HAI §¦êNG TH¼NG VU¤NG GãC I.MôC TI£U: 1.

KiÕn thøc:N¾m ®îc ®Þnh nghÜa gãc gi÷a hai vect¬ trong kh«ng gian vµ ®Þnh ghÜa tÝch v« híng cña 2 vec t¬ trong kh«ng gan N¾m ®îc ®Þnh nghÜa VTCP cña ®êng th¼ng vµ biÕt c¸ch x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2 ®êng th¼ng 2. Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai vect¬ trong kh«ng gian th«ng qua tÝch v« híng Kü n¨ng x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®êng th¼ng trong kh«ng gian 3.T duy:Ph¸t triÓn t duy kh¸i qu¸t ho¸ vµ l«gic 4.Th¸i ®é:Nghiªm tóc,tÝch cùc chñ ®éng x©y dùng bµi II.chuÈn bÞ: 1.GV:SGK, gi¸o ¸n vµ b¶ng phô,mét sè c©u hái tr¾c nghiÖm 2.HS:C¸c ®n vÓ gãc vµ TVH cña 2 vect¬ trong mÆt ph¼ng §å dïng häc tËp vµ gi¾y nh¸p III.ph¬ng ph¸p:Nªu vÊn ®Ò vµ ®µm tho¹i Tæ cøc ho¹t ®éng nhãm IV.TiÕn tr×nh bµi häc: 1.æn ®Þnh líp 2.kiÓm tra bµi cñ:Nªu quy t¾c cña h×nh hép,§K cña 3vect¬ ®ång ph¼ng vµ kh«ng ®ång ph¼ng 3.Bµi míi: I.TVH cña 2 vect¬ trong kh«ng gian

ho¹t ®éng cña häc sinh trong H§2:TVH cña hai vect¬ kh«ng giöa H§1:gãcgian hai vect¬ trong H§TP1:®Þnh nghÜa kh«ng gian H§TP1:®n gãc giöa hai vect¬

ho¹t ®éng cña gi¸o viªn kh«ng gian TVH cña hai vect¬ trong ®îc ®Þnh nghØa trong kh«ng gian Gãc giöa hai vect¬hoµn toµn t¬ng tù nh ®Þnh nghØa hoµn ®îc trong mÆt ph¼ng toµn t¬ng tù nh trong mÆt ph¼ng ?1 u.v =? ?1.Nh¾c l¹i ®n gãc giöa haiíc u . v =0 TH: u =0 hoÆc v =0.Ta quy vect¬ Nhí l¹i vµ tr¶ lêi c©u tr¶ lêi c©u Nhí l¹i kiÕn thøc cñ vµháicña GV trong mp? TVH cña hai vect¬ trong kg ?2.tõ ®n hái1? nhËn xÐt vµ bæ sung (nÕu cÇn) ta suy ra: ChÝnh x¸c ho¸ l¹i ®Þnh nghÜa u =? Tõ ®n HS tr¶ lêi tng c©u hái cña GV kÝ hiÖu: (u, v) cos: (u, v) =Tõ ®ã suy ra (u, v) = B ( u , v )=900 ⇔ u.v =? A HS ®äc lêi gi¶i trong SGK VD1:(SGK) C H§TP2:vËn dông ®n ®Ó tÝnh gãc Lµm ho¹t ®éng 2 SGK giöa 2vect¬ HiÓu ®Þnh nghØa vµ tr¶ lêi GV h¬ng dÉn häc sinh th¶o luËn ?2.ViÖc x¸c ®Þnh gãc giöa hai vect¬ Trao ®æi vµ th¶o luËn theo tõng D cã phô thuéc vµo viÖc chän ®iÓm A C nhãm vµ ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh hay kh«ng? bµy chó ý: C¸ch x® gãc giöa hai vect¬ H§TP2:vËn dông ®n ®Ó x¸c A trong kh«ng gian B ®Þnh gãc gia 2vect¬ D

u

v

§¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ xung (nÕu cÇn)

Lµm ho¹t ®éng 1 trong SGK A’ B’

Ghi l¹i kÕt qu¶ vµ chÝnh x¸c ho¸ A H Trao ®æi theo tõng nhãm vµ ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy B C Nhãm kh¸c ®èi chiÕu kÕt qu¶ cña nhãm m×nh vµ nhËn xÐt tÝnh gãc giöa c¸c cÆp vect¬ sau a, AB vµ BC b, CH vµ AC chia häc sinh theo nhãm ®Ó lµm c¸c c©u hái mµ bµi to¸n yªu cÇu nhËn xÐt,cñng cè vµ chÝnh x¸c ho¸ l¹i D

II.vect¬ chØ ph¬ng cña ®êng th¼ng VTCP cña ®ßng th¼ng ®îc ®Þnh nghØa hoµn toµn t¬ng tù nh trong mÆt ph¼ng Tr¶ lêi c©u hái.tõ ®ã nhËn thÊy r»ng ?1.Vect¬ nh thÕ nµo ®îc gäi lµ vtcp ®¬ng th¼ng cã v« sè vtcp cña ®êng th¼ng? ?2. a vµ k a (k≠0) ntn?k a cã ®îc gäi lµ vtcp cña ®êng th¼ng? mét ®¬ng th¼ng trong kg hoµn toµn ®îc x¸c ®Þnh khi nµo? tr¶ lêi c©u hái khi nµo th× hai ®êng th¼ng song song víi nhau? III.gãc gi÷a hai ®êng th¼ng H§3:®Þnh nghÜa H§TP1:hiÓu ®Þnh nghÜa tr¶ lêi c©u hái

H§TP2:sö dông ®n ®Ó x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2®t trao ®æi theo nhãm ®Ó tr¶ lêi yªu cÇu

gãc gi÷a hai ®êng th¼ng trong kh«ng gian cã phô thuéc vµo viÖu chän ®iÓm O kh«ng? nhËn xÐt:(SGK) chó ý:cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh gãc gi÷a hai ®êng th¼ng Lµm ho¹t ®éng 3(SGK) (vÏ h×nh lËp ph¬ng) D A

C B C’

nhËn xÐt vµ bæ xung (nÕu cÇn) H§TP3: :sö dông ®n TVH ®Ó x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2®t Häc sinh hiÓu vµ tr¶ lêi

D

A’

B’

tÝnh gãc gi÷a c¸c cÆp ®êng th¼ng VD2:(SGK) ®äc lêi gi¶i trong SGK Cñng cè: c¸ch x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2 vect¬ trong kh«ng gian b»ng ®Þnh nghÜa vµ b»ng TVH c¸ch x¸c ®Þnh gãc gi÷a 2 ®êng th¼ng trong kh«ng gian b»ng ®Þnh nghÜa vµ b»ng VTCP th«ngqua ®Þnh nghÜa TVH

Related Interests