L£¥ 2/2002, do ll do noviombro, do 6ostión do £morgoncias on Anda|ucia.

Focha do pub|icación: 26/11/2002
8.0.J.A: uuucrc 138, oaa|ua 230b6

ll lRl$l0ln¹l 0l lA 1un¹A 0l An0Alu0lA A ¹000$ l0$ 0ul lA lRl$ln¹l \llRln, $A8l0:
0uc c| lar|aucutc dc Auda|uc|a |a aorcbadc , ,c, cu ucubrc dc| Rc, , ocr autcr|dad cuc uc ccut|crcu |a
0cust|tuc|cu , c| lstatutc dc Autcucu|a, orcuu|ac , crdcuc |a oub||cac|cu dc |a s|au|cutc:
'll\ 0l 0l$¹l0n 0l lNlR0ln0lA$ ln An0Alu0lA

l/l0$l0l0n 0l N0¹l\0$

l

la 0cust|tuc|cu lsoauc|a ccusaara cu su art|cu|c 1b c| dcrcc|c a |a .|da , a |a |utcar|dad t|s|ca dc |as
ocrscuas ccuc uu dcrcc|c tuudaucuta|. 0crrcsocudc a |cs ocdcrcs oub||ccs |a adcoc|cu dc ucd|das cu
orc dc su ctcct|.a orctccc|cu, cuc |uc|usc oucdcu ||caar a .|ucu|ar , ccud|c|cuar |a act|.|dad dc |cs
oart|cu|arcs, cu cascs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad oub||ca. ¹a|cs s|tuac|cucs dcbcu cutcudcrsc
cucuadradas dcutrc dc| aub|tc dc |a scaur|dad oub||ca, cuc, cu |utcrorctac|cu rca||zada ocr c| ¹r|buua|
0cust|tuc|cua|, cu |as scutcuc|as 123/1984, dc 18 dc d|c|cubrc, , 133/1990, dc 19 dc |u||c, ccust|tu,c
uua ccuoctcuc|a ccucurrcutc cutrc c| lstadc , |as 0cuuu|dadcs Autcucuas.

l| lstatutc dc Autcucu|a oara Auda|uc|a cstab|ccc |a atr|buc|cu a |a 0cuuu|dad Autcucua dc t|tu|cs
ccuoctcuc|a|cs rc|ac|cuadcs ccu |a acst|cu dc cucracuc|as cu uatcr|as ta|cs ccuc |a crcac|cu dc uu
0ucroc dc lc||c|a auda|uza, art|cu|c 14, sau|dad, art|cu|c 13.21, carrctcras, art|cu|c 13.10, c ucd|c
aub|cutc, art|cu|c 1b.1, cutrc ctras. Rcsu|ta csocc|a|ucutc ccu.cu|cutc |a adcoc|cu dc uua ucrua cuc
abcrdc |a acst|cu dc |as cucracuc|as cuc oud|crau orcduc|rsc cu c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc Auda|uc|a, s|u
ocr|u|c|c, dc uua oartc, dc |a ucruat|.a scctcr|a| cuc oud|cra |uc|d|r cu |a uatcr|a, , dc ctra dc |c
d|soucstc cu |a lc, 2/198b, dc 21 dc cucrc, scbrc lrctccc|cu 0|.||, csocc|a|ucutc cu |cs asocctcs
rc|at|.cs a |a rcau|ac|cu dc acuc||as s|tuac|cucs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad oub||ca dcc|aradas
dc |utcrcs uac|cua|.


ll

¹rad|c|cua|ucutc sc |a .cu|dc dcsarrc||audc |a uatcr|a oart|cudc dc uua d|st|uc|cu cutrc cucracuc|as dc
ucucr ara.cdad, |as cua|cs crau rcau|adas ucd|autc ucruas scctcr|a|cs u ctras dc a|caucc tcrr|tcr|a|
||u|tadc, c b|cu acuc||as s|tuac|cucs cuc, ocr ccust|tu|r ara.c r|csac cc|cct|.c, catastrctc c ca|au|dad
oub||ca, cutrabau dc ||cuc cu c| aub|tc dc |a orctccc|cu c|.||, cu,a crdcuac|cu rcsocudc a uu ucdc|c
sut|c|cutcucutc dcsarrc||adc c |utcaradcr.

lab|da cucuta dc |a ocs|b|c c.c|uc|cu dc uua cucracuc|a dc |udc|c |u|c|a|ucutc uc ca|au|tcsa a
s|tuac|cucs cuc s| rc.|stau ta| caractcr, as| ccuc |a ucccs|dad ocr razcucs dc ct|cac|a dc| cstab|cc|u|cutc
dc uu s|stcua |utcaradc dc rcsoucsta cuc, atcud|cudc a or|uc|o|cs dc ao||cac|cu acucra|, ocru|ta c.|tar
s|tuac|cucs dc dcsorctccc|cu cu |cs suoucstcs dc aactau|cutc dc |cs uccau|sucs |u|c|a|ucutc orc.|stcs
oara su acst|cu, , aaraut|zar adcuas c| cstab|cc|u|cutc dc ucd|das dc cccrd|uac|cu |utcrscctcr|a|,
orcccdc aorcbar ocr c| lar|aucutc dc Auda|uc|a uua ucrua ccu rauac dc lc,, cuc ocr s| u|sua , a
tra.cs dc sus d|socs|c|cucs dc dcsarrc||c aaraut|cc |a ccut|aurac|cu dc uu uarcc adccuadc dc orctccc|cu
autc |cs d|st|utcs u|.c|cs dc cucracuc|a.

lstc cs c| oaoc| dcscuocuadc ocr |a orcscutc lc,, |a cua| ccusta dc c|ucc ¹|tu|cs, abcrdaudc,
succs|.aucutc, uua scr|c dc d|socs|c|cucs acucra|cs, |a crdcuac|cu acucra| dc |as cucracuc|as, |cs
scr.|c|cs dc orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc, uu c|cucc dc ccuductas |utractcras , |as
sauc|cucs ccrrcsocud|cutcs, ,, ocr u|t|uc, |cs cauccs dc t|uauc|ac|cu cu uatcr|a dc acst|cu dc
cucracuc|as.

lll

l| 0ao|tu|c l dc| ¹|tu|c l, rubr|cadc '0|socs|c|cucs 0cucra|cs', dctcru|ua c| cb|ctc dc |a u|sua, su aub|tc
, t|ua||dad. lartc dc| cstab|cc|u|cutc dc uu s|stcua |utcaradc dc rcsoucsta autc s|tuac|cucs dc
cucracuc|a cuc, s|u scr dcc|aradas dc |utcrcs uac|cua|, dctcru|ucu cuaudc ucucs |a ucccs|dad dc
adcotar csocc|a|cs ucd|das dc cccrd|uac|cu, suocuaau uu csocc|a| trastcruc scc|a| , rccu|crau uua
actuac|cu dc caractcr uu|t|scctcr|a|.


l| 0ao|tu|c ll dc d|c|c ¹|tu|c rcau|a |cs dcrcc|cs , dcbcrcs dc |cs c|udadaucs autc s|tuac|cucs dc
cucracuc|a , |as ccud|c|cucs oara c| c|crc|c|c c cuuo||u|cutc dc |cs u|sucs, as| ccuc |as atr|buc|cucs cu
ta| scut|dc dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas. 8as|caucutc sc aaraut|za c| dcrcc|c a |a |utcruac|cu ,
tcruac|cu scbrc |cs d|st|utcs r|csacs cuc oud|crau atcctar|cs , |as ucd|das a adcotar. As| u|suc, sc
cstab|ccc uu dcbcr acucra| dc cc|abcrac|cu uat|zadc cu su |utcus|dad ccutcruc a |a uatura|cza dc|
dcst|uatar|c dc |a d|socs|c|cu.

l| 0ao|tu|c l dc| ¹|tu|c ll, accrca dc |as actuac|cucs bas|cas cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, abcrda |a
actuac|cu dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas autc s|tuac|cucs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad
oub||ca, cu cuc |a .|da |uuaua, |cs b|cucs c c| ucd|c aub|cutc oucdau .crsc ara.cucutc atcctadcs.

lu d|c|c 0ao|tu|c sc art|cu|a c| uarcc craau|cc , tuuc|cua| dc| s|stcua auda|uz dc orctccc|cu c|.||. As|, sc
dcsarrc||au |as actuac|cucs bas|cas cu |a uatcr|a, c| uarcc ccuoctcuc|a| dc |a Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta
dc Auda|uc|a , dc |as cut|dadcs cuc |utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca|, c| cstab|cc|u|cutc dc| 0cutrc dc
0ccrd|uac|cu dc lucracuc|as dc Auda|uc|a ccuc |ustruucutc dc scau|u|cutc , acst|cu dc |a cccrd|uac|cu
ctcct|.a dc scr.|c|cs |utcr.|u|cutcs, as| ccuc c| oaoc| a dcsarrc||ar ocr |cs scr.|c|cs cocrat|.cs , c|
.c|uutar|adc dc orctccc|cu c|.||.

l| 0ao|tu|c ll dc| ¹|tu|c ll abcrda |a acst|cu dc cucracuc|as dc |udc|c uc catastrct|ca. $c cstab|cccu |cs
orcccd|u|cutcs dc actuac|cu a tra.cs dc |a adcoc|cu dc orctccc|cs cocrat|.cs, as| ccuc |cs uccau|sucs ,
craaucs dc |utcruac|cu, oara aaraut|zar uua rcsoucsta accrdc ccu |cs or|uc|o|cs dc ct|cac|a , cc|cr|dad dc
|cs craaucs , scr.|c|cs ||auadcs a |utcr.cu|r.

l| cstab|cc|u|cutc cu c| 0ao|tu|c lll dc| s|stcua dc cccrd|uac|cu |utcarada dc uracuc|as , cucracuc|as
oara c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc |a 0cuuu|dad Autcucua dc Auda|uc|a ctrccc a |cs c|udadaucs , cut|dadcs
oub||cas , or|.adas c| acccsc ucd|autc uu uuucrc tc|ctcu|cc uu|cc a u|.c| curcocc a |cs scr.|c|cs oub||ccs
dc uracuc|as , cucracuc|as cu |cs aub|tcs sau|tar|c, dc orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc,
dc scaur|dad c|udadaua , dc orctccc|cu c|.||, |udcocud|cutcucutc dc |a Adu|u|strac|cu lub||ca c cut|dad
dc cu|cu dcocudau.
l| ¹|tu|c lll, scbrc |a orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc, abcrda, cu dcs cao|tu|cs,
rcsocct|.aucutc, |a dct|u|c|cu , tuuc|cucs dc |cs scr.|c|cs oub||ccs dc bcubcrcs cu Auda|uc|a, c| cstatutc
bas|cc dc su ocrscua|, ccu o|cuc rcsoctc a |as ccuoctcuc|as dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas dc cu|cucs

dcocudau cu uatcr|a dc autccraau|zac|cu , d|rccc|cu dc sus orco|cs scr.|c|cs. 0c ctra oartc, sc orc.c |a
t|aura dc| aacutc dc cucracuc|a dc cuorcsa cuc, |udcocud|cutcucutc dc |a t|tu|ar|dad oub||ca c or|.ada
dc| scr.|c|c, dcsarrc||a sus actuac|cucs cu c| aub|tc dc su ccutrc dc traba|c.

l| ¹|tu|c l\ cstab|ccc uu c|cucc dc ccuductas |utractcras, ccu c·orcs|cu dc |as ccrrcsocud|cutcs
sauc|cucs, art|cu|audc c| c|crc|c|c dc |a octcstad sauc|cuadcra cu |a uatcr|a, s|u ocr|u|c|c dc uu ocstcr|cr
dcsarrc||c cu acuc||cs asocctcs susccot|b|cs dc scr cb|ctc dc rcau|ac|cu dc rauac rca|aucutar|c.

l| ¹|tu|c \ dctcru|ua, ocr u|t|uc, |cs cauccs dc t|uauc|ac|cu dc |cs ccstcs dc o|au|t|cac|cu, |uo|autac|cu ,
cocrac|cu dc dctcru|uadcs ucd|cs , scr.|c|cs, oart|cudc dc| or|uc|o|c dc su asuuc|cu ccu carac a |cs
orcsuoucstcs dc |a Adu|u|strac|cu lub||ca dc cu|cu dcocudau, s|u ocr|u|c|c dc ocs|b|cs uccau|sucs dc
sub.cuc|cu.

¹l¹ul0 l

0l$l0$l0l0nl$ 0lnlRAll$. 0lRl0l0$, 0l8lRl$ \ A¹Rl8u0l0nl$

0All¹ul0 l

0|socs|c|cucs acucra|cs

Art|cu|c 1. 0b|ctc.
1. 0cust|tu,c c| cb|ctc dc |a orcscutc lc, |a rcau|ac|cu dc |a acst|cu dc cucracuc|as cu Auda|uc|a,
cutcud|da ccuc ccu|uutc dc acc|cucs dc |as ocrscuas t|s|cas c |ur|d|cas, oub||cas c or|.adas, d|r|a|das a |a
orctccc|cu dc |a .|da c |utcar|dad dc |as ocrscuas , |cs b|cucs, cu s|tuac|cucs dc ara.c r|csac cc|cct|.c,
catastrctcs , ca|au|dadcs oub||cas, as| ccuc cu acuc||as ctras s|tuac|cucs uc catastrct|cas cuc rccu|crau
actuac|cucs dc caractcr uu|t|scctcr|a| , |a adcoc|cu dc csocc|a|cs ucd|das dc cccrd|uac|cu dc |cs
scr.|c|cs cocrat|.cs.


2. lara ||c.ar a cabc d|c|as acc|cucs, |as Adu|u|strac|cucs lub||cas cstab|cccrau uu s|stcua |utcaradc
cuc dc rcsoucsta a uua ctcct|.a cccrd|uac|cu, d|rccc|cu , ccutrc| dc |as actuac|cucs ucccsar|as, basadc
cu |a cc|abcrac|cu cutrc |as u|suas ,, cu su casc, ccu cut|dadcs dc caractcr or|.adc , |a c|udadau|a cu
acucra|.

Art|cu|c 2. Aub|tc.
lsta lc, scra dc ao||cac|cu cu tcdc c| tcrr|tcr|c dc |a 0cuuu|dad Autcucua dc Auda|uc|a, s|u ocr|u|c|c dc
|c d|soucstc cu |a ucruat|.a dc aub|tc cstata| oara |a rcau|ac|cu dc acuc||as s|tuac|cucs dc cucracuc|a
cuc scau c·orcsaucutc dcc|aradas dc |utcrcs uac|cua|.

Art|cu|c 3. lr|uc|o|cs dc actuac|cu.
las Adu|u|strac|cucs lub||cas ccuoctcutcs ccutcruc a |c d|soucstc cu csta lc, dcsarrc||arau su act|.|dad
a t|u dc orco|c|ar:

aì la orc.|s|cu dc r|csacs, cr|cutada a uua adccuada |abcr dc o|au|t|cac|cu, ucd|autc tccu|cas dc
|dcut|t|cac|cu , aua||s|s.
bì la rcducc|cu dc r|csacs, ucd|autc uua adccuada oc||t|ca dc orc.cuc|cu, adcoc|cu dc ucd|das
ccrrcctcras, act|.|dad dc |usoccc|cu , sauc|cu.
cì la c|abcrac|cu , aorcbac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a , orctccc|cs cocrat|.cs.
dì las ucd|das dc |utcr.cuc|cu dcst|uadas a oa||ar cu |c ocs|b|c |as ccusccucuc|as dc |cs c.cutcs
orcduc|dcs.
cì lcs orcarauas dc rc|ab|||tac|cu.
tì la tcruac|cu dc |cs c|udadaucs cuc oucdau rcsu|tar atcctadcs ocr |as s|tuac|cucs dc cucracuc|a, |a
|utcruac|cu a |cs u|sucs, as| ccuc |a caoac|tac|cu , rcc|c|a|c dc |cs tccu|ccs dc orctccc|cu c|.|| ,
ocrscua| dc |cs scr.|c|cs |utcr.|u|cutcs.


0All¹ul0 ll

0crcc|cs , dcbcrcs. Atr|buc|cucs

Art|cu|c 4. 0crcc|cs.
1. las Adu|u|strac|cucs lub||cas dcbcrau cr|cutar su act|.|dad a aaraut|zar |a ctcct|.a orctccc|cu dc |a
.|da c |utcar|dad t|s|ca dc |as ocrscuas , |cs b|cucs.
2. lcs c|udadaucs t|cucu dcrcc|c a rcc|b|r |utcruac|cu rc|at|.a a |cs r|csacs cuc oucdau atcctar|cs, |as
ccusccucuc|as dc |cs u|sucs cuc scau orc.|s|b|cs , |as ucd|das dc autcorctccc|cu , ccuductas a scau|r,
cu c| uarcc dc |c d|soucstc cu |cs o|aucs dc cucracuc|a.

3. lcs c|udadaucs ua,crcs dc cdad ocdrau oart|c|oar cu |as |abcrcs dc orctccc|cu c|.|| ucd|autc su
adscr|oc|cu a Aaruoac|cucs lcca|cs dc \c|uutar|cs dc lrctccc|cu 0|.||, as| ccuc ctras tcruas dc
cc|abcrac|cu cuc rca|aucutar|aucutc sc cstab|czcau.

Art|cu|c b. 0cbcrcs.
1. lu s|tuac|cucs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad oub||ca, |cs c|udadaucs ua,crcs dc cdad , |as
ocrscuas |ur|d|cas, oub||cas c or|.adas, t|cucu c| dcbcr dc cc|abcrar cu |as tarcas dc orctccc|cu c|.||
ccutcruc a |as |ustrucc|cucs dc |as autcr|dadcs ccuoctcutcs, adcotadas cu |cs tcru|ucs cstab|cc|dcs cu
|a ucruat|.a dc ao||cac|cu ,, csocc|t|caucutc, cu |cs ccrrcsocud|cutcs o|aucs dc cucracuc|a.

2. lcs c|udadaucs ua,crcs dc cdad , |as ocrscuas |ur|d|cas, oub||cas c or|.adas, cuc rca||ccu act|.|dadcs
cuc oucdau acucrar s|tuac|cucs dc cucracuc|a c cuc oucdau .crsc atcctadcs ocr cstas, dcbcu adcotar
|as ucd|das dc autcorctccc|cu cuc |cs rcsu|tcu ao||cab|cs, as| ccuc, cu su casc, uautcucr |cs ucd|cs
uatcr|a|cs , |uuaucs ucccsar|cs oara c| dcsarrc||c dc |as u|suas.


As|u|suc, dcbcrau tac|||tar |utcruac|cu a |as autcr|dadcs ccuoctcutcs cu |as tcruas , ccu c| ccutcu|dc
orc.|stc cu |a ucruat|.a ao||cab|c cu cada casc ,, ccu caractcr acucra|, accrca dc acuc||as c|rcuustauc|as
cuc oucdau acucrar s|tuac|cucs dc r|csac.

0cbcrau scuctcrsc a |as |usoccc|cucs orcc|sas ccutcruc a |c d|soucstc cu |a ucruat|.a .|acutc.

3. lcs ucd|cs dc ccuuu|cac|cu scc|a|, dc t|tu|ar|dad oub||ca c or|.ada, cu c| uarcc dc uu dcbcr acucra|
dc cc|abcrac|cu ccu |as autcr|dadcs dc orctccc|cu c|.|| cu |as s|tuac|cucs dc cucracuc|a rcau|adas ocr
csta lc,, dcbcu trausu|t|r |a |utcruac|cu, a.|scs c |ustrucc|cucs oara |a ocb|ac|cu tac|||tadcs ocr acuc||as,
dc tcrua or|cr|tar|a , aratu|ta, c |ud|caudc |a autcr|dad dc orcccdcuc|a.

4. Autc s|tuac|cucs dc cucracuc|a rcau|adas cu c| art|cu|c 30 dc |a orcscutc lc,, as| ccuc oara |a
rca||zac|cu dc s|uu|acrcs, |a Adu|u|strac|cu lub||ca ccuoctcutc ocdra rccucr|r |a cc|abcrac|cu dc |cs
c|udadaucs, s|cuorc dc tcrua |ust|t|cada , rcsoctaudc c| or|uc|o|c dc orcocrc|cua||dad.

Art|cu|c 6. Atr|buc|cucs dc caractcr c·ccoc|cua|.
lrc.|a act|.ac|cu dc| ccrrcsocud|cutc o|au dc cucracuc|a, |a Autcr|dad ccuoctcutc, orc.|sta cu c| u|suc,
ocdra adcotar |as ucd|das dc cucracuc|a cstab|cc|das , dcr|.adas dc cstc ,, ccu caractcr acucra|:

aì Accrdar |a c.acuac|cu dc ocrscuas dcsdc |as zcuas dc |utcr.cuc|cu , scccrrc.
bì Accrdar |a ocruaucuc|a cu dcu|c|||cs , |cca|cs.
cì lstab|cccr ||u|tac|cucs dc acccsc a |as zcuas dc cocrac|cu.
dì l|u|tar , ccud|c|cuar c| usc dc scr.|c|cs oub||ccs , c| ccusuuc dc dctcru|uadcs b|cucs.
cì 0rdcuar |a ccuoac|cu tcuocra|, |utcr.cuc|cu c rccu|sa dc acuc||cs b|cucs , scr.|c|cs cuc sc ccus|dcrc
cstr|ctaucutc ucccsar|c, cu |a tcrua , suoucstcs orc.|stcs cu |as lc,cs.

tì 0rdcuar |a cu|s|cu dc acc|cucs ,, cu su casc, |a orcstac|cu dc scr.|c|cs cb||aatcr|cs dc caractcr
ocrscua|. 0|c|a orcstac|cu sc rca||zara dc tcrua orcocrc|cua| a |a s|tuac|cu crcada , a |as caoac|dadcs dc
cada cua|, , uc dara |uaar, ucccsar|aucutc, a |udcuu|zac|cu.

¹l¹ul0 ll

0R0lnA0l0n 0lnlRAl 0l lNlR0ln0lA$

0All¹ul0 l

Actuac|cucs cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||

$ccc|cu 1.° Actuac|cucs bas|cas

Art|cu|c 1. Actuac|cucs bas|cas.
Autc s|tuac|cucs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad oub||ca, |as actuac|cucs bas|cas cu uatcr|a dc
orctccc|cu c|.|| ocr oartc dc |cs su|ctcs oub||ccs c or|.adcs, ccutcruc a |c cstab|cc|dc cu |a orcscutc lc,,
abarcarau |cs s|au|cutcs asocctcs:

aì lrc.|s|cu.
bì lrc.cuc|cu.
cì l|au|t|cac|cu.
dì lutcr.cuc|cu.
cì Rc|ab|||tac|cu.


Art|cu|c 8. lrc.|s|cu.
1. lcr oartc dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas ccuoctcutcs ocr razcu dc| tcrr|tcr|c, sc orcccdcra a |a
c|abcrac|cu dc uaoas dc r|csacs, ccuc c·orcs|cu csoac|a| dc |cs d|st|utcs r|csacs cu cada aub|tc
accarat|cc cb|ctc dc o|au|t|cac|cu, c|abcradcs a oart|r dc |cs datcs tac|||tadcs ocr |as ccrrcsocud|cutcs
ocrscuas t|s|cas c |ur|d|cas, oub||cas c or|.adas, rcscr.audcsc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas, cu tcdc
casc, |cs cr|tcr|cs dc rc.|s|cu dc |a |utcruac|cu cuc ccus|dcrcu cocrtuucs.

2. 0crrcsocudc a |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| |uou|sar c| dcsarrc||c , |a
d|tus|cu dc |cs uaoas dc r|csacs ccrrcsocud|cutcs a| aub|tc tcrr|tcr|a| dc Auda|uc|a, oud|cudc rccucr|r |a
aocrtac|cu dc cuautcs datcs rcsu|tcu a ta| t|u ucccsar|cs, as| ccuc suscr|b|r ccu.cu|cs , tcruu|as dc
cc|abcrac|cu a| rcsocctc.

Art|cu|c 9. lrc.cuc|cu.
1. las Adu|u|strac|cucs lub||cas cu c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc Auda|uc|a , cu c| uarcc dc sus ccuoctcuc|as
orcuc.crau actuac|cucs cr|cutadas a |a rcducc|cu dc r|csacs , a |a orc.cuc|cu dc catastrctcs ,
ca|au|dadcs oub||cas, ccu csocc|a| atcuc|cu a |a caoac|tac|cu dc |cs scr.|c|cs cocrat|.cs , a |a tcruac|cu ,
cc|abcrac|cu dc |a ocb|ac|cu oara |accr trcutc a ta|cs s|tuac|cucs. As|u|suc, .c|arau ocr c| cuuo||u|cutc
dc |as d|socs|c|cucs ucruat|.as cu |a uatcr|a, c|crc|taudc, cu su casc, |as octcstadcs dc |usoccc|cu ,
sauc|cu.

2. Rca|aucutar|aucutc sc cstab|cccra uu cata|cac dc acuc||as act|.|dadcs cuc scau susccot|b|cs dc
acucrar r|csac.

3. lcs t|tu|arcs dc ccutrcs, cstab|cc|u|cutcs , dcocudcuc|as cuc rca||ccu act|.|dadcs ccuorcud|das cu c|
cata|cac orc.|stc cu c| aoartadc autcr|cr cstarau cb||aadcs a |a adcoc|cu dc |as ucd|das dc scaur|dad cuc
rca|aucutar|aucutc sc dctcru|ucu.


Art|cu|c 10. l|au|t|cac|cu.lcs o|aucs dc cucracuc|a ccust|tu,cu c| |ustruucutc ucruat|.c ucd|autc c| cuc
sc cstab|ccc c| uarcc craau|cc , tuuc|cua|, as| ccuc |cs uccau|sucs dc actuac|cu , cccrd|uac|cu, autc
s|tuac|cucs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad oub||ca. Rcsocudcu a |a s|au|cutc t|oc|ca|a:

aì l|aucs tcrr|tcr|a|cs dc cucracuc|a.
bì l|aucs csocc|a|cs , o|aucs csocc|t|ccs.
cì l|aucs dc cucracuc|a |utcr|cr c dc autcorctccc|cu.
dì l|aucs scctcr|a|cs.

Art|cu|c 11. l.a|uac|cu dc |a o|au|t|cac|cu. $|uu|acrcs.
la rca||zac|cu dc s|uu|acrcs cuc |uo||cucu |a |utcr.cuc|cu dc d|st|utcs scr.|c|cs cocrat|.cs rccucr|ra, cu
tcdc casc, |a orc.|a aorcbac|cu dc| ccrrcsocud|cutc l|au dc lucracuc|a, scrau crdcuadcs ocr |a autcr|dad
orc.|sta cu c| u|suc, , sc ctcctuarau ccutcruc a |as d|socs|c|cucs cu c| ccutcu|das.

Art|cu|c 12. l|aucs ¹crr|tcr|a|cs.
1. $cu o|aucs tcrr|tcr|a|cs dc cucracuc|a acuc||cs cuc sc c|abcrau oara |accr trcutc a |as cucracuc|as dc
caractcr acucra| cuc sc oucdau orcscutar cu cada aub|tc tcrr|tcr|a|.

2. l| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a sc c|abcra oara |accr trcutc a |as cucracuc|as acucra|cs
cuc sc oucdau orcduc|r cu c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc |a 0cuuu|dad Autcucua, s|cuorc cuc uc scau
dcc|aradas dc |utcrcs uac|cua| ocr |cs craaucs ccrrcsocud|cutcs dc |a Adu|u|strac|cu 0cucra| dc| lstadc.

3. l| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a, cu su ca||dad dc o|au d|rcctcr, dcsarrc||ara |as
d|rcctr|ccs , rccucr|u|cutcs cuc dcbcu cbscr.arsc oara |a c|abcrac|cu, aorcbac|cu , |cuc|caac|cu dc |cs
d|st|utcs o|aucs dc cucracuc|a

cu Auda|uc|a. lu su ca||dad dc o|au dc cucracuc|a cstab|ccc |a rcsoucsta dc aub|tc rca|cua| , c|
dcso||cauc cu |cs aub|tcs tcrr|tcr|a|cs orc.|uc|a|cs autc s|tuac|cucs dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad
oub||ca.

4. la aorcbac|cu dc| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a ccrrcsocudc a| 0cusc|c dc 0cb|cruc, a
orcoucsta dc| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, orc.|c |utcruc dc |a
0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a. A ctcctcs dc |cuc|caac|cu, sc cstara a |c d|soucstc
cu |a ucruat|.a cstata|.

b. lcs o|aucs tcrr|tcr|a|cs dc cucracuc|a dc aub|tc uuu|c|oa| sc c|abcrau oara |accr trcutc a |as
cucracuc|as cuc sc oucdau orcduc|r cu c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc| uuu|c|o|c, , scrau aorcbadcs ocr c| l|cuc
dc |a rcsocct|.a 0crocrac|cu lcca|, dcb|cudc scr |cuc|caadcs ocr |a 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc
Auda|uc|a. 0uaudc c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc o|au|t|cac|cu atcctc a uua cut|dad |cca| dc aub|tc
suorauuu|c|oa|, ccrrcsocudc |a aorcbac|cu dc| ccrrcsocud|cutc o|au dc cucracuc|a a| craauc cc|ca|adc
ccuoctcutc dc d|c|a lut|dad lcca|. lu tcdc casc, scrau |cuc|caadcs ocr |a 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.||
dc Auda|uc|a.

Art|cu|c 13. l|aucs csocc|a|cs , o|aucs csocc|t|ccs.
1. $cu o|aucs csocc|a|cs dc cucracuc|a acuc||cs c|abcradcs oara |accr trcutc a |as cucracuc|as
orcduc|das ocr r|csacs oara |cs cuc |a ucruat|.a cuauada dc |a Adu|u|strac|cu 0cucra| dc| lstadc
cstab|czcau su rcau|ac|cu a tra.cs dc |a ccrrcsocud|cutc d|rcctr|z bas|ca dc o|au|t|cac|cu rc|at|.a a cada
t|oc dc r|csac.

2. $cu o|aucs csocc|t|ccs dc cucracuc|a acuc||cs c|abcradcs oara |accr trcutc a |as cucracuc|as
acucradas ocr r|csacs dc csocc|a| s|au|t|cac|cu cu Auda|uc|a, cu,a uatura|cza rccu|cra uua uctcdc|ca|a
tccu|ccc|cut|t|ca adccuada oara c||c, , as| |a,a s|dc aorcc|ada ocr c| 0cusc|c dc 0cb|cruc dc |a 1uuta dc
Auda|uc|a, ucd|autc |a aorcbac|cu dc |a ccrrcsocud|cutc ucrua uarcc, cuc, cu tcdc casc, cstab|cccra c|
ccutcu|dc u|u|uc a cuc dcbcrau adaotarsc |cs ccrrcsocud|cutcs o|aucs csocc|t|ccs dc cucracuc|a.

3. l| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a actua ccuc uarcc dc |utcarac|cu, a cu,as d|socs|c|cucs
dcbcu adaotarsc |cs l|aucs csocc|a|cs , csocc|t|ccs dc cucracuc|a.

4. lcs o|aucs csocc|a|cs dc cucracuc|a scrau c|abcradcs ocr |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc
orctccc|cu c|.|| ,, cu su casc, dc acucrdc ccu |a ucruat|.a scctcr|a| dc ao||cac|cu ocr |a 0cusc|cr|a
ccuoctcutc ocr razcu dc |a uatcr|a, , aorcbadcs ocr c| 0cusc|c dc 0cb|cruc. A |cs ctcctcs dc
|cuc|caac|cu, sc cstara a |c d|soucstc cu |a ucruat|.a cstata|.

b. lcs o|aucs csocc|t|ccs dc cucracuc|a scrau aorcbadcs ocr c| craauc cc|ca|adc suocr|cr dc |a
Adu|u|strac|cu lub||ca ccuoctcutc ocr razcu dc| aub|tc tcrr|tcr|a| atcctadc.
0crrcsocudc su |cuc|caac|cu a |a 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a, atcud|cudc a |cs cr|tcr|cs
cstab|cc|dcs cu csta lc,, cu sus d|socs|c|cucs dc dcsarrc||c , cu c| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc
Auda|uc|a ,, cu tcdc casc, a| ccutcu|dc u|u|uc cstab|cc|dc cu |as ccrrcsocud|cutcs ucruas uarcc a cuc
sc rct|crc c| aoartadc 2 dc| orcscutc art|cu|c.

Art|cu|c 14. l|aucs dc cucracuc|a |utcr|cr c dc autcorctccc|cu.
1. lcs o|aucs dc cucracuc|a |utcr|cr c dc autcorctccc|cu scu acuc||cs cuc sc c|abcrau ocr |cs t|tu|arcs c
rcsocusab|cs dc ccutrcs c |usta|ac|cucs cuc dcsarrc||cu act|.|dadcs ccus|dcradas acucradcras dc r|csacs
|uc|u|das cu c| cata|cac orc.|stc cu c| art|cu|c 9.2, c susccot|b|cs dc rcsu|tar atcctadas ocr s|tuac|cucs dc
cucracuc|a, atcud|cudc a |cs cr|tcr|cs cstab|cc|dcs cu |a ucruat|.a csocc|t|ca cuc |cs rcsu|tc dc
ao||cac|cu, as| ccuc a |as d|socs|c|cucs , cr|tcr|cs cstab|cc|dcs cu |a orcscutc lc,, sus d|socs|c|cucs dc
dcsarrc||c , cu c| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a.

2. lcs o|aucs dc cucracuc|a |utcr|cr c dc autcorctccc|cu cstab|cccrau c|araucutc |cs uccau|sucs dc
ccuuu|cac|cu, cccrd|uac|cu c |utcrtasc ccu c| o|au tcrr|tcr|a|, csocc|a| c csocc|t|cc, cu c| cuc sc dcbau
|utcarar cu razcu a su aub|tc tcrr|tcr|a| , act|.|dad.

3. lcs t|tu|arcs c rcsocusab|cs dc ccutrcs c |usta|ac|cucs cuc dcsarrc||cu act|.|dadcs ccus|dcradas
acucradcras dc r|csacs c susccot|b|cs dc rcsu|tar atcctadas ocr s|tuac|cucs dc cucracuc|a dcbcrau
d|socucr dc sut|c|cutcs ucd|cs |uuaucs , uatcr|a|cs oara orc.cu|r , |accr trcutc a |as s|tuac|cucs dc
cucracuc|a cuc oucdau orcduc|rsc cu c| |utcr|cr dc |as u|suas.

la c.cutua| adscr|oc|cu dc ucd|cs |uuaucs , uatcr|a|cs dc |utcr.cuc|cu dc t|tu|ar|dad oub||ca a |cs
o|aucs dc cucracuc|a c dc autcorctccc|cu rccucr|ra c| acucrdc orc.|c dc |a Adu|u|strac|cu lub||ca t|tu|ar

dc| scr.|c|c, c|dcs |cs ucd|cs |uuaucs , orctcs|cua|cs dc| rcsocct|.c ccutrc c |usta|ac|cu cu |a
c|abcrac|cu dc| l|au dc cucracuc|a |utcr|cr c dc autcorctccc|cu.

4. las autcr|dadcs dc orctccc|cu c|.||, ccuoctcutcs a tcucr dc |c d|soucstc cu |a orcscutc lc,, ocdrau
c|crccr tacu|tadcs dc |usoccc|cu rcsocctc dc |cs ccutrcs c |usta|ac|cucs a cuc sc rct|crc c| aoartadc
or|ucrc dc| orcscutc art|cu|c, a| cb|ctc dc ccuorcbar |a .crac|dad dc |a |utcruac|cu aocrtada , |a ctcct|.a
adcoc|cu dc |as ucd|das orc.|stas cu c| o|au dc cucracuc|a |utcr|cr c dc autcorctccc|cu, as| ccuc cu |a
ucruat|.a scctcr|a| ao||cab|c.

Art|cu|c 1b. l|aucs scctcr|a|cs.
1. ¹|cucu |a ccus|dcrac|cu dc o|aucs scctcr|a|cs ao||cab|cs a s|tuac|cucs dc cucracuc|a acuc||cs
|ustruucutcs dc o|au|t|cac|cu acucra| orc.|stcs oara |a crdcuac|cu dc uu scctcr dctcru|uadc dc act|.|dad
cuc ccutcuaau d|socs|c|cucs ccu |uc|dcuc|a cu |a uatcr|a cb|ctc dc |a orcscutc lc,.

lu acuc||cs asocctcs rc|ac|cuadcs ccu |a actuac|cu autc cucracuc|as, atcudcrau a |c cstab|cc|dc cu c|
l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a, cuc cu cua|cu|cr casc tcudra orc.a|cuc|a.

2. $crau aorcbadcs ocr |a autcr|dad ccuoctcutc ocr razcu dc |a uatcr|a, orc.|c |utcruc dc |a 0cu|s|cu dc
lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a, cuc .crsara scbrc |a adaotac|cu dc| o|au a |c d|soucstc cu |a orcscutc lc,,
su ucruat|.a dc dcsarrc||c ,, csocc|a|ucutc, cu c| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a.

Art|cu|c 16. lutcr.cuc|cu.
1. Autc uua s|tuac|cu dc ara.c r|csac c cucracuc|a sc orcccdcra, cu su casc, a |a act|.ac|cu dc|
ccrrcsocud|cutc o|au dc cucracuc|a ocr |a Autcr|dad ccuoctcutc orc.|sta cu c| u|suc.
$| |a c.c|uc|cu dc |a cucracuc|a accusc|ara |a act|.ac|cu dc uu o|au dc cucracuc|a dc aub|tc suocr|cr, sc
orcccdcra a c||c ccutcruc |cs orcccd|u|cutcs cstab|cc|dcs cu c| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc
Auda|uc|a , cu |cs rcsocct|.cs o|aucs. la dcsact|.ac|cu sc ||c.ara a cabc ccutcruc a| orcccd|u|cutc
cstab|cc|dc cu c| orco|c o|au.


2. Acuc||as cucracuc|as cuc, uc s|cudc dcc|aradas dc |utcrcs uac|cua|, sc ccus|dcrcu dc csocc|a|
ara.cdad ocr su uaau|tud c c·tcus|cu ocdrau scr dcc|aradas dc |utcrcs acucra| dc Auda|uc|a ocr c|
0cusc|c dc 0cb|cruc, a orcoucsta dc| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||.

3. l| 0cusc|c dc 0cb|cruc cstab|cccra, cu dcsarrc||c dc |a orcscutc lc,, c| ccutcu|dc , ctcctcs dc |a
dcc|arac|cu dc cucracuc|a dc |utcrcs acucra| dc Auda|uc|a, as| ccuc |as ucd|das csocc|a|cs susccot|b|cs
dc ao||cac|cu cu cada casc.

Art|cu|c 11. Rc|ab|||tac|cu.
1. las Adu|u|strac|cucs lub||cas, cu c| aub|tc dc sus ccuoctcuc|as, adcotarau |as ucd|das tcudcutcs a
|a rc|ab|||tac|cu dc |cs scr.|c|cs cscuc|a|cs cuaudc |a carcuc|a dc cstcs scr.|c|cs ccust|tu,a ocr s| u|sua
uua s|tuac|cu dc cucracuc|a c ocrturbc c| dcsarrc||c dc |as cocrac|cucs, cstab|cc|cudc |cs uccau|sucs
orcc|scs dc cccrd|uac|cu |utcradu|u|strat|.a.

A ta| t|u sc ocdra ccust|tu|r uua 0cu|s|cu dc Rc|ab|||tac|cu, cuc ccutra||zara c| scau|u|cutc dc |as
actuac|cucs dc c.a|uac|cu , rc|ab|||tac|cu. lu acuc||as cucracuc|as dcc|aradas dc |utcrcs acucra| dc
Auda|uc|a, |a ccust|tuc|cu dc |a 0cu|s|cu dc Rc|ab|||tac|cu tcudra caractcr orcccot|.c.

2. la ccuocs|c|cu, atr|buc|cucs , rca|ucu dc tuuc|cuau|cutc dc |a 0cu|s|cu dc Rc|ab|||tac|cu sc
dctcru|uara cu |a ucruat|.a dc dcsarrc||c dc |a orcscutc lc,, aaraut|zaudcsc |a oart|c|oac|cu dc| ccu|uutc
dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas , rcorcscutautcs dc |cs scctcrcs atcctadcs. lcdra rccucr|rsc as|u|suc c|
ccucursc dc ocrscua| tccu|cc , c| ascscrau|cutc adccuadc a |a s|tuac|cu dc cucracuc|a.

$ccc|cu 2.° las Adu|u|strac|cucs lub||cas

Art|cu|c 18. Rc|ac|cucs cutrc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas.
1. la actuac|cu dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas cu |a 0cuuu|dad Autcucua dc Auda|uc|a sc a|ustara a |c
orc.|stc cu c| orcscutc 0ao|tu|c, s|u ocr|u|c|c dc |as d|socs|c|cucs dc |a |ca|s|ac|cu cstata| rc|at|.as a |a
ccut|aurac|cu bas|ca dc uu s|stcua uac|cua| dc orctccc|cu c|.|| , |a ucruat|.a dc rca|ucu |cca|.


2. lu c| c|crc|c|c dc sus orco|as ccuoctcuc|as, |as Adu|u|strac|cucs lub||cas dc Auda|uc|a t|cucu c| dcbcr
dc cc|abcrar cu c| dcsarrc||c dc actuac|cucs cucau|uadas a uua adccuada acst|cu dc |as s|tuac|cucs dc
cucracuc|a. lu |as rc|ac|cucs cutrc Adu|u|strac|cucs, c| ccutcu|dc dc| dcbcr dc cc|abcrac|cu sc
dcsarrc||ara a tra.cs dc |cs |ustruucutcs , orcccd|u|cutcs cuc, dc uaucra ccuuu , .c|uutar|a,
cstab|czcau ta|cs Adu|u|strac|cucs lub||cas.

Adcuas dc |cs uccau|sucs dc cccrd|uac|cu orc.|stcs cu |a ucruat|.a dc ao||cac|cu, cu s|tuac|cu dc
act|.ac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a scrau c| 0cutrc dc 0ccrd|uac|cu dc lucracuc|as dc Auda|uc|a , |cs
0cutrcs dc 0ccrd|uac|cu 0ocrat|.a lcca|cs |cs |ustruucutcs a tra.cs dc |cs cua|cs sc caua||zara |a
cccrd|uac|cu cutrc |cs su|ctcs |utcr.|u|cutcs.

3. las Adu|u|strac|cucs lub||cas oucdcu sc||c|tar a |as dcuas cuauta |utcruac|cu cut|cudau oucda
atcctar a uatcr|a dc su ccuoctcuc|a. lu acuc||as s|tuac|cucs cuc oud|crau trasccudcr c| aub|tc dc
ccuoctcuc|a dc uua Adu|u|strac|cu lub||ca, |as actuac|cucs sc dcsarrc||arau a tra.cs dc tcruu|as dc
cccrd|uac|cu , cc|abcrac|cu, s|u ocr|u|c|c dc cuc, cu s|tuac|cucs dc ara.c r|csac c cucracuc|a, , ccu
caractcr orc.|s|cua|, sc oucdau rca||zar actuac|cucs cuc rcsu|tcu |uorcsc|ud|b|cs oara au|ucrar
c.cutua|cs daucs.

4. las Adu|u|strac|cucs lub||cas dc Auda|uc|a dcbcu orcstarsc cc|abcrac|cu , as|stcuc|a uutua cu cascs
dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad oub||ca. la as|stcuc|a , cccocrac|cu rccucr|da sc|c ocdra ucaarsc
cuaudc c| cutc dc| cuc sc sc||c|ta uc cstc tacu|tadc oara orcstar|a, uc d|socuaa dc ucd|cs sut|c|cutcs oara
c||c, c cuaudc, dc |accr|c, causara uu ocr|u|c|c ara.c a |cs |utcrcscs cu,a tutc|a t|cuc cuccucudada c a|
cuuo||u|cutc dc sus orco|as tuuc|cucs. la ucaat|.a a orcstar |a as|stcuc|a sc ccuuu|cara uct|.adaucutc,
cu cuautc sca ocs|b|c, a |a Adu|u|strac|cu lub||ca sc||c|tautc.

Art|cu|c 19. la Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a.
0crrcsocudc a |cs craaucs dc |a Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a, ccutcruc a |c d|soucstc cu |cs
s|au|cutcs art|cu|cs, d|r|a|r, crdcuar , cccrd|uar |a acst|cu dc cucracuc|as cu c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc |a
0cuuu|dad Autcucua, ccu oart|c|oac|cu dc tcdas |as 0cusc|cr|as, cu atcuc|cu a |as ccuoctcuc|as ,
tuuc|cucs cuc tcuaau atr|bu|das.


Art|cu|c 20. l| 0cusc|c dc 0cb|cruc.
0crrcsocudcu a| 0cusc|c dc 0cb|cruc |as ccuoctcuc|as cuc |c atr|bu,cu csta , ctras lc,cs, , cu csocc|a|:

aì Aorcbar c| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a , |cs o|aucs csocc|a|cs.
bì l||ar |as d|rcctr|ccs cscuc|a|cs cu uatcr|a dc orc.cuc|cu, |utcr.cuc|cu , rc|ab|||tac|cu.
cì Accrdar |a dcc|arac|cu dc cucracuc|a dc |utcrcs acucra| dc Auda|uc|a.
dì l|crccr |as tacu|tadcs dc sauc|cu dc acucrdc ccu |c d|soucstc cu csta lc,.
cì Acuc||as ctras cuc |c scau atr|bu|das ocr |a |ca|s|ac|cu .|acutc.

Art|cu|c 21. l| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||.
0crrcsocudc a| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||:

aì 0ccrd|uar |a c|ccuc|cu dc |a oc||t|ca dc orctccc|cu c|.|| cu |a 0cuuu|dad Autcucua.
bì 0|ctar d|socs|c|cucs dc caractcr acucra| cu c| aub|tc dc sus ccuoctcuc|as , c|ccutar |cs Acucrdcs cuc
cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| d|ctc c| 0cusc|c dc 0cb|cruc.
cì Rccucr|r |a |utcruac|cu , oart|c|oac|cu dc ctrcs su|ctcs oub||ccs , or|.adcs, ccutcruc a |c d|soucstc cu
csta lc,.
dì lrcuc.cr |a c|abcrac|cu dc| uaoa dc r|csacs , cata|cac dc rccurscs uc.|||zab|cs, as| ccuc c| l|au
¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a , |cs o|aucs csocc|a|cs , csocc|t|ccs dc cucracuc|a.
cì lstab|cccr scr.|c|cs orco|cs dc |utcr.cuc|cu , cccrd|uac|cu.
tì lctcuc|ar |a |utcr.cuc|cu dc |cs scr.|c|cs dc cucracuc|as actua|cs, as| ccuc orco|c|ar su cccrd|uac|cu.
aì l|crccr |as |abcrcs dc d|rccc|cu orc.|stas cu c| l|au ¹crr|tcr|a| dc lucracuc|a dc Auda|uc|a, o|aucs
csocc|a|cs , o|aucs csocc|t|ccs.
|ì lrcocucr a| 0cusc|c dc 0cb|cruc |a dcc|arac|cu dc cucracuc|a dc |utcrcs acucra| dc Auda|uc|a.

|ì lrcs|d|r |a 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a.
|ì l|crccr |as tacu|tadcs dc |usoccc|cu rc|at|.as a| cuuo||u|cutc dc |as d|socs|c|cucs dc |a orcscutc lc,.
|ì lstab|cccr cauccs dc cccocrac|cu ccu ctras Adu|u|strac|cucs lub||cas , sc||c|tar dc cstas |a
ccucurrcuc|a dc ucd|cs d|socu|b|cs, as| ccuc ocucr a su d|socs|c|cu |cs ucd|cs autcucu|ccs, cu casc dc
cuc sca ucccsar|c.
|ì l|crccr |as tacu|tadcs dc sauc|cu dc acucrdc ccu |c d|soucstc cu csta lc,.
uì Acuc||as ctras cuc |c atr|bu,a |a ucruat|.a .|acutc.

Art|cu|c 22. l| 0c|caadc dc| 0cb|cruc dc |a 1uuta dc Auda|uc|a cu |a orc.|uc|a.
l| 0c|caadc dc| 0cb|cruc dc |a 1uuta dc Auda|uc|a, a ctcctcs dc |c orc.|stc cu csta lc,, cs |a ua·|ua
autcr|dad dc lrctccc|cu 0|.|| cu cada orc.|uc|a , c|crcc |as tuuc|cucs dc d|rccc|cu, cccrd|uac|cu, rc|ac|cu,
c|ccuc|cu, |usoccc|cu , sauc|cu cuc |c scau atr|bu|das |caa| c rca|aucutar|aucutc, ,, cu oart|cu|ar, |a
suocr|cr d|rccc|cu dc |a cstructura orc.|uc|a| dc cccrd|uac|cu dc cucracuc|as , |a d|rccc|cu dc |cs o|aucs
dc orctccc|cu c|.|| dc su aub|tc tcrr|tcr|a|.

Art|cu|c 23. l| 0cutrc dc 0ccrd|uac|cu dc lucracuc|as dc Auda|uc|a.
1. $c crca c| 0cutrc dc 0ccrd|uac|cu dc lucracuc|as dc Auda|uc|a, adscr|tc a |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc
cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, ccuc ccutrc dc ccuuu|cac|cucs , acst|cu, d|r|a|dc a| dcsarrc||c dc
actuac|cucs cccrd|uadas autc cucracuc|as: ccust|tu,c uu c|cucutc tuudaucuta| cu |a acst|cu autc d|c|as
s|tuac|cucs, daudc scocrtc a orcccd|u|cutcs dc rcccoc|cu, c.a|uac|cu, act|.ac|cu, cccrd|uac|cu ,
d|rccc|cu. lu oart|cu|ar, |c ccrrcsocudcu |as s|au|cutcs tuuc|cucs:

aì Rcccoc|cu dc |utcruac|cucs orcd|ct|.as , a.|scs dc cucracuc|as.
bì 0ccrd|uac|cu, cu s|tuac|cucs dc cucracuc|a, dc |cs ucd|cs , rccurscs dc |a Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta
dc Auda|uc|a, , dc cstcs ccu |cs dcocud|cutcs dc ctras Adu|u|strac|cucs lub||cas , cut|dadcs oub||cas c
or|.adas.
cì Actuac|cu ccuc ccutrc dc cccrd|uac|cu cocrat|.c ccutcruc |c cstab|cc|dc cu c| l|au ¹crr|tcr|a| dc
lucracuc|a dc Auda|uc|a.

dì Aoc,c a |cs ccutrcs dc cccrd|uac|cu cocrat|.a |cca|cs.
cì Acuc||as ctras cuc |c atr|bu,a |a ucruat|.a .|acutc.

2. l| 0cutrc dc 0ccrd|uac|cu dc lucracuc|as dc Auda|uc|a orcstara scr.|c|c ocruaucutc.
3. A tra.cs dc| ccrrcsocud|cutc 0ccrctc sc dctcru|uarau su craau|zac|cu , orcccd|u|cutcs dc actuac|cu.
4. lu su |utracstructura tccu|ca , craau|zac|cu, cstara .|ucu|adc a| $|stcua dc 0ccrd|uac|cu lutcarada dc
uracuc|as , lucracuc|as, orc.|stc cu c| 0ao|tu|c lll dc| orcscutc ¹|tu|c.

Art|cu|c 24. la 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a.
la 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a cs c| craauc cc|ca|adc dc caractcr dc||bcrautc , ccusu|t|.c,
dc |cuc|caac|cu, cccrd|uac|cu , oart|c|oac|cu dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas cu uatcr|a dc orctccc|cu
c|.||.

lutcarada ocr rcorcscutautcs dc tcdas |as Adu|u|strac|cucs lub||cas, tuuc|cua cu l|cuc , cu 0cu|s|cu
lcruaucutc. lara c| cstud|c dc asuutcs dc su ccuoctcuc|a, ocdrau crcarsc 0cu|s|cucs ¹ccu|cas ,
0ruocs dc ¹raba|c. $u ccuocs|c|cu, craau|zac|cu , rca|ucu dc tuuc|cuau|cutc sc rcau|ara ucd|autc
rca|aucutc.

Art|cu|c 2b. lut|dadcs lcca|cs dc aub|tc suorauuu|c|oa|.
las cut|dadcs suorauuu|c|oa|cs ocdrau crcar , uautcucr scr.|c|cs cocrat|.cs orco|cs dc orc.cuc|cu c
|utcr.cuc|cu, dcsarrc||ar , c|ccutar |as d|rcctr|ccs cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| cuauadas dc |cs craaucs
ccuoctcutcs dc |a Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a, as| ccuc c|crccr acuc||as tuuc|cucs
cuccucudadas ocr |cs uuu|c|o|cs cuc |utcarau su aub|tc tcrr|tcr|a|, tcdc c||c s|u ocr|u|c|c dc |a ucruat|.a
dc Rca|ucu lcca|.

Art|cu|c 26. lcs uuu|c|o|cs.

1. lcs uuu|c|o|cs oart|c|oau cu |as tarcas dc orctccc|cu c|.|| ccu caoac|dad acucra| dc o|au|t|cac|cu ,
actuac|cu, ccrrcsocud|cudc|cs:

aì 0rcar |a cstructura uuu|c|oa| dc orctccc|cu c|.||.
bì l|abcrar, aorcbar , dcsarrc||ar c| l|au dc lucracuc|a Nuu|c|oa|.
cì l|abcrar , uautcucr actua||zadc c| cata|cac dc rccurscs uc.|||zab|cs ccrrcsocud|cutc a su aub|tc
tcrr|tcr|a|.
dì Ascaurar |cs orcccd|u|cutcs dc |utcrtasc oara |a act|.ac|cu dc o|aucs dc aub|tc suocr|cr.
cì 0rcar, uautcucr , d|r|a|r |a cstructura dc cccrd|uac|cu cocrat|.a ,, cu su casc, c| 0cutrc dc
0ccrd|uac|cu 0ocrat|.a lcca| , ctrcs scr.|c|cs cocrat|.cs.
tì lrcuc.cr |a .|ucu|ac|cu c|udadaua a tra.cs dc| .c|uutar|adc.
aì Rca||zar orcarauas dc orc.cuc|cu dc r|csacs , cauoauas dc |utcruac|cu.
|ì Acuc||as ctras cuc |cs atr|bu,a |a |ca|s|ac|cu .|acutc.

2. l| A|ca|dclrcs|dcutc dc |a 0crocrac|cu lcca| cs |a ua·|ua autcr|dad dc orctccc|cu c|.|| cu c| tcru|uc
uuu|c|oa|, oud|cudc asuu|r |a d|rccc|cu dc |as cucracuc|as scauu |as d|socs|c|cucs dc| l|au dc
lucracuc|a Nuu|c|oa|, cu su casc, as| ccuc sc||c|tar c| ccucursc dc ucd|cs , rccurscs dc ctras
Adu|u|strac|cucs lub||cas , |a act|.ac|cu dc o|aucs dc aub|tc suocr|cr.

3. lcs uuu|c|o|cs ccu ocb|ac|cu suocr|cr a .c|utc u|| |ab|tautcs ccutarau ccu uu scr.|c|c dc lrc.cuc|cu ,
l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc, scauu |a cstructura cuc sc dctcru|uc rca|aucutar|aucutc. 0|c|c
scr.|c|c scra orcstadc d|rcctaucutc ocr c| A,uutau|cutc c a tra.cs dc uua lut|dad lcca| dc caractcr
suorauuu|c|oa| cu |a cuc ocdra oart|c|oar |a 0|outac|cu lrc.|uc|a|.

4. las 0|outac|cucs lrc.|uc|a|cs aaraut|zarau ocr s| sc|as, c cu cc|abcrac|cu ccu ctras Adu|u|strac|cucs
lub||cas, |a orcstac|cu dc| scr.|c|c dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc cu acuc||cs
uuu|c|o|cs cu |cs cuc dc acucrdc ccu |a |ca|s|ac|cu dc rca|ucu |cca| uc rcsu|tc cb||aatcr|a su orcstac|cu ,
carczcau dc scr.|c|c orco|c.


$ccc|cu 3.° lcs scr.|c|cs cocrat|.cs

Art|cu|c 21. lcs scr.|c|cs cocrat|.cs.
1. $cu scr.|c|cs cocrat|.cs acuc||cs ||auadcs a |utcr.cu|r autc s|tuac|cucs dc cucracuc|a. A ta| t|u,
actuarau ba|c |a suocr.|s|cu dc sus ccrrcsocud|cutcs dcoartaucutcs , |a suocr|cr d|rccc|cu dc| o|au dc
cucracuc|a act|.adc , |as d|socs|c|cucs dc cstc.

2. lcs rcsocusab|cs dc |cs scr.|c|cs cocrat|.cs dcbcrau tac|||tar |utcruac|cu a |as autcr|dadcs dc
lrctccc|cu 0|.|| dc |a 0cuuu|dad Autcucua , cut|dadcs cuc |utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca|, accrca dc |a
d|socu|b|||dad dc sus ucd|cs , rccurscs, orcccd|u|cutcs dc uc.|||zac|cu, actuac|cucs cu cucracuc|as ,
cuautcs c·trcucs scau ucccsar|cs oara |a ccutccc|cu, |uo|autac|cu, rc.|s|cu , act|.ac|cu dc o|aucs dc
cucracuc|a.

3. la Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a , |as cut|dadcs cuc |utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca| ocdrau
ccuccrtar cuautcs acucrdcs c ccu.cu|cs cst|ucu ccu.cu|cutcs ccu ctras Adu|u|strac|cucs lub||cas ,
cut|dadcs oara |a uc.|||zac|cu dc scr.|c|cs cocrat|.cs cu casc dc ara.c r|csac, catastrctc c ca|au|dad
oub||ca.

$ccc|cu 4.° l| .c|uutar|adc dc orctccc|cu c|.||
Art|cu|c 28. l| .c|uutar|adc dc orctccc|cu c|.||.
1. la Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a , |as cut|dadcs cuc |utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca| ocdrau
art|cu|ar cauccs dc cc|abcrac|cu .c|uutar|a , a|tru|sta dc |cs c|udadaucs cu |as tarcas dc orctccc|cu c|.||,
cstab|cc|cudc c| orcccd|u|cutc dc |utcarac|cu dc |as ocrscuas |utcrcsadas, a t|u dc rca||zar tarcas dc
cc|abcrac|cu cu |abcrcs dc orc.cuc|cu, scccrrc , rc|ab|||tac|cu.

2. Ncd|autc |a acc|cu .c|uutar|a uc sc ocdrau rccuo|azar act|.|dadcs cuc cstcu s|cudc dcsarrc||adas ocr
ucd|c dc traba|c rcuuucradc c scr.|r oara c·|u|r a |cs ocdcrcs oub||ccs dc aaraut|zar |as orcstac|cucs c
scr.|c|cs cuc ,a |au s|dc asuu|dcs ocr |as Adu|u|strac|cucs lub||cas.


Art|cu|c 29. las Aaruoac|cucs lcca|cs dc \c|uutar|cs dc lrctccc|cu 0|.||.
1. 0crrcsocudc a |as lut|dadcs lcca|cs |a adcoc|cu dc| acucrdc dc crcac|cu dc |a Aaruoac|cu lcca| dc
\c|uutar|cs dc lrctccc|cu 0|.|| cu su aub|tc tcrr|tcr|a|.

2. la 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| rcau|ara c| Rca|strc dc Aaruoac|cucs lcca|cs
dc \c|uutar|cs dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a , cstab|cccra |cs rccu|s|tcs oara |a crcac|cu c |uscr|oc|cu
dc cstas, as| ccuc dctcru|uara |cs cr|tcr|cs dc |cuc|caac|cu cu uatcr|a dc tcruac|cu, ccu|oau|cutc,
d|st|ut|.cs , uu|tcru|dad.

3. lu tcdc casc, sc aaraut|zara c| ccu|oau|cutc, |a tcruac|cu , |cs s|stcuas adccuadcs dc ccbcrtura dc
acuc||cs r|csacs dcr|.adcs dc| dcsarrc||c dc sus tuuc|cucs.

0All¹ul0 ll

0cst|cu dc cucracuc|as uc catastrct|cas

Art|cu|c 30. lucracuc|as uc catastrct|cas.
A |cs ctcctcs dc csta lc,, t|cucu |a ccus|dcrac|cu dc cucracuc|as uc catastrct|cas acuc||as s|tuac|cucs
cuc, s|u suocucr ara.c r|csac cc|cct|.c, catastrctc c ca|au|dad oub||ca, rccu|crcu oara su acst|cu dc
actuac|cucs dc caractcr uu|t|scctcr|a| , adcoc|cu dc csocc|a|cs ucd|das dc cccrd|uac|cu dc |cs scr.|c|cs
cocrat|.cs.

Art|cu|c 31. 0c|abcrac|cu c |utcruac|cu.
las ocrscuas t|s|cas c |ur|d|cas dc caractcr oub||cc c or|.adc rad|cadas cu Auda|uc|a, cu,a act|.|dad cstc
rc|ac|cuada ccu |a orc.cuc|cu, atcuc|cu, scccrrc , scaur|dad dc |as ocrscuas , b|cucs, dcbcu orcstar su

cc|abcrac|cu c |utcruac|cu a |cs craaucs ccuoctcutcs cu |a d|rccc|cu , cccrd|uac|cu dc cucracuc|as dc
|a Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a ,, cu su casc, cut|dadcs cuc |utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca|.

Art|cu|c 32. Rc|ac|cucs |utcradu|u|strat|.as.
1. $c tacu|ta a |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| oara rccabar |utcruac|cu a |as
d|st|utas Adu|u|strac|cucs lub||cas ,, cu su casc, a |cs rcsocusab|cs dc |cs scr.|c|cs cocrat|.cs, accrca dc
sus rccurscs d|socu|b|cs , actuac|cucs rc|ac|cuadas ccu |as s|tuac|cucs cb|ctc dc cstc 0ao|tu|c. A ta|cs
ctcctcs, c| ccu|uutc dc |as ocrscuas t|s|cas c |ur|d|cas dc caractcr oub||cc c or|.adc, cu,a act|.|dad cstc
rc|ac|cuada ccu actuac|cucs cu cucracuc|as, dcbcrau orcstar su cc|abcrac|cu a tra.cs dc| 0cutrc dc
0ccrd|uac|cu dc lucracuc|as dc Auda|uc|a u ctrcs craaucs dcs|auadcs ocr |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu
uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, cu rc|ac|cu a:

aì lac|||tar |utcruac|cu scbrc |a |cca||zac|cu, dctac|cu dc ocrscua|, ucd|cs tccu|ccs ,, cu acucra|, tcdcs
acuc||cs asocctcs rc|ac|cuadcs ccu |a orcstac|cu dc sus scr.|c|cs cu s|tuac|cucs dc uracuc|a c
cucracuc|a.
bì 0cuuu|car |a c·|stcuc|a dc |as s|tuac|cucs dc cucracuc|a dc |as cuc tcuaau ccucc|u|cutc, accrca dc
su cr|acu, caractcr|st|cas, c.c|uc|cu , t|ua||zac|cu.

2. la 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| orcuc.cra |a cc|cbrac|cu dc ccu.cu|cs dc
cc|abcrac|cu cutrc |as d|st|utas Adu|u|strac|cucs lub||cas , cut|dadcs t|tu|arcs dc scr.|c|cs cocrat|.cs
susccot|b|cs dc |utcr.cu|r cu |as s|tuac|cucs dc cucracuc|a orc.|stas cu cstc 0ao|tu|c, a| cb|ctc dc
dcsarrc||ar orcarauas ccu|uutcs c |uou|sar |a c|abcrac|cu c |uo|autac|cu dc orctccc|cs dc cccrd|uac|cu
cocrat|.a.

Art|cu|c 33. lcs orctccc|cs dc cccrd|uac|cu cocrat|.a.
1. lcs orctccc|cs dc cccrd|uac|cu cocrat|.a cstab|cccu |cs orcccd|u|cutcs dc uct|t|cac|cu dc s|tuac|cucs
dc cucracuc|a, |a d|rccc|cu dc |as cocrac|cucs, as| ccuc |as ucd|das a adcotar , |cs cr|tcr|cs dc
uc.|||zac|cu dc ucd|cs , rccurscs.


2. la dctcru|uac|cu dc |cs orcccd|u|cutcs dc c|abcrac|cu , aorcbac|cu, as| ccuc |a orcoucsta dc |cs
ccutcu|dcs u|u|ucs dc |cs orctccc|cs dc cccrd|uac|cu cocrat|.a, ccrrcsocudc a |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc
cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, cu cc|abcrac|cu ccu |as Adu|u|strac|cucs , scr.|c|cs |utcrcsadcs , orc.|c
|utcruc dc |a 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a.

0All¹ul0 lll

0ccrd|uac|cu |utcarada dc uracuc|as , cucracuc|as

Art|cu|c 34. 0ccrd|uac|cu |utcarada dc uracuc|as , cucracuc|as.
1. la Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a cstab|cccra, dcsdc uua ocrsocct|.a |utcaradcra, uu s|stcua
dcst|uadc a ctrcccr a |cs c|udadaucs , cut|dadcs oub||cas , or|.adas c| acccsc rao|dc, scuc|||c , ct|caz a
|cs scr.|c|cs oub||ccs dc uracuc|as , cucracuc|as.

2. lara c||c sc dcsarrc||ara, cu c| aub|tc tcrr|tcr|a| dc Auda|uc|a, uu s|stcua dc cccrd|uac|cu |utcarada dc
|as dcuaudas dc uracuc|as , cucracuc|as rca||zadas ocr c|udadaucs , cut|dadcs oub||cas , or|.adas cuc,
a tra.cs dc| tc|ctcuc uu|cc curcocc 112 u ctrc cuc |a ucruat|.a curcoca oucda cstab|cccr, ocru|ta
sc||c|tar |a as|stcuc|a dc |cs scr.|c|cs oub||ccs cu uatcr|a dc as|stcuc|a sau|tar|a dc uracuc|a, dc c·t|uc|cu
dc |uccud|cs , sa|.aucutc, dc scaur|dad c|udadaua , orctccc|cu c|.||, cua|cu|cra cuc sca |a
Adu|u|strac|cu lub||ca c cut|dad dc |a cuc dcocudau. lu cstc scut|dc, c| s|stcua uc ccuorcudc |a
orcstac|cu uatcr|a| dc |a as|stcuc|a rccucr|da.

3. l| $|stcua dc 0ccrd|uac|cu lutcarada dc uracuc|as , lucracuc|as scra ccuoat|b|c, cu su casc, ccu
ctrcs scr.|c|cs c·|stcutcs cu c| aub|tc dc |a 0cuuu|dad Autcucua dc Auda|uc|a oara |a atcuc|cu dc
||auadas dc uracuc|a dc |cs c|udadaucs.

4. 0crrcsocudc a| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| |a crdcuac|cu ,
suocr|cr d|rccc|cu dc| $|stcua dc 0ccrd|uac|cu lutcarada dc uracuc|as , lucracuc|as.


Art|cu|c 3b. 0raau|zac|cu dc| s|stcua.
1. l| 0cusc|c dc 0cb|cruc, a orcoucsta dc| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu
c|.||, orc.|c |utcruc dc |a 0cu|s|cu dc lrctccc|cu 0|.|| dc Auda|uc|a, aorcbara |as d|socs|c|cucs cu uatcr|a
dc craau|zac|cu , tuuc|cuau|cutc dc cstc s|stcua.

2. l| $|stcua dc 0ccrd|uac|cu lutcarada dc uracuc|as , lucracuc|as sc ||c.ara a cabc ocr |a
Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a cu c| rca|ucu dc acst|cu d|rccta cuc rca|aucutar|aucutc sc
dctcru|uc. 0crrcsocudc a| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| |a c|abcrac|cu
dc |as d|socs|c|cucs dc craau|zac|cu , tuuc|cuau|cutc dc| s|stcua.

3. l| orcccd|u|cutc dc ccuuu|cac|cu a |cs scr.|c|cs cocrat|.cs, as| ccuc c| orctccc|c dc cccrd|uac|cu,
ccutrc| , scau|u|cutc dc cucracuc|as, dcbcra scr cb|ctc dc acucrdc cutrc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu
uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, |as rcstautcs 0cusc|cr|as , |as Adu|u|strac|cucs lub||cas c cut|dadcs t|tu|arcs
dc d|c|cs scr.|c|cs cocrat|.cs.

¹l¹ul0 lll

lRl\ln0l0n \ l/¹ln0l0n 0l ln0ln0l0$ \ $Al\ANln¹0

0All¹ul0 l

$cr.|c|cs dc orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc

Art|cu|c 36. lcs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc.
$cu $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc acuc||cs orcstadcs ocr |as lut|dadcs
lcca|cs ocr s| sc|as c ascc|adas, cu su rcsocct|.c aub|tc tcrr|tcr|a|, cuc t|cucu ccuc t|ua||dad c| dcsarrc||c
dc |as tuuc|cucs orc.|stas cu c| art|cu|c 38 dc |a orcscutc lc,.


Art|cu|c 31. luuc|cucs dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||.
1. lu rc|ac|cu ccu |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc, ccrrcsocudc a |a
0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||:

aì lstab|cccr |as ucruas uarcc a |as cuc |abrau dc a|ustarsc |cs rca|aucutcs dc |cs $cr.|c|cs dc
lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc cu Auda|uc|a.
bì lrcuc.cr |a rca||zac|cu dc cstud|cs tccu|ccs scbrc r|csacs cu Auda|uc|a, a cu,as orc.|s|cucs dcbcrau
adaotarsc |as caractcr|st|cas , dcso||cauc dc |cs oarcucs, sus ucd|cs , rccurscs.
cì lrco|c|ar |a |cucacuc|zac|cu dc |cs d|st|utcs scr.|c|cs cu cuautc a ucd|cs , rccurscs ucccsar|cs oara
|a ct|cac|a dc su ccuct|dc.
dì lrcocucr |cs cr|tcr|cs dc sc|ccc|cu, tcruac|cu, orcucc|cu , uc.|||dad dc |cs |utcarautcs dc |cs u|sucs,
scauu |c d|soucstc cu csta lc, , ucruat|.a dc dcsarrc||c, s|u ocr|u|c|c dc| rca|ucu acucra| dc |cs
tuuc|cuar|cs oub||ccs.
cì 0ccrd|uar |a tcruac|cu , caoac|tac|cu dc| ocrscua| a tra.cs dc |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca dc
Auda|uc|a.
tì Rccabar , cccrd|uar |a actuac|cu dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc
tucra dc su ccrrcsocud|cutc aub|tc dc ccuoctcuc|a tcrr|tcr|a|. lu tcdc casc, scrau dc ao||cac|cu |as
d|socs|c|cucs dc| art|cu|c 18.4 dc |a orcscutc lc,.
aì lustruucutar ucd|das dc cccrd|uac|cu , ascscrau|cutc a |as cut|dadcs dc cu|cucs dcocudau |cs
$cr.|c|cs, cu |a ucd|da cu cuc as| |c sc||c|tcu.
|ì lrcuc.cr tcruu|as dc cc|abcrac|cu |utcradu|u|strat|.a oara |a orcstac|cu ascc|ada dc |cs $cr.|c|cs dc
lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc.
|ì l|abcrar c| l|au 0|rcctcr dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc dc
Auda|uc|a cuc aaraut|cc |a ct|cac|a , |a uc|cr orcstac|cu dc |cs u|sucs.
|ì 0rcar |a uu|dad 0au|ua dc Rcscatc dc Auda|uc|a, adscr|ta a |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc
orctccc|cu c|.||, oara |a |utcr.cuc|cu cu catastrctcs tautc cu Auda|uc|a ccuc cu acuc||cs ctrcs |uaarcs
dcudc oucda scr rccucr|da. la uu|dad 0au|ua dc Rcscatc dc Auda|uc|a ocdra dctarsc dc |cs ctcct|.cs
c·|stcutcs cu |as uu|dadcs 0au|uas dc Rcscatc dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs ,
$a|.aucutc dc Auda|uc|a.

|ì lcuc|caar |as uu|dadcs 0au|uas dc Rcscatc dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs ,
$a|.aucutc dc Auda|uc|a.

2. lara c| dcsarrc||c dc |as tuuc|cucs dcscr|tas cu c| aoartadc autcr|cr, |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu
uatcr|a dc orctccc|cu c|.|| cstab|cccra |cs uccau|sucs dc |utcruac|cu , cc|abcrac|cu ccu |as
Adu|u|strac|cucs lub||cas atcctadas, a tra.cs dc| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac.

Art|cu|c 38. luuc|cucs dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc.
1. 0crrcsocudc a |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc, cutrc ctras, c|
dcsarrc||c dc |as s|au|cutcs tuuc|cucs:

aì 0cu caractcr acucra|, |a o|au|t|cac|cu , c|ccuc|cu dc cocrac|cucs dc orc.cuc|cu , actuac|cu trcutc a
|uccud|cs , ctrcs s|u|cstrcs, as|stcuc|a , sa|.aucutc dc ocrscuas , orctccc|cu dc b|cucs.
bì 0csarrc||c dc ucd|das orc.cut|.as ,, cu oart|cu|ar, |a |usoccc|cu cu uatcr|a dc cuuo||u|cutc dc |a
ucruat|.a dc orctccc|cu trcutc a r|csacs dc su ccuoctcuc|a. lu su casc, |a c|abcrac|cu dc |utcrucs
orcccot|.cs ccu caractcr orc.|c a |a cbtcuc|cu dc ||ccuc|as dc c·o|ctac|cu.
cì Adcoc|cu dc ucd|das c·ccoc|cua|cs dc orctccc|cu , ccu caractcr orc.|s|cua| |asta cuc sc orcduzca |a
cocrtuua dcc|s|cu dc |a autcr|dad ccuoctcutc, rcsoctaudc cu tcdc casc c| or|uc|o|c dc orcocrc|cua||dad.
dì lu.cst|aac|cu c |utcruc scbrc |as causas , dcsarrc||c dc s|u|cstrcs.
cì lstud|c c |u.cst|aac|cu cu uatcr|a dc s|stcuas , tccu|cas dc orctccc|cu trcutc a |uccud|cs ,
sa|.aucutc.
tì lart|c|oac|cu cu |a c|abcrac|cu dc |cs o|aucs dc cucracuc|a, as| ccuc dcsarrc||c dc |as actuac|cucs
orc.|stas cu cstcs.
aì lart|c|oac|cu cu cauoauas dc tcruac|cu c |utcruac|cu a |cs c|udadaucs.
|ì Acuc||as ctras cuc |cs atr|bu,a |a |ca|s|ac|cu .|acutc.


2. lara c| uc|cr dcsarrc||c dc |as tuuc|cucs orc.|stas cu |cs ouutcs aì a dì dc| aoartadc autcr|cr, |cs
tuuc|cuar|cs dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc cstarau |u.cst|dcs dc|
caractcr dc aacutcs dc |a autcr|dad.

Art|cu|c 39. lsca|as.
1. lcs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , dc $a|.aucutc sc craau|zarau, cu tuuc|cu dc su
dctac|cu dc ocrscua| tuuc|cuar|c, cu |as s|au|cutcs lsca|as:

aì lsca|a $uocr|cr. lutcarada ocr ocrscua| tuuc|cuar|c dc| 0ruoc A: rca||zara tuuc|cucs dc d|rccc|cu ,
cccrd|uac|cu dc |as rcstautcs lsca|as, orcoucsta dc o|aucs , actuac|cucs oara c| dcsarrc||c dc| scr.|c|c ,
acuc||as rc|ac|cuadas ccu |a orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc cuc rcsu|tcu adccuadas a |a
t|tu|ac|cu , orcoarac|cu rccucr|da oara su acccsc.
bì lsca|a l|ccut|.a. lutcarada ocr ocrscua| tuuc|cuar|c dc| 0ruoc 8: rca||zara tuuc|cucs dc d|rccc|cu ,
cccrd|uac|cu scbrc |a lsca|a 8as|ca, , acuc||as rc|ac|cuadas ccu |a orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs ,
sa|.aucutc cuc rcsu|tcu adccuadas a |a t|tu|ac|cu , orcoarac|cu rccucr|da oara su acccsc.
cì lsca|a 8as|ca. lutcarada ocr ocrscua| tuuc|cuar|c dc |cs 0ruocs 0 , 0: rca||zara |as tuuc|cucs
cocrat|.as , dc c|ccuc|cu dc |as tarcas dc orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc cuc |cs scau
cuccucudadas ,, cu su casc, |a d|rccc|cu , suocr.|s|cu dc| ocrscua| a su carac.

2. la |utcarac|cu dc |as d|st|utas 0atcacr|as orctcs|cua|cs cu |as ccrrcsocud|cutcs lsca|as sc dctcru|uara
cu |as d|socs|c|cucs acucra|cs dc dcsarrc||c dc |a orcscutc lc,.

Art|cu|c 40. Acccsc.
1. las ccu.ccatcr|as dc |uarcsc rcau|arau |as ccud|c|cucs csocc|t|cas oara c| u|suc, ccu o|cuc rcsoctc a
|cs or|uc|o|cs dc |aua|dad, ucr|tc, caoac|dad , oub||c|dad.

As|u|suc, rcsu|tarau dc ao||cac|cu |as d|socs|c|cucs .|acutcs cu uatcr|a dc luuc|cu lub||ca.


2. lcs s|stcuas dc acccsc a |as d|st|utas catcacr|as dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc
luccud|cs , $a|.aucutc scrau c| turuc ||brc, |a orcucc|cu |utcrua , |a uc.|||dad.
Rca|aucutar|aucutc sc dctcru|uarau |as ccud|c|cucs dc acccsc a |as d|st|utas catcacr|as.

3. lara adcu|r|r |a ccud|c|cu dc tuuc|cuar|c dc carrcra, orc.|a suocrac|cu dc |as orucbas orc.|stas cu |a
ccrrcsocud|cutc ccu.ccatcr|a, scra rccu|s|tc |ud|socusab|c |a rca||zac|cu ccu aorc.cc|au|cutc dc uu cursc
dc tcruac|cu csocc|t|cc |uoart|dc u |cuc|caadc ocr |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca, cu,c ccutcu|dc sc
dctcru|uara rca|aucutar|aucutc.

Art|cu|c 41. lcruac|cu.
1. la tcruac|cu , caoac|tac|cu dc| ocrscua| |utcarautc dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc
luccud|cs , $a|.aucutc sc cccrd|uara a tra.cs dc |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca dc Auda|uc|a, cuc
dctcru|uara |as ccud|c|cucs oara |a |cuc|caac|cu dc |cs curscs |uoart|dcs ocr |as cscuc|as dc bcubcrcs
u ctras cut|dadcs c cuorcsas.

2. l| orcccsc tcruat|.c dc |cs |utcarautcs dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs ,
$a|.aucutc dc Auda|uc|a sat|stara cb|ct|.cs dc tcruac|cu tccr|ca, oract|ca , t|s|ca ccut|uuada, as| ccuc |a
rca||zac|cu dc acuc||cs cstud|cs dcst|uadcs a |a orcucc|cu cu |a carrcra orctcs|cua| dc |cs tuuc|cuar|cs.

Art|cu|c 42. $cauuda act|.|dad. Aub|tc , uatura|cza.
1. las Adu|u|strac|cucs lub||cas ccuoctcutcs, a| cb|ctc dc aaraut|zar uua adccuada aot|tud os|cct|s|ca cu
|a orcstac|cu dc |cs scr.|c|cs dc orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc, cstab|cccrau |a
s|tuac|cu csocc|a| dc scauuda act|.|dad, ccutcruc a |as ucccs|dadcs , cstructura dc cada scr.|c|c.

2. l| oasc a |a s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad .cudra dctcru|uadc ocr c| cuuo||u|cutc dc |a cdad dc
scscuta aucs oara |a lsca|a 0|rcct|.a, dc c|ucucuta , s|ctc oara |a lsca|a l|ccut|.a , dc c|ucucuta , c|ucc
oara |a lsca|a 8as|ca, ocr cubarazc, c ocr d|su|uuc|cu dc |as aot|tudcs os|cct|s|cas oara c| dcscuocuc
dc tuuc|cucs cocrat|.as.


3. la scauuda act|.|dad cs uua s|tuac|cu adu|u|strat|.a cu |a cuc sc ocruaucccra |asta c| oasc a |a
|ub||ac|cu u ctra s|tuac|cu cuc uc ocdra scr |a dc scr.|c|c act|.c, sa|.c cuc c| oasc a |a s|tuac|cu dc
scauuda act|.|dad sc orcduzca ccuc ccusccucuc|a dc cubarazc, c ocr ocrd|da dc aot|tudcs os|cct|s|cas ,
|as causas cuc |as uct|.arcu |a,au dcsaoarcc|dc.

4. la Adu|u|strac|cu t|tu|ar dc| scr.|c|c ocdra ||u|tar uct|.adaucutc, ocr cada auc uatura| , catcacr|a, c|
uuucrc dc tuuc|cuar|cs cuc oucdau acccdcr a |a s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad, or|cr|zaudc a |cs cuc
acccdau ocr d|su|uuc|cu dc aot|tudcs os|cct|s|cas , orcrrcaaudc |a ocruaucuc|a cu c| scr.|c|c act|.c dc
cu|cucs, cu crdcu |u.crsc a| dc |a tcc|a cu cuc cuuo|au |a cdad, c·ccdau dc| cuoc t||adc. As| u|suc, sc
ocdra ao|azar c| oasc a |a s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad, ocr succs|.cs ocr|cdcs dc uu auc, cuaudc c·|sta
sc||c|tud c·orcsa dc| |utcrcsadc , s|cuorc cuc ucd|c |utcruc ta.crab|c dc| ccrrcsocud|cutc tr|buua|
ucd|cc.

b. la Autcr|dad a cu|cu ccrrcsocuda |a suocr|cr d|rccc|cu dc| scr.|c|c ocdra rccucr|r a |cs tuuc|cuar|cs cu
s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad oara c| cuuo||u|cutc dc tuuc|cucs cocrat|.as cu ccucrctas actuac|cucs
ccutra |uccud|cs , dc sa|.aucutc.

Art|cu|c 43. 0aractcr|st|cas.
1. la scauuda act|.|dad sc dcsarrc||ara cu ctrc oucstc dc traba|c adccuadc a |a catcacr|a cuc sc cstcutc ,
dctcru|uadc ocr |a Adu|u|strac|cu t|tu|ar dc| scr.|c|c, ccu caractcr orctcrcutc cu c| arca dc orc.cuc|cu ,
c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc, , s| c||c uc tucsc ocs|b|c, cu ctrc scr.|c|c dc |a Adu|u|strac|cu t|tu|ar.

2. lcs tuuc|cuar|cs cu s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad cstarau su|ctcs a |dcut|ccs rca|ucucs d|sc|o||uar|cs
, dc |uccuoat|b|||dadcs cuc cu scr.|c|c act|.c, sa|.c cuc dcscuocucu oucstcs cu uu scr.|c|c d|st|utc a| dc
lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc, cu cu,c casc cstarau scuct|dcs a| rca|ucu acucra|
d|sc|o||uar|c dc |cs tuuc|cuar|cs.

3. lu |a s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad uc sc ocdra oart|c|oar cu orcccd|u|cutcs dc orcucc|cu c
uc.|||dad cu |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc.


4. las oart|cu|ar|dadcs dc| rca|ucu rctr|but|.c dc |cs tuuc|cuar|cs cu s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad sc
dcsarrc||arau rca|aucutar|aucutc.

Art|cu|c 44. $cauuda act|.|dad ocr d|su|uuc|cu dc aot|tudcs os|cct|s|cas.
1. lasarau a |a s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad, s|u |a ||u|tac|cu dc cdad cstab|cc|da cu csta lc,, acuc||cs
tuuc|cuar|cs dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc cuc tcuaau d|su|uu|das
|as aot|tudcs t|s|cas c os|cu|cas ucccsar|as oara c| dcscuocuc dc |as tuuc|cucs cocrat|.as autc s|u|cstrcs,
ccutcruc a d|ctaucu dc tr|buua| ucd|cc, , s|u cuc d|c|a d|su|uuc|cu ccust|tu,a causa dc |ucaoac|dad
ocruaucutc. l| orcccd|u|cutc oara c| acccsc a |a s|tuac|cu dc scauuda act|.|dad ocdra |u|c|arsc dc ct|c|c
ocr |cs rcsocusab|cs dc| scr.|c|c, c a sc||c|tud dc| |utcrcsadc.

2. la c.a|uac|cu dc |a d|su|uuc|cu dc |as aot|tudcs t|s|cas c os|cu|cas dcbcra scr d|ctau|uada ocr |cs
scr.|c|cs ucd|ccs dc |a Adu|u|strac|cu t|tu|ar ,, cu casc dc uc c·|st|r, ocr |cs tacu|tat|.cs cuc csta dcs|auc.
A oct|c|cu dc| |utcrcsadc ocdra ccust|tu|rsc uu tr|buua| ucd|cc ccuoucstc ocr tacu|tat|.cs dc| s|stcua
sau|tar|c oub||cc dc Auda|uc|a. lcs d|ctaucucs ucd|ccs cu|t|dcs sc c|c.arau a| craauc uuu|c|oa|
ccuoctcutc oara cuc adcotc |a ocrt|ucutc rcsc|uc|cu.

3. lcdra accrdarsc, dc ct|c|c c a sc||c|tud dc| |utcrcsadc, c| rc|uarcsc cu c| scr.|c|c act|.c, cu c| casc dc
cuc |a,au dcsaoarcc|dc |as causas cuc uct|.arcu |a d|su|uuc|cu dc aot|tudcs t|s|cas c os|cu|cas, orc.|c
d|ctaucu dc| tr|buua| ucd|cc ccrrcsocud|cutc.

Art|cu|c 4b. Rca|ucu d|sc|o||uar|c.
1. A |cs |utcarautcs dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc |cs rcsu|tara dc
ao||cac|cu c| rca|ucu d|sc|o||uar|c acucra| dc |cs tuuc|cuar|cs oub||ccs scauu su aub|tc dc dcocudcuc|a,
s|u ocr|u|c|c dc |c d|soucstc cu cstc art|cu|c.

2. Adcuas dc |as orc.|stas cu |a ucruat|.a scbrc luuc|cu lub||ca, t|cucu |a ccus|dcrac|cu dc ta|ta uu,
ara.c |as ccuductas ccus|stcutcs cu:


aì l| ua|tratc ara.c a |a c|udadau|a, dc oa|abra u cbra, , |a ccu|s|cu dc cua|cu|cr t|oc dc abusc cu c|
c|crc|c|c dc sus atr|buc|cucs.
bì la rca||zac|cu dc ccuductas ccust|tut|.as dc dc||tc dc|csc rc|ac|cuadas ccu c| scr.|c|c c cuc causcu
ara.cs daucs a |a Adu|u|strac|cu lub||ca c a |cs adu|u|stradcs.
cì lusubcrd|uac|cu |ud|.|dua| c cc|cct|.a rcsocctc a |as autcr|dadcs c uaudcs dc cuc dcocudau, as| ccuc
|a dcscbcd|cuc|a a |as |ca|t|uas |ustrucc|cucs ocr c||cs tcruu|adas.
dì nc acud|r a |as ||auadas autc s|u|cstrcs cstaudc dc scr.|c|c.
cì l| cubr|aaarsc , ccusuu|r drcaas tc·|cas, cstuoctac|cutcs , substauc|as os|cctrco|cas cuaudc
rcocrcuta c oucda rcocrcut|r cu c| scr.|c|c, as| ccuc ucaarsc a |as ccuorcbac|cucs tccu|cas ocrt|ucutcs.
tì $ustracc|cu c a|tcrac|cu dc dccuucutcs c uatcr|a| dc| scr.|c|c ba|c custcd|a.

3. ¹|cucu |a ccus|dcrac|cu dc ta|ta ara.c, adcuas dc |as cstab|cc|das ccu caractcr acucra| oara |cs
tuuc|cuar|cs oub||ccs, |as s|au|cutcs ccuductas:

aì lucuuo||u|cutc dc |as cb||aac|cucs dc dar cucuta a |as autcr|dadcs , uaudcs dc cu|cucs dcocudau dc
cua|cu|cr asuutc cuc rccu|cra su ccucc|u|cutc.
bì l| ccusuuc dc bcb|das a|cc|c||cas, drcaas tc·|cas, cstuoctac|cutcs , substauc|as os|cctrco|cas cstaudc
dc scr.|c|c, as| ccuc c| ucaarsc a |as ccuorcbac|cucs tccu|cas ocrt|ucutcs.

4. $|u ocr|u|c|c dc |as cstab|cc|das cu |as d|socs|c|cucs .|acutcs cu uatcr|a dc rca|ucu d|sc|o||uar|c dc |cs
tuuc|cuar|cs oub||ccs, ccust|tu,c ta|ta |c.c:

aì l| dcscu|dc |u|ust|t|cadc cu |a orcscutac|cu ocrscua|.
bì l| uc ||c.ar c| dcb|dc uu|tcruc, s|u causa |ust|t|cada, durautc c| dcscuocuc dc| scr.|c|c.
cì l| |ucuuo||u|cutc dc cua|cu|cra dc |as tuuc|cucs bas|cas, cuaudc uc sca ca||t|cadc ccuc ta|ta ara.c c
uu, ara.c.


b. lu acuc||cs asocctcs uc orc.|stcs cu |a orcscutc lc,, oara |a csocc|t|cac|cu, araduac|cu , ao||cac|cu dc
|as ccrrcsocud|cutcs |utracc|cucs , sauc|cucs, rcsu|tarau dc ao||cac|cu |as d|socs|c|cucs rcau|adcras dc|
rca|ucu d|sc|o||uar|c acucra| dc |cs tuuc|cuar|cs oub||ccs, as| ccuc, cu su casc, |as d|socs|c|cucs
rca|aucutar|as dc dcsarrc||c dc |a orcscutc lc,. lara |a araduac|cu dc |as sauc|cucs sc atcudcra cu tcdc
casc a |cs s|au|cutcs cr|tcr|cs:

aì lutcuc|cua||dad.
bì lcrturbac|cu cuc |a ccuducta oucda orcduc|r cu c| ucrua| tuuc|cuau|cutc dc| scr.|c|c.
cì 0aucs , ocr|u|c|cs c ta|ta dc ccus|dcrac|cu cuc oucdau suocucr oara |cs subcrd|uadcs , c|udadaucs.
dì Rc|uc|dcuc|a.
cì ¹rasccudcuc|a dc |a ccuducta |utractcra oara |a scaur|dad oub||ca, |ucrcucutaudc c| r|csac c |cs
ctcctcs dc |a s|tuac|cu dc cucracuc|a.

Art|cu|c 46. lcs bcubcrcs .c|uutar|cs.
1. $cu bcubcrcs .c|uutar|cs acuc||as ocrscuas cuc, orc.|a suocrac|cu dc| ccrrcsocud|cutc cursc
|uoart|dc u |cuc|caadc ocr |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca dc Auda|uc|a, orcstau su cc|abcrac|cu dc
tcrua .c|uutar|a , a|tru|sta ccu dcocudcuc|a dc a|auuc dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc
luccud|cs cu |a 0cuuu|dad Autcucua dc Auda|uc|a. 0|c|a cc|abcrac|cu sc orcstara s|cuorc ba|c |a
d|rccc|cu , suocr.|s|cu dc ocrscua| orctcs|cua|.

2. lu u|uauu casc d|strutarau dc |cs dcrcc|cs dc |cs tuuc|cuar|cs oub||ccs c dc| ocrscua| |abcra|. lcs scra
suu|u|stradc c| ccu|oau|cutc adccuadc oara c| dcscuocuc dc sus tuuc|cucs, aczaudc dc |a ccbcrtura dc
uu scaurc dc acc|dcutcs , rcsocusab|||dad c|.|| cu c| c|crc|c|c dc sus tuuc|cucs, as| ccuc dc uua dctcusa
|ur|d|ca adccuada cu acuc||cs orcccd|u|cutcs cuc oud|crau o|autcarsc ccuc ccusccucuc|a dc actuac|cucs
dcr|.adas dc| scr.|c|c. lu tcdc casc, |cs rcsu|ta dc ao||cac|cu |as d|socs|c|cucs dc| art|cu|c 28 dc |a
orcscutc lc,, su ucruat|.a dc dcsarrc||c ,, cu su casc, c| rca|aucutc cocrat|.c aorcbadc ocr |a
Adu|u|strac|cu lub||ca dc cu|cu dcocudau , |cuc|caadc ocr c| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac.


Art|cu|c 41. l| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac.
1. $c crca c| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac, ccuc craauc cc|ca|adc adscr|tc a |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu
uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, ccu caractcr ccusu|t|.c , dc oart|c|oac|cu cu dcsarrc||c dc |a uatcr|a cb|ctc dc|
¹|tu|c lll dc |a orcscutc lc,.

2. l| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac, |utcaradc ocr rcorcscutautcs
dc |a Adu|u|strac|cu dc |a 1uuta dc Auda|uc|a, dc |as cut|dadcs cuc |utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca| , dc
|cs s|ud|catcs uas rcorcscutat|.cs cu c| aub|tc dc |a Adu|u|strac|cu lcca| cu |a 0cuuu|dad Autcucua dc
Auda|uc|a, tcudra |a ccuocs|c|cu, cstructura , rca|ucu dc tuuc|cuau|cutc cuc sc dctcru|ua cu |a
orcscutc lc, , cu c| Rca|aucutc dc dcsarrc||c orc.|stc cu |a 0|socs|c|cu Ad|c|cua| uu|ca.

3. $cu tuuc|cucs dc| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac |as s|au|cutcs:

aì lu|t|r |utcruc, ccu caractcr orcccot|.c, cu |cs suoucstcs orc.|stcs cu c| art|cu|c 31.2 dc |a orcscutc
lc,.
bì lrcocucr cr|tcr|cs dc cccrd|uac|cu, cccocrac|cu , as|stcuc|a cutrc |cs d|st|utcs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu
, l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc dc Auda|uc|a.
cì lrcocucr ucd|t|cac|cu dc |a ucruat|.a c adcoc|cu dc ucd|das cucau|uadas a |a orc.cuc|cu dc r|csacs.
dì Acuc||as ctras cuc |c atr|bu,a |a |ca|s|ac|cu .|acutc.

4. l| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac, orcs|d|dc ocr c| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc
orctccc|cu c|.||, ocdra tuuc|cuar cu l|cuc c cu 0cu|s|cu lcruaucutc.

0All¹ul0 ll

Aacutcs dc cucracuc|a dc cuorcsa


Art|cu|c 48. lcs aacutcs dc cucracuc|a dc cuorcsa.
1. $cu aacutcs dc cucracuc|a dc cuorcsa acuc||cs traba|adcrcs cuc, orc.|a suocrac|cu dc|
ccrrcsocud|cutc cursc |uoart|dc u |cuc|caadc ocr |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca dc Auda|uc|a, t|cucu
as|auadas tuuc|cucs dc orc.cuc|cu , c·t|uc|cu dc |uccud|cs , sa|.aucutc cu c| aub|tc dc su ccutrc dc
traba|c.

2. lu casc dc act|.ac|cu dc| ccrrcsocud|cutc o|au dc cucracuc|a c·tcr|cr, su actuac|cu .cudra
dctcru|uada ocr |as d|socs|c|cucs dc| u|suc, ba|c |a d|rccc|cu , cccrd|uac|cu dc| $cr.|c|c dc lrc.cuc|cu ,
l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc |utcr.|u|cutc cu |a cucracuc|a.

¹l¹ul0 l\

lnlRA00l0nl$ \ $An0l0nl$

Art|cu|c 49. Rcsocusab|||dad.lcdrau scr sauc|cuadcs ocr |cc|cs ccust|tut|.cs dc |utracc|cu adu|u|strat|.a
cu uatcr|a dc acst|cu dc cucracuc|as |as ocrscuas t|s|cas , |ur|d|cas rcsocusab|cs dc |cs u|sucs, auu a
t|tu|c dc s|uo|c |ucbscr.auc|a, , ccutcruc |a t|o|t|cac|cu, orcccd|u|cutc, aaraut|as , cr|tcr|cs cstab|cc|dcs
cu c| orcscutc ¹|tu|c ,, cu su dctcctc, cu c| ¹|tu|c l/ dc |a lc, 30/1992, dc 26 dc uc.|cubrc, dc Rca|ucu
1ur|d|cc dc |as Adu|u|strac|cucs lub||cas , dc| lrcccd|u|cutc Adu|u|strat|.c 0cuuu.

Art|cu|c b0. lutracc|cucs.
1. ¹|cucu |a ccus|dcrac|cu dc |utracc|cucs uu, ara.cs cu uatcr|a dc acst|cu dc cucracuc|as |as
ccuductas ccus|stcutcs cu:

aì Actuac|cucs cu |as cuc ucd|c dc|c c |uorudcuc|a tcucrar|a cuc, orcduc|das cu s|tuac|cu dc
cucracuc|a, cr|a|ucu ara.cs daucs a |as ocrscuas c b|cucs, c cuc ccas|cucu orcstac|cu dc scr.|c|cs
oub||ccs.

bì nc adcotar, cu|cu cstu.|crc cb||aadc a c||c, |as ucd|das cstab|cc|das cu |cs o|aucs dc cucracuc|a
act|.adcs, cuaudc c||c cr|a|uc ara.cs daucs a |as ocrscuas c a |cs b|cucs.
cì luocd|r u cbstacu||zar ara.cucutc |a ao||cac|cu dc |as ucd|das c·ccoc|cua|cs orc.|stas cu c| art|cu|c 6
dc |a orcscutc lc,.
dì lucuuo||r |cs ucd|cs dc ccuuu|cac|cu scc|a|, |as cb||aac|cucs orc.|stas cu c| aoartadc 3.¨ dc| art|cu|c b
dc |a orcscutc lc,.
cì la rc|uc|dcuc|a, ocr ccu|s|cu cu c| tcru|uc dc uu auc dc uas dc uua |utracc|cu dc uatura|cza ara.c,
dcc|arada ocr rcsc|uc|cu t|ruc.

2. 0cust|tu,cu |utracc|cu ara.c cu uatcr|a dc acst|cu dc cucracuc|as |as ccuductas ccus|stcutcs cu:

aì nc ccuuu|car a |as autcr|dadcs dc orctccc|cu c|.|| |as orc.|s|cucs c |uc|dcutcs cuc oucdau dar |uaar a
act|.ac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a, as| ccuc uc ccuuu|car |a act|.ac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a |utcr|cr
c dc autcorctccc|cu.
bì 0cucaar |utcruac|cu a |as autcr|dadcs dc orctccc|cu c|.|| scbrc |cs c·trcucs orc.|stcs cu |a ucruat|.a
dc ao||cac|cu, as| ccuc |uocd|r u cbstacu||zar |as |usoccc|cucs ||c.adas a cabc ocr cstas.
cì Rca||zar actuac|cucs dc|csas c |uorudcutcs cuc, s|u scr ccust|tut|.as dc ta|ta uu, ara.c, ccas|cucu
daucs a |as ocrscuas c |cs b|cucs, c orcstac|cu dc scr.|c|cs oub||ccs.
dì lucuuo||r, cu s|tuac|cucs dc act|.ac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a, |as cb||aac|cucs dcr|.adas dc| u|suc,
as| ccuc dc |as |ustrucc|cucs d|ctadas ocr |a autcr|dad ccuoctcutc, s|cuorc cuc uc ccust|tu,au ta|ta uu,
ara.c.
cì ncaarsc a rca||zar, s|u causa |ust|t|cada, |as orcstac|cucs ocrscua|cs crdcuadas ocr |a autcr|dad
ccuoctcutc cu s|tuac|cucs dc act|.ac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a.
tì nc ccuuu|car a| ccutrc dc cccrd|uac|cu dc cucracuc|as dc aub|tc tcrr|tcr|a| suocr|cr |a act|.ac|cu dc uu
o|au dc cucracuc|a.
aì 0bstacu||zar |a ao||cac|cu dc |as ucd|das c·ccoc|cua|cs orc.|stas cu c| art|cu|c 6 dc |a orcscutc lc,.
|ì nc adcotar |cs |ustruucutcs dc o|au|t|cac|cu orcccot|.cs cu uatcr|a dc cucracuc|a |utcr|cr c
autcorctccc|cu: uc rcsoctar c| ccutcu|dc u|u|uc cstab|cc|dc c, cu su casc, c| orcccd|u|cutc orc.|stc oara

su |cuc|caac|cu. As| u|suc, uc ctcctuar |a rc.|s|cu dc |cs o|aucs dc cucracuc|a |utcr|cr c dc
autcorctccc|cu cu c| o|azc orc.|stc.
|ì las |utracc|cucs |c.cs ccuct|das durautc |a act|.ac|cu dc o|aucs dc cucracuc|a, as| ccuc |a ccu|s|cu
cu c| tcru|uc dc uu auc dc uas dc uua |utracc|cu dc uatura|cza |c.c, dcc|arada ocr rcsc|uc|cu t|ruc.

3. $cu |utracc|cucs |c.cs cu uatcr|a dc acst|cu dc cucracuc|as |as s|au|cutcs ccuductas:

aì nc adcotar c uc rcsoctar, cu su casc, |as ucd|das c |ustrucc|cucs cuauadas dc |a autcr|dad
ccuoctcutc cu |a rca||zac|cu dc s|uu|acrcs.
bì lucuuo||r |as rcstautcs cb||aac|cucs ccutcuo|adas cu |a orcscutc lc, , d|socs|c|cucs cuc |as
dcsarrc||cu, cuc uc rc.|stau caractcr dc ara.cs c uu, ara.cs.

Art|cu|c b1. $auc|cucs.
1. la tacu|tad dc |uocucr |as sauc|cucs orc.|stas cu |a orcscutc lc, ccrrcsocudc a |cs uuu|c|o|cs , a |a
Adu|u|strac|cu dc |a 0cuuu|dad Autcucua dc Auda|uc|a ccutcruc a| aub|tc ccuoctcuc|a| scbrc c| cuc
|uc|da |a |utracc|cu , cstara su|cta a |cs s|au|cutcs ||u|tcs:

aì lcr |utracc|cucs uu, ara.cs, uu|ta dcsdc 1b0.000,01 |asta 600.000 curcs.
bì lcr |utracc|cucs ara.cs, uu|ta dcsdc 6.000,01 |asta 1b0.000 curcs.
cì lcr |utracc|cucs |c.cs, uu|ta dcsdc 0,01 |asta 6.000 curcs.

2. la |uocs|c|cu dc sauc|cucs ccrrcsocudc a |a autcr|dad ccuoctcutc ocr razcu dc |a uatcr|a, orc.|a
|uccac|cu dc c·ocd|cutc ccu aud|cuc|a a| |utcrcsadc:

aì A| A|ca|dclrcs|dcutc dc |a 0crocrac|cu lcca|, |asta uu ||u|tc dc 12.000 curcs cu casc dc uuu|c|o|cs
ccu ocb|ac|cu ucucr dc 20.000 |ab|tautcs , 60.000 curcs cu casc dc ocb|ac|cu suocr|cr.

bì A| t|tu|ar dc |a 0c|caac|cu dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc ocr razcu dc |a uatcr|a, |asta 60.000 curcs.
cì A| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc ocr razcu dc |a uatcr|a, |asta uu ||u|tc dc 1b0.000 curcs.
dì A| 0cusc|c dc 0cb|cruc dc |a 1uuta dc Auda|uc|a, |asta uu ||u|tc dc 600.000 curcs.

3. las sauc|cucs cstab|cc|das cu u|uauu casc ocdrau rcsu|tar uas bcuct|c|csas oara c| |utractcr cuc c|
cuuo||u|cutc dc |as ucruas |utr|ua|das, |ucrcucutaudcsc |a cuaut|a dc |a sauc|cu a
|uocucr cu c| |uocrtc ccrrcsocud|cutc a| .a|cr dc rcst|tuc|cu
dc |a s|tuac|cu orc.|a a| |cc|c cuc ccas|cuc |a |u|c|ac|cu dc| orcccd|u|cutc sauc|cuadcr, s|u cuc oara c||c
sc tcuaau cu cucuta |cs ||u|tcs a| c|crc|c|c dc |a octcstad sauc|cuadcra a cuc sc a|udc cu c| aoartadc
autcr|cr.

4. lu c| casc dc orcduc|rsc ccuductas ccust|tut|.as dc |utracc|cu uu, ara.c, cuc a su .cz |a,au causadc
uu r|csac csocc|a| c a|arua scc|a|, c| t|tu|ar dc |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||,
b|cu a |ustauc|a orco|a c dc| A|ca|dc c lrcs|dcutc dc |a 0crocrac|cu lcca| cu cu,c uuu|c|o|c rad|cuc |a
act|.|dad, ocdra, |udcocud|cutcucutc dc |a ccrrcsocud|cutc sauc|cu cccucu|ca, crdcuar c| c|crrc dc |a
|usta|ac|cu c susocus|cu dc |as act|.|dadcs durautc c| ocr|cdc ua·|uc cu cuc ocrs|sta |a s|tuac|cu dc
r|csac , cu tautc uc sc adcotcu |as ucd|das ccrrcctcras orcc|sas.

b. la araduac|cu dc |as sauc|cucs sc rca||zara atcud|cudc a cr|tcr|cs dc cu|oab|||dad, rcsocusab|||dad,
trasccudcuc|a dc |as |utracc|cucs oara |a scaur|dad dc |as ocrscuas , b|cucs |ucrcucutaudc |a s|tuac|cu
dc ara.c r|csac c |as ccusccucuc|as dc |a catastrctc ,, cu su casc, s| sc |au orcduc|dc durautc |a
s|tuac|cu dc act|.ac|cu dc uu o|au dc cucracuc|a, ccutcruc a |a uatura|cza dc |as ccuductas , ||u|tcs
orc.|stcs cu |a orcscutc lc,.

Art|cu|c b2. Ncd|das cautc|arcs.
1. l·ccoc|cua|ucutc, cuaudc ccucurrau c|rcuustauc|as ara.cs cuc atcctcu a |a scaur|dad dc |as ocrscuas
c dc |cs b|cucs, ocdra accrdarsc cautc|arucutc, tautc cu c| acucrdc dc |u|c|ac|cu dc| orcccd|u|cutc ccuc
durautc su |ustrucc|cu, |a c|ausura |uucd|ata dc| cstab|cc|u|cutc c orcc|utadc dc sus |usta|ac|cucs c
susocus|cu dc |a act|.|dad.


2. la autcr|dad ccuoctcutc oara |uccar c| orcccd|u|cutc |c scra taub|cu oara adcotar |a ucd|da cautc|ar
ucd|autc rcsc|uc|cu uct|.ada.

¹l¹ul0 \

llnAn0lA0l0n

Art|cu|c b3. l|uauc|ac|cu.
las actuac|cucs rca||zadas cu dcsarrc||c , c|ccuc|cu dc |c orc.|stc cu |a orcscutc lc, sc t|uauc|arau
ucd|autc:

aì las dctac|cucs orc.|stas cu |cs lrcsuoucstcs dc |a 0cuuu|dad Autcucua , cu |cs dc |as cut|dadcs cuc
|utcarau |a Adu|u|strac|cu lcca|.
bì las ccrrcsocud|cutcs tasas , ccutr|buc|cucs csocc|a|cs orc.|stas cu |as lc,cs.
cì 0ua|cscu|cra ctrcs rccurscs orc.|stcs cu 0crcc|c.

0l$l0$l0l0n A0l0l0nAl

uu|ca. Rca|aucutc dc| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac.
l| 0cusc|c dc 0cb|cruc aorcbara cu c| o|azc dc uu auc c| Rca|aucutc dc ccuocs|c|cu, craau|zac|cu ,
rca|ucu dc tuuc|cuau|cutc dc| 0cusc|c Auda|uz dc| lucac.

0l$l0$l0l0nl$ ¹RAn$l¹0RlA$


lr|ucra. Rca|ucu traus|tcr|c cu uatcr|a dc t|tu|ac|cu acadcu|ca.
A |cs tuuc|cuar|cs dc carrcra adscr|tcs a |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc
cuc a |a cutrada cu .|acr dc |a orcscutc lc, carczcau dc t|tu|ac|cu adccuada a su csca|a, sc |cs
uautcudra cu |a u|sua ccuc s|tuac|cu a c·t|uau|r, rcsoctaudc|cs tcdcs sus dcrcc|cs.

$cauuda. lrcucc|cu |utcrua. 0|socusa dc t|tu|ac|cu.
1. lcs tuuc|cuar|cs cuc orcstcu sus scr.|c|cs cu |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs ,
$a|.aucutc , cuc carczcau dc |a t|tu|ac|cu c·|a|da ocdrau c|crccr c| dcrcc|c a |a orcucc|cu |utcrua,
s|cuorc cuc suocrcu cu |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca dc Auda|uc|a c| ccrrcsocud|cutc cursc dc
d|socusa cu uu aradc dc| rccu|s|tc dc t|tu|ac|cu. lstc dcrcc|c sc|c ocdra c|crc|tarsc durautc |cs c|ucc aucs
s|au|cutcs a |a cutrada cu .|acr dc |a orcscutc lc,, , ocr uua sc|a .cz.

2. lcs ccutcu|dcs dc cstcs curscs scrau |cs cuc aorucbc c|
0cusc|c Rcctcr dc |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca dc Auda|uc|a.

¹crccra. \a|crac|cu dc |a orcstac|cu dc scr.|c|cs |abcra|cs.
1. la orcstac|cu dc scr.|c|cs |abcra|cs uc oucdc scr ccus|dcrada ccuc ucr|tc uu|cc oara |a adcu|s|c|cu dc
|a ccud|c|cu dc tuuc|cuar|c, u| trataudcsc dc uu ccutratc tcuocra|, oara |a adcu|s|c|cu dc |a ccud|c|cu dc
ocrscua| |abcra| dc caractcr |udct|u|dc, s|u ocr|u|c|c cu aubcs cascs dc su ocs|b|c rcccucc|u|cutc ,
.a|crac|cu cu c| ccrrcsocud|cutc s|stcua sc|cct|.c.

2. lu c| o|azc dc cuatrc aucs dcsdc |a cutrada cu .|acr dc |a orcscutc lc,, sc orcccdcra a |a ccu.ccatcr|a
dc orucbas sc|cct|.as ||brcs dc acccsc cu rc|ac|cu a oucstcs dc traba|c cu,a adscr|oc|cu |a,a s|dc
ucd|t|cada dc |abcra| a tuuc|cuar|c, ccutcruc a |a |ca|s|ac|cu .|acutc. lu d|c|as orucbas ocdra oart|c|oar
c| ocrscua| |abcra| t||c dc |a Adu|u|strac|cu ccu.ccautc cuc cstu.|cra dcscuocuaudc |cs rctcr|dcs oucstcs
cu c| ucucutc dc su ucd|t|cac|cu , ccut|uuc cu su dcscuocuc a| oub||carsc |a ccu.ccatcr|a, cuc ocsca
|a t|tu|ac|cu ucccsar|a , rcuua |cs rcstautcs rccu|s|tcs c·|a|dcs. lutrc ctrcs, sc .a|crara ccuc ucr|tc |cs
scr.|c|cs ctcct|.cs orcstadcs cu su ccud|c|cu dc |abcra| , |as orucbas sc|cct|.as suocradas oara acccdcr a
|a u|sua.


3. la uc suocrac|cu dc |as orucbas orc.|stas cu c| aoartadc autcr|cr uc |uo||cara c| ccsc dc| ocrscua|
|abcra| t||c, cu|cu oasara a dcscuocuar tuuc|cucs s|u||arcs a |as dc| ocrscua| cu s|tuac|cu dc scauuda
act|.|dad, s|u ucucscabc dc sus dcrcc|cs adcu|r|dcs, |uc|u|das |as c·occtat|.as dc orcucc|cu orctcs|cua|.
0uarta. 0urscs dc tcruac|cu.
l| rccu|s|tc dc orc.|a suocrac|cu dc uu cursc |uoart|dc u |cuc|caadc ocr |a lscuc|a dc $caur|dad lub||ca
dc Auda|uc|a oara acccdcr a |a ccud|c|cu dc ocrscua| tuuc|cuar|c dc |cs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu ,
l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc, dc bcubcrc .c|uutar|c c dc cuorcsa, ccutcuo|adc cu |cs art|cu|cs
40.3, 46.1 , 48.1 dc |a orcscutc lc,, scra c·|a|b|c dcsdc |a oub||cac|cu dc| ccrrcsocud|cutc rca|aucutc
dc dcsarrc||c, aorcbadc ocr |a 0cusc|cr|a ccuoctcutc cu uatcr|a dc orctccc|cu c|.||, cu c| cuc sc
cstab|cccrau |cs ccutcu|dcs orcarauat|ccs , ccud|c|cucs oara su rca||zac|cu u |cuc|caac|cu.

0u|uta. Acccsc dc |cs |utcr|ucs c·|stcutcs.
1. lcs $cr.|c|cs dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc cuc ccu autcr|cr|dad a |a cutrada cu
.|acr dc |a orcscutc lc, tcuaau bcubcrcs ccu ucubrau|cutc |utcr|uc ocdrau |accr usc, ocr uua sc|a .cz,
dc| orcccd|u|cutc dc ccucursc cocs|c|cu ocr turuc ||brc oara su ocrscua|.
2. lsta atr|buc|cu sc|aucutc ocdra c|crc|tarsc dcutrc dc| ocr|cdc dc dcs aucs dcsdc |a cutrada cu .|acr dc
|a orcscutc lc,.

$c·ta. Acccsc dc| ocrscua| cuc |a rca||zadc tuuc|cucs s|u||arcs a |as dc 8cubcrcs cu scr.|c|cs dc
cucracuc|as craau|zadcs ocr |as lut|dadcs lcca|cs.

0rcadc ocr |a Adu|u|strac|cu t|tu|ar dc| $cr.|c|c dc lrc.cuc|cu , l·t|uc|cu dc luccud|cs , $a|.aucutc
ccuc sust|tuc|cu dc cua|cu|cr ctrc cuc c·|st|cra ccu autcr|cr|dad a |a aorcbac|cu dc |a orcscutc lc,, sc
cuo|cara ocr uua sc|a .cz c| orcccd|u|cutc sc|cct|.c dc ccucursccocs|c|cu ||brc oara c| ocrscua| cuc
orcstaba d|c|c scr.|c|c oara cucuadrar|c dcutrc dc |as uuc.as catcacr|as. Rca|aucutar|aucutc sc
dctcru|uarau |cs ucr|tcs dc |a tasc dc ccucursc, cu |a cuc sc .a|crara ccuc ucr|tc, cutrc ctrcs, |cs
scr.|c|cs orcstadcs ccuc ocrscua| ccu tuuc|cucs dc bcubcrcs dcutrc dc |a Adu|u|strac|cu t|tu|ar dc|
$cr.|c|c a| cuc sc cota.


0l$l0$l0l0n 0lR00A¹0RlA

uu|ca. 0crcaac|cu ucruat|.a.
0ucdau dcrcaadas cuautas d|socs|c|cucs dc |aua| c |utcr|cr rauac sc cocuaau a |c orc.|stc cu csta lc,.

0l$l0$l0l0nl$ llnAll$

lr|ucra. 0csarrc||c.
$c tacu|ta a| 0cusc|c dc 0cb|cruc oara d|ctar cuautas d|socs|c|cucs scau orcc|sas oara c| dcsarrc||c ,
c|ccuc|cu dc |a orcscutc lc,.

$cauuda. lutrada cu .|acr.
la orcscutc lc, cutrara cu .|acr c| d|a s|au|cutc a| dc su oub||cac|cu cu c| 8c|ct|u 0t|c|a| dc |a 1uuta dc
Auda|uc|a.'

$c.|||a, 11 dc uc.|cubrc dc 2002

NAnull 0lA\l$ 00n/All/
lrcs|dcutc dc |a 1uuta dc Auda|uc|a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful