SULIT

[Lihat sebelah
1223/2 © 2008 Hak Cipta Sekolah Berasrama Penuh SULIT
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
___________________________________________
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 1223/2
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
Ogos
1 2/3 jam Satu jam empat puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Soalan hendalah dijawab pada kertas jawapan yang disediakan.
Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak
SULIT
1223/2 SULIT
2
Jawab semua soalan
1 (a) Firman Allah SWT :
Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT mengurniakan berbagai-bagai
nikmat di muka bumi ini untuk kesenangan manusia .
(i) Senaraikan empat daripada nikmat tersebut [4 markah]
(ii) Nyatakan dua bentuk balasan Allah SWT terhadap golongan yang tidak
bersyukur dengan nikmat Allah SWT. [2 markah]
(iii) Mengapakah Allah SWT membinasakan umat-umat terdahulu . [2 markah]
¯ª·¯Ò¡ W-uÒ4O4C ¯ªE 4L'¯ÞUu-Ò¡
TR` ¦T¹TU¯l·~ TR)` ±¹¯O·~
¯ª÷¹E4-¯E` OT× +÷¯O·- 4` ¯¦·¯
T´m¯E©+^ ¯7¯-¯ 4L·UEc¯OÒ¡4Ò
47.E©OO¯- ªØ&¯OÞU4N
-4O-4O^³R)` 4L·UE¬E·4Ò
4OE¹u^·- OQO^¹Ò` TR`
¯ªØ&´©^4Ò` ª÷¹4L'¯ÞUu-Ò··
¯ªØ&رQ+^7OT 4^·4=eÒ¡4Ò TR`
¯ªR-R³u¬4 ^¯O·~ 4ׯQOE=-47
SULIT
[Lihat sebelah
1223/2 SULIT
3
(b) Sabda Rasulullah SAW :
Hadis di atas menjelaskan sifat yang menghalang perpaduan dan kemajuan umat
Islam.
(i) Nyatakan dua sifat tersebut. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya bersifat seperti di atas.
[4 markah]
(iii) Terangkan cara untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat.
[2 markah]
(c)
A B C
4ׯR~-.-4Ò
¯N×
ׯR~-.-4Ò ªR-R³^¹4
Lengkapkan potongan ayat di atas dengan pilihan jawapan yang betul daripada
jadual di atas.
Anda hanya perlu menulis abjad berkenaan sahaja.
4 ` E ) 1 ( 4 ^ O 4 - ¬ ª ¯
· ® ` 4 4 E R ¹ T ª ¯ 4 ` E ) 2 ( 4 ^ O 4
O 4 N N Q ¹ 4 ÷ l ^ 4 ` E ) 3 ( 4 ^ O 4
N 4 > Þ O ¯ 4 ` E ) 4 ( 4 ^ O 4
4¹QO¬R·O47© ^_÷
[4 markah]
ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلْﻮُﺳَر َلﺎَﻗ ،َلﺎَﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ةَﺮْﯾَﺮُھ ﻲِﺑَأ ْﻦَﻋ
َو َﻢﱠﻠَﺳ : َﻊْﯿَﺑ َﻻَو اوُﺮَﺑاَﺪَﺗ َﻻَو اﻮُﻀَﻏﺎَﺒَﺗ َﻻَو اﻮُﺸَﺟﺎَﻨَﺗ َﻻَو اوُﺪَﺳﺎَﺤَﺗ َﻻ
ﺎًﻧاَﻮْﺧِا ِﷲا َدﺎَﺒِﻋ اﻮُﻧﻮُﻛَو ٍﺾْﻌَﺑ ِﻊْﯿَﺑ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻜُﻀْﻌَﺑ . َﻻ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻮُﺧَأ ُﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا
،ُهُﺮِﻘْﺤَﯾ َﻻَو ُﮫُﺑِﺬْﻜَﯾ َﻻَو ُﮫُﻟُﺬْﺨَﯾ َﻻَو ُﮫُﻤِﻠْﻈَﯾ ِهِرْﺪَﺻ ﻰَﻟِإ ُﺮْﯿِﺸُﯾَو ﺎَﻨُﮭَھ ىَﻮْﻘﱠﺘﻟا
َﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ُهﺎَﺧَأ َﺮِﻘْﺤَﯾ ْنَأ ﱢﺮﱠﺸﻟا َﻦِﻣ ٍءىِﺮْﻣا ِﺐْﺴَﺤِﺑ ٍتاﱠﺮَﻣ َثَﻼَﺛ . ِﻢِﻠْﺴُﻤﻟا ﱡﻞُﻛ
ُﮫُﺿْﺮِﻋَو ُﮫُﻟﺎَﻣَو ُﮫُﻣَد ٌماَﺮَﺣ ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ .
) ﻟا هاور ﻢﻠﺴﻤ (
SULIT
1223/2 SULIT
4
2 (a) Firman Allah SWT :
Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT berkuasa memberi hidayah kepada
sesiapa sahaja yang dikehendakiNya.
(i) Apakah maksud hidayah Allah SWT ? [2 markah]
(ii) Senaraikan dua contoh hidayah yang dianugerahkan kepada manusia?
[2 markah]
(iii) Nyatakan dua sebab seseorang itu sukar menerima hidayah Allah SWT.
[2 markah]
(iv) Bagaimanakah anda dapat mengekalkan hidayah yang diberikan oleh
Allah SWT . [4 markah]
(b) Sabda Rasulullah SAW :
Hadis di atas menerangkan kehidupan manusia ibarat seorang perantau.
(i) Huraikan persamaan antara kehidupan manusia di dunia dengan
kehidupan seorang perantau?
[2 markah]
TE©·· R1QONC +.- ¹Ò¡
+O4CR³^¹4C uE4O^¯EC +Þ4O^³=
´¦ÞU¯ce"R¯ W T4`4Ò u1QONC ¹Ò¡
N¡--´_NC ¯E¬^¹·© +Þ4O^³=
³Ø´O=¯ ~wT4OEO E©^^Òº±
÷³E¬O4C OT× R7.E©OO¯- ¯
¬CR¯EOº± NE¬^¹·© +.-
"·^·Ø´O¯- OÞ>4N ¬-¯R~-.- ºº
¬HQNLR`u·NC ^¯=T÷
َﺻ ِﷲا ُلﻮ ُﺳَر َﺬ َﺧَأ َلﺎ َﻗ ﺎ َﻤُﮭْﻨَﻋ ُﷲا َﻲ ِﺿَر َﺮ َﻤُﻋ ِﻦ ْﺑ ِﷲا ِﺪ ْﺒَﻋ ْﻦ َﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠ
َنﺎ َﻛَو ٍﻞْﯿِﺒ َﺳ ُﺮِﺑﺎ َﻋ ْوَأ ٌﺐْﯾِﺮَﻏ َﻚﱠﻧَﺄَﻛ ﺎَﯿْﻧﱡﺪﻟا ﻲِﻓ ْﻦُﻛ َلﺎَﻘَﻓ ﻲِﺒِﻜْﻨَﻤِﺑ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ
ِﺮ ِﻈَﺘْﻨَﺗ َﻼ َﻓ َﺖْﺤَﺒ ْﺻَأ اَذِإَو َحﺎَﺒ ﱠﺼﻟا ِﺮ ِﻈَﺘْﻨَﺗ َﻼ َﻓ َﺖْﯿَﺴْﻣَأ اَذِإ ُلﻮُﻘَﯾ َﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑا
ِﻟ َﻚِﺘﱠﺤِﺻ ْﻦِﻣ ْﺬُﺧَو َءﺎَﺴَﻤْﻟا َﻚِﺗْﻮَﻤِﻟ َﻚِﺗﺎَﯿَﺣ ْﻦِﻣَو َﻚِﺿَﺮَﻤ .
) يرﺎﺨﺒﻟا هاور (
SULIT
[Lihat sebelah
1223/2 SULIT
5
(ii) Nyatakan dua teknik pengurusan masa yang efektif [2 markah]
(iii) Jelaskan maksud potongan hadis berikut :
(َﻚِﺗْﻮَﻤِﻟ َﻚِﺗﺎَﯿَﺣ ْﻦِﻣَو) [2
markah]
(c) Susun semula ayat al-Quran berikut mengikut tertib seperti dalam surah Luqman
ayat 17.
Anda dikehendaki menulis nombor sahaja mengikut susunan ayat yang betul.
[4 markah]
3 (a) Firman Allah SWT :
Ayat di atas menekankan kepentingan sifat tawakal ketika berdakwah.
(i) Apakah pengertian tawakal [2 markah]
(ii) Jelaskan dua peranan tawakal dalam berdakwah. [4 markah]
(iii) Sebagai seorang pelajar , bagaimanakah anda menerapkan sifat tawakal
dalam kehidupan seharian ? [2 markah]
¯ON`·¡4Ò
´ÒNOu¬E©^¯T
(1)
OØE·+:4C ´¦R~Ò¡
ÞE¯QÞUO¯-
(2)
uO´¯^-4Ò ¯OÞ>4N .4`
El4=Ò¡
(3)
4Ou^-4Ò ^T4N
QO·¯L÷©^¯-
(4)
¹T¯·· W-¯Q-¯4Q·> ¯¬³··
¬·´¯¯OEO +.- ¨º 4O·¯T³ ·ºT³
4Q¬- W RO^OÞU4N ¬e·U·±4Q·> W
4Q¬-4Ò O·4O +¯OE¬^¯-
´¦1R¬E¬^¯- ^¯=_÷
) ﺔﺑﻮﺘﻟا : 128 -
SULIT
1223/2 SULIT
6
(b) Sabda Rasulullah SAW :
Hadis di atas menjelaskan kewajipan memakan makanan yang halal.
Berdasarkan hadis di atas :
(i) Nyatakan ciri makanan yang halal menurut Islam. [2 markah]
(ii) Jelaskan akibat memakan makanan yang haram terhadap akhlak individu.
[2 markah]
(iii) Terangkan dua pengajaran yang boleh diamalkan oleh pelajar dalam
kehidupan seharian. [4 markah]
(c) Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang betul.
4Q¬- +.- OR~-.- ¨º 4O·¯T³
³ T º · - ¬ Q 4 - ¯ ^ © E U T l ¬ ± ) 1 ( 4 E T
- ¯ O O U Þ ª N ) 2 (
- ¯ ^ © ÷ ¹ E O ^ © R ó · T E ~ . 7 ) 3 ( 4 ± ¬
- ¯ ^ × E : * O + T E ~ . 7 ) 4 ( 4 ± ¬ ¯
=TE·¯:÷c *.- O©4N
¬HQ¬±TO^¯+C ^=Q÷
[4 markah]
OCØOE
¬^¯
-
TR`u·÷
©^¯
-
EÒO³¬³
^¯-
+O´)¯E
:4-÷©^¯
-
َلﺎَﻗ ُﮫﻨَﻋ ُﷲا ﻰِﺿَر َةَﺮﯾَﺮُھ ﻰِﺑَأ ْﻦَﻋ , ِﮫﯿَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻗ
َﻢﱠﻠَﺳَو :
ﻰَﻟﺎَﻌَﺗَﷲا ﱠنِإ ِﮫِﺑَﺮَﻣَأ ﺎَﻤِﺑ َﻦﯿِﻨِﻣﺆُﻤﻟا َﺮَﻣَأ َﷲا ﱠنِإَو ﺎًﺒﱢﯿَﻃ ﱠﻻإ ُﻞَﺒﻘَﯾ َﻻ ٌﺐﱢﯿَﻃ
ﻦﯿِﻠَﺳﺮُﻤﻟا ...
SULIT
[Lihat sebelah
1223/2 SULIT
7
4 (a) Firman Allah SWT :
Ayat di atas menerangkan tentang perintah Allah SWT tentang batas-batas
pergaulan dalam Islam
(i) Nyatakan perintah Allah kepada lelaki beriman dalam ayat di atas?
[2 markah]
(ii) Terangkan maksud ayat di bawah :
( َنﻮُﻌَﻨﺼَﯾ ﺎَﻤِﺑ ٌﺮﯿِﺒَﺧ َﷲا ﱠنِإ) [2
markah]
(iii) Jelaskan dua cara memelihara maruah diri sebagaimana yang dituntut oleh
Islam. [4 markah]
(iv) Terangkan dua punca berlakunya gejala sosial dalam masyarakat hari ini.
( 4 markah)
(b) Firman Allah SWT :
Berdasarkan ayat di atas , tulis satu contoh bagi setiap hukum tajwid
berikut:
(i) Mad Silah Qasirah
(ii) Ikhfa’ Hakiki
(iii) Idgham Mislain
(iv) Wajibul Ghunnah
¯¬~ T4` 7¯1´-×4LNC TR)`
Re4·7·¬÷ T´OE¯^¯-
QO¯·4l^¯-4Ò +O4^QNN^³·>
~4×GO=×Þ LO41^¼7=4Ò u×÷'-¯
4L´O¹±Ò¡ ^TR` ·ØÞ´OE-
E×·=Q7¯4L·¯ =TR` 4ׯQO´¯O=¯-
¬~ ¬--RLR`u·÷©·URm¯ W-QO_7¯4C
^TR` ^eR-QO=¯Ò¡
W-QO¬E¼^4·©4Ò ¯¦÷¹E·ÒNO¬· ¯
ElR¯·O ¯O·.^eÒ¡ ¯ª+¤O± ¯ E¹T³
-.- lOOTlE= E©T 4¹QN¬E4¯4C
^Q´÷
رﻮﻨﻟا : 30
SULIT
1223/2 SULIT
8
[4 markah]
(c) Tukarkan perkataan berikut dalam tulisan jawi.
(i) Memelihara alam
(ii) Elektronik moden
(iii) Modal insan
(iv) Jawatankuasa majlis
[4 markah]
5 (a) Firman Allah SWT :
Ayat di atas menyatakan ,orang yang beriman sentiasa mentaati perintah Allah
SWT dan meninggalkan laranganNya .
(i) Nyatakan empat amalan sunat bagi meningkatkan keimanan kepada
Allah SWT [4 markah]
(ii) Terangkan maksud potongan ayat di bawah .
اًﺪﱠﺠُﺳ اوﱡﺮَﺧ [2
markah]
(iii) Jelaskan dua kelebihan melakukan amalan sunat dalam kehidupan seorang
pelajar. [4 markah]
(b) Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.
E©^^T³ ÷TR`u·NC 4LR-4C4*T
4ׯR~-.- -·OT³ W-ÒNO´"±¬O
O&ر W-ÒOOE= -4³O·÷c
W-Q÷·*lEc4Ò R³^©O4·± ¯ªT¹TÞ4O
¯ª¬-4Ò ºº ¬HÒ+O´¯'¯4¯OEC ³ ^¯T÷
هﺪﺠﺴﻟا : 15
~ · · 4 ~ · ³ ^ Ò 4 ~ · 7 E × 4 U Þ O ^ : ¬ ª ` ) R T
O · Þ T ¯ 7 ª ¯ O Ø · ^ · Ø Ò 4 N E _ º U R W
ØØ·4^Q7¯R³O¹+`Ò¡ E·T×
¡ Ò c ¯ © E . 7 ¡

.E-Q÷©+-^1O©Ec ¯¦+^Ò¡
ª774.4-474Ò E` 4·EO4^ +.-
O&ر TR` ¯T·C·U÷c ¯
فاﺮﻋﻷا : 71
(i)
(ii) (iii)
SULIT
[Lihat sebelah
1223/2 SULIT
9
[6 markah]
(c) Tulis semula pernyataan di bawah dengan tulisan jawi
i Era globalisasi kini , ilmu sains
ii Mendominasi kehidupan manusia yang semakin kompleks
iii Akan terkeluar dari arus perdana dunia
iv Melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu fardhu ain
[4 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
SULIT
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
SEKOLAH BERASRAMA PENUH
BAHAGIAN PENGURUSAN
SEKOLAH BERASRAMA PENUH / KLUSTER
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008
PERATURAN PEMARKAHAN
PENDIDIKAN ISLAM 1223/2
Kertas 2
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
Peraturan pemarkahan ini mengandungi 10 halaman bercetak
AMARAN
Peraturan Pemarkahan ini SULIT dan Hak Cipta Sektor Sekolah Berasrama
Penuh. Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang
maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh dimaklumkan kepada sesiapa.
Peraturan Pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan
percetakan.
SULIT 2 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
Soalan Jawapan Markah
1 (a)(i) Empat nikmat tersebut ialah
1. Iman
2. Islam
3. Kesihatan tubuh badan
4. Kesempurnaan fizikal
5. Kesempurnaan akal fikiran
6. Kemerdekaan
7. Keamanan
8. Kemakmuran
[ 4 x 1m =4m ]
(ii) Dua contoh bentuk balasan Allah ;
1. Banjir besar
2. Gempa bumi
3. Halilintar
4. Diterbalikkan bumi/kampung
5. Angin puting beliung
[ 2 x 1m =2m ]
(iii)
Sebab Allah membinasakan umat terdahulu ;
1. Mereka kufur dan mendustakan agama Allah
2. Tidak mensyukuri nikmat Allah
3. Melanggar perintah-perintah Allah
4. Angkuh dan sombong dengan nikmat Allah
5. Mereka menolak ajaran Rasul
[ 1 x 2m =2m ]
1 (b)(i) Dua sifat tersebut ialah ;
1. Dengki
2. Menipu
3. Benci membenci
4. Berpaling muka
5. Jual beli di atas jualan orang lain
[ 2 x 1m =2m ]
SULIT 3 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
(ii) Dua sebab Islam melarang mempunyai sifat tersebut ;
1. Menyusahkan orang lain
2. Menghilangkan kepercayaan orang lain
3. Hilang keharmoniaan hidup
4. Negara akan mundur/tidak maju
5. Sukar mendapat bantuan / pertolongan orang lain
[ 2 x 2m = 4m ]
(iii) Langkah untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat ;
1. Memupuk kasih sayang dalam masyarakat.
2. Mengamalkan sikap tolong menolong
3. Memelihara hak/maruah/budaya orang lain
4. Prihatin/bertolak ansur dengan jiran dan masyarakat
5. Membudayakan ziarah menzirahi
6. Bersikap patriotik dan sayangkan negara
7. Hindarkan sifat pentingkan diri
8. Berfikiran terbuka/menerima pandangan orang lain
[ 1 x 2m = 2m ]
(c) Lengkapkan potongan ayat ;
i. B
ii. C
iii. A
iv. D
[ 4 x 1m = 4m ]
SULIT 4 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
Soalan Jawapan Markah
2 (a)( i) Maksud hidayah ialah
Petunjuk Allah ke jalan kebenaran kepada orang yang
dikehendakiNya
[ 1 x 2m = 2m ]
(ii) 2 contoh hidayah
1. Gharizah – naluri semulajadi
2. Pengutusan para Rasul
3. Akal fikiran
4. Ilmu pengetahuan
5. Pancaindera [ 2 x 2m = 4m ]
(iii) Dua sebab seseorang itu sukar menerima hidayah Allah
1. Meninggalkan perintah Allah
2. Melakukan maksiat dan dosa besar
3. Mengamalkan sifat mazmumah
4. Derhaka kepada ibubapa
[ 1 x 2m = 2m ]
(iv) Cara untuk mengekalkan hidayah Allah :
1. Sentiasa mempertingkatkan iman
2. Selalu melakukan perkara kebajikan/ amar ma’ruf
nahi mungkar
3. Mengamalkan akhlak mulia
4. Selalu berdoa
5. Istiqamah melakukan ibadat
6. Berjihad melawan nafsu
7. Melakukan amalan zikir
[ 1 x 2m = 2m ]
SULIT 5 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
(b)(i) Persamaan hidup di dunia dengan seorang perantau
1. Untuk mencari bekalan bagi kehidupan dunia dan
akhirat
2. Kehidupan di dunia adalah sementara/tempat
persinggahan sebelum pergi ke tempat yang dituju
[ 1 x 2m = 2m ]
(ii) Teknik pengurusan masa yang efektif
1. Merancang penggunaan masa
2. Mengurus masa dengan bijak
3. Menentukan wawasan hidup
[ 1 x 2m = 2m ]
(iii) Maksud potongan hadis :
Semasa kamu hidup untuk persediaan matimu [ 1 x 2m = 2m ]
(c) Susun semula ayat al-Quran berikut mengikut tertib ;
2, 1,4,3 atau 2 atau (1) - 2
1 (2) - 1
4 (3) - 4
3 (4) - 3
- Betul yang
pertama
dikira satu
markah.
- Salah yang
pertama
tiada markah.
- Tulis ayat
diterima
[ 4 x 1m = 4m ]
SULIT 6 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
Soalan Jawapan Markah
3 (a)(i) Pengertian tawakal ialah berserah diri kepada Allah
SWT setelah berusaha dengan bersungguh-sungguh
untuk mencapai sesuatu yang diingini [ 1 x 2m = 2m ]
(ii) Dua peranan tawakal ketika berdakwah ;
1. Mengelakkan pendakwah daripada berputus asa
sekiranya dakwah tidak diterima
2. Menjadikan pendakwah lebih gigih berusaha dalam
menyampaikan dakwah
3. Menambah keyakinan dan menanam sifat sabar serta
redha
4. Menambahkan keyakinan bahawa Allah akan
sentiasa menolongnya
5. Dakwah dapat diteruskan secara berterusan
/istiqamah
[ 2 x 2m = 4m ]
(iii) Cara menerapkan sifat tawakkal sebagai seorang
pelajar :
1. Yakin dengan pertolongan Allah SWT setelah
berusaha
2. Tidak hanya berserah kepada nasib / tuah
[ 1 x 2m = 2m ]
(b)(i) Ciri makanan yang halal ialah :
1. Disembelih dengan nama Allah
2. Dari sumber yang halal/ usaha yang halal
3. Tidak memudaratkan/ tidak beracun
4. Makanan yang berkhasiat/ segar/seimbang/berzat/
berprotein/vitamin
5. Makanan yang bersih atau suci
[ 2 x 1m = 2m ]
SULIT 7 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
Soalan Jawapan Markah
(ii) Akibat memakan makanan yang haram terhadap akhlak
individu :
1. Sukar menerima teguran / degil/keras hati
2. Malas beribadat
3. Terdorong melakukan maksiat
4. Mempunyai sifat mazmumah [ 2 x 1m = 2m ]
(iii) Dua pengajaran hadis :
1. Menghindari daripada makanan dan minuman yang
haram
2. Pelajar hendaklah memilih makanan yang
baik/berkhasiat
3. Pelajar hendaklah berusaha mencari rezeki yang
halal apabila bekerja nanti
[ 2 x 2m = 4 m ]
(c)
1- EÒO³¬³^¯-
2- TR`u·÷©^¯-
3- OCØOE¬^¯-
4- O´)¯E:4-÷©^¯-
[ 4 x 1m = 4m ]
Soalan Jawapan Markah
4 (a) (i) Perintah Allah SWT yang ditujukan kepada lelaki
beriman
1.Menahan pandangan daripada perkara-perkara yang
haram
2.Memelihara kemaluan / menjaga kehormatan diri
SULIT 8 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
[ 1 x 2m = 2m ]
(ii) Maksud ayat :
- Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa-apa
yang mereka kerjakan
[ 1 x 2m = 2m ]
(iii) Dua cara memelihara maruah diri .
1. Menjaga mata daripada melihat perkara haram
2. Menjaga batasan pergaulan antara lelaki dan
perempuan [ 2 x 2m = 4m ]
(iv) Dua punca berlakunya gejala sosial dalam masyarakat .
1- Lemah iman /ikut iman
2- Jahil / kurang pengetahuan agama
3- Pergaulan bebas
4- Kurang didikan agama
5- Pengaruh media / budaya asing /VCD lucah
6- Tindakan undang-undang yang longgar
7- Berpakaian mendedahkan aurat
8- Makan / minum bahan yang haram dan memabukkan [ 2 x 2m = 4m ]
(b) Hukum tajwid ;
i. Mad Silah Qasirah – ﺎًﻋﱡﺮَﻀَﺗ ُﮫَﻧﻮُﻋﺪَﺗ
ii. Ikhfa’ Hakiki - ِﻣ ْﻦ ُﻇ ُﻠ َﻤ ِﺖ
iii. Idgham Mislain - ُﯾ َﻨ ﱢﺠ ُﻜﯿ ْﻢ ِﻣ ﻦ
SULIT 9 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
iv. Wajibul Ghunnah - َﻟ َﻨ ُﻜ َﻧ ﻮ ﱠﻦ
[ 4 x 1m = 4m ]
(c) Jawikan :
1- Memelihara alam - ﻢﻟﺎﻋ ارﺎﮭﯿﻠﻤﻣ
2- Elektronik moden -ندﻮﻣ ﻚﯿﻧوﺮﺘﻜﯿﻠﯾا
3- Modal Insan -نﺎﺴﻧا لادﻮﻣ
4- Jawatankuasa Majlis - ﺲﯿﻠﺠﻣ ساﻮﻜﻨﺗوﺎﺟ
Salah 3 huruf = 0
[ 4 x 1m = 4m ]
Soalan Jawapan Markah
5 (a)(i) Empat amalan sunat .
1. Membaca al-Quran
2. Berzikir
3. Melakukan solat-solat sunat
4. Bersedekah [ 4 x 1m = 4m]
SULIT 10 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
(ii) Maksud potongan ayat :
Mereka segera sujud ( patuh kepada semua perintah
Allah)
[ 1 x 2m = 2m]
(iii) Dua kelebihan melakukan amalan sunat ;
1. Dosa diampunkan Allah
2. Diri terasa dekat dengan Allah
3. Tenang dalam menghadapi pancaroba hidup
4. Berkeyakinan diri [ 2 x 2m = 4m]
(b) Hukum tajwid dan cara bacaan
Perkataan Hukum Tajwid Bacaan
ْﺪَﻗ
Qalqalah
Sughra
Berdetak
َر ﱡﺑ ُﻜ ْﻢ ِر ْﺟ ٌﺲ Izhar Syafawi
Terang, jelas
dan nyata
َأ ْﺳ َﻤ ٍءﺎ
Mad Wajib
Muttasil
Panjang 4/5
harakah
- Hukum 1m
- Cara bacaan
1m
- Mana-mana
betul 1m
[3 x 2m = 6m]
(c )
ﻮﻤﻠﻋ ،ﻲﻨﯿﻛ ﻲﺳﺎﺴﯿﻟﺎﺑﻮﻠﺿ اﺮﯾا
س ﻦﯾءﺎﺳ
i
وﺪﻨﻣ ﻎﯾ ﻲﺴﻧءﺎﻣ ﻦﻓوﺪﯿﮭﻛ ﻲﺳﺎﻨﯿﻣ
س ﻚﯿﻠﻔﻣﻮﻛ ﻦﯿﻛﺎﻤﺳ
ii
- Satu keratan
1 m.
- Kesalahan
lebih
daripada tiga
perkataan
SULIT 11 1223/2(PP)
1223/2(PP) [Lihat sebelah
SULIT
نادﺮﻓ سورا يرد راﻮﻠﻛﺮﺗ ﻦﻛا
ﺎﯿﻧد
iii
ﻦﻏد يﺮﯾد ﻦﻜﻔﻜﻐﻠﻣ ﻮﻤﻠﻋ 2
ضﺮﻓ ﻦﯿﻋ
iv
tidak ada
markah.
- Tulisan jawi
lama atau
jawi baru
diterima.
- Kesalahan
titik yang
boleh
mengubah
huruf dikira
salah.
- Kesalahan
satu atau
lebih dalam
satu
perkataan
dikira satu
kesalahan.
- Huruf
bercerai
dikira salah.
[4 x 1m = 4m]
PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful