You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
27 Μαίου 2021 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 1055- Τιμή φύλλου 1.00 €

www.ant1aigaiou.gr
ΤΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224,
fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Νότης Μηταράκης: "Το μεταναστευτικό δεν Ξεκίνησε επιτέλους ο διαγωνισμός


θα είναι θέμα συζήτησης στην Χίο το 2023!"
για την επέκταση του αεροδρομίου
Ξ
εκίνησε επιτέλους ο διαγωνι- τηση έργο αφορά στην εκτέ-
σμός για την επέκταση του λεση των κάτωθι εργασιών:
αεροδρομίου της Χίου. Τέλος • Επέκταση του διαδρόμου
Ιουνίου αποσφραγίζονται οι προ- προς Βορρά σε απαλλοτριω-
σφορές και μέσα στους επόμενους μένη περιοχή έτσι ώστε ο
μήνες ένα έργο ιδιαίτερα σημαν- διάδρομος να αποκτήσει συ-
τικό για τη Χίο, θα ολοκληρωθεί. νολικό μήκος 1.799 Μ και
«Μεγάλα έργα που είχαν ‘κολλή- πλάτος 30.00 Μ, με εκατέρω-
σει’ για χρόνια, είχαν εγκαταλει- θεν ασφάλτινα ερείσματα
φθεί από την προηγούμενη πλάτους 7,50 Μ. Μετά το
κυβέρνηση και η Χίος έχει ανάγκη, επεκτεινόμενο βόρειο άκρο
Συνέχεια στη σελίδα 5 γίνονται πραγματικότητα. Πριν του διαδρόμου θα διαμορ-
λίγες ημέρες υπογράφηκε η σύμ- φωθεί ζώνη ασφαλείας
Οι κατώτεροι “Αγρόν ηγόραζον” βαση για το νέο Δικαστικό Μέ-
γαρο, ενώ ξεκινούν οι απαραίτητες
(strip) σε μήκος 60 Μ και στη
συνέχεια αυτής περιοχή
Συγχαρητήρια σε Γ. Κεβόπουλο & Π. Μπουγδάνο εργασίες στο υφιστάμενο κτίριο και
παίρνει σειρά το Κόρης Γεφύρι. Με σχέδιο και σκληρή δου-
ασφαλείας πέρατος διαδρό-
μου (resa) σε μήκος 90 Μ. Εκατέρωθεν του επεκτεινόμενου
λειά, η Χίος αφήνει πίσω την κρίση και προχωρά μπροστά. Η τμήματος του διαδρόμου και μετά τα ερείσματα διαμορφώ-
Χίος αλλάζει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Μετα- νονται πλευρικές ζώνες ασφάλειας σε πλάτος 75,00 από τον
νάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης. άξονα του διαδρόμου, ως αυτές του υφιστάμενου τμήματος
Για το αεροδρόμιο "ΟΜΗΡΟΣ" της Χίου. Το προς δημοπρά- του διαδρόμου.

Συνέχεια στη σελ. 5

"Η Χίος είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος"


Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου,
Κων/νου Μουτζούρη στον Ρ/Σ ΑΝΤ1 Αιγαίου
Συνέχεια στη σελίδα 5

Κ
αλεσμένος στο Ρα- τικά του αισθήματα. Συγκεκριμένα του είπα «αν έγινε κάποιο λάθος
διοφωνικό Σταθμό από την περιφέρεια, εγώ το αποδέχομαι και το αναλαμβάνω». Στη
Κάτοικοι Βολισσού: Προβλήματα ζωτικής «ΑΝΤ1 Αιγαίου» και συνέχεια αποφασίσαμε να στήσουμε την σημαία και συμφωνήσαμε
σημασίας παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια στην εκπομπή «Χωρίς
φόβο αλλά με πάθος» ήταν
αμέσως ότι θα ήταν καλό να την στήναμε σε ένα πλάτωμα μετά τις
Καρυές, όπου θα διήρχετο και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έτσι
ο Περιφερειάρχης Βορείου λοιπόν εγώ με μερικούς ακόμα ανθρώπους του χωριού πήγαμε το
Αιγαίου, Κων/νος Μου- πρωί της Κυριακής και υψώσαμε τη σημαία. Υψώθηκε λοιπόν, η
τζούρης. Στη συνέντευξή μεγάλη σημαία. Όμως από εδώ και στο εξής θα τοποθετηθεί ένας
του αρχικά ο κ. Μουτζού- ιστός, όπως πρέπει στο λιμάνι. Δεν θα έχουμε σημαίες πάνω σε πο-
ρης αναφέρθηκε στην πρό- λύχρωμους ιστούς. Την επόμενη φορά θα το κάνουμε σωστά».
σφατη επίσκεψή του στη Για το εξώδικο Μηταράκη και τις δηλώσεις περί ευθυνών σχετικά
Χίο, αλλά και στην επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κα- με τη φωτιά στη Μόρια ο κ. Μουτζούρης είπε: «Προφανώς δεν ευ-
τερίνας Σακελλαροπούλου για τις εκδηλώσεις μνήμης των Σφαγών θύνομαι εγώ για την πυρκαγιά στην Μόρια. Τότε, θεώρησα σκόπιμο
της Χίου, για τις οποίες, όπως δήλωσε έμεινε απόλυτα ευχαριστη- να στείλω εξώδικο για να φέρω τα γεγονότα στην αληθινή τους διά-
μένος, όπως και όλοι, διότι τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτό- σταση και έτσι το απέστειλα. Θεωρώ ότι ήταν ένας παρορμητισμός
κολλα και όλα κύλησαν ομαλά όπως ακριβώς είχαν του υπουργού, όλα όσα δήλωσε εκείνη τη στιγμή. Τον υπουργό
προγραμματιστεί. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου αρχικά σχο- τον σέβομαι και τον εκτιμώ δεοντολογικά και διπλωματικά και φι-
λίασε το θέμα που δημιουργήθηκε με την έπαρση της σημαίας στο λικά και θεωρώ ότι ήταν μία υπερβολή της γλώσσης και δεν θέλω
λιμάνι της Χίου λέγοντας «ότι πληροφορήθηκα το θέμα την Παρα- να συνεχίσω αυτή τη συζήτηση. Τον εκτιμώ τον κ. Μηταράκη και
σκευή το βράδυ όταν έφτασα δηλαδή με το πλοίο και αμέσως το ως εκπρόσωπο του χιώτικου λαού και ως εκπρόσωπο της κυβέρ-
Σάββατο συναντήθηκα με τον Δήμαρχο, Στ. Κάρμαντζη στο γρα- νησης, θα κριθεί ο ίδιος όπως και εγώ βέβαια, μετά από τα 4 χρόνια
φείο του, έναν κύριο που εκτιμώ και είμαι σίγουρος για τα πατριω- της θητείας μας από τους πολίτες».
Συνέχεια στη σελίδα 8
Συνέχεια στη σελ. 12

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Τουρκία: Σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο η άσκηση «Θαλασσόλυκος 2021» Lockdown: Ποιες δραστηριότητες ανοίγουν από την ερχόμενη εβδομάδα
Σελίδα 3 Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Προαγγελία Γάμου Γυναίκα «έλουσε» με χημικό υγρό άνδρα στη Χίο


Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΣΑΜΠΑΣ,
του Χρήστου και της Ειρήνης
Συνελήφθη & προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού
το γένος Κιττήρη που γεννήθηκε Συνελήφθη στη Χίο, από αστυνομικούς της
στην Κύπρο και κατοικεί στη Χίο Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του
Μπορείτε να μας και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ, Αστυνομικού Τμήματος Χίου, με τη συνδρομή
ακούσετε και διαδικτυακά του Ιωάννη και της Μαρίας, αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Χίου,
www.ant1aigaiou.gr το γένος Παΐδα που γεννήθηκε
αλλοδαπή, για υπόθεση επίθεσης με καυ-
ή www.diafaneia.com και κατοικεί στη Χίο,
στικό υγρό σε ημεδαπό.
πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος τους θα γίνει Σε βάρος της σχηματίσθηκε ποινική δικο-
Εβδομαδιαίο γραφία για τα αδικήματα της πρόκλησης βα-
πρόγραμμα στη Χίο.
ριάς σωματικής βλάβης, του εμπρησμού και
06.00 – 08.00 της πρόκλησης φθορών, καθώς και για παρά-
Φωτιά σε σπίτι στην Καλλιμασιά.
Non stop music
08.00 - 09.30 βαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία
Καταστράφηκαν τέσσερα
με τον Κων/νο Κυδώνη
09.30 της έρευνας, η συλληφθείσα επιτέθηκε με
Δελτίο ειδήσεων
καυστικό υγρό σε ημεδαπό, προκαλώντας του
10.00-12.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
«Φρένο – Γκάζι»
αυτοκίνητα και δυο δίκυκλα σωματικές βλάβες, ενώ ακολούθως χρησιμοποιώντας εύφλεκτη ύλη και δύο (2) φιάλες
με τη Β. Χατζάκη βουτανίου (γκαζάκια) προκάλεσε φωτιά σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του πα-
Κάθε Τετάρτη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» θόντα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές.
με τον Θ. Γκαραβέλα
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
Στην κατοχή της δράστιδας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο όπλο - ρέπλικα,
«Ελληνικό Top 40» μαχαίρι με μήκος λάμας -7- εκατοστών, καθώς και τρείς (3) φιάλες με εύφλεκτη ύλη.
με τον Κ. Σιτόπουλο
12.00 Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν αντικείμενα σχετιζόμενα
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
12.25-14.00 με την επίθεση και τον εμπρησμό του δικύκλου.
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε) Τις έρευνες και την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.
με τον Κων/νο Κυδώνη
Κάθε Τετάρτη Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε η γυναίκα
«Χωρίς φόβο αλλά με πάθος»
με τον Κων/νο Κυδώνη που επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας. Ανακριτής και Εισαγγε-
14.00-15.00
Non stop music
λέας αποφάσισαν την προφυλάκισή της.
15.00
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24/05/21
Το πιο σύντομο Δημοτικό Συμβούλιο!
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
15.00-17.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
σε σπίτι στην Καλλιμασιά. Η φωτιά περιορίστηκε ευτυχώς μόνο
«Jazz Life» στον χώρο του γκαράζ μετά την παρέμβαση της Πυροσβεστι-
με τoν Γ. Κοπανέλλη
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη κής Υπηρεσίας Χίου και την συνδρομή της τοπικής Εθελοντικής Πέντε λεπτά μόνο κράτησε η κύρια συνε-
ξένη μουσική εκπομπή
με τον Κ. Κατραμάδο
Ομάδας, αφού πρόλαβε όμως να καταστρέψει ολοσχερώς τέσ- δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο σερα αυτοκίνητα και δυο δίκυκλα που βρίσκονταν εκεί. Η Πυ- Χίου, την προηγούμενη εβδομάδα, κατά
ξένη μουσική εκπομπή
με την Ε. Γαβρισέα ροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα για τα αίτια της την οποία ψηφίστηκαν ομόφωνα αρκετά
17.00-18.00
Non stop music
πυρκαγιάς. από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ξε-
18.00 κίνησε 11.40 μ.μ. και τελείωσε 11.45 μ.μ.,
316.000 ευρώ για τη φύλαξη με τον Πρόεδρο κο Π. Καλογεράκη να ανα-
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
18.30-20.00
Non stop music βάλει την συνεδρίαση για την επόμενη
20.00-21.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
21.30
και την παρακολούθηση του ημέρα. Είχε προηγηθεί μια μαραθώνια συ-
νεδρίαση σχεδόν έξι ωρών κατά την οποία
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
22.00-00.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη
Φράγματος Ζυφιά σε 24ωρη βάση συζητήθηκαν τα προ ημερησίας διατάξεως
θέματα!
«Φρένο – Γκάζι» (Ε)
με τη Β. Χατζάκη Σε αυτά κυριάρχησε το θέμα της έγκρισης
Κάθε Τετάρτη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
του ποσού των 372.000 ευρώ που πρότεινε η αρμόδια υπηρεσία και ενέκρινε η οικονομική
με τον Θ. Γκαραβέλα επιτροπή του Δήμου ως ποσού για την αρχική τιμή του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
«Ελληνικό Top 40» (Ε)
για τις υπηρεσίες φύλαξης των λουομένων σε πολυσύχναστες παραλίες (ναυαγοσωστών)
με τον Κ. Σιτόπουλο της Χίου.
00.00-03.00
Non stop music Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες θεώρησαν το ποσό αυτό υπερ-
03.00-04.30 βολικό, ειδικά το τμήμα που αφορούσε το κόστος των καυσίμων και της συντήρησης των
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
04.30-06.00 μηχανών (τζετ σκι και βαρκών) που προϋπολογίστηκε στις 132.500 ευρώ με τον κο Κ.
Non stop music Τριαντάφυλλο και τον κο Ι. Καραβασίλη να προτείνουν τρόπους μείωσης του ποσού.
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Ο κος Δήμαρχος, Στ. Κάρμαντζης, ζήτησε την υπερψήφιση των προϋπολογισθέντων
06.00 – 07.30
Non stop music «Ο Δήμος Χίου βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την υπο- ποσών, τα οποία πρότειναν οι υπηρεσίες και εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή
07.45-09.30
γραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΧ, ύψους του Δήμου.
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
Στο θέμα παρενέβη και η κα Σ. Παληού αναφέροντας ότι μετά την αλλαγή του νόμου ο
09.30 316.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου θα είναι ο καθαρισμός,
Δελτίο ειδήσεων Δήμος αναγκάστηκε να αναζητήσει εταιρείες εκτός Χίου που μπορούσαν να παράσχουν
10.00-12.00 η περίφραξη και η τοποθέτηση ειδικών καμερών καταγραφής, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αλλά και τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτούσε ο νόμος
«Θέμα Υγείας»
με την Π. Θεοδοσίου με στόχο τη φύλαξη και την παρακολούθηση του Φράγματος με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους.
12.25-14.00
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
Ζυφιά σε 24ωρη βάση. Απώτερος στόχος της εν λόγω Σύμβα- Οι νέες διατάξεις απαιτούν μηχανοκίνητα μέσα σε κάθε επιτηρούμενη παραλία, κεντρικό
14.00-21.30 σης είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και η αποφυγή σκάφος επίβλεψης για όλες τις παραλίες, ναυαγοσώστη ανά 100 μ., ύπαρξη απινιδωτή
Non stop music
21.30 ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη περιοχή του Φράγματος» (μηχάνημα καρδιακής ανάνηψης) σε κάθε σάκο πρώτων βοηθειών κτλ.
Δελτίο ειδήσεων
00.00-06.00
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και έτσι θα έχουμε σε έξι παραλίες της Χίου έν-
Non stop music τεκα διπλές βάρδιες ναυαγοσωστών με πλήρη εξοπλισμό (μηχανοκίνητο και πρώτων βοη-
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30 Δημοπρατείται η μελέτη παρεμβάσεων θειών) για ένα τρίμηνο τουλάχιστον.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση ανακάλεσε την απόφασή του
Χιώτικη Eφημερίδα
στον δρόμο Μερσινίδι - Μιλιγκά 110/21 που πάρθηκε στις 31/3/2021 που αφορούσε την άδεια εγκατάστασης μικτού φω-
τοβολταϊκού συστήματος μετά ανεμογεννήτριας στην περιοχή Πυργίου μετά από την άρ-
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA νηση του τοπικού Συμβουλίου να συναινέσει.
Κωδικός: 5431 Υπογράφτηκε η διακήρυξη
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
του διαγωνισμού για την μελέτη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ των παρεμβάσεων που θα γί-
21ο Έτος κυκλοφορίας
νουν στην περιοχή Μιλιγκά του
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
Tηλ: 22710.41224-41120 βορειοανατολικού οδικού δι-
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com κτύου της Χίου από τον Περιφε-
Σύμφωνα με το νόμο ρειάρχη κο Κ.Μουτζούρη.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
Αυτό δήλωσε σε συνέντευξη
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. τύπου ο κος Π. Μπουγδάνος,
Δημοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ, Αντιπεριφερειάρχης Χίου τονί-
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ, ζοντας ότι είναι μια πολύ θετική
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ εξέλιξη για το πιο επικίνδυνο κομμάτι του οδικού δικτύου της Χίου,
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ. το οποίο στο παρελθόν έχει δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ασφαλείας με πτώσεις βράχων, υποχώρησης των εδαφών, ολι-
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους σθηρότητας κτλ.
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Ο διαγωνισμός είναι Πανευρωπαϊκός, οι προσφορές θα ανοι-
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ χτούν στις 30 Ιουνίου και έτσι θα δοθεί ένα οριστικό τέλος σε αυτό
ΣYNΔPOMEΣ:
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδρομικώς): 65 ευρώ το πρόβλημα.
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ (Σημείωση Συντ.) Ίσως εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ο δρόμος
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
αυτός ανοίχτηκε και διαμορφώθηκε κατά τις δεκαετίες 1920 και
Αρ. Λογαριασμού Τραπέζης (για συνδρομές)
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR
1930 ενώ πριν από αυτόν η συγκοινωνία με τα Καρδάμυλα και την Aγ. Αποστόλων 36, Χίος, 82 131
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Εθνική: 760/600156-41 ΒΑ Χίο γίνονταν ακτοπλοϊκώς. Το 1912 για παράδειγμα οι Τούρκοι Τηλ.: 22710 81380, 22710 40280, Fax: 22710 81381
IBAN: GR4201107600000076060015641
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή αιχμάλωτοι κατά την Απελευθέρωση κατέβηκαν από τα Καρδά- E: texnetch@otenet.gr W: www.texnetchios.gr
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
μυλα στην Χίο με πλοίο.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μέσα στον Ιούνιο η εγκατάσταση του εργολάβου για την


μετατόπιση ανατολικά του παραλιακού δρόμου του Αεροδρομίου
Παρουσίαση των έργων
που θα γίνουν στην περιοχή
και βελτίωσης της υφιστα-
μένης οδού από τις εγκα-
ΑΠΟΨΗ
του Αεροδρομίου της Χίου ταστάσεις εργοστασίου Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
έγινε από τον κο Π. Μπου- Κώτη μέχρι το ξενοδοχείο
γδάνο, Αντιπεριφερειάρχη Morning Star με προϋπο-
της Χίου. λογισμό 4.372.000 Ευρώ
Όπως ανέφερε, τα έργα
αυτά είναι στενά συνδεδε-
περίπου και χρόνο υλο-
ποίησης 15 μήνες. «Είναι
Τουρκία: Σε Αιγαίο και Ανατολική
μένα με την επέκταση του
αεροδρομίου προς βορρά
ένα έργο πνοής που θα
δώσει λύση σε ένα πρό- Μεσόγειο η άσκηση
ενώ κάποια από αυτά ήταν
ανάγκη να προηγηθούν
βλημα που ταλανίζει την
περιοχή περισσότερο από «Θαλασσόλυκος 2021»
αυτής. Έτσι: πενήντα χρόνια και που με
1. θα γίνει μεταφορά προς την λύση του θα δημιουρ-
τα ανατολικά του υπάρχον- γήσει συνθήκες ανάπτυ-
τος δρόμου από τον Βιολο- ξης. Με σοβαρότητα και
γικό Καθαρισμό μέχρι τα αίσθημα ευθύνης προ-
πρώτα φανάρια της Φάρ- γραμματίζουμε και υλο-
καινας, με τις απαιτούμενες ποιούμε έργα στο νησί μας
επιχωματώσεις προς την θά- προς όφελος των πολι-
λασσα. Το έργο έχει προ- τών», τόνισε ο κος Μπου-
ϋπολογισμό περίπου γδάνος.
4.231.000 Ευρώ και χρόνο Στην ίδια ενημέρωση
ολοκλήρωσης 18 μήνες. Οι αναφέρθηκε και στον δια-
μπουλντόζες θα αρχίσουν γωνισμό ζωγραφικής με
το έργο τους μέσα στον Ιού- θέμα τις σφαγές της Χίου
νιο. που είναι σε εξέλιξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και που
2. Μελέτη για την είσοδο-έξοδο από το αεροδρόμιο και δημιουρ- λήγει στις 31 Μαΐου καθώς και στην παραγωγή βίντεο από την Πε-
γίας χώρου στάθμευσης με προϋπολογισμό περίπου 100.000 Ευρώ ριφερειακή Διοίκηση Χίου με το ίδιο θέμα που διανεμήθηκε για
και χρόνο υλοποίησης 10 μήνες. προβολή στα σχολεία με σκοπό οι νέοι μας να μάθουν περισσότερα
3. Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής Κονταρίου για αυτό το τραγικό κομμάτι της Ιστορία μας!
Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Τρίτη η άσκηση

Συνεχίζονται οι καθαρισμοί με τη χρήση πλυστικού μηχανήματος, «Θαλασσόλυκος 2021» της Τουρκίας σε Αι-
γαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα γυμνά-

press container, κλαδέματα & χορτοκοπές κ.ά. σια θα διαρκέσουν έως τις 6 Ιουνίου.
Σύμφωνα με δηλώσεις του τούρκου ναυάρ-
χου, Γιαλτσίν Παγιάλ που μεταδίδει το
Από την Διεύθυνση Καθαριότη- των Άνω και Κάτω Καρδαμύλων. TRThaber, «ξεκίνησε μία από τις προγραμματι-
τας και Ανακύκλωσης του Δήμου Όσον αφορά τις χορτοκοπές συ- σμένες ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού, η
μας, ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 25 νεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς
άσκηση «Θαλασσόλυκος 2021», η οποία θα
Μαΐου 2021, συνεργείο της Υπηρε- σε οδούς, πλατείες, πάρκα και
πραγματοποιείται μεταξύ 25 Μαΐου και 6 Ιου-
σίας με τη χρήση του πλυστικού μη- κοινόχρηστους χώρους του
χανήματος διενέργησαν εκτετα- Δήμου μας. Στο πλαίσιο αυτό συ- νίου στο Αιγαίο Πέλαγος και την ανατολική
μένους καθαρισμούς στην εμπορική νεργεία διενήργησαν χορτοκοπές Μεσόγειο».
οδό Απλωταριάς και Φιλίππου Αρ- στις περιοχές Αγίας Παρασκευής, Με βάση το γενικό σενάριο, η στρατηγική
γέντη, καθώς επίσης συνέχισε και σε στην περιοχή του Αργέντικου, άσκηση «Θαλασσόλυκος 2021» πραγματο-
καθαρισμό όλων των press con- στα Γυαλούρικα, στο Φραγκο- ποιείται με ευρεία συμμετοχή όλων των δυνά-
tainer της Πόλης μας. Επίσης τη βούνι, στην Καρδαμάδα Κάμπου μεων. «Το πολεμικό μας ναυτικό, το οποίο
Δευτέρα 24/05/21 συνεργείο με το κ.ά.. συνεχίζει να είναι παρών με υψηλό αίσθημα
όχημα πλυντήριο της Υπηρεσίας διε- Για την ίδια ημέρα από την ευθύνης σε όλες τις θάλασσες, θα έχει την ευ-
νέργησαν πλύσιμο και απολύμανση Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου καιρία να δοκιμάσει το ικανότητές του σε πε-
των κάδων απορριμμάτων, στις γει- διενεργήθηκαν κλαδέματα, χορ- ριβάλλον μάχης».
τονιές της Πόλης της Χίου. Το δε όχημα πλυντήριο των Καρ- τοκοπές και διαμόρφωση χώρου στο πάρκο Καλλιμασιάς και
Στην άσκηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων,
δαμύλων διενέργησε πλύσιμο και απολύμανση στους κάδους στην παιδική χαρά του Μονοδεντρίου.
132 πλοία επιφανείας, 10 υποβρύχια, 43 αε-
ροσκάφη, 28 ελικόπτερα και 14 μη επανδρω-
Καμία σχέση τα έργα στα γήπεδα Αγ.Γεωργίου, Θυμιανών, Εφήβου μένα αεροσκάφη, και περίπου 25.500 μέλη

και Συκιάδας-Λαγκάδας με τις εκλογές στην ΕΠΣ Χίου


των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.
Την ίδια στιγμή, ο τούρκος υπουργός Εξωτε-
ρικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε
Καμία σχέση τα έργα στα γήπεδα υλοποίηση των έργων!» δή- την επίσκεψή του στην Ελλάδα. «Ήρθε η πρό-
Αγ.Γεωργίου, Θυμιανών, Εφήβου λωσε ο κος Ξενάκης. σκληση και θα πάω στην Ελλάδα τη Δευτέρα,
και Συκιάδας -Λαγκάδας με τις εκλο- Ο κος Μανάρας αναφέρ- 31 Μαΐου» δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως με-
γές στην ΕΠΣ Χίου. θηκε μεταξύ άλλων και στην ταδίδει η Hurriyet.
Αυτό δήλωσε μετά από σχετική προμήθεια φώτο φίνις για το Σημειώνεται πως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει
ερώτηση ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Στάδιο της πόλης Χίου καθώς
επιβεβαίωση της επίσκεψης από την ελληνική
Υπηρεσιών του Δήμου Χίου κος Ι. και δύο ηλεκτρογεννητριών,
πλευρά.
Ξενάκης σε συνέντευξη τύπου που η μια για το γήπεδο της
δόθηκε για τα έργα που υλοποιούν- πόλης και η άλλη για το κλει-
ται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από στό κολυμβητήριο.
τον Δήμο στον τομέα του αθλητι- Ο κος Μανδάλας μεταξύ
σμού. άλλων δεσμεύτηκε για πα-
Παρόντες ήταν εκτός από τον κο ρεμβάσεις στο γήπεδο του
Ξενάκη, ο Αντιδήμαρχος κος Π. Δαφνώνα, περιοχής της
Μανδάλας, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δήμου Χίου οποίας είναι χωρικός Αντιδήμαρχος.
κος Ι. Μανάρας και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ο κος Δημό- Ο κος Δημόκρ. Δαμαλάς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αντι-
κριτος Δαμαλάς. κατάστασης των μπασκετών σε όλη την Χίο μετά από το θλι-
Συγκεκριμένα ο Δήμος Χίου προχωρά στην αλλαγή πλα- βερό γεγονός του θανάτου ενός νεαρού άνδρα στην
στικού χλοοτάπητα (και συναφών έργων) στα γήπεδα Αγ. Γε- Δασκαλόπετρα το καλοκαίρι του 2019. Σύμφωνα με τον σχε-
ωργίου και Θυμιανών προϋπολογισμού 547.000 Ευρώ καθώς διασμό θα αλλαχθούν σχεδόν όλες οι μπασκέτες του Νησιού
και στην υπογραφή νέου χρησιδανείου (τριετούς διάρκειας) με προτεραιότητα αυτών στα λειτουργούντα σχολεία. Το πρό-
για το γήπεδο του Εφήβου στον Κάμπο με ταυτόχρονη επικαι- γραμμα είναι προϋπολογισμού περίπου 300.000 Ευρώ και
ροποίηση της μελέτης για την ανάπλαση του, ύψους 50.000 προβλέπει την αντικατάσταση περίπου 150 μπασκετών ενώ
Ευρώ. εκπονούνται επιπλέον μελέτες για τα γήπεδα Πόλης Χίου, Λι-
«Το χρηματοδοτικό πλαίσιο, 2.900.000 Ευρώ, είναι εδώ! θίου και Καλαμωτής που μετά την «ωρίμανσή» τους θα ανα-
Προχωράμε σοβαρά και υπεύθυνα στον σχεδιασμό και την ζητηθούν οι τρόποι χρηματοδότησης ώστε να υλοποιηθούν.
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Δημοτικό Συμβούλιο Χίου:


OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ Έγκριση δανείου 5 εκατομμυρίων ευρώ για την ΔΕΥΑΧ
Lockdown: Ποιες δραστηριότητες Στην δεύτερη μέρα του διαδικτυακού Δημοτικού Συμβουλίου
Χίου σημειώθηκε μεγάλη ένταση για μια ακόμη φορά μεταξύ της

ανοίγουν από την ερχόμενη εβδομάδα Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης. Στην κορύφωση της,
ο Πρόεδρος κος Παύλος Καλογεράκης εγκατέλειψε την προεδρία
της συνεδρίασης αντιδρώντας έτσι στην απειθαρχία κάποιων (χρο-
νική και διαδικαστική) στον κανονισμό λειτουργίας.
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης Παρόλα αυτά συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για πολύ
σοβαρά ζητήματα.
Σε αυτά ξεχωρίσαμε την έγκριση κατά πλειοψηφία δανείου 5
εκατομμυρίων ευρώ που θα πάρει η ΔΕΥΑΧ για ηλεκτρολογικό,
μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό που σε τελική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση του Κάμπου με την περίσσεια
του νερού από τον Βιολογικό Καθαρισμό αφού αυτό υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.
Οι αντιπολιτευόμενοι κος Ι. Καραβασίλης, Κ. Κωστάλα και Ε. Φρεζούλη εκπροσωπώντας τις παρατάξεις τους, ψήφισαν αρ-
νητικά ζητώντας κάποια άλλη μορφή χρηματοδότησης και όχι δάνειο.
Ο κος Κ. Τριαντάφυλλος από την μείζονα αντιπολίτευση, έδωσε θετική ψήφο αφού δέχθηκε το προεδρείο την πρότασή του
να γραφτεί ρητώς στην Δανειακή Σύμβαση ότι ο Δήμος Χίου δεν θα είναι υπόχρεος στο μέλλον να εξοφλά πλήρως ή μέρος
του δανείου.

Βροντάδος: Νεκρός εντοπίστηκε άντρας που αγνοούνταν


Νεκρός εντοπίστηκε 84χρονος, τον οποίο αναζητούσε από το
Σάββατο 22 Μαΐου η κόρη του. Μετά από ειδοποίηση της Αστυνο-
Πράσινο φως για την επαναλειτουργία των γυμνα- μία από την κόρη του άτυχου ηλικιωμένου, ότι έχουν χαθεί τα ίχνη
στηρίων και για την επανέναρξη υπαίθριων θεαμά- του από το μεσημέρι του Σαββάτου, η Αστυνομία πραγματοποίησε
των και συναυλιών από την ερχόμενη εβδομάδα, έρευνα στο σπίτι του, διαπιστώνοντας ότι ο ηλικιωμένος απουσιάζει
καθώς το ένα μετά το άλλο τα μέτρα του lockdown ενώ έλειπε και το αυτοκίνητό του. Τη σορό του άτυχου άντρα, εν-
αίρονται. Ανάσες ελευθερίας για τους πολίτες αλλά τόπισαν δύο αστυνομικά όργανα, στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής
και προβληματισμός από τους επιχειρηματίες για το κοντά στο παλιό γεφυράκι του Ράχτη στον Βροντάδο, ενώ στο ση-
αν θα καταφέρουν να «βγάλουν κάτι από τα σπα- μείο βρίσκονταν και το όχημά του. Στο σημείο έσπευσαν η Ασφά-
σμένα». λεια Χίου, Ιατροδικαστής και ένα όχημα της Πυροσβεστικής
Αναφορικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, μπο- Υπηρεσίας.

Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας


ρεί οι απαιτήσεις μεγάλων ονομάτων να έχουν μει-
ωθεί πολύ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι
σχεδιασμοί και να μπορέσουν να επιβιώσουν όλοι
οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι παραγωγοί ζητούν
τη στήριξη της πολιτείας με επιδότηση εισιτηρίου.
κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμάνι Χίου
Όσο για τα γυμναστήρια, αυτά θα επαναλειτουργή- ευκόλυνσης της κυκλοφορίας ως κάτωθι:
σουν στις 31 Μαΐου. Ένας μόνο θα αθλείται ανά 10 • Απαγόρευση της διέλευσης φορτηγών οχημάτων άνω των
τετραγωνικά μέτρα και θα υποχρεούται να προσκο- 3,5 τόνων μ.β επί της Χ.Ζ.Λ Χίου.
μίζει ένα αρνητικό τεστ την εβδομάδα. • Απαγόρευση διέλευσης βυτιοφόρων οχημάτων, παντός εί-
Οι ιδιοκτήτες προσγειωμένοι στην πραγματικότητα δους ταξινόμησης, των υδροφόρων οχημάτων και οχημά-
και, έχοντας την περσινή εμπειρία, κρατούν μικρό των μηχανημάτων έργων (ΜΕ).
καλάθι. • Παραχώρηση δικαιώματος διέλευσης φορτηγών οχημάτων
Λένε ότι περιμένουν να συστηθούν ξανά με τους πε- που πρόκειται να ταξιδέψουν, καθώς και των ελκυστήρων
λάτες τους, εν όψει Σεπτέμβρη και ότι κανείς δεν θα που μεταφέρουν φορτηγά επικαθήμενα προς φόρτωση/εκ-
βγάλει λεφτά το καλοκαίρι. φόρτωση εντός/από το λιμένα Χίου. Οι ελκυστήρες θα μπο-
Τα γυμναστήρια ανοίγουν για όλους, με τα πρωτό- ρούν να χρησιμοποιούν τη χερσαία ζώνη λιμένα από τις
κολλα να ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες. Σε 18:00 έως τις 20:00 για τη μεταφορά φορτίων προς φόρτωση
αυτό έρχεται να προστεθεί και η ενίσχυση ειδικού στο βραδινό πλοίο. Τα εκφορτωμένα επικαθήμενα από το
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο πλοίο μπορούν να μεταφέρονται μέσω της χερσαίας ζώνης
σκοπού που θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις, ανά-
βελτίωσης της οδικής κυκλοφορίας, αύξησης του βαθμού οδι- λιμένα έως και μία (01) ώρα μετά τον κατάπλου των πλοίων.
λογα με τον αριθμό των απασχολούμενων σε
κής ασφάλειας και μείωσης της ηχορύπανσης στη Χερσαία Ειδικότερα, για το πλοίο που καταπλέει απευθείας από τον
αυτές. Ζώνη Λιμένα κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα από Πειραιά νωρίς το πρωί, η διάρκεια ορίζεται στις (02) ώρες
01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα ληφθούν μέτρα δι- μετά τον κατάπλου του πλοίου.

Συνάντηση του Δημάρχου Οινουσσών με τον Πρόεδρο


του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου
Με απόλυτη επιτυχία στέ- σκεψη του Προέδρου του
φθηκε η επίσκεψη του Προ- Διαδημοτικού Νομικού Προ-
έδρου του Διαδημοτικού σώπου και για το λόγο αυτό
Λιμενικού Ταμείου Χίου κ. τιμήσαμε το θεσμό του ΔΛΤ
Κυριάκου Ζωάννου και των Χίου με αναμνηστική πλακέτα
υπηρεσιακών παραγόντων κι ευχαριστήσαμε τη Διοίκηση
και συνεργατών του στις Οι- και τους υπηρεσιακούς παρά-
νούσσες. «Είχαμε την ευκαι- γοντες, που χάρη στην άριστη
ρία μιας εφ' όλης της ύλης προετοιμασία τους και την
συνεργασίας με αρκετά με- πρόθυμη συμβολή τους ορ-
γάλη ατζέντα θεμάτων, που γανώσαμε μια αποτελεσμα-
τέθηκαν από τη Δημοτική τική συνάντηση» αναφέρει σε
Αρχή, ώστε να δρομολογή- ανάρτησή του σε μέσο κοινω-
σουμε σημαντικά έργα για την νικής δικτύωσης ο Δήμαρχος
ανάπτυξη και τη λειτουργικό- Οινουσσών.
τητα του παραλιακού μετώ- Σε τηλεφωνική συνέντευξη ο
που και τη συντήρηση και εξωραϊσμό των λιμενικών κ. Δανιήλ στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΑΝΤ1 Αιγαίου και την εκ-
εγκαταστάσεων. Παράλληλα συζητήσαμε ενδελεχώς το φά- πομπή Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στο πρόβλημα
κελο για Schengen Gate στις Οινούσσες, τις εξελίξεις στο θέμα που έχει προκύψει στο λιμάνι των Ψαρών λέγοντας«έχουμε
της επένδυσης του υδατοδρομίου, την κατασκευή της Αίθου- κάνει τη βυθοσκόπηση του πυθμένα του λιμανιού των Οι-
σας Αναμονής επιβατών, το θέμα της παραμονής των λεμβών νουσσών, συζητάμε με τους ειδικούς για να αντιμετωπίσουμε
στο καρνάγιο και της επισκευής του εξωτερικού κρηπιδώμα- εγκαίρως το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο λιμάνι των
τος. Τόσο ο επικεφαλής του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Οινουσσών για να προλάβουμε τα χειρότερα. Είμαστε βέβαιοι
όσο και ο Δήμος μας και προσωπικά ως Δήμαρχος επιβεβαι- ότι θα βγάλουμε το καλοκαίρι χωρίς προβλήματα. Θα το
ώσαμε από κοινού το άριστο κλίμα της συνεργασίας μας, το δούμε από φθινόπωρο το πρόβλημα λεπτομερώς» ανέφερε
οποίο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των παρεμβά- ο Δήμαρχος Οινουσσών Γιώργος Δανιήλ σχετικά με τη ζημιά
σεων στους χώρους της παραλιακής ζώνης. Ήταν η πρώτη επί- που έχει προκληθεί στο λιμάνι των Οινουσσών.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ξεκίνησε επιτέλους ο διαγωνισμός για την επέκταση του αεροδρομίου


Συνέχεια από σελ. 1
• Αναβάθμιση της αντοχής του υφιστάμενου τμήματος διαδρό- απαιτείται.
μου. • Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
• Διαμόρφωση περιοχής ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) σεων πεδίου ελιγμών και τοποθέτηση αντίστοιχων στην επέ-
μετά το πέρας του νότιου ακραίου strip του διαδρόμου σε μήκος κταση.
90,00 Μ • Κατασκευή νέου οικίσκου σταθμού φωτοσήμανσης και υπο-
• Επέκταση της υφιστάμενης εσωτερικής υπηρεσιακής οδού σταθμού αεροδρομίου.
του αεροδρομίου στα νέα όρια της απαλλοτριωμένης περιοχής. • Μετατόπιση του ραδιοβοηθήματος VOR.
• Εκτέλεση των απαραίτητων υδραυλικών έργων εντός του αε- • Μεταφορά υφιστάμενης εγκατάστασης και κατασκευή νέου
ροδρομίου για την αποστράγγιση της περιοχής. σκεπάστρου.
• Εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοίχων αντιστή- Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια της
ριξης κ.α). σύμβασης ορίζεται στους τριάντα δύο (32) μήνες από την υπο-
• Η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο πεδίο γραφή της. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
ελιγμών στα οδικά δίκτυα, που θίγονται από τα έργα του διαδρό- προσφορών ορίζεται η 30-06-2021, ώρα 9:00 π.μ. Ως ημερομη-
μου. νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-
• Επέκταση και αντικατάσταση περίφραξης τύπου ΝΑΤΟ όπου 06-2021, ώρα 10:00 π.μ.

Νότης Μηταράκης: "Το μεταναστευτικό δεν θα είναι θέμα συζήτησης στην Χίο το 2023!"
Συνέχεια από σελ. 1

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έλξης νέων αφίξεων μεταναστών και προσφύγων γιατί στο παρελθόν, το 2015, είδαμε μια
κος Νότης Μηταράκης στον Κ. Κυδώνη στην πρωινή ρα- πλημύρα ανθρώπων (πάνω από 100.000) χωρίς καν να υπάρχουν οι κατάλληλες δομές φι-
διοφωνική εκπομπή «Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 Αιγαίου». λοξενίας τους. Μην ξεχνάμε ότι η δομή στο Μερσινίδι, που λειτουργούσε τότε, ήταν μικρή,
Μεταξύ άλλων ξεχωρίσαμε από αυτά που είπε: ενώ η ΒΙΑΛ υπερκαλύφθηκε κατά πολύ.
«Δημοσιεύεται μέσα στον Μάιο η προκήρυξη του δια- Τις ροές δημιουργεί η πολιτική των ανοιχτών συνόρων που προτείνουν κάποιοι σε διάφορες
γωνισμού για την δημιουργία νέου ΚΥΤ στην περιοχή επιτροπές. Αυτό που εμείς δεν επιθυμούμε είναι αυτό που γίνονταν στο παρελθόν: «Μπάτε
Θόλος της Χίου ταυτόχρονα με την προκήρυξη του νέου σκύλοι αλέσετε!» με ανοιχτά σύνορα, μπαίνουν κάποιοι, φεύγουν αμέσως, φωτογραφίζονται
ΚΥΤ στην Λέσβο και αυτής της αναβάθμισης του Φυλα- ότι τα κατάφεραν, το στέλνουν σε άλλους που θέλουν να ακολουθήσουν και ξανά το ίδιο...»
κίου Έβρου. Στόχος είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες στους ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης.
αμέσως επόμενους μήνες. Θα είναι μια κλειστή, ασφαλής Σχετικά με τις ροές των τελευταίων ετών ο Υπουργός επεσήμανε ότι «οι ροές στην Ελλάδα
δομή εκτός αστικού ιστού». το 2020 είχαν 80% μείωση και ένα επιπλέον 70% το 2021.Έτσι από τα νησιά του Αιγαίου
«Πρώτη ευθύνη της Πολιτείας είναι η ασφάλεια των πολιτών της» δήλωσε ο κ. Μηταράκης μπήκαν : το 2017 – 6.575 άνθρωποι, το 2018 – 4.053, το 2019-8.350,το 2020-980 και μέχρι
ενώ πρόσθεσε «Η Ελλάδα πλέον φυλάει αποτελεσματικά τα σύνορά της αν και αυτό δημι- σήμερα το πρώτο τετράμηνο του 2021 μόνο 77 . Αντίθετα οι ροές στον Έβρο δείχνουν να επι-
ουργεί αντιδράσεις από κάποιους, κυρίως βουλευτές και κόμματα, τα οποία, από ότι φαίνεται, μένουν λίγο παραπάνω. Στη Χίο σήμερα ζουν στη ΒΙΑΛ 800 περίπου άνθρωποι, στην πόλη
είναι νοσταλγοί της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων που ουσιαστικά δημιούργησε την με- 300 με το πρόγραμμα «Εστία» σε οικίες και διαμερίσματα, καθώς και διάφοροι άλλοι ανα-
ταναστευτική κρίση του 2015 και μετά». γνωρισμένοι που περίπου είναι 200. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έχουν βρει δουλειά και
«Το μεταναστευτικό δεν θα είναι θέμα συζήτησης στην Χίο το 2023. Αφήνουμε πίσω την απασχολούνται από Χιώτες σε γεωργικές και άλλες εργασίες».
κρίση. Το πρόβλημα είναι κοντά στην λύση του με την δημιουργία νέων, κλειστών, ασφαλών Ο κος Μηταράκης αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που ταλανίζουν την κοινή γνώμη,
δομών (ΚΥΤ) αλλά και με την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, η οποία δημιουργεί όπως αυτό της πανδημίας, λέγοντας ότι ευελπιστεί να μην έχουμε νέο κύμα το φθινόπωρο,
συνθήκες ανασφάλειας στους διακινητές, οι οποίοι επιλέγουν τελικά άλλες οδούς προς την για το θέμα της προέκτασης του Αεροδρόμιου, το οποίο βρίσκει την λύση του μετά από πάρα
Ευρώπη. Επίσης ακολουθούμε μια πολιτική απελάσεων, περιορισμού προνομίων, αλλά και πολλά χρόνια, καθώς και για άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Χίο ή δρομολο-
ελέγχου των ΜΚΟ με την οποία ευελπιστούμε ότι τα ΚΥΤ που θα κατασκευαστούν θα είναι γούνται, για το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ, το οποίο θα παλέψει να παραμείνει και να απο-
σχεδόν άδεια» υποστήριξε ο Υπουργός. συνδεθεί από το μεταναστευτικό και κατέληξε: «Νομίζω ότι έρχονται καλύτερα χρόνια για
Ακόμα, πρόσθεσε ότι «η δημιουργία νέων δομών ΚΥΤ δεν θα είναι από μόνη της πόλος την Χίο!».

Οι κατώτεροι "Αγρόν ηγόραζον" - Συγχαρητήρια σε Γ. Κεβόπουλο & Π. Μπουγδάνο


Συνέχεια από σελ. 1
Έχουμε ασχοληθεί επανειλημμένως, με το ζήτημα της οδού Λ. δομητικής συνεργασίας μας, τόσο με την Αστυνομική Διεύθυνση
Ενώσεως και τα παράνομα επαγγελματικά σταθμευμένα οχήματα Χίου, αλλά και με την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και σας δηλώ-
σε αυτήν. Με τις συγκεκριμένες παραβάσεις έχουμε ασχοληθεί νουμε ότι θα είμαστε πάντοτε εκ της θέσεώς μας αρωγοί στις προ-
ουκ ολίγες φορές και έχουμε απευθυνθεί σε κάθε αρμόδιο όρ- σπάθειές σας για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας
γανο που είναι υπεύθυνο για τις συγκεκριμένες παρανομίες, αλλά στους πολίτες των νησιών μας.
"αγρόν ηγόραζον". Κάθε φορά κρούαμε τον κώδωνα του κινδύ- Αξίζουν συγχαρητήρια για την αποφασιστικότητα που επέδειξε
νου για να μην θρηνήσουμε κάποιον άνθρωπο από τροχαίο ατύ- στεκόμενος στο ύψος των περιστάσεων για άλλη μια φορά, εφαρ-
χημα, αλλά ποτέ δεν ασχολήθηκε κανείς με το θέμα. Κάποιοι μόζοντας το νόμο, επιτελώντας με σθένος και αξιοπρέπεια τα κα-
φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος, άλλοι πάλι φοβήθηκαν την κα- θήκοντα που του έχει αναθέσει η ηγεσία του Σώματος της
ρέκλα τους για τους δικούς τους λόγους. Αστυνομίας, στον κ. Γιώργο Κεβόπουλο, και στον Αντιπεριφερει-
Με το θέμα ασχολήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, Παντελής άρχη, Παντελή Μπουγδάνο, όπου άμεσα μέσω των συνεργείων
Μπουγδάνος, όπου και επανέφερε στην αρχική τους μορφή τις της Περιφέρειας καταπολεμά κάθε κατεστραμμένο έργο αυτής. Σε
ταμπέλες του Κ.Ο.Κ, μετά την καταστροφή τους και ο ταξίαρχος άλλες περιπτώσεις εθελοτυφλώντας και παραβλέποντας τη νομι-
και Διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, κ. Γιώργος Κε- μότητα στο βωμό του κέρδους, κάποιοι προσπάθησαν να δικαιο-
βόπουλος, όπου από τη δική του θέση και αρμοδιότητα, μετά από λογήσουν τα αδικαιολόγητα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε άλλους και
επικοινωνία με τα Μ.Μ.Ε του ΑNT1 Αιγαίου και της Εφημερίδας υποτιμώντας τη νοημοσύνη των πολιτών.
"Χιώτικη Διαφάνεια", δεν παραμέλησε το θέμα, αλλά αντιθέτως προχώρησε σε κάθε νόμιμη
διαδικασία για την απομάκρυνση των επαγγελματικών βαρέων οχημάτων από το συγκεκρι- Φιλικά
μένο σημείο. Εμείς από την πλευρά μας προσβλέπουμε στη συνέχιση της γόνιμης και εποικο- Παντελής Κυδώνης

Ο Ναυτικός Όμιλος
Καρδαμύλων Χίου θα συμμετέχει
στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας
Ο Ναυτικός Όμιλος Καρδαμύλων Χίου θα συμμε- Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά την ναυτιλιακή εταιρία
τέχει με έξι αθλητές στο περιφερειακό πρωτάθλημα Blue Star Ferries - Hellenic Seaways που παρέχουν έκ-
ιστιοπλοΐας που διοργανώνει, υπό την αιγίδα της Ελ- πτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την συμμετοχή
ληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, ο Ναυταθλητικός της αποστολής μας στον διασυλλογικό αγώνα και εύ-
Όμιλος Ειρήνης Φιλίας από 27 έως 30 Μαΐου 2021. χεται καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εφιστούμε την προσοχή σας και σας παρακαλούμε να είστε επιφυλακτικοί


για να μην πέσετε θύματα απάτης επιτηδείων
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Εφιστούμε την προσοχή σας και σας παρακαλούμε αφενός να
και ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Πατεριμός ενημερώνουν τους πο- είστε επιφυλακτικοί για να μην πέσετε θύματα απάτης επιτηδείων
λίτες πως ουδεμία σχέση έχουν με τηλεφωνήματα που δέχονται -και σε καμία περίπτωση να μην καταθέτετε χρήματα- αφετέρου
από αγνώστους, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τα ονοματεπώνυμα να αναφέρετε παρόμοια περιστατικά στη Διεύθυνση Πρόνοιας.
του κ. Πατεριμού καθώς και της Δ/ντριας (κας Γατανά), τους προ- Καταδικάζουμε όλους όσους εμπλέκονται στην απάτη, προσπα-
τρέπουν να καταβάλλουν χρήματα σε τράπεζα για λογαριασμό θώντας να εξαπατήσουν τους πολίτες εκμεταλλευμένοι τον αν-
του Δήμου Χίου, με την πρόφαση ότι θα βοηθηθούν συμπολί- θρώπινο πόνο.
τες μας που το έχουν ανάγκη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας μας είναι
Ο Δήμος Χίου και η Δ/νση Πρόνοιας δεν απευθύνεται σε πολί- 2271350054, 2271350053 και 2271350057 και είμαστε πάντα
τες μεμονωμένα και με προσωπική επικοινωνία για την κατα- στη διάθεσή σας.
βολή χρημάτων ή προσφορά ειδών. -Βοήθεια στο Σπίτι: 2271350056, 2271350058
Οι όποιες προσκλήσεις, αποκλειστικά και μόνο για είδη ρουχι- -Συμβουλευτική Γυναικών: 2271350040, 2271350075
σμού, φάρμακα, κ.α., απευθύνονται προς όλους τους δημότες -Κοινωνικό Φαρμακείο: 2271351751
με επίσημα Δελτία Τύπου, τα οποία και δημοσιεύονται σε ηλε- -Κέντρο Κοινότητας: 2271350059, 2271350060, 2271350052
κτρονικά και έντυπα ΜΜΕ. και 2271350055.

Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου


στο Κοντάρι - Λευκωνιά
Στις νέες εγκαταστάσεις στο Κοντάρι - Λευκωνιά το Γραφείο Ασύλου Χίου. Ήδη χειριστές της Υπηρεσίας
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου. Ξεκίνησε τη Ασύλου καθώς και χειριστές EASO βρίσκονται στο
λειτουργία του, εντός του νέου κτιρίου που βρίσκεται χώρο για τη συγγραφή αποφάσεων και μια σειρά
στην περιοχή Κοντάρι - Λευκωνιά, το Περιφερειακό από άλλες διοικητικές ενέργειες.

«Εκμέκ με τσουρέκι και τριαντάφυλλο» από τον Σύλλογο


«Η Μυρωδάτη Χίος», στον Άη-Γιώργη Συκούση
Γεύσεις και αρώματα τριαντάφυλλου πλημμύρισαν τον τέλεσμα εντυπωσίασε το κοινό και προτάθηκε ως το από-
Άη Γιώργη Συκούση της Χίου, την Κυριακή 23 Μαΐου λυτο καλοκαιρινό κέρασμα στην Χίο!!! Θερμές ευχαρι-
2021. στίες στους χορηγούς των υλικών που
Την «τριανταφυλλένια» εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλ- χρησιμοποιήθηκαν, τα Souper Markets “ΧΑΡΑ” και το
λογος Διατήρησης και Προώθησης του Φυσικού και Πο- Αρτοποιείο Μάριου Τομάζου.
λιτιστικού Πλούτου της Χίου «Η Μυρωδάτη Χίος», Η συλλογή των τριαντάφυλλων έγινε στον τριανταφυλ-
συνδυάζοντας Γαστρονομία και Ιστορία. λεώνα της οικογένειας Ν. Κύλη, όπου και φιλοξενήθηκε
Την εκδήλωση καλωσόρισαν με χαιρετισμό ο Θεματικός το αρχικό μέρος της εκδήλωσης.
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μεταφορών και Επικοι- Μετά την γευσιγνωσία και τα μυρωδάτα κεράσματα ακο-
νωνιών Β. Αιγαίου κ. Νίκος Νύκτας, η Πρόεδρος του λούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην Βυζαν-
Συλλόγου «Η Μυρωδάτη Χίος» κα Άννα Κλαδιά, ο Πρό- τινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και στην «πατημασιά»
εδρος της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Συκούση κ. Βασί- του Αλόγου του, από το μέλος του Συλλόγου κ. Δημή-
λης Ποδιάς και η Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου τρη Μιωτέρη.
Αγίου Γεωργίου κα Αλεξάνδρα Ζενιώδη-Φλουρά, ενώ Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε στην πλατεία «Μπου»,
εντυπωσιακή ήταν τόσο η παρουσία μελών του Συλλό- στην ομώνυμη ταβέρνα, με τοπικά εδέσματα προσφορά
γου ντυμένων με παραδοσιακές φορεσιές, όσο και οι τοπικοί μουσικοί που έπαιξαν παραδο- της οικογένειας Ν. Κύλη.
σιακούς σκοπούς με τσαμπούνα και τουμπί. Ευχαριστίες θερμές οφείλονται στα τοπικά Μ.Μ.Ε., που αγκάλιασαν την εκδήλωση και ιδιαι-
Παρευρέθηκαν επίσης θεσμικοί εκπρόσωποι από το χώρο του Τουρισμού και του Πολιτι- τέρως στους δημοσιογράφους / bloggers γαστρονομίας και τουρισμού κ. Βασίλη Τσούνη και
σμού, κοινό με γαστρονομικά και περιηγητικά ενδιαφέροντα, όπως επίσης τοπικά και Αθη- Κατερίνα Μαρινάκη, που ταξίδεψαν από την Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Συλλόγου
ναϊκά Μ.Μ.Ε. «Η Μυρωδάτη Χίος», με αναλυτική αναφορά στο site τους livetotravelandtaste.com, που
«Εκμέκ με τσουρέκι και τριαντάφυλλο» -σε τριλογία αποτελούμενη από λικέρ, γλυκό και βάζει για μία ακόμη φορά την Χίο στον Γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας!!!
ωμά ροδοπέταλα-, ήταν η συνταγή που εκτελέστηκε από την pastry chef και μέλος του Συλ- Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις «Γαστρονομία και Ιστορία» έχουν ως στόχο την ανά-
λόγου «Η Μυρωδάτη Χίος» κα Κατερίνα Κακίτση, με τις συμβουλές της κας Άννας Καρυ- δειξη τοπικών προϊόντων και συνταγών απ’ όλα τα χωριά της Χίου!!!
στιανού, μέλους του Δ.Σ. και Υπεύθυνης Γαστρονομίας, αλλά και την πολύτιμη βοήθεια της
Αντιπροέδρου κας Ειρήνης Καρυστιανού, καθώς και μελών & φίλων του Συλλόγου. Το απο- Φωτογραφία: ©livetotravelandtaste.com

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΤΑΣ (1956 - 2001)


Γράφει ο Χρίστος Μπελλές
Ακατάβλητος οδίτης, οραματιστής, αμετάπειστος μεταρρυθμιστής, χία, αγνοώντας πως η ζωή μιμείται συμπεριφορές, πως η ζωή είναι
νεωτεριστής και νεωτερικός (όπου το επέβαλαν οι συνθήκες), πά- ζωή και εκδικείται… «Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι, Υποκρι-
σχισε μ’ όλες του τις δυνάμεις να βάλει καινούργιους οδοδείκτες ταί»…
στην ποικιλώνυμη οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάταση Καθώς περνούν τα χρόνια και τούτο το νησί που προίκισαν αφει-
του νησιού μας και να αφήσει έναν κόσμο καλύτερο απ’ ό,τι τον δώλευτα και ο Θεός (φυσικές καλλονές, Ιωνικά αταβιστικά χαρα-
βρήκε… κτηριστικά κλπ) και η Ιστορία, γίνεται συνώνυμο της ποικιλώνυμης
Ηγετική φυσιογνωμία ολκής, με απαύγασμα πανελλήνιο και όχι υπανάπτυξης και μαρασμού, το κενό της απουσίας του Ανδρός γί-
μόνο, ευαγγελίστηκε τη σύγκλιση της κοινωνίας και την πέτυχε. νεται ερεβώδες και η αγάπη του λαού στο πρόσωπό του εγγίζει
Ένωσε όλους τους Χιώτες παραμερίζοντας και απαλείφοντας το όρια λατρείας, παραμυθίας και «φετίχ»…
κομματικό κριτήριο, με το να πείσει πως: τα προβλήματα δεν Αναρωτιέμαι, αν ο Πρωτομάστορας, Βιγλάτορας Θεός είχε έλ-
έχουν «χρώμα», αλλά συνέπειες. Περίαπτο, άρωμα και στάση λειμμα από Ηγέτες, Οραματιστές, Μεταρρυθμιστές και Νεωτερι-
ζωής: το ήθος, οι γνώσεις, η μόρφωση, η παιδεία, η κουλτούρα, στές ή αν υπερίσχυσε το: «ους οι θεοί φιλούσι αποθνήσκουσι
η καλλιέργεια, η ευγένεια, η αξιοπρέπεια, η φιλαλληλία, η ευ- νέοι»… Ήταν μόλις 45 χρόνων, όταν άνοιξε πανιά για το αμετά-
θύνη, η υπευθυνότητα. Εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη θητεία του, το κλητο ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων…
1998 και αυτό, από μόνο του, λέει πολλά…
Νάνοι ασύστολοι του λαϊκισμού και της μικροπολιτικής – ελάχιστοι προς επαλήθευση του Χρίστος Μπελλές
κανόνα – δεν δίστασαν να προβούν σε κατασυκοφάντηση, ιεροσυλία, ακόμα και τυμβωρυ- Καθηγητής Πανεπιστημίου, ποιητής
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Διεθνή ταινία στα Νησιά μας «Σμύρνη μου αγαπημένη»


Συνάντηση με την ηθοποιό, θεατρική παραγωγό και θιασάρχη κα. Μιμή Ντενίση είχε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος
Μουτζούρης. Συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τα γυρίσματα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία θα γυριστεί στα
νησιά μας με την στήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Αμέσως μετά την συνάντηση ο Περιφερειάρχης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Με την κα. Ντενίση συζητήσαμε για την νέα διεθνή ταινία της, που θα γυριστεί στα νησιά μας από τον Ιούνιο με οικονομική στήριξη
από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και θα τα προβάλει παγκοσμίως. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αξιόλογες προσπάθειες που
προβάλλουν τα νησιά μας διεθνώς».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 μηχανικοί 9-ετούς εμπειρίας ή


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 μηχανικό 9-ετούς εμπειρίας &
& ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 μηχανικοί 6-ετούς εμπειρίας
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. πρωτ. 133245 Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται σε ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, θα πρέπει να
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ15) Αθήνα, 24-05-2021 διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον στελέχωση:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 1 μηχανικό 12-ετούς εμπειρίας &


1 μηχανικό 9-ετούς εμπειρίας
Η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μετα- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Μέχρι και την τέταρτη 1 μηχανικό 12-ετούς εμπειρίας ή
φορών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. κατά την ανοικτή διαδικασία με κριτήριο ανά- πρόσθετη κατηγορία 2 μηχανικοί 9-ετούς εμπειρίας
θεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ.2α του
Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟ- Για τις επιπλέον των τεσσάρων
ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ «ΟΜΗΡΟΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ», προϋπολογισμoύ 19.954.191,81 Ευρώ, πλέον της δαπάνης ΦΠΑ κατηγοριών έργων
17%.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τους ενάριθμους Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα αναλυτικά στις διατάξεις του Άρθρου 100
2020ΣΕ27110016 της ΣΑΕ271/1, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 του ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
στην πράξη «Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Κρατικού Αερολιμένα Χίου» με κωδικό ΟΠΣ 5067519 και από Β. Ελάχιστο όριο εμπειρίας τριετίας (άρθρο 100 παρ.8β του Ν.3669/2008 και άρθρο 107 παρ.4 Ν.4199/2013)
τον ενάριθμο 2021ΣΕ07700004 του ΠΔΕ που αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής της ΥΠΑ. Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται σε ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, θα πρέπει να διαθέτουν αθροι-
στικά εμπειρία την τελευταία τριετία τουλάχιστον ίση με:
Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 2.812.500,00€
• Επέκταση του διαδρόμου προς Βορρά σε απαλλοτριωμένη περιοχή έτσι ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει συνο-
λικό μήκος 1.799 Μ και πλάτος 30.00 Μ, με εκατέρωθεν ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 7,50 Μ . Μετά το επε- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ 562.500,00€
κτεινόμενο βόρειο άκρο του διαδρόμου θα διαμορφωθεί ζώνη ασφαλείας (strip) σε μήκος 60 Μ και στη συνέχεια
αυτής περιοχή ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) σε μήκος 90 Μ. Εκατέρωθεν του επεκτεινόμενου τμήματος Οι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας ζητούνται μόνο για να γίνει δεκτή αλλοδαπή εργοληπτική επιχείρηση, που
του διαδρόμου και μετά τα ερείσματα διαμορφώνονται πλευρικές ζώνες ασφάλειας σε πλάτος 75,00 από τον δεν είναι γραμμένη σε επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών, που πρέπει να είναι στο επίπεδο εγγε-
άξονα του διαδρόμου, ως αυτές του υφιστάμενου τμήματος του διαδρόμου. γραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται
• Αναβάθμιση της αντοχής του υφιστάμενου τμήματος διαδρόμου. πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται
• Διαμόρφωση περιοχής ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) μετά το πέρας του νότιου ακραίου strip του δια- να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
δρόμου σε μήκος 90,00 Μ Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, αναφέρονται στο άρθρο 75 του Ν.
• Επέκταση της υφιστάμενης εσωτερικής υπηρεσιακής οδού του αεροδρομίου στα νέα όρια της απαλλοτριωμένης 4412/2016. Ενδεικτικά από το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α, μέρος ΙΙ αναφέρονται:
περιοχής. 1.Κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά
• Εκτέλεση των απαραίτητων υδραυλικών έργων εντός του αεροδρομίου για την αποστράγγιση της περιοχής. ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών, από τα οποία αποδεικνύεται ότι η εργο-
• Εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης κ.α). ληπτική επιχείρηση έχει εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά -με το δημοπρατούμενο- έργα. Τα πιστο-
• Η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο πεδίο ελιγμών στα οδικά δίκτυα, που θίγονται από τα ποιητικά πρέπει να αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και να προσδιορίζουν
έργα του διαδρόμου. εάν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους τεχνικούς κανόνες και εάν περατώθηκαν κανονικά.
• Επέκταση και αντικατάσταση περίφραξης τύπου ΝΑΤΟ όπου απαιτείται. 2.Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του
• Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πεδίου ελιγμών και τοποθέτηση αντίστοιχων στην οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δη-
επέκταση. μόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου για
• Κατασκευή νέου οικίσκου σταθμού φωτοσήμανσης και υποσταθμού αεροδρομίου. την εκτέλεση του έργου.
• Μετατόπιση του ραδιοβοηθήματος VOR. 3.Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση
• Μεταφορά υφιστάμενης εγκατάστασης και κατασκευή νέου σκεπάστρου. της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.
Κωδικός CPV: 45235000-3: Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αεροδρόμια 4.Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους τριάντα δύο (32) μήνες από την υπογραφή της. 5.Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατη- 6.Δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή
γορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε: του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια.
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 7.Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπη-
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης.
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώ-
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και τατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:
α) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. (β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ορίζεται το ποσό των τριακο-
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
σίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και ογδόντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (399.084€) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευ-
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
θύνεται προς την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
διάρκεια ισχύος της εγγύησης συμμετοχής είναι δέκα (10) μήνες.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται
η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). Γλώσσα διαδικασίας η Ελληνική.
• Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-06-2021, ώρα 9:00 π.μ.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-06-2021, ώρα 10:00 π.μ.
είναι εγγεγραμμένη.
Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.111470/27-04-2021(ΑΔΑ: ΨΕ01465ΧΘΞ-ΕΝΗ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Με- Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εννέα(9) μηνών, από
ταφορών οι μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα: της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

α. Ίδια κεφάλαια ελάχιστου ύψους 4.500.000€. Από τα ίδια κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κε- Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, τότε η αποσφράγιση και η
φαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις καταληκτική ημερομηνία μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία
εποπτικές αρχές. κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
β. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους 900.000€. και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και στο ΕΣΗΔΗΣ.
γ. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 270.000€. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
δ. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 270.000€. υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προ-
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από έναν τουλάχιστον σφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε αυτήν. τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται σε ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
ελάχιστον στελέχωση: προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 3 μηχανικοί με 12ετή εμπειρία αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
& 2 μηχανικοί με 9-ετή εμπειρία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα
2 μηχανικοί με 12-ετή εμπειρία μέσα επικοινωνίας, άλλως
& 4 μηχανικοί με 9-ετή εμπειρία ή (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
3 μηχανικοί με 12-ετή εμπειρία
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες
& 1 μηχανικός με 9-ετή εμπειρία
από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
& 2 μηχανικοί με 6-ετή εμπειρία ή
2 μηχανικοί με 9-ετή εμπειρία Προκήρυξη σύμβασης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 21-
& 3 μηχανικοί με 9-ετή εμπειρία 05-2021. Η προκήρυξη σύμβασης-Διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ: 21PROC008640700_2021-05-
& 2 μηχανικοί με 6-ετή εμπειρία 21).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Μέχρι και την τέταρτη Ως τρεις επιπλέον κατηγορίες έργων Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.
πρόσθετη κατηγορία 3 μηχανικό με 12-ετή εμπειρία
ή 2 μηχανικοί με 12-ετή εμπειρία Η Διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
&2 μηχανικοί με 9-ετή εμπειρία ή “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :181018) καθώς και στην ιστο-
2 μηχανικοί με 12-ετή εμπειρία σελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr, όπου διατίθενται δωρεάν.
& 1 μηχανικός με 9-ετή εμπειρία
& 2 μηχανικοί με 6-ετή εμπειρία Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Για τις επιπλέον των τεσσάρων Πάνω από τις τέσσερις κατηγορίες έργων Ρ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
κατηγοριών έργων 1 μηχανικός 12-ετούς εμπειρίας ή ΠΕ Μηχ. με Α΄ β
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κάτοικοι Βολισσού: Προβλήματα ζωτικής


σημασίας παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια
Συνέχεια από σελ. 1
Επιστολή αγανάκτη-
σης και διαμαρτυρίας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ , 2707 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ , 2704
από τους κατοίκους ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
της Βολισσού προς ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20/05/2021 ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20/05/2021
Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4 Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4
όλους τους αρμόδι- 82131 Χίος 82131 Χίος
ους σχετικά με τα Τηλέφωνα : 2271044351 έως 57 Τηλέφωνα : 2271044351 έως 57
προβλήματα που Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία
Λεωφόρος Ενώσεως Λεωφόρος Ενώσεως
έχουν να αντιμετωπί- Πληροφορίες : Αναστασιάδης Δημήτριος
Πληροφορίες : Αναστασιάδης Δημήτριος
σουν καθημερινά οι Τηλέφωνο : 2271044351 Τηλέφωνο : 2271044351
κάτοικοι και που πα- FAX : 2271041553 FAX : 2271041553
ραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Χωρίς οδηγό ασθενοφόρου τα e-mail : dxiosvio@otenet.gr e-mail : dxiosvio@otenet.gr
βορειόχωρα και η υποστελέχωση του πολυδύναμου ιατρείου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Βολισσού αποτελούν τα σημαντικότερα ζητήματα που μέχρι στιγ-
μής κανείς από τους αρμόδιους δεν έχει δώσει λύση. Στην επι- 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ), 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ),
στολή τους οι κάτοικοι αναφέρουν: προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κατά το άρθρο 264 του Ν. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό κατά το άρθρο 264 του Ν.
4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙ- 4412/2016 για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙ-
«Αξιότιμοι, κυρία και κύριοι, ΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», με προϋπολογισμό ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΒΕΚ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑ-
Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να επανερχόμαστε σε θέματα 478.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. ΣΙΟ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 914.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
τα οποία ενώ απασχολούν την περιοχή μας εδώ και δεκαετίες πα- Το έργο είναι κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολικών. Το έργο είναι κατηγορίας Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολικών.
ραμένουν άλυτα.
Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να αισθανόμαστε ότι η αντιμε- 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό- 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
τώπιση των προβλημάτων υγείας των κατοίκων της περιοχής μας χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
είναι επισφαλής. καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyaxiou.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα www.deyaxiou.gr.
Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να βλέπουμε την επίσημη πο- 3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα εγκεκριμένα πρότυπα
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα εγκεκριμένα πρότυπα
λιτεία να αντιμετωπίζει τους κατοίκους της Βολισσού και της ΒΔ τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.( ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017) και τις τεύχη διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.( ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017) και τις
Χίου γενικότερα ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ακόμα και στα προτεινόμενες τροποποιήσεις από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αυτών. προτεινόμενες τροποποιήσεις από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αυτών.
κρίσιμα θέματα της υγείας. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με
την αριθμ. 164/2021 (Πρακτικό 9 της 06-05-2021) Απόφαση του Δ.Σ. την αριθμ. 163/2021 (Πρακτικό 9 της 06-05-2021) Απόφαση του Δ.Σ.
Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να διαπιστώνουμε ότι απευθυ- της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου. της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου.
νόμαστε σε «ώτα μη ακουόντων».
Δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να διαπιστώνουμε ότι κανένα 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο- 4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρο-
νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ- νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ-
από τα προβλήματα που έχουμε θέσει το τελευταίο διάστημα δεν ΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. (Α/Α συστήματος ΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. (Α/Α συστήματος
επιλύθηκε. 174698) 173700)
Αντίθετα έγιναν οξύτερα. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο- Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών ορίζεται η 17/06/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ρών ορίζεται η 15/06/2021 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι: Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
• Καμία λύση δεν δόθηκε μέχρι τώρα στο θέμα του οδηγού του ορίζεται η 24/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ορίζεται η 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
ασθενοφόρου. Η τύχη των ασθενών και των τραυματιών εξαρ- Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υπο- Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υπο-
τάται από τη δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς. βληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. βληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.
4412/2016. 4412/2016.
• Η καθημερινή παρουσία γιατρού γενικής ιατρικής φαίνεται ότι Κριτήριο ανάθεσης θα είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Κριτήριο ανάθεσης θα είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποτελεί πια παρελθόν, χωρίς ελπίδα να ξαναγίνει πραγματικό- προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
τητα. Ακόμη και οι τακτικότερες επισκέψεις γιατρών γενικής ιατρι- 5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
5.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
κής παραμένουν όνειρο. Αντίθετα ολοένα και αραιώνουν αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Υδραυλικών ή Ηλε- αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Υδραυλικών ή Ηλε-
περισσότερο. κτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε: κτρομηχανολογικών έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:
• Το Ιατρείο της Βολισσού αποκαλείται μεν Πολυδύναμο, αλλά α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
είναι ουσιαστικά μόνο κατ’ ευφημισμόν, αφού οι κενές θέσεις δεν γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
καλύπτονται και τα προβλήματα υγείας αντιμετωπίζονται χάρη που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα
στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του εκάστοτε αγροτικού γιατρού 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ- 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προ-
και του υποστελεχωμένου νοσηλευτικού προσωπικού. σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και σαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
• Το αίτημα για τη λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου στη Βολισσό παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
δεν ικανοποιήθηκε αναγκάζοντας τους υπερήλικες κατοίκους να την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις (που ξεπερνούν και τα 100 5.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 5.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
χιλιόμετρα) στο άλλο άκρο της Χίου και να επωμίζονται το δυ- ένωσης. ένωσης.
σβάστακτο κόστος του ταξί που πρέπει να χρησιμοποιήσουν προ- 5.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των 5.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των
κειμένου να μεταβούν στον τόπο εμβολιασμού. παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου
76 του ν. 4412/2016. 76 του ν. 4412/2016.
• Αυτό που συμβαίνει τελευταία και αποτελεί τη σταγόνα που
κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει είναι η απόφαση των ιθυνόντων να 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 9.560,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά μηνών, μετά επιστολής ύψους 18.280,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά μηνών,
μετακινούν κάποιες μέρες την αγροτική γιατρό της Βολισσού στη μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ-
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
Χίο όχι για εξυπηρέτηση αναγκών υγείας (κάτι που ενδεχομένως ρών είναι έξι μήνες. σφορών είναι έξι μήνες.
θα μπορούσε να δικαιολογηθεί) αλλά για συνταγογράφηση. Λες
7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημο- 7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημο-
και χάθηκαν οι γιατροί από το κέντρο και πρέπει να την πληρώ- σίων Επενδύσεων (αρ. εναρ. 2021ΕΠ08810008) με ΑΔΑ Απόφασης Έν- σίων Επενδύσεων (αρ. εναρ. 2021ΕΠ08810009) με ΑΔΑ Απόφασης Έν-
νουν οι κάτοικοι της απομακρυσμένης περιοχής μας. ταξης: ΨΖΔΖ7ΛΩ-Θ2Χ και κωδικό ΟΠΣ 5070597. Το έργο είναι ταξης: 6ΕΦ77ΛΩ-ΥΗ9 και κωδικό ΟΠΣ 5070364. Το έργο είναι ενταγμένο
• Ακόμη και για το απλό ζήτημα να δημιουργηθεί στέγαστρο για ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ως υποέργο
την προστασία του ασθενοφόρου από τον ήλιο και τη ρητίνη των ως υποέργο 1 στην πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙ- 1 στην πράξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευ- ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΒΕΚ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ» και συγχρηματο-
πεύκων δεν έχει ληφθεί καμία πρόνοια. ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. δοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Ο κοινός ανθρώπινος νους αδυνατεί να αντιληφθεί πως είναι δυ- Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του πε- Εθνικούς Πόρους. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας
νατόν η λύση αυτών των προβλημάτων που είναι ζωτικής σημα- ριβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οι-
περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντι- κονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απα-
σίας να χρονίζει και να προσκρούει σε ένα αδιαπέραστο τείχος μετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» σχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» του Ε.Π. «Βόρειο
γραφειοκρατίας. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, έως 5% της Αιγαίο»
Απαντήσεις, αλλά όχι επί της ουσίας, έχουν δοθεί πάρα πολλές αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, έως 5% της
και ενδεχομένως θα δοθούν και σ’ αυτή την επιστολή. Ιδιαίτερη εγκαταστάσεων και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. αξίας της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ. εγκαταστάσεων και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου.
σπουδή για απαντήσεις επιδεικνύεται όταν υπάρξει κάποιο περι- Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ.
στατικό και δοθεί η ανάλογη δημοσιότητα. 8. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
Μέχρι τώρα ο κάθε φορέας από την πλευρά του αφού αναφέρει βούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 8. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμ-
του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020». βούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
τα θέματα για τα οποία δεν έχει αρμοδιότητα, κάνει λόγο για τις του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020».
ενέργειες στις οποίες έχει προβεί και στα προσκόμματα που υπάρ- 9. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων
της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, 9. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων
χουν για την επίλυση του κάθε προβλήματος. βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρω- της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος,
Έτσι οι απαντήσεις δίνονται, όλοι είναι βέβαιοι ότι έχουν ενεργήσει μής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δια- βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρω-
σύμφωνα με το νόμο, αλλά οι άνθρωποι παραμένουν ανυπερά- γωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη μής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δια-
σπιστοι και ο κύκλος των θυμάτων διευρύνεται. απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα γωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη
φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν τον αναθέτοντα
Νομίζουμε ότι θα πρέπει επιτέλους οι έχοντες την ευθύνη να πα- φορέα και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
ραμερίσουν τους αριθμούς και να δώσουν προτεραιότητα στην Χίος, 20/05/2021
ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος. Χίος, 20/05/2021
Να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με ανθρώπινη ευαισθησία. Να Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ενεργήσουν πρώτα ως άνθρωποι και μετά ως κρατικοί λειτουρ- της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου
γοί. Μυριαγκός Βασίλειος
Μυριαγκός Βασίλειος
Είναι ανάγκη να υπάρξει επιτέλους η απαιτούμενη πολιτική βού-
ληση και να ξεπεραστούν νομοθετικά τα όποια εμπόδια.
Εκτός κι’ αν αποτελεί πολιτική επιλογή να εγκαταλείψουν αυτό Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. και της Ελλάδας Με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. και της Ελλάδας
τον τόπο οι κάτοικοι του. Αδυνατούμε να πιστέψουμε κάτι τέτοιο.
Αλλά κι’ αν συμβαίνει δεν θα τους κάνουμε το χατίρι».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινότητας Βολισσού
Σωτ. Παραδείσης
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
Υπ. Μετανάστευσης: Η Ελλάδα σε αντίθεση με την περίοδο πετάει λάσπη στο πρόσωπό μου! Παρακαλώ να γραφτεί στα αναβάθμισης της Υπηρεσίας Ασύλου και στο αμέσως επόμενο
ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 έχει ανακτήσει τον έλεγχο πρακτικά! Δεν γίνεται αυτό να συμβαίνει συνεχώς! Ζητώ την διάστημα αναμένεται η λειτουργία των νέων γραφείων στη
του μεταναστευτικού διενέργεια ενός Δημοτικού Συμβουλίου ειδικά για αυτό το Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σάμο και Λέσβο.
θέμα». Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και ο Βροντάδος βρίσκεται πάλι
Να σημειώσουμε ότι η Αντιπολίτευση επανειλημμένως και χωρίς νερό χάρη στις μεθοδεύσεις του προέδρου της και της
σε διάφορους τόνους έχει κατηγορήσει την παρούσα Δημο- πλειοψηφίας του ΔΣ, που προέρχεται από τη δημοτική αρχή.
τική Αρχή για αδιαφάνεια, εξυπηρέτηση «ημετέρων» και κακή Δε φτάνει η ανευθυνότητα και η επικίνδυνη πολιτική της
διαχείριση κάποιων από τους πόρους που είναι αυτή την ΔΕΥΑΝΧ, που καταδικάζουν μια σειρά περιοχές του δήμου με-
στιγμή διαθέσιμοι. ταξύ αυτών και το Βροντάδο, έχουμε τον πρόεδρο να κουνά
το δάκτυλο ότι πρέπει να προμηθευτούν οι κάτοικοι δεξαμενές
αποθήκευσης, για να κρύψει τα λάθη του και τις ανεπάρκειες
Αποχώρησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου του, αλλά και τα αδιέξοδα που δημιουργεί η πολιτική της δη-
λόγω απειθάρχων! μοτικής αρχής.
Το παραμύθι έτοιμο και γνωστό για να συγκαλυφθούν οι
Μεγάλη ένταση στο Δη- ευθύνες τους!
μοτικό Συμβούλιο Χίου, στη Ποιοι φταίνε για τη λειψυδρία και αυτό το καλοκαίρι στο
δεύτερη ημέρα συνεδρία- Βροντάδο;
"Τα ορατά αποτελέσματα της πολιτικής που σχεδιάσαμε και σής του, την Πέμπτη 20 Μα οι κάτοικοι της περιοχής των Μύλων που εγείρουν θέ-
υλοποιούμε, μας δίνουν ισχυρή θέση στη διαπραγμάτευση για Μαΐου 2021. Ο Πρόεδρος ματα νομικά, ενώ γνωρίζει πολύ καλά τόσο ο πρόεδρος όσο
το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου" υπο- του κος Παύλος Καλογερά- και οι υπηρεσίες, ότι δεν επρόκειτο διαδικαστικά να ήταν έτοι-
γραμμίζει το γραφείο τύπου του υπουργείου Μετανάστευσης κης, μετά από επανειλημ- μοι ακόμα και χωρίς τα εμπόδια που βρίσκει μπροστά του και
και Ασύλου, απαντώντας σε δηλώσεις του αναπληρωτή τομε- μένες διακοπές από κάποιους που δεν είχαν τον λόγο, από που οι ίδιοι τα προκάλεσαν και δημιουργεί το άλλοθί του, με
άρχη Εξωτερικών, αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις άλλους που καταστρατηγούσαν τον χρόνο που έχει ορισθεί το φταίνε οι κάτοικοι και οι αντιπολιτεύσεις!
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, Γιάννη Μπουρνού. από τον κανονισμό και μια γενικά απειθαρχία από κάποιους Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Είναι η εμμονή του προέδρου
Ο κ. Μπουρνούς σχολίασε συνέντευξη του αντιπροέδρου προς το πρόσωπο του, το οποίο οι ίδιοι εξέλεξαν για να διευ- και των υπηρεσιών με όλα τα τερτίπια που χρησιμοποίησαν,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, στη γαλλική θύνει την διαδικασία, αναγκάστηκε να αποχωρήσει απηυδι- αποκρύπτοντας τις αλήθειες να δώσουν λύση στο πρόβλημα
Figaro, κατηγορώντας μεταξύ άλλων την Κομισιόν ότι προ- σμένος ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο κο Ν.Νύκτα να του νερού Βροντάδου.
χωρά στη "μετατροπή της Ελλάδας και των νησιών του Ανατο- αναλάβει την συνέχειά του ή να κάνει προσωρινή παύση. Ο Η γραμμή στο Θόλος υπάρχει. Δεν θέλησαν όμως να την
λικού Αιγαίου σε ζώνη απώθησης και εγκλεισμού δεκάδων τελευταίος ζήτησε διάλειμμα «ολίγων λεπτών» για να ηρεμή- κοιτάξουν, αν και θα έδινε άμεση λύση.
χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων" και θέτοντας το ερώ- σουν τα πνεύματα και στην συνέχεια έκλεισαν τα μικρόφωνα Γιατί άραγε; Τι κρύβουν πίσω από τα εκατομμύρια που θέ-
τημα εάν "οι "αξίες και η κουλτούρα" της Ευρώπης δέχονται από τους τελευταίους ομιλούντες. Το Συμβούλιο, που γίνονταν λουν να ξοδέψουν;
σήμερα επίθεση από τους αιτούντες άσυλο ή από τη νεοσυν- διαδικτυακά, συνεχίστηκε λίγο αργότερα. Οι ισχυρισμοί της ΔΕΥΑΝΧ ότι το κόστος από το Θόλος ή
τηρητική λογική του "ευρωπαϊκού τρόπου ζωής"". τον Μηλιγκά θα είναι μεγαλύτερο, δεν πείθουν κανέναν, όταν
Το γραφείο τύπου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ- Χίος Μπροστά: Συνέργεια του δήμου με τα ναυταθλητικά έχουν λεχθεί ανερυθρίαστα τόσες αναλήθειες, τόσα παραπλα-
λου σημειώνει ότι "ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών σωματεία για σχολή ναυαγοσωστικής στη Χίο νητικά για να πείσουν για την τοποθέτηση της μονάδας στους
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννης Μπουρνούς προτείνει να επιστρέψουμε τρεις μύλους.
στην πολιτική που προκάλεσε τη μεταναστευτική κρίση στην Η Χίος καλείται να Αντί να προσπαθήσουν να αλλάξουν τακτική και να κοιτά-
Ελλάδα και μετέτρεψε τα νησιά μας σε αποθήκες ψυχών" και πληρώσει ετησίως ξουν το πρόβλημα οραματίστηκαν, προσωρινή κινητή μονάδα
προσθέτει ότι "σήμερα, η Ελλάδα, σε αντίθεση με την περίοδο περισσότερα από αφαλάτωσης στην καρδιά του παραλιακού, αφού προηγου-
ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 έχει ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευ- 250.000-300.000 μένως δημιούργησαν τεχνητό πρόβλημα τον Ιούλιο του ΄20 το
τικού. Έχουμε μειώσει τις μεταναστευτικές ροές, έχουμε απο- ευρώ για υπηρεσίες οποίο έλυσαν στα μέσα Αυγούστου. Έφεραν λοιπόν εσκεμμένα
συμφορήσει σημαντικά τα νησιά μας, έχουμε μειώσει τις ναυαγοσωστικής σε όλους στον Βροντάδο στο εκβιαστικό δίλημμα: ή αφαλάτωση
επιπτώσεις του μεταναστευτικού στις τοπικές κοινωνίες". 6 πολυσύχναστες ή δεν έχει νερό.
παραλίες, σε εφαρ- Ως ΛΑΣ το έχουμε καταθέσει επανειλημμένα , μπροστά στον
Υπ. Μετανάστευσης: Καμία «ανάθεση» όπως κακόβουλα μογή του σχετικού εκβιασμό στο ΤΣ συμφωνήσαμε καταρχήν και υπό προϋπο-
γράφτηκε για τις δομές σε Σάμο- Κω- Λέρο νόμου. Δαπάνη που θέσεις , αλλά υπήρξαν τόσα τα ερωτηματικά και οι αναλήθειες
τελικά βαρύνει τους που αναδείχθηκαν που ζητήσαμε να επανεξεταστεί το θέμα.
Σε απάντηση δημοσιεύματος, δημότες είτε άμεσα μέσω των ταμείων του Δήμου, είτε έμμεσα Η πρόταση στο δημοτικό συμβούλιο για τοποθέτηση της μο-
το Γραφείο Τύπου του Υπουρ- μέσω επιχορηγήσεων από το Κράτος που προκύπτουν από την νάδας στο Θόλος, που κατατέθηκε ως προσφορότερη για πολ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύ- φορολογία μας. Την ίδια στιγμή η Χίος έχει παράδοση στο λούς λόγους, από τον Μάρκο Μεννή, με ευθύνη του προέδρου
λου έκανε το ακόλουθο σχόλιο: ναυταθλητισμό, ο οποίος για περισσότερο από 3 γενιές προ- του Δημ. Συμβουλίου δεν έγινε αποδεκτή ως δεύτερη πρό-
“Το έργο κατασκευής των σφέρει στη χιακή νεολαία αλλά και στην προβολή του νησιού ταση, έτσι αναγκαστήκαμε για τους λόγους που έχουμε εξη-
δομών φιλοξενίας σε Σάμο, Κω, μας. γήσει να ψηφίσουμε τη μία και μοναδική πρόταση, για να μη
Λέρο, καθώς και η συμφωνία- Η παράταξή μας Χίος Μπροστά προτείνει ένα σχέδιο αμφί- διψάσει ο Βροντάδος.
πλαίσιο για την τεχνική υποστή- πλευρου οφέλους για το Δήμο και τα ναυταθλητικά σωματεία Τελικά, υπό το πρίσμα των δεδομένων που αναζητήσαμε και
ριξη των έργων έγιναν με με τη δημιουργία σχολής ναυαγοσωστικής στο νησί. Με αυτό θέσαμε, ως ΛΑΣ διαφωνήσαμε και στο ΔΣ της ΔΕΥΑΝΧ και
διεθνείς διαγωνισμούς, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα τον τρόπο θα προκύψει αμοιβαίο όφελος, θα δημιουργηθούν στο Τοπικό Συμβούλιο, επαναφέροντας την πρόταση για το
στάδια δημοσιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους του νησιού μας, θα μειωθεί Θόλος, ως τη μόνη προσφορότερη και χωρίς προβλήματα.
υπάρχει καμία "ανάθεση" όπως κακόβουλα γράφτηκε. Τονί- το κόστος κάλυψης για τις εν λόγω υπηρεσίες από το Δήμο Είναι γνωστό όμως ότι και η πλειοψηφία του Τοπικού Συμβ.
ζεται ότι και τα δύο έργα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από και ταυτόχρονα θα προσφέρει πολύτιμες οικονομικές ανάσες Βροντάδου με δεύτερη απόφαση έθεσε προϋποθέσεις οι
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η σύμβαση για τις δομές στα σωματεία. Περαιτέρω, στο βαθμό που το σχήμα πετύχει οποίες δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα από τη ΔΕΥΑΝΧ,
φιλοξενίας παρουσιάστηκε σε ειδική συνεδρίαση της αρμό- θα μπορούσε να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες και εκτός και που ουσιαστικά καθιστούν προβληματική τη σύμφωνη
διας επιτροπής της Βουλής. Τέλος, τα εν λόγω έργα έχουν εγ- Χίου. γνώμη που είχε δοθεί και στη δεύτερη συνεδρίαση του τοπι-
κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ υπογραφή των Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ορίσει κού συμβουλίου από την πλειοψηφία, με την οποία εμείς δια-
συμβάσεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπεβλήθη καμία άμεσα συνάντηση με τα ναυταθλητικά σωματεία του νησιού φωνήσαμε.
προσφυγή επί των προκηρύξεων και της διαδικασίας διενέρ- μας, το Νομικό Πρόσωπο και τους επικεφαλής των δημοτικών Ως ΛΑΣ καταγγέλλουμε για μια ακόμη φορά τους χειρι-
γειας των διαγωνισμών.” παρατάξεων, προκειμένου να συζητήσουμε εκτενώς τρόπους σμούς της ΔΕΥΑΝΧ για το νερό στον Βροντάδο, και ζητούμε ο
υλοποίηση της πρότασης. Βροντάδος να έχει την κανονικότητα στην υδροδότηση όπως
«Θα ποινικοποιήσω την πολιτική ζωή της Χίου! είχε μέχρι το ΄19.
Δεν δέχομαι αίολες κατηγορίες χωρίς στοιχεία!» Σήμερα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ , προκαλεί τους Βρονταδού-
Ι. Ξενάκης Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ΛΑ.Σ.: Έφτασε ο κόμπος στο χτένι σους, φέρεται απαξιωτικά και επικίνδυνα με τους ψεύτικους
με τη ΔΕΥΑΝΧ στο Βροντάδο ισχυρισμούς, ως συνήθως, για να δημιουργήσει ένα ακόμα
Θα προχωρήσει σε μηνύσεις, εάν πρόβλημα τον διχασμό.
συνεχίσουν κάποιοι να μιλούν για κα- Το Περιφερειακό Γρα- Καλούμε την Δημ. Αρχή να σκύψει στο πρόβλημα, να ακού-
κοδιαχείριση και αδιαφάνεια, όσον φείο Ασύλου Χίου, με ση- σει την τοπική κοινωνία , και να επαναφέρει το θέμα στο Δημ.
αφορά το πρόσωπο του, δήλωσε με έν- μαντική τη συνεισφορά Συμβούλιο και να μην επιτρέψει στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΝΧ
τονο τρόπο ο κος Ξενάκης στο Δημο- του EASO σε υλικοτε- να διχάσει μια κοινωνία, γιατί στο τέλος η Δ.Α. είναι που εκτί-
τικό Συμβούλιο. χνική υποδομή, είναι το θεται και θα πληρώσει βαρύ τίμημα στο δεύτερο σε μέγεθος
«Θα ποινικοποιήσω την πολιτική πρώτο νέο γραφείο που δημοτικό διαμέρισμα του ενιαίου δήμου Χίου. Η λύση είναι
ζωή! Από εδώ και πέρα θα προ- ξεκινά τη λειτουργία του μια και βρίσκεται στο Θόλος, εκτός και αν το προτιμούν φυ-
σφεύγω στην δικαιοσύνη κατά όποιου στο πλαίσιο της κτιριακής λακή της ΕΕ και ντρέπονται να μας το πουν.
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Η ολοκλήρωση


ενός μεγάλου ευρωπαϊκού έργου σπάει την απομόνωση
Του Θοδωρή Καραουλάνη (euractiv.gr)
Η Κρήτη συνδεδεμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως έγινε γνωστό, μετά την αποπεράτωση των κατασκευαστι-
κών εργασιών στα Χανιά και τη Νεάπολη Λακωνίας, πραγματο- Το υποβρύχιο σκέλος και οι προκλήσεις
ποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με επιτυχία η δοκιμαστική Η διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου ονομάζεται ήδη στους
ηλέκτριση όλων των τμημάτων του έργου, θαλάσσιων και χερ- κύκλους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά ως ένα έργο των
σαίων. ρεκόρ. Και αυτό γιατί η νέα διασύνδεση ενσωματώνει σημαντικές
Η νέα διασύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV (μετα- τεχνολογικές καινοτομίες και καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ. Πρό-
φορικής ισχύος 2x200 MVA) αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική κειται για:
λειτουργία το προσεχές διάστημα, μεταφέροντας τα πρώτα ηλε- • Τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση Εναλλασ-
κτρικά φορτία στην Κρήτη. σόμενου Ρεύματος στον κόσμο (174 χλμ).
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας δή- • Τη μεγαλύτερη σε μήκος υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση
λωσε: «Θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση, αλλά και τους εργαζόμε- Υψηλής Τάσης (ΥΤ), με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης
νους του ΑΔΜΗΕ, για την ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού XLPE στον κόσμο (132 χλμ).
έργου. Με τη μικρή διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου προ- • Τη βαθύτερη υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση Υψηλής
χωράμε ένα ακόμη βήμα προς τη θωράκιση της ενεργειακής Τάσης (ΥΤ), με τριπολικό καλώδιο τεχνολογίας μόνωσης XLPE
ασφάλειας της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας στον κόσμο (1.000 μέτρα βάθος).
για όλη τη χώρα, αλλά ειδικότερα για το νησί της Κρήτης όπου η • Το μεγαλύτερο έως τώρα, ενιαίο έργο σε προϋπολογισμό,
ζήτηση ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται δρα- στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ.,
Τα ελληνικά νησιά αποτελούσαν για χρόνια ευρωπαϊκό έδαφος στικά. Συνεχίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου δια- Επίσης, ολοκληρώθηκε μάλλον σε χρόνο ρεκόρ, για τα ελλη-
αποκομμένο από την ελληνική και ευρωπαϊκή ενδοχώρα ειδικά συνδέσεων των νησιών μας με την ηπειρωτική Ελλάδα, οι πολίτες νικά δεδομένα, τριών και κάτι ετών. Μάλιστα προκειμένου να γίνει
στα θέματα ενέργειας, καθώς τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι αυτόνομα θα επωφεληθούν οικονομικά από τις μειώσεις στις τιμές ρεύματος δυνατή η υλοποίηση του έργου, έχουν ενσωματωθεί σημαντικές
και μη διασυνδεδεμένα. Αυτό σημαίνει ότι για δεκαετίες βασίζον- μέσω των ΥΚΩ, ενώ παράλληλα καταφέρνουμε να ελαττώσουμε καινοτομίες για τη βελτίωση του σχεδιασμού καλωδίων (καλώδια
ται για ηλεκτροπαραγωγή σε μονάδες πετρελαίου και μαζούτ που ουσιαστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας ελαφρύτερα και ισχυρότερα) και πόντισης καλωδίων (μεγαλύτερα
είναι πλέον πολύ ακριβές στη χρήση τους και ρυπαίνουν υπέρ- στην προστασία του περιβάλλοντος». σκάφη και βελτιωμένες τεχνικές).
μετρα με εκπομπές καυσαερίων το περιβάλλον. Για αυτό, τόσο η Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου έπαιξε η υψηλή ποι-
Ελληνική Κυβέρνηση και οι δημόσιοι φορείς, όσο και οι ευρω- Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ότητα και τεχνογνωσία των αναδόχων του έργου του ΑΔΜΗΕ σε
παϊκοί θεσμοί, έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στην άρση της απο- που φτάσαμε στη γραμμή τερματισμού ενός τόσο σημαντικού τεχνικό επίπεδο.
μόνωσης αυτής των ελληνικών νησιών, ενεργειακά και όχι μόνον. έργου. Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε ψηλά τον πήχη, τόσο σε επίπεδο χρονο- Συγκεκριμένα, το καινοτόμο υποβρύχιο καλώδιο 132 χλμ ανά-
Η πραγματικότητα αυτή τόσων δεκαετιών πλέον αλλάζει. Η διαγράμματος όσο και τεχνικών προκλήσεων, και κατόρθωσε να μεσα σε Χανιά και Νεάπολη Λακωνίας είχε ανάδοχη εταιρεία τη
αρχή έγινε από τις Κυκλάδες, όπου ήδη πολλά νησιά είναι δια- τον ξεπεράσει. Το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας γνωστή εταιρεία PRYSMIAN. Τα υπόγεια καλώδια 42 χλμ σε Κρήτη
συνδεδεμένα με την Αττική και την ενδοχώρα. Και τα επόμενα περνά από τη θάλασσα. Με το έργο αυτό, ο Διαχειριστής απέδειξε και Πελοπόννησο είχαν αναδόχους τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑ-
χρόνια περισσότερα. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε πραγμα- ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στα πιο απαιτητικά έργα ηλεκτρι- ΛΩΔΙΑ ΑΕ και FULGOR ΑΕ. Ενώ ο νέος υποσταθμός στην Ανατο-
τικότητα και το πρώτο βήμα της άρσης της απομόνωσης του με- κών διασυνδέσεων και να τα υλοποιήσει με συνέπεια, επιτυγχά- λική Πελοπόννησο, μαζί με την αναβάθμιση του υφιστάμενου
γαλύτερου νησιού της χώρας, της Κρήτης. νοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για υποσταθμού στα Χανιά, είχε ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΤΕΡΝΑ
Συγκεκριμένα, την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης όλους τους πολίτες της χώρας». ΑΕ. Μικρότερα κομμάτια του έργου στον ηπειρωτικό χώρο ανέ-
Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία συνιστά το πρώτο βήμα για την λαβαν επίσης οι εταιρείες INTRAKAT του ομίλου INTRAKOM
άρση του ενεργειακού αποκλεισμού και τη μετάβαση της Κρήτης Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση HOLDINGS για την κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς στο τμήμα
σε ένα καθαρότερο μείγμα ενέργειας ανακοίνωσαν το Υπουργείο Το συνολικό κόστος του εμβληματικού έργου, το οποίο ανέρ- «Μολάοι-Τερματικό» και την ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ-NARΙ για την κατα-
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Με- χεται τελικών σε 397 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε με συγχρηματοδό- σκευή του σταθμού STATCOM στο Ηράκλειο της Κρήτης.
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), που υλοποιεί το έργο. τηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με δανεισμό Και όλες αυτές οι εταιρείες όμως βγαίνουν κερδισμένες από την
Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο έργο που χρηματοδοτείται της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ). Το έργο προϋπολο- τεχνογνωσία που κέρδισαν σε ένα προκλητικό, τεχνικά και κατα-
σχεδόν στο σύνολό του από ευρωπαϊκούς πόρους, το οποίο αλ- γίστηκε στα 356 εκατομμύρια, δημοπρατήθηκε αρχικά στα 386 σκευαστικά έργο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως παρά-
λάζει την καθημερινότητα των πολιτών. και έφθασε με τις αναγκαίες από τις προσαρμογές αλλαγές στο τε- δειγμα για άλλα έργα που θα διεκδικήσουν.
Και αυτό γιατί μέσα από την ηλεκτρική διασύνδεση αυτή θα κα- λικό ύψος των 400 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό το έργο όμως, παρά τον οραματικό και εμβληματικό
λυφθεί σχεδόν το 1/3 (το 34% περίπου) των ενεργειακών αναγ- Το μεγάλο και ουσιαστικό έργο της «μικρής» ηλεκτρικής δια- του χαρακτήρα και παρά τις συνέργειες σε ευρώ φάσμα του δη-
κών του νησιού, υποκαθιστώντας την παραγωγή των σύνδεσης της Κρήτης δεν θα είχε γίνει πρακτικά εφικτό χωρίς τη μοσίου και ιδιωτικού τομέα, δεν απέφυγε καθυστερήσεις και πα-
παλαιότερων τοπικών μονάδων που είναι και οι πλέον ακριβές χρηματοδοτική συμβολή των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρω- ράλογες γραφειοκρατικές διαδικασίες ακόμη και μετά την
και ρυπογόνες. τικών ταμείων (ΕΔΕΤ). Άλλωστε η σύνδεση Κρήτης – Ηπειρωτικής εκκίνηση του. Διότι μπορεί να ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ
Οι κάτοικοι της Κρήτης θα απολαμβάνουν προοδευτικά πιο κα- χώρας σχεδιάζεται επί δεκαετίες αλλά ούτε μελετητικά ούτε χρη- για τα ελληνικά δεδομένα, μόλις 3 ετών από τις εγκρίσεις των χρη-
θαρή ενέργεια και πιο καθαρό περιβάλλον. Αλλά και στην υπό- ματοδοτικά είχε ποτέ πριν ωριμάσει. Το ένα τρίτο περίπου του κό- ματοδοτήσεων, αλλά στον ενδιάμεσο αυτό χρόνο δεν έλλειψαν
λοιπη χώρα, όλοι οι πολίτες θα δουν οφέλη, όχι μόνο λόγω της στος της επένδυσης καλύφθηκε με απευθείας επιχορήγηση από οι ευκαιρίες «εμφράγματος» στα στελέχη που ανέλαβαν να το τρέ-
μείωσης των ρύπων αλλά και γιατί η διασύνδεση θα επιφέρει ση- πόρους της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα, ενώ το μισό περίπου ξουν.
μαντική ελάφρυνση του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ- της επένδυσης με δανειοδότηση από πόρους των Ευρωπαϊκών Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προσφυγή ενάντια στο σύνολο
λειας (ΥΚΩ), ύψους σχεδόν 400 εκατ. ευρώ ετησίως, που Διαρθρωτικών Ταμείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ- του έργου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην περιβαλ-
επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές της Χώρας μέσω των λογα- σεων προς τον ΑΔΜΗΕ, τον διαχειριστή του Ελληνικού Συστήμα- λοντική του αδειοδότηση για το χερσαίο τμήμα στην περιοχή της
ριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά θα γίνουν προοδευτικά τος μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που υλοποιεί το έργο. Λακωνίας. Ευτυχώς, το ΣτΕ εκδίκασε εγκαίρως, σε λίγους μήνες,
πραγματικότητα με την ολοκλήρωση όλων των διασυνδέσεων Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά, το ΕΣΠΑ, μέσω του «Επιχει- την προσφυγή και αποφάσισε τη συνέχιση του έργου. Θα ήταν
της Κρήτης και των υπόλοιπων νησιών της χώρας που προχω- ρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- άλλωστε παράλογο να ακυρωθεί το σύνολο του έργου, κατά
ρούν με ενίσχυση τόσο από το τρέχονα και επόμενο ΕΣΠΑ όσο ΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με πόρους που συγχρηματοδοτεί βάση υποβρυχίου, για τυχόν επιμέρους διορθώσεις που θέλει κά-
και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνέβαλε με πε- ποιο στο χερσαίο τμήμα.
Κατά την πλήρη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύ- ρισσότερα από 127 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη μια χαρακτηριστική γραφειοκρατική διαδικασία που αν-
στημα το 2023, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η «μεγάλη» δια- Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τιμετωπίστηκε αλλά δύσκολα καταλαβαίνει ένας αμύητος στον
σύνδεση με την Αττική (που είναι το επόμενο μεγάλο έργο που που χρησιμοποιεί κεντρικά πόρους της ΕΕ και της Πολιτικής Συ- κόσμο της ελληνικής – και ευρωπαϊκής, στη συγκεκριμένη περί-
ήδη υλοποιείται), οι εκπομπές CO2 για την ηλεκτροδότηση της νοχής για χρηματοδότηση έργων σε όλη την Ευρώπη, αποτελών- πτωση – γραφειοκρατίας, ήταν ότι ενώ σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας
Κρήτης θα μηδενιστούν, βελτιώνοντας θεαματικά το περιβαλλον- τας τον επενδυτικό της βραχίονα, χρηματοδότησε με δάνειο τον επί μήνες κυκλοφορούσαν φωτογραφίες από τα έργα και την πρό-
τικό αποτύπωμα του νησιού. ΑΔΜΗΕ για τη συγκεκριμένο έργο με το ποσό των 178 εκατομ- οδό τους, και τηλεοπτικά συνεργεία είχαν καταγράψει την πρπόδο
Υπάρχει όμως και ένα άλλο όφελος που δεν αναφέρεται συχνά. μυρίων ευρώ. Το δάνειο της ΕΤΕπ, εικοσαετούς διάρκειας, χρη- των εργασιών, οι κανόνες επέβαλαν να γίνει… «επιτόπια επαλή-
Μέσω της διασύνδεσης η Κρήτη θα μπορεί να στέλνει αλλά και ματοδότησε το εθνικό σκέλος της επένδυσης, δηλαδή τη θευση του φυσικού αντικειμένου του έργου». Έτσι, δύο υπάλλη-
να λαμβάνει πλέον ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Αν συνυ- συμβολή του ΑΔΜΗΕ για το μισό περίπου του κόστους της νέας λοι του Υπουργείου ταξίδεψαν μέχρι την Κρήτη και στα άλλα
πολογίσουμε και τη διασύνδεση του ελληνικού ηλεκτρικού συ- ηλεκτρικής διασύνδεσης. στάδια του έργου και «επαλήθευσαν» με τα μάτια τους και τις ανα-
στήματος με την Ιταλία και τις άλλες βόρειες βαλκανικές χώρες Αλλά και το υπόλοιπο ποσό της εθνικής συμμετοχής καλύ- φορές τους ότι το έργο που σχεδόν όλη η Ελλάδα γνώριζε «υλο-
που εξελίσσονται ταυτόχρονα, μπορούμε να πούμε ότι το ρεύμα φθηκε από χρηματικά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου αφε- ποιείται». Διότι, όπως λένε οι αρμόδιοι, «αυτό λένε οι
από τον ήλιο ή τον άνεμο στην Κρήτη θα μπορεί να «ταξιδεύει», νός και πόρους που δάνεισαν, με ευρωπαϊκή συμβολή, οι κανονισμοί»….
μέσω εξαγωγών ρεύματος, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και το αν- ελληνικές εμπορικές τράπεζες στον ΑΔΜΗΕ, με ομολογιακό δά- Το έργο περιελάμβανε, επίσης, σημαντικές διαχειριστικές προ-
τίστροφο: με καθαρή ενέργεια η Κρήτη δεν θα αντιμετωπίσει ξανά νειο, με συμμετοχή και της Bank of China, καθώς μέτοχος μειοψη- κλήσεις, καθώς η νέα διασύνδεση εκτείνεται από τη Μεγαλόπολη
ποτέ πρόβλημα επάρκειας ισχύος, όπως συνέβαινε στο παρελθόν φίας στον ΑΔΜΗΕ είναι η κινεζική κρατική εταιρεία STATE GRID. έως τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, περιλαμβάνοντας οκτώ πό-
τους καλοκαιρινούς μήνες με τις έντονες τουριστικές τάσεις. Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του έργου απαιτήθηκαν τε- λεις στον σχεδιασμό του. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΔΜΗΕ ήρθε σε
«Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου είναι πλέον χνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και απαλ- διαβούλευση με τοπικούς φορείς και αρμόδιες αρχές, προκειμέ-
πραγματικότητα. Θα καλύψει αρχικά το 1/3 των ενεργειακών λοτριώσεις ή αγορές εκτάσεων που πολλές από αυτές δεν νου να ελαχιστοποιηθούν τυχόν οχλήσεις και να αναζητηθούν οι
αναγκών του νησιού, αντικαθιστώντας παλιές, ακριβές και ρυπο- εντάχθηκαν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του έργου. βέλτιστες λύσεις, όπως υπογειοποιήσεις γραμμών μεταφοράς
γόνες τοπικές μονάδες» ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Σημειώνεται ακόμη ότι καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του όπου αυτό κατέστη δυνατό.
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνοντας συγχαρητήρια έργου έπαιξε το ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συμ-
στον ΑΔΜΗΕ για αυτό το σημαντικό έργο υποδομής, όπως χαρα- βούλων JASPERSπου έχει συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ***
κτηριστικά σημειώνει. «Όταν ολοκληρωθεί, θα μηδενιστούν οι εκ- για συνδρομή των εθνικών αρχών στα έργα της Πολιτικής Συνο-
πομπές CO2 για την ηλεκτροδότηση της Κρήτης μειώνοντας και χής, που συνέβαλλαν σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και έγκρισης Ο σταθμός STATCOM
το κόστος ρεύματος» προσθέτει ο πρωθυπουργός. του φακέλου μεγάλου έργου που υποβλήθηκε από την Ελλάδα Της ηλέκτρισης ολόκληρου του συστήματος είχε προηγηθεί δο-
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

κιμαστική ηλέκτριση του υποβρύχιου καλωδίου τον Δεκέμβρη ενεργειακές καταναλώσεις, ενώ θα δώσει μεγάλες ευκαιρίες ανά- τρικής της ΔΕΔΔΗΕ, που ασχολείται στην υπόλοιπη χώρα με τα
του 2020 και η ηλέκτριση του υπερσύγχρονου συστήματος STAT- πτυξης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. δίκτυα διανομής. Τώρα λοιπόν που η Κρήτη αποκτά «κανονικό»
COM στον Υποσταθμό «Ηράκλειο ΙΙΙ» στην Κρήτη πριν έναν μήνα Εξίσου σημαντική όμως είναι και η βελτίωση του συστήματος και μάλιστα «πιο πράσινο» δίκτυο, διασυνδεδεμένο με την υπό-
περίπου, στις 20 Απριλίου 2021. μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ στην Πελοπόννησο, από τη Μεγαλόπολη λοιπη χώρα, ήρθε η ώρα της απόφασης (ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ)
Ο σταθμός STATCOM είναι το σύστημα ελεγχόμενης σύγχρονης και μετά, τόσο προς την Αττική (ανατολικά) όσο και προς τη Δυτική ποιος θα αναλάβει τι. Και αυτό έχει μικρή σημασία για τον κάθε
αντιστάθμισης αέργου ισχύος και αποτελεί τον πρώτο τέτοιου Ελλάδα – με υποβρύχιο καλώδιο και στο Ρίο - Αντίρριο. Οι ανα- πολίτη αλλά εν τέλει έχει μεγάλη οικονομική σημασία, διότι τυχόν
τύπου που εγκαθίσταται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρι- βαθμίσεις αυτών των γραμμών μεταφοράς για να αντέχουν μεγα- παραχωρήσεις ή πωλήσεις δικτύων θα έχουν οικονομικό αντίτιμο.
κής Ενέργειας, Με το STATCOM επιτυγχάνεται ο έλεγχος και η δυ- λύτερα φορτία θα δώσουν τη δυνατότητα ένταξης στο ηλεκτρικό Και εν τέλει θα επηρεάσουν και τη λειτουργία και τη συντήρηση
ναμική ρύθμιση της τάσης του Συστήματος της Κρήτης, σύστημα έργων ΑΠΕ σχεδόν σε όλο το νότιο και κεντρικό κομμάτι του δικτύου μελλοντικά, άρα και την καθημερινότητα των πολιτών
διασφαλίζοντας την ευσταθή λειτουργία του συστήματος της Κρή- της χώρα. Τα έργα έχουν ξεκινήσει αλλά αντιμετωπίζουν δυσκο- αλλά και τη συνεργασία όσων επενδύσουν σε ΑΠΕ με τον διαχει-
της και επιτρέποντας την απόσυρση των παλαιωμένων και ρυπο- λίες, ωστόσο ο ΑΔΜΗΕ αισιοδοξεί ότι σύντομα θα τα ολοκληρώ- ριστή του συστήματος.
γόνων τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μόλις το νησί σει.
διασυνδεθεί πλήρως με το ηπειρωτικό σύστημα. Μια τελευταία πρόκληση που λίγοι έχουν μάθει ότι αντιμετω-
πίζουν οι αρμόδιοι είναι – χωρίς έκπληξη για την ελληνική διοί-
Οι επόμενες προκλήσεις κηση – το ζήτημα της… αρμοδιότητας.
Το πιο σημαντικό στοίχημα του επόμενου διαστήματος είναι η Διότι μπορεί ο ΑΔΗΜΕ να κατασκεύασε το έργο αλλά πρέπει
προώθηση και ολοκλήρωση του άλλου μεγάλου έργου για το να αποφασιστεί ποιος θα το διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια. Ση-
νησί της Κρήτης και τη χώρα, η «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης μειώνεται ότι η Κρήτη επείδή δεν ήταν διασυνδεδεμένη τόσα χρό-
με την Αττική. Η διασύνδεση Λαυρίου – Ηρακλείου θα έχει μεγα- νια αλλά αυτόνομη ηλεκτρικά, το δίκτυο μεταφοράς, ακόμη και η
λύτερη χωρητικότητα και θα διασφαλίσει πλήρως τις μελλοντικές υψηλή τάση, είχε παραμείνει στην ευθύνη της ΔΕΗ και της θυγα-

Ζήτησις λόγου
Η φιλοσοφία του Επίκουρου είναι εναργής,
απλή και γι’ αυτό γνήσια και καταληπτή
Μεγάλος είναι αυτός που θυσιάζει πτεσθαι• πρακτική όμως που δεν καθορίζεται από κάποιο ομιχλώδες αίσθημα καθήκοντος προς κά-
τη χαρά τής φαντασίας στη λύπη τής ποιον θεό ή κάποια ηγεσία, αλλά προέρχεται από δική μας συνειδητή και ελεύθερη επιλογή. Αυτό
πραγματικότητας. θεωρεί αναγκαίο για μια ομαλή κοινωνική ζωή η οποία θα είναι βιώσιμη για όλους μακριά από εντολές
Δ. Λιαντίνης ΧΑΣΜΑ ΣΕΙΣΜΟΥ και απαγορεύσεις. Αξίζει να πούμε ότι οι συμβουλές τού Επίκουρου για την επίτευξη τού “εὖ ζῆν”
είναι τέσσερις και αναφέρονται στην περίφημη “τετραφάρμακο”. Οι αρχές αυτές είναι: “ἄφοβον ὁ θεός,
Αν και σε προηγούμενες φορές έχουμε αναφερθεί σχετικά ἀνύποπτον ὁ θάνατος καί τ’ ἀγαθόν μέν εὔκτητον, τό δέ δεινόν εὐκαρτέρητον”. Δηλ. Να μη φοβόμαστε
με το τί είναι φιλοσοφία, να επαναλάβουμε πως αυτή δεν τον θεό. Να μην ανησυχούμε για τον θάνατο, (γνωρίζοντας ότι αυτός είναι που δίνει νόημα στη ζωή
είναι “δουλειά για αργόσχολους” και “τεμπέληδες”, ούτε και κάνει κάθε στιγμή της πολύτιμη και ανεπανάληπτη.) Εύκολα μπορούμε να αποκτήσουμε το καλό
βέβαια για να “βγάζει κανείς το ψωμί του”, όπως – δυστυχώς και μπορούμε να αντέξουμε το κακό... Το οποίο – δυστυχώς – κάποιοι σκέφτονται πως καί αυτό μας
– πιστεύουν(;) κάποιοι επικριτές τής μεγάλης αυτής επιστήμης το στέλλει ο θεός προς σωφρονισμόν!
τής ορθολογικής σκέψης η οποία έχει σκοπό να διευρύνει Καταλήγοντας, να συμπληρώσουμε πως ο Επίκουρος αν και κατατάσσεται στους μείζονες φιλοσόφους
τους πνευματικούς ορίζοντες τού ανθρώπου και να τον οδη- με εντελώς δικό του φιλοσοφικό λόγο, δεν έτυχε οποιασδήποτε προβολής[4] μέχρι σήμερα από τα
γήσει στην ευδαιμονία μακριά από περιττές συνταγές που εκπαιδευτικά συστήματα λόγω των δημοκρατικών και φυσιοκρατικών του αντιλήψεων, τα οποία μόλις
ΘΑ φέρουν κάποτε την ευτυχία...όταν όμως ο ίδιος δεν θα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν δειλά την βιογραφία του χωρίς να αναπτύσσουν τη φιλοσοφία
υπάρχει. του.
Να επισημάνουμε πως η φιλοσοφία είναι σκέψη και δράση Όμως, πολλοί άνθρωποι τού πνεύματος μεταξύ των οποίων ο Οδυσσέας Ελύτης, γράφει: Αναρωτιέμαι
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη που σκοπό έχει να υπηρετήσει την ευτυχισμένη ζωή*. Εδώ
θα πρέπει να πούμε, πως οι αντιλήψεις των ανθρώπων όχι
μερικές φορές: είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία; όλοι οι υπόλοιποι το
ξεχνούν; Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες, πολλές ζωές, για να κερδίσουν τον χρόνο και να τον
μόνο επηρεάζονται αλλά και διαμορφώνονται με βάση την σπαταλούν; (Το παράπονο)
κοινωνική θέση τού φορέα τους. Έτσι, δημιουργούνται αλλά και δικαιολογούνται οι διάφορες φιλο- Λιλή ζωγράφου: “Το κορμί, η ομορφιά, το φαγητό, η ηδονή, η γυναίκα, όλα τα απαγορευμένα, μέσα
σοφίες σύμφωνα με αυτά που πράττουν...οι οποίες ωστόσο είναι ανάγκη να πούμε πως πορεύονται από τη σκόπιμα ασκητική θεωρία του ιδεαλισμού, αποδίδονται ξανά στον άνθρωπο με τη διδασκαλία
ανεξάρτητα από τη θέλησή μας. Στον πυρήνα τής ελληνικής φιλοσοφίας βρίσκεται η έκφραση τής αλλά και τον τρόπο ζωής τού Επίκουρου. Ο τόσο γήινος αυτός Μέγας, κατάφερε να ζη και κυρίως να
ομορφιάς και η επιδίωξη τής ευτυχίας τού ανθρώπου μακριά από την ηθική τής μόδας και το “δίκαιο αισθάνεται σα θεός γιατί κατέκτησε την ψυχική γαλήνη την οποία θεωρούσε ύψιστο αγαθό” (Αντι-
τής πυγμής”. Ακριβώς εδώ βρίσκεται και η αποστολή αλλά και χρησιμότητα τής φιλοσοφίας τού Επί- γνώση, τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού).
κουρου. Βασικό στοιχείο τής φιλοσοφίας του ήταν η απελευθέρωση από τους φόβους** η οποία και Αξίζει να αναφέρουμε πως ο λόγος τού Επίκουρου είναι ελεύθερος, απροσποίητος και γι’ αυτό αλη-
θα μας οδηγήσει στα άλλα δύο είδη ελευθερίας που είναι εξωτερικά και αφορούν τη σχέση μας με τα θινός. Όσο για την επιστημονικότητά του, είναι καθαρός χωρίς λογοτεχνικές και ποιητικές εκφράσεις,
άλλα άτομα και την κοινωνία• και ακολουθεί η ελευθερία τού λόγου και της δράσης. Εδώ θα πρέπει αφού δίνει το βάρος τού λόγου στη σαφήνεια και στο νόημα των λέξεων. Ο Επίκουρος ήταν ο πολυ-
να πούμε πως η ευτυχία βρίσκεται στον τρόπο ζωής που μας απομακρύνει από τον πόνο τη στέρηση γραφότερος φιλόσοφος τής αρχαιότητας με περισσότερους από 300 κυλίνδρους (βιβλία) τα οποία
την οδύνη και τη σκληρότητα ή αν θέλετε την μονομέρεια τού κοινωνικού κατεστημένου. Γι αυτό τον “χάθηκαν” αφού πρώτα ο ίδιος συκοφαντήθηκε από το κατεστημένο της εποχής του και συνεχίστηκε
λόγο “...φυσικῶς καί ἀδιδάκτως τό ζώον φεύγει μέν τήν ἀλγηδόνα διώκει δέ τήν ἡδονήν...” (Σέξτος με την έλευση του Μεσαίωνα, όπου ο πολιτισμός οπισθοδρόμησε φέρνοντας στο προσκήνιο τον
Εμπειρικός) [2] (αυτονόητο). Αυτό επιδιώκει και η επικούρεια ηδονή και όχι τις ηδονές των ασώτων οι φόβο και τις ασήμαντες βαθμίδες τού πολιτισμού που καθόριζαν ακόμη και τις γιορταστικές τελετές
οποίες μας δημιουργούν προβλήματα... καθώς “τήν ἡδονήν ἀρχήν καί τέλος λέγομεν εἶναι τοῦ μακα- κάνοντας την ασχήμια καθήκον• πράγμα αντίθετο με τη φιλοσοφία και τα ιδεώδη τού Επίκουρου.
ρίως ζῆν”, “ἡδέως” ἀλλά και “φρονίμως διάγειν”.
Τα παραπάνω όμως για να επιτευχθούν χρειάζεται φρόνηση***. Η φρόνηση λοιπόν είναι ύψιστη Πρόσθετες διευκρινιστικές σημειώσεις
αρετή η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στην εὐζωῒα, αφού μπορούμε να χειριστούμε ενσυνείδητα την
ευθύνη των πράξεών μας μακριά από οποιαδήποτε κηδεμόνευση που προβάλει (εν πολλοίς) την * “...Ἐπίκουρος μέν ἔλεγε τήν φιλοσοφίαν ἐνέργειαν εἶναι λόγοις καί διαλογισμοίς τόν εὐδαίμονα βίον
“ηθική” ως στοιχείο για την πρόοδο τής ανθρωπότητας. Γνωρίζοντας αυτά, μπορούμε να καταλάβουμε περιποιούσαν”. Σέξτος Εμπειρικός βλ. Χ. Θεοδωρίδη ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
πως ο κίνδυνος δεν προέρχεται από την αυθεντική ηθική που δεν στηρίζεται στην ευσπλαχνία ούτε ** Γιά τον άνθρωπο βασικό στοιχείο τού φόβου είναι αυτό του θανάτου που τρομοκρατεί και συνθλίβει
και σε όποια αναμενόμενη ανταμοιβή απέναντι στα βάσανα τού πλησίον μας. Η επικρατούσα σήμερα τον άνθρωπο που βέβαια σχετίζεται με τη θνητότητα της ψυχής• η οποία όμως κατά τον Επίκουρο,
“ηθική” στηρίζεται στην ηθική τής μελαγχολίας της συμπόνιας και του φόβου...και αυτό για να απο- μας απελευθερώνει από το άγχος μιας μεταθανάτιας αιώνιας τιμωρίας.
φύγουν οι εξουσίες τον κίνδυνο για την απώλεια της δύναμης και της επιρροής τους. Αυτός είναι ο Να συμπληρώσουμε ακόμα, πως ο Επίκουρος εμπιστεύεται την αίσθηση δηλ. την άμεση υπαρξιακή
τρόπος να σκεφτόμαστε αλλά και να “ζυγίσουμε σωστά τις επιθυμίες μας”, αποφεύγοντας την ηθικό- επαφή με τα πράγματα του κόσμου• για τον λόγο ότι η αίσθηση είναι αξιόπιστη, διότι δεν μπορεί να
τητα που όντως αποτελεί απειλή απέναντι στην πνευματική ανάταση τού ανθρώπου• και με γνήσια αμφισβητηθεί από κάτι άλλο πιό αξιόπιστο από αυτήν. Εδώ έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα τού “αγα-
χαρά να νοιώσουμε ελεύθεροι αποφεύγοντας το κυνήγι τής φήμης και τής εξουσίας των ανήθικων θού” τού Πλάτωνα, πως η ιδέα τού αγαθού υπάρχει καθ’ εαυτήν ή έχει θεία προέλευση, λογική που
που αργότερα η ιστορία τούς ονόμασε καλούς και ηθικούς. Να γιατί είναι ανάγκη να δίνομε νόημα οδηγεί στον κόσμο των ιδεών και των θρησκειών.
στη ζωή μας μακριά από συμβάσεις, δίκαιο επινοημένο και ηθικές που στην ουσία ευνοούν τους εκ- [2] αρχαίος γιατρός και φιλόσοφος που έζησε στην Αλεξάνδρεια & στην Αθήνα στο τέλος του 3ου και
μεταλλευτές να δρουν μέσω του φόβου και των προλήψεων, με λιγότερους κινδύνους γι’ αυτούς, στις αρχές του 2ου π.Χ αι. ⁄ ηδονή (η) και ἧδος – ους εκ του ἥδομαι = ευχαριστιέμαι, νοιώθω έντονη
αλλά περισσότερο “ενωτικό πνεύμα” που προωθούν κάθε λογής συμφέροντα που “προστάζει” το απόλαυση. χρόνοι: ἥδομαι, παθ. μέλλ. ἡσθήσομαι παθ. αόρ. ἥσθην.
σύστημα και ο καταναλωτικός τρόπος ζωής τής σύγχρονης εποχής που έχει ως βάση την “θεοποίηση *** “Τούτων δέ πάντων ἀρχή καί τό μέγιστον ἀγαθόν φρόνησις, διό καί φιλοσοφίας τιμιώτερον
των επιθυμιών”. Γνωρίζοντας αυτά θα οδηγηθούμε στην εὐδαιμονία και μακριά από τη σημερινή κοι- ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ ἧς καί αἱ λοιπαί πάσαι πεφύκασιν ἀρεταί...” Επιστολή προς Μενοικέα 132 (φρό-
νότυπη πρακτική . ⁄(ευδαίμων[εὖ + δαίμων] = ευτυχής, μακάριος)****. νησις• ετυμ. εκ του ρ. φρονέω – ω = είμαι σόφρων, συνετός, φρόνιμος).
Να αναφέρουμε ακόμα πως ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Επίκουρου αναφέρεται στο “μη **** Η λέξη ευδαιμονία (η) [εὖ + δαίμων {δαήμων Ησυχ. θαυμάσιος, έξοχος, ικανός}] σημαίνει ευτυχία,
βλάπτειν αλλήλους” πράγμα που όχι μόνο συμβαδίζει αλλά αποτελεί μακαριότητα και είναι συνώνυμη με τη λ. ευτυχία που σημαίνει την τέλεια ψυχική ικανοποίηση τού
βασικό στοιχείο σε μιά κοινωνία όντως στοχαστικής και απροκατάληπτης φιλοσοφικής αναζήτησης, ανθρώπου, που προέρχεται από την εκπλήρωση των επιθυμιών και την ευόδωση των σκοπών του.
σε αντίθεση με το σημερινό “εξωραϊσμένο σύστημα φιλοσοφίας” που πολλές φορές επιλέγει ακόμα Σχετ. λέξεις καλοτυχία, ευημερία. Δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή οι περισσότεροι άνθρωποι ταυτίζουν
και τις αρετές όπως π.χ η αγάπη η ηθική και η καλοσύνη να ασκούνται με “ευμενή υποκρισία” αφού την ευτυχία με τα εφήμερα πλούτη και τη ματαιοδοξία. Ωστόσο είναι δύσκολο ο άνθρωπος να είναι
βασίζονται σ’ έναν ανθρωπισμό τής προκατάληψης… Ενώ ο φιλόσοφός μας χωρίς να υποκρίνεται ευτυχισμένος σε μιά κοινωνία που νοσεί. Παρόλα αυτά, η ατομική ευτυχία είναι προϋπόθεση τής ευ-
βλέπει τις αρετές όχι ως απόλυτο αγαθό αλλά ως μέσο διασφάλισης τής ευτυχίας. τυχίας τού κοινωνικού συνόλου βλ. λξκ. ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ Δ. Π. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ εκδ. Πατάκη
Αυτά και πολλά περισσότερα μάς μαθαίνει η επικούρεια φιλοσοφία η οποία αναγνωρίζει πως η ύπαρξή 1987
μας είναι στη βάση της ωφελιμιστική, αφού επιδιώκει την ευτυχία μέσω της φρόνησης, της ευθύνης [4] ...αν και η φιλοσοφία τού Επίκουρου είχε τόσο πολλούς οπαδούς που “γέμιζαν ολόκληρες πόλεις”
των πράξεών μας και της γνήσιας φιλίας η οποία θα στηρίζεται στο μη βλάπτειν αλλήλους μηδέ βλά- παράλληλα όμως είχε και ορκισμένους εχθρούς...
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

"Η Χίος είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος"


Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κων/νου Μουτζούρη στον Ρ/Σ ΑΝΤ1 Αιγαίου
Συνέχεια από σελ. 1
όλα τα μέτρα για το καλό όλων μας. Παρακινώ όλους να τηρούν τα Επίσης, τώρα βγαίνει η προκήρυξη για τη μελέτη του δρόμου του
μέτρα σαν να είμαστε ακόμα στο μέσον της πανδημίας». Μηλιγκά. Θα γίνει μελέτη από την οποία ενδεχομένως να προκύψει
Για τον τουρισμό υποστήριξε ότι στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου δί- αναγκαιότης του δρόμου παρακαμπτήριου στη φάση κατασκευής, αν
νουμε έμφαση σε άλλες πηγές, και όχι στους τουρίστες. «Με την ναυ- πρέπει το χιλιόμετρο αυτό του Μηλιγκά να κλείσει για κάποιο χρόνο,
τιλία, την ελιά, την κτηνοτροφία, την αλιεία, την μαστίχα είχαμε δώσει για να μπορούν να επικοινωνούν με κάποιο τρόπο τα Καρδάμυλα, η
την έμφασή σε άλλες πηγές και έτσι όταν έγιναν οι προσπάθειες της Λαγκάδα, η Συκιάδα με τη Χίο. Να βρούμε μια ανάγκη παρακάμψεως
Ελλάδος για τον τουρισμό δεν δόθηκε η απαραίτητη έμφασή σε αυτό. και τότε ανάμεσα στις παρακάμψεις να είναι και ο δρόμος Θόλους-Αί-
Τώρα προσπαθούμε. Είναι πολύ δύσκολα ειδικά και με την πανδημία πους.
και τις δύσκολες μέρες που διανύουμε όλοι. Οι επαγγελματίες του Ακόμη, το Νοσοκομείο προχωρά κανονικά και με την επέκταση
τουρισμού, πρέπει να κοιτάξουν και οι ίδιοι τον τουρισμό, μην περι- που κάναμε θα είναι εγκαίρως παραδομένο. Σήμερα μου είπαν οι τε-
μένουν από το κράτος, την περιφέρεια ή από το Υπ. Τουρισμού πρέπει χνικοί ότι προχωρά κανονικά. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι χρή-
και οι ίδιοι να καταβάλλουν προσπάθειες.. Νομίζω πως αν εντατικο- ματα υπάρχουν στην Περιφέρεια αρκεί να υπάρχουν μελέτες έτοιμες,
ποιήσουμε όλοι τις προσπάθειές μας κάτι θα δούμε. Έχω ήδη κάνει κάτι το οποίο δεν βρήκαμε έτοιμο, άρα υλοποιούμε μελέτες για να
κάποια βήματα αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω πριν δω τα αποτε- πραγματοποιήσουμε έργα».
λέσματα». Σχετικά με τις επόμενες εκλογές ο κ. Μουτζούρης δήλωσε ότι «βέ-
Σχετικά με το μεταναστευτικό και για την κινητοποίηση των κατοί- Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης και στα έργα που υλοποι- βαια θα είμαι υποψήφιος, θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος και
κων για τις νέες δομές στα νησιά ανέφερε ο Περιφερειάρχης Βορείου ούνται ή θα υλοποιηθούν στη Χίο. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αι- υγείας επιτρεπούσης. Θα είμαστε υποψήφιοι και θα επιδιώξουμε να
Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης τα παρακάτω: «Όταν μιλάμε για γαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ανέφερε «όταν αναλάβαμε την μας εμπιστευθεί ο λαός της Χίου. Εδώ θέλω να πω ότι στη Χίο έχουμε
δομή μεταναστών, ένας μηχανικός σαν εμένα, καταλαβαίνει ότι μιλάμε περιφερειακή εξουσία, και ανοίξαμε το θέμα με το Φράγμα Κόρης Γε- τοποθετήσει 4 αντιπεριφερειάρχες, όταν η Χίος είχε μόνο δυο. Μάλι-
για μια οργανωμένη δόμηση, η οποία θα περιλαμβάνει ένα δίκτυο φύρι είδαμε ότι υπήρχαν πολλές αμφιβολίες σχετικά με τη στατικότητά στα, θα επιδιώξουμε τώρα σύντομα να κάνουμε συμπαραστάτη του
οδών, λατρευτικούς χώρους, σχολεία, μια μικρή κοινωνία δηλαδή του, δηλαδή αν το φράγμα αντέχει. Οπότε θεωρήσαμε σκόπιμο να πολίτη, όχι από τη Μυτιλήνη, αλλά από τη Χίο. Η Χίος βρίσκεται στο
για μόνιμη εγκατάσταση. Εμείς είμαστε υπέρ της δημιουργίας μιας μι- γίνει μια έρευνα, που όπως ξέρετε μετά τις μετρήσεις που έγιναν μας κέντρο του ενδιαφέροντος».
κρής εγκατάστασης ταυτοποίησης και υποδοχής τυχόν μεταναστών είπαν ότι το γεφύρι αντέχει. Οι ειδικοί συνιστούν να απομακρυνθούν
που μπορεί να φτάσουν στη Χίο και στη συνέχεια να αποχωρήσουν, δύο πλάκες από το σκυρόδεμα και να μπουν κάποια όργανα στο
όπως και οι ίδιοι θέλουν. Αν βρούμε ένα χώρο κατάλληλο μικρό για φράγμα. Αυτά κοστίζουν περίπου 1 εκατομμ. ευρώ, τα οποία γνω-
αυτό το σκοπό είμαστε σύμφωνοι. στοποιήσαμε τα αποτελέσματα της έρευνας στο υπουργείο αγροτικής
Αν και η Χίος αυτή τη στιγμή βαδίζει προς την εκκένωση, διότι από ανάπτυξης και ζητήσαμε αυτά τα λεφτά για να ολοκληρωθεί το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
τους 8.000 που είχε η Χίος τώρα έχει περίπου 1.200 μετανάστες. Τα φράγμα. Όμως επειδή αυτά τα χρήματα μπορεί να αργήσουν, απο-
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
πάει καλά ο κ. Μηταράκης, τα έχει πάει πολύ καλά και με την φύλαξη φασίσαμε αν καθυστερήσει το υπουργείο να πάρει θέση θα προχω- ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
των συνόρων και χάρη στο Λιμενικό βέβαια. Έχουμε εκκένωση των ρήσει η περιφέρεια να καταβάλλει αυτά τα χρήματα ώστε να τελειώσει ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
νησιών και επιμένω και πιέζω τον υπουργό να συνεχίσει έτσι, να το Κόρης Γεφύρι». ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
απαλλαγούν τα νησιά μας από αυτό το ζήτημα. Η Χίος πάει καλά, αν «Σε άλλα έργα, με πολύ ικανοποίηση βλέπω ότι έχει βγει σε δη-
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2021
συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, τότε θα επιτύχουμε την εκκένωση». μοπράτηση το αεροδρόμιο της Χίου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
Για τις δηλώσεις Μηταράκη για τη στήριξη της ΝΔ στην κ. Καλογή- βήμα. Η δική μας ευθύνη είναι στο να μεταφέρουμε τον παραλιακό ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ρου δήλωσε ότι «η ΝΔ είναι ένα κυβερνών κόμμα και θα αποφασίσει δρόμο για να μπορέσει να έχει την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ποιον θα στηρίξει. Εμείς θα είμαστε ένα κόμμα ανεξάρτητο και αν απο- από τον διάδρομο. Αυτό το μήνα θα υπογράψουμε τη σύμβαση εγ- ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ VR/AR»
φασίσει να στηρίξει εμάς, ευπρόσδεκτη η στήριξή της. Δεν κρατώ καταστάσεως του εργολάβου για να κατασκευάσει τη μεταφορά του
καμία κακία για κανέναν. Τιμώ την κα Καλογήρου, είναι μια σπουδαία παραλιακού δρόμου, διότι χωρίς τη μεταφορά του δρόμου δεν μπο- Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου,
γυναίκα που έχει προσφέρει έργο σε διάφορες υπηρεσίες». ρεί να γίνει ασφαλές αεροδρόμιο. Παράλληλα προχωράει η μελέτη σε συνέχεια της διατύπωσης θετικής γνώμης (αρ. πρωτ. 1396/25-05-2021)
Σχετικά με τον κορονοϊό ανέφερε ότι ο ιός είναι απρόβλεπτος και του κόμβου διασυνδέσεως του αεροδρομίου με τον παραλιακό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για
το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την
χτυπάει όπου βρει κενό. «Φοβάμαι ακόμα, για αυτό και ας τηρούμε δρόμο. οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών
εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με
ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR» ΑΑ 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ
Συνάντηση του Δημάρχου 5030500 και προϋπολογισμού 58.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α., προκηρύσσει
ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέ-

με τον Διοικητή της ΑΕΝ Χίου Μυτιλήνη:26/05/2021 ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την επιλογή
αναδόχου για την υπηρεσία «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρ-
Αρ. Πρωτ.: 28936/562 μογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσω-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μάτωση τεχνολογιών VR/AR», με CPV: 72212517-6 Υπηρεσίες ανάπτυξης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών, στο πλαίσιο υλοποίησης της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ πράξης «Καταγραφή, διάσωση και ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κληρονομιάς στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με τη χρήση αναδυόμε-
Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15 νων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ» του Επιχειρησιακού
ΤΚ: 81131 Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» με τα ακόλουθα στοιχεία:
Τηλ: 22513 53912
Πληρ.: Κουβδή Ειρήνη Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Email: ep.perivallon@pvaigaiou.gov.gr Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων
URL: http://www.pvaigaiou.gov.gr και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου, Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη, Τ.Κ
81132, τηλέφωνο: 2251040511, 2251040500, email: ynmba@culture.gr,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ιστοσελίδα: www.ynmteba.gr, ιστότοπος: www.culture.gr.

Σε εφαρμογή των υπ. αριθ. Η.Π.37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/26-09-2003) και Προϋπολογισμός / Πηγή χρηματοδότησης
1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β’) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, του Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α) και του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (72.540,00 ευρώ),
92/Β΄/07.05.2020) γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους φορείς και πο- συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Φορέας χρηματοδότησης της πα-
λίτες ότι με το υπ’ αριθμ. 22711/11-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πε- ρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κωδ. ΣΑΕΠ 0881.
ριβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, της Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι στα πλαί- πτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
σια της διαδικασίας ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ με την κατάθεση γράμματος “Βόρειο Αιγαίο 2014-2020” (κωδικός εναρίθμου
Νέας ΜΠΕ της δραστηριότητας : «Πλωτή μονάδα εκτροφής θαλάσσιων με- 2019EΠ8810016).
σογειακών ιχθύων της εταιρείας ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., στην
θέση «Λιμένας Όρμου Μεστών», της Δημοτικής Ενότητας Μεστών του Διάρκεια της σύμβασης
Δήμου Χίου, του Ν. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπο-
Η κυρίως δραστηριότητα ανήκει στην 8η Ομάδα «Υδατοκαλλιέργειες». γραφή της.
Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, συναντήθηκε • α/α 2- «α. εκτός καθορισμένων ΠΟΑΥ», οπότε εντάσσεται στην κατηγο-
το πρωί της Τρίτης (25/05/2021) με τον Διοικητή της Ακαδημίας ρία Α2. Συμβατικά τεύχη
-Φορέας υλοποίησης του έργου: εταιρεία ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ Χίου), κ. Γιάννη Μάργαρη. Στη συ- Α.Ε. και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης
νάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, -Παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και παράδοση έγγρα- www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (συστημικός αριθμός: 133228).
φων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού γίνονται στο Τμήμα Περ/ντος Το τεύχος της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
κ. Γιάννης Ξενάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Νομικού Προ- τρώο Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) http://www.promitheus.
& Υδροοικονομίας της Π.Ε Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Πολυ-
σώπου του Δήμου Χίου, κ. Ιωάννης Μανάρας. τεχνείου 1, Χίος 82 100, τηλ. 2271350521 κατά τις εργάσιμες ημέρες και gov.gr και στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής http:// www.culture.
Επίκεντρο της συζήτησης ήταν τα θέματα που αφορούν την ώρες λειτουργίας των απo 26/05/2021 έως 25/06/2021. gr και http://www.ynmteba.gr.
-Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
ναυτική εκπαίδευση και γενικότερα τη ναυτιλία. Ο κ. Μάργα- Δήμου Χίου και η Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Χίου, καλούνται να δια- Τρόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
ρης ενημέρωσε τον Δήμαρχο για όλα τα θέματα που αφορούν τυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 14-06-
τη λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στη Χίο επι- Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφα- 2021 και ώρα 14:00.
σης με αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β’). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ-
σημαίνοντας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους -Αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία
για την ενασχόληση με το επάγγελμα του ναυτικού. Από την είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
πλευρά του, ο Δήμαρχος επεσήμανε τη διαχρονική σημασία Διοίκησης Αιγαίου, Καβέτσου 1, Μυτιλήνη 81 100 τηλ. 2251047688. στις 18-06-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
-Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ».
της ναυτιλίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και συνεχάρη τον -Η ανακοίνωση και η ΜΠΕ του έργου έχει αναρτηθεί στo link: Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Διοικητή της ΑΕΝ για την υποδειγματική λειτουργία της Ακα- http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/meletes. Μερόπη Φράγκου
δημίας και το αξιόλογο έργο του. Τέλος, για ακόμη μια φορά -Η δαπάνη θα πληρωθεί από το φορέα υλοποίησης του έργου. ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

επιβεβαιώθηκε και διασφαλίστηκε η άριστη επικοινωνία και η Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Δήμου Χίου και της ΑΕΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ενώ κατατέθηκαν σκέψεις και προτάσεις για την ανάδειξη του
ναυτικού χαρακτήρα του νησιού μας. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΡΓΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΑΣΗ ΚΑΚΙΑΣ ή ΤΙ… ΚΟΡΝΟΥΑΛΛΗ, ΤΙ… ΧΙΟΣ!


Γράφει ο Χιώτης Ιατρός Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης
Δεν είμαι σίγουρος αν ο τίτλος του γραπτού μου «κολλάει» πίσω και θυμόμουν τους χάνους, τις πέρκες, τους γύλους, τους… κοκωβιούς, τους σπάρους,
με το θέμα του κειμένου μου, αλλά θα προσπαθήσω να τους αχινούς και κάποιες τσιπούρες που είχα βγάλει ως «φανατικός» ερασιτέχνης ψαράς και…
το ερμηνεύσω!... ψαροτουφεκάς!... (με συγχωρείτε, ξέχασα τις… δεκάδες χταπόδια που έβγαλα επίσης!...).
Τις ατέλειωτες λοιπόν ώρες που ήμασταν κλεισμένοι λόγω Κάθε βράχος, κάθε πέτρα, κάθε ύφαλος και μια ιστορία. Κάποια μικροατυχήματα, κάποια μι-
κορωνοϊού1, έβλεπα αρκετή τηλεόραση και μάλιστα σε… κροναυάγια υπήρξαν, ευτυχώς όμως δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς, ούτε πνιγμούς (πριν
ακατάλληλες (εργάσιμες) ώρες, διότι δεν είχα κάτι να ασχο- τα χρόνια τα δικά μας, υπήρξαν και τέτοια!...).
ληθώ. Μέσα στα προγράμματα λοιπόν που παρακολού- Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω (και να βοηθήσω με τα γραπτά μου, όσο είναι δυνατόν),
θησα, ήταν κι ένα έργο κάποιας εποχής, που η υπόθεσή την επικινδυνότητα του δρόμου που διασχίζει αυτές τις περιοχές. Έχουν γίνει και κατολισθή-
του (ρομάντζο, περιπέτεια κλπ.) διεδραματίζετο στην Κορ- σεις, και πτώσεις βράχων κλπ. κλπ., ευτυχώς χωρίς σοβαρά – μέχρι σήμερα – δυστυχήματα.
νουάλλη. Είμαστε τυχεροί, έως πότε όμως; Τελευταία διαβάζω στον Ημερήσιο Τύπο της πατρίδας μου
Η Κορνουάλλη (για όσους δεν γνωρίζουν πολύ τη γεω- της Χίου, ότι αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον(!) κάποιων τοπικών παραγόντων για να γίνει ο
γραφία της Αγγλίας) είναι το νοτιότερο άκρο της Αγγλίας, δρόμος πιο «ανθρώπινος», διότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία και τα οχήματα… μεγάλωσαν
στην είσοδο των Στενών της Μάγχης, είναι Κομητεία, απέχει και είναι ταχύτατα. Εύχομαι να μην είναι προεκλογικές υποσχέσεις! (σε προηγούμενο άρθρο
περί τα 300 μίλια (όχι χιλιόμετρα) από το Λονδίνο, έχει περί μου είχα δώσει τον τίτλο: «Μήπως πλησιάζουν εκλογές;»).
τις 532.000 άτομα πληθυσμό και πρωτεύουσά της είναι το Τελειώνω, αφού ευχηθώ σε όλους και όλες «Χρόνια Πολλά και Καλά», και ιδιαιτέρως στους
Truro με 15.000 άτομα πληθυσμό. Το Truro ευρίσκεται στον Κόλπο του Φάλμουθ και η όλη Αναστάσηδες (και -σίες βεβαίως), Γεώργηδες (-γίες), Μάρκους, Χριστοφόρους, Ειρήνες και
περιοχή είναι από τις αρχαιότερες της Αγγλίας, με πύργους, κάστρα, παλάτια κλπ. παλιά κτί- Ισιδώρους που πέρασαν οι γιορτές τους. Εγώ ως πολύτεκνος και προερχόμενος από οικογέ-
σματα. νεια πολυτέκνων έχω όλα αυτά τα άτομα να εορτάζουν την ονομαστική τους εορτή (σήμερα
Εκεί λοιπόν, και στις διαδρομές μεταξύ των πόλεων που διεδραματίζετο η υπόθεση του έχομε 11/5) πρόσφατα!...
έργου, έβλεπα παραλίες (όπου ο δρόμος έφερνε τους πρωταγωνιστές προς τη θάλασσα) που Χρόνια Πολλά λοιπόν και Χριστός Ανέστη!
νόμιζα ότι βρισκόμουν στην πατρίδα μου τη Χίο, και ιδιαίτερα στα άγρια παράλια (γκρέμια)
που οι βράχοι των βουνών κατεβαίνουν απότομα μέχρι το κύμα. Με Χριστιανική ΑΓΑΠΗ,
Για όσους γνωρίζουν τη Χίο προσπαθώ να περιγράψω την περιοχή που ονομάζεται Μηλιγγάς Αναστάσιος Ι. Τριπολίτης
και είναι μετά το Μυρσινίδι (το Μοναστήρι της Μυρτιδιώτισσας), απέναντι από την Εγνούσα
Ιατρός Αγγειοχειρουργός
(από τας Οινούσας), πηγαίνοντας για Λαγκάδα, Καρδάμυλα και Βόρεια Χίο. Εγώ ως γνήσιος
Βρονταδούσης (κάτοικος Ομηρουπόλεως) και παλιός ψαράς, αυτά τα παράλια τα γνωρίζω
1. Προσπάθησα να ενταχθώ ως εθελοντής σε κάποια από τις ομάδες των υγειονομικών που
τέλεια, διότι εκεί έχω γεννηθεί. Τα γνωρίζω στις… μπουνάτσες τους (μπουνάτσα = γαληνεμένη
διενεργούσαν τους εμβολιασμούς, οι επικεφαλείς όμως μου το αρνήθηκαν ευγενικά λόγω
θάλασσα), τα γνωρίζω και στις φουρτούνες τους, στις τρικυμίες τους δηλαδή!
ηλικίας (πλησιάζω τα 80)!
Βλέποντας λοιπόν αυτή τη σειρά με τα πελώρια κύματα να «σκάνε» πάνω στους βράχους,
θυμόμουν την «Καλικατσόπετρα»2, την «Αλατσόπετρα» (= πέτρα του αλατιού), τη «Σπουρ- 2. Καλικατσού = το γνωστό πτηνό των ελληνικών θαλασσών με τη «σακούλα» στο κάτω
γιτόπετρα» κλπ. κλπ. βραχονησίδες…. κι ένιωθα όμορφα. Γύριζα μερικές… δεκάδες χρόνια ήμισυ του ράμφους του (δεν θυμάμαι την επιστημονική ονομασία του!...).

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Νο 35/20-05-2021))


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
*Πέρασε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις αλλαγές ίσχυε το 60ο έτος ηλικίας και τα 40 χρόνια υπηρεσίας ή το 62ο έτος ηλικίας και τα 35 χρόνια
στην τοπική αυτοδιοίκηση με κατάργηση του στρεβλής υπηρεσίας.
απλής αναλογικής (όπως την φανταζόταν ο Τσίπρας και Σήμερα, αίφνης, με Νόμο που ισχύει από 24/04/21, ο χρόνος συνταξιοδότησης γίνεται το
οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ !). Δηλαδή, το να υπάρχει ακυβερνησία, 67ο έτος, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας. Δηλαδή, εάν π.χ. διοριστεί κάποιος στην ηλικία των
χάος και οι επιθυμητοί του λαού να μην εκλέγονται, αλλά 20 (ΔΕ) ή 22 (ΠΕ) ετών, θα εργαστεί πλέον 47 ή 45 έτη για να λάβει σύνταξη γήρατος.
στη θέση τους να εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν το 70 ή Τον νόμο άλλαξε η σημερινή κυβέρνηση και ουδείς "εργατοπατερας" άνοιξε το στόμα του
60 ή και 50% των σταυρών- ψήφων προτίμησης των να μιλήσει ! Μάλιστα το σχετικό ΦΕΚ δημοσιεύθηκε Μεγάλη Δευτέρα (άραγε τυχαίο;;;).Ανα-
πρώτων! μένουμε οι κατά τα άλλα λαλίστατοι συνδικαλιστές, κλπ ( και του τομέα δικαιοσύνης), να
Αυτή την ληστρική αντίληψη απλής αναλογικής δούμε εάν θα μιλήσουν και τι θα πουν, διότι οι "κακές γλώσσες" αναφέρουν ότι γνώριζαν
μόνο στην Ελλάδα και μόνο οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ θα μπορούσαν ήδη το νομοσχέδιο πριν την ψήφιση του, αλλά ουδεμία ΔΥΝΑΜΙΚΗ αντίδραση είδαμε εκ
να αντιληφθούν τοιουτοτρόπως... μέρους των.
Διότι, σε πλείστα όσα Ευρωπαϊκά κράτη, που ισχύει η *Έχω γράψει και άλλοτε, το επαναλαμβάνω και σήμερα: Είναι ασύμβατη η ιδιότητα (ή κα-
απλή αναλογική εδώ και δεκαετίες, όλοι έχουν δικαίωμα λύτερα η πίστη) του Χριστιανού με του ανθρώπου που είτε αδιαφορεί είτε κάνει τα ζώα να
εκπροσώπησης στα συλλογικά όργανα και έκφρασης υποφέρουν.
γνώμης (φωνή), αλλά ο πλειοψηφών έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ΔΙΟΙΚΕΙ και όχι να ... Τα ζώα είναι δημιουργήματα του Θεού (και όχι αόριστα της φύσης, όπως ισχυρίζονται οι
ΣΕΡΝΕΤΑΙ (!!!), όπως ισχύει στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια. ορθολογιστές -όχι οι ορθολογικοί, αλλά οι ορθολογιστές-. Διότι και η φύση συμπασα είναι
Βέβαια, εάν στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό, πλέον, σύντομα θα αποτελεί παρελθόν (και δημιούργημα του Θεού). Ουδείς έχει το δικαίωμα να τα εκμεταλλεύεται, να τα κάνει να υπο-
πολλοί, που σήμερα φωνασκουν καθημερινώς, εξαφανιστούν προσεχώς...), στην κεντρική φέρουν και να τους στερεί την ελευθερία ή την κατά φύση διαβίωση τους. Όποιος κάνει ένα
πολιτική σκηνή αναμένεται "τσουνάμι" ακυβερνησίας αφού, όποιο κόμμα και να πρωτεύσει ζώο να υποφέρει ή το παραμελεί, δεν έχει ανθρώπινα αισθήματα μέσα του, ούτε μπορεί να
στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, θα είναι αδύνατον να έχει αυτοδυναμια κι έτσι λίαν συν- θεωρείται και να λέγεται χριστιανός. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μιλά και για τα φυτά και τα
τόμως θα έχουμε δεύτερες εκλογές ή θα έχουμε ολιγόμηνη οικουμενική κυβέρνηση (με τη ζώα. Προτρέπει δε να τα δούμε και να διαπιστώσουμε έτι περαιτέρω την ύπαρξη της θείας
διαφορά ότι, ουδείς πολιτικός φορέας είναι πλέον πρόθυμος να συνεργαστεί με τους δύο πρόνοιας, που αγκαλιάζει όλη τη φύση, που ο Θεός δημιούργησε και κυβερνά. Επίσης, οι
βασικότατους και αφερεγγυότατους κομματικούς πυλώνες, την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ που, είτε πατέρες της Εκκλησίας μας, γνωρίζουμε από τα ιερά συναξάρια τους, πώς φέρονταν στα ζώα
αλλά λένε προεκλογικά κι άλλα κάνουν μετεκλογικά, είτε κατά το Ευαγγελικό "λέγουσι αλλ' και ποιες σχέσεις φροντίδας διατηρούσαν μαζί τους.
ού ποιούσι"...!!!). Το αναφέρω διότι, το τελευταίο διάστημα έχει πληθυνθεί η θηριωδία και σχιζοφρενής αν-
*Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι, θα τοποθετηθεί μόνιμος ιστός για την έπαρση τιμετώπιση πολλών υπανθρώπων έναντι οικόσιτων και μη ζώων. Όποιος κάνει ένα ζώο και
του εθνικού μας συμβόλου, της Ελληνικής σημαίας, σε επιφανές σημείο της πόλης, όπου υποφέρει, δεν θα αργήσει να πράξει το ίδιο και για το συνάνθρωπο του. Και ασφαλώς, ένας
και θα γίνεται επίσημη έπαρση της κατά τις εθνικές επετείους. Πολύ σωστή ενέργεια. τέτοιος τύπος, θα έλθει στιγμή που πολλοί θα αναρωτηθούν μέσα τους εάν αξίζει ο ίδιος την
Αντιπαρέρχομαι οποιαδήποτε μικρόψυχη ή κακεντρεχή κριτική ασκήθηκε από οποιονδή- αγάπη ή τον οίκτο των συμπολιτών του.
ποτε και προς οποιονδήποτε, μιας και θεωρώ ότι όλοι αγαπούν τον τόπο και την πατρίδα μας Βέβαια, στο σημείο αυτό, θέλω να θέσω και άλλη μία παράμετρο. Η στείρωση σωρηδόν
και τέτοιου είδους εφήμερες επισημάνσεις δεν μπορούν ούτε να αμαυρώσουν αλλά ούτε και των ζώων συντροφιάς (σκυλιά, γατιά), επίσης είναι κάτι που αντιβαίνει στη φύση. Αυτό που
να αμφισβητήσουν την αγάπη για την πατρίδα οιουδήποτε αιρετού, που μοχθεί για τον τόπο. η φύση διέθεσε στο δημιούργημα δεν μπορείς εσύ αναίτια να το αφαιρείς, διότι αφενός γίνεται
Εξάλλου η πορεία του καθενός κρίνεται από το σύνολο της όλης κοινωνικής, εθνικής και πο- δίχως τη θέληση του άλλου και αφετέρου επεμβαίνεις στην αλυσίδα της ζωής και διαταράσ-
λιτικής βιοτής του και όχι κάποιο μεμονωμένο -συγκυριακό- περιστατικό. σεις τη λειτουργία και την εξέλιξη της φύσης. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, ναι. Αλλά όχι με
*Καθημερινά, συμβαίνουν γεγονότα που αλλάζουν την ζωή και την ποιότητα του βιοτικού τη δικαιολογία της ύπαρξης αδέσποτων ζώων (που, στα -σωστά δομημένα και συντεταγ-
επιπέδου επί το χείρον και ουδείς αντιδρά, ενίοτε δε ούτε καν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί. μένα- κράτη, αυτό επιλύεται με τη φροντίδα και φιλοξενία των ζώων και όχι την εγκατάλειψη
Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι, για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος Έλλην πολίτης, είτε θα τους. Όπως και με την καταγραφή όλων των ζώων και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων
έπρεπε να έχει συμπληρώσει 40 χρόνια εργασίας και ενσήμων και το 60ο έτος ηλικίας, είτε και ποινών σε όσους ιδιοκτήτες τα εγκαταλείπουν), να στειρώνεις όλα τα ζώα. Σε λίγα χρόνια
35 χρόνια εργασίας και το 62ο έτος ηλικίας. Μιλώ για το δημόσιο και για μια μέση εργασιακή πολλά είδη θα απειληθούν με εξαφάνιση (όπως π.χ. τείνει το κοκονι). Είναι σαν να στειρώνεις
και υπαλληλική κατάσταση και όχι άλλου είδους συνταξιοδοτήσεις που ίσχυε πριν δεκαετίες μια γυναίκα ή έναν άνδρα για το υπόλοιπο της ζωής του. Διερωτήθηκε κανείς πώς η φυσιο-
(και που για άλλους μεν ήταν δίκαιες και ευνοϊκές, για άλλους δε ήταν άδικες και συνέβαλαν λογία και η ψυχολογία του θα λειτουργήσει το υπόλοιπο της ζωής του;
στο -κοινωνικό και οικονομικό- γκρέμισμα της χώρας μας). *Με τούτα και με κείνα, φτάσαμε στο τέλος, διότι ο χώρος και ο χρόνος είναι λίαν περιο-
Έτσι και για τους εργαζόμενους στον τομέα της δικαιοσύνης (υπάλληλοι) από το έτος 2000 ρισμένοι. Σε λίγες ημέρες τα ξαναλέμε. Μέχρι τότε, ΥΓΕΙΑ και ΧΑΜΟΓΕΛΑ !!!-
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ονόματα και Ιστορία! Άννα Δ. Σουρέ και Σουρέδικο! Το Κεντρί


Αφιέρωμα στην Η Άννα Δ. Σουρέ έχει γεννηθεί γύρω στο 1923-24 και βαφτισθεί
αρχόντισσα του στο Γαλάτσι της Ρουμανίας όπου ο παππούς της ήταν από τις εξέχου-
Κάμπου και της πα- σες εμπορικές, επαγγελματικές και κοινωνικές προσωπικότητες της
λιάς καλής εποχής Ελληνικής παροικίας και διασποράς που μεγαλούργησαν ανά τον
Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
που η παρουσία της κόσμο όπως δείχνουν φωτογραφίες με μεγάλα Super Market και Del-
μας γεμίζει πνευμα-
τικά και συναισθη-
icatessen με μεγάλα εστιατόρια πολυτελείας με τσιγγάνικη ορχήστρα
με την ονομασία "Restaurant Soure " τα οποία τα έκαψαν στην οπι- Ο Μαθητικός Διαγωνισμός για τις Σφαγές
ματικά ερεθίσματα
και γλυκές παιδικές
σθοχώρηση τους οι Γερμανοί!
της Χίου από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου
αναμνήσεις και μι-
λάμε για την κυρία
Άννα Δ. Σουρέ πε-
ρίπου σήμερα 97 ή 98 χρόνων, μια πηγή έμπνευσης και συγγραφικής
δημιουργίας!
Έχω αναφερθεί πολλές φορές ότι για να γράψω κάτι πρέπει να
υπάρχει κάποιο ερέθισμα ή εικόνα ή γεγονός που θα μού προκαλέσει
ενδιαφέρον και πηγή έμπνευσης όπως συνέβη με την εικόνα της δια-
φήμισης της λεμονάδας της Χίου από την Άννα Δ. Σουρέ και την πήρε
ο συνθέτης Απόστολος όπως γράφει η φωτογραφία και την έκανε χι-
ουμοριστικό σκίτσο μαζί με φωτογραφία βουλευτίνας και γράφει
πάνω Ξινήηηηη!
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μαθητικός διαγωνισμός εικαστικής και
Εκεί περίπου γύρω στο 1930 ήρθε η Άννα με την οικογένειά της
κινηματογραφικής αφήγησης, εμπνευσμένος από τις Σφαγές
και εγκαταστάθηκαν στο ιδιόκτητο Αρχοντικό τους στον Κάμπο το πε-
τις Χίου του 1822, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των δρά-
ρίφημο και ξακουστό " Σουρέδικο "απέναντι από το γήπεδο του Κάμ-
σεων για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Σφαγών της
που!
Χίου 1 Απριλίου, και που διεξάγεται από την Περιφερειακή
Η οικογένεια ήταν καλομαθημένη στην κοσμοπολίτη ζωή της τότε
Ενότητα Χίου σε συνεργασία με την Δευτεροβάθμια Εκπαί-
Ρουμανίας που ευημερούσε και ζούσαν μέσα στην ευδαιμονία πλου-
δευση Χίου.
σιοπάροχα με όλες τις ανέσεις της εποχής δίχως ταμπού της Ελληνικής
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων,
κοινωνίας!
Επαγγελματικών και Ειδικών Σχολείων καλούνται να μιλή-
Το Σουρέδικο μεγάλο κτήμα με περιβόλια, με κήπους και μπαξέδες
σουν με τις φωνές των Θυμάτων των Σφαγών της Χίου, δημι-
με σύγχρονες καλλιέργειες με ζώα και πτηνά σκέτος παράδεισος αλλά
ουργώντας ένα βίντεο με τη φωνή τους εμπνεόμενοι από
υπήρχε στην κλειστή κοινωνία της Χίου "το πρέπει και δεν πρέπει"
συγκεκριμένες προφορικές μαρτυρίες του τότε και του τώρα.
πού ίσως ήταν και η αιτία που χώρισαν οι γονείς της!
Θα δημιουργήσουν με τη δική τους εικαστική αφήγηση μεικτές
Αργότερα η Άννα βρέθηκε για αρκετά , πάνω από δέκα χρόνια να
τεχνικές ζωγραφικής, κολάζ ή φωτογραφίες. Ο διαγωνισμός
είναι νοσοκόμα στον Ευαγγελισμό και αφιέρωσε την ζωή της στην
ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου 2021 όπου και θα απονεμη-
προσφορά της μέσα στην τοπική Ελληνική και Χιώτικη κοινωνία με
θούν βραβεία και αναμνηστικά.
συμμετοχή της ως ερασιτέχνης ηθοποιός σε θεατρικές παραστάσεις,
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Παντελής Μπουγδάνος υπο-
Πετυχημένη χιουμοριστική εικόνα πού λέει πολλά...πάρα πολλά! με ποίηση με συγγραφή κειμένων με διαφημίσεις και σε κάθε πολιτι-
γράμμισε ότι : «η μνήμη και η γνώση πρέπει να μεταλαμπα-
Φυσικά αυτό ήταν το σημερινό ερέθισμα! στική εκδήλωση με ανήσυχο πνεύμα σε όλους τους τομείς!
δεύεται στις νεότερες γενιές γι’ αυτό δίνουμε το κίνητρο στα
Ξεφυλλίζοντας ιστορικές μνήμες και γεγονότα των τελευταίων χρό-
παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που αφορούν τόσο
νων θυμάμαι πού, πώς και γιατί βρεθήκαμε μαζί με την Άννα Δ.
την ιστορία του τόπου μας όσο και την κοινωνία μας».
Σουρέ!
Όταν το 2014 τέτοια ακριβώς εποχή που εκδόθηκε το πρώτο μου
βιβλίο "Ενθύμιο 1967-1969 Λίγες σελίδες ενός μεγάλου έρωτα τη δε-
καετία 1960 " μου έδωσε το τυπογραφείο Άλφα πι για διόρθωση τα Εμβόλιο Pfizer: Την Παρασκευή η απόφαση
πρώτα τυπωμένα αντίγραφα και είχαν κολλήσει μαζί και μερικές σε-
λίδες από το βιβλίο της Άννας Δ. Σουρέ με τίτλο "Παιχνίδια με γέλιο του EMA για έγκρισή του σε εφήβους 12-15 ετών
και δάκρυ " πού και αυτό εκδίδετο την ίδια περίοδο!
Τότε ακριβώς ρώτησα και έμαθα πια είναι η Άννα Δ. Σουρέ και από
πού κρατά η σκούφια της!
Αργότερα βρεθήκαμε και γνωριστήκαμε και μάλιστα έχουμε και
αρκετά κοινά στο διάβα της επαγγελματικής μας ζωής!

Δεν γνωρίζω ούτε ρώτησα ποτέ πώς και γιατί και πότε το Σουρέ-
δικο άλλαξε ιδιοκτησία, αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι την δεκαετία
του 1960 ήταν Σχολή Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών και μάλιστα
ήταν καθηγητής και ο φίλος μας και δάσκαλος της Χίου όπως τον Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα ανακοινώ-
ονομάζουμε ο Γιώργης Διλμπόης και μάλιστα είχε και μαθητή του σει την Παρασκευή την απόφασή του για την έγκριση της χο-
τότε τον αδερφό μου Παντελή πού έγινε μάγειρας! ρήγησης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech στα παιδιά ηλικίας
Άλλαξαν οι καιροί Άλλαξαν οι εποχές και ιδιοκτήτες και σήμερα 12-15 ετών, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.
το Αρχοντικό της τότε εποχής το "Σουρέδικο" συνεχίζει και υπάρχει Αν εγκριθεί, το σκεύασμα αυτό θα είναι το πρώτο εμβόλιο
ως ένα από τα περίφημα κτίρια του Κάμπου και χρησιμοποιείται ως κατά της Covid-19 που θα λάβει το πράσινο φως του EMA για
ξενοδοχείο και εστιατόριο πολυτελείας! να χορηγηθεί στους εφήβους στις 27 χώρες μέλη της Ευρω-
Όλα μπορούν να αλλάξουν αλλά τα ονόματα παραμένουν καθώς παϊκής Ένωσης. Προς το παρόν το εμβόλιο αυτό έχει εγκριθεί
Όπως θα δείτε σε φωτογραφίες με τίμησε με την παρουσία της στο και η παλιά αίγλη και αρχοντιά γιαυτό ακριβώς τόν λόγο λέγεται και για χορήγηση σε όσους είναι άνω των 16 ετών.
Χάραμα στην παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου μου" Λευτέρης Ιου- Αρχοντικό Σουρέδικο! Ο EMA θα παραχωρήσει την Παρασκευή συνέντευξη Τύπου
λία Έρωτας Δημιουργία" και μου έχει αφιερώσει και το δικό της βιβλίο Η Άννα Δ.Σουρέ σήμερα ζει σχεδόν στον Κάμπο πλησίον του Πο- για να κοινοποιήσει τα «αποτελέσματα έκτακτης συνόδου της
με ιδιόχειρη γραφή, της ιστορίας της οικογένειας της, από το Γαλάτσι λυκλαδικού Σχολείου παρέα και συντροφιά με γυναίκα που την βοη- επιτροπής της φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση (…) όσον
της Ρουμανίας πώς και γιατί βρέθηκαν ως Άρχοντες και προύχοντες θάει και με τις αναμνήσεις ενός αιώνα με ποικιλόμορφες εναλλαγές αφορά τις παιδιατρικές ενδείξεις του εμβολίου Comirnaty»,
στην Ρουμανία με την μητέρα της από την κοσμοπολίτικη Σμύρνη στο διάβα του χρόνου! αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμι-
μέχρι τον Κάμπο της Χίου και το περίφημο Αρχοντικό του Κάμπου το Μπορεί λίγο να έχει επηρεασθεί η ακοή της από τηλεφώνου, αλλά στική αρχή.
Σουρέδικο! δια ζώσης είναι χάρμα οφθαλμών να κουβεντιάζεις μαζί της...αλλά Το Comirnaty είναι η εμπορική ονομασία του εμβολίου κατά
λόγω της πανδημίας όλοι μας αποφεύγουμε να πλησιάσει ο ένας της Covid-19 που ανέπτυξε ο αμερικανικός φαρμακευτικός
κοντά στον άλλον γιαυτό και δεν γράφω περισσότερα από την ζωή κολοσσός Pfizer και το γερμανικό εργαστήριο BioNTech.
της που θα μπορούσα να περιγράψω εάν είχαμε εκ του συστάδην Η Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έχει ήδη
επικοινωνία! εγκρίνει την χρήση του εμβολίου για τους εφήβους 12-15 ετών.
Οι φωτογραφίες μιλούν από Η επικεφαλής του EMA Έμερ Κουκ ανακοίνωσε στις αρχές του
μονές τους και περιγράφουν νοερά Μαΐου ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, η οποία έχει την
ιστορικά γεγονότα που έχουν δια- έδρα της στο Άμστερνταμ, θα προβεί σε ταχεία αξιολόγηση
δραματισθεί εδώ και εκατό χρόνια! των δεδομένων που υποβλήθηκαν από τους παρασκευαστές
Εύχομαι στην Αννούλα μας της των εμβολίων για την έγκρισή του για την ηλικιακή ομάδα των
τέταρτης ηλικίας να είναι καλά γερή 12-15 ετών. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης αναμέ-
Υγιής και δυνατή μέχρι όσα περισ- νονταν αρχικά τον Ιούνιο.
σότερα χρόνια της δώσει ο δημι- Η Κουκ δήλωσε εξάλλου στις 11 Μαΐου σε ευρωπαϊκές εφη-
ουργός και πλάστης μας! μερίδες ότι ο EMA είχε λάβει τα δεδομένα των Pfizer/BioN-
Tech και ότι η ρυθμιστική αρχή – η οποία ανέμενε επίσης
Χίος, 22 Μαΐου 2021 «δεδομένα κλινικών δοκιμών και μελέτης που έγινε στον Κα-
Λευτέρης Πυκνής ναδά» – προέβλεπε «να επιταχύνει» την αξιολόγησή της.
Μαλλιάς Καλλιμασιώτης Πηγή: Καθημερινή
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Όταν ανάμεσα στον Χρυσό και τον γονιό Με το μελάνι
ο άνθρωπος διαλέγει τον χρυσό… της ...Σουπιάς
Γράφει η Τασσώ Γαΐλα
Χρυσός: μέταλλο αξίας χρήματος
και πλούτου ή κόσμημα για τους
Η σιωπή δεν είναι …χρυσός…
Υποκρισία. Αδύνατον να μην με-
Τo 33% των καταναλωτών
ανθρώπους ο χρυσός που στο
όνομα του γίνονται συνεχώς φρικτά
εγκλήματα ή δολοφονίες σε όλη τη
τέφεραν όλα αυτά τα φρικτά οι ερ-
γαζόμενοι στους δικούς τους,
αδύνατον οι συγγενείς των γέρων
ψωνίζει σήμερα από το κινητό του
γή. να μην τα βλέπανε. Γιατί κανείς δεν
Στην επικαιρότητα των ημερών οι μιλούσε μέχρι τώρα αφήνοντας
καταγγελίες σοκ που είδαν το φως τόσους ανήμπορους συνανθρώ-
της δημοσιότητας σχετικά με ιδιω- πους ανυπεράσπιστους;
τικό γηροκομείο των Χανίων όπου Ξέρετε, δεν φταίει πάντα το …κε-
πρώην υπάλληλοι κατήγγειλαν πε- φάλαιο, δηλαδή ο επιχειρηματίας
ριστατικά βίας κατά των υπερηλί- και τα κερδη του. Η δική μας ευ-
κων που διαμένουν εκεί ακόμη – ακόμη ως και για το ‘πέρας’ της θύνη; Και ιδιαίτερα αυτών που επιλέγουν γηροκομεία για κατοικία
ζωής μερικών από αυτούς. Το θέμα παραπέμθηκε στην Δικαιοσύνη των γονιών τους. Από τον παπού και την γιαγιά καμάρι μας κι αρχη-
και απαιτεί τον μη σχολιασμό του έως την ολοκλήρωση των ερευ- γούς της οικογένειας, στον παπού και τη γιαγιά σε οίκους ευγηρείας…
νών. Άλλες εποχές.
Ο Επιτάφιος του Περικλή του Θουκυδίδη είναι ένα από αρχαία κεί- Τοποθετούμε στο καυτό αυτό θέμα ως εθελόντρια ΕΕΣ με 30 χρόνια
μενα που δείχνουν τον σεβασμό και θαυμασμό που έτρεφαν οι αρ- υπηρεσία στην Τρίτη ηλικία. Έχω δει κι ακούσει πολλά. Απαγορεύεται
χαίοι μας πρόγονοι για τους προγόνους τους. Μήπως εμείς οι –σαφώς-, η κατάθεση πληροφοριών και εμπειριών υπηρεσιακών
νεοέλληνες ξεχάσαμε την σημασία που παίζουν στη ζωή , την ιστορία έστω και εθελοντισμού, όμως θα σας καταθέσω –επιτρέψτε μου-, το Μια νέα γενιά καταναλωτών, η οποία ψωνίζει διαδι-
και το μέλλον μας οι πρόγονοι μας; δόγμα μου μετά από τόσα χρόνια παρουσίας στο χώρο της τρίτης ηλι- κτυακά, προτιμά τις αγορές από τo smartphone και αλ-
Μία Πολιτεία που σέβεται τους πολίτες της, οφείλει να σέβεται και να κίας: Η μόνη αθεράπευτη ασθένεια και πιο επίπονη είναι ΤΑ ΓΗΡΑ- ληλεπιδρά με τις ψηφιακές πλατφόρμες, αναδεικνύει η
παρέχει τα πάντα στα γηρατειά γιατί με την αυτοχθονία, τη στήριξη ΤΕΙΑ… υγειονομική κρίση της COVID-19. Σήμερα, το 33% των
τους, τις επιλογές τους και τη ζωή τους, έχουμε παραλάβει την γη Ζούμε σε μία εποχή που ο άνθρωπος μετετράπει σε ‘μετάνθρωπο’. καταναλωτών απαντά ότι κάνει τις αγορές του καθημε-
που διατήρησαν προγονικά, ώστε να περάσει στην επόμενη γενιά. Πουλήθηκαν όλα, προδόθηκαν όλα, αποστάτησαν όλα στο όνομα ρινά ή εβδομαδιαία από το κινητό τηλέφωνο, όταν έναν
Τώρα, αν οι γονείς μας με τις επιλογές τους μας έφεραν στο σάπιο σύ- του χρυσού. Κι αν όχι τις κληρονομιές θεωρούμε την …ησυχία μας χρόνο νωρίτερα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 30%. Επι-
στημα που επικρατεί τώρα τι να σεβαστούμε; Το ότι παρά τα λάθη χρυσό , ‘μπαρκάρουμε’ τον γονιό σε ιδρύματα γιατί ανάμεσα στον πλέον, ένα 26% των πολιτών απαντά ότι αγοράζει on-
τους μας μεγάλωσαν να αντιληφθούμε τι έγινε εσφαλμένα και τώρα χρυσό και τον άνθρωπο-δηλαδή τον γονιό, επιλέγουμε τον χρυσό. line μέσω του σταθερού υπολογιστή, από 28% το
ήρθε η σειρά μας να πράξουμε τα δέοντα ώστε τα δικά μας παιδιά να Σαφώς ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Ας δούμε όμως
2020, ενώ το 18% δηλώνει ότι κάνει αγορές μέσω
σέβονται εμάς όταν γεράσουμε. την άλλη πλευρά αυτή της Πολιτείας που είναι υπεύθυνη –υποτίθε-
Διαχρονική λοιπόν, εξασφάλιση της τρίτης ηλικίας… Εξασφάλιση ται-, για το σύνολο των πολιτών της για την εύρυθμη λειτουργία της. tablet - έναντι 20% έναν χρόνο νωρίτερα.
και φροντίδα καλύτερη από το σπίτι η φράση που υιοθετούν πολλοί Ενδεικτικά από τον τύπο: Τσακαλώτος: Σε 20-30 χρόνια δεν θα υπάρ- Μάλιστα, οι νεότεροι καταναλωτές είναι πιο πιθανόν να
από αυτούς που μεταφέρουν τους γέρους γονείς τους σε οίκους ευ- χουν, οπότε δεν θα επιδρά το σύνολο τους στο χρηματοοικονομικό ψωνίσουν στο Διαδίκτυο συγκριτικά με μεγαλύτερες
γηρίας. σύστημα. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση που είχε κάνει πάταγο; ηλικιακές ομάδες. 35% της Γενιάς Z και 43% των Mil-
Με αφορμή τα φρικτά γεγονότα των Χανίων που προκάλεσαν ιδιαί- Ένας άλλος πολιτικός και νυν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ- lennials καταναλωτών είναι πιο πιθανόν να ψωνίσουν
τερη αίσθηση και δυσαρέσκεια στους πολίτες μου προκάλεσαν κι σης είχε δηλώσει: < Οι περισσότεροι συνταξιούχοι είναι άνω των 70 καθημερινά ή εβδομαδιαία μέσω του κινητού τους τη-
εμένα μερικές απορίες που σας τις καταθέτω και πάντα με επιφύλαξη ετών άρα η περικοπή δαπανών θα σβήσει με το πέρασμα του χρό- λεφώνου σε σύγκριση με μεγαλύτερες ηλικίες.
έως αποδείξεως του αληθούς των γεγονότων. νου…>!!! Παρά τον αντίκτυπο του COVID-19 στο λιανικό εμπό-
Πόσα είναι τα Χανιά; Μία μικρή πόλη. Και στα μικρές πόλεις τίποτα Μόλις προχτές οι οικονομικές εφημερίδες έγραψαν για τις περαιτέρω ριο, οι αγορές εντός του καταστήματος φαίνεται να πα-
μα τίποτα δεν μένει κρυφό και μάλιστα για χρόνια. Εάν λοιπόν, υπήρ- περικοπές των συντάξεων και την μετατροπή τους σε φιλοδωρή-
ραμένουν η κορυφαία επιλογή για καταναλωτές, που
ξαν ‘παράξενες’ δισθήκες τροφίμων του γηροκομείου οι συγγενείς ματα…
δεν διεκδίκησαν την κληρονομιά τους, δεν το διέδωσαν; Πως συνέ- Από τον αρχαίο μας πολιτισμό τελικά δεν έμεινε τίποτα. Οι γονείς δεν ψωνίζουν καθημερινά ή εβδομαδιαία. Έτσι, σήμερα το
χισαν κάτοικοι της ίδιας πόλης να ‘μπαρκάρουν’ τους γονείς τους εκεί; είναι πλέον χρυσός… Κονωνία, σύγχρονη κοινωνία, εικόνα σου είμαι 47% δηλώνει ότι προτιμά να αγοράζει από φυσικά κα-
Κάποιος συγγενής –τώρα-, μίλησε για τον πατέρα του που τον έβρισκε και σου μοιάζω… ταστήματα, ενώ το 41% απαντά ότι προτιμά το online
σε κάθε επίσκεψη του πιο αδύνατο κι ότι οι γεράκοι υποσιτιζόταν. κανάλι αγορών.
Αυτό δεν το έβλεπαν οι συγγενείς των υπολοίπων; Γιατί τους άφηναν Τασσώ Γαΐλα “Η πανδημία δημιούργησε έντονες διαφοροποιήσεις
εκεί; Αρθρογράφος-Ερευνήτρια μεταξύ των καταναλωτικών συμπεριφορών με αποτέ-
λεσμα τη διαμόρφωση νέων ομάδων καταναλωτών,

Δρομολόγια πλοίων
που ενδέχεται να αποτελούν το προμήνυμα νέων στά-
σεων και συμπεριφορών”, σημειώνει η μελέτη “March
2021 Global Consumer Insights Pulse Survey” της PwC.

Έγκαιρη παράδοση προϊόντων


Σε αυτό το νέο σκηνικό αγορών, που διαμορφώνεται,
το θέμα της παράδοσης των προϊόντων αναδεικνύεται
σε μείζον ζητούμενο. Σύμφωνα με την έρευνα, όταν οι
καταναλωτές ερωτώνται τι θεωρούν πιο σημαντικό
κατά τη διαδικασία των online αγορών σε ποσοστό
42% απαντούν η γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση
των προϊόντων. Το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο
κατά τις ψηφιακές αγορές είναι η διαθεσιμότητα των
προϊόντων (με 38%), ενώ το τρίτο είναι η γρήγορη και
εύκολη περιήγηση στο site της εμπορικής επιχείρησης.
“Οι σημερινοί καταναλωτές είναι πιο απαιτητικοί από
ποτέ, καθώς επιζητούν γρήγορη και αξιόπιστη εξυπη-
ρέτηση, άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων και εκτετα-
μένη παρουσία ηλεκτρονικών καναλιών, ενώ η
επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα παραμένει ο βασικός
τρόπος αγορών. Ωστόσο, μπορεί η αγορά στα φυσικά
σημεία πώλησης να υποστηρίζεται από τη χρήση ψη-
φιακών καναλιών, για παράδειγμα αναζήτηση προϊόν-
των στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψη στο κατάστημα”,
αναφέρει η PwC.
Αλληλεπίδραση με ψηφιακές πλατφόρμες
Η πανδημία της COVID-19 εκτός από τη στενότερη
σχέση του καταναλωτή με το online κανάλι αγορών,
έκανε ακόμη πιο έντονη την αλληλεπίδρασή του με τις
ψηφιακές πλατφόρμες όπως το YouTube, το Google,
το Facebook και το Instagram. Σύμφωνα με την έρευνα,
η πλατφόρμα με την οποία αλληλοεπιδρούν περισσό-
τερο οι καταναλωτές είναι το YouTube (73%), ακολου-
θεί το Google (67%), το Facebook (66%) και το
Instagram (56%).
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

8 τρόποι να πείσουμε τον εαυτό μας να γυμναστεί


Το ότι η γυμναστική είναι το καλύτερο μετά), ίσον ένας πολύ καλός ύπνος το
πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για βράδυ.
το σώμα μας είναι γνωστό. Τα οφέλη Οι σκάλες είναι σκληρή γυμναστική
της είναι γνωστά, τα πάντα γύρω από Ειδικά αν καπνίζετε. Που είναι ακόμα
αυτήν είναι γνωστά. Το πρόβλημα είναι ένας λόγος να ανεβαίνετε με τις σκάλες,
ότι δεν έχουμε πάντα τόσο ισχυρή αί- επειδή είναι μια πολύ αποτελεσματική
σθηση κινήτρου για να σηκωθούμε μορφή αερόβιας. Υπολογίζεται ότι ο
από το γραφείο ή από τον καναπέ και μέσος άνθρωπος που χρησιμοποιεί κα-
να γυμναστούμε. θημερινά ασανσέρ, θα έκαιγε γύρω στις
Και αν βρίσκετε κι εσείς συχνά τον 111 θερμίδες επιπλέον την ημέρα.
εαυτό σας σε αυτή την θέση, έχουμε με- Μετρήστε τα βήματα
ρικές ιδέες για να σας βοηθήσουμε. Ανταγωνιστείτε τον εαυτό σας, προσπα-
Αρχικά, σταματήστε να λέτε ότι δεν θώντας να σπάσετε το ρεκόρ σας σε βή-
έχετε χρόνο για γυμναστική. Με δέκα ματα καθημερινά. Μπορείτε να το κάνετε
λεπτά ασκήσεων την ημέρα μόνο, θα μέσα από πολλές δωρεάν εφαρμογές
αρχίσετε να βλέπετε κάποια αποτελέ- στο κινητό σας - οι οποίες, βέβαια, μπορεί
σματα - αν μη τι άλλο στο πόσο πιο δυ- να χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα
νατό θα νιώθετε το σώμα σας. Έπειτα, δεδομένα τοποθεσίας σας, άρα το αφή-
αν το πρόβλημα είναι ο χρόνος, προ- νουμε στη δική σας κρίση.
σπαθήστε να ενσωματώσετε λίγη ώρα γυμναστικής στην καθημερινή σας ρουτίνα. Δέκα Μην τα παρατάτε αν (για λίγο) τα παρατήσετε
λεπτά περπάτημα επιπλέον όταν βγαίνετε έξω, σκάλες αντί για ασανσέρ και ξύπνημα Εντάξει, χάσατε μία, δύο ή και πέντε προπονήσεις. Είναι στο χέρι σας να μην συνεχίσουν
λίγο πιο νωρίς για να προλάβετε μερικές ασκήσεις με την πρωινή σας ενέργεια. Όλες να πολλαπλασιάζονται, και να μην αρχίσετε πάλι να σκέφτεστε ότι δεν γυμνάζεστε, ότι
αυτές είναι εύκολες ιδέες στην εφαρμογή. θα έπρεπε να γυμνάζεστε αλλά και ότι δεν έχετε χρόνο να γυμνάζεστε. Κάποιες μέρες
Λίγο επιπλέον περπάτημα θα είναι δύσκολο, αλλά είναι μια επιλογή που το σώμα σας θέλει να κάνετε.
Είναι η πιο εύκολη αερόβια άσκηση, δεν απαιτεί πάρα πολλή ενέργεια και θα σας χα- Δοκιμάστε και άλλες μορφές
λαρώσει αν έχετε περάσει πολλή ώρα κλεισμένοι στο σπίτι. Αν δεν σας ικανοποιούν τα βάρη, δοκιμάστε κάποιο άθλημα. Κολύμβηση, ποδήλατο,
Ώρα για διάλειμμα ακόμα και χορό. Γιόγκα, spinning, άρση βαρών, οι επιλογές για να έχετε στο πρόγραμμα
Το διάλειμμα από μια δουλειά που δεν είναι σωματική δεν χρειάζεται να είναι σκρολά- γυμναστική είναι αμέτρητες. Πόσο μάλλον, αν βρείτε τη μορφή γυμναστικής που σας
ρισμα στα social media. Μπορούμε κάλλιστα να εκμεταλλευτούμε τα διαλείμματά μας ευχαριστεί και περισσότερο, δεν θα θέλετε να σταματήσετε.
μέσα στην ημέρα για να κάνουμε μερικές ασκήσεις. Εκμεταλλευτείτε τα πρωινά
Ας κάνουμε τις δουλειές όντως κουραστικές Μόλις ξυπνάμε το πρωί, ο οργανισμός μας είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Και μια μίνι
Όλοι μας πού και πού αφιερώνουμε μια μέρα στο να κάνουμε δουλειές που έχουν μα- πρωινή προπόνηση μπορεί να τον τονώσει ακόμα περισσότερο. Οι διατάσεις το πρωί
ζευτεί - όχι αναγκαστικά στο σπίτι, εννοούμε δουλειές που περιέχουν "τρέξιμο". Προ- είναι υπέροχη ιδέα, όπως και η γιόγκα - και για ψυχολογικούς λόγους, εκτός από τη
τείνουμε να βγάλουμε τα εισαγωγικά και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να γυμναστική.
περπατήσουμε λίγο περισσότερο. Η αίσθηση ότι τελειώσαμε τις δουλειές μας, συν το
ευχάριστο πιάσιμο στα πόδια που έζησαν μια γερή προπόνηση (συν ένα ωραίο ντους Πηγή: iatronet.gr

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ Λιμενικού Σώματος ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Δέχεται με ραντεβού Δέχεται κατόπιν ραντεβού
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113 Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150
Γαρρής Σ.Βίκτωρ Εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κοζικοπούλου - Δημητράκη E-mail:
Ειδικός Αλλεργιολόγος Ι. Κατερίνα ***
Σουρή 1 (πανω από τα Goody's) «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» dre.m.fragkomichalos@gmail.com
Στρατιωτικός Ιατρός Συμβεβλημένη με ΕΟΠΥΥ Χειρούργος Μαιευτήρας Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας
τ. επιμελητής αλλεργιολογικού Ώρες ιατρείου: Ειδικός Ορθοδοντικός
& Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Γυναικολόγος
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ Καθημερινά πρωϊ: 09.00-13.00 Ευαγγελιστρίας 10, Χίος DDS, MS Ortho, Dr Dent ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Πτυχιούχος Αριστοτελείου
Πολυτεχνείου 31 Απόγευμα: 18.00-20.30 Τηλέφωνα: Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διδάκτωρ Ορθοδοντικής
Τηλ.:2271027222, πλην Τετάρτης Κλινικής: 22710 44750 Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
Ειδικευθείσα στο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Φαξ:2271020908 Σάββατο με ραντεβού Ιατρείου: 22710 23610 Παιδίατρος
Πανεπιστημιακό Γενικό Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος
Κιν.:6932460788 22710 43301 τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com Τηλ./Φαξ: 2271301041 Νοσοκομείο Πατρών, Ρίου Δέχεται με ραντεβού
Κιν.6974818639 Λογιστηρίου: 22710 22487 Δέχεται καθημερινά Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
fax: 22710 23610 Τηλ.: 2271022222
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- E-mail: nipa_75@hotmail.com κατόπιν ραντεβού: E-mail:andkar@dent.auth.gr 82100 Χίος
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ 694 740 7076 Σύμβαση με ταμείο Στρατού,
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ***
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Συνεργάτης Κλινικής "ΕΛΕΥΘΩ" Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικές
Βουρνούς Μ. Νικόλαος ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος ασφαλιστικές εταιρείες
Ιατρός Βιοπαθολόγος Επιστημονικός Υπεύθυνος ΤΗΛ. 22710 29777, Χειρούργος Οδοντίατρος Ώρες ιατρείου:
Μικροβιολόγος Φαρμάκης Ευάγγελος Διδάκτωρ Παθολογίας 22710 29888, 22710 43888 Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών Καθημερινά πρωί 10:00- 13:00
Πολυτεχνείου 33 Ιατρός Δερματολόγος Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. E-mail: katerinakozikopoulou Μαρτύρων 9, 1ος όροφος Απόγευμα 17:30-20:30,
Τηλ.:2271042900, Αφροδιοσολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης @hotmail.com Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401 (εκτός Τετάρτης απόγευμα)
φαξ:2271041888 Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Μάντικας Χρυσοβαλάντης *** E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com Δέχεται με ραντεβού
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Τηλ/Φαξ.:2271081808 Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής τηλ./fax: 22710 41090,
*** Κιν.:6944241909 Ιωάν. Χανδρή 1 Χειρούργος Μαιευτήρας - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ κιν: 6973820320
E-mail:evfarmakis@gmail.com Χριστός, Βαρβάσι, Στρατιωτικός Ιατρός
Κακούλας Α. Ζαχαρίας e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
82100 Χίος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Bασιλάκης Στέλιος
Ιατρός Βιοπαθολόγος Τηλ: 22710 22555,
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ- Αθηνών Χειρουργός Ορθοπεδικός ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Μικροβιολόγος Kιν: 6938285526,
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι,82100 Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος)
Αλ. Παχνού 3, Χίος Fax: 22710 22555
Τηλ.:22710 83066, Χίος Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074 Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
Email: karatzanos@yahoo.gr Τηλ.: 22710 29777,
Μοσχούρης Μ. Παναγιώτης E-mail: stelvas@yahoo.com Ψυχίατρος
Κιν.:6932896999
MD, MSc *** Fax: 22710 29700 ***
E-mail:kakoulaslab@gmail.com Αγ. Αποστόλων 3
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος Παπαβασιλείου Δ. Ν. Κινητό: 6932 756 679, Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος,
Email: info@drkoumpis.com Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Σγούτα 8, Χίος 82131 Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. MD, Ορθοπαιδικός
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος Χειρουργός ***
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Περιοχή αεροδρομίου, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Charles University of Prague Χαλκούσης Μ. Νίκος
Τηλ.: 22711 00707
Παντελάρος Ι. Νικόλαος πίσω από το Pet Shop Κιβωτός MSc Μεταβολικά νοσήματα Ψυχίατρος
Κιν.: 6947773311 Γεωργούλης Ι. Νίκος των οστών Δέχεται με ραντεβού
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- μέσα στο Parking
Ηπατολόγος- E-mail: Τηλ: 22710 40000, Στρατιωτικός Χειρούργος Εθνικό Καποδιστριακό Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Ενδοσκόπος Πεπτικού pan.moschouris@gmail.com Κιν: 6981487255, Οδοντίατρος Πανεπιστήμιο Αθηνών Τηλ.: 2271028222,
Σύμβαση με ταμείο Στρατού, www.moschouris.gr E-mail: dpap.vet@gmail.com Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος Ερμοφάντους 6, Χίος Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τι θα φάμε
ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ σήμερα… Το στέκι του βιβλίου
Το πρόβλημα των τουρκικών Επιμέλεια Μ.Κ.
ΟΛΙΒΙΑ
ακτών από τα πλαστικά
ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ
Ημ/νία έκδοσης: 13 Μαΐου 2021
Θεματική Κατηγορία: Κοινωνικό, Αισθηματικό
Σειρά: Ελληνική λογοτεχνία
Ηλικία: 18+
Σελίδες: 512
Χιλιάδες κυκλοφορίας: 40
ISBN: 978-618-01-3779-8

Κρεμμυδόπιτα νηστίσιμη
Σύμφωνα με έρευνα της Βρετανικής Greenpeace η Τουρκία με- Υλικά:
ταβάλλεται σε “χωματερή πλαστικών” της Μ.Βρετανίας και της • 1 πακέτο χωριάτικο φύλλο
ΕΕ. • 1/2 φλ. ελαιόλαδο
Πολλά από τα πλαστικά που εισάγει η Τουρκία για ανακύκλωση
καταλήγουν στην Μεσόγειο ή μολύνουν με την καύση τους την
Για την γέμιση
ατμόσφαιρα.
Η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί από το 2017 όταν η Κίνα επέβαλε
• 6 μεγάλα κρεμμύδια κόκκινα
αυστηρότερες προδιαγραφές για την εισαγωγή πλαστικών σκου- • 3 ντομάτες ντομάτες ώριμες και σφιχτές
πιδιών, με την Τουρκία να δέχεται τον μεγαλύτερο όγκο από αυτά • 1 πατάτα
μεταβάλλοντας την από μικρό “παίκτη” στην παγκόσμια αγορά • 1 φλ. καρύδια χοντροκομμένα
σκουπιδιών σε “Νέα Κίνα”! • 1/2 φλ. ελαιόλαδο
Έτσι το 2020 η Τουρκία εισήγαγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση • προαιρετικά λίγη ρίγανη ή θυμάρι
447.000 τόνους και από την Μ. Βρετανία 210.000 τόνους πλα- • αλάτι
στικών σκουπιδιών και μάλιστα ανάμεικτων, τα οποία ανακυκλώ- • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
νονται πολύ δυσκολότερα, με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να
καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές.
Υπολογίζεται ότι μόνο η περιοχή των Αδάνων και ο ποταμός Cey- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
han ευθύνονται για το 9% της ρύπανσης από πλαστικά στην Με-
σόγειο με αντίκτυπο στη θαλάσσια ζωή αφού ήδη από το 2019 Καθαρίζουμε πρώτα και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια ή τα
(σύμφωνα με δειγματοληψία της Greenpeace Mediterranean) τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Κόβουμε τις ντομάτες σε μικρά
μισά σχεδόν ψάρια που αλιεύθηκαν στην Τουρκία περιέχουν μι- καρέ. Τρίβουμε την πατάτα στον τρίφτη. Ζεσταίνουμε το
κροπλαστικά, τα οποία ευθύνονται για καρκίνους και αλλαγές ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε τα κρεμμύδια να
στον έμμηνο κύκλο. μαραθούν να γίνουν διάφανα, άλλα να μην πάρουν χρώμα
για περίπου 10′. Προσθέτουμε την ντομάτα και σε χαμηλή
φωτιά αφήνουμε να πιει η γέμιση τα υγρά της. Αλατοπιπε-
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα ρώνουμε να γίνει νόστιμη. Προσθέτουμε την τριμμένη πα-
τάτα κι ανακατεύουμε. Τέλος προσθέτουμε το ψιλοκομμένο
του κινδύνου: Η βιοποικιλότητα μειώνεται με έναν καρύδι, ανακατεύουμε και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει.
Στρώνουμε ακτινωτά σε μεγάλο λαδωμένο ρηχό ταψί για
πρωτοφανή και ανησυχητικό ρυθμό! πίτα, τα τρία χωριάτικα φύλλα αφού τα ραντίσουμε ενδιά-
μεσα με ελαιόλαδο. Αδειάζουμε σε μια στρώση λεπτή την
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Μικρούλα ήταν η Ολίβια όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν
γέμιση να πάει σε όλη την επιφάνεια του φύλλου. Γυρί- τον πατέρα της και τον έκλεισαν στη φυλακή. Ένας απ’ αυ-
ζουμε προς τα μέσα τις άκρες του φύλλου πάνω στην γέ- τούς τη λυπήθηκε. Και την υιοθέτησε. Για χάρη του μετα-
μιση. Καλύπτουμε την πίτα με τα υπόλοιπα χωριάτικα μορφώθηκε σε άγγελο δικαιοσύνης, έγινε κι εκείνη
φύλλα στρώνοντας τα σουρωμένα -τσαλακωτά αφού τα αστυνομικός. Στα μάτια του Αντώνη συνάντησε τον
ραντίσουμε ενδιάμεσα με ελαιόλαδο. Χαράζουμε την πίτα, έρωτα. Τον δυνατό, τον σαρωτικό. Ώσπου ήρθε αντιμέ-
ραντίζουμε την επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο και λίγο νερό τωπη με τα κρυμμένα μυστικά της ζωής της, αλλά και με
πεταχτά με τα δάχτυλα. Ψήνουμε για 1 ώρα περίπου στους την Ελεάννα και την εκδικητική της μανία. Και τότε ήταν
180ºC στις αντιστάσεις στην τελευταία σχάρα. Αφού βγά- που την κατηγόρησαν για ανθρωποκτονία!
λουμε την πίτα την αφήνουμε να σταθεί για 15′ έπειτα κό- Υπάρχουν αλήθειες αμείλικτες, που δεν πρέπει να λέγον-
βουμε σε κομμάτια. ται; Μήπως είναι προτιμότερα τα ψέματα; Κι είναι άραγε η
αγάπη το μόνο αληθινό μας ταξίδι;
Ένα μυθιστόρημα που πλημμυρίζει τη λέξη «έρωτα» με
Την ανάγκη προστασίας της φύσης, αποκατάστασης των οικοσυ- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ φως.
στημάτων και δημιουργίας μίας ισορροπίας στη σχέση μας με τον
πλανήτη, προτάσσει σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Βιο- ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ Βιογραφικό συγγραφέα
Η ΡΕΝΑ ΡΩΣΣΗ-ΖΑΪΡΗ γεννήθηκε
ποικιλότητας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πως η βιοποικιλότητα μειώνεται
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ στην Αθήνα. Είναι κόρη του Νικό-
με έναν πρωτοφανή και ανησυχητικό ρυθμό, ενώ η πίεση αυξάνε- Ιατροί Ακτινολόγοι λαου Ρώσση, των φερώνυμων εκ-
ται. «Εξαντλούμε τους πόρους ταχύτερα απ’ ό,τι η φύση μπορεί να δόσεων, ενώ παππούς της ήταν ο
τους αναπληρώσει» προειδοποιεί και επισημαίνει πως η πανδημία • ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ φιλόλογος και συγγραφέας Ιωάν-
του κορονοϊού μάς έχει υπενθυμίσει τη σχέση ανάμεσα στους αν- • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ νης Θ. Ρώσσης. Αποφοίτησε από το
θρώπους και τη φύση. Όμως λύσεις υπάρχουν για να προστατέ- Αμερικανικό Κολέγιο Θηλέων, τη
ψουμε τη γενετική ποικιλότητα του πλανήτη στη γη και στη • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Σχολή Νηπιαγωγών Αθηνών και το
θάλασσα. Ο καθένας έχει έναν ρόλο να παίξει. Η επιλογή να ζή- • ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX Lοndon Montessori Centre. Εργά-
σουμε με βιώσιμο τρόπο πρέπει να είναι δυνατή σε όλους παντού»
συνεχίζει στο μήνυμά του και διευκρινίζει πως αυτό σημαίνει κα- • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ στηκε ως νηπιαγωγός, αλλά και ως υπεύθυνη εκδόσεων.
λύτερες πολιτικές που προωθούν τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Έχει γράψει 15 βιβλία για ενηλίκους και πάνω από 150
των επιχειρήσεων και των ατόμων. παιδικά βιβλία. Το 2015 της απονεμήθηκε το Βραβείο Λο-
«Πρέπει όλοι να γίνουμε μέρος ενός κινήματος αλλαγής» αποκρυ- (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ) γοτεχνίας από τον Όμιλο Γυναικών Πειραιά «Εξάλει-
σταλλώνει το μήνυμά του και σημειώνει πως ένας υγιής πλανήτης • ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ πτρον» για το συγγραφικό της έργο, σε συνδυασμό με τη
είναι κρίσιμης σημασίας για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης μεγάλη απήχησή του και τη διαδραστική της σχέση με
Ανάπτυξης.
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ)
Μαρτύρων 5, Χίος τους αναγνώστες της, καθώς και το βραβείο κοινού των
Πηγή: skai.gr Τηλ.: 22710 23055 -
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: βιβλιοπωλείων PUBLIC, στην κατηγορία «Ο πιο ερωτικός
22710 25500
Σημείωση Συντάκτη: Πολλοί συνδέουν αυτό που συμβαίνει σήμερα Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) χαρακτήρας», για το μυθιστόρημά της ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑ-
με αυτό που συνέβη στην Γη πριν περίπου 250 εκατομμύρια χρόνια 22710 23553 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00 ΡΙΑ, το οποίο μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Όλα τα
και εξαφάνισε το 95% των ειδών της ζωής. Ήταν η λεγόμενη Κα- E-mail: μυθιστορήματά της κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥ-
leonbil1972@yahoo.gr
ταστροφή της Περμίου γεωλογικής περιόδου.
- settakis@hotmail.com ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΧΟΓΙΟΣ. Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Χαλκειός την Κυριακή 30 Μαΐου 7 & 8 Ιουνίου το 2ήμερο νομικής πληροφόρησης
από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Βορείου Αιγαίου στο Εργατικό Κέντρο Χίου
Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.
Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό
Κέντρο Χίου, σε μια προσπάθεια
ανταπόκρισης στην ανάγκη Πλη-
ροφόρησης και Συμβουλευτικής
Εργαζομένων και Ανέργων, η
οποία εντείνεται σε μεγάλο βαθμό
από τις πρόσφατες νομοθετικές
εξελίξεις, διοργανώνουν στο Ερ-
γατικό Κέντρο Χίου την παρα-
Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Σκυλίτσειου Γεν. Νοσοκομείου κάτω δράση:
Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 30 Μαΐου από τις 10:00 π.μ. • Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 ώρες
16.00-20.00
έως την 1:30 μ. θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο
• Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 ώρες
Χαλκειός στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου με την 10:00-14:00
συμμετοχή και του Πολιτιστικού Συλλόγου Βερβεράτου. Θα Εκδήλωση Δια Ζώσης Νομικής
τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται Δωρεάν Υπηρεσίες Νομικής
Πληροφόρησης. Νομικοί του ΙΝ.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. θα απαντούν (ατομικά)
ΑΔΑ: ΩΗΟΛΩΞΟ-17Π σε ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με:
Α. το Κοινωνικοασφαλιστικό Σύστημα ασφαλισμένων όλων των τα-
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μείων (ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ, κ.α.) – (θεμελίωση συνταξιοδοτικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 25/05/2021 δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 588 μειωμένες συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ) και
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Β. Τα Εργασιακά Δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ. Εξαρ-
Δ/νση : ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ τημένης εργασίας Ι.Δ.).
Ταχ. Δ/νση: ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ Για την διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής των ερωτημάτων
Ταχ. Κώδ.: 82101
Πληροφορίες:
νομικής πληροφόρησης που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέματα, οι
Τηλέφωνο:2271351313, 2271351300 συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν σαφή στοιχεία σχετικά με:
F A X: 2271351330 1. Τον συνολικό αριθμό ενσήμων
E-mail: oinouses@0814.syzefxis.gov.gr 2. Την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης
3. Το είδος ενσήμων (μικτά-απλά-βαρέα)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Σημειώνεται ότι σε εφαρμογή των μέτρων προστασίας από την εξά-
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ πλωση του ιού COVID-19, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί απο-
«Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης για τον Άγιο Ιωάννη Οινουσσών» κλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 133146

O Δήμος Οινουσσών θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική δια-


απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου τηλ. 22710-23550 προκειμένου να κλείνουν ραντεβού κα- ΦAPMAKΕIA
θημερινά 08:30-13:30.
δικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Προμήθεια Μονάδας Η χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο Εργατικό Κέν-
Αφαλάτωσης για τον Άγιο Ιωάννη Οινουσσών», συνολικής προϋπολογι- τρο Χίου είναι υποχρεωτική. ΔIHMEPEYEI
ζόμενης δαπάνης διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ Πρόσωπα επαφής: Σταματία Πολίτη, Παντελής Μωυσάκης
ευρώ και έξι λεπτά (282.258,06€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τριακόσια πενήντα Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο του Υποέργου Πέμπτη, 27/5
χιλιάδων ευρώ (350.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2 Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η προμήθεια είναι ενταγμένη
και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής των μονά-
στην ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γε- δων παροχής υπηρεσιών καθώς και πληροφόρησης και συμβου- ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του στο Πρόγραμμα λευτικής ανέργων των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της
Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυ- Απασχόλησης στον άξονα των περιφερειών μετάβασης – ΜΕΤ της ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
δρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης
(πκ 1997ΣΕ03300002). (Αρ. πρωτ. Απόφασης 4122.77-50/3241/16-11-
2020, ΑΔΑ: 62ΨΕ4653ΠΩ-Ι3Λ)
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Παρασκευή, 28/5
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φορη- και Ανέργων».
τής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση, ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
δυναμικότητας παραγωγής 300 m3/day για τις ανάγκες υδροδότησης του
Δήμου Οινουσσών. ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
Η παράδοση και εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει στην περιοχή του Αι-
Γιάννη, πλησίον της υφιστάμενης μονάδας, σε Δημοτικό χώρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 20/05 /2021 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οι- ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/620/21
κονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – ΑΕΝ/ΧΙΟΥ Σάββατο, 29/5
τιμής. Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας 26
ΧΙΟΣ 82100 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Κ., ΒΛΑΤΑΡΙΑΣ 15
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πληροφορίες: Ανθ/ρχος Λ.Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.
11/06/2021 και ώρα 15:00 Τηλέφωνο: 22710-44431
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συ- ΚΟΣΜΑ Δ., ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 79
στήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία Περίληψη προκήρυξης:
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ., ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
την 25/05/2021, ημέρα Τρίτη. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου, ανακοινώνει την πρόσληψη
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιω- Κυριακή, 30/5
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμ- τικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για τα διδακτικά
βασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προ- έτη 2021-2022 & 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), για τις παρα- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α., Κ.ΤΡΕΧΑΚΗ 13
σφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού πέντε χιλιάδων κάτω ειδικότητες:
εξακοσίων πενήντα (5.650,00) ευρώ Α) Επιστημονικοί Συνεργάτες:
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Δευτέρα, 31/5
1) Μέχρι τρεις (03) Μηχανικοί Α΄ Τάξης ΕΝ & ελλείψει αυτών Ναυπηγοί
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Παρα-
στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, γωγής & Διοίκησης ΠΕ. ΧΑΜΕΤΗΣ ΛΕΩΝ.&ΣΙΑ ΟΕ, ΧΙΟΝΗΣ 2
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατ- 2) Ένα (01) Μηχανικό Α΄ Τάξης Ε.Ν. & ελλείψει αυτού Μηχανολόγο Μη-
φόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 133146 χανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με ειδίκευση – εμπειρία σε Προσομοι- Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Χιώτη Καλλιόπη, κ. Δαμαλάς Δημόκρι- ωτή Μηχανοστασίου.
τος, τηλ. 2271351313, 2271351300, φαξ: 2271351330, e-mail: 3) Μέχρι τρεις (03) Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
oinouses@0814.syzefxis.gov.gr. Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι ή Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ.
4) Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Ο Δήμαρχος Οινουσσών και Μηχανικοί Η/Υ ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ή Αυτοματιστές Μηχανικοί
ΠΕ.
Δανιήλ Γεώργιος
5) Ένα (01) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό .
6) Ένα (01) Μαθηματικό.
7) Ένα (01) Φυσικό. ΔIΑNYKTEPEYEI
Χίος, 19/05/2021 8) Ένα (01) Νομικό και ελλείψει αυτού πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολι-
τικών Επιστημών.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9) Μέχρι δύο (02) πτυχιούχοι Αγγλικής Φιλολογίας . Πέμπτη, 27/5 ΧΑΡΛΑΣ Ι., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 78
Β) Εργαστηριακοί Συνεργάτες:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην υπ’ 1) Ένα (01) Μηχανικό Α΄ και ελλείψει υποψηφίου Μηχανικό Β΄ τάξης Ε.Ν. Παρασκευή, 28/5 Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ Ι-ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΛ.ΟΕ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣ.)
αριθμ.2007/18-05-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει μία (1) και ελλείψει αυτών Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μη-
θέση για την Πρόσληψη στελέχους στη Διεύθυνση Πωλήσεων. χανικό ή Μηχανολόγο ή Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους έως τη 2) Μέχρι τρεις (03) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
Σάββατο, 29/5 Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ Ι-ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΛ.ΟΕ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣ.)
Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στα Γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών και Μηχανικοί Η/Υ ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ή Αυτοματιστές Μηχανικοί
Χίου, στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 1 ή να τα αποστείλουν στην ΠΕ ή ΤΕ. Κυριακή, 30/5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ &ΚΡΗΝΗΣ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
ηλεκτρονική Διεύθυνση: iparthenidou@gummastic.gr (τηλέφωνο επικοι- 3) Ένα (01) ειδικότητας Πληροφορικής, κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πλη-
νωνίας: 2271021001#204 κα Ε. Παρθενίδου). ροφορικής κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ Δευτέρα, 31/5 ΛΕΩΝ.ΧΑΜΕΤΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ., ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 13
50/2001, ως ισχύει.
Απαραίτητα προσόντα: 4) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι
- Πανεπιστημιακό πτυχίο Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι ή Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ ή ΤΕ.
- Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε Τμήμα ή Διεύθυνση Πωλήσεων Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει λάβει ΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας. 9Κ404653ΠΩ-7ΓΔ. Πληροφορίες δίνονται στον αριθμό τηλεφώνου 22710-
- Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά 44431.
- Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την Δευτέρα 14-06-21. ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
- Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Ο Διοικητής
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αφορούν σε ανάπτυξη πωλήσεων, διεκπε-
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ A. Ιωάννης
24/05/2021 - 30/05/2021 Μπουμπάρη Μαριόγκα
ραίωση εξαγωγών και εξυπηρέτηση πελατών.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς το Σάββατο 31 Ιουλίου Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας
Προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους χορευτικών τμημάτων. της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δημάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήμαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Τμήμα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας . . . . . . . .22713-52323, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Χίου . . . .2271350807
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306 Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
Η Επιτροπή Επετειακών Εκδηλώσεων προγραμματίζει εκδή- Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονομική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
λωση για το Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021 με παραδοσιακούς χο-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
ρούς. Η πανδημία, έχει σταματήσει τις δράσεις των Πολιτιστικών Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Συλλόγων και έτσι καθίσταται δύσκολη η επικοινωνία και η ανά- Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Τμήμα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
λογη ενημέρωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
Για τούτο, η Επιτροπή απευθύνεται με αυτήν την δημόσια ανα- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
κοίνωση, προς όλους τους Συλλόγους του Νησιού και παρακα- Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
λεί όποιον Σύλλογο επιθυμεί να συμμετάσχει, να επικοινωνήσει
μαζί μας και ειδικότερα στο τηλέφωνο 6946680012, για να υπάρ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τμήμα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
ξει η κατάλληλη ενημέρωση. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τμήμα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
Τμήμα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826

Eορτολόγιο
Τμήμα Προμηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τμήμα Δημοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τμήμα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
Πέμπτη 27 Μαίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τμήμα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Αγίου Αλυπίου μάρτυρος Τμήμα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Παρασκευή 28 Μαίου: Διεύθυνση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328, Τμήμα Ταμείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706
Αγίου Διοσκορίδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τμήμα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734
Τμήμα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
Σάββατο, 29 Μαίου: Τμήμα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τμήμα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . . .22713-53332, Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Kυριακή, 30 Μαίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδομία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Οσίου Ισαακίου του ομολογητού Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δημοτική Αστυνομία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Δευτέρα, 31 Μαίου: Τμήμα Γραμματείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Τμήμα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
Αγίου Ερμείου μάρτυρος, Αγίου Μάγου Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τμήμα Εμπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
Tρίτη, 1 Ιουνίου: Δημοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
Τμήμα Επαγγέλματος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313
Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων ΤμήμαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δημοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
Τετάρτη, 2 Ιουνίου: Τμήμα Τουρισμού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δημοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου Νικηφόρου ομολογητού Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400 Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων . . . . . . . . .2272350021
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δημοτική Ενότητα Καμποχώρων . . . . . . . . .2271357930
Τμήμα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Διεύθυνση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας . . .22713-52603, Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δημοτική Ενότητα Αμανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608 ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου
Παιδικός Σταθμός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212, Ομήρειο Πνευματικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
στην εφημερίδα Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
“XIΩTIKH ΔIAΦANEIA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταμειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353

Πωλούνται αγροτεμάχια XPHΣIMA THΛEΦΩNA


στην περιοχή της Βολισσού
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
σε τιμή ευκαιρίας.
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
Τηλ. επικοινωνίας 6947408500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
Τηλεφωνήστε στα: 22710 41224, 41120 OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
.......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149


BΛΑΒΕΣ OTE
Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
Oινουσσών: ..................................................22710.55326
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδρομητές αναγνώστες που Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλαμβάνουν τη “Χιώτικη
Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
Διαφάνεια” να επικοινωνούν με τα γραφεία μας, για να ξα-
ναστέλνεται, στα τηλέφωνα 22710 41224 και 22710 41120. Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη
Διαφάνεια FM
www.diafaneia.eu www.ant1aigaiou.gr

ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
Αλγεινή εντύπωση έχει προξενήσει η εμμονή κάποιων να προ- μαχισμού του παιδιού και του πως προσπαθεί να διαφύγει το νυστέρι
βάλλουν την έκτρωση (άμβλωση) ως δικαίωμα. Τι μας λέτε, μωρέ; του θανάτου, εναγωνίως, σκιρτώντας μέσα στη μήτρα και σφαδά-
Όσο δικαίωμα έχεις να σκοτώσεις έναν άνθρωπο (δηλαδή κανένα) ζοντας, από αυτό και μόνο δεν θα τολμούσε καν να σκεφτεί την
άλλο τόσο έχεις, ενώπιον του Θεού, να κάνεις μια έκτρωση, που έκτρωση μια μάνα, με το όποιο τίμημα!
δεν είναι τίποτε λιγότερο από φόνος. Η αντίληψη ότι «κάθε γυναίκα Μάνες, αφήστε τα παιδιά σας να ζήσουν! Τα δικά σας λάθη ας
μπορεί να διαχειρίζεται το σώμα της όπως θέλει» είναι μια άκρως μην σταθούν αιτία φόνου αθώων μικρών παιδίων (εμβρύων). Μην
εγωιστική και διεστραμμένη αντίληψη, την οποία εφαρμόζουν γίνεστε σύγχρονοι Ηρώδες και σύγχρονες Ηρωδιάδες! Ο Άγιος Ιωάν-
αμόρφωτοι και ακαλλιέργητοι πνευματικά και ψυχικά άνθρωποι, νης ο Χρυσόστομος αναφέρει «άμα σύλληψις, άμα άνθρωπος». Από
δίχως καμία ηθική αναστολή στη ζωή τους. Με την ίδια λογική και τη στιγμή που υπάρχει σύλληψη του εμβρύου στη μήτρα της μάνας,
η αυτοχειρία είναι δικαίωμα κάθε ενός… !!! “Σκότωνε λωλούς, πλέ- έχουμε άνθρωπο, με σώμα και ψυχή. Ούτε τον τρίτο μήνα, ούτε τον
ρωνε τζερεμέδες”… !!! Το ότι το σώμα είναι ιερό, ότι πρέπει να τέταρτο, ούτε τον πέμπτο. Από την πρώτη ημέρα, από την πρώτη
υπάρχει σεβασμός απέναντι στη φύση του ανθρώπου, στην ηθικοπνευματική και ψυχική του στιγμή έχουμε άνθρωπο εξελισσόμενο στη μήτρα. Νομίζετε ότι, όποιος είναι μικρός και ανυ-
υπόσταση, δεν λέει κάτι; περάσπιστος ή όποιος δεν μπορεί να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας και πόνου, δεν είναι άν-
Φωνάζουν κάποιοι για την κακοποίηση και εξολόθρευση των ζώων (και πολύ σωστά κά- θρωπος και δεν έχει το δικαίωμα στη ζωή; Ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ότι κάποιος δεν
νουν, διότι είναι πλάσματα του Θεού, που χρήζουν αγάπης και φροντίδας από τον άνθρωπο), έχει το δικαίωμα του ζην, που δίδει και παίρνει μόνο ο Θεός;
αλλά την ίδια στιγμή είναι υπέρμαχοι των εκτρώσεων, δηλαδή του εν ψυχρώ φόνου αθώων Γίναμε ζούγκλα, ως κοινωνία, στο όνομα (πρόσχημα) δήθεν της ελευθερίας, που έγινε
και ανυπεράσπιστων εμβρύων μέσα στη μήτρα της μητέρας τους! Σφαγείς, οι ίδιες οι μητέρες φρίκη!
τους! Τι άλλο πρέπει να δει κάποιος και να σιχαθεί την ανωμαλία που δέρνει κάποια ανθρώ- Μάνες, μην σκοτώνετε τα παιδιά σας! Σκοτώνετε έτσι την ψυχή σας, την ίδια σας τη ζωή,
πινα μυαλά; την περιχαρακώνετε στον βουβό πόνο και την ψυχική ανισορροπία, που θα σας κυνηγά στο
Εάν έβλεπε κάποιος ένα υπερηχογράφημα του εμβρύου τη στιγμή της έκτρωσης, του τε- διηνεκές και θα λειτουργεί στο υποσυνείδητό σας. Και θα χάσετε την ψυχή σας!!!

ΤΑ ΜΑΥΡΑ “ΑΓΓΟΥΡΙΑ” ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟΝ ΒΡΟΝΤΑΔΟ


του Αριστείδη Ζαννίκου, πρώην Δημάρχου Ομηρούπολης
Κατ' αρχάς ζητώ την κα- να “φυτεύσει” δυό τεράστια μαύρα “αγγούρια” (στύ-
τανόησή σας για τον “προ- λους) στο μέσον της μικρής πλατείας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”
κλητικό” τίτλο. Κατά γνωστότερης ως “στάση Πούλου”;
δεύτερον να εξηγήσω τί Ετσι φανερώνει και μάλιστα “ΕΜΠΡΑΚΤΑ” τον διακη-
σημαίνει ΔΕΔΔΗΕ, πού ρυγμένο σεβασμό του “προς τον άνθρωπο και το περι-
ανήκει και ποιός ο προορι- βάλλον”;
σμός του. Μετά από κάτι τέτοια, γιατί απορούμε και δυσανασχε-
Εχουμε και λέμε λοιπόν: τούμε για την ασέβεια μικρών και μεγάλων που επιδει-
ΔΕΔΔΗΕ σημαίνει Δια- κνύουν προς τον δημόσιο χώρο και την καθημερινή
χειριστής Ελληνικού Δι- βεβήλωση τοιχείων, πάρκων, δρόμων, καθρεπτών και
κτύου Διανομής Ηλεκτρι- σημάτων κυκλοφορίας, ακόμη και ανδριάντων, Μνη-
κής Ενέργειας. Είναι Ανώ- μείων και κτιρίων (Δημόσιων και ιδιωτικών);
νυμη Εταιρεία, θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. Και, όπως η ίδια Η μικρή αυτή Βρονταδούσικη πλατεία, (πρώην αλάνα)
η Εταιρεία γράφει στο Προφίλ της, “Αποστολή και όραμά είναι ο χώρος όπου, για λίγο, ξαπόστασαν οι άνδρες που
της είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των Πελατών ελευθέρωσαν τη Χίο το 1912 στην πορεία τους προς το
της (το πι το γράφει με κεφαλαίο προφανώς για τονισμό) Αίπος για την, επ' αυτού, κρίσιμη μάχη με τους Τούρκους.
και η συνεισφορά της στην ανάπτυξη και την ευημερία Γι' αυτό και έλαβε το όνομα “ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”.
των συμπολιτών, πάντοτε, με σεβασμό στον άνθρωπο Οι υπεύθυνοι του ΔΕΔΔΗΕ και βεβαίως ο (κατά νόμον)
και το περιβάλλον”. ιδιοκτήτης Δήμος ας πράξουν τα δέοντα, κατά που υπο-
΄Αραγε, στα πλαίσια υλοποίησης αυτής ακριβώς της δεικνύει η Εθνική συνείδηση και η περιβαλλοντική-αι-
αποστολής του, ο ΔΕΔΔΗΕ, μόλις προ ημερών, φρόντισε σθητική ευαισθησία.

Λεωφόρος Αιγαίου 78, Χίος

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr