You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 27 maja 2021 | Nr 5 (328)

REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

Śmieciowy temat rzeka


Każdego roku pracownicy Wód Polskich zbierają setki ton śmieci,
które lądują w korytach rzek i nad zbiornikami wodnymi.

Fot. Zuzanna Sczyrba


KATARZYNA CICHOŃ

34 tony śmieci zebrane


w 2020 roku nad Zalewem
Mietkowskim na Dolnym Ślą-
sku, 1,5 tony śmieci sprząta-
nych po każdym weekendzie
na kilometrowym odcinku
Odry we Wrocławiu, 32 to-
ny odpadów wywiezionych
z okolic Zalewu Brodzkiego
i Zalewu Wióry w wojewódz-
twie świętokrzyskim, 4 tony
zebrane tylko podczas jednej
akcji sprzątania Biebrzy – to
tylko kilka przykładów, które
doskonale obrazują skalę pro-
blemu zaśmiecania zbiorni-
ków wodnych w całej Polsce.

Wody to nie śmietnik


Problem zaśmiecania
akwenów to temat znany od
lat, jednak w czasie pandemii
skala problemu zwiększyła
się. - Od 2020 roku pracow-
nicy Wód Polskich zgłaszają
coraz więcej dzikich wysypisk
z odpadami poremontowymi
i wielkogabarytowymi. W sa-
mym województwie dolnoślą-
skim w 2020 roku nad rzeka-
mi i zalewami zebraliśmy 500
ton śmieci. A nie jesteśmy je-
dynymi, którzy organizują ta- skich Wód Polskich oczyścili wspólnym interesie jest dba- Kampania Wód Polskich
kie akcje sprzątania! Szacuje- rzekę Strug z ponad 3m³ za- nie o tereny zielone Wodzi- Akcje sprzątania przy-

Fot. Ireneusz Burek


my, że rocznie nad polskimi nieczyszczeń. Z kolei latem sławia Śląskiego, więc na- noszą efekty, ale na krótko,
rzekami i zbiornikami wod- w kilku akcjach sprzątania stępnym razem jak będziemy bowiem w miejscu sprząt-
nymi pojawia się kilka tysięcy brzegów Zbiornika Klimków- chcieli zaśmiecić las, pomyśl- niętych odpadów szybko
ton śmieci, część z nich nie- ka na rzece Ropie przedstawi- my o skutkach dla planety - pojawiają się nowe. Z tego
stety zalega, stanowiąc zagro- ciele Wód Polskich zebrali aż komentował po akcji wodzi- powodu Państwowe Gospo-
żenie dla ludzi i środowiska - 6m³ śmieci. W Zamościu wio- sławski MOSiR. darstwo Wodne Wody Pol-
mówią przedstawiciele Wód sną 2020 roku wielka akcja skie zorganizowało kampa-
Polskich. sprzątania odbyła się na rze- Problem w skali świata nię społeczną. Kampania ma
ce Łabuńce i Topornicy Sta- Największe na świecie wymiar edukacyjny, przede
Biorą sprawy rej. Uprzątnięto wówczas aż wodne wysypisko śmieci dry- wszystkim ma nakłonić każ-
w swoje ręce 500 worków śmieci, głównie fuje na Oceanie Spokojnym. dego mieszkańca naszego
Wody Polskie regularnie były to butelki i opony. Wielka Pacyficzna Plama kraju do tego, aby nie po-
organizują akcje sprzątania Śmieci ma powierzchnię aż rzucać śmieci. Działania in-
w całym kraju. Ich praca daje Lokalnie pięciokrotnie większą niż Pol- formacyjne są prowadzone
ogromne efekty, ale również Akcje sprzątania akwe- ska. Szacuje się, że góra odpa- w telewizji, prasie i interne-
uzmysławia, jak wiele śmieci nów są organizowane także dów może ważyć nawet 120 cie. Rzekibezsmieci@wody.
zalega w środowisku. W lip- z inicjatyw lokalnych spo- ton, jej skład to w zasadzie sa- gov.pl to adres mailowy, pod
cu 2020 roku pięćdziesięciu łeczności. 24 kwietnia wo- me tworzywa sztuczne (99%). który można przesłać swoje
wolontariuszy sprzątnęło dzisławski MOKSiR zapro- Śmieci, które się nie rozkładają zgłoszenie, jeżeli odkryjemy
brzegi Jeziora Mucharskie- sił mieszkańców na wspólne nie tylko szkodzą ekosystemo- dzikie wysypisko nad wodą.
go w województwie małopol- sprzątanie Ośrodka Rekre- wi, ale także stwarzają zagro- Należy podać dokładną loka-
skim, zbierając 700 worków acyjnego Balaton. - Uwierz- żenie dla zwierząt. Są zjadane lizację – miejscowość, nazwę
śmieci. W marcu ubiegłego cie, było co sprzątać. Przy- przez organizmy morskie i czę- rzeki bądź zbiornika wodne-
roku Pracownicy rzeszow- pominamy, że w naszym sto skutkują ich śmiercią. go.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 27 maja 2021, nr 5 (328) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SYLWETKI

Zabójstwo Michała Kędzierskiego poruszyło Polskę


– W naszych sercach i pamięci trwać będzie na zawsze jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny – mówią policjanci.

Fot. Policja
KATARZYNA PRZYPADŁO sował się policją, miał świetne niego tak, jak mówiło do niego służbie. 30 maja mieli obcho-
predyspozycje do tego zawodu, mnóstwo ludzi, a to chyba dlate- dzić pierwszą rocznicę ślubu.
Mł. asp. Michał Kędzier- był rosłym mężczyzną, którego go, że to ksywa idealnie do niego Gdy się poznawali, przyznał
ski zginął na służbie z rąk prze- wygląd budził respekt. pasująca. Pełna ciepła i czułości, się do kryminalnej przeszłości.
stępcy, który wycelował w niego – Z wielkim bólem przyję- a zarazem szelmowsko figlarna. – Powiedział mi, że był w wię-
broń i bez wahania pociągnął liśmy wiadomość o śmierci na- (...) ponownie uświadamiam zieniu, ale od tego czasu wiele
za spust. 7 maja żegnała go ca- szego Kolegi asp. Michała Kę- sobie, że jutrzejszy dzień może się zmieniło. I tak było. Widzia-
ła Polska. dzierskiego, który wypełniając być naszym ostatnim, a prze- łam w nim dobrego człowieka –
do końca słowa roty ślubowa- cież zasypiając, w ogóle się nad podkreśla Urszula Ś. W majowy
Strzelanina nia policyjnego, zginął na służ- tym nie zastanawiamy. Wiem, weekend coś się jednak zepsuło.
na osiedlowej uliczce bie, zastrzelony przez bandytę że to brzmi banalnie, ale nie – Radek nie był sobą. Był jakiś
4 maja rano raciborscy poli- w Raciborzu. Całe środowisko odkładajmy niczego na póź- podenerwowany, jakiś skryty.
cjanci otrzymali dwa zgłoszenia. policyjne pozostaje w głębokim niej, żyjmy tak, jak chcemy – Wyjechał o szóstej rano z domu
Pierwsze dotyczyło mężczyzny żalu i smutku, a sercem jesteśmy nie próbując zadowolić innych – mówi. Słyszała w radiu, że by-
prowadzącego renault scenic, z rodziną i najbliższymi. Cześć i pokonujmy strach w drodze do ła strzelanina w Raciborzu, jed-
prawdopodobnie pod wpływem Jego Pamięci – napisał Komen- swojego szczęścia, bo nie wiemy, nak nie przyszło jej do głowy, że
alkoholu lub środków odurza- dant Główny Policji gen. insp. ile czasu nam jeszcze zostało – chodzi o jej męża. Nie wiedziała
jących. Drugie zgłoszenie, już Jarosław Szymczyk. Michał Kędzierski zginął na służbie w wieku 43 lat. napisała Zuzanna Szreder. też, że miał broń.
z ul. Chełmońskiego, dotyczyło Decyzją prezydenta An- Miał 10-letni staż. – Poznaliśmy się przy oka- – Boję się o męża, nie mam
człowieka, który podaje się za drzeja Dudy Michał Kędzierski zji organizacji Narodowego z nim kontaktu, bo toczy się
policjanta i próbuje kontrolo- został pośmiertnie odznaczony Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę- śledztwo. Kocham go i nie zosta-
wać samochody – podchodzi do Krzyżem Zasługi za Dzielność. tych, potem spotykaliśmy się na wię, chociaż niektórzy ludzie do-
kierowców i próbuje z nimi roz- Szef MSWiA Mariusz Kamiń- strzelnicy, w klubie strzeleckim radzają mi rozwód. Wspieramy
mawiać. Funkcjonariusze z pre- ski mianował go na aspiranta – wspominał prezydent Racibo- się teściową, ona także to bar-
wencji zlokalizowali mężczyznę i w uznaniu szczególnych zasług rza Dariusz Polowy. – To był bły- dzo przeżywa, tym bardziej że
i jego samochód. i osiągnięć służbowych nadał mu skotliwy, ciągle młody człowiek, dziesięć lat temu zginął jej syn
Kiedy poprosili go o doku- Złotą Odznakę „Zasłużony Poli- pełen energii, taki, który potra- w tragicznym wypadku samo-
menty, wyciągnął broń i oddał cjant”. Odznaczenia przyjął brat fił zjednywać tych, z którymi się chodowym. Mamcia, jak mó-
strzały w kierunku policjanta. zmarłego. spotykał. Był człowiekiem słusz- wię o teściowej, 4 maja straciła
Jego kolega z patrolu użył bro- nej postury, można powiedzieć drugiego syna. Jest jej trudno
ni wobec napastnika, który zo- Życzliwy, pomocny, w jakiś sposób nieustraszony, na z tym wszystkim żyć. Napraw-
stał postrzelony w udo, obez- nieustraszony pewno nigdy nie chował się za dę bardzo trudno – mówi żona
władniony i zatrzymany. Jak się – Myślę, że posiadam upo- czyimiś plecami. Tak było też 4 zabójcy.
okazało, był to 40-latek znany ważnienie, by podziękować ci, maja, niestety nie mógł przewi-
miejscowej policji i wcześniej Michale, w imieniu społeczeń- dzieć tego, że wydarzy się to, co Zbiórka środków
notowany za przestępstwa nar- stwa powiatu raciborskiego za sie wydarzyło – powiedział pre- dla rodziców
kotykowe. Mężczyzna został odwagę, poświęcenie i serce, zydent. Społeczność Internetowa
przewieziony do szpitala. Po- które włożyłeś w sprawy zwy- Zanim został policjantem, pracował w lokalnych mediach Policjantów – PMF zorganizo-
strzelonego policjanta, pomi- kłych ludzi. Michał na zawsze - Radiu Vanessa i Raciborskiej Telewizji Kablowej. „Prosimy o wybaczenie, wała zbiórkę środków dla rodzi-
mo prowadzonej reanimacji, pozostanie w naszych sercach kocham męża” ny poległego policjanta.
najpierw przez kolegę z patrolu, jako ciepły, uśmiechnięty, życz- Sprawcą okazał się 40-letni – 4 maja 2021 roku cały
potem kolejnych policjantów, liwy, uczynny kolega. To dla dla Radosław Ś. Na wniosek raci- mundurowy świat wstrzymał
którzy pojawili się na miejscu, mnie ogromny zaszczyt i honor, borskich śledczych i prokurato- oddech. Paski mediów informa-
a następnie medyków, nie udało że mogłem mieć przy sobie tak ra sąd podjął decyzję o tymcza- cyjnych podawały przerażającą
się uratować. Michał Kędzierski zaangażowanego w sprawy ludzi sowym aresztowaniu sprawcy wiadomość. Na jednej z racibor-
zginął na służbie w wieku 43 lat. policjanta – mówił podczas po- na okres trzech miesięcy. Za po- skich ulic podczas interwencji,
grzebu komendant KPP w Raci- pełnioną zbrodnię grozi mu do- wskutek bandyckiego zamachu,
Wypełnił do końca słowa borzu Łukasz Krebs. żywotni pobyt we więzieniu. został postrzelony policjant. Kil-
roty ślubowania W geście solidarności oraz – Nie potrafię iść na miej- ka minut późnej pojawiła się ko-
– Michał zawsze marzył ku czci policjanta w dniu pogrze- sce, gdzie doszło do tragedii. lejna wiadomość, której tak bar-
o służbie w Policji. Swoje pra- bu w samo południe policjanci Okna pozasłaniałyśmy roleta- dzo się baliśmy. Policjant poległ
gnienie spełnił w grudniu 2011 w całej Polsce włączyli sygna- mi, żeby nie widać było tego na służbie... – piszą organizato-
roku, wstępując w nasze szeregi. ły świetlne i dźwiękowe, by od- miejsca. To jest wielka trage- rzy zbiórki. – Michał oddał ży-
Był zawsze otwarty na potrze- dać hołd zmarłemu. Natomiast dia dla obu rodzin. Policjanta cie służbie. Pozostawił dwójkę
by innych, nigdy nie odmówił przed kościołem pw. Wniebo- i naszej. Myślimy z teściową pogrążonych w smutku rodzi-
pomocy. Był też znakomitym wzięcia Najświętszej Maryi Pan- o tym, prosimy o wybacze- ców, którzy jako osoby starsze,
i pewnym towarzyszem na służ- ny w Raciborzu, gdzie rozpoczę- Jak wspominają koledzy, zawsze marzył o służbie w Policji. nie. Kocham męża, moje ser- nie mogą już liczyć na pomoc
bie, pomocnym i gotowym po- ły się uroczystości, zgromadził Swoje pragnienie spełnił w grudniu 2011 roku. ce zostało rozdarte na pół... syna. Zwracamy się z prośbą do
święcić każdemu swój czas się tłum mieszkańców i poli- – mówi żona zabójcy policjan- was o wsparcie rodziny Micha-
– wspominają policjanci. Wcze- cjantów, a tam, gdzie Michał Morawiecki. - Racibórz żegna okolicznościach. Jego dokonania ta. Jak powiedziała w rozmo- ła w tym trudnym czasie – pisze
śniej Michał Kędzierski pra- Kędzierski został śmiertelnie dziś funkcjonariusza, dla którego i postawa pozostaną w naszej pa- wie z „Faktem” Urszula Ś., jej Społeczność Internetowa Poli-
cował w lokalnych mediach - postrzelony, zapalono dziesiąt- praca była prawdziwym powoła- mięci - napisał. świat zawalił się, gdy dowie- cjantów.
Radiu Vanessa i Raciborskiej ki zniczy. niem. Żegna człowieka wrażli- Michała Kędzierskiego działa się, że jej mąż może ni- Zbiórka trwa na stronie
Telewizji Kablowej. Jak mówią List do rodziny policjanta wego na potrzeby innych, go- wspominają także jego znajo- gdy nie wyjść z więzienia, bo https://pomagam.pl/kedzier-
jego koledzy, od zawsze intere- wystosował premier Mateusz towego nieść pomoc w każdych mi. – „Kędziorek”. Mówiłam do zabił człowieka, policjanta na skimichal.
Fot. Zuzanna Sczyrba

Pogrzeb miał charakter państwowy, a w uroczystości uczestniczył m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Przed kościołem natomiast zgromadził się tłum
mieszkańców i policjantów.

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 27 maja 2021, nr 5 (328) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – SPRAWY KONTROWERSYJNE REGION BEZPIECZEŃSTWO

POZEW, Ulice jak rwące rzeki


APEL DO PREMIERA, Wielu mieszkańców przyznało, że jeszcze nigdy nie widziało takiej wody w regionie.
PETYCJE NIESKUTECZNE

Fot. FB/Mieczysław Kieca


Fot. Forum Rozwoju Miast

W Zawadzie, w powiecie wodzisławskim, pod naporem wody osunęła się ziemia na boisku. Wraz z nią runęła wiata sportowa.
– Wartość pozwu, sporu samochodów w ruchu miejskim

Fot. FB/Gmina Krzyżanowice

Fot. FB/Gmina Krzyżanowice


jest niewymierna – jakość sprawia, że jakość życia jest do-
życia mieszkańców, bezpie- bra. Powyżej tej liczby miasta sta-
czeństwo, ochrona przed ha- ją się samochodowymi piekłami.
łasem i spalinami, ochrona To dlatego na zachodzie Europy
istniejącej zielonej przestrze- i w wielu miastach Polski roz-
ni, ochrona tej ulicy przed wija się komunikację miejską,
zalewem samochodów – pi- zazielenia ulice, likwiduje par-
szą mieszkańcy Raciborza. kingi, oddaje miasto pieszym
Pod petycjami dotyczącymi i rowerzystom – argumentują
przebudowy ul. Bema podpisa- swoje stanowisko raciborzanie.
ło się do tej pory w sumie ponad Jednym z przykładów takich
tysiąc mieszkańców Raciborza. miast jest Poznań. Na ul. Rybaki
Prosili oni prezydenta Dariusza w miejscu, gdzie niegdyś parko-
Polowego o zmianę ich zdaniem wały samochody, są zielone traw-
błędnego projektu. Nie odnio- niki i drzewa. Podobnie z ul. Jac-
sły one jednak skutku. Jak po- kowkiego. – Oddano przestrzeń
daje zaangażowany w sprawę pieszym i zieleni. Na ul. Bema ist- Problemem dla mieszkańców była nie tylko woda, ale również Woda dała się we znaki również mieszkańcom Zawady, tam
raciborski ekolog i społecznik niejące trawniki chce się bezpow- błoto, które zostało naniesione z pól. Na zdjęciu ulica Główna duże straty poniosła szkółka drzew i krzewów ozdobnych.
Bogusław Siwak, do sądu zo- rotnie zabetonować i zamienić je w Krzyżanowicach i jej fatalny stan w piątek 14 maja. Na zdjęciu stan z 14 maja.
stał złożony pozew. – Prosili- na zupełnie zbędną zatokę par-
śmy równocześnie prezydenta kingową, która nie da ani jedne- katarzyna cichoń cm - mówi nam pani Małgo- poprosili o pomoc w usuwa- lderu i dla takiego obiektu
o niepodpisywanie umowy z fir- go miejsca parkingowego więcej. rzata z Krzyżanowic. niu skutków nawałnicy. Do zostały uzyskane konieczne
mą remontową. Niestety, 5 ma- W Poznaniu czy Krakowie moż- Kilka godzin ulewnych Państwowe Gospodar- akcji włączyli się przyjaciele decyzje na realizację inwe-
ja dowiedzieliśmy się, że mimo na sadzić przy drogach drzewa deszczów poskutkowało pod- stwo Wodne podaje, że 13 i rodzina, ale także pracow- stycji. W obecnych przeni-
naszych wielu, petycji, monitów, do gruntu. W Raciborzu władze topieniami w powiecie wo- maja w powiecie racibor- nicy, strażacy i mieszkańcy kających się coraz dłuższych
maili, pism i próśb pan Dariusz twierdzą, że nie można – komen- dzisławskim i raciborskim. skim w ciągu trzech godzin Krzyżanowic. Także budynek okresach suchych oraz inten-
Polowy podpisał zaraz po dłu- tują autorzy pozwu. Pierwszy deszcz zaskoczył spadło tyle wody, ile zwykle Urzędu Gminy poniósł stra- sywnych opadów, grożących
gim majowym weekendzie umo- Zazieleni się także ul. Staro- mieszkańców 12 maja, dzień spada w ciągu 24 godzin mia- ty, bowiem i do niego wdarła wezbraniami, Wody Polskie
wę na realizację przebudowy tej wiślna w Krakowie. – Projekt tej później żywioł ponownie dał rowego opadu. Sytuację po- się woda. W Zawadzie znisz- przystąpiły do opracowania
drogi – mówią inicjatorzy akcji. ulicy będzie realizowany na proś- się we znaki. W powiecie ra- garszały masy błota niesione czeniu uległa wiata sportowa, kompleksowego wykorzy-
Raciborzanie przypomnie- bę mieszkańców Krakowa. To ciborskim najbardziej ucier- przez spływającą wodę z pól. która wraz z ziemią osunęła stania potencjału zbiorni-
li także, że kilka miesięcy temu oni prosili, aby zamienić dwukie- piały gmina Krzyżanowice, - Przepompownie Lubomia się z terenu boiska. ka Racibórz. Naturalnie przy
zawiadomili o pozwie premiera runkową ulicę na jednokierunko- a także Borucin i Krzanowice. i Buków podjęły pracę, prze- zachowaniu walorów środowi-
Mateusza Morawieckiego, po- wą i zazielenić ją trawą i drzewa- W powiedzie wodzisławskim rzucając wodę ze zbiorników Co z tym zbiornikiem? skowych - odpowiadają przed-
nieważ to on miał zdecydować, mi. Władze Krakowa posłuchały skutki opadów odczuły Zawa- posadowionych w sąsiedztwie Podtopienia sprawiły, że stawiciele instytucji. Dalej
czy dofinansuje tą przebudowę. – mieszkańców. Zyskane 5 m sze- da, Radlin II, Jedłownik, Lu- polderu Racibórz Dolny do je- mieszkańcy po raz kolejny tłumaczą, że okresowe prze-
Niestety, pan premier przyznał to rokości obsieje się trawą i obsa- bomia czy Rydułtowy. go czaszy i koryta rzeki Odry, zadają sobie pytanie o funk- chwytywanie nadmiaru wód
dofinansowanie. Ten remont jest dzi się drzewami. W Raciborzu Strażacy z powiatu ra- jednak zbiornik Lubomia nie cję nowo otwartego zbiorni- z koryta rzeki Odry jest jak
pod hasłem poprawy bezpieczeń- władze nie chcą się zgodzić, aby ciborskiego z 13 na 14 maja wypełnił się nawet w połowie. ka Racibórz Dolny. - Dlacze- najbardziej możliwe i właśnie
stwa, jednak zamiast poprawić nawet uliczkę Bema przy parku (w ciągu doby) odnotowali Świadczy to o intensywności go Racibórz nie zbiera wody, po to powstał ten największy
bezpieczeństwo, zdaniem eks- i przedszkolu dla ograniczenia 123 interwencje. Najwięcej punktowego opadu - mówią żeby ją retencjonować na po- w kraju suchy zbiornik prze-
perta i naszym zdaniem, znacz- ruchu zamienić na jednokierun- w gminie Krzyżanowice. To przedstawiciele PGW. lderze i zatrzymać lokalnie ciwpowodziowy. - Jest on jed-
nie je pogorszy, a ulica stanie się kową. W Raciborzu prezydenta tam sytuacja była najtrud- w gruncie? - zapytał pan Woj- nak obiektem strategicznym
bardzo uciążliwa dla całej okoli- i władze miasta o wiele spraw od niejsza. Ulica Główna za- Bilans strat tek. Wody Polskie w odpowie- służącym przechwytywaniu
cy poprzez znaczny wzrost ruchu, ponad roku prosi kilkaset miesz- mieniła się w rwącą rzekę, 12 maja wieczorem dzi na pytanie przypominają, fal katastrofalnych przy speł-
hałasu, spalin ilości i prędkości kańców, w tym o samą ulicę Be- błyskawicznie wdzierając się w wyniku intensywnego desz- że polder Racibórz Dolny jest nieniu określonych przepły-
pojazdów – tłumaczą. ma w osobnej petycji ponad 300 do domów mieszkańców. Si- czu zniszczeniu uległy tory na zbiornikiem suchym, tylko wów w rzece Odrze. Zbiorniki
W pozwie autorzy wnoszą osób, jednak nikt z tutejszych ła wody porywała nawet ta- szlaku Wodzisław Śląski – Ol- przeciwpowodziowym. - Mo- takie jak ten nie są stworzone
o „zabezpieczenie swoich praw: władz nie chce nas mieszkańców bliczki rejestracyjne, które za na linii Rybnik – Chałupki. że zatrzymywać nadmiar wód do przechwytywania każdego
prawa do bezpieczeństwa, prawa słuchać – piszą raciborzanie. po kilku dniach znajdowa- Służby techniczne stwierdziły Odry tylko przy dużych prze- deszczu. Wówczas byłyby nie-
do spokoju i ciszy, prawa do czy- Jak twierdzi Tomasz Tosza, li mieszkańcy. Wielu z nich tam podmycie toru. - Napra- pływach, grożących powodzią skuteczne, a ich działanie nie
stego powietrza, prawa do przy- dyrektor MZDiM w Jaworznie, w mediach społecznościo- wy wymagały urządzenia ste- na terenach poniżej polderu. przyczyniłoby się do poprawy
jaznego miasta wśród zieleni dla na ul. Bema po przebudowie bę- wych publikowało zdjęciach rowania ruchem kolejowym. Miało to miejsce w paździer- sytuacji. Należy pamiętać, że
pieszych i rowerzystów, prawa do dą ginąć ludzie. – Widząc tę uli- tych, które znaleźli w swojej Konieczne było udrożnienie niku ubiegłego roku, kiedy zbiornik ma na celu zniwelo-
spokoju i czystego powietrza dla cę, moją pierwszą myślą było, co okolicy. rowów odwadniających, prze- ochronił miejscowości w wo- wanie, spłaszczenie dużej fali,
odpoczywających w parku Roth, by tu można było zawęzić jesz- pustów, odbudowa i naprawa jewództwie śląskim, opolskim której powstanie jest progno-
prawa do spokoju i czystego po- cze bardziej. Poszerzenie ulicy Zalało w mgnieniu oka podtorza. Roboty były wykony- i dolnośląskim. Pierwot- zowane zgodnie z zapowie-
wietrza dla dzieci z przedszkola doprowadzi do radykalnego po- Woda pojawiła się w za- wane w trudnych warunkach, nie zbiornik Racibórz pla- dziami służb meteo. Wyko-
przy ulicy Bema prawa do życia gorszenia bezpieczeństwa. Jeśli sadzie znikąd. Wystarczyło w przekopie. Dojazd na miej- nowany był jako wielofunk- rzystanie zbiornika w sytuacji
wśród zieleni”. – Wartość pozwu, będzie równy asfalt, to zwiększą zaledwie kilka godzin opa- sce był możliwy tylko torem – cyjny - i przecipowodziowy, każdego deszczu uniemoż-
sporu jest niewymierna – jakość się prędkości. Przy przedszko- dów, aby doszło do podto- wyjaśniła Katarzyna Głowacka i retencyjny - przeciwsuszo- liwiłoby jego użycie w razie
życia mieszkańców, bezpieczeń- lu można by zrobić wyniesione pień. - Woda pojawiła się z zespołu prasowego PLK. wy. Jednak ta koncepcja nie opadu powodującego ryzyko
stwo, ochrona przed hałasem przejście dla pieszych. Nie bu- w przeciągu pół godziny. Wi- W Krzyżanowicach deszcz spotkała się ze zrozumieniem katastrofalnej powodzi, gdyż
i spalinami, ochrona istniejącej dowałbym zatoki – samochody dzieliśmy, że zaczyna podta- wyrządził wiele szkód w re- i przychylnością niektórych wcześniej spiętrzona woda
zielonej przestrzeni, ochrona tej parkujące na jezdni spowalniają piać sąsiadów, a za chwilę stauracji i clubie Magic. Wo- organizacji społecznych – in- wykorzystałaby rezerwę po-
ulicy przed zalewem samocho- ruch. Ta ulica ma być kameralna woda stała już na naszym da wraz z błotem wdarły się formują Wody Polskie. - Jesz- wodziową i tym samym zagro-
dów – piszą. – ocenia. podwórku. Na szczęście nie do restauracji, sali przyjęć cze na etapie projektowania żenie dla mieszkańców byłoby
– Są międzynarodowe ba- przedostała się do domu, ale i dyskoteki. Właściciele za zdecydowano, że zbiornik zo- jeszcze większe - wyjaśniają
dania stwierdzające, że do 25% kp na zewnątrz było z 40, do 50 pośrednictwem Facebooka stał ograniczony do roli po- Wody Polskie.
4 Publicystyka 27 maja 2021, nr 5 (328) << GazetaInformator.pl
REGION EKOLOGIA

Wołanie ziemi i wołanie ubogich nie mogą już dłużej trwać


– Ziemia, na której żyjemy, staje się mniej bogata i piękna, jest coraz bardziej szara, podczas gdy rozwój technologii
i ofert konsumpcji nieustannie w sposób nieograniczony posuwa się naprzód – podkreśla papież Franciszek.

Fot. Alicja Świerczyńska

Fot. Zuzanna Sczyrba

Fot. Adam Rokosz


Z okazji Dnia Ziemi studenckie koło naukowe FOTON działające w PWSZ Racibórz zorganizowało wirtualną wystawę fotografii pt. „W hołdzie Ziemi”. Swoje zdjęcia prezentowali zarów-
no obecni studenci i członkowie FOTON-u, jak i absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: Jessica Badura, Marlena Golijasz, Anna Grzenik, Magdalena
Jaskot, Maciej Maciejewski, Aleksander Moskwa, Zuzanna Sczyrba, Patrycja i Michał Sobczykowie, Alicja Świerczyńska, Adam Rokosz OP i Sabina Wyskiel wraz z opiekunem nauko-
wym koła dr Gabrielą Habrom-Rokosz.

katarzyna przypadło uwagę na konieczność reduk- dostęp do wody pitnej i bez- ją własne interesy narodowe już dłużej trwać – powiedział To najpoważniejsza przyczy-
cji emisji m.in. dwutlenku piecznej jest istotnym, funda- niż globalne dobro wspólne. papież Franciszek. na środowiskowa wielu cho-
Papież Franciszek zaprosił węgla poprzez zastępowanie mentalnym i powszechnym Z okazji Tygodnia Laudato Kolejnym przedsięwzięciem rób psychicznych i fizycznych
katolików na całym świecie do paliw kopalnych i rozwijanie prawem człowieka. si’ Światowy Ruch Katolików związanym z ochroną przyro- oraz przedwczesnych zgonów,
świętowania Tygodnia Lau- odnawialnych źródeł energii. W encyklice dużo miej- na rzecz Środowiska zachę- dy jest Europejski Zielony Ty- zwłaszcza dzieci, osób obciążo-
dato si’ 2021, który odbył się Zauważa on, że ludzie dora- sca papież poświęcił kwestii cał do włączenia się w lokal- dzień. To największa w Europie nych innymi schorzeniami oraz
w dniach 16-24 maja. „Lauda- stali, myśląc, że są właścicie- roślinnych i zwierzęcych or- ne inicjatywy organizowane doroczna konferencja na temat osób starszych – przekonuje
to si’” to jego druga encyklika lami i rządcami Ziemi upraw- ganizmów modyfikowanych przez parafie oraz do wzięcia polityki ochrony środowiska KE. Zanieczyszczenie środowi-
określana jako zielona ency- nionymi do jej ograbienia. genetycznie, przyznając, że udziału w spotkaniach online. stanowiąca okazję do wymia- ska jest także jednym z głów-
klika. Wpłynęła ona na wspól- Teraz zaś, jak podkreśla, uci- trudno wydać osąd na ich te- W programie znalazła się de- ny pomysłów i sprawdzonych nych powodów utraty różno-
noty katolickie, zachęcając do skana i zdewastowana Ziemia mat. Zabrzmiał tam również bata online przygotowana rzez praktyk przez przedstawicie- rodności biologicznej. Jednak
działania przeciwko kryzysowi jęczy i wzdycha, a z nią jęczą mocny apel o przekształcenie Centrum Myśli Jana Pawła II li administracji państwowej, zanieczyszczeniu można zapo-
ekologicznemu i klimatyczne- wszyscy porzuceni tego świa- modelu globalnego rozwo- pt. „Zielony konserwatyzm czy przemysłu, organizacji pozarzą- biegać. – Unijny plan działania
mu. Celem przedsięwzięcia ta. – Ziemia, na której żyjemy, ju, refleksję nad sensem go- zielona rewolucja? Odpowiedź dowych, środowisk akademic- na rzecz osiągnięcia zerowego
jest uwrażliwienie katolików staje się mniej bogata i piękna, spodarki i jej celami. Franci- młodych na kryzys klimatycz- kich i mediów. Wydarzenie or- poziomu zanieczyszczeń to dzia-
na całym świecie na “wołanie jest coraz bardziej szara, pod- szek uważa, że zmniejszenie ny”. Kilka tematycznych webi- ganizowane jest przez Komisję łanie o kluczowym znaczeniu
ziemi i krzyk ubogich” oraz czas gdy rozwój technologii emisji gazów cieplarnianych narów przygotował też Świa- Europejską. W tym roku będzie w ramach Europejskiego Zielo-
wskazanie Kościołowi kon- i ofert konsumpcji nieustan- wymaga uczciwości, odwagi towy Ruch Katolików na rzecz przebiegać pod hasłem „Zero nego Ładu. Pomoże ono stwo-
kretnych sposobów na wcie- nie w sposób nieograniczony i odpowiedzialności, w szcze- Środowiska. zanieczyszczeń to zdrowsi ludzie rzyć nietoksyczne środowisko
lanie w życie przesłania ency- posuwa się naprzód – pod- gólności od krajów najpotęż- – Jaki świat chcemy pozo- i zdrowsza planeta”. w całej UE dzięki lepszemu mo-
kliki – zaczynając od własnej kreśla papież. – Łudzimy się, niejszych i najbardziej zanie- stawić tym, którzy przyjdą po – Zanieczyszczenie śro- nitorowaniu, raportowaniu oraz
parafii. iż możemy zastąpić piękno – czyszczających. Ubolewa, że nas, dzieciom, które rosną? dowiska ma wpływ na każde- zapobieganiu i przeciwdziałaniu
W liczącym ponad 190 niezastępowalne i niemożliwe międzynarodowe negocjacje Odnawiam moje pilne wezwa- go z nas – poprzez powietrze, zanieczyszczeniom pochodzą-
stron dokumencie papież do odzyskania – innym pięk- nie mogą znacząco postępo- nie, aby odpowiedzieć na kry- którym oddychamy, wodę, cym z powietrza, wody, gleby
Franciszek apeluje o ekolo- nem – stworzonym przez nas wać z powodu stanowiska zys ekologiczny. Wołanie zie- którą pijemy, i glebę, na któ- i towarów konsumpcyjnych –
giczne nawrócenie. Zwraca – pisze. Przypomina także, że krajów, które wyżej stawia- mi i wołanie ubogich nie mogą rej uprawiamy naszą żywność. podkreśla KE.

Las WIDOK – przygnębiające cmentarzysko drzew

Fot. Ireneusz Burek

Do Redakcji wpłynęło zapytanie Czytelnika o wycinkę drzew w lesie WIDOK (Nadleśnictwo Rybnik).

Przekazaliśmy pytania do Nadleśnictwa:


- co ma na celu wycinka? - czy to usuwanie starego drzewostanu? (wydaje się, że część drzew jest zdrowa. Jednocześnie wiele starych drzew powalonych przez siły natury nie jest uprzątnięta);
- czy wycinka związana jest z planowaną budową (drogi leśnej)? - jaki obszar obejmuje wycinka lub wspomniane prace i do kiedy będzie trwała?
Prezentujemy zdjęcia z miejsca, o którym mowa w liście do redakcji. To las tuż nad działkami rekreacyjnymi na wysokości drogi Racibórz – Lubomia.  
Na dzień wydania gazety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. i
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 5/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 27 maja 2021 nr 5 (328)
REGION RYNEK PRACY

Fot. Ireneusz Burek


Łączymy siły na polu rynku pracy
Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
wspólnie podejmą się wyzwań wynikających z transformacji górnictwa.
IRENEUSZ BUREK roli górniczych związków zawodo- Instytucjonalną formą dialogu Celem zawartego porozumienia pomiędzy Śląskim Porozumieniem Gospodarczym ŚLĄSK.ONLINE oraz Sto-
wych w transformacji. Organizacje społecznego prowadzonego na warzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce jest w szczególności długofalowe pogłębianie współpracy, wymiana
W planach województwa ślą- związkowe są ogniwem umiejsco- poziomie samorządu regionalne- doświadczeń w zakresie kapitału społecznego i zasobów rynku pracy w regionach dotkniętych skutkami trans-
skiego duży nacisk kładzie się na wionym najbliżej pracowników go są Wojewódzkie Rady Dialogu formacji górniczej.
dbałość o dostarczanie rzetelnych górnictwa. Społecznego, w których uczestni- Partnerzy umowy zakładają, że dzięki systematycznej wymianie informacji w zakresie podejmowanych
i aktualnych informacji pracowni- Aby jednak wykorzystać sieć czą władze regionalne (Marszałek działań zmierzać będą w kierunku wzmacniania zasobów rynku pracy i kapitału społecznego na terenie gmin
kom na temat zasad i przebiegu relacji między pracownikami w ce- Województwa i Wojewoda wraz dotkniętych skutkami transformacji górnictwa oraz depopulacji. W najbliższej przyszłości planowane są działania
transformacji górnictwa. Kluczo- lu skutecznej komunikacji, trzeba z przedstawicielami), organizacje informacyjne w zakresie definiowania potrzeb w obszarze zmian kwalifikacji pracowników oraz zakresu możli-
wym zadaniem włączenia intere- wpierw ugruntować merytorycz- związkowe (NSZZ „Solidarność”,
wego wsparcia gmin górniczych w Procesie Sprawiedliwej Transformacji (społecznej, ekologicznej, przemysłowej,
sariuszy społecznych jest nie tylko ną wiedzę, opracować ją i dopiero Ogólnopolskie Porozumienie
rozpoznanie oczekiwań i potrzeb wówczas przekazywać ją w postaci Związków Zawodowych i Forum kulturalno-obyczajowej).
stron tego procesu, ale przede kompleksowej oferty instrumen- Związków Zawodowych) oraz pra- Na zdjęciach podpisujący umowę; ze strony Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE Prezes
wszystkim rzetelna komunikacja, tów wsparcia lub ofert pracy dla codawcy (Konfederacja Lewiatan, Zarządu Ireneusz Burek oraz ze strony Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce Przewodnicząca
wspomagająca proces adaptacji pracowników górnictwa. Związek Rzemiosła Polskiego, Pra- Zarządu Anna Hetman.
do zmian zachodzących w otocze- Wyzwaniem organizacyjnym codawcy RP, Business Centre Club,
niu, w tym w szczególności okre- najbliższego okresu jest zatem two- Związek Przedsiębiorców). Rady przebiegać w drodze bezpośred- a nawet ją zwiększyć, potrzebne bę- ków kryzysu gospodarczego spo-
ślenie nowych kierunków rozwoju rzenie solidnych punktów informa- stanowią organ konsultacyjny oraz nich spotkań i debat lub być prowa- dą: silna koordynacja procesu trans- wodowanego pandemią. Raport
regionu, propagowanie i wdrażanie cyjnych i konsultacyjnych w oto- platformę dla prezentacji stanowisk dzona w formie powtarzalnych ba- formacji przez samorząd regionalny Fundacji WWF Polska wskazuje na
w gminach górniczych idei ekoro- czeniu miejsc pracy dla wszystkich i godzenia interesów pracodaw- dań ankietowych realizowanych na oraz wsparcie rządowe w zakresie takie działalności alternatywne,
zwoju oraz programów rewitalizacji osób zainteresowanych możliwo- ców i pracowników. stałej grupie respondentów. W obu lokalizowania w regionie strategicz- które w szczególności warto rozwi-
obszarów zdegradowanych działal- ściami przyszłych zmian zatrud- Za Raportem Fundacji WWF przypadkach działania poprzedzo- nych inwestycji, generujących sta- jać w województwie śląskim w za-
nością górniczą. nienia. Tym samym, w procesie Polska można podać: Postulat ne są działaniami edukacyjnymi, co bilne i dobrze płatne miejsca pracy. stępstwie górniczych miejsc pracy
uzgodnionego wygaszania bran- zwiększenia aktywności społeczno- wzmacnia zaangażowanie miesz- Kluczowa jest też współpraca mię- jak budownictwo, przemysł prze-
Terytorialny Plan ży górniczej, instytucje otoczenia ści lokalnych w kształtowaniu pla- kańców w sprawy lokalne. dzy samorządami, spółkami ener- twórczy, energetykę, logistykę oraz
Sprawiedliwej Transformacji biznesu i rynku pracy wraz z praco- nów transformacji wymaga przy- getycznymi, rządem i związkami rekultywację.
W styczniowym raporcie „Kie- dawcami oraz strukturami związ- gotowania tego procesu zarówno Edukacja kluczowym ogniwem zawodowymi. Naturalne przejścia Samorząd województwa bę-
runki Terytorialnego Planu Spra- ków zawodowych powinny wspie- pod względem organizacji dialo- W procesie organizacji i zarzą- pracowników górnictwa na emery- dzie z pewnością silnym koordy-
wiedliwej Transformacji i Rozwo- rać pracowników zamykanych gu z organizacjami pozarządowy- dzania panelami obywatelskimi turę będą istotnym instrumentem natorem procesu transformacji. Re-
ju dla Województwa Śląskiego” kopalń (i firm zależnych od nich) mi, jak i tworzenia warunków dla z władzami samorządowymi po- łagodzenia skutków transformacji, gion powinien odgrywać wiodącą
opracowanego dla Fundacji WWF w przejściu do innej branży oraz aktywności obywatelskiej. Reko- winny współpracować instytucje ale w perspektywie 2030 roku nie rolę w opracowaniu i wdrażaniu
Polska w ramach projektu „Regio- samych firm, które będą się prze- mendowaną techniką, która może edukacyjne, ośrodki szkoleniowe wystarczą, by uniknąć redukcji za- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
ny i gminy na rzecz sprawiedliwej kształcać. W szczególności ważne rozszerzyć zakres partycypacji spo- oraz uczelnie wyższe. Działania takie trudnienia. Transformacji, a także będzie miał
transformacji” w ramach Europej- jest tworzenie warunków dla akty- łecznej oraz wykorzystanie poten- powinny być obowiązkowym ogni- W perspektywie do 2030 roku, wpływ na inne programy inwesty-
skiej Inicjatywy na rzecz Ochrony wizacji rynku zatrudnienia poprzez cjału obywateli jest organizowanie wem dla wzmocnienia współpracy zmian kwalifikacji lub działań osło- cyjne oraz działania instytucji za-
Klimatu (EUKI) Niemieckiego Fe- tworzenie nowych miejsc pracy paneli obywatelskich. Technika do- samorządów i pracodawców z jed- nowych będzie wymagać nawet 13 leżnych od poziomu rządowego.
deralnego Ministerstwa Środowi- w gminach górniczych oraz pomo- starcza władzom samorządowym nostkami edukacyjnymi w regionie. tys. osób w samym tylko górnictwie. Równolegle region powinien roz-
ska, Ochrony Przyrody i Bezpie- cy pracownikom, w tym pośrednio wiedzy o realnych problemach lo- Natomiast w firmach zależnych od wijać własne instrumenty rozwoju
czeństwa Reaktorów Atomowych poprzez wsparcie pracodawców kalnej społeczności oraz wzmacnia Perspektywa dla Instytucji górnictwa kilkanaście tysięcy kolej- z wykorzystaniem spółek samorzą-
(BMU) czytamy m.in.: - W procesie zatrudniających osoby zagrożone poczucie wpływu i współuczestnic- Otoczenia Biznesu nych będzie wymagało zwolnień dowych takich jak Śląski Fundusz
restrukturyzacji i transformacji gór- utratą pracy, koniecznością zmiany twa mieszkańców w ważnych dla Transformacja rozumiana ja- z dotychczasowych stanowisk pra- Rozwoju, Fundusz Górnośląski oraz
nictwa węgla kamiennego postu- zawodu, uzyskaniem nowych kwa- nich decyzjach. Panel obywatelski ko zmiana profilu gospodarcze- cy. Reasumując, nawet 30 tys. osób innych, powiązanych instytucji.
lat włączania w proces decyzyjny lifikacji. Samorządy oraz Instytucje pozwala nawiązać dialog z gro- go trwa w województwie śląskim będzie wymagało wsparcia w wy-
pracowników restrukturyzowa- Otoczenia Biznesu muszą stawiać nem mieszkańców, wyrażających już 30 lat. Obecny moment można niku transformacji w wojewódz- Integracja i współpraca
nych sektorów jest częściowo reali- sobie za cel również organizację różnorodne grupy społeczne, po- nazwać jego punktem zwrotnym. twie śląskim. Warto też mieć na Oto szeroki zakres zagadnienia
zowany poprzez udział związków pomocy bezpośredniej pracowni- glądy i interesy. Podstawową zale- Przyspieszenie procesu odchodze- względzie skutki dla pracowników jaki stał się podbudową podpisanej
zawodowych w negocjacjach nad kom w zakresie rekrutacji na nowe tą panelu jest zachowanie repre- nia od paliw kopalnych i dynamicz- zatrudnionych w innych branżach kilka tygodni temu umowy o współ-
kierunkami i tempem zmian sek- miejsca pracy. zentatywności uczestników, która ny rozwój technologii mniej emi- gospodarki, w których może dojść pracy pomiędzy Śląskim Porozu-
torowych. (...) Ważnym elementem jest zmienna w zależności od dys- syjnych wywierają presję na rynek do załamania rynku w wyniku obni- mieniem Gospodarczym ŚLĄSK.
dialogu, a jednocześnie poważ- Wojewódzka Rada Dialogu Spo- kutowanego problemu. Organiza- pracy i regionalną gospodarkę. Aby żonej konsumpcji, która towarzyszy ONLINE oraz Stowarzyszeniem
nym wyzwaniem, jest redefinicja łecznego cja panelu obywatelskiego może utrzymać konkurencyjność regionu, wzrostowi bezrobocia a także skut- Gmin Górniczych w Polsce.
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 27 maja 2021, nr 5 (328)

R E K L A M A

ZA P Y TA J O ka sy fi sk a ln e o n -l in e
234”
nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

KASY FISKALNE ONLINE Z TERMINALEM PŁATNICZYM

Kasy ELZAB ONLINE i płatności bezgotówkowe

Kasy ELZAB ONLINE ( K10, Mini oraz Jota) współpracują nie tylko
z terminalami płatniczymi, ale także z PIN Padami PayTel. To
bardzo wygodne rozwiązanie w korzystniej cenie.

PIN Pad podłączamy do kas ONLINE z wykorzystaniem kabla


USB, co pozwala zredukować ilość kabli. PIN Pad na stałe znajduje
się blisko klienta, co umożliwia jeszcze szybszą płatność kartą,
zbliżeniowo lub za pomocą kodu PIN.

PIN Pad za 0 zł przez pierwszy rok użytkowania (korzystając


z programu Polska Bezgotówkowa). Kasy ELZAB ONLINE
posiadają różne moduły komunikacyjne, a tym samym
udostępniają pełną elastyczność łączności kas z serwerami
rozliczeniowymi VISA/Mastercard.

POSNET POSPAY ONLINE

Pospay Online to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalności kasy, drukarki


fiskalnej i terminala płatniczego.

Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay Online to znakomity wybór dla małych


sklepów, punktów handlowych na bazarkach, mobilnych punktów
gastronomicznych, salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy
kancelarii prawnych, ale także dla trenerów personalnych, serwisantów czy
dostawców. Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i mobilność.

Największa oferta kas fiskalnych dla:


fryzjerów, kosmetyczek, salonów fitness,
firm budowlanych, lekarzy, prawników

Więcej na softib.pl
integracja 27 maja 2021, nr 5 (328) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION ZDROWIE

Ważna praca (Jana) Materaca


Twój materac to twoje zdrowie, a twoje zdrowie jest twoim największym atutem.

A gdyby było możliwe być Takie nierówności powo- prawdę denerwujące, jednak Gdzie szukać pomocy? łóżko nie zagwarantują ci zdro- naszego doradcy. Jan Materac to
dwa razy bardziej wydajnym dują, że nie będziesz w stanie to nie tylko kwestia estetyczna. Jeśli doświadczasz którego- wego snu tylko dlatego, że są nie tylko sklep, to Twój doradca
w pracy? Wstawać rano w dobrym łatwo zmienić pozycji w czasie Być może też jesteś w grupie kolwiek z powyższych skutków nowe. W naszym sklepie poka- w zakresie dobrego snu.
humorze? Już widzę jak złościsz snu, zmuszając się do spania ludzi obwiniających o chrapa- ubocznych niewłaściwego mate- żemy ci produkty, których sami Stawiamy na wyroby polskiej
się czytając te słowa, bo prawdo- w niezręcznej pozie, która bę- nie swoje niewygodne podusz- raca, zdecydowanie nadszedł czas, używamy. Materace, które po- firmy Janpol, od 30 lat produku-
podobnie u ciebie wygląda to cał- dzie nadwyrężać mięśnie. Na co ki, czy zmęczenie. A tymcza- aby go wymienić na nowy. zwoliły nam i naszym rodzinom jącej najwyższej jakości matera-
kiem inaczej. dzień możesz tego nie zauwa- sem chrapaniu może również No tak, tylko co robić skoro cieszyć się beztroskim snem. Po- ce oraz szczególne akcesoria do
Całą noc przewracasz się żyć, ale na dłuższą metę takie sprzyjać stary materac, gdy odwiedzenie sklepu z materacami ściel, w której czujemy się znów spania.
z boku na bok. Czujesz się bardziej spanie nie tylko spowoduje za- przestaje być wystarczająco czy łóżkami to zadanie niczym wy- jak podczas najlepszego urlopu Jeśli nadal marzysz o wygod-
zmęczony, niż przed pójściem burzenia snu, ale także wpłynie twardy. Kiedy twoja głowa nie prawa po świętego Graala? Szcze- w życiu. Wyjątkowości snu do- nym łóżku i pościeli hotelowej,
spać. na twój kręgosłup, prowadząc jest odpowiednio podparta, gólnie, gdy rynek nie przestaje być pełni wyjątkowa kołdra obciąże- w których spałeś podczas swoich
do regularnych bólów pleców. drogi oddechowe są częściowo zalewany coraz nowszymi rozwią- niowa, która wyciszy skołatane wyjątkowych wakacji, daj nam
Skąd się biorą problemy? Niestety to nie wszystko. zablokowane, a ty budzisz ca- zaniami - ponoć wyłącznie najlep- nerwy i pozwoli ci zapaść w bez- możliwość spełnienia twoich ma-
Czy wiesz, że przyczyną takie- ły dom nieregularną symfonią szymi. Spędzasz w łóżku 1/3 życia troski, spokojny sen. A może rzeń. Umów rozmowę z naszym
go stanu rzeczy prawdopodobnie Bezsenność chrapliwych dźwięków. - jak chcesz spędzić to życie? Z bo- szukasz dla siebie szczególnego konsultantem i przywieź do do-
jest twój materac? Zamiast za- Czy miewasz trudności ze lącym kręgosłupem, bólem głowy łóżka? Świetnie trafiłeś. Z przy- mu wygodę i luksus.
pewniać ci odpowiednie podpar- snem? Cóż, to może być kolejny Otyłość o poranku i perspektywą kolejne- jemnością wysłuchamy cię i do-
cie, wzmacnia złą pozycję, którą znak, że śpisz na złym materacu. Do listy skutków ubocz- go nieudanego dnia? bierzemy najlepsze rozwiązanie.
przyjmujesz we śnie. Stąd biorą Gdy nie wysypiasz się przez jedną nych niewłaściwego matera-
się twoje kłopoty. Dlatego bu- lub dwie noce, jest to jeszcze do ca dodaj jeszcze otyłość. Brak Przywróćmy nocy moc! Wybraliśmy najlepszych,
dzisz się jakbyś w ogóle nie spał. zniesienia. Jednak gdy notorycz- wystarczającej ilości snu może Przecież nie musi tak być! żeby było ci najlepiej
nie pozbawiasz się możliwości spowodować nieoczekiwane Możesz być zawsze wypoczęty, Wymiana materaca może Jan Materac
Materac - wróg, nocnej regeneracji, może to po- zmiany wagi. Kiedy śpisz, twój wyspany, a wieczorne kładze- być naprawdę męcząca. Porusza-
czy przyjaciel? wodować poważne konsekwen- metabolizm wzrasta, a zatem nie się do łóżka traktować jak nie się po sklepach i stronach in- ul. Targowa 5,
Przewlekły ból pleców to jed- cje zdrowotne. Takie regularne spalasz większą ilość kalorii. Je- przyjemny rytuał na zakończe- ternetowych, debata czy wybrać 44-300 Wodzisław Śląski
na z najczęściej odczuwanych do- zarywanie nocy spowoduje też śli jednak brakuje ci wystarcza- nie dnia. Kto ci broni czuć się jak piankę czy sprężyny. Określanie
legliwości podczas snu. Myślisz, że senność w ciągu dnia, brak jasno- jącej ilości snu, tempo metabo- w reklamie pościeli - uśmiechnię- najlepszego rozmiaru materaca tel. +48 508 063 936
to wina źle przybranej w czasie snu ści myślenia i wahania nastroju. lizmu spada. Pewnie domyślasz ty i zadowolony? i kwoty do wydania - wszystko to
pozycji? Coś w tym jest, ponieważ się co dzieje się dalej. Jeśli nie- może sprawić, że poczujesz się... info@janmaterac.pl
materac z czasem zaczyna opadać Chrapanie dosypianie stanie się rutyną, Spokojnie - pomożemy zmęczony. Świetnie to rozumie- www.janmaterac.pl
pośrodku, powodując utratę swo- I jeszcze chrapanie - zmo- masz spore szanse na przybra- ci we wszystkim my. Dlatego zostaw stres i po-
ich podtrzymujących właściwości. ra mężów i żon. Może być na- nie na wadze. Pierwszy lepszy materac czy stępuj zgodnie ze wskazówkami Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 27 maja 2021, nr 5 (328) rynek pracy
REGION RYNEK PRACY

Fot. freepik.com
Kogo nie potrzebuje rynek pracy?
Pandemia sprawiła, że niektóre zawody znikają.
DOMINIKA KREBS określenie procentowej prognozy ników, zaś 36 proc. twierdzi iż Barometr zawodów by chętne do pracy osoby mogły i śląskim. Lepiej w skali miesiąca
netto, będącej różnicą między od- jeszcze trudniej nauczyć ich po- Deficyt od 2015 roku wg Ba- znaleźć zatrudnienie. Podobnie wypadły województwa o niższej
Pandemia przyczyniła się setkiem firm planujących wzrost trzebnych umiejętności miękkich. rometru Zawodów utrzymuje się jak w poprzednich latach naj- liczbie odnotowanych zakażeń,
do zmian na rynku pracy. Sek- zatrudnienia, a tymi którzy pro- Kandydatów można podzie- w sześciu zawodach branży bu- większych trudności w poszuki- zaś gorzej te, które odnotowały
tory, które ulegają rozwojowi gnozują redukcję etatów w wyni- lić na tych, którzy mają wysoką dowlanej - dekarze i blacharze waniu pracy mogą spodziewać największą liczbę potwierdzo-
i w których niezbędni są specjali- ku automatyzacji. i niską ocenę. W pierwszej grupie budowlani, murarze i tynkarze, się ekonomiści. nych zakażeń.
ści, szybciej wracają na właściwe W 2018 roku przedsiębior- pracowników o wysokiej ocenie operatorzy i mechanicy sprzętu Liczba ofert pracy skierowa-
tory. W obliczu pandemii 35 proc. stwa z branży administracji odno- znajdują się osoby które stawiają do robót ziemnych, pracownicy Przybyło ofert pracy nych do osób z wykształceniem
firm decyduje się na przyspiesze- towały wynik -9 proc, a obecnie sobie wyzwania, by rozwinąć no- robót wykończeniowych w bu- Opublikowano, przez Kate- w naukach społecznych i praw-
nie decyzji o cyfryzacji i automa- wynik wynosi +6 proc., finanse we umiejętności, mają duży po- downictwie oraz ogólni robotni- drę Ekonomii i Finansów WSIiZ nych była niższa w kwietniu niż
tyzacji, zaś z tą decyzją wstrzy- i księgowość w 2018 roku -4, zaś tencjał poznawczy i szybko prze- cy budowlani. w Rzeszowie oraz Biuro Inwe- w poprzednim miesiącu. W naj-
muje się 17 proc. W przypadku obecnie 0, w HR w 2018 roku wy- twarzają nowe informacje. Zaletą W branży produkcyjnej po- stycji i Cykli Ekonomicznych, większym stopniu spadki wy-
Polski proporcje te różnią się nie- niosło -3, zaś 0 obecnie, IT w 2018 jest również przyjmowanie więk- szukiwani są robotnicy obrób- wyniki najnowszego Barometru stąpiły w działach związanych
co mniej - 27 proc. przyspiesza tą roku +5 proc, obecnie zaś +25 szej odpowiedzialności, zanim ki drewna i stolarze, spawacze, Ofert Prac. Badanie pokazuje, iż z obsługą klienta oraz zasobach
decyzję, zaś 21 proc. póki co się proc, natomiast w przypadku pro- zdobędą wymagane umiejętno- krawcy oraz ślusarze. w kwietniu nieznacznie wzrosła ludzkich, a także wśród praw-
wstrzymuje. dukcji i wytwarzania +7 w 2018 r., ści oraz wysoko rozwinięte umie- Jeżeli chodzi o zawody nad- ilość ofert pracy. ników. Najwięcej ofert przybył
zaś + 27 proc. teraz. jętności interpersonalne. Niską wyżkowe, na tym biegunie znaj- Mogło przyczynić się do tego w grupie zawodów związanych
Sceptycznie wobec ocenę mają pracownicy, którzy dują się ekonomiści. Natomiast coraz szybsze tempo szczepienia z grafiką, sektorze publicznym
automatyzacji Twarde kompetencje czekają na wyznaczenie zadań, jeżeli weźmiemy pod uwagę społeczeństwa i ograniczenie oraz kontrolą jakości.
Raport Manpower Group ważniejsze niż miękkie? mają gorsze zdolności poznawcze miasta wojewódzkie, to w nad- rozprzestrzeniania się epidemii. Wśród ofert skierowanych
„Rewolucja umiejętności” wska- Ewolucji ulegają również i trudności w komunikacji. wyżce występują również filozo- Barometr Ofert Pracy wska- dla zawodów związanych z na-
zuje, że Polacy w większości ana- kompetencje miękkie i twarde Według najnowszego Ba- fowie, historycy, politolodzy i kul- zuje że w kwietniu bieżącego ukami ścisłymi i inżynieryjnymi
lizowanych sektorów wstrzymują pracowników. Przejście na pra- rometru zawodów deficyto- turoznawcy oraz pracownicy biur roku największy wzrost licz- w kwietniu widoczny był wzrost
się z decyzją o automatyzacji. Wy- cę zdalną uwypukliło znaczenie we zawody dotyczą posiadania podróży i organizatorzy obsługi by internetowych ofert zatrud- dla połowy obserwowanych ka-
jątkiem jest sektor produkcji prze- takich umiejętności miękkich jak twardych kwalifikacji. Mimo ko- turystycznej. nienia odnotowano w takich tegorii. Najwięcej ofert pracy
mysłowej, gdzie to tempo ma zo- współpraca i praca zespołowa. nieczności rozwoju umiejętności W 2021 roku nie pojawią się województwach jak opolskie, odnotowano w branży budow-
stać przyspieszone. Aż 34 proc. pracodawców miękkich i przekwalifikowania się znaczne nadwyżki pracowników. warmińsko-mazurskie, święto- lanej, e-commerce oraz dla inży-
Raport ukazał również, w ja- stwierdza, iż ma trudności z wy- rynek pracy wskazuje, że obecnie Sytuacja na rynku pracy ulegnie krzyskie oraz lubuskie. Znacznie nierów. Od początku pandemii
ki sposób automatyzacja zmieni szkoleniem pożądanych umie- niezbędne są również umiejętno- pogorszeniu, ale nadal rynek po- mniej było ich w województwie popyt na pracę w e-commerce
zatrudnienie w firmach poprzez jętności technicznych u pracow- ści twarde. winien pozostać na tyle chłonny, małopolskim, wielkopolskim stale rośnie.

REGION – RYNEK PRACY

Plan odbudowy – co dla edukacji i rynku pracy?


Ocena Krajowego Planu Odbudowy przez Komisje Europejską wpłynie na wysokość wsparcia z UE.
Oficjalna wersja Krajowe- W KPO, w ramach zapewnie- sażane w infrastrukturę cyfro- woju infrastruktury badawczej, lub rozwiązań ułatwiających go- trudniania cudzoziemców oraz
go Planu Odbudowy została nia współpracy biznesu z edu- wą umożliwiającą korzystanie pracowni symulacji medycznej dzenie pracy z rodzicielstwem lepsze wykorzystanie ich umie-
podana do publicznej wiado- kacją zawodową na wszystkich z narzędzi cyfrowych na wyrów- czy bibliotek. w postaci elastycznych godzin jętności na potrzeby transformu-
mości. W ciągu kilku najbliż- poziomach, rząd zaplanował nanym poziomie w całej Pol- pracy. jącej się gospodarki.
szych lat Polska ma otrzymać stworzenie 120 nowoczesnych sce. Zakup sprzętu cyfrowego Co dla rynku pracy? Celem aktywizacji kobiet na Zdaniem ekspertek edukacyj-
pieniądze z Unii w celu budo- Branżowych Centrów Umiejęt- będzie prowadzony w oparciu Plan odbudowy przewiduje rynku pracy zaplanowano roz- nych Igi Kazimierczyk i Alicji Pace-
wania nowej rzeczywistości po ności (BCU). Będą one jednocze- o bieżące mapowanie i w opar- m.in. wyrównanie szans, zapew- wój sieci placówek (żłobków) dla wicz Krajowy Plan Odbudowy
pandemii. śnie realizowały europejską ini- ciu o środki KPO oraz inne źró- niając równy dostęp do zatrud- najmłodszych dzieci. w aspekcie rynku pracy i edukacji
cjatywę centrów doskonałości dła. W ramach Planu Odbudo- nienia kobietom i mężczyznom Krajowy Plan Odbudo- jest dość rozczarowujący. Żłób-
Co dla edukacji? zawodowej (CoVEa). Branżowe wy będzie realizowane również oraz wsparcie grup z proble- wy zakłada również inwestycje ki nie są traktowane jak element
W Krajowym Planie Od- centra umiejętności będą ośrod- podnoszenie kompetencji cyfro- mami w utrzymaniu aktywno- związane z doposażeniem pra- edukacji, a raczej jak „przecho-
budowy znalazło się również kami kształcenia, szkolenia i eg- wych nauczycieli i wsparcie or- ści zawodowej. W tym zakresie cowników lub przedsiębiorstw walnie”, zaś cyfryzacje szkół ogra-
miejsce na edukacje, jako in- zaminowania działającymi przy ganów prowadzących w dopo- wprowadzone mają być regula- umożliwiającym pracę zdalną. niczono do zakupu sprzętu. Mimo
westycje w przyszłe pokolenia. szkołach prowadzących kształ- sażaniu szkół w sprzęt. cje dotyczące elastycznych form Przewidziane są rozwiązania za- że unijne dokumenty podkreśla-
Środki uzyskane z tego źródła cenie zawodowe lub centrach Postawiono również na roz- zatrudnienia, pracy zdalnej oraz pewniające wyrównanie szans ją istotność promowania edukacji
wesprą obszary związane z na- kształcenia zawodowego. wój kadr medycznych celem zwiększenia dostępu do opieki w zatrudnieniu. i umiejętności oraz wsparcia dzie-
uką poprzez rozwój infrastruk- W Krajowym Planie Od- wzmocnienia systemu ochrony nad dziećmi do lat trzech. Uporządkowaniu ulegnie ci i młodzieży, wydaje się, że rząd
tury badawczej, cyfryzację budowy założono stymulacje zdrowia. W planach są stypen- W kontekście elastycznych również system zatrudniania ob- pominął te kwestie.
szkół czy rozwój szkolnictwa wzrostu poziomu kompetencji dia, współfinansowanie studiów form zatrudnienia mowa o pro- cokrajowców. Reforma pozwo-
branżowego. cyfrowych. Szkoły będą wypo- płatnych, a także wsparcie roz- mowaniu pracy na niecały etat li na stabilne ramy systemu za- DK
R E K L A M A
rynek pracy 27 maja 2021, nr 5 (328) PLUSY dlaBIZNESU V
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 27 maja 2021, nr 5 (328) jakość życia
RACIBÓRZ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Fot. Tourism-pl-cz.eu
Wody Krainy Górnej Odry
Region obfituje w akweny, w których żyją unikalne w skali kraju zwierzęta i rośliny.
KATARZYNA PRZYPADŁO w skali europejskiej, a w oko- Zalew Rybnicki przyciąga Jednym z ulubionych tusiak, Grabowiec, Ligotnik, nego i zostały zaliczone do naj-
licach meandrów potwierdzo- z kolei wędkarzy i miłośników miejsc wypoczynku i rekreacji Brzeziniak i Markowiak. Zostały cenniejszych akwenów Śląska.
Kraina Górnej Odry już z na- no występowanie ponad 126 żeglarstwa czy windsurfingu. mieszkańców powiatu wodzi- one założone do hodowli ryb Dotychczas zaobserwowano
zwy oferuje atrakcje związane gatunków roślin. Spotyka się Jest on związany ze zlokali- sławskiego jest ośrodek rekre- przez rudzkich cystersów na tu 236 gatunków ptaków, co
z wodą – żeglarstwo, kajakar- tu rzadkie motyle, zagrożone zowaną nad jego brzegami acyjny Balaton. To położony przełomie XIV i XV w. Rosnąca stanowi ponad 51% awifauny
stwo czy wędkowanie. Oprócz wyginięciem chrząszcze czy elektrownią węglową – woda niedaleko centrum miasta, oto- tu roślinność wodna i nawod- Polski.
wspomnianej Odry z dopływa- bobry i wydry. A to wszystko używana jest do chłodzenia czony bogatym drzewostanem na należy do unikalnych w ska- Na północ od Żor, na tere-
mi znaleźć można tu także: Za- można obserwować z 27-me- turbin. Dzięki wpuszczaniu zbiornik wodny z wydzieloną li kraju. Wśród najciekawszych nie Parku Krajobrazowego Cy-
lew Rybnicki, zespoły stawowe trowej wieży widokowej w Cha- z powrotem do zbiornika cie- piaszczystą plażą. Na terenie roślin wyróżniają się: kotewkę sterskie Kompozycje Krajobra-
Łężczok i Wielikąt, Pojezierze łupkach. płej wody nie zamarza on w zi- ośrodka funkcjonuje wypoży- orzech wodny, storczyk, strzał- zowe Rud Wielkich, znajduje się
Palowickie oraz ośrodki rekre- Gratką dla miłośników nie- mie, natomiast od kwietnia do czalnia sprzętu wodnego, jest kę wodną, salwinię pływającą, Pojezierze Palowickie. Uważane
acyjne Balaton w Wodzisławiu wielkich rzek jest spływ Rudą. października temperatura nie też wodny plac zabaw. Podczas grzybień biały i grążel żółty. jest ono za jeden z najpiękniej-
Śląskim i Olza w Olzie. Kajaki można spuścić na wodę spada w nim poniżej 15°C. To trwania sezonu nad bezpie- W Łężczoku można też podzi- szych zespołów stawów ho-
Właśnie tutaj znajduje się w Rybniku-Stodołach. Szlak pro- sprawia, że zimuje tu wiele ga- czeństwem czuwają ratownicy wiać ponad połowę gatunków dowlanych w powiecie rybnic-
jeden z najbardziej malowni- wadzi przez lasy Parku Krajobra- tunków ptaków. Sztucznie za- wodni. Ośrodek chętnie odwie- ptaków żyjących w Polsce. kim. Obszar potoku Jesionka
czych odcinków Odry. Między zowego Cysterskie Kompozycje rybiany zbiornik jest miejscem dzają również wędkarze, a tak- W gminie Lubomia znajdu- wraz ze stawami Garbocz, Ła-
mostem w Chałupkach a uj- Krajobrazowe Rud Wielkich ku występowania wielu gatun- że morsy. W pobliżu zbiornika je się zespół przyrodniczo-kra- nuch i Jesionka prócz walo-
ściem Olzy można zaobserwo- ujściu do Odry za Kuźnią Racibor- ków ryb. Jest to jedno z naj- znajdują się leśniczówka i basz- jobrazowy Wielikąt. Kompleks rów krajobrazowych wyróżnia
wać liczne zakręty, czyli me- ską. Płynie się ciekawym odcin- lepszych w Polsce stanowisk ta rycerska. Strzeżone kąpieli- składa się z dziewięciu więk- się różnorodnością gatunkową
andry, a przylegające do rzeki kiem rzeki nieujętej w betono- połowu dużych ryb, pobito tu sko z plażą znajduje się także szych i kilkunastu małych sta- fauny i flory. Pojezierze przeci-
grunty nadrzeczne, w tym łąki we koryto, często meandrującej nawet kilka rekordów Polski. w Olzie. wów, które zostały utworzone nają m.in. niebiesko znakowa-
i fragmenty lasów zalewowych, i podmywającej skarpy. Nieraz Na Zalewie Rybnickim jest tak- Miłośnicy przyrody dosko- dla prowadzenia gospodarki ny Szlak Początków Hutnictwa
są obszarem o bardzo wysokiej można trafić na ślady działal- że najdłuższy w Polsce sezon nale znają natomiast rezerwat rybackiej prawdopodobnie już z Rybnika do Żor i czerwony
wartości przyrodniczej. Wystę- ności bobrów. Rzeka przepływa żeglarski. Znajduje się tu kilka przyrody Łężczok i występują- w średniowieczu. Tworzą one szlak z Palowic do Żor. Znajdu-
puje tu kilka rzadkich zbioro- pod trasą ciągle czynnej kolejki klubów żeglarskich i ośrodki ce na jego terenie stawy: Salm unikatowe warunki dla byto- je się tu też ścieżka edukacyjna
wisk roślinnych chronionych wąskotorowej w Rudach. rekreacyjne. Duży, Salm Mały, Babiczak, Ta- wania i rozrodu ptactwa wod- z czterema przystankami.
Fot. Katarzyna Przypadło

Fot. MOSiR Centrum

Nad Odrą w okolicach Chałupek występuje kilka rzadkich zbiorowisk roślinnych chronionych w skali europejskiej, Jak przygotowane do ekoturystyki są szlaki wodne w regionie? Sprawdzają to badacze, którzy 8 maja wypłynęli
m.in. lasy nadrzeczne z olszą czarną i jesionem, łęgi wierzbowo-topolowe i fragmenty wilgotnych łąk. Można z Raciborza jednostką ECO AWF. Jest to otwarty projekt popularnonaukowy prowadzony przez Akademię Wycho-
tu spotkać także m.in. niezwykle rzadkie motyle: modraszka bagiennego i czerwończyka nieparka, a także za- wania Fizycznego w Katowicach z okazji 50-lecia istnienia uczelni. Podczas czteromiesięcznego rejsu ocenione
grożone wyginięciem chrząszcze: pachnicę dębową i zgniotka cynobrowego. W okolicznych wodach żyje różan- zostanie zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia szlaków wodnych oraz jakość obsługi i poziom
ka i piskorz. Na płyciznach rozmnaża się rzadki gatunek żaby - kumak górski. W meandrach żyją także bóbr bezpieczeństwa wodnego ruchu turystycznego. Przeprowadzona będzie też analiza infrastruktury związanej
europejski i wydra rzeczna. Gniazda budują tu zimorodek i sieweczka rzeczna. Na Odrze granicznej wciąż żywe z gospodarowaniem odpadów komunalnych, skontrolowana jakość powietrza, wody i osadów oraz czystość
są procesy rzeczne takie jak podmywanie brzegów, tworzenie się ławic, wysp żwirowych i starorzeczy, a nawet trasy. Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, zrównoważonego rozwoju, a także turystyki eko-
przerywanie zakrętów rzeki. logicznej w Krainie Górnej Odry – najmłodszej marce turystycznej w województwie śląskim.

R E K L A M A
integracja 27 maja 2021, nr 5 (328) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION RYNEK PRACY

Fot. Pixabay
Niepokojące trendy demograficzne
Udział osób starszych w populacji Polski systematycznie rośnie.
KATARZYNA CICHOŃ niorów zmieniła się w nieznacz- niosła 503,7 tys. W stosunku do wie umów cywilnoprawnych. brutto wypłacana z pozarolni- łu niezdolności do pracy osią-
nym stopniu w porównaniu roku poprzedniego liczba tych Ich liczba w porównaniu do ro- czego systemu ubezpieczeń gnęła wartość 1911 zł i zwięk-
Główny Urząd Statystyczny z 2019 rokiem. Wśród osób star- osób wzrosła o 7,5%. Udział pra- ku 2018 wzrosła o 12,5 tys. społecznych ukształtowała się szyła się o 107 zł, czyli o 6,0%.
przygotował publikację poświę- szych zdecydowaną większość cujących emerytów wśród ogó- na poziomie 2327 zł i wzro- W stosunku do roku 2015 prze-
coną sytuacji seniorów w Polsce stanowiły osoby nieaktywne łu pracujących w wieku 60 lat Emerytury w górę? sła o 4,7% w stosunku do roku ciętna emerytura wzrosła o 251
- mowa o Polakach w wieku 60 zawodowo. Warto jednak pod- i więcej osiągnął poziom 38,9%, Wśród seniorów zdecydo- 2018. Zdecydowanie niższa by- zł, tj. o 11,5%, natomiast renta
lat i starszych. Na koniec 2019 kreślić, że w 2019 roku liczba a w ogólnej liczbie pracujących wana większość pobierających ła przeciętna miesięczna eme- o 275 zł, tj. o 16,8%. Warto jed-
roku liczba osób w tej grupie seniorów aktywnych zawodo- w gospodarce narodowej – emerytury i renty z tytułu nie- rytura i renta brutto rolników nak spojrzeć na inne wskaźniki.
wiekowej przekroczyła 9,7 mln wo wzrosła w stosunku do roku 3,4%. W 2018 roku analogiczne zdolności do pracy otrzymy- indywidualnych, która w 2019 Mimo wzrostu analizowanych
i w stosunku do roku poprzed- poprzedniego o 1,5% i wynio- wskaźniki były nieco niższe. wała świadczenia z ZUS-u. Na roku osiągnęła wielkość 1292 wielkości w czasie, ich relacja
niego zwiększyła się o 2,1%. sła 1301 tys., co stanowiło 7,6% Wśród pracujących senio- koniec 2019 roku emerytury zł (wzrost o 5,3% w skali roku). do przeciętnego wynagrodze-
Odsetek osób starszych w po- ogółu aktywnych zawodowo rów z ustalonym prawem do z tego źródła uzyskiwało 5,8 Analizując wartość prze- nia od 2015 roku sukcesywnie
pulacji Polski osiągnął poziom Polaków w wieku 15 lat i więcej. emerytury ponad połowa to mln osób mających 60 lat i wię- ciętnej miesięcznej emery- maleje. W 2019 roku relacja
25,3%. Według prognozy GUS pracownicy najemni (zatrud- cej. Osób w wieku senioralnym tury oraz renty z tytułu nie- przeciętnej miesięcznej eme-
liczba ludności w wieku 60 lat Pracujemy dłużej nieni). Emeryci pracujący na pobierających renty z tytułu zdolności do pracy w czasie rytury brutto z pozarolniczego
i więcej w Polsce w roku 2030 Okazuje się, że z roku na rok własny rachunek, prowadzący niezdolności do pracy z ZUS można zauważyć ich systema- systemu ubezpieczeń społecz-
wzrośnie do poziomu 10,8 mln, rośnie grupa osób w wieku se- działalność gospodarczą rolni- było 347,4 tys. Z Kasy Rolnicze- tyczny wzrost. W 2019 r. prze- nych do przeciętnego wyna-
a w 2050 wyniesie 13,7 mln. nioralnym, które mają ustalone czą lub pozarolniczą, stanowili go Ubezpieczenia Społecznego ciętna emerytura z pozarolni- grodzenia w gospodarce naro-
Osoby te będą stanowiły około prawo do emerytury, ale nadal 42,6% ogółu pracujących eme- (KRUS) emerytury otrzymywało czego systemu ubezpieczeń dowej obniżyła się do poziomu
40% ogółu ludności Polski. pracują. Na koniec 2019 roku rytów. 178,3 tys. osób w wieku 856,7 tys. osób w wieku 60 lat społecznych wyniosła 2421 zł 56,4% i w porównaniu do roku
liczba pracujących seniorów, 60 lat i więcej, z ustalonym pra- i więcej, a renty 111,3 tys. i w porównaniu do roku po- poprzedniego zmalała o 1,6 p.
Aktywniejsi zawodowo mających jednocześnie usta- wem do emerytury, wykonywa- W 2019 roku przeciętna przedniego wzrosła o 98 zł, tj. proc., a w stosunku do 2015 –
Aktywność zawodowa se- lone prawo do emerytury, wy- ło w 2019 roku pracę na podsta- miesięczna emerytura i renta 4,2%, a przeciętna renta z tytu- o 7,3 p. proc.

REGION – RYNEK PRACY

1,4 mln pracowników otrzymuje wynagrodzenie „pod stołem”


Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że 6% wynagrodzeń w Polsce jest w szarej strefie.
Polski Instytut Ekonomiczny du pomijania w oficjalnych sta- wynagrodzeń ze stosunku pracy sokość przyszłych emerytur. - nym oraz ustawy o wychowaniu sytuacja w zatrudnianiu cudzo-
stworzył opracowanie, którego tystykach zjawiska płacenia pod w gospodarce, co w 2018 r. sta- Zjawisko to zaburza konkurencję w trzeźwości i przeciwdziałaniu ziemców.
celem jest oszacowanie skali pła- stołem średnie wynagrodzenie nowiło równowartość 1,6 proc. na rynku, sprawiając, że uczciwe alkoholizmowi Ministerstwa Ro- Zgodnie z danymi ZUS-u wzro-
cenia pod stołem w Polsce. PIE w 2018 r. było zaniżone o 240 PKB - czytamy w opracowaniu. przedsiębiorstwa są w gorszej dziny i Polityki Społecznej. Jej sła liczba legalnie pracujących
przywołuje liczby, które świad- zł. Sektor finansów publicznych Kolejnym wnioskiem jest pozycji niż przedsiębiorstwa celem jest motywacja osób wy- cudzoziemców w województwie
czą o ogromnej skali tego zjawi- w 2018 r. z powodu zjawiska pła- fakt, że wypłaty części wyna- stosujące nieuczciwe prakty- kluczonych społecznie do podję- śląskim. Na koniec marca bieżące-
ska w Polsce. cenia pod stołem stracił 17 mld zł grodzenia pod stołem dotyczą ki. Płacenie pod stołem zmniej- cia reintegracji zawodowej i spo- go roku cudzoziemców objętych
dochodów, w tym 7 mld zł to nie- przede wszystkim pracowników, sza także wysokość świadczeń łecznej. ubezpieczeniem społecznym by-
Najważniejsze liczby odprowadzane składki emerytal- którzy formalnie uzyskują niskie społecznych pracowników, np. W wyniku zmiany ustawy ło ponad 66 tys. i jest to o 3 tysią-
1,4 mln pracowników w kra- ne. 57% przedsiębiorców działa- dochody. - Zjawisko to silnie kon- zasiłków chorobowych i macie- osoby, których sytuacja życiowa ce więcej niż w grudniu ubiegłe-
ju otrzymuje część wynagrodze- jących w drobnych usługach centruje się wokół tej części roz- rzyńskich. Konsekwencją mo- powoduje wykluczenie społecz- go roku i o prawie 10 tys. więcej
nia pod stołem – to 12 proc. osób (m.in. gastronomia, zakwatero- kładu oficjalnych wynagrodzeń, że być mniejsza skłonność do ne i zawodowe, ale ich dochód niż z końcem 2019 roku.
zatrudnionych na podstawie wanie, uroda) ocenia, że zjawisko w której znajduje się płaca mi- korzystania z praw socjalnych, jednak przekracza kryterium do- Najwięcej cudzoziemców,
umowy o pracę. Zjawisko doty- płacenia pod stołem jest obecne nimalna. Relatywnie często pła- np. zwolnienia z pracy w trakcie chodowe, nadal będą mogły zo- którzy podjęli zatrudnienie
czy głównie małych firm: 31% w ich branży, wysokie odsetki ta- cenia pod stołem doświadczają choroby. Wreszcie płacenie pod stać skierowane do CIS. w województwie śląskim, jest
pracowników w mikrofirmach kich odpowiedzi występują także osoby słabo wykształcone oraz stołem obniża przyszłe świad- Co więcej, w planach jest obywatelstwa ukraińskiego -
(do 9 osób) otrzymuje część wy- w handlu i budownictwie. młode. Nie ma natomiast zna- czenia emerytalne pracowników również podwyższenie wysoko- ponad 53 tys. (o prawie 2 tys.
nagrodzenia pod stołem, jak po- czących różnic w skali zjawiska oraz zwiększa liczbę osób, które ści świadczenia integracyjnego więcej niż pod koniec ubiegłe-
daje PIE skala zjawiska jest tu wy- Kluczowe wnioski  między kobietami a mężczyzna- w przyszłości otrzymają emery- przysługującego uczestnikowi go roku). Drugą narodowością,
raźnie większa niż w podmiotach Instytut podaje, że wypłaca- mi - podaje instytut. turę minimalną, i skalę dopłat zajęć w Centrum Integracji Spo- która często pracuje w woje-
zatrudniających 10 i więcej osób. nie części wynagrodzeń pod sto- państwa do tych świadczeń - po- łecznej z 100 proc. do 120 proc. wództwie śląskim, są obywatele
6% wynagrodzeń w polskiej go- łem w polskiej gospodarce jest Konsekwencje płacenia daje instytut. zasiłku dla bezrobotnych. Białorusi - 2,2 tys. osób, następ-
spodarce wypłacanych jest pod zjawiskiem rozpowszechnionym pod stołem nie obywatele Gruzji - 1,7 tys.
stołem, w 2018 r. suma tego ty- na dużą skalę. - Dotyczy co ósme- Z opracowania wynika, że Zatrudnienie socjalne Wzrost legalnie pracujących osób, Mołdawii - 909 osób, Ro-
pu wypłat wyniosła 34 mld PLN go pracownika zatrudnionego płacenie pod stołem ma także z wyższym świadczeniem cudzoziemców sji - 674 osoby, Rumunii, Włoch
- to równowartość 1,6 proc. PKB. na podstawie umowy o pracę. negatywny wpływ na konkuren- Mówiąc o wynagrodzeniach, W opozycji do nielegalnej i Czech - powyżej 340 osób.
Zjawisko ma poważne konse- Poza oficjalną ewidencją wy- cję na rynku, bezpieczeństwo warto wspomnieć o projekcie praktyki wypłacania należno-
kwencje gospodarcze. Z powo- płacane jest około 6 proc. sumy socjalne pracowników oraz wy- nowelizacji o zatrudnieniu socjal- ści pod stołem coraz lepsza jest KC, DK
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 27 maja 2021, nr 5 (328)

REGION PRAWO

Spółki komandytowe z CIT – co dalej?


Alternatywne scenariusze prowadzenia biznesu po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT.
DOMINIKA KREBS Alternatywne rozwiązania nymi związanymi ze stosowaniem nienie z podatku od czynności cy-

Fot. Freepik.com
Wśród rozwiązań, które obec- przepisów ustawy CIT, natomiast wilnoprawnych pożyczek udziela-
Aktualnie już wszystkie spół- nie mogą zastosować spółki ko- brak interpretacji podatkowych nych spółce z o.o. przez wspólnika
ki komandytowe stały się podat- mandytowe, wyróżnić można i wyroków może skutkować wielo- (pożyczki udzielane spółce koman-
nikiem podatku CIT, co poza ko- przekształcenie w spółkę jawną, ma problemami w przyszłości, toteż dytowej przez wspólnika podlega-
niecznością zapłaty przez spółkę w którym to wariancie nie docho- zmiana formy organizacyjnej spółki ją opodatkowaniu PCC).
ww. podatku wiąże się również ze dzi do podwójnego opodatkowa- pozwoli na większą pewność stoso- W każdym przypadku należy
zmianą źródła uzyskiwania przy- nia (należy jednak pamiętać, aby wania prawa, w szczególności pra- jednak pamiętać, że uzasadnie-
chodów przez wspólników. Zyski we właściwym czasie, jeżeli jed- wa podatkowego. niem dla reorganizacji powinny
ze spółek komandytowych nie sta- nym ze wspólników spółki będzie Reorganizacja może również każdorazowo być przesłanki biz-
nowią już zysków z działalności go- spółka kapitałowa, złożyć stosow- poskutkować uproszczeniem nesowe, a nie podatkowe.
spodarczej (w rozumieniu podat- ne oświadczenie do naczelnika struktury organizacyjnej poprzez
kowym tj. źródła opodatkowania), urzędu skarbowego). Możliwa jest wyeliminowanie ze wspólników Potrzebujesz pomocy
lecz będą traktowane jak przycho- także reorganizacja skutkująca po- sp. z o.o., co może wpłynąć na prawnej?
dy z kapitałów. wstaniem spółki z ograniczoną od- ograniczenie kosztów operacyj- Jeżeli jako spółka komandy-
Oznacza to m.in., że dla oso- powiedzialnością na skutek prze- nych prowadzonego biznesu. Do- towa nie podjęli Państwo jeszcze
by, która prowadzi działalność kształcenia bądź połączenia. datkowo w przypadku podjęcia decyzji na temat dalszych działań
gospodarczą, także w innej for- Rozwiązaniem może być rów- decyzji o przekształceniu w spółkę i potrzebują Państwo wsparcia, za-
mie niż spółka komandytowa nież reorganizacja polegająca na • czy podział poszczegól- Planując reorganizację, na- z ograniczoną odpowiedzialnością chęcamy do kontaktu. Co czwartek
(np. indywidualną działalność rozdzieleniu kluczowego mająt- nych linii biznesowych może leży również wziąć pod uwagę w niektórych przypadkach cieka- odbywają się bezpłatne konsulta-
gospodarczą na podstawie wpi- ku z obszarem działalności opera- przynieść korzyści ekonomicz- planowane zmiany przepisów wym rozwiązaniem może okazać cje online z radcą prawnym Mar-
su do ewidencji CEIDG), przycho- cyjnej w tym poprzez stworzenie ne (szczególnie w sytuacji, gdy w związku z tzw. „nowym ładem”. się skorzystanie z estońskiego po- tyną Michtą. Istnieje możliwość
dy i koszty z tej działalności nie struktury holdingowej, w tym celu poszczególne obszary biznesu datku CIT (z którego mogą skorzy- uzyskania na nich odpowiedzi na
będą łączyły się na potrzeby roz- jednak w pierwszej kolejności trze- charakteryzują się znacznymi Czy zmiana jest konieczna? stać wyłącznie spółki kapitałowe). nurtujące pytania i pomocy w do-
liczeń podatkowych z przycho- ba odpowiedzieć sobie na szereg różnicami, jeżeli chodzi o ryzy- Nie, nie ma przeszkód praw- Dodatkową oszczędnością może borze odpowiednich rozwiązań.
dami i kosztami spółki komandy- pytań, w tym m.in.: ko)? nych, aby nadal prowadzić biznes również okazać się brak koniecz- Czytaj więcej na stronie 13.
towej. Zatem osoba taka zapłaci • czy z perspektywy bizneso- • w jaki sposób planowane w formie spółki komandytowej, ności odprowadzania składek na Opracowane na podstawie
dwa osobno liczone podatki - je- wej dobrym rozwiązaniem by- jest dzielenie zysków pomię- niemniej należy mieć na uwadze, ubezpieczenia społeczne (co mo- webinarium z dnia 13 ma-
den od spółki komandytowej, zaś łoby rozdzielenie kluczowego dzy wspólników? Może to być że fakt opodatkowania spółki po- że być istotne z punktu widzenia ja 2021 prowadzonego przez
drugi obliczony z indywidualnej majątku z obszarem działalności szczególnie istotne dla firm ro- datkiem CIT może skutkować wie- planowanych zmian w zw. z tzw. Kancelarię Prawną KRPM Legal
działalności. operacyjnej? dzinnych. loma wątpliwościami interpretacyj- „nowym ładem”), jak również zwol- Martyna Michta

REGION – PODATKI R E K L A M A

Przedsiębiorcy
mają nowy obowiązek
Od 16 maja wchodzą zmiany w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA
wprowadzające nowe obowiązki dla przedsiębiorców.
ności na potrzeby rynku pracy nieniu lekarskim. Możliwe, że
oraz zakresu jej stosowania. w związku z tym podejmie wo-
Jest to niestety dodatkowy bec niektórych zawodów dodat-
obowiązek, nie chodzi bowiem kowe kontrole.
tylko o wyszukanie odpowied- Interesujący jest fakt, iż
niego kodu, ale również o pew- zmiany tej dokonano za pomo-
ne wątpliwości interpretacyjne. cą jednej z tarcz antykryzyso-
W klasyfikacji zawartej w rozpo- wych. W ustawie z dnia 14 ma-
rządzeniu znajduje się wiele ko- ja 2020 r. o zmianie niektórych
dów odpowiadających nowym ustaw w zakresie działań osło-
zawodom. Jednak nierzadko nowych w związku z  rozprze-
osoba zatrudniona musi łączyć strzenianiem się wirusa SARS-
umiejętności kilku zawodów, -CoV-2 dodano przepis, który
Jak przypomina Zakład a nazwa stanowiska nie odpo- zmienia art. 36 ust. 10 ustawy
Ubezpieczeń Społecznych od wiada żadnemu kodowi z roz- o  systemie ubezpieczeń spo-
16 maja przestaną obowiązy- porządzenia. Rozsądnym w ta- łecznych.
wać stare formularze ZUS ZUA kiej sytuacji jest wybranie kodu
i ZUS ZZA. Pojawienie się no- najbardziej zbliżonego do obo-
wych, uaktualnionych druków wiązków osoby zgłoszonej do
wiąże się dla przedsiębiorców ubezpieczenia.
z nowymi obowiązkami.
Przy zgłaszaniu osoby do Nowe dane - nowe obowiązki
ubezpieczeń społecznych lub Uzasadnienie przyjętych
zmianie danych ubezpieczone- przez ZUS zmian wydaje się
go w formularzu przedsiębiorcy być logiczne. Dzięki nowym
będą musieli zawrzeć informa- formularzom, będzie możliwe BIURO RACHUNKOWE
cje o wykonywanym zawodzie pozyskanie danych, które będą Swoboda Sp. z o. o.
ubezpieczonego poprzez po- mogły zostać wykorzystane do
danie sześciocyfrowego kodu. celów statystycznych. ul. F. Chopina 13,
Żeby to zrobić konieczne jest Wprowadzenie kodów za- 47-400 Racibórz
przejrzenie rozporządzenia Mi- wodów do formularzy ZUS ZUA
nistra Pracy i Polityki Społecznej i ZUS ZZA pozwoli na weryfika- tel. 32 414 03 97
z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie cje które grupy zawodowe naj-
klasyfikacji zawodów i specjal- częściej przebywają na zwol- Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 27 maja 2021, nr 5 (328) Wiadomości 5
RACIBÓRZ – ZDROWIE

Kilka słów o pomocy psychologicznej


Obecnie konfrontujemy się z zupełnie nową rzeczywistością, w której straciliśmy poczucie wpływu.
Pomoc psychologa może okazać się zbawienna.
Psychologia (od sta- No cóż… a może cza- w procesie rozwiązywania trzebna dzieciom, ludziom W przypadku młodych więc napięcie i lęk. Te emo-
rogreckiego ψυχή psyche sem warto dać sobie szansę swych trudności. Czasem młodym i dorosłym w każdym ludzi: cje przyczyniają się do zmia-
„dusza”; λόγος logos „sło- i wspólnie z psychologiem będzie towarzyszył kliento- wieku. Niekiedy ważna jest po nie wiem jak mam sobie ra- ny w relacjach społecznych,
wo, myśl, rozumowanie”) lub psychoterapeutą spoj- wi w poszukiwaniu dróg roz- prostu rozmowa z drugą oso- dzić ze stresem w szkole do problemów w porozumie-
– nauka badająca mechani- rzeć na problemy swoje, woju osobistego, kształtowa- bą. Innym razem potrzebne chcę wiedzieć jaki mogę waniu się z bliskimi i trudno-
zmy i prawa rządzące psy- dziecka, relacje w małżeń- niu przyszłości lub dalszej jest wsparcie kogoś, kto dzięki wybrać kierunek studiów ści w funkcjonowaniu zawo-
chiką oraz zachowaniami stwie trochę z boku, nieste- edukacji. Czasem będzie po- posiadanej wiedzy i doświad- i zawód, który sprawi nam dowym. Co możemy zrobić,
człowieka. Psychologia ba- reotypowo, twórczo albo po mocny w zmianie relacji ze czeniu zrozumie lub też wię- w życiu satysfakcję żeby było nam łatwiej prze-
da również wpływ zjawisk prostu inaczej. światem. cej wie o tym, co dla człowie- czuje się dziwnie…mam żyć ten trudny okres? No
psychicznych na interakcje - Psycholog przyda się ja- Oczywiście psycho- ka może być trudne w życiu. dziwne, niepokojące myśli cóż… tutaj również możemy
międzyludzkie oraz interak- ko towarzysz podróży w głąb log jest również niezbędny, Poszukuje się pomocy spe- moja rodzina ma problemy poszukać pomocy psycholo-
cję z otoczeniem. Psycholo- problemu, trudności w rela- gdy potrzebujemy diagnozy cjalisty wówczas, gdy się chce ga – zachęca mgr Anna Pań-
gia jako nauka dotyczy ludzi. cji z innymi, trudności w na- (rozpoznania) kompetencji wiedzieć więcej o sobie, swych W każdej z tych sytuacji czyk. Z jej porad można sko-
(Wikipedia) uce, w wyborach życiowych, poznawczych dziecka, wła- mocnych stronach, możliwo- i w wielu innych, które wyda- rzystać w Centrum Zdrowia
w głąb siebie, albo zwyczaj- snych zdolności zawodowych ściach rozwoju, trudnościach rzają się w życiu można po- Ostromed przy ul. Kasprowi-
Po co komu psycholog … nie będzie wspierał w od- (w szkole, na studiach) lub lub zdolnościach radzenia so- szukać pomocy psychologa cza 1 w Raciborzu po wcze-
Często myślimy właśnie krywaniu nowych własnych wskazań do pracy w przy- bie w sytuacjach trudnych. lub psychoterapeuty. śniejszej rejestracji pod nr
tak: „po co mi jest potrzebny dróg - mówi mgr Anna Pań- padku osoby dorosłej. Dia- Kiedy można szukać po- Kilka słów o potrzebie tel. 604 347 669 lub 32 724
psycholog? Znam, przecież czyk, specjalista psychologii gnoza psychologiczna jest mocy psychologa: pomocy psychologicznej 24 20.
swoje dziecko i jego cechy, dziecka i rodziny (terapii ro- również potrzebna w celu • mam często smutny nastrój, w pandemii
zdolności i potrzeby. Rozróż- dziny, pracy terapeutycznej określenia cech osobowych nic mi się nie chce, nic mnie Pandemia osłabiła nas
niam swoje nastroje, wiem, z dzieckiem), a także proro- i umiejętności radzenia so- nie potrafi cieszyć psychicznie, pozbawiła na-
kiedy jestem smutny albo dzinnej edukacji seksualnej. bie w życiu. • nie mam energii do codzien- turalnych mechanizmów
zły i co mam z tymi emocja- Czasem wystarczy jedno - Czasem potrzebujemy nych zadań obronnych i możliwości ko-
mi zrobić. Z jakiej przyczyny spotkanie z psychologiem, wsparcia specjalisty w trud- • boję się (czuję lęk lub strach) munikacji (werbalnej i nie-
mam wracać wspomnieniami czasem dwa lub więcej. nych sytuacjach życiowych. w różnych sytuacjach (np. werbalnej). - Częściej mamy
do przeszłości, dzieciństwa W określonych sytuacjach Wówczas warto pamiętać boję się ludzi, niektórych trudności w uruchomieniu
lub doświadczenia trauma- potrzebne jest kilkanaście o pomocy psychologicznej zwierząt, samotności lub pozytywnych emocji i jeste-
tycznego… przecież to już spotkań, aby dotrzeć do źró- (psychoterapeutycznej), do- tłumów) śmy smutniejsi. Noszenie
minęło. Kiedy mam plano- dła siły lub do przyczyn pro- brze jest bowiem mieć obok • mam trudności w porozu- masek utrudnia odczytywa-
wać przyszłość zawodową, blemów w życiu. Psycho- siebie kogoś, kto „wie o co miewaniu się z innymi ludź- nie sygnałów emocji i ogra- Gabinet Psychologiczny
nie muszę przecież rozpo- log podczas takich sesji nie chodzi”. Psycholog może bo- mi nicza reakcje. Mimika twa- mgr Anna Pańczyk
znawać swych potrzeb emo- da recepty ma szczęście ani wiem rozpoznać nasz stan • nie radzę sobie z problema- rzy w naturalny sposób jest Centrum Zdrowia Ostromed
cjonalnych i uczuć… Wiem, leku na grzeczne dziecko. psychiczny i emocjonalny. mi w pracy ograniczona. Czasem nie
że nie muszę pić. Wiem, jak Będzie natomiast w stanie Możemy wspólnie z nim po- • chyba używam zbyt dużo sie- rozpoznajemy ludzi na ulicy, ul. Kasprowicza 1
się uczyć. Wiem, jak sobie ra- sprawdzić cechy osobowe szukać możliwości rozwiąza- ci, gier, narkotyków, alkoho- mniej dbamy nie tylko o re- 47-400 Racibórz
dzić w kontaktach z innymi… i poznawcze dziecka (mło- nia problemu - wyjaśnia mgr lu … lacje społeczne, ale i o siebie.
No i jest jeszcze jeden argu- dego człowieka) i pomóc Anna Pańczyk. • byłem/byłam uczestnikiem Konfrontujemy się obecnie 604 347 669
ment: „jestem zdrowy/nor- w kierowaniu jego rozwo- Pomoc psychologiczna wypadku samochodowego z zupełnie nową rzeczywi- 32 724 24 20
malny”, więc nie potrzebuję jem. Psycholog będzie wspo- lub psychoterapeutyczna jest • zmarła bliska osoba i przeży- stością, w której straciliśmy
psychologa.” magał klienta (pacjenta) możliwa i czasem bardzo po- wam rozpacz, smutek poczucie wpływu. Narasta Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 27 maja 2021, nr 5 (328)
Z regionu

STAŻ - PRACA PRACA


Nazwa stanowiska pracy: doradca ds. rynku pracy Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista do spraw reklamy i marketingu

Organizator: Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze Opis stanowiska:


ŚLĄSK.ONLINE ▶ tworzenie i moderowanie materiałów w social media - Instagram, Facebook,
YouTube
Miejsce realizacji stażu: Racibórz ▶ kontakt z pracownikami i współpraca przy tworzeniu treści
▶ oferowanie produktów reklamowych, głównie reklamy internetowej
▶ obsługa klientów, aktualizacja danych, ewidencja i monitorowanie realizacji
Wymagania: zleceń
▶ ukończona szkoła średnia,
▶ umiejętność samodzielnego myślenia, Wymagania:
▶ kreatywność, ▶ posiadanie charyzmy i dobrego poczucia humoru
▶ komunikatywność, ▶ zdolności copywriterskie, błyskotliwość i umiejętność szybkiego
▶ duże zaangażowanie w rozwój osobisty, reagowania
▶ rzetelność i uczciwość ▶ znajomość trendów social media
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych ▶ umiejętność podstawowej obróbki zdjęć, wideo, audio
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych
Mile widziane: Mile widziane:
▶ zainteresowanie tematami społecznymi, aktywność społeczna ▶ doświadczenie w mediach
▶ prawo jazdy ▶ prawo jazdy

Obszar rozwoju na stanowisku: Praca lokalnie w siedzibie firmy w Raciborzu


▶ Pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji i rynku pracy Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@r-media.pl
▶ Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi instrumentów wsparcia rynku
pracy oraz modelem działania agencji doradztwa personalnego Prosimy o załączenie klauzuli:
▶ Umiejętność analizy potrzeb i zasobów ryku pracy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
▶ Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje osobiste do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
▶ Praca administracyjna, obsługa systemów Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@slask.online

Prosimy o załączenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
polerowanie maszynowe,
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.

Tel. 32 763 40 43, 504 412 875


Racibórz, ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
R E K L A M A
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
27 maja 2021, nr 5 (328)
Z regionu
R E K L A M A

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

30 maja godz. 17.00, RCK RDK ul. Chopina 21 2 października godz. 17.00, RCK RDK ul. Chopina 21
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU KONCERT WIEDEŃSKI- Największe przeboje Johanna
- WIOSNA BUDZI ZWIERZĄTKA Straussa, najpiękniejsze arie i duety w mistrzowskim
Wiosenne brzmienie muzyki, wpadające w ucho piosenki o zwie- wykonaniu - TOMCZYK ART
rzątkach, dużo dobrej energii i zabawy, a przy okazji wiatr w mu- Pierwsze tego typu wydarzenie, które w tak dużym stopniu przy-
zyczne skrzydełka, naszych maluszków. czyniło się do rozpowszechnienia na szeroką skalę muzyki Johanna
„Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwi- Straussa w Polsce. Sukces koncertu sprawił, że jest to obecnie niedo-
jają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło ścigniony wzór dla coraz to nowych zespołów inspirujących się tym
i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmien- wydarzeniem, o czym świadczą pojawiające się regularnie projekty
na i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej o podobnej tematyce. Niekwestionowany, najbardziej rozpoznawal-
zabawy. ny Kameralny Zespół Straussowski wykonujący wyłącznie muzykę
Koncert przeniesiony z 22.05.2021 Króla Walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal dekady!
Bilety w cenie 15 zł ulgowy (dzieci) 25 zł normalny (dorośli) do Podczas gali wystąpią dla Państwa obdarzeni wspaniałymi głosami,
nabycia w kasach RCK fantastyczni soliści operowi oraz gwiazdy polskiego i międzynarodo-
oraz na biletyna.pl. Honorowane raciborskie karty: „Rodzina +’” wego baletu. Towarzyszyć im będą wybitni kameraliści występujący
oraz „Senior 60+” na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na
świecie. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkur-
Indywidualne zajęcia taneczne dla par sów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści
Zapraszamy na indywidualne zajęcia taneczne dla par, które po- międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych pol-
prowadzi instruktor tańca Małgorzata Dziedzic. Zajęcia ruszają skich i światowych salach koncertowych. Wzruszają i bawią publikę
w czerwcu i będą odbywać się we wtorki. Koszt zajęć 120zł./para. od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco!
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 32 412 32 40. Tradycją stały się już coroczne Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu
tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połączenie klasycznej
wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i nie-
spotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim
19 listopada godz. 17.15 i 20.15, RCK RDK ul. Chopina 21 rodzaju widowisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie
PRZYGODA Z OGRODNIKIEM – spektakl komediowy bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Johanna Straus-
„Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. sa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek
Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”, „Księż-
najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biz- niczka czardasza” oraz „Kraina uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.:
nesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od sa- Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sła-
morozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się wa to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa”, polkę
coraz gorzej… „Tritsch- Tratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”. Koncert progra-
Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, zaplanowany na 29.05.2021 mowo nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i noworocznych kon-
w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, zostaje przenie- certów, odbywających się w Wiedniu. Mamy za sobą tysiące zagra-
siony na 19.11.2021.Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, nych koncertów, a nasze niepowtarzalne wydarzenia obejrzały już
zmieniają się natomiast godziny: 17.15 i 20.15 zamiast 16.00 setki tysięcy widzów. Tego nie można przegapić! Nota informująca
i 19.30. Państwa bilety zachowują ważność. W razie jakichkol- o koncercie i jego opis są pomysłem i własnością firmy Tomczyk Art,
wiek pytań prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym os. reprezentująca - Jędrzej Tomczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
kupili Państwo bilety. Bilety w cenie 95 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Reklama 27 maja 2021, nr 5 (328) << GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Tu jest Wszystko!
Szybki internet, TV, abonament komórkowy
w pakiecie Orange Love

Salon Orange
ul. Kubsza 28
44-300
Wodzis³aw Śl¹ski
Tel.: 501 351 755