Conceptul de risc Modelul conceptual al riscului foloseşte 5 noţiuni de bază: obiectivele; evenimentele; probabilitatea de materializare a riscului; impactul riscului;

expunerea la risc.

A. Obiectivul reprezintă o stare posibilă (nu în mod necesar cea mai probabilă) din perioada T1, dorită de entitate şi fixată în perioada T0. Obiectivele organizaţiei sunt: A.1. – obiectivele generale: = pentru care se constituie organizaţia: obţinerea profitului şi maximizarea valorii firmei în condiţiile oferirii unor servicii de calitate superioară; = privind utilizarea eficientă a resurselor şi asigurarea securităţii activelor; = vizând fiabilitatea informaţiilor interne şi externe; = legate de conformitatea cu legile, actele normative, regulamentele şi politicile interne. A.2. – obiectivele operaţionale (la nivelul fiecărei activităţi); A.3. – obiectivele individuale (la nivelul fiecărui angajat). Observaţie - Obiectivele trebuie (pe cât posibil) exprimate prin indicatori, pentru a putea fi monitorizate. B. Evenimentul (incidentul) În orice organizaţie, obiectivele stabilite sau obţinerea rezultatelor aşteptate sunt grevate de incertitudine, care există indiferent de modul în care o percepem. Astfel de evenimente, situaţii, acţiuni sau inacţiuni se numesc riscuri şi pot constitui: fie ameninţări, caz în care consecinţa este de regulă neatingerea rezultatelor prealabil stabilite; fie oportunităţi, caz în care evenimentul/situaţia trebuie fructificată/exploatată. Riscul reprezintă incertitudinea obţinerii rezultatelor dorite şi se evaluează ca o combinaţie între: probabilitatea de materializare a riscului; impactul riscului.

şomajul). care conduc la o reorientare în structura cheltuielilor populaţiei şi la modificări esenţiale în utilizarea timpului liber. Ca urmare.riscuri externe (exogene) firmei. . . războaie.riscurile politice sunt determinate de instabilitatea (incertitudinea) politică şi de imixtiunea politicului asupra afacerilor. din cauza lipsei de siguranţă. inflaţia.riscuri ce decurg din caracteristicile mediului de afaceri (înăsprirea concurenţei. există ţări/regiuni/zone nerecomandate ca destinaţii turistice (terorism.riscuri ce decurg din modificarea reglementărilor în domeniul taxelor şi impozitelor. .riscurile economice se manifestă în trei direcţii: . diversificarea ofertei globale.riscuri interne (endogene) firmei.transformări demografice de amploare manifestate prin reducerea natalităţii şi îmbătrânirea populaţiei. . adâncirea fenomenului globalizării). Între riscurile externe firmei cele mai importante sunt următoarele: .Principalele categorii de riscuri Principalele categorii de riscuri sunt grupate în două clase: . cu 2 . A. atenuare şi tratare. dar pentru care pot fi luate măsuri de identificare.riscurile socio-culturale şi demografice sunt provocate de evenimente majore cu un puternic potenţial perturbator: . violenţă etc) sau ca orientare a investiţiilor în turism. cu efecte importante asupra structurii cererii de servicii –pe de o parte – şi migraţia internă. rezultând un regim fiscal descurajator şi nemotivant. apariţia de noi produse şi servicii. Riscurile exogene firmei decurg din mediul extern şi nu pot fi controlate în totalitate de organizaţie. . dar mai ales cea externă.redefinirea piramidei nevoilor şi schimbarea de mentalitate şi tradiţii.riscuri ce decurg din starea generală a economiei (dezechilibre macroeconomice precum recesiunea. . creşterea competitivităţii.

inundaţiile. politică. modalităţile de finanţare. juridică. sistemul logistic utilizat. părţile implicate în derularea afacerii. gaze. sonoră şi vizuală rezultat al practicării unui turism dezechilibrat şi neecologic. nivelul preţurilor şi al tarifelor. . ce se manifestă la scara unei ţări şi care influenţează activitatea firmei.riscul de piaţă (riscul de cerere) este rezultat al faptului că cererea de bunuri şi servicii ale firmei este influenţată de numeroşi factori: veniturile populaţiei. socială.riscurile provocate de „eşecul utilităţilor publice” (întreruperi în alimentarea cu apă. fenomenul sezonalităţii etc. 3 . subsector.. . efectul imediat este de pierdere a valorificării unei parţi importante din potenţialul natural al ţarii. relaţiile comerciale etc. resursele disponibile.riscurile pure (naturale) precum seismele. riscul de ţară cumulează toate riscurile de natură economică. .efecte negative asupra forţei de muncă – pe de altă parte. Riscurile interne firmei depind – în cea mai mare parte – de activitatea firmei (natura activităţii. B. .riscurile privind sănătatea şi securitatea consumatorilor/clienţilor. electricitate). în special poluarea aerului.riscurile de mediu se manifestă sub mai multe forme: . . apei. avalanşe de zăpadă etc.). produs sau serviciu.riscurile strategice provin din orientarea greşită a activităţii fie spre un anumit sector. modificarea cursului de schimb şi a ratei dobânzii. fie spre o anumită zonă geografică.riscurile cu determinare antropică. de mediu etc. uraganele. . Cele mai importante riscuri externe ce se manifestă la nivelul firmei pot fi grupate astfel: . dar şi poluarea estetică. solului datorată deşeurilor.riscurile juridice se concretizează în modificări neaşteptate ale cadrului legislativ specific domeniului.

.riscul in investiţii are un impact major şi de durată asupra activităţii firmei şi se concretizează în: . .riscul în contractul de aprovizionare (de exemplu dependenţa de un singur furnizor). .riscul de marketing este rezultat din atitudinile incerte ale consumatorilor în condiţiile unor informaţii greu de controlat sau a unui marketing defectuos (riscul in activitatea de promovare. sistemul de asigurări etc. .riscul în investiţii financiare (acţiuni. .riscul contractual (riscul de legalitate sau de conformitate) apare în ipoteza că una dintre părţi nu poate să-şi respecte obligaţiile sale contractuale: . obligaţiuni etc.riscul de faliment este o sumă a tuturor tipurilor de riscuri.riscul în contractul de vânzare (de exemplu riscul în vânzarile de bunuri/servicii viitoare sau aparţinând unui terţ).riscul reputaţional (de imagine) constă în schimbarea atitudinii consumatorilor faţă de firmă din cauza apariţiei unor probleme în ceea ce priveşte calitatea produselor/serviciilor. în special în condiţii neprielnice ale pieţei (volatilitatea cursului de schimb şi majorarea ratei dobânzii).riscul financiar caracterizează variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenţa incapacităţii firmei de a se adapta rapid. şi se manifestă prin riscul de neplată (de insolvabilitate) al firmei aflată în incapacitatea de a-şi regla la timp obligaţiile contractuale.riscul în investiţii în active reale (eroare în analiza oportunităţii investiţiei. .riscurile operaţionale depind de calitatea actelor de management şi de execuţie şi pot fi grupate în mai multe tipuri: 4 . cu cele mai mici costuri la variaţia condiţiilor de mediu (gestiune greoaie şi ineficientă). evaluarea incorectă a cererii de produse/servicii). nu numai de natură financiară.). Neutilizarea sau utilizarea eronată a unor tehnici specifice de tratare a riscurilor (formarea provizioanelor. .. . riscul de inovaţie etc).) conduce la materializarea riscului de nerealizare a veniturilor.

care au o frecvenţă mare de apariţie. Pentru elaborarea matricei riscurilor trebuie evaluate trei elemente: A. dar pot fi suportate fără dificultate. Probabilităţile pot fi: probabilităţi obiective.riscuri moderate. practici frauduloase. probabilităţi subiective (apreciative). condiţii de muncă necorespunzătoare etc. aceste probabilităţi nu sunt dependente de caracteristicile personale ale evaluatorului.riscuri ce privesc personalul (absenteism.riscuri ce derivă din nerespectarea diverselor proceduri curente. în 5 . care au o frecvenţă mică de apariţie. factorul personal/psihologic joacă un rol important. operaţionale şi administrative aplicate în cadrul firmei pentru desfăşurarea activităţii. . atunci când există informaţii disponibile. îmbolnăviri sau accidente la locul de muncă.). care sunt cele mai rare dar cu efecte foarte periculoase. daca se bazează pe o serie de ipoteze teoretice şi. riscurile pot fi clasificate în următoarele categorii: . care măsoară posibilitatea de apariţie într-un anumit orizont de timp a unui eveniment cantitativ.).riscuri ridicate (critice sau majore). greve. riscuri inacceptabile.. pe o scară de la 0 la 1 (sau 100%). însă cu efecte nedorite. . dacă se bazează pe frecvenţa relativă de apariţie a unui eveniment. Determinarea severităţii riscurilor. prin urmare. Matricea riscurilor În funcţie de efectul lor.Probabilitatea de materializare a riscului (P). pe o perioadă mai lungă de timp.riscuri ce privesc proprietatea (incendii.riscuri reduse (obişnuite sau triviale). cât şi pe ansamblul firmei. se realizează cu ajutorul unui instrument denumit “matricea riscurilor”. nivel scăzut de motivare financiară şi morală a angajaţilor. furturi etc. majoritatea acestora putând fi asigurate. . este necesară gestionarea atentă a acestora. . atât pentru fiecare eveniment în parte. care au o frecvenţă medie de apariţie şi pot fi gestionate cu anumite costuri.

prin prin transpunerea pe scale de evaluare a impactului.scale în cinci trepte: FS. Impactul riscului (I). indiferent de metoda de evaluare a probabilităţilor. Evaluarea impactului se realizează prin: . care reprezintă consecinţa (efectul) asupra obiectivelor (rezultatelor) în cazul în care riscul s-ar materializa. care reprezintă rezultatul combinaţiei probabilitate-impact şi comensurează consecinţele pe care le poate resimţi firma în raport cu obiectivele prestabilite.M. în cazul în care riscul se materializează: E= P ∙ I unde: P şi I sunt cele două dimensiuni ale riscului.în termeni valorici (capital.această situaţie nu este necesar să stabilim un anumit nivel al probabilităţii.scale în trei trepte: S. 6 (M) probabilitate ridicată (R) . Astfel.scale în 3 trepte: probabilitate scăzută (S) probabilitate medie . C. FR. M. Asemănător situaţiei anterioare se pot stabili: .scale în 5 trepte: probabilitate foarte scăzută (FS) probabilitate scăzută (S) probabilitate medie (M) probabilitate ridicată (R) probabilitate foarte ridicată (FR) B.R . costuri) sau în unităţi de timp.evaluări cantitative. . R. S. ci încadrarea acesteia într-un interval (treaptă) al unei scale de evaluare.de regulă . acestea pot fi încadrate în: .evaluări calitative. Expunerea la risc (E). exprimate .

Ca urmare. ci una bidimensională (matricială). Matricea riscurilor în 3 trepte I Ridicat Mediu Scazut I M P A C T Scazuta S∙I S∙M S∙S M∙R M∙M M∙S PROBABILITATE Medie Ridicata R∙R R∙M R∙S P Matricea riscurilor în 5 trepte I Foarte ridicat Ridicat Mediu Scazut Foarte scazut I M P A C T FS ∙S FS ∙FS S ∙S S ∙FS M ∙S M ∙FS R ∙S R ∙FS FR ∙S FR ∙FS FS ∙FR FS ∙R FS ∙M S ∙FR S ∙R S ∙M M ∙FR M ∙R M ∙M R ∙FR R ∙R R ∙M FR ∙FR FR ∙R FR ∙M Foarte scazuta PROBABILITATE Scazuta Medie Ridicata Foarte ridicata P 7 . ca în cazul probabilităţii sau impactului. scala de evaluare a expunerii la risc nu mai este unidimensională.

Matricea numerică a riscurilor în 5 trepte I Foarte ridicat Ridicat Mediu Scazut Foarte scazut 5 I 4 3 2 1 M P A C T 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 4 3 8 6 12 9 16 12 20 15 5 10 15 20 25 1 Foarte scazuta PROBABILITATE 2 3 4 Scazuta Medie Ridicata 5 Foarte ridicata P Astfel se asigură o integrare a informaţiilor referitoare la impactul şi probabilitatea 8 . până la expunerea S ∙ S (respectiv FS ∙ FS). respectiv de la 1 la 5).În acest mod se realizează o ierarhizare a riscurilor de la expunerea R ∙ R (respectiv FR ∙ FR). scalele calitative pot fi transformate în scale numerice. prin acordarea de note fiecărei trepte calitative (de la 1 la 3. rezultând profilul de risc al firmei. Din raţiuni de a evidenţia mai bine ierarhia.

urmată de o monitorizare atentă a eficacităţii implementării măsurilor aprobate.poate genera o serie de probleme operaţionale. • Risc moderat (E=4 ÷ 6) . . supervizare şi monitorizare a procedurilor de control deja aprobate.constituie o expunere la risc care crează greutăţi în realizarea strategiei firmei şi poate produce pierderi financiare semnificative. inclusiv cu personalul de specialitate.nu generează probleme semnificative şi implică pierderi financiare reduse. .este posibil să necesite cheltuieli suplimentare.constituie o expunere la risc ce pune în pericol strategia firmei şi situaţia sa financiară. 9 . . • Risc redus (E=1÷3) . • Risc ridicat/critic (E=8 ÷10) . dar poate fi contracarat prin măsuri adiţionale de pregătire.nu necesită eforturi mari pentru evitarea creşterii riscurilor.este totuşi necesară o analiză a schimbărilor şi circumstanţelor probabile în viitor. • Risc inacceptabil (E=12 ÷25) . . pentru a evita/preîntâmpina migrarea riscului într-o altă zonă. în funcţie de o serie de caracteristici specifice. acestea fiind ţinute sub control. .activitatea specifică va continua numai în măsura în care vor fi aprobate şi implementate proceduri de control intern adecvate şi un plan de acţiune permanent de reducere a riscului la un nivel acceptabil.riscurilor într-o "hartă a riscurilor " care permite şi o gradare/ierarhizare a acestora.este necesară o revizuire critică a procedurilor de gestiune şi control intern.

a căror expunere se situează sub limita de toleranţă. . dar la care deviaţia este moderată..culoarea verde.întreaga acţiune trebuie să fie aprobată şi mandatată responsabililor de către managementul general(la cel mai înalt nivel). Matricea riscurilor permite vizualizarea profilului de risc cu ajutorul culorilor: .culoarea roşie. . pentru riscurile a căror expunere depăşeşte limita de toleranţă. 10 . Limita de toleranţă la risc sau “apetitul la risc” exprimă nivelul de expunere la risc pe care conducerea firmei este dispusă să-l accepte sau să-l tolereze. pentru riscurile cu expunerea cea mai mare şi care deviază cel mai mult de la toleranţa de risc acceptată.culoarea galbenă (zona de atenţie). pentru riscurile asumate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful