y M Å !

*
Š˜
iZ% õ 0*
ÆkZgz Z
‚Ûu] …]†‰] †9Ò]J
V‚Ãeø ^Ú$ ] ý oË_‘] àm„Ö] å^f o× ݡŠÖ]æ éç×’Ö]æ oËÒæ ä×Ö ‚ÛvÖ

Üônûuô†$ Ö] à
ô ÛFuû†$ Ö] äô×# Ö] ÜôŠûeô ! Ünq†$ Ö] à_6 n$$ Ö] àÚ ä×# Ö^e ƒçÂ^Ê

Ün¿ÃÖ] ä×Ö] Ñ‚‘ —‡]†÷nûfôÒø ]÷^ãøqô ä´eô Üûâö‚ûâô ^qøæø àømû†ôËô ÓFÖû] Äô_ôiö ¡ø³Êþø™
V ‚Ãe 1Ò å…ç$^Ú äÿnÂ] …æ] l^m lôæ¡i X äÞçßŠÚ äÿf_ì

GLG
" M kZ ó Šó ˜ L LÂq
c*
Mû%zŠ ~g I ì
-Z X ë Z e
$., q zŠ ~ kZ ì
ó Å]z ˆ~ i ¸ M ä ~ Åg Ièe
$ MT
» k Z~ e
$ M kZX Š ˜ Z (,¹ óŠ ˜ h
+”É Š ˜ sÜ: X ]†÷³nfôÒø ]÷^³ ³`øqô6,gîÆÇwB}uzŠgz Z ‚û³âô ^³ qø6,gîÆ% Z÷q
-Z óì

X ó óŠ ˜ Z (,¹Ð)g fÆ( y M Œ
Û ) kZ <Š ˜ Ð y Z \
å M L L]†÷nûfôÒø ]÷^ãøqô ä´eô Üûâö‚ûâô ^qøæø:ëà ( ~
V )·[ » ì
ó ; g Y c*
Š¬

µ +F, 

x¤zŠ :y M Œ
Û gzZŠ ˜
Æ]gm~ óì c*
M Z•‚ N*
g » ä´³ ³ eô V Œ pì CY M Ð ã ‚ M ~ (,~ûgz Z™Åƒ
 Â] !*
{ zì Hn²¼ ä ~ 
ì H^ âä ~ X D Yg ¦
/6,gî~uu%Æ„zg ¨6,Ì Z Å kZ Ì] Z|DÿL X3Z} g ø 9 z Ò Z Vƒ @*
™n²B‚
X D ™7ZŠ Z h»kZ v
ó ZY 
á â ÆäOZ óDÿL 3XZ} g ø ì
ó c*
Mgzê;g ä´ eô nÆy M Œ
Û ÌV ˜
X Vƒ @*
™7B VzŠ nÆg Ö ZÆÌ Z Å ä´eô kZ

½
»zgz Z Ì Z Åz ó¤Åzì { i Z0
+Z Z÷û ÔøÖ$ è÷×øÊô ^øÞ ä´ eô ‚ûr$ ãøjøÊø Øô³nû$Ö] àø³Úô æøü : c*
â
Û V˜ì
ó Ð L Zu Z µïgÎw V«
y ›{ zC
Ù ~ w ì}÷Ð ] »'
,gz Z ÑÅkZpƒ B: c*
ƒ B= ÂÅkZÃËX ì ggz Z szcV Œ } g ø Âû%z x £
sîÌ{ z óx ªÚ + F,
ë Z~zX ’ e ムΠCƒ 7zÂâZ6,´ä³eôÌV Œ pX ì ` Z'
× ´Š ̹ Z hð»T ǃZz ! l
äô ³nû×øÂø û‡ô æûø] ¡÷nû×ô Îø äö ³ßûÚô “ûÏö³Þû] æô]ø äü ³ Ëø³’û³Þùô ‡ ¡÷nû×ô Îø Ÿ$ ]ô ‡ Øønû$Ö] Üô³Îö ‡ ØöÚôù ˆ$ Ûö³Öû] ^³ãøm%ø^³ ³Fþmü :ì y M Œ
Û ‹z ˆB‚Æ%F,
~ kZgz Zì x ª

Z™ÖQX f
e| 7,ÒgJ M b§Å…Z âx Zú{ z ˜ À D ™x È Z »kZ vßìt @*
ƒpû ‡ ¡÷nûiô †û³ iø áø!†û³ Ïö³Öû] Øô³ iôù …øæø

§ ¾Ð ] »'
,ÅkZpì Ô¹ Ìt X vZY 
á â ÑZX D ™sÜ~ kZ ‰
Ü z {Š c*
igz Z D Yƒw'~ `ªzzŠ Zgz Z
: c*
â
Û V˜ì
ó Å *% ïgÎw V~uzŠ Xƒ]z ˆÅˆÈ M Œ
Û B‚Æ%F,
~ kZgz Zƒx ªsî~ kZ Z
# ǃ A
${Š . Z
—‡]‚& Ö% ^Ú÷çûÎø ä´eô …ø„ôßûiöæø àønûÏô j$ÛöÖû] äô eô †ø=ùô føjöÖô ÔøÞô^Šø×ô eô äö F³Þþ †ûŠ$ øm ^ÛøÞ$^ô Êø™
G
4
& â
.nIE
gz Z Vkz V Œ } g øt !ì H @*
ƒpì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û =g fĈy M Œ
Û Ð ó ó ä´³ ³ ³ ³ eôL L nÆg Z 2
+Zz çG
Û g ¨ÌV Œ

¸‚ X ì CY ~ŠzÂÁ„ ¹ s§Åy M Œ
Û Xì *
@ Y 1Ð ~šÅòxzg **
Ññ c*
Vz™ E
+
ÆvZ Y 1z Z x »t 9 z Ò Z ~ VZ
GLG
" M kZn ç
Æ x È Z k ZB
ó ‚Ææ z”kZì ; g Y c*
Š ¬»Š ˜ TV Œ Zƒx¥û ½ ]†÷nûfôÒø ]÷^ãøqô ä´ ³eô Üû³âö ‚û³âô ^³qøæøü :ì »` ™ ì
ó [ » ì g Ïq
-Z !
ó Mq
-Z =
ó gfq
-Z n Æ kZ ÂB‚Æ (EMPHASIS) gz i zN @*
kZB‚
Æ kZ X ì Zƒ «Ã~

GL^ŠÆ \
Š ˜B‚Æg ñz Wæy Z ! Ñ
å }ZL
L c*
â
Û Z®X œy M Œ
Û :ì { zgz Zì ˆð †~ ug I ï
å M ì g Z Œq
-Z Ìn
# Ÿz Ï~ hð¼ ‰
s
Ü z kZÐ ] i Y Z xk!*
Åx Z™ñ fgz Z m<!*
Ågœ ïE
Û kZ X <
L 8™~ ó óŠ ˜ Z (,¹ Ð )g fÆ y M Œ
}uzŠ V ŒVƒ &~pX } g ¦
/V Z¤
/
¼ ÙZ F,
Kt ~÷ì Yƒ nÆ DÿL X3ZVƒ } Y ~ X ÇVz™ÅŠ ˜ ÂkZ
g¦+ F,
x¤ » + Š} g øŠ ˜ q
-Š 4,
}÷t ] !*
«X Ìð 
á Ó ÌÃÿL 3XZ ~ x)
,Å X σÆ] !*
t nÆ y Z Y »Ñ
µ + F, 

x¤zŠt Å + Š } g ø X ì y M Œ
Û { zì C M ƒÚ ~uzŠ? ëÆ kZÐ g ± ZÆ äƒ x¤X ì (CONCEPT)
 Zg Ó Z'

,ëZ
# c*
M Ì{ zgzŠ q
-Z ~ õg @*
~g ø6,gîm{QX 7g Ñzu ~ V~ f% è ã Z ~} g !*
ÆŠ ˜ X 
s§Å[fÿL X3Z ‰
Ü z kZ X ñƒg ë¤
/~lÆ ò݆§zŠ ë ªX ÌÐ g ± Z ~„z 6fÉ Ð g ± Z Ï( sÜ: ñƒ xõ
Å ì x Z²Zt »4 ZX ZƒŠgz ZY Z¬ ZX ñƒç: qg Y} (,Ðá ZjÆŠ ˜ 6,ëÐ
Ð V â Y ZÆx ¸kZì C M Vpñ 1
pì [ g ¦
/¹ ZgzŠt [ Zp ¤
/ZVƒ &~X ì ; g (APOLOGETIC) : ; Zp]gmi Z0
+Z Zg ø ~ d

Û èâç O
4hÅZ ] ª !*
ðÃÅ+ Š J
-‰
Ü z kZÐ , Š 7a 7 b§hZÃy Z ëJ
-Z
# gz Z Š ñ~ V~ fÆ VÍß¼ ] éJ5G
Æ kZ w q @*
X ǃ7e**
VZƒ
ó Ì&³ q
-’w dgz Zg ZG 0*
óµ
ó ók
B L LpÆŠ ˜ kggz ™¹ ò }Æ kZgz Z Š
Hc*
Š èt ~ V~f$ èª Ð ƒ
 ~} g !*
ÆŠ ˜t ] !*
~uzŠ
äe
$Ò Z ~ (,ÅVJ ZX V ™ÌÅVJ Zgz Z V â u B‚B‚Æã *g » ÅV â [ gz Zg # Zì ñ Zg ~÷~} g !*
kZ X 
pX vZ−° w y~uzŠgz ZvZ−°Š ˜ q
-Z ì
ó ; g™w E Z ] q ˜ ZzŠ6,gîxˆy M Œ
Û Z
# c*
Šg Z Œ
Û „ ó ók
B L LÊ ˜ Ì
„ ó óŠ ˜ L LÃk
B gz Zì *
@ Yƒ w E ZŠ ˜ Ây Zħ nÆiZ%z `g Zæ x ÓÆk
B ~Zß´ Š} g ø 9 z Ò Z Ù Š ë 
Î ä Y Œt 6,gîx ¬gz Z ‰ ƒ , ¦
/YÐ wÅsŠ Záw ygz ZŠ ˜ ~ V~ f} g ø Dƒ Dƒç O X ì @*
Y HxÎñÐ
X k
B pÆŠ ˜ 
tQX Š
Hƒ `g {Ð „
 zÅи
Û gz Z Š
H{gt ñn
Û Š ˜ Z® Cƒ 7Âå gz Z ‰
Ü zC
Ù k
B ìC
Ù ªìt ] !*

ì g¦ »t ñn
Û ¸X å *
@ Yƒ ZŠ Z n
Û { zÐ s§ÅVÍ߆  C M ò{ z ¶Cƒ ]gz¢Å ~ÐÎ Âå @*M³% » k
B LZ
#

X 7„ ; gÚ Åwz Z % c*
ÍŠ ˜ ~ y Z ä e Æ aÎgz Z ] Zg £z ] Zg¦¨ V Œ } g ø Z®X ì g¦9Ç !*
gz Z
XvZY 
á â Ñ ZX Š
Hƒ"gz Z Íz ZÐ V~f ‚Š
H`~©: **
ƒÐ¸
Û » kZ
−°Š ˜ { z c*
Í Ç} ™k
B ÌZ
# y › 1 ¯ {:zt ä ë Zƒt ‡ Ö Z Z‡ Ö Z Y ¯ gz Z 0ñ Ñ!*
06,kZt ] !*
¶a
~g
$uq
-Z 0ÆV â ›Šp‰ì Yƒ ÌÝ ªV ; zì Yƒ ÉÃz`
ÃV ˜ Ð w CZ f y ›q
-ZèÑqX ì ; g™vZ
: D M p Ö ZÆ~
V: x™ Z Ñ
DD^Ú÷çû×ö¿ûÚø æûø] ^Û÷Öô^¾ø Õø^ìøø] †û’öÞû]öEE
ónÆ ] ZŠ ¢ L Z sÜX ì Y™ q zÑÌk
B h**
-Zgz Zì Yƒ ÌÝ ª{ z¤
q
/ðà c*
{ Z',
u ðà c*
{
á Š !*
ðà »V â ›Z®
I
4&Æ y Z²X nÆ WÂÅŠzuÅKZ ónÆ ¶Š ÝzÃg Z M Z LZ sÜ
F
» /Z îG*Юñ ´ ZXƒ: #
Ö }
.ðÃÅ+ ŠÃøL G
:ì Š ñg
$u ãZzt Å ~
V: x™ Z Ñt ‚} g ø² ! Ïñ Yƒg ÑvZ−°w y c*
Š ˜ù k
B +ZìC
Ù ªXƒ:ÑðÃ
Øöiô ^Ïømö Øöqö†$ Ö]æø †ôÒû„ôù×Öô Øöiô ^Ïømö Øöqö†$ Ö]æø ÜôßøÇûÛø×ûÖô Øöiô ^Ïømö Øöqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø oùô fôß$Ö] oøÖ]ô غqö…ø ðø«qø Ùø^Îø o‰FçûÚö oûeôø] àûÂø

äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô çøãöÊø ^nø×ûÃö Öû] oøâô äô ×# Ö] èöÛø×ô Òø áøçûÓöjøÖô Øøøi^Îø àûÚø Ùø^Îø äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô àûÛøÊø äüÞö^ÓøÚø p†FnöÖô

gŠ ä kZ óc*
M ¿q
-Z k0*
Æ~
V óx™ Z Ñ D ™e
$Zzg ñ .ñ! R ]|
ì @*
™k
B ¿q
-Z ~
V gó — HÄ c*
~—u ( ÅFL Z c*
) K Zì @*
™k
B ¿q
-Zgz Z n Æ ]àgz Z™f L Zì @*
™k
B ¿q
-Zgz Z n Æ ÔÁ â

B σvZ −° k
k
B Å kZ sÜ: c*
â
Û Š
á g Z ( ~ [ Z ) ä gå —! σ~ 5 ZgÆvZ k
B ž: n Æ
ó óX ñ Yƒ— Ð ƒ
 Ý»vZ @*
}™
ÅV â ›c*
Åy ›C
Ù : ñ Y Hn Æ ~—uÅ} }ÆvZ ì { zvZ −° w y ÂX ìm 5g
$utì g w ì
0ÅVJ Z¼ gz Z ð â
Û x™Åg # Z¼µgŠµ % è { z t w q¾Ñ ä Y ~Šg Z Œ
Û vZ −° w yzŠ ˜ k
B Å q âC
Ù Å#
Ö Ó
°Š ˜ gz Z ? Hì |gŠvZ −°Š ˜ ñ Y c*
Ñt ‚™g …Ãg¦kZì Å% Z kZ ]gz¢gz Z ‰Ö~ V~ fÐ h ø
?ì Ht
Û ~! Z−° w ygz ZvZ−

sŠ ZázŠg Z »Š ˜Â
Š ˜ Â … Y DÿL X3ZX } Š™ ZŠ Z 99Ãx|ÆŠ ˜ ÂkZ ǃ ¨
KÃÂ { z nÆ y ZŠ zŠg Z x ¬ q
-Z Hg ¨¹ ä ~
@*
ƒ ï
á ~ kZ Ìx|» ä M ¨
 ¸6,}uzŠ q
-ZQX ì Cƒ •
ÑÅ¢
Û ~gŠ rÒ ZÆ îÏ‘¢[ !*
gz Zì Ð îÏ‘¢ƒ !*
& £Ð Ogz Z {@ WÐ 4Ði §kZ X ƒ IÐ c‰ ì
zŠ ] !*
~ w yX ¶ g]w yÐ L
Þ £gz ZŠ ˜ Ð {@ WÏZ X îÏG
ó
5Åq V MgŠ c* 
å7Ì~ y áy ‚Æ kZ îÂG
Š,
$˜ác*
~Šg â à Íä Ëì ; g Y ¿ðÃX ì ¿†§q
- O²X ì C Yƒ†§
¢
Û y Zt ÂN Yƒ9gŠÆ ä™OÃ}uzŠ q
-Z V âzŠ™ƒt ‚t M &
Û zŠ Z
# pì Ot X Ç ñ YƒXŠ qtB‚}÷
& £ c*
z pÆ {@ WzŠ ˜ Ð kZì Ù~ zŠg Z6,gîx ¬ ì Âûx ¬t X ÒÃªì ¿»Š ˜ b§ÏZX ì îÏG
w yÎ â Æ
Ã\ M gz Z struggle ǃ~ ~ m,ôZ X “ ǃ Âq
-Z nÆ TX¨ £ » V@ÃX î Z”» V@Ã óxŠ £ » V@ÃÐVƒx|

à Zz1 zg3 Zg~ y xgŠq ðÃX ì ^z »g ðêX ì @*M  » against 6,gîÆ(prepoition) ,ˆÆkZ ǃx¥
X ì ¸ x|~½99» {@ W c*
Š ˜ |gŠ ó**
™“Ð kZ nÆä™gzŠgz Z ä UÐ Z Âì

wi oÅy M Å!*
Š˜
} (,} (,&Æ Š ˜ Â Hg ¨6,X kZ Z
# ä ~ X Vƒ L e **
™7 ò }Æ g ¨L Z t ‚Æ \ MB‚Æ g " Z ~
7nÆ b & Z c*
} ÂzG @*
Åy Zt ‚Æ DÿL 3XZÃy Z~ 
ð M t ‚}÷9Kg& c*
U &ÆzgŠC
Ù gz ZZgŠ 
Vƒ ; gÈ] !*
t Ð wŠ ·ï~X σ ]äà Š6,äƒÝq ð Ég ÅDÿL X3Z= óVƒD¨
 ¤ ÌŠ Z »ˆy M Œ
Û ~X Vƒ ; g™
2» r
# ™á Zz 䙄0

KÅ tÉ óÇVz™7ŠŠ F,
Ìn Æœq
-Z ~ ä™ntu~ Âñ Y ~Š™ ãZz t~÷6,í
X ÇVƒqy ˆ ZÐ »
ó~ ] Z¢ õÔX ì @*
ƒZ
+¬6,Vß Zz + â L Z + Š Zg ø 0Ð øZ
Û ~Š ã
Cy ZZgŠ} (,} (,&t q
-Š 4,

nƃ~Š ã
CÅy Z DƒZ
+¬ øZ
Û ~Š ã
C& 6,y ›C
Ù Ð s§Å+ Š X ¶ÅWÐ ,g ŠË6,qçñkZ ä ~
G
4hI$ c*
-E
šÅ]g q!2&q
-Z
X ì Æ„¹ î>XG

[g‹Š „ów2«
àømû„ô$Ö] ^³ ãøm%^ø³ ³ ³ þm5 ü: Š
Hc*
â
Û ~y M Œ
Û X σ7~z b
t óσ‰
Ü z! X σ@! óσŠ z! ÏÈtgz Z à
C{È »vZŠpì w2«
»t zg kZ —‡ áøæû†ö’øßûiö Ÿø Ü$ $ö hö]„øÃøÖû] ÜöÓönøiô ^ûm$ áûø] ØöfûÎø àûÚô äüøÖ ]çûÛö³×ô ³‰ûø]æø Üû³Óö³eùô …ø oF³Ö]ô ]çû³fönûÞôø]æøü : c*
â
Û (~uzŠ q
-Z —Üô×ûŠôùÖ] oÊô ]çû×öìöû] ]ç³ßö³Úø!
) ¤Z q
®
-Z ó ] q ˜ Z zŠ h
+'
× n Æ ÏZ TOSURRENDER óyŠ .yŠ¤
/X **
™ntu óxs Z ì x **
~ b ˜Z ´Š
—Ùøçû³‰ö†$ ³Ö] ç³Ãö ³nû›ôø]æø äø³ ×# ³Ö] ç³Ãö ³ nû›ô]øü : Š
Hc*
Š ¬g !*
g !*
~ˆy M Œ
Û nÆ T ¢
8™wJ~g ZŠÎ â
Û Ùpz Ÿ',
ƙuF,
fZæ z #
Ö z£
X Ð}V- ~ ~ m,ôZÐ Z
To give all kinds of resistance whole heartedly.

X ó óbŠ™uF,
Ö z £Å q âC
#
Ù Ð à Š lp L L
Å Ka ~ kZ ì
ó c*
MÐg Zƒ~ (,~ˆy M Œ
Û ¬» ò ¾X xgi !*
Ðãâ
Û **
ÅkZX ÈÐ ä h ÂÃx © ZÆvZX ò ¾~uzŠ
:ì e
$M
—‡áøçûÛö×ô ŠûÚ% ÜûjöÞûø]æø Ÿ$ ]ô à$ iöçûÛöøi Ÿøæø ä´jô FÏiö Ð$ uø äø×# Ö] ]çÏöi$] ]çßöÚø! àømû„ô$Ö] ^ãøm%^ø³mþ5™
X cgzŠÆk
,
¦„ q
-ZX ì „q
-Z] !*
X ì @*Mt ‚t zgtzµ~ ò ¾z®
) ¤Z

©EÅkZ X ‰ M ¢x ÓÆ ò ¾gz Z ®
ûLE
) ¤ Z óxs Z ~ kZ ]Š „ì b ˜ Z + F,ì Y ~y
M gz Z ¶a n Æ w2«kZ

X -6,gz Z ÏÈ p Ö Z { z X Ç ñ Yƒ d‚f x|ÂÐ , ™ ¦ ó Ù~ zŠg Z Ãp Ö Z zŠÆ Ïg à n ÆKÆ ]Š „
: c*
â
Û Æ™¥ #Ãxå ™ Z Ñ~%i ïgÎX ›: A Zzgz Z: À pÆ-6,X ì ¨
 ¸U »®
) ¤ Z~ kZ ëÃòÝÏÈ

äø³×# Ö] ]æ‚ö³föÃû³nöÖô Ÿ$ ]ô ]æû†ö³ Úô ]ö ^³ ÚøæøüX Š
Hc*
Š™ ¦~ y Ò[|ZÕz @e
$.ÃV âzŠ y Z~z ïgÎQ —àømû‚ôùÖ] äö ³$Ö ^³ ’÷³×ô ³íû³Úö äø³ ×# ³Ö] ‚ô³föÂû^³ Êøü
E
§$
köÏû×ø³ìø ^³Úøæøü:g Ie
$ M ñ Z ðB Eì
ó ˆ~Šg Z Œ
Û [g‹Š „¸ e
$¸ ÅðÅ÷ZzXˆy M Œ
Û ñ zgi Z —ðø«Ëøßøuö àømû‚ôùÖ] äö ³øÖ àø³nû’ô³×ô ³íô³Úö
ÃðñïÈ q
-Z nÆä™uÃw2«kZVzŠ™n²6,µñkZ ÇVƒ e~ IÐ " (,
Ð M —áøæû‚ö³föÃû³nøÖô Ÿ$ ]ô ‹
ø ³ ÞûŸô û]æø à$ ³ rô³ Öû]
X Ï} 7,ã ™“z {@ WªŠ ˜:Í3
@*
‚ Z6,~$
+ÂÑ —ðô çûŠ% Ö^eô 麅ø^Ú$ Ÿøø ‹
ø Ëûß$³Ö] á$ ]ôü : Š
Hc*
â
Û ~y M Œ
Û 0ÆÑ Ð ÑL Z Ï} 7,ã ™“6,w2«kZ
Šp“«nÆ“
W {È »vZ Z®X b Š¬Ð ñóbŠ (F,
$. ó**
e
‚ Z {Š c*
i „ ¹ ªX ì+ »¾ IÐ% Z å…^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ Ú] ì
ó „
ÔøŠøËûøÞ ‚øâô ^³rø³iö áûø]EE : c*
â
Û ä\
å M  [äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^³øm Øö³–ø³Êûø] ô ^³ãørô³Öû] p% ø]X Š
HHw ZÎÐgå —Z
# ç OX Ï} 7,ã ™B‚ÆÑL Z

â
Û ägå 8 Mì ~ g
$ugz Zq
-ZX DDäô ³×# Ö] èô Âø^³›ø oû Êô³
gz Z q
-Z » ~
V: x™ Z Ñ !DDÜûÒö ðø\‚øÂûø] áøæû‚öâô ^røiö ^³Ûø³Òø Üû³Òö ðø\çø³âûø] ]æû‚ö³âô ^³qøEE : c*
G
Æ ÑÏZì L e à
C{È »vZ éSG
5š¢ Zz σ *
*™Ð ÑL ZÿkZC
Ù “«:Xº ÑZŠ { Z à ZRÑZ å˜Y ðå˜Î Z :ì Š 
á gZ


Û

iZ
Zg

,Z

C ì ½] !*
[p Hä xò zg **
Ññ0
E
E
$
ëâ
øL ©

²

Zg

zZ

=

» kZ X å Hä yú
Û ì ; g™òúŠ¼ „zÐ g0
+Z ÑZ÷:gz X YÈ7¼ Ð y !*
i ~ X ì 7Hî Ñ k0*
} ֻ
g Zh
+úŠ »#
Ö Ó6,kZÑZ÷óì Š z Z÷X —†ø’ûÚô Ôö×ûÚö oûÖô ‹
ø nûøÖø] ÝôçûÏø³Fþm Ùø^Îø ä´Úô çûÎø oûÊô áøçûÂø†ûÊô pF^øÞæøü: ~} g !*
Æ^ëL Ó$óåòúŠ
}÷ Âì ; g™ÒÃÅ" (,Ð M ¤
/Z { z óH7uÃw2kZ ä TX ì lZ ì{@ WŠ ˜ Z (,Ð ƒ
 gz Z ª ó“«: X ì
nÆ ¶Š e
$¾ÃÑkZ X σ “:Í3t X h
+'
× , q zŠ „B‚Æ “kZX ì ‰
Ü × − Я nÆ kZ q
-Š 4,
} g â -Y ~ kZ óñ àe
$¾ÃÑkZ { zìt „ x » » kZX e
$g f ~sz TÅkZgz Z 7y -ì { z óì Š ñ‰
Ü ¤q
-Z
: D M p Ö Z~ Z’Z Åg
$uq
-ZX } ™u7Z ] »øÈÌæ ~ kZgz Z
äô ³nûiô ^û³ømæø oôù³Þô^³ÚøŸø û^³eô äô ³nûiô ^û³ømæø lô]„$ ×$Ö]æø lô]çøãø=$ Ö] †ö³Òôù„ømö Ýøø! àôeû] gô³ ×û³Îø o³ F׳Âø äü ³ Ãö ³•ô]æø gô³ ×û³Óø³Öû] Ýôçû³›ö†û³ íö³Òø ݺçû³›ö†û³ ìö äü³ øÖ ‹
ø ³ nû×ô ³eû]ô á$ ]ô
ä´ eùô …ø oûÊô äü ÓøÓùô =ønöÖô ä´fô×ûÎø oF×Âø èô ‰øçø‰ûçøÖû^eô
:ìg
$um5~uzŠq
-Z
!Ýô‚$ Ö] p†ørûÚø áô^ŠøÞûŸô û] àøÚô pû†ôrûøm àø_6 nû=$ Ö] á$ ]ô

àø_6 nû=$ Ö] á$ ]ôü : c*
â
Û 6,x £q
-ZX ì Š
HHGgz Zg ZŠ¸Ð d
$
Û gz Z Z ¨ZÆy -6,] â £g Ñ" Ð 2 ‚ Z Z~ˆy M Œ
Û

"q
-Z\ M ~ kZì i Z0
+Z Zg \ Z (,~ » ïgÎgz Z ó óâ Y ÔŠ õ
ó ÔŠÐ Zì ÔŠ Zg vy - !Íß L L —]æ& ‚öÂø åö æû„öíô³i$^³ Êø æ' ‚ö³Âø Üû³Óö³øÖ
: c*
â
Û X ì @*
ƒ k ˆ Z ‚Ð= ÂVƒ k7,ÌZ
# ~Ãe
$ M kZXÐN 0*
9‚
àûÚô ðø«nøÖôæûø] äü jøm$…ùô ƒöæø äüøÞæû„öíôj$jøÊøø] ä´eùô …ø †ô³Úûø] àû³Âø Ðø³ŠøËø³Êø àùô ³rô³Öû] àø³Úô áø^³Òø ½‹
ø ³nû×ô eû]ô Ÿ$ ]ô ]æû‚örøŠøÊø ÝøøŸôF ]æû‚örö‰û] èô Óøòô ×5 ³Ûø³×û³Öô ^³ßø³×û³Îö ƒû]ôæø™

½
—‡Ÿ÷‚øeø àønûÛô×ô ¿# ×Öô ‹
ø òûeô æ' ‚öÂø ÜûÓöøÖ Üûâöæø oûÞôæûö
ä kZ ÎX åÐ ~ V †{ z XÆ +Z ñ ZÎ H {>ä VrZ Âz™{>ÃxŠ M ¹Ð V ¤
Û ä ëZ
# z™Š c*
gz Z L L
ó óX Š
HòÐu{ z óÅ ã ZŠ¤
/zgÐ ¬Æ[g L Z
¯ ò qgz Z„
 zŠ C ZÃe
$g f ÅkZgz Z 7y -kZ™hg= ?H L LX Vƒ L e **
ÑŠzÂÃ\ M s§ÅTìz† Z »e
$ M kZ [ Z
~sz TÅkZgz Z y - Çz {@W óσ “: ó óZƒ ‚ÃV> ªy Z ì w$
+Z',„ Hgz ZX ÔŠ à i Z} g v{ zèÑqƒì g
vs§Å ó ó+Z î0È**
L LÄÅy Z~x¯Ïg ÃÆw
ò D Z) ´7
-e Z‚f Z÷Ð “ÂkZX σ bŠ “ÃkZgz ZB‚Æe
$g f
}÷ ó7»^a ~÷ Ây ¨
KZt !g ÇŠgz6,ì @*
™Š c*
Û Ð \ ¬vZ { z X Vƒ @*

‹Ã\ M g à ZP Æ kZ X ì I „ ¹ = Zƒ
GLI
i!q
v MHz !g ŠkZ~í Âå **
¯ „ k v¿Î¤
/ZÃy ª Z kZX ì ° » ~g Ï q
-Z ~÷nÆTì lï
-ZX 7»« £
C ! Zƒ {Z
+Ã H »p
pg
#Z
GLI
GLI
GiG
4F
7 xŠ M èE
i! „
i! q
 Z ' ðiZ gÑ

Z q
- Zg lï
 Z lï

LE
?ŠÎ p yŠZŠ%
Z > M gŠ ,Z

Št l b
¤
/Z ݬ ,g0
+Z

C ì ÑZz ¶Š 0*
G,
Ä~y
M »Ä
! “ gŠ / c* h
+
á D¯

 6,h ›% {0

+i q
- Z}
.} Z

gz Z “~uzŠ ÂX Vjƒ Ù M ]¯ » “L ÂÌ~ @*
} Š } Š “= ƒ ( Z „
 6,h›% {0
+i Âðà ! A Z L L
X ó óǃt {@ WZuzŠ
Š Y »}Ñ ç ñƒ} ™q
-Z “~Š
-ZÃ\ M î !*
q
Š » {Ñ çX σРkZ óì (SOCIAL PRESSURE)î !*
ŠpÃ\ M { zX Ç} 7,**
Î 7gz i ðÃÃ\ M X ì y ‚ M ¹ » ~ ‚kZƒ ; g Y ~ ‚TxWq
-Zn kZX ÇŠŠ6,cg m{
Å X ÐN Yá ™‡Š
Î

:âi

!*

Â

Ši ¨
K

Â

!*

:âi 

ÏVƒ 㠙ÿkZC
Ù  Ì&t ~ +
$Z z s Z§ Z &6,w 4,
«: X z ±Ð kZ ?  @*
™7k ZñÐ ?: â i
Xƒ ‚
rgx ³gz Z {Š Zg Z »“
W {È »vZ u Zz

kÜZZ]Š Þ:w2~uzŠ
z Vó ] q ˜ Z zŠ «X ë Z ] q ˜ Zg e n Æ kZ X **
;Ð Z ó**
àJ
-VzuzŠ ó*
*™x ¬Ã+ Š kZì w2~uzŠ
ä ~ 6X ì „ q
-Z ] !*
X ïqÆx|tz µp Ö ZzŠ { z b§T cgzŠÆk
,
¦ b§Å ò ¾z ®
) ¤ Z Ìt X ]úŠ
]úŠgz Zì **
à Vb§ÏZX ì ò ¾ÈÐ ä h ÂÃx © ZÆvZX ì ®
) ¤ Z xgÈ g »gz Z **
ƒ Zc¿6,x © ZÆvZ å Hn²
: c*
M ¬~N @*
t Ã~
V: x™ Z Ñ nÆVX cgzŠÆ¿„q
-Z Ìt X ì **Má6,hÓ Zg™ éÃyÍß

½
½
— äüjøøÖ^‰ø…ô køÇû×$ eø ^ÛøÊø ØûÃøËûøi Üû$Ö áû]ôæø Ôøeùô …$ àûÚô ÔønûøÖ]ô ÙøˆôÞû]ö ^Úø Èû×ôù eø Ùöçû‰ö†$ Ö] ^ãøm%^øm5™
G!OZ~ q ZŠß Z Á ä ~
Ù ™ â Û t ägå 8 Mh
C
+'
× DDgôñô^ÇøÖû] ‚öâô ^³=$ Ö] Èô³×ôù ³fønö×û³ÊøEE : c*
â
Û óå » VÏZ { z c*
Š ¬~N @*
~y
MÃï
V: x™ Z Ñ
$
X Zƒ¬~N @*
Ã~
V: x™ Z Ñ nÆ]úŠ DD è÷øm\ çûøÖæø oûßôù Âø ]çûÇö×ôù eøEE: c*
Šâ
Û + F,
y ‚ M Vî0~EG
Û nÆy ›
— ½ àöŠøuûø] oøâô oûjô $Ö^eô Üû`ö Öûô ^qøæø èô ßøŠøvøÖû] èô ¿øÂô çûÛøÖû]æø èô ÛøÓûvôÖû^eô Ôøeùô …ø Øônûfô‰ø oFÖ]ô Åöû]ö™

ðƒ y Ò (Levels) +&Å]úŠ ~ e
$ M kZ k™Ú Z V Œ X ÇVz™n²¼Ð M ~6,kZ X ì e
$ M y !*
z~ (,t

Hc*
Š™y Ò~g Ie
$ M kZ wßZ Éggz Z T
Þ Zq
-Zh
+'
× nÆ]úŠX 
—‡ àønûÛô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô oûßô Þ$]ô Ùø^Îøæ$ ^v÷Öô^‘ø ØøÛô Âøæø äô ×# Ö] oøÖ]ô «Âøø àûÛ$ Úôù Ÿ÷çûÎø àöŠøuûø] àûÚøæø™

¨ËX ñ By ›Œ
ó y ›Ã\ M L Z { z V M'
,h
+'
× Xƒ1 » Ô™ ÿL)g ZŠ™z ]§Å¦ZŠ „B‚Æ kZ ƒ
ó s§ÅvZ ]úŠ
«ä ~ X $
Ë ƒ 7Å Ëgz Z ] !*
4Ð kZ } Š ]úŠ s§ÅvZ ¿ ƒ
ó V ð f » kZ „: gz Zƒ ]úŠ : s§ÅÝ
t ‚Æ DÿL 3XZ m<!*
VÍß ' !*
t 6,gîx ¬ Vƒ [ ™n²~ 0Æ y Zì H™f » ] q ˜ Z X0Ð w2~uzŠgz Z
ë Z ~ (, h
+'
× ] q ˜ Z zŠ n Æ w2~uzŠ ÏZ !ì Hƒ
 Ú » y Z Â ¤
/Z X 7c* 
Zc ¿6,y Zì ] !*
~uzŠt X 
BÃÌ Z Åy ZÐ Vƒ vß „P vZ Y 
á â ÑZ~}Ñ ç} g ø X ì Š
HM ~ZgŠÆ xzn ãŒ
Û gÅz u ZgŠ Z » y ZpX 

VÇZ'
,gz Z ¬» y Z óSÅy Z gó e6,» V> æ¾5. Z ù4z szH!*
% Z :ì b ˜ Z ~Š~ y Z XÐ Vƒ D ™¿6,y Zgz Z … Ygz Z
Âì ; gƒ Ì¿~zgŠ q
-Z6,szH!*
%Z~ q
-’´Š q
-Z ~g ø X **M } h M ~ 3 ZgÆ ð Z',gz Z ~$
+X )zgÃVÍßÐ ~$

ó
Å
Å
E
E
:ì g
$uÅpÑ›9X ì N @*
gz Zgz i {Š c*
i6,æ¾5. Zù4~ pÑg
$uèÑqX ì ýÜÐ æ¾5. Zù4~ kZ
DD áô^ÛømûŸô û] ÌöÃø•û]ø ÔøÖôƒFæø ä´fô×ûÏøfôÊø Äû_ôjøŠûøm Üû$Ö áû^ô Êø ä´Þô^Šø×ô fôÊø Äû_ôjøŠûøm Üû$Ö áû^ô Êø å´‚ônøeô åö †ûnùô Çønö×ûÊø ]†÷ÓøßûÚö ÜûÓößûÚô p!…ø àûÚø EE

: ñ M p Ö Z~y
MÆg
$ugz Zq
-Z

DD áô^ÛømûŸô û] àøÚôù Ùõø†ûìø èöf$uø ÔøÖôƒF ðø\…øæø ^ÚøæøEE


) , Z Å k Z¤
/ZXÆzgÐ ( ‰
Ü ¤ ª)B; L ZÐ Z { zì xi Ñ6,kZ ÂAŠ”
Gðà Р~ ?( ! â ›} Z )

gz Z ñ 3[ @*
z`
@gz Zñ š
/
6,kZ~ wŠ ( Ái Z Á ) ƒ: ‰
Ü ¤ ÌÅkZ ( } ™Szê )ÆzgÐ y !*
i ƒ ‚
rg
ó óX ì ( ã ¶
KÅ ) y ZZ + F,
gz$t
:ìt ã ) F,
Åz~y
MÆg
$u ~uzŠ
ó Xó ì 7yZZ Ì'
,
Z'
,
ÆðZg~wŠ}g vÃyYÂVƒ: ZaÌ] Ý ÅVz§~] ‚ ˆZƒ
ó : Ìïš
/~wŠ¤
/Z L L
# Z]| !%
:c*
â
Û ägå 8 Mì e
$ZzgЊñ &èE
LE
gÐzÂXì ë Z¹g
$u~uzŠq
-ZÅpÑ›Ð
ó p ÒÆgzŠ kZ}g ø
àûÚô Ìö×öíûiø ^ãøÞ$]ô Ü$ $ö å´†ôÚû^øeô áøæû‚öjøÏûømæø ä´jô ß$Šöeô áøæû„öìö^ûøm hº^vø‘ûø]æø áøçûm%…ô]ç$ uø ä´jô Ú$ ]ö oûÊô äü øÖ áø^Òø Ÿ$ ]ô Xoû×ô fûÎø èõÚ$ ]ö oûÊô äö ×# ³Ö] äö ³%øÃø³eø oõù³fùô øÞ àû³Úô ^³ÚøE
àºÚô ©ûÚö çøãö Êø ä´Þô^Šø×ô eô Üûâö ‚øâø^qø àûÚøæø àºÚô ©ûÚö çøãöÊø å´‚ônøeô Üûâö ‚øâø^qø àûÛøÊø áøæû†öÚø©ûmö Ÿø^Úø áøçû×ö³Ãø³Ëû³ømæø áøçû³×ö³Ãø³Ëû³øm ^³Úø áøçû³Ööçû³Ïö³mø ͺçû³×ö³ìö Üû³âô ‚ô³Ãû³eø
DDø†ûìø èöf$uø áô^ÛømûŸô û] àøÚô ÔøÖôƒF ðø\…øæø ‹
ø nûøÖæø àºÚô ©ûÚö çøâöæø ä´fô×ûÏøeô Üûâö ‚øâø^qø àûÚøæø

G!OZ K ZÆ kZ ó~ â
6,<
L ÅÑ kZ ¸ D ™ Zƒ ¶‚gz Z ~g Zj, Z~ ï
Û _¬ä \ ¬vZ ÌÃÑ T¬ Ðí L L
4&g Zjy ZQX ¸ D ™~zc Å¬Æ kZgz Z¸ D ™¿
G
D ™7¿6,w ¸L Z ¸ D M dY ëÑ**
, ZˆÆ èEG
( Ì) { z Â} ™Š ˜ ÐB; Ð VÍß, Z  å @*
™ Zƒ 7¬( Ð s§ÅvZ ) 7Z »X¸ D ™ Hx » { zgz Z¸
Æ ð Zg Â} gzÆ kZgz Zì ðñÌ{ z Â} ™Š ˜ Ð wŠ gz Zì ðñ ( Ì) { z Â} ™Š ˜ Ð y !*
i gz Zì ðñ
ó óX ì 7y ZZ Ì',Z',
Æä ZŠ
E
G©!

} ™Šg yà ( v!*
fÍ ) ò : » y ZX » ~
VvZ wÎg·]|WZ ö0- Çì ò :t X Ì Z ~ + Š } g ø Å æ¾5. Z ù4ìt
G!Osy ZZ » kZ H  Ç} ™Šg¤
«‰ ó ók Ü Z Z]Š Þ L L ì
ó b ˜ Z + F,ì Y ¶a n Æ w2~uzŠ kZ ! Ç ñ Y {g ï
/Z ? Ç
V·[ » X ì b & Z + F,ì Y k Ü Z Z]Š Þn Æ w2 ~uzŠ ó¶Å y Ò ]Š „ä ~ b ˜ Z + F,ì Y n Æ w2
~
G!OªÄ ª @*
G!OZt X ì ï
G!OZ ~y
G!OZ Å\ M Z®X wÎg ~y
¿z w ¸L Z6,ã ¨
KZ q â ï 
ì ˆÅ 0*
,n kZ ï
'
M Ìï
Mgz Z Ñ ~y
M
X } Š ]Š ÞÅ hÐ
—‡ ]‚÷nûãônø ÜûÓönû×øÂø Ùøçû‰ö†$ Ö] áøçûÓöømæø Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø\‚øãønö ]çûÞöçûÓöjøÖùô ^_÷‰øæ$ è÷Ú$ ]ö ÜûÓö³Fþß×ûÃøqø ÔøÖô„FÒøæø™
G!OZ + 4»ä ë ( ! â ›} Z ) b§kZgz Z L L
ó óX N Yƒ { ZÍ6,?wÎggz Z î Yƒ { ZÍ6,ã ¨
KZ » â ? @*
ì c*
¯ï
G!OZQ »wÎg¬ X ì ð M K
: c*
â
Û óì ™f » ï
M F,
aV Œ X ì e
$ M x~ (,6,qçñkZ óe
$ M Å qÃg ~y
MÆe ïgÎ
— ÜûÓö³Fþfjøqû] çøâö ½ å´ô ^ãøqø Ð$ uø äô ×# Ö] oÊô ]æû‚öâô ^qøæø™
ì 1`»ä kZ X Ââ TÃ\ M L Z óz™ Âk ˆ Z Zg fgz Z ó ì
ó h»Š ˜ n Æ kZ Agz Z 6n ÆvZ z™Š ˜ gz Z L L
Hƒ[ NZ nÆÑm{ Zg vX ì 1™I
:ì£2] ~ y xgŠ ì Š
½
½
— !]„øâF oûÊô æø ØöfûÎø àûÚô àønûÛô×ô ŠûÛöÖû] ÜöÓöÛ# ‰ø çøâö Üønûâô ]†øeû]ô ÜûÓönûeôø] èø×$ Úô tõ†øuø àûÚô àômû‚ôùÖ] oÊô ÜûÓönû×øÂø ØøÃøqø ^Úøæø ™
: Zƒy ÒÑ » oFf jøqû ]ô ˆÆkZ

— t Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø\‚øãønö ]çûÞöçûÓöøiæø ÜûÓönû×øÂø ]‚÷nûãônø Ùöçû‰ö†$ Ö] áøçûÓönøÖô™

G!Oª @*
Æï
z™ì‡u™} Š ]Š ÞÅ hÐ ¿z w ¸L Z6,VÍß î Y0{ ZÍnÆã ¨
KZ » â~g7 ?gz Z Vƒ { ZÍ6,?wÎg @*
LL
GLÅZ°yŠ
V Œì b ˜ Z { z k Ü Z Z]Š ÞX å c*
Š àJ
-y Z + Š Z¾ä ëg ÇŠgz6, 
j™ Testifyj} Š „ ZÍ~ ~0
+
z Z}

-8™Z·ï
G
~g ZŠ) f Å\ Mt [ Z X wÎg ~y
M gz Z Ñ ~y
M gå 8 Mèa X ì *
@Y a
Ð ª
 ‚g§ »m»x?Zz > ðÒ}ÅZ é<XE
L !OZ™ M
Æ ] »'
,Å kZÆ™ì‡w!*
Ã/Z + Š=g fÆ ]Š ÞÅ ã 7 gz Z ° M ë Å¿z w ¸L Zgz Z=g fÆ ]úŠ =
ó g fÆ Vì
: c*
â
Û ó ÎÐ e
$ M kZ ÅY û Z >gÎ{ i Z0
+Z »Ì Z Å]Š ÞkZX } ™ì‡u6,VÍß=g f
—‡]‚÷nûãônø ðô ¤ø©öâF oF×Âø Ôøeô ^ßøòûqôæ$ ‚õnûãô=øeô èõÚ$ ]ö Øùô Òö àûÚô ^ßøòûqô ]ƒø]ô ÌønûÓøÊø™
GLÅZ° ?Ð NÑ™ ¯ { ZÍÃ\
G!OZC
wÎg ~ ~0
+
z Z}

å M 6,ƒ
 y Z ! åÑ } Zgz ZÐ , ™ Z9{ ZÍq
-Z6,ï
Ù ëyŠ T ? ǃ HyŠ kZ L L

6,y Z™ àJ
-y ¨
KZ » âµ ñƒ ï Š ]Š ÞÐ ¿z w ¸L Z x Z¾ä ëg ÇŠgz6,} ZÐ }{ z Ð
ó Vƒ { ZÍÆX 8 ZÝZgŠ
X Dƒ w ¬{ z V Œ ÆvZ ÂD à: x »vZ wÎg nÁ!*
/Z X k™Ã•
¤
 Z 4,
Å ~g ZŠ) f Å k Ü Z Z]Š ÞX ~Š™ì‡u
Øûâø Ÿøø]X à á „ ZÍÐ …ÆÄ ÑZÎ6,µñÆq ZŠß Z Á ä xå ™ Z Ñ ( 1 )XÐVƒ {Š [ Z vß[ ZX ‰ ƒ ~',{ z Âc*
Š àä VrZ
Åy M ägå —ˆÆkZX ñƒ[ Z z w ZÎt g !*
&X køvû’øøÞæø kømû$ ø]æø køÇû×$ eø ‚ûÎø: ~Š „ ZÍ™ƒy !*
ià ä …} g7 gz Z [köÇû×$ eø
Y
& Z K Z s§Å …Qs§
GLI
4E
7Z »#
i½E
~ (,¹ V ; zì i Z ³Z Z (,¹ V ˜ Y éE
5G
Ö Z ‚ûãønû] Ü$ ãö ×# ³Öø]: c*
â
Û g !*
&ñƒ D ™{g 
á ZÐ ug I ï
GLÅZ°Ð w !*
ƒw õ È~ ~0
+
z Z}

zÆ„ ZeÅy ¨
KZ q âµÂc*
Š 7x Z9
Û » k Ü Z Z]Š ÞkZ ä #
Ö Z¤
/Zì Ì~g ZŠ) f
X Ïñ Yƒs Ü} g ø „ ZÍÅxå ™ Z Ñgz Z Çñ Y

+&Å Vz]úŠ
ó ì g™ ZŠ Z h» VÂë g 2~$ è kZ ëì Yƒ:gz óì ~gz¢ 'ÃX +&ÌÅ]úŠ z VkZ
5Åq V MgŠ
_ƒ •
wWz ¹ q
-Z n Æ ]úŠ z V6,Rm{q
-Z ~gzŠ kZv:ZVƒ @*
™tXƒ: Vǃ
ó V‹gß{ z îÂG
T g~ •
w‰
Ü zC
Ù 6,[‰kZŠ Z
Û ZÄÑq
-Z Ái Z Áìt { i Z0
+Z o ZC Z Z÷X ì ÁW,O Z (,{ zì mJ
-V ˜ » wÆ kZ ì
._Æ y Zgz Z c*
¯ : x â Z C ZÃ] c*
Z@ ã M Œ
Û ä ë¤
/Z nÆ ]úŠgz Z V ÇVz™n²B‚Æ ~išŠgz Z ~Šg^ ~g7 ~pX 
:ì e
$ M «X Vƒ [ ‹Ã\ M ¬~ Vƒ @*
™7{g !*
zŠ ] c*
M „z~ KkZX ÐVƒ:æ M',ò }/£Âe Y H: x »
—Ôøeùô …$ àûÚô ÔønûøÖ]ô ÙøˆôÞû]ö «Úø Èû×ôù eø Ùöçû‰ö†$ Ö] ^ãøm%^øF³mþ ™
GLG
" M kZX ’ e **
ÙøˆôÞû]ö ^³Úø Èû³×ôù ³eøü :ì ˆy M Œ
Û { zX ì Š
Hc*
Š ¬» VTÃ~
V: x™ Z Ñ~g I ì
ƒˆy M Œ
ۜ
/
%zg" ÝZ » V

Ð+
$Y ~÷î àL Lè÷mø! çû³øÖæø oû³ßôù ³Âø ]çû³ Çö³ ×ôù ³ eøX ì c*
Š ¯ y ‚ MÃx »ÆVÅœy M Œ
Û nÆy ›C
Ù y ug I› 
á g ZÆgå —Q —ÔønûøÖ]ô
&‡6,gîm{  » ó óÆL LV Œ ó óX î à e
H ZŠ Z ~ ~ m,ôZ Ð Z X ì ïq » x|z pTV Œ Ât X ì zÂÿLE
$ M „q
-Z ì e
GLG
" M ÏZç O Å ~
Û ON MY BEHALF ǃ { z Âñ Y
~zŒ ZÆg I ì
V: x™ Z Ñì ~g ZŠ) f ¹ Z Å Vňy M Œ
G
E
"
Ò5 å M ÂH7x »t nÁ!*
~À F,
ä ~ ó óX H: ZŠ Z h»ª
 ‚g üG
ä\
å M¤
/Zgz Z Lû L ½äü ³jøøÖ^³‰ø…ô køÇû×$ eø ^³ Ûø³Êø Øû³Ãø³Ëû³iø Üû³$Ö áû]ôæøü : c*
â
Û
L3 Eä \
X Ç ñ Yƒ °oÆ y ZZ Ð
ó N â
Û „ @*
Ã~ VÅœy M Œ
Û \ My át ‚ Zg f 0Æ xå ™ Z Ñì Hn kZ† Ÿ Z » nÁ !*
Â
Ð ~g ZŠ) f kZ { z }ì Š
Hc*
â
Û g ( Z n Æ (WARNING) { k
CZÆ #
Ö Z |gŠ y Ò ƒ|Zt X vZ f ç MvZ f ç
E
G
4G
5B+6,
kZ ó¶~Š™y
í!ä ~,ÅTe
$ M ~uzŠ X ì CƒZ
+¬ w
å Îg äZ ï
LG3I
y ›C
Ù gz Z À¨6,#
Ö Z ~g7 ñ Yƒ: …¸
:ìg Ie
$ M X ì ~gz¢ '»V¥&Å]úŠÐá ZjÆ

— ½ àöŠøuûø] oøâô oûjô $Ö^eô Üûãö Öûô ^qøæø èô ßøŠøvøÖû] èô ¿øÂô çûÛøÖû]æø èô ÛøÓûvôÖû^eô Ôøeôù…ø Øônûfô‰ø oFÖ]ô Åöû]ö™
( –gz Z ~¡ óxOŠ ?
Ø )gz ZB‚ÆÃz÷z {gz ZB‚Æð **
ZŠ z Õs§Å3 ZgÆ[g L ZzŠ ]úŠ ( Ñ
å }Z)
ó óXƒ {¹6,& §kZ óz™!Š WB‚ÆVÍß

(INTELLECTUAL ¼Z f ª Dƒ vßÆ R— Ð ƒ
q
-Z X Ï
+&ÅVÍßÃ\ M ~}Ñ çC
Ù gz ZgzŠC
Ù

@*
ƒ~ ¼Z + F,
¾p ¤
/Z¡t X ì @*
B BRAIN TRUST¸ ë Ì INTELLIGENTSIA ÃÏZ MINORITY)
p ÒÆ y iz ì r â Š ~ Ÿ}÷‰X ì @*
™ ZŠ Zg ZŠ™ë Z ~ 䙳cg »}Ñ çgz Zì @*
ƒ + F,W,
ñ~}Ñ çpì
:þ ó} ñÃÚ ¾pì YñB; X ì @*
™wzNÃl Âz @} g7 }÷gz ZŠ z} g7 }÷t pX ǃ »§|Š M z ÁÐ
b§ÏZ X ì @*
™ r â Šê » kZ á: ~ ¾ óá~ ‚¾p $
Ë ^™á = 4N*
X Y™7ê { z » kZ } ñ
ñ Y H7Zg7 B‚Æ y ; '
,
B
ó ‚Æ ?Š Ÿ » » ¶Š ]úŠ J
-Z
# ÃkZ ì C™³¼Z ‚f ¸ |gŠ cg »}Ñ ç
:ì @*
™ ½îÊ· y M Œ
Û ‰X Ç} ™7wJW,Z ðát X Ç
—‡ àønûÎô ‚ô‘F ÜûjößûÒö áû]ô ÜûÓöøÞ^âø†ûeö ]çûiö^âø ØûÎö™
t ÂÐ , ™ÒÃÅ ä™ BY PASS Ð Zgz ZÐ , ™77]úŠ Å+ Š \ M 6,gîÜæ 6,R~„z ddZü f kZ¤
/Z
¿i§t ~ ¿! zZ òs Zp ì
ó @*
ƒÆ¹ ~ c6,MÆwŠ BY PASSp ¤
/Zgz Z Ïnƒ:g Zû~ hÆ + Š ¼Z f
~pðÃ6,R¦½ Z ódž 7³ðà „g 0*
7g !*
{ z ~ ¼Z f¤
/Zpì „g Y ¬ Ä] !*
6,Rò ZúX ì @*
ƒ u **
ç¹
lø©û³ m% àû³ Úøæøü : c*
â
Û 6,x £q
-Z 0ÆTB‚ÆÕkZ —èô Ûø³ Óû³ vô³ Öû^³ ³eô Ôøeùô …ø Øô³ ³nûfô‰ø o³ F³Ö]ô Åöû]öü : ð M e
$Z@ V Œ Z®X Ïñ M 7

‰ì k\Z Z (,= ó óX Š
Hïí¹ óˆïª
zŠ ~ (,~ |Ð Z óBð **
ZŠ zÕÃTgz Z —‡ ]†÷³ nû%ô Òø ]†÷³ nûìø oø³ iô³ æû]ö ‚û³Ïø³Êø èøÛø³ Óû³ vô³ Öû]
GL.À7X ì Å_h~ (,Åg I ì
GLG
GL.À7à ó óÕ L LV Œ ä VÍß
" M kZ™á ~ pÆiï
G Ìtp ¤
/ZX ì q ~uzŠ Ç !*

Æ ð **
ZŠB‚Æ bÑŠB‚Æ Z'
,
É ì 7iÕx|» kZ |gŠ óì c*
M ÂtB‚Æ y 
á TV Œ pì Ú [£
+
E
GLG3I
45B {Ñ ç Ân Y Å: 7]úŠ6,R~„z ddZ ÅgzŠ kZgz Z ‰
G
¦Mï
Ü z kZüZ f Å̂Τ
/ZX ì **
™7Ã]úŠ kZB‚
7]gz¢Åugz Z ?Š ËÃx Zúy ZX )g fÆ ÃdwŠgz Z÷z {σ ]úŠÃy ZX ò Zúì R~uzŠ X Yƒ 7W,OL
“ñì ]gz¢nÆy ZX Cƒ
-V Œ —èô ßøŠøvøÖû] èô ¿øÂô çûÛøÖû]æø èô ÛøÓûvôÖû^eô Ôøeôù…ø Øônûfô‰ø oFÖ]ô Åöû]öü Ï} ™e
J
$ñnÆy Z „z óÅõîAE
Ï ó~g Zg Š K Z6,ë{ zì ; g™÷z, ™kCt á ZzG
gì ë Z e
$.] !*
t nÆR~uzŠ% Z Š
Hƒ y Ò »V¥~uzŠ
„B‚X ì 7]gz¢Å,gz Z`
Z ~EŠ ËÐ Z óì ; gÈ] !*
nÆ„ Zpí~g ø { zì 4É óL e **
) 7÷ðŠ Å,gz Z
Ï0
+i ˜gz Z CZ f K Zì ; gÈt¼É ì 7n çÑZz —ÜûÓöŠøËöÞûø] áøçûŠøßûiøæø †ùô fôÖû^eô Œø^³ß$³Ö] áøæû†ö³Úö ^û³iøø]ü :ì 7\ z¾ { zƒŠ OZt 7Z
“ñq
Å gz ZŠ m,g wŠ'
,Š&wŠ i Z : ǃn ç Âg ZŠ™dZ »÷z}uzŠõîAE
-Z óN Yƒ ¦, q zŠt X ì Zc¿ÌŠp6,kZ~
ì

bg
B

W,Z

ì


Ç

] !* 

Ð

Å à Çq
-ZÃ÷z6,gîx ¬ ~ 6 } (,q
-ZÆ ] Z|C c*
½dZ~gzŠ kZVƒ } Y ~X Vz ]úŠ ]úŠ6,Rò Zúìt
b ˜Z ã M Œ
Û gz ZìÚ W,
ñgz Zx~ (,÷zèÑq ó ó ì gÈ÷z Y Z L Lì *
@ Y ¹~ i Z0
+ZÆg ŸZ „} (,X ì ˆƒÝqw
ìt ä´³×ôù vøÚø †ô³nûÆø oû³ Êô³ ðô oû³ =$ Ö] Äö³•ûæø: Çì g W,í!) Âǃ¿t û" gz Z µñ)X ì @*
3Š| @*
t V ˜ ì(q
-Z óx £q
-Z » kZpì

6,(K ZÃÚC
Ù X ǃ w ë) Ìx »t ÂÐ Nö ÷z \ M à Intelectuals y Zgz Z ‰
Ü × ÂÐ N J 7,,\ M Ãx Zúy Z X Õ
X ì w°¸ ´g

L ZÆ XXÐ , Š 7™y â L Dƒ xOŠ ?
Ø ì Cƒ Œ6,VÍß y Z { z óσŠ ñ~ }Ñ çC
Ù R~Š
ƒÓ
CgÃÐzz Å] ZŠ ¢ L Z DƒhZzÐ x Âë!*
] ZŠ ¢Æ X Cƒ µZ Åb !*
Š Zæ Z ÅX Dƒ] ZŠ ¢
kZQ c*
M ~Š z®» {ø oV Œ } g øìzz ¸ XÐ N Y− D ™{ ZeÃVÍß]òZzz d] ‡z Z ÎÉ ó Dƒ`
E
+G
B
{
-Z {°‡ !*
ä
P ~ kZ Â1 ¯ „& Ð Z ä VÍß¼ ~gzŠ {Š ñX Åg (Z ^Å Specialization ú gz Z Âm{ q
zŠt ‚Æ Tì ~gæ} (,âZ c*
ÍX ì g µ} È ó „g #V 1 @*
ó „gƒdóì „gïŠ ZŠ ì
ì
ó x ¬ …X N M V ÒZy

ó„ ~gz¢ **
ƒB‚Æ y ; '
,gz Z bÑŠ œ6,& §ŒZ { zì H!Š W& ˆ y M Œ
Û pX ì {e] !*
t X ì g ±Ï[y ZU
ƒ VÅá |~}Ñ ç} g ø } Y 7yÃXÐ N 3“Ðg # Z ÂÐ , ™7\ Mt ¤
/ZX ì òi ÑR~Št Å]úŠ
EE
~ : M ~JzŠgÆ w ð{©!z aZ ób%z e Zg ó] Z¨¨gz Zì g D Î6 ~} ],ZŠ „ q
-Z b§ÅuÆ, .ëX ì „g
CúŠ b§ÏZ óì „g Y ¬C3Ã}Ñ ç} g ø b§Å]Š á |g0
+Z „g0
+Z² ì g ) gz Zì g D ) øŠgz Z} ø o„
mHÐ w !gßÏ( {Š ñ» kZ L e 7*
*™™f ‰
Ü z kZÐg ± Z kZ » kZ~X ì ˆƒ w d¹ +
M c*
Š ‡~gzŠ kZ6,R
( 1)
tgz Zì w d¹ ~ i Z0
+Z: qg Y +
M c*
Š ‡‰
Ü z kZ7— ðÃ~ kZpƒW6,qçñkZì 7{ z xg à P t !ì
Å
-Z
J
# X vZ Y 
á â ÑZ X Y7It ‚Æ äz + ø oÆ y Z Ì+ Š êL ¬É – J 7,ó> Y Z — ÂòŠ M x ¬ q
-Z k y Y ] !*
,z f } g ø b§ÏZ n Æ w 8 Zgz ZŠgÆ kZ ì
ó ˆ~Š š
M F,
Ãäz + ø o ã c*
Š ‡y Z6,] ¬çñm{ m{ b§T
q zÑ VÅá |B‚ÆgØzgz i} (,~ 46,
uÅ #
Ö ÓÅ m,ôZ V Œ Z
# ~‰
Ü zq
-Z X ǃ: iXt óA : “ R,
ÃVÍß
4¢E~gŠ 0*
5G
gz Z ¶ðƒ
vZõg óì ~â ZPvZ Øg **
Ññò **
x **
»X @*
ƒŠ
Hƒ: Z9h›%{ z ‰
Ü z kZ ¤
/Z X å c*
Š î#~R',ä g åHE
4¢E~gŠ 0*
5G
q zÑ} N ¸ ä kZ ÌV ; z à Å F,
{ zQX Z 7,k
H¸ Ð y *zy ™hgy ZyÃg åHE
gz Z ñ M ~ y Zy™7
-^nXm
4¢E~gŠ 0*
5G
-Z Ìt Å]úŠ ÂX Š
q
Hƒg Z
Û ÌÐ V ; zg åHE
Âã V ; z Z
# **
ò ÑñX ~Š ]úŠ Åä M Å F,
Ã~â ZP **
Ññä ã ¢X G
~i q
Ð Zq
-Z …nÆ kZ y M Œ
Û p¤
/ZX ì x » » ä™ÌtèÑq D ™™f ~ i Z0
+Z Å$» kZ vß¼ X ì R~Št ì R
gz Zg ZŠ™: È ZŠ Zg vX î M F,Z:6,RÅy ZÇ !*
Ì~á Š WkZ ! —àöŠøuûø] oø³âô oû jô³ $Ö^³ eô Üû³ãöÖûô ^³ qøü :ì ; g} Š ¬»ä™ì‡g £ ¹ Ü Z 
X 2 » L Z L ZÆ x »C
Ù X Y™7x »6,V¥VÐy Z ¿q
-Zì ] !*
Ù ªX ’ e 6gg Z Œ
C
Û ',gz¢y 
á ¹ÜZq
-Z ÅkZ
ì [ ƒJD ó ó**
¯ y ›ÃD L Lì { z ÂVz™ ZŠ Z~ Âq
-Z~ÃkZì ]gz¢ÅT~gzŠ kZ nÆkZX ì x » ™z ZÐ ƒ

C ì ½ä w
ò D Z) ´] !*
~g \ ~ (,~} g !*
ÆkZ

¾

à

Zh Z

g ZŠ

®

EG
"
üLG3

Å

¹‚

}Z

x*

ì

à{

~

B;

Æ

G
D

E
G
(Åg Z ŒkZ Ị ÒZ ~ kZÉ ì 7à { sÜgz Z ì wp Z,
3t X ì ðƒ hÐ ~ x * ÅDkZg Z ŒÅ ~0
+
z Z}

L ¢c
ì 7] !*
~ (,âZx ÂVƒ @*
™ ¹t ~X D ™ H] !*
Å½Ä ÂvßX ì 7y ‚ M **
¯ y ›ÃDkZX ì Š
Hc*
Š™„
k
ä™ì‡%q
-Z » ] xs Z c*
‚q
-Z » ] «
CŠ ¡X ñ Y c*
à& ì V ¹Dòs Zìt w ZÎX ì=g f » ¶Š ½q
-Z Ât
{Š â gz ZŠ ÒZ ~9 z vg Åy Z ì
ó ; g™Ýq D¨
 ¤q
-Z xE}uzŠ gz Z ] ( ( ó] *Z/ ó] â ç ó] ¢² Ç− 7x »Ð
G
Zæ%L
vZ

C å ¹ä w D '´n ÏZX ì ñƒG e
$Zugz Z rc g 46,
ä
ÆäOZ

ÿL 3XZ

3gæ
îWÈZ

ÆH

c*
Š


.
ñM

Â
Ð


# zD
Æ xs ZÃy ; f ZÆ ±5~g ø X Ç ñ Y c*
¯ 7y ›J
-Z
# ÃxEx Ó óσ 7â èE
LG
+J
-Z
# 6,Š ã
CÅ© ÂÅD} g7
àûÚø ÜûÒö†önûìøEE y Z âá Zzp
pg&& dZ Vzg ZD
Ù gz Z Vz %J
-Z
# X ì 7x »y ‚ Mtì ] !*
Ù ª ó7eÜ J e~‘ ‚
C
½ ù Zg fƒ
 oÐ +
$ Y Å#
Ö Ógz Z Vzg ZŠ ZÃy Zgz ZÐN M 7~ y Zy™ ¯ (Motto) ¿ÁßZ C Zà DDäü³Ûø×$ ³Âøæø áø!†û³ Ïö³Öû] Üø³×$ ³Ãø³øi
ÅŠ Z
Û Z 6,RÅ!Š W ; g X ì Yï (Talent) .
Þ ‡C
Ù {Š c*
i …6,RÅ÷z V ; ! ǃù x »t J
-‰
Ü z kZ Ð N Y G 7
…X Y} Š 7x Z x » VÐt ¿q
-Z å Hn²s ™s ™ä ~ X ì ]gz¢ÅVƒ Çš
M F,
àSn Æ kZ Â]gz¢
\ G,
Å ä™x » » + Š ªZz ~ wŠÆ Xy Z â¢
A & !*
{ z n Æ ä™x »6,RVÐ[ Z X σ **
™ (Gradation) ~È zgŠ
~ w”Æœ £y Z 3 Y K Zgz Z , ™y !*
Û *P~EŠ C Z nÆœ £ «g Zz dZ y Z ó³(,Ð M { z óì/_
Œ
.gz Z / Z ì
ó !ßz ì
ó
X **
r6,V¥VÐy ZÃy Yz w â nÆ]úŠgz Z VÅ+ ŠX w2~uzŠ ÅvZ−°Š ˜ ìtgz Z ǃx »t ™ Y „ Z 

# N
r
Å
Å
E
E
x »Æ æ¾5. Zù4~ y Z ó‰ð ‹huzŠ 0Ð æ¾5. Z ù4ä ~ì t · Z èE
L j8= Zƒ vs§kZ ‚f ÌZ÷
ƒ: ‰
Ü ¤¤
/Z : ~uzŠ X b Š uzgÐ ‰
Ü ¤z ] ¸ªB; Ãð Z',gz Z ~$
+:ì R«X ì Zƒ y Ò » „ V¥&n Æ „Š x Z Å
kCP6,kZX 'Y Z'
,Ð Z~ wŠ ƒ: ‰
Ü ¤ ÌÅkZ¤
/Z : ~ŠX **
™#
Ö è ÅkZ ó)zgÃkZÐ Ãz Sgz ZÐ÷z óÐ y !*
i
ä~
V: x™ Z Ñ nÆV¥VÐy Z~ g
$u ~uzŠ X ì ?Š Åäƒ + F,
gz$Æy ZZ R~y
Mtgz Z **
3[ @*
z`
@6,kZX **

Å kZ ñƒ Za ! ôgz Z ~g Zj~ #
Ö Z Å kZ X H_¬ä vZ ÌÃwÎg T¬ Ðí c*
â
Û ä gå —X c*
â
Û w E Z  »Š ˜
E 
¸ D M vßî **
, ZˆÆy ZX ¸ D ™7t ‚ÆZ}
.þL Ò7Ãy Zgz Z¸ Dƒ Zc¿Šp6,kZ ó¸ R åÐ ï¢Ã] x
: c*
â
Û ä\
å M ˆ Æ kZ X Š
Hc*
Š 7¬Ãy Z »X¸ D ™{ zgz Z¸ D ™7{ z¸ ë
áô^ÛømûŸô û] àøÚô ÔøÖôƒF ðø\…øæø ‹
ø nûøÖæø àºÚô ©ûÚö çøãö Êø ä´fô×ûÏøeô Üûâö ‚øâø^qø àûÚøæø àºÚô ©ûÚö çøãö Êø ä´Þô^Šø×ô eô Üûâö‚øâø^qø àûÚøæø àºÚô ©ûÚö çøãö Êø å´‚ônøeô Üûâö‚øâø^³qø àû³Ûø³Êø
Ùõø†ûìø èöf$uø

X ì 7Ì',Z',
Æä ZŠÆð Zgy ZZ ˆÆkZ

 T e **
;é Â\ M ¤
/Z X xŠ £~„ì xŠ £V Œ “ Cc*
Ãì { zgz Zì y ZÄZuzŠ q
-Z n Æ w2~uzŠ kZ 
ì ] !*
ë Zg Š¾X Çñ Y ï7 Walk Over Ã\ M ǃ¨ £gz ZxŠ £6,RCc*
ÃÐ y Z ó Š ñá Zzp
pgx ; z Z: Ⱦ
Ñ y Z â X ~ ]zïgÎ}uzŠ gz Z ~ y % ïgÎq
-Z ì
ó H w E Z(zŠ n Æ + − Zz uæŠ ˜  ¸ ä ˆ y M Œ
Û
: N Y M6,+ Š ð !*
M L Z : Zz { z¸ s Z e î !*
Š6,y Z + − Zz uæÆy Z ¸ ñ Má y ZZ6,~
V: x™ Z
—^Ûøãö Ãû_ôiö ¡øÊø ܺ×ûÂô ä´eô ÔøøÖ ‹
ø nûøÖ ^Úø oûeô Õø†ô=ûiö áûø] oF×Âø Õø‚Fâø^qø áû]ôæø™
ñ ôZÆ\
å M gz Z ~
V: x™ Z Ñgz Z¸ ] ¨®Z−°@ Wgz Z uÕZ−°@ W{ zX ¸@WÌuæ Zƒx¥
¸ { zgz Z¸@ WÌ: [
G
GLG
©G3©8ÆY ] Z%] !*
C ì ~%ÑZÑï
t gz Z ÏA ~gzŠC
Ù Ã\ M “t X ©pZ °@ Wgz ZvZ−°@ W
iz% Z
-;XÅðE
$N
öE

@*

Ð

ì

wi Z

§ ZÑ

;g

¼ Zl

åÖ
~

Ð

{U
n

G
+Š ï
L !‡Zz„X w2~Š
Æä™Ç **
ónÆ ä™ì‡ ónÆ䙨
 ¸Ã+ Š X ì ÂÐ ƒ
 gz Z ~g ¸ Ð ƒ
 óÌÐ ƒ
 w2~ŠÅŠ ˜
‰X *
*™Š ˜ ñ Yƒ n ÆvZ À» À{ z%G } i{Æ kZgz Zt ‹» + Š n ÆÑkZ n ÆvZ G
î*Юñ ´ Z ó} Y w
z Ka + F,
— ÅŠ ˜ nÆ„Æ+ Š6,R¦½ Z „, z óå c*
M —ðø«Ëøßøuö àømû‚ôùÖ] äö øÖ àønû’ô×ô íûÚö äø³×# ³Ö] ]æ‚ö³föÃû³nøÖô Ÿ$ ]ô ]æû†ö³Úô ]ö ^³Úøæø™:6,R~Š ZÐZ
Âgz Z ÌÐ ƒ
 ìt ! —äô ³×# Öô äü³×% Òö àömû‚ôùÖ] áøçûÓöømæ$ èºßø³jûÊô áøçû³Óö³iø Ÿø o³j# uø Üû³âö çû³×ö jô³ FÎæøü : c*
â
Û ‰: c*
â
Û ‰ì
ó @*
ƒ7gŠ³% »x ‹ ïzg f
X ¶“6,RC c*
ÃB‚Æ $ i I Z6,w2~uzŠ X ¶“B‚Æ Ñ6,RC Z f 6,w2«X ì ÛZ ð× Z Ìzz Å kZ³
ó %
Ø è k# X M
<
h ™7 (CO-EXIST) Ì~ w q Ëx ÂzŠn kZ óì @*
ƒ7gŠ³% » ä U Ãx  C¨¤6,w2~ŠkZ
] !*
iÇ !*
tX M
hg Z ¦
/Ï0
+iU/ U6,gîðZ6,§° Z ZÆ ] Ã %Z b !*
Ø Zè X M
<
h {gN Z %Æ x  F,
Ñ!*
-Z Ì
q
&‡ ì
Æ] È ½ ZX ì ‚
rgmÐ ] 5 çz b)˜gz Z ~Š ZÐZÆ VÍß Â<
Ø èì ¸g¦¨
 ¸ » *Šn kZ ì ¿ÿLE
ó
$
ÐG
Law ¦ ½ Z x ÂÝZ ~ y *zy ~gzŠÆ m
,ôZ 6X ì ì°t X *
@ Y H7„ ê h~gzŠ kZ 4Š ¿» <
Ø è ~gñ Z x Ó
E
(Personal ] 5 ç —L Z { z ¶~Š Z i M ÃVÍßÆ <
Ø Zè x Óá Zz # g ~ y *zy X å » îG
0kIÒº$ Zg »u D of the Land)
]g ¸ {Š ñ‰
Ü ß Z ° Â6,gî~Ãgz Z ~g2Š‰X å7nZ ‹Z ðÃ6,kZÃ#
Ö Ó~ m,ôZ X , ™¿6,<
Ø è L Z L Z ~ Law)

Å ì ] !* 
¥~g 2Š t £Æ<
Ø Zè x ÓX ì {”t] !*
t Ì~
6,

Vâ ›

}g œ

Â

ì


/

t',

zŠ ‰
Ü z à ~x *q
-Z b§TX M
h ^: M
h {g: x ÂzŠ X ì Y{g „ q
-Z ¦½ Z x  ª+ Š ~ o q
-Z w q¾
7{ 
á Š !*
zŠ ~ w 
áq
-ZpX M
h ÷zgŠÐ ¹ ~ ~ h¢q
-ZX M
h ^7x ÂzŠ ~ oq
-Z b§ÏZ ó‰7, g Z Œ
äô ³ ³ ³ ³ ³ ×# ³ ³ ³Ö ] ‚ø ³ ³ ³ßû³ ³ ³ Âô àø³ ³ ³ mû ‚ôù ³ ³ ³ Ö] á$ ]ô ü :ì { z µ Zß Z ° 6ì + ŠÉ 7<
Ø è ¡xs Z¤
/Zgz Zì L e„ CZx ÂC
Ù Zƒx¥X M
h
Ð Â~ (,Ì[ Zgz Z ¶ˆƒ Íz ZÐ V~ f } g øÐzz ÅòÝ! ‚ÎzŠ ÅVz m,ôZ w2t X ì g »gŠ„ÃkZ  — ½ Ýô ¡ø‰û Ÿô û]

Zg ‚ Zg ø Z® óå Š
H0<
Ø è sÜ óå ; g 7+ Š xs Z y xgŠÆVß ‚ÎzŠ ã Œ
Û ÆxÝèa ì ; g Mt ‚Æ V~fÆVÍßg¦t
Äg7Ìs§Åw2~uzŠ X … Y ëx © Z L ñL ñÆ x Zwz w 'gz Z ] ZŠ „ªì Š zöJ
-w2« Â9 z Ò Zg¦
oF×Ãûmö Ÿøæø çû×öÃûmø Ð% ³vø³Öûø] X ì L e„ C Z + Š Zg ø ˆƒÍz ZÐ V~ f ] !*
t pX *
*™ÒÃÅä™x ¬Ð Z ó**
àÃ+ Š ó Vªðƒ
C ìÄZg \ Z (,»w D Z) ´Xƒ¨
 ¸ì { z „ @*
ƒ + Šgz Zì + Š xs Z
[M

Á

! Ï0
+i

ñ
ì

C Y {g Æ
+
çL? E
~

ì

uZ
V ZÙ

ÏÈ

~


~Š Z i M

gz Z

zŠ ~g ø X ì *
@ Y {g <
Ø è sÜ Âì @*
ƒ [ ¦Z
# gz Zì @*
ƒ + Š Âì @*
Ĭ
¸Z
# xs ZVƒ HB‚Æ x ³} (,~
t t ‚Æ ËˆÆœ~ (,¤
/Zì c*
Š™ t Zggz Z î~ V~ f} g øÐ j§kZÃg¦Iè kZ ä òÝ ~„gz Z Ï(! ‚Î
-g¦IèÆkZzÂQgz Zì *
J
@ Yƒ Íz ZÐ V~ f™ƒ¾ˆÆF²} hðÂì + ŠÉ 7<
Ø è xs Zì @*
ƒ ãZzg¦
…ä kZ ¶Å b æ ~ (,ÌÅ#
Ö ÓÅ m,ôZ ä Y qi ‰} g ø å [ ƒ t Zg Ú Zg¦Iè ¡»xs Z Zg ø X ì CYƒŠ zö
g¹›%6,ÏZ X ì ƒ
 o **
¬n Æ V â › ¢
8z~ kZ c*
**
`q
-’ðÃs ÜÆ #
Ö ÓZ®X ì ¿g} Š ~Š Z i M Iè ~ (,
]i Y Z
Š Zi M

Å
ì

}>
xs Z

y

~ 

ì

C ¶Åú
D ìt ä w D Z
ÕäO$
Ã

ì
&

t

V ZŠ **

X w2+ F,
— gz Z ~ŠÅ´Š øZ
Û } g ø ìt ó *
*™Ç **
z ì‡w!*
Ð wÅ+ Š q
-Z »xs Zgz Z„»xs Z

xŠ £gzZ³%»+Š#
Ö ‡Z
C ¹äxò zg **
Ññ 6X ǃ**
UÃx Âì‡zÇ**
Ü ß Z °ÂT e **

Ñx ÂCZ\ MX s§ÅwßZT
Þ ZgzZç{°‡q
-Z ! M [ Z
à V Zk
,
z Zg Š ã
C y M wz Z ã Z0
+ò à V ZŠ !*» G ñ ¯ C
Ù òzg „
ó] ZŠ ¢Æ VÍß¼B‚Æ kZ ì
ó @*
ƒ ì‡}Ìx Âì ] !*
ÏS¦X ì k

/**
gz Z ~$
+Ñ z xi Ñ ¿t n Æ [ zZ 
ì g w Z e Z e6,t £Æ VzuzŠ ì ; gï{Š c*
i hL ZÃX] 4C c*
] ¬ Z%t X CƒhZz 'Š ªgz Z 'Š ( óZOŠa
ä w D Z) ´X ñ ÎB; Ð Z ó} CÃx  kZ ðà M
h ™7Zg ZÍ L{ z ì
ó Š
Hƒ i ‚g Z ^
,Y **
» t £gz Z ] Zg ( Z k0*
ÆX
Å X ì c*
Z zÐ y !*
i Å+Z~ i Z0
+Z]gzp} (,
~g vgz Z ] ZŠ ¢} g v ì „g M S0
+M q
-Zt óz™ ÜÃV ¸K Z óî M ~ lƒ ó ì
ó ~ [ zZ ¸ct ! â ò 0*
ÆGx  L L
:ì H6,] â £zŠˆy M Œ
Û Xìh
+”~ (,“t X Ïñ Yá ™ Z h Z b§Åu 
á {zlÃ] ¬ Z%
—‡áøçûÒö†ô=ûÛöÖû] åø†ôÒø çûøÖæø ä´×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô Ðùô vøÖû] àômûô æø p‚Fãö Öû^eô äüøÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ôÖ$]çøâö™
# Š LuæX y â ‡T
(Physical) w!*
xŠ £t [ ZX xŠ £ÝZìt X Çì g™ƒxŠ £Ð Ù7“
 ZŠ',
„ » hèL G
Þ Zì t
X Ïñ Z”Ð ‰
Ü ¤ ó‰
Ü ¤[ ZX ǃ 4ZŠ~³%Œ ZxŠ £ C c*
Ã[ Z ǃxŠ £

Hy Ò Ð ,Ãy Z ä ~6,µñÆ k
,
g »6,#
å Z ]§X µ%&ÌÆ (Physical Coillision) xŠ £w!*
kZ
1î 3, g â ¡çE
L.xÐ}ëó%¬ ~xŠ £w!*
kZX N Y Mt ‚Ìt ~Æ{ kZ @*
Vƒ ; g™ ¦¡Ãy Z‰
Ü z kZX ì
7ð Zzgg » ! Z óî Y 4 ì ; g Y c*
t" k6,Vzg ó Z ñƒ B
Î Š »¤
/Z ; g¬¸ ~l k',{g !*
X î V Z:B; Ì~ fZæ K Z
] i Y Z Åä V ZB; pƒg ì‡6,© î0*Юgz Z© Âî0*Ю Passive Resistance :Ð }~ b ˜ Zh
+]
.ÃkZX M
h™
bŠ ËÅx  kZX z™ ½gz Zzg —Ãë!*
B
gz Zð(,Ð M Âì Y Y Hx Z Š Zì ˆƒ ë Z
Û âZ ‰
Ü ¤¤
/Zì @*M³% ZuzŠ X ì 7
Armed

ì ³% ~y
M gz Z ZŠ X x Z Š Z ª Active Resistance Ç ñ Y ¹ ~ b ˜ Z h
+]
.Ð Z X zC à vg ðƒ
: ‰ ØŠ wÅÌB; [ Z ªX xŠ £ ©c*
Conflict
—‡ †ºmû‚ôÏøøÖ Üûâô †ô’ûøÞ oF×Âø äø×# Ö] á$ ø]æø ]çûÛö×ô ¾ö Üûãö Þ$ø^eô áøçû×öiô ^Ïømö àømû„ô×$ Öô áøƒô ]ö™

]g Š ~g7 6,Šæ Åy Z G vZgz Z x¤{ zèYì „g Y Åk
B s ÜÆ Xˆ~Š ] i Y ZÃVÍßy Z ( Ð ` M ) L L

ó óX ì ‚
rg
V âzŠ Æ ]g ˆÅ ÷Œ
Û ™ Ÿ5 Š g â 9 Y gz Z c*
â
Û x Z Š Z ä xå ™ Z Ñ ˆ Æ ]ó s§Å {gëÜ æ X ågzŠ » ¡ çE
L.x gó zŠ V
g ®Z Z (,¹ » l çÅy Zèa óc*
ŠCÃvg ðƒ B
bŠ Å÷Œ
Û c*
ÍX c*
Š ¯ lz$¸ D Y s§Åx 
á Ðlgz Z^Ðl ÃV 2 Zg
+]
.å Hn²ä ~ 6ÃkZ å6,]g ˆ=g fÆ V 2 Zg „ y Z
Æ kZ X ì *
@ Y ¹ Active Resistance ~ b ˜ Zh
# {zì
Z
ó C™ ½Ã] ZŠ ¢ÆÅ Z
Û yƉ
Ü z ]úŠ ! zZt X xŠ £ ©ì @*
ƒ { zgz Zì @*M³%~y
Mgz Z òi Ñ~¿! zZC
Ù ˆ
gz Z ZŠ » xŠ £ ©b§kZgz Z D Ñ ~ y ZyÉ
Ü ¤ ~jK Z n Æ_ÃkZ  ٠Š ñƒ Dƒk
,5
+WÂÃ]úŠ kZ
X ì C™ Retaliate ]úŠ ! zZt gz Zì Lg™ M 7— ‚г% ~y
M kZ ˜ i ÑÃ]úŠ ! zZC
Ù Xì *
@ Yƒ q zѳ%~y
M
ÃkZ ë!*
Ä Â Âì C™ q zѳ% »x Z Š Z { z Z
# p¶„g™“
 ZŠ',X ¶„g Û{ z ÂJ
-[ Z XB‚Æ x Â Ç **
z ò ZgÆ ‰
Ü z
Ka ~y
M ÅŠ ˜ xŠ £ ©¸ »[ zZgz Zì *
@ Yƒ i ¸ M »xŠ £ ©6,µ% ~y
M gz Zì k(,
B‚Æ ‰
Ü ¤ ~g7 K Z nÆ_ 
ì @*
Y M‰
Ü z { z6,µ% ~y
M p¶7] i Y Z Å ä V ZB; Ì~ fZæ K Z å{ z ‰
Ü zq
-Z ì
ó *
@Y0ó v
ó Z −° w y L L
À
:ì @*M Þ Z êL 70ÆT
äö ×# Ö]æø ½ ÜûÓö$Ö †' nø çøâö æ$ ^ò÷nûnø ]çûf%vôiö áûø] oŠFÂøæø t ÜûÓö$Ö †ºnûìø çøâöæ$ ^ò÷nûnø ]çûâö †øÓûøi áûø] oŠFÂøæø ÜûÓöÖ$ 庆ûÒö çøâö æø Ùö^jøÏô Öû] ÜöÓönû×øÂø gø jô³ Òö™

—‡ áøçûÛö×øÃûiø Ÿø ÜûjöÞûø]æø Üö×øÃûøm
5Åqy MgŠ XƒI **
ðÃì Yƒgz Zƒín } g v~ ÏZ îÂG
q ðûì Yƒgz Z óì ˆ~Š™n
Ûk
B 6,?[ Z L L
5Åqy MgŠ ƒ
ó óX … Y 7?ì } YvZXƒÑn } g v~ kZ îÂG
ó I »q
~x *J
-‰
Ü z kZt Âì ˆ MC
Ù !*
Ð x *g Z Œ~g v²[ Z ! â › L
L Vƒ [ ‹Ã\ M ¬ ~ì { z (Target) s@ »w ykZ
ƒ: n Æ „ vZ À » À+ Š gz Z ñ Y ~Š : ÃÇ !*
]z Œ s ÜÆ vZ gz Z ñ Y ƒ: z
Û Ç !*
Š YzJ
-Z
# óÏ ñ Y 7
z ] %=ZDïE
L 8™Ò Z} g ø ÅkZì HŠ Z%ÐV Œ — ½äô ×# Öô äü×% Òö àömû‚ôùÖ] áøçûÓöømæ$ èºßøjûÊô áøçûÓöiø Ÿø oj# uø Üûâö çû×öiô^Îøæøü ó óX ñ Y

3™ X U Âì ð M ] !*
å
! zZ Ì}V ˜ Z®ì Š
H0! zZ)g¦èaVƒ @*
™n²B‚Æ ]gm~X D ™] ¶Â
~e
$ M kZ ì HÝZ { zp ì
ó Ì° »Z **
ó Ìw ¡Z ì
ì
ó Âg Ñ » V K7µ ðÃ~ kZX ì Cƒ ÒÃÅ
GE
:ìt { z ?ì èE4¨ÅZx Zgz Zì Š Z%
$=6,} i¤
Ä Â¦½ Zgz Z ] 5 ç ö™G
/Z šô …ûŸø û ] æø lôçF ÛF Š$ Ö] Ôö ×û Úö äüøÖ ì ] Z f ÅkZ sÜÁ q ^
,Y » kZ óì ÅvZ } it
X ì Z (,Ð ƒ
 ¸X ì ]z Œ ôÜs ÜÆkZt Âì ; g^¬»gz Z ËZÎÆvZ~ ] §

Hc*
â
Û 6,x £}uzŠ q
-Zgz Z —Øô³ ³jûÏø³ ³Öû] àø³ ³ Úô ‚% ³ ³ nøø] èößø³ ³ jûËô ³ ³ Öû]æøü: Š
Hc*
â
Û 6,x £q
-Z 0ÆÏZX ì Š Z%¸ ¹ ZÐV Œ
& £z w yV ; z <g ¨ —Øô³ ³jûÏø³ ³Öû] àø³ ³Úô †ö³ ³ føÒûø] èößø³ ³ jûËô ³ ³ Öû]æøü
z Y Z ³Z „ L Z È
ó ð ¸ „ L Z óvßÆFL Zgz Zx ¸„ K Z ! ås ÜÆÁîÏG
GL!Zgz Z¸g ZŠbÆx  C¨¤ { zp ó¸ .
-8™ d·ï
© ÂîG
S0{Å{x ¦½ Z¶ˆÅgñâ 6,] !*
kZx?Zz > ðÒ}ÅZ é<XE
Þ £æ [g ‡ Z
E
4E
54ÉZ ?{V ˜ ~% ïgÎgz Z/ÂïgÎ —äô ³nûÊô ]çûÎö†$ ³Ëø³jøiø Ÿøæø àø³mû‚ôù³Ö]]ç³Ûö³nûÎô ø] áûø]ügz Z —“Öô^³íø³Öû] àö³mû‚ôù³Ö] äô ³ ×# ³Öô Ÿøø]ü:ƒ ì‡6, Ã! zZÆ
èEG
ô
] â £V âzŠ  —ä´×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô ÐôùvøÖû] àômûô æø pF‚Fãö Öû^³eô äü ³øÖçû³‰ö…ø Øø³‰ø…û]ø pû„ô³$Ö] çø³âöü :ì ðƒy Òt y 
á ~i q
Ð Z ŃÅÆÔ Zz
ó óXƒg ZÍ **
„ Ht ÃVÃæì egz Z L Lû áøçûÒö†ô=ûÛöÖû] åø†ôÒøçûøÖæøü : Š
Hc*
â
Û ~y
MÆ


@x  C¨¤ » y Z M
h ™“
 ZŠ'
,ùÃ] !*
kZ { z ƒ
ó h ZzÐ ë!*
Ä Â]Š (z ]Š ª ÅXgz Z ] ZŠ ¢Æ VÍßX

1 zgÃf Îzx ªÆvZ + Š ‰
Ü ¤ ~g7 K Zgz ZÐ , ™¿ # Ð
ó , ™Ø Z'
× Â{ zX ñ Y Hì‡mz w°Ä Â6,© ™h 3 ZÐ 0
gz Z Vƒ â MŠÎÐ y Z ó, ™ ð â i M½ Ð V2 !*
ÆvZ { zì 3 Zg „ q
-Z nÆ Vzg ZŠÎ â
Û ÆvZ Z®XÐ , Š™sÜnÆ
$=Å \ ¬vZ
ã !*
ÛŒt vß X ñ Yƒn ç ÑZz ¦
ó gg ZŠ eh @*
, Š ™y !*
Û ¼ƒ
Œ
 ïŠ óð ó@ CZ n Æ ä™ì‡Ã#
Ö Ó ö™G 
zy

u{ z Â, Š
—‡ ¡÷mû‚ôfûøi ]çûÖö‚$ eø ^Úøæø †û¿ôjøßûm$ àûÚø Üûãö ßûÚô æø äüføvûøÞ o–FÎø àûÚ$ ÜûãößûÛô Êø äô nû×øÂø äø×# Ö] ]æ‚öâø^Âø ^Úø ]çûÎö‚ø‘ø Ùº^qø…ô àønûßô Úô ©ûÛöÖû] àøÚô ™
% iÆ kZÉ , ™: “ðÃB‚Æ ë!*
„— Å Ï0
+i§ £ L Z X N O ~ë !*
Åus ¬æLG
ógÆg Zh
+úŠÆ y ZZ¤
/Z p
GLE
" ¬ Z Ì~ y â ‡~EŠ ¿¯§t Âñ Y0[£zŠ°
†ø³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ãø¾ø™ X ì *
@ Y c*
Šg Z Œ
Û yz ¬ » q âq
-ZB‚ÆV2 !*
t X ì x`
ì
óì ÅvZ ÏZ } it ì
ó ì‡#
Ö ÓÅvZT6,x ´ @Æ] Ñ»X ì Cƒ]z Œ ¸ :
L Z (,Ð ƒ
 » —†ô³vûføÖû]æø †ôù³øfÖû] o Êô³ ö ^³ ŠøËø³Öû]
½
$=ÅkZ Ì6,kZ Z®
ÃwßÑZÝZ kZpX ì ÝqÃÏZ sÜg (Z » ¶Š ¬û äô ³ ³ ×# ³ Öô Ÿ$ ]ô Üö³ Óû³ vö³ Öû] áô]ôü : ’ e ムì‡#
Ö Óö™G
X ì © !*
»vZgz Zì ¦æ » ð Z}
.{ z |gŠ Âì ; g Zg¬C Z¤
/Z { z ƒ
ó ÌðÃX ” !*
£ óVƒ x Zú ƒ
ó x ¸ðà ƒ
ó u Zz ›
Û ðÙhg
bŠ Û{Æ c Z™à„ } g ø Zƒ vs§Å]z Œ î0%lkZ ‚f Z÷7
-e Z6,µñkZ Xƒg ZŠ Ãz »vZ sÜ óì { z Ây ›
K ZB‚Æ #
Ö Z0
+Ð :
L Æ ¿¯ §Æ „ VJ Z V ˜ …X å Zƒ ì‡y ZgzŠÆ xk
B «s ÜÆ ',» Z P } g ø ~ w ;
~ZgŠ Ë…Ð ™fÆ X Ì, Z vß¼ ~ õg @*
~g øì ê Š ]Š ÞÅ% Z kZ)lt V ; zì C7,h q yŠ¤
/
4&R,kZÆ xk
G
B «ä '
,» Z y Z X ì y 
á È c*
á Æ y ›q 

-Z Hg ( Z ¿¯ §„z ä VrZì M Zg – 
t ‚Æ 9ðG3E

g ZŠ Ãz »vZ sÜy ›n kZX © !*
Æ#
Ö Ó~ m,ôZ ëV ; å ¹5',å Hì‡nÆ)lÆ]z Œ ä #
Ö Ó~ m,ôZ
X Yƒ7g ZŠ Ãz »vZ)L{ zì Yƒ 

xzFzxiÑŠ ˜gzZyZZ
Ka ÅkZì á
Cw yŠ ˜t ™ Y6,w2, âgz ZÐN Y0ZgŠ â ÂÐN;h
+'
× Ãy ZX ZgŠ &ÆŠ ˜ t w q¾
©$E» kZ gz Z
Šã
CÅ y ZZ Š ˜ ì C M t ‚Ð s
# ZÜ] !*
t ðƒ ] !*
ÅŠ ˜ V ˜ ~ % ïgÎ ì zz ¸ X ì ` z² î0AG
} g v?Šgz Z y ; '
,ðÃÅkZ —Üûãö n% Þô^Úø]ø Ôø×û iô³ üX ì xƒñy Z¡y Z Åä 0*
Zg Ö Ð 3ƒ Z± ÂÐz™7Š ˜ X ì (Base)
: c*
â
Û ~g IïgÎkZç OX xzFzxi ÑŠ ˜ gz Z y ZZ nÆ~g égÐ @Zƒ Z±X ì 7k0*
äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô áøæû‚öâô ^rø³iöæø ä´ ³Öôçû³‰ö…øæø äô ³×# ³Ö^³eô áøçû³ßö³Úô ç+ ³iö ‡ ÜõnûÖô]ø hõ]„øÂø àûÚôù ÜûÓönûrôßûiö éõ…ø^røiô oF׳Âø Üû³Óö³Ö%ö ø] Øû³âø ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö] ^³ãøm%^ø³ ³ mþ5™
—ÜûÓöŠôËöÞûø]æø ÜûÓöÖô]çøÚû^øeô

6,wÎgÆ kZgz ZvZÅg ( ¢ ) y ZZ (ìt { z ) ?} Š ÑŠ ] Ð @Z ƒ Z±Ã ? ]g ˆ{ zà ?V î C ~ ! y ZZ I Z} Z L L

Å] Ât 7„ì G ÂÐ kZX ì k

/**
Š ˜B‚Æ y ZZ Zƒx¥ ó óX Ð V â Y K ZÐ Vß â L Z ~ { Zg ÅkZ z™Š ˜ gz Z
Š ˜ì @*
Ct ˆy M Œ
Û X ìt ñ c*
ì Ð¸Û tt c*
7c*
ì nÛ tB™Ã½ÜZg fÐ ] q ˜ Z ¨\ M X ì xi ѹÑ
: c*
â
Û XH
g 1 5
e
$ M Å] ZvïgÎnÆ?ŠX 7y ZZ Â7

½
Üö³âö Ôøòô F³Öæ]ö äô ³ ×# ³Ö] Øô³nûfô‰ø oû Êô³ Üû³ãôŠôËö³Þûø]æø Üû³ãôÖô]çø³Úû^ø³eô ]æû‚ö³âø^³qøæø ]çû³eö^³iø†û³mø Üû³øÖ Ü$ ³$ö ä´ ³ Öôçû³‰ö…øæø äô ³ ×# ³Ö^³eô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö] áøçû³ßö³Úô ©û³ Ûö³ Öû] ^³ Ûø³ Þ$]ô™

— ‡áøçûÎö‚ô’# Ö]
ó óX F ( ~ y ZZ òúŠ L Z ) vß { z sÜ ÂðñL L
GLG
" M kZ
Ã7Ã[|Z kZ~ ã ) F,
ä ~ n ÏZX áøçûÎö‚ô’# Ö] Üöâö ÔøòôFÖæ]ö }uzŠgz Z ^ÛøÞ$]ôq
-Z ó ñ M [|ZzŠÆù~g I ì
X ì 3g
/Â>gÎÐ Z !ì Hò : »ˆy M Œ
Û Âˆ7,™0~Ú~ V î 0*
nÆ1 zgЊ ˜ ~ { Zg ÅvZ›~EŠ ðä
/ZX ¾Ð M
: c*
â
Û óŠ
HHy Ò~ 24
e
$MÅ
àöÓôŠFÚøæø ^âøø^ŠøÒø áøçû=øíûøi 麅ø^røiô æø ^âøçûÛöjöÊû†øjøÎû] Ùö]çøÚûø]æø ÜûÓöiö†ønû=ôÂøæø ÜûÓöqö]æø‡ûø]æø ÜûÓöÞö]çøìû]ôæø ÜûÒö ðö «ßøeûø]æø ÜûÒöæ. «³eø! áø^³Òø áû]ô Øû³Îö ™
—‡àønûÏô ŠôFËÖû] ÝøçûÏøÖû] p‚ôãûøm Ÿø äö ×# Ö]æø ½ å´†ôÚûø^eô äö ×# Ö] oøiô ^ûøm oj# uø ]çû’öe$†øjøÊø ä´ ×ô nûfô‰ø oûÊô õ^ãøqôæø ä´Öôçû‰ö…øæø äô ×# Ö] àøÚôù ÜûÓönûøÖ]ô g$ uøø] ^ãøøÞçû•ø†ûøi
gz Z ì Y ~ (,
t Åœy M Œ
Û 6,Ì Z z ÑśŊ ˜ ~ { Zg ÅvZgz Z ›ÅvZgz Z ›Å ( ~
V ) wÎgÆ kZ ó›ÅvZ
Ð y Zì ˆ~ŠÄg Kãgz Zg £q
-Zt ‚ÆV â ›~ e
$ M kZVƒ @*
™n²nÆã ) F,
Åe
$ M k ZX ì e
$ M y !*
z
Ð V â ›y Z ! Ñ} Z c*
â
Û X ì w q H » V çà Š -Z ~g vßá { ^
,YQgz Zß™·z i Z F,
-Z ~ í!*
q
L Zì Š
Hc*
â
Û
L Z ~Š ó›ÅV œ L Z ~uzŠ ó›ÅV7 !*
L Z «X ß Z e ÏJ M ~} ÷ q
-ZÆ y Zö{”·~ wŠ L Z £ŠÈ


Hƒ© q Z~ y Z Ì»V çÅC
Ù Øgz Z Ç óe V â óBÅ[g ‡ Zz { ³Zgz Z Vzg ZŠ¸g L Z , v 0*
ó›ÅVçK Z ¶a ó›ÅVǸ
J
݁g !*
zg » kZ , ‚X ì H ¦ä ?B‚Æî e} (, Åw â kZ›”B‚Æy ZQX 0Ð ~EŠ þL $ ´ Ïõ 0*
t
$ ypä ?~ T ñ ) ä ?Ð œ~ (,
5kF
óñ Y M : ~g Z i !*
Š ‚ } T g hÑ8 0
+ZÃ ?0Æ Tì Hq
-Z: åG
c*
Î… b§Å ã 0*
ä ?6,öZg M z öâ i ÅXó GyÐ V â â g Z} (,ä ? ›ÅV â ky Z , ^ Mgz Z ñ Yƒ: N*
v}
Æ kZ ~uzŠ ó›ÅvZ q
-Z X ß Z e Ï&~ } ÷ }uzŠ n Æ .
Þ »[ Z X 0Ð ~E Š È â ‚z [ ò Z Ï&t X ì
gz Z Š
H{g − Z ÷ » V 癯Zy
M y Z¤
/Z ! q ¨
KÃX Z 7,~g ¸ Z ÷ ¨
KÃdŠ [ Z X ›ÅŠ ˜ ~ { Zg ÅkZ ~Šgz Z ›Å ( ~
V ) wÎg
ZŠ Z x|9» Zz í6,gîÆ } gz õ~ ! z™g OZgz Zƒg 2~ ª
 q ÅLÍ î Y Â Š
H7,~g ¸ Z ÷ ÑZz V çÅ ~EŠ È â ‚z ë´
½
gz Z} Š ‹ê C ZvZ ‚L L —‡ àønûÏô ŠôFËÖû] ÝøçûÏø³Öû] p‚ô³ãûøm Ÿø äö ³×# ³Ö]æø å´†ôÚûø^eô äö ³×# ³Ö] oø iô³ ^û³øm o³j# uøü î Yƒ «Š î YVƒ @*
™ ¹nÆä™
ó óX ê Š 7e
$Z@ ÃVÍßÉÃ, ZvZ
V dà Ìg Ñ » kZì …¸Ð Ñz Ì Z ÅkZgz Z à {Ð ›ÅŠ ˜ wŠ »y ›TX ìzÂ.
Þ ‡ð • Z  » Éà V Œ
+
0
k

z

¸g

C : å ¹Ät ä w D Z™ƒ W,OÐg Ie
$ M ÏZì ¨
 ¸óZ÷X ì @*
ƒ~
GLÅzŠ
t

ï
z

t

vZ
ÑZ
!Z
Ñ

z
ëz
ÈC
E
úL $J
-u Å„zg ¨}÷É w ZŠ ] !*
kZ { zì ð ‹Ã\ M ä ~ e
$ M Å] Zv ïgÎX 7„ì G ÂÐ Š ˜ Zƒ x¥
K Zgz Z Vß â L Z ~ { Zg ÅvZ ZuzŠgz Z ¯¢ ZÞÐ y Ù6fgz Z ùz d
$gÆ q âC
Ù q
-Z 
Ág zŠÆ ÇÈ ZZì ¬
XŠ ˜ÐVâ Y
» y 2Ãg e }uzŠgz ZŠ ã
CÃ&Š Þ~ y Z X xs Z È »g Z õ 0*
óy pg Äßgz Z e ó>Ãi ñ ê Z ó> +#
Ö ‡ Z ó]Š Þ î0*Юµš
nÆw2C
Ù ÅkZ ¶Å7w VÅ]g q!2& ä ~ Z® ó7„ eg¦»yÅ]g qË%Æy 2gz ZŠ ã
Cóì Ýqx £
ZuzŠ ðà »] ì
ó Hg ¨ä ~J
-V ˜ v
ó Z−°Š ˜ ZuzŠgz Z ¢ ¯q
-Z ÁgzŠÆ ÇÈ ZZX $
+Ñzk

/**
xs Z È »g Zt

k
/**
~Š)
ó i ÑZŠ~ y Z ‰ ñ â
Û y Òxi Zßk

/** 
Æ~zy
Z‹ ~uZ >gÎX @*M 7Ã= Ái Z Á%ÆŠ ˜ kZ3 Zg
Xì Š
Hc*
â
Û y ÒwßZt ~g Ie
$ M «ÅŠƒ ïgÎX ˆ~Šg Z Œ
Û ó/!*
àZ ÂóoÑ
— ‡†õfûnôìø ÜõnûÓôuø áû‚ö$Ö àûÚô kû×ø’ôùÊö Ü$ $ö äüjöFm! kûÛøÓôuû]ö gºFjÒô ‡†F³þÖ?ø]™

z ±ÂÅkZ Ìb ˜ Z ÅvZ −°Š ˜ X ì @*
™y Ò ] q ˜ Z Fh
+'
× n Æ bÑÅ /!*
àZ ÂÏZœy M Œ
Û . _Æ ÏZç O
X ì ,gz Z ô=

vZ−°wy:KaÅŠ ˜
oûÊô áøçû×öiô ^Ïømö àø³mû„ô³$Ö] g% ³vô³mö äø³ ×# ³Ö] á$ ]ô ü :ì š
M 8x £t X ì x ‹ ïzg f » kZt X ì Ka ÅvZ−°Š ˜ ÏZvZ−°w y ! V ;
:ì @*
â
Û ~ {• ïgÎ\ ¬vZ nÆá Zz ¶Š y Y~ 5 Zg kZì x £ dZ { zt —‡ ”
º çû‘ö†ûÚ$ áº^nøßûeö Üûãö Þ$^øÒø ^Ë& ‘ø ä´×ô nûfô‰ø

½
—‡áøæû†öÃö =ûiø Ÿ$ àûÓôF³þÖæ$ ðº«nøuûø] Øûeø lº]çøÚûø] äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ØöjøÏûm% àûÛøÖô ]çû×öjöÏûiø Ÿøæø™
: c*
â
Û ~ y Z/w M ïgÎgz Z

—‡ áøçûÎö‡ø†ûmö Üûãôeùô …ø ‚øßûÂô ðº«nøuû]ø Øûeø ½ ^i÷]çøÚûø] äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô ]çû×öjô Îö àømû„ô$Ö] à$ føŠøvûiø Ÿø™
X ¸ D ™ c*
â
Û z ig Mgz Z ÕÅkZ ~
V: x™ Z ÑŠpìû% «g Z { zt

ØøjøÎø^öÊø æøˆöÆûø] Ü$ $ö ØøjøÎû^öÊø äô ×# Ö] Øônûfô‰ø oûÊô æøˆöÆûø] áûø] löûô çøøÖ å´‚ônøeô ‚õÛ$ vøÚö ‹öËûøÞ pû„ôÖ$]æø
{0
+i= )Qgz Z V î Y c*
Š™Ogz Z Vz ±~ { Zg ÅvZ~ì z ig Mgz Z Õ~÷ì
ó y Y Å·
å ~B; ÆTnÅ kZ L L
ó óX V î Y c*
Š™Ogz Z Vz™k
B ~ { Zg ÅvZQ~ ( gz Z ñ Y H

G
: w ®N ¬Št Å ~
V: x™ Z Ñ~ g
$Š q Z ïE
L 3µ
Ôø×ô nûfô‰ø oûÊô é÷ø^ãønø Ôø×öòø‰ûø] oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Öø]
gz Z
Ôø×ô nûfô‰ø oûÊô é÷ø^ãønø oûßô Îû‡ö …û] Ü$ ãö ×# Öø]

:ì ðâ
Û y Ò<
L t K Z ä \ ¬vZ~!Š WïgÎp
—‡ ˆºmûˆôÂø p' çôÎø äø×# Ö] á$ ]ô ½ oû×ô ‰ö…øæø ^øÞø] à$ fø×ô ÆûŸøø äö ×# Ö] gøjøÒø™
ó Xó ì „
 Š'
,
igzZgz Mgzi„vZ GXÐg™ƒ¨
¸„wÎg}÷gzZ~ ( ì c*
Šâ
Û ðª)ì c*
ŠÉä\¬vZ L L
_U » äƒ [ ¦Æ wÎg b§kZ ~ ~C
À
Ù ªÝ ¬èa Dƒ: w >{ zgz Zì @*
ƒ ÝqDm{Ð s§Å \ ¬vZÃVßÎg
8X ì O» x?Zm ¼ ]|w V ~ (,Ð ƒ
 ÅT ‰ G O{ zç O X Š
Hc*
Š 7DàSt Ãx?Z :Y m
CZ% Z ì
ó
E
Ùø^³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³Îø ƒû]ôæøü ( x?Zm )¸ wÎg Ì{ zèa X ì ?Š q
-Z Ìt Å ã M üL¢g {0
+iÆx?Zm}]| k™Ì] !*
tV Œ
/Zx ¸{ z ì
¤
ó *
@ Y H_¬wÎgs§Åx ¸Tì Ì<
L t Å\ ¬vZQ —ÜûÓönûøÖ]ô äô ³×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø oû³Þùô ]ô Øø³nûñô\†ø³‰û]ô oû ßô³ ³fø³ ³Fþm Üø³øm†û³Úø àö³eû] o³ŠønûÂô
z { n„~ *Š ÏZ=g fÆw LZ [ Z±Ãx ¸kZ™ XÃy ZZ ÿL X3Z Âñ Ñy ZZ „ vßP } ŠznsÜs6,kZ ó} Š™g ï Z »wÎg
Ð w LZ [ Z±7Z :Hg ï Z »ð[ 7 M ä VrZX ¸ ‰ G _¬s§ÅL Zu Z µð }]|X ì *
@ Y c*
Š™uh gz ZŠ !*
,
'
!
-o
wz 4,
Ð wÅäZÆ ~
V·[ » ~ #
Ö ª[ Œ
Û ÷PG]| ì
ó ?Š nÆ x?Zm}Áz ,
4t X Š
HH7Š1 **
z –w q @*
XБ{'
× »•
 h z w LZƒ Z± ~Š· x ÓVð; Æ4 ZvZY 
á y Zgz ZÐN â
Û
B vZ−°Ð VÇ)Ð Zgz Zƒ ì‡w!*
k
Ö Óòs Z ðä
#
/ZX ì @*
ƒÐg ± ZÆ ûz µñX @*
ƒ 7‰
Ü zC
Ù w y% Z
7и
Û w y ÂN M òn Æ k
B vß n Æ ]gz¢h
+'
× c*
ƒŠ ñ ` ¯]gz¢ø
D Ð p ÒÆ ] Ñq ƒ 7gŠ³% »
Ð ~ XX `g Zæ ZÆŠ ˜ kZ X ì *
@ Yƒ n
Û „ íÃ/ÅgÅ6,y ›q
-Z ì q { z ó Šó ˜ L LpX Ç ñ Yƒt ñ¸
Û
ÆŠ ˜ kZ ó ów y L LX ì H r Z6,] Zg 
á Z ¡ä ~ ¯
) !*
Ɖ
Ü zŠzös§Å‰gz Z Vƒ [ ™™fÐ ,} g Š~ » ‰
:ì ~z%Ð {ñ k
,
Ù 1Z ]|~›9 ÎÐ ¿
C

Ñõ^ËøÞôù àûÚôù èõføÃûnö oF×Âø lø^Úø äü ŠöËûøÞ ä´eô 'û‚ôùvøiö ÜûøÖæø ˆöÇûøm ÜûøÖæø lø^Ú$ àûÚø Üø×$ ‰øæø äô nû×øÂø äö ×# Ö] o×$ ‘ø äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø
» kZ:ƒ w ì » kZ: ~ wŠÆ kZgz Z} ™: k
B ~ { Zg ÅvZ ñ Y%~ w q kZ ¿ c*
â
Û ä~
VvZ wÎg L L
C σ6,t ÎÆq âq
-Z ]ñÅ¿, Z ƒ ðƒ Za z ig Mgz Z ÕÅkZ:ƒ c*
M wì
ðñ
ð¤

Š°

:

]Š Þ

ì


óÔ

Áâ

:

¿! zZ :b ˜Zh
+]
.nÆŠ ˜
+]
h
.y kÑZ ‚… Vƒ b‡ » ] !*
kZ Ì~p ¤
/Zt { z X Vƒ L e ´g t ‚Æ ] Z|\ M ` M ~ ] !*
gz Z q
-Z
kC)gz Z ~gÅ)Ç !*
:gzì ~ ÏZ s ¬ X ’ e xgÃÐ ] q ˜ ZÝZ Å<
L z [ Âgz Z ’ e *
*™i Z %ZÐ ] q ˜ Z
K Z ÅgzŠC
Ù ì C M 7 ~g ZØŠ Ìt q
-Z „B‚Æ kZ p D Yƒ „
 k gz Z D Y M ™j g ~ y ; f Z ] c*
Ãß6,gî
7] !*
B‚Æ ] q ˜ Z y Zgz Z y !*
i kZ¤
/ZX Cƒ ~gz¢nÆ ƒÅ] !* 
 ] q ˜ Z mºP ÅgzŠC
Ù óì Cƒ y !*
i
Hgz¢w E ZÃ] q ˜ Z y Z nÆx ~ Zgz Z r š Z6,gîzzìt { Zg ã xgŠ q
-Š 4,
}÷Z®X ǃ7ZŠ Z h» r š Z ÂÏñ Y Å
t ‚Æ \ M ~Ã7ÆÑÏZ X Å<
L z [ Â ñ Y Hg Z 2 ZÐ á ZjÆ ] q ˜ Z y Z MÄL Zp

ñY

~6,¿! zZ kZX ì Š ˜ ÝZgŠ „ ¿! zZ L L ó ó[ zZ L Lì b ˜ Z ÅgzŠÆ ` M nÆ ó óŠ ˜ L
L Vƒ ; g™] Z`
Åä™n²
Ð á ZjÆŠ ˜ ä ~ X ì @*
ƒ µ Zz t
Û ‚ Z hð~ kZ% Z X Å, k
,
½Š¼Ðg ± Z à ßZgz ZÐ Vß é7KÆ {0]§ä
» ]úŠ ¬ Ð ƒ
 ÂÐ , ™] !*
Å [ zZ ë Z
# X Ï ñ Y w$
+K
M F,Å y Z ~ ¿! zZ ó Å y Ò (Levels) +&
bÑŠÃkZ ó**
g @*
Z~ V~ fÐ Z ó**
™x ¬ÃkZ ó**
;ÃkZ ó®
)
á Zz íÅkZ Propagation Å„! zZC
Ù n kZX Ç ñ M³%
X ì ˆƒ «[ Z w2ã xgŠ b§kZ Z®X ì @*
ƒi ¸ M »¿! zZ kZ ó*
*™"
$U*
hB‚Æ

ìk
,
/**
¦
^nƿ! zZ
Q~X @*M 7Æ®
) )%[ zZn kZX ñ Y H±7Z , ™w JÄkZ vßt !ì @*
ƒ H³% ZuzŠ »¿! zZ
s ” Zzà ò }Æ„zg ¨gz Z¬ _L Z ~ ó Š ñÌUz øZŠ ÿL X3Zgz Z x Z™ñ f\ ¬8 ~ T~ q ½ Z kZVzŠ™n²
ðà »+ Š6,gî~Š ZÐZ H7t ¦
/
Ù ~VzŠ™Ìs
C
# ZÜÅ% Z kZ6,µñkZX ñ Yƒ ãZz Ç !*
] !* 
Vƒ L e **
™y Ò 6,gî
ì Åx?Zm q â]|w VV ìgŠgz Z dZÐ ƒ
 Åk Z q
-Š 4,
}÷X ì $
Ë ƒ V6,R~Š ZÐZX ì ßÇ !*
t X Yƒ 7x »
ÆVz ]úŠÐ j§gz Zgî¾¾ä x?Zm[ 7 Mì @*
ƒx¥Ð· _Æb â ïgÎX ì g ï Š ]úŠ k',Îâñ h ‚
:ì Hn²~ Þ ZÓ Çg !*
B‚Æ]‹XQgz Z Ŧ)nÆ„Šx Z Å9
Û

oûÊô ÜûãöÃøeô^‘øø] ]çû×öÃøqø Üûãö øÖ†ø³Ëô ³Çû³jøÖô Üû³ãöiöçû³Âøø ^³Ûø³×$³Òö oû³Þùô ]ôæø ]…÷]†ø Êô³ Ÿ$ ]ô pû ðô «³Âøö Üû³âöûˆô³øm Üû³×ø³Êø ‡ ]…÷^ãøøÞæ$ ¡÷nûøÖ oûÚô çû³Îø löçû³Âøø oû³Þôù]ô hôù…ø™
Üû³ãö øÖ lö…û†ø³‰ûø]æø Üû³ãöøÖ kö³ßû³×ø³Âûø] oû³Þùô ]ô Ü$ ³$ö ]…÷^³ãøqô Üû³ãöiöçû³ Âøø oû³ Þùô ]ô Ü$ ³ $ö ‡]…÷^³føÓû jô³ ‰û] ]æû†ö³føÓû³jø‰û]æø ]æû†% ³‘øø]æø Üû³`ö eø^³nø$ô ]çû³ =øÇû³ jø‰û]æø Üû³ ãôÞô]ƒø!
—‡]…÷]†ø‰û]ô
³ » Vz ]úŠ Åk'
,Îâñ h ‚X Hg ï Z z nZ²ZÐ kZX H7wJé Â]úŠ Å ð b â]|ä kZX ¶_ƒ {Š%x ¸p
y ZZB‚Æ( ßP â ) kZ¸ vß„} hðgz Z L L — غ³nû×ô ³ Îø Ÿ$ ]ô äü³ ³ Ãø³ Úø àø³ Úø! ^³ ³ Úøæøü :ì Š
HHy Ò ~y
MÆ40e
$ M ÅŠƒ ïgÎÃkZ
x¥Ð ä™'
,D
+~œy M Œ
Û P } Š znX Á„ ¹ ªì ê Š Alittle ~ ~ m,ôZ ì ; g} Š p{ z ó ó¾L LV Œ ó óX ¸ ñ Ñ
ì eX å ; g Z h Z „6,¬{ z X ¶Å7w Jh‹úŠ ä d
Wq
-Z Ì~ kZX ¸ ñ Ñ y ZZ „á Zz yÆ y Z6,ÚP À Mì @*
ƒ
Vƒ:g »Zz y ZúZ ÞZùn† ZX ðƒ 7ë Z
Û ‹ óA : ¶‚w q¾ óVƒ ñ Ñy ZZ Ìvßgz Zá Zz ä Yu6,VèZP
rgz ZØŠ Î~ Vz ]úŠ k' 

,Îâñ h ‚¶ Š ]',rz #
Ö / Z Åx?Zm b â]|p!ƒùÄg7s§Åw2‹Z Â
V Œ Æ \ ¬vZ { z ó} Š Î~ x » kZ Ï0
+i ~g7 K Z ¿4q
-Zì $t ~ kZ n } g ø X c*
Š™ ZŠ ZÃ>¸
Û L Zgz ZØŠ
N M 7x¶‚ óÇA 7[ Z µ ðà Âì _ƒ xzn¢
A & Å ä™w JÃh óì [ %¤
/Z {Ñ çX ǃ [ x »gz Z zy

u
j§ÏZ X ì )¯Z ~'
,{ z Z® ó5 7„ µñ » ä™Äg 7s§Åw2‹Zgz Z ä V Z xŠ † Z X 7g]ðà » kZ ~ kZ X Ð
ƒx » „ ƒ
 t V Œ } g øvZhgz Z M
hƒ6,gî~Š ZÐZt gz Z Æ + Š x »} g ‚t ; @*
ó" ó½óög D

ó H,óš
M F,
Ð
X ì g
óf Î » + Š óx ª » + Š „
ó » + Š óVƒ ; g™¨Ð [ zZ [ Z ~ÃTσ ] !*
Ås@ ÝZ óσ ] !*
Åw2~y
M Z
#p
− ¹ ÌÂ »ÛZq
-Š 4,
}÷X ì e6,gî~Š ZÐZx »tŒt ì Yƒ ¿ÛZ ðÃV Œì óèE
L j8t Z÷ó~—uÅ+ Š
Æí{ zì e óYƒ 7x »¦½ Z ðÃ%Æ^Vƒ HQ ` Mgz Z Vƒ @*
™ ¹~X ì Yƒ „2Z ,
F Ã ¿ÑZzp
pg w ì ( Z ì
ó
V îà Z e y Z X ì Š
Hƒ w ©» {%izg **
7,ÆZ e À` M óì Cƒ^ÌÅy Z ó 3 » ƒÅVÍßm¾Zƒ nÆÑì eƒ n
T e **
Ñ [ zZ Å Z· Z ~ o kZ vß X 쇰Ìn Æ ~g » d
$CX ì Cƒ ^X Dƒ (Gangs) { z¤
/ÌÆ
C 7GÐ kZX ì k

/**
) )gz Z^nÆ+ Š§ Ö Zgz Z #
®
Ö ‡ Z Z®X Š ñ°{° ‡ !*
ÌÅy Z ó
îC 

Â

ðÃ

G

ƒ
g ZŠ

ñÎ

/Z
¤

g ZŠ b

g …k
H

g e **

x+Zßz Z õ 0*
X~ 1 3e
$ M Å ògØ >gÎ óVƒ @*
™ c*
ŠÅ~
VvZ wÎg·]|w V ~uzŠ @',Ç !*
Æ x?Zm b â]|
wÎg &~ y xgŠ ó~
V·[ » ~y
M gz Z x?Zm b â]| Az Z Ð p ÒÆ K
M F,ã â i ~ y Z ì
ó Zƒ™f » Ë° Z ð
Š „X~y
M z wz Z ¶ Š [ ZX D M ~ ‰z Ç !*
ð .ñ]| b§kZ óx?Zm}]|gz Z .ñ]| ó Z',Z ]|X 
tn ç »}uzŠgz Z !` Zù xŠ† Z Âðƒ 7ë Z
Û „ ‹ ó7g »Z z y ZúZ ðÃX ~Š ]úŠ k',Îâñ h ‚ä q
-Zì ª
Vƒ ; gÈÐg ± ZÆ! x » Å–
» ïz çˆÆkZgz Zl ìw ‚ä~X c*
Šâ
Û 0*
',[ zZ Ô™+ F,
x» *Š ~ k',äÀì

29 28
] c*
M Å ì ïgÎÐ Z !ì Hq Áêgz Z i q
Ð ÑZ/â X ¶ˆƒŠÅòs Z ƒ zZ J
-[²ñ ú{k
,b
„B‚Æ kZèa
: c*
â
ÛÉ
ó Ðá ZjÆ

½
½
àømû„ô$Ö]æø äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…$ ‚ºÛ$ vøÚö ‡]‚÷nûãônø äô ×# Ö^eô oFËÒøæø ä´ ×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü†øãô¿ûnöÖô ÐôùvøÖû] àômûô æø p‚Fãö Öû^eô äüøÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ôÖ$] çø³âö™

—Üûãö ßønûeø ðö «Ûøuø…ö …ô^Ë$ ÓöÖû] o×øÂø ðö \‚$ nôø] äüÃøÚø
E
7~g7 ÃkZ @*
# Šgz Z e
å Îg L Z ä Tì „vZ { z L L
|kZgz Z} Š™¨
 ¸6,+ Š øL 4E
ì 5B‚ÆhèE
LG
$Z@ Ã: w
C ó óX °g~ : Mgz Z J6,g ñ{ z B‚Æy Z vßgz Z wÎgÆvZ·
å X ì ° » „ ZÍÅvZ6,
x3,

Å
1',
Â
V Zg c*
î0ªGÒ7
ƒ
ðñ

ì

Š ѯ

Â

ƒ

ë!*

z

h

Ä ig

z y ZúZÆ xå ™ Z ÑÐ y 
á kZ { z åÝ ¬t »g ôZ nÆ + Šgz Z ÕZzÐ + Š ÅXvß { zX Ñ~g¦Ã^gz Z ‹
47E
-G
G
Ð ë\ M ( ~
V ) wÎgÆvZ} Z L 
L ì gÈ~ ]gz xq
-Z IÐg$
+ïz ç ê Z0
+Z [ MgŠ Éâ Š !*
ZŠ !*
pC
Ù ¶g »Z
!g— ì gÈ ó} Š â
Û «uQÅV\ M Ã\ M )g f} g øvZ=H ƒ
ó {Š Zg Z »\ M Ì <vZ pX ì gb 7 H
: å ¹ä VM â
Û : k ª6,V¹‚Æ( x?Zm ) .ñ]|…\ M
—‡ áøæû‚öÃô FÎ ^ßøãö âF ^Þ$]ô ¥iô ^ÏøÊø Ôøe%…øæø køÞûø] gûâøƒû^Êø™
ÐgÆV Œ Âë, ™k
B V âzŠgz Z ñ Y [g Zg vgz Z î Y ?:
gå —ì gÈ <Š c*
] »Å\ ¬vZ èg {Š „0Ä]|X σ]Š Xn } g ø **
· yp C Z V ; z Ç} ¤
/
Ä »\
å M V˜
twÎg »vZÃ\ M ë ó` ™& ¤Å\
å M ëX ` Ñy ZZ6,\ M ë Õø^ßøÎû‚$ ‘øæø Ôøeô ^³ß$³Úø! ^³Þ$]ô: ì gá {gtHÐ ë\
å M
™š Š ÃV¡z Z K Z ë ÂÐ , Š ¬…\
å M¤
/Z X Ð , Š w Z e~g«V c*
g ZÎK Z ë ÂÐ , Š ¬…\
å M¤
/Z nÅ Z}
.[ Z X ` ™

] !*
iq
Ð ÑZ/â gz Z Áê { zìt X ì @*
7,ZõtŠ z Û~ { Zg ÅTì ‘ ´i ZgŠgzŠ q
-Z »[²Ðq Y J
-Š âu',pÐ, Š
ÃkZ ƒ
ó : C c*
M F,
š
{zƒ
ó : ‚z Ä~ kZ ƒ
ó :C
Ù z %z »®
) ¤z †~ kZ ƒ
ó :e
$TÅmß%y ã
C~ kZ ƒ
ó : ‹¤
/Z
ÆòŠ7gz ZÄg7s§ÅVß2‹Z ƒ: m,³ bŠ y Y~ { Zg ÅvZ {Š c*
iÐ# g {0
+iÃkZ ƒ
ó : [8{Š c*
iÐ qC
Ù Ÿg ÅvZ
, ZÐ aÆ \ ¬vZÃ~
V:g8 M pX Zƒ: „ 7gŠn ç »µ%Œ Z óA : ¶‚, Zà ð b â]|X 7„Ð N M iZ%
ñ´Z v
ó Z à Z ]úŠ ä VrZgz Z ÑJ eÃ\ M L Z ._Æ kZ óHwJÃh‹úŠ ó¹ 6,© ‹úŠ ä VM‰ ïg » Z z y ZúZ
GL!‡ Zgz Z k Ü Z Z]Š Þ óxŠ £z “ ó‘ Ã zL óT
G
zZ
+Z”n Æ + Š ï
$ rzZ
+Z”n Æ + Š ï
L !‡ Zgz Z k Ü Z Z]Š Þ v
ó Z îG*Ю
~ 0Æ XXì‡B V{ z Å#
Ö / Zgz Z ·zñ gó ôZ z ã !*
Û ó~g &Y ~ iZ%Æ w yzŠ ˜ óxŠ £z “ ó‘ ÃzL óT
Œ
$r
g &Y, ZÃgå —Ð s§ÅvZ X Ïn ™7 {Ò M:gz Zì m™7J
- ` M: ã ¨
KZ õg @*
nÅy ZVƒ @*
™ Hn²B‚Æ t Nz 
wÎggz Z Ñ ~y
M \ Mèa —ä´ ³×ôù ³Òö àômû‚ôùÖ] o³×ø³Âø åü†ø³ ãô¿û³nöÖô™ : åï
á ~ >øZ
Û Æ\ M /Z + Šg Ö Z åÌn kZ N »[ ôZ
# Š %Y Z®
~ >øZ
Û Æ\
å M Ì**
™ì‡u6,ã ¨
KZ » â#
Ö ªÄ ª @*
Æ™Ç **
gz Z ì‡Ð wŦ½ Z x Âq
-ZÃhèE
LG

»x?Zm .ñ]|~ ‰z Ç !*
Ð ~ Ë° Z ðx+Zßz Z X s§Å 1 3
e
$ M Å ògØ ïgÎ M [ Z X å ‚
rg y 
á ~i q
Ð Zq
-Z
@] Z|V âzŠ ~^X å Š
Hc*
â
Û i Z
Û uÐ ]tÌÃðyzg ; ]|ð ¸ Æ \
å M nÆ$z ç Å\
å M 6,¬Š Å ØP 7 M X ì ™f
»]ó¯
) !*
Æg ï Zgz Z #Š Éu ónZ²ZÆ yú
Û ‚ì
ó gÑ @! z ‰
Ü z! ~É H,

M F,
ÅL Zu Z µ gz Z Vz ]úŠ x?Z
B‚ÆL Zu Z µ ÙP M Z
# X ¶‹ ÅVÅÑB‚Æ\ M X N Y òÐ^™áB‚ÃL Zu Z µ Zƒ¬Ã\ Mgz Z Š
HM³%
kl¸g Z Zƒ ¬)g f Æ Þ Z kz gz Z c*
M 7gŠ » w yn Æ f Îgz Z„ gó Ö Z óx ªÆ + Š³% ~y
M gz Z † Z Âã # ñ Zõ
: ¹Ð L Zu Z µä ð .ñ]|X î Yƒ 4ZŠ ~ ( ¦ )
—‡àømû†ôŠôìF ]çûfö×ô ÏøßûjøÊø ÜûÒö…ô^eøûø] oF×Âø ]æû‚% iø†ûøi Ÿøæø ÜûÓöøÖ äö ×# Ö] gøjøÒø oûjô $Ö] èø‰ø‚$ ÏøÛöÖû] š
ø …ûŸø û] ]ç×öìöû] ÝôçûÏøFm™
X c*
Š} Š [ Z ZgÃÆkZgz Z hà Š Ægz Z wŠ )
,óh~Š1 x ¸p
—‡áøæû‚öÃô FÎ ^ßøãö âF ^Þ$]ô ¡øiô^ÏøÊø Ôøe%…øæø køÞûø] gûâøƒû^Êø ^ãønûÊô ]çûÚö ]ø ^Ú$ ]‚÷eøø] ^ãø×øìö‚ûÞ$ àûøÖ ^Þ$]ô o‰FçûÛöFm ]çûÖö^Îø™
GL!‡ Z¤
.ñ]|9g; Z YÆvZ Â@*
ƒ e%Æ ‹±gz Z ] ¸¦½ Z x » » + Š ï
/Z Š
Hug z ¿! zZ t³
-Í‘z éE
"Zyzg ; ]|9}uzŠ „ ¶‚Æ y Zgz Z ð
4E
5E
Æ ä 3Š"gz Z à Š )
,ÅV¹‚pX @*
0*
ŠÐ Vð; ug IÆ x?Z éE
5.:XG
5G
~g v[ Zì _ Y ~Š »kl¸g ZÐ s§ÅvZX ¶~Š ]g t
KÃx ¸ä .ñ]|èÑqX e V: J
-Š¿! zZ ó¯
) !*
g ä \ ¬vZ t³» ã Á óà Š )
,kZ Åx ¸ óVƒ [ ‹Ã\ M ~ e
$ M { z XÐ î Yƒu {z x » **
ÂÐ î 3Š" óì g »gŠ È
X c*
Š ‹¬C Z lZŠ 0*
—šô…ûŸø û] oÊô áøçûãö nûjô mø è÷ßø‰ø àønûÃô eø…ûø] Üûãônû×øÂø èºÚø†$ vøÚö ^ãøÞ$^ô Êø Ùø^Îø™

y (J

-]æ kZ ) ~ ZõÏZt [ Z X ˆ~Š ™x ZwJ
-w ‚: e klng Z6,y ZÐzz Å à Š )
,gz Z ã â
Û **
ÅyZ L L

ó óX Ðg

HM6,y !*
i Åy ZñƒC¤
/wŠgz Z {Šgi M ã ZÐ [ Z } gÃgz Z à Š )
,óã â
Û **
óð ˜ e kZ Åx ¸xs Zm .ñ]|
—‡ àønûÏô ŠôËFÖû] ÝôçûÏøÖû] àønûeøæø ^ßøßønûeø Ñû†öÊû^Êø oûìôø]æø oûŠôËûøÞ Ÿ$ ]ô Ôö×ô Úû]ø Ÿø oûÞôù]ô hùô …ø Ùø^Îø™

ƒ: ‚z Ä~ kZ Xƒ:C
Ù »®
) ¤ z †~ kZ Xƒ±){ zpƒ‹¤
/Zì M$Ч Zz kZÆx?Zm .ñ]|
E
A. +E
â
Û ä gå 8 M 0Æ Tì g »gŠ ®
) ) { z n Æ kZ X Çn ƒ 74ZŠ ~³% ~y
M ¿! zZ Ì
p Ö Zˆ Æ ø Á% Z : c*
GL!‡ Z Zƒx¥:X ì *
z †ÁßZ òs ZAnÆ ä™ð õ%Æ + Š ï
@ Yƒ— í!h
+'
× ¬t b§kZ Æ ã% ZvZ D M
nÆäƒ M',{ÇÐ y Z ó Åy Ò+ ä ~ ÅŠ ˜VzŠ™n²Ìt ~ V Œ ì
ó $
+Ñzk

/**
) )±q
®
-Z F
F6,®

X ì YIÐ „ Â~« £Æ] ‰ ’Å7+Zgz Z] µF,
ÅÑóî !*
ŠÆ}Ñ ç¿ñ ZX ì xi ÑÏ0
+i ') Ì

=g f »kZgzZš
M F,
z]úŠ! zZ
C ì Hy Ò~ÄkZB‚ÆCgzp~ (,ä ~Š !*
M! Zº ZÃÌ Z ÅkZX ì @*M³% »š
M F,
B‚Æ]úŠ

$
A

V

Šã
C

~
6,

vM
K

gzZ

ï ~

u{

Â

Vߊ
x{
yZ
º Z ä) ´ w ì ~ œ
/
% » kZ óVƒ ÑZz ä ‹Ã\ M ~Ät ») ´ì y á Z÷X ì **
â ~såL]I% C ZÃy Z ä w D Z) ´

:

Äg

D
ß
#
Z

y

:

Æ

C ì y
áq
-Z K Z ÅkZì H ZŠ Z b§TÐ Z ä w D ZX ì 8
-g C Z CZgz Zx £ CZ C Z ó[|Z C Z C Zp ì
ó 1g »ÐÄÏZÆ
-Z
q

Â

gmZ

Â

g .i

W

ì Â
I
.nI.\ ì
çLG

è

"
xŠ â Š

yi
yi

»

#
Z

ì

x{

Â

ñY
ƒ
¢
©$E
X ì @*M6,` z²î0AG
y*t ~ ~²
á Ïg à Å) ´gz Z
E
i ‚gŠ
7 zgŠ
îJ0kI$ !*

z
GLE
3‹Ò]
ï

J

',

ZgŠp

¢

Va

ì C M ~Š z ‰
Ü ¤ ¦½ Z { zÐ Vzq y Z X ì Õgz Z z ig M Åw—Æ Þ Z ñ Ÿgt X ì v!*
mt óìÉ H,
t ó„ š
M F,
t
X ì **
Z”YÐ ] ¨¤gz Zë!*
ÃTì **
g â } Š6,WÃT
Ì Z z wÝZ ~ ¿! zZ& ì
ó ³%ª t pX xŠ £ ©gz Z x Z Š Z ¡ñ: ` ƒ y Ò  „z iZ%&Œ Z
Û Š ˜ V ˜ { zµ%zŠÆ kZX ì CƒÝqq z Zgz Z
ó » “ Cc*
ì
Ãgz Z xŠ £ C c*
ó%t gz Z ì³%ª X ǃРy M Œ
ouFæûø] ^Û$ Úô ÔøÖôƒFü:ƒ ÌÕB‚ÆkZ —‡ ]†÷nûfôÒø ]÷^ãøqô ä´ eô Üûâö ‚ûâô ^qøæøüX ì y M Œ
Û { zì g Z Œ ~B; ÆðñÒÈ nÆkZ
“ñy M ÛŒt ó Vz ]úŠ)g fÆÕkZ —èô Ûø³Óû³vô³Öû] àø³Úô Ôøe%…ø ÔønûøÖ]ô
o Êô³ ^³Ûø³Öôù 𺫳Ëø³nô Üû³Óö³eùô …$ àû³Úôù 躿ø³Âô çû³ Ú$ Üû³ Óö³ iû ðø«³ qø ‚û³ Îøü :ì Ìõ î0AE
Å-ïgÎ ì
ó yMŒ
Û ¸ Ì=g f »!Š WB‚Æy Z óÐ [ ÂI Z Ð
ó oo óÐ + JóÐ Wæ ì
ó Ìw Z]
.~ ÏZ —…ôæû‚ö³ ³ ³’% ³ ³ ³Ö]
oø³ âô oû³ jô³ $Ö^³ ³eô Üû³ ãö Öûô ^³ ³qøæø èô ßø³ Šøvø³ Öû] èô ¿ø³ Âô çû³ Ûø³ Öû]æø èô Ûø³ Óû³ vô³ ³Öû^³ ³ eô Ôøeôù…ø Øô³ ³nûfô‰ø o³ F³Ö]ô Åöû]öü :‰ MÐi Z0
+Z@e
$.j§x Ót~e
$ M kZ
áö!†û³ Ïö³ Öû] ]„ø³ ³âF o$ ³ ³øÖ]ô oø³ ³uôæû]öæøüÐ)g fÆy M Œ
Û gZ2
+ZX z7,
ŠÃ~yZyÆ“zxŠ £Cc*
Ùá~B;g ZŒÅy M Œ
Û :û ½àö³ Šøuûø]

4&G
4G
& Lû L ½ Èø×øeø àûÚøæø ä´ e Üû³Òö…ø„ô³ÞûŸôö
.nIE
.nIE

Û Ã„y M Œ
Û =g f »VâzŠçG
gzZg Z 2
+Z~TVƒ[‹e
$ M Å*%ïgÎÃ\ M~XÐ)g fÆy M Œ
Û çG
ô
ÒZ}g ø6,XXäeZZkZVƒ;g™{Š ¬Z »kˆZkZ LZ~û ½ ]‚& Ö% ^Ú÷çûÎø ä´eô …ø„ôßûiöæø àønûÏô j$ÛöÖû] äô eô †ø=ùô føjöÖô ÔøÞô^Šø×ô eô äö FÞ†ûŠ$ mø ^³Ûø³Þ$^ô ³Êøü :ì Š
Hc*
Šg
4G
&zg Z 2
.nIE
:ì Š
Hc*
Šg Z Œ
Û Ãy M Œ
Û Ð[|ZÕe
$.=g f nÆçG
+Z Ì~] c*
MzŠ «Å»ïgÎX ~Š7z§ ¾äDÿL X3Z
àømû„ô$Ö] àønûßô Úô ©ûÛöÖû] †ø=ùô fømöæø äö Þû‚öÖ$ àûÚô ]‚÷mû‚ônø ^³‰÷^û³eø …ø„ô³ßû³nöÖùô ^³Û÷ nù³ ô Îø ‡ ^q÷çøÂô äü $Ö ØûÃørûøm ÜûøÖæø gøFjÓôÖû] åô ‚ôfûÂø oF×Âø ÙøˆøÞûø] pû„ô³$Ö] äô ³×# ³Öô ‚ö³Ûû³vø³Öûø]™
—‡^ß÷Šøuø ]†÷qûø] Üûãö øÖ á$ ø] kôvF×ô ’# Ö] áøçû×öÛøÃûøm

kZ=g f »kZ óBÈ“zxŠ £ Cc*
Ãc*
BÈ Vz ]úŠ Zƒx¥ —‡ ‚önûÂô æø Íö^íøm$ àûÚø áô!†ûÏöÖû^³eô †û³Òôù„ø³Êøü :Ð y M Œ
Û PE
+
# %ÆkZ ä w D ZX c*
/I
X ¾ õG
¯ 7Ì=g f »÷zÃy M Œ
Û kZ Âä ëX ì y M Œ
Û !»
: YZ

È

zZ
z Z§ »

V *Š

yi
½w

zZ
g%
Ë%

-zZ

z

ûLE“Zz

p
¿i Z

“Š

z

z

f
áz

®!*

Æ x|z pp Dƒ Ñ!*
— gz Z { “6,Ìp Ö ZÆ kZ X ì k0
+!*
[pÌV gz Zì @*
` [pB; ì t w q »÷Zz
f
á ó®'g »zu Zg ‚ »kZgz Z“Š c*
ì @*
ƒ fp â Ð ~Š Z, ¿ Âc*
ñ OÆy M Œ
Û ÷z Zg ‚ » kZX ¯gz Z - e
$.Ðg ± Z
E
4Œ“Zz x ¬} g ø X ì Š
H{gÐ ] c*
ZzgË%gz Z 
Vƒ @*
™n²B‚Æ ]gm~ X D Ñ hu®Ð V ¹V ¹x¥: èEG

&gz Z y ÒÆ bc óì ˆ™g (Z ]gßÅ} g ZŠ Z {° ‡ !*
34E
Æ SÅV ðGG
-Z VÐ á ZjÆ V ( u®~gzŠ} g øÐ ¬$
q
+
“ñèÑqX ì Zg – »V ( u qçñÉ ®X ì ™f »] â Z™‘])Åòx Z™ñ 1z Z n
¶Š < c*
» ÅwŠX ì y M ÛŒt Âõ î0AE
÷zX z™ 1™Ýq[ Z NÆ™]z ˆ'ÂÅkZX −7,: ÌÀ F,» kZg »gŠ ‚ó#
Ö Ì'ÃkZpì y M ÛŒt ïq »%zÆ
tÃy Zgz Z} Š ™Šg Ug ¯Ð Zgz Z} ™: w JÌ‚f » y ¨
KZ w ëx ¬ q
-ZÃX óV *¹® 0*
zu" c*
] c*
Zzg ®n Æ Ãz
g Z Œ~g ø ~ xŠ £ C c*
Ãn Æ T]úŠX ì y M Å !*
Š ˜ ª : X ǃ H r š ZÐ=g fÆ kZ Xƒ: g » wŠ » kZ6,ä™
áø!†û³Ïö³Öû] Üø³×$ ³Ãø³iø àû³ Úø Üû³ Òö†ö³ nûìø) ) ì ~gz¢nÆkZX ì 7x »y ‚ M **
™w E Z6,gî 9ÃkZgz Z *
*™ ZŠ Z h» kZp ¤
/Zì y M Œ
Û
©!C Z ²zgGP Ã~
X ÏVƒ ã ÎV Š
H0
+i nÆkZX Ç} 7,N
QnÆkZÃy ZX N ¯ Ï0
+i åL}G
å t]g t
KÅ DDäü Ûø×$ Âøæø
𺠫³ ³ ³Ëø³ ³nôü »|» kZì ¦æ y M Œ
Û < Âg ¨Zg fX ì y M Œ
Û g Z ŒÝZ k 0*
} g ø ÌnÆkZX š
M F,
ì³% ZuzŠ 

G yzæ x Â} g7 } g7 gz ZnÆkZQgz Zì â „ V ¹V ¹nÆÑP H,
ä ëpVƒ~ —…ôæû‚ö’% Ö] o³ Êô³ ^³ Ûø³Öùô
^
^
׊gŠ
IEB&
øÒ ¨

C ì ¹š%gz Z H< âÌ»kZ ä w D ZX ì 7y M Œ
Û Âì 7g ¦
/~d ÃkZ1
E
wq
¶7
q
ö0 ß
EE
wZ¸
î0*™$
[ ZÑi Z
¹ Z²
çLc^I
iZ
>M
V M•

z

i‚

&gŠ

ÅkZpì CY u¿v M ÐÄÆ ¹ Z²~ wŠÆ kZX ì lƒæÐ [ ZÑÃà Z ¸gz Z ^~ w q L Z °ßl7 q L L
T Hn²ÌZ ä ~ 6X »gz» Z ° ÓZ Y Ëì ¦æ 7W,Z ðà » kZ Ẫ¼ nÁ !*
gz Z ó ì
ó 7g ¦
/}» y M Œ
Û ~À
:ì H{ z nÆ
—‡ àønûßô Úô ©ûÛö×ûÖôù èºÛøuû…øæ$ ðº«Ëønô çøâö ^Úø áô\†ûÏöÖû] àøÚô Ùöˆùô ßøÞöæø™

È { i ZzgŠt pà 8
- â „ Ð gŠgŠ ón w ”d Ã} g ‚ ä ëX Ç ñ Yƒ w E Z¼ ƒ
 gz Zì Ý ¬t » ~g Š **
Å kZ p
ñ f~ óN â
Û s ç= X ì **
T [pä w D Z ~gzŠ kZ ÌÃ] !*
kZ Vƒ &~ ! ǃ)g fÆ y M Œ
Û ÏZ ÌÉ H,
Xì 
» ë›y Z 7{g e Ì%G y Ò Ã| pì x¥Ãƒ
 { z Vƒ s 2ZgŠ T »û%z x £Æ y Zgz Z ÑÅx Z™
C ëÐ Cgzp¾X @*M 7Ã}gz Z~gzŠ kZ= { zì ZƒÝqÃ) ´u ZgŠ ZzgÅ »y Zgz Zì Zƒ6,w D Z s ÏZ
Z

§»

Â

Z

×

+Z
Zg0
+Z

¾q

Ëz Z

V M·p
îG
00kI±

ø›” !*

0
øMŒ
Û

!0

èZi

c

ð Z? ÅwŠÆ y ¨
KZ ð ‚g ÅkZgz Zì ©
8Î Zk
,e~ VߊÆy ¨
KZ { z n kZX ì x »Â¹ b Š™uh Ç !*
Ãy - L L
-8™ dt tg
$Š q Z ~ÄC
Ù <g ¨X ñ Y 1 ¯ y ›Æ™bvÐcÅe
$Z@ z ÕÅy M Œ
Û Ð Zìt 3 Zg4X ì J
é<XE
:Vƒ [ ‹g
$ut Ã\ Mì c*
ŠÈÐ ! p¾Ãx?Zz > ðÒ}ÅZ
DD Ýô‚$ Ö] p†ørûÚø áô^ŠøÞûŸô û] àøÚô pû†ôrûøm àø_6 nû=$ Ö] á$ ]ôEE

X ì fp â Ð ~tg
$uq
-Z ÌÄ ZuzŠì ! Zj » kZ ~Ĭ ó óyp‰ì *
@ Y™e
$Zu b§kZ ~Š zÆ y ¨
KZ y - L L
: Ä c*
gŠ { z} Š`
Z 7Z \ ¬vZ óÅ] Z`
gz Z È ~ (,ä ! ôËX ì @*
ƒ y -q
-ZB‚Æ y ¨
KZC
Ù c*
â
Û ä xå ™ Z Ñû%q
-Z
~pì óV ; L
L c*
â
Û ~[ Z ä \ M ó óX ì ÌB‚Æ\ M ! ~
Vg—H L
L Hw ZÎä VrZ óBùJ
-ëÕt ÂD ™
X ì ½ä) ´~Ä}uzŠ ] !*
{ zìt ó óX ì 1™y ›Ð Z ä
I
\
.nI. îG
V M ·p L L
00kI±X D ™y Ò ~ q^}uzŠ) ´Ð Z X ǃРgî¾y ›{ z p ó ó0ø› ó” !*
t ó0ø M Œ
Û çLG
ó @*
ì
™e
$Zu~Š z} g7 ì t c*
F,
{ z Ìy M ÛŒt Âì @*
™e
$Zu~Š z} g7 ì { zC
Ù i¤
/Z X ì @*
¯ y ›Ãy -y M Œ
Û
C ì ¹ä w D Z ÌÃ] !*
kZX ǃbZiù W,Z »C
Ù i ƒ: W,í!{Š c*
iÐC
Ù i t c*
F,
/ZìC
¤
Ù ª
ŠØ

VY

Äg

VO

Va

ŠØ

Va

VY

m!*
tXì *
@ Y0y ¨
KZ Zƒ Ñ$
+Ç !*

KZ { z [ ZX ì *
@ Y M [ zZ q
-Zg0
+ZÆ kZ Âì *
@ Y™e
$Zug0
+ZÆ ËZ
# y M ÛŒt
@¬q
-Z ó~pÅg0
+Zt ó[ zZ m!*
t X Vƒ ; g™ï
á x|C Z ~ÄkZ nÆ ä™¿Ã] !*
~ X ì ~pÅg0
+Z ì
ó [ zZ
) g fÆ y M Œ
Û g0
+ZÆ y ¨
KZ T ǃt Âx|ÝZgz Z ª » ó Šó ØvŠ V ˜ L LX Ç ñ M Ð V ¹[ zZ:gzì k
*Ð7 » [ zZ
V ˜t nÆkZ [ ZX Iw$
+g Z Š Z ÅkZX Š
Hw$
+Ãt z Z i » kZX ˆw$
+{ óà ZzÚ Š ÅkZX Š
Hw$
+V ˜ nÆkZ óˆ M ~p
X ì Ý ¬ * Ý ¬t [ Z nÆ kZ óñ Y F,Z y M Œ
Û ~ wŠÆ ËZ
# ìn ç Ñ Z z ó ì
ó ; g%cÝ ¬ Za ì ; gƒ âÈ ˜ L É
L ì 7{ z
©$E» kZ
~ wŠÆ Tñ Y M ~Š z ®
) ) ±q
-Z ÅM ZÆ, Z¤
/Z Vƒ ; gÈ~ n ÏZ X ì Š
Hw$
+Š°z [£gz ZÃî0AG
+ZÆ Z :vZ y Zçg x Z™/ôX ì $
Ë 0Ð7 »[ zZ @ ¬ ~pt Âñ Yƒ , ¦
/Y y M Œ
Û
vZ G
î*Юñ ´ Zgz Z ã ZZ ¶ g0

ág ZŒ~B; q
-Zgz Z y M Œ
Û ~B; q
-Z ó®
) ) y â ‚zu" gz Z Ï¿t X å Zƒ Za „ ª
z$
+Åy M Œ
Û ÏZ/_
.» ã !*
Û zg ôZ nÆ
Œ
«z ¾æÙ¯Zy
M gz ZŠ1 **
z –Ç !*
Ù¯Z wz Z ~F²¿Æ w ‚ägz Z ¶ð Z”YÐ V ßxzŠ ʼn
Ü zÆ„z òŸ™
X å Î ä ZØZ}»+ ŠÆ„vZ6,V ¸´y Zgz Z å c*
Š™4Š"* !*
Ði
Û Z à Ñgz Z
óy M Œ
Û g Z Œ~B; } g ø n Æ lZ ì{@ W ó Levels zŠÆŠ ˜ BÈV- c* 
+zŠ Å¿! zZt x¯ ÿLuq
E
ÆY 1 9 6 5~™á x ³»y M Å !*
Š ˜ ÏZVƒ @*
™n²6,gîÆ G
î*™3Å!*
$/X y M Œ
g
Û g Z Œ~g ø ÌnÆxŠ £gz Z “ C c*
Ãgz Z
³Z ðà ó7{g ZŠ Z ðà ó7¶‚ ðÉ
Ü z kZX H q zÑÃx » kZ Ë@Ç !*
ä ~™ Mgƒ ÑX å Š
Hƒ vgƒ ÑÐ w Z‘ ‚~y
Zz Z
ì‡ðsÑZ®
)
á ÑZg ZŠQX ÏZ ñ » kZ „Šp ‚gi
+g sz6,„Šp ó´ â „Špñi
+Z » kZ „Šp ËÂÑe `g e » ó ót x
Ð L LX 7
Å t Z]Æq^kZÆã ; ñ]‹ **
Ññ]|„B‚ ów q]gßà Zz ó ót x
Ð L L„z óËÌ{ zX H
Ì

ú

Å

_

K

~g Y

w

ì

»[ »Égz Z G ì‡ôÆ y M Œ
Û î0œÅ_~ V ¸´ Fy ZgzŠ ÏZ X å ; gÉÌ° gz Z å ; gN Š ÌÛ óå ; g™ÌÈ
ó óy M Å Z x Z}
.³Z ~ œ
/
% L L~ t x
Ð ä ~ ~ bZz ZÆ Y 1 97 2X ‰ − Xg »Z z y ZúZi Ú Zt » ]úŠ Åy M Œ
Û X H q zÑkgŠ
% iÆ kZgz Z
~ ‰zÆ Y 1 97 2gz Z ½ 6,kZ ä ] Z|wŠ ÿL X3Zgz ZqŠgŠ ‰v:Z X H7 { » x ªÆ òO Z y M Œ
Û x OZæLG
C å H `gŠÄt ~ *¼Åg2ŠQgz Z Å {ƳZ ä ~X ˆƒ 쇳Z {°‡ !*
!~

³Z 

Ì

~
gz Z

å
V ZŠ i Zg

Ë 

}%


[Z


B= ÂÐ s§ÅvZ ÌÅx »TgzZì c*
M 0Ì ~F²kZX ‰ g ¦
/
6,x ªÆ³Zw ‚{g !*
ãŒ
ÛJ
-Y 198 4Ð Y 1972v:Z
Åy M Œ
Û ½g çzxE ó] ZyÅòO Z y M Œ
Û y M ÅZ ì Y ó9ƒ óiR,
g ZÛ; g óF,Ê nÆkZ óx ª »³ZXì t ‚Æ] Z|\ M { zì
Æ ] !*
æz kzgŠgzZ}gzŠÆ Vzà}uzŠÆ yÎ 0*
n Æ äàx » y M ÅZ à Z qg ]úŠ óx ª »„ n Æ ®
)
á Zz í
óx OZ » VƒÇš
M F,ã M Œ
Û ~ VzàZ Šó ZZ » ã M Œ
Û ‹ Z¢õ[ ZgzZ V²Ð» y M Œ
Û óÒÊ䙤
/YZÃg¦ì YÆ + Š )Š f
Š ˜L L\ MÃVñ»ƒ
 y ZVƒ Le~ñ ZrnÆÑkZsÜx »t ä ~gó \ ZÆy Î 0*
yzÛnÆx ÏZ „B‚
$ g f W,
r šZ î0œG
ñÐ ƒ
 ÆgzŠ kZÐ s§Å„vZ îG
S0{Å{Z
# c*
M Ì{z‰
Ü zq
-ZX B™ `gŠ~z q LZ %Æy ZÄÆó óy M Å!*
Å kZ { z ó ŠñV Œ ¶‚}÷ óàJ
-ÚÍÚÍÆ o kZ x »ˆy M Œ
Û Ð x **
Æ ó óò† Z L LJ
-{ â {gG } g7 6,y n,z 8
u- ez6,q
-ZÆ~z KЊ !*
M xsZ Z
# û%«X 7„
Û ) »dÃkZ~Xì 7yn,z 8J
- ` M VŒ }÷Ð, ™& ¤
&
CųZ ‰
»¶ øL ÒE
Ü z kZ Âñ Ñ p=™á m,
?Åk
,
g »Ð yZÄÆ ó ó[ 2 Z L L: Zizg~ ug MZ y pg íŠÆ ³ZgƒÑ r
#™
ƒx Z¤
/z6,q
-ZÐ y ZÄÆó ó[ 2 Z L L»4{g !*
: Zizg~y pg}g7 ¹ä VrZX Š
HYÐ y Z™JZÐ V ; z~X å; gƒk° Z
ì @*
ƒg »gŠ‚q
-Z] ‡zZ ÎnÆe
$ Mq
-Z=ì
ó ˆ~g â #
Ö ¹ä~X ǃ **
™y Ò¼~}g !*
Æ}g 0*
-ZÃ\ M ~kZX Ç
q
ì¢
A &: ÅkZ~íÅ]gmä~? H ÇV¼~‰
Ü zпkZ~X ìg™ «4{g !*
= nÆ}g 0*
-Z\ MgzZ
q
M :Zz~ k° ZƳZ ózŠ™ÁgÃyZÆ™äZ ÂÐ {)z ñ e ÅyZ™Èt Ð Vß Zz íŠ~X < lˆÃgzZ Ë\ M ] Z`
:gzZ

Â, Š Ì4 õ 0*
óH Ht ä \ M‰ƒu}÷WZg Zƒ
 Âc*
CZ
# ä ~ ? ånç H ?¸ r
# ™yà Y7 ä V¹‚X Š
H
$ g f kZ { z !ß
ÏKgq
-Z ~÷ ó7„ Vƒ ÑZz#g » *Š kZ~ ÝZ ~ ó á Zz#gÆ *Š kZ { zX¸ ZzÐ ÌZ Å r š Z î0œG
XÃw Èz I Z}÷:=: Ñ
ó : Zƒ ÅC
Ù !*
Ð kZ=gzZ Vî Yƒ®Š ~ *Š ÏZ~Vƒ Le~gzZ óVƒ\~ ÏZ~ ì
ó *Š {e
@*
™gàæ
¾ t ~6,g ZÜZÆV¹‚ ¹Ð yZ ä ~X¸ìg8 ñ e ÌZr
# ™{z óŠ
H™JZ {g !*
zŠ~6,g ZÜZÆWZg Zw q¾
g Zzß » ó óò† Z L Q
L ¬m,
§ ó óÝ Z L L~ „ ypgw ‚}ŠQ óZƒí6,~z Kx Z¤
/z6,» ó ó[ 2 Z L L: Zizg~ ug M Zy pgw ‚zŠX Vƒ
n²n kZ~yxgŠ óZƒ »x Z¤
/
z6,» ó óò† Z L L~ y xgŠ Ç!*
# QX c*
Z
Šâ
Û Za 3 ZgtÐ am{ LZ ä\¬vZX Zƒíx Z¤
/z6,

Hc*
Š™ÈÃx Z¤
/z6,
kZ7
-e Z åZƒÛ{ zX å; g™y Òg ZzŸ » ó ó[ »ÉÆœy M Œ
Û î0œÅ_L L~x Z¤
/
z6,
kZ~Vƒ; g™
:ìíG~kZgzZìê» „vZtVƒt¬~ì Zƒ»{zÐ Z
#
—‡ áøçûÛö×øÃûiø Ÿø ÜûjöÞûø]æø Üö×øÃûmø äö ×# Ö]æø ÜûÓöÖ$†' nø çøâö æ$ ^ò÷nûnø ]çûf%vôiö áûø] oŠFÂøæø ÜûÓöÖ$ †ºnûìø çøâöæø ^ò÷nûnø ]çûâö †øÓûøi áûø] oŠFÂø™
]gßÐF²gzZì „g Yá((™ é=ì k\ ¸ ÅVÍß óˆƒ Za k\ q
-Z~½o)g fÆx Z¤
/z6,Æ ó óò† Z L LkZ
àx »y M Œ
Û ~™ Yàà` M¤
/ZX Vƒ (:ZzV ŒÃ ðÅ-c*
] Zg Å] ZÔgzZVƒ À
_à ðÅßÐgƒÑ˜À~ìtw q
LZ ÂTgÑ Ìk'
,k# ÌZë¤
/ZgzZ å } Y yÃ:gzX c*
¯ Ãx Z¤
/z6,Æó óò† Z L Lä \¬vZ=g f nÆkZì ] !*
Ù ªÂVƒ ; g
C
Xì „g MÃw Zj ZC
Ù „ ¶$
Ë ƒ7Za k\ âZ~}Ñ çgzZ åYƒ7Za sg ¬ î0ªGÒ7WzÚ ZÐ b‚zzù Zg fŠzö
$ g f Zg ø „ y M Œ
g Z Œ~g ø n Æ “gz Z xŠ £ Cc*
ÃX ì ]úŠ î0œG
Û Vƒ L e *
*™n²IÐ x !ZÆ W~ T¾
ʼn
Ü z X ì ˆy M Œ
Û g ZŒu Zz ~B; } g ø Ìn Æ “Ð y -gz Z ÑX ì g » T § Zg ø „ y M Å !*
Š ˜ X ì œy M Œ
Û
éZ x ªq
-Z X , q + F,W,í!zŠ ~ kZ óì c*
Š x Z¤
/z6, ä y M Œ
Û n Æ ÑÉ H, 
Vƒ ; g™n² i ) ZÃ7Æ e
$Š zö
: å c*
MB‚Æy 
á ¹ : Z¬»éZx ª~ Z’ZX ] P Œ
Û z ]z ˆÅy M Œ
Û {Š c*
iÐ {Š c*
iB‚Æ%F,
~x ªkZ ~uzŠ
—‡ ¡÷nûiô †ûiø áø!†ûÏöÖû] Øôiôù …øæø äô nû×øÂø û‡ô æû]ø ‡ ¡÷nû×ô Îø äö ßûÚô “ûÏöÞû] æôø] äü Ëø’ûÞùô ‡ ¡÷nû×ô Îø Ÿ$ ]ô Øønû$Ö] ÜôÎö ‡ØöÚôù ˆ$ ÛöÖû] ^ãøm%^øm5™

: c*
M ¬ÂÅg ( Z ^¥q
-Z ä kZ Z
# ~ˆ
—Ôø$Ö è÷×øÊô ^øÞ ä´eô ‚ûr$ ãøjøÊø Øônû$Ö] àøÚô æø™

]§nÆ y M Å !*
Š ˜ ÅðñïÈ q
-ZÐ X g ÏzŠt ó]z ˆz ] Z Œ
Û sîÅy M Œ
Û ~x ªÉ 7k
HYŠêgz Z k
HY »] Zg
“ñ‹úŠ kZgz Z ðƒyÅ
X ì ðƒ Za | @*
~!Š Wgz ZîAE
1á ‰
Ü z {Š c*
iÐ } i Z0
+Z ä ~ì k ˆ Z= óå L e ã ™n²t ‚Æ \ M ' !*
t ~ sfÆ y M Å !*
Š˜` M~
~÷ ä ] Z|x Ó Vƒg Z ¦
/
]ð • Z » Y »Ñ] gz Z ] Z|g›ZŠ óx Z™ ñ f Ø
ó æ ~Š !*
M º Z £Z G **
Ññgœ[ » ~ X ì
y - L ZŠpgz Z ]Š XÅ䃊 â i MŠÎs ÜÆ ë!*
…™á ~B; Ãy M Œ
Û kZ ä \ ¬vZX c*
â
Û®
) ÐzÂÃ] Ÿzc
:ñâ
Û «= ÂÅä™w E ZÃg ZŒÅy M Œ
Û kZ nÆä ±Ð ÑL Zgz Z
äßÚ ^Þ†Òƒ Üã×Ö] ½ èÛu…æ p÷‚âæ ]÷…çÞ æ ^÷Ú^Ú] ^ßÖ ä×Ãq]æ Ün¿ÃÖ] á]†ÏÖ^e ^ßÛu…] Üã×Ö] ^Þ…çfÎ oÊ ^ßj'uæ ‹Þ] Üã×Ö]
ànÛ×ÃÖ] h… ^m èru ^ßÖ ä×Ãq]æ …^ãßÖ] ð«Þ]æ ØnÖ] ð^Þ] äiæ¡i ^ß·…]æ ^ß×ãq^Ú äßÚ ^ßÛ×Âæ ^ßnŠÞ^Ú