Makalah Lkoloal 1umbuhan

ulasan !urnal Þopulasl 1umbuhan

1PL ÞCÞuLA1lCnS Cl Motos moctooto Mlq ln x
kC1C Su8ulS18lC1ţ 1AnAP uA1A8ţ WLS1 SuMA1L8A
Cleh ť
Amlen 8amadhan lshak ( 3423082008 )
Anlsa Svabrlna (3423080213)
Peldv uanlaLl(3423080213)
MuLlara SvaflLrl (3423083268)
nur Azlzah (3423083261)


!urusan 8loloal
lakulLas MaLemaLlka dan llmu ÞenaeLahuan Alam
unlverslLas neaerl !akarLa
2010
Þendahu|uan
Sesual denaan peraLuran perundanaŴundanaan dl lndonesla (undanaŴ
undana noŦ 4 Lahun 1982 LenLana ÞokokŴÞokok Llnakunaan Pldup) kekavaan
alam vana berupa flora dan fauna berada dl dalam penauasaan neaara unLuk
dlmanfaaLkan baal sebesarŴbesarnva kemakmuran rakvaLŦ lnl beraLrl bahwa
semua [enls saLwa dan Lumbuhan llar berada dalam perllndunaan pemerlnLahţ
aaar dapaL dlaLur pemanfaaLannva sesual denaan azas vana lesLarlŦ
ul dalam undanaŴundana konservasl PavaLl (pasal 20 LenLana
Þenaawasan !enls 1umbuhan dan SaLwa) dlnvaLakan bahwa saLwa dan
Lumbuhan lLu dlaolnakan ke dalam [enls vana dlllndunal dan vana Lak dlllndunalŦ
1umbuhan dan sawa vana dlllndunal dapaL Lerdlrl darl [enls vana populaslnva
dalam bahava kepunahan dan vana [enls populaslnva [aranaŦ keLenLuan
menaenal hal lnl dlaLur denaan peraLuran pemerlnLahŦ !adl seperLl halnva
denaan daLwaţ Lerhadap Lumbuhan llarpun ada keLeLapan sLaLus dlllndunalŦ
Alasannva adalah bahwa Lumbuhan llar besar kemunaklnannva maslh banvak
vana belum dl amankan dl dalam kawasan konservasl alamţ balk dl dalam suaka
alam maupun dl dalam kawasan pelesLarlan alam (1aman WlsaLa alamţ 1aman
naslonalţ dan PuLan 8ava)Ŧ 1umbuhan vana demlklanţ [umlah populaslnva dl
alam makln Lurun dan semakln lanaka aLau Lerancam punahŦ unLuk
menvelamaLkan [enls Lumbuhan llar semacam lLuţ spesles per spesles dlLeLapkan
sLaLus hukumnva sebaaal Lumbuhan llar vana dlllndunal undanaŴundanaŦ
Masalah vana Llmbul darl penlnakaLan pendavaaunaan sumber dava alam
adalah menurunva kuanLlLas ([umlah populasl) dan kuallLas (keraaaman [enls)ţ
sehlnaaa sLaLus populasl Lumbuhan llar berada dalam keadaan Lerancam punahŦ
lndonesla bersamaŴsama denaan Zalre dan 8razll menuruL laporan 1he uS
naLlonal Academv of Sclence vana ber[udul Converslon of 1roplcal MlosL loresL
merupakan neaaraŴneaara daerah huLan hu[an Lropls vana pallna banvak
kehllanaan spesles LumbuhanŦ ÞemerlnLah lndonesla menebana 900Ŧ000 hekLar
huLan per Lahun dan dlperklrakan hamplr semua huLan daLaran rendah dl
lndonesla akan dleksplolLasl men[elana Lahun 2000 aLau pallna sedlklL
seLenaahnva pada Lahun 1930 merupakan penvebab kemunduran LersebuL
(Lucas dan Svnaeţ 1980)Ŧ
Suwelo (1991) menaaLakan bahwa 1hreaLened ÞlanLs CommlLLee of luCn
pada Lahun 1970 menerblLkan º8ed uaLa 8ook" vol vţ LenLana floraŦ ualam buku
LersebuL klraŴklra 20Ŧ000 Lumbuhan alam darl 2ţ3 [uLa spesles flora dlkaLeaorlkan
lanaka dan Lerancam punah men[eŤana Lahun 2000Ŧ 8ahwa darl seklan banvak
lLuţ hanva sedlklL sekall (Lldak ada 10 spesles) Lumbuhan alam lndonesla vana
LercanLumŦ Pal lnl bukan karena [enls vana Lerancam punah Lldak adaţ melalnkan
Lumbuhan asll lndonesla vana LercaLaL dl dalam 8ed 8ook uaLa mellpuLl enam
[enlsŦ ulanLara keenam lLu salah saLunva sudah punah dal saLu [enls lalnnva saaL
lnl populaslnva Llnaaal 30 lndlvlduŦ Spesles vana laln aaak berunLuna sebab
mereka Lerllndunal dl daerah konservasl alamŦ Salah saLu penvebab punah dan
[arananva populasl Lumbuhan llar adalah kurananva perhaLlan pemerlnLah dalam
menceaah kepunahannvaŦ luCn (1980) menaan[urkan kepada neaara dl dunla
unLuk menaeluarkan peraLuran berupa laranaan eksplolLasl baal Lumbuhan vana
dlkhawaLlrkan akan punahŦ
unLuk menvakan persepsl LenLana sLaLus suaLu lndlvlduţ Survlval Servlce
Commlsslon for ÞlanLs and Anlmals Lelah meneLapkan kaLeaorl berlkuL ť
1Ŧ LxLlncţ valLu Laksa vana Lldak dlLemukan pada LempaL vana
munakln dlLemukan aLau pada LempaL vana munakln
dlLemukan aLau pada LempaL dlmana la pernah dlLemukanŦ
2Ŧ Lndanaeredţ valLu Laksa vana berada dalam bahava kepunahan
dlmana usaha penvelamaLan Lldak munakln dllakukan blla
facLor penvebab Lerus berlanasunaŦ
3Ŧ vulnerable valLu Laksa vana sedana menu[u endanaered blla
facLor penvebab Lerus berlanasunaŦ ?ana Lermasuk dl dalam lnl
mellpuLl semua populasl vana sedana menurun [umlahnva
aklbaL eksplolLasl vana berleblhanţ kerusakan hablLaL aLau
kerusakan llnakunaan vana lalnŦ
4Ŧ 8areţ valLu Laksa vana [ulah populaslnva sedlklL LeLapl Lldak
seperLl keadaan dlaLasŦ
Þerllndunaan muLlak Lerhadap [enls Lumbuhan alam vana pernah
dlLeLapkan adalah Lerhadap 12 [enls meranLl (oteo sppŦ) penahasll buah
Lenakawana melalul suraL kepuLusan MenLerl kehuLanan Lanaaal 18 Mel 1990
noŦ261/kpLsŴlv/1990Ŧ keLeLapan MenLerl kenuLanan lnl klranva dapaL dl[adlnak
rlnLlsan unLuk mellndunal [enlsŴ[enls Lumbuhan llar vana bersLaLus Lerancam
punahŦ
1umbuhan Andalas (Motos moctooto MlqŦ) merupakan flora khas
SumaLera 8araLŦ unLuk kawasan Melanesla (lndoneslaţ Malavslaţ llllplnaţ dan
Þapua nualnl) hanva dlLemukan dl beberapa lokasl dl daerah SumaLera 8araL
anLara laln dl lembah Cununa Merapl dan Cununa Saao dl seklLar 8aLusanakarţ
Cununa 1alanaţ Manln[auţ Sunaal Þuar dan 8aLana 8arusŦ Selaln dl SumaLra
8araLţ Lumbuhan lnl dldapaLkan dl daerah Þeaununaan Plmalava mulal darl
Assamţ Slkkln sampal Palnan dl Chlna (Þemda 1kŦl SumaLera 8araLţ 1991)
Pevne (1987) menaaLakan bahwa Lumbuhan Andalas Lersebar dl daerah
Llnaal Þadana kea rah selaLan merupakan penahasll kavu aweL dl ÞanLal
SumaLera 8araL (SumaLras WesL coasL)Ŧ Seorana peaawal dl ulnas Þenaalran dl
lorL de kock Lahun 1909 menaaLakan bahwa pada mulanva Lumbuhan lnl
dldapaLkan dl daerah 1anah dan 8onulanpu (sekarana 1anah daLar dan
8anobampuŤ Cud Aaam)Ŧ Pevne (1987) dan Corner (1962) vana menaaLakan
bahwa Lumbuhan lnl memlllkl beberapa nama daerah sesual denaan LempaL
dlmana la dlLemukan seperLl Andalas (Mal)Ť kerLau (Sund)Ť Pole 1anduk (1oba)Ť
Andaleh (Mlnaak)Ť karLau (8enk) dan Andalas (lad)Ŧ 1umbuhan lnl menuruL
8acker (1963) serlna dlLemukan bersamaŴsama denaan Lumbuhan Altlooeo
excelso dan loJocotpos sppŦ ul daerah huLan hu[an peaununaan vana basah
sepan[ana Lahun pada keLlnaalan 1300Ŵ2400 meLer dl aLas permukaan lauLŦ
1umbuhan Andalas bersama denaan buruna kuau besar (Atovslooos
otoos) sesual denaan kepuLusan MenLerl ualam neaerl nC 48/1989 LenLana
Þedoman ÞeneLapan ldenLlLas llora dan launa uaerah SumaLera 8araL Lelah
dlLeLapkan sebaaal llora dan launa ldenLlLas Þrovlnsl SumaLera 8araL denaan Sk
Cubernur kuP 1kŦl SumaLera 8araL noŦ SkŦ 332Ŧ33Ŧ414Ŧ1990 Lanaaal 4 AausLus
1990Ŧ Cubernur [uaa menahlmbau ÞemerlnLah uaerahţ masvarakaL dan semua
plhak unLuk dapaL menaembanakan dan men[aaa kelesLarlan flora ldenLlLas
SumaLera 8araL lnlŦ
ul daerah penvebarannva dl SumaLera 8araLţ Lumbuhan lnl sanaaL
LerbaLas sedanakan pemanfaaLannva maslh sanaaL lnLenslf karena kuallLasnva
vana cukup balkŦ ÞenaamaLan dl lapanaan memperllhaLkan bahwa walaupun
sebenarnva Lumbuhan lnl dapaL mencapal 40Ŵ30 meLer aLau leblhţ namun vana
LerdapaL sekarana adalah Lumbuhan denaan baLana relaLlf kecll denaan dlameLer
20Ŵ30 cm sa[aŦ Pal lnl Ler[adl karena sebelum Lumbuhan LersebuL mencapal
ukuran opLlmal Lelah dlLebana unLuk dlperaunakan sebaaal bahan peraboL dan
banaunan (Þemda 1kŦl SumaLera 8araLţ 1991)
1umbuhan Andalas sampal saaL lnl belum dapaL dlbudldavakan melalul
bl[l sebab bl[lŴbl[lnva [arana dlLemukan vana masak sebab sanvaL dlsukal oleh
hewan seperLl buruna dan verLebraLa lalnnvaŦ SaLuŴsaLunva cara
perkembanablakan alaml adalah melalul sLek akarŦ Sebenarnva Lumbuhan lnl
dapaL dlbudldavakan melalul sLek pucuk namun peker[aan lnl belum
memasvarakaL dan kalaupun ada maka sanaaL [arana vana berhasll sebab bakal
Lumbuhan lnl harus dlperhaLlkan kelembapan dan lnLenslLas cahava maLaharl
vana dlperlukan (Þemda 1kŦl SumaLera 8araLţ1991)Ŧ
Sampal saaL lnl belum ada keLeLapan (peraLuran pemerlnLah) vana
melarana aLau membaLasl eksplolLasl Lumbuhan lnlŦ Selaln unLuk bahan
banaunan dan peraboL seperLl vana Lelah dlsebuLkan dl aLasţ akLlvlLas manusla
berupa pembukaan huLan unLuk lahan perLanlan dan perkebunan dl daerah
penvebaran Lumbuhan Andalas dl daerah lnl sudah dlpasLlkan akan
mempenaaruhl popllasl Lumbuhan llar lnlŦ
MellhaL kenvaLaan vana ada maka suaLu usaha pelesLarlan harus
dllakukanŦ Salah saLu usaha awal vana dlsarankan oleh luCn (1980) adalah
survev lapanaan auna menaeLahul populasl dan sLaLus Lumbuhan vana
dlkhawaLlrkan LerancamŦ Sehubunaan denaan hal LersebuL maka Lelah dllakukan
sLudl populasl Lumbuhan Andalas (MŦ moctooto MlqŦ) dl kecamaLan x koLoţ
kabupaLen 1anah uaLar SumaLera 8araLŦ,etodo|og| Þene||t|an
ÞenellLlan lnl dllakukan denaan mensurvel semua daerah LempaL
dlLemukannva aLau pernah dlLemukannva Lumbuhan lnlŦ Þencacahan lndlvldu
vana ada denaan keLenLuan bahwa maslnaŴmaslna lndlvldu dlkelompokkan
menuruLť
1Ŧ Seedllna (semal) vana merupakan permudaan pohon mulal
darl berkecambah sampal keLlnaalan 1ţ3 m aLau vana
mempunval dlameLer baLana kecll darl 2 cmŦ
2Ŧ Sapllna (saplhan) valLu permudaan pohon vana Llnaalnva leblh
darl 1ţ3 m aLau vana mempunval dlameLer 2Ŵ10 cmŦ
3Ŧ Þole (Llana) valLu pohon muda vana berdlameLer 10Ŵ33 cmŦ
4Ŧ Þohon dewasa vana berdlameLer leblh darl 33 cmŦ (WvaLLŴ
SmlLhţ 1936 clLŦ Soerlaneaara dan lndrawanţ 1978)
!uaa dllakukan wawancara penalslan kuesloner denaan pemlllk lahan
menaenal penaeLahuan mereka LenLana Lumbuhan lnlŦas|| dan Þembahasan
uarl penellLlan vana Lelah dllakukan maka darl 24 desa vana ada dl kecŦ x
koLo maka hanva ada 7 desa vana padanva dlLemukan 1umbuhan AndalasŦ
namaŴnama desa dan [umlah Lumbuhan Andalas vana dlLemukan dapaL dlllhaL
pada Lable 1Ŧ

1abel 1Ŧ namaŴnama desa dan [umlah Llmbuhan andalas menuruL kelompokŦ
nama uesa !umlah lndlvldu menuruL kelompok
Seedllna Sapllna Þole Þohon
8alal SaLu 28 10 20 43
Alr Mancur 1 1 4 9
!aho 0 7 1 3
1ambanaan 0 0 4 20
1lao Suku 3 0 1 10
Slnaaalana 4 0 2 0
!umlah 36 18 32 83

uarl 1abel 1 dl aLas dapaL dlllhaL bahwa darl kelompok seedllna
dlLemukan 36 lndlvlduţ sapllna 18 lndlvlduţ pole 43 lndlvldu dan pohon 83
lndlvlduŦ uarl penaamaLan lapanaan vana dlllhaL LuLuLan dan Llpe penaolahan
Lanah sanaaL menenLukan sekall keberadaan Lumbuhan lnlŦ ulLln[au darl [enls
LuLupan Lanah maka kelompok seedllna domlnan LerdapaL pada daerah vana
relaLlf Lerbuka sedanakan pada daerah vana LerLuLup relaLlf rapaLţ seedllna sullL
unLuk dlLemukan dan pohon merupakan [enls vana domlnanŦ ulduaa Lumbuhan
lnl merupakan Lumbuhan plonlr pada daerah vana Lelah dlbukan dan kemudlan
dlblarkan LerlanLarŦ Þada lahan vana penaelolaannva dllakukan secara lnLenslf
maka kelompok pohonlah vana umum dlLemukan sedanakan kelompok seedllna
relaLlf sedlklLŦ Pal lnl Ler[adl karena pada umumnva sebelum Lanaman keras
dlLanam maka Lerleblh dahulu lahan LersebuL dlLanaml Lanaman semuslmŦ
MellhaL keadaan vana demlklan maka sudah saaLnvalah semua Llndakan aLau
upava konservasl balk secara ln slLu denaan membanaun kawasan suaka alam
aLau kawasan pelesLarlan alam (undanaŴundana noŦ 3 Lahun 1990 LenLana
konservasl sumber dava alam)Ŧ
Masalah konservasl Lumbuhan Andalas dl hablLaL alamlnva dl SumaLera
8araL cukup mendesak unLuk dlwu[udkan LeruLama denaan semakln meluasnva
ae[ala demam menanam ossloveto pada beberapa Lahun belakanaan vaknl
se[ak dlLeLapkannva kabupaLen 1anak uaLar sebaaal kabupaLen CasslaveraŦ
SeLlap Lahun ueparLemen kehuLanan melalul Subbalal 8ehablllLasl Lahan dan
konservasl 1anah mendlsLrlbuslkan raLaŴraLa 80Ŧ000 baLana blblL kullL manls
kepada masvarakaL secara cumaŴcuma berlkuL dana menanaman dan
pemellharaannva melalul Þroaram 8lblL 8anLuan uesaŦ Anonlm (1993)
menaaLakan bahwa pada Lahun 1990 sampal 1994 pemerlnLah daerah
kabupaLen 1anah uaLar menaraeLkan perluasan daerah sebesar 1000 ha dlmana
raLaŴraLa 800Ŧ000 blblL dlsalurkan seLlap Lahunnva secara cumaŴcumaŦ ?ana [elas
apa vana Ler[adl dl lapanaan saaL lnl sanaaL menaancam kelesLarlan Lumbuhan
ldenLlLas Þrovlnsl SumaLera 8araL lnlŦ keblasaan baleaa valLu ke ladlna bersama
vana Lerkoordlnlr denaan balk dlperklrakan bakal meluluhlanLakan hablLaL dalam
wakLu dekaL blla upava pelesLarlan Lldak seaera dllakukanŦ ulmanaŴmana lahan
dlbuka dan ossloveto dlLanam denaan laLar beakana pemanfaaLan lahan
LerlanLar dan mensukseskan aerakan se[uLa pohon vana sedana dlcananakan
pemerlnLahŦ uesaŴdesa LempaL dlLemukannva Lumbuhan lnl dlpasLlkan sebaaal
benLena Lerakhlr perLahanan Lumbuhan AndalasŦ


es|mpu|an
uarl hasll penellLlan vana dllakukan LerllhaL [elas bahwa keberlanasunaan
populasl Lumbuhan Andalas (Motos moctooto MaqŦ) vana merupakan Lumbuhan
khas proplnsl SumaLera 8araL sudah semakln berkuranaŦ Þopulaslnva semakln
Lersalnal oleh keberadaan Lumbuhan laln vaknl osslvleto vana senaa[a dlLanam
oleh masvarakaLŦ
8erdasarkan 1he Survlval Servlce Commlslon for ÞlanLs and Anlmals of
luCnţ kaLeaorl vana cocok unLuk sLaLus darl Lumbuhan lnl adalah vulnerable
vaknl Laksa vana sedana menu[u endanaered blla facLorŴfakLor penvebab
kepunakannva Lerus berlanasunaŦ
Lanakah konservasl Lerhadap Lumbuhan lnl perlu dlLlnakaLkan balk darl
plhak pemerlnLah maupun plhak masvarakaLŦ ÞemerlnLah dapaL membuaL
kebl[akan unLuk men[aaa kelesLarlan Lumbuhan lnl denaan dukunaan darl semua
aspek dalam masvarakaL menalnaaL penLlnanva Lanaman lnl bukan hanva
sebaaal svmbol darl suaLu daerah LeLapl [uaa sebaaal salah saLu Lumbuhan
penun[ana ekoslsLem alaml dl daerah LersebuLŦ
@ @-@ J@D.@      ¯ °f¯f f°¾f%% °¾ff °f%%  f°f%% .fff€%% -f%%  ¾f° – ff¾.f ¯ff f°¯9 °– ff°f¯ D° ¾f¾- – fff  .

9 ° ff° ¾f °–f° ½ ff° ½ ° f°– ° f°–f° ° ° ¾f %D° f°– D° f°– -  f°  °f°– 9 9 °–°–f° ½% fff° ff¯ f°– ½f €f f° €f°f f f ff¯ ½ °–f¾ff° ° –ff ° ¯f°€fff° f– ¾ ¾f ¾f°f ¯f¯f° ff ° f ff ¾ ¯f © °¾ ¾ff f° ¯ f° f f f ff¯ ½ ° °–f° ½ ¯ °f f–f f½f f½ ¯f°€fff°°f¾ ¾f °–f°ff¾f°– ¾f  ff¯ D° f°– D° f°– °¾ f¾ ff %½f¾f  °f°– 9 °–ff¾f° °¾ @¯ f° f° ff% °fff° ff ¾ff f° ¯ f° –°–f° ff¯© °¾f°– ° °– f°f°–f ° °– @¯ f° f° ¾ff f°– ° °– f½f  f © °¾ f°– ½½f¾°f ff¯ fff ½°ff° f° f°– © °¾ ½½f¾°f ©ff°–  °f° ¯ °– °f f ° f °–f° ½ ff° ½ ¯ °f f ¾ ½ f°f °–f° ff  f f½ ¯ f° f½° f f  f½f° ¾f¾ ° °– f¾f°°f f ff ff ¯ f° f ¾f ¯°–°f°°f ¯f¾ f°f f°– ¯ f¯f°f° ff¯ff¾f°°¾ f¾ff¯ f ff¯¾ff ff¯ ¯f½° ff¯ ff¾f° ½ ¾ff° ff¯ %@f¯f° J¾ff ff¯ @f¯f° -f¾°f f° f° ff% @¯ f° f°– ¯f° ©¯f ½½f¾°f ff¯ ¯f° ° f° ¾ ¯f° f°–f ff f°nf¯ ½°f D° ¯ ° f¯ff°© °¾¯ f°f¾ ¯fnf¯ ¾½ ¾ ¾½ ¾½ ¾ ¾ f½f° ¾f¾¯°f¾ f–f¯ f°ff°– ° °–D° f°– D° f°– .f¾fff°–¯ f½ °°–ff°½ ° ff–°ff°¾¯ ffff¯ f ff ¯ °°f f°f¾ %©¯f ½½f¾% f° ff¾ % f–f¯f° © °¾% ¾ °––f¾f¾½½f¾¯ f°f f f ff¯ f ff° f°nf¯½°f ° ° ¾f ¾f¯f ¾f¯f °–f° f f° f ¯ ° f½f° @ D -f°fnf ¯€n °n f°– © .

° ¾°€@½nf.¾ ¾ ¯ ½ff° ° –ff ° –ff f f f° ©f° ½¾ f°– ½f°– f°f f°–f°¾½ ¾ ¾ ¯ f° 9 ¯ °f° ° ¾f ¯ ° f°–  f f° ½ f° f° ½ ff° f¯½ ¾ ¯f f° fff° ° f ° ° ¾f ff° ¾½f¾ ¯ °© f°– f° ff ½f°– ¾ .

¾ °–f°f ½f f f° ¯ ½ff° ½ ° f  ¯° f° ¾ %nf¾ f°°– %  %%¯ °–fff° ff@ f ° 9f°¾.

¯¯ €D.

- ½f ff°¯ ° f°# ff #II °f°–€f ff¯  ¾ f f ¯ f°ff¯ f ©f¾½ ¾ ¾€f f –f° f°–f f° f°nf¯ ½°f ¯ °© f°– f°  ff f ¾ f° f°f  f°f ¾ ¾ f % f f f ¾½ ¾ ¾% ¯ f° ff¯ ° ° ¾f f°– nf°¯ f° f°f °f© °¾f°– f°nf¯½°f ff f ¯ f°f° ¯ f° f¾ ° ° ¾f f°– nff ff¯  ff ¯ ½ °f¯ © °¾ f°ff °f¯¾ff¾f°f¾ f½°f f¾f© °¾f°°f¾ff ° ½½f¾°f °––f °  ½ ¾ ¾ f°– f° f–f °°– ¾ f ¯ f ° °– f f °¾ f¾ ff¯ ff ¾f ½ ° f ½°f f° ©ff°–°f½½f¾¯ f°ff fff°–°f½ ff°½ ¯ °f ff¯ ¯ °n –f ½°ff°°f D.

- %% ¯ °–f°©f° ½f f ° –ff °f °¯ °– ff°½ ff° ½fff°–f° ¾½f¾ f–¯ f°f°– fff°ff°½°f D° ¯ °ff°½ ¾ ½¾ °f°–¾f¾ ¾f°  f n .

¯¯¾¾°€9f°¾f° °¯f¾ f¯ ° f½f°f –  °n f f¾f f°– f ¯f° ½f f ¯½f f°– ¯°–° ¯f° ff ½f f ¯½f f°– ¯°–° ¯f°ff½f f ¯½f ¯f°ff½ °f ¯f°  ° f°– ff¾ff°– f f ff¯ fff ½°ff° ¯f°f ¾ff ½ ° f¯ff° f ¯°–° ff° f €fn½ ° f ¾ f°–¾°–  I° f  f f¾f f°– ¾ f°– ¯ °© ° f°–  f €fn½ ° f ¾ f°–¾°– f°– ¯f¾ ff¯° ¯ ½ ¾ ¯f ½½f¾ f°– ¾ f°– ¯ °° ©¯f°f f f ¾½f¾ f°– f°  ¾ff° f f ff ¾ff°°–°–f°f°–f° .

 % ¯ ½ff° €f f¾ ¯f f ff D° ff¾f° . f f f¾f f°– ©f ½½f¾°f ¾  f½ f ¾ ½ f ff° ff¾ 9 ° °–f° ¯f f f½ © °¾ ¯ f° ff¯ f°– ½ °f f½f° f ff f f½ © °¾ ¯ f° % f ¾½½ % ½ °–f¾ f °–ff°– ¯ f ¾f ½¾f° . f° ¾f %° ° ¾f .ff¾f ½°f f° 9f½f -–°% f°f ¯f° f½f f¾ f f ¯f f ff f°fff°  ¯ f °°– . °  f°f° f°––f . ° °f°f°°f°f f½f ©f °f °¾f° ° ¯ ° °– © °¾ © °¾ ¯ f° f f°– ¾f¾ f°nf¯ ½°f @¯ f° ° ff¾ %. f½ f° °°– f– ¾ f f¾f°–f °°– @ff°– .¾ ¯fnf .  - $½¾ I$  f½f° .f°°©f °–f 9f f° ff°– f¾  f° ¯ff ff ¯ f° ° f½ff° f f 9 –°°–f° ¯fff ¯f f ¾¾f¯ °¾f¯½ff°f° .

°f%9 ¯ f@ ¯f f ff % ° %%¯ °–fff° ff ¯ f°° ff¾ ¾ f f f °–– 9f f°– f f ¾ ff° ¯ ½ff° ½ °–f¾ f f  9f°f ¯f f ff %¯ff¾ J ¾ nf¾%  f°– ½ –ff °f¾ 9 °–ff°  n f° ¯ °–fff° ff ½f f ¯f°f ¯ f° ° f½ff° f f @f°f f° °f°½ %¾ ff°– @f°f ff f° f° f¯½  –f¯%  ° %% f° .

f% f%° %  @f° %@ f% ° f %.° %% f°– ¯ °–fff° ff ¯ f° ° ¯ ¯ f½f °f¯f f f ¾ ¾f °–f° ¯½f ¯f°ff ¯f°¾ ½ ° ff¾%. ° ff¯ - – - $ °f°– 9 ¯f° 9 ° f½f° °f¾ f f° f°f f f ¯f f ff f .°ff% ff % °% f° ° ff¾ %f % @¯ f° ° ¯ ° fn %% ¾ °– ¯f° ¾f¯f ¾f¯f °–f° ¯ f° °– f n ¾f f° 9 nf½¾ ¾½½  f f f° ©f° ½ –°°–f° f°– f¾f ¾ ½f°©f°–f°½f f °––f° ¯  ff¾½ ¯ff°f @¯ f° ° ff¾ ¾f¯f °–f° °– f ¾f %–¾f°¾ f–¾% ¾ ¾f °–f° ½¾f° .

 f½f°¾ f–ff f°f°f °f¾9°¾¯f f ff °–f° ° @ ¯f f ff -    f°––f –¾¾  ° ©–f ¯ °–¯ f 9 ¯ °f f f ¯f¾fff f° ¾ ¯f ½f ° f½f ¯ °– ¯ f°–f° f° ¯ °©f–f  ¾ff° €f °f¾ ¯f f ff°  f f ½ ° ff°°f ¯f f ff ¯ f° ° ¾f°–f  ff¾ ¾ f°–f° ½ ¯f°€fff°°f ¯f¾ ¾f°–f ° °¾€ f °f ff¾°f f°– n½ f 9 °–f¯ff° f½f°–f° ¯ ¯½ ff° ff ff½° ¾ °f°f¯ f°° f½f ¯ °nf½f  ¯ ff  °f¯°f°–  f½f¾ ff°–f ff¯ f° °–f° ff°– f€ n °–f° f¯   n¯ ¾f©f f ° ©f f °f ¾ ¯ ¯ f° ¾ ¯ °nf½f f° ½¯f f f°– ° ½ –°ff° ¾ f–f ff° ½ f f° f°–°f°%9 ¯ f@ ¯f f ff % @¯ f° ° ff¾ ¾f¯½f ¾ff ° ¯ f½f  fff° ¯ f © ¾ f © ©°f ©ff°– ¯f° f°– ¯f¾f ¾ f ¾f°f ¾f  f° ¾ ½ °– f°  ff f°°f f ¾f°f nff ½ ¯ f°– ff° ff¯ f ff ¯ f ¾ ff  °f°f ¯ f° ° f½f  fff° ¯ f ¾ ½n °f¯° ½ ©ff° ° ¯ ¯ ¯f¾fff f°ff½° f f ¯ff ¾f°–f©ff°–f°– f¾¾ f ff ¯ f° ° f¾ ½ ff°  ¯ f½f° f° ° °¾f¾ nfff ¯fff f°– ½ f°%9 ¯ f@ ¯f f ff % f¯½f ¾ff ° ¯ f f  f½f° %½ ff° ½ ¯ °f% f°– ¯ ff°– ff ¯ ¯ ff¾ ¾½f¾ ¯ f° °  f° ° ff° f°–°f° f° ½ f ¾ ½ f°– f ¾ f° ff¾ ff¾ ¯f°¾f ½f ½ ¯ ff° f° ° ff° ½ f°f° f° ½ °f° f f ½ ° ff° ¯ f° ° ff¾ f f ° ¾ f ½f¾f° ff° ¯ ¯½ °–f½½f¾¯ f°f° . f °fff° f°– f f ¯ff ¾f ¾ff ½ ¾ff° f¾ ff° ff ¾f ¾ff ff f°– ¾ff°f°  D.

- %% f ff ¾ f½f°–f° –°f ¯ °– f ½½f¾ f° ¾f¾ ¯ f° f°– .

fff° f°nf¯  °–f° °–f°f ¾ ¯ff f ff° ¾ ½½f¾ ¯ f° ° ff¾ %. ¯fnf . %  nf¯ff° O  f ½f °@f°fff¯f f ff               .

 –9 ° f° 9 ° f° ° ff° °–f° ¯ °¾ ¾ ¯f f f ¯½f ¯f°°f ff ½ °f ¯f°°f ¯ f° ° 9 °nfnff° °  f°– f f °–f°  °f° ff ¯f¾°– ¯f¾°– °  ¯½f° ¯ °  °– %¾ ¯f% f°– ¯ ½ff° ½ ¯ ff° ½° ¯f f nf¯ f ¾f¯½f °––f°  ¯ ff f°– ¯ ¯½°f f¯  ff°– n fn¯   f½°–%¾f½f°%f½ ¯ ff°½°f°–°––°f f ¯fff°–¯ ¯½°f f¯  n¯ 9 %f°–%f½°¯ ff°– f¯  n¯ 9° f¾f f°– f¯   f n¯ %Jf ¯ n f° –ff f°° ff° % –f ff° ff°nff ½ °–¾f° ¾° °–f° ½ ¯ ff° ¯ °– °f½ °– ff°¯ f °f°–¯ f°°         ..

f¾ f°9 ¯ ff¾f° f½ ° f°f°– f ff°¯ff f ¾ff°–f f n O ¯ff f°f f f ¾f f°– ½f f°f ¯f° @¯ f° ° ff¾ -f¯f °f¯f ¾f f° ©¯f ¯ f° ° ff¾ f°– ¯f° f½f f ½f ff   @f -f¯f °f¯f ¾f f°©¯f¯ f°f° ff¾¯ ° ¯½ -f¯f ¾f fff . f f ff° f°– ¯f° ¯ff ¾ f ¾ff°ff ¾ ¯f ° ff° ff ½ff °¾ f¾ f ¾ nff ° ¾ °–f° ¯ ¯ f°–° ff¾f° ¾ff ff¯ .f°n f @f¯ f°–f° @– °––ff°– ¯f °–    ¯f° ¯ ° ¯½ f½°–    9     9°     f @f  ff¾ f½f f ff f ¯½ ¾ °– ¯f° °  ¾f½°– °  ½  °  f° ½° °  f ½ °–f¯ff° f½f°–f° f°– f f° f° ½ ½ °–ff° f°f ¾f°–f ¯ ° °f° ¾ f f ff° ¯ f° ° °©f f © °¾ ½f° f°f ¯ff ¯½ ¾ °– ¯°f°  f½f ½f f f f f°– f€ f¾ f°–f°½f f f ff°– ½ f€f½f ¾ °–¾ ° ¯f° f°½°¯ ½ff°© °¾f°– ¯°f° –f¯ f° °¯ ½ff° ¯ f°½°½f f f ff°– f f° f° ¯ f° ff° f°f 9f f ff° f°– ½ °– ff°°f ff° ¾ nff ° °¾€ ¯ff ¯½½°ff°–¯¯ ¯f°¾ f°–f° ¯½¾ °– f€ ¾  f ° ©f f °f ½f f ¯¯°f ¾ ¯ f°f¯f° f¾ f°f¯ ¯ff  f ff° ¾ f°f¯ f°f¯f° ¾ ¯¾¯ .

f¾ff °¾ f¾ ¯ f° ° ff¾ f f ff¯°f ¯f f ffn½ ¯ ° ¾f° © f° f¯f °–f°¾ ¯f° ¯ f¾°f – ©ff ¯f¯ ¯ °f°f¯ .ff ff¾f° ½ ¾ff° ff¯ %D° f°– ° f°– °  f°  °f°– °¾ f¾¾¯ ffff¯% .

f¾¾f f ½f f f½f f° ff°–f° f° ¾ ©f f½f°°f f ½f ° @f°f ff ¾ f–f f ½f ° .

f¾¾f f  f½ f° ½f ¯ ° f°f° ¯ f ff f f¾ ff° f° °¾ f¾ @f°f ¯ ° ¾ ¾f° ff ff  ff°–  ¯f°¾ ½f f ¯f¾fff ¾ nff n¯f n¯f f°f ¯ °f°f¯f° f° ½ ¯ fff°°f ¯ f 9–f¯  f°f° ¾f °°¯ %% ¯ °–fff° ff ½f f f° ¾f¯½f ½ ¯ °f f f f ½f °@f°fff¯ °f– f°½ f¾f° f f¾ ¾ff ¯f°f ff ff  ¾ff°¾ f½f°°f¾ nffn¯f n¯f f°–© f¾ f½f f°– ©f  f½f°–f° ¾ff ° ¾f°–f ¯ °–f°nf¯  ¾ff° ¯ f° °f¾9°¾¯f f ff° f¾ff° f –f f f °– ¾f¯f f°– ° °–f° f ½ ff° ff¯ f°ff°f f ff¯ f f f½ff½ ¾ff° f ¾ – f ff° ¯f°f ¯f°fff° f f° .

f¾¾f f f°f¯ °–f° ff ff°– ½ ¯f°€fff° ff° f°f f° ¯ °¾¾ ¾f° – ff° ¾ ©f ½° f°– ¾ f°– nf°f°–f° ½ ¯ °f  ¾f ¾f ¯½f ¯f°°f ¯ f° ° ½f¾f° ¾ f–f ° °– f½ ff°f°¯ f°° ff¾      .

f %f°–¯ ½ff°¯ f° f¾ ½½°¾ ¯f f ff ¾ f ¾ ¯f° f°– 9½f¾°f ¾ ¯f° ¾f°– f ff°¯ f°f°f°. ¾¯½f° ff¾½ ° f°f°– ff° f© f¾ ff f°–¾°–f° ½½f¾¯ f°° ff¾%.¾¯fnf.

f¾¾ ff°–¾ °–f©f f°f¯ ¯f¾fff  f¾ff° @ f n .

¯¯¾° € 9f°¾ f° °¯f¾ € D.

 f – f°– nn ° ¾f¾ f ¯ f° ° f ff ° f  f° f¾f f°– ¾ f°– ¯ °© ° f°–  f €fn €f ½ ° f  ½°ff°°f ¾ f°–¾°– f°–f °¾ f¾ f f½ ¯ f° ° ½ °–ff° f f ½f ½ ¯ °f ¯f½° ½f ¯f¾fff 9 ¯ °f f½f ¯ ¯ f ©ff°°¯ °©f–f ¾ff°¯ f°° °–f° °–f° f¾ ¯f f¾½ ff¯ ¯f¾fff ¯ °–°–f ½ °°–°f f°f¯f° ° f° f°f ¾ f–f ¾¯ f ¾f f f f½ ©–f ¾ f–f ¾ff ¾f ¯ f° ½ °°©f°– ¾¾ ¯ff¯ f f ¾        ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful