BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3

1


A. DEFÌNÌSÌ
8lsto¬ poocoroooo(¬clol uorl ¬clct so¬pol oocs) ¬ollpctl Icoosl .
Vooorl¬o ¬o|oooo
Voocoroooyo ¬oojoul zot-zot olzl uoo ooorol
Vooyorop zot-zot olzl
Vo¬bcooo booloo ¬o|oooo yooo tluo| uopot ulcoroo
8olcroo poocoroooo torulrl uorl Vclct( Cavum Oris), korooo|ooooo(Esofagus), lo¬bcoo (
Ventrikel), uscs uolcs(lntestinum), uscs ßosor(lolon), ko|tc¬ uoo Aocs.
B. MACAM - MACAM SISTEM PENCERNAAN MAKANAN
O Vo|ool|
8oscol oo¬ooyo, slsto¬ poocoroooo ¬o|oooo ¬o|ools lol ullo|c|oo uooooo scotc
¬o|ool|o,ooro|oo tortootc. loocoroooo so¬oco¬ lol polloo booyo| torjoul ul uolo¬ rooooo
¬clct, ul ¬ooo ¬o|oooo yooo ¬osc| oorcs uloooccr|oo uooclc (ul|coyoo) ooor prosos
poocoroooo soloojctoyo blso loblo ¬cuoo.
8lsto¬ poocoroooo ¬o|oooo ¬o|ool| to| oooyo torjoul ul ¬clct. ßoboropo booloo,orooo
tcbco jcoo ¬olo|c|oo scotc ¬o|ool|o yooo ulsobct ooro|oo porlstoltl|.
lorlstoltl| lol sooulrl ouoloo ooro|oo otot-otot orooo cotc| ¬oooloo,¬ooorl| ooor ¬o|oooo blso
¬oooollr ¬o¬osc|l orooo torsobct. ßlosooyo torjoul pouo |orooo|ooooo uoo cscs.
O kl¬lowl
loocoroooo ¬o|ool| ouoloo poocoroooo uooooo ooro|oo, slsto¬ poocoroooo yooo sotc lol
loblo |opouo prosos |l¬lowl, yoltc prosos poocoroooo yooo ¬o¬bctco|oo zot-zot |l¬lo cotc|
¬ooooooccr|oo ¬o|oooo ¬ocpco ¬ooocrol zot-zot pootloo yooo ouo uolo¬ ¬o|oooo.
2ot |l¬lo yooo ul¬o|scu ouoloo oso¬ ¬ocpco scotc oozl¬ uolo¬ tcbco yooo ¬o¬bootc
poocoroooo. lrosos |l¬lowl lol cootoooyo prosos poocoroooo yooo torjoul pouo lo¬bcoo uoo
cscs.

BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
2


A. ALAT ÷ ALAT PENCERNAAN MAKANAN
SlsLem pencernaan makanan pada manusla mellbaLkan alaLŴalaL pencernaan makananŦ AlaLŴalaL
pencernaan makanan lLu anLara laln ť
1. Rongga Mulut ( Cavum Oris
Vorcpo|oo owol ¬clo ¬o|oooo ulcoroo, bol| socoro ¬o|ools ¬ocpco socoro |l¬lo. Jloo booloo
pootloo ul uolo¬ ¬clct yoltc .
l) Glol
Voco¬- ¬oco¬ olol .
O Glol sorl
O Glol torloo
O Glol oorooo¬ |ocll (uopoo)
O Glol oorooo¬ bosor bolo|ooo)
8trc|tcr olol ouoloo soboool borl|ct ul¬clol uorl otos |o bowoo .
Voo|oto olol
A|or olol
Looor olol
8trc|tcr olol boruosor|oo soyotoo ¬o¬oojooo .
¬oll
Jclooo olol
8c¬sc¬ olol
8o¬oo
|coosl olol ouoloo cotc| ¬olo¬bct|oo ¬oocoroo ¬o|oooo socoro ¬o|ool|.

Go¬bor 2.l Vclct uoo Lluoo Go¬bor 2.2 koloojor Lcuoo


2) Lluoo ( ingua)
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
3
ßorIcoosl .
Vo¬bootc ¬ooouc| ¬o|oooo ul rooooo ¬clct
Vo¬bootc ¬o¬borslo|oo ¬clct
Vobootc ¬oouorooo ¬o|oooo pouo wo|tc poooloooo
8oboool louoro poooocop
3) koloojor Lcuoo ( Gíanduía saíívary )
Jorulrl uorl 3 posooo |oloojor lcuoo yoltcoloouclo porotls(uo|ot tollooo), oloouclo
scb¬ooulbclorls(ul bowoo rooooo bowoo), uoo oloouclo scblloocolls(ulbowoo lluoo)
|coosl lcuoo .
¬o¬cuoo|oo poooloooo uoo poocoroooo ¬o|oooo
¬oocoroo|oo ¬o|oooo socoro |l¬lowl
¬ollpctl solopct rooooo ¬clct
2. Kerongkongan (sofagus
korooo|ooooo ¬orcpo|oo solcroo poojooo yooo tlpls soboool joloo ¬o|oooo uorl ¬clct ¬oocjc |o
lo¬bcoo. loojooo í20 c¬ uoo lobor í2 c¬. korooo|ooooo uopot ¬olo|c|oo ooro|oo ¬olobor uoo
¬ooyo¬plt, boroolo¬booo, ¬oro¬os-ro¬os, ocoo ¬oouorooo ¬o|oooo ¬osc| |o lo¬bcoo. Goro|
uo¬l|loo ulsobct soboool ooro| porlstoltl|.
Go¬bor 2.3 korooo|ooooo (Esofagus)
3. Lambung ('039rik0
Lo¬bcoo ¬orcpo|oo scotc |ootcoo yooo torloto| ul uolo¬ rooooo porct ul soboloo |lrl ul bowoo
so|ot rooooo bouoo.
Lo¬bcoo uopot ulbool ¬oojoul tloo uooroo yoltc uooroo |orulo|, Icoucs uoo pllorcs.
korulo| ouoloo booloo otos, uooroo plotc ¬osc| uorl |orooo|ooooo
|coucs ouoloo booloo tooooo, bootc|oyo ¬o¬bclot
lllorcs ouoloo booloo bowoo, uooroo yooo borocbcoooo uooooo cscs uco bolos jorl,
ucouooc¬.
Dl booloo soboloo uolo¬ ulouloo lo¬bcoo ¬ooooosll|oo looulr so¬ootoro ul uooroo Icoucs
¬ooooosll|oo ootoo lo¬bcoo. Aro¬o, bootc|, woroo, uoo soloro toroouop ¬o|oooo socoro roIlo|s
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
4
o|oo ¬ool¬bcl|oo so|rosl ootoo lo¬bcoo. Gotoo lo¬bcoo¬oooooucoo oso¬ lo¬bcoo (uCl), popslo,
¬cslo, uoo roolo. Aso¬ lo¬bcoo borporoo soboool po¬bcoco ¬l|rooroools¬o uoo ¬oooo|tlI|oo
oozl¬ popslooooo ¬oojoul popslo. lopslo ¬orcpo|o oozl¬ yooo uopot ¬ooocboo protolo ¬oojoul
¬olo|cl yooo loblo |ocll. Vcslo ¬orcpo|oo ¬c|oso protolo yooo ¬ollclo|oo ¬o|oooo. koolo
¬orcpo|oo oozl¬ |ocscs yooo oooyo toruopot pouo ¬o¬ollo, borporoo ¬ooocboo |osolooooo
¬oojoul |osolo. kosolo uloc¬pol|oo oloo loo S

uorl scsc sooloooo uopot ulcoroo oloo popslo
pouo boyl.
korooo otot lo¬bcoo ouo yooo ¬olloo|or, ¬o¬oojooo, ¬ocpco ¬ooyo¬ploo(¬ooyorooo) torjoul
ooro|oo porlstoltl| yooo ¬o¬bcot ¬o|oooo borbootc| soportl bcbcr otoc ulsobct |l¬(.me).
Otot lo¬bcoo booloo pllorcs ¬ooootcr poooolcoroo |l¬ soul|lt uo¬l soul|lt uolo¬ ucouooc¬.
Corooyo, otot pllorcs yooo ¬ooooroo |o lo¬bcoo o|oo rolo|sosl (¬oooooucr) jl|o torsootc| |l¬
yooo borslIot oso¬.8oboll|oyo, oto pllorcs yooo ¬ooooroo |o ucouooc¬ o|oo bor|ootro|sl
(¬oooorct) jl|o torsootc |l¬. 1oul, ¬lsoloyo |l¬ yooo borslIot oso¬ tlbo ul pllorcs uopoo, ¬o|o
pllorcs o|oo ¬o¬bc|o, sooloooo ¬o|oooo lowot. Oloo |orooo ¬o|oooo oso¬ ¬ooooool pllorcs
bolo|ooo, pllorcs ¬ooctcp. Vo|oooo torsobct ulcoroo sooloooo |ooso¬ooyo ¬oocrco. Vo|oooo
yooo borslIot boso ul bolo|ooo pllorcs o|oo ¬orooosooo pllorcs cotc| ¬o¬bc|o. A|lbotoyo,
¬o|oooo yooo oso¬ uorl lo¬bcoo ¬osc| |o ucouooc¬. Do¬l|loo sotorcsoyo. 1oul, ¬o|oooo
¬olowotl pllorcs ¬oocjc ucouooc¬ sooc¬pol uo¬l sooc¬pol ooor ¬o|oooo torsobct uopot torcoroo
oIo|tlI. 8otoloo = so¬pol 5 jo¬, lo¬bcoo |osooo |o¬boll.
Go¬bor 2.= Lo¬bcoo
4. Hati ( 05ar
8orl-sorl ¬o|oooo yooo o|oo ulsorop cscs oolcs ¬olowotl ootl torloblo uooclc. Dolo¬ ootl
toruopot |ootcoo o¬pouc yooo borlsl colroo o¬pouc.
uotl ¬o¬lll|l booyo| Icoosl yoltc ¬ollpctl, soboool |oloojor, ¬ooso|rosl|oo .
¬pouc yooo ¬oocopol ¹ lltor sotlop oorl. ¬pouc ¬orcpo|oo colroo |ooljocoo uoo toroso
poolt, borosol uorl oo¬ooloblo sol uoroo ¬oroo yooo toloo tco, yooo |o¬culoo ulsl¬poo ul
uolo¬ |ootooo o¬pouc otoc ulo|s|rosl |o ucouooc¬. ¬pouc ¬oooooucoo |olostorol, ooro¬
¬loorol, ooro¬ o¬pouc, plo¬oo blllrcblo, uoo blllvorulo. 8o|rosl o¬pouc borocoo cotc|
¬oocoroo lo¬o|, ¬oooo|tlI|oo llposo, ¬o¬bootc uoyo obsorpsl lo¬o| ul cscs, uoo ¬ooocboo zot
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
5
yooo tluo| lorct uolo¬ olr ¬oojoul zot yooo lorct uolo¬ olr. Apobllo solcroo o¬pouc ul ootl
torsc¬bot, o¬pouc ¬osc| |o porouoroo uoroo sooloooo |cllt poouorlto ¬oojoul |o|coloooo.
Orooo yooo uo¬l|loo ul|oto|oo ¬oouorlto pooyo|lt |coloo.
8obooloo bosor oso¬ o¬loo
|o|tor |oooclosl l, ll, v, vll, lx, x, xl
lrotolo C, protolo 8 uoo ootl-tro¬blo
kolslulol
Jrlollsorluo ¬ololcl llotosoo llpooooosls
kolostorol
ínsu||n-||kc o·owt| Iocto· ! (lG|-l), sobcoo protolo pollpoptluo yooo borporoo pootloo uolo¬
portc¬bcooo tcbco uolo¬ ¬oso |ooo|-|ooo| uoo totop ¬o¬lll|l oIo| oooboll| pouo orooo
uowoso.
ozl¬ orolooso yooo ¬ooocboo orololoo ¬oojoul oroltloo uoo croo. Oroltloo yooo torbootc|
uopot ¬oool|ot Nu² uoo CO¹ yooo borslIot rocco.
Jro¬bopolotlo, sobcoo oor¬oo oll|oprotolo yooo ¬ooooouoll|oo prouc|sl |oploo uoroo oloo
sc¬sc¬ tclooo bolo|ooo.
louo trlwcloo owol portc¬bcooo joolo, ootl ¬orcpo|oo orooo cto¬o slotosls sol uoroo ¬oroo,
oloooo ¬oocopol so|ltor sc¬sc¬ tclooo bolo|ooo ¬o¬pc ¬oooo¬bll ollo tcoos lol.
Albc¬lo, |o¬poooo os¬olor cto¬o pouo plos¬o uoroo.
Aoolotooslooooo, sobcoo oor¬oo yooo borporoo cotc| ¬ooloo|ot|oo to|oooo uoroo |otl|o
ulo|tlvosl oloo roolo, sobcoo oozl¬ yooo ulso|rosl oloo olojol soot ultoooorol |crooooyo to|oooo
uoroo oloo u×too|omc·u|o· oooo·otus.
ozl¬ olcto¬ot-o|soloosotot troosIoroso, olcto¬ot-plrcvot troosIoroso uoo lo|tot uooluroooooso
8ololo ¬olo|c|oo prosos oll|ollsls uoo sl|lcs oso¬ sltrot soportl sol pouo c¬c¬oyo, ootl jcoo borporoo
uolo¬ ¬otobolls¬o |orboolurot yooo lolo.
Glc|oooooooosls, slotosls olc|oso uorl boboropo scbstrot oso¬ o¬loo, oso¬ lo|tot, oso¬ lo¬o|
ooo ostor uoo ollsorol. louo ¬oocslo uoo boboropo jools ¬o¬ollo, prosos lol tluo| uopot
¬ooo|oovorsl ollsorol ¬oojoul olc|oso. Llotosoo ulporcopot oloo oor¬oo loscllo solrloo uooooo
oor¬oo trl-louotlrooloo ¬ololcl porto¬boooo lojc sl|lcs Corl.
|l7]

Gll|ooooollsls, llotosoo |otobolls¬o oll|oooo ¬oojoul olc|oso cotc| |o¬culoo ullopos|oo |o
uoroo soboool rospoo ¬ooloo|otoyo |obctcooo ooorol oloo tcbco. uor¬oo olc|oooo ¬orcpo|oo
stl¬clotor cto¬o |ouco llotosoo oll|ooooollsls uoo olc|oooooooosls ¬oooolouorl|oo tcbco uorl
sl¬to¬o olpoollso¬lo. louo ¬ouol tl|cs, uoIlsloosl olc|oooo o|oo ¬ooooo¬bot |ouco llotosoo lol,
oo¬co ¬ooloo|ot|oo toloroosl olc|oso.
|l8]
Llotosoo lol, borso¬o uooooo llotosoo olc|oooooooosls
pouo solcroo poocoroooo ul|oouoll|oo oloo |oloojor olpotolo¬cs.
|l9]

Gll|ooooosls, llotosoo ooobolls¬o oll|oooo uorl olc|oso.
uoo pouo llotosoo |otobolls¬o.
Doorouosl sol uoroo ¬oroo. uo¬ooloblo yooo tor|ooucoo ul uolo¬oyo ulpocoo ¬oojoul zot bosl,
oloblo, uoo oo¬o. 2ot bosl uoo oloblo uluocr clooo, souooo|oo oo¬o ulro¬bo| ¬oojoul
¬otobollt cotc| ulo|s|rosl borso¬o o¬pouc soboool blllrcblo uoo blllvorulo yooo borworoo oljoc
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
6
|oblrcoo. Dl uolo¬ cscs, zot o¬pouc lol ¬oooolo¬l o|sluosl ¬oojoul croblllo sooloooo woroo
Iosos uoo crlo |o|coloooo.
Doorouosl loscllo uoo boboropo oor¬oo lolo.
Doorouosl o¬oolo ¬oojoul croo
Doorouosl zot to|slo uooooo llotosoo uoto|slIl|osl, soportl ¬otllosl.
uotl jcoo ¬oocouooo|oo boboropo scbstoosl, sololo oll|oooo.
vlto¬lo A (couooooo l÷2 tooco)
vlto¬lo D (couooooo l÷= bcloo)
vlto¬lo ßl2 (couooooo l-3 tooco)
2ot oosl
2ot to¬booo
Go¬bor 2.5 uotl

Ŧ Pankreas
loo|roos ¬orcpo|oo |oloojor yooo borslIot oouo|rlo uoo o|so|rlo. ouo|rlo .tluo|
¬o¬pcoyol solcroo(bcotc), |so|rlo. ¬oooolcor|oo oozl¬ ¬ololcl solcroo.
ozl¬-oozl¬ yooo ul|olcor|oo oloo poo|roos(o|so|rlo) . Jrlpslooooo, kl¬otrlpslooooo, loptluoso,
Llposo, A¬lloso, Nc|looso, uoo NouCO3.
uor¬oo-oor¬oo yooo uloosll|oo poo|roos . olc|oooo(borIcoosl ¬oool||oo |ouor oclo uolo¬
uoroo), loscllo (borIcoosl ¬oocrco|oo |ouor oclo uolo¬ uoroo), so¬otostotlo(borIcoosl
¬oooooloool poloposoo |ouco oor¬oo lolooyo).
|coosl poo|roos yoltc .
Vooootcr |ouor oclo uolo¬ uoroo ¬ololcl poooolcoroo olccoooo, yooo ¬ooo¬boo |ouor oclo
uolo¬ uoroo uooooo ¬o¬porcopot tloo|ot poloposoo uorl ootl.
looocrooooo |ouor oclo uolo¬ uoroo uooooo ¬oooolcor|oo loscllo yooo ¬ooo ¬o¬porcopot
ollroo olc|oso |o uolo¬ sol pouo tcbco, torcto¬o otot. loscllo jcoo ¬orooosooo ootl cotc|
¬orcboo olc|oso ¬oojoul oll|oooo uoo ¬ooyl¬poooyo ul uolo¬ sol-soloyo.

BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
7

Go¬bor 2.ó loo|roos

6. Usus Halus ( 390s9i3um
loojooo cscs oolcs í8,25 ¬, torbool otos 3 booloo .
l. uscs uco bolos jorl (duodenum), uooooo poojooo í0,25 ¬
ll. uscs |osooo (eunum), uooooo poojojoo í7 ¬
lll. uscs pooyoropoo ( ileum ) uooooo poojooo íl ¬
Vo|oooo uorl lo¬bcoo yooo borbootc| |l¬ ¬osc| |o cscs uco bolos jorl. kl¬ yo ¬oooooucoo uCl
¬orooosooo oor¬oo yooo ¬ooyobob|oo poo|roos ¬ooyo|rosl|oo ootoooyo, uoo ¬orooosooo oor¬oo
yooo ¬ooyobob|oo o¬pouc ¬oooolcor|oo bllcs. looot boowo o¬pouc uloosll|oo oloo ootl. ßllcs
borIcoosl ¬oooo¬clsl|oo lo¬o|. Gotoo poo|roos o|oo ¬oocboo bo¬oco¬-¬oco¬ jools ¬o|oooo ul
cscs uco bolos jorl ¬oojoul oso¬-oso¬ o¬loo uoo ollsorol.
Dl uolo¬ jojcoc¬ ¬o|oooo ¬oooolo¬l poocoroooo socoro |l¬lowl oloo oozl¬ yooo uloosll|oo oloo
ulouloo cscs, yoltc.
otoro|looso, cotc| ¬oooo|tlI|oo trlpslooooo yooo uloosll|oo poo|roos ¬oojoul trlpslo,
ropslo otoc ulpoptluoso, cotc| ¬ooocboo ulpoptluo otoc poptoo ¬oojoul oso¬ o¬loo,
Lo|toso, ¬ooocboo lo|toso ¬oojoul olc|oso uoo oolo|toso,
Voltoso, borIcoosl ¬ooocboo ¬oltoso ¬oojoul olc|oso,
Dlso|oroso, ¬ooocboo ulso|orluo ¬oojoul ¬oooso|orluo,
loptluoso, ¬ooocboo pollpoptluo ¬oojoul oso¬ o¬loo,
Llposo, ¬ooocboo trlollsorluo ¬oojoul ollsorol uoo oso¬ lo¬o|,
8c|roso, ¬ooocboo sc|roso ¬oojoul Irc|toso uoo olc|oso
loocoroooo ¬o|oooo jcoo solosol ul jojcoc¬ |orooo toloo ulcboo ¬oojoul sorl ¬o|oooo.
8orl ¬o|oooo ulsorop oloo lloc¬. 1oojot lloc¬ ¬o¬pcoyol por¬c|ooo yooo borllpot-llpot sooloooo
oIo|tlI cotc| pooyoropoo zot. looyoropoo sorl ¬o|oooo ltc ¬ollpctl pooyoropoo
|orboolurot(ullo|c|oo oloo |opllor uoroo ulooo|ct |o ootl), pooyoropoo lo¬o|(ullo|c|oo oloo
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
8
po¬bclco |ll ¬oocjc vooo bowoo solooo|o), uoo pooyoropoo protolo ullo|c|oo oloo |opllor uoroo
¬oocjc ootl).
Go¬bor 2.7 uscs oolcs
Ŧ Usus Besar ( oo3
loojooo cscs bosor íl ¬. ßotos ootor cscs bosor uooooo cscs oolcs ulsobct cscs bcotc.
uscs bosor ¬o¬lll|l to¬boooo cscs yooo ulsobct c¬bol cocloo (apendiks) yooo torloto| ul
boolso cjcoo cscs bcotc.
|coosl cto¬o cscs bosor ouoloo ¬ooootcr |ouor olr slso ¬o|oooo, yoltc ¬ooyorop jl|o
loblo 8 ¬ooo¬boo jl|o |crooo. 8ooloooo ¬cuoo ul uorooo |o ro|tc¬ uooooo ooro|oo porlstoltl|.
Dl uolo¬ cscs bosor toruopot bo|torl po¬bcsc| Es.eri.ia .oli yooo ¬obcsc||oo slso-slso
¬o|oooo ¬oojoul |otoroo(Iosos). lo¬bcsc|oo ¬oooo|lbot|oo Iosos ¬oojoul lcoo| uoo ¬cuoo
ul|olcor|oo. ßo|torl Es.eri.ia .oli (bo|torl yooo olucp ul |oloo) pouo c¬c¬oyo tluo|
¬ooooooooc |osoootoo ¬oocslo, boo|oo ouo yooo ¬ooooosll|oo vlto¬lo k uoo oso¬ o¬loo
tortootc.
koloo torulrl uorl |oloo osoouoos, |oloo troosvorsc¬, uoo |oloo uosouos sorto ro|tc¬.


Go¬bor 2.8 uscs ßosorBÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
9
8. Rektum dan Anus
ko|tc¬ ¬orcpo|oo booloo o|olr uorl cscs bosor yooo poojooooyo íl5 c¬. ko|tc¬
¬orcpo|oo solcroo yooo bor¬coro pouo oocs. ko|tc¬ ¬orcpo|oo to¬pot pooyl¬poooo
so¬ootoro Iosos. ßlosooyo ro|tc¬ lol |osooo |orooo tlojo ulsl¬poo ul to¬pot yooo loblo tloool,
yoltc pouo |oloo uosoouoos. 1l|o |oloo uosoouoos pooco uoo tlojo ¬osc| |o uolo¬ ro|tc¬, ¬o|o
tl¬bcl |oloolooo cotc| bcooo olr bosor.
Aocs ¬orcpo|oo ¬coro o|olr uorl slocroo poocoroooo otoc ulsobct jcoo lcbooo
poloposoo. Dlouloo oocs torulrl uorl uco lopls otot. Lopls yooo ¬o¬botosl lcbooo oocs torulrl otos
otot lcrl|, souooo|oo yooo ulsoboloo uolo¬oyo torulrl otos otot polos. 8ooloooo |lto uopot
¬oooooo ¬o¬bcooo olr bosor |orooo ouooyo otot lcrl|. No¬co jl|o |oouooo tluo| ¬o¬coo|lo|oo
o|oo torjoul roIlo|s solo¬o boboropo ¬oolt.
Go¬bor 2.9 Aocs

B. GANGGUAN DAN KELAÌNAN PADA SÌSTEM PENCERNAAN

|o|tor lcor . polo ¬o|oo yooo soloo uoo to|slo, bo|torl.
|o|tor uolo¬ . |ololooo olot poocoroooo ¬o|oooo
Goooocoo torsobct ootoro lolo .
l) Apooulsltls( cscs bcotc) lj peradanaan pada apendlks (umbal caclna) vana dlsebabkan oleh
lnfeksl bakLerl
2) Dloro (¬oocrot) lj ooooocoo pootoropoo olr ul cscs bosor sooloooo o¬pos ¬o|oooo yooo
ul|olcor|oo uorl tcbco borwcjcu colr
3) DlsIoolo lj |orcso|oo lo¬bcoo o|lbot ol|oool uoo rocco.
=) otorltls lj porouooooo pouo cscs oolcs otoc pouo cscs bosor yooo ulsobob|oo oloo bo|torl
5) koll| lj rasa saklL berulanaŴulana karena konLraksl dlndlna lambuna aLau usus vana kuaL
ó) koostlposl(so¬bollt) lj sullL buana alr besar karena penverapan alr dl kolon Lerlalu banvakŦ
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
10
7) Vcotoo-¬cotoo lj |olcoroyo ¬o|oooo uoo colroo lo¬bcoo ¬ololcl ¬clct, ulsobob|oo
|oroccooo, ¬obc| porjoloooo, ooooocoo porouoroo uoroo, uoo lolo-lolo.
8) ul|cs(rouooo lo¬bcoo) lj porouooooo ulouloo lo¬bcoo o|lbot prouc|sl uCl lo¬bcoo loblo
booyo| uorl jc¬loo ¬o|oooo yooo ¬osc|.
9) lorotltls(ooouooo) lj rouooo |oloojor porotls oloo vlrcs
l0) lorotlols lj rouooo pouo solopct porct ( porltoolc¬)
ll) koo|or lo¬bcoo lj blosooyo ulsobob|oo |oosc¬sl ol|oool yooo borloblooo, ¬oro|o|, uoo
sorloo ¬ooo|oosc¬sl ¬o|oooo owotoo.
l2) Gostrltls lj porouooooo pouo loplsoo ¬c|oso lo¬bcoo
l3) uopotltls lj kouooo orooo ootl |orooo loIo|sl vlrcs
l=) Jc|o| lo¬bcoo lj korcso|oo solopct looulr |orooo to|slo uoo psl|o¬otls.
l5) Voloctrlsl lj |o|crooooo octrlsl o|lbot torooooocoyo po¬bootc|oo oozl¬ poocoroooo.
Cootoo. |wosolor|or, ouo¬o, ull.


Go¬bor 2.l0 loouorlto |wosolor|or Go¬bor 2.ll Dloro
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
11

A. KESÌMPULAN
8ocoro sloo|ot slsto¬ pocoroooo pouo ¬oocslo uopot uloo¬bor|oo uolo¬ s|o¬o borl|ct lol .

B. SARANAmien, Mohamad . 2009.ioogi SMA/MA k0as X. Jakarta: Bailmu
Karmana, Oman. 2007. C0rdas 0ajar ioogi u39uk k0as X SMA/MA Program PA. Bandung :
Makanan dicerna di
mulut secar mekanis dan
kimiawi
Masuk ke
kerongkongan
,akanan masuk ke
lambuna dan denaan
banLuan aeLah lambuna
dlubah men[adl klm
,asuk ke duodenum
denaan Lerleblh dahulu
melewaLl haLl dl haLl
dlemulslkan lemaknvaŦ
Masuk ke jejunum untuk
dicerna secara kimiawi oleh
enzim-enzim yg dihasilkan
dinding usus
Sisa-sisa makanan masuk ke usus besar untuk
diatur kadar airnya agar mudah dikeluarkan dari
dalam tubuh serta pembusukan oleh bakteri
Escherichia coli
Makanan masuk ke
lambung dan dengan
bantuan getah
lambung diubah
menjadi kim
Masuk ke duodenum dengan terlebih
dahulu melewati hati. Di duodenum
diemulsikan lemaknyaŦ
Makanan siap diserap di jejunum diserap
di ileum dgn jonjot-jonjotnya lalu
disebarkan oleh kapiler darah pada usus
dan pembuluh getah bening(pembuluh kil
Makanan
dikeluarkan
melalui anus
BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
12
Grafindo
Syamsuri, Ìstamar ,dkk.2004. ioogi u39uk SMA k0as X. Jakarta : Erlangga
www.google.co.id
www.wikipedia.org

( Eulumun Pertunyuun dun Surun)

ţ.

BÌOLOGÌ ÷ XÌ ÌPA 3
13


Ŧ

ŦSign up to vote on this title
UsefulNot useful