor de avans va functiona perfect.sau neinstruiţi corespunzător în procesul de debitare a buştenilor cu ferăstraie panglică sau circulare. 3. 13. 2.Valturile de avans ale masinii vor fi reglate corespunzator.60 După terminarea programului de lucru .Arborele portcutit de la masinile de rindeluit in grosime este aparat de o capota rezistenta. Acest lucru este obligatoriu a se verifica zilnic inaintea pornirii utilajului. Art.Se admite si prelucrarea pieselor de grosime diferita.Este interzis sa se regleze masina pentru taierea aschiilor mai groase de 4 mm. dar in acest caz se introduc numai cate doua piese pe la cele doua capete ale valturilor si diferenta de grosime dintre cele doua piese nu va depasi 8 mm.este interzisă staţionarea sau executarea diverselor manevre în faţa buşteanului între rampa de alimentare şi ferăstrăul panglică.In cazul in care masa masinii de rindeluit in grosime este lasata mai jos de 8 cm. 9. instruiti pentru a folosi acest tip de masini. spre a evita impingerea si tragerea pieselor de catre muncitori.Pe masinile de rindeluit vor lucra numai muncitorii pregatiti. 6. Art.scoaterea de sub tensiune şi montarea plăcuţelor avertizoare corespunzătoare. care permite evacuarea talajului si sa-l fereasca de lovituri pe muncitorul de deservire a masinii.Dupa schimbarea cutitelor se va lucra cu masina cateva minute dupa care se va verifica strangerea suruburilor. carcasele metalice vor fi protejate prin legarea la centura de impamantare si la nulul de protectie. 11.57 La terminarea programului de lucru.59 La sfârşitul programului. In 7 .Piesele care se introduc in masina in acelasi timp trebuie sa aiba aceeasi grosime.Art.după terminarea curăţeniei este interzisă lăsarea deschisă a grilajului de la evacuarea deşeurilor din debitare către başcă.scoase de sub tensiune şi curăţate de resturile debitate. care va acoperi acest gol din fata valtului. se va intrerupe curentul sau se va actiona maneta pentru trecerea curelei saiba fixa pe saiba libera si numai dupa aceea se va proceda la deblocarea masinii.53 Înainte de începerea debitării este obligatorie verificarea şi fixarea buşteanului în ghearele de prindere de pe suportul instalaţiei. 4. de proiectarea nodurilor sau aschiilor. IPSSM MASINA DE RINDELUIT 1. Art.La masina de rindeluit. 10. In caz de intepenire a piesei sau de blocare a masinii. Art.58 Este interzisă lăsarea buştenilor pe cărucioarele de sprijin sau de alimentare după terminarea programului de lucru. In valtul canelat de inaintare a materialului se va instala o bara prevazuta cu gheare de retinere.este interzisă lăsarea cu bună ştiinţă spre folosire sau încredinţarea spre folosire a instalaţiilor de debitat altor lucrători sau persoane.Masina de rindeluit in grosime trebuie sa fie prevazuta cu un fierastrau de siguranata care sa asigure mentinerea reglajului masinii de rindeluit. 7. Art. Parghia de cuplare va fi astfel montata in apropierea muncitorului incat sa poata fi usor de manevrat in caz de accidente. Art. Art.54 În procesul de alimentare a ferăstrăului panglică .Este interzis sa se introduca in masina de gaurit in grosime piese mai scurte decat distanta intre extremitatile valturilor. se va pune o aparatoare speciala.Toate masinile de prelucrare a lemnului vor fi prevazute cu dispozitive de captare a rumegusului sau a talajului cu posibilitatea de a fi racordate la o instalatie de exhaustare. 12.utilajele se vor lăsa oprite.56 Intervenţiile de orice natură la circulare sau ferăstraie panglică se va face obligatoriu numai după oprirea acestora. ramanand libere numai portiunile pe unde se introduc materialele.

Acest instructaj se va completa si cu demonstratii practice. indiferent daca este temporar. pentru a nu se aglomera locul de munca.Masina de rindeluit va fi deservita de cel putin trei persoane: o persoana alimenteaza cu materiale de prelucrat. 33.Fumatul sau focul deschis sunt interzise in atelierele de tamplarie. in asa fel alese incat manipularea lor rationala sa fie asigurata conform procesului tehnologic.Este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru din dotare. de intretinere.Se interzice cu desavarsire ca persoanele fara calificare corespunzatoare si fara a avea instructajul necesar sa lucreze pe masina.Instructajele de protectia muncii se vor consemna obligatoriu in fisa individuala de instructaj.Instructajul periodic se face intregului personal muncitor la locul de munca. 35. de protectia muncii si PSI sunt obligatorii pentru toti muncitorii ce deservesc acest tip de utilaj. 23.Este obligat sa utilizeze corect dispozitivele de pornire si oprire a utilajelor cu care lucreaza.Masina de rindeluit in grosime nu se va porni daca nu sunt montate toate aparatorile de protectie.Insusirea instructiunilor de exploatare.Este obligat sa verifice utilajul si sculele inaintea inceperii lucrului. o persoana fixeaza si impinge piesele de prelucrat prin valturile masinii. precum si cunostinte si deprinderi specifice protectiei muncii in lucrarile pe care le executa. cunoscand pericolul pe care il prezinta utilajul sau scula defecta. 29.Nu se admit nici un fel de reglaje in timpul functionarii utilajului. 22. diferenta de greutate de la unul la altul fiind minim un gram. rumegusul si deseurile vor fi evacuate treptat.Cutitele care se vor monta pe axul portcutit vor fi tratate. Materialele de prelucrat si cele prelucrate vor fi asezate in locuri special destinate. Cutitele. 16.Personalul muncitor trebuie sa posede cunostinte generale cu privire la lucrul in conditii nepericuloase. 19. 14.Se interzice pornirea masinii fara capacele de protectie montate sau cu capacul superior deschis.Este interzis de a lucra cu alte scule si utilaje decat cele cu care este dotat locul sau de munca pentru care este instruit.Se interzice efectuarea oricaror incercari de punere sub tensiune a utilajului inainte de executarea si verificarea legaturii la pamant a utilajului. dupa fiecare reascutire se vor tara.cazul in care aceasta nu functioneaza. 17.Nici un muncitor nu are voie sa inceapa lucrul pana nu este convins ca si-a insusit instructajul de protectia muncii si ca desfasurarea muncii pe masina nu prezinta pericole de 8 .Toti muncitorii sunt obligati sa mentina in permanenta curatenie la locul de munca. 34. 36. 27. 21. inaintea inceperii lucrului. 15. 28.Stivuirea si depozitarea materialelor de prelucrat se va face ordonat pentru a evita prabusirea. 26. aceasta se face numai cu aprobarea conducatorului locului de munca. 37. 30. cu indicarea materialului predat.Este interzis a se curata utilajul in timpul functionarii. Fisa de instructaj se semneaza in mod obligatoriu de cel ce a realizat instructajul si de cel ce a fost instruit.Este interzis muncitorului de a efectua alte operatii de productie decat cele care intra in definirea cerintelor postului de munca in care persoana respectiva urmeaza sa lucreze si pentru care a fost nominalizata si instruita. 32.Este strict interzis de a parasi masina in timpul functionarii. sezonier sau presteaza munca pe baza de contracte incheiate intre unitati.Nici un angajat. Latimea minima admisa a cutitului este de 17 mm 25. iar cea de-a treia persoana trage piesa prelucrata de la valt si o depoziteaza la piese prelucrate. fara efectuarea si insusirea instructajului de protectia muncii. nu va fi admis la lucru. 31. 24. durata si data instruirii. in prealabil.Persoanele care efectueaza reglajele vor fi instruite in acest scop si vor avea un instructaj de protectia muncii. 18. 20.

Schimbul cuţitelor pe freză este este posibil numai după oprirea alimentării cu energie şi blocarea pornirii accidentale. 4. a sculelor si dispozitivelor. antirecul şi capabil să acopere permanent. 38. IPSSM STRUNG PENTRU LEMN 1. 39. Montarea cuţitelor de freză la maşina de frezat se va face conform instrucţiunilor producătorului acesteia. Este interzis a se lucra cu maşina de indreptat dacă aceasta nu este prevazută cu un dispozitiv de protecţie reglabil. 8. Este interzisă utilizarea maşinii de indreptat atunci cand lipseşte unul sau mai multe şuruburi de prindere a cuţitelor in arborele port-cuţite. Este interzis a se lucra la maşinile de frezat dacă dispozitivele de protecţie lipsesc sau nu sunt in stare de funcţionare. 7. 2. Este interzisă folosirea de improvizaţii la montarea sculelor aşchietoare. Dacă in timpul funcţionării apar zgomote şi vibraţii peste limitele normale salariatul care deservesţe maşina are obligaţia de a intrerupe alimentarea cu energie.In incinta unitatii si sectiilor circula pe caile de acces stabilite in acest sens. in timpul prelucrării. şi in mod deosebit: • starea cuţitelor tăietoare ( gradul de ascuţire . iar in cazul in care acestea nu corespund anunta imediat seful formatiei de lucru. lipsa fisurilor. IPSSM MASINA DE FREZAT 1. a crăpăturilor) • existenţa şi funcţionarea protectorilor şi a dispozitivelor de protecţie 9 . a şuruburilor de strângere precum şi modul de fixare a cuţitelor in arborele port-cuţite. 3. 5. Este interzisă montarea in arborele port-cuţite a cuţitelor ruginite. cu urme de grasimi sau cu fisuri. IPSSM MASINA DE INDREPTAT 1. Rigla de ghidare trebuie sa aibă o inaltime suficientă pentru a realiza o ghidare sigură a reperelor de prelucrat.Pastreaza in perfecta stare aparatorile. zona inactivă a cuţitelor. aceasta se va desfunda numai după intreruperea alimentarii cu energie şi oprirea mişcării de rotatie a arborelui port-cuţite. In cazul infundării instalaţiei de exhaustare de la maşina de indreptat . Inainte de inceperea lucrului operatorul care deserveşte maşina are obligaţia să verifice: • ascuţirea şi integritatea cuţitelor • planeitatea şi starea mesei de lucru • reglarea adâncimii de tăiere 5. evita circulatia in locuri periculoase. 9. 3. echipat cu echipamentul de protectie si de lucru corespunzator. 2. Inainte de inceperea lucrului salariaţii deservenţi au obligaţia de a verifica starea tehnică a strungului. Generalitaţi 1. 6. Prelucrarea reperelor curbate pe masa maşinii este permisă numai cu suprafaţa concavă in jos. 4. După oprirea maşinii este interzisă frânarea pieselor in mişcare cu diverse obiecte. Sunt interzise intervenţiile de curăţire. 40.accidente. La montarea cuţitelor este obligatoriu să se verifice integritatea penelor de fixare. 6. va verifica starea tehnica a masinii. dispozitivele de protectia muncii si toate materialele de propaganda cu caracter de protectia muncii. reglare sau reparaţii in timpul funcţionării maşinii.La intrarea in schimb muncitorul se va prezenta odihnit.

se va proceda la functionarea in gol. 5 Este interzisă şlefuirea reperelor prin strângerea manuală. a materialelor casante.Polizorul manual se poate utiliza la operatiile de polizare exterioara. 8. deformate.Dupa montarea burghielor sau a corpurilor abrazive pe axul masinii. in timpul functionarii masinii. 7. taiere sau gaurire.Mandrinele de prindere a burghielor. a discurilor abrazive de polizare sau taiere. cu partile active uzate.Corpurile abrazive se vor feri de lovituri si trepidatii. Este interzisă intrarea lucratorilor in raza de rotire a dispozitivului de prindere.Se interzice utilizarea burghielor. Inainte de pornirea masinii.Strangerea discurilor abrazive (polizor. polizor. etc) • corespondenţa dintre dimensiunile şi forma reperelor de prelucrat şi reglarea maşinii 2. 11.Se interzice franarea cu mana a mandrinei. nu sunt fixate in mâner sau al căror mâner prezinţă crăpaturi sau asperităţi. care se vor scoate inaintea pornirii masinii.Polizorul manual. 7 Este interzisă utilizarea cuţitelor al căror mâner nu prezintă un inel metalic de fixare IPSSM MASINA CALIBRAT IPSSM PENTRU MASINI UNELTE PORTATIVE (GAURIT – POLIZAT – FLEX) 1. decat dupa oprirea completa a corpului abraziv sau a burghiului.La prelucrarea prin polizare.). 6.Sculele de prelucrare (burghiu. in timpul funcţionării strungului 4 Pentru şlefuirea reperelor de lemn se vor utiliza numai dispozitive corespunzatoare profilelor reperelor. flex) se vor fixa pe axul masinii. sculei utilizate si materialului piesei de prelucrat. vibratii etc. a benzii abrazive.• starea dispozitivelor de strângere şi centrare • centrarea corespunzătoare intre vârfuri a reperului de prelucrat • starea reperelor (lipsa crăpăturilor. la turatie de regim. 9. se va alege regimul de lucru corespunzator operatiei ce se executa. In cazul in care se constata nereguli (descentrari. 5. sensului de rotire a discurilor abrazive. se va trece la remedierea imediata a acestora. se vor strange si desface numai cu chei adecvate. lucratorul va purta. Discul trebuie sa intre liber. 10 . 4. 12. Orice intervenţie pentru reglarea sau deblocarea a reperelor de prelucrat se va efectua numai după intreruperea alimentării cu energie electrică. a zonelor cu defecte. numai daca discul abraziv este protejat cu o carcasa de protectie corespunzatoare. flexul sau masina de gaurit. in mod obligatoriu. calitatea suprafetei prelucrate.Se interzice lasarea din mana a masinii portative. 3. in jurul reperului . forma piesei. 10. 14. 2. precum si tipul si caracteristicile masinii.Burghiul introdus in mandrina. 6 Este interzisă utilizarea cuţitelor care nu sunt ascuţite . in raport cu caracteristicile acesteia.In timpul lucrului. Se interzice executarea lucrarilor in zone aglomerate cu personal. descentrate sau cu muchiile taietoare uzate. nu se vor porni numai daca scula prelucratoare nu este in contact cu corpul care sa impiedice rotirea lui libera. 13. trebuie sa se faca in asa fel. flex) se va face cu piulite cu filet de sens invers. 3. nefortat. lucratorul va avea o pozitie laterala fata de planul discului abraziv sau taietor. incat sa se asigure o centrare perfecta a acestora fata de axul de rotatie. pe arborele masinii sau pe butucul flansei de fixare.Alegerea corpurilor abrazive si a burghielor se va face in functie de felul materialuuli de prelucrat. iar depozitarea acestora se va face in locuri special destinate. inainte de inceperea lucrului. la intreruperea lucrului. precum si fixarea discului abraziv. ochelari de protectie. pentru strangerea sculei.

f. disc abraziv. Contactele dintre corpul abraziv si piesa se va realiza lent. se vor evita contactele bruste cu piesa . iar sistemul de fixare trebuie să fie comod şi uşor de manipulat. Se va evita incalzirea excesiva a sculei prelucratoare. folosirea pânzelor tăietoare monometalice care prezintă mai mult de doi dinţi lipsă sau când aceştia sunt consecutivi. Poziţia acestuia trebuie să fie în lateralul planului pânzei tăietoare. actionate electric.1 până la 0.La prelucrarea cu burghie si corpuri abrazive. disc taietor) sau de conductorul electric de alimentare.Se interzice apucarea uneltelor electrice portative de partea activa (piatra. distanţa dintre vârful dinţilor pânzei şi cuţitul divizor nu trebuie să depăşească 10 mm.La utilizarea uneltelor portative actionate electric. frânarea mişcării de rotaţie a pânzei tăietoare.Materialele si semifabricatele prelucrate sau debitate. iar in mediu periculos (ex: umed). intrarea salariaţilor sub ferăstraielor circulare sau introducerea mâinilor pentru evacuarea rumeguşului sau a deşeurilor. folosirea pânzelor tăietoare care prezintă crăpături. excentricităţi. în planul pânzei tăietoare. lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu au montate. 11 . cuţitele divizoare şi predespicătoare acolo unde este cazul. avand sistemul de alimentare cu circuitul de legare la nul. g. 16. fisuri. IPSSM PRELUCRĂRI MECANICE PRIN AŞCHIERE / TAIERE Tăierea Ferăstraie circulare. functie de natura piesei abrazive si turatia maxima a polizorului. nu va fi depasita turatia maxima a corpului abraziv. se vor utiliza manusi din cauciuc electroizolant iar imbracamintea va fi uscata. după deconectarea motorului electric de la reţea. Acestea se vor evacua numai cu lopeţi de lemn.prin soc. 18. 20. burghiu. c. d.La polizorul manual sau flex. lucrul la ferăstraiele circulare dacă acestea nu sunt dotate cu dispozitive de protecţie. Lăţimea cuţitului divizor trebuie să fie 0.15. functie de diametrul maxim admisibil al acestuia. conform Cărţii tehnice şi în funcţie de sarcina de lucru. perii sau prin alte mijloace destinate în acest scop. salariatul care deserveşte ferăstraiele circulare să stea. 19. cu diverse obiecte sau cu bucăţi de material lemnos . În punctul cel mai îndepărtat. în poziţia de lucru sau în repaus. Generalităţi Cuţitul divizor trebuie confecţionat din material corespunzător şi trebuie să aibă formă curbă care urmează profilul pânzei tăietoare.In cazul cand una din sculele prelucratoare (burghiu. vor trebui asezate astfel incat sa preintampine caderile sau blocarea cailor de acces. Înălţimea cuţitului divizor va fi aleasă astfel încât la montarea vârfului lui să fie cel puţin la nivel cu dinţii din zona superioară a pânzei. Este interzis: a. folosirea pânzelor tăietoare armate cu unul sau mai mulţi dinţi lipsă. b. cu mult simt si progresiv. e. dacă acestea sunt defecte şi nu sunt corespunzătoare tipodimensiunilor maşinii şi sarcinii de lucru. se va opri imediat functionarea acestora si se vor lua masurile ce se impun. 17. se vor folosi numai cabluri in buna stare. disc taietor) nu corespunde normelor sau a devenit inutilizabila in timpul exploatarii. Cuţitul divizor trebuie montat în acelaşi plan cu pânza tăietoare. h. Cuţitul divizor trebuie fixat sigur.5 mm mai mare decât lăţimea de tăiere a pânzei. izolat fata de pamant.

lucrul fără apărătoarea de la dispozitivul de fixare pneumatică. Pentru evitarea intoxicaţiilor salariaţii vor respecta următoarele măsuri de igienă: 12 . existenţa şi starea racordărilor la instalaţia de exhaustare. modul de fixare şi centrare a mandrinei pe arborele maşinii. reglarea înălţimii de tăiere în funcţie de dimensiunile reperelor de prelucrat. repere prelucrate sau de prelucrat în gabaritul de deplasare a mesei mobile. c. funcţionarea sistemelor de interblocare. l. La utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere salariaţilor deservenţi le sunt interzise: a. existenţa şi funcţionarea protectorilor şi/sau dispozitivelor de protecţie. f. o. g. starea de ascuţire a burghielor. r. deşurile rezultate fiind evacuate într-o zonă destinată acestui scop.2. u. modul de prindere şi centrare a burghiului în mandrină. Este interzisă utilizarea de improvizaţii la montarea burgheilor în mandrină. strângerea şi ascuţirea pânzei. utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masă mobilă atunci când lipsesc limitatoarelor de de cursă şi masa nu este asigurată împotriva ieşirii de pe glisiere. t. utilizarea ferăstrăului circular de retezat cu masa mobilă atunci când lipseşte dispozitivul pentru sprijinirea şi fixarea reperului de prelucrat. reglarea limitatoarelor de cursă. fixarea manuală a reperelor de prelucrat. salariaţii deservenţi trebuie să verifice starea tehnică a acestora. utilizarea ferăstrăului circular de retezat pentru operaţiile de despicate a reperelor din lemn (tăierea în lungul fibrei). şi în mod deosebit: d. Este interzisă prinderea manuală a reperelor de prelucrat în timpul prelucrării. p. şi în mod deosebit: i. b. Art 7. după caz. starea curelelor de transmisie. e. mai des. utilizarea ferăstrăului circular de retezat atunci când lipsesc apărătorile de la pânza tăietoare şi sistemul de transmisie. s. echipamentele tehnice se vor curăţa de depunerile de materiale de finisare. funcţionarea dispozitivelor de fixare. funcţionarea dispozitivelor de fixare a reperului de prelucrat. IPSSM ACTIVITATEA DE FINISARE La sfârşitul schimbului de lucru sau. a face inoperant dispozitivul de comandă bimanuală al ferăstrăului circular de retezat cu avans vertical mecanic al capului de tăiere. m.Înainte de începerea lucrului la ferăstraiele circulare salariaţii care le deservesc au obligaţia de a verifica starea tehnică a acestora. h. j. depozitarea oricăror materiale. n. acţionarea manuală a capului de tăiere. Ferăstrăul circular de retezat Se interzice: q. v. IPSSM PENTRU GAURIRI SI SCOBIRI Înainte de începerea lucrului la maşinile de găurit. k. existenţa şi starea tehnică a protectorilor. Este interzisă frânarea mandrinei cu mâna.

87. Se interzice ajustarea pieselor la polizor fără ca acestea să se sprijine pe suport. Se interzice montarea corpurilor abrazive cu mai multe garnituri suprapuse. Punerea în funcţionare şi oprirea funcţionării instalaţiilor de ventilare se vor efectua numai sub supravegherea responsabilului instalaţiei sau a înlocuitorului acestuia. Se interzice utilizarea polizoarelor dacă nu au montată carcasa de protecţie. lucrătorii vor verifica existenţa şi continuitatea legăturii la centura de împământare a halei. explozive sau toxice. executată conform STAS 6177/1 . La începerea operaţiei de polizare contactul cu piesa se va realiza lent şi progresiv. verificarea tirajului exhaustoarelor prin punerea palmei la prizele de absorbţie. nu se vor păstra şi consuma alimente în încăperile de lucru. recircularea totală sau parţială a aerului din încăperile de lucru unde există degajări de substanţe toxice peste concentraţiile limită admise. utilizarea instalaţiilor de ventilare comune. IPSSM PRODUCEREA AERULUI COMPRIMAT (COMPRESOR) 13 . j. procedându-se imediat la corectarea sau înlocuirea celui uzat neuniform. Corpul abraziv va fi folosit numai la turaţia înscrisă pe acesta sau pe eticheta de fabricaţie.i. l. Distanţa dintre corpul abraziv şi suportul de sprijin nu va depăşi 3 mm. polizoarele fixe vor fi prevăzute cu instalaţii de reţinere a acestor degajări nocive Reglarea suporţilor şi vizierelor de protecţie va fi executată numai dacă corpul abraziv este în stare de repaus. IPSSM PENTRU POLIZOARE FIXE Montarea corpurilor abrazive se efectuează numai de muncitori special instruiţi şi autorizaţi de conducerea unităţii. în cazul în care există surse de pulberi sau substanţe care prin amestec pot da combinaţii inflamabile. controale medicale periodice. Pentru reţinerea pulberilor abrazive degajate în timpul lucrului. la sfârşitul schimbului. Se interzice utilizarea corpurilor abrazive cu liant magnezic în cazul în care a trecut mai mult de un an de la fabricarea lor. Polizorele fixe vor fi prevăzute cu ecran de protecţie mare cu vizor reglabil din geam securizat. înainte de începerea lucrului. Suportul de sprijin va fi astfel reglat încât punctul superior de contact al piesei cu corpul abraziv să se găsească în planul orizontal ce trece prin centrul corpului sau mai sus cu cel mult 10 mm. m. cu apă şi săpun. Este interzisă: funcţionarea exhaustoarelor şi a suflantelor fără separatoare de aşchii la intrarea în ventilator. la polizor. IPSSM PENTRU INSTALATIA DE VENTILARE Instalaţii de ventilare si exhaustare La fiecare instalaţie de ventilare trebuie afişate instrucţiuni privind modul de funcţionare şi întreţinere. spălarea zilnică. nu se va fuma în încăperile de lucru. k. Se interzice prelucrarea pieselor pe suprafaţa laterală a corpurilor abrazive. In timpul lucrului se va evita uzura neuniformă a corpului abraziv. este obligatorie spălarea mâinilor înaintea meselor.

temperatura finală a apei. numai după izolarea filtrului respectiv. să nu depăşească temperatura indicată de Cartea tehnică. inclusiv legarea la nulul de protecţie şi la priza de pământ. presiune. când sunt mai multe filtre. semnătura celui care a observat-o. Insteucţiuni de utilizare şi securitate a muncii. semnătura celui care a efectuat-o. Tot în Registru unic de evidenţă se vor nota şi valorile parametrilor funcţionali (debit. Operatorul va avea echipamentul de lucru.). ora şi localizarea defecţiunii. după răcirea instalaţiei. Data la care s-au efectuat lucrările de întreţinere. Operatorul este obligat să menţină în perfectă stare de funcţionare dispozitivele de supraveghere automată şi dispozitivele de oprire în caz de urgenţă. când agregatul de comprimare are doar un singur filtru este interzisă curăţirea acestuia în timpul funcţionării.Exploatarea agregatelor de comprimare va fi încredinţată numai operatorilor calificaţi în acest scop. debitul de răcire va fi reglat a. Prevederi de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat în instalaţii fixe Captarea şi filtrarea aerului operatorul trebuie să menţină în perfectă stare de curăţenie elementele de prefiltrare ale prizei de aer. În staţia de compresoare trebuie să se monteze indicatoare de avertizare privind pericolele specifice. Operatorul nu va permite funcţionarea agregatului dacă temperatura aerului comprimat va depăşi 600C. Acesta se va ţine la secţia de producere a aerului comprimat şi trebuie păstrat până la terminarea reparaţiilor capitale ale instalaţiei. Schema instalaţiilor electrice de forţă şi de comandă. Grafic de revizii şi reparaţii anuale. Fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat va avea un Registru unic de evidenţă . temperatură. legate în paralel. încălţămintea şi mâinile fără urme de ulei sau grăsimi. La fiecare instalaţie de producere a aerului comprimat vor exista următoarele documente: Schema reşelelor de aer şi apă cu indicarea tuturor armăturilor şi aparatelor de măsură şi control. după care se va deschide robinetul cu ventil pentru alimentarea cu apă de răcire a instalaţiei. Se interzice pornirea agregatului de comprimare fără ca apa de răcire să circule în instalaţie.î. verificarea şi curăţarea se vor face individual. Comprimarea aerului Înainte de punerea în funcţiune a agregatului de comprimare se va verifica de către oparator întrega instalaţie. Este interzis operatorilor de la agregatele de comprimare şi recipientele tampon să părăsească locul de muncă în timpul funcţionării acestora sau să desfăşoare alte activităţi în afara sarcinii de muncă. Pentru exploatarea şi întreţinerea agregatelor de comprimare trebuie să se folosească numai mecanici de utilaje şi electricieni – instruiţi ca electricieni şi autorizaţi ISCIR . reparaţii şi revizii. etc. Schema de ungere. Data şi ora intervenţiei pentru remediere. 14 . curăţirea filtrelor se va efectua periodic şi conform Cărţii tehnice a utilajului ori de câte ori este nevoie. unde operatorul va consemna: Data. În timpul funcţionării instalaţiei este interzisă orice intervenţie la organele de maşini aflate în mişcare. la ieşirea din răcitoarele finale.cu pagini numerotate şi vizat de conducerea unităţii deţinătoare.

Defecţiuni la organele de fixare a capacelor de protecţie (dopuri). precum şi din cămăşile de răcire. nu trebuie să depăşească valorile prescrise în Cartea tehnică.) mai mult decât necesarul pentru 24 de ore. dacă temperatura uleiului din interioarul staţiei de compresoare nu se încadrează în intervalul de temperaturi admisibile ale aerului. dar nu mai mare de o oră. Stocarea aerului comprimat Recipientul tempon trebuie scos imediat din funcţiune şi izolat de restul instalaţiei. Agregatul de comprimare a aerului trebuie să fie oprit în mod obligatoriu în următoarele cazuri: Spargerea unei conducte. Scurgeri la îmbinări. decât cele menţionate mai sus. uleiul rămas în rezervorul dispozitivului de ungere manuală se evacuază. combustibili lichizi etc. va fi analizată la sfârşitul fiecărui schimb. răcitoare intermediare şi finale pentru aer) trebuie curăţat la intervalele impuse de Cartea tehnică – se va consemna în Registrul unic de evidenţă.) conform cu cei prescrişi în Cartea tehnică. pentru orice creştere a consumului de ulei. Dacă se observă şi alte defecţiuni. Scăderea presiunii de separaţie sub limita prescrisă. luându-se măsuri în vederea eliminării cauzei care a produs-o. apa de răcire trebuie să aibă parametrii (duritate. Controlul temperaturii aerului comprimat trebuie efectuat de către operator pe toate treptele de comprimare – temperaturile trebuie măsurate şi înregistrate în Registrul unic de evidenţă a instalaţiei la intervalul prscris de Cartea tehnică. dacă acesta nu este prevăzut cu un dispozitiv automat de deconectare. Sistemul de răcire (cămăşi. uleiurile minerale utilizate trebuie să fie cele prescrise în Cartea tehnică a utilajului. Defecţiuni în sistemul de răcire. înainte de o nouă umplere cu ulei. de către persoane autorizate. Se interzice utilizarea agregatelor de comprimare a aerului dacă apa de răcire nu are parametrii în conformitate cu cei indicaţi de Cartea tehnică. La scăderea nivelului de ulei din instalaţia de ungere sub nivelul limită admisibil stabilit de Cartea tehnică sau la întreruperea debitului de ulei trebuie oprit imediat agregatul de comprimare. prevăzute în Cartea tehnică.Nu se admite ungerea manuală în timpul funcţionării agregatului de comprimare decât în cazul în care acesta este prevăzut cu dispozitive de ungere (pulverizatoare). Se interzice depozitarea în spaţiile de compresoare a materialelor de întreţinere (scule pentru lăcătuşerie şi montaj. răcitoare pentru ulei. Înaintea punerii în funcţiune a agregatului de comprimare a aerului trebuie verificate toate aparatele dacă sunt corect interconectate şi fixate rigid. care asigură operatorilor o securitate perfectă. atunci când se constată: Deformaţii sau fisuri. Temperatura apei de răcire la evacuarea din răcitoarele intermediare. etc. conţinut de impurităţi. peste cel indicat în Cartea tehnică. Jocuri radiale sau zgomote anormale ale agregatului de comprimare. probele de apă se vor lua zilnic de către operatori şi se vor verifica conformitatea parametrilor. Reglarea supapei de siguranţă trebuie 15 . Defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la supapele de siguranţă. Creşterea presiunii de refulare peste limita maximă prescrisă. Vibraţii datorate cuplajelor defecte ale organelor în mişcare şi fixării incorecte a conductelor. Defecţiuni în sistemul de trensmisie. Consumul de ulei se va evidenţia pe schimburi şi agregate de comprimare în Registrul unic de evidenţă. Defecţiuni în sistemul de ungere. Se interzice funcţionarea agregatului de comprimare. Se interzice utilizarea uleiurilor recuperate pentru ungere. operatorul trebuie să oprească imediat agregatul de comprimare şi să anunţe şeful ierarhic superior.

nu este fixat corect pe şasiu. INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU ACTIVITATEA DE PRODUCERE A AERULUI COMPRIMAT ÎN INSTALAŢIILE MOBILE Agregatele mobile de comprimare a aerului trebuie adăpostite pe timp de vară sub şoproane.făcută la presiunea indicată în prescripţiile ISCIR. respectiv motorul termic sau electric. DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ. Agregatul mobil de comprimare trebuie oprit imediat din funcţionare atunci când se constată: deformări la pereţii recipientului. Schimbarea sau reglarea supapelor de siguranţă nu se poate face decât de persoanele autorizate ISCIR. cu respectarea măsurilor prescrise în instrucţiunile din Cartea tehnică a utilajului. Se interzice instalarea agregatelor de comprimare mobile în încăperi care au nu uşi şi ferestre cu deschiderea în exterior. Deschiderea recipientului sub presiune se va face după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune în recipient. reducerea presiunii se va face treptat. acest operator trebuie să cunoască funcţionarea aparatelor de măsură şi control precum şi a dispozitivelor de supraveghere automată. Este interzice utilizarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă şasiul prezintă fisuri sau dacă agregatul. Operatorul trebuie instruit. 16 . La remorcare roata din faţă se va escamota. iar priza de aer să fie amplasată într-un loc ferit de praf. flacăra trebuie stinsă cu extintorul.colecţia ISCIR. defecţiuni la aparatele de măsură şi control precum şi la dispozitivele de sigutanţă (supape de siguranţă). În cazul aprinderii agregatului mobil de comprimare. operatorul trebuie să oprească imediat agregatul mobil de comprimare a aerului şi să anunţe persoana însărcinată cu supravegherea funcţionării recipientelor sub presiune pentru a se lua măsurile necesare. verificat dacă şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţă a recipientelor. Toate dispozitivele de remorcare ale agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie fixate rigid şi asigurate împotriva desfacerii. Se interzice exploatarea agregatelor mobile de comprimare a aerului dacă nu au suport de sprijin în stare tehnică corespunzătoare. Este interzis a se fuma sau a umbla cu flacără deschisă în apropierea rezervorului de combustibil ala agregatului mobil de comprimare. Dacă se constată defecţiuni care să pericliteze siguranţa de funcţionare a recipientului tampon. apariţia unui incendiu care ameninţă în mod direct recipientul sub presiune. iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului. conform „Prescripţiilor tehnice C4-90”. La instalarea agregatelor mobile de comprimare a aerului trebuie luate măsuri pentru ca evacuarea gazelor arse să nu provoace incendii. APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL Se interzice utilizarea manometrelor dacă: Lipseşte sigiliul de verificare. controlându-se etanşeitatea recordurilor şi a flanşetelor la aceste aparate. După alimentarea cu combustibil a agregatului mobil de comprimare a aerului trebuie să fie curăţate eventualele urme de combustibil scurs prin rezervor. Se interzice stingerea cu apă. gaze şi apă. crăpături sau fisuri în pereţii recipientului. iar în timpul iernii în încăperi care să protejeze instalaţia contra îngheţului. scăpări de aer la îmbinări. producând vibraţii suplimentare.

trebuie să verifice vizual. trebuie consemnate în Registrul unic de evidenţă al staţiei. conform standardelor în vigoare. Este spartă sticla cadranului sau apar alte defecţiuni. vor fi dezgheţate cu apă caldă sau abur. Este interzisă punerea sub presiune a agregatelor mobile de comprimare a aerului acţionate electric care nu au fost verificate din punct de vedere electric sau nu au corespuns acestor verificări. cu supape de siguranţă . ÎNTREŢINERE. La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingere directă trebuie utilizate mijloacele de protecţie electroizolante recomandate de standardele în vigoare. Operatorii agregatelor de comprimare a aerului acţionate electric. care nu corespund din punctul de vedere al debitului de evacuare al fluidului şi al presiunii de deschidere a acestoara. 17 . este interzisă reducerea numărului supapelor de siguranţă şi înlocuirea celor montate iniţial.Acul indicatoarelor nu revine la „0” după dispariţia presiunii. care funcţionează în regim de presiune şi supapa de siguranţă. probate hidraulic şi reglate la presiunea prescrisă în „Cartea tehnică a utilajului”. Lipsa crăpăturilor. recipiente. următoarele măsuri de protecţie: Existenţa ţi montarea corectă a protectorilor. în conformitate cu „Prescripţiile tehnice C37”. Acestea se vor deplasa numai după scoaterea de sub tensiune a cablurilor de alimentare cu energie electrică. toate echipamentele şi instalaţiile vor fi legate la priza de pământ. Este interzisă montarea oricărui robinet de deschidere pe conducta de evacuare între aparatul.. în timpul funcţionării agregatelor de comprimare a aerului aceasta fiind permisă numai după ce operatorul s-a asigurat că nu există presiune. Este interzisă spălarea cu benzină sau gazolină a conductelor de aer comprimat. ciupiturilor.Colecţia ISCIR. separatoare şi răcitoare. unde sunt posibile depuneri de ulei oxidat. repunerea lor în funcţiune trebuie făcută numai după ce au fost revizuite. Pereţii interiori ai cilindrilor de la compresoarele cu piston trebuie curăţaţi numai cu petrol. carcaselor şi elementelor de fixare).. În caz de îngheţ. REVIZII Agregate de comprimare a aerului precum şi recipientele sub presiune trebuie să fie verificate şi curăţate periodic pentru eliminarea impurităţilor cu ulei oxidat etc. În cazul scoaterii din funcţiune a supapelor de siguranţă pentru un timp îndelungat. Legarea la priza de pământ a agregatelor de comprimare (motoarelor. în conformitate cu indicaţiile prevăzute în Cartea tehnică a utilajului. Se interzice demontarea. REPARAŢII. în alte condiţii decât cele prevăzute în „Prescripţii tehnice C4 . La executarea operaţiilor la care există pericolul de electrocutare prin atingerea indirectă.. Se interzice curăţirea prin ardere sau cu lichide uşor volatile şi inflamabile a depunerilor de ulei oxidate din conducte. Ventilele supapelor oalelor de condens precum şi celelalte puncte de rezistenţă locală ale conductelor. conductele de aer comprimat şi dispozitivele aferente. înădirilor de la cablurile electrice de alimentare. Verificarea şi curăţirea supapelor de siguranţă trebuie execute la termenele impuse în prescripţiile ISCIR sau ori de câte ori este nevoie. înainte de montare sau după reparaţii. recipientul etc. trebuie curăţate cel puţin o dată pe an. în vederea efectuării operaţiilor de reparare la recipiente şi de înlăturare a defectelor de la asamblările elementelor aflate sub presiune. Este interzisă schimbarea poziţiei contragreutăţilor sau strângerea arcurilor supapelor de siguranţă în timpul funcţionării recipientelor sub presiune etc. pe porţiunea de 200 m de la staţia de compresoare. Toate operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de producere a aerului comprimat. la care sunt montate.90” Colecţia ISCIR. Nu are marcată cu roşu presiunea maximă admisibilă de lucru. înainte de punerea sub tensiune a acestora. care pot deforma exactitatea indicaţiei acesteia.

Montarea corectă a demarorului.poziţionarea corectă a tuturor armăturilor şi a instalaţiei de aer comprimat. fum sau gaze şi. Montarea corectă a conductelor. La ultima treaptă de comprimare trebuie montate două manometre. precum şi a separatoarelor de ulei şi apă de pe conductele de alimentare ale recipientului tampon. în exteriorul clădirii. Existenţa şi funcţionarea corectă a aparatelor de măsură şi control. funcţionarea corectă a sistemului de angrenare şi starea tehnică corespunzătoare a angrenajelor. Priza de aer trebuie prevăzută cu un decantor de apă. fără depăşirea valorilor maxime admise de vibraţii şi zgomote. Se interzice montarea prizei de aer în zone cu gaze toxice sau inflamabile. Priza de aer Priza de aer a agregatelor de comprimare a aerului trebuie montată într-un loc cât mai ferit de soare. praf. trebuie obturate (blindate) toate conductele prin care ar putea să pătrundă în recipente sau la locul de muncă. se vor verifica: Montarea corectă a tuturor conductelor. cu o concentraţie de 5 – 10 %. demontare şi curăţare. Pentru pornirea agregatului de comprimare. elementelor de susţinere a capacelor. lichide sau gaze sub presiune. corespunzătoarecondiţiilor de lucru – montarea acestora se face cu garnitura aşezată pe partea dinspre care ar putea pătrunde fluidul sub presiune. Pentru măsurarea temperaturii aerului comprimat sau a apei de răcire se vor monta termometre (cu tijă. încât să permită o cât mai uşoară montare.). Pentru obturări trebuie utilizate flanşe oarbe de oţel cu grosimea. prin al cărui robinet se evacuează periodic condensul. 18 . pentu îndepărtarea soluţiei din conducte se foloseşte apă sub presiune şi se verifică cu hârtia de turnesol sau fenoftaleină lipsa oricărei alcalinităţi. a recipienţilor sub presiune. aparate de înregistrare etc. conform normelor specifice şi s-au afişat indicatoare de securitate: „NU CONECTAŢI. Operaţiile de repare ale agregatelor de compimare pot începe numai după ce s-a redus presiunea din conducte până la „0” bar şi după ce s-a efectuat deconectarea de la reţea (dacă sunt sub tensiune). Curăţarea sau înlocuirea filtrului de aer se va face săptămânal.Curăţirea conductelor de aer comprimat se execută prin introducerea şi menţinerea timp de 20 de ore a unei soluţii apoase de sodă caustică NaOH. Dimensionarea răcitoarelor finale trebuie efectuată astfel încât temperatura aerului comprimat la intrarea în rezervorul tampon să nu depăşească 600C. Nivelul uleiului şi al lichidului de răcire. Agregatele de comprimare cu ungere cu ulei trebuie prevăzute. La instalaţiile la care aceste condiţii nu sunt îndeplinite trebuie luate măsuri imediate de remediere. SE LUCREAZĂ”. cu răcitoare de aer şi cu un separator de apă şi ulei. a apărătorilor (protectorilor). Fundaţiile de beton pe care se montează agregatele de comprimare a aerului trebuie să asigure funcţionarea corectă a acestora. după reparaţii. Funcţionarea corectă a tuturor dispozitivelor de siguranţă. Filtrul de aer va fi astfel ales. rezultată din calcul. Priza de aer trebuie montată într-un loc depărtat de sol spre a evita obturarea ei cu corpuri străine şi aspirarea prafului de la sol. Agregatul de comprimare a aerului La fiecare treaptă de comprimare a agregatului se vor monta un manometru şi o supapă de siguranţă. pe toată lungimea respectivă. cel puţin la evacuarea ultimei trepte de comprimare. La oprirea instalaţiilor de producere a aerului comprimat. Funcţionarea instalaţiei electrice şi de combustibil. înaite de a începe lucrările de demontare. Toate organelşe de maşini afalate în mişcare trebuie prevăzute cu apărători de protecţie. în orice caz. de preferinţă cu semnalizare automată.

în vigoare. conform instrucţiunilor electrice specifice. deasemenea acestea trebuie prevăzute cu conducte de evacuare a aerului comprimat. Se interzice construirea de ramificaţii obturate cu dopuri de protecţie pe conducta dintre agregatul d comprimare şi recipientul tampon (pot apare depuneri de apă şi ulei care prezintă pericolul de autoaprindere).Se interzice montarea răcitorului final în derivaţie cu o conductă care să permită funcţionarea agregatului de comprimare a aerului şi fără răcitorul final. Conducta de evacuarea a apei de răcire trebuie montată astfel încât operatorul să verifice vizual curgerea continuă a apei de răcire.25 m. trebuie montate robinete pentru purjare (armături pentru eliminat condensul). Aceste dispozitive trebuie să oprească funcţionarea agregatelor cel puţin în următoarele cazuri: La creşterea temperaturii aerului comprimat peste cea admisă la ieşirea din fiecare treaptă şi din răcitorul final. 19 . Conductele metalice pentru aer comprimat trebuie legate la o pânză de pământ corespunzătoare. între compresoare şi recipientul tampon. trebuie montate supape de siguranţă în următoarele puncte: Pe răcitoare intermediare şi finale. În punctele joase ale separatoarelor. trebuie să se prevadă obligatoriu plase de sârme sau alte dispozitive de protecţie. oalelor de condens. Pentru evitarea sedimentării impurităţilor de ulei oxidat trebuie utilizate filtre de ulei care trebuie montate pe circuitul de evacuare al uleiului din instalaţie în rezervor. La montarea aparatelor trebuie respectat sensul de circulaţie al fluidului de lucru precizat de producător. agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu termometre cu contacte electrice şi termostate. pe conductele de aer comprimat. În vederea asigurării protecţiei contra suprapresiunii. Aparatele de măsură şi control trebuie montate în locurile prevăzute de C artea tehnică a utilajului şi trebuie iluminate pentru a se evita erorile de citire. Conducte sub presiune Conductele de aer sub presiune se vor îmbina cu sudură sau cu flanşe şi şuruburi. răcitoare finale. Capătul liber al conductelor de purjare de la răcitorul final trebuie scos în exteriorul staţiei compresoarelor. orientate spre zone care să nu prezinte pericol pentru oameni şi mediul înconjurător. Agregatele de comprimare a aerului trebuie dotate cu dispozitive de supraveghere automată care să semnalizeze acustic şi/sau optic funcţionarea agregatelor. În cazul controlului centralizat al temperaturilor. Între compresor şi robinetul cu ventil (de pe conducta de refulare). Montarea conductelor pe suporţi sau la străpungerea unor ziduri se face prin intermediul unor manşoane de oţel pentru ca acestea să gliseze uşor în timpul dilatărilor sau comprimărilor. Pe recipientul tampon. La scăderea nivelului uleiului de ungere sub valoarea prescrisă în Cartea tehnică a utilajului. Se interzice existenţa îmbinărilor sudate la conductele de aer comprimat în dreptul suporţilor şi suspensiilor – în jurul tuturor îmbinărilor cu flanşe ale conductoarelor se vor monta coliere de tablă. La scăderea presiunii apei de răcire (la agregatele de comprimare care au răcire cu apă) sub limita minimă admisibilă. Pentru scăderea temperaturii şi purificarea aerului comprimat (separarea de apă şi ulei) trebuie montate. Supapele de siguranţă trebuie montate în locuri ferite de surse de căldură sau radiaţii solare vopsire culori deschise (trebuie feritre de intemperii). Distanţa minimă între conductele de aer comprimat şi a conductorilor electrici sub tensiune trebuie să fie 0. În cazul în care pe deasupra conductelor de aer comprimat trec cabluri sub tensiune.

purtare..6. în conformitate cu principiile fiziologice şi biomecanice.Panta conductelor de aer comprimat trebuie aleasă astfel încât să fie evitată orice depunere de ulei şi apă. iar atunci când sunt în construcţie deschisă. Art. 2. 2.1. Art. Art. Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole. Se interzice transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzator in cutii. In cazul in care conditiile climatice (vant. IPSSM PENTRU MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRIN PURTARE A MASELOR Art. Conducatorul locului de munca va stabili numarul de salariati care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centrul de greutate excentric. TRANSPORTUL CU MIJLOACE NEMECANIZATE 20 . Art. Se interzice transportul prin purtare a maselor care impiedica vizibilitatea. (1) Limitele maxine admise pentru ridicare. (1) La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor. instabil sau alunecos. lazi etc. Se interzice manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele. Se interzice utilizarea salariatilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protectie si/sau de lucru corespunzator si in buna stare. neprevăzute. Art.7. fara efectuarea unor controale medicale periodice. Manipularea si transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafete taietoare sau care datorita naturii lor pot produce leziuni ale mainilor se va face numai cu palmare. alimentate cu tensiunea nominală mai mare decât tensiunea nepericuloasă trebuie să fie conectate la instalaţiile de protecţie prin legare la pământ. ceata. Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzator. se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic. Se interzice manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spatiu pe orizontala sau verticala corespunzator pentru realizarea acestei activitati. Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunzatoare. Măsuri de electrosecuritate Pentru evitarea electrocutării prin „atingere directă” instalaţiile electrice trebuie să fie în construcţie închisă. Art.5.) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in conditii de securitate. trebuie fixate in interiorul ambalajelor. conducatorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice. se vor lua măsuri ca toate piesele aflate sub tensiune să fie inaccesibile unei atingeri directe. lazi etc. Art. In timpul manipularii manuale a maselor.4. salariatul sau salariatii trebuie sa aiba vizibilitate. Obiectele ambalate in cutii. Art. (2) Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect. caldura excesiva etc. Art. Toate părţile conducătoare ale instalaţiilor electrice.3. tragere şi împingere manuală a maselor sunt prezentate în tabel.9.8.10. care pot genera dezechilibrari. Art. Art.12. (2) Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor.11.

Ele vor fi pavate sau podite. aspectul exterior si se inlatura defectele prin polizare sau daltuire.) care se afla pe suprafata de contact a produselor.17. Inainte de incarcare se vor examina ambalajele materialelor de catre conducatorul formatiei de lucru. 26. Pe fiecare mijloc de transport nemecanizat utilizat.5 ori latura mica a suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni: . Deseurile vor fi evacuate ritmic. prin franare cu mecanismul de franare propriu pe teren orizontal si prin franare cu mecanism propriu de franare si cu saboti de oprire pe teren in panta. 23. La paturile de control. 28. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele. iar la ciocanele pneumatice se vor folosi dalti cu unghi de taiere corespunzator calitatii otelului. Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate. trebuie scrisa capacitatea de transport a acestuia. Art. se va controla starea lui. In cazul lucrului pe timp de noapte. Art. carucioare etc. incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de maxim 1. Art. Se interzice stationarea cu flacara sau executarea de taieturi cu flacara oxiacetilenica in apropierea buncarelor cu span si tunder.22. 21 .20. Art. Taierea se va efectua la sol sau pe un pat special amenajat unde lucratorul va avea o platforma special amenajata in partea opusa distantei de rostogolire. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care prezinta defectiuni. Polizoarele vor avea aparatoare de protectie la piatra. precum si caile de acces la aceste locuri vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate. Art. Art. Art. descarcare si depozitare. de natura terenului. 25. Art.15. Locurile destinate permanent pentru operatiile de incarcare.16. de conditiile terenului etc. Pentru evitarea ranirilor la maini. Art. pentru a preveni alunecarea acestora. descarcare si transport (targi. Art. Art. 27. se vor purta ochelari de protectie. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate. Depozitarea in stive cu randuri intre tesute a produselor cu sectiune rotunda este admisa numai in pachete legate. Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate pentru operatiile de incarcare.14. de caracteristicile materialelor manipulate. Art. pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor. Se interzice utilizarea carucioarelor cu 3 sau 4 roti care au sistemul de autofranare defect. Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare sau descarcare dintr-un mijloc de transport nemecanizat. se vor asigura sisteme adecvate de manipulare si asigurare a stabilitatii semifabricatelor in timpul remedierii defectelor.18. . 24. aceste locuri vor fi iluminate conform reglementarilor in vigoare. .intre fata superioara a stivelor si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe deasupra stivei trebuie pastrata in mod obligatoriu o distanta de minim 500 mm. ce se incarca sau descarca simultan.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza. Art.inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri unsori etc. 29. In timpul utilizarii acestora.produsele trebuie sa aiba o suprafata plana. unde se verifica dimensiunile. Art. insistandu-se asupra platformei pe care se asaza sarcina.Art. Legaturile din sarma ale pachetelor de semifabricate se vor taia cu clesti sau dalti special confectionate sau cu flacara oxigaz. Mijloacele de transport nemecanizate vor fi astfel alese incat sa reziste conditiilor de exploatare si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate. Art. Art. fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei).21. in functie de felul mijlocului de transport. va fi stabilita de la caz la caz de catre conducatorul lucrarii. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau descarcare.13. cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite.19.

tevilor si produselor tubulare din otel din pachet si rostogolirea lor pe patul de alimentare se face cu atentie si de la unul din capete. 30. Art. STIVUIREA. precum si locurile unde pot avea loc degajari daunatoare sanatatii muncitorilor. sa nu prezinte deformari sau deteriorari. Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa. Incarcatura va fi astfel aranjata incat conducatorul mijlocului de transport sa poate supraveghea drumul parcurs. stabilita prin standarde sau norme interne de fabricatie. cand suprapunerea se face direct pe ambalaje. Art. lazi.36. Art. Stivuirea se va face fara deteriorarea ambalajului. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN BUCATI Art. Desprinderea taglelor.44.39. Art. Art. Art. Art. se va asigura ca obiectele respective. Art. sa se poate prinde bine cu unelte de apucare sau cu mainile.38.31. iar in cazul transportului de materiale lungi. DEPOZITAREA. Art. salariatii trebuie sa fie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta. Art. prevazute conform art. prin purtare. acestea nu trebuie sa atinga solul in timpul mersului.43. Cand incarcarea. descarcarea sau transportul materialelor se efectueaza de doi sau mai multi salariati.48.35. Distanta dintre doi incarcatori manuali care lucreaza in acelasi timp la incarcare/descarcare. Art. butoaie sau alte ambalaje cu forme geometrice regulate. efortul repartizat pe o persoana nu trebuie sa depaseasca limitele admise. INCARCAREA SI DESCARCAREA MATERIALELOR IN VRAC 22 .40. iar inaltimea de stivuire va fi determinata de rezistenta mecanica a ambalajelor. Pentru ambalajele cu mai multe cicluri de utilizare.2. Stivele vor fi constituite din materiale cu aceleasi forme si dimensiuni sau din ambalaje de acelasi tip si dimensiuni.47. Locurile periculoase. Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare.Art.45. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei.41. Art. Art. vor fi semnalizate prin placi indicatoare de securitate. Este interzisa urcarea lucratorilor pe tevile de pe pat. rasturnarii sau caderii. Art. 3. Art. In cazul depozitarii materialelor ambalate in cutii. pentru a nu provoca rostogolirea taglelor sau a tevilor. DEPOZITAREA. descarcata sau transportata. Totodata.42.33. peretii ambalajelor trebuie sa reziste presiunii exercitate de materialele situate deasupra.34. incendii si explozii. La stivuirea materialelor in incaperi. Se interzice accesul la locul de descarcare-incarcare manuala a persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii. concomitent de catre mai multi muncitori. Art. 4. care nu trebuie depasita. In cazul in care o sarcina este incarcata. Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat. Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor. Art. La incarcarea si descarcarea vehiculelor.46. acestia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. Incarcaturile stivuite pe mijloacele de transport nemecanizate trebuie asigurate impotriva deplasarii.32.37. Persoana juridica sau fizica va stabili locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza. greutatea stivelor nu va depasi sarcina maxima admisa a planseului si/sau pardoselii. se vor face verificari dupa fiecare folosire. Pe rafturi si stelaje unde sunt depozitate materiale trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa. trebuie sa fie de cel putin 3m.

Art. cu ranga sau cu alte scule.55. Se interzice manipularea in vrac a produselor toxice. Art.53. se vor folosi roabe. acestea vor fi impinse numai din partea opusa sensului de deplasare (spate) folosind rangi . Art. salariatii stand la parta superioara. in cazul cand este necesar ca piesa sa fie trasa din partea dinspre sensul de deplasare. Se interzice descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera. lungimea acestora trebuie sa depaseasca latimea piesei insa nu mai mult de 300mm .se interzice indepartarea manuala a rolelor de sub incarcatura.5 ori lungimea cablului) .In cazul in care nu se dispune de instalatii de ridicat.60 . avand forma unui trunchi de piramida cu inclinarea fetelor laterale dupa unghiul taluzului natural al materialului respectiv. In vederea micsorarii producerii prafului la manipularea materialelor caustice in vrac. se vor folosi trolii. Coborarea in vederea depozitarii pieselor lungi de pe umeri nu se va face prin aruncare. . depozitarea lor se va face in boxe.51. INCARCAREA.56. Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a gramezii. Art. Mersul celor ce transporta o piesa va fi in acelasi pas. Art. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele lor inferioare si nu vor depasi nivelul platformelor mijlocului de transport. GRELE SAU VOLUMINOASE DESCARCAREA MATERIALELOR Art. Art. LUNGI.59. incarcarea-descarcarea si deplasarea materialelor grele sau voluminoase. muncitorii se vor aseza in asa fel incat deplasarea materialelor sa se faca in directia vantului (vantul in spate). Se va manipula cate un singur colet sau obiect. silozuri etc.52. ei vor pastra o 23 .58. La manipularea materialelor pulverulente in vrac. prin utilizarea unor funii. targi. deplasarea se va face pe dulapi sau pe grinzi . Art. se va evita stationarea oamenilor in zona de propagare a prafului sau executarea de alte lucrari in apropierea locului respectiv.in cazul deplasarii materialelor grele pe role.50. ci prin luare pe brat si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. In cazul in care acest lucru nu este posibil. .in timpul deplasarii materialelor pe teren orizontal.54. Este interzisa descarcarea acestor materiale prin sapare la baza gramezilor. indepartarea acestora se va face numai dupa ce rolele se vor elibera complet de incarcatura . Salariatii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. buncare. DEPOZITAREA. in cadenta comandata. Art. de asemenea.57. Pentru a evita imprastierea materialelor in vrac. cand acestea se arunca cu lopata. La manipularea in vrac a materialelor pulverulente. toti salariatii se asaza pe aceeasi parte a piesei. Se interzice stationarea muncitorilor in dreptul materialelor care se descarca. In cazul in care pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de lungime mare nu exista o instalatie de ridicat corespunzatoare.49. Daca unele materiale lungi se transporta pe umeri. iar muncitorii nu vor sta in zona periculoasa creata de cablu (1. Art. materialele se vor aseza in gramezi.terenul pe care se prevede transportul materialelor trebuie sa fie eliberat de toate obiectele straine ce impiedica deplasarea . Art. . 5. lucratorii care executa lucrarea vor purta masti de protectie corespunzatoare. (2) Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel putin doua persoane.in cazul cand rezistenta terenului este slaba sau suprafata nu este neteda. jgheaburi etc. aceste operatii se vor efectua manual cu ajutorul unor planuri inclinate dimensionate corespunzator sarcinilor la care sunt supuse. (1) Se interzice coborarea in acelasi timp a mai multor obiecte pe planul inclinat . se vor executa de catre o formatie de lucru cu experienta si cu respectarea urmatoarelor masuri : . precum si oprirea materialelor cu picioarele. Art. . fiecare obiect se va cobori numai daca cel precedent a fost luat de pe planul inclinat si numai la semnalul dat de catre conducatorul formatiei de lucru.

.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora. . pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale. pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau de muncă.să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă. În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii: . persoana proprie sau alţi angajaţi. Criteriile si modul de dotare sunt cuprinse in prevederile din listele de dotare specifice elaborate in baza Normativului cadru..să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare. atâta timp cât este necesar. precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive.să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie. .să nu procedeze la deconectarea.să utilizeze corect echipamentele tehnice. antrenării si a utilizării dotărilor colective si individuale. IPSSM PENTRU LUCRUL LA INALTIME încadrarea si repartizarea lucratorilor la locul de munca Art.distanta suficienta fata de piesa pentru a nu fi surprinsi. . . inainte de începerea lucrării si pentru toata durata de desfăşurare a lucrărilor.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi.astfel sa fie asigurata securitatea executantului. 6.să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. (3)0bligativitatea instruirii. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. (2) Dotarea suplimentara cu echipament individual de protecţie in conformitate cu condiţiile concrete ale locului de munca. . in orice domeniu de activitate. . Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională. in funcţie de specificul locului de munca. . schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor.să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională. Pentru executarea lucrărilor la maltime. in cazul unei deplasari sau caderi accidentale a acesteia. . 24 . substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie. .3.să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de cercetare în domeniul protecţiei muncii. trebuie sa se tina seama de următoarele trei principii general-valabile si obligatorii: (1) Organizarea tehnologica prealabila a lucrărilor la inaltime prin realizarea tuturor condiţiilor de asigurare masurilor colective ca masuri prioritare. corespunzătoare riscurilor locului de munca si a lucrărilor respective. OBLIGATIILE SALARIATILOR Art. atâta timp cât este necesar. 61.

4.5. Dotarea cu echipamente individuale de protecţie (EIP) Ârt.319/2006 de securitate a muncii in vigoare si reglementările interne( odată cu instructajul pentru activitatea de baza). Art.elaborat de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale). Avizul medical la încadrare se da numai de către medic (al persoanei Juridice care angajează sau circumscripţiei teritoriale) pe baza examenelor clinico. elaborat de Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale. Toti cei care lucrează in condiţiile lucrului la inaltime. încadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucru la inaltime se fac pe baza avizului medical eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificat apntudinile si capacitate neuropsihice necesare lucrului la inaltime. 25 . Instructajul de securitate a muncii trebuie făcut pe faze.. Persoanele sub 18 ani si cei care au deposit vârsta de 55 ani nu vor fi admişi pentru lucrul la inaltime.tip.12. vor purta echipament individual de protecte. Lucratorii vor fi admişi pentru lucrări la inaltime numai daca au viza medicala cu" menţiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime". Toti cei care lucrează in condiţiile lucrului la inaltime.6. se vor repartiza numai lucratori selecfionafi in condiile de mai sus si numai aceia care nu au incalcat anterior disciplina tehnologica si prevederile normelor de securitate a muncii. Componenta echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la inaltime se va stabili si se va acorda prin Liste interne de dotare in funcţie de domeniul de activitate.funcţionale si de laborator. In cazul tehnologiilor si a unor conditi de munca care se pot schimba pe parcursul unui schimb de lucru. specific eliminării pericolului căderii in gol. Persoana juridica care angajează este obligata elibereze lucratorilor care solicita angajarea "Fisa medicala de angajare". emisa de către Ministerul Sanatatii in care se va preciza locul de munca la care va fi angajat lucratorul. 10. complexitatea tehnologiei aplicate. Componentele echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la inaltime (stabilit si acordat in funcţie de domeniu! de activitate. Instruirea lucratorilor si dotarea cu EIP Art. specificul condiţiilor de munca si de recomandările "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru". va purta echipament individual de proiecte. in conformitate cu prevederile Normele metodologice de aplicarea Legii nr. Ârt. Art. complexitatea tehnologie! aplicate. specificul condiţiilor de munca si de recomandările "Normativului-cadru de acordarea echipamentului de protecţie si a echipamentului de lucru". Art. specific eliminării pericolului căderii in gol si vor fi instruiţi asupra modului de utilizarein momentul acordării precum si la fiecare incepere de lucrare. Art. indiferent de domeniul de activitate. Art.11. Art.14.funcţionale sunt fi stabilite de către Ministerul Sanatafii in funcţie de caracteristicile locului de munca.7.Art. indiferent de domeniul de activitate. Art. Periodicitatea si examinările clinico .mentiune ce va fi inscrisa si in fisa individuala de instructaj.13.9. Toti lucratorii care lucrează ia inaltime vor fi supuşi examenului medical periodic.va fi verificat de şeful formaţiei si de lucrator inainte de fiecare utilizare.8.

Art. Este Interzisa utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de' echipamente de protecţie in vigoare.aiitime trebuie respectate si apucate si prevederile si reiementariie de securitate a muncii in vigoare.16. persoana desemnata cu supravegherea activităţii trebuie sa verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentării si îmbolnăvirii lucratorilor.18. de la caz la caz. Art. 25.26. Lucrul ia inaltime trebuie sa se desfăşoare numai sub supraveghere.19. in funcţie de gradul de pericol existent si de condiţiile concrete. Art. echipamentui Individual de protecţie trebuie acordat in funcţie de gradul de periculozitate ai activităţii depuse si de condiţiile concrete de munca.24. proiectul tehnic de amenajare a lucrului la inaltime va fi aprobat de către organele abilitate din domeniul securitafii muncii in funcfie de evaluarea pericolelor de accidentare posibile si a factorilor de risc existent la aplicarea acestor tehnologii sau lucrări cu caracter de unicat. de la caz la caz. Organizarea locului de munca Ârt. Pentru lucru! la inaltime mica. Persoana juridica ce acorda echipament de protecţie precum si lucratorul care i! deţine 3u obligaţia sa-l întreţină in perfecte condiţii de utilizare. specifice domeniului de activitate respectiv. m funcţie de complexitatea lucrărilor si a gradului de periculozitate existent. persoana desemnata pentru supraveghere este eonducatorul locului de munca sau conducătorul lucrărilor respective. Pentru lucrul la Inaltime mica de 2 m. Art. 26 . Art.17. sau alta persoana desenmata. Lucratori! suni obligaţi sa folosească echipamentui individual de proiecte a muncii pe timpul lucrului precum si ia accesul la si de la locul de munca si sa-1 păstreze in condiţii bune de utilizare. specific aciiviia-tiior desfăşurate ia inaltime. Art.20. Art. Art. 15. astfel ca pericolul căderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat. Art. curafare si reparare corespunzătoare.23. prin pastrare. 12 si art. Lucru! la inaltime este penme numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa prevină căderea de la inaltime a lucratorilor. referitoare posibilele pericole de accidentare specifice activităţilor depuse in acel loc de munca. altele decât pericolul căderii lucratorilor in gol.22. Echipamentui individual de protecţie specific eliminări! pericolului căderii in gol trebuie suplimentat.Art. inainte de inceperea lucrului. Art. echivalenta ca funcţie. La organizarea locului de munca amplasat la in. 13. Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva căderii in goi a Lucratorilor. cu echipament individual de protecţie pentru combaterea riscurilor de accidentare si îmbolnăviri profesionale.21. In cazul tehnologiilor si ai lucrărilor cu caracter de unicat. respectandu-se art. organizarea locului de munca trebuie sa fie făcuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnicoorganizatorice prevăzute penlru lucru! la inaltime.

astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila. depozitare Art.Art. Daca in timpul efectuării operaţiilor de manipulare.33.35. podeţele etc. lufindu-se toate masurile de evitare a accidentelor si a incendiilor. Art. cofrajelor cintrelor se vor aplica si respecta prevederile cuprinse in Instrucţiunile specifice de securitate a muncii pentru lucrări de cofraje. se supun unei incercari statice.28. trebuie sa corespunda proiectului execuţie. cofraje. podine de lucru) Art.37.transport si depozitare. Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare.36. Podine de lucru (podine auxiliare) Art. schele. eşafodaje. conducătorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si securitate a muncii. Grinzile si planele inclinate precum si podeţele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente. transport si depozitare se produc modificări in condiţiile de munca. Este interzis accesul persoanelor care nu au o atribuţie legata de aceasta activitate la locul de manipulare materialelor. cintre si eşafodaje". pana la îndepărtarea cauzelor care provocat apariţia emanaţiilor.MIJLOACE COLECTIVE DE PROTECŢIE (schele. Pentru podinele executate din metal se va a tabia expandata sau nervurata. întrebuinţat la confecţionarea podinelor. transports prm purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor. . fiind interzisa orice deplasare a lor in timpul lucrului.29. Calitatea materialului lemnos. Art. iar lucratorii trebuie evacuaţi.27. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea. Grinzile.trebuie numit un conducător al locului de munca. care conduce operaţiile. Locurile de munca amplasate la inaltime de acces la si de la aceste locuri de munca. Pentru folosirea schelelor. transport. stabileste masurile de securitate necesare si supraveghează permanent desfăşurarea acestora respectând prevederile Instrucţiunilor specifice de securitate a muncii privind manipularea. inainte de utilizare. eşafodajelor. Art. se vor evacua sauproteja echipamentele tehnice. Manipulare. Din zona de siguranfa. lucrările trebuie oprite imediat. in condiţiile lucrului la inaltime. trebuie întocmite instuctiuni de securitate a muncii proprii. corespunzător noilor condiţii.32. Art. fata de încărcătura preconizata. Art.30. planele inclinate. in conformitate cu standardele in vigoare. Pentru manipularea materialelor tip ţeava cherestea etc.34. Daca in timpul lucrului la inaltime se produc in mod neaşteptat emanaţi nocive (toxice sau inflamabile).31. care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la inaltime. in funcţie de condiţiile concrete si de configuraţia locurilor de munca amplasate la inaltime Aceste manipulări se executa numai sub supravegherea permanenta de către conducătorul locului de munca. Art . 27 . podinele auxiliare. Art.. cintre. trebuie prevăzute cu dispozitive de prindere si fixare sigura. aşezate pe calupuri de lemn.

trebuie dotate cu dispozitive cu ianf care sa nu permită. Ari43.trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide.52. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent. Art. Pentru evitarea deplasărilor longitudinale si transversale. In locurile cu circulaţie intensa sau pardoseli alunecoase. Art48. care se desfac. Art. Art. EIP corespunzătoare situaţiilor nominalizate pct. fara a se alerga si a se produce balansuri sau şocuri. Rampele trebuie întreţinute si curafate in permanenta. la baza scări! trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scării. pentru a evita alunecarea scărilor si căderea lucratorului. La sol se va asigura o zona de protecţie.4o.58 se utilizează numai prevenirea accidentării lucratorului prin cădere dela inaltime. Art. Se interzice aşezarea podinei in consola. Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafaţa continua. ECHIPAMENTE INDIVIDUALE PROTECŢIE PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLŢIME Art. a). pe ambele parii ale rampei (fig. RAMPE DE ACCES SI SCĂRI REZEMATE Art42. avertizata vizibil. Art. In cazul in care condiţiile de lucru permit fixarea scări! sus. Rosturile intre panourile sau dulapul podinei nu trebuie sa fie mai mare de 10 mm. echivalenta cu una din situaţii in care EIP are rolul de: a)poz!tionarea lucratorului in timpul lucrului.!). capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate.44. in căzui In care rampele de acces trec peste goluri.49. in mod obligatoriu situaţia de lucru la Inaltime.46.41. bine fixate pe podina.39. Pentru cele executate din lemn. Art50. de la caz la caz. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.51.56. Pe suprafaţa podinelor in panta sau in curba se fixează sipci împotriva alunecării la distante de 300-400 mm. Scările rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare. cjpozitionarea si suspendarea lucratorilor timpul lucrului. atunci se fixează cariige la capetele superioare ale ramelor longitudinale. 28 . Urcarea si coborârea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scări de acces executate conform prescripţiilor tehnice. Aşezarea podinei pe reazeme trebuie făcuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasării sau alunecării Art. Art. Scările duble.38. desfacerea lor accidentala In timpul lucrului. Alegerea echipamentelor individuale de protecţie trebuie făcuta luând in considerate. Pentru ca scara sa nu alunece.conform standardelor in vigoare. Ârt.Art. Picioarele scărilor trebuie bine fixate.accesu! oricărei persoane străine in zona fiind interzis.45. Cand se lucrează la o inaltime mai mare de 2m. rampele de acces trebuie fixate pe reazeme specia! prevăzute. Lungimea totala a scării trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de eei puţin 1 m de la capătul superior á scării. cu sabofi metalici cu capete ascunse sau cu sabot! de cauciuc. Art47. b)iimitarea deplasării lucratorului in zona sursei de accidentare prin cădere de la inaltime. Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de construcţii sau alte obiecte. cu o suprafaţa stabilita in funcfie de inalfimea maxima de lucru . Rampe de acces pentru zone periculoase Art. b) si c) din art.

agenţi chimici agresivi etc.57.3) Art.etc)distanta dintre bustul lucratorului si elementul de construcţie sa fie de maximum o.Reglarea lor se face astfel incat dupa trecerea peste elementul de construcţie (sta!p.71.Reziatenfa minima a locului de ancorare trebuie sa fie confotm standardelor in vigoare. Conducătorii locului de munca sunt obligaţi completeze instrucţiunile de utilizare a EIP cu precizări care se impun datorita caracteristicilor concrete al locului de munca si/sau operaţiunii respective. "Centura de siguranţa pentru muncitorii telecomunicaţii . in cotinuare pericolul căderii in goi datorita unor factori dc risc ce nu pot fi eliminaţi. Este interzisa utilizarea EIP importate.5 m Prinderea centurii de siguranţa pentru limitatea zonei de deplasare a lucratorului (fig. 53. Indiferent de domeniul de activitate si EIP. Utilizarea EIP este permisa numai prin prinderea sa sigura de un loc de ancorare (fix sau mobil). Art. accesoriilor sau pieselor metalice defecte precum si repararea acestora.69. Art. In cazul utilizării EIP.lanturi.7o si ale locului de ancorare mobil.67. "Centura de siguranţa pentru constructori si montatori". locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil) trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe toata perioada lucrului.68. daca acestea nu sunt certificate din punct de vedere ai securităţii muncii conform legislateei romane in vigoare. Este interzisa utilizarea EIP care nu sunt insotite de instrucţiuni de utilizare. pentru ambele picioare si pentru şezut. acesta trebuie sa aiba asigurat un traseu continuu.73.in acest caz trebuie sa aiba Centura propriu-zisa (talia) cu bretele pentru umar. frânghia de siguranfa si a doua 29 . mijlocul individual de protecţie obligatoriu completat cu echipamentui individual de protecţie pentru oprirea căderii. Art.. Aceste trebuie executate exclusiv de către producători /reparatori autorizaţi. Art. Art. In cazul transbordarii din cabina de urcare pe stâlpi. Art. 5.pentru lucrul la inaltime. tara întreruperi. Daca pentru lucrul pe suprafeţe inclinate sau foarte inclinate nu se pot elimina riscurile deteriorării accidentale a EIP datorate unor suprafefe rugoase. Art. muchii tăietoare.9).55. Art.72.54.68. Art.7o. Este interzisa înlocuirea de către utilizator componentelor.6.7). In cazul in care configuraţia locului de de munca si/sau sarcina de munca nu permitt eliminarea pericolului de cădere in gol a lucratorului.8.centra de protecţie adecvata activitatii(ex. Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (EIP) Art.cheson. in condiţiile art. EIP trebuie sa aiba un sistm de limitare al deplasării un absorbator de energie sau opritor de cădere (fig. Art. Daca in căzui utilizării EIP exista.Art. EIP se completează cu un sistem suplimentar de siguranţa format dintr-un loc de ancorare (altul decât ce! utilizat pentru frânghia de acces).etcconform standardelor in vigoare. aceiati parametrii de rezistenta pe toata lungimea lui si sa asigure acelaşi grad de securitate fata de zona de pericol de accidentare prin cădere in gol (fig. Art. Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate.56. Centura de siguranţa pentru muncitorii de la cariere . Frânghiile de siguranţa (franghii. lucratorii trebuie sa poarte EIP cu frânghii de siguranţa (bretele) pe care le folosesc alternativ la trecerea din cabina pe stâlp si invers.cabluri) trebuie sa aiba o lungima maxima desfăşurata de 2m. Utilizarea EIP trebuie sa se faca instrucţiunilor de utilizare emise de către producător prevederilor acestei instrucţiuni. Lucratorii din domeniile construcţiilor si montărilor de echipamente tehnicie trebuie sa utilizeze.58.

se supun la încercări dinamice conform instrucţiunilor producătorului. Centurile de siguranţa si frânghiile acestora păstrate in magazii o perioada mai mare (peste 1 an). altele decât pericolul căderii in goi. fie de bretelele de urnái¬dé pe spatele lucratorului si de locul de ancorare prin intermediul unui opritor (fig. Frânghia de siguranţa se prinde fie de centura propriu-zisa.prindere de Centura propriu-zisa. proportional cu inaliimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protecţie (fig. Art. In funcţie de natura pericolului existent la lucru la inaltime. dar nu pe verticala locului de munca amplasat Sa inatime mica. in timpul lucrului la inaltime.82. Purtarea EIP.74. Echipamente individuate de protecţie. Centurile de siguranţa si frânghiile acestora (cordoanele de legătura) trebuie păstrate la loc uscat. Art.79. EIP ca sistem de oprire a căderii de la inaltime trebuie sa aiba Centura propriu-zisa prevăzuta cu bretele pentru umar.76. picioare si şezut. Pentru lucru! la inaltime. lucratorii trebuie sa poarte EIP specifice acestor pericole. stanga-dreapta. Acest sistem suplimentar trebuie dotat. Mecanismul sistemului de oprire a căderii trebuie sa acţioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult 0.12). acolo unde este cazul. indiferent de domemui de activitate. respectând instrucţiunile producătorului Art. lucratorii trebuie dotaţi cu casca de protecţie. altele decât cele specifice pericolului căderii in gol. cu opritor cu poziţia de amplasare reglabila* Art. Pentru lucrul la inatime mica. muchii sau alte obstacole.85. este obligatorie purtarea castii de protecţie. controlea si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protecţie atunci cand isi desfăşoară activitatea in condiţiile lucrului ia inaltime.trebuie asigurat un spaţiu de cădere sub cota locului de munca de minimum 1m tara proeminente. Utilizarea EIP ca sistem pentru oprirea căderii de la inaitime Art. altele decât cele specifice lucrului la inaltime Art 83.lnainte de folosire. Art. fara umezeala sau temperaturi excesive.5rn. Daca. In cazul lucrului cu im sistem de oprire a caderii. altul decât cel de cădere in goi (de ex. nu trebuie sa influenţeze in nici un fel capacitatea de protecţie a EIP specifice pericolului căderii in gol. Casca dc protecţie Art. sa se faca astfel ca in cazul pierderii contactului cu suprafaţa respectiva.5m. Art. 78.75. se va asigura un spaţiu de siguranţa lateral. Conducătorii locului de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP capabile sa elimine aceste pericole.86.11. Art. ÂrtJI. lucratorul sa nu cada mai mult de 0. de la caz la caz. Art. Pentru lucrul pe suprafefe inclinate sau foarte inclinate este obligatoriu ca reglarea EIP. in funcţie de gradul de periculozitate si te condiţiile concrete de munca. 13). exista pericole de accidentare. chimic) trebuie ales EIP in conformitate cu prevederile 30 .8o. Art.84. Daca sa lucrează la nivelele superioare. Persoanele care coordonează. 77.: mecanic electric. atat pentru accesul la si de la locul de munca cat si pentru lucrul propriu-zis.

In cazul unor tehnologii tip unicat. 14). Lucratorii trebuie instruit! si verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor. dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instrucţiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la condiţiile concrete ale locului de munca respectiv. in specia! acolo unde condiţiile de lucru se pot schimba intr-un timp scurt si sa verifice instruirea si respectarea de către lucratori a acestor instrucţiuni.Dispozitive si scule pentru lucru! la inaltime pe stâlpi (de lemn.97. Conducătorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru carlige in funcţie de dimensiunile stâlpilor pe care se va lucra.93 (l)Uîilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe si de lemn sau beton este permisa numai daca Întinderea (mărimea) cârligelor corespunde cu diametrul stâlpului. 31 . DISPOZITIVE si SCULE PENTRU LUCRUL LA INALTIME Art. mărirea sau micşorarea deschiderii cârligelor de către utilizatori.) Art. masai cu aducfiune de aer etc. prezintă fisuri sau rupturi. Pentru orice defecţiune sau lipsa constatata trebuie sa oprească lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate. Art. Art. privind modul de purtare a EIP in condiţiile specifice lucrului la inaltime (de ex. Art. Utilizarea instalaţiilor. Art.88. Art.92. Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborare pe stâlpi de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte. daca tălpile metalice ale acestora sunt deformate.1oo. Art. Lucratorii trebuie instruiţi in funcţie de natura pericolului existent.98. (2) Este interzisa. Art.91. de către producătorul acestora.95.Este interzisa utilizarea cârligelor de urcare-coborare pe stâlpi de lemn sau beton. rupte sau subdimensionate.99.putarea mastil de gaze. beton sau metalici) Carlige pentru urcarea-coborarea pe stâlpi Art. de regula. dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucru! la inaltime precum si modul de asigurare a lucratorilor de a nu cădea in gol in timpul lucrului. Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpii de lemn daca acestea nu au ghearele de prindere ascuţite corespunzător unei fixări sigure pe stâlp. Conducătorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de funcţionare a instaiaiiilor. Art. Art. dispozitivelor si sculelor in condiţiile lucrului la inaltime. Art.Instrucţiunile specifice conexe si ale "Normativului . conducătorul lucrărilor trebuie sa detalieze instrucţiunile de utilizare a EP pentru fiecare faza tehnologica. Orice reparaţie necesara cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpi trebuie executata de către o intreprindere autorizata. Este permisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpi numai daca aceştia provin de la un producător autorizat si daca sunt certificaţi conform reglementarilor in vigoare.87. uscate (îmbătrânite) sau innadite.96. Art. Conducătorul lucrărilor trebuie sa asigure alegerea si funcţionalitatea optima a Instalaţiilor si dispozitivelor necesare fiecare! faze tehnologice sau fiecare! operaţii specifice. INSTALAŢIII.SO.89.94. Este interzisa utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborarea pe stâlpii din beton centrifugát daca mansoanele de cauciuc sunt uzate.cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protecţie si de lucru" (fig.

112. Scări.zone umede. 116. de 1m fata. Este interzisa executarea de lucrări de pe scariie extensibile. Reparaţiile trebuie executate numai de către unităţi specializate. de capătul superior al scării (fig. conductoarele de legare la pamant.108.120. Aceste scări trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stâlpi (sau similar). Este interzisa utilizarea scărilor mecanice oe pneuri la inatimea maxima.117. Art. Lungimea maxima a unei scări din lemn cu trepte late nu trebuie sa. 32 . suprafaţa acestora este pătata. Utilizarea platformelor telescopice mecanice. Se interzice utilizarea scărilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu. înainte de ridicare. 15).115. autoscariior mecanice. Art. platformelor ridicat cu brafe articulate precum si altor utilaje asemănătoare este permisa numai in cazul aplicării stricte a instrucţiunilor de lucru emise de către producători si a instrucţiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul flecarul domeniu de activitate si fiecărui ioc de munca. Art.filele de conductori aerieni. Art.122. cu grăsimi. Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de iun lucrator pentru accesul la si de la locul de munca.1o3. Utilizarea corecta.114. Art. Art. autotelescoape Art.118. Ârt. cablurile Art. 121 trebuie sa fie instruiţi în acest scop. este mcarcata. Utilizarea scărilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1.1o2. deasupra platfonnei (flg.119.110. Conducătorul locului de munca trebuie sa verifice Integritatea scării înaintea fiecărei montări (utilizări). Art. Scariie pe pneuri trebuie utilizate conform Instrucţiunilor producătorilor. asupra condiţiilor lucrului la inaltime. trebuie evitate: zonele cu aşchii desprinse. Este interzisa întinderea de conductoarelor sau ridicarea de greutăţi cu ajutorul scărilor.113. Lucratorii care folosesc scările trebuie sa poarte Încălţăminte corespunzătoare pentru evitarea alunecării. trepte superioare ale scărilor simple sau duble. Art. Art. autotelescoapelor cu acţionare hidromecanica.5 kN si numai de către un singur lucrator. Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid. Lungimea scării trebuie sa permită lucrul de pe o treapta aflata. de preferinţa de către producător. Este interzisa deplasarea scărilor pe pneuri cand pe ele se afla lucratori.109.Art/lol Dupa utilizarea cârligelor trebuie efectuat controlul integrităţii acestora si a dimensiunilor lor prin compararea cu un sablon etalon. cu prafaderent sau este acoperita cu gheafa. scările mecanice pe pneuri trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan. compact. autoscari.121.16) Art. Art. daca este folosita ca suport al locului de munca. Este interzisa repararea scărilor extensibile de către utilizatori. Se interzice urcarea cu carligele pe stâlpii de beton daca. a scării rezemate Ârt.. la o distanta minima. La urcarea-coborarea pe stâlpii de lemn cu carligele. Se interzice utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie. Lucratorii care utilizează maşinile si instalaţiile nominalizate in art. pentru lucrator. daca vârful scării nu este rezemat (sprijinit). depăşească. Artiii. Art.104. rezulta . Art.1o7.105.106. Art. 5m. Art. Art. Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii siguranţa pe dupa stâlp. Se interzice lucrul de pe primele doua.

Art. Art. întindere de conductoare) a coşului. inainte de urcarea pe stâlpi (din lemn sau metal) trebuie verificat gradul de putrezire sau de coroziune la nivelul solului sau la 20-25 cm sub nivelul solul fundaţiile aparente. Art. LUCRUL LA INALTIME EFECTUAT PE CONSTRUCŢII TIP STÂLP Art. 124. autotelescoape cu platforme ridicătoare cu brafe articulate etc.131. duble extensibile.13o. platforma.l27. -construcţii definitive ale stâlpilor adecvate operaţiilor de urcare si lucrului la inaltime. Art. cărucior. deasupra punctului de lucru.Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala. -dispozitive de lucru la inatime (platforme.123.133. Art. / b)pe tot timpul lucrului.Art. ■s ejlucratorii. -carlige pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton. pasitor etc. incat sa nu fie stânjenite mişcările lucratorului. care împreuna cu sculele si/materialele necesare nu trebuie sa depăşească sarcina maxima admisibila a utilajului respectiv. S d)este interzisa executarea oricărei lucrări la fundafia stâlpilor. Toate manevrele sau deplasările utilajului trebuie executate numai la comanda conducătorului locului de munca.126. zăbrele.125. Urcarea pe stâlpi. trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri împotriva deplasării accidentale a acestuia. fvlanevrantul utilajului. indiferent de materialul din care sunteonstuiti este permisa numai dupa verificarea prealabila a acestora la baza si pe tot parcursul urcarii. Art. nacela sau pe piatfonna utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori. inclusiv manevrantii autoutilajelor si organele de control trebuie echipaţi tot timpul lucrului si cu casca de protecţie. in coşul. desemnat in acest scop. nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj. nacelei sau platformei utilajului.). scara sau scăunel suspendat. cordonul centurii de siguranţa trebuie legat la un element rigid component al stâlpului. S I c)trebuie sa se evite lucrul in pozith etajate a doi sau mai mulţi lucratori pe acelaşi stâlp.128. Pentru urcarea si lucrul ia inaltime trebuie folosite următoarele mijloace certificate. autotelescoape(sau autoplatforme) pe terenuri a căror Înclinare este mai mare de 10° fata de planul orizontal al utilajului. in conformitate cu prevederile fiselor tehnologice sau a normelor tehnice: -scări din lemn sau metalice simple.129. 33 .Verificarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile fisei tehnologice a lucrării sau a instrucţiunilor tehnice proprii.132. dispozitive pentru schimbarea elementelor din lanţurile de izolare. In timpul lucrului ia inaltime se vor respecta următoarele: * a)in toate cazurile. bine rezemat pe carlige. Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborârea coşului. comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stabilit anterior cu manevrantui acestuia. Art. lucratorul trebuie sa fie asigurat. -utilaje speciale (autoscari mecanice. platforme telescopice hidromecanice. Art. Este interzis lucrul pe autoscari. Art. in asa tei.). mainte de urcarea pe stâlpii din beton trebuie efectuat un control vizual in zona fundaţiei si a consolelor pentru verificarea integrităţii acestora.

Balustrada (elementii orizontali si barele vertica!e)trebuie sa reziste la o torta orizontala de 80 daN aplicata la jumătatea distantei dintre doua bare verticale sau la o dinamica de 50 daN aplicata in acelaşi punct fara ca săgeata sa depăşească 30 mm.136. trebuie prevăzute cu balustrade înalte de 1m cu legaturi intermediare si cu borduri laterale de 10-15cm (denumite in contextul Instrucţiunii "balustrade de protecfie"sau "balustrade"). PREVEDERI DE PROIECTARE PRIVIND LUCRUL LA INALTIME Organizarea locului de munca Art.143.dispozitivelor sau a materialelor nefixate pe elementele stâlpilor liniilor electrice aeriene este interzisa. Se interzice urcarea si coborârea directa pe stâlpi de beton acoperit cu polei. amenajările si dotările locului de munca amplasat la inalfime trebuie realizate obligatoriu dupa un proiect tehnic aprobat de organul de specialitate (ex. Mijloace colective de protecţie Art.141. fata de sol sau fata de o baza de referinţa . 34 . Tehnologia alpinismului utilitar (AU) se aplica obligatoriu. formate din minimum doua elemente paralele dintre care primul montat la 1 rn de suprafaţa platformei prinse de bare verticale prevăzute distante maxime de 1. Art.135. fara mijloace ajutătoare. . artificiala.7 m . Aşezarea chiar temporara a sculelor . Platforma de lucru trebuie prevăzuta cu balustrade pe cele trei laturi exterioare.5 m.134.138. Sculele si materialele trebuie sa fie urcate si coborâte pe măsura necesitaţilor cu funie de ajutor. interzicandu-se aruncarea acestora de la sol la pozifia de lucru sau invers. depozitare Art. Barele verticale si bordurile (scânduri de 10-15 cm lafime) se montează la nivelul suprafeţei platformei in suporţi speciali prevăzuţi in acest scop. Lucrul la inaltime trebuie efectuat cu ajutorul alpinismului utilitar (AU). pianele inclinate trebuie prevăzute cu sipci transversale fixate la distante de 20-40 cm. comisia CTE) al executantului si de către beneficiar. Grinzile si pianele inclinate trebuie sa alba o panta maxima de 20%. Art. prin asigurarea personalului executant in trei puncte (ambele mâini si un picior sau ambele picioare si o mana). Sculele necesare executării diferitelor operaţi trebuie păstrate in buzunare speciale sau teci prinse in Centura de siguranţa. Art. transport.139. numai in cadrul unei echipe eonstituite pe criterii ferme si sub supraveghere de specialitate permanenta . Art. respectindu-se prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru alpinismul utilitar. 142. La locul de munca aflat la inaltime» trebuie ridicate numai materialele strict necesare. In căzui in care transportul materialelor se face manual. Manipulare. Pe stâlpii metaiici cu zăbrele urcarea si coborârea se face utilizând tehnologia alpinismului utilitar. Planele inclinate si podeţele utilizate ia inaltimi peste 0.14o. Art. LUCRUL LA INALTIME UTILIZÂND TEHNOLOGIA ALPINISMULUI UTILITAR Art.. Asigurarea cu unul din cordoanele centurii de siguranţa este obligatorie in cazuri deosebite (stâlp acoperit cu chiciura sau zăpada) precum si in cazul opririlor pentru odihna sau trecerea peste obstacole. numai in situaţiile de lucru in care toate celelalte tehnologii de lucru la inaltime nu se pot aplica din motive de siguranţa a lucratorilor. Indiferent de domeniul de activitate.Art. Lafimea minima a planelor Înclinate si a podeţelor este de Im pentru circulaţia intr-un singur sens.137.

luminatoare etc. se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii.propriu proceselor de munca din cadrul activităţii care fac obiect de reglementare. iar in căzui in care se transporta materiale grele. 151. Ârî.153. 35 . iar la fiecare 30-40 cm. Grosimea dulapilor din care se confecţionată podina trebuie sa fie de ce! puţin 6 cm. trebuie sa aiba. in funcţie de domeniul activităţii de baza. Intre 60 -80 gr. Art. chimice. trebuie bătute sipci transversale cu o secţiune de 4x6 cm2. cu balustrade. Este interzisa Înclinarea scărilor (altele decât cele fixate) peste 60°. trebuie folosite scări fixe. o latime minima de 0. Rampele de acces pentru executarea lucrărilor pe acoperişuri. daca se circula intr-un singur sens si de cel puţin 1. ia toate subansamblele situate la nivelul respectiv. treptele trebuie încastrate in ramele longitudinale si dotate cu prag de minimum 2 cm.145. Podinele trebuie dimensionate la sarcina maxima data de greutatea lucratorilor care lucrează pe ele si a materialelor ce se folosesc in timpul lucrului. pe toata latimiea rampei. Atat ia scările de lemn fixe.Anexe/e cu figuri explicative. pentru realizarea unei bune stabilităţi.152. grosimea trebuie determinata prin calcul. cat si la cele portative.bio!ogice si psiho-sociaie in care unu! sau mai mult! executant! isi realizează sarcina de munca. Trebuie asigurate masuri speciale impotriva alunecării. cu o latime de cel pufin 1 m.144. ( Art. la nivelul fiecărui element al sistemului executant -sarcina de munca . înclinare. Art.1 Lucratorii sunt obligati sa poarte echipamentul echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-l pastreze in conditii bune de utilizare. 149. Platformele trebuie sa se realizeze astfel incat sa permită accesul. cumulat cu instrucţiunile specifice ale acelor activităţi Art. Ârt. iar peste 80° înclinare. Scările rezemate pe perete trebuie sa aiba lăţimea treptei inferioare de cei puţin 50 cm. Rampele de urcare trebuie montate cu o înclinare de cel mult 1:3. Rampele de acces pentru circulaţia lucratorilor trebuie confecţionate numai din panouri bine legate intre ele. de la caz la caz.. Reglementarea masurilor de securitate a muncii in funcţie de cadrul instrucţiunilor specifice de securitate a muncii. lipsit de pericole.mediul de munca.148. Instrucţiunea specifica de securitate a muncii privind lucrul la inaltime se va aplica. DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PRIVIND LUCRUL LA INALTIME ART.mediul de munca: ansamblu! condiţiilor fizice. Art.iac parte din prezentele Instrucţiuni INSTRUCTIUNI PROPRII Nr.Art.mijloacele de producte . Art.6 m. Art.15o. Locurile de primire a materialelor necesare desfăşurării activităţi vor fi amenajate conform proietului tehnic elaborat in funcţie de configuraţia iocul de amplasare si necesarul de materiale.155. scărilor fixe trebuie prevăzute cu apărători tip colivie si cu întreruperi pentru odihna ia maximum 4 m. Proiectul tehnic aprobat de persoana juridica min drept si va fi adaptat ori de cate ori condiţiile de munca se vor modifica.146. daca se circula in ambele sensuri. vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi in condiţii de securitate a muncii. Art. 154.5 m.

trebuie intocmite instructiuni de securitate a muncii in functie de conditiile concrete si de configuratia locurilor de munca amplasate la inaltime.2 Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.18 Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte.3 Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a lucratorilor. astfel ca arcuirea lor sub sarcina manipulata sa nu fie vizibila.17 In cazul in care rampele de acces trec peste goluri. ART. ART. ART.ART. ART. asezate pe sol.7 Grinzile si planele inclinate precum si podetele utilizate la manipularea materialelor trebuie sa fie rezistente. ART.16 Pentru evitarea deplasarilor longitudinale si transversale. 1. ART. ART. 36 . Rampe de acces si scari rezemate ART. Rampele trebuie intretinute si curatate in permanenta.6 Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de manipulare a materialelor. ART. ART.20 Lungimea totala a scarii trebuie astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand pe o treapta care se afla la o distanta de cel puitn 1 m de la capatul superior al scarii.14 Se interzice asezarea podinei in consola. Rosturile intre panourile sau dulapii podinei nu trebuie sa fie mai mari de 10 mm.4 Locurile de munca amplasate la inaltime si caile de acces la si de la aceste locuri de munca. ART. Pentru cele executate din lemn.10 Calitatea materialului lemnos. ART. se supun unei incercari statice. corespunzator noilor conditii. bine fixate pe podina.9 Pentru manipularea materialelor tip teava. ART. pe calupuri de lemn.8 Grinzile. conform standardelor in vigoare. trebuie sa corespunda proiectului de executie.Podine de lucru ART.12 Podinele de lucru trebuie sa aiba suprafata continua. transport si depozitare se produc modificari privind conditiile de munca.5 Daca in timpul efectuarii operatiilor de manipulare. ART. Pe suprafata podinelor in panta sau in curba se fixeaza sipci impotriva alunecarii la distante de 300-400 mm.11 Inainte de utilizare. pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului. trebuie prevazute cu dispozitive de prindere si fixare sigura. ART. Aceste manipulari se executa numai sub supravegherea conducatorului locului de munca. pe ambele parti ale rampelor. trebuie marcate si semnalizate atat ziua cat si noaptea.22 In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus. Mijloace colective de protectie . podetele etc. Deplasarea pe podinele de lucru se face lent. atunci se fixeaza carlige la capetele superioare ale ramelor longitudinale.19 Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare. Pentru podinele executate din metal se va executa tabla expandata sau nervurata. Din zona de siguranta se vor evacua sau proteja echipamentele tehnice. cherestea etc. in conformitate cu standardele in vigoare.15 Urcarea si coborarea pe si de pe podinele de lucru trebuie sa se faca numai pe rampe si scari de acces excutate conform prescriptiilor tehnice.13 Asezarea podinei pe reazeme trebuie facuta astfel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii sau alunecarii ei. fiind interzisa orice deplasare a lor in timpullucrului. fara a se alerga si a se produce balansuri sau socuri. care pot fi afectate de eventualele caderi de obiecte de la inaltime. ART. duble fata de incarcatura preconizata. conducatorul locului de munca este obligat sa faca lucratorilor un nou instructaj de lucru si de protectie a muncii. se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte. ART. trebuie sa aibe obligatoriu balustrade solide. planele inclinate.21 Picioarele scarilor trebuie bine fixate. podurile auxiliare. intrebuintat la confectionarea podinelor. rampele de acces trebuie fixate pe reazeme special prevazute. ART. ART.

Utilizarea echipamentelor individuale de protectie (EIP) Este interzisa utilizarea EIP nestandardizate. este obligatoriu ca franghia de siguranta (breteaua) sa fie petrecuta astfel ca ea sa inconjoare stalpul deasupra acestui element fixat rigid. 2. La sol se va asigura o zona de protectie.28 Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor. 37 . conform standardelor in vigoare.2. ART.Casca de protectie ART. 2. picioare si sezut. mijlocul individual de protectie trebuie obligatoriu completat cu echipamentul individual de protectie pentru oprirea caderii. ART. accesul oricarei persoane straina in zona fiind interzisa.34 Lucrul la inaltime pe o suprafata inclinata sau foarte inclinata este permisa daca lucratorul este dotat cu EIP compus din centura-scaun cu bretele pentru umar si picioare.32 Reglarea franghiilor de siguranta se face astfel ca. cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.ART. cu o suprafata stabilita in functie de inaltimea maxima de lucru. pericolul caderii in gol datorita unor factori de risc ce nu pot fi eliminati.5 m. situatia de lucru la inaltime. ART. profil metalic) distanta dintre bustul lucratorului si elementul de constructie sa fie de maximum 0.33 Daca pe stalpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid. ART.26 (1)Alegerea echipamentelor individuale de protectie trebuie facuta luand in consideratie. in continuare. in locurile cu circulatie ntense sau pardoseli alunecoase. dupa trecerea peste elementul de constructie (stalp. . 27 Lucratorii din domeniile constructiilor si montarilor de echipamente tehnice trebuie sa utilizeze.23 Pentru ca scara sa nu alunece.25 Cand se lucreaza la o inaltime mai mare de 2 m.37 Pentru lucrul la inaltime. c) pozitionarea si suspendarea lucratorului in timpul lucrului. ART. trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor accidentala in timpul lucrului. ART. este obligatorie purtarea castii de protectie. franghie de acces. pentru lucrul la inaltime. .35 EIP ca sistem de oprire a caderii de la inaltime trebuie sa aiba centura propriu-zisa prevazuta cu bretele pentru umar. – Alegerea echipamentelor individuale de protectie (EIP) ART.5 m. (2) Daca in cazul utilizarii EIP exista. capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate. de la caz la caz. 2. Echipamente individuale de protectie pentru lucrul la inaltime 2. lanturi. b) limitarea deplasarii lucratorului in directia sursei de accidentare prin cadere de la inaltime . cabluri) denumite si mijloace de legatura trebuie sa aiba o lugime maxima desfasurata de 2 m. "Centura de siguranta pentru constructori si montatori".29 Utilizarea EIP trebuie sa se faca conform instructiunilor de utilizare emise de catre producator si prevederilor Normelor pentru lucrul la inaltime.30 Este interzisa folosirea EIP care nu sunt insotite de instructiuni de utilizare. cheson. la baza scarii trebuie sa stea un lucrator care va asigura stabilitatea scarii. ART. ART. in mod obligatoriu.31 Franghiile de siguranta (franghii. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii de EIP autorizati. ART.36 Mecanismul sistemului de oprire a caderii trebuie sa actioneze astfel ca lucratorul sa nu cada mai mult de 0.3. care se desfac. accesoriilor sau pieselor metalice ale EIP defecte precum si repararea acestora. ART. utilizata ca loc (suport) de ancorare mobil si coborator manual.24 Scarile duble.1. ART. avertizata vizibil. ART. echivalenta cu una din cele trei situatii in care EIP are rolul de : a) pozitionarea lucratorului in timpul lucrului . indiferent de domeniul de activitate.

mastii de aductiune de aer etc. dispozitive si scule pentru lucrul la inaltime ART. 2. destramari.51 Lucratorii trebuie instruiti in functie de natura pericolului existent. ART. ART. purtarea centurilor de siguranta este obligatorie. privind modul de purtare a EIP in conditiile specifice lucrului la inaltime (de ex. . 52 Utilizarea instalatiilor. dispozitivelor si sculelor pentru lucrul la inaltime este permisa numai daca instructiunile de lucru si de securitate a muncii ale acestora sunt adaptate la conditiile concrete ale locului de munca respective. ART. se supun la incercari dinamice conform instructiunilor producatorului. 43 Pentru lucrul la inaltime.54 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice zilnic integritatea si starea de functionare a instalatiilor.49 Centurile de siguranta si franghiile acestora pastrate in magazii o perioada mai mare (peste 1 an) inainte de folosire. carligele de siguranta. Instalatii. ART. proportional cu inaltimea maxima de lucru si se va purta obligatoriu casca de protectie. fisuri ale calotei. 41 Inainte de inceperea lucrului.47 Prin examinarea cu atentie se verifica cusaturile. pe toata perioada lucrului. ART. ART. dar nu pe verticala locului de munca amplasat la inaltime mica.45 Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului.).46 Inainte de utilizare.este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii castii de protectie. . in functie de gradul de periculozitate si in conditiile concrete de munca.53 Conducatorul lucrarilor trebuie sa asigure alegerea si functionalitatea optima a instalatiilor si dispozitivelor necesare fiecarei faze tehnologice sau fiecarei operatiispecifice. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz. ART. dispozitivelor si sculelor folosite pentru lucrul la inaltime precum si modul de asigurare a lucrarilor de a nu cadea in gol in timpul lucrului. cordoanele partilor metalice. Este interzis a se folosi centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata. c) au fost scurtate prin coasere (bucle). stanga-dreapta.44 Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de cadere in gol se poate manifesta. pete. 3. ART. ruginirea pieselor metalice. fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. rosaturi etc. daca masurile integrate de amenajare si de dotare a locurilor de munca nu elimina pericolul caderii in gol. defectiuni ale sistemului de amortizare etc.: purtarea mastii de gaze. defectiuni ale calotei. ART. ART. de la caz la caz.ART.50 Conducatorii locurilor de munca trebuie sa identifice pericolele de accidentare posibile de a se manifesta si sa doteze lucratorii cu EIP specifice acestor pericole.4.48 Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care : a) prezinta rupturi. rascoacerea pielii.42 Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi. lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu centura de siguranta impreuna cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol. ART. ART.39 Pentru lucrul la inaltime mica. lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie. catarame defecte. franghiile. ART.Centura de siguranta ART. ART. niturile etc. nituri lipsa sau slabite. b) Au fost odata solicitate dinamic (suspendarea corpului lucratorului cazut de la inaltime) .38 Persoanele care coordoneaza.40 Daca se lucreaza la nivelele superioare. centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu. fie ca mijloc de protectie prin suspendarea impotriva caderii in gol. asistemului de amortizare si a posibilitatii de reglare a acestuia si a curelelor de prindere. se va asigura un spatiu de siguranta lateral. Pentru orice defectiune 38 . controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime.

ART. beton sau metalici) 3.72 Este interzis ca pe scara extensibila sa se urce mai mult de un lucrator pentru accesul la si de la locul de munca. autotelescoape ART.lucrul de pe primele doua trepte superioare ale scarilor simple sau duble.59 Este permisa utilizarea carligelor numai daca acestia provin de la un producator autorizat si daca sunt certificate conform reglementarilor in vigoare.62 Dupa utilizarea carligelor trebuie efectuat controlul integritatii acestora si a dimensiunilor lor prin compararea cu un sablon etalon. . 3. ART.69 Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa poarte incaltaminte corespunzatoare pentru evitarea alunecarii. ART. Dispozitive si scule pentru lurul la inaltime pe stalpi (de lemn. ART.60 Orice reparatie necesara carligelor trebuie executata de catre o intreprindere autorizata. ART.68 Se interzice: . de catre producatorul acestora. ART. Carlige pentru urcarea-coborarea pe stalpi ART.5 kN si numai de catre un singur lucrator. prezinta zone umede. ART. trebuie evitate: zonele cu aschii desprinse. . ART. cablurile.58 Este interzisa utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe: .63 a urcarea-coborarea pe stalpii de lemn cu carligele. 39 .stalpii din beton centrifugat daca mansoanele de cauciuc sunt uzate. Sistemul de imbinare trebuie sa fie sigur si rigid. de regula.stalpii de lemn daca acestea nu au ghearele de prindere ascutite corespunzator unei fixari sigure pe stalp. dispozitivelor si sculelor in conditiile lucrului la inaltime. ART.61 Conducatorul locului de munca este obligat sa asigure tipo-dimensiunea necesara pentru carlige in functie de dimensiunile stalpilor pe care se va lucra. . rupte sau subdimensionate. conductoarele de legare la pamant. etc. autoscari. ART.67 Lungimea scarii trebuie sa permita lucrul de pe o treapta aflata la o distanta minima de 1m fata de capatul superior al scarii. daca talpile metalice ale acestora sunt deformate.1.1. ART.70 Este interzisa executarea de lucrari de pe scarile extensibile. .57 Este interzisa marirea sau micsorarea deschiderii carligelor de catre utilizatori ART. uscate (imbatranite) sau innadite.71 Conducatorul locului de munca trebuie sa verifice integritatea scarii inaintea fiecarei montari (utilizari). putrede.2.1.utilizarea scarilor prelungite prin legare provizorie. 65 Utilizarea scarilor din lemn este permisa la o sarcina maxima de 1. daca este folosita ca support al locului de munca pentru lucrator.64 Se interzice urcarea cu carligele pe stalpii de beton daca suprafata acestora este patata cu grasimi. este incarcata cu praf aderent sau este acoperita cu gheata.utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate provizoriu.stalpii de lemn sau beton daca curelele de prindere sunt rupte. 3.56 Utilizarea carligelor pentru urcarea-coborarea pe stalpi de lemn sau beton este permisa numai daca deschiderea (marimea) carligelor corespunde cu diametrul exterior al stalpului.66 Lungimea maxima a unei scari din lemn cu trepte late nu trebuie sa depaseasca 5m.sau lipsa constatata trebuie sa opreasca lucrul si accesul lucratorilor si sa asigure remedierea celor constatate. ART. prezinta fisuri sau rupturi. Aceste scari trebuie folosite numai la urcarea-coborarea de pe stalpi (sau similar).stalpii de lemn sau beton. ART. Scari. . ART.55 Lucratorii trebuie instruiti si verificati cu privire la modul de utilizare a instalatiilor. ART.1.

ART. interzicandu-se blocarea acestora. autotelescoapelor cu cos cu actionare hidromecanica. autoscarile mecanice. ART. ART. stingatoare.82 Toate manevrele sau deplasarile utilajului trebuie executate numai la comanda conducatorului locului de munca.Persoanele care lucreaza in ateliere. nacela sau platforma utilajului este permisa prezenta a cel mult doi lucratori.Toate locurile de munca cu pericol de incendiu sau explozie.85 Deplasarea utilajelor de la un punct de lucru la altul este permisa numai dupa coborarea cosului. ART. compact. scarile mecanice pe pneuri. ART.S. . vor fi dotate cu matetriale adecvate. de preferinta de catre producatori.73 Trecerea de pe scara extensibila pe platforma (consola) locului de munca este permisa numai dupa ce lucratorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii de siguranta pe dupa stalp. platformelor ridicatoare cu brate articulate precum si altor utilaje asemanatoare este permisa numai in cazul aplicarii stricte a instructiunilor de lucru emise de catre producatorisia instructiunilor de securitate a muncii adaptate la specificul fiecarui domeniu de activitate si fiecarui loc de munca. INSTRUCTIUNI PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR 1. autotelescoape sau autoplatforme pe terenuri a caror inclinare este mai mare de 10 grade fata de planul orizontal al utilajului.I.) vor fi mentinute. 2. deasupra platformei.79 Lucratorii care utilizeaza masinile si instalatiile nominalizate trebuie sa fie instruiti in acest scop.84 Este interzisa solicitarea laterala (tragere orizontala.83 Este interzis lucrul pe autoscari. depozite etc. ART. ART. 4. libere.intinderea de conductoare sau ridicarea de greutati cu ajutorul scarilor.75 Scarile pe pneuri trebuie utilizate conform instructiunilor producatorilor. ART.80 In cosul.deplasarea scarilor pe pneuri atunci cand pe ele se afla lucratori. vor fi marcate vizibil. specifice locurilor de munca respective.Intreg personalul unitatilor este obligat a cunoaste si aplica regulile de prevenire. combatere si interventie in caz de incendiu. ART. ART. 5. . etc. trebuie sa cunoasca pozitia si modul de folosire al acestora. 6. asupra conditiilor lucrului la inaltime. daca varful scarii nu este rezemat (sprijinit).81 Manevrantul utilajului.Locurile de munca cu pericol deosebit de incendiu si explozie. 3. prevazute cu hidranti interiori si materiale de stingere a incendiilor.Se interzice utilizarea oricaror forme de improvizatii sau provizorate.. necesare localizarii si lichidarii incendiilor. Reparatiile trebuie executate numai de catre unitati specializate. nacelei sau platformei si fara lucratori pe utilaj. nacelei sau platforma utilajului. 40 . intindere de conductoare) a cosului. comenzile fiind transmise printr-un sistem de semnalizare stability anterior cu manevrantul acestuia. cu tablite avertizoare specifice. care impreuna cu sculele si materialele necesare nu trebuie sa depaseasca sarcina maxima admisibila a utilajului respective. panouri P.74 Este interzisa repararea scarilor extensibile de catre utilizatori. desemnat in acest scop. trebuie sa fie verificate si calate pe un teren plan.utilizarea scarilor mecanice pe pneuri la inaltime maxima. in permanenta. ART.76 Inainte de ridicare. la instalatiile electrice sau la cele cu surse de foc deschis. ART. iar accesul la materialele de interventii (hidranti.78 Utilizarea platformelor telescopice hidromecanice. trebuie sa supravegheze permanent lucrul cu utilajul respectiv si sa asigure masuri impotriva deplasarii accidentale a acestuia.77 Este interzisa: .Caile de acces vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie.ART.

care nu poate fi stins imediat. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare. se vor respecta. ca de exemplu carpe. strict.ingradiri .folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 41 .la instalatiile electrice . a caror etanseitate se va verifica periodic. 13.In raport cu felul si locul incendiului.la instalatiile electrice si la substantele ce nu pot fi stinse cu apa si spuma – se vor utiliza stingatoare cu praf si dioxid de carbon. Lichidele inflamabile se vor pastra numai in vase speciale inchise ermetic. odata cu instruirea pe linie de protectie a muncii. butelii cu gaze lichefiate etc. la parasirea locului de munca. . deteriorarea sau intretinerea lor necorespunzatoare. Nu se vor utiliza sigurante fuzibile supradimensionate. depozite. 10. se interzice utilizarea apei sau a stingatoarelor cu spuma. 9.la materiale combustibile solide si lichide (cu exceptia carbidului si a varului nestins si a altor substante ce intra in reactie periculoasa cu apa) – se vor utiliza stingatoare cu spuma si apa de la hidranti.La orice inceput de incendiu se va interveni cu materialele din dotarea locului de munca. 8. Se vor utiliza numai aparatura si instalatii omologate.Se interzice folosirea conductorilor sau cablurilor electrice. Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: . neizolate sau suprasolicitate.La montarea sau utilizarea aparaturii si instalatiilor consumatoare de gaz.In cazul izbucnirii unui incendiu. Aparatura electrica aflata sub tensiune nu se va amplasa in apropierea materialelor combustibile. produse petroliere.Periodic. IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE • • Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. resouri sau aparatura electrica in priza sau lumanari aprinse. avizelor si autorizatiilor necesare modificarii instalatiilor de gaze. fara o utilizare imediata si strict necesara unui schimb de lucru. cu praf si dioxid de carbon.acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice . conform instructiunilor de utilizare date de fabricant.protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate . cu mijloace proprii. se va interveni cu urmatoarele materiale: .Se interzice depozitarea in ateliere. birouri etc.utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit .inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare . 14. se va face si instruirea personalului pe linia prevenirii si stingerii incendiilor. iar instalarea acestora se va face numai de catre personal autorizat pentru astfel de lucrari.7. 12. obligatiile referitoare la obtinerea acordurilor. 11.Nu se va lasa focul deschis. 15. a materialelor usor inflamabile si combustibile. hale. 16. precum si a prizelor si intrerupatoarelor defecte.se vor utiliza stingatoare cu dioxid de carbon.Sobele pentru incalzire sau cele utilizate in scopuri tehnologice.. pentru fiecare tip de stingator: stingator cu spuma. in alte scopuri.Este strict interzisa utilizarea materialelor de interventie pentru cazuri de incendiu. material lemnos.scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune . vor fi alimentate cu gaz prin circuite fara improvizatii. . cu dioxid de carbon. se vor anunta pompierii militari la telefon 112. Acestea se vor depune in locuri special amenajate.

a riscurilor pentru sanatate si mediu.izolarea amplasamentului . prin atingere indirecta.izolarea suplimentara de protectie.elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice . racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician.folosirea mijloacelor de protectie electroizolante - • • • MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE. neutralizare sau decontaminare -elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor -stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea.alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie . ALARMARE.deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase . si o masura de protectie suplimentara. INTERVENTIE GENERALITATI OBLIGATIILE CONDUCERII -stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor -identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu -intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare. a substantelor pentru stingere.esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice . masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele : .egalizarea si/sau dirijarea potentialelor .egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari. controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor -asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu 42 . a mijloacelor de protectie recomandate. Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice. aplicata echipamentului tehnic . In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri.legarea la pamant/legarea la nul de protectie . care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. considerate ca fiind principala.• .organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice. autorizat si instruit pentru lucrul respective .folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) . a metodelor de prim ajutor. care sa asigure protectia in orice conditii. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. reparari.delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) . Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala.separarea de protectie .

pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru) -obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) -obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii -reactualizarea. produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor. supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu . in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie. echipamentelor. utilajelor. aparatelor. instalatiilor. stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului -interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul.mentionarea in stare operative a MTPSI . defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor -cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor -acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR. INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI -stabilirea regulilor si masurilor generale privind . manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie -interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare 43 . planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase -actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA LUCRARI CU FOC DESCHIS -reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis -interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza. schemelor de prevenire. masinilor. dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor.pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta -interzicerea exploatarii instalatiilor. stingere a incendiilor. improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile -respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor -interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu -amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor.controlul. dispozitivelor. vehiculeaza. indepartarea sau protejarea materialelor combustibile. masinilor si utilajelor cu defectiuni. in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor. aparaturii si EIP -neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI -comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu. utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor. deseurilor si a altor materiale combustibile.-intocmirea planului de interventiei -asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari -alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor OBLIGATIILE SALARIATILOR -respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor -utilizarea substantelor periculoase.

-asigurarea practicabilitatii si curateniei -semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare -interzicerea blocarii cailor de acces.pregatirea locului(conform NGPSI) . fotolii) ASIGURAREA CAILOR DE ACCES. a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului. holuri etc. intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva. dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator. MTPSI.altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) -functionarea corespunzatoare a ET -obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET FUMATUL -reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie -interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis -instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul -dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere. vase cu apa. usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare). de evacuare si de interventie -amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare -interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor. canapele. etc. care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie -pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii -asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta -acoperirea cu capace sau grilaje rezistente. subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata -interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor. de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare -marcarea cailor de acces -montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol. holurilor. EVACUARE SI INTERVENTIE -asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile.contractul dupa incheierea lucrarii .instruirea personalului .-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) -obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : . depozitele. instalatiile. gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor. tablouri de distributie a energiei electrice. nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT -amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere -interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere -interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile -interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse -evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi. ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate -acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii -asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor 44 .

mijloacelor de salvare si de protectie a personalului .stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor . a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI . stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu.prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu.executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor NOTA : 45 . soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor -protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME efectuarea lucrarilor premergatoare.nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET .starea constructiilor si instalatiilor . instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii . de prevenire si stingere a incendiilor -identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu -interzicerea utilizarii focului deschis -restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire) -protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece -indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare -asigurarea rezervei de apa necesara interventiei -comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor -stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII -organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) .-asigurarea rezistentei la uzura.montarea indicatoarelor de securitate si de orientare .prezentarea substantelor.organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului.propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii -efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie -organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca . si pe durata sezonului rece -asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire -protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) -asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces. evacuare si de interventie -efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase -elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative.instruirea salariatilor .salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite . instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor.constatarile semnalate in teren .

dispuse. EVACUARE SI INTERVENTIE -caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie. incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie -traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator . contactul sau coliziunea cu diverse obiecte. gaze. in mod justificat.caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat. trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor. alunecare. realizate. codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI -alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie -urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului -intreruperea alimentarii cu energie electrica. conform reglementarilor tehnice.) -caile de acces. nu pot satisface conditiile normate . intretinut si utilizabil in orice anotimp .trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare. scarile exterioare. asigurand accesul autospecialelor de interventie 46 . prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare -cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : . amenajat. compartimentele de incendiu. prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare. in numar suficient. fum.asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice . in refugii sau in alte locuri special amenajate . MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr. corespunzator dimensionate si realizate. combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje -actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora) -evacuarea bunurilor si protejarea ET -protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura. alcatuite si marcate. persoane > 30) si pe incaperi -planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate. gaze toxice) -verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare CAI DE ACCES. sau incintele amenajate.-planurile de evacuare au marcate usile. trebuie astfel stabilite. la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile. dimensionate. reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice.constructiile. astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute -la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa. de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii. panica. astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior. holurile. busculada. clasele materialelor. etc.caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu.caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand. marcat. cantitatile.

sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate. iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari. produse finite si auxiliare) . posturi telefonice. precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta -accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu). trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti. produse.instalatiile.instalatiile tehnologice si anexe . trebuie sa fie asigurat permanent la toate : . acestea vor fi asigurate contra deplasarii -Golurile. in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol. etc. obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) .tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat. hidranti de incendiu. de forta si iluminat de siguranta . pentru a fi usor de recunoscut .mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces. rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare.claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare.sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare .) si incaperile acestora . care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective. socuri si uzura -Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m. stingatoare. aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor. precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare.marcate vizibil.realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice . pichete de incendiu.constructiile de orice fel(industriale. singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora. sa fie rezistente la compresiune. iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) 47 - . santurile.celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu CAILE DE CIRCULATIE -Caile de circulatie trebuie sa fie .dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta. incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor -Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase.depozitele inchise si deschise (de materii prime. in cazul utilizarii de capace sau grilaje. speciale. social-administrative. aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale. iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente. de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate. care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) .) . etc. semifabricate.asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) .sa fie mentinute permanent libere si curate.

de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional -Semnalizarea permanenta se realizeaza . imediat ce apare o astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect. autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei . c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor indicate mai jos: a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura. Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie. o obligatie. a) sa se inlature pericolul. ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii -Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale. d) transportarea corecta a unui rănit e) luarea primelor masuri in caz de incendiu. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. salvare si ajutor.prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. ca urmare a unor verificari. neluand nici o măsura ce ar putea avea urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor.prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie -Semnalizarea ocazionala se realizeaza .SEMNALIZAREA DE SECURITATE -Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca. sub forma rigida. in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare. trebuie sa se întreprindă următoarele acţiuni. 48 . de obligare. In vederea acordării primului ajutor in caz de accident. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor . in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol -Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii. privind semnalizarea referitoare la evacuare. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari. ca si alte materiale specifice -Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere. b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor. precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat.prin semnal luminos. chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta .prin panouri(indicatoare. substante sau preparate periculoase.prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor. aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile. mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces . placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. material si echipament de lupta contra incendiilor.prin gest-semnal sau comunicare verbala. prevazute de alte documente normative. un avertisment. de avertizare.

. îndepărtarea cheagurilor de sânge poate provoca hemoragii puteraice.b) se va chema salvarea. care va face intervenţiile necesare.se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice. astfel.in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos.in caz de accidentare pe strada. victima trebuie transportata la spital. tinandu-se seama ca in momentul intreruperii curentului. iar apoi se va face un pansament steril.hemoragii arteriale. Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care. in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele situaţii: . provocate din diferite cauze.nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii. In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca aceasta sasi fi revenit. Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de către persoane necalificate. rănitul fiind transportat la medic.hemoragii venoase sau capilare.nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana. .răniri grave. ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi / făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii. . . . . profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic. .răniri uşoare si puţin profunde. se va pune rănitul la adăpost. înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz. in caz de electrocutare. se va retrage rănitul din trafrlc. Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne tinctura de iod. care se pot trata de către cel ce da primul ajutor. d) sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat. organizând concomitent transportul acestuia. In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice. la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor. La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor : "In primai rând sa nu faci rau". Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament. (112) c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile. 49 .persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa si săpun. Daca este cazul.nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile. e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului. deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de nisip sau pamant mai adânc in rana. Se va acorda o mare atenţie rănilor murdărite cu noroi. neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri. electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa. din trusele medicale. . Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare. nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate.nu se admite atingerea rănilor. La acordarea primului ajutor. Rănile uşoare si puţin profunde. iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal. pompierii. pentru a se impiedica infectarea lor. . se va intrerupe curentul. trebuie tratate imediat. In toate cazurile de accidentare. . prin natura lor. Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde se acorda primul ajutor. In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele masuri: .in caz de incendiu. sunt: . care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor. folosind o perie.

după un minut se va slabi foarte mult aceasta compresiune. pe cat posibil. este o eroare grava care poate conduce la infecţie sau cangrena. Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui din 20 in 20 de minute. După oprirea hemoragiei. nu se poate aplica garoul. Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima. Hemoragiile interne. .. in completarea opririi hemoragiei: .Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri abundente de sânge de culoare inchisa. . sunt obeze sau in vârsta. căutând sa se extinde golul creat de rana. Pentru oprirea hemoragiei. se va aplica un pansament steril . 50 . Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii. apoi accidentatul se va transporta la primul punct sanitar. putând provoca moartea in câteva minute. deoarece la antebraţ artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila. nici sa mănânce. In cazul rănilor profunde. greu de numărat. hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica importanta. i se va aplica următorul tratament. capul tinandu-se drept. se vor pune tampoane de pansament steril. băuturi calde. deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate conduce deci la cangrena si amputare. nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca suferă de hipertensiune. se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv. fie a unui garou sau a unui tifon răsucit. Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon răsucit) este o operaţie periculoasa. dar nepericuloasa.i se va da sa bea.compresiv. In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat. care se va trata prin aplicrea unui pansament steril. sub forma unei pânze continui in jurul rănii.se va acoperi rana cu pansamente sterile. iar apoi accidentatul va fi transportat la primul punct sanitar. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau personal sanitar specializat.. singele clocoteşte in rana. In general. Hemoragiile venoase. In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune (apăsare). se pot recunoaşte după faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat. Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt necesare. Aceste hemoragii sunt foarte grave.se va transporta culcat. Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica. iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei. se va înlătura. Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu aprins si tasnind sacadat. Nu se va da accidentatului nici sa bea.se vor lua masuri de încălzire. in aceasta situaţie. Rănirea in zona gatului este periculoasa. de preferinţa astfel incat strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinat Se recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse. la care nu apare in mod vizibil sânge. Punerea unui garou. Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata. Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsarea puternica a narii care sângerează. deoarece in acest caz. . fie cu ajutorul mâinilor. sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului (tifonului). prin care sa se oprească scurgerea de sânge. va fi acoperit si se va proceda la incalzirea lui.

In acest caz. acest mod de transport putând sa-i fie fatal. unde se afla un medic chirurg. pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. la primul punct sanitar. pe cat posibil.Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia. de aceea personalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acest fenomen. transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia cit se poate de incet. Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt: . Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor. Simptomele in cazuri de fractura de coasta sunt: 51 . se va face imobilizarea totala a braţului. In cazul unei fracturi deschise. Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau bazinul fracturat. atât lateral.genunchiul si coapsa. fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa curgă sânge pe nas sau pe urechi. Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu ajutorul eşarfei. . iar dedesubt . se va pune un pansament uscat pe rana. apoi se va transporta accidentatul. in cele mai multe cazuri. printr-o eşarfa. Pot apare fracturi craniene. inainte de a se face imobilizarea: . va executa transportarea. In cazul fracturilor craniene. care va cuprinde corpul victimei. persoana care da primiil ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta persoana. pentru a constata daca este o fractura deschisa sau inchisa. In cazul fracturilor de coaste.soldul si trunchiul. astfel: la o fractura in zona gambei. In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului.fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave.sa nu mişte accidentatul. . la o fractura in zona coapsei. . Se recomanda. care insa nu vor ocupa decât segmentut fracturat al membrului. . Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt: . intervenţia persoanei cate da primul ajutor.exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze. si in aceste cazuri. iar dedesubt genunchiul si gamba. următoarele masuri: . imobilizare totala. care poate fi numai momentana. . . in poziţia şezut.hemoragii prin nas sî prin urechi. Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si f dedesubtul fracturii. o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura. cotul fiind indoit. se va imobiliza deasupra . se va imobiliza deasupra . Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor.dureri puternice in zona dorsala.pierderea cunoştinţei. Se va putea completa aceasta prin aţele rigide.glezna si laba piciondui. dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila.sa dezvelească zona in care s-a produs fractura. realizat cu o fase. Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt.tulburări in urinare. accidente grave. Nu se va face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar. in primul fand.se înţelege prin fractura deschisa. cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat. trebuie sa fie foarte atenta.paralizarea membrelor inferioare. persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului printr-un bandaj strâns.

se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau zgârietura. -se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere. complicaţii grave (infecţii. o infecţie. In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea accidentatului la un punct sanitar. poate avea ulterior. In cazul luxatiilor. ci se va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa. va indrepta accidentatul spre primul punct sanitar. membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura mediului ambiant. imediat după primele ingrijiri. cotul se depărtează de corp.se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si se ve lasă sa se usuce la aer liber. sa se transporte accidentatul la acest punct.respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei. pana la temperatura corpului.. care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija. daca nu este dezinfectată corect si imediat. Toate înţepăturile sau zgârieturile. pana se vor scurge câteva picaturi de sânge . după dezinfectare se va aplica un pansament uscat sau o compresa sterila. . . flegmoane etc). Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate. - Administrator: Vaida Daniel 52 . intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei. nici o gravitate Ia inceput. trebuie dezinfectate.nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura. In cazul degeraturilor. -nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte.in cazul unei luxatii a umărului. deoarece pielea degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel. oricât de puţin grave ar părea la început. Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit: . -daca rana prezintă o oarecare intindere. care este cea mai frecventa. se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la membrele inferioare: . unde medicul va lua masurile necesare. eventuale urme de sânge in saliva. aparent. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala. In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa inlature toate corpurile străine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful