Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. bibir. T EKNIK NYANYIAN 1. lidah dan rahang. Dalam nyanyian. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. kualiti ton dan intonasi yang baik.Pengenalan Rekoder 1. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut.

Postur Duduk Secara konvensionalnya. dinaikkan. diletak di atas paha. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi.2. di sisi.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. tidak bersandar. 3 . selari dengan lantai.2.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. dilonggarkan (rileks).2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. 1. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. tidak kaku. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. ditarikkan ke belakang sedikit.Pengenalan Rekoder 1. terletak di tengah kerusi.

c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. abdomen dan diafragma. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. kita akan menarik nafas dengan cepat. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan.Pengenalan Rekoder 1. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik.

Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. e. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. Melalui kaedah ini. 5 . u). murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. o. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. angin. i. Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid.Pengenalan Rekoder 1.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. keretapi dan siulan. bibir. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. c) Mengajuk bunyi siren. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka.

2.o.u) berulang-ulang. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.i.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. 6 . c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. dan menyanyi keseluruhan lagu. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.e. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.

pic ‘do’ ialah not D. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik. Manakala bagi nada D major.minor. Misalnya dalam nada C major. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.2.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic.minor. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . pic ‘do’ ialah not C. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege.

Pengenalan Rekoder 3. SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .

Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. penghasilan ton. 4. 2. 2.2. melodi. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi. Ini dilakukan secara baris demi baris. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.3) 9 . pernafasan. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. bentuk irama. ekspresi dan sistem notasi ). c) Memastikan postur. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. tempo. (Rujuk perkara 2. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid. ekspresi dan lirik lagu.1. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama.

Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. 2 atau 4 bar kemudian.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. . nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. NOTA TAMBAHAN 5.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. . 10 .Pengenalan Rekoder 5.

murid. tone-block. seperti glokenspiel. 11 .menyanyi lagu Kumpulan 2 . melodian dan rekoder). b) Guru mengir ingi nyanyian murid. c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi.Pengenalan Rekoder 5.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari.

Pengenalan Rekoder 12 .

1. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. Elemen Strategi Bahan 13 . Murid pernah menepuk detik lagu. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.2 Pengalaman Muzik 2. 5.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan.’ tanpa isyarat tangan.2. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. 6. 4. 3.. 2. pemain pita lagu. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. pita lagu.

Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. • duduk sambil menguncupkan badan.3.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar.3 Ekspresi: 1. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. lagu. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. Dinamik kuat ( f ). Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. kibod dan carta lagu. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. 14 .lagu pilihan guru. radio-kaset.

1.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama.1 Menyanyi : . pita lagu dan radio kaset.melodi .irama .2. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. 3. 2. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan.2 Pengalaman Muzik 2. 7. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. 4.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. melodi dan ekspresi. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. 5. 8. kerincing.

1. so.fa. so. fa. mi. do dengan iringan kibod. carta lagu. mi. re. fa. mi. so. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. do. kad imbasan solfa. carta isyarat tangan Curwen. 2. so. mi. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la.2 Pengalaman Muzik 2. do dengan betul secara berpandu. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. do. mi.1 Menyanyi solfa – la. 16 . re. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. mi. 4. Mengulangkaji solfa dengan pic la. 3. re. fa. re.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. so. do. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. so. re. re.2.

1. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 6. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul.2. 5.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . dengan bimbingan. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu. tempo dan dinamik.Sebutan 2. 2. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 3. tempo. kibod dan carta/ skor lagu.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 2. 17 .1 Pengetahuan Teknik 2. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. 1.

Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. re.1. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.do.2 Melodi 1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul.mi. 3.mi. 2. 5. do 7. 6. so.1 Irama 1. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.do 3. Latihan menyanyikan ostinato . tempo dan dinamik secara berpandu. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. Latihan menyanyikan dron . KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . Bertukar aktiviti antara kumpulan.2. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1 Pengalaman Muzik 2. do. 1. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. tempo dan dinamik. 2. re.4 Corak Irama • Ostinato irama 1.2. 4. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi .

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

Di samping itu. Oleh yang demikian. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. dan rasa tanggung jaw ab. disiplin. 1 . Bagi mencapai tujuan itu. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah.

(b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri.Pengenalan Rekoder 1. 1. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. 2 . TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik.

(b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang.Pengenalan Rekoder 1. tangan kiri.2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 .

Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut. (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. 4 . (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.Pengenalan Rekoder 1.

Pengenalan Rekoder 1.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Pegang tamborin dengan tangan kir i. 5 . Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan.

Paluan Luar Paluan Dalam 6 . Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi.Pengenalan Rekoder 1. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Apabila diketuk. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.

Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan.Pengenalan Rekoder 1. 7 .

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.1.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. 9 . Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram.

(b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. simbal menghasilkan bunyi lanjut. Apabila diketuk.1. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. 10 .8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul.

Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. 11 . Bagi menghasilkan bunyi.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).Pengenalan Rekoder 1.

Pengenalan Rekoder 1. 12 .10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. Untuk menghasilkan bunyi. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.

(b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi.1. Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini. 13 . Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk.

(ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas.Kastanet. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. PENYENGGARAAN 2. 2. kerincing . Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. 14 .Pengenalan Rekoder 2. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. kayu tik-tok.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. Alat-alat perkusi yang lain seperti : .Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.

Pengenalan Rekoder 15 .

16 . Memegang kastanet dengan betul. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’.1 Pengetahuan Teknik 2. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. 2. 2. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. 1. Dengan bimbingan guru. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. Memperkenal kastanet. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. 5. 1. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 2. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. 4. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. 6. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 3. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain.1.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1.

2. loceng. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. kad ikon corak irama. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. 7. 1. 5. kerincing.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. 2. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet.Kastanet • Kum pulan 2 . • Kum pulan 1 . 6. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas.Loceng • Kum pulan 3 . Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul.1. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. 3.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. 2. 4. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 .1 Pengetahuan Teknik 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Memegang loceng dengan teknik yang betul. 1.

Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. 1. 2.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. kastanet dan kerincing.2 Warna ton . 1. 2. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. kastanet. 6. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3.2 Melodi 1. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru.2. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. Berjalan jengket ii. 18 . kerincing dan kad imbasan.

2 Ber main alat perkusi secara muzikal . i) Krocet . 1. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) .ta ii) Minim . Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis. Murid telah mempelajari . Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual .ta-a 4. 3.2. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim. kad imbasan. skor per kusi. Bahan 19 .Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1.2 Per mainan Alat Perkusi 2. dram tenor. Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. dram getar.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar. dram tenor. kibod.

1. 20 . 2.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu.2. kibod dan pita rakaman. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. 3. dram getar. kerincing. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’. (kastanet. tekanan dan tempo. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.Kemahiran ber main alat perkusi. 1. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2 Per mainan Alat Perkusi 2. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. alat perkusi.

Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 .Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. 1. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor. kerincing. tambor in.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . 2. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . ( Tanjung Katong ) 5. kad imbasan detik lagu.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. 21 .Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing.3 Reka Cipta 3. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. ( baris 3 dan 4 ) 4. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . kastanet. rakaman lagu.

Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Antaranya adalah rekoder sopranino. 1 . tenor dan bes. alto. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. soprano.

Pengenalan Rekoder 1. Gambarajah 2 2. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan. 2.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2. 2 .1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder.1.

2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder. a. b.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2. Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. 3 .1. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan. c. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan.

Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. 4 .3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. terdapat dua lubang kecil. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7.Pengenalan Rekoder 2. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.1.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

G. C’. A. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 .REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B.

A dan G Latihan 6(b) 2 .Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. cepat dan sederhana. Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f). A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B.

A. G.Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. C' dan D' 3 .

Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B. A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Moderato Lagu Rakyat 8 .Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing.

2.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. G. A.) 1 . Mengajuk melodi 1 bar. 2. A. rekoder atau vokal. G. A. A. 1. C' atau D' 1. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. G. G. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. Mengajuk pic 1. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B.1 Guru membunyikan pic B. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. 2.

a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. ) dinamik f dan p 4. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). 2 . Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder.

2.Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. 3 . Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. Tuliskan kedudukan not pada baluk.

Tandakan penjarian not-not rekoder. cepat.3. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 .a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat.

F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G.

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. D dan C . . . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. Latihan 11 . Latihan 9: NOT E. Latihan 10 .Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. sederhana. 7 . . b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. Latihan 12 . D dan C . E. cepat.

8 .Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GOOSEY. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 . D.Latihan Pengukuhan Untuk Not C.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. a) Tempo yang berbeza: lambat. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. F# dan E 12 . b) Cara memainkan: legato. cepat.

G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 . E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.Latihan 16: NOT D. F# . E.

F# dan D 14 . F. G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. F# dan A Latihan 21: NOT G. E.Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F# .

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 .Latihan 7: Not A. C#.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Murid telah mempelajari : 1. 2.A . Nilai not 3. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G .3 Per mainan Rekoder 2. Dinamik Aktiviti . q h 1. 4. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. 3.3.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. 6. D’. B . Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Mur id pernah menyanyi solfa.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. p dan f . 4. 13 . C’.

• Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. Rakaman lagu. Bahan 14 . rekoder dan alat perkusi ringan.

skor lagu. Aktiviti 1. 3. 6. 1. q q. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. rekoder dan carta penjarian not rekoder. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada . • Kemahiran ber main dan membaca notasi. 2. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu.2 Ber main rekoder secara muzikal. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. bar demi bar dan frasa lagu). Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. Bahan 15 .menepuk . Murid membaca notasi pada skor. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . 7. 2. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. Pernah menepuk corak irama.3 Per mainan Rekoder 2. h h.3. 4. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . 5.

Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. dan Kumpulan C .Kreativiti Bahan Pita rakaman . hasil gubahan daripada rekoder. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.1 Penerokaan 3. rekoder dan kibod 16 . 1. Bunyi kicauan burung ii. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. 3. Bunyi angin iii.1 Pelbagai bunyi.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. Elemen Strategi Kontekstual .bunyi semboyan kapal 5. Bunyi semboyan kapal 4. 2.Mengaplikasi KBKK .1. Persembahan kumpulan secara ensembel. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin.

melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik. 2. dan konvensi penulisan muzik. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. kosa kata dan istilah muzik. 1. menganalisis dan menilai karya muzik. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. Irama. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. menulis.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. KONSEP-KONSEP MUZIK 1.

2 Meter Secara konvensionalnya. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. 2 dan 3.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. kuaver(8) dan sebagainya. tempoh masa (duration) dan tempo.1. tekanan. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. detik adalah unit denyutan. minim(2).1. 2 . 3 Meter 2 . Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). 4 dan seterusnya. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. 3. meter. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.1 Detik Dalam muzik. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. 1. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4).1.

4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu.1.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain.1.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . q. Contoh: 1. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. lambat atau sederhana. q . h = 80 . Andante dan Moderato. Setiap krocet bertitik ( q. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. ) mew akili tiga  1. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). q. = 60 3 . Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan.

Waltz.1. Asli.1. Sumazau dan Joget.5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Semasa menulis corak irama. Masri. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Inang.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

1. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet . Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.1. q.

Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . menurun atau mendatar.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik.

1. Dalam muzik KBSR. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga. (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1. melompat dan mendatar. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 .1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti.2.2.

Contoh : 1. kord.2. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 .4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara.2. dron dan ostinato. dalam bentuk kaunter melodi.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.2. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.1. Dalam penulisan skor muzik.

1. Dalam skor Iagu. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan.2. 1.3.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. bersemangat dan sebagainya. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. 1.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.1.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. 1. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ). Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif.2. ) dan beransur kuat 10 . frasa dan seksyen. sedih.3.

11 .

1. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. 6. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. 3.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. 8. rakaman muzik dan gambar w atak kartun. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul.kuat 12 .3. 2.lembut ( f ) . Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. p) . Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut.3 Ekspresi 1. 4. 5. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”.

5.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. (tamborin. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. 2. 4. tamborin. 3.1 Irama 1. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. kayu tik-tok dan kastanet. Masri 1. kayu tik-tok dan kastanet) 6.2 Melodi 1. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. 2. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 .2. 1. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.1.3 Corak irama • Rentak – Mac. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. kayu tik-tok dan kastanet. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu.

Murid pernah menepuk detik.1. 1. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. 2. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. 8. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. 2. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. 5.1 Irama 1.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 6. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. lembaran kerja dan kibod. 1. 3.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. (lambat dan cepat) 4. 7. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan. 4. 6. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. 2. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 .Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 5. 3. tanpa skor. 8. Memperkenal not minim dan nilainya. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. Murid membuat latihan menulis not minim. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. 7. 2.4 Notasi 1. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. 1. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis.4. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. 1.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul.

dengan betul. :Geylang Si Paku Geylang”. Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut.2 Mud • Riang. sedih. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. 3. Perbincangan mengenai suasana riang.3.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 6. 5. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. 2. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ).3 Ekspresi 1. sedih dan bersemangat. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. 1. bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. “Geylang Si Paku Geylang”. 4.

lembaran ker ja dan kibod. 2. 4 4 > q q q q - 7. Murid menyanyikan lagu tersebut.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 1. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. rakaman muzik.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. 6. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.1. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. 4 4 1. 3 4 > q q q 4. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. Elemen Strategi 17 . 3. Murid menyanyikan lagu tersebut. 5.1 Irama 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful