Figura complexă REY

Reprezintă o figură geometrică extrem de complexă care în sine nu are nici o semnificaţie logică. are 3 faze: 1- de copiere 2- de reproducere din memorie 3- de reproducere după o perioadă de 8 zile Proba urmăreşte modul de integrare a proceselor perceptive într-o strategie orientată spre rezolvarea de probleme. - nivelul de structurare a informaţiei perceptive va indica nivelul mintal de dezvoltare al subiectului. Controlul vizio-motor şi atenţional - reprezintă modul în care subiectul a ajuns la un grad de maturare şi modul în care el reuşeşte să-şi îndrepte atenţia asupra sarcinii. Subiectul va fi capabil să-şi mobilizeze nişte strategii adecvate şi să împiedice alte informaţii parazite. Domenii de utilizare: 1. În şcoală şi grădiniţă, pentru realizarea unui diagnostic psihic şi psiho-pedagogic. Rezultatele obţinute ne permit selecţia copiilor cu handicap precum şi diagnosticarea cusurilor şcolarilor cu eşec în performanţele şcolare. 2. Clinică - afecţiuni neurologice şi psihiatrice ce duc la o degradare a intelectului afectând memoria şi inteligenţa, anumite forme ale schizofreniei, depresiei, alcoolism; - diagnosticarea din clinică furnizează indicii clare asupra deteriorării prezente în boli psihice; 3. Cercetare această probă reprezintă un instrument psihologic- diagnosticarea de bază............ reluarea exp. a structurilor operaţionale ale triadei cognitive: percepţie, memorie, atenţie. 4. Diagnostic diferenţial - debilitate mentală - tonusul mental - tulburarea percepţiei Figura nu necesită din partea subiectului aptitudini grafice deosebite. Dificultatea apare în momentul îmbinării figurilor geometrice în ansamblu. Figura constrânge la o analiză atentă şi la descifrarea legăturilor dintre elementele figurii. Modul de administrare a probei: Se poate administra individual oricărui colectiv. Avem nevoie de: modelul figurii complexe pe o foaie A5, pe o foaie albă, 5-6 creioane colorate, un creion obişnuit, un cronometru. În cazul administrării individuale distingem două posibilităţi: - faza de copiere necesită creioane colorate şi în acest caz examinatorul notează pe foaia sa de observaţii succesiunea în care subiectul realizează fiecare structură a figurii; aceasta se poate realiza şi în cursul administrării colective când la interval regulat comandăm subiectului să schimbe culoarea creionului. - în cazul administrării ............... nu se folosesc creioane colorate.

1

Este important ca subiectul să fie cât mai atent, să realizeze cât mai exact. E bine ca discuţiile pentru copii mici să fie cât mai detaliate. Pentru copiii mari şi adulţi instrucţia va fi specifică pentru fiecare subiect în parte. După ce subiectul termină figura, examinatorul notează timpul de execuţie a probei şi ia cele două foi( de lucru şi cea cu modelul). După o pauză de 3 minute în care examinatorul discută cu subiectul, subiectului i se dă o nouă foaie şi este rugat să reproducă figura pe care anterior a copiat-o. După terminarea execuţiei figurii se înregistrează timpul şi examinatorul îi spune subiectului de existenţa celor 3 faze ale probei. După 8 zile se vede în ce măsură subiectul îşi reaminteşte figura. Se pun în evidenţă: - nivelul de structurare a activităţii perceptive, adică vârsta perceptivă a subiectului; - modul în care a înţeles şi rigurozitatea strategiei; - nivelul de concentrare a atenţiei; Interpretare - după tipul de structurare a desenului în faza de copiere, 7 tipuri: 1. construcţia pe armătură ( dreptunghiul central) • se realizează o armătură, apoi se trag diagonalele şi cele două mediane( orizontală şi verticală) – tip superior de rezolvare de probleme • modul de lucru al adultului - 56,6 % 2. detaliile mici sunt încorporate în armătura centrală • subiectul începe cu realizarea unui element extern, după care va trece la realizarea armăturii centrale • subiectul trasează cadranul central, dar include şi o parte exterioară • subiectul începe prin trasarea diagonalelor şi apoi trasează dreptunghiul central • nu are dominanţă la nici o vârstă • poate fi considerat ca un tip accesoriu • apare la 6 ani, se dezvoltă până la 12 ani, când atinge frecvenţa maximă 40% • diminuează la adult 3. trasarea unui contur general • strategie şi mai puţin elaborată • conturul general în care sunt plasate apoi toate detaliile • nu domină la nici o vârstă • apare la toate vârstele ca un tip accesoriu • vârsta maximă – la 10 ani - 35% • dispare sau e neglijabilă la adult 4. juxtapunere de detalii • subiectul realizează fiecare element ca într-un joc de puzzle • fără a trasa un cadru de bază • pot apare greşeli, dar subiectul poate realiza figura aproape corect • domină între 5-10 ani – maximum la 8 ani – 70% • la adult reprezintă un procentaj neglijabil 5. realizarea unor detalii pe un fond confuz • subiectul va tasa un cadru care nu seamănă cu modelul, dar în interiorul cadrului se vor putea recunoaşte elemente – strategie insuficient elaborată • vârsta – la 4 ani – 50 % • dispare la 8 ani
2

6. reproducerea figurilor după o schemă sau structură familiară • subiectul va aduce vag aminte de figura modelului şi a elementelor sale componente • figura în ansamblu va semăna cu un vapor, un peşte, o faţă umană • prezent la 4-5 ani şi dispare la 6 ani 7. mâzgăliturile • subiectul realizează o figură care nu mai seamănă deloc cu figura model; nici elementele simple nu mai sunt de recunoscut • intră în categoria: particularităţi sau bizarerii care apar în afecţiuni patologice Interpretarea calitativă şi cantitativă: bine plasat: 2 puncte corect greşit plasat: 1 punct pentru fiecare element deformat, bine plasat: 1 punct total: 36 puncte cu omisiuni, greşit plasat: 0,5 puncte dar recognoscibil nerecognoscibil 0 puncte

Nu se ţine seama de dimensiunea figurii; contează proporţia între elementele figurii. Un alt criteriu de interpretare e timpul. Evoluţia tipurilor de realizare la reproducerea din memorie: Tipul 7- simple mâzgălituri; prezent după 4 ani Tipul 6- prezent la 4-6 ani; diminuează cu vârsta Tipul 5- dominant la 4 ani, maxim 5, după 5 ani devine secundar; dispare după 12 ani Tipul 4- maximum la 8-10 an, descreşte la vârsta adultă Tipul 3- dominant între 4-6 ani, maxim la 6, apoi descreşte cu vârsta Tipul 2- nu apare înainte de 7 ani, se menţine până la vârsta adultă, atinge maximul la 14 ani; niciodată nu este un tip dominant Tipul 1- dominant la 12 ani, atinge maximum la vârsta adultă Comparaţie între cei 2 timpi de realizare a probei În faza de copiere copiii sub 6 ani utilizează un timp destul de lung. După 10 ani, timpul poate fi scurt, mediu sau lung. Pentru adult, timpul de realizare e scurt. La faza de copiere copiii sub 4 ani realizează nişte probe sărace, doar câteva elemente sunt recognoscibile. Detaliile sunt asimilate unor figuri familiare copiilor. Timpul de realizare depăşeşte în general 8 minute. După 7 ani se scurtează timpul de realizare (juxtapunere), iar după 9 ani se stabilizează. După 11-12 ani, cei mai mulţi dintre subiecţi realizează o structurare şi o asamblare a figurii într-un mod superior, pe baza dreptunghiului central, mod de realizare devenind apoi regulă pentru adult, din creşterea performanţei. Ipoteze: Structurarea percepţiei este în corelaţie directă cu nivelul de dezvoltare mentală; aceasta poate fi global inferioară vârstei cronologice sau putem asista la o dezvoltare dizarmonică.
3

Uneori rezultatele slabe ale subiectului se datorează labilităţii atenţiei, fatigului. Memoria poate duce la realizarea unor performanţe scăzute. Dezvoltarea percepţiei: În stadiul 1- activitatea perceptivă este impregnată de caracteristici ale gândirii intuitive, ireversibile şi egocentrice – până la 7, 8 ani. La 4 ani – sincretism care se traduce printr-o concentrare a elementelor acestei figuri, asimilarea lor deformată şi reprezentarea de detalii familiare. Stadiul 2 – 7,11 ani – influenţa gândirii logice. În acest stadiu gândirea precede acţiunea. Percepţia e obiectiv analitică, dispare sincretismul, dar nu putem vorbi încă de un raţionament superior de realizare. Stadiul 3 – 11,12 ani – vârsta la care se poate vorbi de un nivel superior de percepţie, prin utilizarea unui raţionament ipotetico-deductiv; asistăm la dezvoltarea inteligenţei operatorioformală, reversibilitatea gândirii şi eliberarea de realitatea concretă. Gândirea se detaşează de real şi este posibilă restructurarea operaţională a realului în funcţie de un element dominant care e important pentru forma sa regulată şi simetrică. Proba Rey evaluează percepţia, atenţia, memoria la un moment dat, este o probă statică. Corectare: I. Copiere: - cotarea figurii rezultată din copierea figurii complexe – prin parcurgerea item cu item a figurii în funcţie de timpul de realizare se caută în tabelul cu baremul de timp (raportarea la copiii de aceeaşi vârstă) în funcţie de folosirea culorilor – tipul de realizare II. Reproducere: - la fel ca la I. În funcţie de centilul în care se situează atât în faza de copiere cât şi în faza de reproducere, cât şi în funcţie de centilul în care se atribuie la timpul necesar celor 2 faze, se face interpretarea rezultatelor (se urmăreşte atenţia, nivelul de structurare a percepţiei şi memoria imediată) Atenţia – modul în care se concentrează pe sarcină; Reveniri, cercetări: Un subiect care se corectează are gândire critică. Interpretarea e diferită dacă corectările se produc în faza de copiere sau reproducere – la reproducere – nesiguranţă, întipărire imprecisă. Dacă apar intervenţii verbale – dorinţă de perfecţionare, acceptare de norme. Nevoia de performanţă – are nevoie de întărire, de feed-back („e bine ?”) – investiţie de energie. Dacă nu apare investiţia de energie, validitatea probei scade. După ce elaborăm interpretările, elaborăm şi recomandări. De exemplu, la percepţia analitică se recomandă exerciţii de structurare a percepţiei, de comparaţii, de analiză a unor figuri de complexitate crescândă.

4

Figura complexă REY

NUMELE ŞI PRENUMELE: DATA NAŞTERII: DATA EXAMINĂRII: ŞCOALA: CLASA: ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL CENTIL TIP TIMP COPIERE REPRODUCERE

Tabel 1. Evoluţia punctelor în faza de copiere. Valori semnificative pentru curba de vârstă şi baremul / centile:
5

An i Centile 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Adult

Puncte 1 3 2 2 2 3 8 8 9 10 11 15 19 8 11 12 18 19 19 21 21 22 26 31

12 18 19 20 22 23 24 24 25 26 26 27

14 15 17 20 21 22 23 27 27 28 31 31

19 23 27 29 29 30 31 32 32 33 35 35

26 25 28 28 29 30 33 34 34 34 34 36

25 27 27 27 29 30 32 32 32 33 34 36

28 30 30 30 32 33 34 35 35 35 36 36

29 29 30 30 31 32 33 34 34 35 35 36

24 28 29 29 30 30 32 34 34 34 35 36

25 28 30 30 31 31 32 34 34 34 35 36

27 31 31 32 32 32 33 34 34 35 35 36

29 30 31 31 32 32 33 34 34 34 35 36

Tabel 2. Evoluţia punctelor în faza de reproducere din memorie a figurii complexe. Valori semnificative pentru curba de vârstă şi baremul / centile:
An i Centile 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Adult

Puncte 0 2 1 1 1 1 2 3 5 5 6 9 14 3 4 4 9 10 11 14 14 14 28 23

6 7 7 8 11 13 16 16 17 19 21 22

2 8 9 10 14 14 17 18 18 18 22 28

7 12 16 17 17 18 22 23 23 25 27 29

14 16 16 18 19 19 20 22 22 23 26 29

12 15 16 16 19 20 21 22 22 22 24 26

15 16 17 17 18 20 22 23 23 23 23 27

14 15 15 16 17 18 20 23 24 25 28 32

13 15 17 17 19 19 22 22 23 23 24 33

17 19 19 20 21 23 24 25 26 27 28 32

18 20 20 21 22 22 23 24 25 25 26 28

15 17 18 19 21 22 24 26 27 28 29 25

Tabel 3. Baremul de timp pentru faza de copiere
Centile Ani 4 15 10 8 7 4 10 25 50 75 100

6

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Adult

12 15 18 11 8 10 6 8 5 5 6 6

10 11 11 10 7 9 5 5 5 5 4 5

8 9 9 7 6 8 4 4 4 4 4 4

7 7 7 6 5 4 3 3 3 4 3 3

3 6 6 5 4 3 2 2 2 1 2 2

Tabel 4. Baremul de timp pentru memorie
Centile Ani 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Adult 15 10 10 5 8 7 10 6 10 5 4 5 6 6 9 8 5 5 5 7 3 4 4 3 3 5 6 6 5 4 5 4 5 2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 4 1 2 2 2 1 10 25 50 75 100

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful