You are on page 1of 7

0001971404

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π.Α.Μ .Θ. 26.05.2021
Α. Π.: 128479/2649
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απάντησηστο:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Δήμητρας 19 Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου
Ταχ. Κώδικας: 68131 Αλεξ/πολη 4ο χλμ. Αλεξ/πολης - Φερών
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Κλεονάρη Τ.Θ.1611 Απαλός, Αλεξανδρούπολης
ΘΕΜΑ
Τηλ: : ΄΄ Διαβίβαση εγγράφου΄΄
2551355337 Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
Fax: 2551355338
Ε-mail: farmaka.evrou@pamth.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου εξεταστικής


περιόδου Ιουνίου 2021».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ.πρωτ.: Γ5β/Γ.Π.30912/24.05.2021 (σχετ.30228, 30584) έγγραφο του


Υπουργείου Υγείας Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων
και Επαγγελματιών Υγείας.

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας της Γενικής

Δ/νσης Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Τμήματος Β΄, σχετικά με τον

«Ορισμό ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου της εξεταστικής

περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις

ανωτέρω εξετάσεις» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 24/05/2021 έως 11/06/2021 προς

ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, για ενημέρωση των πολιτών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Μ.Ε.Π.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
α/α

ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
QUMOTMQOQP?OXYOTYTV
よゑゥゐられェ?よァエゐりゥよオィ
ガゎオゐよゑよ
ォイィりれりゥよんんれァィ
よイィ
ェんよゥィォをよ
エェれゥゑれろィイィォをィォ
ΑκριβέςΑντί
γραφο
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜ ΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Μ ΕΡΙΜ ΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜ ΑΡΟΥΛΑ
Digitally signed by Ministry
ΑΔΑ: ΨΡΒΡ465ΦΥΟ-Π3Ζ
Ministry of Digital of Digital Governance,
Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.05.24 14:03:56
Hellenic Republic EEST
Reason:
Location: Athens

Ο - Ο Α
Α Α Α Ο Α Ο
Ο Α Α Αθή α, 24 - 5 - 2021
Ο Ο Α Α . . β/ . . 0 12
/ Ω Α . 022 0
Α Ω , Ο Ω
Ο Ω Α Α Α Ω Α
Α ΄ ος
α . / σ : α ο ίας Ό ς ο ί α ας ια ο ής
α . ώ ι ας: 104 -Αθή α
οφο ί ς: . σά
έφ ο 108208839
E-mail: dey_b@moh.gov.gr

έ α: «Ο ισ ός ο ίας άσ ο φί ο θώ Φα α ίο , ασ ι ής
ιό ο ο ίο - οθ σ ία οβο ής ι αιο ο ι ώ ια σ ο ή σ ις
άσ ις».

ΟΑ Α Ω Ο Ο Α

Έ ο ας ό :
1. ις ια ά ις:
α ο . . / Α’ « α α ι ά ι αιώ α α ο θώ Φα α ίο », ό ς
ο ο οιήθ ο . . / Α’ ).
β ο . . / Α’ «Ο α ισ ός ο ο ίο ίας», ό ς ισ ύ ι.
2. ο . . / « ιο ισ ός ο ώ , Α α ώ ο ώ αι φ ο ώ » Α΄ .
3. ό σ οι ία / -1- α όφασ ο θ ο ού «Α άθ σ α ο ιο ή
σο Α α ή ο ό ίας, ασί ιο ο ο α ά » ΄ .
. α α ιθ . . . . / -5-2021, 30584/17-5- αι 30912/18-5-2021 έ αφα
ο ή α ος Φα α ι ής ο α ισ ίο α ώ , ο θ ι ού αι α ο ισ ια ού
α ισ ίο Αθ ώ αι ο Α ισ ο ίο α ισ ίο σσα ο ί ς, α ίσ οι α.

Α ΟΦΑ Ο

Α. Ο ί ο ο ία ι έ ιας άσ ιό ο ο ίο 2021 ο θώ
Φα α ίο , ς α ο ούθ ς:

1. ά α, α ασ ή / / αι ώ α . . . σ ο α φιθέα ο ο
έο ι ίο Φα α ι ής ί α σ α ι ή αι ο ά σ ο οσο ο ίο ίο .
ΑΔΑ: ΨΡΒΡ465ΦΥΟ-Π3Ζ

2. σσα ο ί , α ασ ή 1 /6/2021 αι ώ α . . ., σ αίθο σα ο


Α. . . ο θα ο ίσ ι ο ή α Φα α ι ής αι θα ώσ ι σ ι ά οι ία
ιφέ ια.

3. Αθή α, α ασ ή 25/6/2021 αι ώ α . . . σο ή α
Φα α ι ής ο α ισ ίο Αθ ώ , α ισ ιού ο Ζ άφο ,
Αθή α.

. Ο ίο οθ σ ία οβο ής ι αιο ο ι ώ ια σ ο ή σ ις α έ
άσ ις ο ο ι ό ιάσ α α ό 24/ / έ ς / / .

Οι αι ήσ ις οβά ο αι σ ις α ά ό ο ς ι θύ σ ις ίας αι οι ι ής έ ι ας
ιφ ια ώ οή αι ιαβιβά ο αι α ό α ές σ ις ι ές ι θύ σ ις ίας
αι οι ι ής έ ι ας ιφ ιώ σ ις έ ς ο οί ι ο ού
Φα α ι ές ο ές Αθή α- σσα ο ί - ά α .

ί ο σα έ σ :
ι α ή άσ θα ί ι σύ φ α α έ α οσ ασίας α ά ς ιασ ο άς
ο Covid- , ο έ ο α α οι θ ί ια ις α α α ή ι ς άσ ις Φ ’ / -04-
, σύ φ α α ο οία οι α ό οι ισέ ο αι σ έ ασ ό ο α ι ό self-
test, ώ θα θού οι α οσ άσ ις αι ο ι ή ήσ άσ ας αθ΄ ό ιά ια
ς έ ασ ς, ιφύ α ό ο ο οί σ ς έ οσ ασίας α ά
ο ι ή ίο ο ι α ής άσ .

ΟΑ Α Ω Ο Ο Α

Α Ο Ο Ο Α Α

Α Α Α Ο
Α. Α Ο Ο Α
.Ό ς ις ιφέ ι ς ς ώ ας
ι ές / σ ις όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
α ά σ α ώσο ις / σ ις
όσιας ίας ιφ ια ώ οή
α ο ιό άς ο ς .
. ιφέ ια Α ι ής
ι ή ι ύθ σ όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
α ά σ α ώσο α
έ ς ασ ι ής ι ο ής
. Α ά ας - 11521-Αθή α
ΑΔΑ: ΨΡΒΡ465ΦΥΟ-Π3Ζ

. ιφέ ια ι ής α ο ίας
ι ή ι ύθ σ όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
α ά σ α ώσο α
έ ς ασ ι ής ι ο ής
ο ασ ίο -54012- σσα ο ί
. ιφέ ια ι ής ά ας
ι ή ι ύθ σ όσιας ίας
αι οι ι ής έ ι ας
α ά σ α ώσο α
έ ς ασ ι ής ι ο ής
α ά -26100- ά α

.Α Ο Ο Ο Ο Ο
. α ή ιο Φα α ι ό ύ ο ο
ι αιώς αι Α αθ έ ο -11854-Αθή α
. θ ι ό αι α ο ισ ια ό
α ισ ή ιο Αθ ώ
ή α Φα α ι ής
α ισ ιού ο -15784-Ζ άφο
. α ισ ή ιο α ώ
ή α Φα α ι ής
ίο α ώ -26504
.Α ισ ο έ ιο α ισ ή ιο σσα ο ί ς
ή α Φα α ι ής
α ισ ιού ο -54124- σσα ο ί

. Ω Α Ο :
. αφ ίο Α α ή ο ού
. αφ ίο ι ού α α έα
. αφ ίο οϊσ α έ ς ι ής ι ύθ σ ς
σιώ ίας
. / σ β
ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ
ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ……………...………………………………………………………………………...
ΟΝΟΜΑ:..................................... …..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ:......................………...
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ..………………………………………………
ΟΔΟΣ: ............................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ:…………. ΠΟΛΗ: ..........................
Τ. Κ.: ...........................ΤΗΛ: .....................................………………………….............................

Παρακαλώ όπως προωθήσετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά μου, στη Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης όπου λειτουργεί έδρα
Φαρμακευτικής Σχολής προκειμένου να λάβω μέρος στις εξετάσεις
περιόδου………………….………………………. για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος
βοηθού φαρμακείου. Παίρνω μέρος στις εξετάσεις για (1η, 2η,3η φορά ) ……………..

(Πόλη - Ημερομηνία)………………………………………….

Ο/Η ΑΙΤ……………………..

………………………………….
(υπογραφή)
……………………………
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας


& Κοινωνικής Μέριμνας του τόπου μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

1) Αίτηση ενδιαφερομένου
2) Τίτλος σπουδών, δηλαδή:

α) δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας


κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 200992 Πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός
φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο ή
β) πτυχίο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου τμήματος «βοηθών φαρμακείων» ή
ισότιμο ή
γ) πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής ειδικότητας υπαλλήλων φαρμακείου ή
ισότιμο ή απολυτήριο ή
δ) πτυχίο κάθε τύπου Λυκείου ή ισότιμο για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε
στρατιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες
πενταετούς υποχρέωσης (ΟΠΥ)

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 που συντάσσεται και υπογράφεται από τον
φαρμακοποιό ιδιωτικού φαρμακείου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Αν η πρακτική έχει γίνει σε Νοσοκομείο Βεβαίωση της πρακτικής άσκησης από
τον προϊστάμενο του φαρμακείου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
4) Βεβαίωση πραγματοποίησης της 6μηνης (προαιρετικής) ή υποχρεωτικής πλέον
πρακτικής άσκησης η οποία γίνεται κατά τη διάρκεια φοίτησης, για την απόκτηση
διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών
και παρεμφερών προϊόντων».
5) Βεβαίωση της αρμόδιας διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας περί
ασκήσεως
6) Επίδειξη βιβλίου πρακτικής (πρέπει να το έχετε μαζί σας στις εξετάσεις)
7) Φωτοτυπία ταυτότητας.
8) Ένα χάρτινο ντοσιέ με λάστιχο
.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα
δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.