http://ramlibinyahya.blogspot.com/2011/02/satupendekatan-komunikatif-dalam.

html

snin, 2011 Februari 07
SATU PENDEKATAN KOMUNIKATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN BERFORMAT: SATU CADANGAN
Assalamualaikum cikgu Mazlan bin Mat, dari salah sebuah sekolah di daerah Marang, Terengganu... Saya juga tidak jelas tentang 2 perkara dalam soalan yang dikemukakan melalui e-mel cikgu, tetapi saya cuba memperjelas berdasarkan andaian saya: 1. Pengajaran tatabahasa wacana...mungkin merujuk penggunaan wacana dan jenisjenisnya. 2. Penulisan karangan berformat umum...mungkin merujuk karangan yang memerlukan format (surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, wawancara, laporan, berita, ucapan, perbahasan, dll) Itu andaian saya sahaja...saya memohon maaf jika salah tanggapan ini. Jika wacana yang dicari, saya mencadangkan cikgu membaca buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008:524-529) DBP. Maksud wacana dan 5 jenis wacana yang boleh digunakan dalam apa-apa juga penulisan sama ada di sekolah rendah atau sekolah menengah. Tentang penulisan karangan berformat itu, cikgu pilihlah yang mana satu cadangan di atas tu. jika cikgu memilih ucapan...saya mencadangkan penggunaan pendekatan komunikatif supaya pelajar pelbagai kumpulan boleh menghasilkan tugasan ini. Contoh: Andaikan satu kelas ada 36 orang pelajar...pecahkan kepada 6 kumpulan...setiap kumpulan ada pelajar pandai, pelajar sederhana, dan pelajar lemah. Tajuknya ialah Langkah-langkah untuk membanteras jenayah di negara kita. Minta pendapat pelajar dan bimbing 3 langkah untuk membanteras jenayah...catat dalam peta minda di papan hitam atau LCD. Terima jawapan jika lebih daripada 3 langkah 1.Bincangkan tugasan yang perlu diberikan secara kelas. 2.Sediakan 6 sampul tugasan yang berbeza-beza soalan: K1: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Tetamu yang hadir dalam majlis ini ialah, Pengetua, Pengerusi PIBG, guru-guru, dan pelajar. (Sila tulis ucapan alu-aluan yang sesuai)...pelajar diminta menulis ucapan alu-aluan dalam kertas

mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu.Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K2: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar diminta mengolah isi satu (Contoh: Pihak polis perlu memantau kawasan yang lebih kerap berlaku jenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar K3: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajat diminta mengolah isi dua (Contoh:Pihak berkuasa perlu memasang lebih banyak CCTV (Kamera Litar Tertutup)dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan penanda wacana dalam hasil penulisan pelajar. K4: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar mengolah isi tiga (memperbanyak aktiviti masyarakat untuk mengurangkan jenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K5: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Pelajar diminta mengolah isi empat (Contoh:Pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman yang lebih berat kepada penjenayah) dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam hasil penulisan pelajar. K6: K1: Andaikan anda sebagai Ketua Polis Daerah. Anda diminta untuk menyampaikan ucapan tentang Langkah-langkah Mengurangkan Jenayah di Negara Kita. Tetamu yang hadir dalam majlis ini ialah, Pengetua, Pengerusi PIBG, guru-guru, dan pelajar. (Sila tulis penutup yang sesuai)...pelajar diminta menulis penutup dan masukkan pantun yang sesuai dalam kertas mahjong atau taip dalam lap top...ikut kreativiti cikgu. Bimbing penggunaan wacana dalam penulisan pelajar. Selepas aktiviti menulis dalam kumpulan, setiap wakil kumpulan akan bergerak: Seorang ahli K1 pergi K2 untuk mengambil maklumat hasil penulisan, K2 ke K3, K3 ke K4, K4 ke K5, K5 ke K6, K6 ke K1 (setiap ahli dalam kumpulan masing-masing ke berada di setiap kumpulan dalam kelas untuk mendapat semua maklumat yang ditulis dalam kertas mahjong)...wakil ini akan membentangkan hasil kumpulan lain dalam kumpulan sendiri dan mencantumkan maklumat yang diperoleh...berlakunya komunikasi antara ahli kumpulan dgn ahli kumpulan lain. Secara ringkasnya: semua pelajar dapat menyediakan satu ucapan yang lengkap hasil perkongsian maklumat tadi dan berlakunya komunikasi beberapa hala: pelajar dgn pelajar, pelajar dgn guru, pelajar dgn bahan. Adanya pembentangan lisan dan bilik darjah oleh pelajar dan penerangan guru. Adanya aktiviti menulis yang dilakukan oleh pelajar. Guru sebagai fasilitator. Jika perlukan maklumat lanjut sila hubungi saya: cikgu Ramli 0137242909 Dicatat oleh RAMLI BIN YAHYA di 01:59

Sunday, May 24, 2009
Keberkesanan Kaedah Koperatif Dalam Pengajaran Menulis Karangan Fakta Dan Naratif Dalam Kalangan Pelajar Bukan Melayu
BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahirankemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata-mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam

pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakan-rakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Oleh itu, salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif, saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada

agama.tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri. kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad. Kemahiran penulisan dalam kalangan murid bukan Melayu kurang memuaskan dari segi ejaan. 2005). suasana dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik . Ini berlaku terutamanya bagi karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk naratif. Tambahan pula. 2003). Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit. Semangat kerjasama. 2000). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan (Roselan Baki. 1989). 1985 dalam Roselan Baki. Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan guru. jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir. keturunan. jenis ayat dan sebagainya. Pernyataan Masalah Dalam proses penulisan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham. Pemeriksaan terhadap beberapa buah karangan yang ditulis oleh murid dalam ujian di sekolah memperlihatkan bahawa pencapaian dalam penulisan karangan murid-murid tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson. kosa kata. Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan. Memulakan penulisan bukanlah sekadar persoalan kebolehan semata-mata atau soal pengetahuan tentang sesuatu kerana pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran pun turut menghadapi masalah yang serupa (Flower. Kelemahan dalam menulis karangan adalah salah satu punca murid gagal mencapai keputusan yang baik dalam peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mahupun peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Aziz Abd. Penutur bahasa Melayu keturunan Cina adalah yang paling banyak menghadapi masalah gangguan bahasa ibunda dan pengaruh dialek tempatan dalam penguasaan bahasa (Abd. Cara dan gaya pengajaran guru dalam kelas lebih kepada memberi pendedahan secara menyeluruh tentang sesuatu tajuk dan mengamalkan pendekatan membincangkan isi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Selain itu. pemilihan kata (diksi). masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ialah untuk memulakan penulisan. terdapat juga murid yang lemah dan berada pada tahap minimum dalam penulisan. struktur ayat. 2003). Kelemahan murid dalam penulisan karangan juga tidak dapat dinafikan dengan kaedah yang digunakan oleh guru semasa mengajar menulis dalam kelas. 2003). Talib. Hal ini disebabkan struktur bahasa Cina berbeza dengan Bahasa Malaysia. Penguasaan bahasa yang lemah dalam kalangan murid Cina menyebabkan pencapaian mereka dalam bidang akademik rendah kerana mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dengan baik dan berkesan melalui tulisan.

Kebanyakan guru memainkan peranan utama dalam pengajaran kemahiran penulisan khususnya dalam memberikan isi-isi karangan. namun kita akan . Objektif kajian ini seperti di bawah: Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian. Selalunya guru mengawal dari segi isi. tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis fakta.semata-mata. Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya. Kawalan begini sebenarnya akan mendorong murid terlalu banyak bergantung kepada guru. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis naratif. Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pasca ujian. Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk meneliti keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu . bukan berperanan membantu menyaring dan menyusun maklumat yang telah diterokai oleh mereka. 2003 dalam Yahya Othman 2005). Persoalan Kajian Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kepentingan kajian Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin. Keadaan ini seterusnya menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengarang. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian. Murid-murid kurang dilatih untuk meneroka maklumat sendiri melalui pelbagai bahan sumber.

guru-guru dan juga para penyelidik pada masa akan datang. murid tidak aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. Manalaka ‘keberkesanan’ membawa maksud berkesannya sesuatu tindakan atau perbuatan. Hasil kajian ini penting untuk membantu para murid yang mempunyai masalah tidak berminat untuk belajar. Kajian ini juga diharap dapat menambah koleksi bahan rujukan tentang penyelidikan yang dijalankan dalam bidang penulisan pada masa akan datang yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada para penyelidik. Kepada guru-guru BM. dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat.tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi. Definisi Operasional Kajian ini melibatkan penggunaan beberapa istilah dan konsep yang perlu dijelaskan. kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bukan Melayu. kajian ini mendedahkan kaedah pengajaran koperatif yang boleh dicuba dalam pengajaran menulis karangan BM. Justeru. pengajaran dan pembelajaran BM menjadi lebih menarik. Antara istilah dan konsep yang digunakan ialah: Keberkesanan pembelajaran Perkataan ‘keberkesanan’ berasal daripada ‘kesan’. kajian ini diharap dapat memberi maklumat tentnang keberkesanan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif kepada murid. Kumpulan eksperimen ini ditadbirkan dua jenis ujian iaitu praujian dan pasca ujian bagi membandingkan tahap penguasaan menulis karangan fakta dan karangan naratif. prestasi merosot. Dengan cara ini. KPK digunakan kerana kaedah ini lebih menekankan pembelajaran secara kumpulan yang bersesuaian dengan saranan agar aktiviti kumpulan dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selangor dalam penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif. kajian ini diharap akan menjadi satu amalan kepada guru-guru BM dan mencuba kaedah baru dalam pengajaran penulisan.5. di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Klang. Ujian-t digunakan untuk mengukur sama ada wujud keberkesanan antara dua min iaitu pra ujian dan pasca ujian. Justeru. Selangor. bekas sama ada kebaikan atau keburukan. Data dianalisis menggunakan perisian “SPSS” Versi 1. Batasan Kajian Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan KPK dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif BM dalan kalangan murid tingkatan dua. . Kamus Dewan (2002:663) ‘Kesan’ membawa maksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen (KE). 2000). Oleh yang demikian. kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 40 orang murid bukan Melayu tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di daerah Klang.

Dengan strategi ini. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid-murid tadi untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri antara satu sama lain. 1994. 2001). setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka (Kagan. Selain itu. Melalui penurunan idea tersebut. Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar yang heterogen bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama (Gan. 1994. Melalui KPK murid dapat belajar secara bekerjasama untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam penulisan kedua-dua karangan tersebut. sesuai dengan pendekatan yang dipegang (Abdullah Hassan. Hal ini bermakna. Shukor. (Kagan. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. Kaedah Pembelajaran Koperatif Perkataan ‘kaedah’ mengikut Kamus dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu. ‘Kaedah’ juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya. 2001). pelapor dan seumpamanya. Teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) Dalam teknik Putaran Giliran (Round Robin). Akhirnya. 1989:13). murid-murid digalakkan berdikari dalam meneroka ilmu daripada pelbagai sumber. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. Zawiah Abd. Manakala KPK ialah strategi yang diperkenalkan dalam sistem pembelajaran bestari.Dalam konteks kajian ini ’keberkesanan’ bermaksud hasil atau akibat yang terjadi daripada penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Zawiah Abd. Langkah seterusnya diserahkan kepada kumpulan-kumpulan murid berkenaan untuk berbincang dan melantik ketua. 1999). pengelompokan murid kepada kumpulan kecil merupakan langkah awal yang mesti dipatuhi oleh seseorang guru dalam pelaksanaan kaedah ini. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. menerusi teknik tersebut. pencatat. Aktiviti ini sangat penting kepada murid yang lemah menguasai literasi membaca dan menulis. ‘kaedah’ merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak Othman. Matlamatnya adalah untuk memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea masing-masing sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi. Shukor. . ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Dalam konteks kajian ini. Manakala teknik Meja Bulat (Round Table) pula. 1996:114). KPK merujuk kepada penggunaan teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) kumpulan eksperimen dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu.

Teks naratif menampilkan pelbagai cerita dan disusun dalam satu pola yang mengandungi bahagian pengenalan. & Stevan. 1986 dalam Stavin 2008). Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. menulis karangan adalah menulis karangan jenis karangan naratif dan karangan fakta. Penulisan naratif boleh bersifat peribadi dan umum. 1989). dan melatih pengucapan. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. Husin. perkembangan dan akhiran (Mahzan Arshad. Mereka juga saling bekerjasama dalam menghasilkan cerita. 2003). Dalam kajian ini. Walau bagaimanapun. penyelidik membuat penilaian tentang karangan naratif umum iaitu peristiwa yang diimaginasikan oleh penulis. Aziz Abd. menulis idea. Talib. 1999) penulisan ialah urutan ayat-ayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan caracara tertentu. membuat prediksi mengenai bahagian akhir berkaitan cerita naratif. Karangan Fakta Karangan fakta lebih memerlukan pernyataan fakta dan huraian yang mantap. termasuk membacakan certia satu sama lain. 2003). Penulisan naratif biasanya dipaparkan mengikut urutan yang kronologi (Roselan Baki. urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. Dalam konteks kajian ini. Karangan Naratif Karangan naratif menceritakan semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku menurut susunan kronologi peristiwa-peristiwa itu terjadi (Abdd. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek. tanda baca dan ejaan yang betul. 2008 halaman 16-17) Menulis Karangan Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. serta tulisan yang kemas. Para murid ditugaskan untuk berpasangan dalam kumpulan mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. penerimaan dan kosa kata (Slavin.Kedua-dua teknik ini hampir sama dengan teknik Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC). 1998). Slavin. rangkai kata. Naratif peribadi merupakan peristiwa yang melibatkan diri penulis sendiri.CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada peringkat sekolah menengah (Madden. Setiap fakta yang dinyatakan perlu diperkuat . 2005). Naratif umum pula peristiwa yang didengar atau diimaginasikan oleh penulis. Segala tanggapan yang bertentangan tentang sesuatu isu atau perkara haruslah disokong dengan hujah-hujah dan fakta sebagai pembuktian.

Teori Psikologi Leo S. prinsip-prinsip pembelajaran koperatif. perspektif naturalis. ciri-ciri karangan yang bermutu. BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan sorotan literatur seperti teori yang mendasari pembelajaran koperatif dalam kemahiran menulis karangan. Teori psikologi Vygotsky (1978) yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran. sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran (Roselan Baki. rajah pembelajaran koperatif. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. 2003). kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki. Dalam konteks kajian ini. Harste dalam Mahzan Arshad (2003). Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. 1992 dalam Roselan Baki.dengan huraian sokongan yang mengandungi keterangan. Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. Sehubungan dengan itu. dan penulisan khususnya. 2003). dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan.Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya. kesan pembelajaran koperatif dan kajian-kajian yang pernah dijalankan berkaitan pembelajaran koperatif. KPK berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan karangan. lebih banyak pembelajaran . Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. dan perolehi daripada orang lain. dan perspektif Vygotskian (McCathey & Raphael. 2003). Untuk kajian ini. karangan fakta merujuk kepada suatu tajuk perbincangan atau pendapat yang memerlukan fakta atau hujah-hujah yang konkrit sebagai bukti untuk menyokong pernyataan. contoh. anekdot atau ungkapan berwibawa (Roselan Baki. analogi. seperti perspektif pemprosesan maklumat. perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya.

berlaku. Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis karangan. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguitik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. dan murid-murid yang lebih pintar dengan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran (Mercer N. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis karangan dalam bilik darjah. iaitu guru. kanak-kanak belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. 2003). Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran. Dalam hal ini. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky. Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. Menurut Mahzan Arshad (2003). Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. terdapat tiga kaedah menulis dalam Bahasa Malaysia iaitu menulis bebas. Hasil daripada interaksi dengan orang lain. murid dengan murid yang pelbagai kebolehan membawa memberi idea atau pendapat dalam penulisan karangan seperti yang terkandung dalam KPK. Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. menulis bersama. kanak-kanak belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. 1994 dalam Roselan Baki 2003). Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting. Kesimpulannya. Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. 1978 dalam Roselan Baki. Model Pembelajaran Menulis Secara Koperatif Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang perlu digunakan oleh guru untuk menarik minat murid dan menjadikan . Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid. membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian. Hal ini disebabkan kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid. Interaksi antara guru dengan murid. bahasa memainkan peranan untuk menghubungkan orang yang lebih berkebolehan.

Membuat pembetulan isi. Rajah 1: Pengajaran KPK dalam penulisan karangan fakta dan naratif BM. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka. Manakala dalam teknik Round Table pula. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. memberi contoh dan menulis dengan bahasa yang betul. misalnya Jigsaw. menerusi teknik tersebut. STAD (Students Teams.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A yang disertakan. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. Salah satunya ialah Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam P&P. tepat dan berkesan. Dalam teknik Round Robin. murid dilatih untuk bekerjasama menghargai isi. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. pengkaji mengguna teknik Round Robin (Putaran Giliran). Akhirnya. Rajah 1 menunjukkan cara pelaksaan pengajaran menggunakan KPK semasa rawatan dijalankan ke atas sampel kajian. KPK yang digunakan dalam kajian ini boleh ditunjukkan dalam Rajah 1. contoh. Round Robin (Putaran Giliran). Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads).P&P lebih berkesan. Meja Bulat (Round Table) dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. olahan dan sebagainya. 1992). Di samping itu murid dilatih untuk membanding hasil . Belajar Bersama (Learning Together). Berdasarkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip KPK. kesalahan bahasa. huraian. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Melalui penurunan idea tersebut. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). Dalam pengajaran penulisan karangan. Guru memberi arahan/ tugasan Pelaksanaan tugasan secara berkumpulan mengutarakan pendapat berkongsi maklumat membaca dan menyemak masing-masing secara secara bergilir-gilir hasil tugasan lisan mengikut putaran Membuat Refleksigiliran mereka. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan.

karangan yang dianggap bermutu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut (Abdul Hamid Ahmad. Kesalahan bahasa pula kecil dan tidak ketara. Pengolahan. Dari aspek bahasa pula.kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. Menurut Lembaga Peperiksaan lagi. Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi SPM 2002 (Lembaga Peperiksaan Malaysia. kurang berkembang. Bahasa kurang memuaskan dan kadangkala salah penggunaannya. pemilihan perkataan mestilah tepat. Huraian isi kurang. bahasa yang digunakan tidak lancer dan banyak melakukan kesalahan tatabahasa sehingga sukar memahamimaksud ayat. menyertakan contoh yangs sesuai. berkesan dan pelbagai gaya Dari segi perspektif guru. Isi dalam karangan kurang dan bercampur aduk. . Idea-idea yang dikemukan pula matang. contoh kurang tepat. Tema haruslah dapat dikembangkan secara teratur dalam perenggan yang bersepadu dan adanya peratutan dengan baik. Pengolahan kurang menarik dan kurang berkesan. berkesan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. idea dan contoh yang diberikan kurang matang. memberi takrif yang kurang tepat kepada tajuk. Ciri-ciri Karangan yang Bermutu Sesebuah karangan dianggap baik jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 aspek dalam penulisan iaitu isi yang cukup. kabur dan tidak berkaitan. Di samping itu. memberi isi yang tidak jelas. tidak berkembang atau lemah. 2008). 2003) menggariskan maksud karangan yang cemerlang sebagai karangan yang dapat memberi takrif kepada tajuk dengan baik. lancar. KPK ini dijalankan dijalankan untuk membantu murid menulis dengan lebih berkesan. Kepelbagaian dan keragaman ayatnya juga kurang. mengemukakan isi lebih daripada tiga dan menghuaraikan serta mengembangkan isi dengan jelas. isi karangan menepati mod wacana penulisan. terdapat kepelbagaian dan keragaman dalam struktur ayat. Antara ciri tersebut ialah isi karangan bertepatan dengan kaedah soalan atau tajuk. Gaya bahasa menarik dari segi ayat yang gramatis. Kementerian Pelajaran Malaysia. idea dijalin mengikut urutan kepentingan dengan menggunakan penanda wacana. gramatis dan pemilihan diksi yang sesuai mengikut tajuk yang dibincangkan. Selain itu. gaya bahasa menarik dan mempunyai kepelbagaian. Karangan dinilai sebagai lemah apabila murid gagal menulis mengikut kehendak soalan. Unsur peribahasa diselitkan secara berkesan. 1998). sesuatu karangan dinilai sebagai sederhana apabila karangan yang dihasilkan agak samar dengan tajuk yang diberi. penggunaan tanda baca yang tepat serta setiap perenggan hanya mempunyai satu isi sahaja. isi karangan dihurai dengan tepat dan diberi contoh yang sesuai. penyusunan yang baik dan gaya bahasa yang menarik (Lembaga Peperiksaan. jelas dan teratur. kurang sesuai. logik. huraian yang tepat. Struktur ayat lemah dan tiada keragaman serta kurang daripada 100 patah perkataan. Isu-isu yang diutarakan dapat dikupas secara matang dan dikaitkan setiap isu dengan keadaan semasa. karangan ditulis dengan bahasa yang memuaskan. penyampaian dan pemerengganan menarik dan berkesan. ayat digunakan hendaklah gramatis. kurang jelas dan gagal mengemukakan isi yang tepat.

Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. Antara kemahiran sosial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. Dalam elemen ini. Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama. 1994). Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. 1995). guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. 1994). Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. Sehubungan itu. saling percaya. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. Dalam hal ini. Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. membuat keputusan dan sebagainya. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. Antaranya ialah ahli-ahli saling bergantung secara positif. Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. Harga kendiri mereka akan . Berdasarkan domain afektif. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan.Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. Selain itu. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. kemahiran komunikasi. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. Dalam hal ini. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan.

1998). Jika dijalankan dengan sempurna. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratkan dan dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. Dengan cara demikian. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. 1994). Untuk tujuan ini. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. Madden dan slavin. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satu-satu kumpulan. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam satu kumpulan (Robert E.Zubaedi. saling menghormati. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. sanggup berkorban sepakat dan berinisiatif. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. . Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. Robert E. 1957. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Terjemahan Nurulita. 2008). 1976. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. bekerjasama.meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. bertolak-ansur berperikemanusiaan. Justeru. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belajar secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif. 1949. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. D. Hulten dan De Vries. Sehubungan itu. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. Thomas. Slavin. Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. Berdasarkan domain kognitif pula. setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. 1983. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. bertanggungjawab. Dalam hal ini. Secara tidak langsung. Slavin. Sehubungan itu.

pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. 2003). Dalam menghasilkan penulisan misalnya. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukar-tukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. Ini adalah kerana kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain . pelajar gemar berinteraksi dengan aktif dengan membuat perbandingan antara teks yang ditulisnya dengan teks yang ditulis oleh rakan yang lain. Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. (Harste dalam Mahzan Arshad. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakanrakan dan guru. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Dalam hal ini. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. lebih banyak pembelajaran berlaku. Sehubungan dengan itu. aktiviti perbincangan. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. Slavin. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu.Selain itu. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguistik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. saling bergantung antara satu sama lain. 2008). malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) pelajar. 2003). Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. Saunders (1999) dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya kerjasama dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. menulis bersama. Oleh itu. Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. Hasil penulisan secara individu ini apabila digabung akan menghasilkan penulisan yang mantap. Oleh itu. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas.

Kedah. mencari bahan. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. penjanaan idea. Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Zawiah Abd. Shukor dan rakan-rakan (2001). Enam aspek yang spesifik dalam penulisan karangan telah ditumpukan dalam kajian beliau iaitu kematangan fikiran. Roslina Othman (2002) telah mengkaji tentang strategi pembelajaran koperatif dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran di Kelantan pula mendapati kanak-kanak yang mengikuti strategi pembelajaran koperatif telah menunjukkan pencapaian lebih baik dalam mengenal huruf dan suku kata berbanding kanak-kanak yang belajar dengan kaedah tradisional.Achievement Division) atau dikenali sebagai Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid. perbendaharaan kata. Kajian Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Aspek Penulisan Karangan Rosni Yusof (1999) telah mengunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD (Students Teams. telah membuat kajian yang lebih menarik tentang pengajaran penulisan dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. Hasil eksperimen selama empat minggu mendapati bahawa pendekatan koperatif amat berjaya berbanding dengan kaedah tradisional. bagi melihat pencapaian pelajar tingkatan dua. struktur kata. Kajian yang serupa dilakukan oleh Suraya (1999) dalam Masitah Zainuddin (2005). ke atas pelajar tingkatan tiga dalam jangka masa enam minggu. Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Melaka dalam aspek tersebut. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan . olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pembelajaran koperatif begitu berkesan berbanding tradisional. Beliau menggunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD. Mereka diajar cara bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karangan. olahan. di Negara Brunei Darul Salam. Kajian yang dilakukan oleh mereka cuba meninjau kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan.dan mereka dapat meningkatkan penguasan literasi mereka dalam masyarakat secara bermakna. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Kajian ini juga telah melihat cara pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. Kajian dilakukan terhadap 30 orang pelajar di Sekolah Menengah di daerah Kuala Nerang. isi dan kesalahan bahasa. Beliau telah mendedahkan teknik koperatif kepada kumpulan rawatan. Beliau telah menyelidik cara pembelajaran koperatif dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar.

membaca dan menulis. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. kejujuran . murid-murid mengulas bahawa sesi pengajaran menggunakan cerita rakyat merupakan bahagian yang paling disukai mereka. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. mengkaji sejauh manakah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains dapat menerapkan nilai murni. di daerah Kangar. Berdasarkan pemerhatian beliau terhadap murid yang diajar menggunakan cerita rakyat. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan rawatan secara padanan iaitu 32 dalam eksperimen (KPK) dan 32 lagi dalam kumpulan kawalan (kaedah tradisional). Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. Hasil kajian mendapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Seramai . beliau mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. yang melibatkan 64 orang pelajar. Pada akhir pengajaran. Masitah Zainuddin (2005). kasih sayang. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Kajian Berkaitan Pengajaran Karangan dan Pembelajaran Koperatif Secara Am Taylor. kerajinan dan rasional. mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa Bahasa Melayu. E.oleh guru dalam penulisan karangan. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri istimewa yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Kajian eksperimental menggunakan Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pra-Ujian-Pasca-Ujian telah dijalankan di sekolah Menengah di daerah Kapar. Nor Azizah Salleh dan kawan-kawan (2002). menghurai. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Hasil kajian mendapati bahawa KPK secara relatif lebih berkesan dalam pengajaran tatabahasa berbanding dengan kaedah tradisional. Klang. berdikari. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. bekerjasama. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Perlis. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan unsur naratif iaitu cerita rakyat. Pelajar didapati bekerjasama. bertutur. kebersihan mental.

Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dapat membantu pelajar dan guru di sekolah dalam usaha untuk memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. Zaenab Hanim dan kawan-kawan (2004). Faridah Hanim (2003). Beliau menjalankan kajian secara kuasi eksperimen selama 11 minggu bagi memastikan kesan kedua-dua kaedah ke atas pencapaian. Hampir kesemua elemen dalam pembelajaran koperatif diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kemahiran social dan refleksi kumpulan. guru. pembabitan dan amalan berkomunikasi pelajar. guru. pemerhatian guru dan temu bual pelajar. pengurusan bilik darjah. Fakulti Pendidikan. UTM Skudai Johor”. menyatakan bahawa pembelajaran koperatif adalah satu usaha untuk mengelompokkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kebolehan ke dalam kumpulan kecil demi menuju ke arah sasaran umum. Pernyataan tersebut diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian oleh oleh Siti Hajar Abd Hamid (2007) dalam kajiannya yang bertajuk “Pembelajaran Koperatif Menggunakan EPembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru matematik mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran bilik darjah masing-masing. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik (pra ujian dan pasca ujian). . Hasil kajian mendapati bahawa lima faktor yang mempengaruhi guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif iaitu pelajar. jigsaw dan Team-Games-Tournaments. kumpulan sokongan dan budaya sekolah. Secara spesifik kajian ini meneroka faktor-faktor yang mendorong guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif di samping mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). latihan dan kandungan pelajaran. pembabitan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan melalui kaedah permainan jigsaw II dan STAD (Students Teams. dalam kajiannya tentang Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam Pengajaran Matematik: Penyelidikan Sekolah Rendah. kaeadah penagajaran dan pembelajaran. sebuah dijadikan kelas eksperimen dan sebuah lagi dijadikan kelas kawalan. Kajian oleh Zakaria Kassim (2003) memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi. mengkaji tiga pemboleh ubah paling penting tentang kemampuan guru. dalam kajiannya terhadap empat orang guru matematik di sebuah sekolah menengah. Antara kaedah yang kerap digunakan oleh mereka ialah kaedah berstruktur. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara konversional. Terdapat tujuh masalah yang telah dikenal pasti menyulitkan pelaksanaan pembelajaran koperatif adalah pelajar. masa.990 orang pelajar tingkatan dua dari 12 buah sekolah di Selangor diambil sebagai sampel dalam kajian ini. Kaedah kuasi eksperimen dijalankan dengan mengambil setiap sekolah dua buah kelas dijadikan sample. Hasil kajian menunjukkan semua nilai murni yang dapat diterapkan melalui kaeadah pembelajaran koperatif dan setiap nilai murni didapati berbeza antara sekolah. kemudahan fizikal. Tok Hoon Seng (2006) dalam kajiannya yang bertajuk “Cooperative Learning And Achievement In English Language Acquisition N A Literature Class In A Secondary School”.

dalam kajiannya bertajuk Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Di Kalangan Murid SJK ( C ) Dan SJK ( T ). Ruslim Mohd. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007).memotovasikan pelajar dalam PK yang bertujuan untuk mengubah amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Salleh (2005). Kumpulan eksperimen didedahkan dengan pengajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran sedia ada.Tujuan kajian dijalankan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar BPPP (Student Teams-Achievement Divisions-STAD) dan kaedah Pembelajaran Tradisional (PT) terhadap pencapaian bacaan pemahaman teks Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. peningkatan pencapaian pemahaman teks bagi pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) heterogenous adalah lebih tinggi . Kajian dilakukan terhadap murid darjah lima dari dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina (SJK C) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJK T). KPK yang digunakan dalam kajian ialah struktur jigsaw. Hasil penyelidikan menunujukkan bahawa kemampuan guru mengalami masalah pada peringkat awal tindakan. kemampuan guru menstruktur PK adalah tinggi daripada pemboleh ubah yang lainnya. menjalankan kajian berbentuk eksperimen untuk melihat kesan pembelajaran koperatif kaedah Jigsaw terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan empat. Namun kemampuan guru tersebut semakin meningkat pada peringkat pusingan akhir. Tind The Find dan Pairs Check. Kajian dijalankan selama 10 minggu di sebuah sekolah menengah di daerah Kulim. Seramai 160 orang murid dari dua buah sekolah Cina dan Tamil telah terlibat sebagai sampel kajian. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang menggunakan kaedah jigsaw telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan. Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa kaedah PK (BPPP) merupakan kaedah yang lebih berkesan berbanding dengan kaedah PT dalam pencapaian bacaan pemahaman teks. Kedah. (2005) dalam Cheah Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007) yang mengkaji tentang Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (c) dan SJK (T). Seramai 60 orang pelajar tingkatan empat dipilih untuk menduduki ujin pra dan seterusnya dibahagikan kepada dua kumpulan. Keseluruhannya. mengesahkan jangkaan yang pembelajaran bersama membolehkan pedagogi menjadi lebih berkesan dalam menambah keupayaan pelajar-pelajar untuk memperolehi pengetahuan perakaunan daripada satu tradisional kuliah kaedah dalam pasif selaras persekitaran pembelajaran.'s (2005) mengkaji dengan meneroka keberkesanan menggunakan pembelajaran bersama di darjah-darjah ilmu berbeza di dalam Bloom (1956) taksonomi. Penemuan-penemuan positif pereplikaan ini dan sambungan adalah penting kerana mereka harus mengukuhkan keyakinan pengajar-pengajar perakaunan yang mengajar di satu persekitaran pembelajaran yang pasif dalam melaksanakan pedagogi ini untuk menyampaikan topik-topik perakaunan yang telah menjadi semakin lebih kompleks atas dua dekad lepas. Hwang et al. Dapatan juga menunjukkan bahawa kemampuan guru memotivasikan pelajar pada peringkat awal tindakan adalah rendah dan meningkat pada bahagian akhir. Kajian ini melanjutkan Hwang et al.

Perak. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Semangat perpaduan. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007) untuk meninjau faktorfaktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. reka bentuk kajian. Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing.daripada pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) homogenous. Oleh itu. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. Hasil kajian. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. tempoh masa kajian. instrumen kajian. tatacara . jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. prosuder kajian. Kajian oleh Azizi Hj. Perak. pemilihan sampel. Perak. BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam menjalankan kajian ini. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik. Yahaya. Aspek-aspek yang dibincangkan ialah kerangka konseptual kajian.

1992). Setelah selesai rawatan. Belajar Bersama (Learning Together). KPK menegaskan bahawa aktiviti berkumpulan yang melibatkan perlakuan murid dalam pembelajaran dapat menarik minat dan menjadikan pembelajarn lebih bermakna. Namun dalam kajian ini. Pasca ujian Rawatan Pra ujian Pra ujian . Selepas olahan diberi. STAD (Students Teams. Kerangka Konseptual Kajian Secara umumnya. 2005).Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. Putaran Giliran (Round Robin) Meja Bulat (Round Table) Penulisan Karangan Fakta Dan Karangan Naratif Pembelajaran Koperatif PENCAPAIAN Rajah 2: Kerangka Konseptual Kajian Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental iaitu Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan. Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran. kumpulan murid ini diberi pasca ujian. Dapatan kajian ini. Majid Konting. Putaran Giliran (Round Robin). Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. aktiviti kumpulan digunakan untuk aktiviti perbincangan hasil yang diperoleh. cerapan dilakukan dengan menggunakan praujian bagi menentukan kedudukan subjek. misalnya Jigsaw. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). didapati bahawa KPK menggunakan Putaran Giliran dan Meja Bulat dapat meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan fakta dan naratif seperti Rajah 2. melibatkan dua teknik dalam KPK iaitu Putaran Giliran dan Meja Bulat. Selepas itu mereka diberi rawatan dengan Kaedah Pembelajaran Koperatif. cerapan dilakukan sekali lagi bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan pasca ujian (Mohd. Seramai 40 orang murid ini telah diminta menduduki pra ujian menulis karangan fakta dan karangan naratif. Reka bentuk praujian-pasca ujian satu kumpulan hanya menggunakan satu kumpulan eksperimen (KE) untuk mengkaji kesan olahan pembolehubah tak bersandar. Reka bentuk kajian yang digunakan boleh ditunjukkan dalam rajah 2 seperti di bawah.pengumpulan dan penganalisisan data statistik. Sebelum subjek diberi olahan.

khasnya dalam menentukan objektif. Shukor (2001). Pembolehubah tak bersandar dalam kajian ini ialah kaedah rawatan. Kaedah ini digunakan sebagai bahan rawatan utama yang bersesuaian dengan objektif utama kajian ini. Secara ringkasnya. Kaedah ini mudah dan sesuai digunakan bagi guru yang hendak mencuba KPK dalam bilik darjah (Kagan. iaitu kaedah pembelajaran koperatif (KPK). penyelidik menjalankan satu ujian pencapaian untuk menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif Bahasa Malaysia (BM) murid. Hasil daripada sesuatu ujian akan dapat membantu guru menentukan hala-tuju dalam proses pengajarannya. Simbol C2 mewakili cerapan terhadap cerapan kedua dan biasanya untuk mencerap pasca ujian. Simbol C mewakili cerapan terhadap pembolehubah bersandar. Salah sebuah sekolah yang terletak di daerah Pelabuhan Klang telah dipilih oleh pengkaji. Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di daerah Klang. Tempat ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang didapati memenuhi syarat-syarat dan keperluan kajian. KPK yang digunakan ialah Putaran Giliran(Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table). iaitu untuk melihat sejauh manakah berkesannya KPK dalam meningkatkan prestasi murid dalam tingkatan dua dalam pembelajaran aspek kemahiran menulis karangan BM. . 1994:71) dalam Zawiah Abd. C1 digunakan untuk cerapan pertama iaitu pra ujian. kaedah dan bahan yang sesuai untuk pelajar (Popham. khususnya populasi kajian. Berdasarkan Rajah 3 di atas pembolehubah bersandar kajian ini adalah skor pra ujian dan skor pasca ujian ujian yang diperolehi dari kumpulan yang dikaji. Semua murid di sokolah ini adalah terdiri daripada kaum Cina yang menggunakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Teochu dalam pertuturan seharian. 2000:10).Pemilihan sampel Rajah 3: Reka bentuk Kajian keberkesanan KPK dalam pengajaran kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif BM. Oleh itu penyelidik akan menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan naratif BM murid melalui pengujian. iaitu sekolah gred B. Untuk mendapatkan skor tersebut. penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimental yang berasaskan reka bentuk kajian seperti yang digambarkan dalam rajah 3 Praujian Pembolehubah tak bersandar Pasca ujian C1 O C2 Rajah 4: Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan Nota: Simbol O mewakili olahan pembolehubah tak bersandar.

Bilangan seramai ini memudahkan aktiviti pembahagian kumpulan. sampel akan diajar kemahiran menulis sebanyak dua kali pengajaran. pra ujian. Dalam tempoh tersebut pengkaji telah memberi penerangan tentang tujuan kajian. Secara amnya pecahan bilangan murid boleh diringkaskan seperti Jadual 1 di bawah. pengkaji menjalankan aktiviti eksperimental seperti penerangan. Majid Konting. di tempat kajian terdapat ciri-ciri heterogenus yang mewakili murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai kebolehan. Pada peringkat pertama. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi gambaran kepada . 2005). Keputusan dalam UPSR dan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menjadi asas pemilihan sampel. mengendalikan pra ujian dan mendedahkan KPK kepada sampel terbabit. Jumlah sampel hendaklah melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit (Mohd. sampel menduduki pra ujian. Kerjasama baik yang ditunjukkan oleh pentadbir sekolah berkenaan juga memudahkan pengkaji mengakses maklumat untuk keperluan kajian ini. Setelah selesai menjalani rawatan dalam masa yang disebut.Selain itu. Seramai 40 orang murid telah dipilih secara rawak yang terdiri terdiri daripada lelaki dan permpuan. kaedah belajar secara berkumpulan. Pelaksanaan pengajaran koperatif dijalankan selama lapan kali pengajaran iaitu selama 40 minit untuk setiap karangan. Sampel Kajian Sampel yang dipilih terdiri daripada murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. Sampel kemudian dirawat dengan menggunakan KPK dalam penulisan karangan. Kriteria yang dipertimbangkan semasa memilih sampel kajian kerana mereka mempunyai pencapaian akademik yang berbeza dan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi pencapaian dan jantina. Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 1: Sampel kajian mengikut jantina Pengkaji memilih murid tingkatan dua kerana sampel sudah mempunyai pengalaman menulis karangan setahun di tingkatan satu dan dianggap mahir dalam penulisan karangan. Dalam tempoh seminggu. Tempoh masa kajian Kajian ini dijalankan dalam tempoh empat minggu. Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini dijalankan dalam tiga peringkat. Daripada jumlah tersebut terdapat 10 orang murid lelaki dan 30 murid perempuan. Penentuan ini dibuat dengan memilih murid yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi kebolehan dan pencapaian mereka.

Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A.pelajar tentang kaedah pembelajaran secara berkoperatif. murid dilatih untuk bekerjasama memberi pendapat. Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis karangan fakta dan karangan naratif. Murid didedahkan dengan cara mencari isi berdasarkan isi. contoh. mengolah isi karangan dan membaiki kesalahan bersama rakan dalam kumpulan. Peringkat kedua merupakan sesi rawatan. kemudian pembentangan isi oleh ahli kumpualn. Perbincangan isi oleh setiap kumpulan. Setelah itu. huraian. 5 Cara mengembangkan isi. Jenis rawatan yang diberikan ialah menulis karangan secara kerjasama dan berkongsi idea atau menulis secara berkoperatif dengan menggunakan teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat. sesi soal jawab dan kupasan isi. Setiap kumpulan perlu membincangkan isi-isi dan membuat pembentangan. Peringkat ketiga dalam eksperimen ialah setelah selesai menjalani pembelajaran menulis secara berkoperatif. murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. memberi contoh bagi isi. dan contoh. persoalan dan pendapat tokoh. satu pasca ujian diberikan kepada pelajar. Di samping itu. Murid dikehendaki menjalankan perbincangan dalam kumpulan. Seterusnya sesi soal jawab dan kupasan isi. Setiap isi dihurai berserta contoh. murid diberikan soalan pra untuk menjawab dalam masa 40 minit sebelum menjalani sebarang rawatan. ciri-ciri kumpulan yang baik. 2 Penerangan tentang cara Pembelajaran Koperatif iaitu pembentukan kumpulan. Pelaksanaan KPK ke atas kumpulan eksperimen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2: Kelas Rawatan Pembelajaran Koperatif Perjumpaan Aktiviti 1 Perjumpaan pertama. . Pembentangan secara kumpulan dan soal jawab. menulis karangan dengan bahasa yang betul. Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dibandingkan dengan data yang diperolehi dalam pra ujian untuk melihat keberkesanan KPK ke atas pengajaran penulisan karangan fakta dan karangan naratif. 6 Cara menyusun keutamaan isi. 3 Pengenalan pendahuluan karangan yang terdiri daripada definisi tajuk. 4 Cara mendapatkan isi. bukti. menghurai isi. dan fungsi kumpulan.

Perbincangan penutup dalam kumpulan. sederhana (B dan C). sesi soal jawab dan rumusan kelemahan karangan. cogan kata dan frasa . dan lemah (D dan E) adalah seperti Jadual 3 di bawah. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh yang sesuai. Jadual 3: Pemarkahan bagi karangan Karangan Respons terbuka (40 markah). 8 Membuat penutup atau kesimpulan. Pembentangan hasil kumpulan. Sehubungan itu. pemarkahan ke atas penulisan pelajar dibuat dengan mengambil contoh pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam PMR 2007. Guru menerangkan kepentingan wacana dan gunanya. -Penggunaan kosa kata luas dan tepat. 9 Latihan menulis karangan berdasarkan apa yang didedahkan. Murid mencari dan menyenaraikan penanda wacana daripada teks yang diberi sebagai latihan.7 Penggunaan penanda wacana. Penerangan cara menulis penutup oleh guru. Karangan yang diajarkan setiap minggu pelaksanaan rawatan ini adalah seperti dalam Lampiran A. -Penggunaan penanda wacana yang betul. penilaian karangan terbaik. 10 Murid menjawab soalan pasca dalam masa 40 minit setelah selesai menjalani kelas rawatan. pantun. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 33-40 (37-40) (33-36) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Lembaga Peperiksaan 2008. Kriteria Penskoran Bahagian C. Sesi soal jawab dan mencari penutup terbaik antara kumpulan. -Ejaan dan tanda baca yang betul. Kriteria pemarkahan yang baik (A1 dan A2). -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan.

-Eejaan dan tanda baca yang betul -Penggunaan kosa kata luas. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. cogan kata dan frasa yang menarik. -Penggunaan kosa kata yang luas. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Penggunaan penanda wacana yang betul. Memuaskan 09-16 . pantun. Baik 17-24 (21-24) (17-20) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. Kepujian 25-32 (29-32) (25-2 8) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Idea yang relevan dengan huraian yang masih jelas.yang menarik. -Ejaan dan tanda baca yang betul. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh.

Bagi tujuan kajian ini. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai.. Markah penuh yang boleh diperoleh ialah 40 markah. ’’Dia menyesal. Tajuk karangan fakta ialah "Punca-punca berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan murid”. Tetapi dia tidak mengulangi masa . -Keseluruhan jawapan calon menggambarkan bahasa yang tidak cekap. Panjang karangan yang perlu ditulis oleh murid bagi ujian ini tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid sebelum rawatan dijalankan. -Penggunaan kosa kata terhad dan minimum. Jumlah markah yang diperoleh murid kemudiannya ditukarkan dalam bentuk peratus Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menulis karangan. Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan soalan ujian yang sama. Penguasaan minimum 01-08 (05-08) (01-04) -Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.(13-16) (09-12) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.. Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. pengolahan dan bahasa dibuat secara holistik berdasarkan kategori seperti jadual di atas. Dalam karangan naratif pula tajuk yang diberikan menghendaki murid melengkapkan cerita dengan ayat yang berikut . -Idea yang relevan dengan huraian yang kurang jelas. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. pemarkahan terhadap isi... Ujian menulis karangan ini dibina sendiri oleh pengkaji. -Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum.

Didapati markah yang diberikan oleh pengkaji dengan guru berkenaan menunjukkan hubungan yang hampir sama. untuk menentukan kesahan pembahagian markah bagi menilai ujian penulisan karangan fakta dan karangan naratif. . Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mengarang setelah mereka didedahkan dengan pendekatan koperatif dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Sehubungan itu. Kesahan Instrumen Soalan bagi ujian menulis karangan ini telah diuji kesahannya oleh dua orang guru Bahasa Malaysia di sekolah berkenaan yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi tiga tahun.yang telah berlalu. Selain itu. Penganalisisan dan Pemprosesan Data Data yang dikumpul dalam kajian ini iaitu pra ujian dan pasca ujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. pengkaji juga telah membandingkan soalan-soalan tersebut dengan peperiksaan sekolah-sekolah menengah yang lain. sebanyak sepuluh karangan yang telah diperiksa oleh pengkaji telah dipilih secara rawak untuk dinilai semula oleh guru yang mengajar lebih dari tiga tahun. Nilai min dan nilai-t untuk markah ujian karangan fakta dan karangan naratif dalam setiap kumpulan kemudian diperbandingkan untuk melihat keberkesanan atau manfaat yang diperoleh daripada rawatan yang diberikan. untuk memastikan soalan tersebut mempunyai kesahan kandungan yang tinggi. Dia malu kerana telah mencemarkan nama baik keluarganya” sesal dahulu pendapatan. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung min dan sisihan piawai yang diperoleh daripada kedua-dua ujian yang dijalankan melalui Ujian-t. sesal kemudian tidak berguna lagi.

dapatan kajian bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan kajian yang telah dibentuk. Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Pemilihan ujian analisis dapatan berdasarkan kepada objektif kajian yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. Bagi tujuan analisis inferens aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. skor min dan sisihan piawai. Manakala bahagian analisis inferens akan melibatkan analisis berkaitan Ujian-t. Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti di bawah: Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Bahagian analisis deskriptif hanya melibatkan analisis berkaitan taburan frekuensi. peratus. Selain itu. Pembentangan hasil analisis kajian dijalankan secara analisis deskriptif dan analisis inferens. Data Demografi Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 40 orang murid dari sebuah sekolah menengah di daerah Klang.05.BAB 1V DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Selangor. Jadual 4: Pecahan Sampel Kajian Mengikut Jantina Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 . Data diananlisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS 15).

terdapat lima peringkat pencapaian seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. Peringkat-peringkat Pencapaian Murid Mengikut skema pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008. Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah Jadual 5: Skema Pemarkahan Karangan Bahagian C (Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008) Markah Peringkat Pencapaian A (33 – 40) Cemerlang B (25 – 32) Baik C (18 – 24) Memuaskan D (10 – 17) Kurang Memuaskan E (1 – 9) Pencapaian Minimum Jadual 5 menunjukkan peringkat-peringkat pencapaian karangan yang terdiri daripada Cemerlang atau A (33-40). Bahagian C karangan respons terbuka. data akan dianalisis mengikut aras pemeringkatan yang telah dikategorikan seperti Jadual 5. Terdapat lima persoalan kajian dan huraian dapatan adalah seperti berikut: Persoalan Kajian 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Jadual 6 : Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta . Bagi melihat tahap pencapaian keberkesanan KPK dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Dapatan Berdasarkan Persoalan Kajian Berikut merupakan huraian dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian. dan Pencapaian Minimum atau E (1-9). Sampel kajian terdiri daripada 10 orang atau 25% murid lelaki dan 30 orang atau 75% murid perempuan. Kepujian atau B (25-32). Ini menunjukkan bahawa sampel karangan murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki. Memuaskan atau D (10-17).Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Baik atau C (18-24).

Didapati murid dalam karangan fakta kerap mendapat 16 markah manakala murid dalam karangan .5 16 8 20 18 7 17.5 24.00 1 2. Jadual 7: Taburan Markah Pra ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12 1 2.5 36 1 2.20 1 2. Didapati murid kerap mendapat 20 markah yang diperoleh seramai 17 orang murid atau sebanyak 42.5 peratus. Perbezaan sebanyak 9 orang murid wujud di antara markah yang kerap diperoleh murid atau sebanyak 22.00 1 2.20 1 2.Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12. Markah minimum yang diperoleh murid semasa pra ujian dijalankan ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah.5 peratus.5 16.5 28.5 27. Rajah 5: Perbandingan Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 5 menunjukkan markah pra ujian karangan fakta dan karangan naratif.0 36. Perbezaan seramai 13 orang murid wujud atau sebanyak 32.00 5 12.5 24 2 5.5 JUMLAH 40 100 Jadual 7 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan naratif.5 peratus.00 4 10 14.5 22 3 7.00 1 2.5 23.5 30.5 JUMLAH 40 100 Jadual 6 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan fakta.5 20 17 42.00 2 5. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah dengan 18 orang murid atau sebanyak 45 peratus.00 3 7. Manakala markah kedua kerap ialah 20 markah yang diperoleh 5 orang murid atau sebanyak 12. Markah kedua kerap yang diperoleh murid pula ialah 16 markah yang diperoleh seramai 8 orang murid atau 20 peratus.00 2 5.5 22.00 18 45 20.0 30 1 2.5 peratus.00 1 2.0 32.

Seramai 8 orang murid atau 20 peratus daripada sampel kajian mendapat keputusan Baik dan Memuaskan.naratif kerap mendapat 20 markah. Murid paling ramai mendapat keputusan Kurang Memuaskan iaitu seramai 24 orang atau sebanyak 57. Skor min bagi pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.40. Dalam pra ujian karangan fakta.5 B 1 2.98 Jadual 8 menunjukkan keputusan taburan min dan sisihan piawai pra ujian dalam karangan fakta dan karangan naratif.5 peratus. Murid paling ramai mendapat keputusan Memuaskan iaitu seramai 29 orang atau 72.5 C 29 72. Manakala skor min pra ujian bagi penulisan ujian naratif adalah 19.5 peratus. Didapati terdapat seorang murid atau sebanyak 2.40 Karangan Naratif 19.65 3. Rajah 6: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif .5 peratus. Jadual 10: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2.5 peratus yang mendapat keputusan Cemerlang dan Baik.5 D 9 22.76 dan sisihan piawainya adalah 6.0 C 8 20.5 B 8 20.76 6. didapati seorang murid mendapat keputusan Cemerlang dengan 2.5 E00 Jadual 10 menunjukkan peringkat pencapaian yang diperoleh murid semasa menjawab soalan karangan naratif pra ujian.5 E00 Jadual 9 menunjukkan peringkat pencapaian murid pra ujian dalam karangan fakta. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif. Jadual 9: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2.5 peratus.0 D 24 57.98. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang kerap diperoleh kedua-dua jenis karangan.65 dan sisihan piawai adalah 3. Manakala keputusan Kurang Memuaskan diperoleh seramai 9 orang murid atau sebanyak 22. Jadual 8: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pra ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 19.

Dapatan menunjukkan murid semasa menjawab karangan fakta ramai berada dalam peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Manakala murid semasa menjawab soalan karangan naratif banyak mendapat peringkat Memuaskan.5 20 10 25 22 6 15 24 2 5 28 2 5 30 4 10 32 3 7.5 JUMLAH 40 100 Jadual 11 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Jadual 11 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16 8 20 18 1 2. Jadual 12 ialah taburan markah pasca ujian karangan naratif. Jadual 15 ialah peringkat pencapaian murid karangan naratif dan Rajah 4 ialah perbandingan peringkat pencapaian murid karangan fakta dan karangan naratif. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. Murid semasa menjawab karangan naratif lebih ramai mendapat peringkat pencapaian Memuaskan berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Persoalan Kajian 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Untuk menjawab persoalan ini Jadual 11 merupakan taburan markah pasca ujian karangan fakta.5 34 1 2. Jadual 13 ialah taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan naratif. Markah minimum .5 36 2 5 38 1 2.Rajah 6 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pra ujian untuk karangan fakta dan karangan naratif. Rajah 3 ialah perbandingan taburan markah karangan fakta dan naratif.5 peratus. Jadual 14 ialah peringkat pencapaian murid karangan fakta.

82 4.5 28 2 5 30 2 5 32. Ini diikuti dengan 20 markah yang diperoleh seramai 12 orang atau 30 peratus. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah.5 25.8 1 2.5 26 1 2.8 1 2. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta.5 JUMLAH 40 100 Jadual 12 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan naratif. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif. Markah kedua yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah iaitu seramai 8 orang murid atau sebanyak 20 peratus. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 16.yang diperoleh murid ialah 16 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 24 markah yang diperoleh seramai 13 orang murid atau 32. Jadual 12 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16.5 36 1 2.56 Karangan Naratif 23.50 Jadual 13 menunjukkan taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan karangan . Jadual 13: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pasca ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 23.5 38 1 2. Perbezaan seramai seorang murid sahaja atau sebanyak 2. Rajah 7: Perbandingan Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 7 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.2 1 2.55 6.5 peratus.5 peratus di antara markah kerap dan kedua kerap diperoleh murid semasa menjawab karangan naratif pasca ujian.5 24 13 32.5 20 12 30 22 5 12. Perbezaan kekerapan antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah 2 orang murid atau 5 peratus sahaja. Murid semasa pasca ujian karangan fakta kerap mendapat 20 markah iaitu seramai 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus.8 markah dan markah maksimum ialah 38 markah.

naratif. Walau bagaimanapun. Manakala nilai min karangan naratif ialah 23.5 E 1 2. Perbezaan sebanyak 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus antara peringkat paling banyak dan kedua diperoleh murid. Didapati murid kerap berada dalam peringkat pencapaian Memuaskan iaitu diperoleh seramai 30 orang murid atau 75 peratus. Jadual 14: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 4 10 B 9 22. Dapatan menunjukkan nilai min karangan naratif adalah lebih besar berbanding nilai min karangan naratif pasca ujian. . Murid didapati paling ramai mendapat peringkat Memuaskan iaitu sebanyak 19 orang atau 47.5 peratus. Namun. murid karangan naratif 11 orang lebih ramai atau 27. Peringkat kedua ramai diperoleh murid ialah peringkat Baik iaitu seramai 9 orang atau 22.50. Jadual 15: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A25 B 6 15 C 30 75 D 1 2.56. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan.5 C 19 47.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Didapati nilai min yang diperoleh murid semasa pasca ujian karangan fakta ialah 23.5 D 8 20. Peringkat kedua ramai yang diperoleh murid ialah peringkat Baik dengan 6 orang murid atau sebanyak 15 peratus.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. terdapat seorang murid atau 2.5 peratus. Murid yang mendapat peringkat Memuaskan 24 orang lebih ramai berbanding murid yang memperoleh peringkat Baik atau perbezaan sebanyak 60 peratus.5 Jadual 15 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan naratif.0 E00 Jadual 14 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta.82 dengan nilai sisihan piawai 4. Rajah 8: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 8 menunjukkan perbandingan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta.

0001 Pra ujian 19. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 17 : Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Naratif Karangan Naratif Min SP t df p 5.05 N= 40 Jadual 16 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta. t (39) = 10.05 N= 40 .56. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23.76 6.0001 Pra ujian 19. Berdasarkan jadual tersebut. skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.40.0001.56 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.Persoalan 3 : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 16: Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Fakta Karangan Fakta Min SP t df p 10. Terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan.54 39 0.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.76 dan sisihan piawai adalah 6.80 39 0.40 Pasca ujian 23.82 4.55 dan sisihan piawai adalah 6.65 3.98 Pasca ujian 23.55 6. p = 0.80.

04.56.56 Karangan Naratif 23.27 39 0. Manakala skor min penulisan karangan naratif adalah 19.05 N= 40 Jadual 19 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pasca ujian Min SP t df p 0.12. Ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif. d = 0.05 N= 40 Berdasarkan Jadual 18. Persoalan 5: Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Jadual 18 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pra ujian Min SP t df p 0. Manakala Jadual 19 menunjukkan semasa pasca ujian skor min karangan fakta ialah 23.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.50.54. p = 0. p = 0. t (39) = 0.91 Karangan Fakta 19.40 Karangan Naratif 19.76 6.Jadual 17 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif.12 39 0. t (39) = 0.80 Karangan Fakta 23.82 dengan nilai sisihan piawai 4. didapati semasa pra ujian skor min penulisan karangan fakta adalah 19.27.65 3. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.55 6.97 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.0001.65 dan sisihan piawai adalah 3.80.82 4.76 dan sisihan piawai adalah 6.40.65 dan sisihan piawai adalah 3. Skor min pasca ujian karangan naratif pula ialah 23. t (39) = 5.82 dan sisihan piawai adalah 4.50. Berdasarkan ujian-t yang dijalankan didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19.97. Perbezaan kecil juga berlaku di .98.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.

40.5 peratus. ramai murid berada pada peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Persoalan 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Berdasarkan dapatan kajian dalam bab 4. E. Bab ini juga mengemukakan rumusan dan cadangan untuk kajian lanjut yang boleh dilakukan pada masa akan datang. Peringkat pencapaian Memuaskan dalam karangan naratif lebih ramai berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan cerita rakyat. Hal ini disebabkan bahawa murid beranggapan bahawa penulisan karangan berbentuk imaginatif atau naratif adalah lebih mudah berbanding dengan karangan fakta. didapati murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam menulis karangan naratif. RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN Pengenalan Bab ini membincangkan data yang diperolehi dalam kajian. BAB V PERBINCANGAN. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Manakala murid dalam karangan naratif banyak murid mendapat peringkat Memuaskan.antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu. d = 0. Didapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Dapatan kajian . Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Taylor. Perbincangan Hasil Kajian Perbincangan kajian berfokuskan kepada huraian kajian berdasarkan persoalan kajian. didapati dalam pra ujian karangan fakta. Daripada keputusan markah yang diperoleh.

Walau bagaimanapun. dalam karangan naratif seramai 11 orang lebih ramai atau 27. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan. mencari bahan. Persoalan 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Dapatan menunjukkan skor min pasca ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif.17. Persoalan 3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian. terdapat seorang murid atau 2. d = 0. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.17 di antara pra ujian dan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. t (39) = 10. membaca dan menulis.56.55 dan sisihan piawai adalah 6. Namun. Hasil hubungan interaksi .76 dan sisihan piawai adalah 6. Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan. Hal ini disebabkan murid sudah dapat menghuraikan isi-isi penting dengan baik setelah rawatan KPK diberikan. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. bertutur. perbezaan adalah kecil iaitu. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar.80.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Dapatan kajian di atas selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Namun. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Kesimpulan yang dibuat ialah pencapaian karangan fakta dan karangan naratif dalam pasca ujian lebih tinggi berbanding dengan pra ujian.0001. penjanaan idea. p = 0.40. d = 0. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh.

65 dan sisihan piawai adalah 3.91. d = 0. p = 0. Justeru.04. dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah.82 dan sisihan piawai adalah 4. Berdasarkan dapatan di atas dapat disimpulkan bahawa KPK adalah sesuai dan berkesan untuk murid bukan Melayu dalam pembelajaran penulisan karangan naratif. p = 0.97.12. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19. Implikasi Terhadap Murid Berdasarkan kajian yang dijalankan. Shukor dan rakanrakan (2001).sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu. p = 0.27. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ini sekali gus dapat menarik minat murid dalam penulisan karangan. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu.02. Ini bermakna terdapat peningkatan skor min penulisan karangan naratif pasca ujian berbanding pra ujian.98. d = 0. penggunaan Kaedah Koperatif dalam pengajaran karangan fakta yang dijalankan adalah berkesan untuk meningkatkan skor penulisan karangan murid menulis karangan fakta. t (39) = 0. Secara keseluruhannya. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. Kaedah Koperatif ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian penulisan karangan murid.50. Dapatan kajian di atas disokong dengan hasil kajian Zawiah Abd. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu.65 dan sisihan piawai adalah 3.0001.54. penggunaan teknik ini ternyata menunjukkan . Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23. Skor min penulisan karangan naratif adalah 19.80.40. d = 0. t (39) = 5. t (39) = 0. Persoalan Kajian Kelima : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kajian menunjukkan ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif.

Hal ini memberikan petanda yang baik bahawa teknik tersebut dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. guru berperanan sebagai ’supervisor’ untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. Dalam KPK ini. Dari segi afektif pula. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. struktur ayat dan bahasa yang baik dalam sesuatu aktiviti penulisan murid. Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya. Namun demikian. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat . murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah.bahawa aspek kognitif banyak memainkan peranan dalam melahirkan isi. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa semua murid mempamerkan perasaan terkawal ketika mencatat isi dalam kumpulan masing-masing. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif. Teknik ini mempunyai potensi untuk melahirkan murid yang berketrampilan jika dapat dilaksanakan dengan berkesan. Walau bagaimanapun. guru perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Secara keseluruhannya. Selain itu. Aspek kognitif ini memainkan peranan penting dalam proses menjaring dan memilih maklumat untuk dijadikan isi karangan. bolehlah dirumuskan bahawa kedua-dua teknik ini memberikan implikasi yang baik terhadap kestabilan emosi. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. khususnya penulisan karangan pada masa akan datang. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini.

murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). Dalam proses pengajaran karangan. terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan maklumat.dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. Dari segi masa. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik. Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. Sekiranya aktiviti ini berterusan. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Justeru. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. Perlis. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. menghurai. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. di daerah Kangar. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada jarak jarak masa yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan . Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. Walau bagaimanapun. Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. Pelajar didapati bekerjasama. dan berfikiran positif. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. menjana supaya lebih mantap dan bernas.

Oleh itu. Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. . Justeru. Selain itu. untuk melihat keberkesanan KPK ini. Namun demikian. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. kerjasama. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang.karangan. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. iaitu masa untuk aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. Sehubungan itu. malah dalam semua bentuk pembelajaran. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini dapat memberikan hasil yang optimum.

Keberkesanan kaedah pembelajaran . Arbak Othman. Aziz Abd. Isu-isu Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. Disertasi untuk sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Mengajar tatabahasa.G (1991). kaedah dan teknik. Julai. Universiti Putra Malaysia. (ed). Menulis Membina Ketrampilan Berfikir. Yahaya. Dalam Flood J. New York: David McKay. Februari. J. Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. Abdul Shukor Shaari (2001). Taxonomy of Educational Objektives. Jensen. (ed) (1989). Abdul Hamid Ahmad. Persepsi dan kepercayaan guru dan pelajar terhadap karangan berkualiti. 18 (7): 12-14. Pengajaran dan pengujian Bahasa: Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. D. Tinjauan amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. (1956). New York: Macmillan. Dewan Bahasa. Tesis Master. Allen. Penulisan Karangan: Beberapa Proses Yang Harus. Abd. Abdullah Hassan. Ahmad Zaini Yaacob (2000). Perak. V. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007). 1 (2): 24-27. Lapp.R. Gerik.BIBLIOGRAFI Abdul Aziz Talib. Fakulti Pendidikan. Universiti Malaya. Handbook 1: Cognitive Domain. Bhd.M. Nor (2005). B. Hand book of research on teaching the English Language Arts. J. (1996). Pelita Bahasa. & squire. Universiti Malaya. Serdang. Teaching Blingual & ESL Children. Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). (1998). (1989). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azizi Hj. Talib (2000). Ahmad Khair Mohd. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Bloom. Fakulti Pendidikan.

D. E. Integrated curriculum and experative learning in Malaysia Multiracial classrooms. J. Universiti Kebangsaan Malaysia. & Grant. Cheah & L.. Kamaruddin Tahir (2005). 39: 140-156. Cooperation in the classroom. . Johnson. Edina. Pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran matematik di sebuah sekolah menengah: Satu Kajian Kes. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. W. Spencer.. Faridah Serajul Haq.O (1989). Englewood Cliffs. & Kagan. Los Angeles. UKM. Penulisan Saintifik. W.. R. Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. (2004). Regional Language Centre. Johnson. CA: Kagan Cooperative Learning. Efficacy of cooperative learning amaong Malaysian Secondary school Student. NJ: Prentice-Hall. Singapore: SEAMEO.J. (1988). Advanced cooperative learning: Playing with elements. T.koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (C) dan SJK (T). Johnson. Minnesota: Interaction Book. Masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah. 22-24 Mac 1992). Johnson. R. Paper presented at The reaseach trumen wold conference on Education (Cairo. SL (1992).Poon. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. (1987). UPM: Serdang: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Jurnal Pendidikan jilid 16. Gan. Keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa bahasa Melayu di sekolah menengah. D. Gan. & Holubec. L. & Ball. Ismail Ahmad. M. M. J. J. (1998). Kesan strategi koperatif dalam meningkatkan tahap pemahaman di kalangan pelajar tingkatan 1. (1995). Learning together and alone: Cooperative. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). & Johnson. Jurnal Pendidikan 27. competitive. Faridah Hanim Omar (2003). halaman 13-27. Jacobs.(1994). T.. Learning cooperative learning via cooperative learning: A sourcebook of lesson plans for teacher education on cooperative learning. Written Narratives of Normal& Learning disebled of Dysledvia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nooreiny Maarof & Raja Mohd Fauzi Raja Musa (2001). S. G. Kagan.. D. and individualistic learning.

Khadijah Ahmad (2005). Keberkesanan koperatif dalam kemahiran menulis bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 2. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2003). Laporan prestasi SPM 2002. Kementerian Pelajaran Malaysia.Lembaga Peperiksaan Malaysia. (2008). Skema Pemarkahan Karangan Respons Terbuka. _____________ (2003). Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Edisi Sekolah Bestari. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Mahzan Arshad (2003). Pendidikan literasi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributor Sdn. Bhd. Maharom Mamat (2000). Kemahiran menulis dan pengajian umum: Antara sikap dan keperluan, Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum di Alaf Baru. Bangi: 18-19 April. Marohaini Yusoff (1999). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman ke arah kemantapan pembelajaran di sekolah menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohaini Yusoff (2004). Perlakuan dan proses menulis karangan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan UM. Masitah Zainuddin (2005). Keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Mohd. Majid Konting (2005). Kaedah penyelidikan pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. McCarthey, S.J. & Raphael, T.E. (1992). Alternative perspectives of reading/ writing connections. Dlm. Irwin, S. & Doyle, M. (pnyt), Reading/ Writing Connection. Newark, DE: International Reading Associaton. Nawi Ismail (2002). Permasalahan dalam penyampaian isi karangan. Pelita Bahasa, Ogos, 14 (08): 44-45. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir (2003). Teori Bahasa: Implikasi terhadap pengajaran tatabahasa. Tanjung Malim: Penerbit UPSI.

Nik Safiah Karim (2004). Bahasa Melayu sedekad yang lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Azizah Salleh, Siti Rohayah Ariffin & Musa Daia (2002). Penerapan nilai murni melalui pembelajaran koperatif dalam Sains. Jurnal Pendidikan. Jilid/ Volume 27, Mei. Robiah Kulop Hamzah. (1999). Kemahiran menulis: Pengalaman penulis. Bengkel Pedagogi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: 6-8 Jun. Robert E. Slavin. (2008). Cooperative learning: Teori, riset dan praktik. Penterjemahan Nurulita. Bandung: Penerbit Nusa Media. Rohani Salleh (2002). Kajian terhadap pencapain bahasa Melayu bagi pelajar berprestasi rendah sekolah menengah atas. UM: Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang tidak diterbitkan. Roselan Baki (2003). Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publicatins Sdn. Bhd. Roslina Othman (2002). Keberkesanan strategi pembelajarankoperatif di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran: Satu kajian Eksperimen. UKM: Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda tang tidak diterbitkan. Rosni Yusof (1999). Kesan dua pendekatan pengajaran terhadap pencapaian tatabahasa pelajar tingkatan 2. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Rusnah Hashim (2003). Perlakuan dan proses pengajaran pra menulis karangan dua orang guru tingkatan 4. UM: Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Ruslim Mohd. Salleh (2005). Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Tingkatan 4 di sekolah dalam daerah Kulim. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Suhaida Abdul Kadir (2002). “Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi, atribusi pencapaian, konsep kendiri. akademik dan hubungan sosial dalam Pendidikan Perakaunan”. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Suppiah Nachiappan (2006). Penggunaan gaya bahasa dan pemprosesan informasi dalam penulisan karangan melalui analisis hermeneutik. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Slavin R.E (1989). Research on cooperatif learning. Theory, reseach& practive.

Boston. MA: Allyn& Bacon. Siti Hajar Abd Hamid (2007). “Pembelajaran koperatif menggunakan epembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian, Fakulti Pendidikan. UTM Skudai Johor”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Siti Zaleha M. Hashim (2005). Penulisan Kreatif Latihan Berfikir Yang Baik-Satu Pengalaman. Pelita Bahasa. Julai, 18 (7): 18-20. Syed Lutfi Syed Hamzah (1994). Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Dalam Yaakub Isa (pnyt.). Guru yang efektif. Kuantan: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Taylor, K. E. (2000). Using Folktales. United State of America: Cambridge University Press. Tok Hoon Seng (2006). “Cooperative learning and achievement in English language acquisition N A literature class in a secondary school”. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Yahya Othman (2005). Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Kuala Lumpur; PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Yap Kim Fat (1991). Kesan sambutan interaktif penulisan karangan pPelajar tingkatan 4. Desertasi untuk sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Fakuti Pendidikan. Universiti Malaya. Zaenab Hanim, Rahmat Soe’oed, Siti Rihayah Ariffin & Noriah Ishak (2004).. Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif (PK) dalam pengajaran matematik. Penyelidikan Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan, Jilid/ Volume 29. Zakaria Kassim (2003). Kemahiran kKomunikasi, pembabitan dan pencapaian pelajar perdagangan melalui kaedah pembelajaran koperatif. USM: Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Zawiah Abd. Shukor, Suria Baba, Nadzeri Hj. Isa (2001). Strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan: Satu Tinjauan. Forum Penyelidikan Pendidikan. Institut Bahasa Melayu Malaysia. http://www.ipsah.edu.my/LamanR&D2007/KajianPemantauanBPG/Bahasa01.htm -

keberkesanan-koperatif

KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN IV Oleh SITI ZABIDAH BT MOHAMED Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Doktor Falsafah Jun 2006

KESAN PENDEKATAN PENYEBATIAN KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DALAM PENGAJARAN KARANGAN DESKRIPTIF DAN KARANGAN IMAGINATIF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN IV SITI ZABIDAH BT MOHAMED UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2006
ii PENGHARGAAN Saya bersyukur ke hadrat Allah (S.W.T) kerana dengan izin, petunjuk dan hidayah-Nya dapat saya menyempurnakan kajian ini walaupun pelbagai rintangan yang menghalang. Halangan tidak mematahkan semangat saya malah lebih mematangkan saya dalam hal penyelidikan. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyatakan penghargaan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada individu dan pihak tertentu atas sokongan dan sumbangan ikhlas yang telah mereka hulurkan. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Penyelia Utama saya, Profesor Madya Dr. Haji Ishak bin Ramly yang tidak jemu-jemu dan banyak memberikan tunjuk ajar serta dorongan dari awal hinggalah tesis ini selesai. Saya juga berterima kasih kepada Dekan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Profesor Madya Dr. Abdul Rashid Mohamed kerana sokongan dan dorongan yang diberi kepada saya secara langsung mahupun tidak langsung

5 1. sokongan. suami Mohd Yaziz Ismail dan anak-anak Eri. Untuk keluarga tercinta. pengorbanan dan doa yang dipohon.0 1. terutamanya staf perpustakaan yang telah memberikan kerjasama dan menghulurkan bantuan kepada saya sepanjang tempoh kajian. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. kerjasama dan sokongan untuk menjalankan kajian di sekolahsekolah yang disarankan. Keprihatinan yang ditunjukkan telah menguatkan semangat saya untuk berusaha hingga tesis ini berjaya disiapkan. Mariam Hj. ayah Hj.2 1. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Harun.1 1. Siti Zabidah Mohamed Universiti Sains Malaysia iii JADUAL KANDUNGAN HALAMAN PENGHARGAAN ii JADUAL KANDUNGAN iii LAMPIRAN vii SENARAI RAJAH viii SENARAI JADUAL x MAKSUD SINGKATAN xiii ABSTRAK xv ABSTRACT xvi BAB SATU: PENDAHULUAN 1. saya merakamkan ucapan terima kasih kerana memberi kebenaran. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Universiti Sains Malaysia. Emi dan Ani.6 . Mohamed Ismail. Saya juga amat menghargai sokongan dan bantuan daripada guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah-sekolah terlibat dengan kajian kerana bersungguh-sungguh melaksanakan pengajaran dan meyempurnakan pelbagai perkara berhubung dengan kajian yang dijalankan. khususnya Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar. saya menyanjung tinggi segala inspirasi.4 1.ketika dalam proses penyiapan tesis ini. Kepahitan dan keperitan yang dialami dalam tempoh yang agak panjang meneruja ‘keterbiasaan’ dengan kesusahan dan kesulitan yang akhirnya redha dan syukur atas segalanya. khususnya ibu Hjh.3 1.

5.7.7.7.7.7.4 Penghuraian 1.1.5.7.5.9 Pengenalan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Soalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Definisi Operasi 1.7 Karangan Deskriptif 1.7.7.3 Keaslian 1.5.4 Lampasan Otak (Brainstorming) 1.1 Pendekatan Penyebatian 1.6 Bilangan Perkataan 1.8 1.5 Kemahiran Berfikir Kreatif (KBK) 1.2 Pendekatan Proses Mengarang 1.7.7.1 Kelancaran 1.3 Pendekatan Tradisional 1.7.8 Karangan Imaginatif Batasan Kajian Penutup 19 13 22 23 26 30 32 32 37 38 39 40 42 43 43 44 45 45 46 47 50 .7 1.2 Kelenturan 1.7.

2.2 Pendekatan Gabungan (Mengajar untuk Berfikir) 2.2.2.2.4 Teknik CRSAAMM 2.1 Pengenalan Bahasa Melayu dan Bahasa Berfikir 2.1 Bahasa Melayu 2.4.4.1 Model-Model Berfikir 2.1 Teori-Teori Pemerolehan dan Pengajaran Bahasa 2.2 Bahasa Berfikir 51 51 51 54 iv 2.2 Teknik Pengembangan Idea dalam KBK 2. Jantina.1.6.1.BAB DUA: TINJAUAN BACAAN DAN KAJIAN BERKAITAN 2.2.1.3 Teknik SCAMPER 2.1.1 Pendekatan Terpisah (Mengajar Tentang Pemikiran) 2.4.6 2.4 Teori Penulisan Karangan .2.5 2.2 Teori Proses Kreatif dan Teori Otak 2.2.1 Soalan Terancang 2.3 Penilaian KBK Melalui Penulisan Karangan Kreatif Kajian Tentang Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran Bahasa Kerangka Teori Kajian 2.3 Ujian Kebolehan Mengarang Karangan Kreatif Hubungan Kreativiti dengan Lokasi.4.3 2.2.0 2. SSE serta Sikap Terhadap KBK Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir Kreatif dalam Pengajaran Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 2.3 Teori Otak 2.2.2.6.2 Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran 2.2 2.6.6.4.1.2 Lampasan Otak (Brainstorming) 2.2.4.7 Kemahiran Berfikir Kreatif (KBK) 2.2.3 Pendekatan Penyebatian Sepenuh dan Separa 2.4 2.1 Pendekatan Mengajar Kemahiran Berfikir 2.2.5 Pengurusan Grafik Matriks 2.

3 Teori Kecerdasan Linguistik Penutup 57 82 86 86 87 88 88 89 90 92 103 104 105 106 106 108 146 150 154 155 160 170 177 178 182 183 188 BAB TIGA: METODOLOGI KAJIAN 3.1 3.2 Kerangka Konseptual Kajian 3.4.1.1.2 Pemboleh Ubah Bersandar 3.1.6.1.6.1.4.3 Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif yang Diajar di Tingkatan IV 3.1.4 Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran .0 3.3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian 3.6.1.2 Pendekatan Produk 2.1 Pemboleh Ubah Bebas 3.1 Pendekatan Proses 2.1.1 Pemboleh Ubah 3.2 3.4.2.

1 Ujian Kebolehan Mengarang 3.3.4.3.2 Ujian Mengarang dan Pemarkahan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 3.5.2 Sampel Pelajar 3.4.5.5.4.3 Rasional Pemilihan Sampel 189 189 191 191 191 191 195 198 208 209 211 211 213 214 v 3.4 Pemerhatian Penganalisisan Data Guru Bahasa Melayu Kawalan Pelbagai Gangguan Penutup 214 215 215 216 .4.1 Sampel Sekolah 3.5 Perancangan Kerja Selama Dua Belas Minggu Lokasi Kajian Populasi dan Sampel Kajian 3.1 Ujian Kebolehan Mengarang 3.4 Pemerhatian Pengumpulan Data 3.7 3.2 Ujian Menenulis Karangan (Praujian dan Pascaujian) 3.3 Soal Selidik 3.3 Soal Selidik 3.8 3.3.4 3.9 Instrumen Kajian 3.1.5 3.3.6 3.5.

Kelenturan. Kelenturan.1 4.2 4.7 4. Kelenturan. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Jantina [Soalan Kajian (vii) hingga (x)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran.0 4.8 4. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK . Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Lokasi [Soalan Kajian (iii) hingga (vi)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran.5 4. Kelenturan. Keaslian dan Penghuraian) dan Bilangan Perkataan Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT [Soalan Kajian (ii)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran.4 4.6 4. Jantina dan Status Sosio-Ekonomi secara Umum Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT [Soalan Kajian (i)] Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif (Kelancaran.3 4.9 4.217 218 218 219 224 225 225 227 227 228 BAB EMPAT: ANALISIS DATA DAN DAPATAN 4.10 Pengenalan Pencapaian Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT Berdasarkan Lokasi.

dan Kumpulan PT Berdasarkan Status Sosio-Ekonomi [Soalan Kajian (xi) hingga (xiv)] Korelasi Sikap Pelajar Terhadap KBK dengan Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif (Soalan Kajian (xv)) Analisis Pemerhatian Rumusan Analisis Data Kajian Penutup 230 231 233 237 239 251 262 275 276 277 282 vi BAB LIMA: PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN 5.6 5.0 5.2.2.2 5.3 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan SSE Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan .2 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Jantina 5.5 5.3 5.1 Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Lokasi 5.2.7 Pengenalan Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kesan Pendekatan Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan 5.1 5.4 5.

5.3. Lampiran Tajuk Lampiran Halaman LAMPIRAN A Rancangan Mengajar Harian Kumpulan PPKBK 351 LAMPIRAN B Rancangan Mengajar Harian Kumpulan PT 397 LAMPIRAN C Analisis Kebolehpercayaan 413 LAMPIRAN D LAMPIRAN E Markah Praujian dan Pascaujian Soalan Praujian dan Pascaujian 415 423 LAMPIRAN F Borang Pemerhatian 425 .1 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan di Lokasi yang Berbeza 5.3.3 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan SSE yang Berbeza Rumusan Kesan PPKBK Terhadap Penulisan Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Secara Keseluruhan Implikasi Dapatan Kajian Cadangan Penyelidikan Lanjutan Penutup Bibliografi 283 284 287 288 289 293 295 296 298 299 300 303 309 311 313 vii LAMPIRAN No.3.2 Kesan PPKBK Terhadap Pencapaian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Berdasarkan Jantina yang Berlainan 5.

5 Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran 198 Rajah 3.10 Realiti Semasa 168 Rajah 2.8 Grafik Mencipta Metafora 203 Rajah 3.16 Analisis Skor 224 Rajah 4.2 Kerangka Konseptual Kajian 193 Rajah 3.1 Penyebatian Sepenuh dan Penyebatian Separa 35 Rajah 2.1 Reka Bentuk Faktorial (2 X 2 X 2 X 2) 190 Rajah 3.3 Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV 195 Rajah 3.9 Menaakul Melalui Analogi i205 Rajah 3.7 Kerangka Teori Kajian 154 Rajah 2.6 Perancangan Penyebatian Kemahiran Berfikir 199 Rajah 3.2 Kemahiran Berfikir Kreatif 60 Rajah 2.10 Grafik Matriks 206 ix Nombor Rajah Tajuk Halaman Rajah 3.1 Rumusan Analisis Data Kajian 281 .13 Skema Terperinci Karangan Kreatif 221 Rajah 3.11 Otak Truine 171 Rajah 2.4 Model PPK 85 Rajah 2.1 Berfikir Kreatif 59 Rajah 2.8 Kerangka Teori Kreatif 161 Rajah 2.3 Model Berfikir Costa dan Lowery (1989) 84 Rajah 2.LAMPIRAN G Soal Selidik Sikap Pelajar Terhadap KBK 428 LAMPIRAN H LAMPIRAN I Ujian Kebolehan Mengarang Model Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif 436 439 LAMPIRAN J Karangan Pelajar 444 LAMPIRAN K Surat Kebenaran Menjalankan Kajian 454 viii SENARAI RAJAH Nombor Rajah Tajuk Halaman Rajah 1.14 Penilaian Kreativiti Pelajar (Karangan Imaginatif) 222 Rajah 3.13 Proses Kreatif di Bilik Darjah 181 Rajah 3.11 Perancangan Kerja 208 Rajah 3.15 Penilaian Kreativiti Pelajar (Karangan Deskriptif) 223 Rajah 3.12 Split Brain 175 Rajah 2.12 Skema Umum Karangan Kreatif 220 Rajah 3.9 Proses Kreatif 165 Rajah 2.4 Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan IV 196 Rajah 3.5 Pendekatan Pengajaran Kemahiran Berfikir 105 Rajah 2.6 Model Penyebatian Penuh Kemahiran Berfikir 117 Rajah 2.7 Grafik Lampasan Otak 201 Rajah 3.

12 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan .7 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan 238 Jadual 4.1 Sampel Pelajar Tingkatan IV Berdasarkan Lokasi dan Jantina 210 Jadual 3.2 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PT 233 Jadual 4.8 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT di Bandar 240 Jadual 4.9 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Bandar 241 Jadual 4.4 Ujian ANCOVA bagi Karangan Deskriptif 235 Jadual 4.11 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Luar Bandar 244 Jadual 4.10 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT di Luar Bandar 242 Jadual 4.6 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PPKBK dan PT 237 Jadual 4.2 Dimensi dalam Soal Selidik Sikap 216 Jadual 4.1 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK 232 Jadual 4.5 Ujian ANCOVA bagi Karangan Imaginatif 236 Jadual 4.x SENARAI JADUAL Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 3.3 Min Praujian dan Min Pascaujian Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif Kumpulan PPKBK dan Kumpulan PT 234 Jadual 4.

22 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki dan Pelajar Perempuan Kumpulan PT 259 Jadual 4.20 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki dan Perempuan Kumpulan PPKBK 257 Jadual 4.15 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Bandar dengan Luar Bandar yang Mengikuti PT 249 Jadual 4.16 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Lelaki bagi Kumpulan PPKBK dan PT 251 Jadual 4.21 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Lelaki dengan Pelajar Perempuan Yang Mengikuti PPKBK 258 Jadual 4.23 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Lelaki dengan .17 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Lelaki 252 Jadual 4.14 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan bagi Kumpulan PT di Bandar dan Luar Bandar 248 Jadual 4.19 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Perempuan 255 Jadual 4.13 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Bandar dengan Luar Bandar yang Mengikuti PPKBK 246 Jadual 4.18 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Perempuan bagi Kumpulan PPKBK dan PT 254 Jadual 4.bagi Kumpulan PPKBK di Bandar dan Luar Bandar 245 xi Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 4.

31 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar Daripada Keluarga SSE Tinggi dengan SSE Rendah yang Mengikuti PT 274 Jadual 4.30 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi dan SSE Rendah bagi Kumpulan PT 272 Jadual 4.26 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar Daripada Keluarga SSE Rendah bagi Kumpulan PPKBK dan PT 265 Jadual 4.Pelajar Perempuan yang Mengikuti PT 261 Jadual 4.24 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi bagi Kumpulan PPKBK dan PT 262 xii Nombor Jadual Tajuk Halaman Jadual 4.29 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif antara Pelajar SSE Tinggi dengan SSE Rendah yang Mengikuti PPKBK 271 Jadual 4.33 Korelasi antara Min Pencapaian Karangan Imaginatif dengan Sikap Pelajar Terhadap KBK .28 Beza Min Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dari Aspek Kreatif dan Bilangan Perkataan Pelajar SSE Tinggi dan SSE Rendah bagi Kumpulan PPKBK 269 Jadual 4.27 Ujian MANCOVA Bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Daripada Keluarga Berstatus sosoio-ekonomi Tinggi Rendah 267 Jadual 4.25 Ujian MANCOVA bagi Karangan Deskriptif dan Karangan Imaginatif dalam Kalangan Pelajar Daripada Keluarga Berstatus sosoio-ekonomi Tinggi 264 Jadual 4.32 Korelasi Antara Min Pencapaian Karangan Deskriptif Dengan Sikap Pelajar Terhadap KBK 275 Jadual 4.

Put to other uses. Combine. Substitution. Rearrangement. Modify. Magnification and Minification FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan GRE Graduate Record of Examination HOKa Hemisfera Otak Kanan HOKi Hemisfera Otak Kiri HSP Huraian Sukatan Pelajaran JNP Jemaah Nazir Persekutuan KBK Kemahiran Berfikir Kreatif KBSM Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah KBSR Kurikulum Baru Sekolah Rendah KPM Kementerian Pendidikan Malaysia KS Kakitangan Sumber LPM Lembaga Peperiksaan Malaysia MEVA Ministery of Education Victoria. Eliminate and Rearrange SPM Sijil Pelajaran Malaysia SPSS Statistical Package for Social Science SSE Status Sosio-Ekonomi TCWW Thinking of Creatively With Words xv ABSTRAK Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan pendekatan . Adoption. Adapt. Australia MLSB Modul Latihan Sekolah Bestari NAEP National Assessment of Examination Progress PG Pengurusan Grafik PM Peta Minda PMR Penilaian Menengah Rendah PPK Pusat Perkembangan Kurikulum PPKBK Pendekatan Penyebatian Kemahiran Berfikir kreatif xiv MAKSUD SINGKATAN PT Pendekatan Tradisional SAT Scholastic Aptitude Test SCAMPER Substitute. Association.34 Bilangan Pelajar yang Aktif dan Tidak Aktif Berinteraksi dalam Kumpulan PPKBK 277 xiii BM MAKSUD SINGKATAN Bahasa Melayu BPG Bahagian Pendidikan Guru CoRT Cognitive of Research Trust CRSAAMM Combination.276 Jadual 4.

penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) berbanding pendekatan tradisional (PT) dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan IV. Data sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir kreatif diperoleh melalui soal selidik menggunakan Skala Likert. Bagi perbandingan antara pendekatan. kelenturan. MANCOVA dan Korelasi Pearson untuk menjawab hipotesis. Di samping itu. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan berdasarkan lokasi. kelenturan. kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan dalam penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif mengikut lokasi. Sampel kumpulan eksperimen menerima olahan PPKBK. dapatan kajian menunjukkan PPKBK memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. dapatan kajian menunjukkan PPKBK memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif berbanding dengan PT. kajian ini ingin mengenal pasti sama ada terdapat atau tidak korelasi antara pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dengan sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir kreatif. Di samping itu. Kesan pembelajaran dilihat daripada perbezaan min pencapaian pelajar kumpulan eksperimen berbanding dengan min pencapaian pelajar kumpulan kawalan dalam praujian dan pascaujian dari aspek kreatif (kelancaran. Markah pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang menitikberatkan aspek kreatif (kelancaran. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ujian ANCOVA. kelenturan. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. kelenturan. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan lokasi (bandar dan luar bandar) menunjukkan kesan yang signifikan dalam pencapaian penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Sampel kajian terdiri daripada 272 orang pelajar Tingkatan IV di empat buah sekolah menengah di negeri Kedah dan Pulau Pinang. kelenturan. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan jantina (lelaki dan perempuan) menunjukkan tidak terdapat kesan yang signifikan dalam pencapaian penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. jantina dan status sosio-ekonomi. Perbandingan dalam kumpulan PPKBK berdasarkan status sosio-ekonomi (SSE tinggi dan SSE rendah) menunjukkan tidak terdapat kesan yang signifikan dalam pencapaian . keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan berbanding dengan PT. jantina dan status sosio-ekonomi keluarga berbanding dengan PT. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan dikumpul daripada pencapaian dalam praujian dan pascaujian. PPKBK juga memberi kesan yang signifikan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. manakala sampel daripada kumpulan kawalan mengikuti PT.

The impact on learning was examined based on the difference between the achievement test mean score of the experimental group and that of the control group in both the pre-test and post-test. flexibility. kelenturan. flexibility. In addition. ICTSA also brought about significant effect in descriptive and imaginative essay writing in the creative aspects (fluency. . Dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap terhadap kemahiran berfikir kreatif tidak memberi kesan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. xvi ABSTRACT This research aimed at identifying the effect of the infusion of creative thinking skills approach (ICTSA) as compared to the effect of the traditional approach (TA) in the teaching of descriptive and imaginative essays among Form Four students. kelenturan. originality and elaboration) and the numbers of words written were obtained from the performance in both the pre-test and posttest. Data about students’ attitude towards creative thinking skills was elicited from questionnaires using the Likert Scale. MANCOVA and Pearson’s correlation to answer the stated hypotheses. Besides that. gender and socioeconomic status. The experimental group was treated with ICTSA while the control group. originality and elaboration) and the number of words used in descriptive and imaginative essays according to location. The research sample comprised 272 Form Four students from four secondary schools in Kedah and Penang. flexibility. originality and elaboration) and the number of words used. The data obtained was analysed using ANCOVA. as compared with TA.penulisan karangan deskriptif dan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Dengan itu guru digalakkan menyebati kemahiran berfikir kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif untuk meningkatkan kemahiran berfikir kreatif dengan memberi penekanan kepada aspek kreatif (kelancaran. which measured the creative aspects (fluency. with TA. keaslian dan penghuraian) tanpa mengambil kira sama ada pelajar berminat atau sebaliknya. it hoped to ascertain whether there was any correlation between performance in creative and descriptive essays and the students’ attitude towards creative thinking skills. the findings also revealed that ICTSA produced a significant impact on the performance in creative aspect (fluency. the findings of the study indicated that ICTSA produced a significant effect on performance in both descriptive and imaginative essay writing as compared with TA. Achievement scores in descriptive and imaginative essays which emphasized the creative aspect (fluency. For the comparison between both approaches.

originality and elaboration) and the number of words used. nilai. The findings also showed that attitude towards creative thinking skills had no effect on the performance in descriptive and imaginative essay writing. gender and family sosio-economic status. Comparison within the ICTSA group based on sosio-economic status (high SES and low SES) indicated that there was no significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. Aktiviti berfikir difahami melalui pemerhatian tingkah laku bayi. Dapatan kajian Torrance (1963) menunjukkan bahawa melalui rangsangan persekitaran membolehkan potensi kreatif berkembang berbanding dengan kanak-kanak terbiar. sikap dan jenis tenaga manusia. ketika bayi lagi manusia telah berfikir tentang cara hendak memenuhi keperluan di peringkat sensori motor. 1 BAB SATU PENDAHULUAN 1. as compared with TA. melalui pemupukan dan latihan membolehkan interaksi unsur genetik dengan unsur-unsur persekitaran. Tingkah laku bayi pula bergantung kepada tahap keupayaan dan kematangan kanak-kanak sebagaimana yang dikatakan oleh Lilian dan Virgil (1971) tentang kanak-kanak yang dilahirkan normal mempunyai potensi kreatif tetapi tahap kekreatifan agak berbeza antara satu sama lain. Menurut Piaget (1970). flexibility. originality and elaboration) and the number of words used based on location. originality and elaboration) irrespective of whether the students are interested in the skills concerned. flexibility.0 Pengenalan Manusia menggunakan akal untuk berfikir kreatif tentang cara hendak menyelesai masalah dan membuat keputusan. originality and elaboration) and the number of words used. Hence it is recommended that teachers could integrate creative thinking skills in the teaching and learning of descriptive and imaginative essay writing in order to enhance creative thinking skills by placing emphasis on the creative aspects (fluency. originality and elaboration). Akhirnya membentuk pelbagai watak. flexibility. flexibility. 1996). Potensi kreatif boleh dipertingkatkan. Menurut Hassan Langgulung (1997). potensi kreatif kanakkanak .flexibility. Perbezaan tahap kekreatifan yang ada pada kanak-kanak adalah disebabkan oleh keupayaan mental yang berbeza-beza kerana mewarisi genetik yang berlainan (Sufean Hussin. Comparison within the ICTSA group based on gender (boy or girl) indicated that there was no significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency. Comparison within the ICTSA group based on location (urban and non-urban) indicated that there was a significant difference in the performance of descriptive and imaginative essay writing in the creative aspect (fluency.

keberkesanan pentadbiran dan pengurusan serta kadar aliran maklumat turut menentukan pencapaian matlamat-matlamat tersebut. Matlamat pendidikan negara ialah untuk memperkembangkan daya intelek . memikirkan tentang tujuan pendidikan adalah sama dengan memikirkan 3 tentang jenis manusia. Penekanan kepada perkembangan yang seimbang dan menyeluruh meliputi dimensi instrumental dan dimensi intrinsik. kompetensi. berkemahiran untuk memikul tanggungjawab dan mempunyai komitmen untuk mendukung aspirasi pendidikan negara. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin lagi. 1988) dan pernyataan secara eksplisit Falsafah Pendidikan Kebangsaan (KPM/FPK. memudahkan hasrat untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis. Menurut Wan Zahid Mohd. sikap pelajar dan guru. rohani. afektif dan psikomotor agar matang berfikir. perkembangannya bergantung kepada individu dan persekitaran khususnya melalui pengajaran di bilik darjah secara formal dan akan mengubah ‘berfikir biasa’ yang menjadi rutin kepada yang baru. Dengan mencerakinkan keseluruhan yang berkaitan kemahiran berfikir dalam pengajaran. analitis dan kreatif. walaupun potensi kreatif hadir bersama-sama dengan kelahiran. asli. banyak dan pelbagai. jenis ketrampilan. mengaplikasikan pendekatan-pendekatan dalam proses pendidikan seterusnya menentukan keberkesanan pencapaian matlamat pendidikan. Nordin (1988). usaha untuk menyatukan keempat-empat aspek ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kritis. pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan individu yang terdidik dari segi kognitif. Sejak pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KPM/KBSR. nilai masyarakat terhadap pendidikan. Jelas di sini. kreatif dan imaginatif. Selaras dengan usaha meningkatkan kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam kalangan pelajar. institusi sekolah dipertanggungjawabkan menyedia peluang 2 untuk berinteraksi. 1987) yang menekankan aspek-aspek intelek.1987). emosi dan jasmani.kaku dan beku. tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkukuhkan daya fikir seseorang ke tahap maksimum supaya daya fikir seseorang itu bersifat inovatif. kualiti tamadun bangsa akan dapat digarap dengan lahirnya individu yang mampu menggunakan minda mereka untuk berfikir dengan sebaikbaiknya sebagaimana yang tersurat dalam FPK (KPM/FPK. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KPM/KBSM. peruntukan sumber dan infrastruktur. 1983). jenis matlamat yang sesuai untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kualiti tamadun (bangsa). Menurut Willen (1994). Jelas di sini. Di samping itu. Dimensi instrumental membincangkan perkaitan pendidikan dengan kehidupan individu sebagai ahli masyarakat dan dimensi intrinsik membincangkan perkaitan pendidikan untuk pembangunan dan perkembangan pelajar sebagai manusia.

. memberi tumpuan terhadap ketrampilan berbahasa yang dapat mendidik pelajar agar bertutur. Pelajar juga harus . harmonis dan berkualiti dari segi pemikiran melalui pendidikan akan menjadi kenyataan melalui usaha yang bersungguhsungguh para pelaksana pendidikan. pembacaan dan penulisan.. Akhirnya. Pengajaran di bilik darjah disampaikan melalui Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dan mata pelajaran teras. Kualiti serta bilangan manusia terpelajar dan berkemahiran berfikir merupakan penentu sama ada sesebuah negara itu makmur atau sebaliknya. untuk berfikir dan untuk menguasai sesuatu bidang pengetahuan di peringkat yang lebih tinggi. berupaya mencapai kesempurnaan diri”. merupakan asas utama yang bergantung kepada jenis masyarakat yang dibentuk. iaitu mengenai kunci masa depan sesuatu bangsa bergantung kepada sumber manusia dan bukan lagi kepada sumber alam semula jadi sebagaimana berlaku pada zaman dahulu. Hasrat KPM/FPK ‘diterjemahkan’ pula dalam Sukatan Pelajaran dan dihuraikan dalam Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) tentang perkara yang perlu diajar. Sebagai bahasa rasmi pendidikan negara.. untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. perasaan dan fikiran 4 orang lain. cekap membaca dan dapat menulis dengan kreatif . untuk menyatakan sesuatu. Dalam HSP Bahasa Melayu Tingkatan IV (KPM/PPK. Kepentingan sumber manusia menurut Harbinson (1973).. Kecekapan bahasa dan berbahasa pelajar Tingkatan IV harus dipertingkatkan supaya pelajar boleh berbicara. Bahasa Melayu berperanan sebagai alat komunikasi dan media bagi rakyat Malaysia berhubung antara satu sama lain untuk memahami kehendak. 1989:x) diharapkan: “ . rohani. melahirkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan berdaya saing . Bahasa Melayu berupaya merentas kurikulum dan boleh diajar kepada semua pelajar yang mengikuti KBSR atau KBSM. menilai dan mengulas dengan kritis dalam perbincangan.dan kerohanian ke peringkat yang maksimum. hasrat FPK untuk melahirkan insan yang seimbang. Tenaga kerja yang berkualiti merupakan aset negara yang penting. dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif sesuai dengan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama .. emosi dan jasmani . Hakikat ini ditegaskan oleh Ohmae (1987). Perkembangan daya intelek dan kerohanian generasi muda dikira perlu kerana generasi muda merupakan penyumbang tenaga kerja utama negara.... berpidato...

1989:3) dapat mempercepatkan kemahiran melahirkan idea dan membuat keputusan dalam kalangan pelajar. Yusuf Hassan (1994). Dengan demikian.1987). 1992). Sokongan suasana bilik darjah yang kondusif akan melahirkan pelajar positif. Kombinasi ketiga-tiga domain. Kombinasi antara kemahiran berfikir dengan kemahiraan menulis karangan akan melahirkan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik. Som Hj. Bagi mencapai tujuan melahirkan idea. Penghasilan karangan oleh pelajar mempamerkan kemahiran berfikir setelah melalui pendedahan kemahiran berfikir sepanjang tempoh dua tahun (Tingkatan IV dan V). iaitu kognitif. Pelajar Tingkatan IV yang baru mengalami perubahan daripada kebiasaan menjawab soalan objektif perlu lebih peka dengan penulisan karangan selaras 5 dengan penetapan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM/FPK.dapat melahirkan idea melalui kemahiran menulis. Bagi merealisasikan penggunaan unsur kemahiran berfikir kreatif (KBK) dalam penulisan karangan. Gardner (1993b) menyatakan pelajar yang mempunyai kecerdasan linguistik dapat berhujah. afektif dan psikomotor membolehkan pelajar menulis karangan. berpidato dan berinteraksi dengan berkesan. Abdullah Hassan (1989) berpendapat bahawa penulisan karangan berada di peringkat lima (sintesis) dalam domain kognitif dan domain afektif pula melibatkan kemampuan mengubah suai bentuk karangan menghasilkan karangan asli manakala domain psikomotor melibatkan tingkah laku yang membawa kepada sesuatu kemahiran setelah berlaku penyelarasan otototot. Pada akhir Tingkatan V. penulisan kreatif yang berbentuk karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang panjang minimumnya tiga ratus patah perkataan (KPM/PPK. iaitu pelajar harus dapat menghasilkan berbagai-bagai jenis penulisan dengan tepat dan jelas tentang ilmu pengetahuan. penulisan karangan yang dianggap sebagai bayangan mental yang diluahkan dalam bentuk tulisan mencerminkan perkara yang difikirkan oleh pelajar. kreatif dan inovatif. Nor dan Mohd Dahlan Mohd Ramli (1998) menyatakan bahawa kemahiran berfikir telah dinyatakan secara eksplisit dalam . Penghasilan karangan melibatkan hubungan pemikiran dan peluahan dalam bentuk tulisan. Menurut Mohd. Saranan Gardner bermula dengan kemahiran lisan kemudian diikuti dengan merakamkan idea dalam bentuk tulisan. penulisan karangan adalah hubungan antara keupayaan pelajar berfikir dengan domain kognitif di samping domain afektif dan psikomotor. penilaian penulisan pelajar akan menentukan sama ada pelajar layak atau tidak melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi atau menjawat jawatan di sektor awam (Asmah Hj Omar.

Pihak Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. seterusnya melahirkan insan sebagaimana yang diacuankan untuk mendokong hasrat FPK. membentuk sajak yang tidak teratur atau cetuskan nota muzik. Pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah membina asas yang kukuh dalam usaha melahirkan generasi berfikir untuk mempelbagaikan idea. Menurut Cropley (1992:231): “seseorang tidak akan menjadi pelukis. Situasi pengajaran yang kurang menarik dan menjadikan pelajar kurang berminat untuk belajar.1993) melaporkan pengajaran yang membosankan telah mengaburkan pencapaian objektif pembelajaran dan matlamat pendidikan. Begitu juga dengan mencalit warna ke atas kanvas. mencipta sesuatu yang praktikal dan berfungsi. Bruner (1962) berpendapat bahawa dengan pendedahan kepada dunia sebenar menjadikan pelajar menggunakan KBK dan menghayati persekitarannya agar lancar ketika menggunakan kata-kata. Hasrat untuk melahirkan pelajar yang kreatif tidak kesampaian. Melalui proses pengajaran. 7 Dengan itu. Penulisan karangan membosankan jika sentiasa mengikut format penulisan yang sama. pelajar menjadi pasif atau bersifat sehala. Perlakuan pelajar yang pasif boleh diatasi dengan mengaktifkan interaksi guru dengan pelajar. iaitu: potensi kreatif dan pendidikan yang menekankan kreativiti”. tidak menjadikan seseorang itu artis kecuali dua perkara. Seiring dengan keperluan kemahiran berfikir. diharapkan dengan melaksanakan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) akan mengubah suasana dan menghidupkan situasi pembelajaran. diharapkan dapat melahirkan pelajar yang peka kepada persekitaran dan boleh dimanfaatkan melalui penulisan karangan. Penyebatian kemahiran berfikir bersama isi kandungan 6 pelajaran adalah untuk mendedahkan proses berfikir kepada pelajar melalui aktiviti. Menurut Durst (1984) dan Marshall (1984b). pelajar dengan pelajar dan penggunaan alat bantu mengajar di samping memberi sedikit kebebasan untuk berfikir kreatif. penyajak atau pemuzik dengan hanya membaca buku tentang lukisan. Penulisan karangan dapat mengembangkan kepekaan pelajar dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi dengan lebih selesa serta menghayati persekitaran serta boleh membuat penilaian sendiri.kurikulum Bahasa Melayu. setelah pelajar . Penglibatan aktif pelajar meningkatkan KBK dan memudahkan pelajar meluahkan idea. Dalam proses pengajaran yang berpusatkan guru. berkebolehan meluahkan idea dan menghuraikan secara asli. penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan yang digunakan dalam proses pengajaran. sajak atau muzik.

8 Dalam pada itu. Begitu juga jika berlaku pengulangan penggunaan formula penulisan yang sama mengakibatkan pengajaran mengarang kurang berkesan (Applebee. bermain alat-alat muzik dan berlakon. (1990) mencadangkan agar menggunakan pendekatan proses yang menekankan bukan sahaja isi karangan tetapi juga matlamat mengarang. kreatif. masalah. Yusuf Hassan (1994) juga turut menyarankan agar pemupukan daya tahan dan pemikiran cemerlang serta tidak bersikap tunggu dan lihat untuk memenuhi dasar pembangunan negara. 1984). ekonomi keluarga. Pelajar menjadi lebih reflektif. dan pergi lebih jauh daripada teks serta dapat menghurai. seterusnya akan menghasilkan karangan yang lebih kreatif. pemikir strategik. kritis dan berdaya cipta amat mendesak. Akhirnya. diikuti dengan ayat-ayat menyokong tesis yang berkait dengan idea utama daripada tesis dan penutup (di Malaysia. iaitu yang mempunyai daya pemikiran yang tajam. iaitu satu ayat utama. mempertimbangkan kriteria. 2000). Oleh itu pendidikan dipertanggungjawabkan untuk memenuhi keperluan tersebut. menilai dan menyesuai secara berkesan dalam pelbagai situasi seiring dengan kehendak dan keperluan individu dan masyarakat. masyarakat akan menjadi pincang. Era teknologi maklumat dan era reka cipta memerlukan individu yang boleh memilih sumber. 9 Okt. Flower et al. pelajar memperoleh pengetahuan daripada teks yang dibaca. satu ayat menyatakan contoh dan satu ayat penutup) telah membuatkan pelajar menjana bentuk yang tetap. Mohd.menguasai format penulisan karangan yang bermula dengan ayat tesis. Mahathir (1996) berpendapat bahawa keperluan tenaga kerja yang berkualiti. Pendidikan di Malaysia membuka ruang dan memberi peluang kepada semua menerima pendidikan dari tahap rendah hingga ke Institut Pengajian Tinggi. Pada 8 Oktober 2000 (BH. penulisan karangan fakta mengikut formula 1211. Pembangunan modal insan memerlukan pemikiran rakyat . jantina dan juga sikap yang mungkin turut menyumbang kepada peluasan jurang kekreatifan dan pencapaian pelajar. pidato. Oleh yang demikian. Jika pelajar kurang peka kepada perkembangan dan keperluan tersebut. terdapat juga kelemahan dan kekurangan di sekolah-sekolah tertentu terutama kemudahan prasarana pendidikan. keputusan Ujian Peringkat Sekolah Rendah (UPSR) mendapati kebanyakan sekolah di Lembah Klang mencatat kelulusan yang tinggi di samping menjulang nama sekolah dalam aktiviti-aktiviti menulis esei. Kepincangan dapat diatasi dengan menyebatikan kemahiran berfikir dalam pengajaran. dan alternatif-alternatif untuk menangani tugasan. dua ayat huraian. kekreatifan pelajar bukanlah bergantung kepada faktor tertentu sahaja malah banyak lagi faktor lain yang mempengaruh KBK pelajar. melihat karangan sebagai masalah retorik dan aksi konstruktif. Dengan demikian.

Oleh itu. iaitu kritis dan kreatif. Hal ini digambarkan melalui kemunculan fenomena baru dalam pembangunan pemikiran manusia oleh Bono (1970). KBK diharapkan dapat dikembangkan melalui pendidikan. Guru mahukan anak didik mereka 10 lulus cemerlang begitu juga dengan ibu bapa. kanak-kanak kreatif yang dibiarkan tanpa bimbingan dan asuhan yang sesuai akan menjadi kanak-kanak yang tidak kreatif. Potensi kreatif yang terbiar tanpa persekitaran yang sesuai akan membenamkan sifat-sifat kreatif yang ada pada diri seseorang. Penumpuan lebih kepada ‘untuk lulus periksa’. tidak berubah dan menerima seadanya serta sentiasa takut kepada kegagalan. Penekanan kepada peperiksaan secara tidak langsung membunuh benihbenih kreatif dalam kalangan pelajar. sikap terlalu ‘mengikut kebiasaan’ dan seragam serta mengikut peraturan yang ditetapkan juga turut membenamkan sifat-sifat kreatif seseorang. Pengabaian kepada pemupukan sifat kreatif melahirkan orang yang mudah menyerah. Hill (1999) menganggap situasi demikian merupakan satu kerugian yang besar kepada negara.1 Latar Belakang Kajian Manusia dilahirkan ke dunia lengkap dengan potensi kreatif. Pengalaman sebagai guru mempamerkan bahawa guru bertungkus-lumus menghabiskan sukatan pelajaran dan melatih tubi serta mengabaikan KBK direstui oleh ibu bapa. Proctor (1994) dan Ohmae (1987) yang membicarakan tentang pemikiran masa depan atau futurology. jika sifat-sifat kreatif tidak diambil peduli akhirnya akan terbantut. kekal sebagai pengguna.yang dinamik dan berkualiti terutama dari segi kefahaman dan penerokaan fikiran. 9 1. Penekanan kepada peperiksaan yang berbentuk meluahkan kembali fakta masih bertapak kukuh. bukan semata-mata mengumpulkan dan mengelaskan ilmu pengetahuan. Menurut Torrance dalam Carol dan rakan-rakan (1997). Buzan (1971). Sistem pendidikan di Malaysia kurang memberi penekanan kepada KBK. Dengan cara memberi penekanan serentak kepada kedua-dua kemahiran berfikir. Selain itu. Senario demikian perlu diubah selaras dengan keperluan global yang sentiasa mencabar agar generasi muda tidak ketinggalan kerana menurut Hill (1999) pendidikan yang sebenar ialah pendidikan yang menitikberatkan pembangunan dan perkembangan minda. Tofler (1974). Begitu jugalah dengan pelajar Tingkatan IV. melalui PPKBK dapat mengelak daripada budaya menghafal dan mengelak daripada guru . Naisbitt (1982).

KBK dieksplisitkan dalam sukatan pelajaran sejak 1991 bagi membolehkan penekanan daripada ‘apa’ kepada ‘bagaimana’. 1981) turut menyatakan tentang kemalasan berfikir dan tidak kreatifnya pelajar di Amerika Syarikat. PADI (Peningkatan Daya Intelek) oleh Philips (1992) dan HEKMAT (Hubungan Erat Keluarga Melalui Aktiviti Tulisan) oleh Ishak Ramly (1999) sebagai menyokong kata-kata Dewey dalam Philips (1997) yang KBK dapat dipertingkatkan melalui pendidikan. pelbagai program diusahakan untuk meningkatkan kemahiran berfikir dalam kalangan kanak-kanak. Peningkatan kemahiran berfikir melalui pendidikan diharapkan dapat mengubah kecelaruan berfikir yang timbul. Penggunaan otak yang seimbang adalah baik untuk mengoptimumkan perkembangan potensi pelajar. UNICEF dan UNESCO dalam Poh Swee Hiang (1995) menyatakan tentang kepentingan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. sikap dan operasi kognitif serta metakognitif yang akhirnya membuka ruang kepada penjanaan pelbagai idea dan idea yang asli. Program BAKA (Bacaan Kanakkanak) oleh Azman Wan Chik (1986). Perubahan ini menjalineratkan antara pengetahuan. Selain itu. Menurut Guilford (1962) KBK bertujuan mengelakkan seseorang daripada melakukan kesilapan dan kesilapan pula menurut Swartz dan Perkins (1990) bukan sahaja dilakukan oleh kanak-kanak malah berlaku juga pada orang dewasa. Laporan kajian National Assessment of Examination Progress (NAEP. Amerika Syarikat agak terkebelakang berbanding Rusia dalam hal penerokaan ke bulan. 11 Di samping itu. prioriti kepada KBK juga mengelak seseorang daripada berfikiran sempit. Hal ini menyedarkan beberapa pihak di Malaysia tentang kekurangan yang sama dalam sistem pendidikan di Malaysia. dalam seminar yang bertema Education for All pada 1990 yang dianjurkan oleh Bank Dunia. ‘Bagaimana’ mencambahkan alternatif-alternatif. selain daripada 3M. meneroka dan mengelak seseorang daripada berada dalam zon . Situasi demikian telah mendorong Kementerian Pelajaran dengan inisiatif Bahagian Pendidikan Guru (BPG) mengadaptasikan pengajaran kemahiran berfikir yang dipraktikkan di Amerika Syarikat ke dalam kurikulum pendidikan guru yang bermula pada sesi Julai 1993. Sehubungan itu.mengajar perkara-perkara fakta (apa). diharap guru pelatih akan mempraktikkan ilmu yang diperoleh apabila berada di bilik darjah yang sebenar. Dengan pendedahan itu. Pada tahun 1955. Guru pelatih diberi latihan dan pendedahan pengajaran kemahiran berfikir di bilik darjah terlebih dahulu agar mereka terlatih dalam kemahiran berfikir dan dapat melaksanakan tanggungjawab di bilik darjah dengan yakin dan lancar.

penyelidik mendapati kemudahan pendidikan sekolah di kawasan bandar lebih lengkap berbanding dengan sekolah di kawasan luar bandar. . Tanggapan ini berdasarkan laporan paten per 1000 penduduk Negara Jepun 300 paten.selesa. 13 Status Sosio Ekonomi (SSE) juga kurang mendapat perhatian sejak akhirakhir ini. sains dan bahasa. 12 Penduduk Jepun juga menurut Abdullah Hassan (1997) telah bersedia dengan era reka cipta yang diramalkan akan muncul selepas era teknologi maklumat. negara maju lebih kreatif (Star. Pelajar lebih bergantung harap kepada guru dan buku teks semata-mata. Di luar negara. lokasi antara bandar dengan luar bandar ingin di kenal pasti sama ada terdapat atau tidak jurang kreatif. terdapat kajian dijalankan dan dapatan menunjukkan budaya menentukan sama ada pelajar lelaki atau perempuan yang lebih kreatif (Yong. Usaha ini juga sebagai langkah memenuhi tuntutan perubahan bentuk soalan peperiksaan yang 60% daripadanya menurut Wan Zahid Mohd Nordin (1994) berfokus kepada kemahiran berfikir bermula pada tahun 2000. Ketika mencari sekolah untuk dijadikan sampel. lebih-lebih lagi apabila berdepan dengan dunia tanpa sempadan. penulisan karangan kreatif bukan pilihan mereka kerana mereka lebih suka kepada karangan berbentuk fakta. Peranan jantina dalam KBK juga tidak diketahui. September 4 2000). Menurut satu laporan akhbar. iaitu hanya mengaktifkan otak sebelah kiri (HOKi) sahaja. Amerika Syarikat 200 paten dan Malaysia hanya 2 paten. 1994). Keadaan ini wujud disebabkan sistem pendidikan yang terlalu berfokus kepada ilmu logik. Daripada pengalaman penyelidik berdepan dengan pelajar Tingkatan IV. Begitu juga dengan bekalan surat khabar dan lain-lain bahan bacaan lambat tiba. Selain daripada tidak menunjukkan kekreatifan dalam reka cipta. matematik. Jelasnya ruang dan peluang untuk pelajar berfikir kreatif tidak diketahui setakat mana. PPKBK diharap dapat membantu mempercepatkan peningkatan KBK dalam kalangan pelajar Tingkatan IV melalui penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif yang dibantu dengan pendekatan proses mengarang. Pelajar di luar bandar kurang berkesempatan menggunakan komputer dan internet kerana bekalan elektrik menggunakan tenaga solar atau bekalan terhad dari jam 6 petang hingga jam 6 pagi. Daripada perbandingan jumlah paten di atas jelas menunjukkan bahawa pendidikan di Malaysia gagal melahirkan individu kreatif terutama sebagai pereka cipta yang bersifat kreatif dan inovatif.

Usaha membuka peluang pendidikan kepada semua sepanjang hayat juga tidak menampakkan penekanan terhadap KBK. Di peringkat latihan perguruan kemahiran berfikir sudah lebih daripada sepuluh tahun berada di dalam kurikulumnya dan di sekolah pun sudah diajar sama ada secara berasingan. setelah berkemahiran berfikir pelajar perlu pula berfikir untuk mencipta sesuatu . 1997). perasaan ingin tahu tentang sejauh mana SSE memainkan peranan dalam KBK khususnya dalam penulisan karangan deskriptif dan imaginatif memerlukan satu kajian dijalankan di Malaysia. Secara umum masih kurang jelas tentang usaha untuk meningkatkan KBK kerana hingga kini masyarakat masih menjulang pelajar berjaya memperoleh A1 dalam semua mata pelajaran di semua peringkat peperiksaan. Philips. Sejajar dengan itu. 1. kepintaran akal atau ‘inteligent’ tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya pelajar tidak menguasai kemahiran berfikir. Begitu juga dengan PPKBK. Kemahiran dapat dikuasai melalui pengajaran pembelajaran yang tersusun di samping mempunyai keazaman untuk memperbaikinya dan diikuti dengan latihan (Torrance. 14 gabungan atau penyebatian tetapi setakat mana kemampuan para pelajar berfikir kreatif tidak diketahui. Pembentukan ’buluh’ yang di asuh dari ’rebung’ lagi begitu menjadikan pelajar tidak perlu bersusah payah berfikir mencari idea atau menajamkan fikiran. sejak dieksplisitkan pada tahun 1991.2 Pernyataan Masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) telah menyatakan secara eksplisit tentang kemahiran berfikir. 1963: Bono. sejauh manakah pelaksanaan tersebut membantu para guru dalam mengembangkan pemikiran kreatif pelajar dalam penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif? Adakah terdapat perbezaan pencapaian penulisan kedua-dua karangan tersebut? Reformasi pendidikan dilakukan dengan mengeksplisitkan kemahiran berfikir dan disebatikan dalam pengajaran kerana berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. 1978. Sikap pelajar terhadap kemahiran berfikir juga harus diambil kira. Raths dan rakan-rakan (1967) menegaskan bahawa matlamat pendidikan ialah untuk melatih pelajar berfikir dan mencapai tahap mahir. Menurut Fisher (1993) yang memetik pendapat Piaget. Sudah sekian lama pelajar disuap dengan segala fakta tentang topik-topik yang ada dalam sukatan pelajaran. Pembentukan sikap menerima dan rasa cukup dengan apa yang diberi guru telah mengenepikan KBK yang perlu dipelajari dan dikuasai untuk mancapai tahap mahir.Walaupun penyelidik sains sosial menganggap kajian tentang hubungan SSE dengan pencapaian agak ketinggalan. Menurut Wan Zahid Mohd Nordin (1993).

pelajar membincangkan isu yang boleh dipertikai perkaitannya dengan kehendak soalan. mempamerkan kedangkalan pelajar membentangkan idea (isi). 1993). 1998) didapati ramai guru yang tidak menyebatikan kemahiran berfikir dalam pengajaran walaupun telah lama dieksplisitkan. 1993). peka kepada persekitaran dan meningkatkan sensitiviti. Reformasi pendidikan memerlukan tindak ikut yang hingga kini tidak diketahui sejauh mana KBK berkembang dalam pengajaran dan dikuasai oleh pelajar. berbincang dan meluahkan idea kemudian sama-sama membuat justifikasi (KPM/JNP. Adakah dengan penggunaan alat bantu mengajar membantu dan interaksi dua hala akan meningkatkan KBK? Karangan pelajar yang diperiksa masih terdapat banyak kelemahan kerana terlalu menekankan produk dan bukannya proses. Menurut Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. Kekurangan minat pelajar terhadap pembelajaran membawa impak kepada kualiti pencapaian. Maksudnya pelajar bukan sahaja belajar apa yang ada di depan mata malah dikehendaki meneroka lebih jauh agar pelajar mendapat maklumat daripada pelbagai sumber. Penglibatan aktif pelajar menggerakkan mereka supaya sentiasa bersedia. kesan PPKBK di Malaysia sehingga hari ini sukar ditelah. karangan pelajar akan lebih berkualiti kerana maklumat dan data yang .yang baru. Selain itu. Laporan prestasi SPM 1991 16 Bahasa Melayu (KPM/LPM. Sekiranya proses mengarang diutamakan. masalah pelajar tidak berminat untuk mengikuti pengajaran di bilik darjah boleh membawa kesan negatif kepada pencapaian pelajar. Sememangnya guru diberi kebebasan memilih pendekatan mengikut kesesuaian ketika merancang pengajaran tetapi persoalannya mengapakah guru agak keberatan mengaplikasikan PPKBK walaupun mereka mendapat pendedahan kemahiran berfikir ketika di maktab perguruan dan menghadiri Kursus Dalam Perkhidmatan. 15 Daripada Laporan Jemaah Nazir Persekutuan (KPM/JNP. Kekurangan isi amat ketara dan pelajar juga gagal mengembangkan isi (tidak dihuraikan dengan jelas dan tepat) malah berulang-ulang. berinteraksi dua hala. Teknik lampasan otak (sumbang saran) dalam PPKBK yang digunakan dalam pengajaran karangan kreatif menukarkan keadaan yang membosankan kepada situasi pembelajaran yang lebih ceria. 1992) khususnya karangan. Pendedahan oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum dan Bahagian Pendidikan Guru tentang PPKBK kepada guru menyeluruh tetapi mengapakah di peringkat pelaksanaan masih menjadi tanda tanya? Oleh itu. Pelajar berminat untuk belajar jika pengajaran berbantukan alat pandang dengar.

Provokasi mendorong pelajar supaya berfikir ke arah yang hendak dicapai tetapi realiti yang wujud dalam pengajaran di bilik darjah kurang mencabar. Percanggahan prinsip pembelajaran mungkin dapat dirapatkan dengan pelaksanaan 60% soalan 17 kemahiran berfikir mulai tahun 2000. Keseimbangan itu akan tercapai jika di peringkat pelaksanaan dapat menyesuaikan antara hasrat. Pelajar merasa bosan terutamanya apabila guru mengawal 95% perbincangan di bilik darjah (Marohaini Yusof. Menurut Sian Chin (1988) dan Yong (1990) bahawa pengabaian minda terjadi kerana pelajar menghafal dan mengingati fakta serta konsep yang dipelajari. isi pelajaran dan aktiviti. 2000) dan pelajar mencari jalan untuk mengelak daripada berdepan dengan pengajaran guru. sintesis dan penilaian) yang disoal sepanjang sesi pengajaran guru di bilik darjah. Marshall. Pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia 1994 (KPM/LPM.dianalisis serta pengaplikasian KBK memainkan peranan di peringkat pramengarang. Azizah Abd. Pelajar hanya perlu meneliti maklumat dan fakta yang tersurat. emosi dan jasmani (IREJ). Pengajaran karangan yang menekankan hal yang telah dikuasai oleh pelajar juga menyebabkan pengajaran karangan tidak lagi efektif (Durst. Situasi pembelajaran demikian bercanggah dengan salah satu prinsip pembelajaran iaitu: “bukan apa yang disampaikan kepada pelajar tetapi sesuatu yang mendorong pelajar melakukan sesuatu ke atas maklumat itu yang menyebabkan pembelajaran” (Markle. rohani. kajian Willen (1995) juga mendapati hanya 10% sahaja soalan dari aras tinggi (analisis. Menurut Siti Hawa Ahmad (1986). Perubahan ini secara tidak langsung mempengaruh guru menggiatkan lagi aktiviti yang berkaitan dengan kemahiran berfikir dalam pengajaran (penyebatian) serta menggalakkan perkembangan pemikiran pelajar. berjayakah usaha PPKBK melalui teknik lampasan otak dan pendekatan proses membantu pelajar meningkatkan mutu karangan dan KBK? Kemahiran berfikir dapat dipertingkatkan dengan menggunakan bahasa berfikir. Pengajaran . 1994) juga mengakui yang soalan SPM tertumpu kepada kehendak supaya pelajar memikirkan tentang ‘apa’ dan bukan tentang ‘bagaimana’. Oleh itu. Selain itu. Menurut Siti Zabidah Mohamed (1997) dapatan kajian yang dijalankannya didapati guru mengemukakan soalan tertumpu pada aras pengetahuan dan kefahaman (aras rendah). Dapatkah soalan terancang serta soalan sisipan yang disediakan memotivasikan pelajar dan meningkatkan KBK? Hasrat FPK mahukan perkembangan pelajar seimbang dari segi intelektual. 1984. Rahman (1987) pendekatan tradisional kurang memenuhi hasrat itu kerana mengabaikan aspek perkembangan individu. 1977).1984b).

1992). kefahaman petikan. Sebagai langkah persediaan menghadapi kertas Bahasa Melayu dalam peperiksaan pada tahun 2000. 1992) sedangkan saranan pelaksanaan KBSM mahukan para pelajar tidak hanya menerima pengetahuan semata-mata tetapi mereka seharusnya dapat menyatakan idea. tetapi penglibatan pelajar dan tumpuan kepada pelajar dalam pengajaran mungkin tidak mengecewakan. tidak berupaya menceritakan kembali apa yang mereka baca dan tidak dapat menyatakan perasaan mereka sendiri . Menurut Kosinki lagi. kefahaman bahasa klasik. pelajar didapati sangat bergantung kepada guru dan bertingkah laku impulsif. di samping membiasakan pelajar mendapatkan maklumat dan data secara teratur sebelum mengarang. kefahaman puisi dan tatabahasa).. Jelas di sini. Lembaga Peperiksaan Malaysia telah menetapkan bahawa Kertas Bahasa Melayu peringkat Sijil Pelajaran Malaysia mempunyai dua kertas iaitu Kertas I (karangan) dan Kertas II (rumusan. Walaupun kesan positif PPKBK masih menjadi tanda tanya. mengendalikan maklumat dan berkomunikasi (Perkins. 1997). pendapat 18 dengan jelas. Pelaksanaan PPKBK cuba memupuk ciri-ciri berdikari dan yakin diri agar sikap terlalu bergantung kepada orang lain dapat disingkirkan. jika pelajar itu tidak dapat berbicara. kreatif dan rasional dalam semua situasi (KPM/PPK. dogmatif dan kurang memberi pendapat (Philips. Pelaksanaan PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif adalah usaha mendorong pelajar supaya berfikiran kreatif dan menghasilkan karangan kreatif. Akibatnya.berpusatkan guru memberi implikasi bahawa pengajaran guru kurang berkesan. objektif. Peluahan idea (apa yang difikirkan) menggambarkan pemikiran seseorang (Descartes dalam Phillips. Kesan PPKBK dapat dilihat dengan menilai karangan deskriptif dan karangan imaginatif. budaya telah membunuh keprihatinan dan pemikiran individu. membuat keputusan. Pelaksanaan pendidikan berorientasikan pendedahan fakta sesuatu mata pelajaran bererti pelajar kurang diajar berfikir tentang isi yang dipelajari. 19 Kehadiran kemahiran berfikir penting dalam usaha menangani masalah. fikiran. penekanan kepada kemahiran berfikir perlu dipergiatkan kerana menurut Torrance (1963). soalan yang dikemukakan secara lisan atau bertulis membantu mencungkil idea dan menggerakkan pemikiran pelajar ke arah mahir berfikir.. . guru-guru hendaklah menyoal dengan menggunakan soalan-soalan yang menjurus kepada peningkatan kemahiran berfikir (mendalam dan meluas) agar tidak wujud fenomena seperti yang dikatakan oleh Kosinki dalam Giroux (1988) iaitu: pelajar tidak dapat mengungkap kata-kata. membayangkan bahawa pelajar itu juga tidak boleh mengarang.

kemahiran menulis karangan adalah dibina di atas tapak kebolehan bertutur. Menurut Kainz (1987). Bruner (1966) pula berpendapat dengan memiliki kemahiran berfikir menjadikan karangan kemas.1986). pelajar-pelajar mampu mempelbagaikan idea dan mencipta sesuatu yang praktikal dan berfungsi. kekuatan dan kejayaan pelajar. Penerokaan inilah mematangkan pemikiran dan meningkatkan pemikiran kreatif pelajar. Oleh itu. keupayaan berfikir merupakan aset penting seseorang pelajar. bacaan dan kefahaman serta mendengar. kemahiran berfikir menjadi faktor yang menyumbang kepada kejayaan individu di sekolah dan kehidupan. Selain itu. KBK penting bagi membuka minda pelajar memandang jauh . Pelajar dilatih supaya melihat sesuatu dari pelbagai perspektif. menyusun dan mempersembahkan dengan gaya yang menarik.kritis) dengan KBK melibatkan hemisfera otak kanan (kreatif) memantapkan lagi pemikiran dan membolehkan seseorang berhujah serta memberi pendapat dan menyarankan idea yang bernas seterusnya melahirkan pelajar yang berketrampilan. Penggabungan antara isi kandungan (bahasa . Kreativiti tidak sahaja memberi kesan kepada kehidupan individu dan kualiti kehidupan manusia malah menurut Fryer (1996) kreativiti juga membuka laluan tentang bagaimana berdepan dengan kepantasan perubahan sosial. ekonomi dan perubahan teknologi. zaman sains dan teknologi melibatkan perkembangan domain kreativiti untuk menentukan masa depan negara. Menurut Dewey dalam Philips (1992). Perkembangan kreativiti membawa perbezaan yang signifikan kepada keberkesanan. Tambahan pula menurut Cropley (1992). KBK dalam pengajaran membina asas yang kukuh dalam melahirkan generasi berfikir. padat. malah pelajar digalakkan meneroka sejauh mungkin. Pembaca faham dan tertarik kerana tidak ketandusan idea dan kekreatifannya mengindahkan lagi karangan tersebut. Talib (1995). Menurut Suhaimi Abd. PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif merangsang pelajar supaya sentiasa berfikir. Dengan alasan tersebut Keefe dan Walberg (1992) menyokong penuh penekanan pengajaran KBK di sekolah. PPKBK dalam pengajaran karangan kreatif tidak membataskan idea pelajar 20 kepada skop tertentu. Pemikiran rutin menggagalkan percambahan idea dan menggugat kewibawaan pelajar. mendapatkan idea kreatif untuk mengarang. mempunyai koheren dan kohesi. Daripada pendidikan yang diterima. satu keperluan yang mendesak agar KBK diajar di sekolah secara langsung dan menyeluruh melalui PPKBK.

Perbezaan kemudahan infrastruktur di sekolah-sekolah mengikut lokasi membezakan penerokaan dunia kehidupan pelajar-pelajar itu sendiri. adakah akan mempengaruhi pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar Tingkatan IV? Jumlah pelajar perempuan yang melanjutkan pelajaran ke IPT adalah lebih ramai berbanding pelajar lelaki. pelajar ini kurang masa dan ruang untuk menikmati apa yang sepatut mereka nikmati pada usia mereka. seni. Mungkinkah ia berkait dengan KBK? atau adakah ini membayangkan wanita tidak mampu berfikir? atau adakah sebab lain. hobi dan berkreatif. Perubahan sikap ini hendaklah lahir dalam diri sendiri barulah mudah dilaksanakan. Dengan perbezaan pengalaman 21 yang dimiliki ini. Bagi orang yang miskin. misalnya pelajar-pelajar di bandar meneroka maklumat tanpa bersusah payah sedangkan pelajar di luar bandar terpaksa mengalami susah senang sendiri dengan meredah semak samun. Di peringkat membuat keputusan bilangan perempuan yang terlibat amat sedikit. Timbul persoalan adakah perbezaan gaya hidup ini membawa perbezaan dalam KBK seterusnya membezakan pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dalam kalangan pelajar Tingkatan IV atau sebaliknya?. Paulo Freire dalam Giroux (1988) menyatakan PPKBK merupakan langkah untuk mengelak pelajar daripada tergolong dalam budaya senyap yang mengongkong pemikiran dan tindakan. Penggunaan keseluruhan otak (HOKa dan HOKi) meningkatkan kualiti berfikir dan membantu pelajar menggunakan bahasa yang baik untuk menghasilkan ideaidea yang bernas. Sejajar dengan itu. Tambahan pula pelajar daripada keluarga yang berstatus sosio-ekonomi rendah biasanya dibebani dengan kerja yang menyumbang pendapatan bagi meringankan beban kewangan keluarga. Adalah diharapkan dengan pendedahan KBK dalam pengajaran dan pembelajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif akan mengubah sikap negatif terhadap KBK kepada sikap yang positif dan dalam jangka . berjalan kaki dan sebagainya.ke depan dan berfikir dengan mendalam. pandangan yang kritis dan kreatif. pendapat yang jitu. masa banyak diisi dengan bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi untuk hidup. peluang mendapatkan pendidikan tidak membezakan jantina? Orang yang berkemampuan menghabiskan masa untuk kegiatan riadah. sedangkan dalam zaman milenium ini. Wilks (1995) dan Fryer (1996) berpendapat bahawa guru memainkan peranan penting dalam usaha meningkatkan KBK dalam kalangan pelajar dengan membuka peluang pemahaman yang bererti kepada pengajaran pembelajaran. Sikap individu sememangnya sukar untuk diubah melainkan empunya diri yang mahu berubah. Oleh yang demikian.

keaslian dan penghuraian.3 Tujuan Kajian Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti kesan perlaksanaan PPKBK dalam pengajaran penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar Tingkatan IV. kelenturan. Selain itu. Kesimpulannya. 23 jantina yang berbeza (lelaki dengan perempuan) dan pelajar daripada keluarga berstatus sosio-ekonomi yang berbeza (SSE tinggi dan SSE rendah). jantina dan SSE juga ingin dipastikan sama ada memainkan peranan dalam pencapaian kreatif dan bilangan perkataan atau sebaliknya. Berjayakah PPKBK mengubah sikap dan melahirkan generasi yang berfikiran kreatif dan berbezakah pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar mengikut lokasi sekolah.4 Soalan Kajian Kajian dibuat untuk menjawab soalan-soalan berikut: i) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif antara pelajar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar yang mengikuti PT? ii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Lokasi. Kesan PPKBK dapat dilihat setelah melalui proses kreatif kemudian menilai produk berasaskan kelancaran. Di samping itu. kajian yang dijalankan ini ingin mengenal pasti sama ada PPKBK memberi kesan terhadap pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif pelajar di lokasi yang berbeza (bandar dengan luar bandar). keaslian. 1. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan. Pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dibandingkan antara dua kumpulan pelajar yang menerima pendedahan pendekatan penyebatian kemahiran berfikir kreatif (PPKBK) dengan kumpulan pelajar yang mengikuti pendekatan tradisional (PT). Kajian ini juga ingin mengenal pasti sama ada terdapat atau tidak hubungan antara sikap pelajar terhadap KBK dengan pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif secara umum. penghuraian) dan bilangan perkataan dalam pengajaran penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif menjadi fokus utama yang ingin dikenal pasti dalam kajian ini. untuk mengenal pasti sama ada PPKBK atau PT memberi kesan kepada pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif khususnya aspek kreatif (kelancaran. kesan PPKBK dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara . kelenturan. 22 Pelaksanaan PPKBK dalam pengajaran karangan deskriptif dan karangan imaginatif diharapkan dapat melahirkan pelajar yang mampu menyatakan idea yang bernas. jantina pelajar dan SSE pelajar? 1. kelenturan.panjang akan menguntungkan pelajar itu sendiri. kreatif dan berupaya berdepan dengan masalah yang rumit yang memerlukan penyelesaian berkesan. kelenturan.

keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar bandar yang mengikuti PT? iv) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. 24 kelenturan. Apa yang harus ada pada kandungan PENDAHULUAN? 1. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar lelaki yang mengikuti pendedahan PPKBK dengan pelajar lelaki yang mengikuti PT? Menulis Pendahuluan Karangan Sebagaimana yang acapkali saya nyatakan: Pendahuluan dalam sesebuah karangan itu amat penting. kelenturan. Tepat (menjurus kepada soalan) 4. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar luar bandar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PT? v) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PT? vii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran. Setakat 50 . Jangan masukkan isi 2. Ia akan memberikan gambaran pertama kepada pemeriksa tentang mutu penulisan yang akan diperiksanya. kelenturan.60 patah perkataan 3. Jelas 5. kelenturan. kelenturan. Satu perenggan sahaja . keaslian dan penghuraian) dan bilangan perkataan antara pelajar bandar dengan pelajar luar bandar yang mengikuti PPKBK? vi) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran.pelajar yang mengikuti PPKBK dengan pelajar yang mengikuti PT? iii) Adakah terdapat perbezaan min pencapaian penulisan karangan deskriptif dan karangan imaginatif dari aspek kreatif (kelancaran.

sikap seperti ini perlu dikikis dalam hidup kita. Antara peribahasa yang menggambarkan seseorang yang tidak mengenang budi dan jasa ialah ’seperti kacang lupakan kulit’ dan ’seperti ulat lupakan daun’. Namun demikian. Gejala ini ibarat ‘duri dalam daging’. pendahuluan berbentuk sejarah Hari ini kita akan pelajari 3 jenis pendahuluan: persoalan. Pelajar-pelajar yang amat saya sayangi. peribahasadan fakta. Oleh itu. Peribahasa ’seperti kacang lupakan kulit’ bermaksud seseorang yang lupa akan orang yang telah menolongnya setelah menikmati kesenangan. Pendahuluan Berbentuk Peribahasa TOPIK: Seperti Kacang Lupakan Kulit Orang Melayu memang kaya dengan peribahasa yang mencakupi pelbagai aspek kehidupan. di bawah ini akan saya berikan 3 contoh pendahuluan. pendahuluan berbentuk definisi 3. pendahuluan berbentuk fakta 4.6. Kita haruslah sentiasa menghargai dan berterima kasih kepada . pendahuluan berbentuk peribahasa 5. Kaitkan dengan isu-isu semasa Terdapat beberapa jenis pendahuluan yang biasanya digunakan dalam penulisan karangan. isu keganasan rumah tangga yang merupakan penyakit sosial semakin gawat melanda diri kita. Sudah bersedia? Pendahuluan Berbentuk Soalan: TOPIK: Keganasan Rumah Tangga Pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak. Baca dan camkan perbezaannya. pendahuluan berbentuk persoalan 2. Apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah sosial ini? Siapakah yang harus dipersalah? Di manakah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan kita? Mengapakah usaha-usaha yang telah dijalankan selama ini gagal mencari jalan penyelesaian untuk menangani gejala ini? Apakah rencah yang terbaik untuk membanteras penyakit sosial yang rumit ini? Inilah antara persoalan yang harus dijadikan renungan dan perbincangan kita. antaranya: 1.

Pendahuluan Berbentuk Fakta TOPIK: Bersama Memerangi Budaya Ponteng Sekolah Gejala ponteng sekolah yang berlaku sejak akhir-akhir ini kian menjadi-jadi dan sukar dibendung. Hakikatnya. malah perlu ditangani segera. Orang yang mengamalkan prinsip hidup ’seperti kacang lupakan kulit’ tidak akan hidup bahagia sama ada di dunia ataupun akhirat. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran membuktikan bahawa masalah ini boleh dikatakan meningkat setiap tahun. budaya ponteng sekolah ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja.segala jasa. Setelah membaca dapatkah pelajar-pelajar mengecam perbezaan gaya pembukaan karangan untuk ketiga-tiganya? . pertolongan dan pengorbanan orang lain kepada kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful