You are on page 1of 36

Sparbarometern

QIV 2010

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1


SEBs Sparbarometer
Fjärde kvartalet 2010

 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring,


fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,
där så anges även direktägda aktier och bostäder.
 Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet,
Finansinspektionen, MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX,
SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se,
bolagens rapporter.
 Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 2


Utveckling fjärde kvartalet 2010
 Nysparandet var under kvartalet 49 miljarder kronor, av detta
uppgick insättningarna i premiepensionen till 30 miljarder och
banksparandet 36 miljarder. Obligationssparandet var negativt
och uppgick till -15 miljarder.

 Kurserna på stockholmsbörsen steg med 7,4 procent.

 Bostadspriserna gick ned med 0,3 procent.

 Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,5


procent. För tolv månader var ökningen 7,4%.

 SEB hade 12,2% och Swedbank 14,4% av sparmarknaden.


Alecta 9,8%, Skandia 9,2% samt Handelsbanken och Nordea
8,7% var.

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 3


Vad hände fjärde kvartalet 2010?

Miljarder kronor
Ingående värde 9 989
Nysparande +49
Värdeförändring direktägda aktier +57
Värdeförändring bostäder -12
Värdeförändring övrigt +86
Utgående värde 10 169
Upplåning -2 704
Netto tillgångar 7 465

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 4


Sparstockens utveckling
Den totala sparandestocken har
MSEK sedan årsskiftet 2005/2006 vuxit
med 37,9%, från 7 376 till 10 169
miljarder SEK.
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000 Bankinlåning
2 500 000 Traditionell försäkring
Fondförsäkring
2 000 000
Fonder
1 500 000 Obligationer m m
1 000 000 PPM
500 000 Direkt aktieägande
Bostäder
0
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 5


Trygghetssparande
2000-12-31 2010-12-31

Bankinlåning
Trad försäkring
Fondförsäkring
PPM
Fonder
Obligationer
Aktier

44,6% 48,4%

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 6


Nysparande Inflödet i PPM är exkluderat

MSEK Per kvartal


70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV
-10 000

-20 000

-30 000

-40 000

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 7


Nysparande Inflödet i PPM är exkluderat

MSEK Rullande 12 månader


200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 8


Nysparande
Kvartal IV 2010

PPM

Obligationer

Fonder

Fondförs

Trad förs

Bank

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000


MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 9


Nysparande
Kvartal IV 2010

SPP
Alecta
AMF
Swedbank
Nordea
Handelsbanken
Folksam
Länsförsäkringar
Skandia
SEB

-4 000 -2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000


MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 10


Aktiekursernas utveckling
AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX)

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 11


Hushållens tillgångar

Räntor Aktier Bostäder


Miljarder SEK
5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
-IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV
00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 12


Hushållens ”balansräkning”

Tillgångar Skulder
MSEK
12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0
-IV -II V -II -IV -II -IV -II V -II -IV -II -IV -II -IV -II V -II -IV -II -IV
00 01 01 -I 02 02 03 03 04 04 -I 05 05 06 06 07 07 08 08 -I 09 09 10 10

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 13


Hushållens lån
Förändring från föregående år, procent

2010-12-31 + 7,4%

2010-09-30 + 8,3%

2010-06-30 + 8,3%

2010-03-31 + 8,8%

2009-12-31 + 8,5%

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 14


Hushållens tillgångar och skulder
2010-12-31

Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
03

10
00

06
97

6
0

0
7

'0
'0

'0

'1
'9

r'

r'

r'

r'
r'

llg

llg
llg

llg
llg

de

de

de
de

de

Ti

Ti
Ti

Ti
Ti

ul

ul
ul

ul
ul

Sk

Sk
Sk

Sk
Sk

Siffrorna avser första


kvartalet angivet
jämförelseår, för
2010 fjärde kvartalet
Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 15
Hushållens nyupplåning under QIV
Miljarder kronor

QIV 2010 + 41

QIV 2009 + 61

QIV 2008 + 39

QIV 2007 + 53

QIV 2006 + 61

QIV 2005 + 57

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 16


Sparandemarknaden
Marknadsandelar per produktområde 101231

Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa


inlåning Förs. Förs. mm
SEB 11,7 9,9 26,1 13,6 9,4 1,8 12,2
Alecta 26,8 9,8
Skandia 2,7 17,2 19,6 0,0 1,1 9,2
Länsförsäkringar 3,5 6,6 9,4 0,6 3,0 4,6
Folksam 10,6 7,9 4,8
AMF 17,2 3,9 0,8 8,5 7,6
Handelsbanken 18,5 1,9 6,9 12,9 18,5 3,0 8,7
Storebrand/SPP 5,4 6,4 0,0 6,1 3,2
Nordea 16,2 1,2 1,9 20,6 9,7 3,8 8,7
Swedbank 23,9 1,0 14,2 29,3 9,0 18,5 14,4
Staten 35,3 27,1 3,4
Övriga 23,6 2,2 3,6 22,3 18,1 27,2 13,3

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 17


Sparandemarknaden totalt
Marknadsandelar 101231 (100930)

Övriga SEB
13,3 (12,8) % 12,2 (12,4)%
Staten
3,4 (3,2)%
Swedbank
Alecta 14,4 (14,4)%
9,8 (9,8) %

Folksam
4,8 (5,1)% Skandia
9,2 (9,3)%
LF
4,6 (4,8)% Nordea
8,7 (8,8)%
AMF Handelsbanken
7,6 (7,6)% SPP 8,7 (8,5)%
3 2 (3 3)%

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 18


Sparstockens utveckling

100%

90%

80%

70%

60% Bostäder
50% Direkt aktieägande
40%
PPM
Obligationer m m
30%
Fonder
20% Fondförsäkring
10% Traditionell försäkring
0%
Bankinlåning
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 19


Sparstocken totalt
Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder)
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)

100%

80%
Övriga 13,3% (10,3)
Staten 3,4% (3,4)
Folksam 4,8% (4,0)
60% Alecta 9,8% (10,9)
AMF 7,6% (7,8)
Länsförsäkringar 4,6% (5,0)
Storebrand 3,2% (-)
40% Handelsbanken 8,7% (11,2)
Nordea 8,7% (8,9)
Skandia 9,2% (11,´1)
Swedbank 14,4% (14,4)
20% SEB 12,2% (13,1)

0%
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 20


Bankinlåning, marknadsandelar
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)

100%
Övriga banker 23,6% (21,2)
80%
Swedbank 23,9% (25,6)

Nordea 16,2% (18,3)


60%
Handelsbanken 18,5% (15,9)

40% Länsförsäkringar 3,5% (3,1)

Skandia 2,7% (3,7)


20%
SEB 11,7% (12,2)

0%
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 21


Traditionell försäkring, marknadsandelar
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)

100%
Övriga, inkl Swedbank 2,2% (1,5)
Swedbank 1,0% (0,2)
80% AMF 17,2% (16,7)
Nordea 1,2% (1,2)
Alecta 26,8% (26,2)
60%
Storebrand 5,4% (-)
Handelsbanken 1,9% (7,3)
40% Folksam 10,6 (6,9)
Länsförsäkringar 6,6% (7,2)
Skandia 17,2% (20,0)
20% SEB 9,9% (12,8)

0%
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 22


Fondförsäkring, marknadsandelar
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)

100%
Övriga 3,6% (1,6)
AMF 3,9% (2,9)
80%
Swedbank 14,2% (16,1)
Storebrand 6,4% (-)
60%
Handelsbanken 6,9% (14,4)
Nordea 1,9% (2,2)
40% Folksam 7,9% (6,5)
Länsförsäkringar 9,4% (9,2)
20% Skandia 19,6% (21,8)
SEB 26,1% (25,3)
0%
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 23


Premiepensionssparande,
marknadsandelar
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)

100%
Övriga 27,2% (20,5)

Staten 27,1% (31,1)


80%
Swedbank 18,5% (13,7)

Nordea 3,8% (2,6)


60% Storebrand 6,1% (-)

Handelsbanken 3,0% (10,4)


40% AMF 8,5% (8,3)

Folksam - (5,7)
20% Länsförsäkringar 3,0% (3,9)

Skandia 1,1% (1,6)


0% SEB 1,8% (2,2)
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 24


Fonder, marknadsandelar
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)

100%
Övriga 23,0% (19,4)
90%
80% Swedbank 29,3% (31,1)
70%
Nordea 20,6% (20,6)
60%
50% Handelsbanken 12,9% (12,9)
40%
Folksam - (0,8)
30%
20% Länsförsäkringar 0,6% (1,7)
10%
SEB 13,6% (13,5)
0%
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 25


Obligationer m m
Siffror 2010-12-31 (2005-12-31)
Förändringen av
obligationer för första
kvartalet 2007 för SEB
till stor del av mätteknisk
natur och överdriver
kraftigt den reala
100% förändringen

Övriga 18,1% (13,6)


80%
Staten 35,3% (49,6)

60%
Swedbank 9,0% (12,2)

40% Nordea 9,7% (5,5)

Handelsbanken 18,5% (16,4)


20%
SEB 8,4% (2,8)

0%
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 26


Sparstock per bolag
MSEK
05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV
800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
n
nk

ea
B

ta

P
ia

F
ke

ga

AM
SE

SP
nd

ec
ba

rd

in
n
a

Al
No

ba
ed

kr
Sk

ä
els
Sw

rs
nd


ns
Ha

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 27


Sparstock per sparform
05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV

MSEK
2000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
g

m
g
g

er

M
in

rin
rin

PP
nd

m
ån

äk
äk

Fo

r
inl

ne
rs
rs
nk

io

Ba

nd

at
ad

li g
Fo
Tr

Ob

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 28


Förändring av sparstock
Kvartal IV
2010

PPM

Obligationer

Fonder

Fondförs

Trad förs

Bank

Direktägda aktier

Bostäder

-20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
MSEK

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 29


Nysparande och stockförändring Nysparandet inkluderar
nysparandet i PPM
MSEK
300 000

Nysparande Stockförändring

200 000

100 000

0
05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV

-100 000

-200 000

-300 000

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 30


Förändring av sparstock
Kvartal IV 2010
Övriga

Staten

Alecta

SPP
SHB

AMF

Swedbank
Nordea

Länsförsäkringar

Skandia

SEB

MSEK
-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 31


Hushållens tillgångar och skulder
2010-12-31

Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
Miljarder SEK Tillgångar Skulder

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 32


Lån
Omklassning från
bostadslån till
banklån QIV 2007
Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån
MSEK

1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 33


Hushållens skuldkvot
Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar)

35

30

25

20

15

10

0
-IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV -II -IV
01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 34


Sparstock per bolag
MSEK 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III
800 000

700 000
Ej uppdaterad sida
600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

en
k

ea

ta
B

ia

F
ga
n

AM
SE

nd

ec
ba

nk
rd

in
a

Al
No

ba
ed

kr
Sk


els
Sw

ör
nd

sf
Ha

n

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 35


Sparstock per sparform
01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-

MSEK
2000000

1800000

1600000 Ej uppdaterad sida

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm

Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 36