Latihan Amali Terapi Muzik dan Nyanyian PK Semester 5 2011 Terapi muzik dan nyanyian adalah satu cara

yang boleh digunakan untuk mengubah tingkah laku murid dan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran guru. Terapi muzik dan nyanyian adalah penting kerana melibatkan pergerakan anggota badan yang penting untuk pembelajaran berlaku iaitu tangan, jari dan juga mulut(oral). Secara berkumpulan (10 orang), anda dikehendaki merancang dan melaksanakan satu sesi terapi melalui aktiviti terapi muzik dan nyanyian berdasarkan kepada tugasan yang diberi. 1. Pilih pelajar dan nyatakan profil pelajar tersebut (kategori pelajar berkeperluan khas, umur, jantina, kesukaran yang dihadapi dan sebagainya.) 2. Menyediakan satu rancangan aktiviti yang mengandungi gambar rajah/ilustrasi/peralatan yang akan digunakan. 3. Nyatakan spesifikasi aktiviti yang akan dijalankan dan juga spesifikasi peralatan yang digunakan. 4. Tetapkan objektif dan tempoh masa pelaksanaan. 5. Senaraikan kepentingan aktiviti terapi yang dijalankan kepada murid berkeperluan khas. 6. Sediakan satu laporan bergambar mengenai pelaksanaan aktiviti terapi tersebut. 7. Tulis 1 refleksi secara individu TIDAK melebihi satu muka surat.

1. terapi muzik dengan permainan alat konvensional 2. terapi muzik dengan perkusi badan 3. terapi nyanyian lagu berkembar 4. terapi nyanyian lagu bertalun 5. terapi muzik dengan pergerakan kreatif ± bertema 6. terapi muzik dengan permainan alat improvisasi 7. terapi muzik dengan perkusi mulut 8. terapi nyanyian lagu pusingan (canon) 9. terapi muzik dengan pergerakan kreatif ± bebas

. KUMP 1 terapi nyanyian lagu pusingan (canon) N KUMP 2 terapi muzik dengan permainan alat konvensional.10.BAGI PELAKSANAAN AKTIVITI KUMP.1 DAN 2 YG DAPAT UNDIAN YG SAME DENGAN TAJUK PEMBANTANGAN DAHULU PERLU BUAT PERLAKSANAAN AKTIVITI. ONE MORE... 1 N KUMP.. terapi muzik dengan pergerakan kreatif ± mengikut lirik SUSUNAN AKTIVITI TERAPI INI MENGIKUT NO. SESIAPA YANG DARI KUMP... 2 MENGIKUT AKTIVITI YG DILAKUKAN PADA HARI AMALI TERAPI DIADAKAN. Fain Kun . OLEH ITU. YANG DAPAT UNDI DULU TUH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times