You are on page 1of 24

œ ç ¾ë N ÿçÿ ç Q¯ÿÀÿ

Q¯ÿ Àÿ xÿæ
xÿæLÿLÿ{Àÿ
Lÿ {Àÿ {{œÿ{àÿ
œÿ {àÿ www.nijuktikhabar.net Ó í` ÿœ ÿæ
1¯ÿÌöL ë s280.00 F† ”´ æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ë Nÿç Q¯ÿÀÿ
6þæÓLÿë s.140.00 þSæD$# ¯ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿL ÿþæœÿZÿë
3þæÓLÿë s 70.00 f~æB ’ÿçA æ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ
sZÿæ þœÿçA ÝöÀ /¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö {Àÿ {¾{Lÿò~Óç
¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ > {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷ æÜÿLÿ œÿºÀÿ
Manager, Nijukti Khabar, D{àÿÈQ LÿÀÿç ¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
TS-3/193, Mancheswar I.E.,
-¨÷ ÓæÀ ÿ ¨Àÿç` ÿæÁÿLÿ
Bhubaneswar - 10
NIJUKTI KHABAR Postal Regd.No-BN/43/09-11
RNI No. 52621/93
Employment & Education based leading weekly
18É ¯ ÿÌ ö ÓÓóQ
óQ¿æ-40
ÓóQ¿æ-40
¿æ-40 µ ë ¯ÿÿ{œÿ
{œÿÉ´É´´À ÿ
{œÿÉ 12-1
12 -1
-188 þþæaÿ
þæaæa ÿöö , 20 11 66..0
.00
000 Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m ai l: n iju k ti kh a b ar @ gmail. co m
VOLL-XVIII ISSUE - 40 BHUBANESWAR 12-18 March, 2011 6.00

Samantaray Academy
Join for Best Coaching....
Mu ltip le L earn in g Sol utio n Pro vid er. ..
Visit Us : www.samantaray.ac.in
National Sample Survey Office
(Field Operations Division) Ministry of Statistics & Progr am me Im plementation
O A S - 2 0 1 1 Governm ent of Ind ia En gagement of Field Investigator s on Contract Basis
ADMISSION GOING ON ! Applications are invited from Indian Citizen for engagement of around (Requisite certificate to be enclosed with the application)
FRESH BATCH STARTS ON 31st MARCH-2011 1300 (Tentative figure) Field investigators on contract basis all over the 10. Educational Qualification:_______________
Features: country for a period ending 31.03.2012. The selected candidates will be 11. Out of Statistics/Economics/Mathematics: Statist ics/Economics/
n
n Printed Study Materials on all Subjects responsible for field Surveys of NSSO and would be placed at one of the Mathematics which paper you had at degree level(-)
n
n Experienc ed Faculties Notional Sub Regional Office/Sub Regional Office indicated at Column-4 12. Languages Know n:
of Annexure. 13. Knowledge of Computer Application:
n Separate Doubt Clearing Clas ses (1) Essential Qualification: (a) Graduate degree with Statistics/Econom- 14. Previous Experience of field survey work: (Only in Govt. Organisation)
n Very Similar Test Papers ics/Mathematics as one of the papers at degree level. (b) Fluency in 15. Preference for place of engagement (Indicate your preference of
n Smaller Batch Size for Personal Care English and local language (as per choice of R egion). (c) Knowledge of NSRO/SR O from column 4 of Annexure within the respective Regional
n Reasonable Price computer applications like MS office etc. Note: Preference will be given Office in which applying).
Su rya Vih ar, Lin k Ro ad ,C uttack - 12, to those candidates who have experience in conducting field survey and Preference Order Notional Sub Regional Office/Sub Regional Office (Code)
Ph. : 0 671-232 3545 / 943 85631 21 / 94391 64611 / 943 71035 45 field data collection work in government organization. (2) Natu re o f Du - 1.
ties: T he Field Investigators are supposed to do field surveys of NSSO
2.
œœç ç¾ ë Nÿçÿç ¯ÿç j樜ÿ to be conducted in rural and urban areas. The duties involves extensive
touring within the assigned Region. (3) Age limit: Age of candidate 21 to 3.
4.
40 years as on 1s t June 2011. (4) Reservatio n: In respect of SC/ST/OBC
candidates accordingly as per Govt, of India’s Instructions in vogue. 5.
(5) Remu neration : (i) F ield investigators w ill be paid a consolidated 6.
remuneration of Rs. 15000/- per month, the amount is subject to ap- I declare that the information furnished by me in the application is true
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ÓþÖ {¯ÿLÿæÀÿ ITI, Diploma, Matric, +2 & Graduate proval, (ii) While on tour TA/D A will be as follows; a. T.A.:- Sleeper class and correct to best of my knowledge and belief.
¨÷æ$öê þæœÿZÿë f~æB’ÿçAæ¾æDdç Lÿç, HÝçÉæ{Àÿ ¯ÿÜÿëÁ ¨Àÿçþæ~{Àÿ {LÿæBàÿæ, àÿëÜÿæ¨$Àÿ fare by ordinary/express train or bus fare for ordinary or express bus or Place: Signature:
Sbÿç† ÿ$#¯ÿæÀÿë A{œÿLÿSëÝçF Sponge Iron, Steel & Power Plant actual fare whichever is less. b. D.A.:- i. Ordinary -Rs. 150 ii. Hotel stay
Date: Name of the applicant
Company à ëÜÿæ, Îçàÿ F¯ÿó †ÿæ¨f ¯ÿç’ ÿ뿆ÿ DŒæ’ÿœÿ AæÀÿ» LÿÀÿçd;ÿç æ FÜÿç -Rs. 350. (6) Selection Procedu re: Short-listed candidates will be called
for Written Test/Computer Application Test/Interview for selection. For further information please visit: www.mospi.n ic.in
L ó¨æœÿêSëÝçL ¯ Ü ë ÓóQ¿æ{Àÿ Engineer Operator, Asst. Operator,
(7) Procedure to Apply: Interested candidates may send-their applica-
Plant Incharge, Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëd;ÿç æ {Ó$#¨æBô {¯ÿLÿæÀÿ ¨÷æ$öê Zÿë †ÿçœÿçþæÓ
tion in the p rescribed format along with Self-Addressed d uly stam ped
{s÷œ ÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿæ ¨{Àÿ œÿç¾ ëN ÿç {’ÿ¯ÿæ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç æ ’ÿÀÿQæÖ en velope to the Deputy Director General of the Regional Office con-
¨æBô †ÿëÀÿ;ÿ œÿçþ§àÿçQ#† v çL ÿ~æ{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ cerned as per details given in Column 3 of Annexure. Candidates are
’ À þæ ÜÿæÀÿ-8000Àÿë 15000sZÿæ + À Ü ç¯ÿæ + EPF +ESI advised to apply in only one Regional Office, in case it is found that a 1
{¾æSæ{ ¾æS- P rin cipal, Inst it ute of Steel and P ower Training (IS PT) candidate has applied in more than one R egional Office his application w ill
Plot No.-D/6, Inf ront of Indira Nagar Chhak., Industrial Estat e (Ankull) be rejected. (8) L ast Date for Subm itting Application : The Application
Berhampur- 10 Ganjam,E -m ai l-isp tacademy@i n.com, Co ntact No.- must reach the Deputy Director General of Regional Office concerned by
9778042948, ( 9am, to 6pm) 31s t March , 2011.
Applicatio n for Field investigator o n Contract Basis

{Àÿàÿ{H´{Àÿ 29 ÜÿfæÀÿ œÿç¾Në ç 1. Name:_____________ Af fix Rec ent Pas sport Si ze


2. Date of Birth:_______I__________/ (4 c m x 3 cm)
Phot ogra ph dul y at t es te d
(DD /MM/YYYY) by G aze tt ed O ff ice r.
3. Sex :______ (Male/F emale) 2
` Á ç† ÿ Aæ$# öLÿ ¯ÿÌö {Àÿ µÿæÀÿ†ÿêß {ÀÿÁÿ 29 ÜÿfæÀÿ Lÿþö`ÿæÀÿê œÿç¾ë Nÿç 4. Age as on 1st June, 2011. :_____Years, .Months___.Days_______
L À ç¯ÿ > {Ó$#þšÀÿë 16 ÜÿfæÀÿ FOÿ Óµÿ}Ó þ¿æœÿþæœÿZÿë Óë {¾æS ’ÿçA æ¾ç¯ÿ 5. F ather’s/Husband’s Name:
6. Address of communication:
F¯ÿó 13 ÜÿfæÀÿ Óæ™æÀÿ~ ¨÷ æ$öê œ ç ¾ëNÿç ¨æB{¯ÿ > {ÀÿÁÿ þ¦~æÁÿß 7. Phone Number:__________
AœÿëÓ æ{Àÿ µÿæÀÿ†ÿê ß {ÀÿÁÿ{Àÿ 1 àÿä 75 ÜÿfæÀÿ Éí œÿ¿ ¨’ÿ Óõ Îç {ÜÿæBdç > 8. Permanent Address:_____
9. Category (General/SC/ST /OBC):_______________________
Óþßÿ AœÿëÓæ{Àÿ FÜÿç Éíœÿ¿¨’ÿSë Ýç Lÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ >
L œ µ öfçfú 500 ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿë dç > COLLECTORATE RAYAGADA
À ç {àÿÓœÿÉç ¨ú þ¿æ{œÿf{þ+Àÿ FLÿ ¨÷ þë Q Lÿ¸æœÿê L ÿœÿµÿæfç † ÿú
L {¨öæ{ÀÿÉœÿ AæÓ;ÿæ 6 þæÓ þš{Àÿ ¯ÿæèÿæ{àÿæÀÿvÿæ{Àÿ 500 {sLÿœÿçLÿæàÿ (B.B.E. SECTION)
Ó{¨öæs FOÿ¨sö ¨÷æ$öê Zÿë œÿç¾ë Nÿç {’ÿ¯ÿ > Lÿ¸æœÿê Àÿ {sàÿçLÿþë ¿œÿç{LÿÉ œÿ F¯ÿó ADVERTISEMENT FOR
APPOI NTMENT OF J UNIOR
Óüÿu{H´ÀÿÀÿ S÷æÜÿLÿ A™# Lÿ ¯ÿÞë$ #¯ÿæÀÿë ¯ÿæèÿæ{àÿæÀÿvÿæ{Àÿ Lÿ¸æœÿê FÜÿç ¯ÿçÉ æÁÿ
ܯ ú {Àÿ œÿç¾ëNÿç LÿÀÿç¯ÿ ¾æÜÿæLÿç Lÿ¸ æœÿê Àÿ ¯ÿ¿¯ÿÓæß ¯ÿÞæB¯ÿæ{ Àÿ ÓÜÿæ߆ÿæ LÿÀÿç¯ÿ > 2011 CLERKS
Application from the eligible
Bƒç{Sæ FßæÀÿàÿæBœÿÛ{Àÿ 1200 œÿç¾ ëNÿç candidates having valid em-
AÅÿ Qaÿö{Àÿ AæLÿæÉ þæSç{àÿ ¾æ†ÿ÷æ Óë¯ÿç™æ {¾æSæD$#¯ÿæ Bƒç{Sæ ployment registration Card in
FßæÀÿàÿæBœÿÛ FÜÿç ¯ÿÌö 1200Àÿë 1500 {àÿæLÿZÿë µÿˆÿ} LÿÀÿç¯ > {þæsú œÿç¾ëNÿçÀ ë any employment ex change
of Rayagada District and in-
400Àÿë 500 Lÿ¿æ¯ÿçœÿú Lÿø Îæü ÿú F¯ÿó 200Àÿë 300 ¨æBàÿsú F¯ÿó 400Àÿë vited for filling up of 23 Nos.
A™# Lÿ S÷æDƒ Îæüÿú F¯ÿó BqçœÿçßÀÿ ¨÷ æ$ öêZÿë œÿç¾ëNÿç Óë¯ÿç™æ ’ÿçAæ¾ç¯ÿ > vacancies of Junior Clerks in

f¯ÿú ÜÿæBàÿæBsúÓ Collectorate, Rayagada and


its subordinate offices. Edu-
cational Qualification for the
said post is matriculation or
nÎç àÿ A$Àÿçsç Aüÿ Bƒç Aæ, ¯ÿœÿ¨ëÀ equivalent with oriya as a lan-
¨’ÿÓ óQ¿æ- óQ¿æ -69 6922 guage subject in M.E. Stan-
dard or matriculation. Last
n L {¨ö æ {ÀÿÓœÿ ¯ÿ¿æZÿ, ¨’ ¨’ÿÓóQ¿
¨’ÿÓóQ Ó óQ¿¿æ-255æ-255 Date of receipt of application
n{Lÿ¢ÿ÷ êß Éç ÅÿæoÁÿ Óë Àÿäæ ¯ÿÁÿ, ¨’
¨’ÿÓóQ¿æ-379
ÓóQ¿æ-379 i s 04.04.2011. Detail s
alongwith application form is
n{Lÿ¢ÿ÷ êß Éç Åÿ Óë Àÿäæ ¯ÿÁÿ œÿç ¾ë Nÿç Àÿ¿æàÿç -2011 {ÉÌ av ail able in the dis tr ict
† æÀÿçQ 12.04.2011 2011 w ebsi te http://ww w.
rayagada.nic .in and http://
¨’ÿÓó
n AÝö œÿæœÿÛ üÿ¿æ Lÿu À ÿê,ÿ¨’ÿÓó
¨’ ÿÓóQ
Ó óQ Q¿¿æ
¿æ-475
æ-475
-475 rayagadainfo. blogspot.com
and Noti ce Board of
nx ç{ üÿœÿÛ ¨÷ xÿOÿœÿ, AæBsçA æB ¨÷æ $ö êZÿ œÿç¾ ëNÿç Collectorate, Rayagada and
¨’ ÿÓ ó Q¿æ -2 95 Sub- Coll ector’s Office,
Rayagada/Gunupur and of-
nþæàÿ’ÿæ xÿçµ çf œÿ{Àÿ Aæ{¨÷+ çÓú Ó¨ ç ú{ Àÿ œÿç ¾ë Nç fice of the Tahasildars and
¨’ ÿÓ Ó
ÓóóóQ Q ¿æ
¿ æ-
æ -47
-470
470 0 Block Developments. Offic-
ers of this District.

F¯ÿóó AæÜÿë Àÿç A{œÿLÿ .... COLLECTOR ,
RAYAGADA
A µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 2
Wâ ûAbò õ ùUâ^ ò õ, bê aù^gß e {Üÿàÿú¨ Àÿ A¨{ÀÿsÀÿ
L sLÿ fS†ÿ¨ëÀ ÿ Éç Å ÿæoÁÿ ¨âæ Îç Lÿú LÿæÀÿQæœÿæ{Àÿ Injection,
QûZâ Q ûZâ â ú @ûagýK
Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc (Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu
Blow F¯ÿó ¨÷ç +ç ó {þÓçœ ú ¨æBô Aµÿç j†ÿæ $#¯ ÿæ {þÓç œÿú A¨{ÀÿsÀÿ
@^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZò_âû¯ ùUâ^òõ @^êÂû^ùe IWÿgò ûe ÁûUòÁòKûf,þ NALCO, PWD, Zjiòfþ I AeòùMi^ aòbûMcû^uùe
F¯ÿó {¾{Lÿò~Óç { ’ÿæLÿæœÿ, LÿæÀÿQæœÿæ{Àÿ Aµÿç j †ÿæ $# ¯ ÿæ ajê iõLýK @cò^, Reven ue Inspector, iùbðde, ùUâi e,
_âùZýK Ròfäûe _âû[ðúuê Rò_þ, Kûe, ùcKû^òRòcþ I Uâû`òKþ ^òdc {Üÿàÿú ¨ Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ÀÿÜÿç ¯ÿæ Óë¯ ÿç ™æ ÓÜÿ ’ÿÀÿþæ s 3000/ Wâû`Öi cýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A.
aòh dùe ùUâ^ò õ \ò@ û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij -Àÿë s6000/- þæÓçL ÿ > AæS÷Ü ÿê ¨÷æ $ö ê œÿçf Àÿ Biodata, ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^òõ \ò@û~òa ö SC/
fûAùi^è \ò @û~òa ö QûZâûaûie iêaò ]û @Qò ö AzêK _â û[ðú Photo F¯ÿó ¯ÿæÓS†ÿ ¨÷ þ æ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ 12 ’ÿç œ ÿ þš{Àÿ ST uê iêaò]û \ò@û~òa ö ùUâ^òõ _ùe PûKòe ò Keòùa ö AzêK
Principal,Institute of Education & Technology, {¾æS{¾æS LÿÀÿ;ÿë > 10.30 am -1.30 P.M þš{Àÿ QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute
A/37, Ruchika Market, Baramunda, Near State P lot No. 298, Near S ide of overbridge, Bar amunda ,
JBM Ente rprise s Bhubaneswar-751003 uê U.50/-uû c^ò@Wÿe
Bank of India, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö ð Ke«ê ö
18/D, Old Industrial Estate
Mobile- 9238909941, 9238804415, 0674-2354014 Jagatpur, Cuttack-754021, Mob-9238410877 WûKù~ûùM c¤ ùUâ^ ò õ ù^A_ûeò ùa
DISTRICT RURAL DEVELOP- UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
MENT AGENCY, CUTACK DHOLPUR HOUSE; SHAHJAHAN ROAD NEW DELHI-110069
Recruitment for the post of MG NREGA Coordinator ENGINEERING SERVICES EXAMINATION. 2010 - PERSON-
at district and Additional Program me Officer, MG NREGA ALITY TEST / INTERVIEW
in B locks on contr actual basis, advertisement dated The Union Public Service Commission is conducting Interviews
09.02.2011 This is for the information of all applicants of the of candidates who have qualified in the written part of Engi-
MG NREGA Coordinator and Additional Programme Officer.MG neering Services Examination, 2010, commencing from 14th
NREGA that a preliminary scrutiny of their application has been February, 2011. Interview letters to all the eligible candidates
done by the DRDA. They can register their comments if any, have been dispatched, if any eligible candidate has not re-
onli ne, by loggi ng on to the W ebsite (www. or issa ceived the interview letter so far, he/she may contact UPSC on
panchayat.gov.in). Telephone Nos.OI 1-23387402 or 011-23098591 (Extn.4331).
The last date for receiving of objections from candidates is The candidates c an also send fax messages on FAX No.OI
1: 23387310. 2. The dates of interview for individual candi-
14th March 2011. Objections received through any other mode
Place your advertisement regarding admission and dates is available at Union Public Service Commission’s Website
or after due date shall not be entertained.
recruitment : Contact - 8093545300, 9439339732,0674-2582532 Project Director,D.R.D.A., Cuttack at “http://www.ups c.gov.in”. Mobile phones and such IT gad-
gets are banned in the Campus of UPSC Examination Halls.

ARMY AIR DEFENCE COLLEGE


1. Commandant, Army Air Defence College, Golabandha, Ganjam (Orissa) Pin - 761052 invites
applications from the eligible candidates liable to serve anywhere in India for the following post.
Applications should be on plain paper either typed or legibly written only in English as per format
given below :-
SerNo Post Pay Scale No of Vacancies Category
¯ ç’ÿ¿æÁÿß
ÿ¿æÁÿß ÓÜÿæ߆ÿæ ¨ÀÿçLÿÅÿœÿæ
ÿÅÿœÿæ
01. Junior Hindi Tr anslator Pay Band PB-2
Rs 9300-34800 +4200
01(One)

Pay in the band Rs 9300 +4200


01 x GenCat

2.Application form should be supported with Xerox copies (duly attested) of educational quali-

(µÿæSç
æSç’ÿæÀÿç†ÿæ þæšþ{Àÿ ¨÷S†ÿç )
fication certificates, Birth certificates (in cas e educational c ertific ates does not inc lude the
same). A copy of recent passport size photograph should be securely pasted and attested by a
¯ ç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ Së~æŠLÿ Éçäæ ¨æBô ÉçÉëZÿ Éçäæ A™#L æÀÿ A™#œ çßþ
Gazetted Officer.
3.Last Date of Receipt of Application: 26 Mar 2011.
F¯ÿó ÀÿæÎ÷êß þæšþçL Éçäæ Aµÿç¾æœÿ {¾æfœÿæ AæÀÿ» LÿÀÿæ¾æBdç æ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß
4.Age : 18 to 28 years as on 26 Mar 2011.
5.Age Relaxation: As applicable to ex-servicemen only.
ÉçäæÀÿ Së~æŠLÿ ¯ÿõ•ç LÿÀÿæB¯ÿæ{Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿ F¯ÿó œÿæSÀÿçL Z þçÁ ç†ÿ ’ÿæßç† ´
6. Minimum Education Qualification : Master’s Degree in English/Hindi with Hindi as a com-
pulsory and elective subject at the degree level or equivalent examination of recognized univer-
ÀÜçdç æ DN D{”É¿Lë ÓüÿÁÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß ÓÜÿæ߆ÿæ ¨ÀÿçLÿÅÿœÿæ
sity/Board or Master Degree with Hindi and English as main subjects (which, includes the term
compulsory and elective) with basic knowledge of computer. The educational qualification docu-
( School Support Scheme) AæÀÿ» LÿÀÿæ¾æBdç > {SæÏê
ments will be checked prior to the written test. Only those candidates who fulfill the QR will be
permitted to appear in the written test.
/ AœÿëÏæœÿ †ÿ$æ ¯ÿ¿Nÿç ¯ÿç{ÉÌZÿÀÿ ÓÜÿæ߆ÿæLÿë ¨÷¯ õˆÿ LÿÀÿç µÿæSê’ÿæÀÿç†ÿæ
7. Date. Time & Place of Written Test.: 05Apr2011.1000h at Army Air Defence College.
8. Written Test: To check general, General knowledge. Reasoning, Numerical ability, Vocabu-
þæšþ{Àÿ ¨÷S †ÿç ’ÿ´æÀÿæ ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿ DŸ†ÿç Aæ~ç¯ÿæ FÜÿæÀÿ àÿä¿ æ
lary and grammar, Comprehension, Drafting skills and Computer awareness.
9. Declar ation of Results : Results of successful candidates in written test will be declared on
L {¨öæ {Àÿsú ÜÿæDÓú, ÓþæfÀÿ ÓþÖ ¯ÿSöÀ ÿ ¯ÿ’ÿæœÿ¿ ¯ÿ¿Nÿç,
13 Apr 2011. The results will be pasted atArmyAir Defence College Gate No 1 and Employment
Exchange, Berhampur & Chhatrapur.
{Ó´bÿæ{Ó¯ÿê AœÿëÏæœÿ, ¯ÿ¿æZÿ †ÿ$æ Aœÿ¿ Aæ$#öLÿ AœÿëÏæœÿ, ÉçÅ ¨÷†ÿçÏæœÿ
10. Interview : Interview of candidates declared successful will be conducted at Headquar-
ters, Army Air Defence College on 18 Apr 2011 at 1000hr.
F¯ÿó Aœÿ¿æœÿ¿ BbÿëL ÿ ¯ÿSö/ ¯ÿ¿Nÿç B†ÿ¿æ’ÿç F$#{ Àÿ µÿæSê’ÿæÀÿ
11 . Final Results: Final results after conduct of interview will be communicated to the suc-
cessful candidate by post and will be also be pasted at Gate No 1 of Army Air Defence College
{ÜÿæB¨æÀÿç{¯ÿ æ µÿæSê’ÿæÀÿþæ{œÿ ¯ÿçµÿçŸ ¨÷L ÿæÀÿÀÿ ÓÜÿæ߆ÿæ ¨÷’ÿæœÿ
and Employment Exchange, Berhampur. Note: Merely fulfilling the basic selection criterion does
not automatically entitle to be called for test/interview.
L À ç¨æÀÿç{¯ÿ ¾$æ: ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ¯ÿçÉë• ¨æœÿêß fÁÿ H {Éò`ÿæÁÿß
(GKGoswam i) Lt Col Offg Adjt for Commandant
FORMAT OF APPLICATION FORM
¯ ¿¯ÿ×æ, Lÿ¸ë¿ sÀÿ, AæÓ¯ÿæ¯ÿ¨†ÿ÷ ( Furniture), ¨ævÿæSæÀÿ ¨æBô
1. Post applied for
2. Full Name Affix signed
¯ Ü ç, µÿçŸäþ ÉçÉëZÿ ¨æBô fÀÿëÀ ÿê D¨LÿÀÿ~, ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿ þÀÿæþ†ÿç/
recent photo
3. Sex
4. Father’s/Husband’s Name (Passport size) œ ¯ êLÿÀÿ~, {QÁÿ ¨ÝçAæÀÿ DŸ†ÿçLÿÀÿ~ B†ÿ¿æ’ÿç æ
5. Date of Birth
6. Permanent Address
7. Postal Address
ÓþÖ ’ÿæœÿ/ÓÜÿæ߆ÿæ A$ö AæLÿæÀÿ{Àÿ
8. Educational qualifications
9. Experience in the subject field of selection
10. Categories to which the candidate belongs: General/Ex-servicemen
œ {ÜÿæB ÓæþS÷
ÓæþS÷êê AæLÿæÀÿ{Àÿ {Üÿ¯ÿ æ
11. Religion
12. Whether you were ever debarred or disqualified by any Public Serv ic e Commission/ A™#Lÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô ¯ÿçµ ÿæSÀÿ {H´ ¯ÿÓæBsú :
Recruitment Board from any of their Examination/selection :
13. Whether you have been ever convicted by any Court for any offence:
14. Do you have any close relative working in Army Air Defence College, if yes, give name and official
www.orissa.gov.in/schooleducation À Resolution No.
17230 Dt. 27.09.10 {’ÿQ;ÿë
address:
15. Nationality:
DECLARATION
I,___________________hereby declare that the particulars filled by me in this form are true to
the best of my knowledge and belief and in case they are found false, my candidature shall be Dist Project, S.S.A.
liable to be rejected.
Station:
Date:
Signature of Candidate
(Name of candidate in Capital letters) Balangir
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 3
Ó´ æ ׿ LLÿþöê
Ó´æ׿ Lÿÿþöê
þöê {
{ss÷œÿçó
÷œÿçó
÷œÿ
÷œ ÿ çó `ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^d
ò eòõùe ùUâ^õò ù^A
{Lÿ¢ ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZ ÿ ¯ÿçµÿç Ÿ Ó´ æ׿ Aœÿë Ïæœÿ H ¯ÿçµÿçŸ fç àÿâæÀÿ NGO
þæœÿZ ÿ{Àÿ $#¯ æ x æNÿÀÿQæœÿæ, Nursing Home {Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿æ{Àÿ Home
Nurse, ¨æ{$æ{àÿæfçÎ H þÜÿç Áÿæ Ó´æ׿Lÿþ ö ê Aæ¯ÿÉ ¿Lÿ {ÜÿD $# ¯ÿæÀÿë þæs÷ç Lÿ
`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêa]ò û Job
¯ æ † ’ ë –ÿö {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿë MEDICAL LABORATORY
TECHN, HOME NURSING COURSE {Àÿ {s÷ œÿçó ’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ {s÷ œÿç ó
iað^cò Ü gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKò þ _ûi Guarantee
100%
¨æÓú ¨{Àÿ Aæ»Àÿ ¨÷ Öæ¯ÿç† ÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿçµ ÿæSþæœÿZÿ{ Àÿ `ÿæLÿçÀÿê LÿÀÿç{¯ÿ æ gûeúeòK ù~ûMýZû : CyZû-@^êý^ 5’5”
Ü {Îàÿ Óë ¯ÿç™æ I SC/ST þæœÿZ ÿ ¨æBô Óë¯ÿç™æ Adç æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷ê þæ{œÿ iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcf Ü Lò Zô VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
Form ¨æBô Rs. 70/- M.O. L À; ë æ
Principal, REGIONAL INSTITUTE Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
Plot No.-298, Baramunda, Near Side Over Bridge, Bhubaneswar-3, AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
M-9238909941, 9238804415, 9583470207 Cuttack:- Plot N o D-106, Bank colony, Sector-9, C DA, CTC ,
PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160
GRAND OPENING 50 VACANCY
20 03Àÿë 201 0 þš{À ÿ {¾{ Lÿò~Óç { ¯ÿæxÿö Lÿç ºæ
¯ ç É´ ¯ÿç ’ÿ¿æÁÿßÀÿë þæsç ÷ Lÿë¿ {àÿÓœÿú Lÿç ºæ †ÿˆÿë à ÿ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¨æÓú Bharat Petroleum Corporation Limited
L À ç$#¯ÿæ M/F þæœÿZÿë Official Channel Partner of OXFORD (A Govt, of India Enterprise)
UNIV ERSITY PRESS. œ ç ¾ë Nÿç LÿÀÿë dç > (No experience/ No Energize your career with a Fortune Global 500 Company
registration fee). Monthly: Rs. 4200-Rs.8400 AæÓ;ÿæ 7 ’ ç œÿ Bharat Petroleum Corporation ltd., is a Fortune 500 and leading Navratna company with an All India presenc e engaged in
þš{Àÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ þæšþ{Àÿ ¨÷ æ$öê `ÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ ÿ > Exploration of Oil & Gas, Refining, Marketing and Distribution of Petroleum Products. The core strength of BPCL has always been
Contac t : pursuit of qualitative excellence for maximization of customer satisfaction. One of the single digit Indian representatives in the

AMAZING CREATION Fortune 500 & Forbes 2000 Listing, we are pioneers in marketing initiatives, employing “Best in Class” practices. We are looking
for dynamic, committed and experienced Legal, HSSE, R&D, Company Secretary professionals and Sector specialists who can
611/G Ganesh Bazar, Palamandap, Near Sivani rapidly assimilate our business processes and are interested in taking up challenging assignments in their respective fields in
Glass House, Cuttack-12, Ph-9238100133 locations spread across the country.
The details of vacancies are as follows :
Design at ion Job Group Qualif ication Min. Work No. of
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL Experience in years Vacancies
OFFICER, MAYURBHANJ Senior M anager - Legal E Degree in Law (M in.3 years course) 15 2
Applications are invited for contractual engagements 8 (eight) Deput y Manager - HS SE B.E/B.Tech/B.Sc. - Engg ( Mechanical/
numbers (UR-2, UR-1 (Women), SEBC-2, ST-1, ST-1 (Women), (Health, Safet y, S ecurity & C Electrical/ Fire Engineering/Industrial S afety) 7 17
SC-1) posts of Junior Laboratory Technician only from the candi- En viro nment)
dates of Mayurbhanj district. Applications in the prescribed format Deput y Manager - Sector B.E/B.Tech./B.S c. - E ngg (M.E /M.Tech. desirable) in
with all required documents should be sent by Regd./Speed Post Specialist ( Lubes- R&D) C M echanical/Prod uct ion/Aut omobile/Chemical E ngineering 7 2
only to the Chief Dist. Medical Officer, Mayurbhanj by mentioning in Deputy Manager - Sector Specialist B.E / B.Tech./ B.Sc. - Engg (M .E / M .Tech. desirable) in
the top of the envelope “Application for the Post of Junior Lab (Lubes-Technical Services) c Mechanical / Production / Automobile / Chemical Engineering 7 3
Technician” which must reach on or before 03.04.2011. Applica-
tions received after 03.04.2011 & by unregistered post will not be Deputy Manager - Lubes - R&D (Rigs) c B.E / BTech./B.Sc. - En gg in Mechanical Engineering/(M .E /
M .Tech in M ech anical Engineering/Industrial Tribology or
entertained. Incomplete application and non-attachment of required
Machine Tool Design is desirable) 7 1
documents with the application will be rejected. For detail regard-
ing general condi tions please vi sit the website : Assist ant M anager -Company B ACS (Addit ional qualification in Law is desirable) 3 2
Secretary setup
www.zssmayurbhanj.gov.in
No. of Posts - 7 {Ur-2, UR(W)-1, SEBC-2, ST-1, ST(W)-1,SC-1}, Sl.N
*AII the qualifications should be full timeoregular
Nam e of
course/from Institutes recognized by AICTE/UGC/AIU Ag e as o n
Consolidated Remuneration Rs. 5200/- per month, Qualification : V acancies Q ualificationscoring minimum 60% marks Salary Ex
.
(relaxable to 50% for SC/ST/PWD candidates). th e Pos t 31 .0 3.20 11
The candidates must have passed in DMLT course from any of the Details of Age Limit and pay scales ar e given below : Master D egree in So cial W ithin th e E xp
3 Govt. Medical Colleges of the State or from AICTE approved
Wo rk (Preferab ly age of in t
private Institutions. Preference will be given to the candidates Job Group Upper Age Limit 0 1 Pay scales in (Rs)
passed from 3 Govt. Medical Colleges of the State. 02as on 01-03-2011
Co un selor s peciali zed inCTC in Lakhs45(Rs)
yrs. Rs.10 ,0 00/ - of
B 30 (U R)29100 - 54500 12.4
Documents to be attached : Attested self signed copy of (1) HSC ps ychiatric so cial w ork) H IV
C 35 32900-58000 13.9
Certificate (2) DMLT Certificate (3) DMLT Mark Sheet (4) Residen- or in Psych olo gy. s ec
E 45 43200 - 66000 18.8
tial Certificate issued after 31.08.2010 (5) valid employment Ex- C an
For further details such as relevant experience, relaxations, place of posting, mode B
of .Sc. N ursing
application, o r procedure
selection W ithinetc.thplease
e
change Card (6) Caste Certificate. G en eral Nu rs ing & age of trai
Age Limit : Not less than 18 years and not more than 32 years as visit our website www.bpclcareers.in and click on ‘Careers @ BPCL-Current
01 Openings’. Only online application will be consid-
on 01.03.2011. Maximum age limit relaxed by 5 years in case of ered. Eligible candidates may apply03 Staff01.03.2011
online from N u rse to 21.03.2011. M idw ifery fro m Go vt./ 45 yrs. Rs .8 ,000 /- NA
(U R)
ST/SC/SEBC and 10 years in case of PH candidates. G ovt. reco gn ised be
Selection Procedure : The Selection will be made on merit basis on
the marks secured in DMLT examination only. ADVERTISEMENT in stitute. p re

N.B. : Authority has the right to cancel and modify the above Th er e ar e vacancies for th e follo wing posts in A .R.T.Centre, S.C.B.Medical C ollege, Cuttack. Ap plication s are
advertisement fully or partially without assigning any reason thereof. invited from eligible candidates having r equisite qualification and experience so as to reach NODAL OFFICER, A.R.T.
MODEL APPLICATION FORM CENTRE, S.C.B.MEDICAL COLLEGE, CUTTACK, within 15days from the date of publication of this advertisement. The
(APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR can didates sho uld su bmit their detailed bio-data along with attested copies of all testim onials along with mark-
LABORATORY TECHNICIAN (MALARIA) sheet in suppo rt of ag e, qualification, experience and an attested passp ort siz e pho togr ap h an d th ey should
1. Name of the Candidate : (in Block letters) m ention the name of the post applied fo r o n top of th e en velop e. Th e ap pointm ents ar e purely contractual and
2. Father’s Name : initial contract is for a period of one year or till the end of the project period whichever is earlier, extendable on the
3. Permanent Address : basis of individual perform an ce and assessm ent.
4. Present Address for Communication :
5. Date of Birth
6. Sex :
7. Home District :
(Residential certificate issued on or after 31.08.2010 for Ser-
vice purpose only)
8. Religion :
9. Caste :
10. P.H. : (Copy of the Valid PH Certificate to be attached)
11. Educational Qualification :
Exam Passed Board Year of Full Marks %of Marks No. of attempts Remarks
passi ng marks obtained

HSC
DMLT
12. Valid Employment registration Number and name of the Emp.
Exchange. N.B. For all the posts, candidates with higher qualification will be given preference. Selection will be done on
DECLARATION Merit cum Interview method. No T.A. & D.A. is admissible for attending the interview. The Vacancies may be
I do hereby declare that the statements made in the application subject to change in future. Decissions of the steering committee will be final & no further correspondence will
be entertained in this regard. Kindly mention the percentage of marks secured in different examinations in the
& copy of the documents submitted with the application are bio-data. Candidates already employed in Government/Public/Private sectors should submit "No Objection Cer-
true and correct to the best of my knowledge and belief. Any
tificate" from their appropriate authority along with the application.
falsification detected and non attachment of the documents will
Sd/-
be liable for rejection of my candidature. Dean & Principal and
Signature of the Candidate
Chairman Steering Com mittee.
Sd./- Chief Dist. Medical Officer Mayurbhanj S.C.B.Medical College, Cuttack.
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 4
Government of India, Ministry of Defence except No Objection Certificate, vii) Person working in Central/State Govt./PSU must apply through

Indian Ordnance Factories proper channel along with the certificate from their Establishment that No Disciplinary Action is
Contemplated/Pending against them and that they have, no objection in releasing them in case of
selec tion, viii) For departmental candidates relevant rules shall apply. ix) Mere submission of
Vehicle Factory, Jabalpur (MP) 482009 application form does not guarantee issue of 'Admit Card' for Written Test/Trade Test, VFJ,
Advertisement No.VF J/LB/DR/SSK/2010-11 Jabalpur will not be responsible for any postal delay, x) Only selected candidates will be informed
Applications are invited for the following Group ‘C’ post of Semi-Skilled grade in the Pay Band R s.5,200-20200/ for their selection in due course after the selection process and no other correspondence on the
- and Grade Pay of Rs.1800/ - plus allowances as admissible to Central Govt. employees, from the citizens of
subject would be entertained, xi) Canvassing in any form will disqualify the Candidate. xii) The
India, who are fulfilling the requisite qualification/ specification as mentioned below on plain paper duly typed or
neatly handwritten in the following format only. Applications should be addressed to the Sr. General Manager, New Pension Scheme i.e. "Defined Contributory Pension Scheme" is Compulsory for all Central
Vehicle F actory,Jabalpur (M.P), Pin-482009 and same should reach within 14 days from the date of publication Govt. Employees who are appointed on or after 01/01/2004 xiii) The services after appointment
of the advertisement in the Employment New s”. are liable to be transferred to any Ordnance Factory in India, subject to exigencies. xiv) The
2. Name of Post and No. of Vacancies: successful candidates will have to give an undertaking that they will be willing for re-designation
to any post as per exigency of production requirement in the factory, xv) The advertisement is
subject to orders, if any, by Hon'ble Courts/Ministry of Defence/ Ordnance Factory Board etc.
xvi) Ex-Serviceman certificate should have been issued by the Competent Authorities. A copy of
discharge certificate also be enclosed.
8. Closing Date: The closing date of receipt of application will be 21st Day from the date of
publication of the advertisement in the Employment News/ Rozgar Samachar. If the closing date
falls on Sunday or Holiday, then the next working day will be taken as closing date of the receipt
of application.
9. Pr eference: During the selection process other thing being equal i.e. marks being equal,
trained Ex-Trade Apprentices of. Vehicle Factory Jabalpur and other Ordnance Factories will be
given preference, if two or more ex-Trade apprentices of Ordnance Factories secure the same
marks then preference shall be given on the basis of NCTVT batch wise seniority.
10. The Sr. General Manager reserves the right to restrict the number of candidates to be called
for written Test/Practicai Test to a reasonable limit and also reserves the right to increase/
decrease the number of vacancies in the trade/category.
11. Method of Selection: The selection will be based on performance in the written examina-
tion and trade test (practical). After scrutiny of the applications, eligible candidates will be issued
call letters to attend for a written examination. The written examination will be of 100 marks and
objective type based on NCTVT syllabus. The shortlisted candidates to the extent of three times
of vacancies will be called for trade test in the concerned trade. Trade test will be 100 marks.
Final selection will be based on final merit order prepared based on the marks obtained by the
candidate in written and trade test.
12. Rejection of Application: The application shall be liable to be rejected on following grounds:
i) If, application is rec eived after the closing date for any reason whatsoever. ii) If, Date &
signature is not appended in the Application form on the prescribed places, iii) If, the age of the
candidate exceeds the prescribed age limit on the closing date, iv) If the essential qualification is
not possessed by the candidates.v) If, photograph (self-signed) is not pasted in the application
form and the signature is not partly on the photograph and partly on the application form. . vi) If
copies of all supporting documents duly attested by Competent Authority are not enclosed, vii) In
case of OBC candidates: if OBC declaration is not signed by the candidate and recent 'Non
Creamy Layer' certificate is not attached. viii) If application is not complete in any respect as per
the requirement given in the advertisement, ix) If amount of DD/IPO is not as per advertisement and
is prior to the date of publication of advertisement. x) If overwriting or blocking is found on the
# If sufficient candidate are not available in required PH category, there will be lateral exchange application-Application should be submitted to the Sr. General Manager, Vehicle Factory, Jabalpur
of vacancies in anyone of these PH category. i) Machinist: One Leg, Partially Deaf and Deaf ( ii) (M.P), Pin - 482009, in the following format
Fitter Genl : One Leg, Both Legs, Partially Deaf and Deaf. (iii) Turner : One Leg, Partially Deaf and Format For Application Please paste (not
Deaf (iv) Grinder : One Leg, Partially Deaf and Deaf 10% of vacancies are reserved for Ex- To, stapled) a recent
Servicemen. They are eligible for age relaxation as per rules. Posts reserved for Physically The Sr. General Manager, Passport size
Handicapped Persons and Ex-Serviceman will be adjusted by Horizontal Reservation i.e the photograph
Vehicle Factory, Jabalpur (M.P), Pin - 482009 duly self attested
selected candidate will be adjusted against the categories of SC/ST/OBC/UR to which they Sub: Application for the post of _________________
belong. If sufficient candidates are not available for particular posts/trades the vacancies'can be Ref: Advertisement No___________Dated__________Published in_____________
added to the other posts/trade. Abbreviation:- UR = Un-reserved, SC = Scheduled Caste, ST = 1) Name in Full: English (Block Letters)/ln Hindi_________
Sc heduled Tribe,OBC = Other Backward Classes PH = Physically Handicapped, OH = (As written in SSC Certificate)
Orthopaedically Handicapped, HH = Hearing Handicapped, Ex-SM = Ex-Serviceman 2) Father's/Husband's Name: English (Block Letters in Hindi______
3. Age Limit: 18 to 32 years for General Candidates, as on last date of receipt of application. 3) Nationality:____________
Relaxation: i) Upto the period of trade apprenticeship, ii) Upto 5 Years for SC & ST candidates as 4) Sex: (Male/Female)___________
per rules. iii) Upto 3 Years, for OBC candidates on production of Caste Certificate with "Non 5) Date of Birth: In (DD/MM/YY Format)
Creamy Layer" clause issued by the Competent Authority. .iv) Upto 3 Years in 'addition to the Date Month Year
period of service rendered in the Defence Services for Ex-Servic emen on production of Dis (Attested Copy of School certificate/birth certificate showing Date of Birth to be enclosed)
charge Certificate for Ex-Serv ic emen iss ued by Competent Authority. v) Upto 10 Years for 6) Age as on the" last date of submission of Application: Years Months Days
Physically Handicapped Persons on production of Medical Certificate required for'Central Gov- 7) If Ex-Trade Apprentices of Ordnance FactoryYes/No If Yes : a) Name of Factory:___________
ernment Service issued by Competent Authority, vi) Upto 40 Years for Departmental Candidates b) Batch No.___________ c) T. No. d.Period of Apprentice: From___________ To _______
with 3 Years continuous service (additional 5 years for SC/ST and 3 Years for OBC candidates). d) Period of Apprentice: From___________ To________
4. Application Fees: Candidates except SC/ST/PHP/Ex-Serviceman must send application fee (No.of Years___________) e) Date of Passing NCVT:
in the form of Crossed Indian Postal Order/Demand Draft-in favour of "Sr. General Manager, 8) Category : GEN/OBC/SC/ST
Vehicle Factory, Jabalpur for Rs. 50/- (Rupees Fifty only). The Postal Order should be issued 9) Correspondence Address: ___________
after the date of publication of the advertisement. The issuing date of Postal Order should be 10) Permanent Address: ____________
indicated clearly. The application fee is not refundable. 11) Nearest Railway Station _______________
5. Qualification Essential a) : For the post of Carpenter, Electroplater, Fitter Electronic, Fitter 12) Employment Exchange Registration No.& Date, If any, : No.__________Date______
Genl, Fitter Pipe, Fitter Refrg, Fitter Instrument, Grinder, Machinist, Miller, Millwright, Painter, Tool 13) Particulars of Fee: DP/IPO. No. __________Issuing Post Office/Bank ______Issuing Date
Maker, Turner, Welder and Electrician: National Council for Vocational Training (NCTVT) Certifi- _______Rs.__________
cate in the relevant trade failing which by ITI or equivalent Diploma Certificate holder No inter 14) Educational Qualification & Other qualification:__________
changing of trade is permissible. b) For the post of Cable Jointer, Exam Engg, Fitter Auto Etec, (Attested copies of all mark sheets and certificate to be enclosed):-
Fitter Automobile, Fitter Electric, Fitter T & G, and Mason: National Council for Vocational Training
(NCTVT) Certificate in the trades of Fitter, Machinist, Welder, Electrician, Fitter Electronic, failing
which by IT or equivalent Diploma/Certificate holder.
6. Photographs: the candidate should affix his/her recent (not more, than three months old)
passport size photograph on the application form at the prescribed place duly sighed by him/her.
The candidate's signature on the photograph should be in such a way that signature is partly on
the photograph and partly on the application form. He/She should also affix the same photograph
(Without self-signed) on the admit card.
7: General Note: i) Candidates appearing for written Test/Trade Test will travel on their own
expenses (ii) SC/ST candidates shall be paid only Second Class Railway fare or Bus Fare for to
and from journey chargeable by shortest route provided that the distance travelled by Rail/Bus
each way exceeds 30 Kms. Extra charge if any, incurred for reserving seat/sleeping berth in the
train will not however be reimbursed. iii) Newspaper cutting should not be used as application
form. However there is no objection to submit the application in printed/typed format, subject to
that the format of the application is same as given in the advertisement. Overwriting or blocking
in any form is not permissible. Changs if any is to be attested with full signature of candidate.
iv) Name of post applied for must be clearly superscribed/written on the top of the envelope in ¦
capital letters, v) Submissions of false/incorrect/incomplete information and/or dubious/bogus
document shall disqualify the candidate, vi) Copies of all the documents i.e. Date of Birth Certifi-
cate, Educational Qualification and certificate and mark sheet, NCTVT/ITI Certificate, Experience
certificate, Caste certificate, Ex-Servicemen certificate, Physically handicapped certificate, duly
attested by a Gazetted Officer should be enclosed with the application. 'No Objection Certificate'
should be enclosed in original, where applicable. No document should be enclosed in original
Continued page
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 5

Ó´†ÿ¦ Éçäæ{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ þÓë™æ Tamilnad STAFF SELECTION COMMISSION


Stenographer Grade (C&D) Examination, 2010 Declaration
Ó´ †ÿ¦ Éçäæ{Àÿ xÿç{ ¨âæþæ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ{Àÿ œÿæþ {àÿQæB¯ÿæ ¨æBô Ó¯ÿöµÿæÀÿ† ÿêß Mercantile of Written Result to call the candidates for Skill Test (Ste-
Aœÿú àÿæBœÿú ¨÷¯ÿõˆÿç ¨Àÿê äæ ’ÿç àÿâêÀÿ FœÿúÓ çs çÀÿ ¨÷ {†ÿ¿Lÿ Ôÿëàÿ{Àÿ œÿç¾ë Nÿç
¨æBô Ó´† ÿ¦ Éç äLÿZ ÿë {s÷œÿçó {’ÿ¯ÿæ œÿçþçˆÿ `ÿæÜÿç ’ÿæÀÿ Aµÿç ¯ÿõ •ç {Àÿ þæœÿ¿¯ÿÀÿ Bank Ltd. nographer Grade ‘D’ Only).
’ çàÿâê ÜÿæB{LÿæsöZ ÿ D{àÿâQœÿêß Àÿæß üÿÁÿ¨÷ ’ÿ {ÜÿæBdç æ Éçäæ A™# LÿæÀÿ Customer Ori- Staff Selection Commission conducted the Stenographer Grade (C&D) Examination, 2010 on
A™# œÿç ßþ, 2009 H Ó¯ÿöÉç äæ Aµÿç¾æœÿÀÿ ¨÷œÿ H Lÿæ¾ö¿æœÿ´ßœÿ ÓÜÿç†ÿ 9.1.2011 at various centres all over the country. A otal of 37839 candidates appeared in the said
ented & Commit- examination. 2. Following is the list of 10654 candidates in roll number order who have qualified
{Lÿ¢ÿ÷ ÉæÓç† ÿ Aó`ÿÁÿ H Aœÿ¿ Àÿæf¿{Àÿ †ÿˆÿëàÿ¿ `ÿæÜÿç’ÿæ ÓõÎ ç {Üÿ¯ÿæ AæÉæ
ted to Excellence provisionally in the written part of the examination for Skill Tests for the post of Stenographer
L À æ¾æDdç H {’ ÿÉ ÉÉÀÀ Óæ™æÀÿ~ Ôÿë àÿ{Àÿ ¨÷ æ$þç Lÿ Éç äLÿZÿ œÿç ¾ëN ÿÿçç Regd.Office:57, V.E. Road, Grade ‘D’ only subject to their fulfilling all eligibility conditions and also correctness of the
¨æB ô {¾
¨æBô {¾æS¿
æS¿ xÿç F xxÿúxÿÿúú (Ó´ † ÿ¦ Éç äæ) H ¯¯ÿçÿç F xÿú (Ó´ † ÿ¦ Éç äæ)Læ)Lÿÿëë Thoothukudi-628002 information furnished by them in their applications. The number of candidates to be called for Skill
Ó´ê Lÿõ †ÿç ¨÷’ÿæœÿ ¨æBô
¨æB ô œÿ¿æÓœÿæàÿ LÿæDœÿÓçàÿ üÿÀÿ sç `ÿÓö Ffë{ LÿÓœÿ Web site.www.t mb.in Test for the post of Stenographer Grad e * C* out of these qualified candidates will be
(Fœÿú Óç s çB) ’ÿ´ æÀÿÀÿææ ¯ÿç j©ç fæÀÿç LÿÀÿæ¾æBdç
LÿÀÿæ ¾æBdç æ Ó¯ÿö µÿæÀÿ†ÿê ß ¨÷¯ÿõ ˆÿç d eclared in due course. T he c ut-off fixed and av ailability of candidates under different
INVITES APPLICATION categories is as under:
(Aæ¨uç` ë ¿xÿ) ¨Àÿêäæ ¨æBô FÜÿç ¨ÀÿçÌ’ÿ ’ÿ́æÀÿæ ÓþÖ fæ† ÿê ß H Aæó`ÿÁÿçLÿ FROM THE ELIGIBLE Category SC ST OBC EXS PH HH VH UR TOTAL
Q¯ÿÀÿLÿæSf H œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ{Àÿ xÿç{ÓºÀÿ 2010{Àÿ ¯ÿçÖõ †ÿ ¯ÿçj樜ÿ fæÀÿç ARCHITECTS Cut - off Marks 49 36 53 36 30 30 30 59 —
L Àæ¾æBdç æ FÜÿæ ÓþÖ AæÉæßê ¨÷æ$öê Zÿë þ{œÿ ¨LÿæB ’ÿçA æ¾ædç {¾, xÿç{¨âæþæ Tamilnad Merc antile Bank Candidates available 1970 989 3627 27 407 20 37 3577 10654
Bœÿú Ffë {LÿÓœÿ-Ó´†ÿ¦ Éç äæ (Éë~ç¨æÀÿëœÿ$#¯ æ H É÷¯ ~ {’ÿæÌ$#¯ æ), xÿç{¨âæþæ Ltd., a leading private sector
3. The results are purely provisional and subject to the recommended candidates fulfilling all
Bœÿú Ffë{ LÿÓœÿ-Ó´† ÿ¦ Éçäæ (þæœÿÓç Lÿ AœÿS÷ Ó Àÿ) H xÿç{¨â æþæ Bœÿú bank with head quarters at
the eligibility conditions prescribed for the post in the Notice of Examination and also subject to
Ffë{LÿÓ œÿ-Ó´† ¦ Éç äæ (’ÿõÉ¿{LÿæÌ $#¯ÿæ)Zÿ ¨æBô 2011-12 Éçäæ ¯ÿÌö Thoothukudi invites applica-
thorough verification of their identity with reference to their photographs, signatures, handwrit-
tions from the Architects for
¨æBô œÿæþ {àÿQæB¯ÿæ ÓLÿæ{É Ó¯ÿµö æÀÿ†ÿêß Aœÿúà æBœÿú Aæ¨uç `ÿë¿s {sÎ ¨æBô empaneling in our panel of
ings, etc., on the application forms, admission certificates, etc. The candidature of the candi-
¨íÀÿ~ {ÜÿæB$# ¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ S÷ Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ 15 þæaÿö 2011, dates are liable to be cancelled by respective Regional Directors in case of the candidates
Architects. The task of the found not fulfilling the eligibility conditions or for any other genuine reasons. . -
œ çþ§àÿçQ#† SëÀÿ†ë ´¨í‚ÿö †ÿæÀÿçQ æ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ ÓÜÿç† ÿ ¨÷ Óú{¨LÿÓ u Àÿ ¯ÿçj©ç H Architect will be building lay- 4. For candidates belonging to reserved categories for whom certain percentage of vacancies
D¨àÿ²†ÿæ - 27 xÿç{ÓºÀÿ, 2010 ¨íÀÿ~ {ÜÿæB$# ¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷Àÿ out preparation, obtaining are reserved as per Government Policy, the category status is indicated against their Roll
Municipal / Corporation ap-
S÷Üÿ~Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿç Q-15 þæaÿö, 2011 AœÿúàÿæBœÿú ¨Àÿê äæ ¨æBô {ÉÌ proval, preparation of tender
Numbers. It is important to note that some of these candidates have been declared qualified only
† æÀÿçQ- 10Àÿë 30 A{¨÷àÿ, 2011 þš{Àÿ æ for the category mentioned against their Roll Numbers. If any candidate does not actually belong
document for cons truction, to the category mentioned against his/her name, he/she may not be eligible to be included in the
(sç¨ú¨~ê:¯ÿˆÿö þæœÿ $# ¯ÿæ ¨Àÿêäæ {Lÿ¢ ÿ÷ ÓÜÿç† ÿ ¾’ÿç 50Àÿë D–ÿö Aæ{¯ÿ’ÿœÿ work supervision, s crutiniz- list. It is, therefore, in the interest of the candidates concerned to immediately contact the
Ü ÖS†ÿ {ÜÿæB$æF {†ÿ{¯ÿ Àÿæf¿ Àÿæf™æœÿê{Àÿ FLÿ ¨Àÿêäæ {Lÿ¢ ÿ÷ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ing contractquotation, and fi- respective Regional Office of the Commission in all such cases where they do not belong to the
A™# Lÿ fæ~ç ¯ÿæ¨æBô H AàÿBƒç Aæ AœÿúàÿæBœÿú Aæ¨uç `ÿë¿ xÿ {sÎ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ nal bill certification etc., category shown against their Roll Numbers.
L Àç ¯ÿæ ¨æBô àÿSúA œÿú LÿÀÿ;ÿë æ www. stavatonlineeexams.com H For mor e details please 5. The Skill Test are scheduled to commence tentatively in the first fortnight of March, 2011.
visit ban k’s web sit e In this connection the following points are brought to the notice of the candidates.
L çºæ www.rehabc ounc il.nic .in
www.tmb.ln Skill Test in Sten ography:
À çÜÿæ¯ÿçàÿç{sÓœÿ LÿæDœÿÓçà Aüÿú BƒçAæ a) The Skill Test will be taken-on computers.
b) The Skill Test would be qualifying in nature. The candidates will have to appear for the
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION stenography test. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English/Hindi at the
Speed of 80 w.p.m. for the post of Stenographer Grade The transcription time is as under:-
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110 002 English - 50 minutes Hindi - 65 minutes
c) There is no exemption from Skill Test for any category of candidates. d) If the candidates had
The University Grants Commission invites applications for the award of fellowship for the year not indicated the medium of Stenography Test at relevant place in the application form”, the
2010-11 under RAJIV GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP SCHEME (RGNFS) for the benefit of Commission will consider English as the medium of Stenography Test for such candidates and
SC/ST candidates for the consideration to select the candidates for award of fellowship belonging to candidates will not be allowed to change the medium at subsequent stage. e) VH candidates
SC/ST category under the scheme. will be required to transcribe the matter in 75 minutes for English Shorthand or in 100 minutes for Hindi
The scheme has been initiated keeping in view the social background of the candidates for the Shorthand for the post of Stenographer Grade ‘D’. f) The Skill Test will be held at Commission’s
deprived section of the society and to provide them opportunity to undertake advanced studies Regional /Sub-Regional Offices or another centres as may be decided by the Commission. 6. Result
and research in Sciences, Engg*. & Technology, Humanities and Social Sciences in Indian Uni- of this examination is available on SSC’s Website: http:// ssc.nic.in and http://sscresults.nic.in.
versities & Colleges. There are 2000 slots for scheduled caste and 667 slots for scheduled tribe (Satya Pr akash) Under Secr etary (C.I)
every year for all subjects . 3% seats are reserved for phys ically handicapped candidates
belonging to SC/ ST categories as per Govt, of India norms. The objective of this award is to Indian Ordnance Factory....(Continuation from page-4)
provide fellowship in the form of financial assistance to students belonging to SC/ ST to pursue
studies leading to M.Phil/Ph.D degree (full time) in Sciences, Engg. & Technology, Humanities and 1 8) For Physically Ha ndicap ped cand id ate s_ ___ ___ ___ ____ % (M ent io n t he t ype & percen tage
Social Sciences. The candidates should have a Post Graduate degree in the concerned subject of disability) (The m inimum deg ree of disability in order fo r a perso n t o b e e ligible is 40%. Attested
& registered for M.Phil./Ph.D. in recognized University/Institute/College, the tenure of fellowship co py o f PH Certificat e o bta in ed from Co mp ete nt Au tho rity sh ou ld be en closed .) Ca teg ories o f
is initially for two years under the RGNF scheme. Before expiry of this period, the work of the Disa bility su it able f or the jo b.
Fellow will be evaluated by the Committee of three members comprising of Head of the Depart- (i) Machinist : On e L eg, Both Dea f an d Deaf (ii) Fitter Ge nl: One Leg , Both Le gs, Partially Deaf and
Deaf (iii) Turn er : One leg, Partia lly Deaf an d Deaf (iv) Turn er: One L eg, pa rtially deaf and deaf
ment, Supervisor and one outside expert to be constituted by the concerned Department of the
19 ) List of all en closures :
University/ Institution/ College. If the research work is found satisfactory, his/ her tenure will be (1) Proof of Date of Birt h
extended further for a period of three years under the enhanced emoluments of the Rajiv Gandhi (2) Fa ctory Ap pre ntice ship Ce rtificate
National Senior Research Fellowship (RGNSRF). The recommendations of the Committee shall (3) E duca tiona l Qua lif ica tion Certificate (4)NCTVT Ce rtificat e/ITI Certificate
be submitted to the UGC for upgradation to the level of RGNSRF. (5) Caste Certificate (6) IPO/DD (7)Other rela ted d ocumen ts
P lace :
Dat e: Sig nat ure of the can dida te_ ___ __ ___ __
Nam e o f t he can dida te_ ___ ___ __ ___ __
Declaration by all candidates : I here by decla re th at all the statem ents mad e, in this applica tion
a re true, complete , a nd co rrect th e b est of my kno wled ge and belief , in the the eve nt o f a ny
info rmation b eing f ound false/lncorre ct for an y docum ent b eing found dub io us/bog us and of my
ineligibility b eing detecte d arytime eith er befo re or after th e Tra de te st/Writt en te st my can dida-
tu re will stand automat ically cancelled . (b) In the event of m y selectio n’, I h ereb y give an unde rtak-
ing that I will be willing f or re-designa tion an y equivalent trade/p ost in the exigency of service.
Declara tion b y OBC can didate s only
I __ __ ___ __ __ __ _-So n/ Da ug ht er o f Shri_ __ ___ __ __ _re side nt_ __ __ __ __ __ __o f villag e/t own /
cit y__ __ __ __ _d istrict_ __ __ __ __ __ ___ _S ta te ___ __ __ __ __ __ he reby de clare t ha t I b elo ng to
th e____ _Community which is recogn ized as a ba ckward class by th e Govern ment of Ind ia
fo r th e purpose o f re se rvation in se rvice s a s per ord ers cont ained in Governme nt of India for the
pu rpose of-reservatio n in service s as per orders contained in Department of Perso nnel a nd Train ing
Off ice Me moran dum No .36 012/ 22/ 93- Estt .(S CT) dat ed 0 8-09-19 93 a nd as am end ed. It is a lso
d eclared t hat I d o n ot b elong to pe rson s/section s (Cream y Laye r) m ent io ned colum n 3 of the
Sche dule to the a bove-ref erred office Mem orandum , dat e d 0 8-0 9-1 993 a nd a s amen ded. Place .
Sig natu re of the can didat e
Pat e:_____ ______ ______ ______ ___ Name of the candidat e
Ad mit Card (To ba filled'by th a cand id ate, fill in two co pies sepa rate ly)
The applications in the prescribed format given below may be sent to MR. JOGINDER, DEPUTY
Ap plied fo r the po st: ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __
SECRETARY, (SA-III), UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG, Na me __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
NEW DELHI - 110002 duly forwarded by the Registrar/ Director/ Principal and competent authority A ddre ss__ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ ___ __ __ __ _ Please a recent
of the Universities/ Institutions/ Colleges where the fellow desires to undertake research work Cat eg ory_ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ passport s iz e
latest by 20th March. 2011 (non-extendable). The candidates may also go through UGC website S ig na ture of th e cand ida te_ ___ __ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ photograph
(www.ugc .ac.in) for detailed terms & conditions. The selection will be made by an Expert For Official Use On ly
Committee on the basis of merit. The decision of the Commission in this regard shall be final. Roll No .
Cate gory
Direct & incomplete applications will not be entertained. “T he application form received
Name of Centre
from the candidates who will no t be selected for fellowship will b e destroyed after
Centre Code
six months of the selection made in that respective year under the scheme. Hence- Date of Exam.
forth, such application for m can not be called for after destroying.” Time of Exam
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 6
Department of Defence Production ees from time to time. (vi) Applications received beyond the last date will not be accepted. The
factory shall not be responsible for any postal delay or failure. (vii) The posts are to be filled at
Ordnance Factory Project Korwa, Distt- Chhatrapati Shahuji Maharaj Nagar (U.P). However, the
Ordnance Factory Project, Korwa Uttar Pradesh services are liable to be transferred to any other Ordnance Factory in India under the Ordnance
Applications are invited for the following posts in the Industrial Establishment of Ordnance Fac- Factory Board. (viii) Applications may be submitted as per the given proforma only. Incomplete
tory Project Korwa, Distt. Chhatrapati Sahuji Maharaj Nagar (U.P) from Citizens of India who fulfill applications and applications with overwriting/cutting will be rejected. Newspaper cutting should
the requisite- qualifications and specifications as mentioned below on plain paper (A-4 size) duly not be used as an application form. Photocopies (duly attested by Central/State Govt. Gazetted
typed or neatly handwritten in block letters in the prescribed format only. Applications along with Officer or Competent Authority ) of all the relevant documents i.e. mark-sheets/certificates of
two self-attested photographs and the attested photocopies’ of all the relevant documents i.e. educational technical qualification, caste certificate & physically handicapped certificate (wher-
mark-sheets/certificates of educational & technical qualification, caste certificate & physically ever applicable), proof of age, proof regarding experience in the relevant field and other testimo-
handicapped certificate (wherever applicable), proof of age, proof regarding experience in the nials, if any must be enclosed with the application. The total number of documents should be
relevant field and other testimonials if any, should be addressed to THE GENERAL MANAGER, mentioned in the application form. (ix) The envelope containing the application must be super-
ORDNANCE FACTORY PROJECT, KORWA, PROJECT OFFICE : A-1/30, VIRAM KHAND, GOMTI scribed as APPLICATION FOR THE POST OF________________(name of the post applied for)
NAGAR, LUCKNOW- 226010 and the same should reach the addressee within 14 days from the and Category______ (whether GEN/SC/OBC/PH/EX-SER). (x) Applicants must affix one self-
date of publication of the advertisement in the ‘Employment News . attested (partially on the photograph and partially on the application) passport size photograph
(not more than three months old) on-the application in the specified space given in the application
format and also enclose two more copies of same photograph self-attested on the front side
along with the application. (xi) SC/OBC/PH certificate must be issued by prescribed Competent
Authorities and in the prescribed format applicable in terms of existing Govt, rules/order. OBC
Certificate must specifically include clause regarding "exclusion of Creamy Layer" and should be
updated/valid at the relevant point of time i.e. the last date of receipt of application. (xii) It may be
noted that bringing any outside, extraneous or political influence for getting employment in the
factory s hall render a candidate ineligible. 9. Caution to All Applicants : Some unscrupulous
elements may approach with the assurance of procuring appointment for you in the factory
through illegal gratification.You must not fall prey to such false assurances or exploitation and
must not entertain or encourage such elements in any way. It is emphasized and re-assured that
the selection will be done strictly in a transparent manner.
Application Format
To
The General Manager,
Ordnance Factory Project Korwa
A-1/30, Viram Khand, Gomti Nagar
Lucknow-226010 (U.P)
Subject: Application for the Post of__________Semi-Skilled.
Reference: Advertisement published in the Employment News No. ______date_______
1. Name (in full Block Letters):

*Gen= General, SC = Scheduled- Caste,OBC= Other Backward Class, PH= Physically Handi-
capped, HI-Hearing Impaired, OH= Orthopaedieally Handicapped, Ex-Ser= Ex-Servicemen. [The
above vacancy position is subject to variation at the discretion of the General Manager, Ordnance
Factory Project, Korwa depending upon the situation at the relevant time.] Notes for Physically
Handicapped Persons: Physical requirement and functional classification for the post reserved
for 'PH' candidates are as follows:-
Name of the post : Fitter General Fitter Electronic Machinist/CNC Operator Grinder Welder
Electrician Fitter Auto Fitter Pipe Jig Borer Millwright OMHE Examiner Labour Semi-Skilled, Cat-
egory : Hearing Impaired, Orthopaedieally Handicapped, Physical Requirement :ST, SE, F, ST, SE,
F, Functional Classification : PD, D, OL, BL
NOTE: ST = work performed by standing, SE = work performed by seeing, F= work performed by
manipulating (with fingers), PD = Partially Deaf, Deaf, OL = One leg affected, BL = Both legs
affected but not arms. . ,
2. Age Lim it: 18 to 32 years as on last date of receipt of application. Relaxation in upper age limit
for the reserved post for SC - 5 years, OBC - 3 years {on production of caste certificate with
"Non-Creamy Layer" clause), PH -10 years (SC-15 years & OBC -13 years for PH candidates).
The upper age limit for Govt. Employees is 40 years (SC-45 years, OBC-43 years & PH - 50 years
for Govt. Employees). The crucial date for determining age limit shall be the closing date/ •last date
of receipt of applications i.e. twenty-first day from the date of publication of the
advertisement in the 'Employment News'. 2.1. Ex-Trade apprentices of Ordnance Factories will
be given relaxation in age to the extent of the period for which they had undergone training.
3. Closing Date: The last date of receipt of application will be twenty-first day from the date of
publication of this advertisement in the 'Employment News'. 4. Essential Educational & Technical
Qualification: (For Post S.No. 1 to S.No.12) i) Matriculation Passed or equivalent examination.
ii) Must possess NCTVT Certificate in the relevant trade failing which by ITl or equivalent Diploma/
Certificate holder in the respective Trade. 4.1 Eligibility : Eligibility will be considered only for the
trade for which the candidates possess the relevant Qualification. No inter-changing of trades is
permissible. 5. Essential Educational Qualification (For Post at S.No. 13) Matriculation.
8. Mode of Selection: Selection will be based on an objective type written examination con-
forming to the NCTVT syllabus for a particular trade. Successful candidates wil be called for a
practical trade test. Both the written examination and the practical trade tests will carry equal
weightage and the final merit will be based on the combined marks of the two. 6.1 In the selection
process, other thing being equal"; Ex-Trade Apprentices of Ordnance Factories shall be given
preference.
7. Application Fee: An application fee of Rs. 50/- is to be paid in the form of Demand Draft/
Crossed Indian Postal Order only in favour of the General Manager, Ordnance Factory Project,
Korwa. However, no fee will be charged from SC/PH candidates The DD/lPO should be issued
12. Details o f IPO/DD
after the date of publication of the advertisement. The application fee is not refundable.
13. Number of docume nts en clo se d wit h this ap plica tio n:
8. General Instructions: (i) Mere fulfilling the minimum prescribed qualification will not vest any Decla ration : I do hereby decla re tha t all the sta tements ma de in this ap plication are tru e, complete
right upon the candidate for being called for the test The factory will not entertain correspon- and correct to the best of my knowledge and belie f. I understa nd that in the event of an y information
dence in this respect and interim inquiry will not be attended to. (ii) Persons working in Central/ being fou nd su ppressed/ false/incorrect o r ine lig ib ility b eing dete ct ed b efo re or aft er the Examina -
State Govt, or PSU must apply through proper channel along with a certificate from their Establish- tion/ Trade Test, my cand idatu re /app ointm ent is lia ble to b e can celle d.
ment that neither any disciplinary case is pending nor contemplated against them. They must also Plac e: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
enclose a certificate from the Establishment concerned that in case of selection, their establish- Da te: Left Thumb Im pre ssion
ment shall release them immediately. (iii) New entrants (on or after 01/01/2004) to Central Govern- Signa ture o f th e Cand idate
ment Service will be governed by New Pension Scheme termed as "Defined Contribution Pension Decla ration by OBC Candidates Only
Scheme" and existing provisions of CCS (Pension Rules), 1972 will not be applicable to them. I_ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _s on / da u gh t er of S hri __ _ __ _ __ _ __ re sid e nt of vill ag e /t o wn /
Also 'GPF' and 'DCRG' Scheme are not admissible to them. (iv) Only SC/PH candidates will be paid city__ __ __ ___ __ _District_ ___ __ __ ___ __ St ate __ __ __ ___ _h ereb y d eclare th at I belo ng to t he
travelling allowance of second class Railway/Bus fare as per existing Govt, rules for onward ______ ____comm unity wh ich is re cog nized as a Backward Class b y the Govern ment of India fo r the
and return journey performed by shortest route on production of journey details as well as purpose of reserva tion in se rvices as pe r ord ers co ntained in th e Departme nt of ‘Perso nnel * and
Railway Receipts/Bus Ticket and attested photocopy of SC/PH certificate, provided that the to Training Office Memorand um No 36 01/22 /93-Estt. (SCT) dated 08/0 9/199 3. it is also de clare th at I
do n ot b elong to p erso ns/sections (Cre amy L ayer) m ention ed in column 3 in the Schedu le to the
and fro distance travelled is more than 30 KMs. (v) All the above posts carry pay band and grade
abo ve refe rred Office Memo ra ndu m d ated 08 /09 /199 3.
pay as shown against each plus usual allowances as admissible to Central Government Employ-
Da te: Signa ture o f th e Can didat e:
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 7
ADMISSION OF ACT. APPRENTICES UNDER Admission to Act. Apprentice course of candidates will be made on the basis of marks obtained
by the candidates in Matri culation, 10th Class (10+2 sys tem) or equivalent rec ognised
APPRENTICESHIP ACT-1961 degree with ITI degree from NCVT in the designated trades i.e. in Fitter or i n Welder or in
Electrician or in Ins trument Mec hanics for Asans ol Division and in Fitter or in Machinis t or in
IN JAMALPUR WORKSHOP, IN ASANSOL DIVISION Welder (G&E) or in Electrician or in Mech,. (Dsl.) for Jamalpur Loc omotiv e Workshop and in
Fitter-or in Welder or in Electric ian or in Mech. (Ds l.) or in Elec tronics Mechanics for Malda
AND IN MALDA DIVISION Division.
Adm ission Notice No. E/WSR/Act.Appr./JMP/ASN/MLDT/10-11, Dated 02.02.2011 No extra weightage shall be granted to the candidates having higher educational qualification. A
Closing Date: 22.03.2011 Time: 16.00 hrs. separate list will be prepared trades wise for Jamalpur, for Asansol Division and for Malda
Applications are invited in the enclosed proforma from the candidates alongwith Ex. Servicemen Division and their merit position will be prepared separate for each trades for Jamalpur Workshop,
children of deceased/disabled Ex. Servicemen, including those killed/disabled during peace time/ Asansol Division and for Malda Division on the basis of High School Marks and ITI in respective
children of Ex. Servicemen, children of serving Jawans/children of serving Officrs/Ex. Service- trade.
men, who have passed High School with at least 50% Marks and completed ITI from NCVT in the (2) Period of training of candidates for different des ignated Trades will be decided as per
trades indicated separately for Jamalpur Workshop, Asansol and Malda Divisions for admission instructions issued from time to time by Regional Directorate, Apprentice Training (East Region),
to Act. Appreentices. Course in Jamalpur Locomotive Workshop, in Asansol Division and in Malda Ministry of Labour, Govt, of India. During the training period residential facilities will not be pro-
Div is ion. Candidates should apply separately for Jamalpur Workshop, Asansol Division and vided as per RDAT
Malda Division. If applied for the above Workshop and Divisions in a single application then the Attention: It is clarified here that appointment will not be given by the Railway Administration nor
application will be rejected. Selected candidates will be given necessary training as per existing Railway Administration is obliged to give appointment to the admitted candidates after completion
rules in the following designated trades. of training. This training is being given under statutory obligation of the Apprentice Act -1961. After
Trades with communal break-up are as under: training the trained apprentices will be discharged and Railway Administration will give no ap-
(A) For Locomotive Workshop Jamalpur: pointment. They can not file case in the Court claiming appointment in the Railway. (3)Age: Age will
be reckoned as on 01.07.2011. (a)The age of UR candidates should not be less than 15 years and
more than 24 years i.e. the date of birth should be within 01.07.1987-to 30.06.1996, (b)The age
of OBC candidates should not be less than 15 years and more than 27 years i.e. the date of birth
should be within 01.07.1984 to 30.06.1996. (c) The age of SC and ST candidates should not be
less than 15 years and more than 29 years i.e. the date of birth should be within 01.07.1982 to
30.06.1996.
(d) Persons with disabilities: (a) The age of UR candidates should not be less than 15 years and
more than 34 years i.e. the date of birth should be within 01.07.1977 to 30.06.1996. (b) The age
of OBC candidates should not be less than 15 years and more than 37 years i.e. the date of birth
should be within 01.07.1974 to 30.06.1996. (c) The age of SC and ST candidates should not be
less than 15 years and more than 39 years i.e the date of birth should be within 01.07.1972 to
30.06.1996.
(e) Ex. Serviceman: The upper age limit is relaxable for ex-servicemen upto the extent of service
rendered in defence forces plus 3 years provided they have put in a minimum of 06 months
attested service.
Ex. Servicemen who have already joined the Govt, service on civil side after availing of other
benefits given to them as ex-servicemen for further employment can not claim ex-servicemen
status for the purpose of this.admission, such a person will be deemed to be civil employee and
will accordingly be entitled to only such of the benefits like relaxation of age etc. as admissible to
civil employee, in the normal course in accordance with the existing instructions in this regard
subject to his fulfilment of the conditions governing the grant of such benefits. Sons/daughters/
wards of ex-servicemen are not eligible to apply for the seats reserved for ex-servicemen. For
ex-servicemen applying for the apprentice categories, the upper age relaxation for admission in
Apprentice category is 40 years inclusive of all other relaxation in age limit. Apprentice means the
category wherever training is prescribed. Thus the date of birth of the candidate should be within
01.07.1971 to 30.06.1996.
(4)Educational Qualification: Candidates must have passed Matriculation,. 10th Class (10+2 sys-
tem) or equivalent recognised examination from recognised Board/University with not less than
50% marks and must have ITI degree from NCVT in the trades notified above. Candidates without
ITI degree in above notified trades need not apply. (5)Mode of Admission: Candidates obtaining
highest marks in Matriculation, 10th Class (10+2 system) or equivalent recognised exam and
passed ITI from NCVT in designated trades will be called for verification of genuineness of
educational certificate and other related documents and physical fitness. No written or viva-voce
test will be conducted in this regard. No TA / DA is admissible to the candidates called for above
verification / physical fitness. (6)Last time and date of receiving the Application: The last time and
date for receipt of applic ations will be 16.00 hrs. on'22.03.2011. Application rec eived after
22.03.2011 at 16.00 hrs. will not be entertained. Railway Administration will not be held respon-
sible for postal delay. Application Forms received after 22.03.2011 will automatically be treated as
rejected. Candidates can send their application in prescribed format enclosing all required docu-
ments duly attested by Gaz etted Officer therewith mentioning clearly on the top of envelope
Notification No., Caste-UR or OBC or SC/ST or Physically Handicapped or Ex. Servicemen, ITI
Trade as well as for JAMALPUR LOCOMOTIVE WORKSHOP or for ASANSOL DIVISION or for
MALDA DIVISION which should be addressed to Workshop Personnel Officer, Eastern Railway,
Jamalpur, Dist.-Munger (Bihar), Pin-811214 by ordinary post or the same can be dropped in the
sealed boxes kept for the purpose at Gate No. 1 of Jamalpur Workshop. If applicants send their
application through"Registered Dak, the same will not be received /entertained. Sealed Boxes will
be kept at Gate No. 1 from 10.00 hrs. to 16.00 hrs. from 22.02.2011 to 22.03.2011 except Sunday
and Holidays and 10.00 hrs. to 13.00 hrs on Saturdays.
(7)General instructions to the candidate: (a)Candidate should properly and clearly fill up the
percentage of marks obtained by him in Matriculation, 10th Class (10+2 system) or equivalent
recognised examination in the. place provided on the application form. Application form will be
cancelled in case entries are not made clearly and properly, (b) Candidates should be a perma-
nent citizen of India and from such other persons declared eligible by Ministry of Home affairs/
Govt, of India, (c) Candidate must indicate the appropriate designated trade in the space provided
in the application format against Workshop and* Divisions as the case may be. (d) Candidates
should mentioned on the application as well as on the envelope either for (i) JAMALPUR LOCO-
*For Malda Division - PH - 01 for 2009-10 & 01 for 2010-11, 02 for backlog of the year 07-08 and
MOTIVE WORKSHOP or, (il) ASANSOL DIVISION or, MALDA DIVISION.'(e) Application form should
08-09 and for Ex. Serviceman 01 seat for 09-10 and 01 seat for 10-11,N.B.: 1. Seats of Ex. be in prescribed format in A4 size paper i.e. 30 cm x 21 cm and filled up properly by the candidates
Servicemen and Physically handicapped given in the table (A), (B) and (C) are not separate but
in their own handwriting. Applicant should submit single application separately for Jamalpur
included in the total number of seats. Workshop, Asansol Division and Malda Division. All the columns of the application form should be
2.PH Disability filled up properly which should be worded clearly by the candidate. The application form will be
a) Fitter-HH- Person who is deaf of dumb or deaf and dumb. rejected in case of cutting or overwriting. Candidates should put their signature and affix their
OH- Lower limb partially damages from one side. Left thumb impression (LTI) in black printers ink on the space provided in the application form. The
VH- The candidates having vision in one eye. application form must be signed by the candidate both in Hindi and English and should ensure LTI
b) Machinist VH- The candidates having vision in one eye. on the presc ribed s pace. In absence of any one, the application forms will be rejected, (f)
c)Welder/OH- Person without leg and without three fingers of one hand. Crossed IPO Of Rs. 40/- (Rupees forty) payable to FA & CAO, Eastern Railway, Kolkata at GPO/
Welder HH- Person who is deaf or dumb or deaf and dumb- Koikata is required to be enclosed with the application form by the UR and OBC candidates. SC/
(G & E) ST, PH candidates and Ex. Servicemen are exempted from payment of fees. The amount of IPO is
d) Electrician OH-Partially lower limb candidates. neither refundable nor transferable nor will be kept reserved for any other purpose. IPOs issued
HH- Person who is deaf or dumb or deaf and dumb:. before the date of publication of this notification will-not be accepted. Any type of suit or claim
VH- The candidate having vision in one eye. cannot be filed in any court for transfer or refund of the amount of IPO. (g) Caste /Creamy Layer/
e) Mech/Dsl. VH - The candidate having vision in one eye. Co ntinu ed page
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 8
ADMISSION OF ACT. APPRENTICES...(Continuation page-7)
PH Certificates / in case of Ex. Servicemen-discharged certificate, xerox attested copy are to be
INDIAN INSTITUTE OF SPICES RESEARCH
submitted by SC/ST/OBC/PH/ Ex. Servicemen candidates from any of the authority mentioned Marikunnu Post, Calicut - 673 012, Kerala. Ph: 0495 - 2731410
below: ADVERTISEMENT No. 01/2011
(i) Caste Certificate from SC and ST Candidates: Attested copy of caste certificate in prescribed Applications are invited from the eligible candidates for filling up the following posts as detailed below.
format duly issued by District Magistrate/Sub Divisional Officer /Competent Magistrate is manda- The posts are of permanent nature and at present are filled on temporary basis. The appointee will be
tory to be attached with the application form in case of SC/ST candidates. made permanent subject to satisfactory performance during the probationary period.
(ii) Current Creamy Layer Certificate from OBC Candidates: The OBC candidates : The OBC Name of the Post : Lower Division Clerk
candidates should also enclose attested xerox copy of 'Current'Creamy Layer' certificate for the Band Pay + Grade pay : Rs. 5200-20100, GP Rs.1,900/-
Govt, of India issued by the competent authority in the prescribed format for Central Govt. No. of post : Two (Unreserved)
Service, which is of preceding one year. Place of posting : Indian Institute Of Spices Research, Marikunnu P.O, Calicut - 673
The Competent Authorities for issue of Creamy Layer Certificate are: (1) District * Magistrate/ 012, Kerala However, the candidate is liable to work anywhere in India.
Additional Magistrate/Collector 7 Deputy Commissioner A Additional Deputy Commissioner / Qualifications: 1. Essential : a) Matriculation or its equivalent b) Proficiency in typewriting at a
Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate./ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate / minimum speed of 30 w.p.m in English or 25 w.p.m in Hindi (as evidenced by a Certificate issued
Executive Magistrate/Extra'Asstt: Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary by State Board Of Technical Education) 2. Desirable : a) Diploma in Commercial Practice (as
Magistrate). (2) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency evidenced by a certificate iss ued by State Board of Technical Education). b) Knowledge in
Magistrate. (3) Revenue Officer not below the rank of Tahsildar, and (4) Sub-Divisional Officer of Computer. Age limit: 18-27 years. Crucial date for determining the age limit shall be the closing
date for receipt of applications from candidates. Age relaxation is applicable to SC/ST/OBC/
the area where the c andidates and /or his family resides. (iii)Persons with Disabilities: The
Physically Handicapped candidates to the extent permissible under the rules. Application forms
persons with Disabilities should attach attested xerox copy of Physically handicapped certificate
& general instructions for candidates can be downloaded from the website www.spices.
issued by Medical Board attached to the special Employment Exchange for the Physically Handi-
res.in.lt can be obtained by post also for which a request addressed to the Direc tor, Indian
capped or attached to Vocational Rehabilitation Centres for the Physically Handicapped, Govt. Institute of Spices Research, Marikkunnu P.O, Calicut - 673 012, mentioning the advertisement
Hospital or Civil Surgeon of Govt. Hospital where such Board does not exist as per para 4 and 5 No, and post along with a self addressed envelope of size 23x10 cms (stamped for Rs.30/-
of the Gazette Extra ordinary published by the concerned authority dated 17.07.1999. (iv) Ex. (Rupees Thirty only), should be sent by the candidate. The applications complete in all respects,
Servicemen-Attested copy of Discharge certificate should be attached. should reach The Director, Indian Institute of Spices Research, Marikkunnu P.O, Calicut-
Definition of Ex. Servicemen: An ex-serviceman means a person who has served in any rank 673 012, on or before 31.03.2011.
whether as a combatant or as a non combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Ad min istrative Officer
Indian Union, but does not include a person who has served in the Defence Security Corps, the For Director
General Reserve Engineering Forces, the Lok Sahayak Sena and the Paramilitary Forces, and (a)
Who has retired from such service after earning pension, or (b)Who has been released from
such, service on medical grounds attributable to military service or circumstance beyond his * Strike out whichever is not applicable
control and awarded medical or other disability pension (except recruits) or (c)Who has been TO BE FILLED BY THE CANDIDATE
released otherwise than on his own request from such service as a result of reduction in 1.Applicant's full Name (in Block letters) ____________________
establishment, or (d) Who has been released from such service after completing the specific 2.Father's Name (in Block letters) :__________________ Pas te pa ssport size
period of engagement, otherwise than on his own request or by way of dismissal or discharge 3.(A) Permanent Home Address: Rec ent
on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity and includes personnel Vill.______________________P.O.________________ photograph
of the territorial army who are pension holders for continuous embodied service (i.e. TA Person- PS ________________Nearest Railway Station________________ duly s igne d a nd attes ted
nel released on or after 15.11.1986), person with disability attributable to Military services and by Gaze tte d Office r
Distt.________________State____________
gallantry award winners. 'Once an Ex. Serviceman is absorbed in civil post with relaxation, he (B) Present/Correspondence Address:
will not be eligible for any such relax ations for the second time. The serving armed forces/ Vill.______________________P.O.________________
personnel who would come under the category of Ex. Servicemen within one year from the date PS ________________Nearest Railway Station________________
of publication of this admission notification may also be eligible to apply. Distt.________________State______________
N.B. While applying, Ex. Servicemen candidates should furnish a copy of Discharge certificate. 4.a) a. Category: Unreserved / OBC/ SC /ST/PH/ Ex. SM UR OBC SC ST PH Ex-SM
(h)The following documents are required to be enclosed with the application form otherwise this (Please mark tick (\) in appropriate box)
will be rejected: (i) Crossed IPO value Rs. 40 payable to FA&CAO, Eastern Railway, Kolkata at b.If Physically Handicapped, type of Disability*:____________________________with % of dis-
GPO, Kolkata as per para 7(f) should be attached on the top of the application form in case of UR ability (Attach attested photocopy of Cast/Creamy layer/PH certificates as applicable from the
and. OBC candidates. (ii)Two passport size recent photographs duly signed by the candidates respective issuing authorities mentioned in the notification)
on the top-one should be self attested and pasted at the space provided on the top of the c.If Ex. Servicemen attached xerox attested copy of discharge certificate.
application form and one should be attached with the application form, (iii) Xerox copy of Certifi- 5.Percentage of marks obtained in Matric or 10th Class under 10+2
cate of Matriculation, 10th Class (10+2 system) or equivalent recognised examination in regard to Percentage of Marks in figures Percentage of Marks in words
age proof duly attested by any Gazetted Officer, (iv)Xerox copy of Mark sheet of Matriculation,'10th
Class (10+2 system) or equivalent recognised examination in regard to percentage of marks 6.(A) Educational Qualification:
obtained, duly attested by any Gazetted Officer, (v) Xerox copies of ITI degree from NCVT and Exa mpassed Na me of the Sch ool Year Di vi sion Marks ob ta ined in Ma tric Percentage of Ma rks
Mark sheet issued by NCVT duly attested by any Gazetted Officer (vi) Attested copy of Caste with name o r organ isation and o r 10th Cl ass und er 10 +2
Certific ate in case of SC/ST candidates as applicable, (vii) Attested copy of current Creamy of Board full a ddress of the Scho ol
Layer certificate issued by any of the authority mentioned in this notification, in case of OBC
candidates , whic h is of proceeding one year and as applicable, (viii) Attested xerox copy of
disc harge certificate in case of Ex. Servicemen, (ix) Attested c opy of certific ate of Physically N.B. Attach copies of certificate and Marks sheet duly attested by Gazetted Officer (B) (i) Please
Handicapped issued by Medical Board as mentioned above in para 7g(iii) as applicable, (x) mention ITI (NCVT) Trade Fitter/Welder/Electrician
Attested copy of special Employment Exchange certificate / Vocational Rehabilitation Centres for Machinist/Mech, (Dsl.) for Jamalpur Locomotive Workshop,
PH candidate as applicable. (xi)Two self addressed envelopes (size 11 "x5") with stamp of Rs.
(ii) Please mention ITI (NCVT) Trade Fitter/ Welder/ Electrician
5 on each envelope. The enclosures with IPO on the top of the application should be arranged in
the above order. Instrument Mechanics for Asansol Division,
(8) Agreement for Training: The admitted candidates will be required to submit an agreement form (iii) Please mention ITI (NCVT) Trade Fitter/Welder/Electrician
in the prescribed profofma duly signed by them or their guardian I parents. This agreement will be Mech (Dsit)/Electronics Mechanics for Malda Division.
based under the provision of Apprentices Act-1961. N.B. Marks sheet and Certificate of ITI Pass must be attached duly attested by Gazetted Officer.
(9) Medical qualification Test: The candidates will be required to qualify the standard medical 7. Postal Order No. (applicable in case of UR and OBC candidates only).
examination test before their admission. Name of Post Office from Postal Order No. Date of Issue Year
After completion of Training, trainees shall be discharged and they will not be appointed by the where IPO issued
Railway Administration.
(10) On the top of the envelope neces sarily the Locomotive Workshop, Jamalpur or Asansol 8.Date of Birth (in Christian Era)
Division or Malda Division with admission notice number and community (UR/OBC/SC/ST/PH Ex. (i) As .on 01.07.2011 Day Month Year
Servicemen) and Trades in ITI from NCVT should be clearly mentioned in red ink. (ii)In figure
(11) If it is noticed by the Railway Adminis tration that the applicants have furnished wrong (iii)In words___________________________________
information/fak e certificates, the Railway Adminis tration reserves the right to discharge the 9.Nationality :___________________________
admitted candidates from training and to recover the stipend and amount paid to them under the 10.Sex Male Female
provisions of Indemnity Bond without prior information.
(12) The Railway Administration reserves the right to change all the conditions in respect of 11.Religion :______________________________
admission, applicant's eligibility, candidature, acceptance or rejection of applications, to award 12.Personal marks of Identification Except Mole Marks
punishment for giving wrong documents or information and to change / modify the admission 13. Whether you have been removed earlier : YES / NO
procedure. It also reserves the right to accept or reject an application or candidature suo motto from Apprenticeship Training / Govt, service.
without ascribing any reason. No enquiry or correspondence in this regard will be entertained DECLARATION
and it will not be challenged in any court. I, do hereby declare that all the informations furnished in my application are correct and complete
(13) The Railway Administration als o reserves the right to increase/decrease the number of and in case any information / particulars are found incorrect, my candidature should be can-
seats for imparting training or to cancel this notification. celled I also hereby declare that if there is any error or discrepancy in the above information
(14) Railway Administration, Jamalpur will not be responsible for any kind of printing mistake /error. furnished, shall be wholly respons ible and my candidature should be cancelled. I also fully
Chief Works Manager/Jamalpur understand that I am applying only for Training in designated trade under Act. Apprentic Act-1961
FORMAT OF APPLICATION FOR ADMISSION TO ACT. APPRENTICES and not for appointment in the Railways. I shall never make a claim for appointment on Railways
COURSE UNDER THE APPRENTICES ACT AND RULES-1961 ___________________________ ____________________________
1. LOCOMOTIVE WORKSHOP, JAMALPUR* Full Signature of Applicant (in English) Full Signature of Applicant (in Hindi)
2. ASANSOL DIVISION* Place:____________
Date:____________
3. MALDA DIVISION*
(Separate Application should have to be submitted for Jamalpur, Asansol and Malda Division) Left Thumb Impression of applicant (Only in black printers ink)
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 9
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 2)Application complete in all respect must reach at POST BOX No. 10, Post Office: Palam
Road, Gurgaon Pin 122015 latest by 09.04.2011 through ordinary post only. Application received
( A Govt. of India Enterprise ), IISCO STEEL PLANT other than ordinary post will not be accepted in any case. If applications are sent through
BURNPUR - 713 325. Dist- Burdwan, West Bengal courier / registered post, the same will not be accepted. Envelope containing the application
RECRUITMENT IN SAIL-ISP, BURNPUR should clearly super-scribed 'Application for the post of Attendant-cum-Technician(Trainee) or
Operator-cum-Technician(Trainee) in SAIL-ISP'. The application received after the due date will
SAIL, a Maharatna Company, is India's largest steel producer with an annual turnover of around
Rs.50,000 Crore. It operates and owns one of it's integrated steel plant at Burnpur. The Company not be accepted.
3)The decision of SAIL-ISP, Burnpur in all matters relating to eligibility, acceptance, rejection of
is implementing a massive expansion plan involving a modernized plant at Burnpur.
the applic ation, issue of c all letters, mode of selection, conduct of written test, allotment of
IISCO STEEL PLANT is looking for competent personnel for recruitment to the following posts:
(A) No. of vacancies and reservation: examination centre, interview, verification of testimonials and selection will be final and binding
on the candidates and no enquiry or correspondence will be entertained in this connection.
General Conditions:
1)Candidates not fulfilling the requirement specified in this advertisement need not apply.
2)Candidates working in Govt/Semi-Govt/Public undertakings should apply through proper chan-
nel/should enclose No Objection Certificate from the present employer.
3)The Company reserves the right to cancel recruitment for any of the post without assigning
any reason. Decision of the Selection Committee shall be final and binding on each candidate. No
Separate communication shall be made in this regard except to the selected candidates.
4)Candidates sponsored by the Local Employment Exchanges will also have to apply in the
prescribed application format along with the requisite fees as indicated in this advertisement,
failing which they will not be considered for the selection process.
* The candidates will be placed in the Grade after successful completion of their two years 5)All candidates will have to appear for a Multiple Choice Question Type written test at their
own c os t.
training period during which they will receive consolidated pay as mentioned below.
6)Bringing influence at any stage of the selection process will disqualify the candidate.
*Vacancies for PWD & Ex.Serviceman category candidates are reserved horizontally
*Vacancies including reserve vacancies are provisional and may vary according to the require- 7)Candidates belong to SC/ST community called for interview will be reimbursed single to and
fro 2nd Class Railway Fare/Bus Fare by shortest route on production of Railway /Bus Tickets.
ment of the company.
Abbr eviations stand for: 8)Appointment of selected candidates will be subject to their passing the Company's Medical
Examination as per standards laid down under SAIL Medical and Health Policy.
SCScheduled Caste GENL General Category HH Hearing Handicapped
9)If at any stage, it is detected that the candidate has given false information, his candidature will
STScheduled Tribe PWD Person with Disability OH Orthopaedically Handicapped
OBC Other Backward Clas ses VH Visually Handiapped XS Ex-serviceman be rejected forthwith.
10)The date, place and time of the Written Test will be intimated in due course at the postal
Note: Candidates are advised to apply for single post only. In case of multiple applications, they
will be called/considered for one post only as would be decided by the management. address .
11)Candidates should give clear and complete postal address for correspondence & e-mail, if
(B) Scale of Pay:
any, IISCO Steel Plant(ISP) will not be responsible for any postal delay / wrong delivery / non-
Grade : S-3 ( Scale of pay: Rs.9160 -3%- 13150)
Grade : S-1 (Scale of pay : Rs.8630- 3%- 12080) delivery of any communication at any stage of the recruitment process.
(C)(i) Emoluments and Other Benefits: In addition to the Basic Pay, the candidates are entitled to
get other facilities such as Medical for self and dependent family members, company accommo-
dation or HRA, Contributory Provident Fund, Gratuity, LTC/LLTC, Leave Encashment, Reimburse-
ment of Local Travel Expenses, Production Incentive etc. as per rules.
(ii) Candidates selected for the posts of Attendant-cum-Technician(Trainee) and Operator-cum-
Technician(Trainee) will be required to undergo on the job training for a period of 2 years which
may be extended depending upon their non successful completion of training as per the require-
ment. During the training period, trainees will be paid consolidated pay of Rs. 6600/- per month
in the first year and Rs. 7700/- for the second year of training against the post of Attendant-cum-
Technician(Trainee) and consolidated pay of Rs. 8250/- per month in the first year and Rs. 9350/
- for the second year of training against the post of Operator-cum-Technician(Trainee). After SL
NO
successful completion of training, the Attendant-cum-Technician(Trainee) and Operator-cum- NAME OF THE POST GR- VACANCY RE SE R V AT I O N
Technician(Trainee) will be absorbed in regular Grade of S-1 and Grade S-3 respectively. ADE
(D)Educational qualification and Age required (To be supported with self attested copies ): GENL SC ST OBC
Post Requisite Qualification PWD XS
Attendant-cum-Technician(Trainee) -Matriculation or equivalent and ITI. OH HH VH
- Maximum age as on 1/2/2011 is 28 years. -
Operator-cum-Technician(Trainee) - Diploma in Engineering ( Metallurgy, Chemical, Ceramics,
1. Attendant-cum-Technician(Trainee) S-1* 392 200 58 29 105 4 4 4 19
Mechanical, Electrical, Civil, Electronics, Instrumentation etc). - Maximum age as on 1/2/2011
is 28 years 2. Operator-cum-Technician (Trainee) S-3* 300 152 45 22 81 3 3 3 15
(E) Relaxation in upper age limit:
Sl. Category Relaxation of years
1. SC/ST 5 years
2. OBC 3 years
3. PWD - General Category 10 years
4. PWD - SC/ST Category 15 years
5. PWD - OBC Category 13 years
6. Ex-servicemen/Disabled Ex-Serviceman Actual period of service rendered in
defence services + 3 years ( 8 years
for disabled ex-serviceman belong
ing to SC/ST) sub ject to ma xi mum 48 yea rs.
(F) Application Fees and Postage Charges( Non-refundable):
SL.No Category Examination Fee Postal Charges Total
1. SC/ST/PWD Nil Rs. 50/- Rs .50/-
2. All others Rs. 200/- Rs. 50/- Rs. 250/-
Note : (i) Applic ation must be accompanied by the prescribed application fees and postal
charges in the form of a Crossed Demand Draft from any Nationalised Bank payable at Burnpur
drawn in favour of 'Steel Authority of India Ltd - IISCO Steel Plant' OR Pay in slip as per
Annexure-I issued by designated branch of Axis Bank as mentioned at Annexure-II. In Pay in
Slip the job code should be mentioned as ACT(T) for the post of Attendant-cum-Technician(Trainee)
and OCT(T) for the post of Operator-cum-Technician(Trainee). Applications submitted without
fees / postal charges and incorrect address of the draft are liable to be rejected.
(ii) No other financial instrument except Bank Draft or Pay in slip as above will be accepted and
in case other instrument is submitted, the same application shall be rejected.
(G)Selection : Eligible candidates are required to appear for an objective type written test at any
one of the centres for the posts mentioned above at Kolkata, Delhi, Nagpur and Hyderabad.
However, the Management reserves the right to change the written test centres as well as not
holding written test for the posts in case sufficient eligible applications are not received for any
particular post. The candidates qualifying in the written test will be required to appear for personal
interview for final selection at Kolkata.
How to Apply :
1)Interested eligible candidates should apply giving full particulars in PRESCRIBED FORMAT by
downloading from the web site www.s ail.co.in only as indic ated along side and shall attach
necessary self attested copies of certificates and testimonials for proof of Age, Qualification etc,
along with passport size recent colour photographs duly signed at the back of the photograph.
Same photograph should be affixed for the entire process of recruitment and selection whenever
required. Application must be filled in BLOCK CAPITAL LETTERS IN ENGLISH ONLY. Continued page-12
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 10
(iv) Unseen passage( 400-450 wards in length) with a Varity of comprehension questions .
DISTRICT OFFICE: SUBARNAPUR B- Oriya Language Test - (50 marks)
(a) Grammar: 20 marks.
Advertisem ent No 01 of 2011. (b) Composition: 20 marks.
Dated the 3rd March-2011. (1) Essay writing on familiar topics (within 250 wards) ¦ (10 marks)
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for appointment in the (2) Letter writing (personnel letter, application, business or official) ( within 250 words - 05
post of Junior Clerks under the control of Collector Subarnapur in the pay scale of P.B-1 Rs 5200- marks)
20200/ plus Grade pay of Rs 1900/- and usual D.A and other allowances as admissible by the (3) Translation- ( one English passage of around 100 words to be translated in to Oriya): 05
Government of Orissa from time to time against the vacancies available as given below: marks. C- Comprehension of an unseen prose passage ( 5X 2= 10 marks) five short questions to
Category No of vacancies be asked.
S.C 2 2 . Objective General Knowledge
S.T 11 In this category, there should be a series of matching questions of different categories like -
S.E.B.C 6 (a) Matching Historical events with dates, personalities and places.
General 8 (b) Geographical facts with places,
Total 27 (c) States, Countries and institution with Head quarters.
The above notified vacancies are likely to increase or decrease, which is at the discretion of the (d) Books and authors
Board of Examiners. Reservation will also be provided to candidates belonging to (e) Scientific facts and discoveries with dates, persons and uses,
Physically handicapped, Ex-Servicemen, sports man and women as per the norms of the Gov- (f) Current events with places and personalities, and ,
ernment. (g) Matching questions of miscellaneous types
A candidate in order to be eligible for appearing in the above competitive examination shall - 3 . Objective Mathem atics-(i) Number systems (ii) HCF & LCM
(a) be a citizen of India, (iii) Squares and Square roots
(b) registered his/her name in any Employment Exchange of Subarnapur District on or before the (iv)Cubes and Cubes roots
date of submission of application for the above competitive examination , (v) Percentages and averages
(c) have passed the Matriculation or an equivalent examination, (d) have possessed certificate (vi) Simple interest and compound interest.
on Basic Computer Skill-( 1)- M.S Windows: Introduction of Windows and (2) M.S Office: M.S
(vii)Profit, loss and discount.
Words, M.S Power point, M.S Excel..
(viii) Partnership
(e) not be less than eighteen years and not more than thirty two years of age as on l/4/
(ix) Ratio and proportion.
2011,(Upper age limit is relaxable forS.C/S.T and women by five years , for S.E.B.C three years,
for physically handicapped by ten years and Ex-servicemen by the length of Military servic e (Under this, there will be a series of questions in practical mathematics required for day -to-day
increased by 03 years)Only one type of relaxation in age is permissible use. The questions would be such as to test candidate's ability to work out with quick ness and
(f) be of good character, acc uracy.
(g) be of sound health, good physique, active habits, (h) be able to speak, read and write Oriya 4-BASIC COMPUTER SKILLS
and has -(i)Passed the Ml Examination with Oriya as language subject or (ii) passed the Matricu- (1) MS Windows: Introduction of Windows.
lation or equivalent examination with Oriya as the medium of Examination in non language subject (2) MS Office:M.S Words, MS Power Points and MS Excel.
or (iii)passed in Oriya as a language subject in the final examination of Class- VIl or above or (IV) 5-PRACTICAL SKILL TEST:
Passed a test in Oriya in M.E School Standard conducted by the Education Department. (i) No Topics for practical test
person who has more than one spouse living shall be eligible for appearing in the competitive I-WINDOWS operating system:* To test some of the following basic system operations on file
examination. folder (s).: Create Rename, Copy/Cut /Paste, Delete.
SCHEME EXAMINATION FEES: II-MS Word: * A paragraph in MS Word incorporating some of the tools given below. Editing and
Candidates except S.C and S.T. Category are required to pay Rs 75/- towards examination fees formatting text and paragraph. Page and paragraph set up
with the application form in shape of crossed Bank draft drawn infavour of Collector Subarnapur III- MS Power Point :* A Power point presentation with 2/3 slides using the tools given below.
payable at * Sonepur Branch Application without the above examination fees / in shape of other
Editing and formatting slides
forms i.e. Other than crossed Bank drafts shall be summarily rejected.
IV- MS Excel- * A problem in spreadsheet related to some of the tools given below:
SCHEME OF EXAMINATON:
The Board of Examiners shall conduct written test and practical test comprising the following Formatting cells and data Functions
subjects and marks/ time as mentioned below: HOW TO APPLY AND BY WHICH DATE : Eligible and interested candidates should send their
application and admit card duly filled in all respect as per Annexure -I & II , computerized or neatly
Subject M a xi m u m
Pap er Tim e typed on A- 4size paper along with enclosures mentioned below addressed to the Collector &
Mar ks
Chairman , Board of Examiners, Subarnapur at Sonepur Pin Code No. 767017., District - Subarnapur
( Orissa ) on or before 4th April -2011 in an envelope superscribed " APPLICATION TOR THE
POST OF JUNIOR CLERK'' by Registered post / speed post only.
Paper-I
9. The candidates shall furnish Xerox copies of the following documents duly attested by Gazet-
ted officer.
1- Copy of Board Certificates from Matriculation Examination ( H.S.C) onwards and Technical
Qualification Certificate on Basic Computer Skill.
Paper-II 2- Certificate of character from one Gazetted Officer.
3- Caste certificate from the Concerned Tahasildars in case of S.C/ST and SEBC
4- Certificate from competent authority in case of P.I I/Sports man and Ex-Serviceman 5 Copy of
Resident certificate from the concerned Tahasildars.
6- Copy of valid Employment Exchange Registration card.
7- Two self addressed envelopes of the size of 4" x 9"affixing postage stamp of Rs 27/- each
8-Two latest pass port size Photographs duly attested by a Gazetted Officer on front side ( one
be pasted on application form and another on admit cards).
9- Crossed Bank draft of Rs 75/- (Rupees seventy five only) (For other than S.C/ST candidates)
No T.A/ D.A will be allowed to attend the recruitment test.
The syllabus of the above Recruitment Examination shall consists of -A- English Language Incomplete application in any form or application received after the last date is liable for rejection.
Test- ( 50 Marks) This office is not responsible for the postal delay. The undersigned reserves the right to cancel
(i)Verbs, Tenses, Active and Passive voice, Subject-Verbs Agreement any or all the applications without assigning any reason thereof.
(ii)Connectors, Types of sentences, Direct and Indirect Speech, Comparison. Collector & Chairman,
(iii)Articles, noun , pronouns, prepositions. Board of Examiners Subarnapur

DISTRICT OFFICE: KENDRAPARA NTPC Limited CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA, KORAPUT


ADVERTISEMENT FOR APPOINTMENT OF JUNIOR CLERK (A Govt, of India Enterprise) CAMP OFFICE: NEW GOVT. COLONY, TYPE ‘C’
Application from the eligible candidates having valid em- Applications are invited for engagement of 01 no. com-
petent Interpreter (R ussian Language) for Barh Super
AT/PO-GAJAPATI NAGAR,BHUBANESWAR-751017
ployment card regis tered in only empl oy ment exc hange of
Kendrapara Dis trict are invited for filling up vacancies of Thermal Power Project, Stage-I with the following details Advt.No.05 dated 28th February, 2010
on Adhoc basis for a period of 02 years (extendable for Central University of Orissa invites application in the prescribed form from Indian nation-
Junior Clerk s in Kendrapara C oll ec torate and its Sub-Or-
one year more subject to project requirement): als for filling up of the following position.
dinate Offic es and in the Office of the Circ le Inspector of Qualificatio n : Graduate Engineer (Preferably Mechani- 01. Officer on Sp ecial D uty (Academic): 01 post (UR) on Deputation .
Schools Kendrapara and its Sub-Ordinate Offic es and of cal Engineering Discipline) with fluency in Russian Lan- Pay Band : Rs. 37,400/-67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/-
the Office of the Joint Commis sioner of Commercial Taxes guage, Remuneration : Rs. 27000/-pm,Consolidated Qu alific atio n : UGC prescribed qualification equivalent to Professor. For Professor
Cuttack Range-ll Cuttack and its Sub-ordinate Offices in pay: Medical facilities : Free medical facility for self in qualification and other eligibility, age etc please refer UGC Regulations, 2010 w ebsite :
the Pay Band P.B.(1) 5200-20200 alongwith Grade Pay the project Hospital only., Accommodation : Free bach- www.u gc.ac.in.
1900 per Month. elor accommodation in the project township during the Desirab le : At least five years experience in academic administration in a University/
period of engagement. Leave : 30 days casual leave Institutions equivalent. Ag e: Not above 60 years
Las t date of receipt of applic ation is 04.04.2011. Details during one year. TA/DA : Joining TA & DA during tour, if The duly filled in application form in the prescribed format to be downloaded from our
regarding vacancy eligibility, application form and method of any, would be regulated as applicable to E1 level employ- website : www.cu orissa.org with attested copies of all testimonials inrespect of age,
Rec ruitment are available in the Notice Board of Collectorate, ees of NTPC. Please send detail resumes (with photo- qualifications and experiences along with Demand Draft of Rs. 500/- (Rsf200/- for SC/ST/
Kendrapara all Tahasil Offic es and Block Offices of this graphs) to the following address: D GM (HR), NT PC Lim- PWD candidates) drawn in favour of “Finance Officer, C entral Universit y of Orissa”
Distric t and in the District website www.kendrapara.nic.in. ited, PO : NTPC Barh, Dist. Patna, Bihar, Pin-803215 payable at Bhubaneswar must reach the Registrar. Central University of Orissa at the
within 27 days of the publication of the Advertisement. above address on or before the 17th March , 2011.
COLLECTOR, KENDRAPARA Lighting every third bulb in Ind ia Reg istrar
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 11
INDIAN INS TITUTE OF TE CHNOLOGY KHARAGPUR
Vin od Gupta School of Management
OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PURI
Ad mission to Executive MBA Pr ogramme RECRUITMENT EXAMINATION FOR THE POST OF JR. STENO
V GSO M, IIT Kharagpur, announces admission to the second batch of Ex ecutive MBA progr amme (2011-2014) Dated Puri, the 23rd February, 2011
at Bhubaneswar and K olkata in July 2011. Classes will be conducted dur ing weekends . Admission to the c ourse Applications in prescribed format are invited from eligible candidates for filling up the following
will be done through a written test and interview to be conducted on Sunday, 29 May 2011 both at Bhubaneswar
posts of Jr. Stenographer (Grade-Ill) in the establishment of District & Sessions Judge, Puri in the
and K olk ata. P leas e vis it www .som.i itkg p.er net in for f ur ther details about the c our s e, sy llabus , fees,
application forms , etc . Las t date for application is 30 April 2011. Judgeship of Puri-Nayagarh in the pay band of Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs. 2400/-
P.M with usual D. A. and other allowances as admissible from time to time.
OFFICE OF THE ASSISTANT SOIL CONSERVATION OFFICER- Name of the post Category Total no. of vacancy
Stenographer, Grade-Ill U.R. S.E.B.C. SC ST
CUM-PROJECT DIRECTOR, WATERSHEDS, NABARANGPUR 02 01 01 2 06
ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF WAT ERSHED DEVEL OPMENT T EAM MEMBERS (WDT) (One post reserved-
A walk-in-interview w ill be conducted at the C onference Hall of Assistant Soil Conservation Officer-cum-
for women)
Project Director, Watersheds, N abarangpur at 10.30 A.M. on dated 17.03.2011 for the post of Watershed
D evelopment Team Member (WDTM) of Streams (1) Agriculture/ Forest (2) Social (3) Animal/Fishery and (4) Eligibility of Candidates :
C ivil Engineering candidates having requisite qualification such as B.Sc. (Ag.)/Forestry, M.A. in Sociology The Candidates must:-
MSW, MBA in Rural Management and R ural Development, Programme, Degree in Veterinary/Fishery, Di- (a) have passed at least +2 examination conducted by the Council constituted U/S.3 of Orissa
ploma/Degree in Civil Engineering with experience in related fields are requested to appear interview as Higher Secondary Education Act 1982 or equivalent examination form a recognized Council,
mentioned date and time. They have to undertake extensive tour to Watershed villages and must have basic Board of University as the casernay be.
skill and knowledge on Watershed programme like:- Natural Resource Management, Livelihood activities, (b)have atleast passed diploma* in computer application from a recognized institute,
F ormation and Strengthening of SHGs, UGs etc. The selected candidates will be engaged for a minimum period
(c) be over 18 years and below 32 years of age on the last day fixed for receipt of application,
of six months in initial phase and may be extended from time to time on the basis of his/her performance in
discharging his/her assigned duties and responsibilities up to satisfaction. The candidates having experience Provided that the upper age limit in respect of SC/ST candidates and women shall be relaxed up
in Watershed programme shall be given preference. T he selected candidates w ill be posted under JSCO-cum- to 5 years and 10 years for physical handicapped candidates and 3 years for SEBC candidates.
PIAs of different blocks of the district on contractual basis with monthly consolidated remuneration of Rs. (d) be able to speak, read and write Oriya and have passed a test in Oriya equivalent to M.E.
5000.00 per month with fixed T.A/D.D of R s. 750.00 per month. The interested candidates with desired standard. (e) be of good character, sound health, good physique and free from organic
qualification and experience are requested to appear before the Selection Committee on schedule date, Time defects or bodily infirmity, (f) have not more than once spouse living, if married, (g) have paid
and Venue w ith all original Documents, having a set of attested photocopies with a Bio-Data Undertaking about the examination fees of Rs.100/- in shape of Treasury Chalan , (h) be a citizen of India. (i) have
the above information furnished in this prescribed format is true (duly signed by the candidate) and Passport
registered his/her name in any of the Employment Exchange in the state of Orissa having valid
size Photographs. Any further decision taken by the P.D., Watersheds, regarding the engagement of the
following post will be stick up strictly. registration certificate, (j) have possessed a minimum speed of 80 words in short-hand and 40
Note:- F or SI. No.-1 the candidates having Degree in Science with Botany (Hon), for SI. No:-2 the candidates words in English typewriting per minute. Fees for Examination:- Candidates are required to
having Degree in Science having Zoology (Hon), for SI. N :-3 the candidates having Degree in Civil Engineering deposit examination fees of Rs. 100/- in shape of Treasury Chalan under the head "0070-other
as well as related line Department retired personnels are encouraged to appear the Interview. Administrative Services-01 -administration of Justice-501 -Services & Service fees-9904650 -
Name of the Post : Plant Science, Requir ed Qualification : B.Sc. (Ag.), B.Sc. (Foresty), Law Department-9916730-Examination fees of Recruitment conducted by Orissa District &
B.Sc. (Hon.) in Botany, Approximate Vacancies : 4 Subordinate Courts". The candidates belonging to SC/ST category are exempted from payment
Anim al Science/Fishery, B.Sc. (Veterinary), B.Sc. (Fishery), B.Sc. (Hon.) in Zoology, 6 of examination fees. Scheme of Examination:. There shall be written test consisting of: -"
Civil Engineering, Diplom a (Civil Engineering), 6 1. English (qualifying in nature) Carrying 100 marks
Social, M.A. in Sociology, MSW, MBA in Rural Management and Rural Development, 2 2. Shorthand & Typing Carrying 50 marks.
Total : 18 3. Computer Science test (Practical) Carrying 100 marks
The walk-in-interview for selection of WDTs last held on 12.01.2011 in the office of Assistant 4. Viva-voce test Carrying 35 marks.
Soil Conservation Officer cum Project Director, Watersheds, Nabarangpur has been canceled. Contents of application :-
By Order Of Collector and Mission Leader (i) The application shall be accompanied by Original Treasury Chalan showing payment into
Sd/- Govt. Treasury a sum of Rs.100/- (Rupees one hundred only) as representing fee for applica-
Assistant Soil Conservation Officer Cum-Project Director, tion and examination, (ii) Self attested copy of certificate of date of birth (HSC or equivalent) (iii)
Watersheds,Nabarangpur Two recent pass port size photograph of the applicant attested by the Gazetted Officer on the
front, Out of two, one is to be affixed on the application form in the Space provided for, (iv)
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER, KALAHANDI Self-attested copies of educational qualifications including +2 or equivalent Examination from
recognized council or board or university. (v) Self-attested copies of all mark sheets. (vi)Self-
ADVERTISEMENT FOR CONTRACTUALENGAGEMENT OF MULTI- attested copy of professional qualification i.e. Diploma in computer application. (vii) Self-attested
PURPOSE HEALTH WORKER (MALE) UNDER CDMO,KALAHANDI. copies of short-hand & typewriting issued by recognized institution, (viii)an attested copy of
Applications are invited from eligible Male candidates in prescribed format for the post of con- c aste certificate/phys ically disability c ertificate issued by competent authority, (ix)Two self
tractual Multi-Purpose Health Worker (Male) attested copy of conduct and character certificates iss ued by two Gazetted Officers/Medical
Name of the Post : Contractual Multi. Purpose Health worker (Male), No. of Post : 13, UR- Practitioner/Sarpanch. (x) Two self addressed envelops of size 23 x 10 cm. with postal stamp
O4.SEBC-04, SC-02, ST-03 (One post from PH (Opth) will be shared from the category they of Rs. 25/- each duly pasted thereon, (xi)Attested copy of employment registration certificate.
belongs to., Consolidated salary : Rs.5200/- PM, Qualification : Candidates must have passed How to Apply :-
Diploma in Pharmacy and registered with Odisha Pharmacy Council. Application in the prescribed form duly filled in and signed by the candidate him/her-self furnish-
The vacancies advertised may vary due to abolition/creation of Contractual Posts. Age Limit; ing the required particulars as per the format along with required documents may be submitted
18-32 years as on 31.1.2011 Upper age is relaxable to the extent of five years in case of SC/ ST, to the District & Sessions Judge, Puri in an envelope superscribed as "Application for the post of
three years in case of SEBC, ten years in case of Physically Handicapped. Jr. Stenographer (Grade-Ill)" by post or by hand on or before 25.4.2011. The application received
Gener al Conditions: 1 Candidates having permanent Residence of Kalahandi district will be beyond the stipulated date shall not be entertained and liable to be summarily rejected. The
given preference .In case of non-availability of eligible candidates from the district, candidates authority reserves the right to shortlist the applications in case of large number of applications.
from other districts will be considered. 2.The appointment is purely temporary and terminable at Format of Application :-
any moment without assigning any reason thereof. 3. The selected candidates will have to FORM-A
submit and undertaking to the effect that they will not claim any Govt, post/regular appointment FORMAT OF APPLICATION, [See Par a 2-A of Appendix - A]
in future.4. Candidates appointed on contractual basis will not claim for distric t transfer. 5. 1. Name of the Candidate
Applications will be short listed by the Selection Committee keeping in view the marks obtained in 2. Father's / Husband's Name Self attested
two examination of Diploma in Pharmacy. The applicant should sent his application form and other 3. Sex (Male/Female) pas sport size
documents by Registered Post/Speed Post only. Submission of application by hand or through 4. Marital Status (Married/ Unmarried) photograph
agent will not be accepted. The application with required documents should reach to the Office 5. Permanent Address
of the Chief District Medical Officer, Kalahandi on or before 08.04.2011 by Regd. Post/Speed post 6. Present Address
only. The application received after due date and incomplete application will not be entertained. 7. Date of Birth (as on 01.01.2011)
“Application for the post of MPHW (Male) under CDMO,Kalahandi “ must be super scribed 8. Educational Qualification (Attach attested copies of all Testimonials)
on the top of the envelope. Documents to be submitted along with the application: Nam e of the N am e of the Year of Agg reg ate of Grad e/ % of marks
1. Attested copies of Educational Qualification certificate and Marks sheet of two years exami- examin ation passed B oard/Un iversity p assin g m arks secured Division secured
nation of Diploma Pharmacy. 2. Valid Registration No. from Odisha Pharmacy Council. 3. Residen-
tial Certificate in Form—III from competent Revenue Officer 4. Caste Certificate in case of SC/ST/
SEBC candidates. 5. Physically handicapped certificate in case of physically handicapped can-
didate. 6.Valid Employment Exchange Card. 7. Two Passport size photograph.
Sd/- Chief District Medical Officer, Kalahandi 9. Category
APPLICATION FORM (SC/ST/SEBC/GEN/Sports person/Ex-Serviceman) (Strike out which is not applicable an attach
Affix one passport size photograph the supporting documents issued by the competent authority)
Name of the post applied for. 1. Name of the candidate (in Block letters) 2. Name of Father/ 10. Whether physically/Orthopedically handicapped:
Husband. 3 Date of Birth. 4. a. Permanent Address, b) Present address 5.Registration No. and (If yes, attach supporting medical certificates issued by the Competent Medical Authority/Board)
date of Odisha Pharmacy Council. 6.Employment Exchange Regd,No Date & Name of the 7. 11. Religion
Category- SC/ST/SEBC___8. Educational Qualification. 12. Nationality
Signature of the applicant. 13. Employment Exchange Registration No. :
I do hereby declare that information and enclosures submitted herewith are true and correct to 14. Attach two Character Certificates issued by two Gazetted
the best of my knowledge, and belief. Officer/Medical Practitioner/Sarpanch etc. (Mention name, .
Signature of the applicant. designation of the Officer) '
Enclosu res: 15. Details of Treasury Chalan with No. and Date : ',
Attested copies of 1. Educational qualification certificate, Mark sheet two years examination DECLARATION : l do hereby solemnly affirm and state that, I am aware about the provisions of
of Diploma Pharmacy 2. Valid Registration Certificate from Odisha Pharmacy Council. 3. Residen- Orissa District and Subordinate Courts Non-Judicial Staff Services (Method of Recruitment and
tial Certificate in Form—III from Competent Revenue Officer. 4. Caste Certificate in case of SC/ST/ Conditions of Service) Rules, 2008 and the statements made above are true and correct to the
SEBC candidates. 5. Physically handicapped certificate in case of Physically handicapped can- best of my knowledge and belief and based on record.
didates. 6. Valid Employment Exchange card. 7. Two Pass port size photograph Signature of the Candidate, District Judge, Puri
µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 12

iõ_û\Kúd þë¿`ÿëAæàÿ üÿƒú ¯ÿçLÿ÷çÀÿë {ÀÿæfSæÀÿ


{¾{† ÿ{¯ÿ{Áÿ Ó¯ÿë {ä†ÿ÷ { Àÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç $æF æ 4-5 ¯ÿÌö
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
þÜÿçÁÿæþæ{œÿ œÿçfÀÿ {¾æS¿†ÿæ Óç• Aµÿ çj†ÿæ ¨{Àÿ Aæ¨~ ÀÿçÓ aÿö
LÿÀÿëd;ÿç, {Ó{†ÿ{ ¯ÿ{ Áÿ þë¿`ÿëAæàÿ Fœÿæ àÿçÎ F¯ÿó üÿƒ þ¿æ{œÿfÀÿ
W{Àÿ œÿ ¯ÿÓç {Lÿò~Óç œÿæ {Lÿò~Óç üÿƒLÿë F þš{Àÿ Lÿæ Üÿ]Lÿç A;ÿö µÿëNÿ
LÿÀÿæœÿ¾ç¯ÿ æ ¾’ÿç Aæ¨~ Aæ¨~Zÿ
¨’ÿ¯ÿêLÿë DŸ†ÿç {ÜÿæB¨æÀÿç{¯ÿ æ
AæfçLÿæàÿç ¯ÿÝ ¯ÿÝ Lÿó¨æœÿêÓ¯ÿë
{ä†ÿ÷{Àÿ Lÿ¿æÀÿçAÀÿ SÞ;ÿë Ó´¨§ Lÿë ÓæLÿæÀÿ LÿÀ ÿç¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëôd ;ÿç
{† ÿ{ ¯ÿ þë ¿ `ÿ ë A æàÿ üÿ ƒ
þë`ÿë¿ Aæàÿ üÿƒ Aæ~ë d;ÿç æ Dµÿß
ÓÀÿ LÿæÀÿ ê H {¯ÿ ÓÀÿ Lÿ æÀÿê
AæfçÀÿ FÜÿç þàÿuç sæÔÿç ó ¾ëS{Àÿ œÿçf Àÿë `ÿç Aœÿë ¾æßê Lÿ¿æÀÿç ßÀÿ þæ{Lÿ ö s ç ó{ Àÿ Aæ¨~ œÿ ç f Àÿ Lÿó¨æœÿêþæ{œÿ F$# {Àÿ A;ÿöµÿëN ÿ æ
¨â æœÿ LÿÀÿç œÿçf ¨Ó¢ÿÀÿ Lÿæ¾ö ¿{ä†ÿ÷ F¯ÿó AæLÿÌö ~êß µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ SÞç ¨æÀÿç{¯ÿ æ þë¿ `ÿëAæàÿ {¾¨Àÿç Füÿú. xÿç.Füÿú.Óç. ÀÿçàÿæßœÿÛ
’ÿÀÿþæ{Àÿ œÿç ¾ëNÿç ¨æB¯ÿæ F{†ÿsæ ÓÜÿf œÿë {Üÿô æ ¨÷† ÿç ’ÿç œÿ üÿƒ {ä†ÿ÷{ Àÿ Lÿæ¾ö ¿ LÿÀÿ ë$ # ¯ÿæ µÿæÀÿ†ÿêß {Îs ¯ÿ¿ æZÿú, ßë s çAæB
¯ÿ¿NÿçZÿ ¨æQ{Àÿ ¨÷ S†ÿçÀÿ ¯ÿÜÿë ¨÷ µ ÿ õ †ÿ ç Lÿ ó¨æœÿ êþæœÿZ ÿÀÿ
¯ÿ’ÿÁÿë $#¯ÿæ {s{Lÿ§ æ{àÿæfç {ÉðÁÿê ÓÜÿç †ÿ Qæ¨Që AæB œÿçfLÿë A¯ÿÓÀÿ ÀÿÜÿçdç > FÜÿæ FLÿ F¨Àÿç þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ¨æBô A{œÿLÿ A¯ÿÓÀÿ
A’ÿ¿†ÿœÿ ¯ÿæ A¨{xÿs ÀÿQ#¯ÿæLÿë ¨Ýç ¯ÿ æ FÜÿç A¨{xÿs {ä† ÿ÷ {¾Dô $ # {Àÿ Aæ¨~ ÀÿÜÿçd ç æ FÓú. ¯ÿç. AæB þë¿ `ÿëAæàÿ
{ÉðÁÿêLÿë Aæ¨{~B{àÿ ¾æB ¨÷æ $ö ê œÿçf Lÿæ¾ö ¿ {ä†ÿ÷{ Àÿ Aœÿ¿þæœÿZÿ sZÿæÀÿ {’ÿQæ{’ÿQ#LÿÀÿç üÿƒ þÜÿçÁÿæ Lÿþö `ÿæÀÿêþæœÿZÿ ¨æBô
Aæ{SB ¨æÀÿç¯ÿ æ {†ÿ~ë ¨÷ æ$öêþæ{œÿ {Lÿ¯ÿÁÿ µÿàÿ Óë{ ¾æSLÿë †ÿæLÿë ¯ÿÞæB$æ;ÿç> F¯ÿó {Ó$# Àÿë {¨÷ Àÿ~æ œÿæþLÿ FLÿ ¨Àÿç{¾æfœÿæ
F¯ÿó µÿàÿ ’ÿÀÿþæLÿë A{¨äæ œÿLÿÀÿç œÿçfÀÿ Aµÿçj†ÿæ ¨æBô {Óþæ{œÿ œÿçfÀÿ fê¯ÿç Lÿæ œÿç ¯ÿöæÜÿ AæÀÿ» LÿÀÿçd ;ÿç æ FÜÿç 2 ’ÿç¯ÿÓêß
LÿÀÿç$ æ;ÿç æ ¨÷ Lÿõ†ÿç{Àÿ FÜÿæ FLÿ Lÿ÷þÉ… ¯ÿÞç¯ÿæ{Àÿ àÿæSç dç æ ¯ÿçÉ´Àÿ ¨Àÿê äæ ¨æBô Aœÿ ú à ÿ æBœÿ ú Lÿæ¾ö ¿Lÿ÷þ þæšþ{Àÿ ¯ÿ¿æZÿÀÿ
œÿçfLÿë A’ÿ¿†ÿœÿ LÿÀÿç ¯ÿæ œÿç þ{;ÿ W{Àÿ œÿ ¯ÿÓç {Lÿò~Óç œÿæ Ó¯ÿë ¯ÿçˆÿêß Óó×æþæ{œÿ fæ~ç¯ÿæLÿë {Àÿfç {Î÷ Óœÿ ¯ÿç LÿÀ ÿç¨æÀÿç {¯ÿ æ
¯ÿÝ™Àÿ~Àÿ FLÿêLÿõ†ÿ œÿç{¯ÿÉÿ > þÜÿçÁÿæLÿþö êþæ{œÿ µÿæÀÿ†ÿêß ¯ÿçˆÿêß
{Lÿò~Óç {ä†ÿ÷{Àÿ {üÿ÷ ÓÀÿ µÿæ{¯ÿ {¾æS’ÿçA;ÿë æ FÜÿç {ä† ÿ÷ { Àÿ A{œÿ Lÿ ¨æBd;ÿ ç {¾, {¾{Lÿò~Óç Aœÿú à ÿæBœÿú ¨æBô {H´ ¯ÿÓæBs ¯ÿfæÀÿÀÿ Ó´ Àÿí¨ ¯ÿçˆÿêß {¾æfœÿæ,
œÿ ç{ ¯ÿÉLÿZÿvÿæÀÿ ë sZÿæ {œÿB ¯ÿçˆÿêß DŒæ’ÿ ¾$æ þë ¿`ÿë Aæàÿ {ÜÿDdç (www.amfin dia.com )/ FÓú ¯ÿçAæB þë ¿`ÿëAæàÿ üÿƒÀÿ þë Q¿
DISTRICT RURUAL DEVELOPMENT AGENCY: KORAPUT Lÿó¨æœÿê ÎLÿþæ{Lÿö s, BLÿë ¿sç, üÿƒ, {Lÿ÷ xÿçsLÿæÝö Lÿç ¯ÿê þæ {ÜÿD BLÿ ë ¿s ç / { xÿ Àÿ ç {¯ÿ s ç Lÿ Óú / DŒæ’ÿ F¯ÿ ó F$# ÓÜÿç †ÿ fÝç †ÿ
Ref: Recruitment for the post of MGNREGA Coordinator at the distr ic t
and Additional Pr ogramme Officer, MG NRE GA in the Block s on c on- {¯ÿæÝ B†ÿ¿æ’ÿç {Àÿ sZÿæ œÿç{ ¯ÿÉ FÓ¯ÿë ¯ÿçLÿ÷ç LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ þÜÿçÁÿæþæ{œÿ Fþú . AæB.sç /{ÓßæÀÿ {s÷ xÿç èÿ {Lÿ{†ÿLÿ ¯ÿçLÿ÷ç {LÿòÉÁÿ ¯ÿç Ìß{Àÿ
tractual basis, adver tis ement dated ( mentioned the date of advertise-
ment). This is for the infor mation of all applic ants of the MG NRE GA LÿÀÿç œÿç{ ¯ÿÉLÿZÿ ÓÜÿ œÿç fÀÿ ¨ëófç A™#Lÿ ÓüÿÁÿ {ÜÿDd;ÿç æ {¾æS¿†ÿæ ¨÷µ ÿõ†ÿçÀÿ µÿçŸ µÿçŸ ×ç ÀÿæZÿ ÀÿÜÿçdç æ ¯ÿÜÿë †ÿ$¿ ¨÷ ’ÿæœÿ LÿÀÿæ ¾æB$æF æ
Coordinator and A ddit ional P rogr amme Of fic er, MG NREG A that a
pr eliminary s crutiny of their application has been done by the DRDA . ¯ÿÞæB$æ;ÿç æ ¾’ÿç H Aæfç Lÿæàÿç : þë ¿ `ÿ ë Aæàÿ üÿƒ {ä†ÿ ÷ { Àÿ FþúüÿçÀÿ FÜÿç ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæ¨{Àÿ FÜÿç Ó¯ÿë ¨÷Éç ä~ ¨{Àÿ þÜÿçÁÿæ
They can regis ter their comments’ if any online, by logging on to the ¨Àÿ¯ç ÿæÀÿþæœÿZÿ{ Àÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¯ÿ¿NÿçZÿ
website (w ww. orissapanchavat.go v in. The las t date for receiving of Lÿ¿æÀÿç ßÀÿ Svÿœÿ LÿÀÿç ¯ÿæ ¨æBô †ÿæÀÿ ¨÷µÿæ¯ÿ þæ†ÿ÷ 2¯ÿÌö ÀÿÜÿç $æF Lÿþö ê þæœÿZÿ Àÿ Lÿæ¾ö¿ ’ÿä†ÿæ{Àÿ
objections from candidates is 14th March 2011. O bjec tions r ec eiv ed Aæß{Àÿ µÿàÿ ¯ÿõ•ç {ÜÿDdç {†ÿ{¯ÿ F{ä†ÿ÷ {Àÿ AæS÷ Üÿ ÀÿÜÿç¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ æ A$ö æ†ÿ Aæ¨~ ¾’ÿç ¨Àÿêäæ ¨æÓú Aµÿí†ÿ¨í¯ÿö Óë™æÀÿ ¨Àÿçàÿäç †ÿ ÜÿëF
thr ough any other mode or after due date shall not be entertained.
Project Director, DRDA
{àÿ æ{Lÿ œÿçf Àÿ sZÿæ œÿç { ¯ÿÉ ¯ÿ¿Nÿ ç f~Zÿ Àÿ Ó§ æ † ÿLÿ LÿÀÿç¯ ÿæ ¨{Àÿ ’ÿë B ¯ÿÌö µÿç †ÿ{ Àÿ æ ¾æÜÿ æ üÿ Áÿ{ Àÿ Lÿ ó¨æœÿê
LÿÀÿç¯ÿæ¨æBô {Lÿò~Óç œÿæ {Lÿò~Óç {¾æS¿†ÿæ$# ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ FÜÿæ þë¿`ÿëAæàÿ üÿƒ ¯ÿ¿¯ÿÓæß {ä†ÿ÷{Àÿ ¯ÿ¿¯ÿÓæß{Àÿ þš ¯ÿõ•ç ¨Àÿçàÿäç†ÿ
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, LANDIGUDA DIST.
KORAPUT (ORISSA)
¯ÿçLÿÅÿ {Qæfç $æ;ÿç> þë¿`ÿëAæàÿ üÿƒ ÓÜÿç†ÿ Fþú A$ö æ†ÿ Aæ{ÓæÓç FÓœÿ Lÿ÷çßæÉêÁÿ {ÜÿæB œÿ¨æÀÿç{ àÿ ¨ëœÿÊÿ Üÿë F æ ¾’ÿçAæ¨~ F {ä†ÿ÷{ Àÿ
Tel. N o. 06852-251972 (O), 251509 (R) Ó¯ÿö’ÿæ {àÿæLÿZÿë œÿç{¯ÿÉ ¨æBô Aüÿú þë ¿`ÿëAæàÿ üÿƒ Bœÿú Bƒç AæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç $ æF æ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ SÞç¯ÿæLÿë `ÿæÜ ÿæô;ÿç, {†ÿ{¯ÿ
LATERA L EN TR Y TEST (CLASS) - IX (2011 -12) AæLÿÌ}†ÿ LÿÀÿç$ æF æ FÜÿç LÿæÀÿ~Àÿë ¨Àÿê äæ{Àÿ Dˆÿê ‚ÿö {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ þë ¿ `ÿë Aæàÿ üÿƒ Lÿó ¨æœÿ ê{Àÿ AæD {xÿÀÿç LÿæÜÿ]Lÿç ? F {ä†ÿ÷
Applicati ons are invited from the e ligible students(born b etween 01.05 .1995 to 30.0 4.199 9)
passed C lass VIII, du ring the Acade mi c year 201 0-11 fro m Govt. R ecogni sed Schoo ls of F{ä†ÿ÷{ Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ LÿÀÿ¯ç ÿæÀÿ ¯ÿÜÿë æ FÜÿç ¨Àÿêäæ Fœÿú. FÓú. B. ’ÿ´æÀÿæ Aæ¨~Zÿë {ÓàÿÓ Aæƒ þæ{Lÿö sç ó, Aæ¨~Zÿë Ó¯ÿö ’ÿæ Ó´ æS†ÿ LÿÀÿëd ç æ
Kora put Di strict only fo ra ppearing selecti on test to be held on da ted 8th May 2011 (Sunday)
at 10.00A.M. i n the J NV, La ndiguda, Dist: Koraput for ad mi ssi on i n Cla ss-IXth aga inst Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿÜÿçd ç æ ¯ÿç{ ÉÌ LÿÀÿç LÿÀÿæ¾æB$æF æ FÜÿç ¨Àÿê äæ ¨æBô üÿƒ AæLÿæD+ Bœÿ {µÿÎ{þ+ {¾Dô $ # { Àÿ Aæ¨~ Aæ¨~Zÿ
th e existing va ca ncy of Ge n-04. The pro spectu s-cu m-a ppli ca tio n forms are ava ilabl e on
free of cost from the office o f the Principal , Jawa har Navodaya Vi dyalaya La ndigud a, D ist: þë ¿`ÿë Aæàÿ üÿƒ þ¿æ{œÿf{þ+ 1,000 sZÿæ fþæ LÿÀÿç ¯ÿæLÿë Aæƒ Àÿç Óaÿö , AæÝþçœÿ ç{ Î÷ Óœÿ Ó´ ¨§ L ÿë FLÿ ÓæLÿ æÀÿÀÿ í ¨
Kora put and ca n also be down loaded fro mthe website http:// www.navodaya.nic.in. The last
date o f sub mission of a pli cati on form in JNV, Lan digu da i s 18.04.2011. PRINCIPAL
{ä†ÿ÷{ Àÿ þÜÿçÁÿæþæœÿZÿ ÓóQ¿æ {ÜÿæB$æF æ AæÉæßê `ÿæÜÿ]{ àÿ Aæƒ A¨{ÀÿÓœÿ B†ÿ¿æ’ÿç Lÿæ¾ö ¿ {’ÿB¨æÀÿç{ ¯ÿ æ

Kendriya
Stee l authority .....(Continuation page-9)

Vidyalaya
Walk-in-interview will be held
in Vidyalaya premises on
21.03.2011 on c ontractual
daily need basis.
Name of the Post:
TGT(English), TGT (Sanskrit),
TGT (Maths) Qualific ation
:Graduate in the subject with
minimum 50% marks . First
Registration on 21.03.2011 at
8 to 10AM, Interview on 10
AM to 2PM. Post:PRT (+2
with atleast 50% marks and
CT/JBT/BEL.Ed./B.Ed.), PRT
(Music ): B.Music in vocal
Odis si/Danc e/Cas io or
record of high level perfor-
mance. PET-(Coach): Univer-
sity degree with diploma in
physical education or BPEd
from recognised univers ity
computer Instructor: Di-
ploma/Degree on A level/
MCA, BE & B.Tech. Regis-
tration on 21.03.2011 at
8AM to 10AM, Interv iew
10AM to 2PM.
Documents: Attested zerox
copy of all certificate & pass-
port size photograph. Those
who have worked in the last
academic session need not
attend the interview.
Annex-II CISF, MUNDALI, CTC-06,
Note: Nam e of the specified branches of Axis Bank along with their SOL ID are as below: Orissa : Rourkela 262, Cuttack 091, Bhubaneswar 024 Principal

CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13
OFFICE OF THE COLLEC-
TOR & DISTRICT MAGIS-
TRATE, DEOGARH
DISTRICT OFFICE: JHARSUGUDA
ADVERTISEMENT FOR RECRUIT- (ESTT. SECTION) No. 1809/ Estt. Dt. 4.3.2011
MENT OF JUNIOR CLERKS Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling of the post of Junior Clerks
f or the District and Sub-ordinate office s of Jharsuguda District, w hich should* • reach to the Collector,
Applications in the prescribed for-
mat are invited from eligible can- Jharsuguda on or before 04.04.2011. The successful candidates should produce the required documents in
didates for recruitment of the post original at the time of the appointment, Incomplete/ defective applications and application received after due
of JUNIOR CLERK for the Dis- date shall not be taken into consideration and liable for rejection. The date and place of examination will be
trict and Sub-ordinate offices of intimated to the candidates whose applications are found to be in order and complete in all respects. Inclusion
in the merit list confers no right to appointment.
Deogarh District under Revenue
Administration & under the Asst. NO OF VACANCIES
C omm issione r of Taxes of
Deogarh District on regular basis
in t he Scale o f p ay PB-1 i. e.
Rs.5200-20200/- with Grade Pay
of Rs. 1900/- and usual allowances
as admissible from time to time.
The applications should reach the
Collecto r & District Magistrate,
Deog arh o n or b efore 4t h April
2011 by Registered Po st/ Speed
po st only.
The details information regarding
this recruitment, application for-
mat, syllabus of the examination
etc. are available in the district
website i.e. www.deogarh-nic.in in R eservation of Ex-Servicemen, Physically Handicapped and Sports persons will be strictly followed vide
advertisement N o. 1038/Estt. Dt. Govt, in General Administration Deptt. Letter No. 18442 Dt. 26.06.1996 at the time of selection. Eligibility of
04.03.2011 “ADVERTISEMEN T the candidates to apply for the post. a. be a citizen of India, b.have registered his/her name in any Employment
FOR RECRU ITMENT OF JUN - Exchange of Jharsuguda District on or before the date of submission of application. c.Have passed the
IOR CL ERKS, 2011”. Matriculation or equivalent examination. d. Not be less than eighteen years and not more than thirty two years
of age as on 1st April 2011. The upper age limit shall be relaxed by 5 years in case of ST/SC, Women and Ex-
COLLECTOR, DEOGARH
Servicemen candidates and 3 years in respect of SEBC Candidates. e.Be of good character. f.Be of sound
health, good, physique, and active habits. g. Be able to speak, read and write oriya and must have (i) Passed
DISTRICT RURAL DEVEL- the M.E.Examination with Oriya as language subject or (ii) Passed the Matriculation or equivalent examination
OPMENT AGENCY, with oriya as the medium of Exam in non language subjects or (iii) passed in oriya as language subject in the
final examination of class VII or above or (iv) Passed a test in oriya of ME School standard conducted by the
GANJAM, CHATRAPUR Education Deptt.
Ref: Recruitment for the post of
2.No person who has more than one spouse living shall be eligible for appearing in the examination.
MGNREGA Coordinator at the Dis-
3. No app lication except in case of candid ates belong in g to SC/ST shall be co nsidered unless it is
trict and Additional Programme Of-
accom panied by bank draft of Rs.10/- (Rup ees Ten five) o nly infavo ur of Collector, Jharsu gud a as fee
ficer, MGNREGA in the Blocks on
for app lication an d examination (which is non - refundab le). The competitive examination shall consist of
contractual basis, advertisement
dat ed 11 .02 .2 011 AN UPAM the following papers.
BHA RAT. T HE SAMA JA & Pap ers Subject Maximum Time Marks
13.02.2011 INDIAN EXPRESS Wr itten Test
This is for the information of all Paper-I PART-I: Language Test (English & Oriya) 100 3 hours
applicants of the MGNREGA Co- PART-II Objective General Knowledge 100
ordin ato r and Add itio nal Paper-II PART-1: Objective Mathematics 100 3 hours
Programme Officer, MGNREGA PART-ll-Basic Computer skills (Objective) 100 100
that a preliminary scrutiny of their
Total 400 6 hour s
application has been done by the
PRACTICAL SKILL TEST
DRDA, Ganjam. T hey can regis-
ter their comments if any, online, Basic Computer Skills 50 1 hour
by logg in g on t o th e we bsite
(www.orissapanchayat.gov.in) N ote : (i) I he standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School. ' (ii) Those who will
The last date for receiving of ob- qualify the written test shall be called for the practical skill test, (iii) The practical skill test shall be of qualifying
jections from candidates is 14th nature. T he candidates shall furnish the following documents with their application form.
March 2011. 1. Tw o copies of recent passport size photograh duly attested by Gazetted officer. 2.Two self addressed
Objections received through any envelop of 23 cms x 10 cms with required postage stamp for U.C.P. 3. Attested copy of Certificate of High
other mode or after due date shall
School C ertificate examintion or equivalent examination. 4.Attested copy of Mark Sheets of High School
not be entertained.
Pro ject Director Certificate examination or equivalent examination. 5.Two Character Certificate in original from any two Gazetted
Officers not related to the candidate. 6. Attested copies of the Caste Certificate recently issued (Within in six
months from before the date of advertisement) by competent Revenue Authority. 7. Attested copy of the
recently issued (within six months before the date of advertisement) Residential Certificate by competent
R evenue authority. 8. Attested copy of the valid employment Registration Certificate. 9. D eclaration
regarding one spouse living. 10. Original bank draft of Rs. 10.00 (Rupees Ten) only. 11. Attested Copy of
Certificate in case of Ex-Servicemen, P.H. and Sports Persons. Note: The authority reserves the right to reject
any application and modify/change the advertisement/examination without assigning any reason thereof.
a. No TA/DA will be allowed to attend the recruitment test.
b. The advertisement can be downloaded from District website www.jharsuguda.nic.in
c. How to apply: Application in the prescribed form alongwith required documents may be submitted to the
Collector, Jharsuguda in an envelop superscribed "APPLICATION FOR T HE POST OF JUNIOR CLERK" by
registered post/ speed post only. The Authority shall not be liable for any Postal delay or loss of application in
transit at any stage of examination.
Sd/- C ollector, Jharsuguda
APPLICATION F ORM FOR THE POST OF JUNIOR CLERK IN JHASRUGUDA DIST RICT
1.F ull name of the Candidate (In Block letters)
Space for two
2. Father's/Husband's name
passport size
3.Date of birth and age as on 1.4.2011
photographs duly
4. Permanent address (In block letters)
attested & with full
Office Assistant (for 02 Present Address (for correspondence) (In block letters)
PB-2 Rs.9300-34800+Grade Pay-Rs.4200 (One post signature of the
6.N ationality
9 To tal at mi n im u m o f sc al e-Rs . candidate on top
7.Educational Qualification
23,435(app ro x)
SI. No. Name of the Year of Board/ F ull marks Marks Percentage of Remarks
examination passing U nive rsity secured mark secured
passed
1 2 3 4 5 6 7 8

8. Category to which belongs to (ST /SC/SEBC/General)


Whether Ex-Serviceman/ P.H./Sportsman 1.0. Married or Unmarried.
(if married, declaration of having not more than one spouse livings should be attached)
11. Name of the employment exchange of Jharsuguda District, Number and Validity of the Registration
12. Bank Draft No. and date and name of the drawee Bank.
DECLARATION
I do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and correct in all
respects. In the event of any information given hereby is found false or incorrect at any stage hereafter, my
candidature/selection/appointment shall be liable to be cancelled without any notice to me.
Place :
D ate: FULL SIGNATURE OF THE CANDIDATE

CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14

A Premier Public Sector Bank


Advertisement No. CRPO-1-2011 CORPORATE OFFICE: P.B. NO. 88, MANGALADEVI TEMPLE ROAD, PANDESHWAR, MANGALORE - 575 001

ON-LINE APPLICATIONS ARE INVITED FOR APPOINTMENT TO THE POST OF OFFICERS


1. Opening date for On-Line Registration : 08.03.2011 who desire to apply should do so On-Line (see how to 16 Hyderabad: The General Manager,
2. Closing date for On-line Registration (for all applicants including Far Flung Areas) : 08.04.2011 apply) only. Applications should not be sent by post and Corporation Bank Zonal Office,
5-9-88/18/88/2, I Floor, Sapphire Complex
3. Modifications in On-line application can be made upto : 10.04.2011 will not be considered. All applicants eligible for the post as Chapel Road, P.B. No. 384,
4. Call letters for Written Test to be Downloaded from Bank's Website after : 13.05.2011 per the criteria will have to down load their call letters on or Hyderabad - 500 001
after the date mentioned above and no hard copy of the Ph: 040-23420166, 23234270
5. Likely date of Written Examination : 29.05.2011
call letter will be sent by post. 17 Kochi: The Deputy General Manager,
Applications (on-line only) are invited from eligible Indian Citizens for the post of Officers in the Bank as mentioned below. Written Examination will comprise of objective and Corporation Bank, Zonal Office,
Post Post Grade Modeof SC ST OBC GEN TOTAL VH HI OH descriptive papers as follows : 35/3078 J & J1 II Floor, Pukalakatt Building,
Code & Scale Selection Thammanam Road, Palarivattom,
1. Objective Test : 300 Marks Kochi - 682 025
01 Probationary Officer JMG Written
Test 39 19 67 125 250 4 5 4
S-I & Interview Sl. Name of the Paper Duration No. of Marks Ph: 0484-2347422, 2347402
02 Fire Officer MMG Group – – – 1 1 – – – No. Questions 18 Kolkata: The General Manager,
S-II Discussion 1. Test of Reasoning 60 80 140 Corporation Bank Zonal Office, 3,
& Interview ability & Test of Minutes 20 35 Middleton Row, Ground Floor,
Computer competency Kolkata - 700 071.
03 Risk Managers MMG Group – – – 3 3 – – – Ph: 033-22290103, 22298056
(Senior Manager) S-III Discussion 2. Test of Quantitative 30 50 75 19 Lucknow: The Deputy General Manager,
& Interview Aptitude Minutes Corporation Bank, Zonal Office,
04 Risk Managers SMG Group – – – 1 1 – – – 3. Test of General 30 50 25 1-1/F, Ashok Marg, Near Nishant Ganj,
(Assistant General S-V Discussion awareness on Socio Minutes Gomti Bridge, Lucknow- 226 001
Manager) & Interview Economic Developments Ph: 0522-2205264, 2205129
Abbreviations stand for : SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backward Classes, Gen - General, 4. Test of English 30 50 25 20 Mangalore: Corporation Bank
VH - Visually Handicapped, HI-Hearing Impairment, OH-Orthopaedically Handicapped Language Minutes M.P.R.S., Mangaladevi Temple Road,
Note: (a) The number of vacancies as also the number of reserved vacancies are provisional and may vary Total 150 250 300 Head Office, Mangalore.
according to actual requirements of the Bank. Bank reserves its right of reassessing the manpower Minutes Ph: 0824-2426416-420 (Extn: 568/535/534),
requirement depending upon the needs of the organisation and to make upward revision Note : 1. Minimum qualifying marks for each paper is 40% Fax: 2425213
accordingly. (35% in case of SC/ST/OBC/PH candidates). 21 Mumbai: The Chief General Manager,
(b) As the reservation for VH/HI/OH candidates are on horizontal basis, the selected candidates will be placed in Descriptive Test : There will be one paper carrying 100 Corporation Bank, Zonal Office, 28,
the appropriate category to which the candidates belong. Mittal Chambers, II Floor, Nariman Point,
(c) It is clarified that it may not be possible to employ Persons with Disabilities candidates in all Offices / BranchesMarks for 60 Minutes duration with 5 compulsory Mumbai - 400021.
of the Bank and they will have to work in the post identified by the Bank as suitable for them. questions with internal options, on "Higher order cognitive
Ph: 022-22026818, 22026940
(d) Candidates selected are liable to be posted anywhere in India. Notwithstanding anything contained abilities to assess knowledge on Socio-Economic 7. PRE-EXAMINATION TRAINING {For Post Code No. 1
in the internal guidelines or any other rules in force in that behalf, candidates selected are Developments and Communication skills.
transferable all over India at any time without giving any reason there for. Note : 1. Candidate shall have the option of replying this (Probationary Officer) only}: The Bank may arrange pre-
paper either in Hindi or English. 2. Detailed information examination training for candidates belonging to SC/ST/
1(b) R E S E R V A T I O N S F O R P E R S O N S W I T H Post Code No. 3 Risk Managers-Senior Manager - regarding written test will be given in the "Acquaint yourself Ex-Servicemen/ Religious Minority at the following centers
DISABILITIES: Reservation is available for Persons with MMGS III: Graduate (with minimum of 55% marks) from a "hand out, which will be displayed on our website from for a limited number of candidates in consonance with the
Disabilities under Section 33 of the Persons with recognized university and FRM. 13.05.2011, along with call letter. 3. Depending upon the guidelines issued by the Govt. of India. Candidates
Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Experience: 5 years experience in Banking. Those number of vacancies, only those candidates who rank belonging to these categories and desirous of availing
Full Participation) Act 1995. Accordingly, candidates with having exposure to Risk Management in Banks in Officer's sufficiently high in written test will be called for interview. such training at their own cost may indicate to that effect
the following disabilities are eligible to apply. Cadre will be preferred. Mere eligibility/ pass in the examination shall not vest any in the appropriate place in the application. Such
Definition: Post Code No. 4 Risk Managers - Assistant General right in a candidate for being called for interview/ Group candidates should visit the said venues on the date and
• Visually Handicapped (VH): Manager - SMGS V: Graduate (with minimum of 60% Discussion. 4. Final selection will be based on the merit time mentioned along with copies of application (showing
marks) from a recognized university and a pass in the CA ranking after adding marks obtained in the written test and Regn. No.) and caste certificate/ other certificate which
1. Blindness refers to a condition where a person suffers examination of the Institute of Chartered Accountants in
from either of the following conditions: interview. 5. Bank reserves its right if it so desires, to hold clearly indicate that they belong to above mentioned
India/FRM. Post Graduate Diploma in Finance/Risk a second stage of written examination on the basis of order categories, wherever applicable. No separate
(i) Total absence of sight. Management, CAIIB would be preferred. of merit in the written examination of first stage. If second communication will be sent in this regard.
(ii) Visual acuity not exceeding 6 / 60 or 20 / 200 Experience: 10 years experience in Banking. Should stage of written examination is held, the subsequent
(Snellen) in the better eye with correcting lenses. Locations Venue Timings
have exposure to Risk Management in Banks in Executive process of interview and further process will be on the
(iii) Limitation of the field of vision subtending an angle Cadre. Ability to analyze Credit Proposals and exposure basis of order of merit of second stage examination. Bangalore IFBI, Bangalore, Ist Floor, 2.00 p.m.
of 20 degrees or worse. to Treasury Operations will be of added advantage. No. 74/2, Sanjana Plaza, from
Merely satisfying the eligibility norms does not entitle a Elephant Rock Road, 3rd Block, 16.05.2011
2. Low vision: "Person with low vision" means a person (C) AGE AS ON 31.01.2011 candidate to be called for the Test/Group Discussion/
with impairment of visual functioning even after Post Code No.1 (Probationary Officer): Jaya Nagar , Bangalore -560 011 to 20.05.2011
interview. The Bank reserves the right to call only the
treatment or standard refractive correction but who Minimum - 20 years requisite number of candidates for the interview after Kolkata Mahendra Educational Pvt. Ltd. 2.00 p.m.
uses or is potentially capable of using vision for the Maximum - 30 years preliminary screening/short listing with reference to Maharaja Cassim Bazar, from
planning or execution of a task with appropriate Post Code No. 2 (Fire Officer): candidates qualification, experience, suitability etc. Polytechnic Institute, 16.05.2011
assistive device. Minimum - 25 years Individual marks secured by the candidate will be 3 Nand Lal Bose Lane to 20.05.2011
• Hearing Impairment (HI): "Hearing Impairment" Maximum - 35 years displayed on the website and no correspondence in this Kolkata-700003
means loss of sixty decibels or more in the better ear in Post Code 3 (Risk Manager - MMGS III): regard shall be entertained. Mumbai Mahendra Institute, Bai Kavi Bai 2.00 p.m.
the conversational range of frequencies. Minimum : 25 years B) Post Code 2 (Fire Officer), 3 (Risk Manager- MMGS and Hansraj Morarji Charity Trust, from
• Locomotor Disability or Cerebral Palsy (OH): Maximum : 35 years III) and 4 (Risk Manager
- SMGS : V) The procedure for th
24 Bora Razar, 5 Floor, 16.05.2011
applying for the post is similar to that explained in A) above. Opp. CST Station, Fort,
1. Locomotor Disability: Post Code 4 (Risk Manager - SMGS -V): However, instead of written test there will be Group
to 21.05.2011
"Locomotor Disability" means disability of the bones, Minimum : 30 years Mumbai-400 001
Discussion for the post. The candidates will be informed Delhi Mahendra Institute,
joints or muscles leading to substantial restriction of the Maximum : 40 years date and venue of GD by E-Mail only and no hard copy 2.00 p.m.
movement of the limbs or any form of cerebral palsy. 3. RELAXATION IN UPPER AGE LIMIT : (Only in C/o B-43-44, Guru Nanak Pura, from
will be sent by post.
2. Cerebral Palsy: respect of Post Code No. 1) : Near V3S Mall, Opp. District 16.05.2011
5.1 Directly recruited officers shall furnish to the Bank a
"Cerebral Palsy" means a group of non-progressive i) Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates by Bank Guarantee for Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Centre, Laxmi Nagar, to 21.05.2011
conditions of a person characterised by abnormal 5 years. only) or a Fixed Deposit of our Bank for a period of 2 years New Delhi- 110092
motor control posture resulting from brain insult or ii) Ex-servicemen (including Commissioned Officers for the aforesaid amount by assigning the same to the 8. PAY SCALE :
injuries occurring in the pre-natal, peri-natal or infant including ECOs/SSCOs who have rendered at Bank. The directly recruited officers shall execute an Post Code No. 1 (Probationary Officer): Rs. 14500-
period of development. least 5 years' military service and have been agreement to serve the Bank for a minimum period of 2 600/7-18700-700/2-20100-800/7-25700 (CTC - Rs.
All the cases of Orthopaedically Handicapped persons released on completion of assignment (including years after joining, failing which the officer shall be liable to
those whose assignment is due to be completed pay to the Bank a sum of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty 3.75 lakh)
would be covered under the category of "locomotor within 6 months) otherwise than by way of Thousand only) and 3 months notice period. However, II) Post Code No. 2 (Fire Officer) - Rs. 19400-700/1-
disability or cerebral palsy". dismissal or discharge on account of misconduct officers under Post Code 2, 3 and 4 shall undertake to 20100-800/10-28100 (CTC Rs. 5.25 lakh)
Only such persons would be eligible for or inefficiency; or on account of physical disability serve the Bank for a minimum period of one year after Post Code 3 (Risk Manager MMGS - III) Rs. 25700- -
reservation in services / posts who suffer from not attributable to military service; or on invalidment - joining, failing which the officer shall be liable to pay to the 800/5-29700-900/2-31500 (CTC Rs. 6.75 lakh)
less than 40 per cent of relevant disability. by 5 years (written test), by 3 years (for interview) Bank a sum of Rs. 50,000 (Rupees Fifty thousand only) Post Code 4 (Risk Manager -SMGS V) - Rs. 36200-
2. ELIGIBILITYCRITERIA: in addition to the usual period of service in Defence and 3 months notice period. The list of candidates 1000/2-38200-1100/2-40400 (CTC Rs.11.50 lakh)
(A) NATIONALITY / CITIZENSHIP forces subject to a maximum age of 50 years). successful in the interview would be displayed on the (Adhoc, Revised. May vary depending on place of
A candidate must be either i) a citizen of India or ii) a iii) Other Backward Class candidates by 3 years. website of the Bank when the results are announced. posting. )
subject of Nepal or iii) a subject of Bhutan or iv) a iv) All persons who had ordinarily been domiciled in 6. EXAMINATION CENTERS AND DATE (For the post NOTE: DA, CA, HRA will be payable as per rules
st Kashmir Division of J & K State during 01.01.1980 code No. 01 only) : depending upon the place of posting. Medical Aid,
Tibetan refugee who came over to India before 1
to 31.12.1989 by 5 years. The written examination is tentatively fixed for Sunday, the LTC, Pension, Gratuity, Conveyance will be
January 1962 with the intention of permanently settling 29th May 2011 at the following centers. The centers are
in India or v) a person of Indian origin who has migrated v) VH/HI/OH candidates - By 15 years for SC/ST admissible as per Bank rules.
[including 3i) above] tentative and may change.
from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Centers (Codes) : Ahmedabad (11), Bangalore (12), 9. PROBATION : 2 years
By 13 years for OBC [including 3 iii) above] During the period of probation the Bank will
countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Chandigarh (13), Chennai (14), Delhi (15), Hyderabad
By 10 years for Gen. (16), Kochi (17), Kolkata (18), Lucknow (19), Mangalore conduct periodic tests to ascertain the level of
Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar),
NOTE : a) An Ex-Serviceman who has once joined a acquisition of banking skills by the Probationary
Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the Govt. job on the civil side after availing of the benefits given (20) and Mumbai (21). Officers. Bank reserves the rights to terminate the
intention of permanently settling in India. Provided to him as an Ex-Serviceman for his re-employment, his ex- may In case candidates have any difficulty in this regard, they
contact us at the following address pertaining to services of the probationer for unsatisfactory
that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) or serviceman status for the purpose of re-employment in performance in the tests/skill acquisition. During
(v) above shall be a person in whose favour a Government ceases. b) The relaxation in upper age limit related centers, to enable the Bank to take immediate
remedial action : the period of probation it is expected of the
certificate of eligibility has been issued by the is cumulative as per Govt. of India guidelines. c) All persons candidates to acquire such skills as are required to
eligible for age relaxation under 3(iv) above must produce Center Center & handle managerial positions on confirmation in
Government of India. A candidate in whose case a
Code Contact address
certificate of eligibility is necessary may be admitted to the domicile certificate at the time of interview, from the the service. As such, the probationary officer shall
District Magistrate in the Kashmir Division within whose 11 Ahmedabad : The General Manager, be required to work at 2-3 branches during the
the examination/interview conducted by the Bank but jurisdiction he/she had ordinarily resided or any other Corporation Bank, Zonal Office, II Floor, probation period.
on final selection the offer of appointment may be authority designated in this regard by the Govt. of Jammu & Near Navarangpura P.O., However, in respect of Fire Officer, Risk Manager
given only after the necessary eligibility certificates Kashmir, to the effect that the candidate had ordinarily been Ahmedabad 380 009. (MMGS III and V), the period of Probation is one
have been issued to him by the Government of India. domiciled in the Kashmir st
Division of the State of Jammu st
& Phone : 26442766, 26443063., year. Further, in case of Fire Officer he will be
(B) EDUCATIONAL QUALIFICATION (As on Kashmir during 1 January, 1980 to the 31 day of Fax : 26446498. stationed at Head Office, Mangalore only.
31.01.2011) Candidates whose result is awaited December, 1989. d) Candidates belonging to reserved 12 Bangalore: IFBI, Bangalore, Ist Floor,
category and desirous of applying for Post Code Nos. 2, 3 10. HOW TO APPLY :
are not eligible and should have passed the No. 74/2, Sanjana Plaza, Elephant Rock Eligible candidates are required to apply only
and 4 should apply as general candidates and no relaxation
qualifying exam on the said cut off date. in age and qualification will be made available to them. Road, 3rd Block, Jaya Nagar 'ONLINE' through our website www.corpbank.in
Post Code No. 1 (Probationary Officer): Graduate However, candidates belonging to Ex-servicemen category, Bangalore - 560 011. Ph: 080-3004128 between 08.03.2011 and 08.04.2011 and no other
from a recognised University or any equivalent exam otherwise eligible may apply upto the age of 50 years. 13 Chandigarh: The Deputy General Manager means/ mode of application will be acceptable.
recognized as such by Govt. of India with 2nd class 4. APPLICATION FEE INCLUDING OUT OF POCKET Corporation Bank, SCO 54-55, Sector 9D, (i) Candidates are required to have a valid active
(with minimum of 55% marks in graduation, 45% in EXPENSES (NON-REFUNDABLE) Madhya Marg Chandigarh - 160 017. personal e-mail ID and should not change the same
respect of SC/ST/VH/HI/OH candidates). For SC/ST/VH/HI/OH candidates - Rs. 50/- (Out of pocket Ph: 0172-2743559, 2743564 during the course of the recruitment process to ensure
Post Code No. 2 (Fire Officer): BE (Fire) or External expenses only) 14 Chennai: The General Manager, smooth communication. Communication will be sent to
Sub Officers Course or Divisional Officers Course from For All Others - Rs. 300/- (Application fee +out Corporation Bank Zonal Office, 38 & 39, such email ID. Under no circumstances, he/she should
National Fire Service College, Nagpur. of pocket expenses) (including for OBCs / Ex-Servicemen) Whites Road, P.B. No. 2227 share/mention e-mail ID to/ of any other person.
NOTE: 1) Application fee including out of pocket expenses Chennai- 600 014. (ii) In case a candidate does not have a valid personal
Experience : In the case of BE (fire) experience is not Ph: 044-28520837, 28523104
should be paid in cash at any of the Branches of e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID
essential. In other cases a minimum of 5 years of Corporation Bank to A/c. No. 0377/CA/01/729. before applying online.
experience as Station Officer or equivalent post in City 15 Delhi: The General Manager,
2) Payment of application fee/outof pocket expenses by Corporation Bank, Zonal Office, 18-20, (iii) Applicants are first required to go to the Bank's
Fire Brigade or State Fire Station or in charge of Fire any other mode will not be accepted. 10th Floor, Hindustan Times Building, website 'www.corpbank.in' and click on 'Careers'.
Office in an industry. Candidate should have 5. SELECT ION PROCEDURE : K.G. Marg, Connaught Place, Then go to 'Recruitment of Officers- 2011-12' Read the
knowledge of Hydrant System, Fire Detection System, A) Post Code No. 1 (Probationary Officer): Candidates New Delhi - 110 001. advertisement carefully and ensure that you are
Sprinkler System and Disaster Management. Ph: 011-23753962, 23753906 eligible for the post.
(The Bank is not responsible for printing errors, if any.) Continued page-18
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 15

{Lÿ¢ÿ÷êß ÉçÅÿæoÁÿ ÓëÀÿäæ ¯ÿÁÿ (2) ¯ÿçµÿæSêß ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ ¨æBô (Lÿ{ œÿίÿÁÿ/xÿ÷æBµÿÀÿ F¯ÿó xÿçÓ ç ¨çH {¨æÎ ¨æBô)
Lÿ{œÿίÿÁÿ/xÿ÷æBµÿÀÿ {¨æÎ Aæg ¨öÓœ ¨æBô ¯ÿçµÿæSêß Lÿ{œÿÎ ¯ÿÁÿ Aæ¨çA Àÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{ ¯ÿ, {¾{†ÿ{ ¯ÿ{Áÿ Lÿç Lÿ{œÿίÿÁÿ/
xÿç Óç ¨çH {¨æÎ Aæ¯ÿf¨öÓ œÿú ¨æBô Lÿ{œÿίÿÁÿÀÿ (AS§ ç) Aæ¨ç AÀÿú LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ D¨{Àÿ ¨æÀÿæ 2 (1) {Àÿ
Óç.AæB.FÓú.Füÿú 2011{Àÿ xÿ÷æBµÿÀÿ F¯ÿó xÿ÷æBµÿÀÿ-Lÿþú-¨¸ú D{àÿâQ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨Àÿç ¨÷† ÿ¿ä ¨÷ æ$ö êþæœÿZÿ ÓÜÿç† ÿ {Óþæ{œÿ {¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒ ¨÷’ÿÉö œÿ LÿÀÿë$ #¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ FÜÿæ
A†ÿçÀÿçNÿ {Óþæ{œÿ ¯ÿÁÿ{ Àÿ Lÿ÷þæS†ÿ µÿæ¯ÿ{ Àÿ Ó¯ÿöœÿçþ§ 3¯ÿÌö Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç$ #¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ Ó{;ÿæÌfœÿLÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ
A¨{ÀÿsÀÿú (xÿç.Óç.¨ç.H) {s÷xÿ{Àÿ Lÿ{œÿίÿÁÿ œÿç¾ëNÿç {ÓþæœÿZÿÀÿ {¨÷ æ{¯ÿÓœÿ ¨çÀÿçßÝ Óó¨í ‚ÿö LÿÀÿç$ #¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ, ’ÿƒþëNÿ {ÀÿLÿÝö Àÿäæ LÿÀÿç$ #¯ÿæ F¯ÿó ÓþS÷ Lÿæ¾ö¿ LÿæÁÿ
Óþß{Àÿ Ó¯ÿöœÿç þ§ ¯ÿæÌ} Lÿ {S÷xÿçó ÜÿæÀÿæÜÿæÀÿçÀÿëA ™# Lÿ ÀÿQ#$ #¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ
{ÉÌ †ÿæÀÿçQ : 09/04/2011 (III) FOÿ Óµÿ}Ó {þœÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZ ÿ ¨æBô {¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒ : (Lÿ) ×Áÿ{Óœÿæ àÿæœÿÛ œÿæßLÿ ¯ÿæ Óç ¨æÜÿê Lÿçº æ
{Lÿ¢ÿ÷êß ÉçÅÿæoÁÿ Óë Àÿäæ ¯ÿÁÿ{Àÿ xÿ÷æBµÿÀÿ F¯ÿó xÿ÷ æBµÿÀÿ-Lÿþú -¨¸ A¨{ÀÿsÀÿ A×æßê {¨æÎ ¨í Àÿ~ LÿÀÿç ¯ÿæ ¨æBô ¯ÿæßë{ Óœÿæ Lÿçºæ {œÿò{Óœÿæ{Àÿ Óþ†ÿëàÿ¿ xÿ÷æBµÿÀÿ ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ $#¯ÿæ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ Lÿ{ œÿίÿÁÿ/xÿç ¨çÓç H ÓÜÿç† ÿ Lÿ{ œÿίÿÁÿ
¨ëÀÿë Ì: µÿæÀÿ†ÿêß œÿæSÀÿçLÿþæœÿZÿvÿæÀÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿÀÿ Aæþ¦~ LÿÀÿæ¾æDdç æ ’ÿÀÿþæ-1sZÿæ 200-20200 {S÷ xÿ {¨æÎ œÿç þ{;ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô {¾æS¿ As;ÿç æ {Óœÿæ{Àÿ Üÿæ¯ÿçàÿ’ÿæÀÿ/œÿæßLÿ Lÿçº æÿ ¯ÿæßë {Óœÿæ A$¯ÿæ
{¨ sZÿæ 2000/- ¾ëNÿ Óþß Óþß{Àÿ {Lÿ¢ÿ÷êß ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿþö `ÿæÀÿêþæœÿZÿ ¨æBô `ÿçÀÿæ`ÿÀÿç† ÿ H S÷Ü ÿ~êß µÿˆÿæ {œÿò{Óœÿæ{Àÿ {¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒLÿë ¨ëÀÿæ LÿÀÿë$# {¯ÿ F¯ÿó àÿçQ#† ÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ œÿçfÀÿ ÓÜÿþ†ÿç {’ÿ{¯ÿ {¾, `ÿßœÿ {Üÿ¯ÿæ
’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ ¯ÿÁÿÀÿ Aœÿ¿ Ó’ÿÓ ¿þæœÿZ ÿë Óþß Óþß{Àÿ àÿæSë {ÜÿD$#¯ÿæ Óç. AæB.FÓú. Füÿú. ™æÀÿæ H œÿçßþ ÓÜÿç†ÿ ×ç† ÿç{Àÿ {Óþæ{œÿ Óë Àÿäæ ¯ÿÁÿ{ Àÿ œÿçf Àÿ ¨’ÿ¯ÿê AœÿëÓæ{Àÿ ¨’ÿsçÀÿ ’ÿæ¯ÿç LÿÀÿç{ ¯ÿ œÿæÜÿ] æ
{Lÿ¢ÿ÷êß œÿæSÀÿçLÿ {Ó¯ÿæ F¯ÿó Aœÿ¿æœÿ¿ ™æÀÿæ H œÿçßþ A;ÿSö† ÿ {ÓþæœÿZ ÿë ÉæÓœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ {Lÿ¢ ÿ÷ê ß œÿç¾ëNÿç ¨{Àÿ ¨í ¯ÿö {ÓðœÿçLÿ A$ö : µÿí†ÿ¨í¯ÿö {ÓðœÿçLÿ A$öæ†ÿ {ÓÜÿç¯ÿ¿Nÿç, ¾çF {Lÿò~Óç ¯ÿç ¨’ÿ¯ÿê{Àÿ (¯ÿ”} ™æÀÿæ A$¯ÿæ ¯ÿ”}Ü ÿêœÿ)
ÓÀÿLÿæÀÿê {Ó¯ÿæ{ Àÿ {Óþæ{œÿ œÿí† ÿœÿ ¨ëœÿ…Svÿç†ÿ ¯ÿ‚ÿ}†ÿ Aœÿë ’ÿæœÿ {¨œÿÓœÿ {¾æfœÿæ Aœÿë Óæ{Àÿ {¨œÿÓœÿ Óë ¯ÿç ™æ µÿæÀÿ†ÿêß ÓóWÀÿ ×Áÿ{Óœÿæ, {œÿò{Óœÿæ H ¯ÿæßë {Óœÿæ{Àÿ {Ó¯ÿæ LÿÀÿç$# {¯ÿ, Lÿç ;ÿë {ÓÜÿç¯ÿ¿Nÿç, {¾Dô þæ{œÿ Àÿäæ
¨æB¯ÿæ ¨æBô {¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç† ÿ {Üÿ{¯ÿ (¨÷µÿæ¯ÿê 01-01-2004) Óë Àÿäæ Lÿ«ö , Óæ™æÀÿ~ ÓóÀÿäç †ÿ BófçœÿçßÀÿçó ¯ÿÁÿ, {àÿæLÿ ÓÜÿæßLÿ {Óœÿæ F¯ÿó A•ö {ÓðœÿçLÿ ¯ÿÁÿ{Àÿ {Ó¯ÿæLÿÀÿç$ #{ ¯ÿ,
{¨æÎÀÿ œÿæþ- {Óþæ{œÿ fÝç † ÿ œÿëÜ ÿô;ÿç F¯ÿó (Lÿ) ¾ç F DNÿ {Ó¯ÿæÀÿë {¨œÿúÓ œÿ ¨÷ æ© LÿÀÿç {Ó¯ÿæÀÿë œÿç¯ÿõˆÿ {ÜÿæBd;ÿç A$¯ÿæ (Q)
¾çF F¨Àÿç {Ó¯ÿæSëÝ çLÿÀÿë `ÿçLÿçûæ Aæ™æÀÿ, ¾ç F Àÿäæ {Ó¯ÿæ D¨{Àÿ Aæ{Àÿæ¨~êß As;ÿç, {ÓÜÿç LÿæÀÿ~Àÿë {Ó¯ÿæþëNÿ
{ÜÿæB$# {¯ÿ A$¯ÿæ F¨Àÿç ¨Àÿç×ç †ÿç ¾æÜÿæ †ÿæZÿÀÿ œÿçߦ~ ¯ÿæÜÿæ{Àÿ {ÜÿæB$#¯ÿ,{ÓÜÿçLÿæÀÿ~Àÿë `ÿçLÿçûæ A$¯ÿæ Aœÿ¿
AæÓNÿ†ÿæ {¨œÿÓœÿ ’ÿç Aæ¾æB$# ¯ÿ A$¯ÿæ (S) ¾æÜÿæ †ÿæZÿÀÿ Aœÿë{Àÿæ™Àÿ Aœÿ¿$æ F¨Àÿç {Ó¯ÿæ ×樜ÿ{Àÿ ¨’ÿ¯ÿêÀÿ
Üÿ÷æÓ {ÜÿæB$# ¯ÿæ LÿæÀÿ~Àÿë {Ó¯ÿæþë Nÿ {ÜÿæB$# {¯ÿ A$¯ÿæ (W) ¾ç F F¨Àÿç {Ó¯ÿæÀÿë FLÿ œÿçÊ ÿç† ÿ A¯ÿ™# ¨í‚ÿö LÿÀÿç¯ÿæ
¨{Àÿ A$¯ÿæ Ó´ßóLÿê Aœÿë{Àÿæ™{Àÿ {Ó¯ÿæþëNÿ {ÜÿæB$# {¯ÿ A$¯ÿæ Lÿ’ÿæ`ÿæÀÿ H AÓäþ†ÿæ LÿæÀÿ~Àÿë ¯ÿQöæÖ
LÿÀÿç’ÿçA æ¾æB$# {¯ÿ F¯ÿó †ÿæZÿë D¨’ÿæœÿ ’ÿçA æ¾æB$#{ ¯ÿ H {ä†ÿ÷ê ß {ÓœÿæÀÿ œÿçþ§ àÿçQ#† ÿ {É÷~êSë Ýç LÿÀÿ Lÿþ}Lÿ,
¾æÜÿæ F$#{Àÿ A;ÿµÿö ëNÿ A{s A$ö æ†ÿ, (1) œÿç Àÿ;ÿÀÿ {Ó¯ÿæ ¨í‚ÿö {Üÿ¯ÿæ ¨{Àÿ ¨÷ æ© {¨œÿÓ œÿ ™æÀÿLÿ (2) ¯ÿêÀÿ~
¨ë ÀÿÔÿæÀÿ ¯ÿç{f†ÿæ {ÜÿæB$#{ ¯ÿ æ ’ÿç œÿæZÿ 15-11-86Àÿë {ä†ÿ÷ê ß {ÓœÿæLÿþö êLÿZÿë ¨í¯ÿö {Óð œÿç Lÿ ¯ÿël æ¾ç¯ÿ æ F¨Àÿç
{œÿæsú -1. {Lÿ¯ÿÁÿ ¨ëÀÿë Ì µÿæÀÿ†ÿêß œÿæSÀÿç LÿþæœÿZ ÿ ¨æBô FÜÿç œÿç¾ëNÿç {QæàÿæAdç æ ¯ÿ¿Nÿç ¾ç F ÓóWÀÿ ÓÉÚ {Óœÿæ{Àÿ Lÿæ¾ö¿ Àÿ† ÿ $#{¯ÿ, ¾ç F {Óœÿæœÿç¯ÿõˆÿç ¨æB¯ÿæLÿë$ #{¯ÿ F¯ÿó ¾çF ¨í ¯ÿö {Óð œÿç LÿÀÿ
2. {Lÿò~Óç {œÿæsç Óú ¯ÿçœÿæ {ÉÌ œÿç¯ÿöæ`ÿœÿ Óþß{Àÿ ×æœÿLÿë àÿäLÿÀÿç FÜÿçÓ ¯ÿë ÀÿçNÿ ×æœÿ{ Àÿ ¯ÿõ•ç Lÿçº æ Üÿ÷ æÓ ¯ÿSö{ Àÿ AæÓç ¯ÿæLÿë$ #{ ¯ÿ, {¾¨Àÿç D¨{Àÿ D{àÿâQ LÿÀÿæ¾æBdç , œÿçf Àÿ œÿç• öæÀÿç† ÿ A¯ÿ™# ¨í ‚ÿö {Üÿ¯ÿæÀÿ FLÿ ¯ÿÌö ¨í ¯ÿöÀÿë
LÿÀæ¾æB¨æ{Àÿ æ 3.FÜÿç {¨æÎSëÝ çLÿ A×æßê A{s þæ†ÿ÷ ×æßê {ܯÿæÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ Adç æ 4. ¯ÁÿÀÿ s÷ æœÿÛüÿÀÿ ¨àÿçÓ ê FÜÿç ¨’ÿ¯ÿêSëÝ çLÿ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç ¨æÀÿç {¯ÿ, {¾Dô ¨¾ö ¿;ÿ {Ó ÓóWÀÿ ÓÉÚ {Óœÿæ{Àÿ œÿç {ßæfœÿÀÿ œÿç• öæÀÿç† ÿ
Aœÿ¾æßê œÿç ¯ÿö æ`ÿç †ÿþæœÿZÿë {’ÿÉÀÿ {¾{Lÿò~Óç ×æœÿ{ Àÿ œÿç¾ë Nÿç LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ æ 5. Ó¯ÿöµÿæÀÿ†ÿêß ÖÀÿ{Àÿ FÜÿç A¯ÿ™# ¨í‚ÿö LÿÀÿçœÿæÜÿæ;ÿç, {¾¨¾ö¿;ÿ {Ó ¯ÿ”} †ÿ¿æS LÿÀÿç ¨æÀÿç {¯ÿ œÿæÜÿ] F¨Àÿç ¨÷æ$öê ÓóàÿS§ Àÿë ÿ- `ÿ AœÿëÓ æ{Àÿ
œÿç¾ëNÿç ÓóSvÿç†ÿ {Üÿ¯ÿ æ ÓºÁÿç†ÿ Lÿþæƒç èÿ AüÿçÓ ÀÿZ ÿ ’ÿ́æÀÿæ fæÀÿç LÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿæ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ D¨×樜ÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ (Q) ¯ÿßÓ ¯ÿæÖ¯ÿçLÿ
2.1.{¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒ : Lÿ. DˆÿÀÿ ¨í¯ÿö Aó`ÿÁÿÀÿ ¨÷ æ$öê þæœÿZÿ ÓÜÿç† ÿ Aœÿ¿ ¨÷ æ$ö êþæœÿZ ÿÀÿ ¯ÿÓ ßÓêþæÀÿ fsçÁÿ†ÿæLÿë ¯ÿßÓÀÿë{ÓœÿæÀÿ {Ó¯ÿæ A¯ÿ™# Üÿ÷æÓ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Aœÿëþ†ÿç ’ÿçA æ¾ç¯ÿ F¯ÿó FÜÿæÀÿ ¨Àÿç~æþÓ´Àÿí¨ ¨÷ æ© ¯ÿßÓ œÿç• öæÀÿç† ÿ
Aæ{¯’ÿœÿ ¨÷æ©ç Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ A$ö æ†ÿ 09.04.2011{Àÿ œÿç• öæÀÿç† ÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ D–ÿö ¯ÿßÓ ÓêþæÀÿë 3¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿ {Üÿ¯ÿæ D`ÿç† ÿú œÿë {Üÿô æ Aœÿë Óí `ÿê†ÿ fæ†ÿç/Aœÿë Óí `ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿçÀÿ ¨÷æ$öê Zÿ ¨æBô
(Q) Éç äæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ- Lÿ.¨÷ æ$ö ê þæs÷ çLÿë{àÿÓœÿ Lÿçº æ FLÿ ¨÷† ÿçÏç† ÿ {¯ÿæÝö ¯ÿæ ßëœÿçµÿÀÿÓç sç Àÿë 10þ {É÷ ~ê ¨æÓ A™#Lÿ†ÿþ ¯ÿßÓÓêþæ{Àÿ 5¯ÿÌö ¨¾ö ¿;ÿ {LÿæÜÿÁÿ F¯ÿó Aœÿ¿æœÿ¿ ¨dëA æ ¯ÿSö Àÿ ¨÷æ$öê þæœÿZÿ ¨æBô 3¯ÿÌö ¨¾ö¿;ÿ
LÿÀÿç$# ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ (Q) Àÿæf¿ {¯ÿæÝö/{Lÿ¢ÿ÷ {¯ÿæÝö ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aœÿ¿ Éç äæ {ä†ÿ÷{Àÿ Éç äæS†ÿ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿç† ÿ µÿæÀÿ†ÿ {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ¯ÿßÓÓêþæ œÿç•ö æÀÿç† ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô œÿç‚ÿöæßLÿ †ÿç$# ¨÷æ$öê þæ{œÿ, DˆÿÀÿ ¨í ¯ÿöæoÁÿÀÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ
ÓçÀÿLÿæÀÿZÿ A™#Ó í`ÿœÿæLÿë þš {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ, {¾Dô$ #{Àÿ {WæÌ~æ LÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿ {¾, {Lÿ¢ ÿ÷ê ß ÓÀÿLÿæÀÿZÿ {Ó¯ÿæ¨æBô ÓÜÿç†ÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ S÷Ü ÿ~Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿç Q A$öæ†ÿ 09-04-2011 Óë •æ {’ÿ{¯ÿ æ (S) {Ó¯ÿæ{Àÿ ¯ÿ¿¯ÿ™æœÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ
F¨Àÿç Éçäæ þæs÷ çLÿ/10þ {É÷~ê ¨æÓ ÓÜÿç† ÿ Óþæœÿ A{s æ S÷ Üÿ~Àÿ œÿç•ö æÀÿç† ÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ A$ö æ†ÿ 09-04-2011 Lÿë ×Áÿ{Óœÿæ/{œÿò{Óœÿæ /¯ÿæßë {ÓœÿæÀÿë Lÿæ¾ö ¿œÿç¯ÿõˆÿçÀÿ
(Q) xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ : ¨÷æ$öêZÿ ¨æQ{Àÿ Dµÿß µÿæÀÿç {þæsÀÿ ¾æœÿ (Lÿçº æ ¨Àÿç¯ÿÜ ÿœÿ ¾æœÿ) H ÜÿæàÿëLÿæ {þæsÀÿ ¾æœÿÀÿ A¯ÿ™# 02¯ÿÌö Àÿë A™# Lÿ {Üÿ¯ÿæ D`ÿç †ÿ œÿë{Üÿô æ F$#{Àÿ DˆÿÀÿ ¨í¯ÿöæoÁÿÀÿ ¨÷ æ$ö êþæ{œÿ þš A;ÿµÿöë Nÿ æ (W) Éç äæS†ÿ
{¯ÿð™ xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ $#¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ {þæsÀÿ ¾æœÿ ™æÀÿæ 1988{Àÿ $#¯ÿæ œÿþ ç §àÿçQ#† ÿ ™æÀÿæLÿë šæœÿ ’ÿçA;ÿë æ {¾æS¿†ÿæ þæs÷ çLÿë{ àÿÓ œÿ Lÿçº æ Óþ†ÿë àÿ¿ Lÿçº æ ¨÷ $þ {É÷ ~êÀÿ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ Lÿçº æ ¯ÿæßë{ Óœÿæ †ÿ$æ {œÿò{ÓœÿæÀÿ
Lÿ- ¯ÿçµ ÿæS (4) {þæsÀÿ ¾æœÿÀÿ xÿ÷ æBµÿçó ÓÜÿç† ÿ Óó¨Lÿ}†ÿ ¯ÿßÓÓêþæ Óþ†ÿëàÿ¿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ æ (Yÿ) `ÿçLÿçûæ ¯ÿSö {Óœÿæœÿç¯ÿõˆÿ {Üÿ¯ÿæ Óþß{Àÿ F (FH´æBB) Lÿçºæ {Ó¨ú- I {Üÿ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ
(1) 18¯ÿÌö Àÿë Lÿþ {Lÿò~Óç ¯ÿ¿Nÿç, {Lÿò~Óç Ó¯ÿöÓ æ™æÀÿ~ Aó`ÿÁÿ{Àÿ {þæsÀÿ ¾æœÿ `ÿÁÿæB¨æÀÿç{ ¯ÿ œÿæÜÿ] æ (2) æ (`ÿ) {Óœÿæ œÿç¯ÿõˆÿ Óþß{Àÿ `ÿÀÿç†ÿ÷ AœÿëLÿÀÿ~êß/¯ÿÜÿë† ÿ Dˆÿþ {Üÿ¯ÿæ D`ÿç† ÿ (d) xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ- µÿí† ÿ¨í ¯ÿö
20¯ÿÌö Àÿë Lÿþ {Lÿò~Óç ¯ÿ¿Nÿç, {Lÿò~Óç Ó¯ÿöÓ æ™æÀÿ~ Aó`ÿÁÿ{Àÿ ¨Àÿç¯ÿÜ ÿœÿ ¾æœÿ `ÿÁÿæB¨æÀÿç {¯ÿ œÿæÜÿ] æ (Q) ¯ÿç µÿæS {Óð œÿç Lÿ ¨÷æ$öê , ¾æÜÿæZÿë ÜÿæàÿëLÿæ {þæsÀÿ ¾æœÿ F¯ÿó µÿæÀÿç{þæsÀÿ¾æœÿÀÿ àÿæB{ÓœÿÛ {Sæsç F ’ÿçœÿ{Àÿ fæÀÿç LÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿ,
(7) œÿç” }Î ¾æœÿ ¨æBô àÿ‚ÿö Àÿ àÿæB{ÓœÿÛÀÿ fæÀÿç D¨{Àÿ Óêþæ¯ÿ•†ÿæ (1) {¾Dô þæœÿZÿ ¨æQ{Àÿ A†ÿçLÿþ{Àÿ {ÓÜÿç Óó¨Lÿ}† ÿ AæÀÿsç HZÿvÿæÀÿë àÿæB{ÓœÿÛ {¯ÿð™†ÿæ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ D¨×樜ÿ LÿÀÿç ¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ, œÿ{`ÿ† ÿú àÿæB{ÓœÿÛLÿë
01¯ÿÌö ¨æBô ÜÿæàÿëLÿæ {þæsÀÿ ¾æœÿ `ÿÁÿæB¯ÿæÀÿ xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ œÿ$ #¯ÿ, {ÓþæœÿZ ÿë ¨Àÿç¯ÿÜ ÿœÿ ¾æœÿ `ÿÁÿæB¯ÿæ {¯ÿð™ {¯ÿæàÿç S÷ Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] F¯ÿó ¨÷ æ$ö ê†ÿ´ AS÷æÜÿ¿ LÿÀÿç ’ÿç Aæ¾ç¯ÿ æ
¨æBô àÿæB{ÓœÿÛ fæÀÿç LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ (f) Aœÿ¿ {¾æS¿†ÿæ Óˆÿö †ÿæÜÿæ ÀÿÜÿç¯ÿ, ¾æÜÿæ {¾æS¿†ÿæ Aœÿ¿ ¨÷æ$ö #ê þæœÿZÿ ¨æBô àÿæSë A{s æ
{œÿæs-1.{¾¨¾ö¿ ;ÿ ¨÷æ$öê þæœÿZÿ ’ÿ́æÀÿæ ’ÿçA æ¾æB$# ¯ÿæ ’ÿÖæ¯ÿçf (xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ) ÓÜÿç †ÿ {þæsÀÿ ¾æœÿ ™æÀÿæÀÿ 3. {¾æS¿†ÿæ :{Lÿò~Óç ¯ÿç ¯ÿ¿Nÿç : (Lÿ) ¾çF œÿçf Àÿ fê¯ÿç† ÿ fê¯ÿœÿ-Óæ$# $#¯ÿæ A¯ÿ×æ{Àÿ Aœÿ¿ ¯ÿ¿NÿçZ ÿ ÓÜÿç† ÿ ¯ÿç¯ÿæÜÿ
D¨{ÀÿæNÿ Óˆÿö ÓóàÿS§ {ÜÿæBœÿ$#¯ÿ, {þæsÀÿ ¾æœÿ ™æÀÿæ AœÿëÓ æ{Àÿ xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛLÿë A{¯ÿð ™ ¯ÿç `ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ LÿÀÿç$ #{ ¯ÿ Lÿçºæ ¯ÿç¯ÿæÜÿÀÿ Aœÿë¯ÿ¤ÿ LÿÀÿç$ #{ ¯ÿ A$¯ÿæ (Q) F¨Àÿç ¯ÿ¿Nÿç ¾çF œÿçf Àÿ fê¯ÿç† ÿ fê¯ÿœÿÓ æ$# $#¯ÿæ A¯ÿ×æ{Àÿ
F¯ÿó ¨÷ æ$öê †ÿ́ AS÷ æÜÿ¿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ Aœÿ¿ ¯ÿ¿NÿçZ ÿ ÓÜÿç† ÿ ¯ÿç¯ÿæÜÿ LÿÀÿç$# {¯ÿ Lÿçº æ ¯ÿç¯ÿæÜÿÀÿ Aœÿë¯ÿ¤ÿ LÿÀÿç{ ¯ÿ, {Óþæ{œÿ ¯ÿÁÿ{ Àÿ œÿç¾ëNÿç ¨æBô A{¾æS¿ A{s
02. 18¯ÿÌö ¯ÿßÓ ¨í ¯ÿöÀÿë FàÿFþúµÿç àÿæB{ÓœÿÛ ¨÷ æ© LÿÀÿç$# ¯ÿæ F¯ÿó 20¯ÿÌö ¯ÿßÓ ¨í¯ÿöÀÿë F`ÿFþú µÿçç / ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ æ 4. Óç¨æÜÿê`ÿæÁÿLÿ F¯ÿó xÿçÓ ç¨ç H ¨’ÿ ¨æBô œÿç¾ë Nÿç Lÿ÷þ : {ÓÜÿç ¨÷æ$ö ê ¾æÜÿæZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ ÓvÿçLÿú$ #¯ÿ, †ÿæZÿë
¾æœÿ `ÿÁÿæB¯ÿæ ¨æBô ¨÷æ© LÿÀÿç$# ¯ÿæ àÿæB{ÓœÿÛLÿë {¯ÿð ™ ¯ÿç {¯ÿ`ÿœÿæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ], {¾¨¾ö¿ ;ÿ Óó¨Lÿ} †ÿ AæÀÿs çHZÿvÿæÀÿë œÿç ¾ëNÿçÀÿ ¨Àÿ¯ÿˆÿöê ÖÀÿ œÿçþ{;ÿ xÿLÿæ¾ç¯ÿ, àÿçQ#† ÿ ¨ÀÿêäæLÿë dæÝç ¨÷{†ÿ¿Lÿ ÖÀÿ {¾æS¿†ÿæ ¨÷ æ©ç LÿçÓ þÀÿ {Üÿ¯ÿæ
àÿæB{ÓœÿÛ Àÿ {¯ÿð™†ÿæ ¯ÿçÌß{Àÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾æBœÿ$#¯ÿ H ¨÷ æ$ö ê†ÿ́ AS÷ æÜÿ¿ LÿÀÿæ¾æBœÿ$#¯ÿ æ ¨÷æ$öê þæ{ œÿ {Lÿò~Óç ¯ÿç ÖÀÿ{Àÿ {¾æS¿†ÿæ ¨÷æ© LÿÀÿç¯ÿæ{Àÿ ¯ÿç üÿÁÿ {Üÿ{àÿ ¨÷æ$öê Zÿë œÿç¾ë Nÿç ¨÷Lÿ÷ß ç æÀÿë LÿæÞç ’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ (Lÿ)
{¾DôþæœÿZÿ FàÿF þúµÿç H F`ÿF þúµÿç xÿ÷æBµÿç ó àÿæB{ÓœÿÛ {SæsçF ’ÿçœÿ{ Àÿ fæÀÿç LÿÀÿæ¾æBdç , {Óþæ{œÿ Óó¨Lÿ}†ÿ {¾æS¿†ÿæ ¨Àÿêäæ : Óº¤ÿç† ÿ ¨’ÿSëÝ çLÿ ¨æBô {¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒ A$ö æ†ÿ ¯ÿßÓ Éç äæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ, Daÿ† ÿæ, dæ†ÿç
AæÀÿs çHZÿvÿæÀÿë ¨÷þæ~¨†ÿ÷ Aæ~ç D¨×樜ÿ LÿÀÿç {¯ÿ {¾, àÿæB{ÓœÿÛ {¯ÿð™ Adç , œÿ{`ÿ†ÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ ¨÷ æ$ö ê†ÿ´ xÿ÷ æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ xÿ÷ æBµÿçóÀÿ Aµÿçj †ÿæ Aæ’ÿçÀÿ ¾æó`ÿ ¨÷ æ$ö êþæœÿZÿ ’ÿ́æÀÿæ D¨×æ¨ç †ÿ þí Áÿ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ Àÿë ¯ÿçj 樜ÿ{Àÿ
AS÷ æÜÿ¿ LÿÀÿç’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ ’ÿç Aæ¾æB$# ¯ÿæ ÖÀÿ AœÿëÓ æ{Àÿ œÿç¾ë Nÿç {¯ÿæÝö ’ÿ´æÀÿæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ {¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒ{Àÿ A{¾æS¿ ¯ÿç {¯ÿ`ÿç† ÿ {Üÿ{àÿ
(W) Aµÿçj †ÿæ : DˆÿÀÿ ¨í ¯ÿöæoÁÿÀÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ ÓÜÿç †ÿ Aœÿ¿¨÷æ$öê þæ{œÿ, Aæ{¯ÿ’ÿœÿ S÷ Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {ÉÌ †ÿæÀÿç Q ¯ÿç jæ¨ç† ÿ ÖÀÿ AœÿëÓæ{Àÿ ¨÷æ$ö ê†ÿ´ D¨{Àÿ ¯ÿç`ÿæÀÿ LÿÀÿç¯ÿæ D`ÿç† ÿ œÿë{Üÿô æ {¾æS¿†ÿæ þæœÿ’ÿƒ{Àÿ {¾æS¿ ¯ÿç {¯ÿ`ÿç† ÿ
A$ö æ†ÿ 09.09.2011 Óë• æ Üÿæàÿë Lÿæ {þæsÀÿ ¾æœÿ F¯ÿó µÿæÀÿç {þæsÀÿ ¾æœÿ (¨Àÿç ¯ÿÜÿœÿ ¾æœÿ) `ÿÁÿæD$#¯ÿæÀÿ 03 {ÜÿæB$# ¯ÿæ ¨÷ æ$öê þæœÿZÿë œÿçþ§àÿçQ# †ÿ ¨çBsç Ø•ö{ Àÿ ¾ç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ æ (Q) {’ÿòÝ ¨ëÀÿë Ì : 800þçsÀÿ {’ÿòÝLÿë 03
¯ÿÌö Àÿ Aµÿç j†ÿæ ¨÷ ’ÿÉ öœÿ LÿÀÿç {¯ÿ æ ÜÿæàÿëLÿæ {þæsÀÿ ¾æœÿ ¨æBô àÿæB{ÓœÿÛ fæÀÿç {Üÿ¯ÿæ †ÿæÀÿçQÀÿë xÿ÷æBµÿçó Aµÿçj†ÿæÀÿ þç œÿçsú 15{Ó{Lÿƒ{Àÿ ¨ë Àÿæ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ æ (S) ÉæÀÿêÀÿçLÿ äþ†ÿæ ¾æó`ÿ-F$# {Àÿ àÿºLÿë’ÿ H DaÿLÿë’ÿ A;ÿµ ÿöëNÿ
S~œÿæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ¾’ÿç xÿ÷æBµÿçó Aµÿçj†ÿæ FàÿFþµÿç àÿæB{ÓœÿÛ fæÀÿç {Üÿ¯ÿæ ¨{Àÿ {Lÿò~Óç †ÿæÀÿçQÀÿë {ÜÿæB$æF, Adç æ F$#{ Àÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿë †ÿç {œÿæsç Óë {¾æS ’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ œÿë¿ œÿ†ÿþ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ† ÿæ œÿçþ§{ Àÿ ¨÷’ÿˆÿ {ÜÿæBdç æ
{†ÿ{¯ÿ Aµÿçj†ÿæ {ÓÜÿç †ÿæÀÿçQÀÿë S~œÿæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ àÿº Lÿë’ÿ ¨ë ÀÿëÌ 11üÿës DaÿLÿë ’ÿ ¨ë ÀÿëÌ 3üÿës 6 Bó`ÿ
{œÿæs-xÿ÷æBµÿç ó àÿæB{ÓœÿÛ{Àÿ œÿçÊÿç† ÿ µÿæ¯ÿ{ Àÿ Dµÿß FàÿF þúµÿç H F`ÿFþú µÿç xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛÀÿ fæÀÿç †ÿæÀÿç Q {œÿæs-(1) ¨ç Bsç {¾æS¿†ÿæ ¨÷ Lÿõ†ÿç Àÿ A{s F¯ÿó F$#{ Àÿ {Lÿò~Óç AZÿ þç Áÿç ¯ÿ œÿæÜÿ] (2) µÿí †ÿ¨í¯ÿö {ÓðœÿçLÿþæœÿZÿë
ÀÿÜÿç$ #¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ FàÿF þµÿç àÿæB{ÓœÿÛ H F`ÿF þµÿç àÿæB{ÓœÿÛÀÿ fæÀÿç {ÜÿæB$# ¯ÿæ †ÿæÀÿçQ œÿ$#¯ÿæ {ä†ÿ÷{ Àÿ ÉæÀÿêÀÿç Lÿ ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ œÿæÜÿ] æ (W) {s÷ xÿ ¨Àÿêäæ H àÿçQ#† ÿ ¨Àÿêäæ- {¾Dô ¨÷æ$öê ¨çBsç{Àÿ {¾æS¿†ÿæ{Àÿ
Óó¨Lÿ}† ÿ AæÀÿsç HZÿvÿæÀÿë FLÿ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ Aæ~ç ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ, {¾Dô$# {Àÿ FàÿFþµÿç Lÿç ºæ F`ÿFþµÿç fæÀÿç †ÿæÀÿç Q {¾æS¿†ÿæ ¨÷ æ© LÿÀÿç{¯ÿ, {ÓþæœÿZÿë œÿçþ§àÿçQ#† ÿ ¨ÀÿêäæSëÝ çLÿ {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç ¯ÿ æ {¾Dô ¨÷ æ$ö ê FÜÿç Ó¯ÿë ¨Àÿê äæ{Àÿ
D{àÿâQ {ÜÿæB$# ¯ÿ H †ÿæÜÿæLÿë œÿç¾ëNÿç †ÿæÀÿçQ{Àÿ œÿç¾ëNÿç {¯ÿæÝö Ó¼ë Q{Àÿ D¨×樜ÿ LÿÀÿç ¯ÿæLÿë ¨Ýç ¯ÿ, œÿ{ `ÿ†ÿú ¨÷æ$ö ê†ÿ´ ’ÿÉöæ¾æB$# ¯ÿæ œÿë¿œÿ†ÿþ AZÿ ¨÷æ© LÿÀÿç{¯ÿ Lÿç œÿæÜÿ], †ÿæZÿÀÿ {¾æS¿†ÿæ {ÓÜÿç ÖÀÿ{Àÿ Üÿ] Àÿ” LÿÀÿç’ÿçAæ¾ç ¯ÿ F¯ÿó
AS÷ æÜÿ¿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ ¨Àÿ¯ÿˆÿöê ¨ÀÿêäÿæSë Ýç Lÿ{Àÿ µÿæS {œÿ¯ÿæ¨æBô Aœÿëþ†ÿç ’ÿçAæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] æ
Lÿ÷. Óó ¨Àÿêäæ œÿæþ Óþë ’ÿæßAZÿ {¾æS¿†ÿæ AZÿ
01 ÜÿæàÿëLÿæ ¯ÿæÜÿæœÿ ¨æBô xÿ÷æBµÿçó ¨Àÿêäæ 30 15
02 µÿæÀÿç ¯ÿæÜÿæœÿ ¨æBô xÿ÷æBµÿçó ¨Àÿêäæ 30 15
Q 03 AæÀÿäLÿ/xÿ÷æBµÿÀÿ ¨æBô ¾æ¦ç Lÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿçLÿ Óí`ÿœÿæ 20 10
F¯ÿó ¯ÿæÜÿæœÿÀÿ {dæs{dæs þÀÿæþ†ÿç LÿÀÿç¯ÿæÀÿ {¾æS¿†ÿæ
{œÿæsú : FOÿ-Óµÿ}Ó ú{ þœÿþæ{œÿ ÉæÀÿêÀÿç Lÿ ÖÀÿ{Àÿ Óó¨í ‚ÿö {LÿæÜÿÁÿ ¨æBô {¾æS¿ As;ÿç æ AæÀÿäLÿ- Lÿþú- ¨¸ A¨{ÀÿsÀÿ ¨æBô AS§ çÉ þ ¯ÿæÜÿæœÿ,
(`ÿ) Hfœÿ xÿæNÿÀÿê ÖÀÿ AœÿëÓ æ{Àÿ Daÿ†ÿæ H ¯ÿßÓ ¨÷† ÿç Óþæœÿë¨æ†ÿç Lÿ A{s æ AS§ç Éþ D¨¾¦Àÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿçLÿ Óí`ÿœÿæ F¯ÿó AS§É ç þÀÿ
(d) ’ÿõÎçÉ Nÿç Óó{É晜ÿ ¯ÿçœÿæ A$ö æ†ÿ `ÿÌþæ œÿ¨ç¤ ÿç ’ÿëBsç ¾æLÿ AæQ#Àÿ Ó¯ÿöœÿçþ§ ’ÿíÀÿ†ÿæ ’ÿõÎ ç ÉNÿç 6/6 F¯ÿó 6/ ¯ÿæÜÿæœÿÀÿ {dæs{dæs þÀÿæþ†ÿçÀÿ {¾æS¿†ÿæ
9 ÀÿÜÿç¯ÿæ D`ÿç† ÿ æ ¨÷æ$ö ê Daÿ Àÿèÿ ’ÿõ Îç ÉNÿç ¨÷ ’ÿÉöœÿ LÿÀÿë$ #¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ 04 àÿçQ#† ÿ ¨Àÿêäæ 20 10
(f) xÿæNÿÀÿêÖÀÿ ¨÷æ$ö êZÿÀÿ ¯ÿZÿæ{SæÝ, `ÿs Lÿæ ¨æ’ÿ, Ùÿê†ÿÉç Àÿæ Lÿçºæ {sÀÿæ AæQ# F¯ÿó Aœÿ¿ {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ (W) `ÿçLÿçûæ ¾æó`ÿ - {þÀÿçsú Óí `ÿê ¨÷Ö ë† ÿç LÿÀÿç ¯ÿæ ¨{Àÿ {þÀÿçs ú Lÿ÷þ{Àÿ (¯ÿSö Aœÿë Óæ{Àÿ ÀÿçNÿ ÓóQ¿æ ÓÜÿç† ÿ
¨Àÿçàÿäç† ÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ¯ÿçÀÿí¨†ÿæ œÿ$#¯ÿ æ{Óþæ{œÿ œÿçÊÿç †ÿ µÿæ¯ÿ{ Àÿ þæœÿÓ çLÿ H ÉæÀÿêÀÿç Lÿ ÖÀÿ{ ÀÿÓ ë× $#{ ¯ÿ H ’ÿä Óþæœÿ) `ÿßœÿ {ÜÿæB$# ¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿLÿþæœÿZÿ Óë ׆ÿæ AæLÿÁÿœÿ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô {ÓþæœÿZÿÀÿ ¯ÿçÖ õ† ÿ `ÿçLÿçûæ ¾æó `ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ
µÿæ¯ÿ{Àÿ LÿþöÀÿ ¨÷’ÿÉöœÿ ¯ÿæ™Lÿ {Üÿ¯ÿæ ¨Àÿç {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ †ÿøsç Àÿë þë Nÿ$#{ ¯ÿ æ Yÿ) A;ÿçþ `ÿßœÿ : Aæ{¯ÿ’ÿLÿþæœÿZ ÿ `ÿçLÿçûæ ¾æó`ÿ{Àÿ {¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç† ÿ {Üÿ{àÿ {ÓþæœÿZ ÿÀÿ A;ÿçþ `ÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 16
{L
{Lÿÿ¢¢ÿ÷ÿ÷ êêß
ß ÉÉç ç ÅÅÿÿæoÁÿ
æoÁ ÿ Óë À ÿÿäæ....
äæ... ..(¨
.(¨í í¯¯ÿÿÿö ö ¨
¨õõ ÏÏææ {’ÿ
{’ÿQQ;;ÿÿëë ) {üÿàÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ ¨÷æ$ö êZÿë ¨Àÿ¯ÿˆÿöê `ÿßœÿ ¨÷ Lÿ÷ çßæ{Àÿ µÿæS {œÿ¯ÿæÀÿë ¯ÿó `ÿç† ÿ LÿÀÿç’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ 8. FÜÿç ¨’ÿSë Ýç Lÿ ¨æBô
`ÿ) `ÿç Lÿçûæ A{¾æS¿†ÿæ ¯ÿç {Àÿæ™{Àÿ A¨ç àÿ : Óç AæBFÓú F üÿú œÿç¾ëNÿç ¨æBô ÓþÖ þæþàÿæ{Àÿ `ÿçLÿçû æ ¾æó`ÿ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿë$# ¯ÿæ ¨÷æ$ö êþæœÿZ ÿÀÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¾æó`ÿ F¯ÿó ¯ÿæÜÿœÿ `ÿÁÿæB¯ÿæ Aæ’ÿçÀÿ ¾æó`ÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ ¨÷æ$öêZÿë
A{¾æS¿ {WæÌç †ÿ LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ ¨÷æ$öê þæœÿZÿë ¾æó`ÿ Lÿˆÿöæ `ÿçLÿçû æ A™# LÿæÀÿêZÿ ’ÿ´æÀÿæ {ÓþæœÿZ ÿë A{¾æS¿ {WæÌç †ÿ œÿç •öæÀÿç †ÿ ¨Àÿê ä~ ¨æBô µÿàÿ µÿæ¯ÿ{ Àÿ ¨÷Ö ë† ÿ {ÜÿæB AæÓç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ F¯ÿó œÿç f ÀÿçÔ ÿ{ Àÿ µÿæS {œÿ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ
LÿÀÿç¯ÿæÀÿ Aæ™æÀÿ ØÎ µÿæ¯ÿ{Àÿ Óí`ÿê†ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ¾’ÿç ¨÷ æ$ö ê `ÿçLÿçûæ ¾æó`ÿÀÿ œÿçшÿç {Àÿ Ó;ÿëÎ œÿëÜÿô;ÿç {†ÿ{¯ÿ {Ó Óç AæBFÓú Füÿú Lÿç ºæ µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ Óó¨í ‚ÿö œÿç¾ë Nÿç ¨÷Lÿ÷ç ßæ H ¾æ†ÿ÷æ Óþß{Àÿ ¨÷ æ$ö êZÿë {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ AæWæ†ÿ
`ÿçLÿçûæ ¾æó`ÿÀÿ †ÿæÀÿç Q þšÀÿë FLÿþæÓ þš{Àÿ `ÿç Lÿç ûæ ¾æó`ÿÀÿ ¨ë œÿ… Óþêäæ ¨æBô A¨ç àÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ A¨ç àÿÀÿ àÿæSç {àÿ ¯ÿæ Aœÿ¿ ’ÿëWös~æ {Üÿ{àÿ {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ ä†ÿç¨í Àÿ~Àÿ ’ÿæßç † ÿ́ {œÿ{¯ÿ œÿæÜÿ]>
Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ÓÜÿç† ÿ ÓóàÿS§Lÿ-f AœÿëÓæ{Àÿ œÿç•ö æÀÿç† ÿ üÿþö{ Àÿ ¨÷æ$ö êZÿë œÿçf Àÿ Ó´b ÿ† ÿæ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷Lÿë ÓóàÿW§ LÿÀÿç ¯ÿæ 9. `ÿßœÿ LÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿLÿþæœÿZÿë AæþÀÿ ä†ÿ÷ç ß ¨÷ É çä~ {Lÿ¢ ÿ÷ (AæÀÿús çÓ ç){Àÿ Aæ™æÀÿç† ÿ ¨÷É çä~ ¨æBô
Aœÿç¯ÿæ¾ö ¿ A{s > `ÿçLÿç ûæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ D¨{Àÿ {Ó¨¾ö ¿;ÿ {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ ¯ÿç `ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] {¾¨¾ö¿ ;ÿ FÜÿæ ¨vÿæ¾ç¯ÿ æ ¾æÜÿæÀÿ Óí`ÿœÿæ {ÓþæœÿZ ÿë œÿç¾ëNÿç ¨†ÿ÷ ÓÜÿç†ÿ ¨vÿæ¾ç¯ÿ æ œÿç¾ëNÿç ¨{Àÿ ¨÷ æ$ö ê 2¯ÿÌö Àÿ ¨÷É çä~ A¯ÿ™#{ Àÿ
ÓÜÿç †ÿ `ÿç Lÿçûæ ¨÷æLÿuç Ó œÿÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ FÜÿç ¯ÿçÌß{Àÿ FLÿ {àÿQæ ¨÷ Öë † ÿ LÿÀÿæ¾æBœÿ$# ¯ÿ {¾ FÜÿç þæþàÿæÀÿ ¨õÎ ç ÀÿÜ ÿç{¯ÿ †ÿ$ æ FÜÿç A¯ÿ™# Lÿë ¯ÿÞ æ þš¾æB¨æ{Àÿ æ ¾’ÿç ¨÷ Éç ä~ A¯ÿ™# Óþß{Àÿ {Lÿò~Óç LÿæÀÿ~Àÿë ¨Àÿ¯ÿˆÿöê {Ó¯ÿæ¨æBô
LÿÀÿçœÿçA æ¾æBdç æ œÿç¾ëNÿç ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿLÿZ ÿë `ÿç Lÿçûæ A™#LÿæÀÿêZÿ ’ÿ́æÀÿæ ¨í¯ÿöÀÿë Üÿç ô FÜÿæLÿë A{¾æS¿ {WæÌç †ÿ LÿÀÿæ¾æBdç A{¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ ÜÿëA ;ÿç {†ÿ{¯ÿ †ÿæZÿÀÿ {Ó¯ÿæ Óþæ© LÿÀÿç’ÿçAæ¾æB¨æ{Àÿ æ 10. xÿæLÿ ’ÿ´ æÀÿæ {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ
æ A¨ç àÿ D¨{Àÿ {Ó¨¾ö ¿;ÿ {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ ¯ÿç`ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] {¾¨¾ö ¿;ÿ FÜÿæ ÓÜÿç† ÿ ¨ëœÿ… œÿçÀÿêä~ ¾æó`ÿ ¯ÿç Áÿº ¨æBô Óç A æBFÓúF þú ’ÿæßê œÿë {Üÿô æ 11. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿê üÿþö AœÿëÀÿí¨ {ÜÿæBœÿ$# {àÿ/AÓó¨í ‚ÿö /
¨æBô 25sZÿæÀÿ xÿçþæƒ xÿ÷æüÿu ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾æBœÿ$# ¯ÿ ({¾Dô ¨÷ æ™# LÿÀÿ~Zÿvÿæ{Àÿ A¨ç àÿ D¨×樜ÿæ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ †ÿ$æ µÿëàÿ/Óí `ÿœÿæ /Aæ{¨äç† ÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ AÓó¨í‚ÿö {Üÿ¯ÿæ/µÿëàÿ †ÿ$¿ ¨÷Ö ë† ÿ LÿÀÿç¯ÿæ/ ÜÿÖæäÀÿ {ÜÿæBœÿ$#¯ÿæ/{¾Dô vÿæ{Àÿ
Óº•ç† ÿ xÿç xÿçH H {’ÿß ÉæQæ Aæ’ÿçÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê `ÿçLÿçûæ ¾æó`ÿ A™#LÿæÀÿê/œÿç¾ëNÿç {¯ÿæÝö AšäZÿ ’ÿ́æÀÿæ fæÀÿç LÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿæ Aæ{¨äç †ÿ üÿçÓ ú fþæ œÿLÿÀÿç¯ÿæ/Ó†ÿ¿æ¨ç† ÿ A$¯ÿæ Ó´† ÿ… Ó†ÿ¿æ¨ç† ÿ üÿ{sæS÷ æüÿ D¨¾ë Nÿ ×æœÿ{Àÿ œÿà ÿSæ{ÜÿæB$#{àÿ
AÓ´ êLÿõ† ÿ ¨†ÿ÷ D¨{Àÿ {àÿQæ$# ¯ÿ) Aæ{¯ÿ’ÿœÿ œÿç¾ë Nÿç ¨÷Lÿ÷ç ßæÀÿ {¾{Lÿò~Óç ÖÀÿ{Àÿ †ÿëÀÿ;ÿ Àÿ” LÿÀÿç’ÿçAæ¾ç ¯ÿ æ
12.Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¯ÿçj 樜ÿ ÓÜÿç† ÿ ¨÷LÿæÉç† ÿ ¨ÀÿçÉç Î -Lÿ Lÿ AœÿëÓ æ{Àÿ œÿç• öæÀÿç† ÿ üÿþö ¨÷Ö ë †ÿ LÿÀÿç¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ > Aæ{¯ÿ’ÿœÿ
xÿ¯ÿàÿ {ØÓú {’ÿBLÿÀÿç sæB{Üÿ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ> A$¯ÿæ Üÿæ†ÿ{Àÿ ØÎ µÿæ¯ÿ{Àÿ {àÿQæ {ÜÿæB$#¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ> Lÿç;ÿë üÿþös ç
¨÷ LÿæÉç† ÿ üÿþö AœÿëÓ æ{Àÿ Üÿ] {Üÿ¯ÿæ D`ÿç†ÿ æ FÜÿç ¯ÿç µÿæS ¨äÀÿë {Lÿò~Óç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ 13.
BóÀÿæfê H Üÿç¢ÿê ¯ÿ¿ †ÿê†ÿ Aœÿ¿ {Lÿò~Óç ¨÷þæ~¨†ÿ÷Lÿë BóÀÿæfê Lÿçºæ Üÿç¢ ÿê {Àÿ Aœÿë¯ÿæ’ÿ LÿÀÿç ¯ÿç™#¯ÿ• µÿæ¯ÿ{Àÿ Ó†ÿ¿ æ¨ç †ÿ
LÿÀÿç ¨÷Ö ë† ÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ Aœÿ¿ $æ FÜÿæ D¨{Àÿ {Lÿò~Óç ¯ÿç `ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] æ 15. {Lÿò~Óç ¨÷LÿæÀÿÀÿ
Óë ¨æÀÿçÉ Aæ~ç$ #{àÿ ¨÷æ$öê Zÿ {¾æS¿†ÿæ Àÿ” LÿÀÿç’ÿçA æ¾ç ¯ÿ æ 16. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷Lÿë œÿç þ§àÿçQ# †ÿ LÿæÀÿ~Àÿë Àÿ”
LÿÀÿç’ÿç Aæ¾æB¨æ{Àÿ æ (Lÿ) AÓó¨í ‚ÿö Lÿçºæ AØÎ H œÿç• öæÀÿç †ÿ üÿþöæs{Àÿ ’ÿæQàÿ {ÜÿæBœÿ$#¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ (Q)
50sZÿæÀÿ {¨æÎæàÿ AÝö Àÿ ¯ÿç œÿæ (AœÿëÓ í`ÿê†ÿ fæ†ÿç/Aœÿë Óí `ÿê†ÿ fœÿf æ†ÿç †ÿ$æ ¨í¯ÿö† ÿœÿ {Óð œÿçLÿ ¨÷æ$ö êZÿ ¨æBô àÿæSë
{Üÿ¯ÿ œÿæÜÿ]) (S) 22sZÿæÀÿ xÿæLÿsç {Lÿs àÿæSç œÿ$æB œÿçf Ó´ vÿçLÿ~æ $# ¯ÿæ àÿüÿæ¨æ(W) ÜÿÖ æäÀÿ ¯ÿçœÿæ/†ÿæÀÿçQ ¯ÿç Üÿçœÿ/
üÿ{sæ ¯ÿçœÿæ (Yÿ) {S{f{sxÿ AüÿçÓ ÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ÓæäÀÿ {ÜÿæB$# ¯ÿæ ÓþÖ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ¨÷ æþ~¨†ÿ÷ ÓóàÿS§ {ÜÿæBœÿ$ #{àÿ
æ (`ÿ) A¨÷æ© ¯ÿßúÔÿ/A™# Lÿ ¯ÿßÔÿ ¨÷æ$ö ê (d) Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ’ÿæQàÿ Óþß{Àÿ Aæ¯ÿÉ ¿Lÿ Éç äæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ ¨÷æ©
LÿÀÿçœÿ$# ¯ÿæ ¯ÿ¿ Nÿç (f) Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ Óþß{Àÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ ¨÷ æ© LÿÀÿçœÿ$ #¯ÿæ ¯ÿ¿Nÿç
(l) BóÀÿæfê Lÿçºæ Üÿç¢ ÿê H œÿçf ÜÿÖ æäÀÿ{Àÿ ¨íÀÿ~ {ÜÿæBœÿ$#¯ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ (nÿ) AœÿëÓ í`ÿê†ÿ fæ†ÿç /AœÿëÓí `ÿê †ÿ
fœÿfæ†ÿç/Aœÿ¿ ¨dëAæ¯ÿSö Óº¤ÿ{Àÿ D¨¾ë Nÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ’ÿæQàÿ {ÜÿæBœÿ$# {àÿ æ ¨÷þæ~¨†ÿ÷SëÝç Lÿ {¾æS¿ Lÿˆÿöõ¨äZÿvÿæÀÿë
œÿç •öæÀÿç †ÿ üÿþöæs{Àÿ ¨÷æ© LÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿ æ(¾æÜÿæLÿç FÜÿç ¯ÿçj ©ç{ Àÿ œÿç{”öÉ ç† ÿ {ÜÿæBdç ) (s) ¯ÿçj©ç {Àÿ ’ÿÉöæ¾æB$# ¯ÿæ
A;ÿçþ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ ¨÷æ© {ÜÿæB$# {àÿ æ
18. œÿç{ ßæfœÿ {Lÿ¢ÿ÷ {Àÿ 8-10 ’ÿçœÿ œÿç{f ¯ÿ¿¯ÿ×æ LÿÀÿç ÀÿÜÿç ¯ÿæ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿLÿþæ{œÿ ¨÷ Öë †ÿ {ÜÿæB AæÓç ¯ÿæ
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¾æ†ÿ÷ æ H ÀÿÜÿ~ç ¨æBô {Lÿò~Óç ¾æ†ÿ÷æ µÿˆÿæ/þÜÿèÿæ µÿˆÿæ ’ÿçA æ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ œÿç{ ßæfœÿ ×æœÿ{Àÿ {þæ¯ÿæBàÿ
{üÿæœÿ H LÿæàÿLÿë {àÿsÀÿ œÿçÌç• A{s æ 19. ¾’ÿç `ÿßœÿ/œÿç¾ë Nÿç ¨{Àÿ ¨÷æ$öê {Lÿò~Óç Aæ™æÀÿ{Àÿ {Ó¯ÿæ ¨æBô Aäþ/
A{¾æS¿ {¯ÿæàÿçf ~æ¨{Ý †ÿæÜÿæ{Üÿ{àÿ {Lÿò~Óç LÿæÀÿ~ œÿ’ÿÉöæB †ÿæZÿ œÿç¾ëNÿç Àÿ” LÿÀÿç’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ 20. þÜÿæœÿç{”öÉ Lÿ
Óç AæBFÓú Füÿú {Lÿò~Óç LÿæÀÿ~ œÿ’ÿÉöæB œÿç¾ë NÿçLÿë ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿ, Àÿ” H ×Sç †ÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ A™# LÿæÀÿê ÀÿQ;ÿç æ 21.
Lÿ{œÿίÿÁÿ/xÿ÷ æBµÿÀÿ Lÿç ºæ Lÿ{œÿίÿàÿ ¨¸ A¨{Àÿs ÀÿZ ÿ œÿç¾ë Nÿç ¨æBô œÿç •ö æÀÿç †ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ {Lÿ¯ÿÁÿ Lÿõ †ÿLÿæ¾ö ¿ {Üÿ{àÿ
†ÿæÜÿæ ¨÷ æ$ö êþæœÿZ ÿë `ÿßœÿÀÿ A™#LÿæÀÿ ’ÿçF œÿæÜÿ]> {ÓþæœÿZ ÿë D¨àÿ² Qæàÿç ×æœÿLÿë ’ÿõ Îç {Àÿ ÀÿQ# {þÀÿçsú ÖÀÿLÿë AæÓç ¯ÿæLÿë
7. þÜÿ†ÿ́¨í ‚ÿö œÿç{”öÉ æ¯ÿÁÿê : 1.{Lÿ¯ÿÁÿ {¾æS¿¨÷ æ$ö# Üÿ] œÿç• öæÀÿç†ÿ {¨÷æüÿþöæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿ;ÿç æ Aæ{ ¯ÿ’ÿLÿ A™#Ó í`ÿœÿæ{ Àÿ {Üÿ¯ÿ æ 22.Ó´æ׿ ¨Àÿêä H FÜÿç ¨Àÿç Aœÿ¿ Aœÿë Ó¤ÿæœÿ{Àÿ Ó;ÿëÎ {ÜÿæB ¨÷ æ$öê f~Lÿ ¨’ÿ¯ÿê/{Ó¯ÿæ{Àÿ œÿç ¾ëNÿç ¨æBô
’ÿçA æ¾æB$#¯ÿæ ÓþÖ ¨÷ æ¯ÿ™æœÿSë Ýç Lÿë šæœÿ¨í¯ÿö Lÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ ¨Þç œÿçA ;ÿë æ {¾Dô$ #Àÿë FÜÿæ Óë œÿç Êÿç† ÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ {¾ D¨¾ëNÿ {¯ÿæàÿç ¯ÿçµÿæSÀÿ Üÿõ’ÿ{ ¯ÿæ™ œÿ{ Üÿ¯ÿæ¾æFô œÿç¾ëNÿçÀÿ ¯ÿçµÿçŸ ÖÀÿ{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ ¨÷æ$ö#Lÿë œÿç¾ë Nÿç A™#LÿæÀÿ ’ÿç FœÿæÜÿ]
{Ó Aæßë, Éç äæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ Aæ’ÿçÀÿ Ó¢ÿµÿö {Àÿ {¾Dô ¨’ÿ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿëd;ÿç {ÓÜÿç ¨’ÿ ¨æBô {Ó {¾æS¿†ÿæ æ 23. Aæ{¯ÿ’ÿLÿ œÿç {ßæfœÿÀÿ ÓþÖ ÖÀÿ{ Àÿ µÿæS {œÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ, {¾Dô$ #¨æBô {Óþæ{œÿ {¾æS¿ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ
ÀÿQ#d;ÿç> 2. œÿæþ F¯ÿó ¨ç †ÿæZÿ œÿæþ {¾¨Àÿç þæs÷ çLÿ ¨Àÿê äæ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷{Àÿ AZÿç† ÿ Adç †ÿæÜÿæÓÜÿ Óþæœÿ {Üÿ¯ÿæ {ÜÿæBd;ÿç æ ¾’ÿç ¨÷æ$öê {Lÿò~Óç ÖÀÿ, ¨÷ Lÿ÷ çßæ{Àÿ Aœÿë¨×ç† ÿ Àÿ{Üÿ †ÿæÜÿæ{Üÿ{àÿ †ÿæZÿÀÿ ¨÷ æ$öê †ÿ´ Àÿ” LÿÀÿç’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ
’ÿÀÿLÿæÀÿ æ ¾’ÿç FÜÿç Óº¤ÿ{Àÿ {Lÿò~Óç ¨Àÿç¯ÿˆÿöœÿ Adç {†ÿ{ ¯ÿ F$#Ó Üÿç†ÿ Óº¤ÿêß ’ÿÖæ¯ÿçf ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ 25. Óç AæBF Óú F üÿ ¯ ÿç Ìß {Àÿ A™# Lÿ ¯ÿ ç ¯ÿ Àÿ~ ê ¨æBô h tt p: w w w.c isf .gov.i n/
Aœÿ¿ $æ ¨÷æ$öê †ÿ´ AS÷æÜÿ¿ LÿÀÿç ’ÿç Aæ¾ç ¯ÿ æ 3. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ Aæ{¯ÿ’ÿLÿZÿë œÿçf Üÿæ†ÿ{Àÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ æ (¾’ÿç http:www.cisfrecruitment.org. APPENDIX – “A”

{LÿDôvÿæ{Àÿ Óó{É晜ÿ LÿÀÿæ¾æB$æF †ÿæÜÿæ{Üÿ{àÿ †ÿæÜÿæ ØÎ µÿæ{¯ÿ D{àÿâQ{Üÿ¯ÿæ H Aæ{¯ÿ’ÿLÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿÖQ†ÿ Roll No._____________________ (To be allotted by the recruitment centre)

LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ 4. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ {Lÿ¯ÿÁÿ BóÀÿæfê ¯ÿæ Üÿç¢ ÿê {Àÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ æ 5. AœÿëÓ óàÿS§ APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT OF “CONSTABLE/DRIVER” &
“CONSTABLE/DRIVER-CUM-PUMP OPERATOR” IN CISF
(Lÿ) Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ üÿþö Óvÿç Lÿ µÿæ{¯ÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾æB ,œÿç f ’ÿ́æÀÿæ ’ÿÖQ†ÿ {ÜÿæB$# ¯ÿæ FLÿ ¨æÓú {¨æsö üÿ{sæ
ÓóàÿS§ LÿÀÿç ¨æÀÿæ 5{Àÿ ’ÿÉ öæ¾æB$# ¯ÿæ Óó¨Lÿ}† ÿ Aæó`ÿÁÿçLÿ xÿç AæBfçZ ÿ œÿçþ§àÿçQ# †ÿ ’ÿÖ æ¯ÿçf ÓÜÿç† ÿ 09.04.2011 1. Name of the Post
(Tick any one)
Constable/Driver Constable/Driver-cum-Pump Operator

Óë• æ ¨vÿæ¾ç ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ FLÿ ÓþÓ’ÿõÉ üÿ{ sæS÷æüÿ þš ¨÷{ ¯ÿÉ ¨†ÿ÷ {Àÿ {¾æÝæ¾ç ¯ÿ æ (Lÿ) Óæ™æÀÿ~ ¯ÿSö †ÿ$æ 2. Name of the candidate (in block letters as recorded in matriculation certificate)
Affix your recent
Aœÿ¿ æœÿ¿ ¨dë Aæ ¯ÿSö Àÿ ¨÷ æ$ö ê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿç† ÿ ¨÷{ ¯ÿÉ Éë Âÿ µÿæ¯ÿ{ Àÿ 50sZÿæÀÿ FLÿ Lÿ÷Ó A~{üÿÀÿÖ µÿæÀÿ† ÿêß 3. Father’s Name (in block letters as recorded in matriculation certificate)
passport size
photograph duly self

{¨æÎæàÿ AÝöÀÿ ¨vÿæB{¯ÿ æ ¾æÜÿæ D¨{ÀÿæNÿ ¨æÀÿæ 5Àÿ †ÿæàÿçLÿæÀÿ Ö» 2{Àÿ D{àÿâ Q#†ÿ A™#LÿæÀÿêZÿ œÿæþ H Ö» attested

3{Àÿ D{àÿâ Q#†ÿ xÿæLÿW{Àÿ {’ÿß {ÜÿæB$#¯ÿ æ ¨÷{ ¯ÿÉ Éë ÂÿÀÿ {üÿÀÿÖ ’ÿæ¯ÿçLÿë FÜÿç Aæ™æÀÿ{ Àÿ ¯ÿç `ÿæÀÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] 4.

5.
Date of Birth

Religion Hindu
Day

Muslim
Month

Christian
Year

Sikh Buddhist
{¾, Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷œÿçÀÿÖ LÿÀÿç ’ÿç Aæ¾æBdç æ {¨æÎæàÿ AÝöÀÿ dÝæ Aœÿ¿ þæšþ{Àÿ ¨vÿæ¾æB$# ¯ÿæ ¨÷ {¯ÿÉ Éë Âÿ Others (Please specify)

S÷Ü ÿ~ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] F¯ÿó Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷Lÿë AS÷æÜÿ¿ LÿÀÿç’ÿçA æ¾ç¯ÿ æ (Q) AœÿëÓ í`ÿê†ÿ fæ†ÿç/AœÿëÓ í`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç ¾’ÿç 6. Category General SC ST OBC

7. Whether Ex-Serviceman ? Yes No


H ¨í¯ÿö† ÿœÿ {Óð œÿç LÿþæœÿZ ÿ ¨æBô {Lÿò~Óç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ÉëÂÿ àÿæSë {Üÿ¯ÿœÿæÜÿ] æ (S) ¯ÿßÓ H Éç äæS†ÿ {¾æS¿†ÿæÀÿ 8. Whether falling under the category of children and dependents of victims KILLED in the 1984 Yes No

¨÷ þæ~ ¨æBô þæœÿ¿†ÿæ ¨÷ æ© ¯ÿçÉ´ ¯ÿç’ÿ¿ æÁÿß/{¯ÿæÝö ’ÿ´æÀÿæ fæÀÿçLÿÀÿæ¾æB$# ¯ÿæ {¾æS¿†ÿæ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ SëÝç LÿÀÿ üÿ{sæ 9.
riot.

Whether falling under the category of children and dependents of victims KILLED in the Yes No
Îæs œÿLÿàÿ {S{f{sxÿ Aüÿç ÓÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ ’ÿÖQ†ÿ {ÜÿæB ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ ¿Lÿ æ (W) ¾’ÿç¨÷æ$öê AœÿëÓ í`ÿê †ÿf æ†ÿç / communal riots of 2002 in Gujarat

10. Whether applied for upper age relaxation in case of the children and dependents of victims Yes No
AœÿëÓí `ÿê †ÿ fœÿfæ†ÿç /Aœÿ¿ ¨dëA æ¯ÿSöÀÿ {ÜÿæB$æ;ÿç †ÿæ{Üÿ{àÿ ¯ÿçj ©ç Àÿ AœÿëÓóàÿS§ (W) (Yÿ) {Àÿ ¨÷ ’ÿÉ }† ÿ {Lÿ¢ ÿ÷ KILLED in the 1984 riots and communal riots of 2002 in Gujarat.

ÓÀÿLÿæÀÿZÿœÿç{”öÉ Aœÿë¾æßê ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ (Yÿ) œÿçf Ó´ vÿçLÿ~æ$# ¯ÿæ FLÿ àÿüÿæ¨æ ( 8 19) {Óþç 22sZÿæ 11.

12.
State to which you belong

Address for communication House No. Vill/Ward


({Lÿ¯ÿÁÿ ¯ÿæBÉç sZÿæ) Àÿ xÿæLÿ sçLÿs àÿSæB¨vÿæ;ÿë æ (`ÿ) ’ÿëBsç Ó´æäÀÿç †ÿ (Ó¼ë Q{Àÿ$#¯ÿæ) ¨æÓú{ ¨æsö ÓæBfú Post P.S.

üÿ{sæS÷æüÿ Lÿâ ç¨ú ’ÿ́æÀÿæ ÓóàÿS§ LÿÀÿç ¨vÿæ¾ç¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ (d) AœÿëÓ óàÿS§ Q Aœÿë¾æßê ¨÷É §æ¯ÿÁÿê ÓvÿçLÿ µÿæ{¯ÿ Dist State

PIN Code
¨í Àÿ~ LÿÀÿæ¾æB Ó´ æäÀÿç†ÿ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ(f) AœÿëÓóàÿS§ S Aœÿë¾æßê ¨÷ {¯ÿÉ ¨†ÿ÷ ÓvÿçLÿµÿæ{¯ÿ ¨íÀÿ~ {ÜÿæB 13. Permanent Address House No. Vill/Ward

¨÷ æ$öê ’ÿ´æÀÿæ Ó´ æäÀÿç †ÿ {Üÿ¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ (l)¯ÿçµÿæSêß ¨÷ æ$öê þæ{œÿ {ÓþæœÿZÿ ’ÿÀÿQæÖ ßëœÿçsú LÿþæƒÀÿZÿÿ ’ÿ´ æÀÿæ Post P.S.

’ÿÖQ†ÿ LÿÀÿæB D`ÿç†ÿ þæšþ{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç ¨æÀÿç {¯ÿ æ (nÿ) Dµÿß µÿæÀÿç {þæsÀÿ ¾æœÿ (Lÿçº æ ¨Àÿç¯ÿÜÿœÿ ¾æœÿ) H Dist

PIN Code
State

Üÿæàÿë Lÿæ þsÀÿ¾æœÿÀÿ {¯ÿð ™ xÿ÷æBµÿçó àÿæB{ÓœÿÛ Àÿ œÿLÿàÿ Ó´æäÀÿç† ÿ {ÜÿæB$#¯ÿ æ (s) ¾’ÿç FàÿF þµÿç àÿæB{ÓœÿÛ 14. Visible Identification Marks 1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
18¯ÿÌö ¯ÿßÓ ¨÷ æ© {Üÿ¯ÿæ¨í¯ÿöÀÿë fæÀÿç LÿÀÿæ¾æB$æF H F`ÿFþúµÿç àÿæB{ÓœÿÛ 20¯ÿÌö ¯ÿßÓ ¨í¯ÿöÀÿë fæÀÿç LÿÀÿæ¾æB$æF 15. Educational qualification Civil _________________ Army __________________

†ÿæÜÿæ{Üÿ{àÿ àÿæB{ÓœÿÛÀÿ {¯ÿð™†ÿæ ¨÷þæ~ LÿÀÿç¯ÿæ ¨æBô Óó¨Lÿ}† ÿ AæÀÿsç HvÿæÀÿë ¨÷ þæ~ ¨†ÿ÷Àÿ üÿ{sæ Îæsö œÿLÿàÿ 16 Driving Licence LMV License No

ÓóàÿS§ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ (vÿ) ¾’ÿç àÿæB{ÓœÿÛ Àÿ fæÀÿç {ÜÿæB$#¯ÿæ †ÿæÀÿçQ àÿæB{ÓœÿÛ{Àÿ ’ÿÉöæ¾æBœÿ$æF †ÿæÜÿæ{Üÿ{àÿ Date of Issue of LMV License

Name of Issuing RTO


Day Month Year

FàÿFþµÿç H F`ÿFþµÿç àÿæB{ÓœÿÛÀÿ fæÀÿç †ÿæÀÿç Q ¯ÿçÌß{Àÿ Óó¨Lÿ} †ÿ AæÀÿsç H vÿæÀÿë ¨÷þæ~ ¨†ÿ÷Àÿ œÿLÿàÿ ¨÷ Öë †ÿ HMV License No.

LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ (xÿ) †ÿçœÿç ¯ÿÌö Àÿ xÿ÷æBµÿçó Aµÿçj†ÿæ ¨÷ þæ~ ¨†ÿ÷ FOÿ Óµÿ}Ó {þœÿþæœÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ D¨×樜ÿ LÿÀÿç ¯ÿæLÿë Date of Issue of HMV/
Transport Vehicle Licence
Day Month Year

$#¯ÿæ A†ÿçÀÿçNÿ ’ÿÖæ¯ÿç f : (Lÿ) xÿçÓ `ÿæfö Óæs} üÿç{ Lÿs Àÿ œÿLÿàÿ (Q) ÓóàÿS§Lÿ -`ÿ Aœÿë Óæ{Àÿ ({Ó¯ÿæÀÿ† ÿ Lÿþöê þæœÿZÿ Name of Issuing RTO

¨æBô) ¨÷þæ~¨†ÿ÷ (S) ÓóàÿS§ d AœÿëÓ æ{Àÿ ¯ÿ`ÿœÿ¨†ÿ÷ (W) ¾’ÿç ¨÷æ$öê Zÿë Üÿæàÿë Lÿæ {þæsÀÿ¾æœÿ F¯ÿó µÿæÀÿç {þæsÀÿ
17. Details of Postal Orders No Dated - -

¾æœÿÀÿ àÿæB{ÓœÿÛ {SæsçF ’ÿçœÿ{Àÿ fæÀÿç LÿÀÿæ¾æB$#¯ÿ {†ÿ{¯ÿ {ÓÜÿç Óº¤ÿç† ÿ AæÀÿsç HZÿvÿæÀÿë àÿæB{ÓœÿÛÀÿ {¯ÿð™†ÿæ 18. FOR EX-SERVICEMEN ONLY
a) Army No
¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ œÿLÿàÿ ¨÷Ö ë† ÿ LÿÀÿç¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ ({Lÿ¯ÿÁÿ FOÿ Óµÿ} Ó{þœÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ ¨æBô ) 6. D¨{ÀÿæNÿ ’ÿÖ æ¯ÿçf Së Ýç Lÿ b) Rank

ÓÜÿç† ÿ œÿç fÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷Àÿ àÿüÿæ¨æ D¨{Àÿ ØÎ AäÀÿ{Àÿ Lÿ{œÿίÿÁÿ/xÿ÷æBµÿÀÿ Lÿç ºæ Lÿ{ œÿίÿÁÿ/xÿ÷æBµÿÀÿ-Lÿþú- c) Trade

d) Date of oining Day Month Year


¨¸ A¨{ÀÿsÀÿ ¨’ÿ ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿë$ #¯ÿæÀÿ {àÿQæ{ÜÿæB$#¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ 7. {Lÿò~Óç ¯ÿç œÿç•ö æÀÿç†ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ e) Date of Discharge Day Month Year Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 17
Contd……P/2

{L ÿ¢ÿ
{Lÿ ¢ÿ÷ ÷ êêß
¢ÿ ß ÉÉçç Å ÿæoÁÿ
ÿÿæoÁ
æoÁ ÿ Óë
Ó Àë Àÿÿ äæ...
äæ.. ...(¨
..(¨ í ¯ÿÿöö ¨õ Ï
Ïææ {’
{’ÿÿQ;
ÿQ
Q;;ÿëÿë )
-: 2 :-
• The Constitution (Scheduled Caste) order , 1950
• The Constitution (Scheduled T ribes) order, 1950
19. FOR DEPARTMENTAL CANDIDATES ONLY
• T he Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories) order,1951
a) CISF No.
• T he Constitution(Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951
b) Rank
• (As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification Order) 1956, the Bombay
c) Present Unit
Reorgani sation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pr adesh Act,1970,
d) Date of Appointment Day Month Year
the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes
e) Date of completion of probation period Day Month Year
Orders (Amendment) Act 1976.)
f) Signature of the Unit Commander with
his official stamp as token of • The Constitution ( Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956;
• The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled T ribes Order, 1959 as amended by the Scheduled
verification of data furnished at Para 18
(a) to (e).

Castes and Scheduled Tr ibes Orders (Amendment) Act, 1976


20. Questionnaire as per Appendix – ‘B’ duly filled in and signed by the candidate to be submitted along with the application
• The Constitution ( Dadr a and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962
D E C L A R A T I O N • The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled T ribes Order, 1962
(TO BE SIGNED BY ALL THE CANDIDATES COMPULSORILY)
• The Constitution ( Pondicher ry) Scheduled Castes Or der , 1964
1. I hereby certify and declare that all the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my
• The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tr ibes Order, 1967
knowledge and belief. In the event of information or part thereof being found false or detected incorrect during the process
of recruitment or at any stage thereafter and that I am not satisfying the eligibility criteria prescribed in this notice, my
• The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968
candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated automatically without any notice to me and action can be
taken against me by the CISF.
• The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Or der , 1968
2. I have read the provisions in the Notice of the examination carefully and I hereby undertake to abide by them.
• The Constitution ( Nagaland) Scheduled Tr ibes Order, 1970
3. I further declare that, I fulfill all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications, etc. prescribed
• The Constitution ( Sikkim) Scheduled Caste Or der , 1978
for admission to the examination. I have enclosed photocopies of certificates in support of claim for Educational • The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Or der , 1978
Qualifications, age, category (SC/ST/OBC/ESM) and age relaxation etc.
• The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled T ribes Order, 1989
4. I also declare that, I do not stand debarred from Government service as on date and have never been convicted by any
court of law. • The Constitution ( Scheduled Castes) Or der Amendment Act, 1990
• The Constituion (Scheduled Tribes) Or der s Amendment Ordinance, 1991
• The Constitution (Scheduled Tr ibes) Orders Second amendment Act, 1991
• The Constitution (Scheduled Tribes) Orders amendment Or dinance, 1996
Left had Thumb 2.** This cer tificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/
Impression of the
candidate Smt __________ Father/Mother of Shri/Smt./Kumar i _________ of village/Town ______ in District/Division
____________ of the State/UT _____________ who belongs to the ___________________ Caste/Tribes which
Place :
Signature of the applicant
(Application not signed by the candidate will not be entertained)
is r ecognised as a SC/ST in the State/Union Territor y ____________ issued by the ____________ ( name of the
Date : p re scrib ed issuing au tho r ity) vide th eir N o. __ __ dat ed_ ___ ___ ____ ___ 3. Shr i/S hr imat i/Kum ar i
_ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ a nd or his/h er famil y or d inar ily re side( s) in Villa ge/
DECLARATION TO BE SIGNED BY OBC CANDIDATES ONLY Town_ _____________ _____ of __ ______________ ___ District/Division of the Sta te/Union Terr itory of
__________________
I, ____________________ Son/Daughter of Shri _______________________ resident of village/town/city _______________ district
_______________ State ________________ hereby declare that I belong to the ________________ community which is recognized as a Signature ______________
backward class by the Govt. of India for the purpose of reservation in service as per orders contained the Department Of Personnel
and Training Office Memorandum No.36012/22/93-SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to the
Place ______________ Designation_____________
persons/sections (creamy layer) mentioned in Column 3 of OM No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993 and modified vide
Government of India DOP&T OM No.36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9.3.2004.
Date ______________ ( With seal of Office)
N OTE : T he terms ‘ordinarily’ r eside( s) used her e will have the same meaning as in Section 20 of the
Representation of the People Act, 1950.
Place : Signature of the applicant * Please delete the words which are not applicable.
Date : (Application not signed by the candidate will not be entertained)
** Applicable in the case of SC s, STs persons who have migrated fr om one State/U T. List of authorities
empowered to issue Caste/Tr ibes Certificate 1. District Magistr ate/Additional Distr ict Magistrate/Collector/Dy
APPENDIX – ‘B’ Commissioner / Additional Deputy Commissioner/ Dy. Collector/1st Class Stipendiar y Magistr ate/Sub Divi-
QUESTIONNAIRE FORM sional Magistrate/Extr a-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate. 2. Chief Presidency
1 H ave you ever been convicted by any court of law or any other judicial Institution? YES/N O Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Pr esidency Magistr ate. 3. Revenue Officer s not below the
2 Is there any case pending against you in any court of law? YES/N O r ank of Tehsildar. 11. Sub-D ivisional Officers of the area wher e the candidate and/or his family nor mally
3 Has any F IR been lodged and case is pending against you? YES/N O r esides. Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM T HE
4 Was any F IR ever lodged against you in the past ? YES/N O REVEN UE DIVISION OFFICER.
a) If yes, case No. and sections under which FIR was lodged ? APPENDIX – ‘E’
b) Name of Police Station where FIR was lodged ? c) Was the case charge sheeted or returned in FR ? F ORM OF CERTIFICAT E TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BEL ONGING TO OTHER BACKWARD
d) If case was charge sheeted, what was the outcome in court ? CLASSES
i) Convicted ii) Acquitted iii) Compromised iv) Compounded v) Any other, please specify T his is to certify that Shri/Shrimati/Kumari ____________ son/ daughter of Shri ______________ of village/
4 H ave you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt.? YES/N O Town __________________ in District/Division ________________ of the State/Union Ter ritor y ____________
5 Have your services ever been terminated while on probation? YES/N O belongs to the ______________ Community which is recognised as backward class under :
If the answer to any of the above is YES then please provide complete details on a separate sheet. • Resolution No. 12011/68/93- BCC ( C) dated the 10th Sep,1993, published in the Gazette of India Extr aordinary
UNDERTAKING Part I Section 1 No.186 dated 13th Sep, 1993 as amended vide r esolution Nos. 12011/12/96-BCC dated 3-8-98
I ______________________________ declare that the above information is true to the best of my knowledge and ,12011/68/93- BCC dated 6- 8-98, 12011/68/93-BCC dated 1-9- 97,12011/68/93- BCC dated 8- 7-97 and No. 12011/
belief. I understand that in case the information is found to be false or incorrect my candidature is liable to be 2/96-BCC dated 27-1- 1996.
cancelled apart from any departmental or legal proceedings that may be initiated against me. • Resolution No. 12011/9/94- BCC dated 19-10-94 published in the Gazette of India Extr aor dinary Part I Section
Signature of the Candidate 1 No. 163 dated 20- 10- 94.
Name ___________________ • Resolution No. 12011/21/95-BCC dated 15th May, 1995 published in the Gazette of India Extraordinar y Part
Place : ____________ Fathers Name ___________________ I Section1 No. 83 dated 16-5-1995
Dated : ____________ Address ___________________ • Resolution No. 12011/7/95- BCC dated 24th May, 1995Published in the Gazette of India Extraordinary Part I
___________________ Section1dated 25th May, 1995 as amended vide Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 17- 7- 95.
___________________
• Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March,1996 published in The Gazette of India extr aor dinary Part
___________________ I Section1 No. 60 dated 11- 3- 1996.
APPENDIX – ‘C’
• Resolution No. 12011/44/96- BCC dated 6th Dec, 1996 published in the Gazette of India extraordinary Part I
ADMIT CARD Section 1 dated 11-12-1996.
( To be printed/typed/written in separate paper) • Resolution No. 12011/13/97- BCC dated 3- 12- 97 published in the Gazette of India extr aor dinary Part I Section
(Candidate will not be allowed to appear in the recruitment w ithout production of this admit card) 1 No. 239 dated 17-12-97
TO BE FILL ED BY THE CANDIDATE • Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th Dec 97 published in the Gazette of India extraordinar y Par t I
Name of the post for which applied : _______________ Section 1 No. No. 236 dated 12-12-97
1. Name: _____________________________________ Affix your recent
• Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27th Oct, 1999 published in the Gazette of India extraordinar y Part I
: _____________________________________ passport size self
Section 1 No. 241 dated 27-10-1999.
3. Postal Address: _____________________________________ attested photograph
_____________________________________ 2 F ather’s Name • Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th Dec, 1999 published in the Gazette of India extraordinary Part I
Section 1 No. 270 dated 6th Dec, 1999.
_____________________________________
_____________________________________ • Resolution No. 12011/36/99- BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India extraordinary Part I
4. Identification Mark: _____________________________________ Section 1 No. 71 dated 4th April, 2000.
5. Date of Birth : _____________________________________ • Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21st,Sept. 2000 published in the Gazette of India Extra or dinary Part
6. Whether GEN/SC/ST/OBC: _____________________________________ I Section 1 No. 210 dated 21st Sept, 2000.
7. Whether Hillman/Tribesman: _____________________________________ • Resolution No. 12011/44/96- BCC dated 6th Sep 2001 published in the Gazette of India Extra Ordinar y Part I
NOT E : Bring original certificates in support of age, educational qualification, caste certificate in case of SC/ST/ Section 1 No. 246 dated 6th Sep, 2001.
OBC, Hillman/Tribesman certificate, experience certificate, Driving License (LMV & HMV) discharge book. • Resolution No. 12011/1/2001- BCC dated 19-6-2003
Signature of the candidate *2. This certificate is issued on the basis of the Backwar d class certificate issued to Shri/ Smt _____________
TO BE FILLED BY THE APPLICATION RECEIVING AUTHORITY F ather/Mother of Shri/Shr imati/Kumar i_______________ of village/Town ______________ in District/Division
Roll No._______________________ ____________ of the State/UT_______________ who belongs to ______________ caste which is recognised as
1. Post for which application is accepted: ________________________________ other backward class in the State/Union Terr itory __________ issued by the __________ (name of the pre-
2. Name of the recruitment centre with scr ibed issueing authority) vide their No. _________ dated ____________ . Or
complete address: ________________________________ *Sh ri/Sm t/Kuma ri _ ____ _____ _____ ____ and or his/her fa mily or dinar ily re side (s) in Village /Town
________________________________ _______________ of ______________ District/Division of the State/Union Territory of ______________________
________________________________ 3. This is also to certify that he does not belong to the per sons/Sections (Creamy layer ) mentioned in column
________________________________ 3 of the Schedule to the Govt of India, Depar tment of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt(SCT)
3. D ate of recruitment : ________________________________ dated 8-9-93.
4. Time of recruitment : From ______ hrs To ______ hrs Signature ______________
5. Reporting time at recruitment centre : __________ hrs
Place ______________ Designation_____________
Signature of the application receiving authority Date ______________ ( With seal of Office)
APPENDIX – ‘D’
*Please delete which is not applicable.
CERTIFICATETOBE PRODUCED BYA CANDIDATEBELONGING TOSCHEDULED CASTE N OTE : T he terms ‘ordinarily’ r eside( s) used her e will have the same meaning as in Section 20 of the
ORSCHEDULED TRIBE Representation of the People Act, 1950.
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari_____________ son/daughter of Shri ______________ of village/Town **List of authorities empowered to issue Other backwar d classes certificate will be the same as those
____________ in D istrict/Division ___________ of the State/Union Territory ___________ belongs to the empower ed to issue scheduled caste/scheduled tribe cer tificates.
___________________ caste/T ribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled T ribe under. @Strike out whichever is not applicable Contin ued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 18
PONDICHERRY UNIVERSITY
(A Central University) R.V. Nagar, Kalapet, Pudu cherry - 605 014.
The Orissa Small Industries Corporation Ltd.
ADMISSIONS 2011-12 ( A Government of Orissa Undertaking)) (An ISO:9001:2008 certified Govt.Company)
Applica tion sa re invited for admission to various di scip lines of MA, M.Sc, M.Sc. (Five year integrated), M.Sc. (Basic Clin ical Sciences), MBA Industrial Estate, Madhupatna, CUTTACK - 753 010. Orissa.
(Tourism), MBA (Ba nking Techno logy), MBA (Internation al Busine ss), MBA(insuran ce), MCA, M.Com., M.Ed., MLIS, M.P.Ed, MSW, MPA, Tel No. : 0671 -2342816 & 0671 -2343084, Fax : 0671-2341875 / 2342561
M.Tech. (Comp ute r Scie nce & Engg ,), M.Tech. (Network & Engg.), M.Tech. (En vironmental En gg. & Mgt.), M.Tech. (El ectroni cs), M.Tech.
(Exploration Ge osciences), M.Tech . (Green Ene rgy Technol ogy), M.Tech. Nan o Science s & Te ch nolo gy, M.Ph iL, Ph.D . a nd PG Dipl oma e-mail: osic@satyam.net.in website: osicltd.in
programmesfor the aca demicyea r20 11-12. Appl ica tion can b e submitted online . Applicatio n form can also be ob tained by post/i n perso n from
the Un iversity; Selection .wi ll b e -base d on entrance e xa mination condu cted on All-Indi a ba si s in 3 3 cen tres spre ad a ll ove r the coun try.
CONTRACTUAL APPOINTMENT
Reservation fo r OBC/ SC/ ST, Di fferently abl ed an d Puduch erry stude nts wi ll be app licabl e to th e extent prescribed . For full d etai ls ple ase The Orissa Small Industries Corporation Ltd a Govt, of Orissa Undertaking is executing different
refe rto the Uni ve rsity website www.pond iuni.edu.in Civil and Electrical Work throughout Orissa To supervise the project work, OSIC requires person-
IMPORTANT DATES: Issue o f Appl icati on form........................................07 March 2011
Last date for issue of Ap plication form b y Po st.........06 April 2011, La st da te for i ssu e of Ap plication fo rm i n pe rso n......08 Apri l 2011
nels having necessary qualification & experience as mentioned below for filling up the following
Last date for submission of fil led i n appl icati on form...08 Ap ri l 2011 , Da te of Entrance Examin ati on.................28-29 May, 2011 post on contractual basis. Name of Post : Supervisor, MInimum qualification: Diploma in Civil
02 March 2 011. REGISTRAR Engineering, Remuneration :Rs.8000/-(Consolidated), Age as on 31.12.10 : 30 years, Experi-
www.po ndiun i.edu.in ence :Minimum 2 (Two) years experience in Construction Work., Supervisor,Diploma in Electrical
Engineering, Rs.8000/- (Cons olidated), 30 years, Minimum 2 (Two) years experience in
Corporation Bank... (Continuation page-14)
(Continued from previous page) Electrical Work. GENERAL CONDITIONS : (1) All the engagements are purely on contractual and
temporary basis. The engagement may be extended or curtailed depending upon the work
position The head quarters will be fixed at any place in Orissa, as per the requirement and as
decided by management of OSIC. (2) The remuneration per month includes all statutory dues and
A Premier Public Sector Bank
other charges. Interested candidates fulfilling the eligible criteria are requested to apply in plain
(iv) Take a Printout of the 'FEE PAYMENT CHALLAN' and fill it in a While filling in the Online Application Form the candidate will be paper to the undersigned on or before 22.03.11 upto 5 PM- through REGD.POST/SPEED
clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS. The challan is in provided with a link to upload his photograph and signature.
duplicate. Procedure for Uploading the Photograph and Signature POST only. Application must be super scribed as “POST APPLIED FOR SITE SUPERVISER
(v) Go to the nearest Corporation Bank Branch with the Fee (i) There will be two separate links for uploading Photograph and (CIVIL) / (ELECTRICAL).” Submission of application other than Regd Post / Speed Post is not
payment Challan and pay, in Cash, the requisite Application Fee Signature
along with the appropriate commission which is Rs. 10.00 at (ii) Click on the respective link “Upload Photograph / Signature” acceptable. Incomplete application in any form is liable for rejection and the office is not respon-
present. The details of fee to be paid between 08.03.2011 and (iii) Browse and Select the location where the Scanned Photograph / sible for any postal delay. The undersigned reserves the right to cancel or rejec t any or all
08.04.2011 are indicated below. Even if the Bank extends the last Signature file has been saved.
date of online registration to avoid rush at the last minute, the valid (iv) Select the file by clicking on it application without any reason thereof. MANAGING DIRECTOR
dates are uniform. (v) Click the 'Upload' button
CategoryofApplicant Amount of Fees/Out of Pocket Your Online Application will not be registered unless you upload
expenses (Non-refundable) your photograph and signature as specified.
SC/ST/VH/HI/OH Rs. 50/- Note: 1. In case the face in the photograph or signature is unclear the {L ÿ¢ÿ
{Lÿ ¢ÿ÷ ÷ êêß
¢ÿ ß ÉÉçç Å ÿæoÁ
ÿ æoÁ ÿ Óë
ÿæoÁÿ Ó ë Àÿ
Àÿ äæ..
äæ......(¨
..(¨ í ¯ÿÿöö ¨õ Ï
Ïææ {’
{’ÿÿQ
ÿQ;
Q;;ÿÿë )ë
All Others (including OBC/ Rs. 300/- candidate's application may be rejected. APPENDIX – ‘F’
2. After registering online candidates are advised to take a printout of
Ex-Servicemen)
their system generated online application forms. PRO FORMA OF CERTIFICATE FOR EMPLOYED OFFICIALS APPLYING AGAINST
(vi) Obtain your receipt copy of the Application Fee Payment
Receipt duly receipted by the Bank with (a) Branch Name (b)
3. In case the photograph or signature is unclear, the candidate may
edit his application and re-upload his photograph or signature.
THE EX-SERVICEMEN QUOTA
Branch Code Number, (c) Receipt Number (TSL No.), (d) Date I hereby, with the information available, certify that Shri
of Deposit (e) Amountfilled by the Branch Official. 11. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF
(vii) Before applying online a candidate will be required to have
MISCONDUCT: Candidates are warned that they should not furnish _____________________________ No._______________ Rank ______________ would complete prescribed
a scanned (digital) image of his photograph and signature as any particulars that are false, tampered, fabricated or suppress any period of appointment on ___________.
material information while filling up the application form and submitting
per the specifications given on the website. Signature
(viii) Candidates should first scan their photograph and Signature, the certified copies / testimonials. Place : Commanding Officer
ensuring that both the photograph and signature are within the At the time of interview, if a candidate is (or has been) found guilty of : i)
using unfair means or ii) impersonating or procuring impersonation by Date :
required specifications. If the size of the file is more than the any person or iii) misbehaving in the interview hall or iv) resorting to any
specified limit then adjust the settings of the scanner. Office Seal
(ix) Candidates are now ready to Apply Online by re-visiting the other irregular or improper means in connection with his / her
candidature for the selection, or v) obtaining support of his / her APPENDIX – ‘G’
Bank's website and going to the sublink to open up the candidature by any means, such a candidate may in addition to
appropriate Online Application Format.
rendering himself / herself liable to criminal prosecution will be liable FORM OF UNDERTAKING TO BE GIVEN BY CANDIDATES APPLYING FOR CIVIL
(x) Carefully fill in the details from the Recruitment Application Fee (a) to be disqualified from the interview for which he / she is a candidate
Payment Receipt in the Online Application Form at the appropriate (b)
to be debarred, either permanently or for a specified period from any
POSTS UNDER EX-SERVICEMEN CATEGORY
places. I understand that, if selected on the basis of the recruitment/examination to which this application relates, my
examination or selection held by the Bank.
(xi) Care should be taken by the applicant while filling in Note: The Bank/IBPS would be analyzing the responses of a candidate
information in the Online Application Form. Copy the fee appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the Appointing
payment details from the Fee Payment Receipt. with other appeared candidates to detect patterns of similarity. On the Authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the
basis of such an analysis, if it is suspected that the responses have
(xii) After filling in the details on the application form candidates are been shared and scores obtained are not genuine/valid, the Bank benefits admissible to ex-servicemen in terms of the Exservicemen (Re-employment in Central Civil Services
required to submit the application online, once submitted a
registration number and password will be generated by the reserves the right to cancel his/her candidature. and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.
12. Employees of Corporation Bank are also eligible to apply for
system. Kindly note the same for future use. the post, subject to their fulfilling specifications stipulated. The 2. I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Exservicemen in
(xiii) Take a printout of the system generated application form Employees of Corporation Bank would be eligible for relaxation in regard to the recruitment covered by this examination, if I have at any time prior to such appointment, secured
immediately. The printout of the Application form must not be upper age limit by 3 years for Recruitment to posts of Special
sent to the Bank. any employment on the civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory
Officers in MMGS II and above. Bodies, Nationalised Banks, etc.), by availing of the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-
(xiv) Candidates should keep xerox copy of the application printout 13. GENERAL INSTRUCTIONS: a) Before applying for any post the
and original fee payment challan for their record. candidate should ensure that he / she fulfils the eligibility and other servicemen.
(xv)Original fee payment challan will have to be submitted norms mentioned in this advertisement. Bank would be free to reject
along with the Call Letter at the time of written test/ interview. any application at any stage of the recruitment process, if the candidate Signature of Candidate
Without the Original fee payment challan the candidate will not is found ineligible for the post for which he/she has applied. The Place : Name:
be allowed to appear for the written test/ interview. decision of the Bank shall be final in respect of qualification, Date :
Note : 1. Candidates who wish to apply for more than one post may experience and other eligibility norms. b) Application once made will
do so by filling and submitting appropriate on-line application. APPENDIX – ‘H’
not be allowed to be withdrawn and the fee once paid will not be
However, they should pay applicable fees separately for each post refunded on any account nor would this fee be held in reserve for any MEDICAL FITNESS CERTIFICATE
they desire to apply. 2. Please make sure that you have applied for future examination or selection.c) Candidates serving in Government /
the correct post you intend to apply and are eligible to apply by filling Public Sector Undertakings produce a No Objection Certificate from (To be furnished by the candidate along with appeal for Review Medical Examination)
in the appropriate Post in the space provided in the Online their employer, at the time of interview, in the absence of which their Certified that Mr.________________________ Age______ years, a candidate of ____________________ was
Application. Modification if any may be carried out online only upto candidature will not be considered. d) Only candidates willing to serve examined by me in Hospital ________________________ on date _____________ .
10.04.2011. anywhere in India should apply. e) Decision of the Bank in all matters
Guidelines for scanning the Photograph & Signature regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny
1. I, the undersigned, have the knowledge that Shri._________________________ has been declared Medi-
Before applying online a candidate will be required to have a scanned of eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the cally Unfit by the Medical Officer for the post of Constable(Driver/DCPO) in CISF due to __________.
(digital) image of his/her photograph and signature as per the purpose of the conduct of interview, selection and any other matter 2. In my opinion this is an error of judgment.
specifications given below. relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No
(i) Photograph Image: correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Bank Date : Signature & Name
l Photograph must be a recent passport style colour picture. in this behalf. f) Any request for change of address will not be With seal of Medical
l Make sure that the picture is in colour, taken against a light- entertained. g) The Bank shall not be responsible for an application Practitioner
coloured, preferably white, background. being rejected which is based on wrong information provided in any
l Look straight at the camera with a relaxed face advertisement issued by an unauthorised person / institution.h) An Ex- Registration No._____________
l If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, serviceman candidate has to produce a copy of discharge certificate, (MCI/State Medical Council)
or place yourself in the shade, so that you are not squinting and retirement / pension order and documentary proof of rank (substantive Address ___________________
there are no harsh shadows as well as acting) last/presently held. Those who are still in defence
l If you have to use flash, ensure there's no "red-eye" service should submit a certificate from a competent authority ___________________
l If you wear glasses make sure that there are no reflections and that they will be relieved from defence services, within three ___________________
your eyes can be clearly seen. months of the last date of the receipt of the application. i) Any
resultant dispute arising out of this advertisement, shall be subject to _APPENDIX – ‘I’
l Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious
headwear is allowed but it must not cover your face. the courts having jurisdiction in Mangalore. Any representation/queries FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATES THOSE WHO INTEND
l Dimensions 200 x 230 pixels (preferred) by the candidates on recruitment process may not be entertained after
l Size of file should be between 20kb-50 kb a period of six months from the date of declaration of results. j) Bank TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT
l Ensure that the size of the scanned image is not more than takes no responsibility for any certificate / remittance sent separately by Certified that Shri/Kumari _________________ Son/Daughter of Shri _________________ is permanent
50KB. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the candidates. k) In case any dispute arises on account of interpretation in resident of Village ____________ Tehsil/Taluka _______________ District _____________ of ____________
settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of versions other than English, English version will prevail. l) The
Competent Authority for the issue of the certificate to SC / ST / State.
colours etc., during the process of scanning.
(ii) Signature Image: OBC / VH / HI / OH are as under: a) For SC / ST / OBCs: (i) District 2. It is further certified that :
l The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.
Magistrate / Additional District Magistrate / Collector / Deputy ´ Residents of entire area mentioned above are considered as (Garhwali, Kumaouni, Dogras, Marathas,
l The signature must be signed only by the applicant and not by
Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector /
First Class Stipendary Magistrate / City Magistrate / Sub-Divisional Sikkimies) for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the
any other person. Magistrate (not below the rank of First Class Stipendary Magistrate) /
l The signature will be used to put on the Hall Ticket and Union of India.
Taluk Magistrate / Executive Magistrate / Extra Assistant
wherever necessary. Commissioner (ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief ´ He belongs to Himachal Pradesh/Leh & Ladakh/Kashmir Valley/North Eastern States and is considered for
l If the Applicant's signature on the answer script, at the time of Presidency Magistrate / Presidency Magistrate (iii) Revenue Officer relaxation in height and Chest measurement for recruitment in the Para Military Forces of the Union of India.
the examination, does not match the signature on the Hall not below the rank of Tahsildar (iv) Sub-Divisional Officer of the Area
Ticket, the applicant will be disqualified. ´ He belongs to _____________ Tribal community and is considered for relaxation in height and chest
where the candidate and or his family normally resides.b) For VH / HI /
l Dimensions 140 x 60 pixels (preferred) OH: The competent authority to issue Disabilities certificate shall be a measurement for recruitment in the Para Military F orces of the Union of India.
l Size of file should be between 10kb-20kb Medical Board duly constituted by the Central / State Govt. The Central/ Signature
l Ensure that the size of the scanned image is not more than 20KB State Govt. may constitute Medical Boards consisting of atleast 3
Scanning the photograph & signature: District Magistrate/Sub-Divisional
members out of which one shall be a specialist in the particular field for
(1) Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch) assuring locomotor/Verbal/Visual/ hearing Disabilities as the case may Magistrate/Tehsildar
(2) Set Color to True Color be. Only those candidates who are blind / low vision or locomotor Place :
(3) File Size as specified above impaired in both hands and both arms can use own scribe at their cost
(4) Crop the image in the scanner to the edge of the photograph/ during the written examination. In all such cases, where a scribe is
Dated :
signature, then use the upload editor to crop the image to the final used, the following rules will apply. (A)The candidate will have to ´ Delete w hichever is not applicable
size (as specified above). arrange his/her own scribe at his own cost. (B)The Scribe should APPENDIX – ‘J’
(5) The image file should be JPG or JPEG format. An example file possess less marks than the candidate appearing at the written
name is : image01.jpg or image01.jpeg Image dimensions can be examination and not more than 60% marks in his/her own academic FORM OF UNDERTAKING TO BE SUBMITTED GIVEN BY EMPLOYEES OF GOVERN-
checked by listing the folder files or moving the mouse over the file stream. (C) The Scribe should not be a graduate of any stream. (D) The
image icon. Scribe may be from any Academic Stream. (E) Both, the candidate as MENT DEPARTMENTS/UNDERTAKINGS INCLUDING CISE PERSONNEL
Candidates using MS Windows/MSOffice can easily obtain photo and well as the scribe will have to give a suitable undertaking, confirming Certified that the Department /Office has no objection in permitting Shri___________________for applying to
signature in .jpeg format not exceeding 50KB & 20KB respectively by that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe as the post of_________________in CISF it is further certified that Shri________________-has not been awarded
using MS Paint or MS Office Picture Manager. Scanned photograph mentioned above. Further, in case it later transpires that he/she did not
and signature in any format can be saved in .jpg format by using 'Save fulfil any of the laid down eligible criteria or suppressed the material with any punishment (major Minor) till date and that his performance throughout his servuce in this Depart-
As' option in the File menu and size can be reduced below 50KB facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective ment/Office has been above AVERAGE.
(photograph) & 20KB (signature) by using crop and then resize option of the result of the written examination. (F) Such candidates who use a Signature
scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of the
(Please see point (i) & (ii) above for the pixel size) in the 'Image' menu. examination. Name & rank of H ead of Office/ Controlling
Similar options are available in other photo editor also.
If the file size and format are not as prescribed, an error message will be Deputy General Manager Officer/Unit Commander
displayed. Date: 08.03.2011 Human Resource Division Date :
µÿë¯COLLECTORATE:
ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö
, 2011 NIJUKTI KHABAR
MALKANGIRI
Bhubaneswar 19
(B.B.E.SECTION)
No__311_________/XIII- /11. Dated:-4.3.11.
COLLECTORATE: MALKANGIRI POST-GRADUATE FACULTY CUM DIRECTORATE OF RESIDENTIAL
INSTRUCTION ORISSA UNIVERSITIES OF AGRICULTURE & TECHNOL-
(B.B.E.SECTION)
ADVERTISEMENT
OGY BHUBANESWAR-751 003, ORISSA, INDIA
I.I. Applications in thein prescribed format areareinvited
invitedfrom
fromeligible
eligiblecandidates fordirect
directrecruitment
recruitment
WALK-IN-INTERVIEW
Applications the prescribed format candidates for by
by means
means of competitive
of competitive examination
examination for fillingforup
filling
of 02up ofof
nos 02vacant
nos ofposts
vacant postsClerks
of Junior of Junior Clerks
in the in the
Commercial
Commercial
Taxes Taxes
Office of Office
Koraput of Koraput
Range, Jeypore Range,
and 14 Jeypore
nos of and 14 nos
vacant postsof of
vacant postsClerks
Junior of Junior
in theClerks
Dist. A walk-in-interv iew for selec tion of candidates for the pos itions of Research As sociate,
in the Dist. Offices/Subordinate
Offices/Subordinate Offices under Revenue Offices Administration
under Revenue as Administration
mentioned below as inmentioned belowwise
detail category in
Traineeship and Studentship in the project “Creation of Bioinformatics Infrastructure Facility
detail category
vacancy in the timewise
scalevacancy in the
of Pay Band- time
1 Rs. scale
5200 of Paywith
– 20,200/- Band-Grade1 Rs.
Pay 5200 – 20,200/-
Rs. 1900/- and other with Grade
allowances (BIF) for promotion of biology Teaching through Bioinformatics schemes of BTISnet”, Depart-
asPay Rs. 1900/-
admissible fromand
timeother allowances
to time. as admissible
The vacancies from time
are provisional and to time. toThe
subject vacancies
change. are date
The last provi- of
ment of Bioinformatics, Centre for Po-Graduate Studies OUAT will be held at the Conference Hall
sional of
receipt and
thesubject to change.
applications The 2011.
is 4th April, last date of receipt
Incomplete of the applications
and defective is 4th April,
applications received 2011.
after due date
of the. Dean of Research, OUAT. Interested candidates are hereby informed to appear the
Incomplete
shall and defective
not be considered applications
and liable for rejection. received after due
The authority willdate
be noshall
way not be considered
responsible and liable
for any postal delay.
Interview with applications in plain paper along with bio-data and supporting testimonials as per
for date
The rejection. Theofauthority
and place examinationwill will
be no be way responsible
intimated for any whose
to the candidates postal applications
delay. The are date andtoplace
found be in
the following schedule. No TA/DA is admissible for attending the interview. Name of the Post :
of examination
order and complete will
in be intimated to the candidates whose applications are found to be in order and
all respects.
Research Associate, Qualification : Essential: M.Sc. Bioinformatics Desirable: (i) Ph.D. In
complete in all respects. Bioinformatics, and / or (ii) One year experience in Bioinformatics related work / project from any
CATEGORIES Total reputed institutes / university etc. , No of Vacancy : 01 (One post) temporary coterminus with the
Offices ST ST SC SC UR UR S&EBC S&EBC Vacant Project, Remuneration :Rs.16,000/- + H RA p.m., Date & Time : 21.3.11 at 11.00AM. Traineeship,
(W) (W) (W) (W) posts M.Sc. Bioinformatics, 01 (one post) temporary six months, Rs. 5000/-p.m. fixed. 21.3.11 at
Revenue Cadre(Collectorate 3.30PM, Studentship , Students Pursuing final semester in M.Sc (Bioinformatics). 01 (one post)
& Sub-Ordinate Offices) 04 02 - 01 04 03 - - 14 temporary six months, Rs. 5000/-p.m. fixed , 21.3.11 at 4.30PM.
( Regular Posts) (H.K.SENAPATI) Dean
Commercial Taxes Deptt
- - - - 01 - 01 - 02
(Regular Posts)
(a) Grammar:
TOTAL POSTS 04 02 - 01 05 03 01 - 16
(b) Composition:
Out of 14 vacancies, 01 post is reserved for Ex-Serviceman, as applicable under Govt rules. Essay writing on familiar topics (within 250 words . Letter writing (Personal letter, applications,
Out of 14 vacancies,
II. ELIGIBILITY TO 01APPLYpost is FORreserved
THE POST for Ex-Serviceman,
OF JUNIOR CLERK as applicable under Govt rules.
II. ELIGIBILITY TOto APPLY FORfor THE POST OF Business and Official) (Within 150 words)
A candidate in order be eligible appearing in JUNIOR
the competitiveCLERK examination shalla) be a citizen Translation (One English Passage of around 100 words to be translated into Oriya).
A candidate in order to be eligible for appearing in the competitive examination
of India, b) must have
shall-
registered his/her name in the Employment Exchange in the Malkangiri ( c ) Comprehension of an unseen prose passage. Five Short Question to be asked.
District on or before a)
thebedate of submission of application.
a citizen of India, Part – II Objective General Knowledge-
c) have passedb)the Matriculation must have registeredor equivalenthis/herExamination,
name in the Employmentd) not be less Exchangethan in eighteen
the years In this category, there will be a series of matching questions of different categories like –
and not more than 32(Thirty-two) Malkangiri years Districtofonage on thethe1st day of of April 2011. Maximum upper age
or before date submission of application. Matching Historical events with dates, personalities & places, Geographical facts with places,
limit is relaxed c) by 05 (Five) have yearpassedinthe case of SC/ST/Women
Matriculation or equivalent candidates,
Examination, 03 (Three) years in case States, Countries, & institutions with dates, persons & uses, Books & authors, Scientific facts &
of SEBC candidates, d) and
not be forlessEx-Serviceman
than eighteen years andand Sportspersons..
not more than 32(Thirty-two) years of discoveries with dates, persons & uses, Current events with places & personalities and Matching
e) be of good character,age f) on
be the
of sound
1st day health,
of Aprilgood 2011.physique,
Maximum active upper age habits,
limit g) be ablebyto05speak,
is relaxed questions of miscellaneous type.
read and write Oriya and has (i) Passed
(Five) year in case ofthe M.E Examination
SC/ST/Women with 03
candidates, Oriya as language
(Three) years in case subject,
of or PAPER- II.
(ii) Passed the Matriculation SEBCor equivalent
candidates, andexamination
for Ex-Serviceman with Oriya as the medium of Examination
and Sportspersons..
Part I - Objective Mathematics – Number system, HCF & LCM, Squares & Square Roots, Cube &
in non--language e) subjects, be oforgood (iii)character,
Passed in Oriya as language subject in the final examination of Cube Roots, Percentage & Average, Simple Interest & Compound Interest, Profit, Loss & Discount,
Class- VII or above, f) or be (iv)ofPassed
sound health, a test goodOriyaphysique, active habits,standard conducted by the
- 2 in
- in M.E School Partnership, Ratio & Proportion. Under this there will be a series of question in practical mathemat-
Education Department. g) behable ) notto speak,
having read
more and write
thanOriya one andspous hase living, i) must not have been
(i) Passed the M.E Examination with Oriya as language subject, or ics required for day-to-day use. The question would be such as to test candidate’s ability to work
debarred
III. from appearing
EXAMINATION FEES: in any other competitive examination or from holding gov ernment out with quickness and ac curacy.
(ii) Passed the Matriculation or equivalent examination with Oriya as the
service as ordered by any competent authority/court. j) Must have basic Computer Knowledge.
medium of Examination in non--language subjects, or Part II - Basic Computer Skills - MS Windows: Introduction of Windows, MS Office: MS Word, MS
III. EXAMINATION TheFEES:
application
(iii) Passedshould be accompanied
in Oriya as languagebysubject a Treasury
in theChallan showing payment
final examination of Class-of Rs.75/- Power Point & MS Excel.
The application
(Seventy Five) only should
into the beGovernment
VII accompanied
or above, Treasuryor by aas Treasury Challan showing
fees for application payment
and examination of Rs.75/-
under the Head “ Practical Skill Test: WINDOWS Operating System: * To test some of the following basic system
(Seventy
0075- Five) only into
Miscellaneous GeneralthePassed
(iv) Government Treasury
Services-00-800-Other
a test in Oriya in M.E asReceipts
fees for
School application
(A)-Other
standard and examination
Examination
conducted by the Fees.” under
The operations on file / folder(S):
the Headbelonging
candidate “ 0075- Miscellaneous
to SC/ST Education
categories General
Department. Services-00-800-Other
are exempted from paying the examination Receipts (A)-Other
fees. No claim Examination
for refund Create, Rename, Copy/cut/paste, Delete.
Fees.” The be candidate belonging tomore
SC/ST
thancategories are exempted from paying the examination
of fee shall h)
entertained innotanyhaving
cause. one spouse living, MS Word: * A Paragraph in MS Word incorporating some of the tools given below:
fees. No claim i)for refund must of not
feehave shall be debarred
been entertained frominappearing
any cause. in any other competitive examination Editing and formatting text and paragraph, Page and Paragraph Setup.
IV. HOW
IV. HOW TO TO APPLY:
APPLY: The The
or from complete
completeholding application
government
application inprescribed
service
in the theasprescribed
ordered
format format
by duly
any filledduly
competentin byfilled in by the
authority/court.
the applicant in MS Power Point : * A Power Point presentation with 2/3 slides using Editing and formatting slides.
applicant
his/her in his/her
handwriting handwriting
j) in Bold Must in
have letters
Capital Bold
basic Capital
Computer
with lettersdocuments
Knowledge.
the required with the shall required documents
be submitted shall be
in a Envelope MS Excel: *A problem in spreadsheet related to Formatting cells and data, Functions
submitted
super scribed in a“Application
Envelope super for the scribed
post of“Application for theunder-------------------
---------------------- post of ---------------------- Categoryunder-----
(Write NOTE: - a) The authority reserves the right to reject any application and modify/cancel the
--------------
. Category (Write SC/ST/UR/SEBC/Ex-Serviceman) in the address of the COLLEC-
SC/ST/UR/SEBC/Ex-Serviceman) in the address of the COLLECTOR, MALKANGIRI through advertisement/examination without assigning any reas on thereof.
TOR, MALKANGIRI
registered post/Speed throughpost only. registered
Submissionpost/Speed post only.
of applications inSubmission
any other mode of applications in any
will be rejected. b) No. TA/DA will be allowed to attend the Recruitment Test, c) The advertis ement can be
other mode will
Applications be rejected.
should reach the Applications should reach
Collectorate Malkangiri before the5.00PM4th
Collectorate Malkangiri
April 2011. Thebefore 5.00PM4th
Authority will not downloaded from District website www.malkangiri.nic.in
April
be 2011. The
responsible Authority
for any will not be responsible for any postal delay.
postal delay. Sd/- COLLECTOR, MALKANGIRI.
V. DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION:
The candidates shall furnish photocopy of THEfollowing documents with the application form. FORM OF APPLICATION FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERKS IN
V. DOCUMENTS TO BE ENCLOSED WITH APPLICATION:
1) Certificate of Matriculation
The candidates shall furnish or equivalent
photocopy ofexamination
following documents along with withMark sheets. (2)
the application Caste
form. MALKANGIRI, DISTRICT DURING THE YEAR 2011.
Certificate(SC/ST/SEBC)
1) Certificate issued by the competent
of Matriculation or equivalent authority.(3)
examinationTwo alongcharacter
with MarkCertificates from
sheets. (2) Caste 1. Name of the candidate in full(In Block letters) :-
two Gazetted Officers (4)
Certificate(SC/ST/SEBC) issuedValidby Employment
the competent Registration
authority.(3) Two Cardcharacter
( 5) A declaration
Certificates from to thetwoeffect that
Gazetted 2. Father’s /Husband’s Name :-
the candidate
Officers (4) Validhas not more Registration
Employment than one spouse Card ( 5) living ( if married)
A declaration to the(6)effect
Twothat recent pass port
the candidate hassize
not 3. SEX (Male/Female)
photographs
more duly attested
than one spouse living ( by any Gazetted
if married) (6) TwoOfficerrecent pass which portshould
size be signed by
photographs dulytheattested
applicant in
by any 4. Permanent Address :-
the frontOfficer
Gazetted side and which one photograph
should be signedshould by the be affixedininthethe
applicant frontappropriate
side and one place in the application
photograph should be 5. Present Address ( for Correspondence) :-
form. (7)
affixed Twoappropriate
in the self address placeedin envelop of 23 form.
the application x 10 (7) cm Twoaffixing
self postage
addressed stampenvelopworth of 23 Rs . 27/-
x 10 cm 6. Nationality :-
thereon.
affixing (8) Original
postage stamp worth Bank Rs.Draft (9) Residential
27/- thereon. (8) OriginalCertificate.
Bank Draft The Original Certificate.
(9) Residential certificates shall be 7. Educational Qualification( in detail ) :-
produced TheatOriginal
the time of appointment
certificates by the Successful
shall be produced at the time ofcandidates.
appointment by the Successful candidates. 8. Date of birth and age as on 1.4.2011 :-
VI. SCHEME OF EXAMINATION 9. If belongs to SC/ST/SEBC category (Indicate the :-
TheSCHEME
VI. Scheme OF andEXAMINATION
Subject for the competitive examination for Junior Clerk is given below:- Category)
The Scheme and Subject for the competitive examination for Junior Clerk is given below:- 10. Whether married or un-married :-
Papers Subjects Maximum Marks Time 11. If registered his/her name in the Employed Exchange:-
WRITTEN TEST (Name of the Employment exchange and Registration
PART-I:- Language Test(English & Oriya) 100 No, year and Date of validation)
Paper-I 3 Hours
PART-II:-Objective General Knowledge 100 12. Treasury Challan No & Date, name of the
PART- I: -Objective Mathematics 100 Treasury in which the Examination fees deposited :-
Paper-II 3 Hours
PART-II:- Basis Computer Skills(Objective) 100 DECLARATION
TOTAL 400 6 HOURS I do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and
PRACTICAL SKILL TEST correct in all respects. In the event of any information given hereby is found false or incorrect at
Basic Computer Skills 50
The standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School. Those who will
1 hour any stage he re- after my candidature/selection/appointment shall liable to be cancelled without
qualify the The written
standardtest
of examination shall for
shall be called be equivalent
the practicalto that oftest
skill Secondary School. Those
.The practical whoshall
skill test will qualify
be of any notice to me.
the written test shall be called for the practical skill test .The practical skill
qualifying nature only, as determined by the Board of Examiners. The Computer Practical Test test shall be of qualifying nature
will
only, as determined
be conducted by the
for the Board of as
candidates Examiners.
per merit The in Computer
the Written Practical Test will be conducted
Test category-wise, based on for the
the
candidates as per merit in the Written Test category-wise, based on the number
number of vacancies only. The Final Merit list will be based on the written test marks only. All of vacancies only. The Final
Merit list will
decisions of be
thebased
Boardon of
theExaminers,
written test marks
in thisonly.
regard,All shall
decisions of theInclusion
be final. Board of Examiners,
in the meritinlist
thisconfers
regard,
shall be final.
no right Inclusion in the merit list confers no right to appointment.
to appointment. Specimen Full Signature for reference in box below.
VII. SYLLABUS FOR EXAMINATION Full Signature of the Applicant with date
PAPER -I Memo No…312…………../ Date.04/03/2011
VII.
PartSYLLABUS
–I LanguageFOR TestEXAMINATION
(English & Oriya)
PAPER -I Copy to Sub-Collector, Malkangiri All Tahsaildar / Block Development
A. English Language Test: (i) Officers of this District, Executive Officer NAC, Malkangiri /Kalimela with request to affix this
Part
Verbs:–I Language
Tenses, Test (English
Modal, Active& & Oriya)
Passive Voice, Subject-verb Agreement.
A. English Language Test: (i) Advertisement in the Notice Board. The B.D.Os are requested to affix this Advertisement in the
(ii) Connectors, Types of sentences, Direct & indirect Speech, Comparison.
Verbs: Tenses,Nouns,
Modal, Active & Passive Voice, Subject-verb Agreement. Notice Board of all Gram Panchayat of this district. Copy to the DIO, NIC, Malkangiri for information
(iii) Articles, Pronouns, Prepositions.
(ii) with a request to publish this Advertisement through internet on NIC, Web site
(iv) Connectors,
Unseen passage Types of((400-450
sentences, Direct
words&inindirect
length)Speech,
with aComparison.
variety of comprehension Questions.
(iii) Articles, Nouns, Pronouns, Prepositions. Sd/-
B. Oriya Language Test:-
(iv) Unseen passage ((400-450 words in length) with a variety of comprehension COLLECTOR : MALKANGIRI
Questions.

-3-
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 20
œÿó ¨¾ö¿æß ¯ÿç¯ ÿÀÿ~ê
{Lÿ¢ÿ÷êß ÉçÅÿ ÓëÀÿäæ ¯ÿÁÿ œÿç¾ëNÿç Àÿ¿æàÿç-2011 1. Daÿ†ÿæ ¨÷æ $öêþæœÿZÿë FLÿ œÿç ”}Î Daÿ†ÿæ ¨¾ö ¿ ;ÿ {xÿBô ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ, {¾Dô þæ{œÿ F$#{Àÿ ¯ÿçüÿÁÿ
{Üÿ{¯ÿ {ÓþæœÿZÿë ¯ÿæ’ÿú ’ÿçAæ¾ç ¯ÿ æ
{ÉÌ †ÿæÀÿçQ : 12.4.2011 2. {’ÿòÝ
3.¨Àÿç`ÿß:
¨ëÀ ÿëÌ: 24 þçœÿç sú{Àÿ 5 Lÿç{àÿæþç sÀÿ {’ÿòÝç ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ ÿ æ
¯ÿçµ ÿçŸ ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿD$#¯ ÿæ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿÀÿ ¨Àÿç `ÿß F¯ÿó ¯ÿæÓ×æœÿÀÿ Ó†ÿ¿†ÿæ
{Lÿ¢ÿ÷ êß Aæ{ßæS ÓëÀÿäæ ¯ÿÁÿ{Àÿ {¯ÿ†ÿœÿ 1.s5200-20200 + {S÷ xÿ {¯ÿ† ÿœ ÿ 2000 + ¾æó`ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ
{Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Lÿþö`ÿæÀÿêZÿë {¯ÿ{Áÿ{¯ÿ{Áÿ þçÁ ÿç$# ¯ÿæ {’ÿß Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß µÿˆÿæ ÓÜÿç †ÿ Lÿ{œÿίÿÁÿ/ 4. ’ÿÖæ¯ÿçf : Éçä æS†ÿ {¾æS¿†ÿæ, ¯ÿæÓ×æœÿ, fæ†ÿç S†ÿ ¨÷ þæ~¨†ÿ÷ F¯ÿó Aœÿ¿ ÀÿçÜ ÿæ†ÿç ¨æB¯ÿæ ¨æBô
AS§ç œÿçÀÿêäLÿ œÿç þ§ àÿçQ #†ÿ A×æßê ¯ÿSö {Àÿ œÿç¾ë Nÿç ¨æBô µÿæÀÿ†ÿêß ¨ëÀÿë Ì œÿæSÀÿçLÿZÿvÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ Aæþ¦~ Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß ¨÷þ æ~ ¨†ÿ÷ Àÿ ¾æó`ÿ LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ ¾æó`ÿ Óþß{Àÿ F¨Àÿç ’ÿÖæ¯ÿç f {’ÿ¯ ÿæLÿë
LÿÀ ÿëdç æ FÜÿç Ó¯ÿë œÿçß þ A™# œÿçß þ ÓÜÿç†ÿ ÉæÓç†ÿ F¯ÿó FLÿæÓèÿ{Àÿ {Lÿ¢ÿ÷êß Óçµ ÿçà ÿú Óµÿ}Óú Àÿ œÿç ßþ ¯ÿçüÿÁÿ {Üÿ{àÿ {ÓþæœÿZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿë œÿæLÿ`ÿ LÿÀÿç ’ÿçAæ¾ç¯ ÿ æ
¾æÜÿæLÿç Aœÿ¿ Ó¯ÿë ÓëÀ ÿäæ ¯ÿÁÿ Ó’ÿÓ¿ ¨æBô àÿæSë Adç æ †ÿ$æ Óþß Óþß þš{Àÿ fæÀÿç {ÜÿD$# ¯ÿæ œÿç ßþ 5.ÉæÀÿêÀÿçLÿ ¨Àÿêäæ : ¨÷æ $ö êZÿÀÿ Daÿ†ÿæ Hfœÿ F¯ÿó dæ†ÿç Àÿ {’ÿð W¿ö {ÀÿLÿÝö LÿÀÿæ ¾ç ¯ÿ æ {¾DôþæœÿZÿ œÿçL ÿs{Àÿ
H A™#œÿç ßþSëÝç Lÿ þš àÿæSë {Üÿ¯ÿ æ œÿç ¾ë Nÿç ¨¾ö¿ ;ÿ œÿíAæ ×æ¨ç†ÿ AóÉ’ÿæÀÿê {¨œÿÓœÿ {¾æfœÿæ ¾æÜÿæ Lÿç Aæ¯ÿÉ¿Lÿêß {¾æS¿†ÿæ œÿ$# ¯ÿ {ÓþæœÿZÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨÷Lÿ÷ çß æÀÿë ¯ÿæ’ÿú ’ÿçAæ¾ç¯ ÿ æ
{Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ {Ó¯ÿæ{Àÿ ’ÿçœ ÿ 1.1.2004{Àÿ œÿí Aæ LÿÀÿç àÿæSë LÿÀÿæ¾æB$# àÿæ æ FÜÿç {¨œÿÓœÿÀÿ 6. ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿê äæ : FÜÿç ÖÀÿ{Àÿ ¨÷ æ$öêþæœÿZÿë àÿº xÿçAæô F¯ÿó DaÿxÿçAæô Àÿ Ó¼ëQ êœÿ {Üÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç ¯ÿ æ
àÿæµÿæóÉ ¨æBô ¨÷ æ$öêþæ{œÿ ’ÿæ¯ÿç ’ÿæÀÿ æ {œÿæs:- ¨÷ æ$öêZÿ ¯ÿßÓ, Éç äæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ, fæ†ÿç H ÉæÀÿêÀÿçLÿ ¨÷†ÿç ¨÷ æ$öêZÿë 3 $Àÿ Óë {¾æS ’ÿç Aæ¾ç¯ÿ æ
þæœÿ’ÿƒÀÿ A;ÿç þ `ÿßœÿ/ ÉæÀÿêÀÿçL ÿ `ÿçLÿç ûæÀÿ †ÿœÿQ # LÿÀÿæ¾ç ¯ÿ æ F$#¨ æBô ¨÷ æ$öê {ÉÌ `ÿßœÿ ¨¾ö ¿;ÿ {Lÿ¯ÿÁÿ àÿºxÿçAæô:¨ëÀÿëÌ : 11üÿës, DaÿxÿçA æô: ¨ëÀÿëÌ: 3üÿës 6Bo
A;ÿçþ Àÿí¨{Àÿ `ÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ ¾’ÿç A;ÿçþ `ÿßœÿ ¨÷Lÿ÷ çß æ {¯ÿ{Áÿ f~æ¨{Ý {¾, Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç $#¯ÿæ 7.àÿçQ #†ÿ ¨Àÿêäæ (1) HFþú AæÀÿ Aæ™æÀÿç†ÿ Óóäç © DˆÿÀÿþ íÁÿLÿ ¨÷ ɧ æ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿë A{œÿLÿSëÝç F
{Lÿò~Óç ¨÷Lÿ÷ çß æ vÿç LÿúœÿæÜÿ] {†ÿ{¯ÿ ¨÷æ$ö êZÿë Àÿ” LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ DˆÿÀÿþšÀÿë ÓvÿçL ÿú DˆÿÀÿsçL ÿë ¯ÿædç¯ÿæLÿë ¨Ýç ¯ÿ æ DˆÿÀÿ Qæ†ÿæ{Àÿ Lÿàÿþ ÓæÜÿ澿{Àÿ
Lÿ{œÿίÿÁÿ/AæS§Lç ÿ Qæàÿç$ #¯ÿæ ×æœÿ ¨÷æ $öêþæœÿZÿë DˆÿÀÿ {’ÿ¯ÿæ Lÿë ¨Ýç ¯ÿ æ F$#{Àÿ 120þçœÿç sú Óþß{Àÿ 100sç ¨÷ ÉÀ§ ÿ
DˆÿÀÿ {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ Óþë ’ÿæß 100 œÿºÀÿ ¨÷ɧ Àÿ Ó¼ë Qêœÿ {Üÿ¯ ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ
(2) FÜÿç ¨Àÿêäæ{Àÿ Óæ™æÀÿ~jæœÿ S~ç†ÿ, ¯ÿç{ÉÈÌ~, BóÀÿæfê Lÿçºæ Üÿç¢ÿê{Àÿ Ó¯ÿöœÿç þ§
’ÿä†ÿæ Óó¨Lÿ}†ÿ ¨÷ɧ ¨Ýç¯ÿ æ ¨÷ɧSë ÝçLÿ Dµÿß BóÀÿæfê Lÿçºæ Üÿç¢ÿê{Àÿ D¨àÿ² {Üÿ¯ÿ æ
8. Dˆÿê‚ÿö †ÿæàÿçLÿæ: ¯ÿçµ ÿçŸ ¯ÿSö {Àÿ ¨õ$Lÿ ¨õ$Lÿ Dˆÿê‚ÿö †ÿæàÿç Lÿæ ¨÷ Ö†ë ÿ LÿÀÿæ ¾ç ¯ÿ æ FÜÿç †ÿæàÿç Lÿæ ¯ÿçµ ÿçŸ
1. HÝç Éæ 8 4 3 3 18 þæàÿLÿæœÿSçÀÿç, Sófæþ, 13 5 4 5 27 Àÿæf¿ F¯ÿó {Lÿ¢ÿ÷ÉæÓç†ÿ Aó`ÿÁÿ Aœÿë¾æßê ¨÷ Ö†ë ÿ {Üÿ¯ÿ æ ¾’ÿç Lÿçdç ¨÷æ$ö êZÿÀ ÿ Óþæœÿ
{LÿæÀÿæ¨ës , Sf¨†ÿç, œÿºÀÿ ÀÿÜÿç $æF †ÿæ {Üÿ{àÿ {¾Dô ¨÷ æ$öêZÿÀÿ ¯ÿßÓ A™#L ÿ {ÜÿæB$# ¯ÿ †ÿæZÿë AS÷ æ™# LÿæÀÿ
ÀÿæßSÝæ, œÿ¯ÿÀÿèÿ¨ëÀÿ,
þßíÀÿµÿóf, Óë¢ÿÀÿSÝ, ’ÿçAæ¾ç¯ ÿ æ Aœÿ¿$æ †ÿæZÿÀÿ Daÿ†ÿæ, Éçä æS†ÿ {¾æS¿†ÿæ F¯ÿó œÿæþÀÿ ¨÷$þ AäÀÿLÿë
{Lÿ¢ÿëlÀÿ, Óºàÿ¨ëÀÿ, {œÿB FÜÿç ÓþÓ¿æÀÿ Óþæ™æœÿ LÿÀÿæ ¾ç ¯ÿ æ
œÿßæSÝ, Lÿ¤ÿþæÁÿ,
{’ÿHSÝ, ¾æf¨ëÀÿ, 9. xÿæNÿÀÿê ¨Àÿêäæ : àÿç Q†# ÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {ÜÿD$#¯ÿæ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿÀÿ xÿæNÿÀÿê ¨Àÿêäæ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ
{|ÿZÿæœÿæÁÿ ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô {¾Dôþ æ{œÿ F$# {Àÿ ÓüÿÁÿ {Üÿ{¯ÿ {ÓþæœÿZÿë œÿç¾ ëNÿç ¨†ÿ÷ ’ÿç Aæ¾ç¯ÿ æ
2.œÿç¾ë Nÿç ¨æBô Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ : 10. `ÿíÝæ;ÿ †ÿæàÿçLÿæ (1) ¨÷ †ÿçsç ÖÀÿ{Àÿ Dˆÿê‚ÿö †ÿæàÿçLÿæLÿë {œÿB `ÿíÝ æ;ÿ †ÿæàÿç Lÿæ ¨÷ Öë†ÿ LÿÀÿæ¾ç¯ ÿ æ
(Lÿ) ¯ÿßÓ (1) 1 ASÎ 2011 Óë•æ ¨÷æ $ö êZÿ ¯ÿßÓ 18¯ÿÌöÀ ÿë Lÿþú {Üÿæ B$#¯ ÿæ H 23 ¯ÿÌöÀ ÿë A™#Lÿ (2) œÿç ¾ë Nÿç ¨æBô Ó¯ÿöœÿçþ § œÿºÀÿ-Óæ™æÀÿ~ ¯ÿSö : 35%
{ÜÿæBœÿ$# ¯ÿ æ (2) `ÿæLÿçÀÿç LÿÀÿë $#¯ ÿæ ¨÷ æ$öêþæœÿZÿë ¯ÿßÓ{Àÿ 35¯ÿÌö ¨¾ö¿ ;ÿ {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾æBdç æ AœÿëÓí `ÿê†ÿ fæ†ÿç/Aœÿë Óí`ÿê†ÿ fœÿfæ†ÿç/¨dëAæ¯ÿS ö :33%
{ÓÜÿç¨Àÿç ÜÿÀÿçf œÿ H Aæ’ÿç ¯ÿæÓêþæœÿZÿ ¨æBô 40¯ÿÌö H ¨dë Aæ¯ÿSö ¨÷ æ$öêþæœÿZÿ ¨æBô 38¯ÿÌö ¯ÿß ÓÓêþæ 5.Lÿç¨ Àÿç Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç{¯ÿ : Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷Àÿ Aæ{¨ƒçOÿ : F Àÿ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê Aœÿë¾æßê D¨¾ë Nÿ A™# LÿæÀÿêZÿ
™æ¾ö ¿ LÿÀÿæ¾æBdç æ (3) D¨{ÀÿæNÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Aæ{’ÿÉ þë†ÿæ¯ÿLÿ AœÿëÓ í`ÿê†ÿ fæ†ÿç AœÿëÓí `ÿê†ÿ 50sZÿæÀÿ {¨æÎæàÿ AÝöÀ ÿ ÓÜÿ ¨vÿæB{¯ÿ æ DNÿ Ö»-3{Àÿ ’ÿÉöæ¾æB$# ¯ÿæ œÿç ßþ Aœÿë ¾æßê LÿæÜÿæ Lÿë
fœÿfæ†ÿç ¨÷æ$ö êZÿ ¨æBô A™#Lÿ 5¯ÿÌö ¨¾ö¿ ;ÿ ¯ÿß Ó Óêþæ ¯ÿÞæ¾æBdç æ ¨dë Aæ¯ÿSö Zÿ ¨æBô 3¯ÿÌö ¨¾ö ¿;ÿ {¨æÎæàÿ AÝöÀÿ {Üÿ¯ÿ µÿàÿµÿæ{¯ÿ †ÿœÿQ# LÿÀÿç ¨vÿæB{¯ÿ æ ÜÿÀÿçfœÿ Aæ’ÿç¯ÿæÓê ¨÷ æ$öêþæ{œÿ Aæ¨â ç{LÿÓœÿ üÿç
¯ÿßÓ Óêþæ ¯ÿÞæ¾æBdç æ Àÿë ¯ÿó`ÿç †ÿ {Üÿ{¯ÿ æ F$#¨æBô ÜÿÀÿçf œÿ H Aæ’ÿç ¯ÿæÓê ¨÷ æ$öêþæ{œÿ ÜÿÀÿçfœÿ Aæ’ÿç ¯ÿæÓê Óæs}ü ÿç{Lÿs Aæ{¨ƒç Oÿ-
(Q)ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ : þ¿æs÷ çLÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿçjæœÿ ¨æBô ¨æÉú {ÜÿæB$# ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ > Éç äæS†ÿ ¯ÿçÀ ÿ œÿç {”öÉæœÿë ¾æßê {S{f{sxÿ AüÿçÓÀÿZÿ ’ÿÖ Q†ÿ LÿÀÿç Aæ{¯ÿ’ ÿœÿ¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óó{¾æS LÿÀÿç{¯ÿ æ
¨÷þæ~ Àÿæf¿ÖÀÿêß {¯ÿæÝö Lÿçºæ µÿæÀÿ†ÿÀÿ {¾{Lÿò~Óç {¯ÿæÝö Àÿë ¨æÉú {ÜÿæB$# ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ {¾Dô
Óæs} üÿç{Lÿssç Aœÿë ¿œÿ þæs÷ çL ÿ¨ æÉ ÓÜÿç†ÿ Óþæœÿ {ÜÿæB$#¯ÿ æ ’ÿç Aæ¾ç ¯ÿ
(S)ÉæÀÿêÀÿLç ÿ {¾æS¿†ÿæ Daÿ†ÿæ dæ†ÿçÀÿ þæ¨
(Lÿ) Óæ™æÀÿ~¯ÿSö, ÜÿÀÿçfœÿ F¯ÿó ¨dëAæ¯ÿSö ¨÷æ$ö êZÿ ¨æBô 170{Óþç Ó¯ÿöœÿçþ§ 80{Óþç ÓÜÿ
5{Óþç ¨÷ÓæÀÿ~
(Q) œÿç þৠÿçQ #†ÿ ¯ÿSö{Àÿ AæÓë$# ¯ÿæ ¨÷ æ$öêZÿ ¨æBô (¨) Aæ{¨ƒçÓú : {œÿæs : ¨÷æ $ö ê œÿç {f ¯ÿÓ¯ÿæÓ LÿÀÿë $#¯ÿæ Àÿæf¿ AæS{Àÿ Dàÿâç Q# †ÿ ×ç†ÿç Àÿ Aœÿë Óæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨÷ Öë †ÿ
Füÿú AœÿëÓæ{Àÿ ¨÷þ æ~ ¨†ÿ÷{Àÿ SÝH´ æàÿê, LÿëþæHœÿê, {SæÀÿQæ, 165{Óþç 78{Óþç, 5{Óþç LÿÀÿç¯ ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ Aœÿ¿ ¨÷ æ™# LÿæÀÿêZÿ ¨÷ Öë†ÿç LÿÀÿæ¾æB$#¯ ÿæ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ ¯ÿç `ÿæÀÿ œÿçA æ{Üÿ¯ÿ œÿæÜÿ] æ FÜÿç
{xÿæS÷ æ, Óç Lÿçþ úZÿ ¨æBô ÖÀÿ{Àÿ FÜÿæLÿë AÓ´êLÿæÀÿ þš LÿÀÿæ¾æB¨æ{Àÿ æ 6.{ÉÌ †ÿæÀÿç Q : Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ {Lÿò~Óç ¨Àÿç×ç†ÿç {Àÿ
(¨¨){¾Dôþæ{œÿ Aœÿ¿ ¯ÿSö {Àÿ AæÓë d;ÿç {Óþæ{œÿ {Üÿ{àÿ ¯ÿç 12.4.2011 Óë•æ D¨þÜÿæ œÿç{”öÉLÿ ÓçAæBFÓúFüÿú ¾æÜÿæLÿë Lÿàÿþ ÓóQ¿æ 5{ÀÿL ÿëÜ ÿæ ¾æBdç æ {Óvÿæ{Àÿ
SÀÿëAæàÿçÓú , Lÿë{þæœÿë BÓú {SæQöæÓ, {xÿæSö æÓ F¯ÿó þÀÿævÿæÓú æ ¨Üÿo # ¯ÿæ fÀÿë Àÿê æ ¨í¯ÿö H DˆÿÀÿ ¨÷æ$ö êþæœÿZÿ ¨æBô A;ÿçþ †ÿæ ÀÿçQ 19.4.2011 æ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ ¨{Àÿ
Fþæ{œÿ Aæ{¨ƒç Lÿú- Füÿ Óæs} üÿç{Lÿs ¨íÀ ÿ~ LÿÀÿç ¯ÿæLÿë ¯ÿæš æ 165 {Óþç 78{Óþç 5{Óþç ¨÷ÓæÀÿ~ {Lÿò ~Óç Aæ{¯ÿ’ ÿœ ÿ ¨†ÿ÷ S÷ Üÿ~ LÿÀ ÿæ¾ç ¯ÿ œÿæÜÿ] æ
D¨{ÀÿæNÿþæœÿZÿ ¨æÀÿæ-2 (S)(Q) (¨) F¯ÿó (¨¨) ÓþÖ {ä†ÿ÷{Àÿ AœÿëÓ`í ÿê†ÿ fæ†ÿç F¯ÿó Aœÿ¿
¨dëAæ¯ÿSöZÿ ¨æBô àÿæSë {Üÿ¯ÿ æ
(S) Aœÿë Ó`í ÿê†ÿç fœÿfæ†ÿç {Àÿ ÓþÖ ¨÷æ$ö êZÿ ¨æBô 162.5{Óþç 76{Óþç ¨÷ÓæÀÿ~ ÓÜÿ 5
Hfœÿ : `ÿç Lÿçûæ þ樒ÿƒ AœÿëÓæ{Àÿ Daÿ†ÿæ Lÿë $# ¯ÿæ HfœÿLÿë {œÿB ’ÿõÎçÖ Àÿ : ¯ÿçœÿæ Óí†ÿæÀÿ A$öæ†ÿ ¯ÿçœÿæ
`ÿÌþæ àÿSæB ’ÿë B AæQ#{Àÿ œÿçþ §†ÿþ ’ÿíÀÿ†ÿæ 6/6 F¯ÿó 6/9 {Üÿ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæÀÿ æ ¨÷ æ$öê Àÿèÿ `ÿçÜÿ§ ç ¨æÀÿç $#¯ÿæ
äþ†ÿæ ÀÿÜ ç $#¯ÿæ ’ÿÀ ÿLÿæÀÿ æ `ÿçLÿç ûæ þ樒ÿƒ ¨÷ æ$öê A;ÿfæœÿë `ÿDÝæ ¨æ’ÿ{¾æÝç {ÜÿæB$# ¯ÿæ Éç Àÿæ, {sÀÿæ
F¯ÿó {Lÿò~Óç ÉæÀÿêÀÿç Lÿ AÓë × {ÜÿæBœÿ$# ¯ÿæ ’ÿÀÿLÿæ Àÿ æ
3.A{¾æS¿†ÿæ :
(Lÿ) œÿçfÀÿ Úê $æB þš Aœÿ¿ ÚêZÿ ÓÜÿ ¨æQ{Àÿ ÀÿÜÿë$æ;ÿç æ
(Q) F¨Àÿç ¯ÿ¿Nÿç ¾ç FLÿç œÿçfÀÿ fê¯ÿœÿÓæ$# fê¯ÿç†ÿ $æB þš Aœÿ¿ ¯ÿ¿Nÿç ÓÜÿ ¯ÿç ¯ÿæÜÿ LÿÀÿç$#{¯ÿ ¯ÿæ
¯ÿç ¯ÿæÜÿ ¨æBô Aœÿë¯ ÿ¤ÿç †ÿ {ÜÿæB$#{¯ÿ æ †ÿæZÿ ¨æBô {Lÿò~Óç ×æœÿ œÿæÜÿ] æ {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿ ¾’ÿç Lÿ$æ{Àÿ Ó;ÿëÎ
{Üÿæ B FÜÿç ¯ÿç¯ ÿæÜÿ{Àÿ Ó;ÿë Î ¯ÿ¿Nÿç Lÿçºæ Aœÿ¿ ¨æs} àÿæSë LÿÀÿ;ÿç FÜÿç œÿç ßþ A;ÿS ö†ÿ F¨Àÿç LÿÀÿç ¯ÿæ ’ÿƒ
Aæ™æÀÿ Adç æ
4. œÿç¾ëNÿçÀÿ Lÿæþ : {¾Dô ¨÷æ$ö ê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç Dˆÿê‚ÿö {Üÿ{¯ÿ {ÓþæœÿZÿ {¾æS{’ÿ¯ÿæ ¨÷$þ
{Óæ¨æœÿ ¨æBô †ÿæZÿë xÿLÿæ¾ç¯ÿ æ ¨÷{†ÿ¿Lÿ {Óæ¨æœÿ àÿç Q# †ÿ ¨ÀÿêäæLÿë dæÝç Aœÿ¿ ¨÷ LÿæÀÿÀÿ {Üÿ¯ÿ æ {Lÿò~Óç
ÖÀÿ{Àÿ ¨÷ æ$öê Dˆÿê‚ÿö œÿ{Üÿ{àÿ †ÿæZÿë ¯ÿÜÿçÍõ †ÿ LÿÀÿæ ¾ç ¯ÿ æ
]4 .œÿç¾ëNÿç ¨÷Lÿ÷çßæ :¨÷ æ$öêþæœÿZÿÀÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ ¾æó`ÿ Óþß{Àÿ ÓvÿçL ÿú {¯ÿæàÿç ¨÷þ æ~ç †ÿ {Üÿ{àÿ
{ÓþæœÿZÿë ¨Àÿ¯ÿˆÿö ê ¨¾ö¿ æß ¨æBô xÿLÿæ¾ç¯ ÿ æ ¨÷ †ÿçsç ÖÀÿ{Àÿ (àÿç Q#†ÿ ¨ÀÿêäæLÿë dæÝç ) {Üÿ¯ÿæLÿë $#¯ÿæ
`ÿßœÿ {Lÿ¯ÿÁÿ {¾æS¿†ÿæµÿç ˆÿçLÿ {Üÿ¯ÿ æ Lÿç ;ÿë {¾{Lÿò~Óç ÖÀÿ{Àÿ ¨÷æ $ö ê Dˆÿê‚ÿö {Üÿ¯ ÿæÀÿë ¯ÿçü ÿÁ ÿ {Üÿ{àÿ
†ÿæZÿë œÿç ¾ë Nÿç ¨÷ Lÿ÷ çßæÀÿë ¯ÿæ’ÿú ’ÿç Aæ¾ç¯ÿ æ (¨Àÿ¨õÏ æ {’ÿQ;ÿë)
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 21
{Lÿ¢ÿ÷ê ß ÉçÅ ÿ ÓëÀ ÿäæ ¯ÿÁÿ......(¨í ¯ ÿö ¨õ Ï æÀÿ A¯ÿÉç ÏæóÉ)
APPENDIX – “A”
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
APPLICATION FORM FOR RECRUITMENT OF CONSTABLE/GD (MALE & FEMALE) -2010

Roll No. (To be filled at the recruitment centre)

(WRITE ONE LETTER/NUMBER IN ONE BOX, KEEPING SPACE OF ONE BOX BETWEEN TWO WORDS AND PUT
TICK MARK ( √ ) IN THE BOX WHERE APPLICABLE)

Name of the Candidate (BLOCK CAPITAL letters as rec orded in matriculation certificate) Paste here firmly your
1.
recent colour
photograph duly self
attested.
2. Name of Father (BLOCK CAPITAL letters as recorded i n matriculation certificate)
(3.5cmx 4.5cm) of size

(Do not staple/pin).


3 Date of Birth Day -- Month -- Year --

4. Nationality Indian Others

5. State of Domicile

6. Whether belongs to Militancy/Naxal affected area Yes No

7. Sex Male Female

8. Category General SC ST OBC

9. Educational qualification ______________________________________________________

10. Religion Hindu Muslim Christian Sikh Buddhist Others

If others (Please specify)

11. Do you belong to Hill area Yes No If yes specify in Column 11(a) &(b)

8 11(a). Whether Garhwali Kumaoni Gorkha Dogra Maratha

11(b) Whether belong to Assam Meghalaya Manipur Mizoram Tripura

Kashmir and Leh & Ladakh region of J&K Himachal Pradesh Arunachal Pradesh Nagaland

Sikkim

12. Are you Child / dependent of victims of 1984 riots/2002 communal riots in Gujarat? Yes No

13. Were you domiciled in the State of J & K during the period from 1st Jan 1980 to 31st Dec 1989 Yes No

14. Have you ever been convicted ? Yes No

15. Have you ever been dismissed from Central/State Govt service ? Yes No

16. Are you employed with State/Central Govt/Public Sector Unit ? Yes No

17. Are you a CISF employee ? Yes No

18 Are your son/daughter/brother/sister/spouse of serving CISF personnel Yes No

19. Permanent Address House No. Vill/Ward


(with PIN CODE No)
Post P.S.

Dist State

PIN Code

20. Present Address for House No. Vill/Ward


communication
(with PIN CODE No) Post P.S.

Dist State

PIN Code

Signature of the candidate


Candidate ’Left Thumb impression

16
Contd……P/2
21 I dent ificat io n ma rks:-
17 (1)
18 (2)
22. Po stal orde r NO. ___ __ ___ __ _Date d__ __ ___ __ ___ __ _Am oun t_ ___ __ ___ __ __
23. All candida tes should co py the following declaration e it her in Hind i or English in his own ha nd
writ in g in runn in g ha nd in t he spa ce provid ed b elow: -
I am awa re that th e selection proce dure involves strenuous physical efficien cy tests like 5KM run fo r
male can didate s to be complet ed in 2 4 minu tes. I declare tha t I a m ph ysically a nd m edically f it to
part icipate in the recru itment process. In ca se of any mishap or inju ry during the process o f recruit -
ment I shall not claim a ny compe nsation eith er f rom Govt of India or from CISF auth orities.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Signa ture of t he app lica nt
19 D E CL AR A TI O N
I the undersign ed hereby d eclare that the ab ove info rmation is t rue to the b est o f m y knowle dge
20 and belief. I understand that in case the information is fo und to be false or incorrect my candidature
is liab le t o b e can ce lle d a part f rom an y dep artme ntal or legal p ro ceed in gs th at m ay b e initiat ed
aga inst m e. I a lso he re by d eclare t hat I h ave re ad the ad vertiseme nt and fulf ill a ll the eligib ility
21 condition s list ed o ut t herein.
Place : Date : Signa ture of t he app lica nt
22 Note : Pho to copies o f cert ificate s in the p rescrib ed profo rma issue d by th e app rop riate auth ority in
su pport o f Se rial No. 3,5,8 ,9,11 ,12, 13, 16, 17 & 18 should be en closed with the ap plication form and
23 the o rigina l o f the same should be sub mitted before t he Recru it ment Board f or ve rification.
DECLARATION TO BE SIGNED BY OBC CANDIDATES ONLY
I, __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ ___ S on /Dau gh ter of Sh ri __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ ___ __ re si-
24 de nt o f villa ge / to wn /c ity __ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ d istrict _ _ __ __ __ _ __ __ __ _ __ __ _ St at e
____ ____ ____ ____ ___ hereby declare tha t I b elong to th e __ ____ ____ ____ __ com mun ity which
is recognized as a backward cla ss by t he Govt. o f India fo r th e purpose of reservatio n in service as pe r
25 ord ers con tained th e Departmen t Of Personnel an d Tra in ing Office Mem ora ndum No.3 6012/ 22/93 -
SCT) date d 8-9 -199 3. It is also declared that I do no t belong to the p ersons/sectio ns (cream y layer)
men tio ned in Column 3 o f OM No.3 601 2/22 /93-Estt.(SCT) da ted 8-9-1 993 and
26 mod if ie d vide Governmen t of Ind ia DOP &T OM No.36 033 /3/2 004-Estt. (Res.) dat ed 9 .3.2 004 .
Pla ce
Da te: Signa ture o f th e Cand idate
27 (Ap plica tion n ot sign ed b y the cand id ate will not be ente rt ained)
(¨Àÿ¨õÏæ {’ÿQ;ÿë)
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 22
Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976@
{Lÿ¢ÿ÷ êß ÉçÅ ÿ ÓëÀÿäæ ¯¯ÿÁÿ......(¨í
ÿÁÿ......(¨í ¯ ÿö ¨õ ÏæÀÿ A¯ÿÉçÏ æóÉ) The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@
(TO BE FILLED BY OFFICE) The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@
Observation/Remarks The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@
Name, Designation & Signature of the scrutinizing Officer The C onstitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967@
APPENDIX ‘D The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
F ORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO OTHER BACKWARD CLASSES The Constitution (Goa, Daman and D iu) Scheduled Tribes Order, 196@8
T his is to certify t hat Shri/Shrimati/Ku mar* _____ ______ _____ ______ _____ so n/ da ughte r* o f Shri The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@
_____________________ of village/Town* __________________ in District/Division* ______________ of The Constitution (Sikkim) Scheduled Caste Order, 1978@
the State/Union Territory* __________________ belongs to the ______________ Community which is The C onstitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@
recognised as backward class under : The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@
@ Govt. of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC ( C) dated the 10th Sep,1993, published The Constitution (Scheduled Castes) Order Amendment Act, 1990@
in the Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No.186 dated 13th Sep, 1993 The Constitution (Scheduled Tribes) Orders Amendment Ordinance, 1991@
@ Govt. of India, Ministry of Welfare R esolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94 published in the Gazette The Constitution (Scheduled Tribes) Orders Second amendment Act, 1991@
of India Extraordinary Part I Section 1 No. 163 dated 20-10-94. The Scheduled Castes and Scheduled T ribes Orders (Amendment) Act, 2002@
@ Govt. of India, Ministry of Welfare R esolution No. 12011/7/95-BCC dated 24th May, 1995 Published in the The Constitution(Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002@
Gazette of India Extraordinary Part I Section 1 No.88 dated 25th May, 1995 The C onstitution(Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders(Amendment) Act, 2002@
@ Govt. of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March,1996 published in The The Constitution(Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002 @
Gazette of India extraordinary Part I Section 1 No. 60 dated 11-3-1996. % 2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled T ribes persons who have migrated from one State/
@ Govt. of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th Dec, 1996 published in the Union Territory Administration to another.
Gazette of India extraordinary Part I Section 1 No.210 dated 11-12-1996. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled T ribes Certificate issued
@ Govt. of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3-12-97 published in the Gazette to Shri/Smt *_______________ Father/Mother of Shri/Smt./Kumari *_______ of village/Town *___________ in
of India extraordinary Part I Section 1 No. 239 dated 17-12-97 District/Division*_______________ of the State/UT*___________ who belongs to the ________________________
@ Govt. of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th Dec 97 published in the Caste/Tribes* which is recognised as a SC/ST * in the State/Union Territory* ________________ issued by the
Gazette of India extraordinary Part I Section 1 No. No. 236 dated 12-12-97 ___________________________ (name of the prescribed issuing authority) vide their No. __________________
@ Govt. of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27th Oct, 1999 published in the dated_____________ % 3 Shri/Shrimati/Kumari* ________________________ and or his/her* family ordinarily
Gazette of India extraordinary Part I Section 1 No. 241 dated 27-10-1999. reside(s) in Village/Town*__________________ of _____________________ District/Division* of the State/
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empow erment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th Dec, Union Territory* of ______________________
1999 published in the Gazette of India extraordinary Part I Section 1 No. 270 dated 6th Dec, 1999. Place___________ Signature ______________
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, State/Union Territory* ** Designation_____________
2000 published in the Gazette of India extraordinary Part I Section 1 N o. 71 dated 4th April, 2000. Date______________
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated * Please delete the words which are not applicable.
21st,Sept. 2000 published in the Gazette of India Extra ordinary Part I Section 1 No. 210 dated 21st Sept,2000. @ Please quote specific Presidential order.
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated 6th Sep % Delete the paragraph which is not applicable.
2001 published in the Gazette of India Extra Ordinary Part I Section 1 No. 246 dated 6th Sep, 2001. NOTE : The terms ‘ordinarily’ reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representa-
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No. 12011/1/2001- BCC dated 19-6-2003 tion of the People Act, 1950.
published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I No.151 dated 20-6-2003. ** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BC C dated 13-01- 1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commis-
2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No.9 dated 13-01-2004. sioner/Dy. Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/ + Sub Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commis-
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BC C dated 16-01- sioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.(+not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No.10 dated 16-01-2006. 2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
@ Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated 12-03- 3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No.67 dated 12-03-2007. 11. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
Shri/Smt/Kumari* ____________________________ and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in Village/ Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM TH E REVENUE
Town*__________________ of _____________________ District/Division* of the State/U nion Territory *of DIVISION OF FICER.
______________________ This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/Sections* (Creamy APPENDIX – ‘E’
layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Govt of India, Department of Personnel & Training OM N o. MEDICAL F ITNESS CERTIFICATE
36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-93, OM No.36033/3/2004-Estt.(res) dated 9-3-2004 and OM 36033/3/2004- (To b e fu rn ish ed b y th e candidate along with appeal for Review Med ical Exam ination )
Estt.(Res) dated 14-10-2008. Certified that Mr._______________ Age______ years, a candidate of _______ was examined by me in Hospital
Signature ______________ __________________ on date _____________ .
Place_______________ ** Designation_____________ 2. I, the undersigned, have the knowledge that Shri.________________ has been declared Medically Unfit by the
Date______________ (With seal of Office) Medical Officer for the post of Constable (_____________) in CISF due to _____________________.
*Please delete the words which are not applicable. 3. In my opinion this is an error of judgment.
NOTE : The terms ‘ordinarily’ reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Represen- Date : Signature & Name
tation of the People Act, 1950. ** List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will With seal of Medical Practitioner
be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates. Registration No._____________
@ Strike out whichever is not applicable. MC I/State Medical Council)
APPENDIX-‘B’ Address ___________________
QUESTIONNAIRE FORM ___________________
1 Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial institution? YES/NO ___________________
2 Is there any case pending against you in any court of law? YES/NO ___________________
3 Has any FIR been lodged and case is pending against you? YES/NO APPENDIX-’F’
4- Was any FIR ever lodged against you in the past ? YES/NO FORM OF CERTIFICATE TO BE SUNMIT TED BY T HE CANDIDATES THOSE WHO INT END TO AVAIL
A. If yes, case No. and sections under which FIR was lodged? REL AXAT ION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT
B. Name of Police Station where FIR was lodged ? C. Was the case charge sheeted or returned in F R ? Certified that Shri/Kumari _______________________ S/O,D/O Shri _______________________ is permanent
D. If case was charge sheeted, w hat was the outcome in court ? resident of village _______________ Tehsil/Taluka_____________ District ____________ of ___________________
(i) Convicted (ii) Acquitted (iii) Compromised (iv) Compounded (v) Any other. Please specify YES/NO State.
5 Have you ever been dismissed from any service under the C entral or State Govt ? YES/NO 2. It is further certified that: -
6 Have your service ever been terminated while on probation YES/NO · Residents of entire area mentioned above are considered as (Garhwali, Kumaouni, Gorkhas, Dogras, Marathas)
If the answer to any one of the above is YES then please provide complete details on a separate sheet. for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the para military forces of the Union of India;
UNDERTAKING · He belongs to the States of Sikkim/Himachal Pradesh/Kasmir and Leh & Ladakh regions of J&K/N orth Eastern
I____________________________ declare that the above information is true to the best of my knowledge and States and is considered for relaxation in height and chest measurement for recruitment in the para military
belief. I understand that in case the information is found to be false or incorrect my candidature is liable to be forces of U nion of India.
cancelled apart from any departmental or legal proceedings that may be initiated against me. Dated: Signature
Signature of the candidate Place: District Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Tehsildar
Name________________ *Delete whichever is not applicable.
Place F athers Name_____________ APPENDIX-’G’
D at e Address________________ FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITT ED BY EMPL OYEES OF GOVERNMENT DEPARTMENTS/
______________________ UNDERTAKINGS INCLUDING CISF PERSONNEL.
______________________ "Certified that the Department / Office has no objection in permitting Shri applying to the post of________________
______________________ in CISF ". It is further certified tihat Shri________________has not been awarded w ith any punishment (Major/
APPENDIX-’C’ Minor) till date and that his performance throughout his service in this Department / Office has been above
CERTIFICATE T O BE PRODUCED BY A CANDIDAT E BELONGING T O SCHEDULED CAST E OR AVERAGE.
SCHEDULED TRIBE Signature ,
T h is is to ce rt ify th at Sh ri/ Shrim ati/ Kum ari *__ ___ ___ __ ___ __ ___ ___ so n/ d aug ht er * of S hri Name & R ank of Head of Office/ Controlling
______________________ of village/Town *______________ in District/Division * ____________ of the State/ Date: Officer / Unit Commander
Union Territory * __________________ belongs to the __________________ caste/Tribe * which is recognised as APPENDIX-'H'
a Scheduled Caste/ Scheduled T ribe * under:- CERTIFICAT E F OR SONS AND SPOUSE OF SERVING CISF PERSONNEL
T he Constitution (Scheduled Caste) order , 1950@ Certified that_______________________________ (Name of the candidate) is Son/Spouse of
T he Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950@ CISF No. ___________ Rank Name____________________who is posted at CISF Unit
T he Constitution (Scheduled Castes)(Union Territories) order,1951@ .____________________________. It is also certified that the applicant has been residing with
T he Constitution(Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951@ the CISF personnel. The name Son/Spouse has been verified from the service records of the individual.
(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled T ribes lists (Modification Order) 1956 , the Bombay
Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act,1970, the (Signature of the Unit Commander)
North Eastern Areas Reorganization) Act, 1971, and the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amend- Dated : N ame______________________
ment) Act 1976, the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman CISF Unit:
and Diu (Reorganization) Act, 1987) Rank;_____________________
T he C onstitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956@ (With, office seal)
T he Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Note: 1. One copy of the certificate to be Icept in the personal file of the Force personal.
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 23
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE & COL- Note : (1) The standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School.
(2) Those who will qualify the written test shall be called for the practical skill test.
LECTOR, SAMBALPUR (3) The practical skill test shall be of qualifying nature.
(4) The syllabus of examination can be ascertained from the Collectorate, Sambalpur or
ADVERTISEMENT No…505………../Estt. Dated…07/-3/2011 can be downloaded from District Website www.sambalpur.nic.in.
FOR RECRUITMENT OF JUNIOR CLERKS Sd/- Collector, Sambalpur.
Applications in the prescribed format are invited from eligible candidates for filling up of the post of Memo No ……………… ../Estt. Date……………… ………
Junior Clerks for the District and Sub-Ordinate Offices of Sambalpur District under Revenue Adminis- Copy to the D.I.O, NIC, Collectorate, Sambalpur for information and necessary action. He
tration / Office of the Superintendent, V.S.S, Medical College Hospital, Burla / Joint Commissioner, is requested to hoist the above advertisement in the website for wide publicity.
Commercial Taxes, Sambalpur on regular basis, in the pay band PB -I 5200-20200/- along with Grade Copy to the O.S, Collectorate, Sambalpur for information and necessary action.
Pay 1900/- Per Month, which should reach to the Collector, Sambalpur on or before 04-04-2011 by Sd/-Collector, Sam balpur.
Regd. Post / Speed Post / By Hand only. The successful candidates should produce the required APPLICATION FORM FOR THE POST OF JUNIOR CLERKS IN SAMBALPUR DISTRICT
documents in original at the time of the appointment. Incomplete, defective (1) Full Name of the Candidate (in Block Letters) :
and applications received after due date shall not be taken into consideration and liable for rejection. (2) Father’s/Husband’s Name :
The date and place of examination will be intimated to the candidates whose applications are found to (3) Date of Birth and Age as on 01-03-2011
be in order and complete in all respect. Inclusion in the merit list confers no right to appointment. (4) Permanent Address (in Block Letters) :
ST ST(W) SC SC(W) SEBC SEBC(W) UR UR(W) Total (5) Present Address (For correspondence ) (in Block Letters) :
Revenue 9 6 7 3 12 5 7 4 53 (6) Sex
Administration (7) Nationality :
Superintendent 1 - - 1 1 - - - 3 (8) Educational Qualification :
V.S.S, Medical Sl. No. Name of the Year of Board/ Full Marks Percentage of Remarks
College examination passing University Marks Secured Marks Secured
Hospital, Burla.
Joint - - - - 1 - - - 1
Commissioner,
Commercial
(9) Category belongs to (SC/ST/SEBC/UR/PH/Ex-Serviceman/Sports Person) :
Taxes,
(10)Married /Unmarried (If married, declaration of having not more than one spouse should
Sambalpur
be attached) :
Out of the above 53 posts 3 posts of Physically Handicapped, 2 posts of Exserviceman and 1 post of
(11) name of the Employment Exchange of Sambalpur District, Number and Validity of the
Sportsman will be adjusted against the vacancies of SC, ST, SEBC & UR Category which the candidate
Registration :
belongs to.
(12) Bank Draft Number & Date and Name of the Bank :
ELIGIBILITY OF THE CANDIDATES TO APPLY FOR THE POST:
*Incomplete Application Form, Unsigned Application Form, Application Form without neces-
1. Be a citizen of India. 2. Have registered his / her name in any Employment Exchange of Sambalpur
sary documents, Application not in prescribed format will be summarily rejected.
District on or before the date of submission of application. 3. Have pas sed the matriculation or
DECLARATION
equivalent examination. 4. Not be less than 18 (eighteen) years and not more than 32 (thirty-two) years
I do hereby declare that all the information given in this application are true, complete and
of age as on 1st March, 2011, the upper age limit shall be relaxed by 3 years for SEBC candidates, by
correct in all respects, in the event of any information given hereby is found false or
5 years in cases of SC, ST, Women & 10 years for Physically Handicapped candidates. 5. Be of good
incorrect at any stage hereafter, my candidature/selection/appointment shall liable to be
character. 6. Be of sound health, good physique, active habits. 7. Be able to speak, read and write
cancelled without any notice to me.
Oriya as language subject and have (i) Passed the M.E. examination with Oriya as language subject,
Place……… ……………… ……………
or (ii) Passed the matriculation or equivalent examination with Oriya as the medium of Examination in
Signature of the candidate.
non-language subject, or (iii) Passed in Oriya as language subject in the final examination of Class VII
Date………… ……………… …………
or above, or (iv) Passed a test in Oriya in M.E. School standard conducted by the Education Depart-
ment. 8. No person who has more than one spouse living shall be eligible for appearing in the
"APPENDIX (See Rule 10)
examination.
Scheme and Subjects for the Examination
THE CANDIDATES SHALL FURNISH THE FOLLOWING DOCUMENTS Papers Subjects Maximum Marks Time
WITH THEIR APPLICATION FORM. WRITTEN TEST
1. Two copies of recent passport size photographs duly attested by Gazetted Officer. Paper I PART : Language Test(English & Oriya) 100 3 hours
2. Two s elf addressed envelopes of 23 cms . x 10 c ms. with required postage stamp for Under PART I: Objective General Knowledge 100
Certificate of Posting. Paper II PART I: Objective Mathematics 100 3 hours
3. Attested copy of certificate of High School Certificate Examination or Equivalent Examination. PART II. Basis Computer Skills (Objective) 100
1. Attested copy of Mark Sheet of High School Certificate Examination or Equivalent Examination. TOTAL 400 6 hours
2. Two Character Certificates in Original from any two Gazetted Officers not related to the candidates. PRACTICAL SKILL TEST
3. Attested copy of the (recent within six months) Caste Certificate issued by the Competent Revenue Basic Computer Skills 50 1 hour
Authority. 4. Attested copy of the (recent within six months) Residential Certificate issued by the Note: (i) The standard of examination shall be equivalent to that of Secondary School, (ii)
Competent Revenue Authority. Those who will,qualify the written test shall be called for the practical skill test. (iii)The
5. Attested copy of Valid Employment Registration Certificate. practical skill test shall be of qualifying nature.
6. Declaration regarding one spouse living. SYLLABUS :
7. Original Bank Draft. 1. Language Test (English and Oriya) - A. English Language Test- 50 marks
8. In case of Sports Persons attested copy of the certificate representing in the State/National Level (i) Verbs, Tenses, Active and Passive voice, Subject-verb Agreement, (ii) Connectors,
Types of sentences, Direct Slndirect speech, Comparison, (iii) Articles, noun, Pronouns,
Sports event.
Prepositions (iv) Unseen passage (400-450 words in length) with a variety of comprehen-
9. In case of Physically Handicapped candidate Disability Certificate of 40 % & above.
sion questions B. Oriya Language Test- 50 marks
13. In case of Ex-Serviceman Certificate from the concerned authority. (a) Grammar 20 marks
Note: (b) Composition : 20 marks
(a) The candidates who have applied in response to our Advertisement No.51/Estt. (1) Essay writing on familiar topics (within 250 words) (10 marks)
Dated 06-01-2011 for recruitm ent of Junior Clerk need not apply again. (2) Letter Writing (Personal letter, applications, Business or Official) (within 150 words)
(b) The authority reserves the right to reject any application and modify / cancel the advertisement / 05 marks
examination without assigning any reason thereof. (3) Translation (One English passage of around 100 words to be translated into Oriya): 05
(c) No TA/DA will be allowed to attend the recruitment test. marks •(c)Comprehension of an unseen prose passage (5 x 2) = 10 marks *
(d)The advertisement can be downloaded from District Website www.sambalpur.nic.in. Five short questions to be asked
2. Objective General knowledge -
(e)How to apply : Application in the prescribed form along with required documents may be submitted
In this category, there should be a series of matching questions of different categories
to the Collector, Sambalpur in an envelope superscribed (i)“APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR like- (a) Matching Historical events with dates, personalities and places, (b). Geographical
CLERK” facts with places, (c) States, countries and institutions with headauarters
(ii)Category : UR / UR(W) / SEBC / SEBC(W) / ST / ST(W) / SC / SC(W) / P.H / Ex-Serviceman / (d) Books and authors, (e)Scientific facts and discoveries with dates, persons and uses,
Sportsm an (whic hever is applicable) by Registered Pos t / Speed Pos t / By Hand in the Primary (f) Current events with places and personalities, and, (g)Matching questions of miscella-
Receipt Section of Collectorate, Sambalpur within office hours. neous type, 3. Objective Mathematics - (i)Number System (ii) HCF and LCM (iii)
(f)The authority shall not be liable for any postal delay or loss of application in transit at any stage. Squares and Square Roots, (iv)Cubes and Cube Roots (v) Percentage and Averages (vi)
APPLICATION FEES : - No application, except in cases of candidates belonging to SC/ST shall be Simple Interest and Compound Interest (vii) Profit, Loss and Discount (viii) Partnership (ix)
Ratio and Proportion. Under this, there wiir be a series of question in practical Mathematics
considered unless it is accompanied by Bank Draft of Rs.10/- (Rupees Ten)only in favour of the
required for day-to-day use. The questions would be such as to test candidate's ability to
Collector, Sambalpur payable at State Bank of India, Main Branch Sambalpur as fees for application and work out with Quickness and acc uracy. 4. Basic Computer Skills* (1) MS Windows:
examination (which is not refundable) THE COMPITITIVE EXAMINATION SHALL CONSIST THE Introduction of Windows (2) MS Office: MS Word, MS Power Point and MS Excel 5,
FOLLOWING PAPERS Practical Skill Test: Topics for practical test I. WINDOWS operating system:* To test some of
Papers Subjects Maximum Marks Time the following basic sys tem operations onfile/folder(s): • Create, Rename, Copy/Cut/
WRITTEN TEST Paste, Delete, ll.MS Word:*A Paragraph in MS Word incorporating some of the tools given
Part-I Language Test (English & Oriya) 100 below; • Editing and Formatting text and paragraph. • Page and Paragraph Setup III. MS
Paper – I Part-II Objective General Knowledge 100 3 Hours Power Point:*A Power Point presentation with 2/3 slides using the tools given below:
Paper - II Part-I Objective Mathematics 100 Editing and formatting slides. IV, MS Excel:* A problem in spreadsheet related to some of the
Part-II Basic Computer Skill (Objective) 100 3 Hours tools given below: • Formatting cells and data • Functions • Printouts of the documents(s)
Total 400 6 Hour s should be attached with the answer sheet."
PRACTICAL SKILL TEST By order of the Governor
Basic Computer Skills 50 1 Hour Special Secretary to Government
µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 12-18 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 24

BEYOND BOOKS
FOR EIGN LAN GU AGES : Re- photography aficionado who is of one ca reer and the beginning
gardless of w hat your pro fession interested in ae sthetics, creativ- of a new, comput er courses are
is, in today’s era of globalisation, ity and te chnical e xpertise, t hen a great w ay to brush up on exist-
learning foreign languages can a course in photography will help ing skills a nd learn new o nes.
give an additiona l boost to your you channelise your passion into Sun il Ja iswa l, C ent re He ad ,
prof icie ncy an d fut ure p ros- a well-versed profession. Shalini MAAC Malad says, "Learning new
pects. Vaishali Kar-markar, an in- Ra o, a pro fe ssio na l ph ot o g programming courses can o pen
tercultural traine r from Mumbai ra pher sa ys, “Clicking pho to- the door to information technol-
quips, “T he number o f multina- graphs has become a fad these ogy (IT) careers in different in-
tional com panies o perating in days, be it with an SLR or even dustries. With a degree in com-
India are increasing with each mo bile phones. Pursuing a short puter science or coursew ork in
passing day Amidst such a sce- term course will only help yo u computer programmin g, you w ill
nario, st udy an d sch olarsh ip be w ell prepared to enter a job
get your shots right.” - St Xavier’s
programmes in foreign languages ma rket that has excellent grow th
In sti tu te o f C om mu ni cat io n
have increased t oo. A perso n (XIC), Photog raphic Societ y o f potential in the coming years."
competent in foreig n languages India (PSI), National Institute o f One can pursue these short term
can bridge the gap bet ween cul- Pho tograp hy, JJIAA and Wh is- courses in va rious institutes like
tures, contribute to international tling Woods Int ernat io nal are Apte ch, Aren a, NIIT, MAAC and
diplomacy, and promote national some of the institutes that offer so on. One can pick from th e
security and world peace.” Stu- photography courses. varied short t erm co urses like
dents have an array of foreign CONF ECTIONARY : C ooking is com pu te r p rog ram min g la n-
lan gu ag es to lea rn fro m - an art especially the t ask of ba k- guages, or simp ly Ph otoshop ,
French, Spanish and Ge rma n in g cakes. Right from ma kin g graphic designing, web design-
being the popular preferences. ing a n d so o n. L AST
exotic cho co lates t o pa strie s,
However, there is a growing pen- WOR DS. ..C onclude s Sha ila ja
muffins and even cupcakes is
Mul ay, a ca ree r cou nse llo r,
cha nt for lang uages like Man- in vo gue. T he various institutes
darin, Arabic, I talian, Japanese "T hese sma rt summer activities
offe rin g certificat e cou rse s in not only improveknowledgebut also
and Portuguese. The Sterling In- confectionary are Mumbai Col- boost creative thinking and skills. It
stitute, F oreign Language Trans- lege of Ho tel Managemen t and does not really matter what project you
lation and Online Institute, Alli- Catering Technology, Instit ute o f

Fireman Aæ¯ÿÉ¿Lÿ
take up, it will yield long term benefits.
ance F rancaise De Bombay, Max Hotel Management, International
Just aim at your personal growth and
Mu eller Bhavan, Language Lab , Polytechnic for Women.
combine your fun summer activities
ALIGARH MUSLIM and Mumbai University are some
of the institutes offering courses
COMPUTER : Computer courses
are a ne ce ssary ele me nt i n with knowledge development and try

Govt. Registered Vide No. 680/2003


UNIVERSITY, in foreign languages. today's work environment. Some to work them together to develop your
intellectual skills. It actually seems
PH OT OGRAPHY : An ever-in- are very basic and specialised
ALIGARH (U.P.)
Aæ¨~ þæs÷çLúÿ ¨æÓú LÿÀÿçd;ÿç Lÿç ? Appli ca ti ons on the pr e-
creasing number of people are
finding photograph y int erestin g.
whereas others are more general.
Man y of t hese co urses off er
pretty easy and enjoyable once you
start focusing. So, make it a splendid

6 þæÓ FIRE & SAFETY sc ri bed for m ar e i nvi ted


from eligible candidates for
A wonderful hobby and an excit-
ing career option, learning pho-
va riou s ce rt if ica tions t hat ca n
gre atly increase your ea rnin g
one with everlasting memories after all
time is precious."

{Àÿ TRAINING admission to MBBS / BDS, tography is worth it. If you are a potential.F or those facing the end H ARNEET KAUR JUNEJA

¨{Àÿ SURE JOB


B. Tec h. / B. Arc h. B.A.
(Hons.) / B. Sc.(Hons.) / B. PAPERS SUBJECTS MAXIMU M MARKS TIME
Hostel Free

Com.(Hons.), M.A. / M.Sc./ Writte n Test


M.Com., Senior Secondary Pa per-I Part-I L ang uage Test (Engl ish & Oriya ) 10 0 3 hou rs
Part-ll Obj ective Gen eral Kno wled ge 10 0
School Certificate / Diploma Pa per-ll Part-I Obj ective Mathe matics 100 3 hou rs
in Engineering and other Pap er-ll Basic Compu ter Skills (Obje ctive) 10 0
courses of the Univers ity. TOTAL 40 0
PRACTICAL SKILL TEST
The d etai ls of c ours es , Basic Comp ute r Ski lls 50 1 hour
Guide to Admiss ion, Appli- Note: (i) The standa rd of examin ati on sha ll b e equ ivale nt to tha t of Secon dary Schoo l, (ii) Those w ho wi ll q ualify in th e writte n test sh all
cation Forms, las t date of be ca lled for the practical skill te st, (ii i) The p ractical ski ll test sha ll be o f q ual ifyi ng nature.

INDIAN SCHOOL OF FIRE & SAFETY ENGINEERING


form su bmi s s ion , Tes t 6- SYLLAB US
Estd. - 1999 (I).Langua ge Test (English and Oriya )
Schedule etc are available A.English Langua ge Te st- 50 marks
on the website: www. am u (i )Ve rbs, Tense s, Active and Passi ve voi ce, sub ject-verb Ag reeme nt, (i i)Co nne cto rs,Types o f sen te nces, D irect, & Ind irect spee ch ,
A/49, Sahid Nagar, Near Satsang Bus Stop, # NH-5 con tr oller exa ms.co m Comparison, (iii) Articles, n oun, Pronouns, Prepositions, (iv) Unseen passage (400-450 words in length) with a va ri ety o f compreh ension
BHUBANESWAR—751 007, Tel : 0674–2546392, questions.
Mobile: 9937040664, firesafetybbsr@yahoo.co.in Prof. Pervez Mustajab B.Oriya Language Tes t- 50 marks
(Controller of Examinations) (a) Gramma r 20 ma rks
www.isfsefiresafety.com (b) C ompo sition 20 marks

OFFICEOF THE COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE: KEONJHAR


(1 ) Essay writing on famil iar topi cs (within 250 w ords)-10 ma rks
(2 ) Le tter writin g (Person al le tter, app lication s, Bu siness o r Official) (w ithin 150 words) - 0 5 marks (3) Tran slation (One Engl ish p assage
of a round 1 00 wo rds to be translated into Oriya ) - 05 marks.
RECRUITMENT FOR THE POST OF "JUNIOR CLERK" (c) C omprehen sion o f an unsee n prose passage (5 x 2) = 10 marks Five short Questi ons to be asked.
Obje ctiv e Genera l K nowledge -
Appl icati ons in the p re scrib ed format a re invited fro m the eligi ble can didates fo r fil ing up of the post o f Juni or Clerks for the District and Sub-
In thi s ca te gory, there shoul d be a serie s of match ing question s of diffe rent categorie s like -
ordi nate Offices o f KEON JH AR DISTRIC T un der Revenu e Administra tio n on regu lar basis in the Pay Ba nd PB-1- 5200 -2 0200/- along with
Grade Pay of Rs. 19 00/-'pe r month with u sual DA, wh ich sh oul d re ach the COLLEC TOR, KEONJHAR on or b efore 0 4.04.20 11. Th e (a ) Matchi ng Histori cal even ts wi th d ates, pe rsona litie s an d p lace s, (b )Ge ograp hica l facts wi th pla ces, (c) States, Cou ntries and
successful candida tes shoul d produce the req uired do cu me nts in original at the time of th e appoi ntment. Incomple te, defective a nd app lica- Institutions wi th h eadqua rters, (d)Books and authors, (e) Scientifi c factsa nd discoveries w ith d ates, persons and uses, (f) Current events wi th
tion s re ceived after d ue da te shall not be taken into con sideration and liab le for reje ctio n. The date, ti me and pla ce of examin ati on wi ll b e places a nd p ersonal iti es, a nd, (g)Match ing questions of mi sce llan eous type.
in tima ted to the candi dates whose appl icati ons are fou nd to be in ord er and co mplete in all re spects. Mere i nclusion of names i n th e merit III. Obje ctiv e Ma them atics -
li st co nfe rs no rig ht for appo intment. (i )Numb er System (ii ) HCF an d LC M (ii i)Squa res an d Sq uare Roots (i v) Cub es an d Cu be R oots
NO. OF VACANCIES (v) Pe rcentage and Ave rages (vi) Simpl e Inte rest and Compou nd Interest (vii) Pro fit, Loss a nd D iscoun t (vi ii) Pa rtne rsh ip (ix) Ratio and
Prop ositi on Un der this, there will be a seri es of question i n practical Mathematics requi re d fo r day-to -d ay use. Th e que stion s would be such
ST ST(W ) SC S C( W) S E BC S EBC(W) UR UR(W)
03 01 03 01 04 01 05 02 as to test candi date 's abili ty to work ou t w ith quickness an d accuracy.
iv. Bas is Com puter Skills-
The n umber o f vaca ncies i ndi ca te d abo ve an d th e catego ry w ise (1 ) MS Wind ows: Introduction of win dows
re se rvation posi ti on are ten ta tive an d sub ject to ch ang e as per R ule s as w oul d be in fo rce at the ti me o f p ubl icatio n of re su lt / issue of (2 ) MS Office ii. MS Wo rd, MS Powe r Poin t and MS Excel
ap pointment orders. The vacancie s me ant for wo me n candid ates i n all categorie s would be filled u p by Male ca ndidates, if sui tabl e Wo me n V.Pra cti ca l Skil l Test: To pics for p racti cal test
can dida tes are no t q uali fie d. The rese rva ti on for Physical ly H andi cappe d, Spo rtspe rso n a nd Ex-Servicemen is to be fol lowe d WINDOWS o perating system:* To test some of the fo llowi ng b asic system o perations o n file/fo lder(s) * C re ate , R ename, Co py/ C ut/ Paste,
stri ctly as pe rG.O. No.2538 4/Gen d ate d 20.09.2005 at the time of selection. Delete. MS Word:*A Paragraph in MS Wo rd incorporating some of the too ls given b elow. *Editing and Formatting text and p aragraph *Page
2 . ELIGIB ILITY OF TH E CAND ID ATES TO APPLY FOR TH E POST: and Paragraph setup* MS Power Poin t: *A Power Point presenta tion with 2/3 sid es using the to ols given bel ow: * Editin g and formatting sides
(a) b e a citizen of India. (b) be a permane nt resid ent of Ke onjhar d istrict. (c) have re gistere d his/her name in any Emplo yme nt Exchan ge of IV.MS Excel:* Ap ro blem i n sprea dsheet rel ate d to some o f the too ls give n bel ow: * Formatting C ells a nd da ta * Functions Pri nto uts o f the
document(s) shou ld be attached w ith the a nswer sheet. The can didates shall furni sh the foll owing documents with the ir Application Form. (a)
Keon jhar District / State / Sp l. Emplo ymen t Exchange, Bhuba neswar on o r befo re the date of sub mi ssio n of appli ca tion . (d)have p asse d th e
Two cop ies of recen t colou r Pa sspo rt size photograph duly attested by Gazetted officer in front side of th e photograph. One to be pasted in the
Matri cu latio n or equival ent examin ation . (e) not be less than 18 (ei ghtee n) ye ars a nd not more than 32 (thi rty two) years of age as on 1st April, sp ace of the appli ca tio n Fo rm a nd ano ther to be enclosed with th e documents to be submitte d.
20 11 . The u pper ag e limi t sha ll be relaxed by 05 ye ars in case of SC, ST, SEBC , Women a nd el igib le Ex-Servicemen ca ndida tes. (f) be of (b ) Two self add ressed Enve lope of 23 cms. x 10 cms. wi th requi red Postage Stamp for U nder C ertifi cate of Posti ng (U .C.P.). (c) Attested
go od character. (g) b e of sound h ealth, g ood p hysi que, acti ve habits, (h) b e able to sp eak, re ad and write Oriya a nd has (i )p assed the M.E. co py of High Scho ol Ce rtificate Exa mination o r equival ent Exa mi nation.
Exa mina ti on w ith Oriya as l ang uag e su bje ct, o r (ii )passe d the Matricu latio n of e qui vale nt exa mina ti on w ith Oriya as the me diu m of (d )Attested copy of Mark She et o f H igh Scho ol Ce rtificate Examin ati on or e quival ent Examination . (e )Two character certi ficates i n origi nal
Examin ati on in non-l angu age sub ject, o r (i ii) pa sse d i n Oriya a s lan guag e sub ject in th e final exami nation of Class-VII or a bove, from any tw o Gazetted Officers not re late d to the Can didates. (f) Atteste d copy of the Ca ste Certificate issued by competent Revenue Authority
or (iv) p assed a test in Oriya in M.E. School stan dard cond ucted by the Education Department, (i). No person who has more tha n (for th e purpose of SERVIC E only). (g)Attested copy of th e Reside nce Certi ficate issued by co mp ete nt Re ve nue Authority (for the purpo se of
on e spo use l iving shall be eli gible for app earing in the Examin ati on, (j) must not ha ve bee n de barred from a ppea ri ng in a ny SERVICE onl y). (h)Atteste d copy of valid Emp loyment Regi stration C ertificate (i)Decla ra tio n regardi ng on e spouse l iving. (j) The certifi ca te
other compe titive exa mi nati on or from hol ding Govt, service as ordered by any competent authority. of pa ssi ng th e Oriya standa rd (for cand idates who d id not have Oriya subje ct in H.S.C/ C lass-VII Exam.) (k)Atteste d copy o f the certifi ca te
3. A Group-D reg ular State Go vt, empl oyee who is no t more than 40 (forty) yearso f age on th e day as menti oned in cl ause (e) and possesses in Ex-Se rvicemen/ Physically Ha ndicappe d/ Sports Persons. (I) Origi nal Bank Draft / I.P.O. of Rs.75/- (In case of candid ates other than S.C.
the requisite educational q ualifica tions mentioned in clause (d) above shall also be elig ible toapply for the p ost of Ju nior Clerk. He / She shoul d / ST. category). NOTE: (i) The Authority reserves the right to reject a ny appli ca tion and modi fy/ can ce l the Advertisement/ Examination w itho ut
assignin g any re asons thereo f.
ap ply in th e prescribe d app lication form al ong w ith requi re d do cu ments throu gh pro per chan nel. (i i) No TA/D Awi ll b e al lowe d to atte nd the recruitment test.
4. No ap plicati on except i n case of can didates belongi ng to SC /ST category shall b e considered un lessi t is accompanie d by a BANK DRAFT (i ii) Th e Adverti se ment ca n be d ownlo aded from District w ebsite www.kendu jhar.nic.in
of Rs.75/-(Ru pees seve nty five ) only in favour of the Coll ector & District Magistrate, Keonj har payable at State Ban kof In dia, Keonj har Branch, 8.How to apply: App lication i n th e prescribe d Fo rm a long with requi red docu me nts may b e submitte d to th e COLLECTOR, KEON JHAR in
Keon jhar, or by an INDIAN POSTAL ORD ER of R s. 75/- ( Rupees seventy five ) on ly in favo ur of the Co llecto r& D istrict Magi strate , Keonj har an En velop e su perscrib ed " APPL IC ATION FOR THE POST OF JUNIOR C LERK, 20 11 " by R egi stere d Post/ Speed Post onl y latest by
pa yable a t He ad Post Offi ce , Keo njharga rh, w hich wi ll no t be refun ded. 04.0 4.2 011. Appl icati ons receive d after the clo sing d ate sh all n ot be en tertained and w ill b e summarily rej ected .
5, The compe titive Examina tio n shall consists o f the foll owing pape rs. COLLECTOR, KEONJHAR

Prin ted, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193 , M ancheswar I ndustrial Esta te, Bhu bane swar-7 51 01 0, Prin ted at Nij uk ti Khabar P rak asha n , TS-3/ 193 ,M a nch eswa r Ind. Estate,
Bh ub an eswa r-7 51 01 0, Phone No .(0674) 2 582532, 2582533, 25 82534 FAX: 258 2535, e -ma il : n iju kt ikh a b a r@gma il.co m Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K-iê] úeKêcûe _Šû

Related Interests