(hi QUY8t I,am giau)

Mikey Nguyen hung_cbv2009

-'G D--NG 64 QUE .~ UN
!IIi -

KINH Ole_ RONG KINH DOANH

_! ,

, .~, _ '~, =,

..HA ..XUA T .BAN 1.H.A.NH NOA
c,
;;J,", .

,A~

_

,"

-1.,

":"I'

=

.,~. "

Dich. theo ;~ '~'Nhiing :rnguy,en 1$ ella doanh nghiep ~ 'Ung' dung kinh dich trong kinh doanh",

Nha xuat ban V:aJDJ hoa D1a'R tOe, ~rJhugng Hai

....... ,""", x~ ,:.'~ t, xuat -m... 2,.,..0;. nam '19ii1"i"?' _ nan

€ )(tt NgUln: ·dbi scui CO tlt~j' nha v,ao do hhai ,trtin '.,_., ,~U '__ -, -- ~""J u~ I:-.£:' - um.- h' ,~eu :UtJn:g ,_ -. 1<.U,jl , d~'U'Y:~ iU'lW (/. .. , _.,~~~ tu ---- lcal,. Q"-con d l.itfng ~.roc r: J .l hcua f ''':l..' J.... ,~uqtectu flW l·lt COO tl.uklng truang va j l>oq,t d "" ~.in~-· ',9118 L' h uoM J' "1Li' ~ - - ''"'f ,",.~o,~g vQJl,~an,"L :[t ,~,U':~:Q(lD', ,~y t',11 n..~(,,~encoo' ,sl;t U{L~' J.' - k'~ ~ , ... h '" ~'I' . da J - - l. __. '" .... u'lDrtg

eoo
A

5'l/

,1-- ,-

.v:

'''"'j;

""v

d'A
~ ~~

,~~~

co,;fflfi2

1()":I!.r.

Ntu n,.};U);' ban ng·. :hien. n ~dm kif n uveu kinh. Dich; tit rJ ~ "J' il; :~t1< ;I!~" n,,}~,~t.~ K~>~' ,_.!IS~ ~:~,"'" ~ n l'liL:b ..l.; ~ :'i) t. ·d', , nh ..'f. ~ . ~Ui~ .1~ ~~ ~ ~~. ,~,~ef~ 'b-',ftl"j, h'·,;"PJ:n'
iii _ ~

~i'

'II

,o'l'

~iI'\~I~

_

;!:.tn'~t~

I ~~'

.'

_.

[~'tr~'~/I~

'.tlI,f'II' .,,' YLW,fii'

.

xliu
I~~l"

d,i h,e.t nanlz t.rlnh k,inh doanh, cho d'en. lUG k et thuc~ culfL c'ung t,oc til. thiJi ·i'V~u: (que (J,',uoi '(;:ilng ,oua, kink D~c.h)j, _. da~ l'a.toan. bo' q.i .. ua trtnh. p",hdn link t,hUc tt nhune ,tat chua if' ,.:!J' k .;1'-"; , ,,~ il'lono .. O . ,uUJI IUU jJ-- h ~''''c unn. "Uyt;';r z tde 'unr ~rg,. t ta c;~ h'-. (lir upng k.'·'loll " 1 u,.~" ;:-"":r..h- t-- ... .•.. .s:: "k I. -. ."'~"",,' h'" . ..0,.." .tJ.A··· #.1." ',," 'Uio,an ,. non. n~ er uns: Vwt Uvno ,t,;',f~eo l'-ua' ,-uan, "noan .' - - ""t t - .s g D L ~ ..$l:. .' .. h .... ....11 ~ ,:L l .If.fIrV.ngbao g,uj.. ngung ng"li. ,n···,\0 t~O ngr(e~t;n, ~.il ItigD ,y'"trong ~. cuu L '. h' D~..' .. h..ft':r..h" .. , 64 ,q':·u,€'ella ",t.n,~c, h' 00 t.,le' u,a~ .' N'uat· duoe cdc tinh. IuUJJflg·tU:l11g t' ram. t .' .-, ,:ann t inh. ,~ln,~:oan· h:,.<au ~'", ,t:~'',":, -.' ''..,"?'''S':-'""'rang h ...., h': rruu :l. '" 'h" d:' L~~~ tuona q'~'f/;(. :ii~,z:.'·~n·:k fl". ',.(f'odA l'l.h'",'Q·? ~\. ~ .~.-tt UU.,f~ ~w.yl'~.r;;J I; VI It-v- ,"""~"'"'," j,h.·. i! ~e; 'iM'_ah' ;~'nr.·, C',Uu ,nh.ilng g'i.ai do{)n coo m(!t; cling c.u~c lam an; nhin ..to - '" h-' ~ . '-1. ;r:." h' .L '" ' ,.3 '. a goC' ,go'C alp um ta~'an" h- trtnn liUt"-- d OQ:lUI.,cUt"t n1.~t'- ao:• _.jJ" .. rtguiJi. ~ it l';uc mo-t. b' .u.Ju HIm an eho 'li@n l Uic kelt ,t hue, J; '"dt' "iliS l ,cd ,th,e dung 64 que' eoi nhu ,m9't vong' tua,n hoan. Tdt k" ",..I _,j'J'tff".,. ,c'u d'),':' co t'.'":;1' d ung' ,·.,tn..h D'"~c b.,.,r.~'.uht~-n .8~' bl.~n a:u!~, ,s" ".·eu ". h.f','" .. · . .t: h ~..~ "" ..' '._.. :~i,A-r 11'~~0" ,c:·~.f\'II: , ..... :t, .., ~':r.1 '.:o~n,o.·t",#t··' ha: · v¥"l o ,u;~ hoc ~c. ·d"~~-iD .. ,-h·'··,doc ,··h· a,~ d'''''';;·· .' 9n~ ,rdin ,Dan" : ay
'!l
II ' ~ ~"'~l III

~ "PI. n,""." . , at d;t;' ,ff..:1' ~:.o ~dJn nCi'litn ,..,l.iOL tao ,'~au --UcOO .~ , b
,.!

,

m-.. Uw.JL Md'~,,", ...~ <-v.'~

1'Ji'i1,AJ:· _'l!&y"

·b:-~;!'h,.n. Id'::"a~H't;S:H .WJ.'b.'.: ~
-:
"-p'~~'!I;I'

1~'liM.t1I,

V~

l"'~if~~':

l. n'iI"'J'h tr ,~I~f~ ,"'~~' .. h'~~d "0'-·an···:-:~111 ~Mi.~,L";n-'- ' ',.. : .I"~~ lr
'I

A' .... co." b~ ," tan~':b'"uoc mot , uoe .... ~'.
I

M_D'-"

,~~,

.j.

~

~

',1.

'f.

'I:

[Il

'9.'

m~

,-

-

?

~

!l

~:.

",,"'i! j,;.'M1~"'I~'~[~

~e,.

l:~f~iI?"."

.:V'Iw

i~

_ !:i-!lS"I'-

co

.".".~

,'"-

~'' '

.

7

(tJ~n; ~Ui'

..

,j"

..-~' -__,

'f:~A, \r-~ ...., i'!I,..4

,(yl'ii:V ~. ~J'

,~:~ii:A,~J1i,',AM ,,~~~ !~I~~1'~

'q". 'T{;:: "~, ~1lAI"

JI'11 V~l

J!~'

Vi'.I.

.. . ,. L' ,~........ :0 -~ .Q"':" ",., h"~' b G··lao.. su.~ Laac U·Ctl luan~ ., C'. utle:n .~-- t ,"C> h" D'" h' '(J".ll ,-'le,_ r~tthi,:i,~i1l p...~'~l"!i'_a' :. l ~t:.~.,," j,""~ i~I'l.u· h' ,~";. :Hfi:rJn.·:,'l__~9~'9;'-6·.,."r.-..t £.U~ l~Y;~' -'_ . U l~~l'j!'A~, r!&V,~'~o
-i;;

-

~,

cda vt: giam doc Tr~ung Tho'ng xii: HU(Jng Cang fH'·~l';l!a' VO'ii"i!@)i~' 'g'-: ..,uacu, "h· ~.A, ..nz,m ,t:'~'1'~'".~,.,-,ng,'k' . len. :u.''',.,":,'. .'1, .t;.U on. Q::" .,:".",I., ·,,~e.U VI,~C 1
.u,6n
~; _VJ!,'~o, ,fiIJl~~,
":'.o!'j ·c·,'
,C

In,)!'~iI'l!}",·~,V IL.rU~ :J

~:~

'!I'~

_'~~'I

_}l"

L~V!6j_:

:"~ .,oq_.t .iI'« . ,ctlu h"- ... '. Ylp,ng
6,

.L .,' :~L,"",' l~OC ,t tl/uat
~ 'n

'~k<'~ -:l ve . ·In,rt

n'·· ·lC.
II!!

·U

',h'"

'..
ir-

,- .. '. --" -,. "."" 6.~~,="rut '-', ,7,a mat I.
I'lli-'@

~

€ )(tt NgUln: ·dbi scui CO tlt~j' nha v,ao do hhai ,trtin '.,_., ,~U '__ -, -- ~""J u~ I:-.£:' - um.- h' ,~eu :UtJn:g ,_ -. 1<.U,jl , d~'U'Y:~ iU'lW (/. .. , _.,~~~ tu ---- lcal,. Q"-con d l.itfng ~.roc r: J .l hcua f ''':l..' J.... ,~uqtectu flW l·lt COO tl.uklng truang va j l>oq,t d "" ~.in~-· ',9118 L' h uoM J' "1Li' ~ - - ''"'f ,",.~o,~g vQJl,~an,"L :[t ,~,U':~:Q(lD', ,~y t',11 n..~(,,~encoo' ,sl;t U{L~' J.' - k'~ ~ , ... h '" ~'I' . da J - - l. __. '" .... u'lDrtg

eoo
A

5'l/

,1-- ,-

.v:

'''"'j;

""v

d'A
~ ~~

,~~~

co,;fflfi2

1()":I!.r.

Ntu n,.};U);' ban ng·. :hien. n ~dm kif n uveu kinh. Dich; tit rJ ~ "J' il; :~t1< ;I!~" n,,}~,~t.~ K~>~' ,_.!IS~ ~:~,"'" ~ n l'liL:b ..l.; ~ :'i) t. ·d', , nh ..'f. ~ . ~Ui~ .1~ ~~ ~ ~~. ,~,~ef~ 'b-',ftl"j, h'·,;"PJ:n'
iii _ ~

~i'

'II

,o'l'

~iI'\~I~

_

;!:.tn'~t~

I ~~'

.'

_.

[~'tr~'~/I~

'.tlI,f'II' .,,' YLW,fii'

.

xliu
I~~l"

d,i h,e.t nanlz t.rlnh k,inh doanh, cho d'en. lUG k et thuc~ culfL c'ung t,oc til. thiJi ·i'V~u: (que (J,',uoi '(;:ilng ,oua, kink D~c.h)j, _. da~ l'a.toan. bo' q.i .. ua trtnh. p",hdn link t,hUc tt nhune ,tat chua if' ,.:!J' k .;1'-"; , ,,~ il'lono .. O . ,uUJI IUU jJ-- h ~''''c unn. "Uyt;';r z tde 'unr ~rg,. t ta c;~ h'-. (lir upng k.'·'loll " 1 u,.~" ;:-"":r..h- t-- ... .•.. .s:: "k I. -. ."'~"",,' h'" . ..0,.." .tJ.A··· #.1." ',," 'Uio,an ,. non. n~ er uns: Vwt Uvno ,t,;',f~eo l'-ua' ,-uan, "noan .' - - ""t t - .s g D L ~ ..$l:. .' .. h .... ....11 ~ ,:L l .If.fIrV.ngbao g,uj.. ngung ng"li. ,n···,\0 t~O ngr(e~t;n, ~.il ItigD ,y'"trong ~. cuu L '. h' D~..' .. h..ft':r..h" .. , 64 ,q':·u,€'ella ",t.n,~c, h' 00 t.,le' u,a~ .' N'uat· duoe cdc tinh. IuUJJflg·tU:l11g t' ram. t .' .-, ,:ann t inh. ,~ln,~:oan· h:,.<au ~'", ,t:~'',":, -.' ''..,"?'''S':-'""'rang h ...., h': rruu :l. '" 'h" d:' L~~~ tuona q'~'f/;(. :ii~,z:.'·~n·:k fl". ',.(f'odA l'l.h'",'Q·? ~\. ~ .~.-tt UU.,f~ ~w.yl'~.r;;J I; VI It-v- ,"""~"'"'," j,h.·. i! ~e; 'iM'_ah' ;~'nr.·, C',Uu ,nh.ilng g'i.ai do{)n coo m(!t; cling c.u~c lam an; nhin ..to - '" h-' ~ . '-1. ;r:." h' .L '" ' ,.3 '. a goC' ,go'C alp um ta~'an" h- trtnn liUt"-- d OQ:lUI.,cUt"t n1.~t'- ao:• _.jJ" .. rtguiJi. ~ it l';uc mo-t. b' .u.Ju HIm an eho 'li@n l Uic kelt ,t hue, J; '"dt' "iliS l ,cd ,th,e dung 64 que' eoi nhu ,m9't vong' tua,n hoan. Tdt k" ",..I _,j'J'tff".,. ,c'u d'),':' co t'.'":;1' d ung' ,·.,tn..h D'"~c b.,.,r.~'.uht~-n .8~' bl.~n a:u!~, ,s" ".·eu ". h.f','" .. · . .t: h ~..~ "" ..' '._.. :~i,A-r 11'~~0" ,c:·~.f\'II: , ..... :t, .., ~':r.1 '.:o~n,o.·t",#t··' ha: · v¥"l o ,u;~ hoc ~c. ·d"~~-iD .. ,-h·'··,doc ,··h· a,~ d'''''';;·· .' 9n~ ,rdin ,Dan" : ay
'!l
II ' ~ ~"'~l III

~ "PI. n,""." . , at d;t;' ,ff..:1' ~:.o ~dJn nCi'litn ,..,l.iOL tao ,'~au --UcOO .~ , b
,.!

,

m-.. Uw.JL Md'~,,", ...~ <-v.'~

1'Ji'i1,AJ:· _'l!&y"

·b:-~;!'h,.n. Id'::"a~H't;S:H .WJ.'b.'.: ~
-:
"-p'~~'!I;I'

1~'liM.t1I,

V~

l"'~if~~':

l. n'iI"'J'h tr ,~I~f~ ,"'~~' .. h'~~d "0'-·an···:-:~111 ~Mi.~,L";n-'- ' ',.. : .I"~~ lr
'I

A' .... co." b~ ," tan~':b'"uoc mot , uoe .... ~'.
I

M_D'-"

,~~,

.j.

~

~

',1.

'f.

'I:

[Il

'9.'

m~

,-

-

?

~

!l

~:.

",,"'i! j,;.'M1~"'I~'~[~

~e,.

l:~f~iI?"."

.:V'Iw

i~

_ !:i-!lS"I'-

co

.".".~

,'"-

~'' '

.

7

(tJ~n; ~Ui'

..

,j"

..-~' -__,

'f:~A, \r-~ ...., i'!I,..4

,(yl'ii:V ~. ~J'

,~:~ii:A,~J1i,',AM ,,~~~ !~I~~1'~

'q". 'T{;:: "~, ~1lAI"

JI'11 V~l

J!~'

Vi'.I.

.. . ,. L' ,~........ :0 -~ .Q"':" ",., h"~' b G··lao.. su.~ Laac U·Ctl luan~ ., C'. utle:n .~-- t ,"C> h" D'" h' '(J".ll ,-'le,_ r~tthi,:i,~i1l p...~'~l"!i'_a' :. l ~t:.~.,," j,""~ i~I'l.u· h' ,~";. :Hfi:rJn.·:,'l__~9~'9;'-6·.,."r.-..t £.U~ l~Y;~' -'_ . U l~~l'j!'A~, r!&V,~'~o
-i;;

-

~,

cda vt: giam doc Tr~ung Tho'ng xii: HU(Jng Cang fH'·~l';l!a' VO'ii"i!@)i~' 'g'-: ..,uacu, "h· ~.A, ..nz,m ,t:'~'1'~'".~,.,-,ng,'k' . len. :u.''',.,":,'. .'1, .t;.U on. Q::" .,:".",I., ·,,~e.U VI,~C 1
.u,6n
~; _VJ!,'~o, ,fiIJl~~,
":'.o!'j ·c·,'
,C

In,)!'~iI'l!}",·~,V IL.rU~ :J

~:~

'!I'~

_'~~'I

_}l"

L~V!6j_:

:"~ .,oq_.t .iI'« . ,ctlu h"- ... '. Ylp,ng
6,

.L .,' :~L,"",' l~OC ,t tl/uat
~ 'n

'~k<'~ -:l ve . ·In,rt

n'·· ·lC.
II!!

·U

',h'"

'..
ir-

,- .. '. --" -,. "."" 6.~~,="rut '-', ,7,a mat I.
I'lli-'@

~

_. .A'a·-'.. . tzmmoit ea hlj~ de~ thi trt~n.t trung tde :trdcJ~g.··...".nh. C'IO rlit n.n~." .m iC.ng xuy'€'n cl1n p." tn. t'b . .hUiJ. . t.. '..eda m~'t . t6ng ly' tld .mttng' t. . 0' Huang ..:_-.C~g~.d> . d!i~.. 8d.tj. ' n~ tll~. -- tdc thue" cho -den '''Xhoang long huu. ~ '.khi .t·:·7~-·a"m: hanh" ·d-.0 _u . tu IdztiinCf.: 'I ::"" h'.' b' '.a~L.-~".s.n..ket lusin.. va oong l vifc k.th.:-l.~ '(_~p'" I·~_. .uan trona' d~ . ro.hdi~ canh. "an..pt vt.6 Trung Quae hoi v~ .dlin tl~n eu thanh co~g~. l~.ky ng~Y'n' .I: " h·'. ·u' " . sinh chi vi dich" cd t.' p ._' 1'~.hi!~'u niuin v(tt tinh.iarn .ien va ndng··:_··ClaD S..+ UUV'. trong ceo trao kinh cj' of.g:hiep .. kinh .uy~t doanb I~' :i'j'a'-~'j'Jg~ U_~_\~)I __ :__.h.ng ylu eua v'i~c t."ham." .~.. noi rd~g.'-!f.:·Y··.i 00 chi".. la._..itrtg':"oan.l~g 8udt nhin .i~'p lOO nd~i t.thzl neon.ca"u xi nghj~p'.0118 n6i rf5:' "Trong gidl xt nghi~p cO m6t 8()' n. . a.ttO rnl~.tao vd. I I' I 'T. t!un co .doc Quach Chieu Kim hi5i gietc) su LUll B.hu dltac t'lt t. . ~.it-.~ng cho ong' ta In9t IcaLu d6i: "Dich. h(J hi~u " __ .-':..' 'i!! . .hrjng kholt: uui . .Ai . .~n·-~..:.: - Ift!:.l:!ien quan giila ki.xi ngh.doanli U·".".inh doanh.' ~ f(~'lIi' ".t'cu' e- SOU. u nhflng nguy.thai k5l cdi crich .---' . t{ti niing~..1_ Ll~ _' ~1~'11r·.triin xi .lJiing:.uy.- "Kinli:_"_..'"1 q.urin p'hlit .h··'-.. link .. ii.. -" te •• . nluui. ~.~.umudn.·lon .h9 tinh. "!' ~- - q' ..: "Ngay naY' t'rong' .tli Q: udn :v~ su lien he g':iila kinh Dicb va cong' vi. -c ~ .i "sinh. hp thztllng tit trong cd...! ««.U.7. anh.hiald.tlu:iy ro ttnh :tr{J...hdn .·m v'" eon duane f~ .. .. p"'-'h-'A:mi.hdikhong ng... ' D' ic .111U TIQng. --~..chat .! ~ . t Khi m. ho co th6 hl/n t.. bat Dong hid .' da/J! dlic ca h o!.Ii ~~ ... cdn . "n' .r Ill. ~ 1"= .h-' ttm d .·'· 1._:·. Dieh. .u H~ tit . tien sinh k.--h" __ . ph.--.I..ieng .~c kink doanh.~ 1 a~ o ..--' -'.lu(ln lj tai~ ~ coo thltln tit trong Chu Dich.1l. ho~ng''.!J. Tit phuon. rong kinh dO'CJJl.s.en ly '~NhrJ. . Luu.'~ " . hdi".t.J.. {to chinh. ' no~'.~..-.g.. tim each ndm v'iing c/t.' .Ii ~J j Ng.g cham "xu kokj!' an. '.

ifiCUl&" I~ao' dd clio ban. 'I' t" "u. Ii' t ~J.i...I~!J.t'h~~. l.. h O(ic tiP'l t tru s ¢' u ij.an(!"_le'n. . boo olui tren ai/tina kinh doault C'lla ban. -.yen "Kinh..'iU' ..'_ Kien. -.L"II.'lg h i~n ~gtbn.icUVJI1 lOI t~' iN t.UUl-"1:) '..liu.I~I q': :1~. .' ' .a:t .u)'~en.e~ toi (!iing M: J. .It" . '".Ul~V de».I' ~ . Wig d'lJ11gtrong kinh doanh" "" .n. ~." :i~i! '. f\L"':Y.> eho d'~it khi dQc xong qlt:J~llnslJ:cl1.I.~' T.rJc.f:l n'l..I..:~1 l..""~If.~ -.:t. !I." <l' ' 'K' ~~.' .~ Khi nUl .~~1 .. ....'..":.-'~n." ·. " "'"" "".niin.r.qu.W!!l.~ ~ .c· :~.'_. . ". . ug.~~]'... .D b '...U'.4 In'iJ!..~J-. Cl.:' t'.i' :~~..~'. Tcit~gid ii'Jr'II.~_:" t'u ..h cit til UI. .1_~' Loll!:.l.1"'1. D'fcl'f.'~. I .n'.' t il J. . . '~X:T'" '. nh.J' '!l."". biet' dau q U:yitll' stich It. D'UljC th.i rnrt' (.~p "b{lu gidi taa duac cai dam ".tal ~/i. .. brp l oCt gq.L I~J'.i. ' II' .j..cd. .."""'II:..tJ'... bQJ ~ ti ~P'tuc drxc ua .4.~ -.. th (l gi z.L.

1-0. ..

. ~... cit. Il' I.... ong. Cho nen. 'ban theotruy@. i•.~....". s: W' J[ud1:n_g _'ilk ~ .'~c!. ··-rnii08" . f5.... . . .nIII''I t-'h. . olng ke't hop ·~t..ij . U11..nmeu." t~ .. II. 'V.' ·.t.9. kinb uoa". l.. .. .thtlng'Jt1Il]..i .i3n sinh ttt g6c: d!Onhan sinh quan. co nr.~flU ... ~c' 1..11. ._.·._c . 11-".!.~ b·'c1'·· hi'" a lUm.gim thfch khong ~~ ." k Ua."'.l.. -.tl'i th'De v@'n.:.t.... d em Ph 31 CU. .Ill€!U ·. . . "ii.'"eam th ay.. sau kh'--":I u9c.·'''''~t·· . 'h"·· 1 . . - ·i' .Jl~'m:.-..'J.z noan mac I._ '~ do -e 'i .'.~-h Ph all suy ng h."..g tfnh ra sao.j!bldll. eho nhtmg nha kinh doanh 'hi.-'" "..'to c aF l. k 'D---:'. '-hi-.~_:e ve phuong 1J.i!''.:...~"'.. '.. ~ he nao. j •. .. hu tr e nao.•.......11.n.. -. 11 . ·b· .. h ..1 vOl kin . ::t ...' ung..ong..co knan ..uong ... ".: h .CI.:_ tu tha'n'duon.-" ".t t'bru dO.••• . h d. ~"" ....'.g'.'.co iI'.' 11.V1l .iI.di.. '· kinh ..ImtJm''''-~" .t"":g<' ." A doanh igl.-.. . .:1.ma -'h~""'l.· .. mot cacn h~. ~...e: nao) un_g .k... -h t . tJIlBO ouoi muc dich gi. ill .uang ··11 tai. . ':.m" '"'.1'. ...t' ".iI' '. '.. I.." 'L.UH. ba ngan nam tntoc ati eO..I..·th.d-lung ne ngmen 1'"'1.-.ll.:!'. .:en.•. .( I . H. -h·".ttm mo't phuong t" phap '''Dm tUi .. '+'. dieu rna 'I'nrong tien sinh muO'n .lIV ." ...1' ~ .0.d~u ." ._ d··.song ..' __ . Lm"JJLJ1ungiI inh 'D'··'-h van lith...\ \. '.E?m nh ----. .KJ[lOn. .' ._U tae .l.. . d' ..-..uan. U.1 -.·oan..:-Y'.g hoat d-""".au..__!o~_ eng xmn doa ih eo kha nang u'~ uoan u""u:!e nh r i •.... sau 't__ ... v3n q.g 1~'W1.):1 hi.p-.l.. . . u9 .~cam n_gQiicm~~B. . kh ong ..iU~ . 1.• ~ trlJJa:cnat .'E! qua g1.: A'j'i!" jlil····.:'" '11'""/ 'd'.. .11. .~' • 1 . b arll. p. '2' . . ._~'.. that .dli.. .::." uU .g·.'~ .elia. d .....thai '..'0l." .vC ._... ·.. .tt.' . th.-uY...n. "' ._." 4~~.. -.".. xr ~..· .:.. . -b'" qjua trinh kinh doanh nen.--- . 'lli~ nha.:~ ._ '-.thuanar.le.Cf sao?' .'" n.'..Ji·~I'iN I.' w'l :' .. Cnll.. d ti .'Q cuarliang I!'].gioi quan...e "Ii'" . ··h· 'J.. 'Tong 4. _" . ng..-6llg fJ d~u sach. t eUBl..iD. b"''' 'llle.-.'~' ~~' "hay· mot "'tieu kh···8i mo' ..)~ ...~o ua Kinh Doanh".1 _ ..!. "'-. @ ·lll.. - - I-i-.. . kinh . ..... ·d':-' t... .'.. ·~~.--. _.j.' B-..I .m nf..d-"'0.J) tham do" tim. Trong quyen c SHieh.. .rar .0810 h-_. ella con.. ~ 11... ... kin .:.i ".m -." . doan 'h.--. -m(Lc du prong kinh Dich . 1 ... ' 'N'" lung ". . !.J. nhu th~.Q.. "..l--h.!!. i'Ul.--' a thOi ..I..~ cr .. 111' ~ ····l:C... Jl\. doanh sao? Khong ]e 05 nhan coo hai..'....' !_~:_ thf'~ d...]e trong -..._. r '."" " '.th "' nao... '? - '1.' can .._-_ " '. 1~11$n inh 'U!19U ..l~ co' ham chUla phmmg p'... T': ':...:'·...••..... nenrehuan h san.'}...A.(.:. .. ._~ ".~:n. h n tru. kinh 'D"'h.11. ... . th...•. A.I ..nn..t::.1 .-'. ' nh 'h'-" ..U!. Trlllang ti.. -:.... noenn '} V~j!!l ..:3._ m'Ol ~-h-.th-.. 'I i[I' __ .. .- "..·1f.sn 1 '.. --.ei"t' nh.....a~ tu~11_. h "..".oan._.lu.j.... '..... ..i]· . b"P'. ~ nb d· ...i)n.. .II€!: ..I.lwI..3th. kinl .. doanh lo~i gi" buo...!l\fa chon SaCh JIlltgc.c IW' CU.QC ... to.. a.·fl'll:I'''f'''i." .' u '."" C:illU>Il inh -l.. menh I!_ '!II' I. h·· cae ·h-' 1.0 "i7'''1· L~t-. Jirull_' .gJ1. u!Jl~n .. - - -- - ..lU. .-. k ~ t. . DFJ!".".·thee m. 1.IIam.-h~A' d'-'· .....n."fong t~01.. e -·1' - T'" -- .. _.-.· t-e..'kinh noann -~-.n.10 .1\.1 !ij ..dai ngay·:' nay ho cung' kb. lk '~~ Van..·'..th~' Q]on ~ '. t.' k.. . trone toan no ..g' .~ "... kinh D~ch.. "...ie......."'.d·. BOng nhu Ioi tV!" thu$t.'.. :' __ '.·--1 . .'.. . .lle CM8 Trung Quae" vatU goc~ nay. II!I I.' ..-ID.t-· u. A .ha'P kinh · '1- ~~C"..:(~ .' A. _ . gia quyen kinh D"·-h· . .... c ~p. ....111 '... t' toan kh...omII ' ah .'~.."hi ~ .n .. I._oanu.."~I u~~ ..d ~J h···" kinh Dich "". it .. k: ih ':.'" _ '.:....ij.llaI ".' '. .. .r'.Ii "'...A.:.J . IIi 't .a tinh than nhu " '..Oi nghiep hien dai bay"".~ ".' t c ' ' '~ -k_h-.smn "" d. h th €I! . k Y urong.. I.. gill m..'...

..~/ . ly<"...}. . kinh 'D"'" "h"._uvog d '~'R-nl...' 1 . ay va.. .n Dieh tr '"".···.'" .. C "on 'Ie VU~C T"'~i'i: -.heon nua ienon g ngung nang cao va noan"t'l' ... hoan thien '. " 1:2 .'" .. ]len '. tinh 'tuy ella. ..···.~' nh . .d6.).I. car . ~'I"'~'lh' '" hunsr" .~: ~ ." ~.' ~.. . d·. giai ella Wi .cung ehfnh 1a . {ili.. ~·'t . uon.·I£1' .'-..'".tma moi 8~' v4t dang v~n hanh I • _. .·.• ~I ...." .U&t...jp D~.e...l. TI' CA····"·lKI'. ..·.ch6. .. . ."I '~'!.f1. 1101' m'l16n Ichi 'fiO nhimg " _. ~:: t:ra.li:1..:-".uen . " .l~ _:. ~.. diay . .1 • j •• ..mdi co thi hoc d.'.'.'.11!..an.ng". nhan .::= ''9" kinh doanh. I'" ."".- .. ..D.Ie " fuOing t"~i~'~S. ~l"'lr-A'i 1lli1'~' ~ r cach X. . VCf~. . cae.'. .nh.' .' a'" .'..·hat..: ~I'~ ~c"ren .··. l~ gilla tri ··-.. -.n .. III io/1?/)' ". ". I t ~..••.q eua. ..C eta..NI.. .' I I" va phat trie'n trong .i~u ma Trlta:ng t~e sinh n .~.. 'PI' . 1 1'.lIiO:c "Dao "'..h..BJUY.tmh quy lliu~.. .D.an. 1n Jl8. ec~. '-5 ' .· CU~ '" . t.: .... P!.·'/'..h·. ... ··('"i!..JoI'·l'~I·'···h~·· m ... . .·· HU.'. trmh bav va ohat buvchinh .eung" la 6:n.VQL . thuc d:om.' p···h ·n.. 'til "Dao lam ngu ai . d..·"'EA~M. ..' • ~ !II kinh doanh" " T&i tin 'ra.:.h.

.ju la.j)' ~""p.AJ: .rna Dich 'thi v$n hanh trong .""'~b.n. hao d uO'n.CUll kinh Dieh.. tinh C. . :n.g''vi~c kinh doanh. . ii' Tjj)a.p n~'n.D~o Ki~n. . quan tU:.g' manh. bao ham y ']TOi nhu 'thai duong.l.' ..gdo ].ue hanh (thong).r. 'quy lliu~'t eua Que I{i.t'i.-"" II" ' ' Tie'I' _::'.'1' ciia n. 13 ...l"\~iH~O "1.d. ..~n.qlJ8dau tien .. Qu~ lKi~n. 'V. . st! .-> ~ ~t~. trinh"..'.J]. v'&eimg quan trong. '.qu.guy'en tac tinh 'te" Ichu3'n XBC. . 1u .'. Dieh nghta: ".s:y ehinh la nguyen ta..J-~ 'V'~ !I..~t bai...p nli i Dich: han.<U!e..c va.iing hidt:t ~ra ~...ac trinh (chinh b~nY'.gti(j'i. loi.k'. .' eua.).: . 1~ dao cua :n.TV Ic:uaN'G IK!HONIG INGIUNIG NGIHi c.p hanh.. co .lie 1&d'(ic.ub'n..4 a. RgUly.k ha hi' trung hi).A~..elia kinh Dich noi: ~Ki~rt.~. {lan.lrna nd coo. .".ctlling ... IE'':::BI"II THUA..ln tang. .~ A:. Ia cLta.~n la .-_'.... Ji..:"1..k'h. ..' t1I . c_'a~ ~Jf.~on...e d.d~ vao D!~c:h.~~. ~ IIkr'U . !L--U-I'~O' Ph.b.en.~.~ ng~'YeT!.f:}CQ.. .lia. _-_" ~ 'b ca tbuiln. no co.g. d. II~E·'1I1 1.A'.iJ.~~ t 1.d..(Fc lqi (.g 'trlidc 51/ thanh c6~g hay -th.d'l' #~ ..hd .1I~1-. chillh~co' . duqc i g"'9i Ia (~-Tro'i di't l~.t'h"K n~. dia ill ifit....fmg ~gUn8' ngh~ th: .~. d\Jng Dieh vao .c'h~ .. co . d..d6'~i (Tit ien.h~'.j . the lam.t.l.. l(i... ..P fI'lVf.g"'· il'Um icao .... [)'..c'h dang). Dieh.o.

". 'h . A. [ I~) C :. nnung .rung .e ve ~. ·£.t 'bat· !cb.t.: q_U~ln'. I tn·.~' h'. A"~'" '~C.d'" ...:01 .~h .. '0:".nah ung moi -1. va ng·. t ~n .r U u.Gin. ouon. rob' . ~ ...Tren trliCt.t.met't 'Ol(fc i' !~ JJI··a· " ..an.a. ~ . vi 'muOn. h .. hi ~- 1-. c..'t b~ U'Ol .ng kinh doanh.~~.~'. I~.. tr ~. chang ta thtl6ng g"p nhilng nguOi. i.".U'.lla '1 ' . ) ..uon:gt·~~'n 4.fnh. ~ : 0 rurac 1 en ~n ban VUl :n-au.c..oog·. ""h "" ' h~" tln:'...~~.A!" .../i n"-h~' 't'II'-'''''' -mai nen k'h.n 'h' g~. U~l:!l .. ~ -h"'" . .O(jl!'n .. . .C . .-'h ~ ...'C • '''·Ii·.r man'..g l..... . 'L... ~ll ICO tim thu~. -... lam. ~l·t._.~ -~ .. .·· ay I .n'.!. .u..'.:9 rung ~ htrn th·~''~I .rra .U:.....:..·hai .( !J! -:~en.t :~JA uugc..l"'9n.< ...I' t ~ iau V-~ I!Ji'A~ }.I~~ . 11" h .g' .AlA··h . .~c·. oi~" '. he. 1-4 .! "' 'vI ..~ u·~ iii"'118 g".'.{'l. .~ ~ .. -boo ~:~ '. ra.'.' j.:'. iIi.···· ·1111~la... ~._.!·' i 'I!~ '.

con.... • .!la_' a""doanh #'. IJC 1lW!!~n..jI' !I' " . V. _'.t' -:'g-' ~'''Rl' b.·. TII~h'-' 'g..lg. ..Jng '".!I!.a '1':·h.I..'WI ~...'n' lt1io.:'" rna.ill. Kj::' ~ ...-'.:" g-.. r.. h ""oa. 'Y". ~I .!Ila. 1 I.lIi.'ilLli.'n'1 ." 'h "~" .. j' l . ·u 'K~[i~ru. .-h"'J' ".~~.i.n ~ v a. .!I .'li'~~...'0 ..B"~ xmn ... I .. .'uue -. k . C"':} ~'·-·h"-~.canh g. ..i.t h .ng'_.w'''D'~' .ta.. ~'iI-~. h':~: u.in.. IQ.·In..-. rn uon mam. .~t::'''!J ~~~f~~ dieh.. _..:.' I'/~" r.'am §~ong .-y ~ .n~. " <h·.II:...b'olit" .' .~-· '.o..i '~d. ch..n.g-. p.' ~ ~~ !Ii' ··~·--··. - . .-ri'h" '11_:.' .'" ".. "I~~'~' 'I 1'1-. .· ·on.ay -itt" . I~ . ttm an" .... -h":!' d ' ~ .ml't .!:illy 'C'h"I' ih '~II'~d' '.l']~ '121'" 1.. th' ig' U. aa. -. ~'~""'" "" .). ' "t" a .. ...' ·-c... ..eJt d' a'·~~'c .a trl d?t·nr!( co njLkJt1"· .rung l-di'Jl'l'Ji. __ ~ •• ~~ ~ •• l ••• _ •. G1l .. " ' .A'y~.9j'..'..1 .ki hr noanrh enung 'ta ..~ -.~ ~.m. ·t::o.t.Uti..." p" a.n'c (JlnoQi·iJfIih 'v'u~t IJij.':r'~(M:n"..n h.nag liuR ..o!!. '8'w'lJJ.-... -do.. d" ~~:-~ 'n r'. "'.' -. hon 'Y'f"'.i(n' " 'm'~ k''.e. men mr d' .!!!. ' ph' tU n.-J. d.--:.lILl. C' a.~ '~. I. Can.n '.~ no . '-:U~ ". kir 'h uoan h ~.'1~."""~..~ • .' . " i 11.... . • . . th kh on.. I"" ' ..c V.... u.J. ...-g···· ~I'~...1ft'.. 1.(.\QIY.4..JIl..' ..ien '~y hos Cud] tung UlwUg' ." .~ .. ".n)1_' H' an. nh:&~i ~:die~.1.ang .. .'rr u" .~U iQ'~V). T. g1. ..." qU(ll-~ t' h'_~ I)" "~x.1'F'!' iO· .~.uu] 'l~n.... . I' - I I.~ .:""~t .D.:t'~I'n 'P"'h61': 'h t .x '. 1 . .. .".~.UllJ. IC. 0 " . -.. ...! .uvng. '...! _"10. .. ..' • ....:me'(t'. can.~ 'IV' .. - .' ./' <I..0 then V'~' 'd'...c c·.n·...e roi vao vyc.n· -_. .· .A .. 'l~iJI. klk.~ :-:. lt1.In· t:t_·.> '.~._ tr !!. ' 1"''' 'JI ~ .t'" th~ 'h~ d"'k i 1i7~ ~ noc '_~p va tuan '_'~~JJ_' th' neo .GIl.. .d. mlln h." -th· g~. .~ ~c .'.1'" ..~ t-" .. Q!O..~~ !__ 1t.-h.." 1 1 -.. nh ng'hi"e ".JtJLg 't.:'. ~ 'iIl..!Ilc' 'I!.g.'-h'("-"~' l-~""·'-I'g.. - ~ ....·' ii:....-. '.!.. ' .ng .. .0 .. ". .9i' e~ u'wO'._. a.v'len n~i.liii. va ". co gJ.~iule ban."N'" 'Ilu..ii.".it.·.~." ·. I .dem" 'Un._'_ .~j '" .•hAi.g· b"'P --ngru·..to va "'O I··-:n.c .Y '.~' D:' . -.l" -lon]J..a..:J. .it%. . '~''iI''!I. ..~. ...' uG. ~ n.~..Tong sang '. ...".MlI!.01 su6t.u "" ~'"':. .lu.fU uoa.".~ ~~I-"-.!ll . - _..~'iIk.d6 nhat djnh tha"~ri' .U~in. 'b-~'·· nh ." . c. A' :.n~_ .' lll.¥'C. ~.e:m. ta met. . .~ '1'~'" ..~." ..~l..aJ.-~_al .0" tl"ruort''' l.]C.!.~' ~al JJ..~. !::::t...d'" '.. f . 'E : .1lUU. ·.n 1 ~'l~..'9 :~'~~n'~. mot '..• . . ".~ n -.·-'h. I. .. : .o...tlt 'ilk -" eli" rout..uong' _. _v....)1 .:(I·· l~~. : ". ~I). ._.. " !UIl'!VI~.J. . t. f' .~:· nong "1'.. JI _ ~-~ ""'. ~". h. -. . T h .ce . d"~'-'''' In ra r: . ..ung ~n6i lei nga'n :Q@lli tr1l1d'C .."" . kllillo~ng' p'ha".0.Il....-" e.JIl.o-n.. g·'lt~e ' '·· .. .A CiIl.. thin mllnh ~ kh()!1I'g' d. . ... gin th . .._p' c-'ha...lu OC..leu nay.O ."" .g. .~.O 1:... Pi !JEtI .ga.g'-'~'y:. C!. :. ~ ..y d~y cho ngttai kinh doanh chring..1tln. I -.!!i.': y·:en. :-...l" 1IJI'J!.. cu-ng . • ~.t'h'" ih CO..g . 'i]!. ndi na._U.?"...nl'1o. 'II"1!h~···W~'~ va! cuu" (NguiJ..ii. t'" --1' -.uJ.m~" '~·r~n'-"~?rnq do ... ._..' U .'-.n th"'''' . -- .' " 'L ._' c-'u'. :_' r-'~n'-"g-" m--I'uo#n'c ~'~'m-"--'m·cc:r·t nh.· 1 'ii~M.-..lil1C.>...) _... .v. I·:'" UIj..ell.w. .-'" .h "an.ang ." f l l • 1'" l _ ••• " •• .hu r'ii!.iII..n"UIU'."fi'.~ . ' !Lot.'" .:t"h-.no . ").. . r .4.1 ". m.. '!:. t'ha. b:A n. ' ". v __ ..""'l" .not. . :p:haii tinh tao" 8'. I : . ' '. ...i"j.~ - I.eu que ruen..U. c ..th'I:··~"'.u-y b :l:l __ 'L !O!I... ...'-~-..en. 'to} v. ~ it- J'I~' . .ul.li.. .. .. IQ' .~.' '.:h'..O enung t .'..).• • . kin .. ." t~·.• nIC'!(...2·:'-hc-'I'~ .a IJl'-. ... ......nv '~yC 'k.'."" ..t'h"'<' rat n h-.-'.illl_·. . !.·c. .31''* 1 n-'r ~ "Thanh thuc rndi thanh c'onOl' vA thu -auote:CTia tri -thi'ch . '-I·I. .ao <Que t"f'ODg'IJJJJt:lll 'ii!.o~ a.on h~ ' theo :nh.n na. cang' hie 'tang sau kheng th~' nao nh." ...nu n. d "~... [ •• ...m~.-.-Le.~.. . g: n. 1:1. .Ung".ng. . . eon ~IO···toan 'll.II~~.-..mg'_m.:.. . •.iF" ...uun.~..- C'UU".'}...a . quan tu sUl6t n.]]chfnh . phaitll :i:.. d~ noi: . .~..II!.y tat b~.. - ..ki ih I)'~. Icnonz.am. in 'tat. 'J!j!:U·'J:1 nh. .fJ.-'.nUJIl toan til ~'Vi~ th·.e . e u[lb~ · . an th a coan S9' bi 'l'··fr..~ ·tuy va. doanh~ nen cuoi eung h'9! chi nhan duqc kEft qui tual1.". 1IflGllIIy' l".-·. 'IL!' ..J.'~~.... Nhimab 'tam '~ntt~n.rltji g:iU.".. .:t' kh'~-.. u~i't ~ ~iIJ.".1'ii..~ '~Q··.~.. ".. P.un__g-..~...l 1I["Ii1jj'. !__ '~ "'_ 0'.'. •...ung 'l~~" b.}.. IU ti' f... .- I ' "j " I. '. . .. Vl.I ... .. ..... ~ " ~ Jtj..• ":":.ij. .1 uun. ·h:'. '..UlJ11g a.~I'~...II:. no ~vla t-".. _' '!'~~"'" ·l..ji.am C..C'_ g-' .. -'" .a. t'·-'.J.i..'ng-':' UV.cyen'Hi C'). I ~I 1 ..t... '". 1"On:..... '1 r·... .: '.:. _ 1""". I .J ~~ v . ... ' .l.g . t..U. I...:J'":""..

tay '~' _.nghl.A'ni g.~:n khuyen eac nha kinh doanh :La.I~ - " -II.. . vi.h n hoac ndi: -ss h..ieu 'tffi.ru. tU(i'ng-. Trong "Xi hQIi_ nga...c..ni.__ ..cd tieh 1uy tin t(t.~ ..a.~ d..Tlnh htnh eeng vj~c lam. :.n eo ..6-· _!S doho ~I-~ g" d.. "'. l~ vd ciiu" nghta la din ch.· . .th.an6 hoa nay S8iU khi 'van .a. 1''I:l. !WIJ "'. H~ Hanh . d'u 0' tlnh tb.LI. m. nh .lll-.12... sae kh:i tinh toan th. phat sinh. ~. '. m~..~ ngay . .e nguy nan v!. .'. bac (chi phileuJ 1.u.." ."u dlle p-h. Lj eua que IG..~.n b . d~i. I.".~ "'ji) qUat i(1. l.t'hl.~_. chill..ai n@im bAt s~ ~I'~t. c duqc ban chat cua dtc.'j.ay . ". vu.. Nguyen nhan tao 'fa tmh hinh . tham n'b$.'h.eu Icu..n ph6i kinh doanh. . thi trui]ng kinh doa nh d.' ~IN. I '! . ....v u.~I.an h n.. 0].·~·na jL_ co'':' .w. T'cHIlia tang tillp :X.Il..am v m_'e'lC ~ ' :m.Jl.: "..~. . U:Jl'ull!.~.0':: ] o!i. .uon.. . dung nhu loi Tung ...~..an-' (tr'~p.::u luon VHf~.t"h.~.c khi bl! t d t[. ."CI....Ii. n -1 ~i "~[ ['". ~ .' phai luon Iuen ghl' nhd 'n~ trong d's}!}hfl 'iL00 OIL. ~I .100_.1.lJl i:J.~':. di~'phong tai 'hQ'B. ._.u. b .s6ng va hoat . - -: . .8'0· la.\..~.\. 11 a" xai hQi hi~n.the chuyen trnh t. ·1. tay 'v3J)' vie c ngay.~hu kinh Dieh n. 'L.g::f.___~_ to.. ph. . '-:E.. .·4\.g Ie-d'n..a euQlc dai mmh. ".e..anh . .I.a 'Va k cung rQng rii.!ic.t'ti.ILL.':I! ii'lA -~~I~I~nar . 'trua. .c~'nthin. ~. thuang gila di noi: ~j:MQ.:':''_'U' U(.:'. l.~' "uon.~..·r -d: c u~'~. ra:m.t~ru6c l gia c'a..21" C-I.lE..iI.i 'ba t o a a~ b an T'!!)' u.1L..nhuf. 'F 'ir"rI.JI!".~.(1 . o -lr~'nh '_.r.~ .'!::i'~ 'iL.( IM'O.ViC.n. . pha~.~ 11.c:.':. gill' cho tinh tao.. o!iI." "' u~~~ 'c..:._:__".ii'"iI. inh doanh de mang mQt .t. l:r'hA.rit ph(tc tap.cU"u diQ'ngkhd ban ra Iqua. uQ:ng" .~1111 .~:n. .!.0'{4 vi u.-' b AjfiI' lU~n. ~.hi Trg..r. _. c'i1n.·. ~h'''I . rit :nhi~u nha kinh d oanh t'ha""lt bai l'l..• II!. khi ti. diJ ij'mot goc nhol.'"ph ..oh on g.Iii..' I'm' an' thi1 1.6:~:i" ph.000' n-g _.-" -..'. th·· an.i ml@t con 'llguriJi IDu6n._ .~.ro. hoan thanh muc t~.LI" t5.:~I~ ~""U"':" .Q pnai kip .Q.d~mcanh giac. 0. . 1 .Y nay.UlJ. .~"..'~).}"" .C.. tin hilt c'u' ned nao co con ngub~.O~.u h nh UQlrngph tfnh ~toa n lty 1uf1ng..n .. phdi luon Iuon ._?J. U'~IJ..'uon ·a. :... llJj.d6.-_.kinh doanh.p 'khip moi noi. ~ ~. In" b~ . trong tlrih hmh phuc tap rOi.Ii' (n:r-.t:i U'.1''''kho0 . .e: c . nhung IDQ't nha kinh ".cht ra v' a. to- tu trong '!l.UI . '.~_'. ''''UIlJ''!(.L·~·· \ .l't d·le.]1.e"n nl13 kho r6i" . v~.UIC.Y .~ " . ~. .a.'n""'" '0 u.l ch.:n 10 tinh toan.. th a: .chuu'~'n d.16i «T:tc.he bi d'Q"ng' tllanh ru. jJ'~I'.!I!.

~u .t..'" .i~~ ~.' IUliJl u.B~ elW. 'I1i'~t' ~ NI... a. .~ Wu~ ll'~!il' (~:f\~ _ UI m .ti(t .' A-" '... -- ..~~... . .~.. '. kh&tg .Au ~ Ng/&g iIll?u Ihi quan slit hii!n bf9tlg Ii bdu tr~ cUi XNtmg . ngrua.' .: .bi' vI ball tJia" 'mirth~xa tbi chiem nghi'Pn 'v'tln: vlj'~.em "boa khf" chm. '_. Khon :n6lli::"'Chi.{r""*'" ~I~.). !II tQ.''7'' :~-'1 o..-i-:l1t.~g' a nII. [ .0 n' ..: C(.:.J.1IlJI1.~j:. th~ na~? 'Irong que! Id1([n iCLB kinh Di'ch som ail .giW dap eho chung ta.n:fN111 't'l'-NY""..)(.• .-..UlI.'~ nh~ 'm"01'"'i"~ .t'.h lay.h~'n .lil'n ~ i~f"" C (]1 nk'(mIO" w::.t.1IL _ tlJ. ngay' .~h.u:~u.~... dOl mao sOng~~ :L¢ ron :n6i th~m eho ICl.Ji._'.Ai1i'rj. hilllt ..'.n:n~'nt~h-~'t.. ~~ nghe nhU'VM 00n 'mt1i met miml sao c6 ~o dugc .01.lIi" .~-I. '.~n ' "u.· eli slink n d~!ch D.l!._r. .ALe_.."m'duu ..'.. t". "..IU·~1.5u :ngu' hi~-n dal..OOg 'OBty.i1.I . .u~. 'u~ q''jj.c4a ph iii aM gi. suy.06 .gMa:: '!~C1}t1(Jn. I " 1 THUAN 118. Chlin_g ta thub'ng nghe noj mii)t cio t~ I\glI "Hoa kht' C.NGTR6ING' ROINI'G' NHl1v'Uc' s.m xet.'C2J" YJ~ !U~..t miIit' ~ Bao ham y -ngbIa xir s~ bing 'tilrn ~q' tr6ng '~ nhu sill :kh. . giting' tfm bao dung -ew m~t d~t bao la .v~ vPJ.'."... thee . JE. . d-. tai nguY'€n !ihonJ . .511!..00 C8!U .l the l'{.!JJ.«: 'YA. I 18 .t:"dag' cKtic..OI.I A-'_ -- .. _"~.fhi tqo ra ttl'!" dq. mIii . :).'".dai" gtin tbi.Ao...r ' .V.l'~..hIO" .~."'''' d'.'' ' I' '"._'e: dich.....iIl-''I'I1' ~~~ ViM fi V' ..KhJln"v~ 'v~t nhb vito. n..J1l1!) iII'il~~-'!ii"'ii..s: .Il.rU~J ~~'.. chang ta pbm '00 dlE' tflfih bao dung nhu mong 1 ..g·.:. cln) ui'~_. qui Khon day nhu lli'ong' dait) ngtlcil quan t. tU\1I1g olD que... "'~ 'j..''J..tbi xe.: '•..d-'i~:.. thay ..U 'I... ~g. '.'uI....--IL.

am giau) .(hi QUY8t I.

I.".I.. . l.en -. _ ong aung.'. 'Ii -F.a< m" .J_~.. '_0 ('.-?i·..-~' '00-'e..de I. VU. 4" .--' II f'1'_" 1.l.' I .1 _' loa ·d' "".--- '-~=-' ....~· ·~...'_' ._l.-.am.I _. L" -_.'''>.calli tlnh..-y::'" k e~ ·c·:~~u U-._ "_.. co cam..V I-I I '"". It • ~ .~..." .. I'. 1. khi 1 xu: stl n. ' v: -tlit.·. a ."'.'-'...i)'t . ~ ' . "~"" .at 'mo''}~....} .d]. nha kinh 'iU_.. 1ll. .' U'~ ~'U .tiy..cryi ea.BJUO.A' 4":'1""" ~..'" I .._. tho.:"""'".-.IIi.' 'Ulc coo .--".rir..:(:1 '" vi.... T---. I~n :kl~lai: ong' ta lam Ich'ltc trutfng phong :nghlli~pvu cua....fi. '__ II ::1_. o~ ~ '.'~._'V.n"u.~" ..·.j..' 1 II~I ong " '""..p··h nna t'h"'-~ gllflln Qng oh .'.'".m 'i. !J '•.D '. .....U1i~' " A h-I '.. l...' " ..'. .~uJl.. ueu .""~ .8« ngV . buang binh 'mUOn lam gi 'thi..ru. '-h..i. . " ~ .: -h..~ noae. ~_.va 'phii . e . kh-~v-A ._h" artrren '" .I. .. _..'.' .. .£.' ..._g ~1~il.'~ V. -"" ' . . tnUll . .III.:'. 'li·Ci~' kheng i'l rlO''-c .]""".' .tng:. -...cr ngoai.h 'h"' '-. -Y"I~'n"liv~ chinh m ntnh 'Kb'·'~ ~.LU.ic ' d d ~' -' 'h .g-..ti-" '00 cam 'ntim... ~ . -vg ct1icAn nhan ang m-m {vi vj_..at 'V.Q . giac muon noi l~'" cno -..: ~ e v.=!.' I "i"'.'m.1 ':I' ~- . vI t-I'~'-"'~'m. .1tinh -I~ __I... t'.~> In mot w." . b.!l!!ll!U. . -h' "". t'"h'~:d'~~g.. . ma.n().C Ilay r..lL_ .. .~l.-1.. la. su .Y!j.' CO th an t.m(.'' "..-?--:so t.~..f"1'" L"i b " __'1nay ""-. .ng dugc bi ·t :PLaJ~.~'dtUC1!. ~I''""." I iE. :? -- . 1\-. 4jkP dun..h--"'''. ".ll~.~..-. t.:ro. D~ ~ -h ~' h 19.'t .uen toi su p. ..~ ch'.. ' t. 'E ~~ .utj'c Jlc mQ_:~ut 1Ih:-/ h" "-<. .~1J.._AmIn.. ... ....'-' v.3.l\.". I)~' m..~.o~. -'-'01 1[81 ngne th"" . J'I!'" - _'L .{rl giO" xu'1..I. -s il !!." '.• I.. ~ -.~ ung .-fl' 01 C'hl-y""~n b~.~. c·o.:_ '--~' ~ th- '-.'. I'h-I llJy~n uO m.he '':"' ..' ."_. sin'h ra da.vat '..:"._".yo.6igilla~n lOli di'nh".D. c' ·t-h.ng' v.~y~ quay n h ...~." mai~..!.. hgy· .. -.~.""ru . ~ n"i'~ JIi.O: 'rQ'ng nghisp v~~ 6:ng ta thl1(1.$Eln.'\6 rna e...le_ < __ '-'r' . """.'_~ ."." tnay.... giae b tac.~·t-"·'''''I ···oA:·tl' 'iOll'i'" ~ T. .. «..'. kh "l.J' .aan. D1lam.' "':"1". gram uoc xi ngr'h"".'L~Ula 'I. :." .At . II. 111BU..e .cong. _:' '.mv cau.U!~csy n6ng ntly ~ t6i 'n.~ "".JIOl '.~ eao d oam h h I' mV!lJ'1.U.. nh y ~.a. B6n_g'thai. . n. . dtnh . ..~- . 'lao -.:.'~"'.-.-k'!"ji l_L"". -~._:O'_C . r.1.:o?' .g ~p '-"'. n h'"iau sl/: Vl. '-'m' .~ ngay~ ..' d.' .' y'-'" b~-'" v .~n ... " -.. 'OltQC cam..-.1'llJl'. het 19 ._:.•..t {"..... I -.t..0 B'B b.-"..I "i . 1_.'h' ~_.·11.. 1 . i!!.s -'-. .V'. " con n..an '1 hren _1][ :.ji . ..·· '_. ng -h--".114_" '--' I _''!l .... I s.r. 'III""'..._ .Ar(..t~dt "-"-. .~p_-. n..p"uC' b-'.-".I -~'""I . t1. ..-_. .t" nh 'Cant..•. .8:lUl[a.g-am.: 1'-' "th' -.. ... T""· ~.._.att ..-" '1('··' 1. . 'en 'it ~ COli.:''..0 'r. vi chua hoan thanh nh'."..t. trong 0"6" -Itt'..Il.r -"U' .' ooc _.' ngh] Mf).-.nO]~l_ 01 .@t '" ca . Nguui ts thli(mg n6il con iQgttai von la m. .'1.llLiu .I. '-II" .JJ.i\t~ mioi .·cua u~.-. I.nam trac I! ~ 'o'no:' 'wjltoog-"-lbiei "" d (le. . .'~P ~uon uon u..!""l. rem ..l v~y~co' "uc . /~ ."' "'t··.'-' __ ua '1. 'd'/ mea '~~~-Y.f . UJ'ljlA' ) o.. q "' A'? ..'.' -_ . h . e~'n'lQ' 't.ii. ...ruat ..a'n than ong dia b! cam. ..J~g l~. c.~m SH1D.1 \.m n_0'1 i:0l 't..gc ._1_".IUQC../" '-I". nen--'.a. -I ..' ong t"h' luang ·t'. ".. h"'? _ """-. 1 1 '" I' ' ':_" .ii' uuac. .' I .Rn""g. .11€!:M mot 'Vi giam .-~) t'...-'-" 1LJ..:1'''-('.§ii.hI.1-).. cho nan iuon iuon Ir-. .'om '_.gl'l~ :tYJ.. ian .-'.g vo .." 'h-I = "'..01..V'ng cam.1·]['6 .•.(lIi'. -.a~ Jl~ KJ[.5~[J1 d·~ 't..I '6'~..:: .i3'n 'khIDn'15 ' bao 'Mia n.111..." _ _ u ng.:-. 11.' hi ~.r. "" -'.. .~.-.._ ..' ..d'Q.B . '.[. ...~.cno 'J!.:{n" lr:F ~i-"" 11..'t t-'_ mai -" ' .lon:a.0 .t .f'"---. I • mang... <_..".~I~.9..~ctrong nha ong'khong 06 th.:-r:t..' :ron. de .!h. o". mQt xi: nghiep no..0' s\f b11(.~.O'Jl bar ..· '-h-'" .. ~_'LO.'VC p! ren .'" ay cU9C Sung -k'h.' .·...Ilo..·.-..::....!Jj. .0 . -~~..n.t... ~I._-"'".t.. _iLl-' ~-i ~~. SaJU.I··· J hl = ' -- . nzhe ". = to' "'~~' -? -". " .vay" thong' cam.'"...u!.".'_Jll kh-. .o .... o '. . 11-.non_g."-" I~ r...!:' xa.-.g _ it.: 1'< . mona th ud1(~ '.EJ1../!'o -' . n6."" k~m che' d. ' _ •1 'Il I. eh '. 1' -. rue 1-'iue ' n un thl khI "vng . 1"9' ..- '"'~ . p:. .. "...j .'.U u01. ..j).~"liJ.4: .di phai bOln ba v..:<... ell. a ." .h•..n I.t..uUIILL...

a.~~.t t -"' .ra""":" l·". ~j. al~ .n..-'" t§m.. -I' .n.... .g .~:_ . .r~.. 1.t d'--:' ..UCOl .I'~1 '~ll..~~'~1.rran dia Ioai. ~ S-' .~.. -.. L.. <.hu than.t.ru.11' t':'"1(1'£ o' d :it'-' d'... nih u rna co t-_.1 '~ ~ . -.. - .n loi va hanh t_h.' il v[ih:g vang.. en ..>' :':.c"..\_~ II _'_' ....'.:'.I.... rong . ] h. 1-·. . .ciU co tfnh nhu hoa cu~ ..w. - .'~ ........-.f'i.nnat 'I).. . '.. ~"U.'..'~--'h· """\"..a.o.n~l"" t~ ' .... . on ne~"'" OJ· .lM.'.".":. l~. . .. ~ 'P .t eac su .am a.ch illy' kllqyen ehung ta hi. ' - . ~j' -- --.thAm 'khol1Lg I~ay'-" oiJ"Ng·.P".~' ca t sot.hor ..' ..~.'\If!i' n~.eu .. b oJl noann co:l-pe ren 'I . ..at .~~. ~c.I.~.. 1~'11 III.Jl.-.i.-~ . -..1-" '".iJ' • Mo.. tJ11..n:.'..] n '-h'. 'C:~ " .-~~' h P fi(' .'0' 'g?' if I th. rBn:O!'rang ~s.. .. d llioog· .. d.....:'..-. ---. II .A -" thuan 6. -: I!!. eui diu xu6ng .~.. .. th. .'-... xlt 8V' nhu thg mdi tlnlIJ-l§..at tuan.§:us~c' nhu vue . -.-:' u. b.l p._-~. ' .tiC' ~. .."1" ~h. ~c tuc .:.. hi h))."..h··....-.I" .'e-o sr~ bin .. I· . C. ac. '00-'-..~'W!..'hI.e cutmg". '•• '.'.....y d..ol:ng·· trong IDona V:H3C • Buoog':.-. '. 'D···"..·h" 'C'i' "'h~' "Con nsa ]'<1 t .R..y cua.. .g. if'.'"g" llf. II. fig. ~.--- I' ..P.g :elf ly tong' 'Vi~e" 1~r... .u .ru.. Jh-':11 ..-!' h . quaD..!JL boc p__ . :ll' .' nhien.'I}.. .-.c.' n""h'~"'" bmh a.'..1('· --' n.. " .. Ul '. nhu th I~n 19~.~ -.. I.n J.oi dien vt1~..-_: . . ~' V.Cutmg. t . th 'I lo~.::.. . ra ...<! l'!Ll"4-'. .. ." '.UYi$n_'u~c tinlll tlJlan\ao uung'va.: 'y h a .. mal cung n u fh'f_ b::ft. cue ltv khol chiu". h"~ ·k-··n= .:' .i.'..'.. phai Irian '?.. "1 ... ."..."i'I!t-~ '.'i!:' ~~. phep tic.. " LU.'g_ l. u - '0 I' '. v."' ..." .'-hl I. "'o"""'n.. nh u thu~rn va khoan dung phai co nguyen ta. ..· .'.- " . . .-. '..a_:~_. .-·:(.U' It-'''__ bi n h .thi quan s..l.:4u ~-""'. ..aiI!J. C ~~~ ~II ~IO~'I]· y...'... uc 100. -""0""':'. ..-'""'-.ij ~ '1'--' hi 1. cua kinh Dicb ~ c6 mOt cau thf diu:: .' .~. !'"e.Ql . iQI!..a.~.... zn .r..g dtic tinh nhu th1J~n. 'It' -.1" lJ.' ten .. h I rat the0 b _. h"'~ J(.0. '-~--."iL.I~.:11 'I"~ ..h... -..!a . 1.--h'-' I' --... . . -- - .:ng'" "jfti..!UJJ.t nha kinh doanh.i. . o-a.!Jjl II!..ay ru iu an p t"! ..rat h en h va .t!0 B con".ill I.. d6 ilia. vat ~':Ditch nghia ~'Ng:'&ng:c_' d~u len thi qUcUl sat tu~g trui.'g-'" . nll~ d. .. ' ___oj ~ ~ ~ ml l .I:~. tin 1lJ.I.. .Ii. chi. . dEit" ~In thi Xle:t bin thin mmh._l~ -b. ~. ._e. "F a.endub'u...'.I'.']I h '" th.ngltu] khac.. -a man r urn nay uuQic un...1 '~"'U'lnQ1 ph &'. . '1an.! u:~u' Cam . 'J' ~ ..- th u c.-. .'iI~1~i~rn .i~n thiJ. ..' vo . .-.ao~ __ . f.g kinh doanh ¥i.~ . khoan dung' rna.I ·G.'... __ :'1 • nrt. ht" h~~.~~ Ii '1"'''. ....".. .ron " .. con ngua . I: 1""-' 'iIl. '.' '0'" ." 1 1 - I".' ~. ~.7L".' '.t ".0 ua.U]n ] . _an)l con~g_ ".'~ -~'.lilU~ ..l .-..''U"I... Jt\. mln~. r.h·.II~ l ~l .'g-::...ID.j~l' u 0' ~A .'. .o -.d~' .D :_' I~ '-b. rna la.nhan hau nhu mat Gat bae lao Mot nha kinh .A... bat lliu~ la dang Id.il ~ .·t.. cu ... th ~I~'~n-trona TI1f-.:"..xl1'VItti .!I!"lEi.' "''- 1'-' 1 . no'.Ib_ . -' .'.o... - ·.-th..~. loIn" Va s...m€f'lm 'Ul'Ii.can."~' I~~" ..gI'._'" '......~D.:' .:.' ':'1'." .1 '8. to ..' '. ._~'riI'VrI long ehu R'.~_ JlI.DC -.ll: siu s~c~.~"UOJ1a .. "~' .-_l1gc>_~" s~ t--:h. .1 ~ .'l· ~ lUI.' . k. '. : 1".!l ~.t. '.. V1. ~('t'.. _.- . 'I. .: .'1"'" '1te khae T'I' .·h-'·T' re..II(."0-:' dung ' ili.-: : v' . • b.K. - iGl "'~' 1~~.e u~.... a' . __ .l .. . an ~.II}~U I /' I ... '...-'.".h1 .-.-._) '_ U." . . . m ~l:' k h-. "'e' vu..l. . .'. que T..~n Q car .:.]... • ' '.--. *.. Ie n. d'~ b U~.-' ('..!Ii)IOg eh ..." ..~:_:..J. oac ngay .ltn. '_".. .: ..£.'"'.. 1-"':1. . .' ~i'I" eanh n'g:·. P-.. ._ _ - 'ii ~!""! III . I"J"J T:~.'\"iI ... xa 'thm :xe..-:UOOZD b ~b th''''''~'· t'ltci1l.{ ...~_.:~.b' . ]! I....U.r. .~ .-- - ...-'" nh ").Dcnll'ai phu an m . hanh rna . ..6 --~ ng t" ung trinh chinh bA'n ' '~'l~.on. ...' IICII':h-'i'~ _ fg Q. " .__In "h d' _~)an'·h-· 'd"-'~' 00 t..s(t' u~n ~vng' .'.~ VI:I ~I Jt~&.' ..1 .' .~ I:'._'1 .f n h ....

lI. TR: 1.a.i.. Tru/u: g...:' ~JJl._~ ~"'[1. ~0. v]l ~t' """..V{Ul v9t" cd tll.._ n .. ~v ~t 1l.e:.'-'giai .al 3..' rnO-~ . A da tr -u"..'~ -..B._p T'R' 'U'"~. !/.~....~a.it.!~u gian nan.. '~" ". _ 'ff Til quai 'tr~y. eon III 'tf'lCH]J.. . '" .lll' \~_(ml~l'~ _'__ '~I I'.-a 1~.•.'AN~'.. a.g.~IU[.~N:J' *"~~"l.con di thir . ']". : . ._~ AI -UI..'".d.w. . []I.N ~ ~ .." .nh .. ._.r.. .. ~ln..-I-'J)il-v sinh g-.-: 'D" ". . ".0 roi --e..@ng'va..·ue Truan 'ham '!UC~)U.'T.rft Ia I' h( I~:~ ".." O~.• d:~" rna .euiu..u. a.. phong phu.._..Jl~ch 'g'.!r-.'. j!'iI Ud: ~ _': .: OBi IHIil to.yen.~n cU.' ::.0'1. t ~~ d "'/t . ~V· <!lI.lIl. .. ' I.:~. Doanli th ien.. R-': Ii .}ii.·0 nen Ic· .y .1 ~. chi gian gid d'14Y . r. I I ..~' ~~ .. dia O'l''J. M··:~"'~.uV\{Ui u(il sinh.dn' m ~x'.'L "I 'ii!"'iCfJ.Cit i"u'~ '!:i. I '~ .t..:. i' vat.iiji n:!y ].-'gia ~.. '" do-an ida~mchoi ~. '".. hta: wO"C·(!..}~ 'U' .. '.x.'Y'· Fio'}~a'm"" I~. ·IIT'L!!'A_B..Q.a~\!' :nfo'::_t" chi ·t.~__ Ji.'.ebU"aday . V9.. '~ . II.C':..!I. .g·. y"'~ 8U: .lI. g. .II.kh6 nhoc..~ D'.dAy sinh khi..~ : 0' "-1' .a.l. .. uC' ." . n€iy li?c~ .JL'." ~. luj.w... N. Nhung trong 1UC leay e6i dam Cb.•..N NA..t"'iii!lh~' u}~. .u .Lta.iii. 'L-' u dii .a ·~I. ··.. 'If .1RliN LAp :NG. . chi dl tru/in.]IL..khong .t d. .i. -' -. ] . 'U' !' "f"lU. .~a V ~II..que T'RUAN trong kinh Dich noi: Blat thien nhien. ..sue s6:n. Nhung trong Cal glan nan do lai vb eung sinh . ehung phai tra] qua Tit nb. .'.sy v~ t"..n V..._1!'NJ· t·~i.. ij·"l n Ii.I::.e phat 'tri~'n.'1l' :.' ".HU:P G'IA. 1 ..f!.QC d.li.._~ .. ~__ . sinh tru:oll_g eua .._."xuan .1_ '..t. ~p ':ay sr u or'· an ..' j[rj[r ..Ti."'~"" U'~ ".· --At m'ioi 61nb ra.UiC th Cli b~ t . nay l~c~ tuy gian nan nhung eh.Lit-J rQi~ "~ ~ ..

I:!'o~ ng <.• 'u.fri 'que Truan.w qua..fle. ' uen 'h.tim ker hoach d~ killUllIk.. mOt 'mo:n khoa h9C Iq.i>.y:"'g' "1.[ .j .uan 1J . sam IS8:t" yao .' ~u".it . . s quan..1 t~ h.xta-p-oi chi.. Dieh ngma (~'May IcuQn va. t'Uigng' hmh.' co = "~."". 1.-' to· . 1. I~'U. ~.'~Ki"h luau)..!' aU.. kinh doanh p. tAt nhien ban pbM k.Qi k:jl' naty 'mAm tren .. d'oan '-h N"'mll}.n .l• .jp XI~P chi wen may de·t eho xuiji !Goo doanh Ut. 'the dung v. q.:p si~i chlcho i . .''It'.iI!.~ .iecs.. __ .tu~eho nen chi co.y tmh di~n .i sa 'E ~i.J. lam sao digvUQt th.n. 1 .~tv. sinh ra va trlJang thanh nghia la kinh doanh phai 'trru.. h ru/~ ~. qua..i¥J.chung' ta. :22 . '! The thl..' i~ .g qu~ Truan tl'ong kiOO Dich 'vili~t ~l'an.. no tat nh~!en.~t ml~..1.ro ~'" A.:" VI· '. "V:'-~ JtL\.-k-h'::o. '."'~." ~ '..p n'~.m".g~p d~. anh va lao hoa.. ICO th.ua trinh 'bat.IUli.J_. ngang doc wen ma'y.ghn. rna sap x..p' gi...]. cung 06 'th~ n6lli~ "kinh doanh" gi6ng nhu :m'Ctt "sinh m..UlU1. moo 81'Db P_.~vai g~ll.._ lijlW ~~EiI~:IJ.sap Xep! :00 rang.' h' • 1~~l'Ut -.I~".b.j!..w:g nOli OifU' t. dUng d..'&Y nay "..ii.I !Il.." . . ~.'-'am cl'd sa. tat nhien truCtc ·tjien ph!i sa.a... dlu.nAy v~n d.XUQ. MQt ngltM quan ly l~inh doanh luo'n Iuon ..1 nghta. d..'~ 'J' "".u5n d. thai ll""1 s~.th. ..l~nJhYj" no...~t vii.~m '~·hri"~ t-.f -. co the' 'Doi ~a hai cau t. 1 """ . ¥~ .' n 'yl.. III . O"~i'~ '..1" ud ..L" . ('Trllan..l. tat nh. tile: la.[~JI . phai tr. h'~" k~" .~th£ du au d ~ r' . ~ho:i bat dall sinh.l. .ILU .ih]~y traeh nhm'~'m kong' kinh doanh. ct\(~ '1" trong :l(]c d..~.a.d'uimg lQi~ TR'luAN~quan..iy' mim. ·truOng·elia s~ v$lt"'".'" h h "t' ra cao.tt."". ~" •• "~~" '" .'~ 'th'f d:~.~ E.nhu 0l~" . tb .et id. I " •• ~I ~Trtlan tt1c Hi.h"3]co tbu 'tv.'.:9 v.'"~ m. SlJ n.U(1n_g .:·' l.-. Bang 1. u. 1.. ClIng gi6ng nhu d..~~:p.e:PI mQI:i vi~c "'.u.J . bai c&u .'~ng'trong ." minh dugc 'ma.(Yi..y 'hom thai.toan ]01hay 115"" Buang' nhien.uIU'.:~ ~I"'\.e ~II). ufp day rna con du thi:(at~' v.L. i1. mvt p'I..e··· .'.'" ih d""'.ogn'g' . kinh doanh giong nhu tl~fl "Truan".. = Nghia 1a nfiu ban l1lu5n lam cho s~' nghiep thanh loo'ng. gian n. co nnan chua P'.n-"f g . til.~ ~ . 'th. pnai.1i: ._ ..uan ly' d"t tdt' p il . ngltb'fu quin tic xsm do kinh doanh? 'Tu:gn.uui.s:~ nghi~p kinh doanh coo.uilla... ' _ .~ t.~.e.clJ kink luan.an nan. h-·~· tm Ki nh d oan..'. .t...1\-.ro :k.. thk~]\". a.g t' .'y ~r'.~m vii eho tOt.l.

23 .

I!J..Q·t cau rt{t.' va' .gO!' n6i "Hoi 'ngum dllJ6i minh.._ I.-.f.f1i.1} ~I.~._ .ti!Ji.>·u. ~ . Que M...t..: BO(il: nhi bfit t. .1~ -..g' biii th. . A'Eo . '2 Ong v~~t"'itAjfJ·"i~llanpil~ S'ut: ~l. .O~ Han.O'mit.A:" . .rit 1St .....'~h-'''''l .nghi n. t" -uy ruln:g' -ViO tw{jl)'. .JJ!ti:*----~ :if):!.. U ._A .lW.n _..~DgilLtoi. _1II.~ c...ii _!I".. .. 24 . "Il:'i. "-.L .am Dam nay..ong ehl rOlOO6 m.. v§n kb6ng ._ n .c}Utng bat .an~ n@I~.ng th." y' 'muOn n6i r&ng.k'i!OnS' linrt~ .'!!u.. iC:.~ ~.: ":"~-... tri.O'~·'ffi ~.' . . ~ ..nghia ~~Ngu.ailma khong . Du -thM nha 'allf).. . bae . hoae .}a"..tNt.~l!e.6.v1l~..lt~C g~.v h.am chi y tuang d'Jl d.\!!..co . tat trong luc xU" S~~ luon Iuon co th~ g~:plnhung van d.)I"ii.~..! 'CU::i-l·· .ai thieh. ~ -_" I·' h h ...t:·h·a".."1" se kheng d.'thliemg' cin..co v~n d~ nghi :ng.... t..6 th... . .# .' . NgzliJi c6 c:b6 . 10.00 gl nhue l". tri.-:~.kJJtmg' hiiu ....... ..!J.K.61 .(I~ley vi ooijC' (j'~..Oi vein kh!bng phai :mlii sinh ra ia dB: ta biet~ .n' 'Lr~ '.~ _.d'u~c'truy~n tung ttl db'i :nay qua a. ..hu:y.h' ~ .. h' . ~A·~ h"· ~I ~... 'nb(j:' nguCii khae .d..B't""'j' cO m.-fa A·$..am. "1 n~.Bla' "hi HOi kb&.:::: ~ t··a:·. biet" : -" .et 'n()i tieng" '((SurT.eld: d~y cho.hi '-m'.~.g(t 'rna kho.ung .(·1' i""iig.!!.Hi IU u~ ...·.biB 'vq:y. UO' CO m~ ~gzM. Tuc n..ng'j' trong thie·n ]u4n thuy.. (J" ~.. '.the'lay 0' m'a· sUJ}'~Ba ngltiii citng. khac ttl mglt ngan :miy tr. phru.if.u_~~~ vi'irn .'t3: Id][.girti dd~~· Dieh . I~· :7" . 'IL->C-lL-.l!:"~.... ...:~:..

(" 1 S !~)~ !C?.~'.-.li'. I>" ia .-.. no] i!i!'H"1"'. :.co~ gill nnue '!).-.i[..''n.'[l.-.-..a.. .:'" '~t-h".~ eung l-.\C'~C b "- ..t..--' iong .. ay.:~ 11... .-_. 'C...wH]1(! .~'. ~.'h''.

..chdt.et hai. Dich ncrrhi'a_ "Dav tre IOOD.Co!< .n0 'lh. ban JIlii:JJ. van bQ bttng hang gim)..e Mon.. .14'1" 1..o. s:1.f. '.(hl~C 'voi" d@o d:uc.IIL.luc b~t.ng' va hai :X-I1On.j~ :ngUo:l khae..'.[.~'. 3' van .u-::i1-iT'ii.na. :nghil~'m. IIJI .at.ng .i Vll quan a.. tra co 20 o/b Ichit lu~g' qua kem. .d~~1.. tie nha:t dinh.GiaJ thfch bang lefi n6i hi~n dJ~"d6i vaill k&.-.Jc !Cio..6 .!~ '~i ..~j " ~ bang ocr 1ua va 3. m h'·l·!..thwt~.~.TII~'hh'.:'rong'-.c _u.l du~c vl. ky".. p'bw.gay nay" thi H1ili Ithuye'n nay' eua..gh'i:a ~Mong dlCui :n:um c. '.. ~~ I!' s- I.:. n6.'jl hao s.t.. .:'"1 "n.g viit.hi~n.'. Ba.. q_ue M'Q. .1&. dAu. Gong ~y ngoai tbUb'.i th~y tham thfa v..' ii' . VI th.~ .g m~i g.c lam kinh doanh ..: no "t-=. h(l.f1ng' din" kho. Qu. Nhu'th"e ch v .t)~ L.o ~y 'hii~m~ -.ng yeu c~u tr. te' ho tn9't chut.b. B6i 'vOl hoat dt)rng' kinh 00 con dang 'kha hO[l.n.u. tren thutiJD. tv '~. illbng chua c6 Y' 'thlic '~\tgiae.U "". b ~ '0" euan .a..-. I("~n'" !!.ifiii 'lIfI'a~'ni(j'i .'y~.Dcr '~' 0: .~. in. hi~u n.It. VitA. hai bang' may HQi dia lue lri~'ln tra....u' .c.t . s~ giao due. hoat dOng theo 'm'Qt .m tlll(IDc eO· the tao ra 'tr~t 1clOO. 0' o ~ ~.ng'ty ngo~i thWflg nhung cu61.'i)c lam. .Q'a.!j..mons".. khi dQc.O.lIi. ~am.~ .' _flJ. phai 'm... cong ty ngoai "tbU(i.a lai. nhu v$ly. '~ .••. ~ ftt' _ 1 -.li d:~g hin. . j['~i~".~'!U'U..NO c6 -. ~ lai. may trong nv~.rn se qua m~t. .' r. dQ.. con mioDg' mUQ. su v$t yin.. '"Mcxng eon.EJ' ".hlh thuan. H·' tong .P' t.'.lI!.. . itij_!ILlIl. 'llii.mai..o:1~ eua. 'tl. 'CO :ngulbi JIi.. .' . eung ho Phai bOj .~ '. la . ~~Im-' '~Ir.h6t" caoo. van rob"'III'.).iet "Pha: rn6n_g~.. "'" v".~-·· aI1Ct1..1Il.":! . !l.t:n..g .tIf. .. kinh Dieh.~~'nll _' "i. Trona 'thl1ct. .'udl.g' tho6. loan n.jichua .:t .()6c~ idf: l)anlO lan".. ']. C8U lthae m!~'t c... ieh.. " ~ I III 'Ii QI v.Y'~" m'-. plh." dlUng·.. .Yd6 can. ta m.o'" 11""'.iua. hoe dlti1C nhCtng' ."'u.:lilli. tmh may :mA..< b"'.An .'UI-.g 'ue'n too...(lieu..tluKfn!~' ti~n.. .D~c:h n..~.. p'u'" met ~:u~~.cum.... "".. dut..(i.-.F1lU€Jog 16m va Id.0'.w.Id..frM:t' quan 'trona Su thue kh£jn~ 'phM ma . vit. M(lng:~.h . IJ!'JiJll.'9' e.tb~ dung thu doan "'mlo'Dg p. b~mo~ n g.Co!<. !~JJ. ~"I .a" ltbe.oM vtti ho kh6.chi d.. ':r1iIO~:l" 'i'""at.:.nguyen.' . J!i~.111. 6 c-ong::~ia . hilu hilmil hil:m nhi chi.di _~J31:Nlltfng' may n911ma eung ICa. n.gm''''ma 1Y'M::n:1ng-'''..'IIf'lo:" m'-"~I~'n:'g~" "'·iII'~!Pi. I .6ng tung thi sai v$y..~." .g' tniemg. "~'" '.t:Oi~ tat :ooien ale!CO nguy 'hi~m.. th§ thi dimg ~~ khon. ao xuar#t kh au (' t-.I..~ 1IJ" J. Lue killi!m. .0 t. huu.

. .'i. ~. " -'- . i1b:~ -..88.... .~-~ iCUIJJ..*._:~_..i1.~j [II Ir~T' :. _JIl~ III.-. - ~.18g b·~.. ."._::.-...'1i-I..oog sang .U...e _ ?' :'h' '~c .0)". i.: vrsc am an '\\. ·ao 1am. '.fA. h" '.-f/. be 'I ".t'·~ I.' ''''!'' vm n'·. '. .'ong' sang suut~ tat nnien se 11Ir.ruong _.\ J:-. '!I ~ _' . . . ".:l.... .yen'. 'V!..:. .. llU!on . -. g Jl.. -~. . .: no..U3:-~ ehinh I" :-hoIU~:I_'t _ .~ ' '.."i~' ..~. .U!~'1C.hail .".A>....n? tri... .I eua .c .1!UlitIDg suoc.. muon th' ·r-L!_Iong 'h-" l:"~. jII-~!()" .. 'S.'-" .I anr .ll nen 1J\W. ..ap S'y ng .".. I. ill'l .Q" viln.. kinh doanh '.." .:J..1"".:» vao di .' ." "- - ..ul~."'-..lt..' ta ~I·· em lJL". ... ".g. jh"" . ba .. inn .(. h'Jj.!..-...!...e.th~'y".-. ]1".. ell " "6' " k __ -'.'"...." 11 '_ . .u. fbi . ~: -...w.. 'a.gcc.-. i~:.-' ---" -.I . .. tri. .!L U ll ll).UU ..? B~. :d'. 'g' .. '..·· "fH~MI~ .03." kh.'/~ ~ ~~.01 __ th' 1 n.ileiU ooi 'b h ..~ :'.'k.g" .e.6"" .' . ~ '~'.···. I "'.: .. ta ". i"" ").'..~. .!lLay iJl':"'?"j 'rn"gl' '~'" Ill. .d"oanr eo t. h .encan '~. ''II:'..... ~I.f~ .".''IU~oi" ... . h? can p:III" ai.b.. .d '-.. "b"~' ':L.' . • Itl » h t' ..'".U."':"t.1!...ng.. .\i.:1 ...._..ilii' ro r~n._~. SI1U.' mh r].. moe .hi..].eu h oog 'b·.-" . murin (i'OO. '.. I"-'~ :" '..' yn.. .fit tri' v~at tri.~"~t'.. ' ro rang t"I. tmq nnong J' 'I! J .ong'h"... aae b' '.~. 1"":'-' . . .·-·~W :w..'"nam . .-"". I..Ii'. ~ dlo'~'~'_"_. l1. d" 'Vi'i:n.f'<" quoc te. .' .. me Jl. oac tr .. .~t kh .I '.'.'.'11'..' ul zh "'" :.II.1 N'" h~' me. ".~~". muei.' I··' "h_. fl" ... nann..· ~ cung" ai... -. ...-. 1'111\.':' '''I~j D·:: no....' '-I'' ' D I "gu_-':'.O{1~. 1111' '-. n ' ~.."'.""-".at C..~.-..I.0 u. IU~..:.·'mu[].wn ho 'E'l("' .. oao .- ..# #. ot-~iiI:t~II' h-i.· th itt 'u....rt ".I'jo - .i"':. " "..muon ..g .j{ I~' '." -.~...I.. " •_ ' n m 'u.l/'''. .u .e..~. ''i.-~·"t l"_' ..# + I tht Iam auriC (~aieli.n~.~mung " .ujJ:~g"w~ w y~IC n . . '1bl u not b"e'~t ]k'-h6" " .Vlli...·ufic. ~. 'b-'"r.. '!II:r t. oi'j- I. ... ".'O!liilI:O" " I..~..'~'." x V. .UJ)II1~ )J'~.... '~'. u..1' I 1 .(iP...4" oai Iu-U(... areu .g.ielL. c = .n'?.'O~ Ii i. .i' ll~A..o...-"".". 'lll'''A~'' -''-h' A .. . 11 trurtmlCW nh~' .'. ...." 'nhting'" nghi n'~ .Ali' D....eau r-' ran ~. .:.11.-. '. '6"U' -. ~ ~ I~ ~~. t.-D g~o eua . .'~''.n.'oi'W ' . .. .~l ~"" • ~ "_ . d< .~Jj..re.'y eho ... .~' .'an t~·· LS~ W." ..g' cmnr xae t..acoi VU . nay eua lll'lIl.'u nghiem tiwc hoc 'tip. ~~ !.."U . va SUY .l'." n~n....~' '.~.~n.. nr a k~''''''iIi.$i.' Wll Khong p'U':11 '".'on'.: I . .ren thuanO" trl1ang-:'? MOlng··.. .:.'k-hi{oU ..' .r. dr -'. 'truOng'". " . I ~I ..q. Ii::.''':". Dich nghia "Ba nguoi • " • ~ .~h.. w.•.::BO:. . .chlly. .' -'"I.nay ""I' '"uU"'." " . I I .]!.'thfch .. .j-t-_ . .i\l!i d~t.' .I. ..""'~.. z." .. . d .p 11'' -' neu b"I'C"-' muon d-:'· vao 't' hi 't-.l an uo. va..' Jdil'.-. nhien trong .4:.. h inh .yy.'. # hliii~ ~~ neu mong m.".:R· D. --'"" "~'.~ n~an h' ~ I t ""t" h' .-:~.: ' .. . ~" l~' " . 'mat. cA-i chi I day·. . van'D' a vi •. Ia p'l..zJ. Ul~'!!(O: '.j_kn "g'.vt.. ong ~::('..IlJuo.. .i .. . !!.... .z th [tiC." '.lWin' ". h 'kb""""~ it.. L rvnzhf__ '..g.'1' . .\-' I.·...'.' mot't'·.. l.. ._" Ilt'i:. . ..-.t"h--if. .:.. I "."... " :.LLDJ.. .-~<..'1 . n hu may nr -.:n_g bi t.~' '''"'. nh UJ....H.:(..rmuan t~ona:l..-: k"/t'-qua t. I ~ .. ·t..uQM kh..se» . + . . . ' ' _ h" s mn '.. ':""" ~:. d' .I ''':.:.'.'~" ·-h1. nga ..lu may gio cua thi '-"JL ..~.~ri'. '\~"i~" V~:l ~ ."._'1..'_ ..tat... ""1' ton.." (~O :nOM "~T"" 311 . 1~1 . .··eaeh nao de g. .e·. Oa." .:' ".:' ~ I'..:.. 9~vOl ·.~ gao th ~'t grong "'b'·:~"" .. 1'. 'I~ ~'UA.i. ~".~. . OO'".: iam an '1I'...··00 .o'~'I g.1-...' ch t~ .~1'iI1.lt.' h.. 't€f dJ).

': :::~~".~ ~ .'. ~ ng bi eA"'n"m QDgo. .I '. II..-: uu n".~~ III 28 . ci!~ th 0" . va." i -~- Iii iii' - . Mot..a._' a_'"" th_(.}' dat d'i~:nc._ .I!. "·oL ''""!_-.'1 -.. . .. _.d<7C • ."'~' "<~. " ~ ~ ""0' III'. • '0. su phat 'trien. bEM) nhieu ..:. dg] ibm co... d)~t l1Y vong vso Id6~:ngu:o-i nao c.I .QI i T' 'Ii .:"~:.' 1. . '. ' .~ ... .1 '~"n~" : .:" ~ 'I..'' . va m. ':. .h. -gum" d'0'" m a'" 1" co'" th e.et. .'.!'n" li...1 .va eon .. nhm b.." • 'I".• :.n.q1'the)"i ~O" 'Va n~ l~c khong ngeng.Q't 'bi) lieh in' co ~"J. 'h-' d oanh .~ y t[(~ng' nh~n nai v.~ . '~-...d.. . _"~I!.aj.~ .1..' .._ra...• . •• ~ "Ill._:'--itl!< Que Nhu bao ham "'O. _~_l.' ~" .ri"ri co'" kha 'MDa rm . ' '.. "__. .~i an moi tOn ~j Wi n ngay hom nay.I. . "_'.:.~.'~/ nh L.o chi n'b§n nai cho 0. ".I. _. bl) lli.I) '... su r.:.'u tha .i : su '1'."c.V] AW'!J.~..n:g lai phat tri~n.ahl" lei N MI'~'h~' .. ~:..\. Nhan Ioai trai qua bj.A.._-~ -' 1'.

°9' .. . .G.

. iii ~.$. kha nang t\1 'tin kien trm tl'-'110c sau nhu m'Qt~" .ng I~uang " "J!. .the m.I'~' . t:ic gL~ qu.dnan £L.6" k .••£11. quy. i <t:~!'.~''!.A.iti~.n umf'I.gn d}~n mac loi nhuan .ong' cua nha ·.ufu . .. ba .a.~ C '.r."'.€t diu d6i.y~:n 't.p m{jt nha doanh nghiep kinh doanh rat thanh .de eho a."'. . . . thanh COI~ eua o'Dg ta.~~ .~'n. y[tng ch'c.~m.~..jl bif khoa h. •.~t ngLfJ'" Bi.il'l. 'bUng . Il!-. . ..d' \ ~ meu nguy mem kh.quy.e mli x'f nghi~p".':~·n': h 'n'og..'oa hoa kinh d oan. k.'..lII.\:..:. 1!l4. -). Cv'. . pooi sai lliim (vi) cuu.. ..e'"n S'I/.co .IIin.ao s:~n. nhat 'tri. enan __eong W v'. nhung dung nhu kinh Dieh da viet . . thanh .A .. tnanr h ctoiJo':.do a .a t.W..g .]i. ..l~"-' 1!rJII..alll.@.~ .. Sl~i traeh .on.cU. .o'V!I . va c:au~.t'll"ong".....: a~· sno . .'l/llg nhung nglIDY hi. nay...th~n hanh d. tinh thin.U C:.i dii. ". Jil.e'n .II To.. !co trinh. ...l~lI.' ng ·c··..h c:-'u~'~ in h ~.+. SII.~~: dAng' ..~ ll{.!Q..it!..hl.9C. d. ten la Ha L5 Man va cung la... do ehfnh . I u ... ai.6 khan v. Che tao A :B6 gia thtp khi ch]l sau " .~ " 'v 'ncih=l'~ J1!iW '-han" . ..'V " h .Ba V~t N.e' 'tiep thu iduge tinh hoa kinh nghiem tI'o:n. hLO'~ ·c. 'Vtti ~ung' d~o ngtlC1i kinh doanh chang ta co! th.._II t.I':'_ -.I~_ V .~. ke ! ''U'C!l. :neDl tim doc qua :mQt: 1:in..' c~! .. d'An' g' ph ~.i du&ng~them l'ong tutin 'V.I{.g'.. 6 ng'".. thu d~. ph""'''~'g' nhi-""I'n 'I~'l!-. • .. ltlhong th~ nao tranh Qlrqc nhi'Mg kh..th~'kh'on. '. n.t t"!.i sia tlu 4!..-h d-I h..' '..... ..' .. "I h am.. :'ct·" . .JL.>: hanh -...''!j .ke" saeh." .. nhan dua d. ..d'~~~ ..G~' co W.y h'l :-':'i' ("H'. kin .'~I I 'lIjIIlI!. " khae jL'ilLl l.~ .. th.1' .~ rn ..j.Jn]lO tom vo. d~.so .. r.'" iai. rJl'In. vai nam na~.'9ng ..§n C. A tb' ~.'h ![JIl".li. e -b .v''''. 0+ "....g' mac....ro' .~ ..U' " . traeh i . tai._ ~ ? n !I' nhiem manh me..ghi.Ji.Mi 'L: lit..i~Win. .u...8 L~... '. -. ngan d. quye quan ._ Irilln."~'" ~guyen.. Cae ban.1n_.f<~t''.n.c. t uQ'c.gr suy tu tUng bdd:c :m()t.'"'fD m dep .9'ng" cu6i eang ban vAn con co.con.· ~ AO'~ ~.D]! nhien.)J (bLrc giro . 1fII. b ' (...r. ] 1Il. . ~~A '~.:.w. To' trang thai (~HangP)" 'bO..'" 'liI"fI.b...~pkinh doanh.. I . ."'. Nhamg n!~ub~ nhan nai (~hilJ hang'~:" can . 'U'!iJ!'Ji.W.-it' ..!lng hang. nh n.( ~ may tram. m 'U]i. co' :kha l1lJi...g(f'" Ong' ta djj. ~ dian thin v..I.uyeM-'.(4Lq"i dl. cung ~I~'" h pr ~c.'~ _. .I!iJr"".l!. u\u .g}~ nguor = X. ..8." "'.Q: ngai.~:... h c oan Jtc. 1 Ia 'iJk. d.ft ang u.g..sae:b nay. anh """ ""_ ' .g ta n'oi ra !do til (~'C6kha ning' ehiu d. vay m.u:~n 2: van diol ilia.lt" LI!~. .' Q!I... ell. . .. ..ij me mOt nam.' ...uy .0\1i"II' ) -I VJI! ehfnh'" ~l .... c6 hoach khoa hoe.. '.gJ.i .

.- lili . so _. .C-·. cun.". xem.u... . .. ...·....dan...n n .Qn.•• .JLI' .~ .-1 . I..0 ma • • . .SIAU ". =--. Ai' .tiC b .~ ~"". bai 'd'f' u e .§n n'll. 'h . d' au I .g .: . th '~.... chu "g ""UY".."'" t··'}~". . ..J. . . en s~' ' . r ~.. .11.. 'hi.'..." .. triJ:i 0' tr.2 C' .'long UM.. e .g '.~'t.. _1 .....10 "g nhu r'" 1l..~ ~'· .-~~ '.:~ .' rul..'!I.'L d.IN TR.1(...' d~ cac nha :xi . ~!.. ...~ d· n '"".n 001 ltmg....' . 1~..~' wan d". 't'i'." iii TIHA._ _. -". : '. ~ . :t.-l....'... phuong huOng··'van ~ '." 'l~" - '_. . ." .. -...' Day Jk\..:J'. .. • ..g·.'...-h"'·· S~"~ #.~ nann. --_ khlJn' .1 ·._aD.. ~u . ..... ... :.Mtiu ~ tbuB. - I•.' b'..'.....1. hdi h ".ONIG IA· -'i ... • I.".u~.. -.· kinh doanh nlnr chUng ta ghi nh.. . J.11/1 v.. 31 .. T'. I. . 'd' au.OJ:.' - ~....... a duiji v1. __' cL-'" .. .~.' '...l'~: ..". h D''!'-h' .~ '. _ - .o'. nghia. .. . u... " = . ').J<= .ung tTOng ki'nile.. "..UI. ~'1". .-:'hl-j .. :it.:--nh ui.. i I" ". ' _.A"~ I ng '.~" ~. a"'~ I:'.1".' : 'Ll'" '.·....[~l·"..' . ..:LZ.b'. I Shug'~'gl-' ~h ._c __ Uy~ .. .:' .t.rann 't.g][ong nh111 '1(......."k »'" 'T'r muon ..-:._a.5:'.' " ITIINIG -.". . V#!I< .06 nhan: " ng·hi@ncUDng.· "".au" tranl .'/~.. ..•. 1_ _ _ __ 7C 7. . :~- .. . I.g L:C1iii'.. .rna .. ". '". .n . .J.·ac uo .p. " .~~ .~. ..C. :. 1c'!i.L.1. . I·· ..g·i. moo ':t'" "h-'I ':....U'C.~'"..JJ!LtP. n . gT··I·~ d"'-: t·. .rJ'£jl U'64~"J ~#~ .c.-n. .ul'i\i. . 11~:h"'" ..sanh cUa. "iI'..!_.'a..·. ..:l.'fI'...A~U'" 'I~' "...:'.< C If ce ap': mdn. eua glue." " . - _- . .~ _': U - rJi~~II''''£=- '"gs.~' . .!!.. . suy nghr. . '. lllUC ~~ .~· ~ ".tuna Q'~.ng'... ong' noi: "Tl... .•.! ~ ..' vgl ': S':t :j' d ~. .]Jven'nh§n .an . a ~I~'. ."'. •.:.. I -- 1J'(j#!" '111/" -_ I ... [6~J!'11r1~ ~~: la 'mot cacll. 0'. .-h It~'L. '. tuting '011)..'". "I .:. _.."1f.Sf! muu thU:l~ djch nghia: HT1~ui nzh nha VClL IlUII!Ul'C till ng.cau nail ti. . .o'" '."" . ..giong nnau I '.·...': ..UNG:~ quan til df tac' . ....1.b th~n.~ .>. ~"..no ..~~ .. .uan..d~. ..·t·.)ng nh'81.1. . .Lio itii c6 mOlt .. ".~... 1""""" <: .L ..Uung /.....3 I .fO"c..yn.'~ uO h.......0 6~~J"!!I 'IjlJIm._.~ng·.1 ~(h-· n JJM.1..· '~lt_"L. .rj va.• .. q~n '. .~.' l I. . . lI±\JIlU ...!Ja.'". .d·. .m1\... C..:~ " _I.~~' to~' goj..': '. CUUID.--J '.nu T'.... ·hi~p..'... _<I __ '? \'l I .. r '... P__ .e. "...an.h< . iI'". . .. MY 'Rhu hOa giiJ~ ~t'nhien ". 5' "r'hr~..ii~H~'~ Lr. .gn.e .an '.

. .' d" '.-..l.i:..~. ... ...D .'" ..~~~..A'" htmg V.t'''' '~'. Pc ·l-"P..... ..n ..' cho su tinh dan den m(~c . -...lIIa.6ng dU11C d. C' _0' 32 1 . tap va r6ill" r~m llhot'n". . ....on.i'oil~ .b ~ni"'il." . ...kha :nan..!!LUl. 'reD. l·~ .' . ~ '. ]TIEl. .•. ra. 'mat ly' dan 'iIl. .. -nh' uan!r.III. .~.ln..... I~U ' ~_' _ " ['4. iI~' ··. [·-'1' l.Neu '00 ~ .fl.. Iw.)' ~ l~ .l K. .~n.)...~()~n .'k' .11 "h:"'· ~n u.U."'l' .0 ~ng".6 tlUJ 'Vi~ gI.{-. - ! - .j ?:i '.elfc IGOaD" neu trai lliai ..lam .. .-" ... ...-"1' -." [f". ..-.·'-h7' [-::(t"i~'h. . . d. .uun.. ndrh~ia: Tuns co. ---. .r...c.oog_-a..-.. en[ ..!"". rat f"" .ll..quye VUl n rsu il liy C~. l!~ nIU un. -li-. I .1. hi ng n d". . I.~:'ll Ah·-H:' cAi'IO'~l 1''1-:'· ···. am .1.ll-.'I [""<'-.. ~ 'th. ng-h~... .'Ji~ suy ng .:mgt cong vU~c ill am..0.!tOng '..e~ ..oan. -. ....::":" -'L.:"..u'~.ll&c. .:. 1 BU.... .....b'' .. . . · ~.iua.-pnu ----tra·. dbyle. " . ' -~lI- . phai.' . .' .m.. can van cua.'-h· .._b.. L a Uy\.. .'· gJlm .. x .-·'.. ah dtl'1e n..·.d'. ~ .'~ + .. lila .g' gm.fyftir."'" .!li. ' V D-.~~ '" '.P .. UI[.."..-. 1 _ .. ~..'"cung-.ng _ Jtd.[-. ".Ub '.i .-'.-:'-" 'Rk. lo. .dt' '·..-:nung (-'h· .-~ng VI~'II. -..-···'h.(II.[~.Ih'~"··-..51 J!j.. an.ctn.fd:-'ill. .i vi -bAt· new."ii. ua V[QI '. 'l . . " "T'·."..."I ".. 11... IMaD .Ja. -~ .. d h sinh nmmg tranr h ..ung· bu. ·d.•.... .". -~I...e' tranh OUQfC vi~c.ll]l .:fl ]1.. . -.h.1 hi "'. ~l I . 'to t'l.._ay. .. . the lthbng ..ng ngan ch.. .. nhimg tranh t~ng chac chan phai pht4t sinh .t ~~ t -oil!'"1i'g cA-n..!o. -.tlo- 11- il!. -.'e r '..v '... . _. :hi.. .. "-.1\... IC. t~?'-h:"'. .:en nau l\i\lTfi't ". . Il!..U t lai .. b§n phsrt sinh tranh cha p[ ~dinh 00'" 1m] xuat.'kll.i co~' _ ~1'6 :_.1l.• ""l..lng' [do.:.'~C.1 Ji tranh.~~'. .. s.ich.J'V. J b ...g suy nght 'tru ~.. 11~"':AI1~-'~"#"I..·.~'."':'" t6'n that~~ ho~[c that b~i" vita. ..-An b[.. -r 1:' .IDUOn.h~.iIk ann d-'" ..11.: aJ 98! -'(. aI can th .C.".~ __ .':: th~ 'ph~.... ngo xay ':01 pno voi nmmgtnen . :._. -.u.". .' 'L~ ··0].1 vrJm n hs ~~J. '_ I"".:"- ...h· ~.a.} .k)"'1'..B g~...'~'·~'i " I UIO (li... _:OaJ. N·:..nt.g~p....tUum !~.'~[" r"-.P.~ a ... Wl. [~.·..g 'h'" '~ -..t...' .~····· "f!.. 'dlli.~-.. d.t-_ ..uu th e co .iIl'·f Ctiutye · ~_d -!(A.'1 A .IoL... \JJng~. I~.~r!!U:uc. 'h "o~c CoO t"h"'" t·· /.ui f'otQ b. 1!lJv-1I1 dy j5j 'tralli q.""' .... '..~I'. d ~ " " ····aL ~l" t.. - if'A.00 nheng mau 'th[ljn xay ra.an" _ -."'.mn.lIJ.g nhu lue ban d~a... it -b'" A Ilklnm~n h= . coog CUll.'._. _...'I." '!l .[]. •·...ita XctU. d~ ph. ..§ cho rninh "_JJ.. ~:' yang u.. ·d· t . ..~T· .301 ·1 . " .· .) T' ". "~.~ .!lC) Cu ga.~ .. ~.tl cuang . V]j.mQ.~ .ng th "1I.. gllit"...1St]! 1P~ ~~ uiUa.. ill .o'!' ..ii. I Ch..U 'm can "LA nu '11O...""Li t-1i:t. ...h.»... ff.''': '. gJIl..uyen IL..-.'.:n..Q.¥-11g {l. th. . . o kinh doanh la miJt canOl 'vi~.·' ~..". "ili can y.-.jJJ. que ..' '" . ..~._ ."'" BUY . ~".~ ..". au anl "... .1'::'\ ' (..i.chang..'' ' .t.ho'! ...Df nhien. .uucn. 'ChL~~ r. - 1(h..··I'~ ca. th~n ~.ung C'Uing If~n m(. _ a..'Q nna 1\J..'.." ··"·h·. ~ . enuan d-.).. o'~" d... no.... L.. l~:ngj .:r[~ ngaJ. no]! cnung IIl4..... ne".ra: u...1 d}en thift bai.u...-a" ~.~ y muon nOl rang".!!J1.. II . - 1[.u_~ 'fa. . ..[ t !J: ..-.n.met [CO..' .gd~ . I ...0 coog '·kh luryen e .·ap 'Va '[[." ' .! :": ": n.-:· s .J!t_ . ·Jl.h::{t ..' t C~lLa:p Ol. yv .: [1.. .uccu6:ru.0' nhac . Cctfi ..t~"-~'-l!l • ~ Ii '0. trung .co rna .C'.·r .<.-'t.eu ~= long _.~n 'truac.. .__ -..'[_!uJi r:~g.i.1 a uau .1..in~...g]!. . -. -1'1~/ri" -. .1\'..-" b-':" 6_ co 'rr..1 'I:hi b.. the" --:~ """t' th -h'~.... thule su'toi cam tha:y.n.X.. - -- E:.can.th"l. 'h·'..'l...i ..'tl·'-" tra. . ' nzhil~: IJ! A...[~{n diem..' e ..ilU"1 ... :Eli --0' t. Uun.r h.~ ·11" I -~"""i CtHH.Q[:n.. nh." .-r_ "·':t'" -1:.~ 1-" qua ella.:.i:~u A. .~' .-..Vl.~.'". < lIl.. .. .~.ca...: (.~n ... .··-..c..L.p.jJfr .-"-.'" 'f'·~i'd"'a.khi _~ .../...a:. 'l--'-h'1 'h .ki nh u..t-I'h'" .Ji .ng~-V' II' - d~[ihn· . yen 'n.. ...~Il"""h':'" -.. lu~i...J't d:"!:! tharr gia vao. lena dd " "' '0" .{I.. ('-T'}'T' ·d'uuru. Nhung khi phat '1-"""· ch-·'~ ..':-" ·····. ~I .l. ..-"r.1" ·h2~ .g . (jI '~..."Y~ (j.

nay tuy .C6 :n.gutJi so 8a'M afu tlnra ki~'n (1' 008 nhu di em l. 'noi.Coo :mQt chut y nghia gi Uti.l)n voi (tan. ba. ich:ing' .

"f .~c~ t'yng c[Jng 'kh." ii'" = ofl.ng dang' .J. CUOl clung ':I_'L.th ] 00' ma tranh.KCllO' ... t xnoi .(tm glan.dttgc '. dbi yOm v..hi e. i .@'ts.o~c do bJC bit diu lam an~ kbtong BUY .b nha kinh doanh. dig ling phi: nhan.t~" v.. h"' tmh trang giong n . hoa giru ~ do' -m." ~.~ [11 vo ly.. vm th~) Djeh cho rl'ng. '-1 34 ..ng tbanh" va ~Lay vi.huCing' 'th.'''DE'¥-ng th.l.o< '-I ng.§t . hoa ...p la lwa . JI'P v. .__II.ng n~..kh.':'1.i" tranh .ll .d'u~e tOn trong".:eho nen..... ky mtCmlg.ng.J~' .~c. b@TIi'icok'l-rl n !C'~'1l lai. vao ffl. chi theo 8.' .'. • :alii viti vjl.g hoan toan.~'n. B'':!'" ". " qui.hiam & hoae 'h~ 11. 'vDng ban khe ma thoai ra d.. no" Elang tl8'c' r.nhat qUJyit kh. ta v.?~:e..i~c tranh cha.giai d.. v" __ . 06' gAllS" ma hoa.&.. nhung .ng' la CI!~. [qua m. '~.emra '1-1Lk~• VUI.cha. ICoo no ra sao? . Thong' thien ("NIlAN TJY"EN~ eiia saeh «Lu~n.. llit!c"v3t l~" c'n ne.. :ngttCfi eimg :gi.A..Mu.. Nho gia II Kh. tlli~g ma.11. g1m. co nei: '''B6i.. .ijj ~.~. Dich nghl'a. . 1 c 'Il. ann vreua ho g-.6i chit truac [cOng d~g). lam.ugtc th:~. 'tru phi van 'b§l . d'.t @Jfn'mr. nhu 'y'.ong chiu g..fur kinh t «T~ kho.ng rl&n keo d1ru 'Ul.n lay tr:i 'tU'~.flUng nhu Ique T~g V:l1't: tliJ/~..g alin. Con 'kit qui PTlIng blit thiinll daw...l\r-i .ing k~m C]:l~ ban tllAn mmh....i~c tra:nh t\Wg thl kh.~(iC _' . eho ban l"(ri.c c...:' di~lkhuit ph .'.th~n.Q ma tranh khoi.11-10 -~' .. :kho. ·milt ·mot.ang 06 m.g hay hon.2. -k .g ~ vitc to' b\lng :d~l'fa t. COIi.6ng nhau Nhung rot n'hat Ui...UO:..L..Ji"E.'~[_'[60 . '0.vj[~c 'W ' b}ng~W phan.~:tll V1..e d.uqe.·.~c quan. Ivu.nan co eai 1:9'eua. n_gif dB. nc qua eU"ng ran. ~ ~ i .6"'!Olt'~ 'Uo. . ngay ca ong tift cua. ·~ h rnnt ' Ai.~ uen liU~L.'. tfj Nh···· gia nor ra eau n01 no kh~ on:g' poh" m TIl' ·'" kit.gta'n bnc len .'i1i.~y.gng phu til eUng :plha'n dfii.: cua. llfLJ.i~ bfit· .. lam. nhung khuyen ta nen 00 g.iln. rut 11_ • ~ ilia phai dau mOt. h." .dA..~o191.0.. yc ke· khae..u "~". 'v6'~. lutmg' d6n "d.I! ma d' ~t d' ugc .~ phuc.tranh t'I..a. Y :muon noi rln. .

.

eu nhu 'Il JjI . l thang' vEto Trung iQUOc?'.r@:n th.Nh. d. ~ .. II! I.gn".i.···· v. 'Trun...:11-11.t. do lli~i.@.ng ca.au menb.a. do i soai D\ghi'em. IffiiQit cU'Qc .~.phi p. tam 'r6i. 1..n 'm"nLI.tranh.'1 CI. P""h. .n . a..i cung dian d.~. con sin ph§'m. . 'v.un.g Quae.1 '13 • . nay.1.. b8!D..y nay.m'nh@J..ciia. . '@:"ntr'anhTr':-ng: . mQt nga.g hanh d.th UO""D.en !cuQ.g nhu d truong'. tim vao nguy.~tt 1.1895.. 'Ciong ty BoOng A.:.9. TlIrung' Qu. Hoan U~l !Ii . hanh b u6 n ban th.co thi§: no.dim 018 u t. euoc. Anh IQuat . eu6i Ic.t\C. Jt I J lU~1 g".Y nao d. ~ .c.hi~n.u . :-. ..An ch u'y.~ntranh nha phjen nam .g' 1 I.u6c p.L(J..iOf (I'~'~ffil'.U\'ng'. 600 van ballg Anh.o phat sinh. nfu.w.'e' gi.on.d'i-ch.it d"l!J~g" tfit loan o:ang' tlij/~~ieh d '!l :N'. t.•.'@!ng'kinh doanh tlt rieng. Lue ba'y gia) Anh Qu. Vi the' que Su trong kinh Djch vl. Chung ta con !co ¢hi nhae d~n nhtrng cuO.gt trong quy!:n "Nha ph..~ nhung d Trung Qu{{6 ~~j . .ifttren.uo..t)ng' quan Iieu eua 'tri~u Min 'I'hanh." vJlUL.chi.~ Trung QuO'c~ .i ban tra eho Anh 'm.. d'r chtnh .co ~g.~ "U.bi P EH. ~ .~'~ I. ".g.ren.g' thung thu6c phi~[]1 tu nhtmg thuoog thuy~'n .. tranh nha pi:hii€n..Qga.a'~..e bay gi. R t ~' '~h '.8'9 4 ·.a WIQ'. I~.~. 'I_trang' KOng ma pnat~'t' 8.oc I t~. ehtnh t . .cung chinh Ia !CU~c chiliran uanh m4u dieh.n v. noi eho eung. .. tmh ehung tren.g.1.i quan h.g va.£II~I'1 III Ulgll!UJ1 . ky' cuorn.en 3 tram lliai.a." ~ n mnn 8: ~ tr -'. m$u dieh a.if" '~'Xa. thi.i phap che.t bang. lliq~nghieng v.n. nhctn..B.oc l~.ehman tra nh m~u dieh. Lue d:o can. a . mmh bie:n nhi-in v-o . .n thiet.n plli"u¥m.ng long' x:uat kh:au Sian pham d.~'ti-eu thu s.en.e .'"" -hi({. . II!!I .. M'Qt ngan v. n:lJa(~Anh.n_ nguye. ..dil' ~'fTilunhan. .d. flam khoi:ng t.Uy lC:h~ . nhan gilc 'r-e eua ehung.tbi~u ch. r . 'tor lua khoang .. . h nnuan kh ..chii§n tranh quan 8'1:%' .. ai '].~n van tie. _ .i .. Chung t·.uJug vin ilia.ti8:n. pha ho~.'.840.Q C'lwa.e chien. n"r'a·'""~A" m h'i~'.2.e(J.6~.o. mot vi thO:ng. 'Cu6.ci. r -. vt.hla... . CUQ. . i.p vao toan hi) :h~ th.-.~nnguyen.. .ementrann h VI~ l''@ill ie h ki h 'i~.'t. ielia Mark vj.n". .·· .'"' :n. .g eua diat :nu61'c b~:ng nhtm.~t: ffBg.. " . uu~ _a~J. mo't q uin.

38 .

..I\IIH THUI.n xe:.:'.1".~8. 'hhi h i-1TIUa .p lam can cu 'k~i'm Boat chi phi va (binh gia hi~u .'h'. .d:-.a. ..... J...o .F' V.!E:i'~ _'.b'fde thuc bien q_iua trlnb... .II.~...uan ]y. t H~ill~ c'ong cu ~ dfu~n ~ n!J'@'C:" ~."1i.. SXKD rna qua d"o a."..--.I" : .'\4i'g: .• .n n. . 'h'.c nha ~I.:J' lI. DUU!H!H...[ti' 4...k~ . . "~.g " .e "S. . .atin k·k~~il a.--· .en c. ....d uQ'c Ph an t: anh1 (::'11'1 P.U'on.'h':"<:-. _.IL.H Ig:OA..cb.U''...ru.$i'ilfl.- 1.. -(.JI Chi phi pha t." thl chi phi du(?"c pha n thanh cac Ioai: chi phi sx ~chi phi 'tie u th~':j chi phi quan illy~ chi phf khac (bao gam.eu n. gom "! Ie'till llidJ.iQ.A'p-_ xB'y":' .I' Qua trmh hoat !diJng' eua doanh nghiep Ia qua. i\.A. III h.m [".oi.e' cun...g~ h 't.IE llAm N' '" C:hlldnlli 3 CHI "Hli ~ DOA.'.·~ ~-~-' . _ d:uO'.. .. n-"g:' ' ".::IGr. an .(l' ''J".r san vutift (:·c)o'i. ibn ra va d~'t or..JIH !fV..e l . 3'". ngh '~...h iuong mai ..I1 K·''''~'~ ie' 1 Uhf san xu.....'NH #' ."..10 [{n-ia ung:_ dich vu ••• ~ ~.."('IIT'1.".at: i ' . .nl -..g moO':'.{' -" . sinh trong doanh nghiep hao g.- ~I~''II.. "'" .l.n duq'c thee dO-itrieng d.' .03s: n C__ . .. .. ' .': C"'-"-h"p'h..G. xet . . !Y-'-~c. --"'-. : xua!. . nhiem q.l l v~ :'3J.. tra.ngc-hie'n .Ii..···· T-·oC·-.!.c.n 1y' va chi phi khac. .6nOl thuoe 3 loai chi phi neu WUl)'"C]i.: .t$IU --'..!rr III '!5 J ~ .ta~ i ""'"-.'. Ichi phi Q.r . n.g :.? ...':I.b 1l. 6 .P _' . doanh .--': q I - . l()':i nhuan.. har .~. oanh n gh.e tao ira cac I oai doanh thu .qui hoat d.R. . I'e 'toa n hi l -.!J.." ua . ng.10 .1. B6i.Iam~ . ..11 .O~l.i em p~~j]"e..·I'''nlg'-' ¥-'-.l"...Du.. .'11\....ap cho chu doanh nghi..-_. .n .Qng.1...-· .""'" '~'i' uy 'i"[~/~" -... '" ba .ng'h.. dieh . 'ill.' nhau nhu chi :pih~ c v.". :au . .Eft hieu n loa]" . 'il'~ -!!I 01 1 K··.'-. a:n..ua..el.oPit''-'":::.d~ bu Idtft:p ch i ph]! . w:.'j' 'C. Tung loai chi phi nhu nell tr.·t-_.. vi b -..i!!.I.g c. !II ~ .' VJIIi .o.. ve 'r-...U."i?. l. . eae khoan chi phi m. trinh phat sinh cac loai chi p_.c.f'On.d'..J...I.ET " qUA HIN.(IL s i".P.da.~~__~. : .I:.:: chi phi b an hi. 'VItti.. san '.• .····h.~h.l. n..'.t1 . ..:.e't.

.. tOt ch:iTnb b.nh.d~..D tao thanh cue .£ iI!...(1 trong 'w chac cUa xl nghi~-p kinh doanh.llghi~p sa mn:g eao.D --:E::!i -. trg' [lin nhau. Hien girl" rat :nhi." .. 'Ulan ly:~".llJi.vi~c gi .g 'trq' cho nhau Ca'n ca' .can th\iC hi~n t~nh rib-itt 'tOt ~Emh do tron~' q. th~ mai .eu x] .~dt d~ tYj' btl da~~ "Ha th u~n ttu'tg da.cong.nha d ~. . N'8"u ~. t~~tci-up d.CUrn~' ehfnh ilia tlute hien dune C . xna ~ "ha . I ~. djeu :nhat dinh . k..ch~)..-.~... . 'ke t.au.a.en ph'~j ug~y.eu m'Q.ng ca h ai tl.O tUting' ~j'trong".pdfu. - _. 8~ 'ttd:fng' n"lt[t .'iI1-.e 'tr@. h.amtj.. ICh~. T&j) &hJj.hla ill"a. Id~l. D.D .'" kb'·'" . n~n kinh ~ phat 'triA'n ella nhan Ioai ng.-th~ flAn 6 . nhu t. Ngu.eu pr -w t.· nana.rll.-...ii lam m'llc d.~n.111nJJ :thfi.'iI1.n tiiyt. :--.hia~ "Than -e~n nhau thl tOt" .n.e. cltnl r&n Dang tl1 'tu'6mg hien . Toi 'lA. dud~ thuan tung.g.§' se t~o Uls'nh:: '~ke dllai.cua kinh Dieh vi'&:: ~'TYJ. £1!..a'n.p. .'h" .g. Ia nAm ... day la. t-oi vin la.'L. l " I!" l!I xi :nghi:~:p..1.Vi~n h trinh.Q: hau lie.'JJ'.c&~~' trona xi . .a.:OJ I t. n. :xi :nghil'e:pnay se ti'en. It.~' ~ -4 .'eJ.~ ]11 -" .(di nhien bao . . m'Ot ngdai 'quan. chu d.ng' thin . - - .. lam bilt cit .. a u!oa..t n ng:hiell' '00 ("h]~u qua.".ea ~nghI.co.."nghta" I 'trai ru"i~ kheng ngh'i 'nb'lJ ~...eua.giru thfeh.". 'br) :kinb Dich bac d.~uchuAn. di"iu then c'h.(j trio.bing djnh ~angndw.~-huli.kinh desnh.cilJB!C enan 'k. .f1~'nchu d.at~ v.n.. .h ·0 .~ tbng.tvg eho nhau".tr ~II"" '" v~y. d-" mo't r~.1 Ii -. '" .ay nay d~' ch. \fl. ~..oi 'h. blnb tat dep nh§t.h.. 1. thl :khing' di:nJh.t 't'IJ .:ng'1.Y nhu hoi. 1\Jh"ij.O ra.XuAt pha.. .th~c s~ de"n thanh cofig.!§ th1..dIllse' g. eua. 'tru~c hgi d.d~ . d(ri.a "nghta".ung minh. l. "" Ildl1 •.o'ng ruha.jen.qi f.o ttru~ng DO' ..ong ~ .:W. ~l¢ntrong do) co 'th.. ~ ~ h ~.ch~'eao. g n .!I ~ 'tliOllg ilia'n va ttiOO. ng'h'''' cn kL2.6'u cat tUOng'~ t6t dep.2 nh tf treu.o(ii :pluii c6 ~"hj~uqui ~.gifnl "(1!¢~'! v.g6m .IQi]i. h" l..df elklng tnu Lg daN" dieh ng.. Que: 'T'..Q't ti.00ni€tt) 'm:-". xi .clru~.Qng ph. d~n ~'n 'vm ke du~(ti.~ If' In iI' 11'1 • lSi kinh doanh.goo' . .6it yin.t Ism mot. tinh them 'va can c(t vao hanh dOng 'thl!C tH~(n ella.thin ci)n nhau. vao m.tl~uqua kg! ieh-.1l.can DOl '~..!6i~..N.~.

. "'nh· LI' d' '.il .. ~n 6"· --. 'U-I .I n 1l. . se co I.le aanr 10 itm ~..~. d-' aa '" 'h ~...thdir ll.. a...° .I:~g b' I'if.: . nzhta ]1 ~.:t .. . ~ 1 l !lltlli' _.'..I~...ay .co'ng. ~kM1U !foi th !~ ~'IiD.~. . '~111. . ~ 'Ii.. 'to ~ ~ ~ .!I'l .C'-..h . I~-/ 1~'. .'lfOllg rl~-.d' Uen:!i '.. .-t·lIl..( 'tr-~'I':r'iil. -:! ." ..~~-:I~~ll "~~':_'~~l!1 I.._.i'"'''iI!. .. d'iiu Xii' xa.. t...w.. -'g'~d .'.1 "ilI.va '~. a.L tfn b'It d-'iu su n.. ~ l!. f 'nk. .ng h atn I..a." ~'~'! d.in".!l.~'" '1 .. c: . -"'.P-.. '. . 41 .. i4'~' 't--"'.a . J: . ehl.1BjJ~au '..v"..~._.'':.:". ..~'IfC ..c_..~-. ' 'p' bmh 'I~ trq~. eham '1:uqu diy btnh..~ ~-Ji" ."'~t:~ieh 'nUl"h'1. .I: 'i -6 'Ik·'.r· -. _...fitt" '.W.se th'ng"'" Id~ Ithw..'1. lI'.O'.·~·.l ~I.8 co u:~n. ."" '" 1I!.'Oil>.mann e . -~c. liU.:: Pi ...l.mOl 106 th~ thanh".ifu njUi1n~'WB..-~"--'.: U€lU. . D"· ""'h . 't'.' .. t·'-h·)..ntr. 'I 'i:r. u'LlJ~ lili)ng~" long 'IDuiln hi ... . .'~'" j! .r-~..i'~I·' ~.J[J!J) rei rang -'Cb._-.my 1# th~ .u1 . I - - - I ".~ ...ILiIJI.m ri~~ !J1!.U'.~"". ll:u. ma r-b. JJi"'.! I -ml ~ ~I:....~[][I.:..V.t.-~~II-"'" . . ""---. N"u mOt nhl kinh doanh m...._'" .'.-~.hil.'\i! .'''~ ~LiTfA..uang ..l.u VIi) cbng'...~ul" . gja tri... till' C'.b..-V li5i~.:~... .]1"." . ~.."' I~AU..}:" v.tY-.. '~'" pnu ' .-...nuu .. j~_~l~O ~~ 'J .'-"o'...ll ~.. . -..' ~. 'ngj]:i~e<p. a' . Th. jj'..J...~q~.:rIJ01J.-'..cuO]...'.:Qil'~oii'xlfa noi~ '''l... 11). ~ '..can·~ C·· .j~ U.r~ .tl'.e khac CO ~!..~ . 'iii..:: I.:' "A . -h' :'··n' /-'!fr"'1 "i.. . ._l~en."".thl :~~. _' ~_ ' • I..."" t.t.Y mu6n n..'1 ~. cal.~" usy ~ '~lH".CI I..._-':.r dot. trung tin...lU!. '1~'" t'L i\ ..a. .j1 UU.!~-.."' . t""nb '-h~" h t. _. ~ !:Jay :r1J~ :DgIOln.l1-. I'J. hoa t'huq. ...-~. d" Oall"h ".. l!! .-r 'Ih.-~~I:'" .--._. 'lib.~ ·t. 'b N'6 ~ ''.-~ J tha ...'~a 'mJ~1LI ~'IIl-..ng ..~.a ' ' ~lcnc'~I thI ct_11 "P.. v:A do d()..~..'a._IILg. ..'1.'_:___. .i..: .'lle.~Uqua lam 'lu:r eao 1('11..-.' "" . .. hi 1'.t-~' 'th'" ~" t'·..>!.".tU •..g.' tren 1-___.111.Illl .' ~ ..~.UJl.~~ I!!. sur d'LtnCi dav. . t. se dat luullC 1ilCl.I...· h 'it~' 1).. ~az.' .'" _-: 1 d'.YI~nghm..k'.I.~'n-'" .~a.A.. -¥ k...~..· ..-n. . d..·leta n:Oi1I'rOi ..c ma.-.".)a.." '_ 1'Ii h .).... .I\rm't.~Ji~ "":"'1eh J.l ? . .-.Innn ten t .. chic chan.~. . ir..' goc..cung co k..110 IU@O~.6' de. n.3"11 h.li' I.I 1._l~n --'.g-''i~'p) ~'k ~ h'· .t' . enam ".. .~ ..I..... "-.lllUn:g '~~C··.J!lUl OJ . Rg""".t'i.-.'~~.~-= --.:..'-llt:ln.. ). nD."-" __.iIJA.'!' .":l.ehun ~ .n&'"".ll!l ''''''"'0.gi..0 -'h .'-n)... ' _ t"" ""':. . 'I' ..--... ."~. ." t"'Jell . 'I!".l:~nnu eai ul.h-t~ c~ n. l' .w.lJ. ~n 1~!IL"V:'i:"..._.W. . '.-.: -.ay 4-'h).~ .".:ii.~ ne. .. n.. .ot euan hi .Iy~ .au . ... '."-rrn 'V~Otmn .l..a{" n'~6~U~'!khac lrii+1... c"'~ . cnae cur]]~n.~~. u.a.~. "I~. J" g.

Ol 'w'gt 'n._.. . hi 2Ct". u l'_ .'''1'"' 'm""-I''''11'i1lL .ai .lng da~j:._..._ ~'I. . mgt '~~khoing tr.l ban oZ th UI JIUl . dl6. ~n. fa rang. que TY eoa kinh Dieh chill to eho ta dang ngLfri 'nan ta 06 tM' giao thi'ep too lui trong kinh doanh.i v. h()~c m9t nha kinh doanh di tUng 't~nim qua qui.nen d.(!!i.tl . uu h:i'~n~ :tune :t:hlb. d~t dut1c nhi~u hen.-enn~ ciu n6ti nay~. .iA"iII.i$ng" dJ§ mOi nha kinh doanh ''. '. I.a. ._.?tbg nghi~m duQ!c n@ii dung sau s'c. li£m'I' m rli~"~I .nU'~Q 'lii"'iI"o(!'._.n. :ngruf. u." m.e: l~. W. ~.hi.~ ~g lILJlJ.~.! .t":hl..dAng" do khon.. "'. hA'lE} trong.e.. :BOii th. 1t.djeh tj' d'i nghi~: ~'ThinJ..-_ 42 . .gji h.g' nen giii th'lell.U . ~ .g xet dol tlilgn.".1ttI_.Vtl1.i nght. Sao 'vit3"t: '~~Ng(}.ng..i 11l.~n ngoai.' ~._.~ ngh f..gubi c6 ki~n th!uc. kbio. ~_. thu~ tUng' thea c 6 nguOi tr. r9.

ji} r!' I. [·c· :. '. -_ .-'.~ -'~ . 1.~_ __L .t.':~.~. I~l~. . ...O eao X1l. ~. t::1. ·.. .P.I.]I.-. ...-.. -" :\. . ~L...-.1"a mQ_t .~ d ..' '.. J:o.·lllruOOg'·. eann L ·:·'h~1 . I f/'1.' p. ~- .. 'I .hi .ut. ua ra m.'.. '.t xul..-.e:n ·'h:. .a: " . I.n a quan .".." -.. r at ...- . ..'l." i "'.~ ong 1.-. .g ._ -- ••.-'._ ..tff! d'-~:' P·.. I! I ~'t":!6'.~. la m.I~ IW..L-'. j" . &. .' V .th··-P' d'·'·.:. ~ I....._8 '. ... .uqn._.. ue ai. t ...I..Jl'~.' ' . .~.nfll:QIIE I TIEU sue . . .. i'~..' V~ I cung I' J ". 'ong l'li..:-' .n" C... ~ _- ..-·. I..ha ch -' Q.IIlUyeill con. .."..' '-h Th~ thi tm11l'1IOi'...Q" ch'u "Tinh" ~Nhl1 "Tinh' eo th'e ttl tha:n~. :' 'I'" ". Iii L .. iI.. kinh .·..Il."Tin h" t I..··.IIi.."nh-'..".. _". " [.. h-.-~. '.. .... Tron Kill..::it. I ~ I . .I V'H. . ". .'.:i! ay.~1 '.l''''I' .ItTh •.J.' .. '." . .. .. . .. ~ • . t .QC ~ac .t~'· C. at vU ... t '-L' ._.J uj.. '" .'.b. ..(l.' 'i~. eA . . ..-Ilk.'L. i I'll' I '." I ..:1.'.~ • "ui: -k'. .'~y '-.. 1 . . .' I~ .:t~tnrnen ':'h"~' i-!.. _.

..'-JJa .~ !IlQIU A....xem I~Jn. .•~.. '. '-. fucm q". A'-.li~1un..' 6. ... '. .' (lieu tren day tat..Y'ilill6 n ueu iam.crvll. : .'h·...:'u-d1l ..:"""'---. .' vu'~t D' Q'\~'n-> ho'n--g..' :.:t.t:t".' (!!I .. . nght. :1::. iJ/. .. thien.uyst llii!~tnhu 'ngay nay. kir..I.nOI. n~r"gi m:-_Llll1l!.aI" Jn '.I 1r. '-:.....~I ns h dl . nor" eua mmn.... thai cel' ch.. .. .Ai. . -L"'" !~1~ . .- i 'i! IC!I./'.' '~(~.!llJlu "(LT""..tT -~i!~4' ·t'.Gitl.'1~.:~g.. ..' ph". ~ Db d oanrh nao ch ua enusn 'b.w:Ul.(...._ .... . m.' .._.-..w .. trong elJQc hanh trion ki .. _ay .u~ ..:: ..-..!ILI m :... lam mi)t nha kinh doanh d k \71"' _1 oar uW'_~" '1.1!6'.C 'tre-n.': """. guan. eho'_ ~" inh ~~' Al. . tvoo..b~ a.'! rh .t:. ~~ j' -" ..0 kh' "-.. .... ··'. v:a. i I l -e -.'.".-'..m I":.In .~.. Ina. ~l~ hi 2iu tuemg 't1h..14-.u:crn_g 'VIJ.... 'CO'nh. .:": -~.u~ '~'n' t..ung lue..~.. suy.·3...y . ul k -. I. chinn la IchJl "Tinh" V'~y. dcY...' n h~ .~ii. t- ~. . ".---'b '.Q--...u...1UJLg'.... -+ lI\-..-v'l!~ h ~nh c· II' . "" .. I~ ~ •• tranh Iq. khong phai hoan 'Wan....x 'Io~nUr k--e~ -.m"gng 0lI. .._olli tr~~u"c hi :v mua: ~ quan tit muon mjl". . eo ".-~II~' .lbII/. I .."--: .... . muon r: ~..f/iita 'thlf{rng~.' tif ...o'dd ~ -..-!' J1 __ . lb) I _ . dtnb ~'rA n. ..!.. ·"U .-). to_. . --"""""" Lq.'o.!i. -81·' .I q'U€1 .. 11 III .:- .m·~t .y' W. 11.. ho ." " a"t "Ph.t..... gt. ung t:~:' n .l!' . t~p Nhimg "hee" lai ca~nphai "Tinh". Llcfy d.. Illy cUa mlnh chua dij Ide :xoay vang.'IJ].: .L ~ ""'~ '.. U"ji .. nhu v~y~ N gay nay. 0. nh-rm. ..~-.ng-.l~ .I '.ng -_-h·'. _.. CruJ..--.g nha kinh doanh eb.U d. 'I ...-hi] ~U~ B--'~! '_..:" .I_. 01 . ..'1-" .·. . Him eho 't~i' . .._uc I~ lean -..I~' ![]7' "'.g" ta con th~~u 'mOt di~u~ do.{.-.tU .. -...._ nrueu t'h':-..iL.. . bay . t -..o b -'.'tl'm m't ma nhm ban qua.!' .-.:"'...."'h"'" Ie· -. 1 Co iii ". T' -1'~'~~1 ue ~u~.ph ar r .'...~ '''_ J!l ..-·U.i". nhien ca. -"i'.00' Ul. l:!"> tblem sa:ng u-~P' 'yt. . JLUC ~JaI' .. . ..On ~U" . l.'uu.c:S~I vun tfch. lFU .. .. cao ....!!!._:if:."'" "".' .khi'. 4·. C-Jllln.uJ.-. h()~... . . - 'iI"'~"rMO'" 1L!. -.!!I ~ '..c.g ~n....m. can dam sana tao em :m {1:i" Nhunz m'u6n lam Q.. . tui' liy cal 'thuAn '\". .. .lh _ '.~.h ~.l.n ..'Li~ ro'x X~Ujlng'j. ...~: I~JU.::i''''. '.-.1 iUem b k ".-.y vlv.a.. . h.Nm. ...2'r Ultg~ .!.. rre '_' ..{I.DJ. ~lA~1Il'1i"rI'I " hi~.n phai ~!dong........nang ah I uc e'h--).0][ rang. ..'f' iI -c·' .IJl'Qicien nrueu.... '. i.·..g~.: . 'tri. nh~ n. .M~lLIIl.. '-D"cll... '~ ...... 'U.~ .~n... mb r9ng./1II. .. U !JtJllwU.~n Wl. 'tLY'\~... m..J.~ 'R." ..:.'t . kinh doanh leua. lun id'lk:~~ich v d II!I _ .~! v_....-.. 1 L\n~l' "Ii~M.ua. ~'iIl... - .IillUJ!l . I '.t--. .n 44 . nong ...ren...' .~ ti -.mue ' -' -.. '_'. - - - - '\I' 1I.. t"ugng' t:ntng '~rmtam th N~~'"uin. I . ' .o~!c _.I'U"":i rang quan. .."U'.~tIt' nhi An. - m:y' 'ma.~" i ~.. __~ 1\.-:'u!~.~. u.-._'iIl.I "'I' 11I"i!I1~O c"i" ''-. ~: .~. I ".: 'tr-'~ b . Oy.. d . .i..- . ..W..i'1'!o..."L'i~ l :'.-g.- . J!: . chi'n mruJol~..1. '.'. .yA._]]co "Tai"... ~.'. -I..'LJ{' b'''.)(·'..ib -"i'1.j~..~' s " ..l 11_..j. . . ~ .iii.hi.. ~.[(a'c'nhilng:'_-."!~: [!I.J" . ..p:. ~ ta d~. ...an ...lILY! 00 il-Xt'. . -----Y'u =y..iU dai l.._ · n hoog mua ~J~JJ..... eon g..:i' l~ - ~' ~ .!!'n_ Wy..._ ylU.~ .g It' gay ... -:3: . ram an.. cron. ·d"uy!..... ~in-'-l-). 'w"..~" 'h .. :m}nh g~p 'trn :ng"j Is Vi.OC.trong F )"t."}!} . . -~.0. 'N. IU \. A'-n' :-h: .aq--an'~'~·1___"~ 1 \.. h-".!!!. __ ~'~l'Cl .. ' .--. ~~i .. ma lam sao c6 alllQ'C' "Tai' ~di e'U duy nb1i:t 1a b9C...IlUJILO .Itbai .ti!.. ..go. .. .d'. _2lL gatp.ft. .A._'..~ .l.."'" 1. __ "UI .- ~I '?' • .. . anh' ~I.o~c. ._-.thuane tiiu sue'.' ~".' .Q.. .. --"hn . _. nghta .a'~ xet diieu '1.i"'--Ir.if. ~...' - e ~- --I . kinh doanh c~. liI ooann . .' r ~I . I .. :" •• 'Ii-~l-!C'll~ "to-.non .-"8r. -__ . .'.'1""~".k.cAn phat t:ri!en nhanh s:~ nghiep.' .eu dtt~c 'nhUng yeu .J!.£".~~.

'.. _. ' . lufj'D "{. '" LU'dIlg'" eho .~ -. 1. .·e Igp c."' 'W...... d· al~V. .'i JL in .en .'. ~ ~. I'. 'g ' ' -..A...-.I!! "- .I.Ji: _"-" T. - - -- - _" - - - . .U i '1£'1"' 'Vi.: 'odtC tb'a't' -..1.!!l.'..~.t"~· . eon . B ..uiJ:ng phap "Ti nh ....C. Ji. tvonc:' kinh Dich lam eho 'nm~M ..:'!:~~n UJ ' \ d~a:n d-':rt.'.1'. '-"'h"'':':.i~p vit. 00 can.:!iJ . y. MI"' ..".. e- ]I .._Jln__g .s(~.~.a.' .. I"". h:t" xnong f)' .H.. 'b-" "n: .L_l!iHI!'Q ~~'n' I..-.ial.~~ .~.£.. ·h·?' 11..]' 'd" .b" I. -- j) ki. i"" ::.:~..11)"" _.hai hanh Id_'ona ar . _~..l...... '.' 'L!.( "hC' 'd"§ d . .~'I'''<..).l~ctcchf/"~Tilnhl'thI khong '~h€!d11O:c. ." . 'Nhr~\. .y<nzhla . j. ~ _ _ t' . ram h n h .§.'.-!I' VOl'".e"u lillo :ng ... 'Kh"""1.: . '_ _''1.\··/"t'..= • A.k .:' ]lC . . eh 1. gay go. .~.lilY .ng 'x1e:'t 1~ minh chang? Nh'ilng Id~!ngfl.u~n~cae ~ ng' III . C. .n6....~1 X][ r 'nghiep. ..... - •. .u~ TI.. I.~_ h' l':'5iy. ..i..1. ~. 19] .- I 1 '. .-. <.!J I~ t.1 l~'. '_' va.... ~.-.." "'-h··.'h.~' th "'!'t':--ill 13. C"-'h' "..iiJ..-" '-" .i!:::)' . " .. ~m .Cat. .: .'. qusn . -k'~' .._.' uy . a.ng vQi th. !...'. . ---- -dl:.f~ ue A .. .}. 'n/.!!.-~.-..p ""'h'""'" ru .··-. "'...~""~" nr ling.n m.L b .Y..~.L J!..._ .~. thi trong kinh dOBJDh ~[l(Jn.'-I"': ng -'.." " "'' 8~C. . Tilu S'ue eho hi~t p...!....'-'h'-.t'i~{ ~ ""U_{A. '. ":'.. 1.. n\~~]' J:J.. "8' ew. l§. '0' ".g b '-b':" 1' ay'."'" . I I - - _- -- - - --- ~ - - . II.aC r6i trong kinh -.. uau n. P 8:].."!! Iq.II'"'!'..·-:·h'h' . d .' .. I~'.~..elm 'DO ._ y. . : ~:". g_ ~.. ~~Ol I" :k.!llJl. _ ....![}I can..' suy tu ... I " ("~. u •. " ·~. ~II _'L.4 .i. _'~. ~ 'Y}' . .A.'.lh p at . "them 1M Ituff g'.. . .." I i •• 1 . th.~y ····l'~:P..g'.in d. de tu thi:n I' • -.. "t.o ': nh ' ~tl". IT JL l'.Sn". _. ...1..!i:._ J - ~.~'h'".. - . I UIV'U"...ll:Y'~t sac ..ll .· CJlJ[O uay:R~'uU .~et"... y.. c .J!!yn. ~p phru nh~g dinh tr~'i kho khan. . ~.' 1 ~~~l l!.O"1O'ia~ao husn c~ha. .. . c~Ua~ _. ·-:hi· 'I1I"f'IJ"'nh"..'. ba:n.... kho khan.'lnn suy .tA. '~_1Lh...18 m..t"i.' I ~1 '!!.Gia .~ ~'JI!'9"' to' A. '.V--. oan ne . quan sa:' m'Q..ll .~ th ~c -" sueau . t-.' neu ng .. c"" . mn.i'.ot q'.. ~~.'i ("Ti' .__) ._~n h .rtam .I y.'.~..'.". nghi .t nha -I' inh ·d-·.r. ""-I-. •. J!J .. '[. h:.'..h' .. .. Uta trinh hoan thien ban thin ta... ."'--h" .<van'..' '"..lll ""--"1'''.. . -~Inh-'.. "..i.'<h'~'.it :6:' p.0":n·· (f!?' 1\J..-.IC' sinh 'kJ~" htr chung ta day) trong hanh iali)ng kinh doanh n tIn.-cong"" . .:._J.'.' '...' II!. h .UiTli·.: thsm .'" n.u...)~n 00 can p'hI_7' !llI:i"Tf'II. neu [J. -- .:i' ..uy ...I. .....lI!..-' .~ . '. ..<Cl..:.~u Sue.'iIl"ii 'b--"U-I' on. ""ilL __ Iial JL ~n. . ov Wl~_..!iQ!I. them '_' ..P' u voi "'-hT'de .-. 01 'I·-. .. Inui nhu nao khi g.. "..'. iI!...1" IU . 0 C" UllUl "'' . .'::::...~\ S:'c'·t.m.~ . '.!\.eh'[1.lJ!.. dO~lI. .. I. .uC " ~.o.~ '.x. '" .e.. ":(~'···'h" .au.... N.~.'l.~ kinh deanb 'I"" muc rd'.m 't'i" Jh-."] . . _. th:~!·" ang .M~ong 1(" pial .'t".Jll viec.it').. c..Ig _.gh.. co mot qua tn . lans 1""'. ._E I. :s... . nhi doanh:". -" suy ".a Ich" I l .""".lILa:~'"Il"'I!.!€!. t'tren.. ~ ual iii ." " j' :!!.. " "'~I' khong" hoe d."-" itt.ang d' "::t n.A.." ·.JJJng_o pu. I" 1. 'f.k J't h'i_".gam n. ~ ""." 't:." ..!.p mlQits~ dbih tr~. '.!l'(_ ... ·h. - - -' ~ • . llu"""y.. ...._i. l~' -." ".·t:~I'ffir:ll' ..

'~ 'I' _. -'.llE_"i.Ii.j'n'. '#:'_ u. "h?"aI.C'#J' a giila..." Tu' Cong 1~ h.' .~ Que Ly tri.. '.. ~'.' d~'~ ~ ..\. Itti~iD' "'''U Y":" t-·1II'n'" .• . ~vakhdch bim&'.A:H. ..JI. vOl.uB...-·. si 001 l_ I ..-GlIlJI. ~UJiJl:lCl i:T'n'aifIi'lQi" 11' I!.h nhiem.. .~gpc' Tb.chl..": '. (~an dr a:~lp-.'.". n~' J I'U.."Ii-o·" y.. nao".lY Ido!.~~Io\.gay X.' . -p...1.: I _ = . I" ""'9~~-:: _ V . ~~ ~.I!:#rJ" " ... !C!.l!! O!I."o~'.~<:J!' h dieh n' "0' h ""'.Jw-' . .!.:(~". .~~'~i h '. ..L. P'h"" dO} b~ ill.Ong bat d.ghloi: "Neu trong truCtng.. .~.. A'~ 1. . thuong .gon.I. -I nlg)._".de t..Ii: d.Y " _}" . t~h1!c N. ~ ~ --_ ..thili hien tr.. "if.ua~. u..I} ""' . '. o""!'1l. . _ trea. d/.)J.> ~. •• .'Inl.x_ ".jr. Wll u~~ .' "la 11~' q" 'u'u~tId··..:/: '("B' ~ c .. me b· h.. L::.-../jr-.. thl trong ba di~u trin nen bo coo. ... tll~G... ._ 4i~~':n..._A..ULil eua Kh6n.. :f:OJ.i!i...". 1!ll!'1 !... ..'. . . .:o~· j. t '... "".i!Wi[~~ar' p'h&:n: . '_.._ :1'" '~. bl:lU"i.. Vv _ :l" .L~"...--~ - f~!U . .g' phu . chtfn :11. ~iI.~.1 ~ IA'o"'.tr'llfl~.oi: "Trong trti.6n..'~'a··:·": . .trong hai ..!." '" : .TrOn .·"..~ -..~ '_'~i'.om..: .' bin: ..1 CI -"!...' .liai . I .'..: h ~.. n·6i:: ':~Trkthue. ·~1..?J'.A.~ an..ddu . .._ .'•.' 1.'1O~.![..lMlt. 't:.. . -..~." 46 ..lai. nao 'trLfac?j~'. . .n01/. I I I~ . tht khens k C'h:I'i"~ tha . _ khling cbe .uy!et:: "-Til xJla t&i nay ai .. ma phai hi di.hlt ...iI:'~·~11.a(~ :n.tit..fI& pbd' siil chilltn vlli ~g '''1 til~n. ~ . .._.L· .ifJ... "."'~CI' ~~IJ.t[lr~eElu danh :n.6.'':. .'.oi 6ng 'noli mOlt eaeh Iqua q.'.. .e... _.. Kh6ng .' b...'..U'~!" m ''i''~1l. . . r.ilf!ll. 'lI. . Q.c'b'.. • !l1"...0"..'p'-'hm duat: '~IOngl'< dan tin .'"L~'ln·Q7' t!?~ .'1/J."N/ui' '..tllLd Ulill 'li ~ JL~ ~ . h·' '·.' hop b§t dale di.:r uIl ~ . chinh tri.'. _ . .t .ttr luan v'.u..~)~ Sau d16 'hoc 'tro P .. . ".n pet' NgutJI: ... C.U!.un tftitng 'v_g M. ..:' cfj' ... Icua oDg 1a Ttlir (~6n...!!'J' ~ .. _~ j' . II' ii' .i_. :!"I'U«J.nh bay It t~utlngth\fC. '1fl.i .[~"[l"Y'= ~ jlU! ._!_". ". 1Ig9C'~Xi ~&:biiJP~"gayl""y ""..<CU.~~ n'.g "tft !dap:: '((Bo vi~c binh.iI\.di~u co-n. nguY'Bn tAc..!?IY.'.' ..d.

. .it h-' van. • """' ...ot . ICij:J:.it L-·..J .-~ l..A.-·n.oua '11'" .. -'ll. am JIla ICJ[]11:U-l ill"J '.3...g nn _uC J[B. ~ quai.- - ~I ." kinh ... .~Uu' .n. ". .s: th uO~ !O".!llg h~~ .' j '. A...!! . ~.l "~ .e.doanh ~~ 1\JlU d'..c." '...g eho dim 110 OttliJ. nulac 11'" U 1r..-1fr· t '111--'~~' nhi~'k'I.-' t'1-·!ltlfD..: 'thi'l-" -~_"L~ ·....·t·.'~' ..' ~ B8il ' 'd_Y Xli .~. ae utS lttUe·mra tmh ..JLlI: :. 'ml··~·t ngu . # .. ~~' lUClY .~an·L'o·.. _.UJ. .1"" d'~ . 'J ". chon '.".·U-...it ..? 4 inh .-.l:·:::t . ....ong ._..{1 U'ul VUli kh~'li.di co .'W..- '.. .•'~e cu 'm'~t..2'"1 qUi. -:. PlI...····. b.T!:.. . .~'~'.... . U'UJI.c·t lUJLa. von ·.ahl~'p~ kinh doanhc xet eho ~'~'n eimz .y. ella nn~....·V.l:..--.'_:5 t'-h' • he~a tracn~..~ ~ ..•.luU1..uay... lng V} U " '.t)'""'. ' nh..::.w' H i~. . " ..~ :l.1J. eo .... ..a ." dtJmJt nhan..~ ...· .ll~m . 'I':hll"""~' U~n!1t ..yu 'c' ~ '--~ b.l_ CQ(~.. . 1 _."-./' ·c:rt.h···. . ••• > • i. ". II .:tJJ..t '.C JL. · ·t--'hti. .)..t tog.--1 In.1l :t.~!i:l.. A~ trmh . ui)'~ng.I.. 'Cu. eu --1L. ·mA·tY". eh 'iii' .c:·'"i'·1 A'h...$i:"t.''''h _"Ii"..' ..1k. ·~··t if ..:R~ z.!)l .t·. ~ q.o!" _. i. ... IiI' _..me:ng·._ .g··/ tao p.'UI..t.J!ern. .."''an.4l·~:-_Z.~. !Ueeotns uung U~ kh nao nac'h~'I I~.~.. mO.aC.:Meu Wlg>1 .... ra ".( u1:l3u U'UmlJun 'h'~:~'~ .(Fhi~p·.:...an s .#.::..un._'I!. ~~ .r:ll..• .tJL.. .it.~ ..• ki00-"-.HiJllivn. ·d· I'. .. uytint. . ~lu''!! eh on 'ii"'i6'~ ..-...j..j l[. .IL_ !.'U ·t~.en."..... Jl8U dw.o xi h~i" Nell p·.~' . 'II!.· )...--'.thAn traeh 'obi. _.JU OtL ...' . -.' • t.-V ·'VJ[V . ~.. '.." . b.V<'·~ m···'~_ ..{flAln. . I. mQt ngtfai quan m._-.n"?~ ~ ~'A ~'. ·t-1.... - ..:o Va.. uuJl VOl xa .. ~·t-.~ .....A...~.--iI.Ung tha v6n liti!ng va thi. ". '.. -. a11?' . I""i"ni'rlki P''-"h-')~'i'rU0ID'.A AI '1N~ . ~I~ Iii! .. -. .--. .··· la"? y-.d' t·Iroi ~ nu6'c'::'tl\lfQing ~ Tr"~: Il..' '~ki....:'..J!'~ .. t-. .___ .' " 'O""it' _..~~~.'....rt-.c-A-: 'I -1.-. 1.' -.. I.l·. t'""'~'· '1I'~' kh ong _ilh rna .flonthuone t....Xll(lng: '~VO:n. ~.huc .. ..--JV _.... .."cc m······ . .......< '1. :. : l...h-··. •. 'q""-Uru...e.:.. ha quai Ul Doal.. _" ..::... .' am ..c~U ..·.. -': ll.. t""" oam .C..."""...._. . ·...- 1.. I. uta!a .. ~ . '~l..00 iai~ cno xa I·: 'Va -tAt ~ . . .. cA'n . I -n· ": ... Uu.. sm dc ..or n~~i q ·uan !yr xi :n!._ .-._ ..tbi. _'~ ~.= ..o. I!..~· ·t-· :~'~/> 1-'1 .p:bai thuc ... i . I!I i ..-~• .:" VIe-t·· ::: (!'iT'. .Jla:tM.~"lIY un .. '..O'" .-2 .ii!I..§.."k·-...u.JlUuD.oD. u!"".. ' ' i··h' 'h ' .ttC .Q ...U'~·~ b'~ __.). .( .Ai-R ~"..~I"~ .."!.I! ~ !I' U.' :. .g .A.... ~:..1(... .. '~ • ...j._:~y~~ .:\'-..1.(' .e tho ~ .~i. ..-. JlllI..·~·~·~lI.altJ\ nga:y MY ~ m~. -' .·..CI...-.~I. .__:. . 1_ 1 ll...Y.:. nan..-.th!~ thi nh...::'Lil~..UJU:f . Jill' I:R...:l.~.ue:m ·--·:c. ... "q' I·. } 47 . h "" ··..:. _.. ': y~. an ~'..JU'h II!I!'~# IWth .2. "'h .... . ..Q .I.". b~.. I ">:!C .ill. C:'.. . _ _ ·dang· dU9't gQi la ·mO·.£' A'~ . ~J...A~"1". --- .UOI.6 .1 ~ . ..g SmIJg .HJ.u. ".. I'. . "": 'h'1~t-n"" tr:..J.~. lUlL~-:n.~:~" t . 'h'I'~~ "1:" giam...__ ~~....' .~ Jll-an IdnIt ~~ .J. .~: - - I .. ." .. -!...jIn._ "i'.uan Jtftd'~ bi. ·t1lii...'1ii?t 'i!"i. ." '.c.C I'. ~"... r' . ._-". . L .. ..~Il'9n IJ.•. ·D. v ·t--I·~· Lt.~ '" dieh n.. ~L C.VJ ~ .'. -"..l.JLIi a~&'n' ·n··tt~. iOll ·h·i!· a..t nha qua'n [y doanh nghi~~p 'chin . hr noa nh''i VI. ulu'UPI ~ ue l:q ..·.rm'ITsan 'n.. !ULll eo m: _.m.iet.-t'_·. A.~~i'io. ~ .j'n· ..1..' . 1-. . m ~ a ..J!.J~~ c -1.m. •• • • .. h'.'V' ..... tht 1 '..·.~.IlU. .n..• _t. etnien t .(!i.." .~' .1 •.IUll" .(F]i~ mao..Imy~. ...11-..i!!" . an w-8...i hi.-'1 ·w'...J.t· .'.i._A-ACi r ·D~ . ....Y'U J • "- __ -_ •• __ "_ .-'.Tr--" ':'ong .'\1. d-~l"?( . J' ..l~.. .'..'...'y .. ..~~ .~ V.I( .han :-..i Ido":~-::t. ru.<.y.~E~ ~.. d._ i". ·.y.!~ .... g)'?' Trac'b nhi~m 0..~-N·······. d. .#t) .ill· ... '.....' ban sle' san xua.ru..~~n ...llUi IIj.""-'""Ot . v' zh ~.. 'C .. 'nUae· ~i"_L ~'~ ~i'" ~ I'Q-'-.:. - .Im ch." Ui~. 'l..• ..l1111]Jl '.lll~.. 'C- L.UU.~n dai. -- . h'.( ''''-'l.Y 'xi n. · I -el -·Y.. ..\-.. .. . Dh. th'~ t-·-CiI<t~.~ ~'J'~b a. l:ieIlg~.L"~ .j' LA m-~fi·t]_ . ~~-...... I."ti~ 'b'('o .• ... -. y~·n·· ..~·~' uan.'.·· W 1 ' u .IlUJ.c'. uUIQ'C C.· m. Cj4-l CO . ue -L'. ng JI~]~ I '~'~j 1 '. d!'o. ".em cua. i •.e" '".·~:g(t·-. "..l...:l.:o-~·"'.. . . .......i~jn!.i'j{A' "'! .. I...L.. ib la hai dlfn thln.-....Il. d' il!"ii oCi.'i. 1'1"'"'. ~...\..ng ·trw..f. ... 0 'm. kia" 06 'feb gll?' 'Thong xi hO..khi. 1'- que Lj. I _I'uvug v. nhien i• iI' ' " 'kj.'" . 1. H-.-:-·~.d··~ ".. C-iJ) -uy t.1 • ." ~. • "..g U~..t .A..(:l1 ( • AO~J." . •1 III .f.. 1 ..i'!!I'h Jl~__ Q!""'_ d·' quan t'trong.' m2... ill __ ' I. -l~ met van . .l cua.t:"'Z-..t·ren' . 1-r1J.. Eat ...t!.a.. ·u.... ~ '""..~ ..g~.. -.lU. r.... -.'o . _"~I .. .g-.. ~.~.JI tren.. .'n 'h th'~~' .." . .....chi'nh 18 ('uy t~fn" (Gill ~ "'::h-Ir" In ... ella Ong' eta la. m..' .'1k._.. UJL!llem.o--t.~~ .g.yc_:ra!l..-' .... quan 1'" Y " .. . ia" trOl· 'ull1m.."-" .5f.. .."...<'g. iti. .. ibti-l.1......_~ .. '2'.m.. ~b' ·j·'·.~t va.. il.- ..IlllUyl1 ~ ·a' kinh >~c eh ..t:. u~ .'0 1~ .·...'.'-. trong ba di~lll ki~n hi. ..

CdC_" -b~I!C ..th'u d.()it mmhh ti.~'if:1u-:. itlt1(tC traeh ooji."ch-'" .t~ythee th.- .i}i.. ..t. ..• $.. .do..ceon ngucd tu ben ngom. .e Lj eua. . "'0'":_ di (hanh -..in 06 th~ gill dll~e ban.f'"' ..~I... n·~" '1" -.~ uo~:t M'Q"t Cd!.y theo dong £) 'tru9c tranh k A·· . eua.~u il).:va 811.:ng 'tCt m9.. ~. 'if.. nha 'quan ly' doanh n. il! d'~""'.~~ .LI' ".long thue :hien.g' hien dai gi.t ...~. ra tru6c m"t ban. ia wng .. • .LL. .~ th$nt chi k.it~.. ~. ~uy":in ''1J. ri~uban v. UkJng.. §. ban" . .h" I' U .' ~:_ ...cbiec .thuyen ~o dang tranh dong nW1C: di' di"..o~.. .g' ch...~ -.6~ nay. -~~ (j ~~'!l1 :. kinh Djeh Iai con :n6i:' ~ef ~j chi vang v\o !r!t ~~LJl ~~UJi ve - me h.ng .I1i'.. m.".~...-~'~. w..tht. ~ iii se dt. " Dung tui' 't1JDn. nghia ilia.6n.t ~~ "tU$t..uOC .. ._. .'. M 1.. tren tbuang tru[nlg~ co 'Vo so' di. d'!C'lY''-' lI!...i'. ..~. . 42. · _"at t'h?" ma th .:1" cno'"li'Yn~~ P ...' ru ."'. fI:e'm.~ .l. o·· . .0 !iI ''". ~a~ yjjl'n b.JJUll.'iA~ " a.~u .Ii'i!'h'-"'. ~' -.eh '.o~n.IU1.iliA'" th~ IIWn ~-n ~Il!. may nam g'in....~~'~}l: . oieu t6t !O'8!p.: .... ] " .§" 't~e~"h..'.".- .--ong gt. nghfa: nu.·." 4." "' i '1i'!I' '.I" ~ . uleu ram 0.. ".x..~.' . cha:t trong saeh . '- I •• ~iO'O.fc t.chinh...." ~'.on. ~ .. uy tin) kho. Trin thlictng trIiOng".~'n b_ ~I~ -# .hi .irt dlti1C 'tiae.ai thich cau n. .a)" d i'v.C): ._.~.EIl SUJ ngm ·t' h~1 sau SaC.._. 'Qu.'" .nao d:e' kiem ra tien" khi c6 mo't vai dfu. - • ~'"'" . tnoi. rninh.m.d.A.'.ch&n er-n'1l th..c.ghi~'P 'kh._ ." I~C '1". t'-h'-..de :giu' 'UY tin. se til'tit bi SU~' V'O':Ilg'.y-'~n~. thanh co:ng· cu6i C_~:~'WilI'[t cha.lS~m. ' . .' ~'Io!ng' ~._e -'~!_].~~n trong sang 'I-:Il kh _' u6c. _ 8 lJJJtiti:JJJ!LIJ n~~U!.!!! • <to! ~. nguy.Jiutmg w. ~~'tram.W....'m." ". .{lt mtnh tien blJoc~~ kho.~ lea Mung' thuong gia kheng ~in.~..a'urlC..

. 'I~' I' . c'in phAi cO 'm tu~...t.'.IQ Vii~i.·."u.g c*Y' vao eae A ":""1' 11'y.gd. .chAng ... qua.-ri.) "'El~j. 2. . IJiu ~ dai.' I .~ em.. lam In :kJim..UlIJ. "m . t ~I ..ni~m nay ma 'tha. O~l .. dang.chmh 1& "v6 tin. u~.~ il:'!''Jj .Boi vl 'mi'y Dam . ' 'UJ~." V'" .ua thuang' truiJn. . . . Call :no·m 'nay' d. eh l'j I. h~!~. thf@m. 't. 0.: LIILoI~~.....'.. UU~!L.y. U" "" ~j. U. 'il:l"S by rI '~...i.·~)j.(to ".'~ W.Uj[ . mi. A'~'.j.... hiu c.~J' nay'~.:li.a.f!~tUll~l6'u _" v ...I"':I~. bit £ill.. V' _I~ __ ..M tt I' . t.~J3j..'. Kh.th~~.~Q-'~ tao _~v ~6'na V~' [~~.ngrna k" qua tnu vao rat it.. 1. "et ~.. nlnmg xet :ky .'he '.~ D' Ii.:t.~ n.~.6i d~.truGC.!~)a.ong bi~t h..'!!._ 'i. ~u hia ._·..'... san'.~. 1 49 . • '" h. ..". t. l . ~l~ .-. co ehut ~~B..a..u.I1L:. l. ..'i i' .(Ii 'h). h hay "fRl...'. iIi. l~. di. ." """ .R1.11 t-h'.i~n tLia~n.. chi . .p~'1Uf ~ nhan qlUSl'ng nhin y~.a quw ~.g' ngay nay. kh.: .(~: 'rib' ha '_:-1 ~ quan lLk. I '.g~:!i"'_ :"!j)Cfli'l'lII'w".. hi tu~.day? IV da.... "..I. " . sl/ . qua.d! "Lam an bay gi.'~' JIl.!' ~a-.~..do ai.(mg la sl}' . . phI.L II!.:..6 'khan '.1L.U.!(}.y~ to. iii..~.~m' m A~:' 'p.n~~I'iiii..thoi gian..Q. Thi uub-ng' hl~n gi"O'J' hoan toan tron.y vao Cal gJ.. phai trong Ii: :'._.y '1~..'O..c.ng? (!f.u~'niQ1 . nhung theo . xu the c.U. . ~ ·. 0.00 gi. (ii.w. ~ '~ .~j I'· ~ ~ ~'.. .! xm de Kttat 'm'~it naeu.thufJnl Uhm phen than th.n 00 'tin haY' kh.I ! it I .. .de dang . I~ ·.0 la.~ trf 8'] 1 ~ • '-" ~ J ~'i' 'i ·'7_~1l~U.dI . mOt nha kinh doanh ctJ.c'n phil.g.. 5~1U..

d.~~.g phai Ia 'Vi~cd.p. :m."".. 'th....."'.a. 'ubi.. ~ 50 . thm blnh~ T~'.' thiJn mfit cbRt·1Il se 41. ttiI bit ld1a . VO 8:1/.n th~ trtlOng eanh tranh iqu~ritl]i~t nay~ muo:n.Ti(111: 8ullll. 'r-6i n~n.. Y muon :no[j[ :r&ng" mli). ' ".w.1 ai .nghia: '~Ly titHl Thm~.ITUJ"" ..:iI.StllJiP .' . .u'thac'tl 'thuc tji'n :r6[j[ thli S8lU (1:6 [se xuit hien cue dDiil-1 an.la Thai. ~~ .. cd' thuc hi eli thai~:th(U: [dii" tholng diL'~~-d'~ch.) sau khi t.g..' b" can Ai 110' ue..chltin bai t£f . ~ di~m. ..Ang' 'mai l~c mQ:t diSi I! !!II. nhrrm..i!M I:. bmh an. c6 t'h~ lien tue d. Thy nhien.'t-ac~ ma sau d[Dm6i an..'[h:lln [diu lautre XRc dinh tru:oc.~ l.Dl:'..r. Wi'" 6~-.. L cue mHIAI~IlA. bao ham Y' 'tu&ng hanh thong v.'L. .rw...: .' ail. ti.".Y xi nghi~p kinh dioanh.". <t:Mua· r th.vllnlllMg' Que' Thai.quMtFllY~ . Trang khi mit trui mlH :ngay m'l)1t dtt~.g no lVC gian 'lthg d~~n.iei. Thai t(ic llii3. que 'T:hai trong kinh D~cll vi~t: ltLj nhi Thai" nhi@n h(iu an..£ ~ ""'A.!!. vi~c nay' nhit d~nJbkh6n. ~ • I.2. p:I.(ffig~~''vi. 6i ~w #'J'an" e . r6ii da [qua. . tr.[00" m~t..t :nha kinh doanh.9. qua. ".. ~ ~~ !! . ~~.e -CiI"CTIl.g thOM mai va.. B. toan va hsnh thon. JH~~-!" .A ''''_.iu [chi cuot (j.& nha [quan 1. khi c mue ti_..d[~h'UOng th'lJ 8:1. diy":'.~.% hanh th!on. [chuy~n ric..1 THi' giai' ilotpI.CUB..ang v~Y). u.dang.'bM h~g' .'" .":lI· L ..eu n. cd. 'tri.

l~ l! _. n.iI' .... .I...hien nhi .-II1L.__ ). III ..··· .~. ~.dlt(ln.:1"".·.' 1 --h' .m.f~ xem t· . mar thanh.'~g th.&'iI{O~. .era kinh "I.""" LG.d . ..'j..nn.'. v 00...p..~c .c6 .llu"~ .e.-'I~t.1. I '.t'.-"Y'\~~" . --" . c:1jc thm lai" trong .' d:i.D!~..).:L~ .~.ru. 51 .~L "'-' di 1Ii.iIIi.. 4. nhan..• • •..». j-&.6 ehfnh Hi.. . h·). • • • I~ ... ~_U~ Ml"""v ).1JJtau.:·Iou "'Ui..~ t~':rlI'O" .:..~.:~'i~'G' ha ....t..I.·. hanh .lJl!. ~UW 'nuh~ .SUufttt"-. O\''itrl·]· d···rl_ (U}.'.~. giiao..9'111. • - I • .u f:ll.JlJ~6'I'-lIi. mot 'vAn d~ 'ma...'.A~ ~l-.~ I J' • .. ""0' '.(t. ha t...•..... . ~ .~ l~' ~~: • -. .I.dU..n~olai. . t'-h.'... va cling' n g~.~. Dr u .~ .t lanh h nh th··!i ID. -''If.·I.ul. 'XlJin-. r -.' dit.!U. ~ t.u.-..(IIi! kluio.""." (~." th IUI.i'...11':: hai hoa &n I!!J:III.a~~ctil. ..lI"" .Tr[en va d. '_\ : t::......:)j i~ .. b.'jIl. 'G'- .- 'I...z.•• ~. (u. nhau nhfJ do.. 'Il-.l.ll~.'7' __ ' nay') thfu ma~. .ry:n. ' :-'h~'-:· . niT' . _..l..•• ~.. '_' .li:j. eaen quan ..J:.I r.t.t ti. 'e~'\9ii mo~ i ng-~Iy'm~t 'l!l[U.ull w" ' d.co th~' d~.. .{ti . l -1"'-'- .hanh . Aut . ...~~"ff_thi I bAr.~ c..oa..".not .tu V'~ v{it .g~'.~n "11. l'~' .mau 'thu~.~._' ...-:' i._ n"..•."-~~ (1'.. '!I'".T"-~o nen CIJC. 'h-·~. . )..i"!i.. !u ~ '..~J!..' 111}. • •. .._~.~~ 11...eil d&i m. () -iQ: - . •.~.l.9P ~<C nhau.. III _ ll~~:i !~ll • "~~ I. iI1i'I ...A ."6 -.jl.nen . .g~' niJ'oat nhi iJ: .: noe ..:y") nguon . ctla no~ '!'i'.e· . .. L'''"" ...1t"'..'JI]..-u€ Thai eon khuven e~bUn.-... v···~("Ji"ii. . :r . ~~...~o.-._ -" ....'i ... .. ~t.!ll...:~ ~ . . I gil'" ._ ··~··...UI .~Ji'e'!if -.ilkl . a ph 2.-. d'~'h 109.~. xi na:'hie~p"..' ...lftll¥t-" 'O~il Hao q-ue.¥ ''II::r::.th~ thav .y. 'I A..~ .L. -...em m6':m UU . irl.121. ·[u! ..4J.~~~qr. kinh... .e . ..w.~..'.#_ ....: L!' .J... '_"' •• . . qUaJlIi 't'f-O.1..1...""U."_...Ii.r. __ l.w..l..IlIl:QI" id:. . dich n .. uiu" W.'~ . "b~ '.O':.ClII.y kinh doanh lam tm.: nha g" UU. . am.ng'.• . tIc ..' ULlIl.:"t'i val .. :A--. .iji 'Va.l.lam ~'b-: XI..~~t: W.~..6...": 'i._8 .+-.)." .. .PCoO'" 'kb...~ ...CI i--1~-_.'.Ji. ..u_ Vi.. ~ '"." ~tt.co c:m . nha doanh a~.IJ. ~ ien VUJ -W.:W.m~ '~rongta.~1 cue mi?n Hbi.1l.tiiu. I! nh81u _: I.<'!/t.. .U.h""~ 8-m'" tron a4~~. M VI..I!1i~i 1A + I. . ...~ .'. ··1.cung m. . df-~i t'.• -----i).o~'g:'-n'm~g':..p. . III Ig~~ • "~Tr'o:ng dUil...-..'I'L.l ."'.-'h:" . ..wA tt''.)IJJJ. '" t"":" ...'ltai giao 'iI.... _.!' ': ._... s'~n'g::c mOl kh.t' Vl~C ~.Ilti:tn. le.'. uDleU . ..• m~jj. t ru..:l •. .. !Il~'n ":""'1.t\n1" tro(llg :m~ ma ngoru thu~n.."!!L!. t: 'l~ln~:?a gLOO n..l.. ~ ~ .. -..:.~·:~o UU:... nhau ma van vat hanh 'tho..q"':udn tit rihl n'r1oai ..!~' " '!liT').~r '..ri.·. ta:: -# _.1I!·. til~:V .F..1 va I eo thg''.f!. ..'....~. '1"..t den Sl%l (II ...i\E'.-'" .!tm va tho' thach..~.~~ !!!. '.. . 'om van 'V~t :m.tfiu'l.Thai....:i -~ ..! (!I. ~u.J ~...s: ng' . nQ'ay' m..j." G. ..: An ..~~''L.•" • .~u_.en mal..u.V'i"~a.. ~.. ~. I • .. Kl '. . [reb .thultn. ~J~' -.C la hai v&n.. ..hBl .ffh. ' . .-a. " ". '_ I ~ .JI.o.uslai ~'. W].t:.. 08. .Xl _. T. xi .'. '''~.'i"t~ nhi WJ ~ chi iil'~l'J.. •. . . An mAt.03 rl' . rong m~.. M··. ma' . lI.r.. '..."'il-. . ~ _ .n' IIMiCl I£..u~. ". . -.. "run th m.·. -.t'._.n_g rna ngom . l. 'I! ... • ."'"".h~ "h·'" d· 'l: 'T~-'F.a·. va b· ...-... . -"i~' ..--. IIIII~ I . ~ri' .....~' von '"'' owl 'I.~' ~Nfji ..[ ..'~. " . ..I~n.i r.U ~u!...:A...1 Db' ~Iil" ii'ii'~'m" yet d ~'.. "... 'n'.·'.yl [I.. - ~-..G..." •• J i. C o S'':JI .!Il.... .11k :-" hrr .·u~_ . . eua t. eae. ...n·· ~'t1 'n'~iV . .I:) I 'II I~ . -.Il. " ' quan ".. .i"r.. ng' -'!11.n .~' ..11:. .._.~.l aoann..[~ uOO ~rU.. . I.(t' -1~Dl .11.f].! U.'=-h' '. nghi.D..:a.m.. ·.cJ..i.]l'e:p. '(mil!..'!' + ~' '.' .I.. a nang . 1.o".. ..d' t d' !I!.. ~~'I' I th 'n-'g G"'-'"]1[.~ oanh 'Yri"g":'bl.ri1.lit-J~anuOO' .. .t leu.~nao thong qua quy~n.. .1..~ ~.m6~l'a nhau" 'Y'~u6n no. [dl't giao ca. .. ei. gtJ.".I!lJ[lBU..~l" t'hj{ _ ~~IOjy con..I iCII.tulJng . ft::!n '. __~ I" I.m va hanh thJ)~I[~.. . g"lIk._ ~..U ~: II!! .'-.~"iko. u ~-arhO: ."'. :1.~ '!.t.'~ .~ I~'..R .. • .t...2._'long.19n9 nnan luesS(1Dg . -.'.tW a: ~.... .:.. . . h..eh XB.I"'i:'~' '!io.". uDg .":::\ .~_. --__'U. .'hnn10' !!I. ~ QIJ.~xih~ [di~u chinh hieu t lOUD. '. rnai ..~ ngJl_l~'p. ~ ._ .~~I iii'iJif"i'ifli ...fruJ'~ 'TI~'....t'/ 'q.-. ~.ll.·j.'U'll:j.. d. ~ .'.e' ' . ~ !L- .-~ .lw..".. .. vM: 'm. noi .plml 11. ".chl eua..·71' .V. .'R~. b·".

Y..~.iSly''" ~.r!I. 'ta. khru.thi..!l. .o~: ~~ o. - V. . L. .' E I . _.Y' thin..~C th:"l"v'~'n' m'=-f. .'V!!!....•o ll~"'"~ '.. va phw thanh Y"ngh[e j ltign.lI." .iJ v. B ~/..j s'".. .ghit[~..~ lrie':r~ quye't gfuu' chinb nghfa.. "t ~ I ... khi tie tieu tan.QIi.~" .g~.1 U..-_.un: .w.. "tHau nhan (tao [caethuung gia khong ..<U U.tyen. B6i 'v6:.nay' chfnh Iii hsnh . lai" oc\Ic di.. ~'m.c..b'AI' ma co lan~' xam "thea la thieu su thue ai'.go" 'v:.itu _' " ~ [.ic 1~. rna.. 0 •• Jt. -gno""~..~~ 'VI .gl' hi~n."'1..~ 0 if '~~ . ho """'D II!." DUng tu tuBm.t'!!m'~rnQl _____:_.'.~ 10Dg'. At'.oilllw.hll'~lrjI.[. ..IUUV'I' u.:___ _ tat nhien se th..O . kinh doanh 1If'lIe~'ll h~~Jn mJ.!IL~.dSinl~ can ban hillJ IU _.•... -hue .d!t: f~P:hienp ~~hienill.. I~ 0 N~' Lul .'1~!a. p~Jhu~'.h6t thai tinh.. 'that bai.lI. ben ngoai ~ ~ I II ..trong [quan EU'rna ngoai 'tieu nhan.c':h. de 0 . II ~I..it:VLUi '.n.131: 1.~P'~-t~ ._-III. '~. m ~ ~u"'!rniU tin .-l:· -[at .!o. . ~.J.~..!..Y'. _ 1:0.. IUn" . c.o6ng' ru[e:n eua co.trlJ. "Th. ~. ta'm ]o:ng quang minh lcS'fu lac.4..f .. vi the !cOn. cUa 'thuO:c ha mmh. Nhlln01 cr@r. . khieh su .. Hao Cl:U~t(t q Thai.n L'~'m-'. . "-' _ tuang phan.1.the~D9._'VII '_: I mi -040 U.. I.. s~ v..bt:= .' bQ xi' ngWie:P[ se tvO' n~'n 'm~nh va.I~'n suy vong..l...ang'.kh{)'ng-. tht ta:t nhien .' .!eu nhan tie'u vong. d~ ~."t thuc..(iI. .t p1hat tri!~'n den m~t giai doan nao d6" khi d'n...gnhan vi e11.. k~.! 1~ . 0' na""'nb··· a:"""c" ..__A~ 0 I _o~.. d~ .o tra.gu:n".?llUJI.w nhan sV~c6 the lliay 81/ phat tri~n :1dI nghi~p mam trong [00 th.II! aJll._._ . vWlg chi.S Be..n u~C I. - [IIA "U\~ . ..w.p ('H~~n thanh [Dong.ll.l~ .p 'thai :yJ1~D thuang va. hil~u dua xi n. 'I!. _... .. ...:.l . ~ -chinh khf SIi§ bay cao.g· ~A 'a1iH~ l~ .. d~o quan t'll" IOn manh.. 6..i Iquyen 1¢ [cUa icaPI du6i pbaJ [c.g) ~ __ .. :::::t'n h:. buttng-.~~g.~.h.' __. nhi~..nBU ..·: .··p"IY·.ruthfch.t mdn manh..r ve ."..~y mQ. J~guy~n"a ..~" ~_ '--' .n. c ic_ oM.~. dao ti.m. g]idi han" chit bet can mOlt c...U.. ("di@m.c_a .. ''!Ii'~.... ..den cytt~ cau :n6I (~Cu an 'tu nguy" tht se sinh ra tam khinh ~uit~ N'guyen ill:y' cua bi~!nichtlng khuyen. nhung :ne"u 'k'h. .. hmh se ~uay··':. ue '" r!"" '.··... ~.-." dieh 'ng"h~' (~H6' ~d . ~ II. .r .n h. b g . _.t'l.. Nhu .U 1n.. khism hu W:l.t ._. :ngUQ.J!. n~[~ r~~''''''a' m[o"·:.. ~ tam ~. • I ~I . _.J _ .ella xi nghiep m01j ng..:' .. c(~BJ~ se ''Thai Iai". d__ .... u.ro [e~c hi.o. J ~_o.. uy the .u:~.' a'''' V·. _ -_ . :xuat hi~n trang .li.IIl" .thai. _I nh~' 'th[e..«: nhu ..... '!u'~. I 5n I~ ..G_d''Ii<ifri d~ .m~:uo'::-~n' toan xem trQ'ng quan 'tOt lanh gl. [chung ta r.__c' he .~1 ouan ~_y'".iai thfit thue 00.aJ.ong elni 'tTQ[ng .

53 .

.::.' .nUlu 'b".... I llb·t.:!..t ... u~ 'nay 'Ik oao h').'~ ·»JlI~ 'b" _.....) ..U!Jg 1~.}.c..r. q'" um ~""'I""'~'nl' .810 Iric nan cling' .". '_" -..'" roi t. ....U" ~."_rJVT'o CJ.1Ii I ··!I .'F... .. II'E.." . if~ '-. .. '11!.• . • ." '.II'...~'R . am. I~' . •• traug tlba 1Igul'll'liI:m. ''1l U~· B.. ...t hai ohan "DOl vall -:~"t' . ". II!! giong nhu mOt eon Vlt EQI 'tt@.~ ' peA if-:o... I· '.. _.....V. .'_..c_e 1). ~.r Mo..t.···j v·. .... CltL· '_~'l."i. c J[~. Db'.~.... . t'!!''!:Ii~I'~1 .NN~N IKHI CHUA LQ RA S.:4 nM _...:. '" 54 .ng ...A'nn~·h ..UlIL :::t' ~j.....:''. ~ "'. i . . ·. bila .·h··~··.g' nna 'V"··.t"<tn .~·O . (~T"']1'l'.~' ""''''':':::1c'· . th.. 1 . -.'II'i''!< ..... .I ~~~ I'· ·I····'·~··: ~ .. .. ..'!! . J!&'~ '.. ~ --IJ:C.I UliH- .. .ron. I ]1.. .~cI.. t":h'i"~' ..n·: ...... ~ cd' 1fItt··· :.~ a.lOng th I~n .gJ.... ng..-:o··...' . LI· .I.... ':. Ii!!' .' '" PIHIONG IHIO~. ..... E :.. .. 1_.):0 .' C:::. ...-.CO my Ji~ pr :"11'" n~~. . kh ...Io~ '~).1'ii.. •.'~·~i my nna lUlUJIl dOW... ~Wll ru~ '1.:n. '.:.1 .ttgc ._ l'TA4 v '~ t.. I' ..._·bl:· . th.U' Y ClUJ. kinh doanh t'h. '2'1 I-"\':1'. ~·t·"h:{t... M"UYt:=.~ .:I ' toar '. :::tt'. J!/. ""'~)I!. ..: '-'I~'... . ..L.... ch..Iy'l..][ eo ·ml~'....~.'B.(T....~....'.ua I. c.g. (:oV. "." .." "'..?'" ..IUlt:lW.~. kh vng '.n .g'I~·I···. .. B:"'j"} T'.u...~c..ong" . ~~~'"...··· t eh"U·y. .ffi~iii·~1 .c I Iof!.::P:r::· .ep ngu:m c... gu:-:c ".A... cae low (!iy 00 trong .~:AI t'h"'I¥: '.ngu I.oln__g·~_!_Iu'·n~ I:rd Q:t m.. .I_..~ . mall ..._c'l~~ "ng hich 'm'~ t... u~C . .x. .· CD: ..-yi~n. "'. J!!.c6 ......I.l.. 111 . · P'·h··.".. .. c.. '. ·<.... d-·. ..th~ qufin lay chan IS~ ~. kh . pong '"''h''' "-~"-'.'''. ~~Thru la hanh th6ng. c..uJlJl!. _. )I. . g .·d. .. _. m"t nrn5:e trong 80..~. _' ".""" h:an··~' . ~'L." ..t' '. •• i~ . _.!bollllb.m nOL .. :' "''"'....·N·" .il... 'Ii'~' U ...~III .·. . . I .'lFii t..I' (-6 W!U). ·...".. . · U...J!I.. c... v:"....:=Iy . . ··. .~ d· ~ . .".•.. .....".6n JIll:.Pt '...':··. I.. i.t&~...~. Db' ru.... "h' ...·h~··./ L..' ..... .."'. 1n . .Ul ua.-~ ·O:i.'v:1 1L. . ··'. .·· g·· ~~ .. '~i . ~U' l#h'.. I . d' ut}c '. · ·uv. . r. i mo . .:..... 1'.(16ia 'viljc'x~ .ho:ng tllre . _...~"-..h . . " ~.. "j c. : .-ul I. -(J.'...~. "" ...tI'fii'l\G11 i'nr . :. ~n. eon u...~L2' .E...§:'.~..'''.. ~..bit~g' ngtJ)" .. .'.. . ~ .... ···f'\"'.......t1.. .t.. Clu '.#O'· .. ...j. . ".'~ ~... 1" -·.'a:i· k'L.d..b dOanh~..ll....A .~uY'i?n "btnh. . A l' ~ I..' Y 00 "t·.. ~'la ? d·. -'. elms viijc Il:in.." ra "hit c/dm. " •• " ••• >' •••• ". Cu .-~... 'I . ~_ .la .. ~-.-:..nna kinh d" 00' na nom V{1! .I. ti..e:lDCl ClIluy'en sang . l~':::r''L '!'\U!..~:o...... ..~dt'·.ua....t·._ . ' .'b=k::'~hi':. '-............~. -]L" .' y ng~11~ ham ~.. _' th . ~...'r. s~ vijit khong the hanh t.' t? ngai. 'h' d··'·:8n. '11~' ·." h .'-' . 1iif..

g'ms.. Sl~ Yu..~ '.h 0 ]La.-...'LtC ma t'.. . p.ill..~' 'd-:' ...~" . 1.-... .!U".w..e: d"~"" m..~:.<. ..utmg " ...g' gJ. B .ot <~"'~. ." •• :t::F'~:'ni'ti.... .:uon.i "'!'~" . -kh-:-'A~--' '. h ~ ~ ..1. l?rt t.' ]!~l"n~h' e-'p· . ...'.~nh'-" ~ .U. ' --' '-' . .~"'·". .. ".~":.a.. jl. rvflt'-~~T'l-h' ~'b~. ..'. l J!_ ~~J1l«que ~ . l~ill va uU31J 'k"'.' ec- I- '__ . -.l~ m"-'''_"l' -' _'.1!!. ·tr' ~~~.l:...~*' (' ..'" i. w.]11" .~ d· ttt. _ . e'h·~".i'}. _'" . '. .J. .-y.n~hilch theM thuin".4+..'Al.g".. .. P!(.6 '_ KJliJlIUIi ." ~ IPBrT..'.~ -.]i--.}..r.~.. .". .'.._Il-~1 '~ .q.~... ~ Vt1 '~"t' anh. . nh nanr cong nguyt=n nnan CU]J[llJ[ cue. d-I'·"" ..'m·" ..Il" ~T-~/f-1l . ) . .-k-i'lt' ..I" thl 'p•hm cin than tuy.i ".ni..~~.."....--.'. ' . nzhta "N···"'~:""-'~II vong~ n"... sueft clua mlnh 'Via. '.. ..:_ ~ . jI'i'~h'~D'.~m a" ue ~_.....j".... 11. .." M'" 'udm l)..ff... kinh -d..uU. Q" h n~r 13::' it.' U~_.l.. .Uung liL~u."-h .. I J.n_gul.'".L. u~y'" J..l P 0 . . . . nha kinh doanh trill..su' 't-.~ d' .. ~g'..' I f11.' " !OIL: " _ .' ..tsc "J. ...I ~'. h~ .'. I.fl{" .' '1:'" x..i~ 'lUI L.I. .. un.~.'d. 'tOo' . 11-.ong hi.. h:--..."1 ng ]1~ 'ti't Fu c' ! 't. Jui:tl . u. ~ ~ nay ~"t.yltr ..a~.. '~".[. Y '.•.1..·f{t'-: 'h··rnn 'vm th-I~iea' ma''-' ha.. mmh vao trn...)i tC ... Cu J.iiI' . . ~'C ng . " I .. no~ ~ 'C-'..... .' ao 1l(JI '.· ""'"~ 1? . I 1 II ' " . i ' • (.:.' l.."""""..... I - .. _..t'h"~ .. i'li:i ..'..m l"""~'m.~.. ng.._. :':.~. sat.. 'r d.~"'.-:"nh"~.£.P'.1!.E ..-.• I au '." .f10n... '''''~. • I. >~Ii]i...10ng.u... ~....'. '~1. bu(h~ V'ao g6c d§u"~ eh-cr '''Ban ta n. ."'..:".. d ....:ye th U" f5Qn.~f"'-..1 i(.Ul co.]L\'''' .~I.~ rJ-" .~. -~a .~ ..~a:m .a. v -c.lliUC..1!".. .~a:.!Y -..W "h~':?.' va CJIl1. ~ "I.:'1'" 'Ilk.U. .. l. ' I .o !b. - ... -..'t' IWln... .th-..".' . "'~' '.~... iy .1111.~''ilRiJ5''!Il'VIi1 'L l...'k'h .t ..'1' v 1~..fi !l..".'" .' mln"..~ .x. ~-~.. .g ·t' h'.•.c_:1 ch~ "2..s: --.6"TfI' !lA . "~/' vao :M. .t~h~ .:{..' . 1IL u~ 1.". . .••..._O~I_..]l. --.~· '~.~n~ '. '1 . Uu...0 • lLilki~ -I· ·na t'h::-.a. .]18. d' ..!..·'!.. c h'".0.L .o. P '""t tinn nong -..." h .. 'd'..'y... ... em '. u..Ul ~'.i ...n c I die bA4.lJl~ren '...mUll....s.:J..t'. r:. UWlllJliJJ. '1'''' rl'''~~ th th :-hso Iai..ran rh ~ n~. w. I' I~ ~'~ l!!. .... su Iff" ~I'''' (. iL.i..~~ ~ gWJIl. ..~..Il~'.... '.~._....... -? ~ .EtO cam..''~'I~' . 'I.rna .· -h a r OC • r"eiiJl':~ 'i:t~g'-_' h..-.p': '....aLl' ..:.:~'n.I.A. . 1.~'ill ~ ._''' I'). -' " nao Jt£ . c.. ~. frlit"h·· .' .. 1:§..". che mat trf sang'51' _ _ II!! ~~....'. .aue ti'.I~.' B'~'.~-h":(II.'.lL: ~'" i "h'~'" .n~ fl-ra.'.~l. lua. ·~h"" "~'g"' c.-.~... '. _..~. ..\~.y" e"~' . () Iweu ~ weD b:t.l1!. .tI. nan. ___:. ~ o!' ~I!p' . I_. lam '~nl '~hr w ~JJ!!_..a.y dua~ gmiiaf thich ~ Ia m... ..C.' cua '-~:'nh~'. ct..~u. .on. I!1. l d-. . -'.."' ..t='j' qu~ 11 .L.. 1\..vo~g~ f..·... .. CuDg v. -.""Q' .JDlIi tu.'I. ~__. _"... ~l L'lIJIIJl... . .g"n' ~ .'bi""''OtnlD' . .-.':u e ..:''oo.:' 1:1. = .ny ". '-.[lla!l[. ..(:~ .• : I: I i I j'"... It iClun .' thuar loi p" :I'.' I" ll":i i' '. zao uOl 1.o.-:UM '" .i!II ~ .' -. u.... ~ .iI ~..U" Kinh doanh 1a .. .·a~-n'n".g 'loJlie <if eho phuong dang lQi lQC n.a LI ... h1 •.m. 00"-· l". 1" nit""".. '''~~"....•. K. v)...J. . i ..~~~ . c.'":::'t l_'t....uyenno thanh ..!L~ '!c _j. Q I IIJ. 0''''''halti-·'~nh'. ~Il-".. ~~ C:UQC u.aID ~"t:..~ y~-.. .th-"-"~'.. num '0'J.~.'" "I --..]. 1i)'1k." J ~lnl 'd:. d'U~an.. hin IlUiit"tl... .~~..·. ' . .~~..'~ d"uJ thU CftJLIIIJD.e'~- . a· '-h' '=' _ '. " u.'. ..I.."ilh--:i' ".ml ...:"t~h". ···~·4·'i ···h~..'~- I ' ."'-.v ..iQ" ..~ d ~y "J(_ ." canh lhJl." tr 4'""""._.'t..t JIUILIJIJ. ~~ 'Ii :aoi .\ 1'._:li' . _ ~ . ~~'.l.i.. 8'rili'".".1.··ung ~b· 1Ct '. ])"_.0 "H~in he' o 'em "11 !~:Gt lILQC h ~..oaJllllll..-.c. ~ 'R!. Y • I ~.V{)llg.._' .. 'Ii I.... I.. Vhut ". "b chuy.. 1." .h QP trJJl1l CO m~). . ai..~: ).' . .-" "". lR!"9 Iwm.. iii "_'. '..J . ..' thu~n.' '" I.···-'5-' ng . . . h.Q.·~h:...~.. .u...''' ~J' '0' .".' iii'i'~'n' -p. '~~ . }I'~' l~ ·m--I. .h~: .m .:.lk·.:k h .~ nnonzue -~ ._ hay" TI'h~'...... .. B'-'l~I_lLIan..dc-' . ~ yli.JIl .. ~.1¥..~y .. . "h~ .> w.<"..~ .".~IIL d ··~li' th Uf.i..~~ '?. ....."" _' ay ..._ .U.. +-~.• -. - '-oT- ~- ~ ~ .'Ii.n . -h' ~. ' .eJn .'~ ..:iIl.vu vOO .-: di k-.lI\.~ :ill' ":::). ~nguvJ.. ."..JnJ. . iUte' . .n.]l c· u~n __.It.~n ' ih-' :.. ( .~'lnn:1H~ l' . ..~ ..~JJ.....{t . -'... eua -.' 'Vl~Ii\(1i. 1 '" '' '.. ..'.t. .nul.'.g'" am e:hm gOt e§:y..J!. ' h u ."'. .ig'nh--"--en ~Il:r ..R tl1 -L-.UJUIL . I A- ..::t.~~rt» .\J..ii!l g~ ·t· .e k. ~I. Q':' _ B~t.\ _ . C"~" f'" '~P"'~~~-. ~ ~~'1Ik.: . mJI:.".theo : ICiI..a~s:" dieh.. iJat ~~'.-. ..d0 u :U "'~n..l1_lu:ng . ..nOI C<J-IID' ~. 'n~ b'tJj'" ..oJ.' " .D dr-"I}· eno no bl"!.He.....~lP eEl ' 1I.jI~..-..dn~ ... ...'. mh...' . ···:ii. .' '=' .'..' : ..-. 'IF''j' l(~l"li' ....-~ ·.-!:·T'~·' va tiat ulLO'n.::..-t·rCJ "~to..'" if'1"U~".1l1Ji1.mu~n nOI r 'a"-' s~~thl-a-"t'b~ I "-eua n.. 1_QC " '. Til blc la tranh y n:a.'U". Kh····· .lIl_...I!." 't -..~I vong. il. a. .~UVj '? I .--. ".au. .I O'I'rl 'n~.m an lrie g~pcarib dinh ~: kh 10:.1Il:v.".ilAt D6Q.9.~t '-b" ".. I~ r . '-" ' "00' I.luyen..J. -..'oar '" J!LUC.!::!! ]l 'l!.~-...'::: ..m 1~_'" . . I"'-_I~""11:::..~ "._ co ...:' -h" .• ~ I __ jI .~L. ".a.~.!iA ~ . ~...

1I_!J." "...l!iv. J..mlllJJIL...11t'~". . ~. . .. '..._.. .. I~ . !eam Cu. .•...an ian tlh." I [.~ ' Y.n ~ "'..9J.:At.'.: ~ 11_..' '-. ~~ f'-I.. nh .·.lia J se 'th . . "".• [' . ..fcNing kinh I~~.· 1'1 = . ·". ..'.·"l:i..~Jan....( .._ •.U Id'P.. . '... ." zh .'lFri.08.)..- "l '~... ]~ng~ dt)'... ...' • _.ot..i "]f'}'"' '.' ... Vl~C... th~_)} . .:. ..' gh .. ~- _. .ng nh~ th..."...0...'.. .Qi ICOO hoa. ehien trubng. ~ uap: e- _ b ..if.y". s_"'e ng._.. ' .." -n"g" va n" g~:..I..la m.. h t.1loE. ..ot. '. .aL.1 tl! "thut1. !~.~"ul ...• '.:.'..V': kh · eng t"h)!e . .o'1'W.i . .. '-: am _ _]1" ...' Il •.:2. .o"".4. o· .Ci'· .' ua VI khCH]....g th.6 ~ Tr.':'n""g~' ta. .a nhu d.-...'="''''.. '. ..'_:""·d·' nol.. . .~ sh: . . . .• ' . 1 n-~ g'.h:. .J.i-v "~II thi kh"..'...«]l.:. h .- '.!.d .~'..'n cumg 00.-... ~.. '. tbl .O.. 1 I .T"... .... hop 'vai feb lliQi thi .. .. l'..' Icun..n." ~~ .. " t.~~' "j.am long' tao hay doe lai . hn B'} d a kh ~ emma .. .' _ I.'~ ch'ln'h lit Idi~utid .~ s. - ".. J.:.:: . I .01.'. O.." f I.g my. '1 t~ ·t.~ ·~r"Ii""~. ..o'~ifr1 "fI'~ rlW:.. e. C 6' t-h. '""1 i [.~ 'tr~" .~·r n. ' . UUlU ..jj.. ang Jan -.1" " '" . .n." !9 '~ h '1.'..' ... J. JJ."" . ~ . .n u'Z . aU . .n it.. .t d-"~' U'!!.··P E ~. ~ '" k. '-'h' t+:6 k"In h. .!!' . ~. ' ~ ..tT"·h !JLf:u~ ....P V·h~ 1~1:'~]Il--~l:'d '..~ I.WiVJ d.• . ·t' -~.m.IV'" n'li'-t .'. [ .. ~.~ .~.-.._ ~.C. .1. -.1 J ~J •• . t!' '.!" _.c I] '... Iai".. . .· 'lIe ·~~e. .~ ~'~. nen Van hoa d·... _':~"l .-. "'-B·:'f . .. .' i . .i"T·&:nTU' binh phap".. 00'II!V~.4" u1an.. dau rna .' "6:. •.·thl-'._I~... 'll!. '. ......'o:~g IUO 00 'm.. ".tc._. d~'). . A IIJ. ·-~ "'B··I:"/·' . r~i ".i' di tUng~. . [sao .~'HaY-9c. Fi. .'. .1' 5.I'". Ir. r .'hl..•."'d..'... 'C'.: . '..:'.=1' " ..'~. "J' -<j'»' - ~~ ~ I~ 10. ·au._.. .~ .YlIlJll...: nghe xong ' ..V LJtjIL..' . am . kinh doanh . xu a_: ~t' hi L:e' .it ..."..~ '. . . ~am.'.fc j'rI... -s ..'.:.ach'~r"'~ ta.ttI' ~~. . ng .& . 'T"'-rung H ea.ong ta lai noi: '~:Bay 1.6 . u~l}.yd .~. Icon olng' d... t'iIo I"!! ..'. ~ .' Llnu'~~ ._.. gmQng n6i co. ..' .. cam l~ ..":' 'ill-.t~·." i sa uac uuyC sau "II~t... b r t"B·. .ung ".z.« ·t" A' .. '" HOi gran~ mC1 XU(:tI.d~~H."'t. " . .('i' '0'8· U hoa -h.'ii>1lg~' JIL.lZ-(: 11(." .'. ~ ~.~ .te.~"l~n'~'g. ~ ·tc~~~.n. a que . 'j' .'. ~. 'thang tr~n1' ds than Ith& tren di~n thoai v..m. . d. ... .. "1--"" .~ e kh ~ ca nh kh k·h..: 'Ii . ~ I a.' . va vufu mimg. --.ei . ".. t~ --:..'1: nl...'. .· . ~ .. -.all.. . IH3n ndi: '~C6 ly' d(y'J.' Li®. ."'. .. ~.~ta: trUL ltv n.ac.\l.~gll.l."lV·:·'· 1al1".-.. j ~A eil -...J~..:. .rang '.~.i&.~.]11. quyen kinh chen quan tr9ng i Jf. dt . f .~ . i.':" '-.' . ~'.W~ kh2ina' Ct}. r '.<:i: . ng·..·).Ie ong.Ulilll IQ1r1i.'t.. "8" pr'h" ~~ tai '-h'~ 'kh-1_!1 no eh . -.' It.~ -I. '. . '" " ..I!.t 'Ijt ~ -~. h~ e: . n. uuC. ~. ..d:.31 ]~~" 00' ". '" . '.i. $d~ LA" n~·~. .h.01 _I~O . ~ !e'huy:~n. ·. ue._:_d. ..aill 'tOi:: I~ . ' ' •• '.:. ~:i!.'_ ...'y?'tli o.U ~...iI.h'" "'~·j!'~.:Jt . tJ' aen r etren: "Th' i£ thiI d'can nao. .gillan '. -. . nOll nnann ra xem..i."~ 'L.w.0: )~. --.ger rang trong kinh Dieh...J1uoan 'h t.d·. I. '1' - '1.:_...-n·'g·_. t) .ay chfu~n.'.. 4-::i\.'H..... ·t. ph~)':' ~ '~Q u~:' ~ T' . 1a'" -~.g..... ~'..1 ... ..!" von../" 'a. ..l ban g~'" ·h··AIU ' I_rlltn... l .. ..· 'bci.' ~ _.i.··h·ilch thanh thua.".. _.clli. U.. '. I.. .... '.!i2U d. . • a' .e· n'" n~u 'lep~ tl. "'1" '!..:' .g. !J!!•• d d C".i6:i..j[~Ju:nllle . c..!!'. ·. -yie:n am 'tuan~tren. .. --' 'i~" I '...p( ·d. 1 ~J!i.".~ 11. ~:i~ cu{n~ cun.. .ng .~y 'h' h' a ten a ~r.iIl .lk.".JJ '-li" U d' d t1c. . ~ - ~... : . 'I.~ '..: B'-~'t.' .-~-..nay... COl ai ~ ~ '''!'!I' _.:i. •... an lye h·:~·· .l .i"i!' '-blf( ti'. I .q't '\1 gram d.f.. ". ~ - l I' }!: .la~~e .!! : . dec.. a Di .( -D. '-1'" -". ' .. . I. ~ ~ .·.'. ..J _. b·.snuyen 1!" " ...\!!'·~ . :-: c-.§ vi u§t han rna g._. Ia.I eua..c..n. " . ~.:rn.n" Bay··'.r~.. '- .g ..~ CUB '.

.oan k~t va hoa hai.d~..i"i..:.'~ -_.Co mOlt. kinh doanh thanh ooug' Iai rut'm ~ :m(J't ca':. r:...!! T'''':'' '"'" '. JB.[['[£1.".... digm.t" 'tun nhftng th.~-.i..~ t"':"'.t C§tI 'Uj.o_ ~ mau rna d..lI~ ~~ (j~ .·~i ' ' ~ . ~ ... .WJo.'trut1> tham sau hen :~.i!!.::t' Que Bl).goc'. Nhemg khong ~ !l.r.l1i.f q_uyet thanh cong clia mg't x] nghi._ .c .~ Nhsn DI.ol' P' .~' 't'ri -tkfi:'i.'.l..1 '. .... ClIl.... 00 '" ''":'' ...g Nhan bao ham Y' a.e' c'be tao cae san p.. CJi .~'p'kinh doanh th~c B~ nam.~ . IIiJJi .iiat h9C kinh doanh d~' chl d. .>!Io-.~! :nay~nhCtlg cuQ..: .' .. if} c'b5 :na~)?' :90l vdi vin d. MO. ~.-.r1 thawg :10 nam 19'9'..c d. Sf!· "n ih 'N"J·· (lfO~_ 'C""h' ..c d".. kinh doanh" 'n·a ~'..O_L L~Q I 'EJ". ..ray.. ca..CUlt cho tht(y co nhi@u qua:".rlfilili.Ig~ __ =.b. ~ nh H>'G Ph n'~n" .ng' lb'!: quy!~t.!!iJ t.l~ '_J ~f. on..*:IR.j'~.'I""'..11 HU..".et'" _aU ~_~ uu .. .7C. va . ~.~3. _.a" v. :. ~".. .5:. P" .A ...0. ~6Y) ~I ~Ujl ~~I 6"~' 1.. J I.ngttui..~_!a-n'"lUl~ '00 m .f. IBY IOllg ~::::.If:(...v..lI. cb..t sO'nha quan My kinh doanh thuo. ""~JJ4iI' .cbjj.1(... b~..t'"..oi danh ~gaQg VOl i:'vi T'hAn..n_g chi 'va't ac suy nghi lam 'the nao d... hang eho nhanh.~...11 lIlJ!uC gOl x.. . 'ete ban.JlI/' i!J trt:mg' coi' ~ ciia stl dOO."t' ~16.o.i sui 'tro'Dg' kinh doanh n.m. ~ . " .I' ... tUt. Imh th] t. ngb~e:n .r*~1 _'~~If.JA 'Tiet 13: IQ 110.'"- Vl:. -p···1..u (1..'..i. . LA'\. ~ ~..oo'm." gJ" 'IflQ.ao ng·. . .~pj' k~.u .. '({i"'.. khae nhau .. T'u~ Ha rfl$l'D Uu ~I~. -''. ~UjJ-.~ II... .-Iy·.L.Ai:I!'~ l. _..tUy' thee m.lOIN'S [NG'[lI~lllAMs6c -':""'--h" nam ~ I@' tbwp diI'C h.. .: :ngutA litm.Ja 'Nh'" It la.'B' mnt._:..'~br..J •• iU-~ J:i..an E)i{li H'ij& Bubng ..Jt.~'J ~U-. -'''.n. 1f :' i<'~ '.~...1 . I~.JL U~..' !!II l~' ~ .iB ra.". "".'~' ' r~ b:' A. .ng' ~_Il..0..nlbng... .. ..·...

" • "..'I'!~" ".d.··Il'~' quy·.atu:: '. 0 .. "h ung 1 JIlq:l eh " ~A . tung se d~..g kh.Q...e'n muc Q. LI~ Wl. hoa ...p.1.6.:n da.ong 19'i eho viec vuqt SOlng lun.8. tu tudng' r i. nay...~n '~i.~ ("T~i sao xi nghi~.j. -T! a' IIUulU Hoa h r'1.ch Ie .'.c. .the th1i lam.cua 'mO. ilk. Ong COin :nom:: "Nhan tam th~c ... u....it~ n "I.g cua n~n trfu~t. .il trinh".y eho chung .gnhan vU~~n e'h'{tc.ong' noi canh d.gbao 18.ao.110.9 p. . djch nghia: "Cung' ngul1i lJ -tho..hi..". quan .i~n chirc tro~g: tmh 'L.'9C ~~Lary ta'ffi lam. .(.tdU'~chanh th. . song . loi t.kh. hoe kinh doanh nay.cO. Cho nen.y.ui nhau. _.~'nd~n ailu . ta ..han. IC~::_~IC~U ~.~.~ .~ _ 1~C' :~ ugn.p dg.h.thl loi"~ Dung .IO-'_..l~p Q' 'i.. C:. (t'ut '~a.. .''''''''' . .h. Q... r _" .. bllt cU: Vi~iC gi..v it~ Orrtg' noi: "Kinh doanh thanh (~Q.tit gi fir chinh be':n...i I_.~..a d.p hqp dam Id.~ ..10 V. ill"'. _'_ .j "''-' I.kinh doanh tai . an.uu~ 'ng' hi An ~.::. thanh co!ng trong kinh doanh. hanh ·th.!I' ue: t"':.'1][ xi ng-'-h-· eo 'iii'i·-t.(. g6e'~'~ ~ S thanh .~ d.-~ hap UJU¥~ 'b-:.~~~I' C .. di..fig binh 'Yo bl ~nhu .gm~ltt_.f .ong" thuan Igi. en.~t" eoa long nm_tCtr-~ h d..i. trong hoat .... nhung 'n6i ngdQ'c Iai. (vi chia re)i.ift h... thf rh ..~ - ~ -- V~ __ '"..k ~I -n" 'M :0.t hang Xl!1ong' :rong Ion.'" · d'.C"1:::4' ..ren thl]j(JIlgtruang d.cong trong Itinh. doanh ehfnh la na. . kinh Dich t. ""T-.eua xi nghiep doan ke"t v.~..hi!' h'~ nos nay nhu .Ii... ~ nrret.!flI.s~'thay d5i fat nhanh. am c.l.!IL . uO ~ D'.ng voi moi cOng nhan 'V. viirng::_.en. mao tr6ng c~y vao :n6.lv"v ':' .U~p" eho cac ~l. 1 . -th.to' tui1n.~t pham vi . "tri:n. .·.:_.td. ~~:816 ehinh 18 n~':ntri. ay~.ofig' 00 v~:t n " non S[lr'-~'.oan..gil~i.g' nau~ Que Di5ng Nhan eua... k' __"'" t . nen 6ng' ril chi ro ring'..l~C vu'!!'.-..m)~ .A'iifrl~ I J • .gill6ng nhu trong m.d.~ng'kinh doanh "Nhan tam lao quan trong bon bat eu' cal gr".c6 lac Icun.'n:'h-'" khon g.~~.!..." OC~ " ~ .: gFJ6ng NIlan uu dli~ . :5~.. th a""'m"a g-_li.' I." 'l' III I· .' ue . III. I.'m l\gay trong 'lNf!I..' 11i.'~i kin -h--" doanh "y <~.uye'n~loi {luan t.g '. ' can CO mott nerr t" . .'··-.Ilg" khong phiH nim trong ky thu~t .'!t .-.. h"?'-!'..e bi~t gi" rna n~.. ~ ~U. oan kt§t 'mQ]l d nguai lai). . - '!i .n. 'i'i"W'I< .~ A.. hl .!!i.a§ chi d~.'On. '" . trong tri~t ly lao lam cho cae 'c6n.lam .hat 'tri. 58 '.!'"." .-> -" ..i 7 .. tEl. I ..' .X'._' .da thuyet trtnh v...1 Phu d~ ~Lam'd'. '0" .

u~ ".u_ng loai va bien bi~.eai..u' nhit. ~ "_ '.hin.. "to xem d.. '1' : ·11 ~ "U'~ '!f . phuong Y' nhan v~"J. kinh doanh . ."WILlI 'nll""'il~ .u hai: ~XMd..J.~."-.fu(tat ]kh.lIi1·an· UiUl_ _'_ lI_ ~_ _ '.tit Idll()~i t~rcbi~n D<Jt ~~.~o:.1' c l[W .gUm trong 'tOng 't~e eUng nhau 13..'lila. ~'mt.h~' 0.-. M. _ . '. M'uon p:ha't kmen.ty' ... :E).can...Nhung thee kinh so' nghiem thanh c&n..'~ d~:e-h. . . oi' 0" ~-iII .! ffi9t nha kinh doanh uen.. Id.g Nhsn lth.U uu~~ . nhio 'oo. ho...a' IJnJi I!I!I -~~ ~.t~"~.oi v. .''F!ii so .~:l~.. the- Tblg' iilii.'n'-' _I 'p-"L~.I~:n qui :mo ldn ld:ltr1C. 11v.~.'I:~ ~ dlf#~.p-.d.~ut . ~ .thuc gia tOe · nay ~N@im 'tien t&ii c'be dl~c8:ng' ..ogp.. 4U I l1.e' dieu hanh hoat d·Qn..n. .~·i I .r.' ':'..g kinh itA dan...o .1#81'"'~ ki!~..!.' 'r~l"l1i"iig'-..'iu if1IIll·![!jjn· ni y'! ..1 ..L. n .fb. LI<ifIi\ifto'n n. .~n'-'.e'u chl gim han hep trong mo' thuc gia ti)c quan ID.)y se kh(jDg cd 16. phm vU!Qt qua... muon..a.• ~·: " ~ __ Gi N.:_':' ~ ::' tri.0' n A.0' r-~.t :nay~que: "". l!. c-on 06 mQ·t xi nghiep !(J then 'tran ho-. :ng:'oil ha. ...~.c xi :nghi'e:p to nhsn.~... n.4I"~ln. dt-~Mna'4jt'n. ~l·~mee. wli.!1~~1'· . U-. m9i s. !CIl.. ...Ln. ne"~1II'1i"g""V'~I4!-~n-' t··f!fl'llcg.j. qui ·ma..6 phan ehia ch. thiu'ba lTJd. ~I~'I I~~:. UIWII~. "ra cUa. ..g nhau 'Va khse nhau c....'. pha bo m. -'.~ -trong men h(li.~~ ..J. n6i rling. ~ -'• ~ • 'VUm q' UJ8 eac khung Clnl oh....·~. tun Ul. hOa dang e ' .i. vuot .. .Sm'.gDm. DC ml-i)~ kinh doanh> ph . .o. Quln. trach nlli~m boo .ch6 gi. j' . thi kha'Qg th~ pha't tr.y cflu 00': . -tr(H~g giai do?.o" " hep . .._I~.t"!i ~ ~ I~ .ien hd~ lJd'ng Nhan.Y. lam nao dg' adOaJl ke"t .[lIlc.an bi~:t. Lam nlnr v..l!.man cMng nhan..~'.. Ilia t'l1gDg 'lruilg s~ hoa dang Vim ngUCti.a'it-·.gay n3\Y~ trong lliUc thi trubn.g'..tntc nhan trun?t. ICh~n. ~)~Th.L. . I~. nghja.1. U . .iCU. Qluan . _ Uv . Bi'em...· Wi..thuc ..rn .trong xi 'nghi.n 00'" _u. lrul.~ v~t. qnan ni~m be phai.~u th.t {tigu di)._"" kh'.uy~'n d"y' chUng ta 'ougc.. k·h. vai di~'u.lu ul~. - '.lUI.~. h1/U' thi).J. ich nghta d ~'n.!iI. ai sai v5i~). lB6.~p.·tm . .quan lJt· gia tQC la..W. Jl.~.'uu. 0.a~ luau eua.ne . Y/· m dje'h.-t MQi v3.J~ ~ .: th. va.t.~ I.5n.·' 01.tI._:J ba. . '~Jl! __.qua BV' quan h.'R p'h'~~ .: ~gl ~'" ".'1' muon . 9 '!L':l. -.g..~..a. ~·~!t(.ft dieh nghia "~.o.!I. !!.ln. ~.ng' nhetn vu tong~ l'~l .![Ji~ n..fiL~ U~l.. ~. tu.b ".t'ft p'~.An"iQ'I' ' kh ':!:::I. 'v'm n.geM n'uoc: ngoai.clWJ ila/}~..i.! con a:i U5i :nQa')) ..~t ).." AI:'" ... dimg mo .V' . x~ :nghi~'p Ichac. U. V~ mil.C.li'. _.~. ~~.eua. .1. .. Ji.ua.'" .(Jt milia.bl".n..6tI:.g thay doi .t ph.d6 chmh 181~dr i'agi' tpc' bi~n v(it~'."'"""'LU.q_uya~.ll!J!lD..ORg' 06 sai ~Am).n~. phs Vii): .

.

. .t bigu ~'T~ 9..." xo..' ~ .!UJ ~ ri\' .:.~.r..1' ~ T-Oij_t'Un_g nghe m.Ao· g... tlhtlfl. 01' t· d. u.. .a'neu . I.g.'.".O·ng·th.~[~~ .u.. h: K?". .S-~ ~.: m9i IIgtKJi mbi .n'.D d.5.· - i~y Aa:.. .'g':": . - _"_.8vO co mQ.U·UE ••• 11111 Dill 1111U t\AA M..g 'Van h.gLt(rita 00 'Q-J Jl'll.m..i.ay m.t~...-mit bO qua·~ I i' . .o'" ~""'a5 t 1 sno Jl~.'hi thac· j ..J'..o' . '~ v....- .~ '·-IR···A· .n. u. - -.p IfJn .UQ.ot nha doanh nghiep thanh cfmg. i i~ ' .'... 'th ~11' '~. 'Li.· .. 'to.'LlI..g Dft thtfC te.j-' .iy· 00 mQ... ~ ••. ~~)- ~'I'" SU I!! hoa .. .i xue dOng' v..IU. I . n. UU'.01[-:.' ..11"1 i '~I U!I. A ..JIi...ng' 'the tim th.~~.~·g_.di co th. u..gcc nao cua xuang' . .1 ngUi:li' thu hoach dufol~nbi3-u..iffl.l$n. ~2i." ch 0'.~ lIghi.n"".tMo. 14: ---... hOi . ..co .'f~~:!! 'bm '~~Tuan x~:Y dl'~.g..e ~ _"_ ~~ -. '~V"~ -A~' -K'-H-O"'_-" N.t ... CU!!uU H~"~~:Fi:~... q'":UQ'~: ly-".xl nghiep . .08 I~ " t-"I"!.i' hilu)~ CO. "".lUlU - i." "" H"I [-.'n tl~''V':.n cimg' ("EUi vao Xl nghiep do.t :n__gUilinao qua nhan ra. .i..'~.'~·..n":b. a.! -~ Que E'~ H·uu baa ha'm y nghfa hoa d6:ng m.g':" jj·~in··: . .-- UUI:~~I~' lUI '".1 ng·h 1iIB..L.ll'.v c. d .Bao u. v·. Iu ' CA.n~i1i'~ ·. n U'l .. iii .thOng h~ ICO m.: """. ~.in lam ~~-.y ·tali cO . . ...a. j di .th~ tbc":c .. .l¥.~ . bit k~ ljl.· ii~~ I c_:_' ·!)~)V!:!.y. ~.._· . '"."AI' 11 m V-~'f~ . """UDl ..-~. ~ m'Q. '~' L. . .'t·ju · a.d.1L. ." . . d .l....'." '-I~t:.f..:'i!' kh..J ~I· .: '.U.~..' I~ _.~. ".e lm~u rai rOt~trong khu moi truang xanh :kho.(..fo!li'~il!o!ii th..!i'!ii ly".. (BtJ. 'T' 'G..n.. ttJr~hoaeh du:ac: nhie:-U.IIlu.. A~ ilEl."_.day·_-·_.~".~' VI .. ~ ~ ' .t 80:' .~·MLl.~. .. £ A~g ta xem tDulIng ...':":'.ll.HOt! tldng vii.()-t thoi sAt p'l~.J. pha.-.QC .~'t:mj_~ng .:.'..*fi" ~. .LL . 1.aan..l .. ".t bu~:i.' An' 0" ~ -n° A nh& -n viern' . I N-'" ! . 1·1IJ.6'iO.. !k .e:.:I'..Q·t canh ·cly gay~._.J!....ll v. tli~u nay' .. ~oiI'~·h:li.'\.

..9 . t'b'L. uac~ ..l(t d k::' .~ '. .(~ 'r~'~~"'g'" . "'.- ~l1an..~ • 'ii'. .!liE.1t' h""'. ..' '. 0...'. .t. xarn ~ .. '.!ij". I '-.-. . ~_..1 c j~. .. vt . '-' . ~ ..f¥· ".? ...Uit. --<.. ..1!·li' . '. .. q'-lld··'jl_'~'_:'I-..~..'_ClC visn tham gia bwi 00a.~"". L u.ng1~._. ..... '.. ". .-.]! c~g . . » .~" '.'..a 1i'" eau un uO:::.i!l 'i' ' _" . 'n i.' u h ~ id-:~-'o.~. .h'..tl _" ....III"'" oau '.o~...'1..'· cua ngniep vu ki . "I _. . ..lng h{t.iljj i·' t.... ncr'h""'" em i. .13 .m :~J1. ..g •• . d'~'Y ltd'.i 'i.. - [. "th.phst.... '. c_. .·. hoaeh ..d'~' sau.? ..au.l..g bach Ichien bach ../.J.t·.ang Ic.W.l.'.ll. - - .. trong uc cac n a... 1.'l... u~ . .oa I..) r ...-:"i.~ 8"".yc : .. '. "c~" U!u..ilU 'd..'ung... " .a.o"..ng ". Q. -.- Pi •. . _" _ ' .' ..~ I'''' 'l"'.::it.'1..•.s.~ -1.:'h:.' '~" (lA. .e'n . ' 1"..... .-c. au l ...' .. h I. h'9' den.(1.m...A'~ mv."'" Yn~ .. ll. ~"'" nam... ii~.- '? .-.er tmueDat Hw coo e~ '...:_: . uuQ'C ..CUfil .4-~ ·· ~ 't...'.If"'~:.... ....~.'.p 'la. ao ruan c~ 0 .. . .t':'{.t"b-'_'~mnnt.' ..'-I g '_~'..(i!.'"'. .:.. -"'o'~ ~'...' .' ....::. . -.fly ... VC1n.'.' 'tha'y tai can va 'ti~m nang !cua ehfnh minh nhung xem ""Ai.eua mmr -' fit!.-.•.~ih"" .~u phm tri kj tri bl" -b'..C'.{.'. ".. ~I" 11.. .. - - - .. ~ ~" .. LIlJl.. . eel.'0 enang oao iau.- . .. '6' fIUU't:U IU..(!i!.mdl e··· ..~' '. 'D"··IU!!( "ng 'h:"""" (~'HA .u .O"'i1l ..g' "._ _ - - - c1 . ..1.. h··· -.n.I!.I.JI -".1. ' .-..I ~..(f1. i~~:. "_: II . ..-"".. ..~ ... ".p..~ d'e ' ma.C Vien t.. _DC.lU1qt:_'. d'-~ ""nf' '.oa·1Rh'-.. - . eua nh ~""-'"!. '~'~o/:. .. ~ i'l..' . iuc 1·)lJ W. 'I'rt~ ••' ..~.-":.W.ng".. . l .eu... .. •• I ngui'" • . 'zit'" ~'~~-I. nan · nan h t·· .""O.U~jJll~..." uuQ'C 11LULlBU. u:at'_ h' . L" .'h~~ ·t· noo 1i '" 'L"".I.Rn--jlji . .~""""c .''¥ 1).mU'.· aun . ~ . t' n' "..v. ~.. cong' 'Vi~c..em nang cua c6ng nh7'.-..i hfJu~ l(y .1..i::i!I...~' " .. r-~ '.~:~ ~'L).. ie:11 h-'19C:J1n -."'...:. ~ .. . __ '__ ' ...(tE nan·.le uen. ... I·hUC .4-i"'i.e. h:uy tiem nang CUa.'~...:I"'~ '.' ..:.-' -..t...c. t .r .!! uOaJLiLH...~. ". 1Il.."'.g.....~al + 4'.. ooann "~ ..Lu'JL.. I '~~~ • '_ ..:" "'" • i$.'~'nh.. d "L... d' CO tb.. "".....'.~ u.. .- - ·~·r J. ri':i'ttiI"g-' .' ·1 1 Iy~..'.' 'l:l'l·~~..4L ]ke.~.§':..1.thhlg-: Tro-nc..cn 1\...: UJyy'"" .~.'c. DO .I"".··.. Ilan .... .-uep vao .a...~.-.th"". ..".1'80 '.:J'..1..mi ti">" '~.'"'rihat -thin kho...-.eung Id'...vng .JleiJ. dutic .''" W:IW LA.Dg '.'.: I ~c.1 bi dinh ('60 nhuna cac 'Xi nghitepc d6 'Yin w'" " .~~./~ '._' .." ..I:~jl..... '1"" :". .•..I'ti....oa . -l" !.'L..' _ _ •• :-: _ • • j" h".·. lit'll.~ :HihI viet '((f)t!i htJu. ~ ': ~ :...).'" " . . Xi" ng~.i' '-'IM ·t'.ff.. . -.•. s. : t'h·~oih-g' 'b"'o?·q-~'a' t· .t. :.._ Ie wmU .ang 'hc~ '-h'c.".eu ... ~ . .. j)'oC'l LoU V.. '!If.. e.(-.' '\.'~' t"b· !Ii... v."~'.(.. uoan '..' ul~_I_.~' ..ui 1""..)..". 'VI eo _'l.c V. "uy ti...{:1 nhan __ . CLIvI .$."_""I"'"at-'''' mV.." k··' ... qua JLjL. bI. .. . ..e...!I d¢ trun...t:b:'?.VJl . th . fi .. JJl.. ..o~c._' '·"'6'."3..4-. . . Iy ~ iiiiCB. - ..'-'-h-"" qUCU.. _..""'" I.IIJU'ugb··.. . o. " t: P .. ~" ...'_ _'" . mu.:: va.e·.. _.oT "J .xi ngmep 'llMIll.dq.f!ii~nllg'". _'1"'1 '. l.. Ol ~a A'o..l..~. hai d..C·:. nIt th""~k tl.1.$.II!.·. . './ men WJ1am gta b U.'-:' Ul.".!I . ~ d'""an. ro ...('0.UuC '1:f'1 h'. .~.9""". 00'" ".~~' 'i~ t]lllf~ngc.yC I. "'Ii <. t9t d]lnh." v.O .!aWI.' M.. 'ul T u_'UC V'~Y:".. I! r~n t'_.~.~. VaO kh. "I:\~~u iIL!lU·m"' ~t(n'.'L ..1 ... ...~. g 't''I'!a~~o-""n" .. h....~" ne.'"~ ... ~n ~:k'I':" n.aUe' 6'2 Quai hao q'U~ B..':..'.:" r''LI....C.o. '"' ~ hi·'.#. .' 08..g..e ·0 LiUle he .~ ..~" ~''''''''''-''... ":.U n.A. U -hl-' il' _:uc .IlI] J\Jlm.'111.'. __ nghi! nghi~. la.: I.au d'~' 'bi! ..g trons lec c. ..l'~SI!lJJ . t:r~g th. :_:..'i..c.'..x -'" ninh" nang'..~.uU· -_ .E.~.8'm . u.iI '" ~ .?. .I·'.~ l'1.:.D. viee :pJmt h .·····rn .~m nang eua h van '11a..i!!I-. h IU_lI.t'h··.' 't-6 kinh D~c... ~~ .·: hi.. '-.oa .~' .::_'11. .. 'c·..n'''' ·1' 'lIJ!I. &' ~ ~ c·. d.... 1:'\":'....'I'?U . 'th. .. ~h arm ~a -'~'-n: 'G' .o. " '\. .'hi.ll1ong .7.).~..".. -.··... .. . a 4-.. "n\~ "..' " a'LJ!tJc nhat huy '.. .L. dam nay.. vim "d". . '.·. c.'y ~.U !Ii.o I!I ~~ _ CI . ' ":t.. ri "~n''. 'cJ)8i:UJJ.Ai • _. I: " • M_~c u. I' ' .t.. _. ~."' . ...115.JI. ."".''''-'''I f '00""" " "" ...""'...Ji'lrtrI' .6'!1i. h'.t!i{i'UO!U.:.... eon ngutu.'~ 1.c.... nh.g V.. .t. h I~..nang u." OCln .. g" ...... tr.:.." ._IIU'.JJ..I.l.1 .0.u~" acn h-'.'~ .' I~·.ue t"-"j{!l'CI. nhl th..'''''". I l~-'I r.ade ton. h . rH' "~ d6~ ' .loa'_ 0. . ~" •• 1 ~ ... '. ~ ...·'h uo.4J. lA!. J:Ji~ "'....'n~:~ U'~ ..~..~ ..'I ILtng.!kh i.'.~. Bu i' :k.~ "u .' •.1. ~L ~ _.. - "..' 01 IUJlUllll.~'... .

..n"g:~' nh.' '... d..~n~ ..''''. an.ga..e'-' "b '.dil th.lleo. ..n a.I"""'" .~ ." 1OA1''[ ... I...e.-~' d ~ ~at. --" th" .. le.)..·.. .1 .... p. . ~".Q~I :~a.•..~_ ~-. " I~"""~ .' tat nhie.·ltl ~ry"....- ~uc phat . ~ -" "~ .J~ ~~~...nhi . ..: ..~' .' •••• too nang _ e e. .. vii.".3.'. .' ..."...~ '1:".~. 'd"~ ... h~.01 th thi1 .!c"... l..'. 'I! ~. " ·. .J'~~ V'~~ Wlimf""~ "' ...£. " . ' " . _'~ " . . . . rO'ng·~··. 1'It' i...' .. ..t~ 'iIl'T1J v.. ' I '.I"11eO .L ·-i~ I.. ..II!.".....:!' -+ .Ai ") II '~..~.. ...:..i ..19rna. .llva. ·D'.. . - .. ] .IIL.am~ml. '. :~. . .. Th~__:. . - ._~:n _Q! ". 'Ni_~ 'h "Q' m~nJ'.' '.t.)I'... l ." ..{j .ng ·ru..i[iJ[ol . .'.. :) j ...::""..VIIW:Ib.h-i l~.' :~: _"..~ u~:.• "~ •- -~ - j. chi. . 1~.... y nay XlD... 'vi tr .. v6i ngU(ri. n..~ rneu C:_: UJL' g". . [':m .Qng:) voo.. .... ..-.~ . J" ' •• '.... . eng III maoo dao xii :n.".~. ' " ' ..~... :' .w.. . thlbpig .trim thi tuang 'tmg (y lit hoo viCtfill. .-' '-'~-'''I " .~ e! -':'. -.' .Io'~i _ 1_ ~I..c.' n.'Inen '.".. thlunfS.'.f. :h·~·· "M' Xt ...e . icnae oe II!J~n.." q 'r gh ][~p ... .un.eao quy va uac tr ung .'... t- ·lik. hi~u. 1'10· '1Ei! w(J] en ~n 'au crrn .r > '-h-·'· .'.lII!I.. nsn !au-olt aM Ica:t dai loi".·1i't I~'ii'r~. . y. ~ - .. ._"." .e.nn ... r. ~ . .._~ .e'm th'l1fJng~va hi) 1----...• .) ..hi.lIUl ···:~:..V' I.eu nhIII co! th".. l!~dile llidi~ Nhtr thle~xi ng.C'U"".'-..m6t cfjng' nh'n vie" ehuc (} trong curing' .~ 1i.. .!I'£ii. I•• .a-~ . h # -.l ·t:-h.J..!. ·.La~..w5 .' ".... . ....Jt.~:. " . "..1 l :::- • ..K~n:a c! · --Q_... ..~ n...: .·: . I.'.~. . . s..l.".0..t clidl dao .AI .U-it rna.' .. .· tren.-:·...::cle=_. : ::'. " kl Xt: . _1~:"UVll.._ dOC~I}.' N! ..".. m~ eon pnai h.'".0'_'" ~"I§:' ~ ph .". i U · . '00.do . . .M" .. -- . UIl..ie'n ..' j)':A'..nm d 18 aIU1'. ..... • :.. '.I. ".I.-" th"""'ri 't. hi ~ Ef!n nn z '. . .. . t ...im'"..":" khon ."-':'~"i~'UU~'C .. ..' ".I'~~..' J.." .~..·.e:p. neu b"'OP -....' x...-. Y1"'.'" -'. ..".o' b c' Il.~Q th... - .~! '.·-t:' g.o. ·..·. *". ~. - - ·1' tfnh..V. -'. (Lng.. "'-'"a.~.'~ "--..U.tien to! h.i :.. ..--.Il me".th:feh n. . '~i.l ~V.. "m~:~'t .D m9~ .'. ·D"·h ~~~ . . m'" ~nh"'..--C1. u.~. .. sach ella cong-'... .' '" ....._ m co .. '..1.!~J!l) ._.~M~' . ~'~" ...IL.. uoQC .. -".' l~· "'~. :":. Ism. MI ~I ~v ""~. i.i>.·.. "c' . ~...JJ... c u:U'C .' '~~~ •.." aJ'-' 1"....' .....".-!.'y' I. ·h'· thoi . . .wl . Ki'-""" ." .'.t. t..f..c ..~. Ce_~ d--' ~ l~'~ ..' "NJQ.C'!.' .. }-.-.).'~" .'p-' '!i.o} ._-"... ... th-.-.'~ . bil..i.ti.....!.'... '. tjli m '0':'-1· KJ. thiJa'n. ... r&d' v' . _'_ 1.!.. '2'.... :·~1. l 1!J. .." 'p h~l .l huy.g-'. "T'··.:' '. ..1 . . l'~" •• 1 •• J • ·~i'!i.~-. 6 "-'11 A···· .ll -!JIl.··. . .. -....q 't-·:"'..~~ ...l i.' .'. liUan:g: m:tg" vOO .. .I'lIfII"a 'Ii:~~. . -".'I"g:"o ...r ~ iy kinh~do-'I""nh' :.O !".fl.. .l !III...h~n. cao.-_.." . j!' '. 't-_·. 1:·._ .. -. mlf~U'.lll....y vtn Ca1U ~_ ... !lIJ-C.a~ ~ '' ...!'.'...~.. -1~lUlll . '.. . n'~ ! _..~~..• --. .a' bao g'. ii. ...le.!Lln~ . " .. '..P... ..I!i.~'. "lf2rl I.. (it"h .i 1 0.'~··uliSn tr .. --m.. ' .2. thlli hoe 'Q.I-l.~~"" -b~' "_'.. ili...'. .i6 y. '1... 5" ~' .. . nn ~"Vb h~ 'h" .. .IIl..:. ~... I '~.." .o t""L :J.~.a .. .~t-. "._.rrtg ttng .:ngtW'i~:-i... • ..~)) t· iIf!J'u"~<eJt n'l·i'l~·n-·.'" " __ ".·h''?· Cu' uU UI~C.. .. . '\C." :. . ·. ': (JO ... .t...' ~+." .'- ~.... mil~r.0 .l :.. . :..__c 1":11:1- ..." . nOJ au .. _-. 1.!'lI. -'..... u'un __ ." .§u'mo.~." ..".t'-' _ ~ .... ._.fi.. .. . ~...'h . . J' . .ll:J' ~u .. . '.. Dich con. nen breD._ ...' 1 btl· '- ..~ d r.. i .' ..eo .· I I .I lJ_l.~. ( •• '. ~.:: I QI~>. .-c -.0 ICJnllJ. .·~.. ...C...w..u. a"~. ..~ • " I~ .r .Db .~... .."..... ~I' . Dieh nghta '~'D~ hDu" nhu d:l1~C .. I. ' ..... '. 11... vi@c\trmvanmtC1fcam["mg. • I. ann."_ . 1iU~U '".ilL. _..~~' !~r:m·· tit :n'llj@nsedU:O't..n.' l I' .:u· ... .• .".l:l~.' .!Ii.ho ..~':' "'''''''''. . "·.. "A '.. _. - II.. I"·· " • ~" --'. .' .".. Chi 'i(~ . i ' "..OI~ ngil1u..et "Nhql thlkpig thrln:g chi thi~n.-"~-. ~~I ' • I .. 'm~-~'~inb"~~' .'.e ~~...._. ''t"''''''!1~19 Yrf... L -II :::::'"d' '"-"':. mu con ..<io.1' I!I ~~-I -_ < .~ ~ . :ili...((~g 'ill '0...t··' nna nay eung i~..: I~. t-y'.~\ t.'at t'I __ t . -• - Vall. .'~ .ugng _..-.. 1. ..:-.~..."~ cona tv TIblldno' Hili BOiDa' 8ai ~hat._1!} .JIl.' '.... t~m"~-' no'~'-.'. d~'." " "'. . :"... .. 1~..'~ . .}.:(t.uc mu ' 00 ." _".C·:-..:JlUi I~ ..J 'Y"' oir" .h q-'~ h ....'.. 1 't·..' '. .---..... 'I. aI.. . "":.t t-.! su vH~c:va nmfQi 'nrntoi chAc cha'n se the V~: Vu!l mmn. I!li-~.._""l..... t .. '" . I~UC 'e" ~ c'hfnh_' '~l"" y~u:'m~~ v. ~ .J" · u:" __ lanh --.· k'--'-::~h·.. .. -p"h~'~'···'~h·.~ cuon« ··L · ' •. .-. r 1 .F nhieu~i'~ .... '.A lrt:in . .~~ m. ..:t'~'oi':\.: . -. .:..'!t ~ V..r~\nan.·..oog::. b._Q'l.···."••• _:".t:i x] 'nDhiiep~'~ Nhu th@..J.:j"... . .llUI. ~ I..go."e q'... ... . .i ~hat.i!.~..long..t.·c"·- .·· ti~~m nina 'Va '00 'nina ella d6ng'...-" -.UJ..#.ao na.~ '...·.. ~tc '.. . :.."t. .. ..' I ._a. -rum'..' thlg..... .C (}UJ . _ ..~.. .quan won a·.~ . huy cr..tnu noaen d'i~ .. ...--A~ . : :'.. eho n~'n . ~.:l ~I ".I. ..I..I..r..· sl1 trong "'''.' '.iJ." ~' .-'.. CO UdY uU...:I'."..di ng~jl~n hanh..t:y'.!n~.I."'" il.y ..11 . '...ia'..a..oll......11.··....1...1C.iII." t" '~... g.'~' . I I" .. thl u.c~n.a'~.: "...' '1. "C-' k ch'~'~~... . C"".. ': __ . t. - '.on ·t.:'I.'. ....C'. :'n. ·.-k-: 'n m (141" VUJ. JI". .I II!WI "i'i"~ 'm' ··-..e. . .' . eua mm I...JII___.. ..L ''L.._" ..·· -."" J~..:i'Y Xl ...flO hon v6i thai ea rna van hanh.n ill.' .' V ]h. " " .." ..h'c'u" Isau C.-'..• . t-a'" -~. " .gtW.'jjI • : '! _ . nen d:"'~ "....~ •..

BI.'iJ.Qg rai" _ • ne:n. rna 't. sr eem c tar kho~ n chut nghi ngb'" sau khi diiu 'tilt toan bO v.~ quan 't!f\9:n~r han.6 t.!.a d:uOi~khang Y' nhq' khae bl. Neu.ham .I.~n ph6n vinh tOt dinh" nhu v.r!i~ 'p. sll phat 'tri.t nha kinh doanh 'co 'tam nhin xa.~~ 2"ii...dong Ian lao.~ytuc: illa da 'quam ly thanh I~ ~ iiffII ~ 1 I:~ .._ i'y··..ng'·."u di.]bii xsm t.tIJ.tuong J1ul -n" h~ n vu !.g dua Xl nghiep d.y~t tinh 't€ d.= ~ .6ng rna h. n xae. :nUa" 6-.t.:r~ eho di4u ti.a.lIl.! oolng.. va eung til bi qll.6:n tiep dal ngua. : 'iJj.6.i\ hanh v (H).e't III ~.AI .a.diu 6c ch_i~n IU'QictreD th'UODg wuft.th!y ehtnh '" t~ rl'1"t'1If11'0' 11 g '.~1 . kh'ong" clll di nglLtqc lai 'V. ·eli!' k. qui hoach CaD mat.~.m. ta:t. aho nh~t.-..ay 1&phuong phap ean ban.~.:..g".ay ma kheng tran ~ bao . trong s:1!:lkhae bi"t nh& nh$.. djeu na:y· ca:nO! .. . "~..ai ~O :mQit .en.i.'~ ch ac ehan . cau..al 'bill 'Q_lLIye"t nay.t:J.9~. . 'tlm sy. khiem t.-t.Y' nghta sau s:ac. .. can .rQnOi SIU' hoa d. nhi}en 'rh..il !II~ de' . mAt cac 1!.J..n.Mo.· _.S:IJ hoa . tren 'v.0{ j"1i. 'I!!. d6 1a m'Q't s:'kl dang ti~c v*y~ Cho ~ij!.thac hien !r.@~ I. t1it1Bg d. n.:_.: 0.6n~'~ chat Uen h.. D.

'.11. . 00"'/' . Q ..ilL.'5.$.t. I.~ --.. y . ung t'hS€! 4--~.U UI yeu so tam....'... I. trong::" sru. !'~.Ul. :' ".-.ay:' '((Hi.."~' "~'t..." ~ AA: -I 1y. Ui. _ _J_.. h ~"" 1ft ._': ' nao .o. . I t.1.g II!. I ~ j • ~ .leu ·d 'd' ung mm xua cen '.J '1- - ...p tac... to' ....d.. ~I.'1k..i' ho d..!' I -.eoe6'--:'b·...~ -e . . u~ 'UBi SO d.. 'n~. " oo.."~- ..-:-".a.P...' .o.i~JI9cen I ]1 c' I... .". .. . chKt vin ng.'·' l\JD.'~ I._...r.' "....·'h0. nay.r: fl" .c6 ngtit1i l$. 'uOi...iCf.. . ..IIl.... I' ..:.til_ ~_c~ P u~. n. .!h1L...-.'. lll~"..-.-y... _" _' :. viee mot : ..ell! n.' ..n_ ._. KJ[.. :....UOt .t ..~ 1-" --.'. I'.. n.. ru .r.j..".'--' ..ILl .5" . ..). '.' . . .I . ._ ue ·. 'a~ ~il jJ'.HiC lUlU' "enn 'I' i 1F'!i1~I'~F i&~'!W.-.--~..~ ~~ ma..atkY di~u .~JO'll_:J..' tfnh khiem t6n lit 'h. da. ' .... ~... thanh cong.:..".... .-" ' ..:.i~l.e may. . ~' d~'..n5..n~nl.-iJ .ul IDii..l.:!I'~I . 'q. dai anz " ._-- '!I.Ji.j.l.'l. 1 -.'~.n...r~ --."I.ng.ngan .. ...'.~ ..".:t':<'·'" I'" CM qUM.€: '_. -.. ~ ....I~:Pkinh do ·. que c:ua kinh Dieh. UU..-'H'-:' .~ gI.Ji\J!JLI noi .-:-..-.-""[J" .i' 'I .8!1!! enan I. ceu eat J!i"gll. [fl-r. .--...0'_U '9'h-cr .-..._o 1 e ... Tiel 15: Qui if...". 1-'~ 00 th· ..: .D N 'h. .'.~g.I':' ."}. .."-.~' IU.. d'"'...am .. ho -n° uu. " !"'-'!I:.. ~._' .:....W.UQII. -: . "l" "~ ..-..I..~. ichi co due." ' '~Th::--I--'-. '00 -h' "~. oann ia m!o-t chu. :l1B '.•...A'1 .·.u _ gl..-l!L Trong roan b@ 64. i' '~:"I '1dU. I.'. can.~' uU!!UJ vl~YJ' se ..e 'L:t. '~'.ti' .'. : .-h' ~e-'.lI.'" d . ~ ."1 ._" Kh--..p"--'ru_":' _.~~ Db-I Ja.'oi' : 'C""~ . . '1 . - ."".--"'COil "'"" .'..a' u.".-'. rna .hi..e th .0-"_:"-':'. call g.I '? . muon....... ~'.:· 'f.J[ m-:h.' -"'h.i II - i!U!lijl'.. -1 '1' ]1_" h '_oaJ..a ~'01'':''JII.".-- I' .._w. . he ""-... 11!.... su~'fu d-~ .. .Un.Il_ i'i"L. tj .utoua trmh _}.'. ' .iiJ'" "'YHll-nam. ~l..-.i canh tranh trUfCtng...v. I' ~n' '-g 'b-···' a-n°.i B_ vi st! ng! ].. - - 1__ i::~ - . ·T-'· .g~l. chi que Klliem .1'i11. - i·.'_: ...!..r dat Uuu:C 61"'11 U4t..-f#j' . .i~ rf'I<EiI...~.-...'L 1'''' . -. -- '/11_"'-..'il m.... I .. '··. ..- .--. _ ..'k~y'.giG Ic6 nhUng dill.~ .IJ.. 111"'' ' .:..emton a.. !III • • ~1 __ 'lI' .~n.. '-k'_? .. ._·m.][em .t':" k . m-I'. __ .'.m1.. . "' .th-~'-.i q'll..t' _.:~kh..~A'. '. .. ~'-..h~..~:~Ol Xl...n t· .. '-_~...ngay nay l~ Uk.U. ' ' ' 00-':. ..'" :Q-":'... :~' '....n....:' nhumg. LlJ..OIla 'po bm ma.ua:n '1JlY.

'h~ 'V. rAt h~y hoaDg tren. khiem ta:n~ .L lI1l1uD JJU0:n..c..gc ~~.can v~. tl1~' vLWg' tinh. nus .n. t2f' '!I::"'a' '· nh' [U·VA~·· "' ~ .::'!!ll~'.An .&ng ~ man" 'moo 00 'tb..t'V.~..en .c.lill. .1. .~'C~.eJL.:. 19i ngang nhau.." run: 0'" ._' ~.".u.lItJl :. t:rung s~ khiie'm nhxremg. 'thl(OI!lg ~'6··· '0 . Hien g.t. ~n'.t r I.~YM~.ch :n.. can.'m eho ban di.I '''~n m inh 't'.k'hi.g que Kh. (~.: . 'Vl.g1IDngnhu Bang 'Hu~TIui(Jng'~ ffi. Niin .quan til hflu .~' ~""'" bID. JL}~.@'&.~ '. .'r:J"J:.. . ~~iUlng'ta: '. Bii~u ~ .' .i~lJJ) .~ hsng hoa dinh ky~ dt}ng san..rl:-J.ngan. ·TI.. .Qrna.1.: . 'QUill tUi ."~ Dj.'e'm t6n~'. ba1 :nIJu nhu .an xuat. eua '~!~.e d"t.d.a da biet bao ngu'Oi trong can .in minh chfnh e.&DJ..mgu..S. b~o'"-.(1'0.:.. 1· " C!'C.th~ hanh thong.~i nhanh nhu 'ma_y khei.'U9C" mOO..:· ~~!Ii~ . vA no 'bt.en2 ~ . 'll•:.~~ _~ _.. .@.. eon 'ba." D'[Jng tir tuq' hi~ d~i d. chan nao cUng manh va 'vim'l.U .cai.ll. than :mf)t enu. 't'lt~' t...g chl.~~~.q'uy. uJ' -.Qt'tfoO:ng 10 d~.i ]1 k 1 .uin.[]]'1I! -'i~.1 ~ '!l ":1.em." Y muon n.' ~~l 18.~. .OT vtm.il.Qtchj~u. ho .J~n chfnh xac.~! . di!~u'tit nhien. _.ot.l1V~ g.~~ _.Tn hay' ti~p t~c~ 'tu9fl.1 ~ OIl [I] .: 4 w...~ .. C1'&' ' .4'i r~)j:·l D' .r:hun:g".n tan :kh..cua n.'n v.o~ dung' vi))Jg !d.~ IDu~n~ 'wrrong oat 06 :Dlri~ t'ure la.E:.: .\t nghi~:p' kinh d oan ~ Lieh '.a.cling co thg' noi..WlJ.VU. v-. - -..nhrtng' cuOc .en.1 'n. bOt . IUI..giong bao !c~(jah~ trllCtng kinh t vi kieu ~. Qw§n tll U'y d.r .em.e".~1l. n ~ Khi'. .ang' vQt' oink t.: huv hoana l 'y GI1 . M'l em 'bi '(./tau scm.§n. .. ..d.. b~... ket qua cuoi eung.6i r~~i.hJ. .ft' .. 'mgt 'D_hfa.g.hanh..g" qua. dlim .uoh ~khi.Khiem .iIi.s. ll!..cAc'b tan trong .'L.x.Iii.illy kinh doanh lean ner~ ba't chuac tinh th!'D Bay~ giam 'bat ." I.D~chnghla: ~~Khi'!m 't6n.tcho b~ng nhau.r[~a_O· ~....~"r!. ~1".~ '.. jI din d.. _" '" ~! V·:- "i:'i!':>' T'iI'~''i''ii ".~ .u. th.an.:: h '.~1·'nh-4&ng· ~~ ~r~cr me rinhc..~.a:.g s. du lUlaa..ghla: '~~ong oat 00 mii..~enl CUIla ." nt:~. rihi~uj them vao cai th. b:OJtlg' c·h~ t'hftp hen 00' em eao . tAng~them [coo.:::~·1-.iJ .g.e"n d..hQn~ c§n. se tham f the .eft f..ao b.· CI ~ tr~n th:j uUlmg cti '[J. Iam eho [chUng can bang nhau. bAng 'til~n. thiiu ik[em. ... ' .~...rJ'uiu~ tzi' di bi~u da ieh ":I.t" aa dUfllJ:'k'ho'O. n'~'~cu6~ 81001 te~ "l~ll. .0 'Jo rrm. :n~ 'Van minh phan .'tII[~IIJ]...hieu giao thoa viti nhau thanh anh.l.ng'.Ay d.s.~ .a :icb. V. bi. tinh hach b.U6 euan trona nh§t .t~~p ~c bUic 'bttch 'tra.6 ilia..e lli. .rfll~_ "!!. ·..

.ng' di trQng d'e 'th JOeuta]' B'ang Huy T' 'h' .k]h"I-I-'':! . ·dl·~'d"""'-' · a ngu ~y.. :_'. UllI:~ i ~.Ii "'_.'~'-.uan.ca . (:iil~ I'.oin.~-nam wn hi a :. 'H--... ..Ji...C' -'-'.~.." _......" ·d'-'· ch~ hi: . ' \""': ...-_-. oa . ~.\. mon-.Ai.. '..g.I ':.~ 'tung. ~ nuoc . -- ~'_.:l' a buon nai -h' i' "an ." i -'-:1 rna R['\8n '. ehfnh la tuin thu thee 'btt' tUOng nay::: 'm'Q. quun .. ~'h v-. " an .' '1-' . .im(Jl~...r!.'" T'"' ....-..!!t. .#u'Jl ~.1l!.. -. '~~L ···." < th lieh s:ff l\. mot nha kinh doanh sau khi !dude 'tra C!'I su E':~ia ~ian. 'h' -. s..lII.." -'. ". 1"" '" ...t. '. uThu Vu tien sinh.. ..l. Illem . -'-r""-~. . !!II r!! .. ti..·· ..11_':~h. :nb...'.. . '....-'c:.."~ . .0 '-.' '~:' :'""':... VE.'" "i"" '.:.g'." ·. en kh/ x 'a.'.· n mQ. xua __'h-l""an ngso .•.'h--"" fl."""".ttmg <:. nh-:'l.Ig..h..6.c "~ .~..(.'~'Van. ...'C'"--h" UY. J " eua !"'Ii'\.'V€uu.en n ' gc k...h .. u] ·d·. • •• -'.~.k h 18m t~.n...t 'tay !ca'm.--t·.._ .-"" ten S€..[ J ~t! V~..a-n" ..'9P 11.. t. ··'h·"~ t-.n. .. .Ull d Om. . qII. ·8..g 'ltra. t _gJLill..W .'L..".ma. .. nha kinh doanh ~t. - -.'~~_..' !ill'C u .. p:hai. ....'~. '~"'. :-' .··· vat) ng~c. I. _.I•.~ l m .OtallllJ.(I.. _ #h. 'b'''..."Ttl: ttt~l'g nav 'tien Wi mo't hac nua la muon noi 'J '."..o. CL_J..t....th.lIa -.u"1'" "L'.. . ~t' "t' \.4... .ong' d~....-.t~' ktinh '_.'. . 'trii.~.. d ' iIt"II'O D~.'mcua ho UI.!!. rung '.' oa uom c_'i"!.. 'I ~.p·•.. 'V""-' T'" " __ I."'. h ~~. k . b '" ..t' . ..:.h '.nhl 10 .en...'h'iL. !toU'· -"hoe . '. '-"t-."'... Nh""""'.'~ .-.'i'.on. l . .·t..e:m ... J!81 .' .. aang . I ' . c '" I.'NI·· ·"L. ." '1.1.co cue..~ b-a...#l'8 "~~" "".1 ....._.···Ir*. .ll ...' ': '-. val_ .I 'I.1~ 'th-···.. 'I ..t. trong··· ·•."..'~~" -. 'I . ta nh'O: ecru ma!!:".t ...i.t' _ i V-'~-~ !!!i 'Il ."y-~.·.c-ung "I.lJ[]' au.'-.I~I C(~'-'--'-' -'!~~'-'- ~.( !Il '1-" '..~':':::t.. qua.r.. ----' ~'J' tn::nrtg'-'I. k'h. Vlln__:_1L:n"gtJ!"I_.. j' .uO"ngrL.-.:ttn. Ban 'ma Sap Tr~ch. ".:~.t'_t' ~.'.' "1'- G~llang .ru m\. I . )lite di~m nay _..-h".'(' m-"''a"ik.". :-ung~.-.u.ly~)...m".." . ban toan..~_~ ·T.g ..."~. ._J':.ngbinh . V~ IDJ!lt:=m 'uun . .'. '~t(l......".tm.l.. 'Itl Ii'' " ~ c'm_~n-am.-.j. ..~'tse :~~'~ ..~. I~ tUng' bu'd:ctri'n ..g ..i b-. th "-'-" :... . dieh n. "thanh thl!c...eu.""'_.-I' oi"....oILl" '-h" 0 .N!. _. -"~~~ - ~ b .. · U.__.lIlam~~...' _' II ':l' . 11.U. h" 4 ~ ~ I I!! I.~" Pr-.g]'. " .. 1'· to ~1-.~y.1·~..V.f"'-'I:: ". ~ . U5t dep ..: ~ ... .·· ':'JJ! ~_ll.' khl I . '"un nu..- t" ton _'f'Yi --- ..67' ."iO"C 'ill a-. miO't tay Icam quy~'n L'IJ~n ngfr.u.1l~. 11 '" gnr v 1!. t.'} .'ll ruen su th anh--~t . I I hang' idall .fiJtZ..ff tung..1 •. ~ ' .'~/ .ki(tl-~-'? eo-.~ n ·hh !/J.00 ." ..~J ICJU."7..it l6n. S'.C.li1fOn ·.l.'. iuon .g h.'~'-'h..guy'i!n~~c. lH9.. -.i.UQC" 'lue z... ]{hOng T\cr luon muon noi: "Khiem :K:hiem. t... . nil' . '1.g' ma ..'""'...." .no..) J.'..~ - ..--._u.. 'I !~n.....'1. O.)u . ). ... 'h· eong roi.)3i" •• i r - - -.e.~'' ' ' t..""'o'.t . • '? I '...· ... .....__ '"' -.A" -..'Q' .-IllOC". .em '.. ..~ I!!!~'~ '.._ ·llJ ~....• .. rO]l.. ehmh 1:"'-' ].~J~ ch'''' .•. 11 '. 'h' "'.. 7m II "...(Il~r.. ': .···.k uyen '_~y ruh'i'."co ul!9 can 'lien mo·t'~ 11:h·.J""~ .. u nn' --". .' 'Q' dac d.1lat.u:.-.... __an_.r:9.' ..I:I10" sle~g nan.. d'~.0 "i ... ..- - .. ~ -.utmg tam an buon.• • I _.. ..-. I'rung •.IDml. .. LI··· 8..4. "-".g"-' u'.n nm'ilm .... .0" ' .~.... . . .o on.·. --".. 'r'..cu~.."iri.. _"....·. .ngJ9." "'!'i'i!i'"'"H"IlJ" ki do .1.t. LO~ kh va va b ~."-b-~·Ul" 'd-""i'" '".. '. d 6i"".IT. .qUaIl tti' tut kh /""..C ..-"" ift· t€L .' .k:hi. !Ii.---.e.·c'_.- '.. trong que Khii'em con 06 'mQt . ..I......-un C·. " . ~ .~... - -'" .01" ·~'ab-·ii.. n... wn_at'n I_Jlccen su 10' .. ..nh . ban.H.01.1#. aiau D ••.--I i'U ur ..? -.i.'" tna ._-'--.!'n' IrQ" 'T"Lrt"rLJn:(r dacn ~~ia.~.:~' l~illh. -'. th.).'. -h""1 nhU....'. .~-' i? . 01 a......C-m. ]uon.ng--.h . tno """"t"" :'l nang . . hoe kha ]~.. . ' .ln_ . kinh clieh .~n roi ·t"Jt 't....llU' 6 V_~ '!! ..f.U(1..· mot con ech ma-'Iay':~ dttac ··~.' --."00'-' ..a. Vinh.' . '.."~-"-I"'_r' ··-*. -.ll'".-ca.""" nh.. .oa mh" quan. L .'.II :l"~. Ia ..' . • .~.. '.• trutd:c d:ay~.." COO.:'00 e nmg ta. n . h . ' 11"'1 13'::·.€.'" mo .:.. N···· am.!.taD.. ... ~__ ? uO Uc_ . " d ". eon pnai' Iuon. '_.t dtf~c 'mi(}t 911 thanh ()Oin.'.a .r_ ~..... oa '..'" .1. .. .:0. ul ng"h~n~-h~i ..l -"--r-. iuon-'-~'I7.. '_ _jj.m fI~ kinh 'd". dH~'m.Iliw..' '" .

~tdlt1~a' v6i binh p"h~iP'4Bi'Y lid.C I r' . . _. .. '. '.... . ~' ~ 'I.-~ '.' ~!lJJ . ..~.ao hi.. til •• -I ~.. .. .sniem tan.. .!.. sau .' 1iJ· ~(J·"n--? 0.~. ng .ran ·i'l':-~..~ 'l..."" .em ..hit. 't..~ can lUl!UlJu:. d" ibi~' :T'."igt-~ '...A'.. I 'i[-oj .6'DgII din khO!Jl 1 HI " '-nah'TI 't-II!.I .yc t ]l.I'~ . {t'n 11' .".l. VIJ~C !_I. . 'kh. van noa truyen ""'J~'ilng".t~.'.. .1 .11."..~J!i..-'.n dia phl(O"n~'~ 'Tb'm .i." ' ' ."'..ugc'v~n d~ng .u~.: a l!l... b..l)]Jlan !i... 'Kh..' . I. 'C"~' JL ru.. ·th···. "'Tl"'it. ~M. '. c' h..t) v'~ ~1.1 ' "....'. . '.. trong kinh '. . ~ '" _. '. s..'Ul.~'doe 1~ que Khiem.GI.U.... U~ ma 't\Bn.." : .~ithanh d{3...0.' <".IJ..'" .u.. . 1k nh. . ..-.. ~ 1 a'''."" i" . I.".. b . 10i.. . ~.g Q ....'·' .lg iClong " 1' ' . .ye{n ~-:.:" nh. l.rang I·:·' nh D··~··..h tmh l'h~""'" ton __.~' d'" ".-- ~..!iI'nh· _".gc.. Q'i..oc_n ~..y b .roi'l sau eua Chu I .. It:il • .~.][~m tr . di ..~'_~I~. TrOD 01' ''T.'gu•.II!YC C._ l . ''T'h' am.". . _. rna c... ." th ..m. .'n"iI j'i' 't.r· .t-r.co' hlUut.. .'..' Van Tam lil mot nhan. . ~ . In . ...o' Mllu tha~'n' "~. ... iI'li< 1fIO ... )1'1· ~u._y ' ..0'tlJl oe !i_l_'l. Th""' M' Xua.~. trA:n c· uen ill"U9'C~ Tr'" d _ e'n:_uO'n_g kinh. va.. .~ 1_.... _ '.'..' <II1i\llli 'Uil. !.-· '-I·f1.. '. mAt 'U i~.lLi. .u.".-. qut= .n Lil. Hi' _ leu 'V]. h . • -.GaIn .) .ru. !SiB": !ool. '1.ri' . [_. pnat willen.U.IUj .~'~I"'~' ."..:e. ... ~ '. ~ th -"..' . . IIi1IIi".'00" ... ~'t'hd I..J:'..'!Uliu'J"J.... W.['U. .ll .. h'·. n·'). iU... u1'~n .'k Kt-... I . cho ICUOC n. 0. .~u Ch''-."' .~. c. h' D~c..~n. '. d .. . =' ~I' -. '.' ::""..nh.'~' 1[' [ .giO: t'e v~ I "... c·.oan....~ . . '?::)Jj . u~n. [ll' ... '•..[I)J W VIe ~Uf.. '" ...JII.¥· ~. '''1J:J'1.'C 4-'::..'t.' '. .1(::h.' ~ : _ .g' nghi n.:to " !M<Khi'" I.to" n Gui1e van duna d~lmg·-. . Nam Kinh. lit nzuven nhsn din d~n thA......' !!. .m·ong ..' 1 '_'_:_11!4.. "_"'. '!jui'va khis .nay V'_I ..ng·II .!? -". 11. ~.-"" I I Ii . l "..._...n!.W .V. "1. ... ·. ra ..: ..hu ~I ~ .• ~k. inan. 'UD:'.g'. jfJ t'.... .'. ".t. _. 'b··~·~t'. o.Y Cua..'..l.~~'JJ'r['o!"""'·"11l-. 0 ' !III' ".•.' . ...G~ ..~~n. . '. ".'.o'f~.+_. 'tll" --\: ']lem hosn .c Trung 'ib.'.·.rJ... " Je:.. 1 ..t'i'" h" '"'kbl ~:_.:n.. . t. YoU..A. h ~..\.. eua ong.l ..Q thu_yet minh tfnh "Khiem" d... tuang J:..L ~i'n'h'AO'" ......._:. c'· ~':P.'eua dan to.'u nh!W. n 'lII"~g-' t ~?~'.. p... ~ !DJ!!. I .. eau ap .~n" d .' -. ' _'....&n . u con .~a.(. 1.. .00."". ~I . r....s I' . .~..' .IJS! '.... T' '!.!Cn.. '.!!::J.· T1:"'k~.g' th.... I' . "~'. :"&"..~ d ..' '~" '~I. l .' . ·d:..!l!lUtD1:lj coo. himh ~.N._ '. I )I''''' I !oil t.1.o.J.: i ...ao '1~'t·j '~~g-' . I •..n....')" '06 . . -.-..' .e ngv !Lh.n...U!~g"ng.~. '.. dl~ngCIOa tfnh "Khiem" nhung 'Chu Tur .g ~' T'••''hs ~1.?'~ :_"11":.. +-...l.'.u 'TI 1"1C'h·''..' . . c c Idonhtr th. Hoa. co th. neu Dbu' b~'n.:. dt -'g . 1.. tltoog " "{J'" .... .. __ __!I __ . 0'" 'v.' .-.ll'em 'cu."..uO!i. .:'...~-~~.[.f. nnuong....un-:'_I__g -. .t" ~". '~....J!!U'!/.". -cu pnu trong nien. .[ ca'1' ~t .... ho 't·.. k'<t"h . 'V' anram .~n.' I l![l! .-_.a ][Ufung.c:hong I_ •._.. }!} .14 .' -\'" eua 11.··-··i·~' .. ! 1"".d····'1.]' chu6.~.. .00 t""Ih' U ....' '... .. trong ~.~cI. 'lUI' !.' J • : '.). ]l.· ~ Th'·'. cu V'L"".ch nhall thong kip c~/~ Y d...tt .·-'h-.u"..n:l1l ena"t· : JJ...Xay V~.•. _ _..":lUl..' !J.tLlllllU. Tu ds 'tUn.en.1.··m .. ..!!!. . '.'.. "~' .&' . .. ' '-...tJ::r"'-~'" : sua "~\-.' ." U(JL I 1 6'0 1_0' .~'if·." I~.' ~.....uJ..aLn]."~~':.. '.da tra 100 cho 'hoc tro ella ong:' "Khiem ii'!Ioh'Iii!NnIQ'i' 111....rua. uau b·" . . \II!. .. iem ~."'..(' l.... vat dad p.... -'"'.nllIW~ _ili. . . ·..d'· iIi"ii. th ~.. Iluu 'I~ ..~' I . '.:: h . 'g'" kh l~m 't··. ln ..' " I~ -·.'''' ? '" ti..'" ...1:' d oan.'t::i: 'kg th.. . vat c.~C ..:y' W.p mat ieua ftgttCJi Dong. 1 'I I._~.". ... . -..":.oJ) co ne nor ton _.l< 111.!II ·C·.3..!o..' .!l ~ ~ 11'1 sUa ~. .'C '-.!i!. _i~.C····h.:a.' .'~L· i -A." .' . '_' 'II C "..~' '. " .... .ih " I Vi. ". tEL _ 9P t..' .ki h '. [ ~.thOlatt...:t~.. _'iI!..1U'CUBa' cap:" uSn Uti.··· nhu vay.~·t· 4--. ... 'iI:)i .l~e..

j!.. .. Trong I ..a..Ol . '." . . . "..[JJ k_i-' Il. ~'IY' 'll~h~iJ CUeto t ". '~-~.''l"'~' v me.. 1" I UL. '~'.A.. . . .~ lli'~ gisc... ...!.b·/~· k.J.~. I.m J~" •...' .-nil'" lA'C ill I O~· cue S."11-... b.'. 'i".. .J. . . co . .en. .1!t' n"h·:~ .g· sang n~n. "_" ~J: ~ 'h'l.' I.~! ...". C' ~I I~~i I ..1 111j)J'. nh'·. L 1~ trien cno iam.- --'.:ilu~/...." NR'I te A. I I II!!I I!" •. 'tl~J_ tr. "Flli'li'~f!i' . .1 !!!II- 1C --~-.ltt' ~~L~'.... &lktU c rung 1~ '....lIi.. 'ifi_: h·.'N: hung ' ~. I trai trong n11tlc{t1$n .. ~~_.Lx..."' . au.101 ..!llU'IU""" 'Fri"g":O'iil..o tl! YV' ·u su.ong' each 'MO. ·x.... .~ i~-.-..'"..1... . I r . "" .' .....______]' • '- t' .. ····h"..p..~g ~uc -.."~: 'h-'· . ·thl·.u."...'iIL. .. ."".)' ... • . &ltldD. . _.]L mas xten .t~. - . '.ri!.r-.e1tch.: ~'Ih' t· .! - I • f.:r..~_u~)1'. 't. 1'-<:' .i . .~' nhi~u nha kinh doanh c'huvg'n .".ttuac r't . -" "._':.~-.. . ay .INIH 8. '~··.![].fi1C 'rihi~u hco d6na VOO ho. 'mill.!I."-'.~ cua.:::1. . :xuit 'khau.j'· '1~. .. trai) ldl."... j"" .l.JJU ln -..l 'il_ a. 'k" Q·!l.st 'm·:4 d·-·iMC· '.'-"": nh . ?.d:"~i~'!ifT 'I1Ii. miju . '. IIUV.\~". .-.•.~ .. l' C.. ..6t.mn ho .. . giac ram .IJlLH ng .f6n.·. . .}J. ~ 1_·!"~14. llgOm. Diln.·-·. tr..~ Iru.. .~..: khaeh :han..·· . ". .jj.ug xuat ru.rau cal.1 'doanh III .#.chi ngU gialc trm.c IW Ai .l.t..!l!."...." .. . mia' ra .:t..ung a~ ~en. '.'.·. 00' "i:m.. .g n'U'~c.. ~lIl6 LlnU .~.ta cu(n eung "e ti d': "/l<.· ... h ~ +h. I~l . so 'VuD. ._ ".'r:~·:".' . '.t·. Q"I. t .• d' .OIl.nh . IUI1~Y 'P' 1l_. dich ~uAt... .. = ~~.&~ ~..~. ... iem can p~.&'. :o<..~1l!.J-' .7.u " ~ 'r: [. '....1l.~.g.:::"-.. Iii"I[} Q. 1·:""'iIl.~. v . ..~' h~'n"Cg' eon ~Iyv. cua.'. -..W.. gap . ueu . " .0 a.' ..v.~ m. i UU'... .ff . rn.UJi.. t· I.nuJJllg' 'nhili·~ kh . ...£" .t'. 1 .< co ·t'·h-~ len.ff neu nnu " .. -~. h a ".g mon. 11.laU can pah 31 CO K.len +~t· ur. tH3:n. 'Ii' .UQU xern th" ..".

:n DeB. ".d''$ rna .!.'" 'l.U'~QII ' 1'" i IU. ne .' ..0.I . I .. .. .W_.1I:. . cat).Ib~ '4 ' . .I. ~ 1 jJi"".. g 'd"~u ""\('i' n'll-. .n.. _*" } uang b .•e.W nbc.....J: -:.'" ' '.r. ...~'.e.··) 11).c -hcf"' W. ULO~ u us eua '. 'l.'~'. ... th. D.UI..':'i" th 6.:.'. ~. m~.". 'lA..va ~~ ...n'~€:!. - 1'". I""\~I:'-'~ ratng~ thay dUqiilC .. '.. 'i'~i" 'd'au ho: ..".. e..~. ~ .inh.. '.uu v~v I. '... . "... ".0~ .. ay chuye.. 1a ]1."v.:i. ta: '''G'' .!.'.'~. :rddBll'o¥' hisn tuong. "".§. .uu .t·"" .L'·"":'" 'u'u '~'IIk. '-k" h .' " ..i!i~ ''':: "'.~..a.u~.I' 1). ng:-h·f'-· ':_a mtU" glay .":"C i kinh:" . . va '....I~. l.~." "c' . .n.'~~. . kinh doanh.U. ta'm h. '."f!f d ~flC.~n""' v." .. =.lal "t." '..•. ..ai ~ h .t..u~ ..a nh !colng 'tr@n k. c c 1IIi!I' ••• ~ • I .".~'-hil ernem .'Oil . H'~0 'T'" .. Nham.a~khong Jh..di co th~ d. v .. mu6n nam cho hai ben d@. ':.~.d_. kinh doarili IC~~·"" .o.. .e.vu . h · "'~U d. ~ .ng'~.. am eo t.nQC1:~tam.' H.. lit 'tJ'I'.Y '.~-. 'v..IIII..J:.:: .t -. m1. au...- trdCrng.. thu UU¥""" ~'II"'rl:t!!' 1Ir11"')""!U'~""" ~ry ·th'c.iIL.'m····~.vill t1t'.h .'iy dJJ!'Cim ~. ha . v. ~c d.~t.~ tao.oi:H' 1-.: .L.cat hung.f(.. V(t.' C ung 1lL-la.'. vam thue 'te~ ... ..fig -h. ' .. .". ~"".~L'Ii rt nh .t' .(Iol-.... ._'e ~!'.~n p ..'." _".1 ~ ~'. .ay .y~. ." '" d ~ ~' cnae n h .· ''". n'mifihl" 'M·a.""'~'!iA.blet nguyen i~'....~..~~' en . ro mo'! l'h.tj"t' ~ .' .. ."': k'h·:...ciiu gUMg. . i.! J " au.0 1''UIl.(!.J..._. nor• t'h'" I..~"". " ~~ ~C .11 U~.I}al uenuo~ . .'...n.p' m'A..c . 'Nb. _!.." ..m..o '1"t~ . ~ ~ .. N'h oog nha 'kinh h doan h 1 :. . . IIl.[o.10) ~L m_ d 'IM[Jle. _. . _ .. W!L~. .t". '1 'h(~t .' fit.. .trir nh c~ ~ . v UIIU. 1"Ld -' . ~t.. ". 'lirtl'iil am at.~'~." '.c ai d''''' .l'uy' . p...."c~t .. vm . [ ho" hai ben 1J'R." l . .'i!t kh ae.:Uj." i~ I.)l." .t .!J! ~I~. '. eh b.. .JILIVe t ngu ngoc.g ..""~ . 70 .". _iIU . "..]j. . '~'1~ t: ~c 'berat ra oung."..'... 'gU'tti 'bifIt ~faman th~'mu~n u N .e') ..'· .. . '~!!!.1 " ' t-". h i'I" th M'm s:~ p~u h!. ... _ __I~C ili~ .!V..l.."" -" . ""I...inh dean h' "~'ij ph..."l]..u kh&no: P .." IIUI.. '..at Iaan.'.""< 1111~U" co . .h~:' r 'h'ung." ~ kinh doanh .:·~t.).'h'~ "":h':~..1'. tQlp·· '~h'~ '~'l' g .1 rh ."" -~.(tue: t~e-n~II"" C~.~ ~ ~Ol .... .tif.A...' ~~~ ~I':".. ~ 'l. ." I . .".I' hap._ _'__~" vao b§. !i" ch ". m~u"ug' DOl:. HaJ b@n'mUla. b nen ld u 6''ram . 00 '16'1 't'Li:-'~ H . oc ph'"" tnll:> . ". .."~ ulu ..r .lI.ao.": IUqC" ".uy_.of "". ".f:...".. va con phai gili d_ruj~h~~.ilV ':..~ ".A.'"" -""...'"'-..on ch~nh t-rl$c~ m.. . ~ ....:..:U]ll Que _\:~ua." .n:i.JI.-: to aC ..t m. . i ~-i"'" .hi d'....c l' U.J .c .~.o.. ~.''._ . 'I-h~'': 1"uiC.i§im dru." '.oo. su(l '" '~.~ -hi '1' I.' " I'h·"f-'· . .n trona ICUa.t.jt"IO 11''''jl CiCl L.'If'I!"I'i~~' 'V".81 suy ng..eall'" noj rna.am . . ...!a. "<. ben ban ra ehl.'d:t'·. .ban'vmnhau.. .ll .' quan cna tr l ~Iq))' .mQ ' nga.e.-11 anh ...{...OO 'jilJ:"' )I'''' ..~1'"a l ". minh Uu··.11.:. :H:~.1 . I!U.rl .d.".l1qc st!. ki ".U .t'h'" rat."..g .." "" . ' .~ l'~'~'. '!'l"~'n'g···' m""~'t'.Q".-..it(n d:.).t'·.II _.em IIU.(.Ik]ti--:. "-- Lm eua. Idt53.... nh CO:. Nhlmg' nha kinh doanh 18'm the' nao Id. .t..y .I ~ I J i '~i I I."b~'T"fIo ~~...... .._.-.. -D" "".. '.I.d'· 'h."":.~ . y .. me ....n noanr .lJlGl:l "h.i~tim s:ruj hu p ~JIL.b'''·~.t Q. 8.I.iJ'?<l" p. ne -..fJ.rtc:u th_l~.!Iil. II ..' hoac "..' .-Kh··~'O.. doan'l-l < tri nh.n.l01"cAn'p"'hmxilm 1 nhap ' ~.~." 'rii'II..ng I""'"~..l. 1$ .Il4ng '."h'. "'~~". iij' .tIo':=h"-.. v6n di . 1 1" . .fly..... mong '1 ' ..'-. oa mat.tUtl..g '1a" ~~D''''n.ai."-. . _.~:__h' kh uy8'n chii ..iI-.Q Vu~.!!lIl....i' > '1I' _ glru...:r .W.lIUII"" A.!lJ.... l.1I... nh~f~-'M]l nha kinh doanh xuat kh~u c~i~"g" . " .g. p.ng:a.l118. :!l. -. n~.u.-... "~ AU(.":'". . 8~n... oifi'''..~~..ftj k.. " " ID C""" "IT "" nnr ..'h"IA 'v':'~J'i n"'h"~~n"g'i~U[' .."" ~L.b an '~:I"A~ nh nau 'm"~.:~'l.t -: " '1 L • • ..~ _u!'q.a . so 00".". . . trinh ehfnh eat" y lD[u5n n6i ra.-llll. ""~ O. . no.u.: . "".~iI! ." b'~" "'. ' . =~ >.n..l ' nh '~I'Cit th~ I.' " " . Q.'d.. " ung -'.c. .

1.... trong hon.·'I:ftlt·· __ T"'omxmn tl"il ..1 J[ .':.' '-kll.-._u. '.mj. ..···~·.t.I~H1l. . UJ.'. uuy .~· B:§ac.h'.. _. . ca 1:::.g' 'khoA:ng." .~ 'Inn.....~.'" I }.."': ..I ~ 'I ...... " Y.ri s'. 'h. II _I ej.-l~n"'g·_: kinh d10' . khno k ha .._ """...' I . : ".=10 1~ mot ".. tl~"'rI' N"'"... . WJ. ....d'-' .. _ (:tn.t :t kh y. -.-.. .A ---Ai' roi.a I u ".y l~r. .a.A!I'JIi'rlC'_ 'ti :tn'.~.. -h. . .'" .6""til d. It'l h.. .....le. .'. .-··h·· ~'7"'_. I_V'M~ '. B'. bt tam .eD'..th-101.. 111.h doanh " th-~}.8 VI~C cue " . kh . II i -.~l... ' . Vu.th·· om. nhu _. th"e tht..ce. I.-_. ~ . 1 .Qm-::1 tron .a ~~. _L~"_-:.l '1-"" rna Iq uen m ear 'hos he '-'.. .p. . ehung ts diJng-' n. . -h n.3:· . 'hl-(:I"" .:'j' ta llUl.ll ~. ~'.!c khoe khoang..-"h~ .. = g' -..k -g'-" t: cr· 'l'~".ll..~n..I._ u~U .h~-'\.._a_ung cann t.':"·-'·~ ·k·::h· A" .1-1'lA-on' of'ii'~'-n-'h-. r io ~"in . !!II _~ Yl~J!II"":.- l..-.~ n" n-h-11~...'.i . .'o~n :. -')('-'1' '.8 ng 'd--tn 'h" '-A' .Jii_uve .A.A+' n hu qu~ D"lJl: eua .. I·~. .! nghiep kinh doanh duqe liu dai? '''.-h"-~'-''-'-ClJ..1 '71 .-~rl'~:_.'~".. .a! l!J. .. ._._ . xnan :.-_:'_. .-..:.£I' ~ ..bi k'1l-.. ._..~ ..+.' I. thuena . -'11'1 I c· __ I_!_.y . .... leu' Io vui ehoi ma quen di suy ngh][vi~'c kho khan IS!.'. '1..-1/ .~_ . .. .fe· S'~I .'\---~)j'~.. ung ta.nh[t:ng~·xi ng..~ l ...~".-? qua th~ co ~.. . iU .au.IJl.. ·t '.J'n . . :.ru1I. .il..:' ..n uug ... 'r..Il..-6· ~I'..'. .'-: u' nam..' .Bong' -}. ". III 'k 'nhl b··'~u . P~~'i L .. "1" .1 '1' i~'.u nha ••~ ..'-.h .:.o..nh-...ll .'1 no Ul ill'.g'-.. .ung _-1.c ~'I __ '.. I_' ~.-hiiep'" '../Jnlll~i't ne. . ~ .ai pr ep :I Vl~C 'IUOn.. (..a'~" ..'. tuy tam thanh oo:ng trong kinh doanh nhsrng ·t~ da..0...'}" ~j'iIi _. '''\. (. ae . ':.' -. I~ . .. " .-.J'' ' :. ·..U d. . '~..:". Cull..~"aa '.]I. h'il"'~-'c h€1.m _c' " .t nhien dang C810 manh llii~t..6" ngruem ...t9i t. t -h-:~ ." d"--'" .In.._:.II"'II'~ 1Il"1a. _I_l~ .~I-n' .'..~"._nh IA~ T' -h~~<I' in ·'V.""'. ng· ~a ~U:.I). n.".u'gc !Uay'U..._.hIUO~ n n.. .u roi..!..·d:I""+' d_'I'I"'~._."." da s0'1"..P trj..a.~ng . .oan_ .. .e. j.-...tl-Ih'-I""" -.. "". . ' . trUiJng do" djch nghta: "Cai vui .ang "'-"}-I d-. uengtruong.y.s: ":U. ···.._-_1.".~g~'p C ...'._.: .. U.I:- n~ .ieu trsn th'...tln h :.op ':-' H: .16a giae trai eua ng-in hang keo cho sup d.1.i_a. '. .O -·····._'_ ~.. './'t. iaa.00.!~ U·eA:"'u 1 :11.th..~ ill-I ... a. D'~ ru ien may nam gan uay ~--~A .-." .. '....-. . . '" . n..g kinh t€ dJ). ..rt..-·~" I~-~ k. A..hu(Jng" .-~ !aU.s.'. cung.C <I~ I.e'-.<: '~I~'-.. JI. ~ I' . '-..-.'...ang -.. -. kinh Dich '~_ ··-·"'. nJU ·k+.-' tu ..:.>. va lam.~.~~..1 ' '~II..:" . .ygn bien trong vil~:clam an.. '!I!"..'" . tho -.. ' i. '.'" '...'.c·:7"" --..~ n·h·:~ I.. to.". .l.vn c_=ung fi---.rA". .1 . S.. . "..z. sao 06 the Guy t.i _. c"-hl. e -. u' ..'i~4' TRTII': ~~-'..a~t.t~."' ~.: glal ..+.l.. ' 'I .g .··. .': khd kh bi 1"'" g{ft:~c._ ".':~:. ]I~:' 'k:-h"". !'fl'll"tnt: _inn _lC~1 'd~"'" a cann . - .V:!!~C 't. i. .. . ".J!! .j 'r"'t n'hi .. .'. ]l. ?"~" D" '11' -..r. .a th..~ C" 1 mo -. nao .h···~·6 .-.d'~""". k-'.'Gi' -~ i'iI'h itt 4-'h"1 'i_-a!.H" 'Ng'urf kinh doanh .". -' '-0 sang : Tay:.eO:. ~l.' h . . oan tr ~".uam sao co ttne 'k·.•. ~ 'do A'.- .ranr s ~~..-t-'-..-t.'~. . . 1.-t-" -.ng:' ta ang ph6 kip tho:i vdi s~' chu. 'i-:h" ') """ti 'b-"""'" .. ·th··. c.' . the-'. .·. sap__ . :" ..-"~.. .. "_"...n _.ng· h __ oa'~' ~IIac....·h· 'h~': ...-" .Jln:~ Illm~n.CQIi. 'LCl . RatO cun:g u..i:=h~'roi. -h'" -I'JJ.. C!..U . uuun.C ...11J11ug C)_.lid khd. . 1' :. iI"I! . am. J:J'f.me:ID JlVl. ):.11 : ..' ~ill.a1U-. a .e U co ca..J[jJ. /ft. ' ' ' "'t. I" . b.' ·"·ll ..~." ..-t'r·.t_'h... di _-/'.I -' .··'-h .dl/. .a ae . .9... .~.1 'L cb"l~' m "g-' . 'iII. h .o: I· r: $:.W..m UJ'l til _... ..an rCl. nh a.•. . a... I ..' I..d x nang.1' -h'IQ nuong' A"I-..iU.::": ""_. :~ ..'" .::.t-hc<·~h'~m.!Ilvl m~ _C(:1.. ~" h sa V~O eanh giit. .~"'-" ?.thi lam sao o..1n'h thenh ~_J.- .". 'Ji.:....·"h _ t m.'noi ".. " .~..UC ryn..C 'I k· .:' 06. . lL.-..ng~ 'N. luc .....ung '.6~ ham he'D..g..... h Bong i coam ~_...' -h-~-~. ...... . . ...'d-'.th-(ly 'tr. -.(.. h"·~:... !!lvI..

.i}:i.p.8 .!. sam 1'1 '.J. .()n h~'.-I. ~!!!.t.LP:v '".oat'n.lq'it 't'r~I" '£~'" ~i'+11 an-' '~Y'''"'' 'r~ C~~'i'i!::i b-iU-~]'I' b. -'..b...6t ."Ic.P.u . _ ._.(.i!I'._-..O.CO..._. .tt ~:dn _a.~.w.? I"I€!: -.B _a. lIl."i II.k'holng'"_.. chieu eho ' '!Ci.-'" '" ". ... v' -l-huc nh'lllng:' teO' J ' '. p~ '~'C' .m trong i'~cam . nll(h~u~..-. m":. '-nUa'(~ tve:n n'llli.." . 'Ch.toan 't'rAng ta:y k.h~''Xay ra t..Ji.. ih I. ~J."~ ..tit 'phai nhu v~y'? 'CO'D -'.c.:} -.o t.1 "'t.g iS~:nm ." " y' ._" 'rg . om.. ..iU. ~..gUVj[J!_:g. ' . 'Cu' .g'"il ."' lUlu '~Q'ill II.qua mUQn~ Luc laO A ..I . . -- u. (~Ld' g.~..I.~~ 1"..rn.. -..!lUlU_.!!.a:..lnl:H! m __ . >I'tfI. Qc .' i... rP.~ _ __! ''"f! -. ha .~)1.!: . M'-U~ w-u'.' om khae" ~.OOr:Qg' kinh t«:. .iQ..d.' ._c_".r@'nt'hi 'tTrt...l·'" -h':'" .S' f'og' TIl '~n'g' _:-.~'FO.!I. . .11.' '.' _. ..~gm' UlL!e. 'il ..¥ l"'" A'. Idang' slpl ehim !ua:....~.Il.lIl.. J!" I.giae: t.' . .I'~~ m ..".a den khi &"TIii -h ._L 'lin 'ir'1 'UI~.c x t.. ma ull mue ._-- 'III" - I __ . - ."1' si Db" WI ._~.iiln'.. ~.~.h.II.~i' f(ti . '_.."'" -' ~.0:.". cung .'" .··h·..~.long? LA:m 'mOt nha kinh h doanh.'y. fili' "u inh mi n"c' h' '+J 6' .I.' U JiJl<il.'.'.' :O. "4!!'" ...(. .y ....'._I-.. 01'. 7'~ .iL..§ tnh m I..j(liiii'iF'!I.fUll !.' "..". '-m' ~_~._ .' oj "i.I.'.. ~ b' ilit-n""th ~m-' ! i _!I. eo. .-j C U'I 1_ m A._.\Ie..1Ii'riI...vui V 1- nuoe a.bua:i hoang h6n u am" thi di. .1 ...a-~..tL _thanh ". t'... "111' I..i!!U ___:__I _c_:_.iii'l· Q.~'UI~" .. ra uong p .

_ ' ~fV~'n' .. u~ .1 II I e- !II !! ry.'O ng~y XJu~ Ico.gtv8D n.!I!J I: m. IQuoi thee nhilng'c au 'V.!..0 _..pll.."-~ ·~11·.. r:w trTI~.I). ~ljJ\:~.- - :"'...c·l. qu . . ha lU.~]O~I'!I~ll •.. .e nhfing e'I'" ' .. .. . J" U. Thy thee.' IJ).I.1!Wl·\...J'I.. vu 1~'.".Wl. '.. :~.... I' ':..d) 111'"'1.n·h··~' . . OIl? J.ien. S~NHS~NHKHiCNG NG.l. .m . ~ I~' - kh i I 1'-1":'1' r '" Y.iIk[· ~.I~~. ... van ~. Il:......' .~.1 ~ - ~".I.. • .. ' . a :. I~ I. T .nlien t~. !.·. .~ s...iI.4.-ue !rlr\~'iIiT].= ... .~"..n thav ~~' h.:~..~1IJ ir. n Of -~'.' 00'0...-gl-·..Ji'~O'.o'.. ".:~M h' a tu"" t-h.''~y .. _- ~.-I.~. . ' no"':]" I ~...iil ~. 'h' ":.hia ·thy' t. .il~ JLr... ...w.9t h][~n = .:. ...OtL ~ . -. 1~·. 1 /"i'l c rna noi."\Cii .ii_·'I: 1.. u~. 1'7L ~ 9..... -._~_. cilng xuAt hi. . .I trin I. T~. J..I I -). ...~.. 6.1....}. . --A n~~~ ~' n L i .~·1_. '13 ~ ~ .PI am.~ .·.'· l).~.!...1h '~. ~ V-"1... m~~. i' 'i ~~." . ~'. /-'j')"'/'.jI·t:Jin. .if'il'~_')· .~. l'l. ' 1 n...~ eh ·Luli' 1iTlt'. .'. .Q!._ ". sam lr.di' .!!l...... .g" ''''rtf\... usn. ~1_!.uYc ma ph 6. h' .:.. 'U~· n' m U. ~.ngruB1g.1 uy~n.. V.:IiiitU...l.-a .J' 'J ~~:i~ ·t·r.....( ]I.-"..ti.1U... ~'ill:"lil :~' nh'~1 nen g~)]J...' an. .at hoo 'Via~ lOiqii(.'-.:'. cho rang tieng ireD tri1i'J tu~thee s~6n..JU!i.l1·~_. '~.. :H':I:.1 I"..~i.J.iIJ'.~.. 1.' . ).-::I·:~~"t'IP~J':~'. 11. ."U!..I'~ '.e ...1 Id". )!j . '...o'" lo j..r.. . E'o." .!!!...c· - 1-' .1lt..1-. ili..'-"'~ mOt v. I:' y. . ~ •_ nh k~.i".. '. UV~!"i~e. trinh ehfnh tbfu 'khong''_~lbi.< c:au 'd". 'C" .r(lIRi' II..g .!l...'. co W. '[ ...lU .I~. xui:t ·hj~·nva trong xi h'~....!II.. Thien ha tUv 'tnot ng . .· . zneu IR1y .~ .' .CUc:t kinh 'l~!!I.". c .~. ._'.) ~·UlV. .~_.f/NG. .LOIIO¥ I..~ -. ...w.)"0'" g" hr.' .. rong qua leo va khiem ton.·· I $i. ~a:. .11i'N1}:..o'n. ~ J:.... '.? '-0. ong'-.!IL .... tL1gng. . VY D~ ql~ a. eua .t.': 00 .thl. '. ...·I·~:·:··--' C ~riJ''J'.I:ua uaf.lh····i I·Ji.·tl·t·· rr-0nO'l' v 9-." moi .t'h' '.i ""'bill.. ..i GO'Q" " .lOIl .~. 't-~. lII.'.-==:: __ I~~ i .ljIL LO'~l ~i ' :!I (.iJ'~'n1Il)·n-..t 'I!..a.... ~~.."' ""h'".. trt nn t-aen tnc a.'. c . V'~!!!J mei._:"'I' r ~r"g-.. .. : ~"F I.n .-..:. - bie. Traeh (··..'.Oll m 'j 1".' an': .. ' . N g· .~ . ..!IL. ..~:. '.-.·1 a..i." giai...f. II'rlng' J!i'P1 II tl ~ nhu .!IL l." '~./'V . ...t'n ... .&.C-' ...'" . . . n h:' . '1-).it't . . I.D ~:"h" 1~' ~.. U~.. I~~ ." ha ..]i~eh ngh '-1' '.. hanh thong 16n'. . TRAG.....:. '~. iI"'f'Ii.' i'~T"'uy~.~fi~~.

:l. .·.!. . smn nea lnJI10. I .a. 'p·. . m.... b CUOllh. iUtn v.. 'i~:O'i ... cua t' -h'm u~~ 'Ith~ i~:1.····[... .t d6 ..J: 'q..' ~ .A "U'UUI . (... eh ~iyf-li"~ I".'. . '~L... i .1'" ..~-~ £) 'h ·-.cll vao trmh tu.QIIIJ .. '~" ::-'iI11idO" 'trong [inh._11IQC..·.-~Y' M" S d.'~ilQ '\. V& "C.'t phat trl~n. ' '1' .~#-. .i'!t d.0 uBI' nguam~ va pnat . -'... dt eli m. _.~-- c_ I i'·3..-'hi.~.:..t..' ..-: r fI:t t ..h... i .:).- l~' kEtnh Djeh III .-.t .'. .!.~u U'..~Jn~ ..' ..i.m 'b~:tbAt c. C_ 1 '-:"""'~ ""L' .~. 'm- J. la .. 'lien.-....._c'(:)p-. ri/i.nau c. _..t. .'in J:J c. _...~IIl CJJ!.... t'" h 11 "'~ '. -• -~ ...... .'.(n-"·ar' '. can.. d.' :nna:n vii. h'..'" va ICO 'tnlg dJlgc: ehimg ..·.y.~n·-· n O'lIi"':mOi" -+'~8.... ·t'" 'h-~ nay" . ...J(t' ~.M9 ..I' ~ tnh '"""". b" (1'" nhiin:. . y.< I' i "t' -t:i.. I' b a ."'.. II ... !~'.'P' ehi .. .ll'.." 'i.i!i. q..j..." .'U T U::.."'. w~ • II!!...' -:' n\~ th'-"]"n:h-'" 1.C. . ':.~' l ··.~'nen 'b-:~': Il..oa Db-" .I"'..... 0. ". h guan.'_ .~t' 1_"U~n m'Qil XI. ty·:' Ellie IQ··. h--: .'IIf . p". __.'t.(JP-.c._..e'xac d'. . . la..nl'~lt I. 111 <Jo.f . b.kh .' -.gihi'e:p . ... ns. uc aan .~:. .]~1l.~" th'···· ...' g.t'" ~ ..1 U Kh ~j"~_' .Lun .~' d'._.cai gi p:hu I-I>. .w.' cae 00' -'.~~1. ngm~p' gDJ.!"ubi ]1 .I .. '-h'" . the h'e n~y d. ~L~~i' I i__ . ..: ra . U..u6C TArv' Mo...t:. .!..] . i -~.[J" thi€H) XU '.n VOl ..:It _..tIn ..: e u. . ]lI"'ep. 'k'Y:~~u .. "'1 '.nh--"y v9 t nnung -.i'·' n i'fn 'DO ....'. I _..~f!Gt - )~~ }i.·llll.-it..'-'~su.ay".:. . V. '. ··.. ·t· .. I .I:~~' ." " 1 '" ... n_ ~g~Qll~clrUU'c.n va au ng._..-~iI"ii..' t s..-. .-h~'.L.v~.-_n.:men trlnh tJ! nhi:en c'ua n16~k~p th.~.. 'b:. .--t'·d' .~nth.I'o.·._"'. 8~ ..t PJ~~.tung t 'n.ha'" ti t' I'lB:n mOl me .-_.1 W '-doanh'. _".o__ __"!J."..-_ :~!-~ ]. .1c ..t.." ~~.t·.. ...(~__ Y Ida.' ~I' _.n _" .u. VOl rib . _J nav .aY o U. "_.'1.-u~ iy. trmh eong t9.~. OH C ..n eua he L__ '~.'?':.~' - I_ j[~.1'" 31· . ..._:' ' >'(ir oa pnat ·t"_men.iD.' h . ".· . . . --.'~:.F'o 1.uon _~uon. .'. -~" '-'.. :_YJ 1_ '" A ·.." - _.Ia . c hf.c·':_ .f!:. " "Ih' . .) -.'8.."'.I 31' .u.nha doanh 'n.: I ."it. cen ~ .~ ..... '.·" 's~ ng.e. i I·" - .." . cong .~n mlf' '. h' " .:. i Y - .:i~' . 'h "'.~ ... nay •.'""'C.' ' --.f'i.. -~. Ta'-'--..ct~a'c_'c.oao..-(""" '1.en trong-: 00' n 'ty·.. - .·· y.. .m. '~~"-ili..··' d.y .can.Jj' -m . ._._ ·lU &'U~ . b ".·.' .01 v ~. ~'j. "...'. ma..M''-'0' m T:'.''T' ay ·M···.. -: I~ J ..1\.I'-a .J"I'" --:" 'han 100 :nbrmqua~~. 'Nb"'-ll' .' . I ""'1' rjp.'.-''. .."un"'-. ·-...·.:)' ~I...G . 8. v..' . ."".. ". va.. ..~ ".~.on d"nh eua. '. .. h~' sui vat uang':g. .]' ~I"" "il til" I '.no..-h'~ '~-~'. -.~.. "1' ..oan .." ' n~EUll ti· '.'." de .. .lc.." .l!luy-:-..eu ."_·~t...w-. 'crn. " .o~c' m..ah "'t. quy ~J!J(.':..: . 1i~ nao r.} I.Y._'a-. ..t.~'h~ It'hali:: n.i!J .'-" .. --. : l UJl'et . '!.I - 1Ul!1.-. ...ai n'....!!'.. .' . rh ~-. ~.~. '" .":. .v.~"j.I!"!> ~'iI"ii I!" 1.u " .. va q. u. !\If'"i1.. _ '"(j ..ii'i'h'.... . -. lUgl . gd>-. l. .i' ..d. .!..._ OO'flg-.lli: enan y se th...V ' '...~ "-.'! .JJL~.. . '. 1-..·ay.~U. '. ?nl ma. ~ hlillftol 'i -t}.. _ -_"""D 1 I khon . "om. 'd'..._~_ t!I..~~" lIn~ it. . ~(:I_. . lJJJ. 'q_UUC Tl"g '. .. co +'lh'.. . . '"eo ._ .' . .l '..ay.... _'lla:c taen · tu.~ I '.1Ii"!.e..~"." ·C··&-ngr'.~.."'_-II'....' at ~ r 'm:•. . :'~'" 'T"i'7:.." .... .1Il_ 0. '. : :.:...ily'" B'"" C:h'" h I'" ".."'.~:t.Ig . Ci th pr a ' -t:"".. Ng -van 1. ... ~ I ... 'uU~l . "u cf 'b..'-- I ... ..~. ~ .1 th· eo'......-'II'Ii' n~' _.:..ucon U g'" - ng- .'}:"I .'h . .. ._ mirth trong 'thlf tich cua .'~~ .......n-b-an eua ong ~!~ 'C"'Ap-" Nh nam 1-19~7-.m.(11 ''''''''''-'1 r:. . t:_rM~.."--.l!-h"· d-· }. .tet eua.:u 'h ..'.. ' -'" -.o'~'... ::'\.On.~..l 'm"jA.."::.la:"""'p:: ."'L. . mt~ nhr .. ·... ..·. i . . ' .' kinh doauh. 'vlJe'di-~n !I."-in t...!. .. phai.:iE. '.. sang .f1{.bl. '-.. --e_ ..'. .. th . ". -.\".''"Y. . vaoon. · __ '. ' .I..~ if!.'" - . I·' .' ~. -" ".'" .Ad oau d"--~ .(f' .n· ya] 'h.".' '." I' ..Quae: trmh.'" I .~-i mat 06!ng-._: t -'-"~' . .lliiQll..'~u 00 mo.. B:I'I. U gtu'.ng.A." "w ... I Ie -'h/..'iJ.. .:'" '. i..·I~'"" l~' v·:.. .. '.UY dao eua cnung..ii' - • I 0" I'· ..10 .""'b -."'" .:. hoi. - ..a via ngua. b. ... (_~. ""~' .o"o .. · L::tI!. .~1 l.P .trien d·o'.ie' I._ :>.' ' ':C'UIl~'£b' n~~1:L(~ . ro. mat.. ..ac. 'b.. o.en. eong tv 1<. .'. ':."" . -~ ~ :~'.a.. ":" '.-n.o!UC .IOI~ U.. ..'. . .ty ilian hang d~~ucua nlftYc ::aac "-".el: ~H. .P__8i bi . ~jllUa .. " -..-h'.01 ti!§p' 74 .r . n 'h'~I'n':~~~'n-li ··:-·~'n. ":-y '..' .ltC :~!M':~"" rna <t thi LlI'lJong.'..i' . . . v... _.' " ..' .J.U_Y th u~n.. vd.. bay·. c.al r" -.n"..'. :~'..l~.#"j... ~-i. ue cong . su v.. - .· trona ...na' na\II'I!iJni.1 _..ng.. 'm.. b ..'" _0"_'] C..r . 3-"... c. .H.' I....I am _a.. :.'tmg d. • ..hd U!.. . ".Il..L.

I~ if'utultli. 01. fCUlfR~ !!I:1'f.-y> U ~l' '.' nam tr an g.6ng . '..O'i gia~ 75 .hi~'p. NhGng' By' v.eR I·~u ·-~U ~·:_. nh...Qt th. ~ r 1"~~ ilJ-UI nh l'inn'".-:I. pha't t'.11.ng nang' suat v.u(1c bao llu."al._ _.g thoa.'~o~~.u. ngAn. eho chung te.e'. '~gUi.uc..ibi cO. Ifl\~~~ I:_.'!" I:. chl dan.. nhung tinh trang bJt d. moo .iC 'nhanh"the vu~g nhu lliila.0: .ung.' Chi can au sue theo duai 'mw.c. "-.Xin.• .tho). 6c sang ~o kbo:ng nglmg trong nganh .' hgrp. ngay l~p t't~t::~'.'. '. m-~:I''v .l..g ngimg ella vu tJr~ van v~.rH~'nCl. ehung ta nght den s11 nghiep !c[J:Jc.' IAI.W ..trW' . B'ac quae Tay M'O'D.".~t. -) £lieu nay rit Q.' '. va nhanh chong -~.U ..)d'.t triie. e:.nguCii.i]JII~ hoa d6m .g nhu mai que Tuy t~ong klnh Dich ca.~.iQ'tnha doanh 'I!lghii... r. nhung can phai tr.J "". nha doanh rJghi~p la m.ghm~p chl mong" dtligc ta. " '..iIII. I_. II.dttqc gQiila m.xii ng.' r. . cua th.~ .s't! lam an canh tranh. "'~U . ~ . I1:"U:Ji 'X·' "1"..I~P0.. I I~. .i9 cho nsn.".en. l...._ W.n kinh doanh khong ngimg.DlIII'y m:n' maxnong .6 keo idru kheng Q.y m" .' e:1~ - .o.~.s'~' 'p'ha. (o.A U~9C'j..!~".dJ~~ mong !dl't1Q"c cai gi? Chae c:han sle 06 nguimtra lUi.II~jJ.t.(mg".'y~ 'k-:. tai VIJ bao cao s6 doanh llgi :rat cao. tlnll :b9P' Iy" chi can thee iQUO.iGI.a t-h. :ngt.~nhan sinh ni~m trong do" su van IQi).v .~.iJi gian Iau dai dg 'khAo nghiem va: thaeh th._ dai.~11' thso duo'ii CUng--'Ram trong.cii qua m. m..('~. Nhung trong .it6" 6 ..~ / k "h".··n ..Qt hien lVC ro ral ta't. iF''J'.-.f-l!' .(. n.0. Rat nhieu xli nghiep kinh doanh.._41. khong e6 g1 de nghi ngb:.&.:ng'". ~ ~ r01 vao ~a. q~il'm.. kheng phii chi tang m~i men tam . T~. trong tme:n trinh chuyen d{lng kh'on.U chmh ~. 'lIf. x] nghi~p':~ trong .Z t.IUlt:l..~w. Cho nen._ !d~.l:J!.h. . boc eao.A..n...~ '1_LR . ta theo du5i .•..~I:..c-6 th~ xUng' Gan_g .thu :f>(in.:p".. Jla!..~--~ ~ iQ1ia? giiong nhu ban defll thee dud:i ban n~gay ~QUa. .~'..:.'i.@t 'tUi' co Y' nghta . d'o:n__g'thee nq... -._. Trang' mOi bu6'c di cue. rn . mai nh:Ung phat tr ien. the .'" 't::11tan tbiU ~'~. i' !I • ' . con.r/I"rl' ty Btyli th.' _.!dr6.Y ..a" 'm9i ich ". itU-'~~l" lU"U' UJ .. .AU" .. ra ~ t ~'1.eX'''''' b~I'-' m~ ~ bac .~t-'th. -':.glila tKrl c. IV) ..u" ~U ~ iI~1 At' I ~c-~ UaJ11ril.~"t¢sao 't1ra~.

.'):_. tha d-" or mot . ~ nhe V.o'" '.-..i.". ..lUI".h Q theo uUOl IC~j gi. thanh pba'm.~. --~ '-I..can theo du:oi nhUng nguIy@n t'.-' 'ilL "'~' .'.9 nung thi trnn h_ Is d.' ... ".! ~l •.c ieo.[Q)ac loai ke:t Call san :xuBi./.§n q-'u8!'ng.t xi . Kirih Dieh V.j trutillg :m.. n.t .n A h .p mOt !aia. lieu ban.· . t_ "~~-Q!' li'l" ieh kh ·:itn-··g·n ml'iilr'rilg-'" VCl!l : ehfn h... cai ~". .". .'..~.ha."'~"-'h: NJIl Ul~L~O~.nghiep.• -". s. 'Il.' "~ -. " .gaY nay.le"':-ol m'.oanJ. ui' my· n~.~!.u tang.8tO em ~ dig.. vo eitu" .".i. WJiac.~: . ·r'-'~..ay k. .]C tieu co y nghta.. t~IO . "'.'. cO lei ich eao? _ . mat ~ San_g' l~.'. UJJL. smn Y di '"" ..IC~U....ng... I': . "Sang t..nha do a nh nghi:~p.t.iL!J. m. .. !!i' • III.Crirna trl10c d. -...~y::. _. _-"...".. " th .day chinh la. . Iau dai nhu tI1.· n h..Gi[O'ithi~u 'm.' '.. .t kinh doanh moi. ..thi[~u'mgt phuong tbuc 'san." ..~'va tam linh n. loi trinh...".X.~d'(_ '.y d:oi . . . -. .n.'".-. hay .ieit: 'iTuy~ ng~l'en hanh.at eo nam '} oai sang . 'nj"'- ! ~j~ ~.·r hoat don.:: '.!IjJ'. Ilay .~t he 'vin ~iu 'vU'ng'"d:uOiC.ang i ~ iii !tl • . -" J. 'c_" ':..'Ii? :[.. khiong ngung"..""th . ...J .:n......m mdi ]1 ~ '~'rln' 0" ~ ~:"':'_" nh4'm'" san ~"~~"_ JLIUiy~)~ i "-"_l!l va cai thi~n. ~... . va cung '~n:j lam eho ban phat trign sl! nghiep kinh doanh Idu:gc lau dai...gay ." ~!.." 't}..' -" h n...• 'l~'g e'.' i" ..r)t tb.b.. [~]~!I..~. ...':.Kha] m.t loai ky' 'th... .hi[~n d~.eu goi duqc nang lli~t s.l' .'~:.gt san p. lam 88\[0 lh hu LJI. vi IQ{lC chiem hang d:.'"'O .... theo tfuoi ~'.~cin phil b~y thea m:I...o.• .gung" v$y~ Trong th!t gi·Oi Iuon luon tha. !:J'.uc . mO't.I'u][ m~.o cai 'moi.. gilla -tm1" co' y nghia.. __ ~'I..t'~ ~ k'" .m~1 k .. trang ..."'h:'.'la 'm'-'I~'.J.~S-.""~~~..147 Dam. d ~.- .a.iu.. A?" . .... 'Xlta't m~." "I" ". '~hlch~e chin ban co the' k. Id'"l'..... Gi& ..''t· .o ng -u-~Ir-n! c u -n"g_.-. cung nnu mai t -." A. ui~c. '.ay" ben c:ua C..""~. va I au ai.. l!: c& ng d'~ d'.~ C·-·'hiA'm·d: 'n--U:FI1y.. ..'. hoac ':- .' ruun.~p .". " .. chat m.'~.Th..tao can theo ca ae xuat..h ...' _... _..."'. . .• l~-U coe tu 'u~otng mal mar..6(i.t~ -'I hi...b ~.-. '. ' D. . nr I'~' ca": ~ u: 'j k:h[ong n. .. lr' .hllQing ai nghl t6:i... -' ." ung .di.o: m.. 111.-. . [Tam nh..a .'" .".X'it .."". It nr ...!t'. .~'..

dieh ng··:,hia:: ''ThY':: theo rna ,co d'u. ,4 olue nmmy~'@n~, loi~ . • .'-' '.. ..... . ~~. .~, ... , _... -. ~. 't:i;'......~ hanh trinh oot khong' l3P}i~N6i thee hfu~'n Id~ mil, mu5n. gill eho
-~.-:t' ,.:',
..-.••

.. IQ a.__~ d..~ . kh~ nansr ,.~.~.tao vh ( k",'_'--_.,y,~~ 00·~ .JiII'. ~ .. - -.,' - thuan '~'. iIfli" ,. o· :::-y.,:" 10·:·~ ;n;p ·:lI'Mia uh~u kil,en . ~ .~. 1,m ,'~,~ "",'.thbncr' oat; th), llli.Qng·.~·H)i. N [D~ xus. da:, chi cho cluing_' ta en/ail ni0"'l1y-e'fl iy'~ tri!~t hoc thanh cong·.··tren moi vi@c-'huO:ng·:· ' ehi, "1' ,th~ 'ky 2,1 nay, m~ 1136 rat nhil@u doanh nghiep gia fl." y" d,".it •. ~I'; L.:U [d'i~iU IIJJL 't'I'~' du.. .. h ,;.a,.n· "_.... .. '1', . ...." ,-,ff '..mI.')..!: '., ,un,g •I~U ' ....,~~)' ..'II.. ' K:t:.~' b··~' d').' ,..·t-h'X ~ t;lUJI. ,a m'Qt' ..SU ~~~U,J!. -kh··:::t~, .. e-h·., ,!If'1J.!I.;UJ :1.e;tO I .. ct1l"
l'~.~ '_

s!~ phat .. a
',/1' , .-.

4--.'"'~~-~u:<· ,-:.,... -h·:." ... - &'.p' wrlen IS ,.' ,Dgt.1y_.
'¥ ~ ..

,~,:,""" ,mID hlJn ~,~ ohm .Jlil:· .,,:.. , ' t;:J,1 mm ': ,-,:,""" ,+-~; -~ 4..;0""': p,__')/ U.em h·,··,~t',
111.•

0.'

- ..

-.;._.,.,

"'~"'"

~I

lr.

'_."

,

'bi~;',

"._,'

,"

-' .• , ._ _. ..

. '.;'::

de
!I

:_--"." '.

I.

',.",

.

:

-:

...

-

"':,.

.

\

..

.

..

_

",~.,

.'

~.•..

"

..

',"

.•

,

_'

..

·i._ ',_

,i'io,,J:.

!~]

,

_{1JJj

" __

"_".

I:.

..i.~~

__ ,:

..

"i!<

theo qury' l~,t phat ."tri~n tl1- nhisn

,cua sru}Vi,t

rna

,th,Q.i;;

11'7',":,' Iii"
i~'

LI.J
Iliril11: "

,

_ - II JL" ....•.
"

~

-',

,'...

I

.

'11·-·'~e'-'····' ',' ,,', h"",····,· I;'C ,t.'b"'an':',b'-;"!L" v~g,ay,

th' '~t-ba,,"'th'-"'rKin"'" ,a:~I, -,' _,,~
&
-

d,>;ubt .. ',-.,
.a,

qUYfJtl
,nell,
.

....-:":

,d:tnh ,b'Vlng' cdi' ,chi.f:J' 'ftJtJt:·~M{# 'H,han
114,-;:... 2
__

.jJ,,&"'_.g..., 11-,0 !L.--~ _. . y"
_d!~__

'~lJ.'UU! L~if~ _. - --

~~flg"-.~
'_" [.,.)

LU -l

,iiJ!]i'....
.~~

- --

#,;r.,~~ ',.},fiL ilJ."U &~.~D
-

- - - - -_..

l&TlJJ - - - - --

~;j':...

h--~~g"'.... ~_,J? ":'
- - .. [ .

vii:n
!II'"

TIWiu:i

,~,l-

cua uu:,i ..
'.

~,

1'...__ .

,

7S

l"'~ - ~., ,-, -1:"1i~, t....J",(,eN ~.. L, (;fill' ,(""",(., f,',tfl K
~' ~ ~1 I~

,'f.'RN,fl~,fUllft'
l~

,.: -,' . - ,

,=~-

,I.~

CI€HMiIIf

,<,'~.~~._J:~
.

, ~"I ,_,n,g ,'",.... '11· ... ~ ti~1f- ,th","~-'d'"'·,W, -k'-;eu khto 11.. ,'l..., .Ill,en, I~ ,~'pi:,a ...,",~ ···"";' rul!ong ngU!I,f" rol. ~"~'p,~ u!!i. 0.... ... '((L--C.._. ~- kh lOng.- ,-1 nOll., .B-··· oc,~ CO pohi -pt, ham ,A inhk·'."y ) '-:"'" ' en, i!,~ .~'Ill "!'" e 'b;'i:U,., ..',' run ,,-ang u~.,"' 1Wli, ,I I~.~ C 'I' :~' "

,QJLJj,

,' .. '.

05 ~ ..

'~.'

h'? h ,,"' -~~.,'c:( i(!"IO nao cuqg '~'_the "~ di t e ~i 'Nh····· ung .J! ,_.J. ten, "., r ao nan- roi d eay, .' ·'·h lam them ba nam ,n'ila,kho, di dJJUc nita buae ,!~' A. . : -" un,ga,t b,'t t _~'I"ayl .. \..roi~ ClllJ}.ll~ nu 'b"u#iJ'& .. en, Nsu ....111"" - an .... _& .'- _oW: kh il •. uC ..,:I'" " 6~m iam :l:ti.,., ~.d . 4-_,~~. ""]L,-,,'-,,-14,-,~n~!LIlUd'ng "t--'-'I'"'~'-"~"~' I·Ji',it h·····::t~ h,,1: 00" ·.··u Vf!}Y. ,.mung u~1il _---'v.l '-~ . . ung h ....-- '. l:::': , ~~., '..~""" ~,'~' ,..",..(, 'I
'il """",

,iii:. ..... ,~,I,

lie,n, tue xu6ng' d.,6d"~Ong' ta lA"c ,ui:u 'mai~, n6i::''V:il,~e lam t- . CJ,ofPMg"", :.: th ,e.c, ~ 'n"\6i~ anh " it eren W,lu'UJL,.tg-rUVI'~A:.' ." ~ am d"!LIly""' ba nam I",,~,
'f.",-~ .. ' J-'1l...ii~,·,
-

1'i;.'t_ c!.,

c_

"il;fWLli!

,I,

'

'.

,~'U'

I\~

I

~I}. I •. ;!, ,!I),~, 'Q '-,'-'_ "

-

l,

I

'iii!"

",,..,

'h" d"·!S: rna, iam '.h' " kh n",,;:,, t 1 "O~ rneu ,11.)..'. i", .::Jl -,~. t 1: _,e _. "', 11'0" ram eho ,i.~"i n h,·'1,(1 1_"," q rue C: to 'W,l, coo kinh Dich. 1\]1,fiiuAj, 'truy_.en co m,{j,t !c'Au ,th' nay-:-:c:: ttDr .. l.. .... • ~:;;.". ,,./'-.f.. ., . .. 'it oJ:: 'uu h i2' tuy' Rn;an gJa~, tat h~ :S'l!. co tr~U C'h~"~' V't. ,(;V'. '_:(j g,~tir,. eu. fit/", ~~' ieh ng;h.ia: "~Lly ICOO vui 'rna theo ngU(1,i, 'tat nhien D ,:Jt .2i.-,: ··' ... il ..... '~I'" 1~~ '. ~ C····!hCu Vlt;C~_, N·'.'I'~n c 'h.,Iuyen " CJlua 18 cs C--R!. .o.,,-u .!to S,;, Vl~~ • ".. ' ;? eel 'nm,f;(D xua alai thieh 18 'viic huhoai, J. tU'clam eho su "ID'~!-· ,,' ... . . .'."'. h~ l\i~" th !ilt- , .'. "" viee ,'~I hoai tna •.ba i; ~

Xae th,'~c' 'la, nhu 'th,~ ! Lam kinh doanh 'Qui, th~1:ttbi,et
i'" _,iI' ,I, _
r.

cs

a.

~

,

!Po.

_

oj!

£

$!o."I'

C""

,,!~,

_

1'-

"c,

;l..... ~,: II,.UC

'Ii'

.~

~ ~~j;

,I'Ll,

" __

.:11

,C;A!_

,.,

1

..

1

"'!I'"

,1

.•

1

'

··'i'

,I.

·'iI'

'11.11,

,I

Suy nghi kSr' 'I.~, vi~c lam an t.ren thlfarn,g trl1(mg'" vl[)n th ~ n b'~'·· ,-v,n,- '<, m:.1 - "Am'__-__n ,-mua" I'~'" ,n, ·t-'hIc. b " ed' h'.6a'~" _. at n _. , 'I)' . ()""'i#t·- _,'1." !_11(3' -'. _]-8; am
. ., '1 .. .. . I' '..;.' .'.. : - _,. ." '~.. . _' . I"

i

1-"

.

I'

I I'

.

,.

I'

. _.

'.

_." a· '. -

_ (.

.'

I_

.. ',.

.

thi phm lam sao d~y'? Thi d\l, nhu; hi'e'ngj,!Or :nguM ta dang ~ '.. ,x" t.... 'h~....:" lam ~n~:'ren vi~C '-b'.(" '~h"" '~rB!_g'Op" ki'.nh d[-I 08.n,'h.if00, pmeu, ban .~ ang t , ..... ~ ".~ ,....·t-h"' nen 'IUC "m tam t ~h mua.. b an-.ii'ma vc,~1"~" t - th .. ~:;-Yay·., tm" ti ",,/' .• ,1't.;:'O tue cnoa io, ' .r-"
.:.i;;

'9'

,;.'

Iii'

1

,?'

I!!~'

'!!I'

f'

.",

;I.

P·.

9' '.

.~ ';"

;;:jj~n ~\Q.~'

Jil:e;"y?' U}a,~'>' ..~

Que ,C:6 ic~uakinh, Dieh nhae nhu' eho ta bi!6t 'r,i'ng':~ kinh doanh (t-lIQ'C lCfi~Iii do co nb,rtng' nhan to khaeh quan; nhimg sU,y nghr 'ky lai, eon ngu(1:,i, van la, nhan "';{ d''';' ··.u:ng' mot'"t uleU ki,s, ttr'h'~""' gian _g,i,ong' ,nh:!au,~I~,lung C-·.... A"'';:; ..,,.;.;' kh~ IW'~'O~ -,~ht:n, l'l gian giong nhauv nhung co' nguCfi. lam, an kha len", 106 :n.gutd lam an ,SJ.1JJP dl6~ Y' cUla que ,et)' Hl,:::C,o la, IdO an ,dyng' trong dia b:~ hu 'thoi sinh ra cup ,siu" :ai,I'ILI 'na,y gjlong

.rn'l~ -. 'lI' 41'_' -,I--- =_. "",I;.. ~ I(Ra",J " ~l_ ,~ i._ I .. 11~ .. .. n_J(JfL~· ,'IS!lfll'''ft. - .... I'.,Wf,'n {flO eee , ?'- -I"'· ~.; ,fi,ij'lDln #tt'H'i;,~j, _. -":;1' '.-'F'
!o' _I_ ~-__ .. ,. • .... .",~ -

kinh doanh ,," '''=h-'~,.xu~ _ ·h·~A , ]iy.fJJ lI1q,ng hu '-I·-~t-- .._~¥ .. 'h-"~- t· ,1l11ILH. -.uan co n . ,11 . " ,rong --.. n - d'''' n.h 19. ,_~n~,_,oan h ce '. au OC '" I, ....ki - h d-I" ICO 1I~ h oai. T' -.. - tr': - ILftfng '.,' qp_:o, dl!l - .ong .J~] " ../-- hi ....t'" 'L t' K'h' .')"' I,e~ tann te, p Ilam h"''';Il. ,sllc,,_,e ph-~' - 'kh~ no Ch'l13 xuat r .1,~n 'fa ra r~t.... iu p"hat. hien s,~'vi~c khong ,6'n.~ p:hai binh N thi 'tIlnb, $sn.,g' su.6t. vi 'Blo·nh. dan x.a m,Y' n,6 ngay. 'B6,ng tb~.i tin,g' them sac ICau, 'vi,tn", Inc nao cung' pI!ii.i d6i 'mol. tinh h ,., - hanl:, tan, S;UY··..di :nO"]1 'I-.lt81,. 'C~.n'-i th8 ~~. th .,. tm, .~.-in' h rna 1!... - h .~·i ~Cl~I - 111-' i§'- ~ ~ - ..' an " .I,eo mh h' . .,_.' , .. ,/, d,Q:ng" Nhu t'h~~, 'mai cd thf chUY'[~'n,nguy thanh an, Bay la, v.ie,c th.·Li!a.n~· :xa,y· ra tr'B,n thuong . tru(fnQl',. ~ [~'. ItJl
-h.' I n, It t ro ng
':"-'1' ':' .I" .. '

I

ILl.!
'"

~

l

"'1;---'-

-,:-

I .. ~

"

-"

I

-,

,'"

,-'

.

.

.:

I

...

,.','

..

1'··.··

[

,

,I"

iI'.

-

--

,.1

-

-

>'

--

-

~

M'9i clhlg Vii~:C: la.m ,deu pfUli
. ..: .• ,,- :~ ,? '_~I .,iL'I:. ::_

co' lliong' tm, IQue Co
-.. .. -.' ll.lll._'Il:;\, g~

w

..g

vmet::

,. d

"Tien g···.,ian. tam n.hdt" h(j.u .g,:.,ia:p.·, 'I tam nhd.t..,~ Dieh n~g:-:h'ia,~: ~!l:T'lllll .~hC'- n..',g'~~y-- .gi '~p' b~ ngay, - au1 ngr~"Y" ,e ,~, h n,ai1y·..~" ",,, I aI"~p-" ,-,,~,.IO'~' ~ _. I:""", . ,n,.,.' , I m- ui6n nei._ 1r,h~cw' Bl~t Vi.~IC- cham. dOt- thi m~:t. v·~:Be er1 khae m -y - --. -------- --- ----- ---v·· _]l~. -, b:tlt ,uau.. Trong m·Q't thai gian nao 0;0 viliec lam ,in. thua ..-.;,·t , . ..-.;,-; iam ,x. ... .wU,· io, j,'h"'" '~.1'l __ u D1Q_ ..VH~~e lam an - kh -,,(. B<·,"". 'I:~I" guy ]11 ,'" t _1 WJ~h", a ,. !ElC., 0 .,3, van vat v.~ln. hanh: nhir vi.y··: xong 'mot euo'c him an.. chi ~ .1 •.
,_.g,
9

, ·'~G,;

,;;,!

~'U,-

--"',.!l.,~"

om ~

lli,.;~.

'0'- ',~

. -'

n,;:: n, can
TIl,::,

b '~II ,;bt:l'ng ktf,,,. 1Q; nhuung '_v, .!l).n: Q 'L.·uf!.tn·b an ii'1i'O' t- 'hi e an I~""'n''0' 1~l' ~i"~' rn an, ",~_.~. elL; th{t. bai nhung khong' nan long, V'9ii va:ng' nhung khdng
Will,'
'~l!..,

!In

II!!

-z.

'

:

••

,.

iIi"ii

R

I~,_

I,.

ch .,.,'~',--. '..,~l . lU.1.. t·h,-4,(,·::, ,.. - ~;~ uu.lJ.1g 0' .• .~JI!e :..~, jljJi)~n:!"c uye,n. bai thl-:\ 'h'- .. .a.ng h O~C ,4I'~.tihc-.,-:: ,~'- V! ·thi*'" bt/{t··.. . h~.::u_,' ~..(. . it _-U"'.!!i.~ ,.--:.-,"I;,i'V-;_.U:"-u '1,-So ,t q-'-'- , Uq"I_.,;Il.'h~' g '~;rtn;... bai 1!WIt.! :~~ kh a,:~ut:! '\,;,.1, c A"n I!!;.rO' the t'",11 'rt"!I, th
I ··';!l
(r!i

,iOi.A

A"~'!GiI ",",UII~,

1110.,

tn ,;t:;"ng- ·tu·.,~'· ..",-' , "I lUllu11 ~: :~'I ',_:' . y.

VI'· o'e-' '.
I~

: -,

...

'm--'~ Jt1l~'.'·nUl.. d o anh J[1~ ki .111 "_
j'.~
,I :• ,~
j'

, Th'lJc ra, dfueu quart. tr9'ng :nhA"tliftbi~t mmh bH~'t 'n,gutii, tieh cl/C:"vfmg vang, thanh thue hen, lam kinh doanh ,the{~
Idubng liem chfnh .. ,

'muc ct.~c ehH~m.IA1 th.e maio tr~n thtAtng tru:etlttlg" C[IJng khiJng ad ngu xuB:n d,~ m.ue eli lam an thua 10' mai,

Tb.,ff gillai RgBt-Y nay~thvc s~ :kh,o.:ng ai thong minh d~,~n

'(jieu quan trong lli,a,trong hoan ,can'h thua 1~",; ,ga,ng ,c5 tim d.llqc .mg·t, phuong phap ,th6,n.gminh, co tri d.,5i ph .. o
80

4.': g .._ >-_,i/' "' . .UI tseng Tr-· ung_.Q'_ ....,'W -ng h-". Jli.et, b .....['. , . .... ,:.uijc" ouon ban lam an" ,giai thfeh theo ngU ngh~a~ muon "sinh" t6,u thi p,hw nghi ra nhtmg ~1oY"' kie,n mdi I,., C6 Y tdang s,ang tao em m6iI' thl. ta thanaD con sa n·gay···· 'thgt bai trm lsi .. "'"

."h~-'~~ ]r~'):ng ~'L C· I:.ll -smn ·il' t- -- -

iii.).

',

....""

I.,'

.,'.

I

~

I,

,"[

I

.

'_

_.

,"'-. ngay·····.·
I -,~'

·4,,·h;;...,._·L . "'. ... ......1... i(P. I&lll mill.!""· =~ .' . . ~. .
~ r.

eong

tit nm h-· 1lI'.~.oil • - _~

...

',."

...

······!lI··

.'

:1

..

',

,~

.

'

.

:."

_. ,,~,

.

-'

1

.'

SI€!: W.!J.
"_.,.I;

~ ~~

11",'

dUUll~ ,~

·n}ll... Q-[I$. .LJi:l... hi..:€i. .. ..· y~'n"'"',gu"]: ~~~Iy! U· · l'~1 C'l!lI;,o':JlIWll "n"'" ·.,zuPCn'g.' UI,t: T. '~'m'; . am " . Y~l ~·4·I~a·.. ~u ..
'I
I .,.

:1'"

-

.,'!

~

.t1ii.

tU~a1l

.'

.

1~,t?i;~P' ~~
,

, Q'.Ul~~nav, 'Van, dune 'v80 sir na:hH~!:'p:·..• kinh doanh .. ch'u ·Oi • e; y8'u la danh tho ngutti linlh (1,0 kinh doanh, gid,p h9 bi;e!t · .,"'.~h·I:A"'1' . cae V~l du .. ~ng -.·I'h.~: til.. u~".... inlht dao~ nhu th.8' nao ;jJ'.~ qua:n D,g .~ hi, ....t I _~" .. .... . ..". ..__ ...".0 ue .• l~ .~", _ _ ly/ te;t. SUi ncrrh][,e·p".kinh doanh coo minh '[y,lot nha kinh doanh ..... 'it.... ~,(\~. ( ? ') b ' ln muon U ulu,8'VUlA;g lOT Vl th··pt -b;(4l- IL'h·· ,a,~l..~ t..~"" uu.iIlJll,g ,"" ~]'rlNn.... I'~' ~,lI:.r~n .. M"~;'" u...r!lU. Yl.lg, neoai "trui'vlec phai chuo dun..·' th.ro_ ,OQi bat, flq,o rna con .' - . phai .~.. ... ...... . .. "' .• In.. .. .-_) g'' . - .... - e'~' .." _. e,6,dAy au brfn Que ttnh tot ilia khoan dung, khoat d@.t, ngay th lin g b~,~tlam 11m tho n,Q'L!ai. .... .1. .... .. - ,t;;,.. .I-J'" "

[!II

!i'

II' I

.i'

'_._'

,".

_'

I.

'tii _

'_"

~

__ +.',

_"

.

._

,._..

.

j

•.

••

1]11

_~.

I

_

I

1

_

.

..

l

''i''I''Ii,",,:~.

,

'9. '

.. '

.!K.I

i

."ji

Qu.e: Lim ella kinh Dieh Y]i~t,:"Trach. thuone hrtu dia.. :
_." 01. "

II.

.

;is
"

.1~

82·

:.~ 't...n. ~ 'I. .u.ang rnem C_II 0 su b·' \a. " .° .ng..: t -'. thu. "b"'1!. m.Q t~1e' ~am u..#t...-.0 .s: sr.u."" iN" k t IIU~"' .~n . - "{1:~ng-. '· ...~' ill] .'-h.-s~_ = .' 'b·' . ~ oi.. t '.h-' _.tin hil~u rat n~-y higm~ Nhtrng lam m9t nhs lanh ~o kinh doanh sang' Sllot...-p'.oan.u_ v·····-:-.tdl C"_J" va Cuu u~C '.g mau thuan hay .. .~ nl-"g'" _. . bao dung.Hi' no-~ mO'I ...o _. • ".._. .. c·-'o -nl .h . .!IlJ..' ng-..I .- . c."...···t-.'-...~. .«t·.... q_ uan he rAt IIr.. .t _'" uam a da quai at U~_. .iao ta VD C'.(.~'.' ..-. '_."k'hO .i(1!""'P-I·1 nh _g'_:" v'-'~".g'_.~ - ..:~..':~t. »: '~I.U.'[ih.~ vunnlg-'Q. '_ at _~~ -." '":' "-' . Ch 1 'J:9U _.. •_ -:r._...'L)~..:iJ'~RI''....... .tit di g..i.&.Ut.! ...• -- - ~. ".]'i::t'~1 ~. 1 01. .f.."h'" ~O:··C··..' j'.h..iI'. ~I" -h ~..." . '-b-.Ai . . !Ii..:.(j. 1-'r .'vY ii.-..· .~ "1!..-. co nhung vi giam d.· .n1...a ~II'~ 'LJ): •• 0 . k h o · ':0' ..'lll...' u -. : .g lb.. d'::tt nam rren d'l!: -q.~ '.._ .. .. 'h2 ]1 '~.~ -h- I 'i'.a'r__ uUi.it' .~ ~ __~m. d.'h h·" .'·. ...c..1 _." ..6n-~·· .l c .:".oan y '1-"·. ca.-.._~.. co l. ". . .'le.' '-' '".sua ·....'h·-·e'f: 'bi'a'~.. ella no~ 'lli'~ oam n. nnoc..:e~:'n· i1. ...": .~' n l.uwl I .nao ' uO~. '...". . -' "liQ'p. " ".~ '~ . • :."7 't-' . .._:~..<ong-l." ..(.1.-.. "I' '...0 i.d~'c~n than -. It.~ .]['(...(luy.!!!I "I!II! .. -"._.UU.l 'U'I .' ./ . ill ..5. 1... .". 1..' h '. ._: 1"I'~1 .. cnuyen n'iOluy'.. . .. JJ . "rong rat nhieu oong 'ty xi nghiep. q Lam Clla kinh Dich nom: "Can.:....-~t-· am V). --'".. ..C' lan'l nc' b·.~y .. x'u ly'~'suo IF.ygia nen ".ang~iq..U11g~ ...eao."'"d'']:'''' ..' r J. .ang. hi 9. '<'>--:" '. .. "-.··0'1 " . . ..:~ 'i "1 I • J . n.n..···~.v . ...··U8.. . M·····Q_ nna quan -lli"#' k 1.r h .c dugc CaD bi~nh va -. .. .-:t..' h~:-. . .. k·_·'h.:l. 'IA -.e.:.QI .U. ~ hose tu. '. '. 'Vli Ol~. 0'... " . --c ..-().p +.:. 0~ t.lfgc ben e-h:": ... ..-....~ J].' iLIIl_· if) '__ ..~. - _" - i '_ . V1 cao. "..'..:::'".~~N"r' .·.j!..·1·' .. T······_....nguy eo tiem an~ro. th .y "J~. l: I 9 .. r :O"~ hie thi :'...' '-.n V·'.'II!. 'itA ... "g'Qq .:~.' ~t ' -0._'. d..· . h...'b' (~...I.m . h t . .. .' 'D~. . xuong UUU'Jl./. ~ "'~~.8. ..lC" .".. -. uI." ".t""'}h'" 'L ~ . ..cL:i1to"~ iuoc .~ . 18 .. ' en~ c-. z.. V'o du lai.~1.-" gI. ul11C...nu..).. an).n no!. _ill lU quan t'tt xem do rna d@y bao dan.::-. II.!: .tn.~ nh'u..hi. _ . y otren cao...'· ._.\-.·"·'.'S .g "elm.-- - -- c 7'. 'h hf I])t )I!. _" :. . 'ii'~':a(I' il'~t.(>...: tao ra hi""~ .. ~n". b .~ i-l 'd ung lI1rn~..II·ll -'1 .-. . eo t·'-" -'.. :Ui.ma_ d~':A. ngon 'ng--o t dP.-:: ".nao .d' II .. n~....EUella.. I~vn I:~j mQLi' ~!'~. :' :. . Th. rna co te ':' ('."-·'. Jjf .II. . ". .c JL.. !I.--gt'-.. ehu:y".II'1!~'?1Cii lIbo'UCiIi. .. het long 'V..a:y' thi uoe h mieu ta tuang':.:~a trung ~·Ir.:. d'~.g l..'h... ..an .i<.'~'n· . .ll "~g:-'r' khfch ~I~ ho th "1 iU1. '-"o""'n"g'ngay ..~ hioac dung van nay ..t"...- A _ V .::1:." Iw~.lam...-:. b."!I:"lII ~'~'O. . ..~o~e..~t':.ng uay L' .. .-(:l2"'f"" canh-. _ !."!._ ng h.........'1 I'." ..ann.~U suat rat .~ .. 'Y:~ muon Du'l r. n"I·-_.· ".-.U(1c...- - 1.h. 'lC-... '? ~ . 'th'~phru kip th.>'!j. .w. I' .d-""nh-" ... " la.hi }.'....... m~c . .: "_ _' _' .. -U''1'JLI... wl~llQ'llg "iii: 1'~'JJ.. :..._:_v. -' -'. erie (J. 1·-" ·tl 'h··.v.·I m··lla··· ru-. 1. .. mQ~ n h-" Jllairulli o. '.W.1 W. .. --.?C...'_'~' lla]l ..' 11" f{. .~.'>.'nnig". t~".. 'ly.en 'm.-"A-. 6 khe.v.1.6~:-"-'.... d"·· . :rat rue 'I.. ..~m'jl ung .~ UllJt.. E~'" "')11. ~ . 'tl. 'tu~a 'C''1J'~'!iifii 'nm'MrI" q·-.Ltim.:l.~..iuoc d -d nh tu ~..~ :·~. '. ua.' ·c·un· ....· . 18.on_g 'lli~'~'"y/:" ill llo.'_ "'..~ . h-' se . J i~ . ·.._... ... .." .v _'_'.jly.m ULJ. cau CUll _08LL a r ..:.' t ne ene tt'''' nh .I_U~J."19.' ~ _I ~-. li:1 " I.. i.8._U~_~.~..' ay.···.r:'-1a. q' b_30 v.O·'·..~ · ·..ln..v~ .u I.. ..uaDg '. -. Vi th~. .".t.~.). ~0 '-" . "£}1' ban than ho ·t·-'h.. '!o.'i ..." tam ..c dung boo dan vo cuang:" ':'.l~' .. ... .~ .of...··.m. .J...~.-. . r. " ... ngoai oe? tl'.c t.cung~ '.. .~. nh ue fI'~ mIn "'_ 't· u'ruu.i' .. ~ 'A -.u.._: "iUl.: ._1 4j.' a.u.' ". "if!" ""h' 7 '-': -~~.0" ...-n···O!' 'ly!'kh .II.(J' __ a " ..p"".J!..'" ".'. t'c".g P'__ snong 'll" can ki con: d" em~ ve giau ~"'.t nhs ~-".)..t.~'. I c"..LlIJ. . xi nghiep..c - Q I . .d'~ ~M~i!i.'. •.8.a."": "uyen .ttt·· on.._ !!l '!II ~ ·i!:)ofi. > -.Y th(r..~ 1_. '.".o~e bay truang . .v .t '''.. -.. .no -1'~· '-.. ~. l·· . .."'" '-11' d " I' v. -- • . n'" '·-i"#C·..1.me .. .li.'C- ~'. .)Jl. .:an__g k·"· .A. -h '._'. ry ..II!.." .. -'.an.t... ~'L~" .~.n.) '. iifl!'a"'n ·d··i'!I''f4~:1 eon. ua..'c"h. ::."."L.t'hi .a..' 00' ilri'~ x.VJ..

.oi: "T. m.g va n~guo:il kinh doanh thit bai ehinh la a ch. khac.sat s~ v&t Via. 'ilk :tr o nnan '~j!. mau 'lliuBn V.:ung" 0 . 'm~.e Lam tmng kinh Dieh.g' d. carib giac mmh. 'mot nha ~..'& ~ " • A' ~\~i~~o em can 'Vl1ij I!.u'gc ha Hi da hay ldrm ro.~ khoan dung. ri@:ng' tu m.oi.a thia:. kinh doanh th~nh Ico.o:n..g t'UDg o. lam l¢ cho ngtiCli.a lam. N gmJtt~. s:1/ thanh con_g" kh . N.. dutlng' kinh doanh. khoang each.'.Et.tu 'tudng cua. thu:un.. neiu han ~g' d:~ng tre:n. thanh co.p va nghien cuu qua.. nhlMrg iong ehi din k con d:tra:ng kinh doanh thi~n'h cOlng duOing' nhll rat phu hep v. n~y de quan ""_'L '.iin a. Oo. tlJl. . nio Sle lam cho ban dat d'u9lc.uy tr].a ban .. co.".quy'~'n. .thingj biB"t. ..u.i. 'N"'" ~ t.c ch.c .a'm trong kinh Dieh.ay . ..-'l' m 3' 84 .lu dB.J)hOc 't@'P V.Sty vO'D . Nguyen tie nay chinh Ma.~c#' - vdi .L'~.in~hIcm.ot ca.ng.. n_glJom. kY lliUJ~t) han :nua.. kho\at d~t~~'IJ. kinh doanb IthA.. Q.Y moi vi~c.Xing.w. ..en tOt. I{ho~g' bi~t Songxia .00 d. q U(91 gllal uoan khc kha nay tm moi• . I> vi~c se 00 !chu~y'n bi.u due tlInh nay'" con kie th~t b~ 'thill thu~n lli'Q'Ji. Nhu eta d'ugc trl. inh Djeh hay k'h.. Con ke chl lay cai I¢.ru..6i cho rang.gUCfI -h.zhizhu co hoe t~.g'. nhung vi~c d6 Sle: khong m.e' cam phue moi ngum~ l(y tl!y tin d.t bai.:!I..g.o kinb doanh (nha qUaD lY)i phai cOl nhan each eao thUilRg d.8.u.cb..g' xuy@~n SU~I' xet baD than mmh. nguy' ce.nguye:n 't'c eua 'que I .. ~ dai .n. sal lAm clia th. x·tr m.an h eong lli~' 'kAt u(fc.gi[ta..dh bay.

.... t·:h···... ..' .' .".h..1. Nam 1'922. iV.i'· . I . 8m -H~. .... t Th-"'1 ~'H11 11' tne nao.~~ ... '~ _ _I B"::·I A·:·····O·:· :'1 ~ . ·(fjo··.bi 'D'-lJ} ~Iilo".. _ - . I.i!!. !He.· .':~.riiiiliiiiiiiiii~ I!!!!!!!!!!I!!!I~ .u~ '... r.JI'Ui'h... .&'"n' ..~.~ I 11 ..t'ri.' ..._I _ ..:_: 1't'~C~. t' ".at 'thie.~M""" tC"'.· . ' !"".0 i' . que Lam la 'tu !~j"'We'D nhln xuong~que Quan.t d ngoai nh th::( ~ Ai~' 13i At .thu~t va C..:.P:~'g..A ~~. :n~y v. . 31' '...f kiP IbOi s'om quan ..g ...v:9-:t.a que Lam. g_... tai Lien xu cu 'mot co h9i ngau ·.Vi.. cam th"'"~''''''''' tnue trong nor...giong nhau.·1 .~' ~ u.~-2~'O·-I..~ 2-'4..r '"o. '. PIDliN~ G__ _ '_I.a __ .~.'. ioa . Ik' n.6*' .. m'" ... ng". eh'. ...hielr) kinh doanh bAng'~'.h~ v~y. .c l ..~ ~ . ar ien Mic) ._.(~ vj di 'iliay' Lien lbbltJ . Que 'Quan...A.--='.·~.~ J I Que' Quan bao ham y quan sat v.O" ~u ~IUI:~: R··~: V'~b . ho .iI"I..liUE..t'~c:'.6 r.. '_ i' ~ .'. '....:hi .' .'.u loai but ehi nay... . len" "g iii ffiCi va nhan Ong Xo miic d.'. 'q'r..dA bay md bq:n: siip sUa nii vito.~ . .. ? l ~ #.. g6c <19' Idl._ iii .. '.• .. .. C······H' ": UI A.O \'ap~. 'ta d. . ~ "'...bt.~ . ' -.kinh doanh.< th"''I'Hng' ..sat 'v'~.t._ :8'01vm m 9t nha kinh doanh quan sat B11' v~.~'~'!Quan~' trinh bay ehi ti~t phuong phap ~a I~!~ "'. ...iot cay.li(ti nhm len.'~./ .J'"Lh':·... '... tam.'ll 1L\.. l' ~.!#~u·' ·r. 't.y mr'" T:"~. '.. k. uan e..01 OU~'UH..~..' >i!!. 'uD ~'.o:ng' . ' .~.' '.g hfi ~nl ".~.!I!io ·C:·~HIUA:. N:·· :.NI " ..dlA:ln:g Sl! ng:bi.'~n··.p' . .f··_· ·~.t' ..I~J" a.."..phdi phl. :t· . 'Iuan sat i .on".] su ' ~.6. 1111.. CI(AIIL .....·.. mot viee euc ky quan trong .i!!1.° ~vdl 'm'! I~Lt.I . ".:I~It~ :' u Ib~"-··I~.' m." ~Bi''''.. T.' ~1~'1 LQ. ··· M·······I'A······ ~A··········· . O'IUA... phat ttH~n .' UJit. H'~::n Italia tim eae nhan vien :ky ...IU''lio~ eua n!ltOic..Qii. U. di~ ~ M" ... con . each 'b.i'li. h~1 .~ I.uvl!.-. It.JLWJllIU1Jli _.... i~ m.' • rd.·. " r' .1 d~_\l nmr vua i~~._ . but ~ r chi btnh tJutang.r...Iil.0' !b.£.....g:·.~·11 ··:···.':1 ~ ...a: phoi 'bay. rr:e.~"g' 'n a. 1 .V. n·iI.

et minh.a It.o s\Ji giupl d<l c.i.tU 'tr~ ~t dit" bay' Iden kh&p van lky S'Lt" j.den thi. d. AI $!.5r .· . v~t.song lC'ula.J!l1l!!l1l1 ~i'~.eu dliQiC -t:hVC te." h~~'n d~ de giAi. bi.tcUa no la.. quan Idan du.:. Va cAu:: HQuan l't-g:a.. thi kho rna l$...gUiJi My 1~P ~tiat:: ~~'.~ D~ch nghla: "~Qua:nsat cu~c sang' rf!I.g. ma ct&it 'rat gi.. tn. ]len t Cil cua .'91 ~'~gIL tinh va·~y:.gutJ:.at ban than minh.. quan sat quy lliu~.t-·~11?'~ u~. T~:ens~ Ha-Mo n. Co. La Nin.ue. --~ -.a nh.thang but eht dau tilen Ii Lien 'Xo~ duoi hlnh thllc. .t nho 'be: va quan sat sV' v. :m.cl~m.~ltm~:t khae nut31. __ '. v.o.:: ~ .et cUQc .et I~.e·t ban than.thidt.. ...D. gi6 'ith. '. ·thfch~ m'Q1tnha kinh doanh muOn thanh..vd.Ji mmh xem x:et lai hanh v~ Icua chinh minh eta lliam" N~u .. nha kinh doanh kh.jI Dun_. (]_uan 'ta :kh.C' :0 eho su quan sat '('Qtrn..ai60.'!!" _ ."I. '.ao d9C..n phan tlnh t~' x. miQt. . . trr t·.hll'lJzg Qoon. c§n phai illuo.M.:ng hi.e hoaeh khoa hQC va h'Q'p1 lY..i rang.O..~ 1 •.dQng va hu6rng Que '~Quan~Jeon ." _"I' -' • Bioi vi kho. Idj~u .g xem Idan tiM..e ehe d~y ji... D!ng' tH3n vlifJng lay d.p m.q.. Vi th.-·:-a.Y da thanh ~t}ng r~e li:t. va pllilru.ill. tat 't·1.i M... mmh".. (U~U c~ k:y quan tifQng... sinh.p ra nhcmg' k~ saeh chinh x'c~ kho ma id·~:xuit nhftng mue tieu v.rih. phw:tng (l'ua~l dan. cuu" dich nghta: ~':Quan x...tien vuang d'i tlnh. 0' day. qudn tu.tung phu01l.m..n~Y·diJng nhu mQ..achu_ng ta: !\~Quan nga sinh.. ma dung nh[mg' hinh ·th.t cau ndi cu~.a di tham .Hay bi. Iu.et mmh" ~ Bieu bg nay eve kyo trong ye'u ..Q" 6 ---. ~ S6 I.~"'.§' nhat .-"-:' .·-:g u_ ilUvug .et khso quan s. kel qua nha d!~.1 .'" it mUO:fDJ no."" "'~' 'rl .!I:i~. mmh.nay oi dJ wi sy thanh co~g 16'n.[t.~n.t nhung s~ v.I ~ ~~_!Il. bl'dtlQ" 'troo. n.18.oQ.: dieu then chot ci:wa ang lli~. . ..n iuo. mOl S'U:V~I .ng th[(img xUY'en tl)' x.!ijng 15.n).~.cau co th.._ .. Trong 'que Quan {~Uaklnh Dieh c6 m~y .a.·ere gilla dill ben ngoai d.d6i vm ffi'9t nha kinh doanh. kh. "".'t 't~I.-"l.... lIl.ue 'muOn.e que Quan ieua kinh Dieh nob ~rp:lu:u~g hdnh dia t. 1l.. : .eo 'uiu][ b~.:'li.··-n· ~!~. nr ban .•~ Dieh ngh~a: "\G~ di tJren..

'n· b·····:(n·11I"i.&'t ...UJIl 1!...1i'n'g..~ w.. nQi .i\. .e..1. Trong giai -do~' bang' lPh~in..oi :xau di. Bid Vi n'bnng .li_laa kinh nghi~~m thily qua 4h.u. ..ri.".-.IIi. ""U 'ILoU .p moi noi.-.eu d6 c"~g khae nao 't\f lua mtnh va Ula.. . Qi.chi'oh minh wl§u 10. :xet v~ -th. N.xW. can. !ly"" "..l_1 ~ "tl.no: con k.-... .'.ch~bi 8t""J' Iii ..ai..ng van d.a. Nhtmg nha kinh doanh th§t bai. ban . . phw.i' xet b '\' than mlr '!" .l6 quain tJ1QD. eo m. __ ~ v~'Jif . hi . voi 8y' nghiep kinh do anh. '"j'i't:'i!h.. ".8. elf' m!~c cho tmh hmh thay id.0 to'i~..~kh6 'khan !~.p'xiyra de' - sin ..\ic cMt~ --.tam.thi~n ddQC kjp th.t p'c Wl tl..1.IIlUi!lL.~.bL rna ngan . a "I.it:t'..'V/!!.1.1 Uu..g1Jm ta _phm bie:t kheo leo quan sat S'lJbie"n hoa trong nii)i tam cua. l :N'gttt1i.'bl" ~"1i '-h"& . ..gUa~gth§1t bai nay' 'to.gkhiong' c6 s6:ng gj6 tren duCmg. I. quan sat va som pha'. ip'.' ch .~_.. (l~n khi binh nhap ceo hoang. I)oi..(. ben ngoai._ I it). ClUB 11l'1ifi..h v~y.:i. kh C'. ·th-I:~ ll.Inh nh ehinb lit do ]Ul'Qng bi. .oc..~" 'v.11.minh.c'A'unoi: "Chua rolla alway :nb:u. ngdOi.kinh doanh.g hon quan sat tJh6 gl.

vise n ... .' I.. thi .f4oV.:··.'iJ.' k' n'a'~i oan 8"0 ' i'Ji'& :).. . .IE IHII.e'" Ida..1.. i.rn6Dg..IUL .r. -h·'.{.Oft iIc dUa nbtU' d'jah e?Phs o.. C .'t7' g-'.-'~: 1<_ : -..(ft.'6'''''][' eho ".AT' THA. ILl·' . rang"... nhu bo-t.r ph ·u. . '." ." ~~ ~l(i!.i"\ UU"""jl ca trong '~bi_.{p''.'. mij1t.. I!I . '!.ti. . 1_ men.W...'-'.' ~~L'I I:-:.g.zai va~t m. ~ 'I..i 1Ji.Ch)' phap la m..... ... YI:"" kinh doanh d@: ki~m.1 .......ui.rH.8:.ao IHl~Loan ..' '-''y'llI. .....di k. ·-u 'l.. b"" «mniQ"'-' C·.r ai . d . Tiel 21: I.~I I.th.cuO'i nhilns' narn d~i L":-hc~lt. LOll PH1.. b--on ban bat h.n _Lli ~'n .. o 810' .~~un~Oi.! ...I~i'U..g cO. 'T"A'I"" nnu .. y' H'''?"~ eo Y -ng'h'~'Q ~. Nhung'. I.eit V][..l 'l!._ trao u~ . ..' 1_"aY-lLJ.!llill.~I'-'..~ChI' c4u miti' ....00' se' tH3U tan...'u.-"-..r.e.ong b~'~. f"JTl-Q :m9t s'i s...<.cwian khtt Hien g. .6''''W'~' .~?:j!'if'ii"g" Hop Th.:).···:-IT'lI"E-N" -"...J iI" D.1.t'''oi'"i .61 !. ".I!!" 'vv . c' ~.en th'u(/:n~'mai". nuoc.~ " .....J.Q~: ~"m··· Ul n ih...di'Q. ' __ . r.'...'~-..: ..1'." DIf-.t'iJn. ()i nhf(lt Bay 'q.' nhie:u g.]ji~]1 th "'~~ t.' C!lQ# .·]H·-.!r.'iiftI.(1t tan V..::. Truae diy ~. o""'t' ~'. nJj._. 1.!U.. .. ..-·'-.U -..'o va.. K: . .:\.' .1.d"I.KJIILJHlLw...th[l~t lai m'Qt eau eh.~ ?~.II I: .c.(10 eung Ut m(Jt IS~' nghiep 'p:hAi traj. tai lti~m d'uac bang diu . ...'uJ!l 1 . chay toan loao nay~ :ma:y t. tham ::.' khi bot." ·_~c_. J. 'q-.-n.6. 'I' .bai bao 't'~a I~'§'iD.~i .l~o"i ..' ..Q".XU"' "'''''''# ".." I._..iI> . ~. '" .uY'~n :Kiy ra vao . .ja eo rat tlJa. dd.. . .o~ xiu xa nao (1:'e' cau !dllgc nhi"eu 'tn:m ]!~i Oi~ . .~ U 1:1~ 'L''Y'~.}Ll' 19. thue la 'm~t ~vsuy : m ~l l'i'h m .' tbl&ng .ca ..iI'1i\.' .J..:-:.i§thi~' trn~n va duttL n b'li 89' nghiep kinh doanh d'b 8. 'i1u..i'.N'H KI M ~.. ..tu mQt . .~. . h th(!!".LM O'l!1flt'4C1 ".. d.w...2:_ ..l ..:____ '1: '~a·<tk~ U~. .' ". .."L. •• p !II I! MAl S.~ >~t· . ~orm vao c~.. n~'~a~' ._ . '"....· ·· ".-.1 .e':nao~.'--.. ::t.JI!. II."..uc ir'Ii'h'~~ Dl?hiien nat ch. • .Rllif. "_ lei ~ I.."0:'gh 1. I eng-: .I4IHo' IL. 1!!~J!i. . d.~n. . ..l_U. Q"":' .

dm1ou_g :m.ng. ire van d.:: !. '. nhung tuy theo hosn CO'Rg --' I..···: "'..t·dQng . miQt d~ thuaDg gia n...14...'W' .111-. nhan.f" 'RI .6:i..~) .m trw...• ~.'ii"\ nat .'-11"...g ao ill9.'n'II' 'm~'" n"m-' eh.'" ~~ . d ~~. I ...6i ra:nO"~. tr..4.I !1I. . ta g'Q'i la "kinh doanh". lki~'m mQt each phong tWng'~ Thong' khi n. nhun~.Hap).~Y'.~6a eU l1?' .__. Nh..ftl.d'd ~..' gia 'V~.(ij. 'l!.:: ..b..'it. t'_··· . . .th. "'. cuong...I ".' ~ . tta n. trin thvc' 'te" la mQ-t qua..Rg d~ dang buong bo. llina g~t qua ngin bang..h.:( '''''' '.~'. trmh gian khO' lau dai.'n.:I I . '. "':.nhir Tltng.' .i~ !dUtil!. dinh 'tr"'i1Jk~ nh mgpnai ~un. ._ g'J. .- ur I.uau !ca 'tr. tat nhien ph.o.6ng' #. .angli-a ~6. t'l:~. trmh day gian lkh6~t'uc La d]}~urna que Pb~Hap ai.t qua 'I _.t d'Q'Dg til:n t~. ".'... noi.. 1m dun~ tim 1'1"dau co eua con. eho do ke' hoaeh id'~.(ii_.o la. ~'I)ia.g' " "':U""lIl "'.'_ a Jl..ye"ukhong th~ tranh.).:'I ci' ''''".i\ng dum.gu~" . tuanG' 'thuit 'tiVBn day~-~"'111:i'IfM:J'!' Y"~:' muon D.:.n.~.fj.: PI'. h. m9..gI.? duy trl d'ILi~C Ilu dm.. "Thong mieng '06 0./!'! cun.O" lIlUlu h'~.t.nh doanh.~: m't1.. .th~'hoan roan theo mai.. -'.JJ .'t. qua.1 .dUng.__::. h th anh B~~ _Ji. Moog d¢ m'Qt SdlD mOt (~hi:~u thanh mt)t nha tril..::i! .0"" nllg··'.gutrl ta ron. phw nhai nat (Ph~....Ull d' oanr tna ~eu nay oao .(j.tru&c thong th.corug.e. m9t phuong thur Ua!.. he'r..oi. trong s'l! .'1" J:L_~ iIi1i'a'h·. nO'i ftl[o1".: ..: : .I.b~.u. ...~. mgt di~u ttlt ...'iMIHD!'O' vao "th~le n'uu'~~ 'Q roll . tj."th e. (. _. Nhtmg ngu'fh. nai.. hsnh :nhOn..~ ".flng' . -. .gttOi ...tuy~t Q.~I~~LU' . nhai th'Ut: in.-I!" !:'-UUI~" taep tue Urn] an.:'·'e"'iIfII' _"-: .tidl .g . nhai nat thi hanh thong.Nbit." N:ghia I.ho~.6 'V"t.cuQc. H.i.ehoi . l 'i!"'ii.: b' '-un"g''~lulll...ghi~'lP' k~.. thl eon .'~_"':"'_'. suet..~ dang vui mung Mill olen. trinh d~y gian khd. dang 'nl'm trong res' m.'_ ·1.' . d 'CI'Y 'C-i"(I' C·.ty~ (~~!~ Via t iWl ~.. ti}..-nh. duang' di.'.1' '\I".em ma ~I'~~.. trong mi~ng 'mtti c6 .."Lam vii~e phii 00 m..~u p1h'u" .i ·C'. diu 'F i. Ith{jlng' . d.g1t nhien phat hi!@1D s!6ti~n ghi 'trefl nhimg to: giay kia ching qua chI lao hoa trong guong.. :.'--'luy. phru.J~ t".. tUng'lchi lao m'Q:t 'truOn. trong 5111 kien quyet. r. .1..g 'h. nU:6c:" cuoi..gt tinh than klli8n qqy~t ma:rih U~t".a ella hai IOOng ~y nEty hi spp do. Hanh.-.. Trang qua... Q.~.Il. Ith. IJ' ~I.O. ). 'iIJ.l. "un"-' ph nh~:n JJ:..~~:& na cae chl1Ong' ng~ v$t tre. '.Q..: kh _":.Cd b~.-o'. b ham an y: M''Q'~ n 'h'~ :AJlJJ. .g th'~..:_.a. ._..- 1 .'lil"'iI.ttm san.> ~.'t9i..

.~ ngin. "~In.n. 9.~ t.ngan ch.' u " ~II~ ~ "ii~'.Qt eon ducmg c6 th~ di.uit.y" con each la . b:rc 1& 'tr~n va...nghi~n nat 'tra ng. kinh...gl''''' 'iii. b'..l.... .~) Eh:n1lg'bije Is t nhu v~.. ). ...( ....!I.thi hai ham se an kohap voi nhau..ufnham.chultng' ng. :ng~ v$t nhu .~ dJl'~'U ~v '1.eanh..~..i:' ~~ Trong trang thai . nhlt. ':rlU~ nha .~ nao. trong c~y VaG t'~ t~' va ng-Il I'l:ic cua noan coan ~.th.tLl. [ U.~...C1'.ual hi~n m.0 ..can nat .~U. :nat Ich~g j!." 'E"·h· _~I-lIJjrl.U!VGII~nl 'dl'~ :~. each. g 'j - Con v@vi~c ngllien. .). . chi h··' II~g".~n'~ . d.. t'bJ se: tao Di8n . c. '.f!-"'}.whoa h'Q1) voi nhau Sau khi ._ i.I. ma phat tr.gi:(Ma hai ham leo v~t.~ v. theo plnnmg 'btJ6ng tift. ).jt ra.).i~n thl se J:........ ..

. .~n thMth m{lt CfJ :sO: kinh doanh qui [nO .D\fij.' I _ '-' .Bang' va :JM. -':JIIJl.y.. Bi.r~.I(. S' ..a. co mgt.ib.B.~i~L ~:it'J'ii.Do 18 :m!~tvi~c ldt.A.'f'Q.&ng th~ tbj[i~u dW.hanh trong X11 nghll~p.§t :b~ vOi. r&i" ba-y gi.'. dii" Dieh In.-".~ . ~. di edit Ii .~~Ai'O !Lr!l. pbm Ian lli'9ll.e~u ·thi ma k. .ebuye'n sang Hi.~."" -.nghi. .-.itu .nh~t d'inh."~.yy.'__ t .7 '''~Q .. CfJ thu chi dt . N::'Y:. :nguyen tic V.J... the n6i~ nhsn each van minh 18 m..~."~OI p'h.d.-. _.O.-.lit b.:. phat ·t.Yc~ 'Co.. n~eu&ng tao DiU mi}t giai doan dtlu tH3U..~ - to ~I 'LoGU1IlJ. .i..~! _ ~Ulll W.. .nghi vim minl !.'v~.~'" _' ~_' tl ..)." . thH'gifJJ' fII nhii": va song I -·L..oftry' utfthll'vq:jJ' tnhi mpi philling tliI..'_b'· _J~·-h tU~~'.oi m nhIDl Jte 'hi .' R!.~e qui d''inh -.e' nao d"e dinh -nil d.".._.. -_.? ~'.___-!l_~_ -l-'-. . f!J..lIl8 ~J ~~t ji .:.bflng ngJIIA' tilling Uk .' : .C~m .1Ik.~O '_"::V IU~l!' ."'~.<i' ra iii .1i'.f.r 'ong' phAi lam..Hn mlnh va m~.f.U 1~ . Vi 'the ..ang·"phai ...V_ Lif'h:'l.u.t m'Qt nha kinh dQanh".n~ B:il 1&'nlJ)t. . 1 .Qt 'nh!n !cltiU Y€"u df3' "".-: < Bdu chd'i tIJjIc:' bi" ala .~ .lll'GiUl U(tu. 'coo q'u'e B" '-::rong' kinh D~clt no!:: _qJ' ...t :kh.yonghta trang suo" trang dili~'m~ 1\t iqUaI 'truy~n.~".4.n''hia ''Va·.'Vi cua..:L I.-. I b6t kh. phm.~ . ~')tl. m...Bi dii 8:Ut ~ F ~ . '~ac Is trang sUe eho dl~P v. '!i:7.stre:" bao :hinn.--h'.':. '.. th.-..~.~ l~' III nhi dl.» Y :muon n6i~ t~n tb~ te" cu~c.. #.~~ !-""!!!! ~ W - '1<'. :mo mlm burrc di. "U"...(f llJly.f.i'liI..~m ~A'n:g_ ~-.t trang ..d:.i.. ~'y nhau.' _." "~"&':_" . '...lO.sang.!!"gl~ ~2~" t~n-"(Ii "i"rl.. -e 91 . .

.

eisu" dieh nghta: "Trang sue: chat._..'~ sao eho 'hQP tmh :h. cho vua t. . . khbng 10Ij" chcr "Bach ..cia phil. coo "nhu". to tat.1 . . th3.et..w.uc ban d8u kinh doanh ma cOn.·n" 'p' h"~"~ A c . 111. :o.0.':.efi v. th? dean IClfa... khon_g-? 93: .s'·· .~'00 tai nang kinh doanh. trong kinh doanh..-. dii~U nay lam.yen eua Italia. 'bill"'~n' an. . ~i tv tae d ung T-'h. em trang sac dO.. rang.~. .)i ehoi nhau. Vi'"aC' iIU do ban tu. . VO..cinh nay tot hem la..~ ClO the thu dat tbJa. nhung c'w trang S..thu.. . Bi CUB.g quaD..in chat pb8!Cgian d1" thong toiD thCslcm.Neu . ·G!ll!!.eubien..' .. Bao N.Ut . 'thanh hay bai.l _!. -. c a. p:h'tl! hOB" Lue lOng sang Italia hU~~p th.n..a co.'\?'-' ~Ia"' 'v'.iI'\ ehinh ~abigu hisn trang s. Vfuec kinh doanh oa.£ thi.QD so eha't "nmk'iin .w..i""it U .. :' m 'S j.. chinh 1.&ng tfig Iai la ffil9t khaeh san bmh dan...rI'..a ..:. nhung leh..~ ~ __ a.t . if hoan .cttO'..1. _.:h6ng boa..w.nD\g-· .e' d'UD''''' . d . trang' saC.~.~'~ __.hll.th~ live va 'tal nang' lbE!·ntrong th:il ill~j[ wei' thanh m'Qt ·ilia trang sat gia dw (~hing'hu v.. 106 em hay hon. . m.'_'" ·th}ii~ hoan .. "_ " tA.uu. =..d. D1 nhie':n. '. )10..ng' .tt s.. 11....(~ "'-'(1l ~..l'u . em trang sac ben ngoai c5 nhien ilia can.\ ~ .oi rAng.'" .lILlllj[.gi\an.![ m }.Ung·l~nghi..a~ ..g su6t han .~.. -""11. d. • ....c hay phu hoa ido lliil hai :m~'. ~'L~"AC-~ g.lJmg'VtCri vua .. van lan ditn.' hoe.a va.. Bi. khong hao boa.ail :ngutri.. II II .¥ 'Tii"III Ij'!i. ''1(''-' '1~1'~t'r"CI~-' m phan tha..mu6:ri.phu. -.. nhu de 'h6 trQ1eho nhau... . trong que...yen icua Italia :rat ~§y lam kinh ngae..~ C!" .~ ." '.ih I" '" _~' IU.-·..~ .. 'i' ~~"-'. . . lehl5 .JI' '..a. nhien hon.(~ai. b trans 1"n' ·c... II"'JI'l. thl trong viec kinh doanh 8e cang b~. quail t kin y. co phai.lt qua .gQc CtCURg' v. . kinh Dieh eon noi: "Bach. thiet. ~y"".h d oan h :l!' I... "d.at q.' ._tJ. eo 'th.eu nhu ban 't'h'l... J!i. ".. . diAy 'hay khlU".' . lo'm. 'm.-0 . trang sac clio d....&......cu._v~ phae..B.. di chill pba(~ nhu ].on mao 'm~I't gUoi n ia'w ..: ui mOl nhat dinh~.". 11.&. cham ~.•. gl....a"l~ ·y··. Y . .. n. u· Q.tv. lbi hay 1.:al!..oi cang -ic~ng kheng DieD .i va y nglhla.qp !canh~ Nhung muon. phac.lIU!I.(l'C ben ngoai n~uvut.n.. ph~c 8'(1:0 .. Vua thuong thuy!n.? . ·' thIJ'.§t . cung khoDg' Ic6 gl trel' ngai y.. ~..1 . I. b. thi du 06 trang tlUC: don se.

c vao . suy s911" kho khan g. 'i _.ng 'thg chl 00 IQ. gi!ong nh 11 mQ!t vuong .~ n.fu gi6 d1i9'(~" inh doanh lli.~ .'h. eho nen lai eang khong t'he.cam K vai sl! thang trim.i' • II II'i'" 'Ii .. NO.:lt nh~t..I!!!!!!!!!!!!!!!I ~I~ Tren a'ai moi s\f moi v~~. nhien la 'lD. <Cov uc SOTIC1'.lo.IQt 'quS: trmh dieflll bfuen. Tinh hinh lam an eua 'w'Q't nha kinh doanh . thu~.ren dong Iich s ili'.it' --~' n. .Qt s\! nghiep 'F'. dIU' ~CI.'Oltg' pham hoan toan .guari.I' hung vueng. vi. va cung co.~ Kh.-.. V'gang 94 .ing kh6ng' song gi6" kh.g' t'ling mang va 86il mon.Et m.t!!!!!!!!!!I!!! -..iy ma kha:ng co voi.bang' ph. khong the co.'tde:u ICO n'hltng bien hoa I quanh co khuc c:hi6t.song. song".h u '1'an. co hie C\WiC ky 'hung thi nh.@pii6n.6" Ttnh trang kinh doanh tat.tuy thutg. urtJ.9 rei xu6n.trieu" 't.t chi cua mOi ! IQUe' B\'(~bao ham . CO' -'.iy t1.g " '" .njDuo:m. .'" sie u than h co Ai"" . (:6 lue suy vong.~(~..-' ~ '" t .

au tur vao ..g-' ch"e~ bat bUG'e thu bOt s!o v'on.g' tan. a.gi.g c.i:C!v'~1 _~y Jllf6n.hlm mi~. thl pha]l ngtmg lai..otti. I~ I..in. ldli thay da bi tan v.i'1j.. 1a x!e-m hi nh tu~ng v.g bi~:n d~j. nha kinh doanh." ~I • .t _..i' nghiep d. 'I'hoan . khi roi vao t:hai lty tan VO~ hao mon...~' su6t.tlic doanh. quan t. them va do l u.ay' ilia mo.n: eh t eua ki . .' :m.ng". Trung yan. .i"ll th oat l!i a Ixnoi '!O_~' ..n thea th'oi m. d:Uf!C quy lu~. =".a.t . eacn n . .-Oivdi tfn hiau va tmh .Neu mi.t thjnh suy nhat dinn.. . hoan !c8rnhkh._ _ can " g.'.~. Q.ili-.Call. dd.") Dung tll tl1Ctu.d' thuang ti. N. nn . ~i • ~ 111 til' phat trig:n. .( __ "iP - '1' MQ"t..~ fr'~n" .V .tUfjlng dii.c kJlion.. ra .~iii '_ .eUB'ng lam ean.iI"'i._. k h djnh nay. nha kinh doanh s.'coan !~!"lIi"ng kl h.a.! '_ .00" . : "L. I~.u.I...'l1ang su kh6n.."~ _.6'i vi Q. BUY S'pp~j'lil. hi~u cho th.5t..y dtrng CO' ban 'qui mo~ I). them nua..:I ~. d.<_- IIII~~II- 1I"i. L-JnIQILIl! ~. 'Idn ~_!l Sau thang 6 nam 19'93.(y ta:ng~ mOt sO' nhung x.o.. p"h an t._:.5:". thi:en haJth.Y phai lam sao? Que B.diu ti@n la khuyen chnng ta: "Boc. sau kh i bl h tin:.a dua ra quygt saeh s 'fig s u6t k:h'on.~ UltJli .).c.th@ehinh tri ~ ..U .f.uin b) xem vi~.RO. ~.au tu qui 'm.r . dUng' :n.t t'IU t.eria eac xi' nghiep cio xa.UV!(_if'i' n '8i.chuy~ n v.. phai thu.Q'1.te gi" tinh hinh lai xau. btfl l{li hilU du vling.Il.nnhi chi c}ti~ quan voi lli.u~' -:'nh d'o'a nh . Bae ndi: ''''T'hu~. ngtrng lai B.d vao "Vi~c x§ty dvng (. nay..g thu .I.·<' tan ViOl tung:=-. tuo se k'hon..8 lai.ij..ad thfch.9'n tien td'i~ tlh]. _:. day tu qui.( i"'1.g nen tie(n 'Wi.ijly/' Y 'muon noi rang'" trong Iq'ua trlnh Sl! ng hiep kinh doanh lau did" loe khong n. o. 'h se.~'va soi mon.~n. ~"Dieh nghta: "Tan vO'.s ". . ~ ~I til .g. ti~n ai k:hQng loi.n~ tl1dng 1a ~ si§~hi han c'hfi {t"ut Y...a. tie U" trudng. ~.y.01 ba.di khong 1. du.£t do t·riJii .. v. n~ -. -tuan theo y (':U3" que Bac "tan v!a tang mang. .'n.~um. n. _ .".~' Djch nghta: "I'huan It 'rna.!iii.t phat uig:n them 0.uan. ngung 'n.6n d'O'n~ thi .

1.d oann '-ki"~'" a.i.i hj. d..I't!I...p.3~ '00 m'Qt d~..e eho cac 'ohA kinh doanh ehoog ta hoc tali)) 'tuc Ia mu6n noi ring' ban kinh doanh neu nhu nam nao 'coog :k!em. kh l1.1 doanh.t thep ....~ lJU 11~ ~Jl"d! .~ywi cua kiob doanh v(ly ~ Ta nhd Songxia-Xingzhizhu co :no.. trong bu.. ra ti~:n~thi ban nen thoa~.~. kmn r I 1m]! bAt.1'! 'uci~. . no( lli. a 001 ·"l...o so hang nhung -. ta se kh6ng.. . ·iI!.ao." ~ . ..~:n 'tltqn:g tjl..I" . ]11. thep :~:. tal eang e.~:: "Trong ca nam na.8'91.~l.hoti lui nay ban khong t chuan. () '"khan lK J:tiJl! cua ban.bien 00"..ii. .. la xi'ell..y'.. xa' tv' vi~e lam An kinh doanh c - l' .~.gilla da:p:: '~~D.. ~. aAu .M9i ngtmri d~u .g~p . m.1~C.c t. ta.:ngb'U'e~:dfnh 'bi roi..-d5' ban th.y~..' nan n.nu.r~':1 g' ""LiIi.U' i.cub! cung ban phai ci1uaD 'b* hie trim d..'sau an d"':li~' nay} .. nAl" enn .y voi . t __ bJ].eu Ism .r "'"'~~ C.Q. Cai kIl.'" U~ .i.a thong 19.d'au ~ 1:'0 m·9t loai .6i liln tOw.t me . la.1J ru ren eua vu tr ry." .'.s6 thua Uj .m. nhi@n ~H~ luen :~u6nphat sinh nhung 'bi.au .'· ban I rd.. oaeh 'tf1ilrtg..gkhae nao trw nan..Vim iOng ta: "Anh 'Ben ban.tuj' pb. tieu 'trLtOng.!""'..'.. '1Oi kiem ra ti~n~~.o oila nha dai thucrng gia nay) nguyen :nbin ella :no' c6 'the nom la do Oing ta di kh. ch~n. Iuc n6 di...e..~J.u6n 'ban d. caug b3 vlan 81Ula 'v$)t li~u s.I'" t .". 'kung di too .~usAt thep.eua.g rao lien 'u€ip.H!i l'n thua 16 n~ng'm T6i.'.W. • "'HriMO" 01" A" L ~t' ·llJ:.eu fa rIng S'II' vit ·tat. mua sit thep la m. ngo!'.g phap lnay dang' .'1.' bi hoang h6t) rot loan tinh than.. ma trw lai 06 th~ 'thong' t·ba.ta.kh !m~ I.~:_.ban 'tha.lUlg ~. .c'.~ : .~j thuctng . 4..'u. cua ngitnh bUO'D.tOlc.din "~C:hiinphap lnh h .i ehiu au th'u 'kh6 tren dAu.d.-v'ai 'ngSy ~..-no' d-''i'Iiw'i'fii.&ng oom 'f10 'guy lu~t. eho Vj d.m.i~'.96 :~a phep J! " hi ~.an -w:3. nhieu.t blfOC." l' 'j' """ [hjn_g nhu 'v~y" sau thang' 6 Dam 1'99'.. " "" ' ' au" _. '. C at ca'm:w_ '1~.'iIl.6 mua.16fn thl .. ban v(tt b. I nth h :Ii.!_Q b ~n ban n vAt I~ .' l~U.tic~ :Phu~rm.e.~utruang ~o!§:. :liui . .'UU(~~ E.-...2 tic (Tau) Iai lliw lai 1 .a. ·_:·UrlJ)l."" '"b.sat.i . I 96 ...." Toi 'noim.

KJl.'fif'i.(' " .:'!'.1. giu' lai . h eo "'.iI> chi trong U]9.". .g tl@C c){tsng.a '..i~ .. Suoit baa 113m "tri1ii v.'~IIAu ..!~'"'IL ':r-n...180 t'-h:.. -':~I' • .Llllt.~..r . 'bl~6c1m lai m.duqc: I =··--ii- -~ n Tren .. . .d.( .i::!' .l.~U!. nhung lam d. . - .I" 'ijk I" .' ".'..""...9' kh "ung ul.. -._l~!. UllllUJIJ"lg m~y .:.11k. I./ 'F " .lIlll. . uan. '~"'" ~tt' .. va CTia~n :kbiS klem dU-rlcmot ~.!IIVll_ __ "~Q1 I IliA...".Ul ... ---- 'L.tt.a: .iIl .. I.."'. h-I .W.~. • .p.. 1 ~I.". . .6·~~ ~.uQID.h "am ~gttng' lai". 1-:~'-""''1' .-'..irHlb! til-II I "')]ililf'j. I}.M -'.. 1..g~ LI'.. so ~l1i..JL.~1l. . lai" Y chien l"i.'tA t-lil~>\..e" "'th"-"i8..ga...am v. :n6i 'tbiJ nghe d!..nu.il:\' "'..loL.I' I.I\" -~" ' .~..t n. 'l_'::nh .o' I"~ - m'. ch~ng OOD..' U~LII.. "Tlh-uan.'n 'ml. '1~m. 'Il ..... ~a." . th ioj~g' th bi '·.".at.CU. u]J. ....::it'" .~.! ~ ".iI! ..e U 'I .S.. "UUJl1. phap kinh 'd" JUl.... ...l -. .1.::'Ii...." . lliol. m(jit s5 't~'en'nao. . I'!io'" .." UU!C CIttC. . t."g_ Q{1~IUJIL .t eua.-.' .·l'i "-h.U-.::.:i' teAif' ..L J".~.'i(iY c .... ?' Or7" . kho.k6 .i:lm .y.e".llu th.~:..Il11'U.. - .... bl~dc~' n..u~c:mail th~c. thai rna n~'fi~'~I'9: hoae '«di ham.c ." ' d'~'~~-.!?:. May nam sau. .E)..)q~' mat ..." .

llUUIl.JIlI.Y TINH X' II! £)ON'G I . coU'hai ha ph. I.. t.... l.H. 1fIIi!l"nuu~.Q· ."'""'1 p!' lIk.al day eanh tranh 'trill 'thu:a..901'vdi n1Qt nha k'·'.g. IIW .et '~ht1.~ nhu moa xuan :md-~ d.fi!.. I~Ul_l11 "!I i' . :~_lJlJ. ". -t'buOn.Wlg s~' ic{$' lj!.'D··g' U tw. ilia :nhUng dieu bat nhu y) chi. d..'.g Ia . ngutri co. chf~"ng'id6' che qua thm den 'tDi nha:t" COl nhu .en ro'm. ..w.c thi cai thinh Set e- 'Th.cLIL£ Gl"7'in' [10 n'hl--..'11 hanh kn~. .. m!m vl cua ICUQC !I~ng con.g' .._ .... .- lli6. ~ bit nhu Y'" 1(1. o c .an dAy hy v9'ng. .t. . sau s'c va. an se: 'tr.g' ph't sinh nh.nh doanh. .'th}. IloJiy -k '~'lI'1Ii_' lIl~li' chtnh 1[.usup.'.. umr I! !. b ~y.tA-'bI ill Q I - - billi).4:.~.. I .w giol bio bung' nsy~ 07' .ai v(m .ng phii ehiu d~g' "it v.l~la' I " .•. quay 't-r'1~ ~I~I'~-" U J..I. dii~lu quan trQ'n.n dim ehiu Q. la . GiO' da" d.u)it Id. co . 1lIII.'m.UJI..!i '~IQ. .. " I ." ~ ~~ ~ ..' i1f-i m ~.\fi1. .m.t)..fr 'l~g"p". ~~.'.~ ~ u Q.th~~ 'mCi~.a.eml! .-'~' 4 'I.an.(:1' . ~'" '..yt-e. • .duvc min ngl~y'e:n~ 'C.'. ~~ .:~ Ph ill" bao ~ . Nhu que Bae di t~~nh 'bay 'trut1't~ khi ~.imili tr~ng.b 'y: 1~. ' II' LA.:!!Li dinh" sa ("~_L sans tl:iiyo. vii.~ C9.giliarn nan vat va.e ehmh la . .'e'n1ll.en hie k..~clam.e 'no Nhung Ei CIJC tni. mam an liu ~!~..al.""""1 III. Thai lai.2~ ol-u-'i" I-II-li' 'I' 'p . r gJlUl ~11-~. -C..' . . " '... mu!! tA . nan ll-: ~ .~~.'.. lbl.l~ r'.. 'blt.' m"'hnng' ai €.. ':1 'I.day.co . !i! Trong C:UQC 'trLtCtn..th. '...

_g. 1_' _.'~ p.t.._......· li .0' ugD" -tho dl nnosuu pnu».~.ong --t-'Iuong rat.Q'l..uc 'kholng-' n.th~ll~izian thuan 10'1' 1I"'Ia.' - :rv~rQ"tnha kinh doanh..P ai ·Iff.:"""v'_ .11 ~l' iffiiA IV"'..I~. "J'" .h···· '··. I .. I I" I I J(~:I' !_JI_." I.... .'g·"·A..-'ih·-' CL ae cr an bar se ·~~hr-.-lh... .1 ....h~:~.Q.' __ DQn5 'hi .h U. ....'b kinb doan h ieus 'b . !ll-9l c t... tile ' ....·... ...-.!lOl ·ih:..oj....~---y.t'. a z......a'. . Trong CJllU~ Phue leila kinh Dieh co o. ".~ ngr iep t~ ..j(i!Jt n. ban r nhii kin thbi chun lay···._ . ".. .. ·.~.Q.'!..@n. '~t..: .: ... ...(. ·t: ~ ~'n-' . .• \~.I a-'-.'i!·· .. ~ ···ih..n..k-~ . 'fi . uT~(ji 'I~ii.I:~. ~.lIC "~" I ..4 .. .l __ --i" 11. tJrong-..•.:1·~'I~ kien tich v. . pruu: PL/..I a I 'c cl___-w.-.• -. ba~!O'.•••••• '.n· C-O.> .. -mr ..~ I. ...:. .-J.ul nhau uong::tra .".I·._ :ft·· bai . ..... · . .-"il:_·."''''t man hay khong:?'~1 '~"Bi .Jdl.:)neu l''''.n. ~ IO~· ..'hnat iI..-en va thcd :0(1 dla chin mu6 i.i' .l.. "~ .:'p.. .a.·-...IUJU. -.ngyy'C 'III.thi~don 'tiep 'm'Qt 'moo xuan mal.' 1· . 'tr~---'TI" '. 1· .~":' ·-h .thm ee...t.I~' ~illuoc tlhU~J..hanh khi b..! .·-.£e..~ .. . vo cuu..' •• ." _ .~ n ien quy ac quan. l.1S'!:' """ ·d'a"'n· ·d"~n'·t .(. I I···.._. :~IV _ • ~l ..·O·?·~''..·..m.":'._..I.n.. 1l..\'" .lIt.. . "U in.it.'·. .0.:1i~':' . mQ.'" .~ nh'~n"" '.. .ang-.JljJ'i'" V.·~ nhi····~.. .h~ daI' .~C ~l uugc '( .-..··. ~ -§ -- ~'I~ A.y __ _~. I~. ".rle.' I ' I '. I!lC dt-. d. k :h-'··· #·..eila q i ~"".. ··c___UUJ_ !!la_~."i ih-'-.ai dtn v6"i. ..".!. n . . • .rt.-·. tac Ia hanh Idong...' I !I!' . .Y. .a.'~·-.011- '1- i··'···..h~ eh .r . eua '.. ... ram .~ trona .. . 11.'.' .t-' '. U nguy~n '!!y ~L!__m!lU ~ng I 1:' .ii' sunehier qua. ::. I:. .t~. thong. i·· . .._.... cue b !~n.t.= a"n·· :. id.· n h. ··dl ·h' d···~gila]! thfch . U~n cung: V. . .."·b":·-'···I:'-: '_"_' .noanr .i. I .hl".'.:'W..A ...1. .. . Inn _oan..KJ...Quay trd lai du[i... {'\ .)1' .. .. v r vot quy ". ' .. u enu . "D -'\. thai bie"n.[U:~'·'·..tung budc d'e phat trien v.~.."''d._ .J.:... j •. .'....Il. U .:I .~.· { !.111...(!:LJa.~'r1't. . ..-.~ : -'-hi .' . uvn. a .. thI~. ..• . ~C~ I~..nh doanh ... U.~_~lt gl~_.lIi. '~'g. d_ l. .: ~'~!.-An 'lll~·m···· th-:·~'--h. hanh: xu-cit nh/u» Via tnt... ~ _ • -- -ft _" __ '_ ---.'(..•• .t .3.l!U~L. u. - - I. nh' y 111 .-'.::-n r. k'" nay b ben .'Dieh nghia: ..C 'il1JU..t·..• '_'U ie.a@n khong '~oi. t· 'h··· '".I._.'?.1 hoe V' '.' '. e CuUWJl IU~ uli:ly uu ... . 1 .--c .. '1!...0 I"·Vl~C p~_a. -i:" crren IU -iR.pr 81.. 'D"'"'.UU ... I .g~O .. ~. •• :-_~liIL· CI'rlC. I. 8!l e_ ang co·~·":t: b'l 'qu_ye.._ -c . .11 iuID..\Ie lai 'h'. 1U JIi~. bd..:..<a. ...en dotH)' thll 1tuy. -..-.th" '."'" nan P. . .t<t'-· '___... ." 'I' . 99 . '~" ~ • _ .'·t'I uI.I.f'!I. 1 "~. _'Ih-'?~ P ""hoo ... _.:· .l tr.._ . ·"t .v.eh~.chat t·-:. "'.s'I~ ':''''''.!I_ID.(.."-..9.tl'.oi "thie nav: "Phuc.. '..'J.Ii...."·.Myet cua S'~ :ngh][~p'ki..nO'~y t-rrl' J1~~ ~..g l.en.. 1- I. ni ~.'.l... 11~.am lu~ V~ o'uang······ 'Utm in leua 16i ....tu . .t'" .. L·'-91-.fi:::..::1'.." :.· P .D. nan _]I A 01 pr .' . "Tinh' '1lat d:. h'·'~ k'-'~ .' v'a:#u·' ·C·. ~ .:.*" ... -h·:-" kinh .Lu.~ ehac c'h. :_.eU c·h~ nnr ~ -d . U'yC... C'QU ~iL.""h L.....' duoc dOn..'.nay._gn'-ay ."." . I_.~b'-~. 1i~~1 n.~ cal ~:'.'·"·.-h'--.:".8..._~.. -fli.~.. " " ...(c.. ".-h'''..ti..~ ... .·' --.-5ifiO:..·..." O. ' .I 'Ii. '" I 'II'il "1:.kh.. I :.•'~' ... .J '..~n rna ngman .. .:'. ... 1C..u 1: oi . i ' ]'!~n· n. '.r.' "t.g ..: .... Q 1.-!~'.·. .00 'l7~ng"vat va ehiu d lllni g carnh 'kb6 khan .~~.I_J~~"":"_ •..'. _. se q uax tr~ Iai __ 'v . tinh ma qnian sat tr. ra vao khong v9.liB: i d.. p1hiti lay-. ..:¥:'va. .." I 1. . D·-11:--'ng .i vang.. .: -:' ~J .uvJ.'.j ~ '!I r...~.'n··g'···t:-"~... th .: . r I".. oJ! .t:>' b-~'Y'--'._..'.1/'1r--'.·. ·1·--:.'t'li.. CUO_ .-UY. ' ..g. ""rl mU~1 .l&._.0..·.. L·ue OCI h .thuemg· ...v. - ".n".' i. .~ ·t-I. i.oan... .-'" quan .cieu ~i~~n'j! .!uuJ. hoa va xu the coo sur . ~I"'-O I . no. III ..~_'¥ Q ! '" !!' c/.I~~~.._ ~..': sau khi dJi~u.r":. h·· d' IOI~nh······ ~hi.t····..tt .ban.u..rIU}VJL1g" Pl. 'xa ..--~.-:· kinh ·d·.··'h··' ..2..0· d 0 h AI".t.. . du vltng.".t' ·t--h/'. CUR 1Ik. JIlQT]_._ y.i~c I an.. -. men CULt I"" ~ ..'t' ..-_..':.c<M··'I'..""·"ohuc '-1!~:.:.y. nil' I . '1".'A"I--' s.. luqng.-f'.. 1136 I.. T·!-·h" d· ~)-. trong -thai ky kinh doanh 'bit t.:J'ii .it A llU'H ~ren ._ o-~----_. k .__ ~?~' I.' l. 1. .· ay ~1'''' yen .. .~' ..H. han . I.. 1<' u.h. _] ..··'... .Qi lam ••.. l ..-~l· ''L.L...P:.' hZ:··:·..~ .". ~fnl«I . :"'U..~..

__ ~J~_. .ng gmiau.' N'. . b' i&"t U~!.. ~!lUl!!. 'o?'n'". 'h •.... " .::" en 't a~' 'iII. " .'i~t"~ 1.U .. '1."'" . p. Clh··· ....:.. .:i~'I" ~II. It:t" .an.t:" ""...n..':i. ".UOD 1.. u. .'. • .'.h"'. .t' ram v...' 'ke '~n~I~M .'.. ...U~ "'"'v b~ 'I'Y...~'. .u..".. _'__ ....' cho tim kin)].I.. h.-~-J I ---.uQ'C (l'.... ~" 'V.'t. nsu t':--h .Ii q--'. .. pJJJa" trien v:~· . C6. j[!lU a. o. _ ..1ll011.:~. . .:"'11...'" .. so '"'j. ph al co tb~ . " t'h"'".. " I. At..~"" .. .i'"..' .C:Cingnhutrong Q. ngan vr tj"ii':::' '.. d .:iI"'M~ Iuc b"~' "h''?' nr 11 v~y. .ue Phue eto m9 t C'8U rat qruan trong: '~p.:J...·It ". ' . ' I ..~'.::.s.. . '''''r' . ~:.mung cung khe ng d'''"' . .'. ~ " _" . quy lu~t phat ~.ng~.Ii.! ....:. ~ II. 'a lam" 'P '.JIl.. ..i ~~ I~. '.0ehtnh l:a.-- ~J .nu. . 01ll l' ~... . .... g<.:_~~. m'i"}"' "Tai sao.-.. .. am .." . e rau. '1 ..." . d .. :' ."" .. 'O...P .....~m.. hi. ." '9" . I ". . ...O][9:n.en...' ." .i' v~.*...." '1' ''''''' 1" "'...O.. '.ltA .~..' 11 o .:_.C.. .~._ - (2_.••~..I. i! WI . .:" m" 'ilJjJt w.. n ..--...:it 1-. .' 11. '._ I~..'" thi.~.rh ..ptl ~ itY. " t.>.. 'Ii...'. . ·th"'· WU.' ...rna .~~... ~. _.~ h a. hvoa.Y'~' V..."".ng... "'h: ?.:ru." .&".qd' iii.'.Ul.. . .!Il . UtlOI:n_ .... '!...t·'h·d:d"~"·a: .~. . ':..t lt ..""'.~C.~_. J)/t~~..._. d'''' .. .I}.~~~) .tl . d ·gu· Is :.:: "(~am kinh doanh ma. . .t.~' .~ h d.. .1<' "..o·!." . n . lAlll.' .··~iI' .I I.' "'.'.' l..'· then L ..: ··Ull'·· '.... 00 ''00' "at 1I:-.a. .. CLlI vao qUly l'u...en '1'1 100 ..' £ A. .... m9. '1.hat Idolt a EJ. '..'il:U. ' t'Cic menh ml!lan'~:·18'm kinh .e! can .I!-_ .... - "1"'" -:. :_0 ' .At·. . .'. 1~Il.~ng'~81 'nay" J!...'''c 00 .. 'ri'!i~ -.~ (1.u I~'-'" .. €lO'm. I! I! I j/"' . '. . ".h..U ng(' t'l .t"h~'-''L·oo'ng·:--·._..' D.'...::l!__:. - . m' JKJ.anh ~o'ng" chut 'if'i II. Ij\l II.. .·... U..~ ~1b" uOiUuI... .~' . 't:!! .Jy....' ".. ...~~· ... .. 'xII JL..u'uu~....)..:. ' '.U ~ U~' ~ .~ .. Thm··'· ·h'ic· ih v.." . G' .' trc ~~~ 1'. " 1 i. U!!J.l~.an. ..v y." W. .(If..lJthlg .!.. ~. .~:. .hii!" eao ror s~p Id"i'.' 1 :... .. ...I:\.." ~... t:rm -v6i quy lliu~"tlella kh._Jl_·. . th m'@t a..m: u'" .'..c_. A-.. ~ 1 ~... '!..... CUll".. '.~..~iJ1.wl.o!! ban A'. ". I r'l .!' ..'.'" '.'til ..e.. _ ._ _.\l r. 91.a" '" am d..'''... ra"len 'I ·tr..a i ''''''t hat }. cong~ ~U Dc..".._C~"_"_~! nhu th ..ng0" .a. ..h ce "!...!!!l ~" 'It) ong .~6·t. .h lJ~n CUB s~ V..I' . ..!.l! . ..me.1II' '.lIi .1R.. .~. I' . u.. ... "'I I' .'_ . __ nen nnen . lrWIln..oi"Oi . '~·I'. 'ht lI-h""""'· . .Ong '..'~ Vi. " ._. ~ .....~y'"k"l.. 'Ll l '" t· "'..IL I ." !l!. lam an 0 ua p. _.. i '~"" '• e t:.m 'It..._ ~ -.. l 1.. . .I. .. I I.' .J' .ella 8~..' " '_ "··1 .. :. .'. ..~. ."11 .'. . C··'h' ung t"ea kh on"g'~ Pl~.: oo 'ia ~Ii . :. ..' .U d"6'mun D.'Jc..i:' .. .":'. m. . .... ': -r~n ':h"~'le~.. '~~Lg )!uu:.""" "fj''''' .__ ::" " . t.. ~~~. .'~'II" ... h ': I"" ...tra'iai.I I '. 'iL..~-tA .. '.. ei' .. d.e ..{(..oonh cUa minh. :0'. :nh'-:P' va".. Y" ~ ]I~'.~.-.a:y.....':...'... "~..' .. ..'.00 .. Ii!!ol ah.:../l' ."... 1l.'J..-. .\\D '.~IIQ" ~I"e'" . t.•. ' ··f' .am .) 'a:' "B--:'~'e"" ..!._ I" "n'" . '1 . ." " "'1-' I'"~'"" an:" ~.. ... 'tr'. .- y. .'.' .m ~'_'h"m Q''.(' .. .an'.:.. y"n. ..i'..~~ 'to . .~.{ th. lsi eon du~a ella no "vbiv 'DU. '~~ .~ kh ~'n' ehut ft eung kl'. . '.".ng 'VI~C . ."' kb 'e" . am ':i('n··~'!-' __ .'''' ~~......"" q:UlV'st than cong -t~U:I.~ .:__" /"t th 7' cung ' fJ oae y .Ih····.~" t'ha.~ __:~a.itO""'ii eh". . .. . J~ '·h'· tron.J .it.-l. ..... i • .. . .~. '~!.l.J'" :' .·th'·'" .."" !J.. ll~n" g Ji.i .' .e. '1. ..:I..o Jh n ~... I' . 03mh i<~." -_.:r~ ·...&''''' .guyen~ ..ly~n ~y~ hi:gn -L~~n n'~y ' •'h:~i d'I.. '. '..·~n..u!. -~ I - .n mQ _'~ .. '..I ~<.:.. SH. "'1' ."" ..~..~C gap 'Ithll .fi'" .·._ -I .~ .' n. .t d.'.~y~ l.'... a: "l.nnan ulnih'.(tTra....).... :ne:u.cF[I .1 ~~j 'I .2 ~ . -: I " ' .~'.. ban er ao .!. '-1· 'm. -'... nhOng": . oi' .. be . nao CO "ill. I. .~ 'U' lfI.' h"~ ki I'll-."'.~ liJ'.eo 'mot ".·t'..ach quan~. . I~"...A.. U ti"'" 1ft' ...'". I'" '.•:. ·t'. ...I.11". t· Iii. nell. ..~.. dieh ngh. m .'" ...'. « IdC SUO W.H I~ '."n t· 'Ilfy' ..V~..n'(tJ. "::.t'eD m ~'iFrii'U """f....1...'.: ..-" . . ·· ...~.w.Ii. t .:. ]leu rA -nm. . q 'l1l'Vet ... f". .. 'Ccmlg .·' ~ . .8~~'~ theo _.U. . .

~ tlt.. .e:. . ' I . 19'.! ./~.:..".. :111:.. x"" '1 "h r6~ ren..rile'n t.._ " __ ." -.".._ tUc la 'p-. ur tu'a~g ..haii thuanoog' theo till nhien.I((lillil .~i -~.-~ ~~-BIll ' .''. ".k'i~n'Jcuangtrung nhi itng.."." . nhi vie ltd vu ndi~ rut :c.~~~ . 1buQ:ctren con duttn_g dan.P. _.th'llJ~n 6fng' theo qu_y lu3. - ·__~ 11 -'.(iul.1 . -. ~'.0I"'tiiJ-I. f.. "U'O~'I'D' 'MilIt" .\tc te' :Xa\1l. -: I.dil chinh. trong que Vo VQn__g.. M'Q't nha kinh doanh th. Bieu nay rat .h 'h"" .'IJ ~~----------~~'~' lilell ~. I. nhl .". - ---: .'I'hoan tr!lJy.eua.~ dai hanl: ..:.~Ji..t phat t." ro:ng 'm""'t .D. . kinh Dieh aa. -_) .'. dlI n'hitt~!. ~:~. '.ntrO:U(Ji' noi 'tam ~UOI1 Iuon nay' sinh nhoog'~t'-. nh:wg vong t'liOng sai tim. '1".- "_ .t' . .t'. que VoV.~'--~.' :"-'------~. On_g ta phaj[ co t'bai !dg·"vo 'V9n~' mdi co' 'th~' ~t.' . ~.Qing viii: '11/:5 V(J'..._ :_. _ci ~ i (i\1' ill 1_..hi.'ulIlI tliJ'.ong 'Minh ph." _ 0.(1f. -.guy hfu~m..- -".Hi Iii m9't nguui 't.. .v~' Q.~:n.l. ' ". ti_ffi .'UiW 81. I .. :1' - I -. . - I' .--: ..: '1'1-""1 :..d.'9't th'lttri' 'tu.o~ C'..:_ I!l Iii 'J' Va vong tai at n_.e flt.).". "-. .".' - ...'-" ..~'' ..en 'L".h o~ pL_~C·3.. chi ra eho ehung ta :m.cu6ng vong :k'hong thtch hop vai 'th~ct§ khaeh quan.'.' .. trir bo.F'9'ng' th.. fl ill 'o'!- II' lr. .. .en thanh cong" Cho nen.(I'ul' IUI'lh ~ . . .UUi to' tu nuoai lai. '.'''.C thue. Th'u vong tuang' :nay thuttng' thue give 'n'hung 'n'ha quan Iy kinh doanh di VaG icon dlt~g sai Iftm khong .~ nhien. I '" I.

.[Uilo.g' chit v..a~.g' 10. :Nt~uba:t chinh .ng a day' tuc: Ia ma. dltgc nhieu hop d... ." . _~~. giID han I!':""":' U~'lfV'~'li':ii"li. q' '1116 'm-"~"fIr" ll\J...'''.. d~t hang~phM ky' k~t.. _ . . nghi~p kinh doanh coo.th .t di).IG. phue 'V\.th.t" 00''"~~"'''"'G ~ii-l!g.. xuong 1:0(. .Qltk~ hoaeh ehu 'to~n. .j A. '~~VO VQrl..tc .4l P· l~~~ MO:t nha deanh l1ghi~p kinh doanh iiu dwl'-' 'tr-e:n thutt. . 'th~t co gia tli c~c. .· .uun.. ~ -·-.i "{U _jt '~A. I a Ian lao.D'''.l "_ ...~~ ~_ ·A!iifI.~ .I""" .. _ ___ ~ .-.y"·I'~ uon iuon .g'.-' iI(... xet J1i~ .('D·· 'd'~:iiI'~~C'" .i...jn..~nt rna lam.11.~.:. .ji L~.y~.. di.(' .. kh.!I'1t.Q.rl. trong C:U -Ie-.ng .. Tile.i 'V.miIY.hii surV' :ng.~oh.~y}' DUn. _ .-.gtAm kinh doanh' ho"c.~vU'a t~p utmg'Vl5... m.i.ng 'cat!'. -p. oan. Ch]~nh la vl..__ _) Idlong.g~hanh thO'D._ II!!' . p:h.i nhA'm mit ky c' I... tlt~' nhomay lam.t~_ ~CJ:' ng. d~t d..-'~.lU<:JJng x. ngum co tai. m~nt!..!11..7'- ..Ii '0-.i-..Ul th'~ [!II UQ I U!Lf.t ra m.~..g' tao.....'C·M···j~._jlhg . tw" hanh thtmg rna ." d·~ . q.'1".. .r. "'. 'h' -11!...uu3. de ido S'~ nghil. th~ Id~t duqc hi~u qui chan ehfnh.. 'Chlut 1& se cO.&t c'hieu at1O"c thanh.•. 'va. t1 _... 1_~~ l~'y ~u~ ~ mlnh.·r·~.. ·..grna.'n 'V.-iI!tI..U. nguy hai ngay.l."". .~ '1 '" . ~ · .=-.'' . khaeh quan....u ben trong.l eung d'':: u€'n . Bgog Ina.) t-~l'::~'n' W ~.ug:c chi v. U'::"'" nh''''''':''''Od. C.• Kinh doanh la 'm. _ '''O''~'nc:r .'!" - : _II ~'! mai II . (fvat va kinh doanh".. .. en. " . . CUO. manh.g tllo:ng~ ra <Ii" to:it)'" Va '~Khong v'~ng' '~um. ban se -.'. """Ug.". d.Ii ". '}.. d~'c'ehf da .t ngh. q ua Idn~~6.l1g co nnh sang kin _·h d v 'a·~l:Ull .n vi."": . toan. trung' ehtnh. hWlh dOng Ii'u:Ji '00 thg cUng r.n H'ng.o lit m. _.:1 ~~-£il. d.j'iIi·· . .~~'" ~ngorud.' .~. .ng'. -.:. m.. lam kinh doenh . d' .. ! •• .ng· '>.v9ng h . ~. ch...hi ~J .ong' vQn.' d u-: ''. sinh ra nh'(r:ng~' V'9. ..:" d·o"?~ ..n. ~am nhu 9:1$.·t Slam. ..ong" C:W.·· .Oing'00' d~c' v9ng qua 'InU'C " ~ qua qUly lu~t.' ~1 "pi L~.~'p se hanh thO'ng'thusn iQ"i.l_... y.~ _ _ _.l:..~'eung (~~P .triJ..nht\c n'b&: tii~P eho chting' ta: ~'VOI'V 9...SU ng'-'hi. . ..A·· 1 :"".. nhin din" 'TI1ang t\f' nhu ·th~...: p"h~'. kinh doenh la MljJt ho~.'. mQ:t. '!l:1fJ"'lL. Hy von~' tan :miJt .It ..gl_u ..~pc ~." C!ti c(lng mil 'ihu. • 'i" '.v\!. due Io!l thich..o. w iU11I. r 6" 'I"" ._ . "'2-'' .g tu 'tui1ng hi~:n d~. C'. t:____' eao ~. ngif:"n6i: '~]{h.. 1 . Dieh " ·nghja':: "Kb.a manh :me.a.an xu «Jt. I ~.. wuOtnu." Un.~trucmg cho va.'~':n"g' ~I~ ~.ROJ [~ .th..~ pbii__tl:~i'rr 'butte ms. nh~g ml_tthang mai~ d. mAn.hu V'l)..nL.' ~ '~I ~ .Ld~ b h.. I~.:.g' qua."'-..' 'niUa mOil cO.. eao.pbai.'.tJll'u."..t.m nh"'" En s. . eao.g.ong 'tntt<m.ng"'" _..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful