1

KONSEP AL-YAMĪN (SUMPAH) DAN
PERLAKSANAANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH

ZULKIFLI HASAN
WAN ABDUL FATAH WAN ISMAIL

FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA.

2


Cetakan Pertama … … 2007
© Hakcipta terpelihara
Fakulti Syariah Dan Undang-UndangTidak dibenarkan mencetak ulang semula mana-mana
bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini
dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun
samada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman,
cd atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis
daripada penerbit.Diterbitkan Oleh :
Universiti Sains Islam Malaysia,
Putra Nilai,
71800 Nilai, Negeri Sembilan.
Tel : 06-7988407 Faks : 06-7988530
ISBN:
Pencetak:


3
Kes-kes

Abdul Aziz lwn Che Pah (1981) 2 JH 113
Abdul Kadir lwn Hajah Fatimah (1981) 2 JH 99
Adiba Yasmin lwn Abd Rani (1996) 1 JH 44
Ahmad lwn Mahabat Khad dan Seorang Lagi (1980) 1 JH 82
Fathilah lwn Mohamed Ghafar (1982) 2 JH 286
Fatimah Binti Hashim wn Mansor Bin Siran (1987) 5 JH 440
Hasmah lwn Borhan al-Din (1988) 1 JH 118
Hj Abdullah Hj Hamzah lwn Cik Don Bt Yaakob (1983) 3 JH
Kelthom lwn Ismail (1996) 1 JH 79
Khamsiah Bt Hashim lwn Abdul Fikri (1983) 4 JH 71
Mashitah lwn Hussain (1981) 2 JH 153
Norman Bin Harun lwn Abd Razak bin Razali (1988) 1 JH 86
Norsiah lwn Hashim (1984) 5 JH 126
Pendakwa Jenayah Kelantan lwn Omar dan Seorang lagi (1981) 2 JH 131
Pendakwa Syarie Pahang lwn Mohamed Abd Rahman dan Seorang lagi (1988) 1 JH
71
Piah lwn Mohammad Zainal (1984) 4 JH 222
Rukiah lwn Abu Bakar (1983) JH 90
Salemawegam lwn Mohamed Anuar (1984) 5 JH 109
Siteh bt Lop Ahmad lwn Mat Desa (1987) 5 JH 408
Siti Zainab lwn Mohamad Ishak (1982) 2 JH 323
Siti Zamrah lwn Maliki (1988) 1 JH 130
Tuminah lwn Arifin (1983) 4 JH 84
Wan Abdul Hamid lwn Maimunah (1980) 1 JH 71
Wan Azizah lwn Kasim (1984) 5 JH 123
Zabidah lwn Abdul Rahim (1984) 4 JH 235
Zainab Bt Hamid lwn Mat Isa (1987) 5 JH 391
Zawiah bt Talib lwn Mohd Noor (1987) 5 JH 366
4
PRAKATA

--=:-ا ó-=:-ا =ا -~-

ة>~-او ó---'·-ا بر = --=-ا ó-و ª-=~و ª-' _--و ó--~:--او ء'---Vا ف:~أ _-- م>~-او
-·- '-أ ؛ó---ا م:- _-إ ª=+- ¿+- :

Segala syukur dan puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang maha esa lagi berkuasa
yang menganugerahkan hidayah dan keupayaan untuk menghasilkan penerbitan buku
Konsep Al-Yamin dan Perlaksanaanya di Mahkamah Syariah.

Selain al-Iqrar dan al-Syahadah, Al-yamīn merupakan salah satu daripada keterangan
yang diterima pakai di Mahkamah Syariah Malaysia. Al-yamin atau dikenali juga
sebagai Sumpah Syarie ialah sumpah atau suatu ungkapan atau susunan kata tertentu
untuk menyatakan sesuatu persoalan itu yang mungkin berlaku atau mungkin tidak
berlaku dengan pasti dan ungkapan itu dikaitkan dengan nama Allah S.W.T atau salah
satu sifat-Nya dengan tujuan untuk meyakinkan bagi menimbulkan kepercayaan orang
lain dengan ungkapannya itu.

Al-yamīn atau sumpah merupakan keterangan atau bayyinah yang diterima sebagai
sokongan pembuktian di Mahkamah Syariah dan ianya telah dilaksanakan mengikut
ketetapan hukum syarak. Hikmat dan tujuan pensyariatan al-yamīn adalah untuk
menyelesaikan perbalahan, mengembalikan hak kepada tuannya dan menyelamatkan
maruah dari ditohmah. Selain itu juga al-yamīn berperanan untuk mentarjihkan
kebenaran atau menafikan dakwaan dari pihak mudda’i terhadap mudda’a alaih.

Buku ini merupakan salah satu usaha untuk memberi kefahaman dan menerangkan
konsep al-yamin dan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah. Melalui pemerhatian
dan kajian yang dijalankan didapati terdapat kekeliruan dan ketidakfahaman
sesetengah pihak malahan pengamal undang-undang itu sendiri mengenai konsep al-
yamin dan pemakaiannya menurut hukum syarak.

5
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa terdapat peruntukan mengenai al-yamin
di bawah enakmen-enakmen keterangan negeri-negeri. Namun begitu, berdasarkan
kajian yang dijalankan didapati kedudukan dan pemakaian serta prosedur
perlaksanaan al-yamin sebenarnya masih tidak jelas. Di sini, penulis akan merujuk
dan membuat analisa kepada Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah
Persekutuan) dari aspek hukum syarak dan kesesuaiannya dilaksanakan di Mahkamah
Syariah seluruh Malaysia.

Berdasarkan semua perbincangan yang dibuat di dalam buku ini, penulis membuat
kesimpulan bahawa al-Yamīn merupakan salah satu mekanisma atau keterangan yang
berkesan untuk mahkamah membuat sesuatu keputusan. Namun begitu, semua pihak
perlu memahami konsep al-yamin dan perlaksanaannya secara lebih mendalam, tepat
dan bersesuaian denga hukum syarak. Diharapkan penerbitan buku ini akan dapat
menambahkan bahan rujukan akademik mengenai undang-undang keterangan Islam
kepada pengamal undang-undang, pelajar syariah dan undang-undang, ahli akademik
dan semua pihak yang terlibat dengan pentadbiran undang-undang Islam.

6
PENDAHULUAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani. Segala puji ke
hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah kurniaNya kita masih dapat merasai
nikmat Islam dan Iman.

Buku ini membincangkan konsep al-yamin dan perlaksanaannya di Mahkamah
Syariah di Malaysia dengan merujuk undang-undang keterangan Islam, kitab-kitab
turath atau rujukan-rujukan kontemporari dan pengamalannya melalui kes-kes yang
dilaporkan. Perbincangan mengenai konsep al-yamin ini telah dibahagikan kepada
beberapa bahagian.

Bab 1 menjelaskan tentang konsep al-yamin diantara Hukum dan Perlaksanaannya
Menurut Pandangan Ulamak Di Dalam Kitab-Kitab Fiqah. Di dalam bahagian ini
penulis akan menjelaskan definisi, pensyariatan, hikmat dan tujuan pensyariatan,
hukum dan pembahagian al-yamin. Al-yamin juga hanya boleh dilaksanakan di dalam
kes tertentu dan bab ini juga akan membincangkan keadaan bila al-yamin boleh
dilaksanakan. Penulis juga telah menyenaraikan syarat al-yamin, kaedah
perlaksanaaanya, taghliz al-yamin dan implikasi tatkala pihak kena tuntut menolak
untuk melaksanakan al-yamin.

Pada permulaan Bab 2, penulis telah menyoroti sejarah undang-undang keterangan
Islam di Malaysia secara ringkas memandangkan al-yamin merupakan salah satu
bentuk keterangan yang diterimapakai di Mahkamah Syariah. Jelas menunjukkan
undang-undang keterangan Islam telah lama dipraktikkan di Malaysia melalui
peruntukan undang-undang yang telah diluluskan. Kemudian penulis terus
memperjelaskan peruntukan al-yamin yang terkandung di dalam enakmen-enakmen
keterangan Islam negeri-negeri. Bagi maksud ini, penulis telah merujuk kepada kes-
kes yang dilaporkan di mana membuktikan bahawa sememangnya pemakaian al-
yamin telah diamalkan di Mahkamah Syariah sekian lama.

Di dalam Bab 3, penulis menganalisa peruntukan Peraturan Sumpah Mahkamah
Syariah (Wilayah Persekutuan) yang telah digubal oleh pihak Jabatan Kehakiman
7
Syariah Malaysia. Secara umumnya Peraturan ini mengandungi definisi, pembahagian
al-yamin, syarat-syarat al-yamin, jenis-jenis hak boleh dilaksanakan al-yamin, tatacara
al-yamin, taghliz al-yamin dan anggapan enggan bersumpah. Jika diteliti, Peraturan
ini sememangnya menyediakan satu garis panduan yang jelas mengenai pemakaian
dan perlaksanaan al-yamin. Penulis berpandangan Peraturan ini diadaptasi dan
digunapakai di semua Mahkamah Syariah di Malaysia.

Di dalam bab 4, penulis telah membuat rumusan dan analisa mengenai konsep al-
yamin dan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah. Melalui kajian yang dijalankan
sememangnya terdapat kekeliruan dan kurang fahaman sesetengah pihak mengenai
pemakaian al-yamin. Ini disokong oleh beberapa keputusan di dalam kes-kes yang
dirujuk. Oleh itu, semua pihak perlu memahami konsep al-yamin ini bukan sahaja
hakim, peguam malahan pihak yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Penulis
juga telah membuat beberapa cadangan yang praktikal bagi memastikan kefahaman
dan perlaksanaan al-yamin yang tepat dari segi hukum syarak.

Secara ringkasnya buku ini merupakan salah satu sumbangan kecil oleh penulis ke
arah pemahaman undang-undang keterangan Islam secara umumnya dan al-yamin
khususnya. Diharapkan dengan penjelasan dan perbincangan secara ilmiah dengan
merujuk kepada sumber tradisional, peruntukan yang terdapat di dalam enakmen-
enakmen negeri berserta Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah
Persekutuan) dengan disokong oleh kes-kes di Mahkamah Syariah akan dapat
memberi manfaat dan kefahaman kepada semua mengenai konsep al-yamin menepati
hukum syarak. Semoga Allah S.W.T yang Maha Tinggi lagi Maha Berkuasa
melimpahkan kurnia dan rahmatnya dan menjadikan penulisan ini bermanfaat serta
menjadi rujukan mengenai undang-undang keterangan Islam khususnya konsep al-
yamin.


8
BAB I

KONSEP AL-YAMĪN DAN PERLAKSANAANNYA DI DALAM UNDANG-
UNDANG KETERANGAN ISLAM.

DEFINISI AL-YAMĪN

Menurut bahasa al-yamīn bermaksud kanan atau bahagian kanan, dan di dalam bahasa
melayu al-yamīn bererti sumpah. Selain itu al-yamīn dikenali sebagai al-halaf, al-
istihlaf, al-Ila’ dan juga al-qasam. (Ibn Manzur. 1999 & Dr. Mahmud Saedon A.
Othman. 1990)

Menurut istilah pula, al-yamīn ditakrifkan sebagai: “Suatu lafaz yang
digunakan untuk menyatakan (mensabitkan) haknya terhadap sesuatu perkara atau
menafikan sesuatu perkara di hadapan hakim dengan menyebut nama Allah S.W.T
atau sifat-sifatNya”. al-Yamīn juga membawa maksud mengukuhkan kata-kata yang
tidak sabit kebenaran kandungannya dengan menyebut salah satu dari nama-nama
Allah S.W.T ataupun salah satu sifat-Nya dengan lafaz yang tertentu. Ianya sama ada
berkait dengan masa yang lalu atau akan datang atau sama ada benar atau pun dusta.
(Zuhailī, Wahbah. 1997, Dr. Mustafa al-Khin & Dr Mustafa al-Bugho. 1996)

Sebenarnya penggunaan perkataan pengukuhan dalam takrif di atas adalah
bertujuan mengabaikan sumpah yang sia-sia iaitu sumpah yang diucapkan tanpa niat
untuk melaksanakannya ataupun niat untuk membenarkannya. Kenyataan ini adalah
bersandarkan kepada firman Allah S.W.T di dalam surah al-Ma’idah ayat 89:

ﹶ ﻻ `ﻳ ` ﻢﹸ ﻛﹸ ﺬ ﺧﺍ ﺆ ` ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﹺ ﻮ` ﻐﱠ ﻠﻟﺎﹺ ﺑ ﻲ ﻓ ` ﻢﹸ ﻜﹺ ﻧﺎ ﻤ`ﻳﹶ ﺃ ﻦ ﻜـﹶ ﻟ ﻭ ﻢﹸ ﻛﹸ ﺬ ﺧﺍ ﺆ`ﻳ ﺎ ﻤﹺ ﺑ ` ﻢ' ﺗﺪﱠ ﻘ ﻋ ﹶ ﻥﺎ ﻤ`ﻳَ ﻷﺍ

Bermaksud:

9
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang
tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan”.

Menurut Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili dalam bukunya Wasa’il al-Ithbat
fi al-Syariat al-Islamiyyah, al-yamīn atau sumpah syarie memberi maksud suatu
perkataan yang disertakan dengan nama Allah S.W.T atau sifat-sifatNya, digunakan
untuk menyatakan ada haknya (isbat) terhadap sesuatu perkara atau menafikan sesuatu
perkara di hadapan Hakim.

Mengikut Dr. Wahbah al-Zuhailiy, al-yamīn ialah suatu ungkapan yang
mengandungi perjanjian atau aqad yang teguh atau ikatan yang kuat terhadap yang
bersumpah untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya. Dinamakan ikatan
aqad itu kerana kuatnya azam dengan lafaz sumpah itu. Menurut Syed Sabiq pula, al-
yamīn ialah menyatakan dengan tegas sesuatu persoalan atau memperteguhkannya
dengan menyebut nama Allah S.W.T atau salah satu daripada sifat-sifatNya atau boleh
juga didefinisikan sebagai suatu aqad yang dilaksanakan oleh orang yang bersumpah
untuk meneguhkan tekadnya bagi mengerjakan atau meninggalkannya.

Selain daripada itu sumpah juga membawa maksud mengukuh kata-kata yang
tidak sabit samada ia berkaitan dengan perkara yang telah lepas atau yang akan
datang, menafikan sesuatu perkara atau menuntut sesuatu dengan menyebut nama
Allah S.W.T atau salah satu sifat-sifatNya. Firman Allah S.W.T:

ﹶ ﻻ ` ﻢﹸ ﻛﹸ ﺬ ﺧﺍ ﺆ`ﻳ ` ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﹺ ﻮ` ﻐﱠ ﻠﻟﺎﹺ ﺑ ﻲ ﻓ ` ﻢﹸ ﻜﹺ ﻧﺎ ﻤ`ﻳﹶ ﺃ ﻦ ﻜـﹶ ﻟ ﻭ ﻢﹸ ﻛﹸ ﺬ ﺧﺍ ﺆ`ﻳ ﺎ ﻤﹺ ﺑ ` ﻢ' ﺗﺪﱠ ﻘ ﻋ ﹶ ﻥﺎ ﻤ`ﻳَ ﻷﺍ

Bermaksud:

“Kamu tidak dikira salah oleh Allah S.W.T tentang sumpah-sumpah
kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu
dikira salah olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat
dengan bersungguh-sunguh”
10

Berdasarkan pengertian al-yamīn di atas dapat disimpulkan bahawa ianya ialah
sumpah atau suatu ungkapan atau susunan kata tertentu dan cara untuk menyatakan
sesuatu persoalan itu yang mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku dengan pasti
dan ungkapan itu dikaitkan dengan nama Allah S.W.T atau salah satu sifat-Nya
dengan tujuan untuk meyakinkan bagi menimbulkan kepercayaan orang lain dengan
ungkapanya itu. Dari segi lafaz, sumpah dikaitkan dengan kemuliaan Allah S.W.T
atau sifat-Nya, ini menunjukkan kesungguhan yang pasti akan menimbulkan kesan
jika tidak menepati apa yang disumpahkan itu.

Walau bagaimanapun jika dirujuk kepada takrif al-yamīn dalam konteks
sebagai suatu keterangan dan pembuktian dalam sistem kehakiman Islam, maka al-
yamīn yang dimaksudkan di sini adalah di hadapan hakim sahaja. Sekiranya
seseorang itu bersumpah di luar mahkamah, kemudian dibawa perkara tersebut kepada
hakim maka hakim tidak boleh menerimanya. al-Yamīn berperanan untuk menyatakan
(mensabitkan) hak orang yang bersumpah atau menafikan sesuatu seperti seseorang
itu berkata di hadapan hakim:

“Dengan nama Allah aku telah meminjamkan kepada engkau wang sebanyak seribu
ringgit dan seumpamanya” atau “Dengan nama Allah aku tidak pernah meminjam duit
engkau”. (Ibn Abu Dam. 1987).

PENSYARIATAN AL-YAMĪN

Terdapat banyak dalil mengenai al-yamīn samada dari al-Qur’an ataupun Sunnah
yang menunjukkan al-yamīn dikira sebagai salah satu cara pengisbatan dan
pembuktian atau penafian di hadapan hakim. Firman Allah S.W.T di dalam surah
al-Ma’idah ayat 89:

ﹶ ﻻ ` ﻢﹸ ﻛﹸ ﺬ ﺧﺍ ﺆ`ﻳ ` ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﹺ ﻮ` ﻐﱠ ﻠﻟﺎﹺ ﺑ ﻲ ﻓ ` ﻢﹸ ﻜﹺ ﻧﺎ ﻤ`ﻳﹶ ﺃ ﻦ ﻜـﹶ ﻟ ﻭ ﻢﹸ ﻛﹸ ﺬ ﺧﺍ ﺆ`ﻳ ﺎ ﻤﹺ ﺑ ` ﻢ' ﺗﺪﱠ ﻘ ﻋ ﹶ ﻥﺎ ﻤ`ﻳَ ﻷﺍ


11
Bermaksud:

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang
tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan”.Para sahabat r.a berselisih mengenai sebab penurunan ayat ini, namun menurut
Ibn Abbas r.a ayat ini diturunkan disebabkan sesetengah golongan mengharamkan
keatas diri mereka sesuatu makan atau pakaian atau perbuatan-perbuatan yang halal
pada syarak dengan melafazkan sumpah. Para ulamak berseisih pendapat dalam
mentakrifkan maksud yamin atau sumpah lagha. Namun sumpah lagha dapat
dikatakan sebagai niat seseorang yang melafaz tidak sama dengan apa yang dilafazkan
seperti dala keadaan tersasul atau dipaksa melafazkan sesuatu perkara tanpaq
kerelaan. (al-Qurthubi. 1995)

Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 53:

ﻚ ﻧﻮﹸ ﺌﹺ ﺒﻨ ﺘ` ﺴﻳ ﻭ ¯ ﻖ ﺣﹶ ﺃ ﻮ` ﻫ ﹾ ﻞﹸ ﻗ ﻱﹺ ﺇ ﻲ` ﺑ ﺭ ﻭ ` ﻪ` ﻧﹺ ﺇ ¯ ﻖ ﺤﹶ ﻟ ﺎ ﻣ ﻭ ` ﻢ` ﺘﻧﹶ ﺃ ﻦﻳﹺ ﺰﹺ ﺠ` ﻌ` ﻤﹺ ﺑ

Bermaksud:

“Dan mereka (yang meminta disegerakan azab) itu akan bertanya
kepadamu (wahai Muhammad): “adakah kedatangan azab yang
dijanjikan itu benar?” Jawablah: “ya, demi tuhanku!
Sesungguhnya adalah ia benar! dan kamu tidak sekali-kali
berkuasa menahan kedatangannya”.

Allah S.W.T telah memberi amaran yang amat keras agar jangan sekali-kali
menjadikan al-yamīn sebagai senjata untuk merampas dan mengambil hak orang lain.
Firman Allah S.W.T dalam surah Ali Imran ayat 57:

12
ﱠ ﻥﹺ ﺇ ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﹶ ﻥﻭ` ﺮ ﺘ` ﺸﻳ ﺪ` ﻬ ﻌﹺ ﺑ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹺ ﻬﹺ ﻧﺎ ﻤ`ﻳﹶ ﺃ ﻭ ﺎ ﻨ ﻤﹶ ﺛ ﹰ ﻼﻴ ﻠﹶ ﻗ ﻚ ﺌـﹶ ﻟ` ﻭﹸ ﺃ ﹶ ﻻ ﻕﹶ ﻼ ﺧ ` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﻲ ﻓ ﺓ ﺮ ﺧﻵﺍ ﹶ ﻻ ﻭ
` ﻢ` ﻬ` ﻤﱢ ﻠﹶ ﻜ`ﻳ ` ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ` ﺮﹸ ﻈﻨﻳ ` ﻢﹺ ﻬ` ﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ ﻡ` ﻮﻳ ﺔ ﻣﺎ ﻴ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ` ﻢﹺ ﻬﻴﱢ ﻛ ﺰ`ﻳ ` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﻭ ` ﺏﺍﹶ ﺬ ﻋ ` ﻢﻴ ﻟﹶ ﺃ

Bermaksud:

“Sesungghuhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia
yang sedikit dengan menolak janji Allah S.W.T dan mencabuli sumpah
mereka (yang dibuat), mereka tidak akan mendapat bahagian yang
baik di akhirat nanti dan Allah S.W.T tidak akan berkata-kata dengan
mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat
dan tidak akan membersih mereka dari dosa, dan mereka pula akan
menerima azab yang tidak terperi sakitnya”
.Rasulullah S.A.W telah bersabda:

" ﻝﺎﻗ ﻢﹼﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﹼﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ : ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻲﻄﻌﻳ ﻮﻟ
ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ ، ﻢﻜﻟﺍﻮﻣﺃ ﻝﺎﺟﺭ ﺀﺎﻣﺩ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻋﺩ ﻻ ﻢﻫﺍﻮﻋﺪﺑ ) ﻩﺍﻭﺭ
ﺎﳘﲑﻏﻭ ﻢﻠﺴﻣﻭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ( ﺮﻜﻧﺃ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﻟﺍﻭ ﻲﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ "

Bermaksud:

“Kalaulah manusia itu diberikan (hak yang dituntutinya) dengan
semata-mata dakwaan mereka nescaya terdapat sebahagian manusia
akan mendakwa kes-kes yang berkaitan dengan darah dan harta ke
atas orang lain, tetapi al-yamīn adalah dikenakan ke atas mudda’a
alaih. Riwayat Bukhāri, Muslim dan lain-lain. Dalam riwayat al-
13
Baihaqi “Tetapi bayyinah dikenakan ke atas mereka yang mengingkari
atau menafikan dakwaan”.
(
Al-Nawawi.t.t.)

Dalam sebuah hadith yang lain yang telah diriwayatkan daripada Asy’ath bin
Qays, beliau berkata:

" ﻥﺎﻛ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﹼﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﱃﺇ ﺎﻨﻤﺼﺘﺧﺎﻓ ﺮﺌﺑ ﰲ ﺔﻣﻮﺼﺧ ﻞﺟﺭ ﲔﺑﻭ ﲏﻴﺑ
ﻢﹼﻠﺳﻭ " ﻪﻨﻴﳝ ﻭﺃ ﻙﺍﺪﻫﺎﺷ " ﻰﻠﺻ ﷲﺍ ﻝﻮﺳﺭ ﻝﺎﻘﻓ ، ﱄﺎﺒﻳ ﻻﻭ ﻒﻠﳛ ﻻﻭ ﻒﻠﳛ ﺍﺫﺇ ﻪﻧﺇ ﺖﻠﻗ
ﷲﺍ " ﻥﺎﺒﻀﻏ ﻪﻴﻠﻋ ﻮﻫﻭ ﷲﺍ ﻰﻘﻟ ﺮﺟﺎﻓ ﺎﻬﻴﻓ ﻮﻫﻭ ﻻﺎﻣ ﺎ ﻖﺤﺘﺴﻳ ﲔﳝ ﻰﻠﻋ ﻒﻠﺣ ﻦﻣ '

Bermaksud:

“Berlaku pertikaian antara aku dengan seorang lelaki tentang sebuah
perigi, lalu kami mengangkat pertikaian itu kepada Rasulullah S.A.W,
maka Baginda bersabda: Dua orang saksi (kalau tidak) dia akan
bersumpah. Lalu aku berkata: kalau begitu (sudah tentu) dia akan
bersumpah dan tidak peduli (benar atau dusta). Maka Rasulullah
S.A.W bersabda: sesiapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah
yang dengannya dia akan mendapat sesuatu harta, sedangkan ia
berdusta dalam sumpah itu nescaya ia akan bertemu Allah S.W.T
dalam keadaan mendapat kemurkaan dari-Nya”.
(
Ibn Hajar. t.t.)


" ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﻟﺎﺑ ﻰﻀﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ
ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻋﺪﳌﺍ "14
Bermaksud:

“Riwayat daripada Ibn Abbas r.a bahawa Nabi S.A.W pernah
menghukum sumpah ke atas orang kena dakwa “
(
Muslim. 2000)

Berdasarkan kepada hadith-hadith di atas jelas menunjukkan bahawa al-yamīn
disyariatkan bertujuan bagi menguatkan samada dari aspek kebenaran dalam
mensabitkan hak serta penafian ataupun ketika gagal dalam mengemukakan bukti dan
keterangan. Walaupun sumpah diterima ketika menyelesaikan sesuatu perbalahan,
tetapi kedudukannya adalah lemah dan bergantung kepada keterangan dan pembuktian
yang lain. Oleh itu jika ada bukti selepas sumpah dilaksanakan, harus diterima semula
bukti atau keterangan baru itu.


HIKMAT DAN TUJUAN DIPERSYARIATKAN AL-YAMĪN

Sebenarnya al-yamīn memberi kesan yang kuat samada dari sudut keagamaan dan
keduniaan. Yang dimaksudkan dengan memberi kesan dari sudut keagamaan ialah
dengan al-yamīn akan menyebabkan seseorang itu dikurniakan pahala atau dosa. Dari
sudut keduniaan pula al-yamīn dapat menyelesaikan perbalahan dengan dapat
mengembali hak seseorang atau menafikannya sekaligus dapat menyelamatkan
maruah seseorang.( Zaidan. 1997.)Selain itu juga hikmat dan tujuan al-yamīn ialah seseorang itu akan
mengkhabarkan sesuatu yang ada dalam dirinya dan mengharapkan orang lain
membenarkan pengkhabarannya dan menerima kata-katanya itu, tetapi pendengar
belum pasti mempercayai dan menerima kata-kata tersebut samada ia benar atau
sebaliknya. Maka dengan sumpah aspek kebenaran dalam pengkhabaran itu dapat
mengatasi pendustaan berdasarkan iman dan akidah serta menjadikan Allah S.W.T
sebagai saksi di atas perkataannya. (Ibn Qayyim. 1995)

15
Selain daripada itu, menurut Ibn Qayyim antara tujuan asal al-yamīn
disyariatkan ialah bagi pihak mudda’a alaih ketika mana tidak boleh ditarjihkan
kebenaran dakwaan pihak mudda’i. Dalam situasi tersebut pihak mudda’a alaih
adalah lebih utama untuk melaksanakan al-yamīn kerana ia berada di pihak yang kuat
berdasarkan kepada kaedah:

ﺔﻣﺬﻟﺍ ﺓﺀﺍﺮﺑ ﻞﺻﻷﺍ

Bermaksud:
“Pada asal sesuatu itu bebas dari sebarang tanggunggan”.

Namun, sekiranya pihak mudda’i berubah dari pihak yang lemah kepada pihak
yang kuat seperti dalam kes ‘Lauth’ atau ketika, mudda’a alaih enggan bersumpah
selepas diminta berbuat demikian atau ketika mudda’i bersama seorang saksi lelaki,
maka ketika itu mudda’i lebih utama bersumpah. Maka al-yamīn disyariatkan bagi
pihak yang lebih kuat antara dua pihak yang bersumpah.


HUKUM ASAL AL-YAMĪN.

Sumpah walaupun pada dasarnya diterima oleh syarak sebagai cara pembuktian
namun hukumnya berbeza kerana keadaan perkara yang disumpahkan. Hukum
sumpah dapat dibahagikan kepada lima iaitu wajib, sunat, makruh, harus dan haram.

Para fuqaha berbeza pendapat tentang hukum asal sumpah,. Hanafiah
berpendapat hukum asalnya adalah harus sekalipun tidak diminta untuk bersumpah.
Malikiyah pula berpendapat hukum asal adalah harus tetapi baik tidak dibanyakkan
bersumpah. Shafi’iyah pula berpendapat hukum asalnya adalah makruh berdasarkan.
Sumpah yang wajib pula ialah sumpah untuk menjaga keselamatan manusia dan
sebagainya seperti orang yang telah dituduh membunuh sedangkan tidak ada saksi
yang terang untuk disabitkan.

16
Sunat bersumpah ialah sumpah untuk sesuatu permasalahan seperti untuk
mendamaikan dua pihak yan bertikai. Sumpah yang harus ialah sumpah untuk
melakukan atau meninggalkan sesuatu yang harus seperti bersumpah untuk makan
makanan yang sedap. Sumpah yang makruh ialah sumpah untuk mengerjakan sesuatu
yang makruh seperti bersumpah tidak akan memberi sedekah. Sumpah yang haram
ialah sumpah yang dusta atau sumpah melakukan yang haram seperti mensabitkan
seseorang yang tidak berhutang dengannya tetapi mengatakan orang itu berhutang.
(Al-Jaziri. T.t)


PEMBAHAGIAN AL-YAMĪN

Dibahagikan al-Yamīn kepada dua bahagian iaitu di luar mahkamah (al-Yamīn ghair
al-Qadha’iyyah) dan dalam mahkamah (al-Yamīn al-Qadha’iyyah). Namun secara
umumnya kedua-dua al-yamīn bertujuan untuk menguat dan mengukuh sesuatu.
Walaupun begitu terdapat beberapa perbezaan dari segi hukum dan kaedah
pemakaiannya. (Zuhaili. 1997)

a. Al-Yamīn Di luar Mahkamah (al-Yamīn Ghair al-Qadha’iyyah)(

al-Yamīn di luar mahkamah juga bertujuan untuk menguat dan mengukuhkan sesuatu
perkara. Tetapi al-yamīn ini tidaklah menjadi salah satu cara pembuktian berbeza
dengan al-yamīn di dalam mahkamah. al-Yamīn ghair al-Qadha’iyyah bergantung
sepenuhnya kepada niat yang orang melafazkannya, sekiranya lafaznya berbeza dari
apa yang diniatkannya ia disebut sebagai ‘Tauriyyah’. Kenyataan ini bersandarkan
kepada sabda Rasulullah S.A.W dalam sebuah haditk yang telah diriwayatkan oleh
imam al-Bukhari:

ﻯﻮﻧ ﺎﻣ ﺉﺮﻣﺍ ﻞﻜﻟ ﺎﳕﺇﻭ ﺕﺎﻴﻨﻟﺎﺑ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺎﳕﺇ


17
Bermaksud:

“Setiap pekerjaan berdasarkan kepada niat, maka setiap amalan
seseorang itu bergantung kepada apa yang telah diniatkan”.

(al-
Bukhari. T.t)


- Tauriah Semasa Melaksanakan al-Yamīn

Tauriah bermakna niat seseorang bersumpah berbeza dengan perkataan zahir
sumpah yang dilafaz olehnya. Misalnya seseorang itu bersumpah untuk tidak
memakan daging, namun hati berniat sebaliknya atau ia hanya berniat untuk tidak
memakan danging kambing sahaja. Tauriah ini pernah disebut di dalam al-Qur’an
seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim a.s:

ﺮﹶ ﻈ ﻨﹶ ﻓ ﹰ ﺓ ﺮﹾ ﻈ ﻧ ﻲ ﻓ ﹶ ﻝﺎﹶ ﻘﹶ ﻓ ﹺ ﻡﻮ` ﺠ' ﻨﻟﺍ ` ﻧﹺ ﺇ ﻲ ` ﻢﻴ ﻘ ﺳ

Bermaksud:

“Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia
(Nabi Ibrahim a.s) berkata: Sesungguhnya aku sakit”. (al-Qur’an. al-
Shoffat. 37:89-90)

Dalam hal ini Nabi Ibrahim a.s telah bertauriah untuk mengelakkan diri dari
menghadiri majlis perayaan keagamaan setelah diajak oleh kaumnya. Dalam waktu
yang sama Baginda telah merancang untuk memusnahkan patung-patung berhala
apabila mereka meninggalkan bandar untuk menyambut perayaan tersebut. Apa yang
dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim a.s (ﻲ` ﻧﹺ ﺇ ` ﻢﻴ ﻘ ﺳ) ialah baginda tidak dapat menyertai
kaumnya untuk perayaan tersebut dan tauriah baginda dalam hal ini adalah bertujuan
untuk memusnahkan patuh berhala.

18
Tauriah semasa bersumpah adalah tidak dibenarkan samasekali sekira
bertujuan untuk menganiayai orang lain bahkan ia merupakan perbuatan yang
diharamkan. Walau bagaimanapun bersumpah demi menolak segala bentuk
kezaliman, menjaga hak-hak seseorang atau untuk menjaga iman dan akidah setelah
dipaksa oleh pemerintah yang zalim maka dibenarkan tauriah bahkan ia dianggap
perkara yang mulia di sisi agama. Kadangkala orang Islam berada di dalam tawanan
orang-orang kafir dan mereka mengetahui kedudukan sumpah dan kesannya di dalam
Islam dan mereka memaksa orang Islam bersumpah untuk keluar agama maka tauriah
dalam hal ini tidak menjadi satu kesalahan menurut agama bahkan ia digalakkan bagi
mengelakan dizalimi dan ditindas.

Menurut Abu Yusuf al-Hanafi, sesungguhnya sumpah itu pada niat orang yang
melafazkannya sekirnya ia dizalimi. Namun sekiranya ia di pihak yang zalim maka
sumpahnya bergantung kepada pihak yang memintanya bersumpah. Menurut Imam al-
Nawawi, sumpah itu bergantung kepada niat pihak yang bersumpah melainkan dalam
hal hakim yang meminta ia bersumpah. Sekirannya hakim yang meminta seseorang itu
bersumpah maka tautiah tidak dibenarkan. (Al-Kasani. 1998 dan al-Sayyid Sabiq.t.t)

- Pembahagian Al-Yamīn Di Luar Mahkamah

Pembahagian al-yamīn di luar mahkamah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu al-
yamīn al-munaqidah, al-yamīn al-lagha dan al-yamīn al-ghumus.

i. al-Yamīn al-Mun’aqidah.

Al-yamīn al-Munaqidah iaitu sumpah yang bersungguh-sungguh dan sah. Ia
merupakan suatu sumpah terhadap sesuatu perkara pada masa yang akan datang sama
ada untuk dilaksanakan atau meninggalkan sesuatu perkara. Sekiranya seseorang itu
melanggar apa yang disumpahkannya maka wajib dikenakan kafarah. Ini berdasarkan
firman Allah S.W.T dalam surah al-Nahl ayat 91:

ﹶ ﻻ ﻭ ﹾ ﺍﻮ` ﻀﹸ ﻘﻨ ﺗ ﹶ ﻥﺎ ﻤ`ﻳَ ﻷﺍ ﺪ` ﻌ ﺑ ﺎ ﻫ ﺪﻴ ﻛ` ﻮ ﺗ

19
Bermaksud:

“Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah
meneguhkannya”.


ii. al-Yamīn al-Lagha

al-Yamīn al-Lagha adalah jenis sumpah sia-sia yang mana orang yang melafazkan
sumpah tersebut tidak berniat untuk bersumpah. Ianya juga boleh ditakrifkan sebagai
sumpah terhadap sesuatu yang tidak disangkakan menepati ianya bersumpah
sebagaimana ia bersumpah akan tetapi ternyata tidak tepat atau dalam erti kata lain
sumpah yang dimaksudkan dengan sesuatu tetapi lidah menyebut perkataan lain.

Para fuqaha berpendapat bahawa sumpah jenis ini tidak dikenakan kafarat
kepada sesiapa yang melanggarnya. Ia boleh diambil kira sebagai sumpah yang tidak
mempunyai kesan hukum ke atasnya. Namun demikian menurut mazhab Shafie
berpendapat sumpah lagha yang berhubung dengan haq orang lain seperti talak dan
Ila’ maka ianya tetap sah. (Al-Syarbini.1994)


iii. al-Yamīn al-Ghumus

al-Yamīn al-Ghumus ialah sumpah bohong yang merendahkan hak-hak atau bertujuan
membuat dosa dan khianat serta ia tergolong di antara dosa-dosa besar. Ghumus itu
bermaksud menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. (Syed Sabiq. 1985)

Mengikut pendapat mazhab Shafie diwajibkan juga kafarat kepada sumpah
bohong ini. Ini adalah kerana sumpah ghumus adalah termasuk di dalam sumpah al-
munaqidah. Manakala mazhab Maliki berpendapat tidak boleh dibayar kafarat kepada
yang melanggar sumpah ghumus kerana keberanian untuk berdusta dengan
menggunakan nama Allah S.W.T. tidak wajar dihukum dengan kafarat , bagi mereka
20
yang sumpah berbohong ini maka kesalahan itu sudah cukup dibalas dengan neraka.
(Dr. Abd. Qadir Abu Faris. 1988)


- al-Yamīn Di Dalam Mahkamah (al-Yamīn al-Qadhaiyyah)

Manakala al-yamīn al-Qadhaiyyah adalah semata-mata untuk menguatkan
pendakwaan bagi pihak yang bertelingkah seterusnya menyelesaikan pertikaian antara
pihak-pihak yang terbabit. al-Yamīn al-Qadhaiyyah berfungsi untuk mensabitkan atau
menafikan sesuatu dakwaan ke atas seseorang dan ia bergantung kepada niat orang
yang mengarahnya iaitu Hakim. al-Yamīn al-Qadhaiyyah tidak menerima tauriyyah
sepertimana yang berlaku dalam al-yamīn di luar mahkamah melainkan di hadapan
hakim yang zalim. Menurut kitab-kitab fiqh, al-yamīn yang dilaksanakan dalam
sesuatu penghakiman terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Yamīn al-Mudda’a ‘alaih,
Yamīn al-Mudda’i dan Yamīn al-Syahid.


i. Yamīn al-Mudda’a alaih

Yamīn al-Mudda’a alaih ialah sumpah yang dilafazkan oleh yang kena dakwa atas
arahan hakim merujuk kepada permohonan yang mendakwa bagi menguatkan
jawapan terhadap dakwaan. Ia juga dikenali sebagai Yamīn al-Asliyyah, Yamīn al-
Dafī’ah dan Yamīn Al-Rafī’ah. Ulamak Hanafiyyah juga menamakan sebagai sumpah
wajib (Yamīn al-Wajibah). Para ulamak bersepakat terhadap perlaksanaan sumpah
jenis ini dan menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yamīn tidak akan berlaku
melainkan yamīn jenis ini (beliau menolak yamīn al-Syahid dan yamīn al-Mudda’i).
(Ibn Qayyim al-Jauziyyah. 1995)

Yamīn Dafi’ah kerana ia boleh menolak dakwaan mudda’i dalam mensabitkan
dakwaannya. Ia juga dinamakan sebagai Yamīn al-Rafi’ah kerana ia mengangkat akan
pertikaian dan menggugurkan dakwaan. Dinamakan Yamīn al-asliyyah kerana ia yang
dimaksudkan ketika diitlaq dan kebanyakkan nas-nas yang datang mengenai yamīn
21
itu. Apabila disebut yamīn tanpa qaid maka spontan dapat difahamkan Yamīn al-
Mudda’a alaih dan ia yang dimaksudkan oleh hadith sabagai wasilah pembuktian.
(Dr. Muhammad Mustafa al-Zuhaili. 1982)

ii. Yamīn al-Mudda’i

Seperti yang telah dinyatakan di atas, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya hanya
menerima Yamīn al-Mudda’a alaih (sumpah yang didakwa) dan menolak selain
daripada itu. Namun jumhur yang terdiri daripada Maliki, Shafie, Hanbali dan lain-
lain menerima pakai yamīn al-Mudda’i. Menurut para ulamak yang menerima Yamīn
al-Mudda’i, ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Yamīn al-Jalibah, Yamīn al-
Tuhmah dan Yamīn al-Istizhar.

a. Yamīn al-Jalibah

Yamīn al-Jalibah ialah sumpah yang dilaksanakan oleh al-mudda’i untuk
mensabitkan hak-haknya. Sebab-sebab yang memerlukan sumpah ini adakala ianya
keterangan seorang saksi sahaja iaitu sumpah bersama seorang saksi (al-yamīn ma’a
al-Syahid) adakalanya kerana nukul al-mudda’a alaih daripada al-Yamīn al-asliyyah
dan dikembalikan kepada al-mudda’i supaya bersumpah atau dinamakan al-yamīn al-
Mardudah atau al-Munqalibah.Adakalanya al-yamīn al-Jalibah digunakan kerana lauth iaitu yamīn al-
Qasamah dalam kes pembunuhan atau kecederaan. Kadangkala ia juga dilaksanakan
kerana Qazaf suami terhadap isterinya iaitu dikenali sebagai al-Yamīn al-Li’an dan
adakalanya amanah kerana setiap orang yang diberi amanah dan mendakwa telah
memulangkan barang tersebut kepada tuannya. Maka dibenarkan dakwaannya dengan
bersumpah kecuali pemegang barang gadai, penyewa dan peminjam tidak dibenarkan
dakwaan mereka melainkan jika ada bayyinah.
22
b. al-Yamīn al-Tuhmah

Iaitu sumpah yang diarah oleh Hakim kepada orang yang mendakwa bertujuan untuk
menolak dakwaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Sumpah ini diterima
pakai oleh mazhab Maliki dan Zaidiyyah.


c. Yamīn al-Istizhar

yamīn al-Istizhar merupakan bentuk yamīn yang paling kerap digunakan dalam
menyelesaikan sesuatu pertikaian di Mahkamah-Mahkamah Syariah. Yamīn al-
Istizhar juga disebut sebagai Yamīn al-Istithaq dan ulamak Maliki menamakannya
sebagai Yamīn al-Istibra’ iaitu sumpah yang dilakukan oleh orang yang mendakwa
atas permintaan hakim untuk menolak tohmah terhadapnya selepas ia mengemukakan
dalil dan keterangan yang diperlukan dalam dakwaan. Ia merupakan penyempurnaan
dalil atau keterangan seperti kesaksian dan hasil daripada itu sabitlah dakwaan di sisi
hakim.

Pada lazimnya Yamīn al-Istizhar ini dilaksanakan bagi tuntutan yang
berhubung dengan hak ke atas orang yang ghaib atau mati. Yamīn al-Istizhar di
laksanakan untuk mengelakkan tohmahan atau dengan kata lain untuk mengukuhkan
lagi keputusan yang telah dibuat oleh hakim sekalipun setelah hakim berpuashati
dengan keterangan plaintif dan terdapat dua saksi. (Dr. Mahmud Saedon A. Othman.
1990)

Sumpah ini juga adalah adalah bertujuan bagi mendapatkan hak dengan cara
yang lebih baik dan untuk memperjelaskan perkara yang hak, kerana itulah ia
dinamakan sebagai yamīn istizhar, seperti juga dinamakan yamīn al-istihqaq dalam
kes pemulangan barang gadaian. Dalam yamīn al-istihqaq apabila ia mendakwa
berhak kepada barang yang dijual di samping membuktikannya dengan bayyinah
maka ia akan bersumpah bahawa ia tidak menerima haknya, tidak sedikitpun darinya,
tidak pernah menghiwalahkannya, tidak menggugurkannya dan tidak gugur ia dari
simati itu.
23
Ibnu Qayim menyokong pemakaian sumpah ini dan berpendapat bahawa ianya
dekat dengan kaedah syarak terutama di dalam keadaan tohmah. Sesungguhnya
Saidina Ali r.a pernah meminta orang yang menuntut bersumpah walaupun terdapat
dua saksi lelaki. Qadhi Syuraih pula meminta seorang lelaki supaya bersumpah
beserta keterangan dan bukti. (Ibn Qayyim. 1995)


- Bilakah dituntut Yamīn al-Istizhar

Walaupun para fuqaha’ bersependapat tidak boleh diarah mudda’i bersumpah apabila
ia berjaya mengemukakan keterangan, tetapi mereka mengharuskan dituntut yamīn
daripada mudda’i dalam beberapa yang tertentu. Menurut ulamak Hanafi Yamīn al-
Istizhar wajib dilaksanakan dalam kes dakwaan yang melibat orang yang telah mati
sekalipun ia tidak dituntut sedemikian oleh mudda’a alaih. Namun dalam lima kes
yang lain menurut Abu Hanifah dan Muhamad perlu dilaksanakan yamīn sekiranya
terdapat permintaan dari pihak mudda’a alaih. Lima kes yang dimaksudkan itu ialah:

i. Ketika berhak ke atas benda yang diakadkan. Apabila mudda’i telah
membuktikan haknya ke atas sesuatu harta maka hendaklah ia bersumpah
bahawa ia tidak menjual atau memilikkan harta tersebut kepada mudda’a
alaih.

ii. Dalam kes Shuf’ah hendaklah bersumpah bahawa ia menuntut dan Syuf’ah
itu seelok-eloknya apabila sahaja ia mengetahui tentang hal itu serta sekali-
kali ia tidak membatalnya.

iii. Dalam kes nafkah bagi suami yang ghaib yang mana isteri bersumpah
bahwa suaminya tidak pernah menceraikannya dan tidak pernah
meninggalkan nafkah kepadanya.

iv. Dalam kes memulangkan barangan yang ada kecacatan, bahawa pembeli
bersumpah bahawa ia tidak redha dengan kecacatan yang ada pada barang
tersebut.
24
v. Dalam kes khiyar al-bulugh bagi wanita yang gadis, ia memilih perceraian
serta merta.

Menurut mazhab Maliki, yamīn hendaklah diarahkan dalam kes yang berkaitan
dengan kes nafkah isteri, dakwaan ke atas mereka yang ghaib, anak yatim, waqaf,
orang-orang miskin, semua jenis kebajikan, ke atas baitul mal, keatas mereka yang
berhak ke atas sesuatu samada haiwan atau lainnya. Mudda’i juga akan bersumpah
apabila dua orang saksi memberi keterangan ke atas tulisan orang yang berhutang
pada kesaksian dengar cakap (tasamu’ dan istifadhah) dan keterngan keatas yang
berhutang yang tidak ketahui keadaan kepapaannya. (Salleh Ahmad. 2003)

Menurut mazhab Shafie pula Yamīn al-istizhar perlu diarah tanpa permintaan
dalam kes dakwaan ke atas orang yang telah meninggal dunia, yang ghaib, kanak-
kanak, al-mahjur, al-safih, al-majnun dan orang sempurna akalnya. Yamīn al-istizhar
sepertimana yang diarah di samping dua orang saksi, diarahkan juga bersama seorang
saksi dan sumpah yang mendakwa. Mazhab Hanbali berpendapat Yamīn al-Istizhar ini
diharuskan apabila ada keterangan ke atas orang yang ghaib atau yang bersembunyi
dalam negeri atau orang yang meninggal dunia atau kanak-kana atau orang gila.
(Wahbah Zuhaili. 1997)


iii. Yamīn al-Shahid

Yamīn al-Shahid akan dilaksanakan oleh saksi sebelum sesuatu kesaksian dibuat.
Sumpah ini bertujuan memberi kebenaran atas kepercayaan. Pada Masa ini al-yamīn
jenis ini menjadi ganti kepada tazkiah kepada saksi dan ia diharuskan menurut
pendapat Maliki, Zaidiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Abu Laili. Yamīn al-Shahid
dilaksanakan disebabkan kefasadan yang amat ketara dan kelemahan agama umat
masa ini. Namun begitu Jumhur ulamak menolak Yamīn al-Shahid. (Zuhaili, Wahbah.
1997)25
HUKUM AL-YAMĪN

Yang dimaksudkan hukum al-yamīn ialah kesan sumpah setelah ia dilaksanakan di
hadapan Hakim.

i. Hukum Yamīn al-Mudda’i

Menurut Jumhur Ulamak, apabila mudda’i melafazkan sumpah maka sabitlah hak
baginya sekalipun sumpah berserta seorang saksi menurut pendapat yang paling sahih
bagi Shafie dan pendapat yang muktamad bagi Maliki. Namun menurut Ulamak
Hanafi, al-yamīn tidak berlaku melainkan bagi pihak mudda’a alaih.
(
Yusri al-Sayyid
Muhammad. 2000)ii. Hukum Yamīn Al-Mudda’a Alaih

Para ulamak bersepakat mengenai kesan sumpah mudda’a alaih iaitu menamatkan
perselisihan dan menggugurkan dakwaan keatasnya. Namun pengguguran dakwaan
tersebut adalah bersifat sementara menurut jumhur selain dari Malikiyyah sehinggalah
mudda’i membawa keterangan. (Al-Kasani. 1998. & Ibn Rushd. 1996)


iii. Hukum Yamīn al-Istizhar

Yamīn al-Istizhar tidak menjadi sebagai asas pembuktian, ia hanya berfungsi bagi
menambah kekuatan dan ketenangan serta menguatkan keputusan hakim yang dibuat
oleh Hakim beserta dengan bukti-bukti lain yang telah dikemukakan kepadanya.
Lagipun Hakim yang mengarahkan Yamīn al-Istizharsupaya selamat dalam
penghakiman atau lebih selamat tentang bukti-bukti yang dahulu dalam pendakwaan
dan supaya orang yang bersumpah dipertanggung jawabkan sebahagian keputusan
hakim di samping menjadi rakan dalam pembuktian. Hakim dinasihatkan
26
menggunakannya sebagai langkah berhati-hati sebelum menjatuhkan hukuman atau
membuat keputusan.


YAMĪN AL-MUDDA’I DAN SEORANG SAKSI

Sebenarnya para ulamak berselisih bagi penghukuman dibuat berdasarkan sumpah dan
seorang saksi. Menurut jumhur fuqaha’ terdiri imam Malik, Shafie, Ahmad. Daud al-
Zahiri, Abu Thaur menyatakan bahawa hakim boleh mensabitkan kes dan membuat
keputusan berdasarkan keterangan seorang saksi dan sumpah mudda’i dalam kes-kes
yang berkaitan dengan harta. Hanafiyyah, sahabat-sahabatnya, al-Auza’i, Sya’bi,
Jumhur Ulamak Iraq dan sebahagian Malikiyyah berpendapat, Hakim tidak boleh
membuat keputusan berdasarkan sumpah dan seorang saksi.( al-Kasani. 1998)

Para ulamak Hanafi berhujjah berdasarkan kepada hadith yang telah
diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi:
ﺮﻜﻧﺃ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﻟﺍﻭ ﻲﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ

Hadith ini memisahkan di antara bayyinah dan al-yamīn, ia menunjukkan
darjat bayyinah dan al-yamīn adalah berkedudukan berbeza-beza. Sekiranya al-yamīn
dibenarkan kepada pihak mudda’i atau dengan kata lain kedudukan muda’a alaih dan
mudda’i adalah sama taraf sudah tentu hadith akan menyebut:


ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﻭ ﻲﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ

Namun hujah Hanafi ini ditolak kerana bayyinah berada di pihak mudda’i
kerana mereka berada di pihak yang lemah dan mereka perlu mendatangkan bayyinah
untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Sebaliknya al-yamīn merupakan hujah yang
lemah berbanding dengan bayyinah namun ia berada di pihak yang kuat iaitu mudda’a
27
alaih dan memadai bagi mudda’a alaih menggunakan hujah yang lemah untuk
menolak dakwaan yang lontarkan kepada mereka.

Para jumhur berpendapat harus dijatuhkan hukuman berdasarkan sumpah di
pihak al-Mudda’i dan seorang saksi – pendapat yang rajih - berdasarkan kepada:

ﻝﻮﺳﺭ ﻥﺃ ﺪﻫﺎﺷﻭ ﲔﻤﻴﺑ ﻰﻀﻗ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﷲﺍ
Bermaksud:

“Sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah membuat penghukuman
berdasarkan yamīn al-mudda’i dan seorang saksi (Muslim)

Adapun kes-kes yang boleh dihukumkan dengan sumpah al-mudda’i dan
seorang saksi melibatkan kes-kes mal dan yang ada kaitan dengannya sahaja,
sementara kes hudud tidak diharuskan sama sekali. Hukum telah disepakati oleh para
ulamak tetapi dalam kes-kes lain dari mal dan hudud seperti qisas, hak-hak badan dan
lain-lain, jumhur ulamak terdiri daripada Malikiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilah
bersependapat tidak harus dihukum berdasarkan sumpah pendakwa dan seorang saksi
sahaja.

SYARAT-SYARAT PERLAKSANAAN AL-YAMĪN

al-Yamīn yang dilaksanakan tidak akan diambil kira sekiranya tidak menepati syarat-
syarat yang telah ditetapkan. Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili, syarat-syarat al- Yamīn
al-Qadhaiyyah yang disepakati di kalangan ulamak adalah seperti berikut:

i. Hendaklah yang bersumpah itu seorang yang mukallaf dan melakukan sumpah
dengan redha bukan dalam paksaan. Oleh itu sumpah yang dilakukan oleh orang
bodoh, dipaksa, kanak-kanak dan orang yang tidur adalah tidak diambil kira. Sabda
Rasulullah SAW:

28
 ﺭ ﻦﻋ ﻢﻠﻘﻟﺍ ﻊﻓ ﺔﺛﻼﺛ : ﺼﻟﺍ ﻦﻋﻭ ﻆﻘﻴﺘﺴﻳ ﱴﺣ ﻢﺋﺎﻨﻟﺍ ﻦﻋ ﱯ ﱴﺣ ﻢﻠﺘﳛ ﱴﺣ ﻥﻮﻨﺍ ﻦﻋﻭ
ﻞﹶ ﻘ ﻌ ﻳ (
Bermaksud:

“Tidak dikira dosa bagi tiga golongan iaitu mereka yang tidur
sehingga ia bangun, dan kanak-kanak sehinggalah ia baligh dan
orang yang gila sehingga kembali siuman”. (Abu Daud. T.t)


ii. Hendaklah mudda’a alaih menafikan tuduhan yang dilemparkan oleh mudda’i
terhadapnya. Sekiranya mudda’a alaih mengaku atau mudda’i cukup keterangan maka
sumpah tidak diperlukan. Menurut jumhur sumpah yang dikenakan apabila menuntut
gagal membawa keterangan atau tidak mempunyai keterangan yang kukuh. Jika yang
menuntut mempunyai keterangan yang kuat maka tidak sah memintanya bersumpah.
iii. Hendaklah pihak mudda’i memohon kepada hakim supaya lawannya bersumpah
dan hakim hendaklah mengarah pihak mudda’a alaih bersumpah. Sekiranya mudda’i
tidak meminta mudda’a alaih bersumpah maka hakim tidak berkuasa untuk berbuat
demikian.

iv. Hendaklah al-yamīn bersifat syakhsiyyah iaitu dibuat secara langsung untuk
dirinya. al-Yamīn tidak boleh dibuat untuk pihak lain kerana ia berkait rapat dengan
tanggungan orang yang bersumpah dan agamanya. Oleh itu wakil atau wali tidak
boleh sama sekali melaksanakan sumpah dan hendaklah ditangguh sehinga ia baligh.

v. Kes yang dilaksanakan sumpah hendaklah tidak ada kaitan dengan hak Allah
S.W.T semata-mata seperti hudud atau qisas. Para ulamak bersepakat menyatakan hak
Allah S.W.T semata-mata tidak boleh dilaksanakan sumpah.

vi. Hendaklah sumpah mengenai hak-hak yang harus diiqrarkan. Maka semua hak-
hak yang padanya dibolehkan membuat pengakuan, maka bolehlah mudda’a alaih
yang mengingkari dakwaan ke atasnya melafazkan sumpah. Oleh yang demikian,
29
wakil, wasi dan qayyim (mereka yang dilantik oleh mahkamah menjaga harta anak-
anak yatim) tidak boleh bersumpah bagi pihak lain kerana tidak sah iqrar mereka yang
melibatkan orang lain.

vii. Hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah S.W.T atau sifat-
sifat-Nya.


KONSEP HAK DAN JENIS-JENIS HAK YANG BOLEH DILAKSANAKAN
AL-YAMĪN

Konsep Hak

Dari segi bahasa hak memberi beberapa makna, ini kerana di dalam al-Qur’an hak
membawa beberapa maksud yang berbeza antaranya ketetapan, kewajipan dan
teserlah dan sebagainya. Dari segi istilah pula, terdapat beberapa definisi yang
diketengahkan oleh para ulamak, namun takrif tepat ialah seperti yang telah
dinyatakan oleh Syeikh Mustafa al-Zarqa’ iaitu hak membawa maksud:

ﺧﺍ ﺎﻔﺒﻠﻜﺗ ﻭﺃ ﹰ ﺔﻄﻠﺳ ﻉﺮﺸﻟﺍ ﻪﺑ ﻪﺑ ﺭﺮﻘﻳ ﺹﺎﺼﺘ
“Pengkhususan terhadap seseorang yang diperakukan oleh syara’ samada penguasaan
terhadap sesuatu atau dipetanggungjawab keatas sesuatu”.

Takrif yang telah dinyatakan oleh Syeikh Mustafa al-Zarqa’ lebih tepat dan
bersesuaian dalam semua keadaan samada ia berkaitan dengak hak-hak keagamaan
seperti hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh seseorang hamba yang terdiri dari
solat, puasa dan sebagainya.. Selain itu juga takrif ini ada kaitan dengan hak-hak
peradaban seperti hak ketaatan yang perlu dilaksanakan oleh seorang anak terhadap
ibubapa, isteri terhadap suaminya, hak-hak kenegaraan seperti mentaati kepada
pemerintah dan tanggungjawab pemerintah terhapa rakyat. Takrif ini juga menyentuh
hak terhadap hak-hak berkaitan dengan harta seperti nafkah dan hak-hak yang bukan
harta seperti kuasa terhadap diri sendiri atau terhadap mereka di bawah jagaannya.
30
Pembahagian Hak

Pembahagian hak in dilihat dari dua sudut iaitu Sahib al-Haq dan Mahal al-
Haq.

i. Sahib al-Haq (Pemilik Hak)

Sahib al-Haq boleh dikatakan sebagai mereka yang mempunyai kuasa dan
dipertanggung jawab terhadap sesuatu hak. Misalnya agama, ia merupakan hak milik
mutlak Allah SWT, tidak ada sesiapa berhak untuk mengubahnya dan harta
merupakan hak milik manusia dan diberi hak untuk mereka mentadbir serta
menguruskannya. Pembahagian hak berdasarkan sahib al-haq terbahagi kepada tiga
bahagian iaitu hak Allah, hak insan dan hak mushtarak (tergabung antara hak Allah
dan hak insan).

- Hak Allah SWT

Perlaksanaan hak Allah SWT adalah semata-mata bertujuan mendekatkan diri kepada-
Nya iaitu dengan cara membesarkanNya, menegakkan syiar agamanya atau
melaksanakan sesuatu yang boleh memberi manafaat kepada umum tanpa
dikhususkan kepada individu-indivudu tertentu. Hak ini disandarkan kepada Allah
SWT bertujuan mengagongkan-Nya dan menfaatnya adalah menyeluruh iaitu hak
untuk mesyarakat. Contoh-contoh hak allah SWT adalah seperti berikut:

a. Ibadat yang pelabagi bentuk seperti solat, puasa, haji, zakat, jihad, menyeru
kepada kebaikan dan menegah kemungkaran, nazar, sumpah, menyebut nama
Allah sewaktu menyembelih dan seumpamanya.

b. Mencegah segala bentuk jenayah iatu melaksanakan hukuman hudud seperti
had zina, had qazaf, had mencuri, had pemberontakan dan had meminum arak.
Selain itu juga melaksanakan takzir bagi kes-kes jenayah yang pelbagai bentuk
juga dikira sebagai melaksanakan hak Allah SWT.

31
Perlaksanaan hak-hak Allah SWT tidak boleh digugurkan dengn mendapat
kemaafan atau perdamaian atau pengguguran dan hak-haka Allah SWT boleh diubah.
Hukuman had mencuri tidak boleh digugur sekalipun mendapat kemaafan daru
pemilik harta yang dicuri atau mendapat keredhaan dari pemiliknya apabila kes
tersebut telah sampai kepengetahuan hakim. Begitu haz zina tidak boleh digugurkan
dengan mendapat kemaafat dari suami atau walinya. Hak-hak Allah SWT tidak boleh
diwarisi melainkan diwasiat untuk berbuat demikian seperti ibadat haji dan ahli
keluarga tidak akan mewarisi hukuman disebabkan jenayah yang dilakukan oleh ahli
waris mereka. Sekiranya pelanggaran terhadap hak allah SWT berlaku secara berulang
kali maka hukuman hanya akan dijatuhkan sekali sahaja atau dinamakan sebagai
tadakhul. Misalnya seseorang itu berzina atau mencuri secara berulangkali maka
hukuman hanya akan dijatuhkan sekali.


- Hak Insan (Hak Al-Ibad)

Hak Insan ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia samada ia
berkaitan dengan hak umum seperti menjaga kesihatan, anak-anak, harta, memastika
keamanan dan membenteraskan segala bentuk permusuhan. Hak insan juga bertujuan
untuk menjaga hak individu tertentu seperti menjaga hak milik pemilik sesuatu
barang, hak peniaga terhadap nilai barangan yang dijual, hak pembeli terhadap barang
yang dibeli, hak seseorang mendapat ganti rugi barang yang rosak, hak mendapat
balik barang yang dirampas dengan cara tidak syarie, hak isteri mendapat nafkah dari
suaminya, hak ibu untuk menjaga anaknya dan lain-lain lagi.

Sekiranya berlaku pelanggaran terhadap hak ini, pemilik hak berhak untuk
menggurkan tuntutan terhahadp mereka yang mengambil haknya, berhak untuk
memaafkan dan melepaskan dari dipersoalkan terhadap pelanggaran haknya,
sekalipun telah sampai ke pihak hakim serta ia juga boleh diwarisi sekalipun tidak
diwasiatkan untuk berbuat sedemikian. Hukuman terhadap hak insan menerima
tadakhul iaitu hukuman akan dijatuhkan secara berulangkali sekiranya perlanggarn
terhadap hak insan dilakukan secara berulangkali.

32
- Hak Mushtarak .

Yang dimaksudkan dengan hak mushtarak ialah terdapat gabungan dua hak
sekaligus iaitu hak Allah dan hak insan.. Contohnya:

a. Tempoh iddah talak, terdapat padanya dua hak iaitu hak Allah SWT kerana
menjaga keturunan dari bercampur baur dan terdapat juga hak insan iaitu
menjaga nasab keturunan anak-anaknya. Namun dalam hal ini hal Allah lebih
kuat berbanding hak insan kearan menjaga nasan keturunan dari bercampur
merupakan kemaslahatan kepada umum yang menjadi ciri utama kepada hak
Allah SWT. Maka dari segi hukum perlaksanaanya perlu menurut hak-hak
Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam hak-hak Allah SWT.

b. Hak qisas merupakan hak untuk waris pihak yang dibunuh. Dalam kes ini juga
terkumpul dua hak sekaligus iaitu hak Allah SWT kerana membersihkan
dalam masyarakat daripada jenayah bunuh membunuh. Dalam waktu yang
sama terdapat hak insan iaitu menyembuhkan perasaan marah dan dendam
waris simati. Untuk menhapus perasaan tersebut dilaksanakan hukuman bunuh
balas terhadap pembunuh. Dalam hal ini hak insan lebih kuat berbanding hak
Allah SWT kerana perlaksanaan qisas bertujuan hak kesamarataan terhadap
kesalaha yang dilakukan dilakukan oleh penjenayah. Maka dari segi hukum
perlaksanaanya perlu menurut hak-hak Allah SWT seperti yang dijelaskan
dalam hak-hak Allah SWT. Firman Allah SWT:

ﺎ ﻨ` ﺒ ﺘﹶ ﻛ ﻭ ` ﻢﹺ ﻬ` ﻴﹶ ﻠ ﻋ ﺎ ﻬﻴ ﻓ ﱠ ﻥﹶ ﺃ ﺲﹾ ﻔ` ﻨﻟﺍ ﹺ ﺲﹾ ﻔ` ﻨﻟﺎﹺ ﺑ ﻦ` ﻴ ﻌﹾ ﻟﺍ ﻭ ﹺ ﻦ` ﻴ ﻌﹾ ﻟﺎﹺ ﺑ ﻒﻧَ ﻷﺍ ﻭ ﻒﻧَ ﻷﺎﹺ ﺑ ﹶ ﻥﹸ ﺫُ ﻷﺍ ﻭ ﻥﹸ ﺫُ ﻷﺎﹺ ﺑ
` ﻦ` ﺴﻟﺍ ﻭ ` ﻦ` ﺴﻟﺎﹺ ﺑ ﺡﻭ` ﺮ` ﺠﹾ ﻟﺍ ﻭ ` ﺹﺎ ﺼ ﻗ

Bermaksud:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)
bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung
33
dengan hidung, telingan dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-
luka pun ada qisasnya”. (al-Qur’an. Al-Maidah 5: 45)

ii. Mahal al-Haq.

Iaitu sesuatu yang dikaitkan dengan hak samada ia berbentuk kebendaan atau
tanggung jawab atau hukuman. Mahal al-Haq terbahagi kepada tiga bahagian iaitu
Hak Mali dan Hak Ghair Mali, Hak Syakhsi dan Hak ’Aini serta Hak Mujarrad dan
Hak Ghair Mujarrad

a. Hak Mali dan Hak Ghair Mali
- Hak Mali ialah hak-hak yang berkaitan dengan harta dan manfaat yang terdapat
pada harta tersebut seperti hak peniaga terhadap harga atau nilai barang yang
dijual, hak pembeli terhadap barang yang dibeli, hak syuf’ah, hak khiar atau
membuat pilihan, hak penyewa terhadap barang yang disewa dan seumpamanya.

- Hak Ghair Mali iaitu hak-hak yang tidak ada kaitan dengan harta seperti hak
qisas, hak kebebasan, hak isteri meminta perceraian dalam kes suami tidak
memberi nafkah atau terdapat kecacatan dan aib pada pasangan atau suami
dipenjarakan, hak penjagaan anak-anak, hak keatas diri, hak-hak berkaitan dengan
politik dan sebagainya.

b. Hak Syakhsi dan Hak ’Aini
- Hak Syakhsi ialah hak yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang keatas orang
lain samada ia melibatkan hak yang perlu dilaksanakan seperti hak peniaga
terhadap penyerahan harga atau nilai barangan dan hak pembeli terhadap barangan
yang dijual, hak insan terhadap hutang dan mengganti barang yang rosak dan
mengambali barang yang dirampas dan hak perlaksanaan nafkah oleh suami atau
bapa terhadap isteri dan anak-anak. Hak Syakhsi juga melibat perkara yang ditegah
seperti hak al- maudi’ (penyimpan) keatas al-wadi’(penjaga barangan yang
disimpan) untuk tidak menggunakan barangan yang disimpan. Hak Syakhsi terdpat
tiga unsur iaitu pemilik hak, hak yang dimiliki dan pihak yang
dipertanggungjawab terhadap hak tersebut.
34
- Hak ’Aini pula hak yang diktiraf oleh syarak kepada seseorang keatas sesuatu
perkara yang bersifat ain atau dapat dilihat. Misalnya hak pemilikan, pemilik
berhak dan berkuasa untuk menggunakan barangan yang menjadi miliknya itu dan
ia berhak untuk melaburkan dan menggunakan menurut kehendaknya seperti
wang, tanah, saham dan seumpamanya. Hak ’Aini hanya terdapat dua unsur iaitu
pemilik hak dan hak yang dimiliki.

c. Hak Mujarrad dan Hak Ghair Mujarrad
- Hak Mujarrad bermakna apa yang tidak meninggalkan kesan sekalipun dengan
penarikan tuntutan atau dakwaan (tanazul) samada dengan perdamaian atau
pelepasan bahkan kekal mahal al- haq keatas mukallaf. Misalnya hak hutang,
sekiranya pemiutang menarik balik tuntutan hutang, maka yang berhutang kekal
keadaannya sepertimana sebelum berlakunya penarikan tersebut.

- Hak Ghair Mujarrad ialah sesuatu yang memberi kesan disebabkan penarikan
atau pengunduran (tanazul) dari hak seperti hak qisas kerana ia berkaitan dengan
leher dan darah pembunuh. Penarikan dakwaan memberi kesan yang membawa
kepada perubahan hukum iaitu asalnya dihalalkan darah pembunuh kepada
sebaliknya disebabkan kemaafan dari keluarga simati. Contoh lain pula, seorang
perempuan yang bersuami diharamkan berkahwin dengan lelaki lain sekiranya ia
masih lagi diikat dengan akad perkahwinan yang sah. Sekiranya berlaku penarikan
atau tanazul dari hak seperti suaminya telah menceraikannya, maka ia memberi
kesan kepada hukum yang sebelumnya. Tanazul menyebabkan perempuan
tersebut berhak berkahwin dengan mana-mana lelaki. (Zuhaili.1989)


- Jenis-Jenis Hak Yang Boleh Dilaksanakan Al-Yamīn

Jenis-jenis hak dalam perlaksanaan sumpah dapat dibahagikan kepada tiga bahagian
iaitu hak-hak yang bersepakat para ulamak dalam pengharusan melaksanakan al-
yamīn padanya, hak-hak yang bersepakat para ulamak ketidak harusan melaksanakan
al-yamīn padanya dan hak-hak yang berselisih di kalangan ulamak sama ada diharus
atau sebaliknya melaksanakan al-yamīn padanya .
35
Dalam kes-kes mengenai hak Allah S.W.T semata-mata terutamanya dalam
kes hudud seperti zina, tuduh melakukan zina, minum arak dan lain-lain serta kes-kes
yang melibatkan ibadat seperti solat, puasa, haji dan sedekah para fuqaha’ telah
berspakat tidak dilaksanakan sumpah dalam kes-kes tersebut. Ini adalah kerana kes
hudud menjadi gugur atau ditolak dengan disebabkan ada kesamaran (shubhah)
manakala dalam kes ibadat pula ia merupakan hubungan hamba dengan tuhannya.
Akan tetapi dalam kes hudud dan kes-kes lain yang bersangkut dengan hak harta
manusia seperti curi maka diharuskan bersumpah.

Dalam kes-kes yang berkaitan dengan mal, para fuqaha’ telah bersepakat
mengatakan bahawa harus bersumpah padanya. Dalam kes ini mudda’a alaih
dikehendaki bersumpah samada untuk mensabitkan atau menafikan. Kenyataan ini
adalah berdasarkan firman Allah S.W.T dalam surah Ali Imran ayat 57:

ﱠ ﻥﹺ ﺇ ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﺘ` ﺸﻳ ﹶ ﻥﻭ` ﺮ ﺪ` ﻬ ﻌﹺ ﺑ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹺ ﻬﹺ ﻧﺎ ﻤ`ﻳﹶ ﺃ ﻭ ﺎ ﻨ ﻤﹶ ﺛ ﹰ ﻼﻴ ﻠﹶ ﻗ ﻚ ﺌـﹶ ﻟ` ﻭﹸ ﺃ ﹶ ﻻ ﻕﹶ ﻼ ﺧ ` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﻲ ﻓ ﺓ ﺮ ﺧﻵﺍ ﹶ ﻻ ﻭ
` ﻢ` ﻬ` ﻤﱢ ﻠﹶ ﻜ`ﻳ ` ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ` ﺮﹸ ﻈﻨﻳ ` ﻢﹺ ﻬ` ﻴﹶ ﻟﹺ ﺇ ﻡ` ﻮﻳ ﺔ ﻣﺎ ﻴ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹶ ﻻ ﻭ ` ﻢﹺ ﻬﻴﱢ ﻛ ﺰ`ﻳ ` ﻢ` ﻬﹶ ﻟ ﻭ ` ﺏﺍﹶ ﺬ ﻋ ` ﻢﻴ ﻟﹶ ﺃ


Bermaksud:

“Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan
dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli
sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat habuan yang baik
pada hari akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan
mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari
kiamat dan tidak akan membersih mereka (dari dosa) dan mereka
akan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi
sakitnya”.


36
Sabda Rasulullah S.A.W:

" ﻝﺎﻗ ﻢﹼﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﹼﻠﺻ ﱯﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﺿﺭ ﺱﺎﺒﻋ ﻦﺑﺍ ﻦﻋ : ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻲﻄﻌﻳ ﻮﻟ
ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ ، ﻢﻜﻟﺍﻮﻣﺃ ﻝﺎﺟﺭ ﺀﺎﻣﺩ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻰﻋﺩ ﻻ ﻢﻫﺍﻮﻋﺪﺑ ) ﻩﺍﻭﺭ
ﺎﳘﲑﻏﻭ ﻢﻠﺴﻣﻭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ( ﺮﻜﻧﺃ ﻦﻣ ﻰﻠﻋ ﲔﻤﻴﻟﺍﻭ ﻰﻋﺪﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ

Bermaksud:

“Kalaulah manusia diberikan hak (yang dituntutinya) dengan
semata-mata dakwaan mereka nescaya terdapat sebahagian
manusia akan mendakwa kes-kes yang berkaitan dengan darah
dan harta ke atas orang lain, tetapi al-yamīn dikenakan ke atas
mudda’a alaih”.(Muslim)

Namun begitu dalam kes-kes yang melibatkan beberapa masalah kekeluargaan
(ahwal syakhsiyyah) para fuqaha’ telah berselisih pendapat samada boleh diminta
untuk bersumpah atapun sebaliknya.

i. Menurut ulamak mazhab Maliki, al-yamīn hanya tidak harus dilaksanakan
dalam kes nikah sahaja kerana nikah wajib disaksikan dan diistiharkan.

ii. Menurut ulamak Hanafi dan Hanbali, kes-kes yang tidak boleh
dilaksanakan al-yamīn ada tujuh iaitu nikah, talak, nasab, kembali menyetubuhi isteri
dalam kes ila’, memerdekakan hamba, al-wala’ dan istila’. Ulamak Hanbali
menambah satu lagi iaitu al-qawad (bunuh balas). Akan tetapi jika maksud sah
dakwaan kes-kes ini ialah harta, maka mudda’a alaih boleh diminta bersumpah dan
hanya mensabitkan harta tetapi tidak mensabitkan nikah, nasab dan rujuk.

Menurut jumhur yang terdiri dari Shafie, Abu Yusuf, Muhamad Hassan,
Golongan Syiah Imamiyyah, Zaidiyyah dan Ibadiyyah berpendapat arahan bersumpah
37
dalam kes-kes tersebut adalah harus. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada hadith
sebelum ini yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Berdasarkan pengamatan yang telah dibuat, pendapat yang paling rajih ialah
pendapat jumhur iaitu boleh diarah mudda’a alaih bersumpah kerana bersandarkan
kepada nas-nas yang disandarkan adalah kuat dan umum. Maka setiap kes dan hak
yang harus padanya bayyinah dan syahadah, boleh diarah kepadanya bersumpah sama
ada bagi penafian atau pengisbatan.

KAEDAH PERLAKSANAAN AL-YAMĪN DI MAHKAMAH SYARIAH.

i. Susunan Lafaz al-Yamīn

Susunan lafaz al-yamīn hendaklah menepati syarat-syaratnya bagi memastikan
matlamat al-yamīn akan tercapai. Lafaz al-yamīn hendaklah dengan menyebut nama
Allah S.W.T seperti Wallahi, Billahi dan Tallahi ataupun sifat-sifatNya seperti al-
Rahman dan al-Razaq. Menurut Ibnu Abdul al-Bar, tidak harus bersumpah selain dari
menyebut nama Allah S.W.T dan ia merupakan ijma’. (al-San’ani. 1997)

Sepotong hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mana Rasulullah
S.A.W mengetahui yang Saidina Umar r.a bersumpah di atas untanya dengan nama
ayahnya kemudian Rasulullah S.A.W memanggilnya dan bersabda:

ﺖﻤﺼﻴﻟ ﻭﺍ ﷲﺎﺑ ﻒﻠﺤﻴﻠﻓ ﺎﻔﻟﺎﺣ ﻥﺎﻛ ﻦﻤﻓ ﻢﻜﺋﺎﺑﺂﺑ ﺍﻮﻔﻠﲢ ﻥﺃ ﻢﻛﺎﻬﻨﻳ ﷲﺍ ﻥﺇ ﹼﻻﺃ

“Ketahuilah bahawa Allah S.W.T menegah kamu bersumpah dengan datuk nenek
kamu, maka sesiapa di antara kamu yang mahu bersumpah maka bersumpahlah
dengan nama Allah S.W.T atau diam”.

Ibnu Umar mendengar seorang bersumpah “ tidak, demi Kaabah” kemudian berkata
Ibnu Umar “Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda barangsiapa yang
38
bersumpah dengan yang lain dari Allah S.W.T maka sesungguhnya ia telah
melakukan syirik.

Para fuqaha bersependapat tentang tidak sah sumpah yang dilakukan dengan
diberi penambahan atau dihubungkan dengan “insyaAllah” kerana perkataan ini
adalah membatalkan tujuan sumpah. Ini berdasarkan sebuah hadith yang diriwayatkan
oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah S.A.W bersabda dalam hadith yang telah
diriwayatkan oleh Ibn Hibban:

ﻝﺎﻘﻓ ﲔﳝ ﻰﻠﻋ ﻒﻠﺣ ﻦﻣ : ﺚﻨﳛ ﻼﻓ ﷲﺍ ﺀﺎﺷ ﻥﺇ

“Barangsiapa bersumpah kemudian dia berkata insyaAllah, maka tidak dinamakan
pelanggaran sumpah”.

Selain itu juga lafaz al-yamīn hendaklah dipadankan tajuk dakwaan yang
dibuat samada bentuk penafian atau pengisbatan. Oleh itu Hakim perlu memainkan
peranan mereka menyusun lafaz berdasarkan dakwaan atau kes-kes supaya lafaz tidak
terkeluar dari permasalahan yang hendak diselesaikan. Contoh lafaz adalah seperti
berikut: “Dengan nama Allah, sesungguhnya aku tidak pernah berhutang dengan si
pulan”.


ii. Niat Ketika Melaksanakan al-Yamīn

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, sumpah di luar mahkamah adalah tertakluk
kepada niat orang yang bersumpah samada ia bersumpah secara sukarela atau
paksaan. Jika hati seseorang bersumpah berniat lain dari apa yang dilafazkan maka ia
dinamakan sumpah Tauriyyah. Namun niat sumpah di dalam mahkamah ialah
berdasarkan kepada niat orang yang memintanya bersumpah iaitu hakim atau naibnya
dan tidak sah sumpah tauriah di sini. (Al-Nawawi, Imam Abu zakaria Yahya ibn
Sharf. T.t. Raudhah al-Talibin)

39
Walaupun begitu, menurut golongan Shafie dan Hanbali telah menetapkan dua
syarat untuk membolehkan sumpah berdasarkan niat hakim iaitu:

i. Janganlah hakim menuntut sumpah untuk melakukan talak atau membebaskan
hamba.

ii. Janganlah hakim berlaku zalim atau ceroboh dalam perintah sumpah.

Sekiranya sumpah yang diperintah menyalahi dua syarat di atas, maka harus
bagi yang diperintah melakukan tauriyyah. Sumpah dalam keadaan ini dikategorikan
sebagai “al-Yamīn Fajirah”. (Dr. Mahmud Saedon A. Othman. 1990)


iii. Bentuk lafaz al-Yamin al-Qadhaiyyah

Menurut jumhur ulamak seseorang yang bersumpah hendaklah menyebut nama Allah
SWT atau nama-nama yang dikhususkan untuk Allah SWT (al-Asma’ al-Husna) atau
dengan sifat-sifatNya seperti al-Qudrah, al-Ilmu, al-Hayah dan sebagainya. Para
ulamak juga bersepakat mengenai pengharusan bersumpah dengan al-Qur’an dan
imam Hanbali menyatakan harus bersumpah dengan kitab-kitab lain yang diturunkan
oleh Allah SWT iaitu Taurat, Injil dan Zabur.

Selain itu juga para ulamak bersepakat menyatakan bagi seseorang yang hendak
melafazkan sumpah perlu melafazkan dengan sungguh tanpa ada sebarang keraguan
terhadap apa yang dilafazkan samada untuk pensabitan hak ataupun penafian tuduhan
seperti menyatakan “Dengan nama Allah aku tidak menjual kereta tersebut atau
Dengan nama Allah aku telahpun menjual kereta tersebut”. (Zuhaili.1997)


TAGHLĪZ AL-YAMĪN

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini, lafaz al-Yamīn al-Qadhaiyyah ialah
bersumpah dengan menyebut nama Allah S.W.T atau sifat-sifat-Nya bagi
40
mengukuhkan penyataan. Namun begitu dalam keadaan tertentu boleh bagi seseorang
hakim memberatkan sumpah atau “Taghlīz al-Yamīn” dengan tujuan untuk
menakutkan orang-orang yang diarahkan bersumpah seterusnya dapat menghindari
dari sumpah palsu. Menurut Ulamak Shafie, taghlīz adalah disunatkan ketika
melaksanakan sumpah. (Ibn al-Sayyid. 1993)

Menurut Jumhur Ulamak Harus dilaksanakan pemberatan sumpah dengan.
Bagi Hanbali dan Zahiri, taghlīz adalah tidak diharuskan melainkan untuk nasrani,
yahudi dan majusi. Menurut Maliki, taghlīz hanya akan dilaksanakan sekiranya
melibatkan harta sejumlah yang sekiranya orang mencurinya akan dipotong tanganya.
Menurut Shafie pula taghlīz hanya akan dapat dilaksanakan sekiranya pertikaian yang
melibatkan harta bernilai nisab zakat. Taghlīz al-Yamīn terbahagi kepada tiga
bahagian iaitu:

a. Taghlīz Dengan Lafaz

Sumpah tidak dibenarkan sama sekali, melainkan dengan menyebut nama-nama atau
sifat-sifat Allah S.W.T. sahaja. Besumpah dengan selain dari nama dan sifat Allah
S.W.T seperti nama malaikat atau rasul adalah ditegah. Sabda Rasulullah S.A.W yang
bermaksud:

“Sesungguhnya Allah S.W.T menegah kamu bersumpah dengan menyebut nenek
moyang kamu, maka sesiapa yang hendak bersumpah maka bersumpahlah dengan
(nama dan sifat) Allah ataupun diam”.

Taghlīz dengan lafaz dilakukan dalam dua bentuk iaitu:

• Secara berulang-ulang. Namun ia hanya dikhususkan untuk kes Qasamah dan juga
li’an, bahkan mengulang-ulang sumpah dalam kes tersebut merupakan wajib.

• Dengan memperbanyakkan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah S.W.T.
Seperti seseorang itu berkata:

41
" ﺎﻣ ﺮﺴﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ ﻦﲪﺮﻟﺍ ،ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ ﺐﻴﻐﻟﺍ ﱂﺎﻋ ،ﻮﻫ ﻪﻟﺇ ﻻ ﻱﺬﻟﺍ ﷲﺍﻭ
ﺔﻴﻧﻼﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻢﻠﻌﻳ "

“Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Mengetahui yang ghaib atau
yang nyata, Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan Maha
Mengetahui segala perkara rahsia dan perkara yang jelas” (Syeikh Sulaiman ibn
Muhammad ibn Umar. 2000)

Imam Shafie ada menyatakan: “Sekiranya sesuatu kes diadukan kepada Hakim
dan beliau meminta bersumpah dengan talak atau pembebasan hamba maka hakim
tersebut layak untuk dipecat kerana ia seorang yang jahil”. Selain itu juga menurut
Imam Shafie sunat bagi Hakim membaca kepada orang yang hendak bersumpah ayat
berikut:
ﱠ ﻥﹺ ﺇ ﻦﻳ ﺬﱠ ﻟﺍ ﹶ ﻥﻭ` ﺮ ﺘ` ﺸﻳ ﺪ` ﻬ ﻌﹺ ﺑ ﻪﹼ ﻠﻟﺍ ` ﻢﹺ ﻬﹺ ﻧﺎ ﻤ`ﻳﹶ ﺃ ﻭ ﺎ ﻨ ﻤﹶ ﺛ ﹰ ﻼﻴ ﻠﹶ ﻗ


Menurut sesetengah ulamak Shafie sumpah dibuat sambil berdiri untuk
menambahkan taghlīz. Ada juga fuqaha yang berpendapat memberatkan sumpah
dengan al-Quran adalah baik. Namun al- Mawardi berkata, diberatkan sumpah dengan
al-Quran adalah harus dan bukannya sunat. Menurut Imam al-Zarkasyi, bentuk lafaz
bagi orang kafir yang bukan dari agama samawi adalah seperti lafaz orang Islam.
Namun lafaz sumpah bagi yahudi adalah “Demi Allah yang telah menurunkan Taurat
keatas Nabi Musa a.s” dan lafaz bagi yang beragama Nasrani pula “Demi Allah yang
telah menurunkan Injil keatas Nabi Isa a.s”. (al-Rafi’i. 1997 dan Ibn Abu Dam. 1987)

Mazhab Syafie berpendapat, digalakkan memberatkan sumpah jika sumpah itu
dilakukan oleh mudda’i iaitu yang terkenal dengan al-Yamīn al-Mardudah atau di
dalam kes keterangannya yang berdasarkan seorang saksi lelaki atau sumpah yang
menuntut. Pemberatan sumpah keatas mudda’a alaihjuga digalakkan walaupun pihak
mudda’i tidak menuntut supaya dikenakan sumpah yang diberatkan seperti di dalam
kes berhubung dengan nikah, cerai, li’an dan qisas.
42
b. Taghlīz Pada Tempat

Menurut Ibn Muflih, taghlīz al-yamīn pada tempat tertentu diharuskan sekiranya
hakim berpendapat ia perlu dilaksanakan. Sesetengah ulamak shafei berpendapat,
taghlīz al-yamīn di tempat-tempat tertentu seperti di mimbar Masjidil Haram, Masjid
Nabawi, Mimbar Masjid, Maqam Ibrahim, Rukn al-Yamani di Mekah dan
seumpamanya adalah disunatkan. Menurut Hanafi pula untuk melakukan taghlīz tidak
perlu berpandukan kepada tempat atau masa. Ini kerana sekiranya hakim ingin
melaksanakan taghlīz dan perlu memilih masa atau tempat yang tertentu akan
melambatkan proses perlaksanaan sumpah itu sendiri dan ia berlawan dengan konsep
syarak mempercepatkan proses keadilan.

Namun sekiranya dilihat pada pendapat para ulamak mengenai tempat untuk
melaksanakan sumpah maka pendapat jumhur adalah lebih rajih iaitu perlu juga
kepada tempat untuk laksanakan taghlīz. Menurut Ibn Abu al-Dam Melaksanakan
taghlīz berpandukan pada tempat yang tertentu merupakan sesuatu yang perlu
dilakukan dan bukan setakat sunat sahaja. Kenyataan ini berpandukan kepada sabda
Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

ﻘﻣ ﺃﻮﺒﺗ ، ﺎﲦﺁ ﻱﱪﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻒﻠﺣ ﻦﻣ ﺭﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﻩﺪﻌ

“Barang siapa yang bersumpah bohong di atas mimbarku ini nescaya nerakalah
tempatnya”c. Taghlīz Dengan Masa

Menurut imam Nawawi Sumpah pada masa-masa tertentu merupakan sesuatu yang
sunat. Kebiasaanya sumpah al-Qadhaiyyah sumpah dilakukan selepas solat asar
terutama pada hari Jumaat, kerana waktu itu diagongkan oleh ahli-ahli ugama.
Golongan Hanabilah berpendapat waktunya selepas asar atau di antara azan dan
iqamah kerana waktu itu diharapkan perkenannya do’a. Walaubagaimana pun, ulamak
43
Hanafi berpendapat untuk mentaghlīzkan sumpah tidak perlu bergantung kepada masa
dan tempat tertentu.

Pendapat jumhur bersandarkan kepada sabda rasulullah S.A.W dalam sebuah
hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu
Hurairah:

" ﻻﻭ ﷲﺍ ﻢﻬﻠﻜﻳ ﻻ ﺔﺛﻼﺛ ﻢﻬﻴﻟﺇ ﺮﻈﻨﻳ : ﺎﳑ ﺮﺜﻛﺃ ﺎ ﻰﻄﻋﺃ ﺪﻘﻟ ﺔﻌﻠﺳ ﻰﻠﻋ ﻒﻠﺣ ﻞﺟﺭ
ﺉﺮﻣﺍ ﻝﺎﻣ ﺎ ﻊﻄﻘﻴﻟ ﺮﺼﻋ ﺪﻌﺑ ﺔﺑﺫﺎﻛ ﲔﳝ ﻰﻠﻋ ﻒﻠﺣ ﻞﺟﺭﻭ ، ﺏﺫﺎﻛ ﻮﻫﻭ ﻰﻄﻋﺃ
ﻪﻟ ﷲﺍ ﻝﻮﻘﻴﻓ ﺀﺎﻣ ﻞﻀﻓ ﻊﻨﻣ ﻞﺟﺭﻭ ، ﻢﻠﺴﻣ : ﱂ ﺎﻣ ﻞﻀﻓ ﺖﻌﻨﻣ ﺎﻤﻛ ﻰﻠﻀﻓ ﻚﻌﻨﻣﺃ ﻡﻮﻴﻟﺍ
ﻙﺍﺪﻳ ﻞﻤﻌﺗ "

Bermaksud:

“Tiga jenis golongan yang mana Allah S.W.T tidak akan berkata-
kata dengan mereka dan tidak akan ambil peduli hal mereka iaitu
seorang lelaki bersumpah telah memberi lebih (sesuatu barang
kepada kepada orang lain) sedangkan ia berdusta, seorang lelaki
yang bersumpah bohong selepas waktu Asar untuk mengambil harta
orang muslim yang lain dan lelaki yang tidak memberi air yang
padanya pada orang lain sedangkan ia berlebihan. Maka bagi
ketiga-tiga golongan tersebut Allah S.W.T akan berkata: pada hari
ini aku akan menyekat kelebihan-kelebihanKu sepertimana kamu
menyekat kelebihan yang ada pada kamu yang bukan hasil dari
usahamu”44
KEENGGANAN BERSUMPAH (NUKUL ‘AN AL-YAMĪN) DAN SUMPAH
YANG DIKEMBALIKAN (AL-YAMĪN AL-MARDUDAH)

Keengganan bersumpah bermaksud mudda’a alaih enggan bersumpah setelah
diarahkan oleh hakim, sedangkan mengikut proses biasa ia mesti melakukan sumpah.
Persoalannya sekarang, sekiranya mudda’a alaih enggan bersumpah adakah hakim
boleh menghukumnya berdasarkan keengganannya atau dikembalikan sumpah kepada
mudda’i?

Menurut Pendapat sahabat Hanbali, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya,
dihukum ke atas mudda’a alaih kerana keengganannya bersumpah. Ini kerana Saidina
Uthman r.a pernah menghukum Ibn Umar kerana keengganannya bersumpah. Saidina
Uthman memutuskan kes yang dibawa kepadanya diantara Ibnu Umar dengan seorang
lelaki. Ibnu Umar menjual hamba kepada seorang lelaki setelah berada dalam milik
pembeli didapati ada kecacatan lalu dibawa ke hadapan Saidina Uthman meminta
supaya Ibnu Umar bersumpah. Oleh kerana Ibnu Umar tidak mahu bersumpah maka
Uthman menjatuhkan hukuman hamba tersebut dikembalikan kepada Ibnu Umar.

Menurut Hanafi, keengganan bersumpah di pihak al-Mudda’a alaih boleh
dikira ia mengakui dakwaan mudda’i. Sekiranya ia berada dipihak yang benar
kenapakah ia enggan untuk melaksanakan sumpah seperti yang dituntut. Qadhi
Syuraikh pernah menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada nukul al-yamīn tanpa
mengembalikan sumpah kepada yang menuntut. Di dalam hadith yang diriwayatkan
oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: ”Keterangan
di atas yang mendakwa dan sumpah di atas yang ingkar”. Di dalam hadith ini tidak
pula Rasulullah S.A.W menyatakan sumpah dikembalikan kepada yang menuntut.
Beban pembuktian mestilah di tangan yang mendakwa dan yang kena tuntut boleh
melakukan sumpah untuk membuat penafian. (Ibn Qayyim. 1995)

Menurut jumhur ulamak yang terdiri dari Umar, Ali, al-Auza’i, Syuraih, Ibn
Sirin Nakha’ie, golongan Shafie, Maliki dan menurut salah satu riwayat Imam Ahmad
menyatakan tidak boleh dihukum ke atas mudda’a alaih kerana ia enggan bersumpah
bahkan hendaklah dikembalikan sumpah itu kepada mudda’i atau al-yamīn al-
45
Mardudah. Saidina Umar r.a pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W telah
memulangkan sumpah kepada yang mendakwa. Imam Nawawi menyatakan, sekiranya
mudda’a alaih enggan bersumpah maka sumpah hendaklah dikembalikan kepada
mudda’i. Apabila mudda’i bersumpah maka hukuman akan dijatuhkan disebabkan
sumpah tersebut dan bukannya disebabkan keengganan mudda’a alaih bersumpah.
(Ibn Qayyim. 1995, Mahmud Sedon. 1990 dan Al-Nawawi. 2000)


Golongan ketiga berpendapat, hendaklah memaksa mudda’a alaih bersumpah
apabila dituntut ia melakukan demikian. Sekiranya hendaklah dipenjarakan
sehinggalah ia bersumpah atau iqrar. Tidak boleh sama sekali menghukum disebabkan
keengganan bersumpah dan begitu juga tidak dikembalikan sumpah kepada mudda’i.
Ini merupakan pendapat Zahiriyyah. Bagi pendapat golongan ini juga al-yamīn al-
Mardudah hanya berlaku pada qasamah atau wasiat sekiranya tidak ada saksi
melainkan orang kafir.(Muhammad Solih Madkur. t.t.)

Berdasarkan pada ketiga-tiga pendapat, pendapat yang rajih adalah jumhur.
Pendapat ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan kerana tidak wajar dijatuhkan
hukuman ke atas seseorang yang didakwa semata-mata kerana kegagalan mudda’i
membuktikan kebenaran dakwaannya. Juga tidak wajar dijatuhkan hukuman hanya
disebabkan kengganan mudda’a alaih untuk bersumpah, sedangkan pada prinsip asal
yang menanggung beban pembuktian ialan mudda’i. Keenggannya bersumpah tidak
bererti ia bersalah tetapi mungkin ia ingin menjaga maruah dan kehormatannya.


46
BAB II
AL-YAMĪN DI MAHKAMAH SYARIAH

SEJARAH UNDANG-UNDANG KETERANGAN DI MALAYSIA
Al-yamīn merupakan salah satu daripada keterangan yang diterima pakai di
Mahkamah Syariah Malaysia. Peruntukan undang-undang mengenai al-yamīn
sebenarnya diperuntukkan di bawah undang-undang keterangan Syariah negeri-negeri
di Malaysia. Setiap negeri mempunyai enakmen keterangan syariah masing-masing
termasuk bagi negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. Bagi memahami perjalanan
peruntukan undang-undang mengenai al-yamīn ini adalah lebih baik kita menyorot
kembali serba sedikit sejarah undang-undang keterangan Islam di Malaysia secara
umum.
i. Sejarah Undang-undang Keterangan Sebelum Kemerdekaan
Pada awal abad ke limabelas pengaruh agama Islam mulai menguasai Tanah Melayu
melalui aktiviti pedagang arab yang datang untuk berniaga dan menyebarkan Islam.
Melaka pada masa itu menjadi pusat perdagangan terkemuka dan menjadi pusat
kegiatan ekonomi antarabangsa. Oleh kerana faktor Melaka yang strategik itulah
maka Islam dapat disebarkan dengan berkesan hinggakan dapat mengIslamkan
seluruh tanah Melayu dalam masa yang amat singkat.
Merujuk kepada undang-undang keterangan sewaktu pemerintahan Melaka,
mahu tidak mahu kita perlu merujuk kepada perkembangan undang-undang Melaka
dan kanun-kanun negeri yang lain. Jika ditinjau undang-undang Melaka, dapat dilihat
bahawa undang-undang perkahwinan Islam, undang-undang jenayah, jualan dan
keterangan telah dilaksanakan di dalam kanun-kanun negeri dan Melaka. Kewujudan
undang-undang ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam khususnya
Undang-undang keterangan Islam telah dilaksanakan lebih ratusan tahun yang lalu.

- Undang-undang Melaka
47
Undang-undang ini mengandungi 44 Bab yang terdiri daripada Undang-undang
Melaka Tulen, Undang-undang Laut, Perkahwinan Orang Islam, undang-undang
Jualan dan keterangan, undang-undang negeri dan undang-undang Johor (Liaw Yock
Fang. 1976: 31-38). Agama Islam telah menjadi agama rasmi Melaka pada ketika itu.
Terdapat hakim-hakim yang terkenal semasa era Melaka seperti Kadi Yusof, Kadi
Monawar, Kadi Sadar Johan dan Sharif Muhammad Kebungsuan (Hamid Jusoh
1992: 4-8).
Terdapat lebih daripada 25 peratus peruntukan tempatan berhubung dengan
undang-undang perkahwinan, undang keterangan dan undang-undang jenayah. Bab
25.1 menyentuh tentang penjaga dan bersabit soal keizinan, Bab 25.2 mengenai Bab
Ijab dan Qabul, Bab 29 berhubung dengan timbangan dan ukuran, Bab 30 mengenai
undang-undang penjualan dan larangan riba, Bab 31 berkaitan rukun-rukun penjualan
tanah, Bab 32.1 berkenaan dengan kebankrapan, Bab 33 merujuk kepada rukun-
rukun perkongsian dan Bab 34 berkaitan rukun-rukun pemegang amanah (Hamid
Jusoh 1992: 8).
Walaupun pada dasarnya undang-undang ini tidak secara langsung menyebut
undang-undang keterangan tetapi secara tidak langsung dapat difahami bahawa perlu
adanya satu undang-undang untuk membuktikan setiap kes yang didengari di
hadapan hakim atau kadhi. Ini terbukti dengan adanya bahagian akhir undang-undang
Melaka yang menyentuh rukun-rukun berkaitan dengan undang-undang keterangan.
Bab 35 menyentuh mengenai pemberitahuan. Bab 37 rukun-rukun mengenai
testimoni saksi dan kesahihannnya. Bab 38 rukun-rukun mengenai prosedur dan
melakukan angkat al-yamin.
Undang-undang jenayah disebut di dalam lima bab yang berikutnya iaitu pada
Bab 36 rukun-rukun murtad, Bab 39 rukun pembunuhan, bab 40 rukun-rukun zina,
bab 41 rukun qazaf dan bab 42 rukun-rukun minum arak.
Pemakaian undang-undang keterangan ini dapat dilihat pada Bab 5.3 berkenaan
dengan pembunuhan penzina (Hamid Jusoh 1992: 8). Sekiranya penzina melarikan
diri ke dalam halaman orang dan pemilik bersemuka dengannya dan dalam
pertengkaran penzina terbunuh maka tidak ada dakwaan. Ini membuktikan bahawa
48
pemilik rumah boleh membuktikan bahawa beliau tidak bersalah membunuh penzina
dihalaman rumahnya dengan membawa bukti bahawa yang dibunuh adalah penzina.
- Undang-undang Negeri Lain di Tanah Melayu.
Undang-undang Pahang telah digubal semasa pemerintahan Sultan Abd Ghafar
Muhaiyuddin Syah (1592-1619) berpandukan Risalah Hukum Kanun. Undang-
undang ini dibahagikan kepada empat bahagian. Iaitu Bab 24-44 mengenai muamalat
seperti urusniaga dan jaminan, Bab 46-59 mengenai undang-undang jenayah dan
denda. Bab 58-61 mengenai Obligasi Asasi Keagamaan. Bab kedua iaitu Bab 40
hingga 65 menyentuh mengenai testimoni dan Pensaksian (Hamid Jusoh 1992: 9-11).
Bab 40 jenis-jenis testimoni dan sifat-sifatnya, Bab 63 mengenai rukun-rukun
pensaksian dalam Islam dan ciri-cirinya. Bab 64 rukun-rukun mengenai kedudukan
hamba dan tuannya atau bekas tuannya dan Bab 65 mengenai hukum taazir terhadap
saksi yang bohong dan rukun-rukun prosedur kehakiman berkaitan penuntut dan
defendan.
Di Kedah peruntukan Undang-undang Datuk Seri Paduka Tuan menyebut
bahawa pencuri, perompak, penyabung ayam, pengedar candu, penjudi, pemuja
pokok dan batu, pemabuk, segala perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan
perintah Allah dan mesti dilaporkan kepada penghulu (Winstedt 1928: 8). Kegagalan
boleh dikenakan denda.
Undang-undang di Kelantan sekitar abad ke 19 mengamalkan bahawa mufti
mendengar kes perkahwinan, perceraian manakala hakim membicarakan kes jenayah
yang berlandaskan kepada undang-undang Islam dan adat (Mohd Nik Mohd Salleh
1974: 23).
Di Terengganu, pengaruh undang-undang Islam banyak mempengaruhi
pemerintahannya. Perlembagaan Terengganu telah diisytiharkan sebagai Iqtanul
Muluk fi al-ta’dil al-suluk iaitu memperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama
rasmi Terengganu. Pemerintah Terengganu amat memberatkan perlaksanaan undang-
undang syariah sehinggakan Sultan juga perlu patuh kepada undang-undang dan
ketaatan kepadanya boleh ditarik balik sekiranya berlaku kemungkiran kontrak.
49
Di Johor, undang-undangnya adalah berdasarkan Risalah Hukum Kanun.
Undang-undang Syariah di Johor juga banyak terpengaruh dengan undang-undang
Islam yang disusun di Turki dan Mesir (Hamid Jusoh 1992: 15). Misalnya Majallah
Ahkam telah dijadikan sebagai Majallah Ahkam Johor dan Hanafite Code of Qadri
Pasha telah disesuaikan sebagai ahkam syariyah Johor.
Secara umumnya, negeri-negeri di Malaysia telah lama mempraktikkan
undang-undang Islam. Ianya telah menjadi sebati di dalam hidup masyarakat Melayu
terutamanya mengenai perlaksanaan undang-undang Islam. Namun begitu undang-
undang ini mendapat pengaruh yang kuat juga dengan undang-undang adat.
Sememangnya tidak banyak rujukan mengenai pemakaian undang-undang
keterangan Islam sewaktu pemerintahan awal negeri-negeri Melayu. Namun
demikian perlaksanaan undang-undang Islam dan kewujudan Mahkamah Syariah dan
profesion kadhi menunjukkan bahawa undang-undang keterangan Islam telah lama
digunapakai di Malaysia lebih ratusan tahun yang lalu.
ii. Undang-undang keterangan Islam semasa pemerintahan British.
Kedatangan Portugis, Belanda dan pemerintahan Jepun tidak banyak mempengaruhi
undang-undang di Malaysia. Pemerintahan British telah mempengaruhi sebahagian
besar aplikasi undang-undang Islam. Undang-undang Inggeris telah mula masuk
melalui Piagam Keadilan 1807 dan diikuti dengan beberapa undang-undang Inggeris
yang diamalkan.
British telah memisahkan bidang kuasa di dalam pentadbiran kerajaan di
antara aspek kenegaraan dan keagamaan. Akibatnya undang-undang Islam hingga
kini hanya merujuk kepada aspek perkahwinan, perceraian, harta pusaka dan
pewarisan, amalan agama manakala aspek yang lain seperti undang-undang
komersial, kontrak, diletakkan di bawah undang-undang sivil.
Sehubungan dengan itu juga, undang-undang keterangan Islam di Malaysia
semakin tidak diaplikasikan. Terdapat kes-kes di mana undang-undang keterangan
Islam diketepikan dan prinsip-prinsip undang-undang Inggeris digunapakai. British
telah membawa masuk Akta Keterangan 1950 untuk dilaksanakan di Malaysia. Akta
Keterangan 1950 ini adalah bermodelkan Akta Keterangan India 1872 yang telah
50
digubal oleh Sir James Stephen. Akta Keterangan ini merupakan usaha beliau untuk
mengkodifikasikan prinsip-prinsip undang-undang Common Law di dalam satu Akta.
Ianya berlandaskan kepada undang-undang yang telah diputuskan oleh hakim-hakim
di England.
Setelah itu, undang-undang keterangan Islam semakin dilupakan dan tidak
diamalkan dalam erti kata yang sebenarnya. Ianya diletakkan di dalam kes-kes
tertentu meliputi hal ehwal kekeluargaan dan pentadbiran harta Islam. Walaupun
undang-undang Islam merangkumi hal ehwal demikian, undang-undang Inggeris
kerap kali mengganggu dan mencampuri urusan orang Islam dan memutuskan
sesuatu kes mengikut undang-undang common law.
iii. Undang-undang Keterangan Islam Selepas Kemerdekaan.
Malaysia telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Artikel 3 (1)
Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah ugama bagi
Persekutuan, tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di
mana-mana bahagian Persekutuan. Namun demikian undang- undang Islam hanya
berkaitan mengenai keluarga, warisan dan terhad kepada orang-orang Islam.
Jika kita merujuk kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah di Malaysia
ada terdapat beberapa kes lama yang merujuk kepada undang-undang keterangan
Islam. Namun begitu ianya tidak menjadi rujukan wajib Mahkamah dalam
menentukan sesuatu kes. Mahkamah sivil akan mengggunakan Akta Keterangan
1950 manakala Mahkamah Syariah melaksanakan undang-undang keterangan Islam
yang diperuntukkan di bawah enakmen keterangan syariah negeri masing-masing.
Di dalam kes Ainan bin Mahmud lwn Syed Abubakar [1939] MLJ 209,
Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa seorang anak yang dilahir empat bulan
selepas perkahwinan ibunya dengan seorang bernama Mahmud adalah anak sah taraf.
Keputusan itu mengikut seksyen 112 Enakmen Keterangan tetapi amat jelas keputusan
itu berlawanan dengan undang-undang Islam. Hakim di dalam kes itu berpendapat
bahawa di dalam soal kesahtarafan anak mengenai orang-orang Islam, seksyen 112
Enakmen Keterangan 1950 terpakai dan menyingkirkan undang-undang keterangan
51
Islam. Sebaliknya jika perkara itu di bawa ke Mahkamah Syariah undang-undang
Islamlah yang digunapakai.
Kes di atas menunjukkan bahawa undang-undang mengiktiraf perlaksanaan
undang-undang keterangan Islam tetapi mahkamah berhak untuk mengambil atau
menolaknya. Mahkamah di dalam kes ini mengenepikan keterangan yang diterima
pakai hukum syarak dan mengaplikasikan Enakmen Keterangan 1950 yang
berlandaskan undang-undang Inggeris. Hingga kini undang-undang keterangan yang
digunapakai terdapat berlawanan dengan undang-undang Islam.
Pada tahun 1988, Perkara 121 perlembagaan Persekutuan telah dipinda dengan
menyebut di fasal (1A) maksudnya Mahkamah Tinggi Sivil tidaklah boleh mempunyai
bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah
Syariah. Pada masa dahulu sebelum pindaan itu dibuat terdapat banyak kes di mana
Mahkamah Sivil telah membuat keputusan mengenai perkara yang termasuk dalam
bidang kuasa Mahkamah Syariah dan adakalanya telah mengubah keputusan yang telah
dibuat di Mahkamah Syariah.
Kesan daripada itu juga, kini penyusunan semula hal ehwal pentadbiran agama
Islam di negeri-negeri telah diasingkan di antara kuasa majlis Agama Islam, Mufti dan
mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah diadakan di tiga peringkat Mahkamah Rendah
Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Rayuan boleh
dibuat dari Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan dari
Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah.
Bidang kuasa Mahkamah Syariah hanya ke atas orang-orang yang menganut
agama Islam. Oleh kerana itu Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa
apabila mana-mana pihak yang terlibat bukan orang Islam. Pada masa sekarang bidang
kuasa jenayah Mahkamah Syariah ialah sangat terbatas. Mengikut Perlembagaan
Mahkamah Syariah adalah mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan
setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. Mengikut Muslim Courts
(Criminal Jurisdiction) Act, 1965, Mahkamah Syariah hanya diberi bidang kuasa
mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih enam bulan atau
denda tidak lebih RM1000.00 atau kedua-duanya.
52
Bidang kuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada Akta
itu dan Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh
dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau dengan tidak lebih RM5000.00
atau sebat tidak lebih enam sebat atau gabungan hukuman itu. Jika dilihat, bidang
kuasa ini masih rendah dari bidang kuasa Magistret Kelas 1 yang biasanya boleh
membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh
menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda $10,000 atau sebat dua belas
pukulan atau gabungannya.
Selepas pindaan kepada Perkara 121 Perlembagaan itu ternampak perubahan
sikap Mahkamah Sivil. Dalam kes Dalip Kaur lwn Pegawai Polis, Bukit Mertajam [
1982 ] 1 MLJ 1; [ 1982] 8 JH 306 perayu telah memohon deklarasi bahawa anak
lelakinya pada masa ia meninggal dunia pada 3 Oktober 1991 bukan seorang Islam dan
atau ia telah keluar daripada Islam dan untuk deklarasi lanjutan bahawa ia berhak
mendapat mayat si mati itu. Si mati telah dilahirkan seorang Sikh dan dididik mengikut
ugama Sikh. Ia telah memeluk ugama Islam pada 1 Jun 1991 di hadapan Kadi Daerah
Kulim dan kemasukannya telah didaftar mengikut seksyen 139 Enakmen Pentadbiran
Agama Islam, 1962, Kedah. Perayu telah berhujjah bahawa selepas simati memeluk
ugama Islam ia telah melalui Deed Poll pada 9 September 1991 menolak ugama Islam
dan kembali kepada amalan kepercayaan Sikh. Si mati dikatakan juga telah diterima
balik ke ugama Sikh oleh seorang padri Sikh, selalu sembahyang di kuil Sikh,
memakan babi dan tidak berkhatan.
Namun demikian ada juga keterangan yang diberi bahawa si mati telah
bertunang dengan seorang perempuan Islam dan perkahwinan mereka telah ditetapkan
pada 15 November 1991. Di dalam perbicaraan di hadapan Mahkamah Tinggi, Yang
Ariff Pesuruhjaya Kehakiman, Dato' Abdul Hamid bin Haji Mohamad telah
memutuskan bahawa tandatangan di Deed Poll itu bukan tandatangan si mati dan
beliau juga menolak keterangan padri Sikh dan abang si mati mengenai penerimaan
semula si mati ke ugama Sikh dan kehadirannya di sembahyang di kuil Sikh.
Beliau memutuskan bahawa si mati adalah seorang Islam semasa ia meninggal
dunia. Apabila rayuan dibuat di Mahkamah Agung, ianya telah menghantar kes itu
balik ke Mahkamah Tinggi supaya Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman merujuk
53
beberapa soalan mengenai Hukum Syarak yang timbul kepada Jawatankuasa Fatwa
Kedah. Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa si mati adalah seorang Islam kerana
ia telah disabit ke Islamannya dengan ia mengucap dua kalimah syahadah di hadapan
Kadi seperti yang tercatat di dalam surat ikrar orang yang masuk Islam dan berkekalan
Islamnya kerana tidak ada hukuman dari mana-mana Mahkamah Syariah Negeri Kedah
vang mensabitkan ia terkeluar daripada Islam.
Di dalam kes ini undang-undang keterangan Islam telah digunapakai dan
rujukan kepada pihak berautoriti Islam dibuat untuk memastikan keputusan yang
dibuat adalah bertepatan dengan hukum syarak.
Secara ringkasnya, kini di Malaysia terdapat dua undang-undang keterangan
iaitu Akta Keterangan 1950 dan Enakmen atau Akta Keterangan Mahkamah Syariah
negeri-negeri. Akta Keterangan 1950 digunapakai di Mahkamah Sivil. Ianya diambil
keseluruhannya dari Akta Keterangan India 1872 yang telah digubal oleh Sir James
Stephen (Rafiah Salim

1994: 5). Manakala undang-undang keterangan Islam digubal
berlandaskan sumber-sumber perundangan Islam seperti al-Quran, al-Sunnah, Ijma,
Qiyas, Kitab Fiqh dan pandangan para fuqaha dengan mengambil kira keadaan semasa
di Malaysia.


iv. Undang-undang Keterangan Islam di Selangor dan Wilayah Persekutuan.
Agama Islam di negeri Selangor telah ada di awal kurun 15 melalui Melaka
kerana Selangor pada masa itu di bawah takluk empayar Melaka. Pada zaman
pemerintahan Melaka, telah wujud jawatan kadi di Mahkamah Syariah. Sejarah
penubuhan mahkamah syariah di negeri Selangor Darul Ehsan telah wujud dalam
kurun ke – 17 lagi. Kenyataan ini berdasarkan kepada undang-undang yang
dikanunkan dan jawatan kadi.
Pada tahun 1884, Majlis Mesyuarat Negeri Selangor telah mengiktiraf jawatan
kadi dan imam, selanjutnya mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk
54
menyelesaikan segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat
Melayu. Pada masa itu juga DYMM Sultan telah melantik seorang kadi disebut
sebagai “Kadi Selangor” dengan memberi gaji sebanyak RM 900.00 setahun. Masa ini
hanyalah setakat tahun 1892 dan kemudiannya jawatan tersebut ditukar namanya
kepada “Chief Kadi”.
Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (Prevention of Adultery
Regulation 1894) adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor.
Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26hb.September, 1894 dan
undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk orang Islam sahaja. Mengikut undang-
undang ini , seorang lelaki yang melakukan perhubungan jenis dengan seorang
perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara
bagi lelaki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya didenda.
Dalam masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas pengaduan yang dibuat oleh
suami perempuan itu atau orang lain yang bertanggungjawab atas perempuan itu di
masa suaminya tiada.
Pada tahun 1900 pula, Majlis Mesyuarat Negeri telah meluluskan Undang-
undang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900
(Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900) iaitu undang-
undang berhubung dengan nikah kahwin dan cerai orang-orang Islam di negeri
Selangor.
Undang- undang ini memperuntukkan suami atau wali hendaklah melaporkan
perkahwinan kepada kadi atau naib kadi daerah dalam masa 7 (tujuh) hari selepas
akad nikah dan kadi atau naibnya hendaklah mendaftarkannya dan mengeluarkannya
sijil perkahwinan. Begitu juga dengan percerian, hendaklah dilaporkan kepada kadi
dalam masa 7 tujuh selepas bercerai dan sijil cerai akan dikeluarkan kepada mereka
yang berkenaan. Sekiranya ini tidak dipatuhi, tindakan boleh diambil dengan hukum
denda tidak melebihi daripada RM 25.00
Dengan adanya undang-undang tersebut dan untuk membicarakan hal nikah
kahwin dan cerai, maka diadakan mahkamah kadi. Pada tahun 1900 juga, jawatan kadi
mula diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap-
55
tiap daerah ada kadinya masing-masing iaitu daerah Klang, Kuala Lumpur, Kuala
Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.
Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan,
dengan itu usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan
Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dengan nama
Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. 3 tahun 1952 dan
mula dikuatkuasakan pada 5 Disember, 1952. Dengan adanya undang-undang ini
maka termansukhlah undang-undang terdahulu daripadanya. Sehingga ke hari ini
Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor telah mengalami
pindaan beberapa kali.
Pada tahun 1984 Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. 4 tahun 1984
telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari, 1989 di seluruh negeri Selangor.
Perlaksanaan Undang-undang ini telah memansukhkan bahagian ke 6, 7seksyen 155,
156, 158, 160 dan 178 perenggan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam
Selangor No. 3 tahun 1952.
Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. 2 tahun 1989
telah diluluskan. Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor
ditubuhkan secara rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS).
Pada tahun 1991, Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. 6 tahun
1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor No. 7 tahun 1991 telah
diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1hb.September,1991. Mulai tarikh itu
Mahkamah Syariah Selangor telah diasingkan secara rasminya dari JAIS. Pada tahun
2003 nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman
Syariah Negeri Selangor selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualiti
perkhidmatan kepada pelanggan.
Berkenaan dengan undang-undang keterangan sebagai undang-undang
substantif di Selangor, undang-undang keterangan yang pertama diluluskan ialah
Enakmen Keterangan Syariah No.6 Tahun 1996 dan yang terbaru ialah Enakmen
Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah diluluskan dan
diwartakan pada 24 Julai 2004.
56
Di Wilayah Persekutuan, sejarahnya amat berbeza denga mana-mana negeri di
Malaysia. Ianya merupakan wilayah baru yang diisytiharkan pada tahun 1974. Kini
Wilayah Persekutuan merujuk kepada tiga kawasan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan
Putrajaya. Wilayah Persekutuan merupakan salah satu daripada negeri yang
membentuk Malaysia. Wilayah Persekutuan ditadbir secara langsung oleh kerajaan
persekutuan di bawah bidang kuasa Perdana Menteri melalui Kementerian Wilayah
Persekutuan dan pihak berkuasa tempatan.
Kuala Lumpur pada mulanya dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor, telah
diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan pada 1 Februari 1974. Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur mula membangun dengan begitu pesat sesuai dengan gelaran
bandaraya yang diperolehinya pada tahun 1972. Kuala Lumpur pada mulanya
menggunakan undang-undang keterangan syariah Selangor yang termaktub di bawah
Enakmen Pentadbiran Islam Selangor kerana ia sebahagian daripada wilayah
Selangor. Begitu juga dengan Putrajaya yang sebelum ini merupakan kawasan di
daerah Selangor dan kemudiannya telah diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan
pada 1 Februari 2001. Undang-undang keterangan yang digunapakai sebelum itu ialah
Enakmen Pentadbiran Islam Selangor dan juga Enakmen Keterangan Syariah
Selangor 1996.
Pada 16 April 1984, Labuan telah menjadi sebahagian daripada Wilayah
Persekutuan Malaysia. Dengan itu undang-undang yang digunapakai sebelum itu
adalah Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sabah 1972. Wilayah
Persekutuan kini telah mempunyai undang-undang keterangannya sendiri pada tahun
1997 dinamakan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-WilayahPersekutuan)
1997. Kini Wilayah Persekutuan merupakan wilayah yang terbaru membuat pindaan
pada undang-undang keterangannya iaitu Undang-Undang Akta Keterangan
Makhamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005.

v. Pemakaian Al-Yamīn Di Dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah
Selangor Dan Wilayah Persekutuan.
57
Umumnya pemakaian al-yamīn sebagai salah satu keterangan yang diterima di
Mahkamah Syariah diperuntukkan di bawah Enakmen Keterangan Mahkamah
Syariah. Adalah lebih baik sekiranya kita melihat kandungan enakmen-enakmen ini
secara keseluruhan terlebih dahulu dan kemudiannya membincangkan secara
mendalam penggunaan al-yamīn di Mahkamah Syariah dan peruntukannya di dalam
enakmen ini.
Di Selangor, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003
mempunyai 131 seksyen termasuk Jadual yang dilampirkan dibelakangnya. Seksyen
ini dibahagikan kepada beberapa Bahagian iaitu Bahagian 1 Kerelevenan, Bahagian 2
Pembuktian, Bahagian 3 Pengemukaan dan Kesan Keterangan dan Bahagian 4
Peruntukan Am. Enakmen ini juga dibahagikan kepada beberapa Bab iaitu di bawah
Bahagian 1 terdapat Bab Permulaan, Qarinah. Di Bahagian 2 terdapat Bab Fakta yang
Tidak Perlu Dibuktikan dan Bab Keterangan Lisan, Dokumentar dan dokumen awam.
Di Bahagian 3 terdapat Bab Beban Membuktikan, Saksi, Pemeriksaan Saksi dan
peruntukan Khas Berhubungan dengan Testimoni Saksi.
Peruntukan al-yamīn diletakkan di bawah seksyen 87, 88 dan 129 Enakmen
Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen 87 menyebut
bahawa: (1) Dalam kes mal keterangan hendalah diberikan oleh plaintif dan jika
defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat
sumpah mengikut hukum syarak. (2) (a) Jika defendan mengangkat sumpah di bawah
subseksyen (1) tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak. (b) Jika defendan
enggan mengangkat sumpah maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat
sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima.

Al-yamīn tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah berdasarkan
peruntukan seksyen 87 (3) yang menyatakan bahawa keterangan hendaklah diberikan
bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah.

Seksyen 88 pula menyentuh pemakaian sumpah pada ketika keterangan oleh
saksi tunggal dan sumpah plaintif. Seksyen 88 menyatakan bahawa: Jika kes mal,
plaintif hanya mengemukakan seorang saksi, keterangan saksi itu hanya boleh
diterima jika keterangannya diberikan berserta dengan sumpah plaintif itu. Seksyen ini
58
juga memberikan contoh dengan merujuk kepada tuntutan bagi pembayaran balik
hutang oleh plaintif kepada defendan. Keterangan saksi yang dikemukakan oleh
plaintif yang diberikan bersama sumpah plaintif hendaklah menjadi bukti yang cukup
terhadapnya.

Seksyen 129 memperuntukkan bila masanya saksi boleh disuruh mengangkat
sumpah. Seksyen ini memperuntukkan bahawa: Jika hal keadaan berkehendakkan
sedemikian atau pemeriksaan saksi di bawah Bahagian ini tidak dapat dijalankan dan
suatu pihak kepada prosiding itu membuat permohonan kepada hakim supaya saksi itu
mengangkat sumpah sebagai saksi benar bagi menguatkan keterangannya, hakim
hendaklah memerintahkan saksi itu mengangkat sumpah sedemikian dan hendaklah
mengingatkan saksi itu bahawa jika dia tidak berbuat demikian keterangannya tidak
boleh diterima.
Di Wilayah Persekutuan, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah
Persekutuan) 1997 mempunyai 132 seksyen termasuk Jadual yang dilampirkan
dibelakangnya. Seksyen ini dibahagikan kepada beberapa Bahagian iaitu Bahagian 1
Kerelevenan, Bahagian 2 Pembuktian, Bahagian 3 Pengemukaan dan Kesan
Keterangan dan Bahagian 4 Peruntukan Am. Enakmen ini juga dibahagikan kepada
beberapa Bab iaitu di bawah Bahagian 1 terdapat Bab Qarinah. Di Bahagian 2 terdapat
Bab Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan dan Bab Keterangan Lisan, Dokumentar dan
dokumen awam. Di Bahagian 3 terdapat Bab Beban Membuktikan, Saksi,
Pemeriksaan Saksi dan peruntukan Khas Berhubungan dengan Testimoni Saksi.
Kesemua peruntukan Akta ini hampir sama dengan Enakmen Keterangan Mahkamah
Syariah Selangor 2003 termasuk susunan seksyennya. Cuma kelainannya ialah pada
seksyen 131 di mana Akta ini menyebut bahawa Akta Keterangan 1950 yang
digunapakai di Mahkamah Sivil tidak terpakai di Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan.
Peruntukan al-yamīn diletakkan di bawah seksyen 87, 88 dan 129 Akta
Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997. Seksyen 87 menyebut
bahawa: (1) Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan jika
defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat
sumpah mengikut hukum syarak. (2) (a) Jika defendan mengangkat sumpah dibawah
59
subseksyen (1) tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak. (b) Jika defendan
enggan mengangkat sumpah maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat
sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima. Sumpah tidak boleh
dilaksanakan di dalam kes jenayah berdasarkan peruntukan seksyen 87 (3) yang
menyatakan bahawa keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh
melainkan jika tertuduh mengaku salah.

Seksyen 88 pula menyentuh pemakaian al-yamīn pada ketika keterangan oleh
saksi tunggal dan sumpah plaintif. Seksyen 88 menyatakan bahawa: Jika kes mal,
plaintif hanya mengemukakan seorang saksi, keterangan saksi itu hanya boleh
diterima jika keterangannya diberikan berserta dengan sumpah plaintif itu. Seksyen ini
juga memberikan contoh yang sama dengan Enakmen Keterangan Selangor iaitu
merujuk kepada tuntutan bagi pembayaran balik hutang oleh plaintif kepada defendan.
Keterangan saksi yang dikemukakan oleh plaintif yang diberikan bersama sumpah
plaintif hendaklah menjadi bukti yang cukup terhadapnya.

Seksyen 129 memperuntukkan bila masanya saksi boleh disuruh mengangkat
sumpah. Seksyen ini memperuntukkan bahawa: Jika hal keadaan berkehendakkan
sedemikian atau pemeriksaan saksi di bawah Bahagian ini tidak dapat dijalankan dan
suatu pihak kepada prosiding itu membuat permohonan kepada hakim supaya saksi itu
mengangkat sumpah sebagai saksi benar bagi menguatkan keterangannya, hakim
hendaklah memerintahkan saksi itu mengangkat sumpah sedemikian dan hendaklah
mengingatkan saksi itu bahawa jika dia tidak berbuat demikian keterangannya tidak
boleh diterima.

Berdasarkan peruntukan di atas, dapat disimpulkan bahawa di Mahkamah
Syariah, sumpah boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu saksi, saksi bersumpah sebelum
diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran keterangan saksi berkenaan. Sumpah
saksi digunakan bagi menggantikan pemeriksaan keadilan saksi yang dilakukan pada
masa ini manakala orang yang didakwa bersumpah apabila diarahkan oleh hakim atas
permintaan orang yang mendakwa bagi meyakinkan jawapannya terhadap dakwaan
berkenaan. Sumpah orang yang mendakwa pula ialah al-yamīn yang dibuat oleh orang
60
yang mendakwa untuk menolak tuduhan daripadanya atau untuk mensabitkan haknya
atau untuk menolak sumpah dikenakan ke atasnya.

vi. Kes Yang Diputuskan Di Mahkamah Syariah Malaysia

Terdapat beberapa kes yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah dengan
mengaplikasikan pemakaian al-yamīn. Penggunaan al-yamīn di dalam kes-kes ini
merupakan keterangan yang menyokong bukti-bukti pihak bertikai dan pemakaiannya
merujuk kepada kes-kes yang dibolehkan oleh hukum syarak.

(a) Al-yamīn orang yang Menuntut

al-yamīn yang dibuat oleh yang menuntut merujuk kepada Seksyen 87. Dalam kes mal
keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan jika defendan menafikan tuntutan
terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut hukum syarak.
Sekiranya defendan mengangkat sumpah tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah
ditolak. Jika defendan enggan mengangkat sumpah maka barulah Mahkamah boleh
meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah
diterima.

Peruntukan di atas adalah secara umum, namun demikian terdapat
pengecualian di dalam prosedur al-yamīn yang di atas. Pertama, kes tuntutan hak
terhadap seorang yang mati sebagai tambahan kepada harta peninggalannya dalam
menghadapi salah seorang waris dan ia telah membuktikan tuntutannya. Dalam kes ini
hakim boleh memerintah kepada plaintif tanpa permohonan wasi atau waris (Abdullah
Abu Bakar: 2003).

Kedua, di dalam kes yang melibatkan tuntutan isteri atas harta suami yang
ghaib dari rumah dan tidak diketahui di mana ianya berada. Hakim boleh
memerintahkannya bersumpah bahawa suaminya semasa keluar daripada rumah tidak
memberinya nafkah dan tidak pula meletak apa-apa sebagai nafkah dan tidak pula
menceraikannya.

61
Ketiga, di dalam kes orang yang menuntut hutang ke atas simati. Sekiranya
terdapat bukti yang diyakini bahawa si mati mempunyai hutang ke atas orang yang
menuntut, tuntutan itu boleh dilayan dan hakim hendaklah memerintahkan orang yang
menuntut supaya bersumpah.

Di dalam ketiga-tiga kes ini hakim tidak boleh membuat keputusan sebelum
memerintahkan orang yang menuntut bersumpah. Keputusan dibuat berdasarkan
keterangan dan juga sumpah yang dilafazkan oleh plaintif. Mahkamah juga hendaklah
mengarahkan orang yang menuntut untuk bersumpah tanpa menunggu permintaan
daripada mana-mana pihak sama ada defendan atau pihak lain.

Berikut adalah kes-kes yang diputuskan berdasarkan al-yamīn al-mudda’a:-

(i) Wan Abdul Hamid lwn Maimunah (1980) 1 JH 71.

Di dalam kes ini pihak yang menuntut (Maimunah) telah memohon nafkah untuk tiga
orang anak sebanyak RM100 sebulan dengan mendakwa bahawa jumlah pendapatan
bekas suaminya sebanyak RM300 sebulan. Pihak kena tuntut menafikannya
sebaliknya mendakwa bahawa pendapatannya sebanyak RM100 sebulan.

Beliau menerangkan bahawa pekerjaannya sebagai penoreh getah yang hanya dapat
bekerja sebanyak 20 hari sahaja sebulan. Beliau sanggup memberi nafkah kepada tiga
orang anaknya sebanyak RM30. Dalam perbicaraan ini kedua-dua pihak tidak ada
saksi.

Mahkamah meminta pihak kena tuntut bersumpah bahawa pendapatannya
bukan RM300 sebulan tetapi pihak yang kena tuntut enggan bersumpah maka pihak
Mahkamah mengembalikan al-yamīn kepada yang menuntut. Yang menuntut
bersumpah. Hukum dijatuhkan berdasarkan sumpah yang menuntut itu tuntut dan
diarahkan untuk membayar nafkah anaknya sebanyak RM90.

(ii) Abdul Kadir lwn Hajah Fatimah (1981) 2 JH 99.

62
Dalam kes ini tuntutan asalnya ialah tuntutan cerai secara taklik tetapi ditolak oleh
Mahkamah. Kemudian pihak menuntut membuat tuntutan nafkah selama 15 bulan
sebanyak RM450 termasuk maskahwin RM24.

Dalam pertikaian ini yang menuntut mendakwa bahawa dia telah dihantar oleh
yang kena tuntut ke rumah Datuknya. Yang kena tuntut berkata bahawa isterinya balik
sendiri ke rumah datuknya. Yang kena tuntut mengaku bahawa dia tidak memberi
nafkah.

Pihak menuntut ada satu saksi dan pihak kena tuntut seorang saksi. Yang kena
tuntut bersetuju memberikan yang menuntut bersumpah bagi menguatkan
keterangannya dengan lafaz “ Wallah al-Azim, sabillahi, watallahi, demi Allah aku
bersumpah dengan nama Allah bahawasanya adalah suami aku hantar aku balik ke
rumah tok wan aku di Cangkat Jering sudah 15 bulan dari tarikh itu sampai kehari ini,
beliau tidak memberi nafkah, jika dusta aku pada sumpah aku nescaya dimurkai Allah
dan laknatnya di atas aku dunia dan akhirat. Mahkamah kemudian memberi keputusan
kepada yang menuntut.

(iii) Abdul Aziz lwn Che Pah (1981) 2 JH 113.

Dalam kes ini Che Pah menuntut fasakh daripada suaminya. Pihak menuntut
membawa tiga orang saksi dan pihak kena tuntut membawa dua orang saksi. Saksi
pihak kena tuntut tidak boleh meyakinkan mahkamah kerana fakta diberi tidak tepat.
Maka mahkamah dengan persetujuan pihak kena tuntut meminta pihak menuntut
bersumpah dan setelah bersumpah mahkamah menjatuhkan hukum fasakh nikah isteri
dari suaminya.

Pihak Mahkamah telah tidak yakin dan menolak saksi yang kena tuntut, tetapi
masih menggunakan al-yamīn al-mardudah di samping tiga orang saksi dipihak yang
mendakwa. Ini merupakan al-yamīn al-istizhar iaitu untuk menyokong keterangan
saksi-saksi itu.

(iv) Mashitah lwn Hussain (1981) 2 JH 153.
63

Dalam kes ini pihak isteri telah membuat tuntutan fasakh nikah. Dia telah berkahwin
pada januari 1974 hingga hari perbicaraan pada 11 Oktober 1978 dan tidak memberi
sebarang nafkah. Yang kena tuntut tidak hadir di hari perbciaraan waaupun telah
diiklan dalam suratkhabar. Yang menuntut membawa dua saksi.

Pihak Mahkamah sebelum memutuskan kes meminta pihak yang menuntut
supaya bersumpah atau al-yamīn al-Istizhar dan setelah bersumpah maka fasakh
dibenarkan.

(v) Fathilah lwn Mohamed Ghafar (1982) 2 JH 286.

Di dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan cerai taklik. Saman telah
disampaikan kepada pihak kena tuntut akan tetapi dia tidak hadir. Yang menuntut
membawa dua saksi.

Pihak mahkamah mengarahkan yang menuntut bersumpah al-yamīn al-
istizhar. Mahkamah memutuskan perkahwinan itu tertalaq dengan satu talaq mengikut
lafaz taklik.

(vi) Siti Zainab lwn Mohamad Ishak (1982) 2 JH 323.

Dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan cerai taklik. Pihak kena tuntut tidak
hadir dan pihak menuntut membawa dua orang saksi serta membuat al-yamīn al-
Istizhar. Mahkamah membenarkan tuntutannya.

(vii) Hj Abdullah Hj Hamzah lwn Cik Don Bt Yaakob (1983) 3 JH.

Dalam kes ini yang kena tuntut telah menceraikan isterinya dengan satu talak tanpa
alas an yang munasabah. Ynag menuntut membuat tuntutan nafkah idah, nafkah isteri,
harta sepencarian dan mut’ah.

64
Dalam perbicaraan yang kena tuntut tidak hadir dan tidak ada wakil. Yang
menuntut membawa dua orang saksi dan mahkamah meminta yang menuntut untuk
bersumpah. Keputusan diberikan kepada yang menuntut.

(viii) Khamsiah Bt Hashim lwn Abdul Fikri (1983) 4 JH 71.

Dalam kes ini yang menuntut memohon cerai taklik. Pihak kena tuntut tidak hadir dan
pihak menuntut ada dua orang saksi. Yang menuntut diminta untuk membuat sumpah
atai al-yamīn al-Istizhar. Mahkamah memutuskan gugur talaq ke atas kena tuntut.

(ix) Tuminah lwn Arifin (1983) 4 JH 84.

Dalam kes ini isteri menuntut cerai taklik oleh kerana dia telah ditinggalkan oleh
suaminya. Suami tidak hadir selepas mendengar dua orang saksi yang menuntut
mahkamah meminta yang menuntut mengangkat sumpah. Mahkamah memutuskan
isteri tertalaq satu mengikut lafaz taklik.

(x) Rukiah lwn Abu Bakar (1983) JH 90.

Di dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan talak takliq. Pihak kena tuntut
tidak hadir dan yang menuntut membawa dua saksi. al-yamīn al-Istizhar dibuat dan
tuntutan dibenarkan.

(xi) Piah lwn Mohammad Zainal (1984) 4 JH 222.

Dalam kes ini yang menuntut membuat tuntutan talaq takliq tetapi yang kena tuntut
tidak hadir. Yang menuntut membawa seorang saksi dan sumpah oleh yang menuntut.
Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif.

(xii) Salemawegam lwn Mohamed Anuar (1984) 5 JH 109.

65
Dalam kes ini yang menuntut telah menuntut cerai takliq kerana suaminya telah
meninggalkannya dan tidak membayar nafkah. Suami mendakwa bahawa sebab dia
tidak membayar nafkah kerana isterinya telah nusyuz.
Pihak yang menuntut membawa dua orang saksi dan tidak ada saksi dari yang
kena tuntut. Mahkamah meminta yang kena tuntut bersumpah sebanyak tiga kali tetapi
enggan. al-yamīn itu kemudian dikembalikan kepada yang menuntut dan beliau
bersumpah. Diputuskan jatuh satu talak sepertimana lafaz taklik.

Dalam kes ini juga terdapat perbicaraan dalam perbicaraan dalam kes penafian
bersetubuh. Plaintif bersumpah telah bersetubuh manakala defendan menafikannya
tetapi enggan bersumpah. al-yamīn ini dikategorikan sebagai al-yamīn al-tohmah dan
juga nukul an-al-yamin bagi defendan.

(xiii) Wan Azizah lwn Kasim (1984) 5 JH 123.

Dalam kes ini yang menuntut membuat tuntutan cerai taklik. Defendan tidak hadir dan
plaintif membawa dua saksi. Mahkamah meminta plaintif untuk bersumpah.
Keputusan memihak kepada plaintif dan jatuh lafaz takliq dengan satu talak.

(xiv) Norsiah lwn Hashim (1984) 5 JH 126.

Dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan cerai takliq. Suaminya tidak hadir
dan plaintif membawa dua saksi serta mengangkat al-yamīn al-istizhar. Mahkamah
memutuskan jatuh lafaz takliq ke atas isteri.

(xv) Zawiah bt Talib lwn Mohd Noor (1987) 5 JH 366.

Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan cerai takliq dan defendan didapati tidak
hadir. Plaintif membawa dua saksi dan bersumpah. Diputuskan gugur satu talak iaitu
talak khulu’.

(xvi) Zainab Bt Hamid lwn Mat Isa (1987) 5 JH 391.

66
Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan cerai takliq tetapi defendan tidak hadir
perbicaraan. Plaintif membawa dua saksi dan bersumpah. Disabitkan pengaduan dan
jatuh satu talak.

(xvii) Siteh bt Lop Ahmad lwn Mat Desa (1987) 5 JH 408.

Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan cerai takliq. Defendan tidak hadir walaupun
telah diiklankan di dalam akhbar. Plaintif mengemukakan dua saksi dan bersumpah.
Mahkamah memutuskan gugur satu talak ke atas isteri.

(xix) Fatimah Binti Hashim wn Mansor Bin Siran (1987) 5 JH 440.

Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan nafkah isteri. Plaintif membawa seorang
saksi. Defendan merupakan pekerja di Rumah Bahagia Tg Rambutan dan telah
menghantar surat yang mengatakan dia tidak dapat hadir tanpa ada surat doktor.
Plaintif mengangkat sumpah dan Mahkamah memutuskan tuntutannya diterima.

(xx) Pendakwa Syarie Pahang lwn Mohamed Abd Rahman dan Seorang lagi
(1988) 1 JH 71.

Di dalam kes ini yang dituduh telah didakwa di bawah seksyen 154 Enakmen
Pentadbiran Islam Negeri Pahang 1965 atas kesalahan khalwat. Pendakwa Syarie
membawa 3 orang saksi. Yang Dituduh ke dua telah bersumpah bahawa beliau tidak
melakukan dibawah pengaruh sakit jiwa. Sumpah ditolak kerana tidak relevan dan
didenda dengan RM2000.

(xxi) Siti Zamrah lwn Maliki (1988) 1 JH 130.

Di dalam kes ini plaintif telah membuat tuntutan maskahwin dan pemberian. Yang
kena dakwa telah menyatakan bahawa dia telah memberikan semua maskahwin dan
pemberian itu dan membawa seorang saksi. Mahkamah mendapati saksi Defendan
didapati lemah. Plaintif telah membawa seorang saksi dan disokong oleh sumpah
beliau. Mahkamah memutuskan defendan agar membayar sejumlah RM770
merangkumi subang emas, rantai emas, kasut dan kain sepasang.
67

(xxii) Kelthom lwn Ismail (1996) 1 JH 79.

Di dalam kes ini plaintif telah menuntut fasakh berdasarkan setahun defendan tidak
menunaikan nafkah zahir dan batin dan juga tidak tinggal sebumbung. Plaintif telah
membawa dua orang saksi dan disokong lagi dengan sumpah istizhar. Yang kena
dakwa tidak hadir dan mahkamah memberikan tuntutan fasakh.

(b) Al-yamīn Orang Yang Kena Tuntut.

Seksyen 87 menyebut bahawa dalam keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan
jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat
sumpah mengikut hukum syarak. Jika defendan mengangkat sumpah dibawah tuntutan
yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak dan sekiranya defendan enggan
mengangkat sumpah maka Mahkamah boleh meminta plaintif mengangkat sumpah
dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima.

Apabila tuntutan dibuat dengan keterangan, ianya memerlukan jawapan dan
maklumbalas daripada defendan sama ada dia ingin membuat pengakuan atau
menafikan tuntutan atau berdiam diri. Sekiranya dia membuat penafian dan ada bukti
bahawa penafian itu tidak kukuh, hakim boleh memerintahkan defendan untuk
bersumpah.

Di dalam keadaan ini defendan akan dimaklumkan bahawa kesan sumpah
sungguh mendalam ke atas dirinya dan sumpah yang dibuat akan mengikat
Mahkamah dalam membuat keputusan. Hakim akan mengingatkan defendan tentang
perasaan takut kepada Allah dan keseksaan yang akan dirasai sekiranya membuat
sumpah palsu. Malahan dia boleh dihukum di bawah Enakmen Pentadbiran Islam
dengan memberikan keterangan palsu di Mahkamah.

Apabila orang kena tuntut bersumpah menafikan tuntutan itu sumpah akan
mengikat Mahkamah untuk membuat keputusan bahawa tuntutannya tidak sabit.
Orang kena tuntut boleh memohon Mahkamah untuk mempersaksikan sumpah dan
68
direkod. Sekiranya orang kena tuntut menolak untuk melaksanakan al-yamīn, maka
Mahkamah hendaklah memulangkan balik al-yamīn kepada orang yang menuntut dan
membuat keputusan dan jika orang yang menuntut enggan mengangkat sumpah maka
tuntutannya boleh ditolak.

Berikut adalah kes-kes yang melibatkan al-yamīn al-muddaa alaih:-

(i) Ahmad lwn Mahabat Khad dan Seorang Lagi (1980) 1 JH 82.

Dalam kes ini pihak menuntut telah membuat tuntutan harta peninggalan hidup
yang dikatakan diberi oleh Maimunah binti Salim yang telah meninggal dunia. Pihak
kena tuntut ialah suami dan anak perempuan kepada suami dan anak perempuan
kepada simati dan mereka menafikan pemberian itu.

Pihak yang menuntut telah membawa dua orang saksi tetapi Mahkamah
berpendapat bahawa saksi yang menuntut tidak menurut hukum syarak dan tidak
dapat menerangkan dengan jelas. Mahkamah memutuskan supaya yang kena tuntut
bersumpah dan pihak yang kena tuntut sanggup bersumpah mengikut sumpah Islam di
Masjid Besar Kota Bharu dengan menjunjung al-Quran. Hukum dipihak yang kena
tuntut berdasarkan sumpahnya.

(ii) Pendakwa Jenayah Kelantan lwn Omar dan Seorang lagi (1981) 2 JH 131.

Dalam kes ini dua orang yang telah didakwa melakukan khalwat. Pihak pendakwa
telah membawa dua orang saksi tetapi meragukan mahkamah. Kedua-dua yang
dituduh telah menafikan dan sanggup bersumpah. Mahkamah meluluskan sumpah dan
membuat keputusan kes ini dibuang.

Al-yamīn di dalam kes ini adalah tidak perlu kerana ianya adalah kes jenayah.
Di dalam kes jenayah sekiranya ada keraguan ianya memadai untuk tidak meneruskan
kes kerana beban pembuktiannya adalah melampaui keraguan yang munasabah. Saksi
yang meragukan adalah asas untuk membuang kes.

69
(iii) Zabidah lwn Abdul Rahim (1984) 4 JH 235.

Dalam kes ini pihak menuntut memohon mengesahkan takliq . Dia mendakwa bahawa
suaminya telah meninggalkannya selama lima bulan. Yang menuntut membawa dua
saksi manakala yang kena tuntut membawa tiga orang saksi. Fakta dua saksi yang
menuntut tidak tepat dan bercanggah dengan dakwaan plaintiff pihak mahkamah
meminta sumpah orang yang kena tuntut iaitu al-yamīn al-Asliah. Setelah bersumpah
kes ini dibuang.

(ix) Adiba Yasmin lwn Abd Rani (1996) 1 JH 44.

Plaintif telah membuat tuntutan taklik kerana dipukul oleh suaminya. Plaintif telah
membawa surat doktor dan dua saksi. Kedua-dua saksi ini bercanggah di antara satu
sama lain dan keterangan tidak kukuh. Mahkamah meminta defendan bersumpah
untuk menafikan tuntutan. Defendan telah bersumpah dan mahkamah menolak
tuntutan plaintif.

(c) Al-yamīn Di buat oleh Saksi

Seksyen 129 memperuntukkan sumpah yang perlu dilakukan oleh seseorang saksi.
Seksyen ini menyentuh mengenai sumpah saksi iaitu untuk menguatkan pandangan
bahawa kesaksiannya boleh diterima sebagai bukti di dalam sesuatu kes. Ini bagi
menggantikan proses pemeriksaan saksi yang biasanya melibatkan masa dan kos di
Mahkamah.

Jadi sebagai alternatif pemeriksaan saksi, kaedah sumpah boleh dijalankan.
Dalam keadaan di mana saksi difikirkan perlu untuk mengangkat sumpah suatu pihak
kepada prosiding boleh membuat permohonan kepada hakim supaya saksi itu
mengangkat sumpah sebagai saksi benar bagi menguatkan keterangannya. Setelah
mendengar permohonan itu hakim boleh memerintahkan saksi itu mengangkat
sumpah dan dalam masa yang sama mengingatkan saksi itu bahawa jika dia tidak
berbuat demikian keterangannya tidak boleh diterima.
70
Al-yamīn yang dibuat oleh saksi ini bukan menjadi satu-satunya keterangan
yang menjadi asas kepada sesuatu keputusan di Mahkamah. Sumpah ini dilaksanakan
bagi menguatkan lagi keterangan yang dibuat oleh seseorang saksi. Saksi yang
memberi keterangan dan bersumpah di Mahkamah akan meningkatkan lagi keyakinan
hakim untuk menentukan sesuatu keputusan.

Berikut adalah kes yang melibatkan penggunaan sumpah saksi:-

(i) Norman Bin Harun lwn Abd Razak bin Razali (1988) 1 JH 86.

Di dalam kes ini plaintif telah menuntut cerai taklik. Plaintif membawa dua orang
saksi. Saksi telah diminta bersumpah untuk memastikan keterangan diberikan adalah
benar. Mahkamah juga telah meminta plaintif untuk mengangkat sumpah bagi
menguatkan lagi hujah dan tuntutan. Hakim memberi keputusan jatuh talak satu.

(ii) Hasmah lwn Borhan al-Din (1988) 1 JH 118.

Di dalam kes ini plaintif telah menuntut cerai taklik. Yang kena dakwa tidak hadir
perbicaraan. Plaintif telah membawa dua saksi. Mahkamah meminta kedua-dua saksi
untuk bersumpah dan ditambah lagi dengan sumpah istizhar plaintif. Mahkamah
menjatuhkan telah jatuh talak khuluk.

- ANALISA KES

Melalui peruntukan di atas dapat disimpulkan bahawa di Mahkamah Syariah, al-
yamīn boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu orang yang menuntut atau plaintif, orang
yang kena tuntut atau defendan dan saksi. Saksi bersumpah bagi memastikan
kebenaran keterangannya. Sumpah orang yang mendakwa pula dibuat untuk menolak
tuduhan daripadanya atau untuk mensabitkan haknya atau untuk menolak sumpah
dikenakan ke atasnya. Orang yang didakwa juga dihendaki bersumpah apabila
diarahkan oleh hakim atas permintaan orang yang mendakwa bagi meyakinkan
jawapannya terhadap dakwaan berkenaan. Sumpah saksi digunakan bagi
menggantikan pemeriksaan keadilan saksi yang dilakukan pada masa ini.
71

Apabila al-yamīn telah dilaksanakan oleh orang yang menuntut dan orang
yang kena tuntut, Mahkamah setelah membuat keputusan mendapati ada pihak yang
ingin mengubah keterangannya termasuk menarik balik al-yamīn tidak perlu melayani
permintaannya. Walaubagaimanapun dalam keadaan tertentu Mahkamah mempunyai
kuasa untuk membicarakan kes itu semula dan membuat keputusan baru seperti
penemuan keterangan yang sangat penting yang dapat membantu memberikan
keputusan yang lebih baik.

Perlu diingat amalannya di Mahkamah bahawa al-yamīn yang dibuat oleh
pihak penuntut boleh diterima di Mahkamah selepas pihak yang menuntut telah
mengemukakan keterangan kepada Mahkamah dan keterangan itu meyakinkan. Jika
tuntutan belum lagi berjaya dibuktikan tetapi keterangan itu tidak jelas maka
Mahkamah boleh memerintahkan pihak kena tuntut supaya membuat sumpah untuk
menafikan tuntutan. Ini adalah kerana al-yamīn bukanlah satu keterangan yang
mensabitkan hak yang menuntut atau menafikan hak yang kena tuntut tetapi ianya
menguatkan hujah dan keterangan bagi memastikan sesuatu tuntutan itu benar-benar
wujud.

Berdasarkan kes-kes di atas didapati ada al-yamīn digunakan untuk
memutuskan atau mensabitkan (menjatuhkan hukuman) kes dan ada juga al-yamīn
diaplikasikan untuk meyakinkan dan melapangkan kepada pihak yang berkenaan.
Secara umumnya di Mahkamah Syariah pelbagai kategori al-yamīn digunapakai dan
diaplikasikan seperti al-yamin al-mardudah, al-yamin al-wajibah atau al-asliah, al-
yamin al-tohmah, al-yamin dan seorang saksi serta al-yamin al-istizhar.

Penggunaan al-yamīn al-istizhar amat sesuai dilaksanakan kerana ianya
bukanlah untuk memutuskan kes tetapi untuk meyakinkan hakim dan mahkamah
supaya lebih tenang membuat keputusan. Lebih-lebih lagi kes yang dibicarakan di
Mahkamah Syariah hanya berbentuk nikah, cerai dan rujuk dan amat sedikit kes yang
lain. Ini merujuk juga kepada bidang kuasa mahkamah syariah yang sedikit dan
terhad.
72

Pemakaian al-yamīn al-mardudah, nukul anal-yamin atau al-yamin al-jaliba
atau al-tohmah amat sedikit. Ini mungkin kerana penggunaan al-yamīn al-istizhar
adalah lebih sesuai digunakan di dalam kes-kes yang dibicarakan di Mahkamah
Syariah.

al-yamīn al-shahid atau sumpah saksi yang diamalkan di Mahkamah Syariah
ialah sumpah yang dibuat sebelum diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran
keterangan saksi berkenaan. Namun demikian sumpah saksi yang dibuat di
Mahkamah Syariah hari ini tidak benar-benar menepati al-yamin al-syari’yah. Ianya
bukanlah sumpah yang menepati hukum al-yamin kerana ianya hanyalah boleh
dianggap sebagai janji untuk tidak berbohong kerana sighahnya yang tidak menepati
syarat-syarat al-yamin. Walaupun demikian terdapat peruntukan untuk menghukum
sesiapa yang menjadi saksi bohong atau dusta bagi memastikan seseorang saksi tidak
sewenang-wenangnya memberikan kesaksian palsu.

Al-yamīn sebagai unsur pembuktian hanya dijalankan di dalam kes-kes tertentu
sahaja iaitu kes mal yang melibatkan hak manusia. Hal ini tidak menjadi
permasalahan kerana di Malaysia hudud dan qisas belum lagi dapat dilaksanakan dan
bidang kuasa mahkamah syariah juga hanya amat terhad kepada hal ehwal keluarga
dan pewarisan sahaja.

Al-yamīn merupakan satu mekanisma yang berkesan untuk mahkamah
membuat sesuatu keputusan. Namun begitu, keperluan kepada prosedur al-yamīn yang
jelas dan tepat mestilah dilaksanakan. Al-yamīn sebagai satu bentuk pembuktian mesti
ditadbir dan diuruskan dengan berkesan. Usaha-usaha untuk mengemaskinikan
prosedur al-yamīn di Mahkamah Syariah amatlah dialu-alukan dan tepat pada
masanya.

Secara umumnya penggunaan al-yamīn di Mahkamah Syariah Malaysia amat
terhad. Terdapat usaha-usaha untuk mengemaskinikan dan memperbaharui tatacara
dan manual al-yamīn yang dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.
73
Hingga kini peruntukan al-yamīn terkandung di dalam Enakmen Keterangan Syariah
Selangor dan juga negeri-negeri lain di Malaysia.BAB III

CADANGAN “PERATURAN SUMPAH SYARIE MAHKAMAH SYARIAH
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN)”.

Untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan ketika melaksanakan al-yamīn, maka
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah menggubal satu peraturan khas
bagi perlaksanaan al-yamīn (Sumpah Syarie) iaitu Peraturan Sumpah Syarie
74
Mahkamah Syariah. Dato’ Mohammad Asri Hakim, Rayuan Mahkamah Syariah
Malaysia telah dipertanggung jawab untuk menyusun peraturan khas perlaksanaan al-
yamīn. Usaha mewujudkan peraturan khas bagi perlaksanaan al-yamīn telah bermula
semenjak tahun 2004 lagi.

Hasil dari perbincangan yang berterusan, dengan mengambil kira pandangan
dari pakar undang-undang Syarie di seluruh Malaysia yang terdiri dari hakim-hakim
di setiap negeri, akhirnya peraturan khusus bagi perlaksanaan al-yamīn hampir
menjadi suatu kenyataan. Menurut Dato’ Muhammad Asri, Peraturan al-yamīn atau
dinamakan sebagai “Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004” sedang berada di peringkat akhir Jawatan Kuasa Penggubalan.
Penyemakan telah dibuat beberapa kali, cuma menunggu waktu untuk diendos kepada
mesyuarat Jawatan kuasa Penggubalan buat kali terakhir.

Di samping Peraturan Sumpah Syarie, terdapat empat kaedah lain sedang
diperbincangkan iaitu kaedah taqliq, nikah luar Negara dan hakam. Namun kaedah
Hakam telahpun diluluskan dan sedia untuk dilaksanakan. Cadangan “Peraturan
Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004”, telahpun
dibawa ke dalam mesyuarat ketua-ketua hakim negeri dan secara umumnya mereka
telahpun bersetuju dengan cadangan tersebut.
- TATACARA PERLAKSANAAN SUMPAH SYARIE DI DALAM
“PERATURAN SUMPAH SYARIE MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAH-
WILAYAH PERSEKUTUAN) 2004”

Peraturan Sumpah ini merupakan satu peraturan yang belum diluluskan sepenuhnya
untuk dilaksanakan. Namun seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, menurut Dato’
Muhammad Asri peraturan sumpah ini telah dibincangkan beberapakali sebelum ini
dan beberapa pembetulan telah dibuat dan akan bincangkan serta akan diluluskan
dalam mesyuarat Jawatan kuasa Penggubalan akan datang. Antara peruntukan yang
75
telah dimasukkan dalam peraturan Sumpah Syarie adalah berkaitan dengan
pengenalan tentang Sumpah Syarie, syarat-syarat perlaksanaan, jenis-jenis hak yang
boleh dilaksanakan al-yamīn dan lain-lain lagi .

i. Ta’arif Sumpah Syarie

Maksud al-yamīn sebenarnya tidak disebut secara khusus sebelum ini sama ada dalam
Undang-Undang Keterangan atau Undang-Undang Keluarga. Tetapi di dalam
peraturan sumpah ada menyatakan tentang definisi al-yamīn. al-Yamīn memberi
maksud:

“Suatu perkataan yang disertakan dengannya nama Allah S.W.T atau sifat-sifatNya, ia
digunakan untuk menyatakan ada haknya (Isbat) terhadap sesuatu perkara atau
menafikan sesuatu perkara di hadapan Hakim”.

ii. Pembahagian Sumpah Syarie

Menurut pendapat ulamak, al-yamīn terbahagi kepada beberapa bahagian seperti yang
telah dinyatakan dalam bab sebelum ini. Namun menurut Dato’ Muhammad Asri,
pembahagian al-yamīn di mahkamah agak berbeza berbanding apa yang terkandung
dalam kitab-kitab fiqh. Dalam Peraturan sumpah Syarie, al-yamīn dibahagikan
kepada dua iaitu Yamīn al-Hasimah dan Yamīn al-Mutammimah.

Di negeri-negeri kadangkala para hakim menggunakan istilah yang berbeza-
beza kerana mereka tidak ada peraturan khusus mengenai nama, perlaksanaan dan
seumpamanya. Sekalipun para hakim di negeri-negri menggunakan nama yang
berbeza, namun dari segi makna dan konsepnya adalah sama. Untuk memudahkan
rujukan para hakim dan tidak timbul kekeliruan peraturan Sumpah ini membahagikan
al-yamīn secara umumnya kepada dua bahagian iaitu Yamīn al-Mutammimah dan
Yamīn al-Hasimah.


a. Yamīn al-Hasimah
76

Iaitu sumpah yang dilaksanakan oleh salah satu pihak atas permohonan pihak lain.
Dalam kitab ‘Bughyah al-Mustarsyidin’ karangan Abd Rahman Ibn Muhammad telah
mengupas mengenai yamīn al-Hasimah dalam kes harta sepencarian antara suami
isteri atau ahli waris yang mana pihak menuntut tidak mempunyai bukti terhadap
tuntutan mereka. Dalam kes ini hakim boleh memerintah Yamīn al-Hasimah atas
permohonan kedua-dua belah pihak dan tuntutan akan dibahagikan samarata.

Menurut Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004, Yamīn al-Hasimah ialah sumpah yang dilaksanakan oleh salah
satu pihak atas permohonan pihak lain.

b. Yamīn al-Mutammimah

Al-yamīn dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tertentu setelah diarahkan
oleh hakim bagi menguatkan perintahnya. Ini kerana sebagaimana yang kita ketahui
perlaksanaan al-yamīn hanya akan terlaksana atas arahan hakim ataupun kadhi sama
ada al-yamīn tersebut terletak ke atas pihak yang didakwa mahupun yang mendakwa.
Menurut Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004 Yamīn al-Mutammimah ialah “Sumpah yang dilaksanakan oleh
mana-mana pihak setelah diarahkan oleh hakim untuk menguatkan perintahnya”.

Di dalam bahagian Yamīn al-Mutammimah, sumpah yang paling kerap diguna
semasa perbicaraan ialah Yamīn al-istizhar. Yamīn al-Istizhar dilaksanakan dalam kes-
kes yang berkaitan dengan mal seperti kes-kes perceraian. Sebagai contoh sekiranya
kes takliq iaitu isteri ditinggal dengan suami menghilangkan diri, maka isteri boleh
membuat tuntutan di mahkamah dengan dua saksi dalam pembicaraan tanpa kehadiran
suami. Maka utuk menguatkan hujah, maka hakim boleh meminta Yamīn al-Istizhar
untuk meyakinkan hakim.

Pada lazimnya yamīn al-Istizhar ini dilaksanakan dalam tuntutan yang
berhubung dengan hak ke atas orang yang ghaib atau mati (Mahmud Saedon 1990:
124) yamīn al-Istizhar di laksanakan untuk mengelakkan tohmahan sekalipun setelah
77
hakim berpuashati dengan keterangan plaintif dan terdapat dua saksi. Menurut
Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004 Yamīn
al-Istizhar ialah:

“Sumpah yang dibuat oleh mudda’i atas perintah hakim setelah memberi keterangan
yang mencukupi dalam kes ghaib atau mati”.

Seksyen 10 (4) Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004 :

“Apabila hakim setelah mendengar semua keterangan dan hujah plaintif dan
berpuashati keterangannya di samping keterangan dua saksi bagi mengelakkan
tohmahan maka hakim hendaklah memerintah plaintif mengangkat sumpah Yamīn al-
Istizhar”.


SYARAT-SYARAT SUMPAH SYARIE

Al-Yamīn yang dilaksanakan tidak akan diambil kira sekiranya tidak menepati
syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan 7 Peraturan Sumpah
Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004, syarat-syarat Sumpah
Syarie ialah:

i. Orang yang bersumpah hendaklah akil baligh dan sukarela;
ii. Defendan tidak mengakui hak plaintif;
iii. Pihak yang bertikai meminta Hakim arahkan pihak satu lagi
bersumpah;
iv. Orang yang bersumpah hendaklah bersumpah bagi dirinya
sendiri;
v. Perkara yang disumpah itu bukanlah hak Allah semata-mata;
vi. Dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hak yang boleh
diterima ikrarnya.

78

JENIS-JENIS HAK YANG BOLEH DILAKSANAKAN SUMPAH SYARIE

Dalam kes-kes mengenai hak Allah S.W.T semata-mata iaitu dalam kes-kes
hudud seperti zina, curi dan minum arak serta kes-kes ibadat seperti solat, puasa, haji
dan sedekah para fuqaha’ telah besependapat tidak harus brsumpah dalam kes-kes
tersebut. Ini adalah kerana kes hudud menjadi gugur atau ditolak dengan sebab ada
kesamaran (syubhah). Manakala dalam kes ibadat pula ia merupakan hubungan hamba
dengan tuhannya. Akan tetapi dalam kes hudud dan kes-kes lain yang bersangkut
dengan hak harta manusia seperti mencuri maka diharuskan bersumpah ( Wahbah
Zuhaili 1997: 6096).

Manakala dalam kes-kes yang berkaitan dengan mal, para fuqaha’ juga telah
bersepakat mengatakan bahawa harus bersumpah dalam kes-kes tersebut. Dalam kes
ini mudda’a alaih dikehendaki bersumpah samada untuk mensabitkan atau menafikan.
Menurut Sekyen 3, Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004, jenis-jenis permohonan atau tuntutan yang boleh dilaksanakan
sumpah diantaranya:

(a) Pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, nusyuz atau apa-apa yang
berkaitan dengan hubungan suami isteri;
(b) Apa-apa perlupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-
mana perkara yang dinyatakan dalam sub-perenggan (a).
(c) Nafkah orang-orang tanggungan;
(d) Kesahtarafan;
(e) Penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak;
(f) Pembahgian atau tuntutan harta sepencarian;
(g) Perkara-perkara lain yang di bawah bidang kuasa mahkamah yang
dinyatakan oleh mana-mana undang-undang bertulis;


KEHADIRAN PIHAK-PIHAK KETIKA BERSUMPAH

79
Seperti yang telah dinyatakan oleh hukum syarak, al-yamīn hanya dapat dilaksanakan
dengan kehadiran dari kedua-dua belah pihak. Kenyataan ini terdapat dalam Peraturan
4(1):

“Sumpah hendaklah dilaksanakan dalam mana-mana prosiding yang dijalankan
dengan kehadiran kedua-dua belah pihak;”

Namun dalam keadaan-keadaan tertentu mahkamah boleh melaksanakan al-
yamīn sekalipun tanpa kehadiran mudda’a alaih. Dalam Peraturan 4(2):

“Tanpa menyetuh Peraturan 4 (1) di atas, sumpah boleh dilaksanakan tanpa kehadiran
defendan setelah mahkamah berpuashati bahawa saman telah disempurnakan
mengikut undang-undang”

TATACARA SUMPAH SYARIE

i. Susunan Lafaz al-Yamīn

Bagi memastikan matlamat perlakasanaan al-yamīn tercapai, maka perlaksanaannya
dari segi lafaz terutamanya perlu menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat-
sayarat yang dimakasudkan di sini ialah dengan menyebut nama Allah S.W.T ataupun
sifat-sifatNya. Bagi memastikan perlaksanaannya adalah betul, hakim hendaklah
memainkan peranannya bagi menyusun lafaz al-yamīn yang perlu diucapkan. Contoh
lafaz sumpah ialah:

“Dengan Nama Allah, sesungguhnya aku tidak pernah berhutang dengan si pulan”.

Dalam peraturan 9(1)(e) dan 9(1)(f):

“Lafaz sumpah hendaklah dimulakan dengan huruf sumpah dan nama Allah atau sifat-
Nya dan dibuat dalam bentuk yang tegas dan jelas berhubung dengan tuntutan atau
penafian;” dan
“Deraf sumpah bolehlah disediakan oleh hakim sebelum sumpah dilafazkan”
80
Adalah lebih baik bagi hakim menjelaskan terlebih dahulu kepada mereka
yang ingin melafaz sumpah mengenai kesan sumpah yangvtelah dilaksanakan
mengikut Hukum Syarak. Peraturan 9(1)(d) ada menyatakan:

“Hakim bolehlah memberi penegasan berhubung dengan implikasi sumpah yang
dilaksanakan mengikut Hukum Syarak;”

ii. Niat Ketika Melaksanakan Sumpah Syarie

Sekiranya sumpah di luar mahkamah tertakluk kepada niat orang yang melafazkan
sumpah, namun sumpah di dalam mahkamah berdasarkan kepada niat orang yang
memintanya bersumpah iaitu hakim atau naibnya serta tidak sah sumpah tauriah di
sini. Hal ini telah dinyatakan dalam Peraturan 9(1)(a):

“Niat sumpah adalah berdasarkan kehendak dan niat yang menuntut sumpah atau
hakim yang mengarahkan sumpah berdasarkan zahir lafaz sumpah itu;”

- Ketika Mana Sumpah Syarie Perlu Dilaksanakan

Menurut Dato’ Muhammad Asri, dalam keadaan-keadaan tertentu pihak mudda’a
alaih atau mudda’I perlu melaksanakan al-yamīn bagi menamat sesuatu kes sama ada
untuk menafikan atau mensabit sesuatu dakwaan. Dalam Peraturan 11 (1) (a,b,c dan d)
dan Peraturan 11 (2) (a,b dan c) ada menyatakan perkara tersebut dengan terperinci.

(1) dalam mana-mana peringkat prosiding kes mal, defendan perlu bersumpah
dengan kebenaran Hakim apabila –
(a) Palintif gagal mengemukakan keterangan yang mencukupi; dan
(b) Defendan menafikan tuntutan Plaintif; dan
81
(c) Plaintif menuntut defendan bersumpah Yamīn al-Hasimah atas
penafian defendan; atau
(d) Hakim mengarah defendan bersumpah (Yamīn al- Mutammimah)

(2) Dalam mana-mana prosiding sedang berjalan, Plaintif perlu bersumpah
apabila-

(a) Defendan enggan bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim (Yamīn
al-Mardudah).
(b) Plaintif mengemukakan seorang saksi dan hakim memerintahkannya
bersumpah Yamīn al-Takmilah
(c) Hakim mengarahkan Plaintif bersumpah (Yamīn al- Mutammimah)


- Hakim boleh memerintah kedua-dua belah pihak bersumpah

Dalam kes-kes pertikaian yang melibatkan harta yang bercampur gaul seperti harta
sepencerian yang tidak diketahui dengan jelas siapakah yang berhak misalnya rumah,
tanah dan lain-lain, maka mahkamah akan minta kedua-dua bersumpah (Yamīn al-
Hasimah). Sekiranya kedua telah bersumpah maka mahkamah akan mengeluarkan
perintah dengan harta tersebut akan dibahagikan sama banyak. Dalam Perintah 12
telah menyatakan:

“Dalam kes pertelingkahan harta yang bercampur di antara suami dan isteri atau waris
yang mana kedua-dua pihak tidak ada bayyinah atau qarinah di atas tuntutan, hakim
boleh memrintahkan atas permohonan kedua-dua pihak bersumpah Yamīn al-Hasimah
dan tuntutan dibahagi sama rata”.


TAGHLIZ SUMPAH SYARIE.

Menurut Shafie tidak semua yamīn sunat taghliz bahkan dalam bab-bab
tertentu sahaja. Mahkamah melaksanakan taghliz berdasarkan mazhab Shafie terutama
82
ketika Yamīn al-Mardudah dan Yamīn Ma’ Syahid sekalipun satu pihak lagi tidak
meminta supaya ditaghlizkan maka hakim berkewajipan untuk mentaghlizkannya.
Taghliz berlaku pada tiga keadaan iaitu dari segi lafaz masa dan tempat.

a. Taghliz Dengan Lafaz

Sumpah tidak dibenarkan sama sekali, melainkan dengan menyebut nama-nama atau
sifat-sifat Allah S.W.T sahaja. Besumpah dengan selain dari nama dan sifat Allah
S.W.T seperti nama malaikat atau rasul adalah ditegah. Tagliz dilakukan samada
dengan mengulang-ngulang lafaz atau memperbanyakkan menyebut nama Allah
S.W.T atau sifat-sifat-Nya. Di dalam Peraturan 13 (1)(a):

“(Taghliz) dari sudut lafaz dengan menambah mana-mana nama Allah (Wallahi,
Wabillahi, Watallahi) atau sifat-sifat-Nya).

b. Taghliz Pada Tempat dan masa

Taghliz dari segi tempat pula dilakukan di antara Maqam Ibrahim dan Rukn al-Yamani
di Mekah, di mimbar Masjid Nabawi dan di sisi atau atas mimbar masjid selain dari
Mekah atau Madinah (Wahbah Zuhaili 1997: 6072). Sumpah dilakukan selepas solat
Asar terutama pada hari Jumaat, kerana waktu itu diagongkan oleh ahli-ahli ugama.
Golongan Hanabilah berpendapat waktunya selepas Asar atau di antara azan dan
iqamah kerana waktu itu diharapkan perkenannya do’a (Abu Bakar 1993: 363).

Manakala dalam Peraturan 13 (1)(c) dan Peraturan 13 (1)(b):

“(Taghliz) dari segi tempat bolehlah dibuat di tepi mimbar dalam mana-mana masjid”.

“(Taghliz) dari segi masa boleh dibuat selepas waktu solat Asar pada hari Jumaat’”

Namun begitu menurut Dato’ Muhammad Asri, setakat ini pelaksanaan
sumpah hanya dibuat di mahkamah dan pada waktu pejabat sahaja. Dengan kata lain
taghliz dari segi masa dan tempat belum lagi dilaksanakan secara praktikal. Ini kerana
83
menurut beliau tidak semestinya taghliz itu dilakukan ketiga-tiga keadaan secara
serentak iaitu pada lafaz masa dan tempat, kerana ia hanya digalakkan bukannya
menjadi satu syarat. Yang paling penting matalamat Yamīn tercapai iaitu
mengisbatkan atau menafikan sesuatu perkara.


ANGGAPAN ENGGAN BERSUMPAH

Keengganan bersumpah (Nukul a’n al-yamīn) bermaksud mudda’a alaih enggan
bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim, sedangkan mengikut proses biasa ia mesti
bersumpah. Menurut Peraturan Sumpah Mahakamh Syariah, Nukul a’n al-Yamīn
ialah:

“Enggan bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim”

Anggapan enggan bersumpah tidak dinyatakan dengan jelas mengenai
perlaksanaannnya di dalam cadangan Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah.
i. Yamīn al-Mardudah

Persoalan yang berlaku perselisihan di kalangan ulamak ialah apabila mudda’a alaih
enggan bersumpah setelah diperintah oleh hakim berbuat demikian adakah hakim
akan terus mejatuhkan hukuman atas keengganan tersebut atau mengembalikan Yamīn
tersebut kepada mudda’i (Yamīn al-Mardudah ). Yamīn al-Mardudah ialah:

“Sumpah yang dijalankan oleh mudda’i setelah ditolak oleh mudda’a alaih”

Dalam permasalahan ini telah berlaku perselisihan di kalangan ulamak, namun
yang rajihnya ialah pendapat jumhur iaitu tidak wajar dihukum ke atas mudda’a alaih
disebabkan kengganan tersebut. Keenggannya bersumpah tidak bererti ia bersalah
84
tetapi mungkin ia ingin menjaga maruah dan kehormatannya. Sekiranya mudda’a
alaih enggan bersumpah maka ia hendaklah dikembalikan kepada mudda’i. Hal ini
tidak juga tidak dinyatakan dengan terperinci di dalam cadangan Peraturan Sumpah
Syarie Mahkamah Syariah.

ii. Bersumpah Atas Kebenaran Hakim

Sekalipun dari segi hukumnya sumpah syarie tidak akan berlaku melainkan dengan
permohonan dari pihak mudda’i, Hakim merupakan kuasa pemutus dalam
menentukan hak-hak yang dituntut perlu dilaksanakan al-yamīn atau sebaliknya.
Kadangkala hakim berkuasa untuk memerintahkan pihak-pihak bagi menguatkan lagi
penghukumannya seperti Yamīn al-Istizhar. Dalam Perintah 6 ada menyatakan:

“Sesuatu sumpah hendaklah dilaksanakan dengan kebenaran atau atas arahan Hakim”

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004, belum lagi lagi diluluskan sepenuhnya. Namun
secara umumnya ia telah pun persetujui oleh pakar undang-undang Syarie dan hanya
menunggu mesyuarat Jawatan kuasa Penggubalan buat kali terakhir untuk diluluskan.
85

PENUTUP

Setelah dikaji secara terperinci mengenai konsep al-yamīn menurut undang-
undang keterangan Islam dengan merujuk kepada kitab-kitab turath atau rujukan-
rujukan kontemporari dan pengamalannya di Mahkamah-Mahkamah Syariah
khususnya di negeri Selangor dan Wilayah-Wilayah Persekutuan serta Mahkamah-
Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia secara umumnya, terdapat beberapa saranan
yang berkemungkinan akan dapat memperkemaskan lagi perlaksanaan al-yamīn di
Mahkamah-Mahkamah Syariah:

“Cadangan Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004”, sebenarnya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu
diperbaiki khususnya taghliz al-yamīn. Taghliz al-yamīn setakat ini hanya
dilaksanakan dalam bentuk lafaz sahaja dan belum dilaksanakan taghliz al-yamīn
dalam bentuk masa dan tempat kerana terikat dengan masa dan waktu pejabat. Untuk
memastikan taghliz al-Yamīn memberi kesan kepada pihak-pihak maka ianya perlu
dilaksanakan dengan lebih praktikal.

Dalam Seksyen 13 “Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah
Persekutuan) 2004” sememangnya ada menyatakan tentang taghliz al-yamīn. Namun
peruntukan tersebut tidak pula menyatakan kes-kes atau keadaan yang boleh
dilaksanakan taghliz. Sedangkan perkara inilah yang perlu diperuntukkan untuk
mengelakkan kekeliruan daripada berlaku. Oleh itu peruntukan al-yamīn dalam
undang-undang tersebut perlu dimasukkan dengan terperinci dari segi prosedur dan
perlaksanaannya.

Kadangkala terdapat sebahagian para hakim dan pengamal undang-undang
kurang mahir menggunapakai al-yamīn. mereka tidak tahu bilakah seseorang hakim
sepatutnya menggunakan kuasanya untuk mengarah seseorang itu bersumpah dan
apakah kes yang boleh dilaksanakan al-yamīn. Ini kerana hakim-hakim tidak diberi
pendedahan yang lebih jelas mengenai kaedah perlaksanaan al-yamīn secara
praktikalnya.
86

Pendedahan ini sepatutnya diberikan kepada para hakim dan pengamal
undang-undang Syariah khususnya yang baru dalam bidang kehakiman mengenai
konsep al-yamīn secara teori dan praktikalnya. Mereka perlu didedahkan dengan
perkara-perkara seperti hak-hak yang boleh dilaksanakan al-Yamīn, kaedah dan cara
perlaksanaan al-Yamīn khususnya berkaitan dengan taghliz al-Yamīn.

Menurut pemerhatian terdapat kes di Mahkamah Syariah di mana pemakaian
dan perlaksanaan al-Yamīn yang tidak tepat. Terdapat kes di mana sebahagian wanita
mendakwa ditalak oleh suaminya gagal mengemukakan bukti dan hakim terus
menolak dakwaan tersebut atau membuang kes tanpa memberi peluang kepada
mereka untuk menuntut suaminya bersumpah. Ada juga suami tidak bersumpah atau
nukul setelah diarah bersumpah hakim tidak mengambil tindakan apa-apa bagi
melaksanakan al-Yamīn al-mardudah. Hal ini akan menyebabkan kes tertangguh atau
meningkatkan kes tertunggak yang sememangnya telah menghantui dan membelenggu
Mahkamah Syariah sekian lama. Ini tidak sepatutnya berlaku kerana melalui
mekanisma al-Yamīn banyak kes akan dapat diselesaikan.

Peruntukan seksyen 130 (2) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-
Wilayah Persekutuan) 1997 menyatakan “Jika terdapat apa-apa perkara yang tidak
diperuntukan atau tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta ini, Mahkamah
hendaklah merujuk kepada Hukum Syarak”. Seksyen ini kadangkala membawa
kepada kecelaruan dalam perlaksanaan sumpah khususnya, ini kerana para hakim
akan menggunakan kefahaman mereka terhadap teks-teks kitab turath yang besar
kemungkinan tersilap faham terhadap maksudnya. Hasil kefahaman tersebut mereka
akan menjatuhkan hukuman dan akhirnya tersilap membuat penghukuman. Keadaan
ini akan menjatuhkan imej Mahkamah Syariah.

Bagi mengatasi permasalahan ini, satu peraturan khusus perlu digubal supaya
para hakim dapat merujuk kepada rujukan khusus yang akan membantu mereka
membuat penghakiman yang lebih berkesan dan tepat.
Para hakim perlu memastikan dengan teliti siapakah mudda’a alaih dan
mudda’i sebelum al-yamīn. Berdasarkan kepada hadis sebelum ini iaitu keterangan
87
kepada pihak mudda’i dan sumpah kepada mudda’a alaih menunjukkan menentukan
mudda’a alaih dan mudda’i sebelum melaksanakan sumpah adalah amat penting. Jika
tersalah menentukannnya, maka kita akan meletakkan beban pembuktian ke atas bahu
mudda’alaih yang sepatutnya dibebankan ke atas mudda’i dan begitu juga yang
sapatutnya sumpah ke atas bahu mudda’a alaih tetapi yang berlaku adalah sebaliknya.
Menurut Imam Khatib syarbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj, mudda’i ialah
orang kata-katanya menyalahi zahir sesuatu perkara dan mudda’a alaih ialah orang
kata-katanya menepati zahir sesuatu perkara.

Oleh itu, para pengamal undang-undang perlu didedahkan dengan kaedah
penentuan mudda’a alaih atau mudda’i bagi memastikan mereka yang berhak akan
mendapat haknya kembali. Sekira tersilap dalam menentukannya akan mengundang
kezaliman dan telah terkeluar dari konsep Islam. Dalam cadangan Peraturan Sumpah
perlu menegaskan tentang kaedah menentukan mudda’a alaih dan mudda’i.

Para pengamal undang-undang Syarie perlu berhati-hati semasa ingin
melaksanakan sumpah khususnya dalam menentukan hak-hak yang boleh
dilaksanakan sumpah padanya atau sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan dalam
bab kedua, tidak semua keadaan boleh dilaksanakan seperti hak-hak Allah S.W.T iaitu
kes-kes hudud zina, menuduh melakukan zina dan lain-lain lagi. al-Yamīn hanya
boleh dilaksanakan dalam kes-kes yang melibatkan hak-hak manusia khususnya
dalam kes-kes mal. Ini kerana menurut Dato’ Muhammad Asri, Hakim Mahkamah
Rayuan (JKSM) kadangkala terdapat kesilapan pengamal undang-undang
melaksanakan sumpah bukan pada tempatnya.

Selain dari telah diperuntukkan dalam cadangan Peruntukan Peraturan Sumpah
Syarie Mahkamah Syariah mengenai jenis-jenis permohonan atau tuntutan yang oleh
dilaksanakan sumpah, pendedahan tambahan perlu dibuat bagi memastikan para
pengamal undang-undang betul-betul memahami mengenai hak-hak yang boleh
dilaksanakan al-yamīn padanya.

Para hakim perlulah bertindak sebagai kaunselor kepada para peguam yang
mewakili pihak plaintif atau defendan iaitu menyatakan tentang kesan sumpah kepada
88
pihak yang melafazkannya. Ini kerana kadangkala pihak melafaz tidak mengetahui
kesan sumpah kepada mereka kerana peguam yang mewakili mereka tidak
menjelaskan kepada mereka kesan al-Yamīn al-Qadhaiyyah. Ini kerana para peguam
tidak semua mengetahui tentang kaedah perlaksanaan dan kesannya. Ini kerana
sesetengah peguam di Mahkamah Syariah adalah berlatar belakang perundangan sivil
dan sudah tentulah kaedah sumpah Mahkamah Sivil adalah berbeza dengan apa yang
diamalkan di Mahkamah Syariah.

Perlaksanaan al-yamīn di Mahkamah Syariah pada hari ini masih tidak
menentu dan tidak selaras. Ini kerana “Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah
(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004” hanya diguna pakai bagi Wilayah-Wilayah
Persekutuan dan tidak diterima pakai oleh mahkamah lain khususnya negeri yang
tidak bernaung di bawah JKSM. Untuk merealisasikan perlaksanaan al-Yamīn pihak
JKSM hanya akan mengeluarkan ‘Arahan Amalan’ kepada negeri-negeri. Seperti yang
telah kita maklum arahan amalan bukannya suatu arahan yang mesti dipatuhi kerana
negeri-negeri masih berkuasa untuk mengikut arahan amalan tersebut atau tidak. Hasil
dari itu perlaksanan al-Yamīn tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya di
Mahkamah-Mahkamah Syariah dengan cara lebih tersusun dan berkesan.

Maka untuk mengatasi permasalahan ini, pemusatan sistem Mahkamah
Syariah seperti yang diamalkan di Mahkamah Sivil perlu dipercepatkan. Melalui
pemusatan kuasa pihak atasan akan dapat mengarah kesemua para hakim
menggunakan peruntukan yang sama. Hasilnya akan dapat mengelakkan sebarang
kecelaruan dalam perlaksanaan al-yamīn seterusnya akan menambah keyakinan
masyarakat umum terhadap keupayaan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan
sesuatu kes.

Berdasarkan peruntukan enakmen keterangan di Selangor dan Wilayah
Persekutuan, dapat dirumuskan bahawa di Mahkamah Syariah, al-Yamīn boleh
dilakukan oleh tiga pihak iaitu saksi, orang yang mendakwa dan orang yang kena
tuntut. Saksi bersumpah sebelum diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran
keterangan saksi berkenaan. Namun demikian sumpah saksi yang dibuat di
Mahkamah Syariah hari ini tidak benar-benar menepati al-Yamīn al-syari’yah. Ianya
89
hanya boleh dianggap sebagai janji untuk tidak berbohong kerana sighahnya yang
tidak menepati syarat-syarat al-yamin.

Dengan itu, disarankan agar Mahkamah Syariah mengamalkan al-Yamīn al-
syahid sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum syarak. Sighah sumpah saksi ini
juga hendaklah diselaraskan di setiap Mahkamah Syariah bagi memastikan
keberkesanannya. Sumpah saksi ini boleh dilakukan sekiranya nampak keraguan
terhadap keterangan yang diberikan atau terdapat percanggahan fakta di antara saksi-
saksi di dalam sesuatu kes. Mahkamah Syariah atau hakim perlu memperingatkan
saksi-saksi ini tentang kesan al-Yamīn yang dilaksanakan sama ada hukuman yang
boleh dikenakan dari segi undang-undang sekiranya berbohong dan balasan yang
bakal diterima di akhirat kelak. Nasihat atau amaran ini boleh menyedarkan saksi-
saksi untuk tidak memberi keterangan palsu yang boleh menidakkan sesuatu tuntutan
atau permohonan di Mahkamah Syariah.

Perlaksanaan al-yamīn perlu dilaksanakan dalam kes-kes tertentu seperti kes di
mana pihak yang kena tuntut tidak hadir beberapa kali walaupun mendapat perintah
Mahkamah Syariah. Di dalam situasi ini, adakah Mahkamah masih mahu menunggu
kehadiran pihak yang kena tuntut ini untuk menentukan keputusan sesuatu kes?

Di dalam kes seumpama ini disarankan agar para hakim untuk menggunakan
al-Yamīn dengan disokong oleh keterangan yang lain seperti keterangan saksi. Ini
akan dapat mengurangkan kes tertunggak dan memberikan keadilan kepada sesuatu
pihak kerana kelewatan menghakimi sesuatu kes bermakna keadilan telah dinafikan
(justice delay justice deny).

Peguam merupakan orang yang memainkan peranan besar dalam memastikan
hak anakguam mereka dapat dipertahankan atau permohonannya dapat diterima oleh
Mahkamah. Dalam konteks al-Yamīn ini, para peguam perlu faham hak-hak
anakguamnya. Peguam perlu tahu bilakah al-Yamīn boleh dilaksanakan, apakah kesan
dan syaratnya, apakah fungsi dan sejauh mana keberkesanannya dan hal-hal lain
berkaitan dengannya.

90
Sistem Mahkamah Syariah banyak terpengaruh dengan ”sistem adversarial”
yang diamalkan oleh Mahkamah Sivil. Namun begitu Mahkamah Syariah tidak terikat
dengan sistem adversarial ini. Terdapat peruntukan di dalam undang-undang Islam
yang mana Mahkamah Syariah juga mempunyai ciri-ciri “inquisitorial”. Sistem ini
mempunyai ciri-ciri di mana hakim memainkan peranan dengan hanya mendengar
hujah dan bukti yang dibawa oleh peguam plaintif dan defendan. Hakim akan banyak
bergantung kepada kemampuan dan kemahiran seseorang peguam untuk meyakinkan
mahkamah. Hakim bertindak umpama seorang pengadil sesuatu perlawanan dan akan
mengendalikannya dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dengan itu adalah
diharapkan para peguam dapat memainkan peranan mereka untuk memastikan
perlaksanaan al-Yamīn pada anakguam mereka dilaksanakan dengan betul melalui
kefahaman yang mendalam terhadap al-Yamīn.

Setelah mengetahui hukum dan segala perkara berkaitan dengan al-Yamīn,
demikian barulah peguam boleh mengaplikasikannya di Mahkamah dengan betul dan
tepat. Sebagai contoh, sekiranya anakguam mereka membawa bukti yang tidak kukuh
sedangkan anakguamnya benar-benar memerlukan untuk menuntut haknya terhadap
suami yang tidak bertanggungjawab, peguam hendaklah mencadangkan kepada
Mahkamah untuk melaksanakan al-Yamīn.

Memandangkan kes al-Yamīn hanya merangkumi kes mal sahaja, disarankan
para hakim perlu berani dan bijak membuat keputusan dalam kes-kes talak
berdasarkan konsep al-Yamīn al-mudda’a alaih atau al-Yamīn al-mardudah mengikut
mana yang berkenaan. Ini kerana kes sebegini amatlah sesuai untuk diselesaikan
dengan cara al-Yamīn dan disokong oleh bukti lain seperti saksi dan sebagainya.
Adalah agak sukar untuk memastikan setiap pihak bertikai dapat datang ke Mahkamah
terutamanya kes talak dan membuat keputusan berdasarkan saksi dan bukti. Sebagai
contoh sebanyak 2,216 kes direkodkan bagi kes perceraian tertunggak berpunca
daripada kegagalan pasangan suami isteri hadir di mahkamah (Berita Harian. 1
Disember 2003).
Di dalam kes tertentu peguam juga perlu membantah keputusan hakim yang
tidak tepat dan memohon ulang bicara. Ini termasuk kesilapan melaksanakan al-Yamīn
atau keengganan hakim untuk memerintahkan sesuatu pihak untuk bersumpah. Ini
91
kerana pada realitinya hal ini berlaku kerana terdapat kebanyakan peguam kurang
memahami hak-hak anakguamnya.

Misalnya terdapat juga kes di mana al-Yamīn dilaksanakan di dalam kes
jenayah. al-Yamīn tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah kerana para fuqaha
berpendapat bahawa ianya hanya terhad di dalam kes mal. Kesilapan atau mungkin
kurang arif mengenai perlaksanaan al-Yamīn boleh menyebabkan sesuatu kes tidak
dibicarakan secara tepat dan adil. Di dalam hal ini peguam atau sesiapa sahaja yang
terlibat di dalam Mahkamah perlu segera mengingatkan hakim untuk melaksanakan
al-Yamīn pada tempatnya. Ini akan banyak membantu proses keadilan di Mahkamah
Syariah dan seterusnya dapat menaikkan imej profesion peguam syarie itu sendiri.

Bagi memastikan sistem perundangan syariah mencapai tahap yang boleh
dibanggakan, para peguam dan pengamal undang-undang syarie perlu
mempertingkatkan ilmu yang berkaitan dengan sistem kehakiman Islam supaya
mereka dapat berperanan dengan lebih berkesan dalam membantu mahkamah.

Kod Etika Peguam Syarie 2000 yang digubal oleh Jabatan Kehakiman Syariah
Malaysia mengandungi arahan untuk peguam syarie meningkatkan ilmu pengetahuan.
Peruntukan ini tidak terdapat dalam Akta Profesion Undang-undang 1976 yang
menjadi rujukan peguambela dan peguamcara yang beramal di Mahkamah Sivil.
Proses meningkatkan ilmu pengetahuan ini amat penting kepada peguam syarie kerana
mereka ini bukan sahaja perlu mengetahui undang-undang dan prosedur Mahkamah
malahan ianya merangkumi ilmu fiqh dan pandangan para fuqaha. Kebolehan merujuk
kitab-kitab muktabar juga perlu digilap kerana kebanyakan khazanah syariah
terkandung di dalamnya. Dengan menguasai ilmu inilah sesuatu isu syariah itu dapat
diperbincangkan dan diselesaikan dengan tepat dan jelas.

Pihak pentadbiran agama Islam negeri-negeri perlu menerima usaha-usaha ke
arah penyeragaman undang-undang termasuk perlaksanaan al-Yamīn ini dengan kadar
segera. Penyelarasan prosedur al-Yamīn di setiap negeri di bawah kawal seliaan
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia akan banyak membantu perlaksanaannya secara
berkesan.
92

Setakat ini hanya tujuh buah negeri bersetuju untuk bernaung di bawah JKSM
iaitu ”Negeri Gunasama”. Pada 1999 enam buah negeri telah bekerjasama di dalam
proses penyeragaman undang-undang ini iaitu Pulau Pinang, Selangor, Melaka,
Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan yang terbaru ialah Sabah. Masih terdapat
negeri yang masih berat untuk bernaung di bawah JKSM iaitu badan kehakiman
syariah pusat. Hal ini sepatutnya sudah dapat diatasi memandangkan usaha untuk
penyeragaman undang-undang ini telah bermula pada tahun 80an. Oleh itu, sikap
keterbukaan kepada pihak pentadbiran Islam negeri-negeri perlu ada bagi memastikan
usaha-usaha untuk memartabatkan sistem perundangan Islam di Malaysia.

Merujuk kepada perbincangan para fuqaha terhadap perlaksanaan al-Yamīn,
pemakaian al-Yamīn di Mahkamah Syariah melalui analisa kepada enakmen
keterangan dan penghakiman yang dibuat di dalam kes-kes yang dibicarakan, telah
terbukti bahawa al-Yamīn merupakan salah satu keterangan yang dapat membantu
mahkamah menyelesaikan sesuatu kes. Berikut ialah kesimpulan yang dapat dibuat
mengenai perlaksanaan al-Yamīn di Mahkamah Syariah di Malaysia..

Pensyariatan al-yamīn telah dinyatakan dengan jelas di dalam al-Qur’an dan
al-Sunnah, yang mana digunakan untuk menyatakan (mensabitkan) haknya terhadap
sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara di hadapan hakim dengan menyebut
nama Allah atau Sifat-Nya. Al-yamīn atau sumpah merupakan keterangan atau
bayyinah yang diterima sebagai sokongan pembuktian di Mahkamah Syariah dan
ianya telah dilaksanakan mengikut ketetapan hukum syarak.

Hikmat dan tujuan pensyariatan al-yamīn adalah untuk menyelesaikan
perbalahan, mengembalikan hak kepada tuannya dan menyelamatkan maruah dari
ditohmah. Selain itu juga al-yamīn berperanan untuk mentarjihkan kebenaran atau
menafikan dakwaan dari pihak mudda’i terhadap mudda’a alaih. Sekalipun al-yamīn
diterima sebagai salah satu kaedah pembuktian bagi menyelesaikan sesuatu
pertelingkahan, sebenarnya ia terbahagi kepada lima hukum iaitu wajib, sunat,
makhruh, haram dan juga harus. Para fuqaha bersepakat dengan penerimaan al-Yamīn
ini secara umum dan berselisih pendapat mengenainya dalam perkara tertentu.
93

Secara umumnya al-yamīn terbahagi kepada dua bahagian iaitu al-yamīn al-
qadhaiyyah (dalam mahkamah) dan al-Yamīn ghair al-Qadhaiyyah (luar mahkamah).
Setiap bahagian terbahagi pula kepada beberapa bahagian dan al-yamīn al-qadhaiyyah
merupakan pembuktian yang diterima pakai di dalam mahkamah. Ini kerana al-Yamīn
al-Qadhaiyyah berpandu kepada niat yang memerintah untuk bersumpah iaitu hakim
dan tidak menerima tauriah. Walau bagaimanapun al-Yamīn ghair al-Qadhaiyyah
berpandukan kepada niat yang bersumpah serta menerima tauriah.

Menurut Jumhur ulamak al-Yamīn al-Qadhaiyyah dibahagi kepada tiga iaitu
Sumpah Mudda’a alaih, Sumpah mudda’i dan Sumpah Saksi. Namun menurut Hanafi
Sumpah selain sumpah al-mudda’alaih tidah boleh dijadikan sebagai satu keterangan.

Para hakim sewajarnya tidak memerintah mudda’a alaih bersumpah tanpa ada
permintaan mudda’i kerana sumpah atau tidak dalam suasana ini tidak mempunyai
sebarang kesan hukum yang membolehkan hakim membuat keputusan. al-Yamīn al-
Mudda’a alaih dikatakan juga al-Yamīn al-Dafi’ah, al-Yamin al-Asliyyah dan al-
Yamīn al-Rafi’ah. al-Yamīn al-Mudda’ai ada tida bahagian iaitu al-Yamīn al-Jalibah,
al-Yamīn al-Tuhmah dan al-Yamīn al-Istizhar. al-Yamīn al-Istizhar merupakan yang
paling kerap digunakan di Mahkamh-Mahkamah Syariah pada hari ini.

Perlaksanaan sumpah dianggap batal sekiranya tidak menepati syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh syarak. Tidak semua kes-kes boleh dilaksanakan sumpah.
Para ulamak bersepakat, tidak harus melaksanakan sumpah pada hak-hak Allah SWT
semata-mata seperti zina, Qazaf dan lain-lain lagi. Para ulamak bersepakat mengenai
pengharusan melaksanakan sumpah dalam kes-kes mal. Namun para ulamak berselisih
pendapat mengenai pengharusan melaksanakan sumpah dalam kes-kes Ahwal
Syakhsiyyah.

Jumhur para ulamak menggalakkan taghliz al-Yamīn bagi tujuan menakutkan
mereka untuk bersumpah seterusnya menghindari dari sumpah palsu. Taghliz mungkin
dilakukan dalam bentuk lafaz, masa atau tempat. al-Yamīn al-Mardudah juga satu
penyelesaian kes dan pembuktian dakwaan apabila mudda’a laih enggan bersumpah.
94

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sabit dakwaan berdasarkan nukul al-
mudda’a alaih semata-mata, bahkan hendaklah ia kembalikan sumpah kepada
mudda’i. Menurut sebahagian ulamak, al-yamīn bukannya suatu hujah yang mutlak
untuk membebaskan diri mudda’a alaih terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya.
Sekiranya mudda’i mampu untuk membawa bayyinah maka al-yamīn akan dianggap
terbatal dengan sendirinya.

Perlaksanaan al-yamīn di Mahkamah Syariah sebenarnya masih tidak jelas. Ini
kerana belum terdapat peruntukan yang betul-betul praktikal untuk diguna pakai oleh
Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. Sebaliknya kebanyakan
mahkamah melaksanakan al-Yamīn berdasarkan ijtihad sendiri. Penggunaan al-yamīn
di Mahkamah Syariah merupakan jalan yang terakhir untuk menyelesaikan sesuatu
permasalahan dan mahkamah tidak akan menerima sebarang keterangan sesudah itu.

Dalam undang-undang Islam di Malaysia khususnya di Selangor dan Wilayah
Persekutuan peruntukan mengenai al-yamin diperuntukkan di bawah Enakmen
Keterangan Mahkamah Syariah. Peruntukan al-Yamīn ini diletakkan di bawah seksyen
87, 88 dan 129 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan
Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997.

Al-Yamīn tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah berdasarkan
peruntukan seksyen 87 (3) yang menyatakan bahawa keterangan hendaklah diberikan
bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah. Ini
bertepatan dengan pandangan fuqaha bahawa al-yamin hanya boleh digunapakai di
dalam kes mal sahaja. Selain daripada itu, walaupun di Mahkamah Syariah Malaysia
masih tidak mengaplikasikan undang-undang jenayah hudud dan qisas namun beban
pembuktian untuk setiap kesalahan jenayah takzir yang terkandung di dalam Enakmen
Jenayah Syariah atau Enakmen Undang-undang Keluarga Islam masih merujuk
kepada bukti yang ”melampaui alasan yang munasabah”. Beban pembuktian yang
tinggi inilah yang menjadi salah satu faktor al-Yamīn tidak boleh digunakan di dalam
kes jenayah.

95
Enakmen keterangan di Selangor dan Wilayah Persekutuan memperuntukkan
bahawa di Mahkamah Syariah, al-Yamīn boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu saksi,
orang yang mendakwa dan orang yang kena tuntut. Saksi bersumpah sebelum diberi
kesaksian bagi memastikan kebenaran keterangan saksi berkenaan. Namun demikian
sumpah saksi yang dibuat di Mahkamah Syariah hari ini tidak benar-benar menepati
al-Yamīn al-syari’yah. Ianya hanya boleh dianggap sebagai janji untuk tidak
berbohong kerana sighahnya yang tidak menepati syarat-syarat al-Yamīn.

Terdapat banyak kes-kes yang telah diputuskan berdasarkan al-yamīn di
Mahkamah Syariah. Penggunaan al-Yamīn di dalam kes-kes ini merupakan keterangan
yang menyokong bukti-bukti pihak bertikai dan bukan sebagai bukti tunggal untuk
menthabitkan sesuatu kes. Al-Yamīn digunakan untuk memutuskan atau mensabitkan
kes dan ada juga al-Yamīn diaplikasikan untuk meyakinkan dan melapangkan kepada
pihak yang berkenaan terutamanya hakim.

Umumnya al-yamīn al-istizhar merupakan jenis sumpah yang paling popular
dilaksanakan. Hanya sedikit kes yang melaksanakan jenis sumpah yang lain seperti al-
yamīn al-tohmah atau al-yamīn al-mardudah. Pemakaian al-yamīn al-istizhar di
Mahkamah Syariah di Malaysia amatlah bertepatan kerana bersesuaian dengan bidang
kuasa Mahkamah Syariah yang meliputi hal ehwal kekeluargaan Islam.

Menerusi analisa kes, didapati ada hakim yang tidak berapa memahami konsep
al-yamīn secara mendalam. Ada kes jenayah yang melibatkan pemakaian al-yamīn
sedangkan ianya tidak boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun kes seumpama ini
amat jarang berlaku.

Berdasarkan semua perbincangan yang dibuat di dalam buku ini, dapatlah
disimpulkan bahawa al-Yamīn merupakan satu mekanisma yang berkesan untuk
mahkamah membuat sesuatu keputusan. Namun begitu, tidak dapat dinafikan
sememangnya masih terdapat kelemahan di dalam perlaksanaan al-Yamīn di
Mahkamah Syariah. Terdapat hakim dan peguam yang tidak memahami hukum,
syarat dan perlaksanaan al-Yamīn. Permasalahan juga timbul apabila tiadanya
keseragaman di dalam melaksanakan al-Yamīn.
96

Oleh itu, keperluan kepada prosedur al-Yamīn yang jelas, tepat dan seragam di
setiap negeri mestilah dilaksanakan. Cadangan Peraturan al-yamīn di Mahkamah
Syariah yang dibincangkan perlu diluluskan dan dilaksanakan secepat mungkin.
Kaedah al-yamīn ini pula hendaklah digunapakai oleh semua negeri di Malaysia.
Dengan langkah penyeragaman ini, perlaksanaan al-yamīn yang berkesan akan dapat
dilakukan dan seterusnya membantu menyelesaikan banyak kes di Mahkamah
Syariah.

Selain daripada itu, latihan atau penerangan yang intensif perlu juga diberikan
kepada pegawai Mahkamah termasuk peguam syarie bagi meningkatkan kefahaman
mereka mengenai selok belok perlaksanaan al-yamīn yang bukan sahaja berkesan
malahan menepati kehendak hukum syarak. Al-Yamīn sebagai satu bentuk pembuktian
mesti ditadbir dan diuruskan dengan berkesan. Walaupun perlaksanaan al-Yamīn yang
kemas tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan isu Mahkamah Syariah secara
menyeluruh, namun ianya sedikit sebanyak akan dapat menyelesaikan banyak kes
yang tertunggak dan seterusnya meningkatkan imej Mahkamah Syariah itu sendiri.


97
RUJUKAN


1. Al-Qur’an.

2. Abdul Rahman Al-Jaziri. T.t. Kitab al-Fiqh ‘Ala Al Madhahib Al-Arba’ah.

3. Abu Bakar. 1993. I’anah al-Talibin. Beirut: Dar al-Fikr.

4. Abu Faris, Muhammad Abd al-Qadir. 1998. Kitab al-Aiman wa al-Nuzur.
‘Amman: Dar al-Qalam. Cetakan Pertama.

5. al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali. 1992. Kitab al-Sunan al-
Saghir. Cetakan Pertama. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.

6. Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Masoud al-Kasani al-Hanafi. 1998. Badai’ al-
Sanai’ fii Tartib al-Syarai’. Cetakan Kedua. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-
Arabi.

7. Al-Nawawi, Imam Abu Zakaria Mahyuddin ibn Syaraf. 1996. Al-Majmu’
Syarh al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Fikr. Cetakan Pertama.

8. Al-Nawawi, Imam Abu Zakaria Mahyuddin ibn Syaraf. 2000. Minhaj al-
Talibin. Beirut: Dar al-Bashair. Cetakan Pertama.

9. Al-Nawawi, Imam Abu zakaria Yahya ibn Sharf. T.t. Raudhah al-Talibin.
Beirut Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.

10. Al-Nawawi, Imam Mahyuddin. t.t. Sharh Imam Muslim al-Imam al-Nawawi.
Beirut: Dar Ma’rifah.

11. Al-Rafei, Imam Abu al-Qasim Abd. Al-Karim ibn Muhammad ibn Abd.
Karim. 1997. Al-Aziz Shar al-Wajiz. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Cetakan Pertama.

12. Al-San’ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani. 1997. Subul al-Salam
Syarh Bulugh al-Muram. Cetakan Ketiga. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

13. Al-Syarbini, Shamsuddin Muhammad Ibn Nuhammad al-Khatib. 1994.
Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Manhaj. Cetakan Pertama.
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

14. Al-Zarkhasyi, Syeik Shamsuddin Muhammad ibn Abdullah. 1993. Syarh al-
Zarkhasyi ‘ala Mukhtasar al-Kharqi.Cetakan Pertama. Maktabah al-‘Abikat.

15. Dr Muhammad Mustafa al-Zuhaili. 1982. Wasail al-Ithbat fi al-Syariat al-
Islamiyyah. Beirut: Maktabah Dar al-Bayan.

98
16. Dr. Mahmud Saedon A. Othman. 1990. Undang-Undang Keterangan Islam.
Kuala Lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka. Cetakan Pertama.

17. Dr. Mustafa al-Khin & Dr Mustafa al-Bugho. 1996. al-Fiqh al-Manhaji.
Damsyiq: Dar al-Qalam. Cetakan Kedua.

18. Dr. Wahbah al-Zuhailiy. t.t. Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu. Beirut. Darul
Fikr.

19. Hafizuddin Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Hanafi. 2002. Al-Bahr Al-
Ra’iq Sharh Kanzu Al-Al-Daqa’iq. Cetakan Pertama.

20. Ibn Abu Dam, al-Qadhi Shabuddin Ibrahim Ibn Abdullah. 1987. Kitab Adab
al-Qadha’. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Cetakan Pertama.

21. Ibn al-Sayyid Muhammad Syata al-Dimyathi. 1993. Hasyiah ‘ianah al-
Talibin. Beirut: Dar al-Fikr.

22. Ibn Hajar al-’Asqalani, Ahmad ibn Ali. t.t. Fath al-Bari Syarh Sahih al-
Bukhari. Cetakan Ketiga. Damshiq: Dar al-Faiha’.

23. Ibn Hajar al’Asqalani, Ahmad ibn Ali. t.t. Fath al-Bari Syarh Sahih al-
Bukhari. Cetakan Pertama. Damshiq: Dar al-Faiha’.

24. Ibn Manzur. 1999. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath. Cetakan Ketiga.

25. Ibn Muflih, Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn
Muflih. 1980. al-Mubdi’ fii Sharh al-Muqni’. Damshiq: al-Maktab al-Islami.

26. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakar. 1995.al-
Turuq al-hukmiyyah fii al-Siasah al-Syariyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah. Cetakan Pertama.

27. Ibn Qayyim al-Jaziyyah, Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abu
Bakar. 1968. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin. Mesir: Maktabah al-
Kuliiyat al-Azhariyyah.

28. Ibn Qudamah. 1996. Mughni. Qaherah: Dar: al-Hadith. Cetakan Pertama.

29. Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rush al-
Qurthubi al-Andalusi. 1996. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.
Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Cetakan Pertama.

30. Muhammad Solih Madkur. t.t. al-Qadha’ fi al-Islam.

31. Muslim Ibn Hujjaj Ibn Wardin al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi. 2000. Sahih
Muslim. al-Kaherah: Jam’iyyah al-Maknaz al-Islami.

99
32. Prof Madya Haji Md. Salleh bin Haji Ahmad. Konsep al-Yamin dan
perlaksanaanya di Mahkamah Syariah. Ketas kerja ini di bentang dalam
Seminar “Ke Arah Memperkemaskinikan Undang-Undang Keterangan Dan
Prosedur Di Mahkamah Syaraiah”. Pada 12 Jun 2003 di Hotel Hilton.

33. Shahabu Al-Din Abi Ishak Ibrahim Abdullah Al-Mahdani. 1984. Matbah Al-
Irshad. Baghdad.

34. Syed Sabiq. 1985. Fiqh Al-Sunnah. Beirut. Dar Al-Kitab Al-Arabi. Cetakan
Ketujuh. Jilid Ketiga.

35. Syeikh Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar. 2000. Hasyiah al-Bujairimi.
Cetakan Pertama. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

36. Yusri al-Sayyid Muhammad. 2000. Jami’ al-Fiqh. Cetakan pertama.

37. Zaidan, Dr. Abd Karim. 1997. Fiqh Qadha’ fii al-Syariat al- Islamiyyah.
Cetakan Ketiga. Beirut: Mu’asasah al-Risalah.

38. Zuhaili, Wahbah. 1997. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damsyiq: Dar al-Fikr
al-mu’asir. Cetakan Keempat.

39. Liaw Yock Fang. 1976. Undang-undang Melaka. The Hague-Martinus Nihoff.

40. Hamid Jusoh. 1992. Kedudukan Undang-undang Islam Dalam Perlembagaan
Malaysia, Suatu Rujukan Khas Terhadap Kes-kes Konversi Dalam Undang-
undang Keluarga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

41. Winstedt, Undang-undang Kedah, dalam JM BRAS (1928) 6 (2).

42. Mohd Nik Mohd Salleh, Kelantan In Transaction: 1891-1910 dlm WR Roff
(1974) Kelantan: Religion, Society, Politic in a Malay State. Kuala Lumpur,

43. Ahmad Ibrahim, Kedudukan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia dalam
http//: www. Islam.gov.my.

44. Rafiah Salim.1994. Evidence in Malaysia and Singapore Cases, Materials and
commentary. Butterworths. Malaysia.

45. http://sukweb.selangor.gov.my/mss/sejarah.htm

46. Abdullah Abu Bakar. 2003. Al-yamin dalam Perundangan Moden. Jurnal
Hukum Jilid1.


47. Dato’ Haji Muhamad Asri bin Haji Abdullah. Hakim Mahkamah Rayuan
Syarie. Jabatan kehakiman Syariah Malaysia. (Temubual). Pada 8 April 2005.

100
48. Tuan Abbas Nordin. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur. Perlaksanaan Sumpah Di Mahkamah Syariah. (Temubual
melalui Telefon). 23 Januari 2005.

49. Wan Mahyuddin Wan Mohammad. Hakim Mahkamah Rendah Syarie,
Sepang. Perlaksanaan Sumpah Di Mahkamah Syariah. (Temubual) . 8 Febuari
2006.

50. Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004.

51. (1981) 2 JH

52. (1982) 2 JH.

53. (1983) 3 JH.

54. (1983) 4 JH.

55. (19844 JH.

56. (1984) 5 JH.

57. (1987) 5 JH.

58. (1988) 1 JH.

59. (1996) 1 JH.

2

Cetakan Pertama … … 2007 © Hakcipta terpelihara Fakulti Syariah Dan Undang-Undang

Tidak dibenarkan mencetak ulang semula mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun samada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, cd atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada penerbit.

Diterbitkan Oleh : Universiti Sains Islam Malaysia, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan. Tel : 06-7988407 Faks : 06-7988530

ISBN:

Pencetak:

3

Kes-kes Abdul Aziz lwn Che Pah (1981) 2 JH 113 Abdul Kadir lwn Hajah Fatimah (1981) 2 JH 99 Adiba Yasmin lwn Abd Rani (1996) 1 JH 44 Ahmad lwn Mahabat Khad dan Seorang Lagi (1980) 1 JH 82 Fathilah lwn Mohamed Ghafar (1982) 2 JH 286 Fatimah Binti Hashim wn Mansor Bin Siran (1987) 5 JH 440 Hasmah lwn Borhan al-Din (1988) 1 JH 118 Hj Abdullah Hj Hamzah lwn Cik Don Bt Yaakob (1983) 3 JH Kelthom lwn Ismail (1996) 1 JH 79 Khamsiah Bt Hashim lwn Abdul Fikri (1983) 4 JH 71 Mashitah lwn Hussain (1981) 2 JH 153 Norman Bin Harun lwn Abd Razak bin Razali (1988) 1 JH 86 Norsiah lwn Hashim (1984) 5 JH 126 Pendakwa Jenayah Kelantan lwn Omar dan Seorang lagi (1981) 2 JH 131 Pendakwa Syarie Pahang lwn Mohamed Abd Rahman dan Seorang lagi (1988) 1 JH 71 Piah lwn Mohammad Zainal (1984) 4 JH 222 Rukiah lwn Abu Bakar (1983) JH 90 Salemawegam lwn Mohamed Anuar (1984) 5 JH 109 Siteh bt Lop Ahmad lwn Mat Desa (1987) 5 JH 408 Siti Zainab lwn Mohamad Ishak (1982) 2 JH 323 Siti Zamrah lwn Maliki (1988) 1 JH 130 Tuminah lwn Arifin (1983) 4 JH 84 Wan Abdul Hamid lwn Maimunah (1980) 1 JH 71 Wan Azizah lwn Kasim (1984) 5 JH 123 Zabidah lwn Abdul Rahim (1984) 4 JH 235 Zainab Bt Hamid lwn Mat Isa (1987) 5 JH 391 Zawiah bt Talib lwn Mohd Noor (1987) 5 JH 366

W. Al-yamin atau dikenali juga sebagai Sumpah Syarie ialah sumpah atau suatu ungkapan atau susunan kata tertentu untuk menyatakan sesuatu persoalan itu yang mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku dengan pasti dan ungkapan itu dikaitkan dengan nama Allah S.4 PRAKATA ‫ا‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ء وا‬ ‫فا‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ة وا‬ : ‫وا‬ ‫؛أ‬ ‫ما‬ ‫رب ا‬ ‫إ‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬ Segala syukur dan puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang maha esa lagi berkuasa yang menganugerahkan hidayah dan keupayaan untuk menghasilkan penerbitan buku Konsep Al-Yamin dan Perlaksanaanya di Mahkamah Syariah. Selain al-Iqrar dan al-Syahadah. Selain itu juga al-yamīn berperanan untuk mentarjihkan kebenaran atau menafikan dakwaan dari pihak mudda’i terhadap mudda’a alaih. . Buku ini merupakan salah satu usaha untuk memberi kefahaman dan menerangkan konsep al-yamin dan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah. Melalui pemerhatian dan kajian yang dijalankan didapati terdapat kekeliruan dan ketidakfahaman sesetengah pihak malahan pengamal undang-undang itu sendiri mengenai konsep alyamin dan pemakaiannya menurut hukum syarak. mengembalikan hak kepada tuannya dan menyelamatkan maruah dari ditohmah.T atau salah satu sifat-Nya dengan tujuan untuk meyakinkan bagi menimbulkan kepercayaan orang lain dengan ungkapannya itu. Al-yamīn merupakan salah satu daripada keterangan yang diterima pakai di Mahkamah Syariah Malaysia. Al-yamīn atau sumpah merupakan keterangan atau bayyinah yang diterima sebagai sokongan pembuktian di Mahkamah Syariah dan ianya telah dilaksanakan mengikut ketetapan hukum syarak. Hikmat dan tujuan pensyariatan al-yamīn adalah untuk menyelesaikan perbalahan.

5 Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa terdapat peruntukan mengenai al-yamin di bawah enakmen-enakmen keterangan negeri-negeri. Berdasarkan semua perbincangan yang dibuat di dalam buku ini. Namun begitu. Namun begitu. penulis akan merujuk dan membuat analisa kepada Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) dari aspek hukum syarak dan kesesuaiannya dilaksanakan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia. berdasarkan kajian yang dijalankan didapati kedudukan dan pemakaian serta prosedur perlaksanaan al-yamin sebenarnya masih tidak jelas. Di sini. . semua pihak perlu memahami konsep al-yamin dan perlaksanaannya secara lebih mendalam. tepat dan bersesuaian denga hukum syarak. ahli akademik dan semua pihak yang terlibat dengan pentadbiran undang-undang Islam. pelajar syariah dan undang-undang. penulis membuat kesimpulan bahawa al-Yamīn merupakan salah satu mekanisma atau keterangan yang berkesan untuk mahkamah membuat sesuatu keputusan. Diharapkan penerbitan buku ini akan dapat menambahkan bahan rujukan akademik mengenai undang-undang keterangan Islam kepada pengamal undang-undang.

kerana dengan limpah kurniaNya kita masih dapat merasai nikmat Islam dan Iman. Di dalam bahagian ini penulis akan menjelaskan definisi. kitab-kitab turath atau rujukan-rujukan kontemporari dan pengamalannya melalui kes-kes yang dilaporkan. Buku ini membincangkan konsep al-yamin dan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah di Malaysia dengan merujuk undang-undang keterangan Islam. Kemudian penulis terus memperjelaskan peruntukan al-yamin yang terkandung di dalam enakmen-enakmen keterangan Islam negeri-negeri. Bab 1 menjelaskan tentang konsep al-yamin diantara Hukum dan Perlaksanaannya Menurut Pandangan Ulamak Di Dalam Kitab-Kitab Fiqah. pensyariatan. Jelas menunjukkan undang-undang keterangan Islam telah lama dipraktikkan di Malaysia melalui peruntukan undang-undang yang telah diluluskan. kaedah perlaksanaaanya.W. Pada permulaan Bab 2. Bagi maksud ini. hukum dan pembahagian al-yamin. taghliz al-yamin dan implikasi tatkala pihak kena tuntut menolak untuk melaksanakan al-yamin. penulis menganalisa peruntukan Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) yang telah digubal oleh pihak Jabatan Kehakiman .T. Penulis juga telah menyenaraikan syarat al-yamin. penulis telah merujuk kepada keskes yang dilaporkan di mana membuktikan bahawa sememangnya pemakaian alyamin telah diamalkan di Mahkamah Syariah sekian lama. Al-yamin juga hanya boleh dilaksanakan di dalam kes tertentu dan bab ini juga akan membincangkan keadaan bila al-yamin boleh dilaksanakan. Di dalam Bab 3. Perbincangan mengenai konsep al-yamin ini telah dibahagikan kepada beberapa bahagian. penulis telah menyoroti sejarah undang-undang keterangan Islam di Malaysia secara ringkas memandangkan al-yamin merupakan salah satu bentuk keterangan yang diterimapakai di Mahkamah Syariah. Segala puji ke hadrat Allah S. hikmat dan tujuan pensyariatan.6 PENDAHULUAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasihani.

syarat-syarat al-yamin. . Ini disokong oleh beberapa keputusan di dalam kes-kes yang dirujuk. peguam malahan pihak yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Diharapkan dengan penjelasan dan perbincangan secara ilmiah dengan merujuk kepada sumber tradisional. Melalui kajian yang dijalankan sememangnya terdapat kekeliruan dan kurang fahaman sesetengah pihak mengenai pemakaian al-yamin. taghliz al-yamin dan anggapan enggan bersumpah. jenis-jenis hak boleh dilaksanakan al-yamin. peruntukan yang terdapat di dalam enakmenenakmen negeri berserta Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) dengan disokong oleh kes-kes di Mahkamah Syariah akan dapat memberi manfaat dan kefahaman kepada semua mengenai konsep al-yamin menepati hukum syarak. Di dalam bab 4. Secara umumnya Peraturan ini mengandungi definisi.W. Oleh itu. Jika diteliti.7 Syariah Malaysia. pembahagian al-yamin. Semoga Allah S. tatacara al-yamin. Secara ringkasnya buku ini merupakan salah satu sumbangan kecil oleh penulis ke arah pemahaman undang-undang keterangan Islam secara umumnya dan al-yamin khususnya. Peraturan ini sememangnya menyediakan satu garis panduan yang jelas mengenai pemakaian dan perlaksanaan al-yamin. Penulis juga telah membuat beberapa cadangan yang praktikal bagi memastikan kefahaman dan perlaksanaan al-yamin yang tepat dari segi hukum syarak. penulis telah membuat rumusan dan analisa mengenai konsep alyamin dan perlaksanaannya di Mahkamah Syariah. Penulis berpandangan Peraturan ini diadaptasi dan digunapakai di semua Mahkamah Syariah di Malaysia.T yang Maha Tinggi lagi Maha Berkuasa melimpahkan kurnia dan rahmatnya dan menjadikan penulisan ini bermanfaat serta menjadi rujukan mengenai undang-undang keterangan Islam khususnya konsep alyamin. semua pihak perlu memahami konsep al-yamin ini bukan sahaja hakim.

Mahmud Saedon A.T di dalam surah al-Ma’idah ayat 89: ‫ﺎﻥ‬‫ﻤ‬‫ﺗﻢ ﺍﻷﻳ‬‫ﺎ ﻋ ﱠﺪ‬‫ﺍﺧﺬ ﹸﻢ ﹺﺑﻤ‬‫ﺆ‬ ‫ﻦ‬‫ﺎﹺﻧﻜﻢ ﻭﻟﹶـﻜ‬‫ﻤ‬‫ﻲ ﹶﺃﻳ‬‫ﺍﺧﺬﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﹺﺎﻟﻠﻐﻮ ﻓ‬‫ﺆ‬ ‫ﻻ‬ ‫ َ ﹶ‬ ‫ﻘ‬ ‫ ﹸﻛ‬ ‫ﻳ‬  ‫ﹸ‬ ‫ ﹺ‬ ‫ ﱠ‬‫ ﹼ‬ ‫ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﻳ‬ Bermaksud: . Dr. (Zuhailī. Selain itu al-yamīn dikenali sebagai al-halaf. al-Ila’ dan juga al-qasam. 1996) Sebenarnya penggunaan perkataan pengukuhan dalam takrif di atas adalah bertujuan mengabaikan sumpah yang sia-sia iaitu sumpah yang diucapkan tanpa niat untuk melaksanakannya ataupun niat untuk membenarkannya.T atau sifat-sifatNya”. Mustafa al-Khin & Dr Mustafa al-Bugho. (Ibn Manzur. 1997.T ataupun salah satu sifat-Nya dengan lafaz yang tertentu.W. Ianya sama ada berkait dengan masa yang lalu atau akan datang atau sama ada benar atau pun dusta. 1999 & Dr. 1990) Menurut istilah pula. Kenyataan ini adalah bersandarkan kepada firman Allah S. alistihlaf. dan di dalam bahasa melayu al-yamīn bererti sumpah.W. DEFINISI AL-YAMĪN Menurut bahasa al-yamīn bermaksud kanan atau bahagian kanan. Wahbah.8 BAB I KONSEP AL-YAMĪN DAN PERLAKSANAANNYA DI DALAM UNDANGUNDANG KETERANGAN ISLAM. al-Yamīn juga membawa maksud mengukuhkan kata-kata yang tidak sabit kebenaran kandungannya dengan menyebut salah satu dari nama-nama Allah S.W. Othman. al-yamīn ditakrifkan sebagai: “Suatu lafaz yang digunakan untuk menyatakan (mensabitkan) haknya terhadap sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara di hadapan hakim dengan menyebut nama Allah S.

al-yamīn atau sumpah syarie memberi maksud suatu perkataan yang disertakan dengan nama Allah S. tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan”. Wahbah al-Zuhailiy.W.W. menafikan sesuatu perkara atau menuntut sesuatu dengan menyebut nama Allah S.T atau salah satu sifat-sifatNya. Menurut Dr.T atau sifat-sifatNya. digunakan untuk menyatakan ada haknya (isbat) terhadap sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara di hadapan Hakim.W. Muhammad Mustafa al-Zuhaili dalam bukunya Wasa’il al-Ithbat fi al-Syariat al-Islamiyyah. alyamīn ialah menyatakan dengan tegas sesuatu persoalan atau memperteguhkannya dengan menyebut nama Allah S. Selain daripada itu sumpah juga membawa maksud mengukuh kata-kata yang tidak sabit samada ia berkaitan dengan perkara yang telah lepas atau yang akan datang.T: ‫ﺎﻥ‬‫ﻤ‬‫ﺗﻢ ﺍﻷﻳ‬‫ﺎ ﻋ ﱠﺪ‬‫ﺍﺧﺬ ﹸﻢ ﹺﺑﻤ‬‫ﺆ‬ ‫ﻦ‬‫ﺎﹺﻧﻜﻢ ﻭﻟﹶـﻜ‬‫ﻤ‬‫ﻲ ﹶﺃﻳ‬‫ﺍﺧﺬﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﹺﺎﻟﻠﻐﻮ ﻓ‬‫ﺆ‬ ‫ﻻ‬ ‫ َ ﹶ‬ ‫ﻘ‬ ‫ ﹸﻛ‬ ‫ﻳ‬  ‫ﹸ‬ ‫ ﹺ‬ ‫ ﱠ‬‫ ﹼ‬ ‫ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﻳ‬ Bermaksud: “Kamu tidak dikira salah oleh Allah S. al-yamīn ialah suatu ungkapan yang mengandungi perjanjian atau aqad yang teguh atau ikatan yang kuat terhadap yang bersumpah untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya. Firman Allah S.T tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan (untuk bersumpah). akan tetapi kamu dikira salah olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sunguh” .9 “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah).W.T atau salah satu daripada sifat-sifatNya atau boleh juga didefinisikan sebagai suatu aqad yang dilaksanakan oleh orang yang bersumpah untuk meneguhkan tekadnya bagi mengerjakan atau meninggalkannya.W. Menurut Syed Sabiq pula. Dinamakan ikatan aqad itu kerana kuatnya azam dengan lafaz sumpah itu. Mengikut Dr.

sumpah dikaitkan dengan kemuliaan Allah S. kemudian dibawa perkara tersebut kepada hakim maka hakim tidak boleh menerimanya.W.T di dalam surah al-Ma’idah ayat 89: ‫ﺎﻥ‬‫ﻤ‬‫ﺗﻢ ﺍﻷﻳ‬‫ﺎ ﻋ ﱠﺪ‬‫ﺍﺧﺬ ﹸﻢ ﹺﺑﻤ‬‫ﺆ‬ ‫ﻦ‬‫ﺎﹺﻧﻜﻢ ﻭﻟﹶـﻜ‬‫ﻤ‬‫ﻲ ﹶﺃﻳ‬‫ﺍﺧﺬﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﹺﺎﻟﻠﻐﻮ ﻓ‬‫ﺆ‬ ‫ﻻ‬ ‫ َ ﹶ‬ ‫ﻘ‬ ‫ ﹸﻛ‬ ‫ﻳ‬  ‫ﹸ‬ ‫ ﹺ‬ ‫ ﱠ‬‫ ﹼ‬ ‫ ﹸ ﹸ‬ ‫ﹶ ﻳ‬ .W. (Ibn Abu Dam.T atau sifat-Nya. Dari segi lafaz. PENSYARIATAN AL-YAMĪN Terdapat banyak dalil mengenai al-yamīn samada dari al-Qur’an ataupun Sunnah yang menunjukkan al-yamīn dikira sebagai salah satu cara pengisbatan dan pembuktian atau penafian di hadapan hakim.T atau salah satu sifat-Nya dengan tujuan untuk meyakinkan bagi menimbulkan kepercayaan orang lain dengan ungkapanya itu.10 Berdasarkan pengertian al-yamīn di atas dapat disimpulkan bahawa ianya ialah sumpah atau suatu ungkapan atau susunan kata tertentu dan cara untuk menyatakan sesuatu persoalan itu yang mungkin berlaku atau mungkin tidak berlaku dengan pasti dan ungkapan itu dikaitkan dengan nama Allah S. maka alyamīn yang dimaksudkan di sini adalah di hadapan hakim sahaja. Firman Allah S.W. ini menunjukkan kesungguhan yang pasti akan menimbulkan kesan jika tidak menepati apa yang disumpahkan itu. Walau bagaimanapun jika dirujuk kepada takrif al-yamīn dalam konteks sebagai suatu keterangan dan pembuktian dalam sistem kehakiman Islam. Sekiranya seseorang itu bersumpah di luar mahkamah. 1987). al-Yamīn berperanan untuk menyatakan (mensabitkan) hak orang yang bersumpah atau menafikan sesuatu seperti seseorang itu berkata di hadapan hakim: “Dengan nama Allah aku telah meminjamkan kepada engkau wang sebanyak seribu ringgit dan seumpamanya” atau “Dengan nama Allah aku tidak pernah meminjam duit engkau”.

Allah S. (al-Qurthubi. Para ulamak berseisih pendapat dalam mentakrifkan maksud yamin atau sumpah lagha.T telah memberi amaran yang amat keras agar jangan sekali-kali menjadikan al-yamīn sebagai senjata untuk merampas dan mengambil hak orang lain. Namun sumpah lagha dapat dikatakan sebagai niat seseorang yang melafaz tidak sama dengan apa yang dilafazkan seperti dala keadaan tersasul atau dipaksa melafazkan sesuatu perkara tanpaq kerelaan.a ayat ini diturunkan disebabkan sesetengah golongan mengharamkan keatas diri mereka sesuatu makan atau pakaian atau perbuatan-perbuatan yang halal pada syarak dengan melafazkan sumpah. namun menurut Ibn Abbas r. Para sahabat r. demi tuhanku! Sesungguhnya adalah ia benar! dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya”. Firman Allah S.T dalam surah Ali Imran ayat 57: . 1995) Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 53: ‫ﺘﻢ ﹺﺑﻤﻌﺠﺰﹺﻳﻦ‬‫ﺎ ﺃﹶﻧ‬‫ﻧﻪ ﹶﻟﺤﻖ ﻭﻣ‬‫ﻲ ﹺﺇ‬‫ﻧﻚ ﹶﺃﺣﻖ ﻫﻮ ﻗﻞ ﺇﹺﻱ ﻭﺭ‬‫ﻨﹺﺒﹸﻮ‬‫ﺴﺘ‬‫ﻭﻳ‬  ‫ ﹺ‬      ‫ﺑ‬  ‫ ﹸ ﹾ‬     ‫ ﺌ‬  Bermaksud: “Dan mereka (yang meminta disegerakan azab) itu akan bertanya kepadamu (wahai Muhammad): “adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar?” Jawablah: “ya.W.a berselisih mengenai sebab penurunan ayat ini.11 Bermaksud: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah). tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengajakan”.W.

12

‫ﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻻ‬‫ﺌﻚ ﻻ ﺧﻼﻕ ﹶﻟﻬﻢ ﻓ‬‫ﻴﻼ ﹸﺃﻭﻟﹶـ‬‫ﺎ ﻗﻠ‬‫ﺎﹺﻧﻬﻢ ﹶﺛﻤﻨ‬‫ﻤ‬‫ﻭﻥ ﹺﺑﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﺃﻳ‬ ‫ﺘ‬‫ﺸ‬‫ﻳﻦ ﻳ‬‫ﹺﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬ‬ ‫ ﹶ‬      ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹶ ﹰ‬  ‫ ﹺ‬ ‫ ﹼ‬   ‫ ﺮ ﹶ‬  ‫ﱠ‬ ‫ﻴﻢ‬‫ﺰ ﱢﻴﻬﻢ ﻭﹶﻟﻬﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﹶﺃﻟ‬ ‫ﺎﻣﺔ ﻭﻻ‬‫ﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬‫ﻴﻬﻢ ﻳ‬‫ﻨﻈﺮ ﹺﺇﹶﻟ‬‫ﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳ‬        ‫ﻛ ﹺ‬ ‫ ﹶ ﻳ‬       ‫ ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹸ‬  ‫ ﹼ‬   ‫ﻳ ﹶﱢ‬
Bermaksud:

“Sesungghuhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah S.W.T dan mencabuli sumpah mereka (yang dibuat), mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik di akhirat nanti dan Allah S.W.T tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak akan membersih mereka dari dosa, dan mereka pula akan menerima azab yang tidak terperi sakitnya”.

Rasulullah S.A.W telah bersabda:

‫ﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻ ﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ ﹼﻢ ﻗﺎﻝ : ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬‫"ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﻻ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻣﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺭﻭﺍﻩ‬ "‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﳘﺎ( ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ‬
Bermaksud:

“Kalaulah manusia itu diberikan (hak yang dituntutinya) dengan semata-mata dakwaan mereka nescaya terdapat sebahagian manusia akan mendakwa kes-kes yang berkaitan dengan darah dan harta ke atas orang lain, tetapi al-yamīn adalah dikenakan ke atas mudda’a alaih. Riwayat Bukhāri, Muslim dan lain-lain. Dalam riwayat al-

13

Baihaqi “Tetapi bayyinah dikenakan ke atas mereka yang mengingkari atau menafikan dakwaan”. ( Al-Nawawi.t.t.)

Dalam sebuah hadith yang lain yang telah diriwayatkan daripada Asy’ath bin Qays, beliau berkata:

‫"ﻛﺎﻥ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﺌﺮ ﻓﺎﺧﺘﺼﻤﻨﺎ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻭﺳﹼﻢ"ﺷﺎﻫﺪﺍﻙ ﺃﻭ ﳝﻴﻨﻪ"ﻗﻠﺖ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﳛﻠﻒ ﻭﻻ ﳛﻠﻒ ﻭﻻ ﻳﺒﺎﱄ ، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ‬ ‫ﻠ‬ "‫ﺎ ﻣﺎﻻ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺟﺮ ﻟﻘﻰ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻀﺒﺎﻥ‬ ‫ﺍﷲ "ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻳﺴﺘﺤﻖ‬
Bermaksud:

“Berlaku pertikaian antara aku dengan seorang lelaki tentang sebuah perigi, lalu kami mengangkat pertikaian itu kepada Rasulullah S.A.W, maka Baginda bersabda: Dua orang saksi (kalau tidak) dia akan bersumpah. Lalu aku berkata: kalau begitu (sudah tentu) dia akan bersumpah dan tidak peduli (benar atau dusta). Maka Rasulullah S.A.W bersabda: sesiapa yang bersumpah dengan sesuatu sumpah yang dengannya dia akan mendapat sesuatu harta, sedangkan ia berdusta dalam sumpah itu nescaya ia akan bertemu Allah S.W.T dalam keadaan mendapat kemurkaan dari-Nya”.( Ibn Hajar. t.t.)

‫ﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ‬‫"ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋ‬ ‫ﺒ‬ "‫ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬

14

Bermaksud:

“Riwayat daripada Ibn Abbas r.a bahawa Nabi S.A.W pernah menghukum sumpah ke atas orang kena dakwa “ (Muslim. 2000)

Berdasarkan kepada hadith-hadith di atas jelas menunjukkan bahawa al-yamīn disyariatkan bertujuan bagi menguatkan samada dari aspek kebenaran dalam mensabitkan hak serta penafian ataupun ketika gagal dalam mengemukakan bukti dan keterangan. Walaupun sumpah diterima ketika menyelesaikan sesuatu perbalahan, tetapi kedudukannya adalah lemah dan bergantung kepada keterangan dan pembuktian yang lain. Oleh itu jika ada bukti selepas sumpah dilaksanakan, harus diterima semula bukti atau keterangan baru itu.

HIKMAT DAN TUJUAN DIPERSYARIATKAN AL-YAMĪN

Sebenarnya al-yamīn memberi kesan yang kuat samada dari sudut keagamaan dan keduniaan. Yang dimaksudkan dengan memberi kesan dari sudut keagamaan ialah dengan al-yamīn akan menyebabkan seseorang itu dikurniakan pahala atau dosa. Dari sudut keduniaan pula al-yamīn dapat menyelesaikan perbalahan dengan dapat mengembali hak seseorang atau menafikannya sekaligus dapat menyelamatkan maruah seseorang.( Zaidan. 1997.)

Selain itu juga hikmat dan tujuan al-yamīn ialah seseorang itu akan mengkhabarkan sesuatu yang ada dalam dirinya dan mengharapkan orang lain membenarkan pengkhabarannya dan menerima kata-katanya itu, tetapi pendengar belum pasti mempercayai dan menerima kata-kata tersebut samada ia benar atau sebaliknya. Maka dengan sumpah aspek kebenaran dalam pengkhabaran itu dapat mengatasi pendustaan berdasarkan iman dan akidah serta menjadikan Allah S.W.T sebagai saksi di atas perkataannya. (Ibn Qayyim. 1995)

Namun. harus dan haram. sunat. Maka al-yamīn disyariatkan bagi pihak yang lebih kuat antara dua pihak yang bersumpah. sekiranya pihak mudda’i berubah dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat seperti dalam kes ‘Lauth’ atau ketika. Shafi’iyah pula berpendapat hukum asalnya adalah makruh berdasarkan. Dalam situasi tersebut pihak mudda’a alaih adalah lebih utama untuk melaksanakan al-yamīn kerana ia berada di pihak yang kuat berdasarkan kepada kaedah: ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ‬ Bermaksud: “Pada asal sesuatu itu bebas dari sebarang tanggunggan”.. . Hanafiah berpendapat hukum asalnya adalah harus sekalipun tidak diminta untuk bersumpah. Sumpah yang wajib pula ialah sumpah untuk menjaga keselamatan manusia dan sebagainya seperti orang yang telah dituduh membunuh sedangkan tidak ada saksi yang terang untuk disabitkan. mudda’a alaih enggan bersumpah selepas diminta berbuat demikian atau ketika mudda’i bersama seorang saksi lelaki. HUKUM ASAL AL-YAMĪN. Hukum sumpah dapat dibahagikan kepada lima iaitu wajib.15 Selain daripada itu. Malikiyah pula berpendapat hukum asal adalah harus tetapi baik tidak dibanyakkan bersumpah. maka ketika itu mudda’i lebih utama bersumpah. menurut Ibn Qayyim antara tujuan asal al-yamīn disyariatkan ialah bagi pihak mudda’a alaih ketika mana tidak boleh ditarjihkan kebenaran dakwaan pihak mudda’i. Sumpah walaupun pada dasarnya diterima oleh syarak sebagai cara pembuktian namun hukumnya berbeza kerana keadaan perkara yang disumpahkan. makruh. Para fuqaha berbeza pendapat tentang hukum asal sumpah.

Sumpah yang haram ialah sumpah yang dusta atau sumpah melakukan yang haram seperti mensabitkan seseorang yang tidak berhutang dengannya tetapi mengatakan orang itu berhutang.W dalam sebuah haditk yang telah diriwayatkan oleh imam al-Bukhari: ‫ﺇﳕﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ‬ . Walaupun begitu terdapat beberapa perbezaan dari segi hukum dan kaedah pemakaiannya. (Zuhaili. Al-Yamīn Di luar Mahkamah (al-Yamīn Ghair al-Qadha’iyyah)( al-Yamīn di luar mahkamah juga bertujuan untuk menguat dan mengukuhkan sesuatu perkara. al-Yamīn ghair al-Qadha’iyyah bergantung sepenuhnya kepada niat yang orang melafazkannya. (Al-Jaziri.t) PEMBAHAGIAN AL-YAMĪN Dibahagikan al-Yamīn kepada dua bahagian iaitu di luar mahkamah (al-Yamīn ghair al-Qadha’iyyah) dan dalam mahkamah (al-Yamīn al-Qadha’iyyah). 1997) a. Tetapi al-yamīn ini tidaklah menjadi salah satu cara pembuktian berbeza dengan al-yamīn di dalam mahkamah. Sumpah yang harus ialah sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang harus seperti bersumpah untuk makan makanan yang sedap. Namun secara umumnya kedua-dua al-yamīn bertujuan untuk menguat dan mengukuh sesuatu.A. Kenyataan ini bersandarkan kepada sabda Rasulullah S. sekiranya lafaznya berbeza dari apa yang diniatkannya ia disebut sebagai ‘Tauriyyah’. Sumpah yang makruh ialah sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang makruh seperti bersumpah tidak akan memberi sedekah. T.16 Sunat bersumpah ialah sumpah untuk sesuatu permasalahan seperti untuk mendamaikan dua pihak yan bertikai.

(al-Qur’an. Tauriah ini pernah disebut di dalam al-Qur’an seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim a. namun hati berniat sebaliknya atau ia hanya berniat untuk tidak memakan danging kambing sahaja. maka setiap amalan seseorang itu bergantung kepada apa yang telah diniatkan”. T.17 Bermaksud: “Setiap pekerjaan berdasarkan kepada niat.s: ‫ﻴﻢ‬‫ﻧﻲ ﺳﻘ‬‫ﻮﻡ ﻓﻘﹶﺎﻝ ﹺﺇ‬ ‫ﻨ‬‫ﻲ ﺍﻟ‬‫ﻧﻈﺮﺓ ﻓ‬ ‫ﻨﻈﺮ‬‫ﻓ‬   ‫ﺠ ﹺﹶ ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫ ﹾ‬ ‫ﹶ ﹶ‬ Bermaksud: “Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia (Nabi Ibrahim a.s (‫ﻲ‬‫ﺇ‬ ‫ﹺﻧ‬ ‫ﻴﻢ‬‫ )ﺳﻘ‬ialah baginda tidak dapat menyertai   kaumnya untuk perayaan tersebut dan tauriah baginda dalam hal ini adalah bertujuan untuk memusnahkan patuh berhala. alShoffat. Misalnya seseorang itu bersumpah untuk tidak memakan daging.Tauriah Semasa Melaksanakan al-Yamīn Tauriah bermakna niat seseorang bersumpah berbeza dengan perkataan zahir sumpah yang dilafaz olehnya. 37:89-90) Dalam hal ini Nabi Ibrahim a.t) .s) berkata: Sesungguhnya aku sakit”.s telah bertauriah untuk mengelakkan diri dari menghadiri majlis perayaan keagamaan setelah diajak oleh kaumnya. . (alBukhari. Dalam waktu yang sama Baginda telah merancang untuk memusnahkan patung-patung berhala apabila mereka meninggalkan bandar untuk menyambut perayaan tersebut. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim a.

al-yamīn al-lagha dan al-yamīn al-ghumus. Al-yamīn al-Munaqidah iaitu sumpah yang bersungguh-sungguh dan sah. Menurut Abu Yusuf al-Hanafi. Sekirannya hakim yang meminta seseorang itu bersumpah maka tautiah tidak dibenarkan. menjaga hak-hak seseorang atau untuk menjaga iman dan akidah setelah dipaksa oleh pemerintah yang zalim maka dibenarkan tauriah bahkan ia dianggap perkara yang mulia di sisi agama. Namun sekiranya ia di pihak yang zalim maka sumpahnya bergantung kepada pihak yang memintanya bersumpah.t) . Sekiranya seseorang itu melanggar apa yang disumpahkannya maka wajib dikenakan kafarah. (Al-Kasani.T dalam surah al-Nahl ayat 91: ‫ﺎ‬‫ﻴﺪﻫ‬‫ﺗﻮﻛ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺎﻥ‬‫ﻤ‬‫ﻮﹾﺍ ﺍﻷﻳ‬ ‫ﻨﻘ‬‫ﻭﻻ ﺗ‬     ‫ ﹶ ﹸﻀ َ ﹶ‬ . 1998 dan al-Sayyid Sabiq. i.W. Kadangkala orang Islam berada di dalam tawanan orang-orang kafir dan mereka mengetahui kedudukan sumpah dan kesannya di dalam Islam dan mereka memaksa orang Islam bersumpah untuk keluar agama maka tauriah dalam hal ini tidak menjadi satu kesalahan menurut agama bahkan ia digalakkan bagi mengelakan dizalimi dan ditindas.Pembahagian Al-Yamīn Di Luar Mahkamah Pembahagian al-yamīn di luar mahkamah boleh dibahagikan kepada tiga iaitu alyamīn al-munaqidah.18 Tauriah semasa bersumpah adalah tidak dibenarkan samasekali sekira bertujuan untuk menganiayai orang lain bahkan ia merupakan perbuatan yang diharamkan.t. Ini berdasarkan firman Allah S. Ia merupakan suatu sumpah terhadap sesuatu perkara pada masa yang akan datang sama ada untuk dilaksanakan atau meninggalkan sesuatu perkara. al-Yamīn al-Mun’aqidah. sumpah itu bergantung kepada niat pihak yang bersumpah melainkan dalam hal hakim yang meminta ia bersumpah. Walau bagaimanapun bersumpah demi menolak segala bentuk kezaliman. sesungguhnya sumpah itu pada niat orang yang melafazkannya sekirnya ia dizalimi. Menurut Imam alNawawi.

(Al-Syarbini.T. ii. Para fuqaha berpendapat bahawa sumpah jenis ini tidak dikenakan kafarat kepada sesiapa yang melanggarnya. Manakala mazhab Maliki berpendapat tidak boleh dibayar kafarat kepada yang melanggar sumpah ghumus kerana keberanian untuk berdusta dengan menggunakan nama Allah S. tidak wajar dihukum dengan kafarat .1994) iii. 1985) Mengikut pendapat mazhab Shafie diwajibkan juga kafarat kepada sumpah bohong ini. Ini adalah kerana sumpah ghumus adalah termasuk di dalam sumpah almunaqidah. Ianya juga boleh ditakrifkan sebagai sumpah terhadap sesuatu yang tidak disangkakan menepati ianya bersumpah sebagaimana ia bersumpah akan tetapi ternyata tidak tepat atau dalam erti kata lain sumpah yang dimaksudkan dengan sesuatu tetapi lidah menyebut perkataan lain. al-Yamīn al-Ghumus al-Yamīn al-Ghumus ialah sumpah bohong yang merendahkan hak-hak atau bertujuan membuat dosa dan khianat serta ia tergolong di antara dosa-dosa besar. al-Yamīn al-Lagha al-Yamīn al-Lagha adalah jenis sumpah sia-sia yang mana orang yang melafazkan sumpah tersebut tidak berniat untuk bersumpah.W. Ghumus itu bermaksud menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Namun demikian menurut mazhab Shafie berpendapat sumpah lagha yang berhubung dengan haq orang lain seperti talak dan Ila’ maka ianya tetap sah. bagi mereka .19 Bermaksud: “Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya”. (Syed Sabiq. Ia boleh diambil kira sebagai sumpah yang tidak mempunyai kesan hukum ke atasnya.

Yamīn alDafī’ah dan Yamīn Al-Rafī’ah. 1988) . sesungguhnya yamīn tidak akan berlaku melainkan yamīn jenis ini (beliau menolak yamīn al-Syahid dan yamīn al-Mudda’i). al-Yamīn al-Qadhaiyyah berfungsi untuk mensabitkan atau menafikan sesuatu dakwaan ke atas seseorang dan ia bergantung kepada niat orang yang mengarahnya iaitu Hakim. Ulamak Hanafiyyah juga menamakan sebagai sumpah wajib (Yamīn al-Wajibah).20 yang sumpah berbohong ini maka kesalahan itu sudah cukup dibalas dengan neraka. Yamīn al-Mudda’a alaih Yamīn al-Mudda’a alaih ialah sumpah yang dilafazkan oleh yang kena dakwa atas arahan hakim merujuk kepada permohonan yang mendakwa bagi menguatkan jawapan terhadap dakwaan. Menurut kitab-kitab fiqh. (Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Ia juga dinamakan sebagai Yamīn al-Rafi’ah kerana ia mengangkat akan pertikaian dan menggugurkan dakwaan. Qadir Abu Faris. al-Yamīn al-Qadhaiyyah tidak menerima tauriyyah sepertimana yang berlaku dalam al-yamīn di luar mahkamah melainkan di hadapan hakim yang zalim. 1995) Yamīn Dafi’ah kerana ia boleh menolak dakwaan mudda’i dalam mensabitkan dakwaannya. Yamīn al-Mudda’i dan Yamīn al-Syahid. Ia juga dikenali sebagai Yamīn al-Asliyyah. Para ulamak bersepakat terhadap perlaksanaan sumpah jenis ini dan menurut Abu Hanifah.al-Yamīn Di Dalam Mahkamah (al-Yamīn al-Qadhaiyyah) Manakala al-yamīn al-Qadhaiyyah adalah semata-mata untuk menguatkan pendakwaan bagi pihak yang bertelingkah seterusnya menyelesaikan pertikaian antara pihak-pihak yang terbabit. Dinamakan Yamīn al-asliyyah kerana ia yang dimaksudkan ketika diitlaq dan kebanyakkan nas-nas yang datang mengenai yamīn . i. Abd. (Dr. al-yamīn yang dilaksanakan dalam sesuatu penghakiman terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Yamīn al-Mudda’a ‘alaih.

Hanbali dan lainlain menerima pakai yamīn al-Mudda’i. Yamīn al-Mudda’i Seperti yang telah dinyatakan di atas. Adakalanya al-yamīn al-Jalibah digunakan kerana lauth iaitu yamīn alQasamah dalam kes pembunuhan atau kecederaan. Maka dibenarkan dakwaannya dengan bersumpah kecuali pemegang barang gadai. penyewa dan peminjam tidak dibenarkan dakwaan mereka melainkan jika ada bayyinah. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya hanya menerima Yamīn al-Mudda’a alaih (sumpah yang didakwa) dan menolak selain daripada itu. Sebab-sebab yang memerlukan sumpah ini adakala ianya keterangan seorang saksi sahaja iaitu sumpah bersama seorang saksi (al-yamīn ma’a al-Syahid) adakalanya kerana nukul al-mudda’a alaih daripada al-Yamīn al-asliyyah dan dikembalikan kepada al-mudda’i supaya bersumpah atau dinamakan al-yamīn alMardudah atau al-Munqalibah. Yamīn alTuhmah dan Yamīn al-Istizhar. Yamīn al-Jalibah Yamīn al-Jalibah ialah sumpah yang dilaksanakan oleh al-mudda’i untuk mensabitkan hak-haknya. 1982) ii. ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Yamīn al-Jalibah. Menurut para ulamak yang menerima Yamīn al-Mudda’i. Shafie. Kadangkala ia juga dilaksanakan kerana Qazaf suami terhadap isterinya iaitu dikenali sebagai al-Yamīn al-Li’an dan adakalanya amanah kerana setiap orang yang diberi amanah dan mendakwa telah memulangkan barang tersebut kepada tuannya. (Dr. . a. Muhammad Mustafa al-Zuhaili. Apabila disebut yamīn tanpa qaid maka spontan dapat difahamkan Yamīn alMudda’a alaih dan ia yang dimaksudkan oleh hadith sabagai wasilah pembuktian. Namun jumhur yang terdiri daripada Maliki.21 itu.

. Ia merupakan penyempurnaan dalil atau keterangan seperti kesaksian dan hasil daripada itu sabitlah dakwaan di sisi hakim. tidak sedikitpun darinya. 1990) Sumpah ini juga adalah adalah bertujuan bagi mendapatkan hak dengan cara yang lebih baik dan untuk memperjelaskan perkara yang hak. Mahmud Saedon A. c. Yamīn al-Istizhar yamīn al-Istizhar merupakan bentuk yamīn yang paling kerap digunakan dalam menyelesaikan sesuatu pertikaian di Mahkamah-Mahkamah Syariah. Pada lazimnya Yamīn al-Istizhar ini dilaksanakan bagi tuntutan yang berhubung dengan hak ke atas orang yang ghaib atau mati. Yamīn al-Istizhar di laksanakan untuk mengelakkan tohmahan atau dengan kata lain untuk mengukuhkan lagi keputusan yang telah dibuat oleh hakim sekalipun setelah hakim berpuashati dengan keterangan plaintif dan terdapat dua saksi. al-Yamīn al-Tuhmah Iaitu sumpah yang diarah oleh Hakim kepada orang yang mendakwa bertujuan untuk menolak dakwaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.22 b. tidak pernah menghiwalahkannya. seperti juga dinamakan yamīn al-istihqaq dalam kes pemulangan barang gadaian. Othman. tidak menggugurkannya dan tidak gugur ia dari simati itu. (Dr. Yamīn alIstizhar juga disebut sebagai Yamīn al-Istithaq dan ulamak Maliki menamakannya sebagai Yamīn al-Istibra’ iaitu sumpah yang dilakukan oleh orang yang mendakwa atas permintaan hakim untuk menolak tohmah terhadapnya selepas ia mengemukakan dalil dan keterangan yang diperlukan dalam dakwaan. Sumpah ini diterima pakai oleh mazhab Maliki dan Zaidiyyah. kerana itulah ia dinamakan sebagai yamīn istizhar. Dalam yamīn al-istihqaq apabila ia mendakwa berhak kepada barang yang dijual di samping membuktikannya dengan bayyinah maka ia akan bersumpah bahawa ia tidak menerima haknya.

Namun dalam lima kes yang lain menurut Abu Hanifah dan Muhamad perlu dilaksanakan yamīn sekiranya terdapat permintaan dari pihak mudda’a alaih. 1995) . Qadhi Syuraih pula meminta seorang lelaki supaya bersumpah beserta keterangan dan bukti. .a pernah meminta orang yang menuntut bersumpah walaupun terdapat dua saksi lelaki. bahawa pembeli bersumpah bahawa ia tidak redha dengan kecacatan yang ada pada barang tersebut. (Ibn Qayyim. ii.Bilakah dituntut Yamīn al-Istizhar Walaupun para fuqaha’ bersependapat tidak boleh diarah mudda’i bersumpah apabila ia berjaya mengemukakan keterangan. Sesungguhnya Saidina Ali r. Dalam kes memulangkan barangan yang ada kecacatan. Menurut ulamak Hanafi Yamīn alIstizhar wajib dilaksanakan dalam kes dakwaan yang melibat orang yang telah mati sekalipun ia tidak dituntut sedemikian oleh mudda’a alaih. tetapi mereka mengharuskan dituntut yamīn daripada mudda’i dalam beberapa yang tertentu.23 Ibnu Qayim menyokong pemakaian sumpah ini dan berpendapat bahawa ianya dekat dengan kaedah syarak terutama di dalam keadaan tohmah. iv. Apabila mudda’i telah membuktikan haknya ke atas sesuatu harta maka hendaklah ia bersumpah bahawa ia tidak menjual atau memilikkan harta tersebut kepada mudda’a alaih. Ketika berhak ke atas benda yang diakadkan. iii. Lima kes yang dimaksudkan itu ialah: i. Dalam kes nafkah bagi suami yang ghaib yang mana isteri bersumpah bahwa suaminya tidak pernah menceraikannya dan tidak pernah meninggalkan nafkah kepadanya. Dalam kes Shuf’ah hendaklah bersumpah bahawa ia menuntut dan Syuf’ah itu seelok-eloknya apabila sahaja ia mengetahui tentang hal itu serta sekalikali ia tidak membatalnya.

24 v. Zaidiyyah. yamīn hendaklah diarahkan dalam kes yang berkaitan dengan kes nafkah isteri. Namun begitu Jumhur ulamak menolak Yamīn al-Shahid. Mazhab Hanbali berpendapat Yamīn al-Istizhar ini diharuskan apabila ada keterangan ke atas orang yang ghaib atau yang bersembunyi dalam negeri atau orang yang meninggal dunia atau kanak-kana atau orang gila. Yamīn al-Shahid Yamīn al-Shahid akan dilaksanakan oleh saksi sebelum sesuatu kesaksian dibuat. (Salleh Ahmad. 1997) iii. al-safih. yang ghaib. Mudda’i juga akan bersumpah apabila dua orang saksi memberi keterangan ke atas tulisan orang yang berhutang pada kesaksian dengar cakap (tasamu’ dan istifadhah) dan keterngan keatas yang berhutang yang tidak ketahui keadaan kepapaannya. diarahkan juga bersama seorang saksi dan sumpah yang mendakwa. Yamīn al-istizhar sepertimana yang diarah di samping dua orang saksi. Ibn Abu Laili. al-mahjur. 1997) . (Zuhaili. Sumpah ini bertujuan memberi kebenaran atas kepercayaan. ia memilih perceraian serta merta. keatas mereka yang berhak ke atas sesuatu samada haiwan atau lainnya. semua jenis kebajikan. al-majnun dan orang sempurna akalnya. Ibn Qayyim. kanakkanak. anak yatim. Dalam kes khiyar al-bulugh bagi wanita yang gadis. Pada Masa ini al-yamīn jenis ini menjadi ganti kepada tazkiah kepada saksi dan ia diharuskan menurut pendapat Maliki. dakwaan ke atas mereka yang ghaib. Wahbah. ke atas baitul mal. 2003) Menurut mazhab Shafie pula Yamīn al-istizhar perlu diarah tanpa permintaan dalam kes dakwaan ke atas orang yang telah meninggal dunia. (Wahbah Zuhaili. orang-orang miskin. Menurut mazhab Maliki. waqaf. Yamīn al-Shahid dilaksanakan disebabkan kefasadan yang amat ketara dan kelemahan agama umat masa ini.

1998. Namun menurut Ulamak Hanafi. Hukum Yamīn al-Mudda’i Menurut Jumhur Ulamak. & Ibn Rushd. ia hanya berfungsi bagi menambah kekuatan dan ketenangan serta menguatkan keputusan hakim yang dibuat oleh Hakim beserta dengan bukti-bukti lain yang telah dikemukakan kepadanya. (Al-Kasani. Hakim dinasihatkan . Hukum Yamīn al-Istizhar Yamīn al-Istizhar tidak menjadi sebagai asas pembuktian.25 HUKUM AL-YAMĪN Yang dimaksudkan hukum al-yamīn ialah kesan sumpah setelah ia dilaksanakan di hadapan Hakim. Namun pengguguran dakwaan tersebut adalah bersifat sementara menurut jumhur selain dari Malikiyyah sehinggalah mudda’i membawa keterangan. ( Yusri al-Sayyid Muhammad. apabila mudda’i melafazkan sumpah maka sabitlah hak baginya sekalipun sumpah berserta seorang saksi menurut pendapat yang paling sahih bagi Shafie dan pendapat yang muktamad bagi Maliki. 2000) ii. i. al-yamīn tidak berlaku melainkan bagi pihak mudda’a alaih. 1996) iii. Hukum Yamīn Al-Mudda’a Alaih Para ulamak bersepakat mengenai kesan sumpah mudda’a alaih iaitu menamatkan perselisihan dan menggugurkan dakwaan keatasnya. Lagipun Hakim yang mengarahkan Yamīn al-Istizharsupaya selamat dalam penghakiman atau lebih selamat tentang bukti-bukti yang dahulu dalam pendakwaan dan supaya orang yang bersumpah dipertanggung jawabkan sebahagian keputusan hakim di samping menjadi rakan dalam pembuktian.

Menurut jumhur fuqaha’ terdiri imam Malik. al-Auza’i. YAMĪN AL-MUDDA’I DAN SEORANG SAKSI Sebenarnya para ulamak berselisih bagi penghukuman dibuat berdasarkan sumpah dan seorang saksi. Sya’bi. Sekiranya al-yamīn dibenarkan kepada pihak mudda’i atau dengan kata lain kedudukan muda’a alaih dan mudda’i adalah sama taraf sudah tentu hadith akan menyebut: ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬ Namun hujah Hanafi ini ditolak kerana bayyinah berada di pihak mudda’i kerana mereka berada di pihak yang lemah dan mereka perlu mendatangkan bayyinah untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Sebaliknya al-yamīn merupakan hujah yang lemah berbanding dengan bayyinah namun ia berada di pihak yang kuat iaitu mudda’a . Jumhur Ulamak Iraq dan sebahagian Malikiyyah berpendapat. Daud alZahiri. Abu Thaur menyatakan bahawa hakim boleh mensabitkan kes dan membuat keputusan berdasarkan keterangan seorang saksi dan sumpah mudda’i dalam kes-kes yang berkaitan dengan harta. Shafie. ia menunjukkan darjat bayyinah dan al-yamīn adalah berkedudukan berbeza-beza. 1998) Para ulamak Hanafi berhujjah berdasarkan kepada hadith yang telah diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi: ‫ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ‬ Hadith ini memisahkan di antara bayyinah dan al-yamīn. Ahmad.( al-Kasani.26 menggunakannya sebagai langkah berhati-hati sebelum menjatuhkan hukuman atau membuat keputusan. Hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan sumpah dan seorang saksi. Hanafiyyah. sahabat-sahabatnya.

Menurut Dr. sementara kes hudud tidak diharuskan sama sekali. dipaksa. Hukum telah disepakati oleh para ulamak tetapi dalam kes-kes lain dari mal dan hudud seperti qisas.W telah membuat penghukuman berdasarkan yamīn al-mudda’i dan seorang saksi (Muslim) Adapun kes-kes yang boleh dihukumkan dengan sumpah al-mudda’i dan seorang saksi melibatkan kes-kes mal dan yang ada kaitan dengannya sahaja. Para jumhur berpendapat harus dijatuhkan hukuman berdasarkan sumpah di pihak al-Mudda’i dan seorang saksi – pendapat yang rajih . Wahbah al-Zuhaili.A. Syafiiyyah dan Hanabilah bersependapat tidak harus dihukum berdasarkan sumpah pendakwa dan seorang saksi sahaja.Yamīn al-Qadhaiyyah yang disepakati di kalangan ulamak adalah seperti berikut: i. Sabda Rasulullah SAW: . jumhur ulamak terdiri daripada Malikiyyah.27 alaih dan memadai bagi mudda’a alaih menggunakan hujah yang lemah untuk menolak dakwaan yang lontarkan kepada mereka. SYARAT-SYARAT PERLAKSANAAN AL-YAMĪN al-Yamīn yang dilaksanakan tidak akan diambil kira sekiranya tidak menepati syaratsyarat yang telah ditetapkan. Oleh itu sumpah yang dilakukan oleh orang bodoh.berdasarkan kepada: ‫ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻀﻰ ﺑﻴﻤﲔ ﻭﺷﺎﻫﺪ‬ Bermaksud: “Sesungguhnya Rasulullah S. hak-hak badan dan lain-lain. syarat-syarat al. Hendaklah yang bersumpah itu seorang yang mukallaf dan melakukan sumpah dengan redha bukan dalam paksaan. kanak-kanak dan orang yang tidur adalah tidak diambil kira.

28

‫ﻨﻮﻥ ﺣﱴ‬‫ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ: ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ ﻭﻋﻦ ﺍ‬  (‫ﻳﻌﻘﹶﻞ‬ 
Bermaksud:

“Tidak dikira dosa bagi tiga golongan iaitu mereka yang tidur sehingga ia bangun, dan kanak-kanak sehinggalah ia baligh dan orang yang gila sehingga kembali siuman”. (Abu Daud. T.t)

ii. Hendaklah mudda’a alaih menafikan tuduhan yang dilemparkan oleh mudda’i terhadapnya. Sekiranya mudda’a alaih mengaku atau mudda’i cukup keterangan maka sumpah tidak diperlukan. Menurut jumhur sumpah yang dikenakan apabila menuntut gagal membawa keterangan atau tidak mempunyai keterangan yang kukuh. Jika yang menuntut mempunyai keterangan yang kuat maka tidak sah memintanya bersumpah. iii. Hendaklah pihak mudda’i memohon kepada hakim supaya lawannya bersumpah dan hakim hendaklah mengarah pihak mudda’a alaih bersumpah. Sekiranya mudda’i tidak meminta mudda’a alaih bersumpah maka hakim tidak berkuasa untuk berbuat demikian.

iv. Hendaklah al-yamīn bersifat syakhsiyyah iaitu dibuat secara langsung untuk dirinya. al-Yamīn tidak boleh dibuat untuk pihak lain kerana ia berkait rapat dengan tanggungan orang yang bersumpah dan agamanya. Oleh itu wakil atau wali tidak boleh sama sekali melaksanakan sumpah dan hendaklah ditangguh sehinga ia baligh.

v. Kes yang dilaksanakan sumpah hendaklah tidak ada kaitan dengan hak Allah S.W.T semata-mata seperti hudud atau qisas. Para ulamak bersepakat menyatakan hak Allah S.W.T semata-mata tidak boleh dilaksanakan sumpah.

vi. Hendaklah sumpah mengenai hak-hak yang harus diiqrarkan. Maka semua hakhak yang padanya dibolehkan membuat pengakuan, maka bolehlah mudda’a alaih yang mengingkari dakwaan ke atasnya melafazkan sumpah. Oleh yang demikian,

29

wakil, wasi dan qayyim (mereka yang dilantik oleh mahkamah menjaga harta anakanak yatim) tidak boleh bersumpah bagi pihak lain kerana tidak sah iqrar mereka yang melibatkan orang lain.

vii. sifat-Nya.

Hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah S.W.T atau sifat-

KONSEP HAK DAN JENIS-JENIS HAK YANG BOLEH DILAKSANAKAN AL-YAMĪN

Konsep Hak

Dari segi bahasa hak memberi beberapa makna, ini kerana di dalam al-Qur’an hak membawa beberapa maksud yang berbeza antaranya ketetapan, kewajipan dan teserlah dan sebagainya. Dari segi istilah pula, terdapat beberapa definisi yang diketengahkan oleh para ulamak, namun takrif tepat ialah seperti yang telah dinyatakan oleh Syeikh Mustafa al-Zarqa’ iaitu hak membawa maksud:

‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﺒﻔﺎ‬ ‫ﹰ‬
“Pengkhususan terhadap seseorang yang diperakukan oleh syara’ samada penguasaan terhadap sesuatu atau dipetanggungjawab keatas sesuatu”.

Takrif yang telah dinyatakan oleh Syeikh Mustafa al-Zarqa’ lebih tepat dan bersesuaian dalam semua keadaan samada ia berkaitan dengak hak-hak keagamaan seperti hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh seseorang hamba yang terdiri dari solat, puasa dan sebagainya.. Selain itu juga takrif ini ada kaitan dengan hak-hak peradaban seperti hak ketaatan yang perlu dilaksanakan oleh seorang anak terhadap ibubapa, isteri terhadap suaminya, hak-hak kenegaraan seperti mentaati kepada pemerintah dan tanggungjawab pemerintah terhapa rakyat. Takrif ini juga menyentuh hak terhadap hak-hak berkaitan dengan harta seperti nafkah dan hak-hak yang bukan harta seperti kuasa terhadap diri sendiri atau terhadap mereka di bawah jagaannya.

30

Pembahagian Hak

Pembahagian hak in dilihat dari dua sudut iaitu Sahib al-Haq dan Mahal alHaq.

i. Sahib al-Haq (Pemilik Hak)

Sahib al-Haq boleh dikatakan sebagai mereka yang mempunyai kuasa dan dipertanggung jawab terhadap sesuatu hak. Misalnya agama, ia merupakan hak milik mutlak Allah SWT, tidak ada sesiapa berhak untuk mengubahnya dan harta merupakan hak milik manusia dan diberi hak untuk mereka mentadbir serta menguruskannya. Pembahagian hak berdasarkan sahib al-haq terbahagi kepada tiga bahagian iaitu hak Allah, hak insan dan hak mushtarak (tergabung antara hak Allah dan hak insan).

- Hak Allah SWT

Perlaksanaan hak Allah SWT adalah semata-mata bertujuan mendekatkan diri kepadaNya iaitu dengan cara membesarkanNya, menegakkan syiar agamanya atau melaksanakan sesuatu yang boleh memberi manafaat kepada umum tanpa dikhususkan kepada individu-indivudu tertentu. Hak ini disandarkan kepada Allah SWT bertujuan mengagongkan-Nya dan menfaatnya adalah menyeluruh iaitu hak untuk mesyarakat. Contoh-contoh hak allah SWT adalah seperti berikut:

a. Ibadat yang pelabagi bentuk seperti solat, puasa, haji, zakat, jihad, menyeru kepada kebaikan dan menegah kemungkaran, nazar, sumpah, menyebut nama Allah sewaktu menyembelih dan seumpamanya.

b. Mencegah segala bentuk jenayah iatu melaksanakan hukuman hudud seperti had zina, had qazaf, had mencuri, had pemberontakan dan had meminum arak. Selain itu juga melaksanakan takzir bagi kes-kes jenayah yang pelbagai bentuk juga dikira sebagai melaksanakan hak Allah SWT.

Hukuman had mencuri tidak boleh digugur sekalipun mendapat kemaafan daru pemilik harta yang dicuri atau mendapat keredhaan dari pemiliknya apabila kes tersebut telah sampai kepengetahuan hakim. Hak-hak Allah SWT tidak boleh diwarisi melainkan diwasiat untuk berbuat demikian seperti ibadat haji dan ahli keluarga tidak akan mewarisi hukuman disebabkan jenayah yang dilakukan oleh ahli waris mereka. Hukuman terhadap hak insan menerima tadakhul iaitu hukuman akan dijatuhkan secara berulangkali sekiranya perlanggarn terhadap hak insan dilakukan secara berulangkali.Hak Insan (Hak Al-Ibad) Hak Insan ini adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia samada ia berkaitan dengan hak umum seperti menjaga kesihatan. pemilik hak berhak untuk menggurkan tuntutan terhahadp mereka yang mengambil haknya. sekalipun telah sampai ke pihak hakim serta ia juga boleh diwarisi sekalipun tidak diwasiatkan untuk berbuat sedemikian. Begitu haz zina tidak boleh digugurkan dengan mendapat kemaafat dari suami atau walinya. . harta. Sekiranya berlaku pelanggaran terhadap hak ini. hak mendapat balik barang yang dirampas dengan cara tidak syarie.31 Perlaksanaan hak-hak Allah SWT tidak boleh digugurkan dengn mendapat kemaafan atau perdamaian atau pengguguran dan hak-haka Allah SWT boleh diubah. Hak insan juga bertujuan untuk menjaga hak individu tertentu seperti menjaga hak milik pemilik sesuatu barang. hak pembeli terhadap barang yang dibeli. berhak untuk memaafkan dan melepaskan dari dipersoalkan terhadap pelanggaran haknya. memastika keamanan dan membenteraskan segala bentuk permusuhan. anak-anak. Sekiranya pelanggaran terhadap hak allah SWT berlaku secara berulang kali maka hukuman hanya akan dijatuhkan sekali sahaja atau dinamakan sebagai tadakhul. . Misalnya seseorang itu berzina atau mencuri secara berulangkali maka hukuman hanya akan dijatuhkan sekali. hak ibu untuk menjaga anaknya dan lain-lain lagi. hak isteri mendapat nafkah dari suaminya. hak peniaga terhadap nilai barangan yang dijual. hak seseorang mendapat ganti rugi barang yang rosak.

Yang dimaksudkan dengan hak mushtarak ialah terdapat gabungan dua hak sekaligus iaitu hak Allah dan hak insan. Dalam waktu yang sama terdapat hak insan iaitu menyembuhkan perasaan marah dan dendam waris simati.. Hak qisas merupakan hak untuk waris pihak yang dibunuh. Dalam kes ini juga terkumpul dua hak sekaligus iaitu hak Allah SWT kerana membersihkan dalam masyarakat daripada jenayah bunuh membunuh. Firman Allah SWT: ‫ﺍﻷﺫﻥ ﺑﹺﺎﻷﺫﻥ‬‫ﺍﻷَﻧﻒ ﺑﹺﺎﻷَﻧﻒ ﻭ‬‫ﻴﻦ ﻭ‬‫ﻴﻦ ﺑﹺﺎﹾﻟﻌ‬‫ﺍﹾﻟﻌ‬‫ﻨﻔﺲ ﻭ‬‫ﻨﻔﺲ ﺑﹺﺎﻟ‬‫ﺎ ﹶﺃﻥ ﺍﻟ‬‫ﻴﻬ‬‫ﻴﻬﻢ ﻓ‬‫ﺎ ﻋﻠ‬‫ﺒﻨ‬‫ﺘ‬‫ﻭﻛ‬  ‫ ُﹸ ﹶ ُﹸ‬  ‫ ﹺ‬   ‫ ﹾ ﹺ‬ ‫ﱠ ﹾ‬  ‫ﹶ ﹺ‬ ‫ ﹶ‬ ‫ﺎﺹ‬‫ﻭﺡ ﻗﺼ‬ ‫ﺍﹾﻟﺠ‬‫ﺍﻟﺴﻦ ﺑﹺﺎﻟﺴﻦ ﻭ‬‫ﻭ‬    ‫ﺮ‬     Bermaksud: “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa. mata dengan mata. Tempoh iddah talak.Hak Mushtarak . Dalam hal ini hak insan lebih kuat berbanding hak Allah SWT kerana perlaksanaan qisas bertujuan hak kesamarataan terhadap kesalaha yang dilakukan dilakukan oleh penjenayah. terdapat padanya dua hak iaitu hak Allah SWT kerana menjaga keturunan dari bercampur baur dan terdapat juga hak insan iaitu menjaga nasab keturunan anak-anaknya. Untuk menhapus perasaan tersebut dilaksanakan hukuman bunuh balas terhadap pembunuh. Contohnya: a. Maka dari segi hukum perlaksanaanya perlu menurut hak-hak Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam hak-hak Allah SWT. Maka dari segi hukum perlaksanaanya perlu menurut hak-hak Allah SWT seperti yang dijelaskan dalam hak-hak Allah SWT. Namun dalam hal ini hal Allah lebih kuat berbanding hak insan kearan menjaga nasan keturunan dari bercampur merupakan kemaslahatan kepada umum yang menjadi ciri utama kepada hak Allah SWT.32 . b. hidung .

hak penjagaan anak-anak. telingan dengan telinga. Hak Syakhsi terdpat tiga unsur iaitu pemilik hak. hak yang dimiliki dan pihak yang dipertanggungjawab terhadap hak tersebut. Mahal al-Haq. hak isteri meminta perceraian dalam kes suami tidak memberi nafkah atau terdapat kecacatan dan aib pada pasangan atau suami dipenjarakan. (al-Qur’an.Hak Mali ialah hak-hak yang berkaitan dengan harta dan manfaat yang terdapat pada harta tersebut seperti hak peniaga terhadap harga atau nilai barang yang dijual. Hak Syakhsi dan Hak ’Aini . .Hak Ghair Mali iaitu hak-hak yang tidak ada kaitan dengan harta seperti hak qisas.Hak Syakhsi ialah hak yang diiktiraf oleh syarak kepada seseorang keatas orang lain samada ia melibatkan hak yang perlu dilaksanakan seperti hak peniaga terhadap penyerahan harga atau nilai barangan dan hak pembeli terhadap barangan yang dijual. hak keatas diri. gigi dengan gigi dan lukaluka pun ada qisasnya”. hak insan terhadap hutang dan mengganti barang yang rosak dan mengambali barang yang dirampas dan hak perlaksanaan nafkah oleh suami atau bapa terhadap isteri dan anak-anak. Hak Mali dan Hak Ghair Mali . Hak Syakhsi juga melibat perkara yang ditegah seperti hak al.33 dengan hidung. hak penyewa terhadap barang yang disewa dan seumpamanya. b. hak khiar atau membuat pilihan. Hak Syakhsi dan Hak ’Aini serta Hak Mujarrad dan Hak Ghair Mujarrad a. Mahal al-Haq terbahagi kepada tiga bahagian iaitu Hak Mali dan Hak Ghair Mali. hak pembeli terhadap barang yang dibeli. Al-Maidah 5: 45) ii. hak-hak berkaitan dengan politik dan sebagainya. . hak kebebasan.maudi’ (penyimpan) keatas al-wadi’(penjaga barangan yang disimpan) untuk tidak menggunakan barangan yang disimpan. Iaitu sesuatu yang dikaitkan dengan hak samada ia berbentuk kebendaan atau tanggung jawab atau hukuman. hak syuf’ah.

. c. hak-hak yang bersepakat para ulamak ketidak harusan melaksanakan al-yamīn padanya dan hak-hak yang berselisih di kalangan ulamak sama ada diharus atau sebaliknya melaksanakan al-yamīn padanya . saham dan seumpamanya. tanah. Hak Mujarrad dan Hak Ghair Mujarrad .34 . Misalnya hak pemilikan.Hak Mujarrad bermakna apa yang tidak meninggalkan kesan sekalipun dengan penarikan tuntutan atau dakwaan (tanazul) samada dengan perdamaian atau pelepasan bahkan kekal mahal al. Hak ’Aini hanya terdapat dua unsur iaitu pemilik hak dan hak yang dimiliki. Contoh lain pula.Jenis-Jenis Hak Yang Boleh Dilaksanakan Al-Yamīn Jenis-jenis hak dalam perlaksanaan sumpah dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu hak-hak yang bersepakat para ulamak dalam pengharusan melaksanakan alyamīn padanya. Misalnya hak hutang. maka ia memberi kesan kepada hukum yang sebelumnya. Sekiranya berlaku penarikan atau tanazul dari hak seperti suaminya telah menceraikannya.Hak ’Aini pula hak yang diktiraf oleh syarak kepada seseorang keatas sesuatu perkara yang bersifat ain atau dapat dilihat. sekiranya pemiutang menarik balik tuntutan hutang.Hak Ghair Mujarrad ialah sesuatu yang memberi kesan disebabkan penarikan atau pengunduran (tanazul) dari hak seperti hak qisas kerana ia berkaitan dengan leher dan darah pembunuh.haq keatas mukallaf. Tanazul menyebabkan perempuan tersebut berhak berkahwin dengan mana-mana lelaki. (Zuhaili.1989) . seorang perempuan yang bersuami diharamkan berkahwin dengan lelaki lain sekiranya ia masih lagi diikat dengan akad perkahwinan yang sah. Penarikan dakwaan memberi kesan yang membawa kepada perubahan hukum iaitu asalnya dihalalkan darah pembunuh kepada sebaliknya disebabkan kemaafan dari keluarga simati. pemilik berhak dan berkuasa untuk menggunakan barangan yang menjadi miliknya itu dan ia berhak untuk melaburkan dan menggunakan menurut kehendaknya seperti wang. . maka yang berhutang kekal keadaannya sepertimana sebelum berlakunya penarikan tersebut.

minum arak dan lain-lain serta kes-kes yang melibatkan ibadat seperti solat. Dalam kes-kes yang berkaitan dengan mal. Akan tetapi dalam kes hudud dan kes-kes lain yang bersangkut dengan hak harta manusia seperti curi maka diharuskan bersumpah. para fuqaha’ telah bersepakat mengatakan bahawa harus bersumpah padanya. mereka tidak akan mendapat habuan yang baik pada hari akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersih mereka (dari dosa) dan mereka akan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya”.W. Dalam kes ini mudda’a alaih dikehendaki bersumpah samada untuk mensabitkan atau menafikan.W. haji dan sedekah para fuqaha’ telah berspakat tidak dilaksanakan sumpah dalam kes-kes tersebut.T semata-mata terutamanya dalam kes hudud seperti zina. puasa. Kenyataan ini adalah berdasarkan firman Allah S. Ini adalah kerana kes hudud menjadi gugur atau ditolak dengan disebabkan ada kesamaran (shubhah) manakala dalam kes ibadat pula ia merupakan hubungan hamba dengan tuhannya.35 Dalam kes-kes mengenai hak Allah S. .T dalam surah Ali Imran ayat 57: ‫ﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻻ‬‫ﺌﻚ ﻻ ﺧﻼﻕ ﹶﻟﻬﻢ ﻓ‬‫ﻴﻼ ﹸﺃﻭﻟﹶـ‬‫ﺎ ﻗﻠ‬‫ﺎﹺﻧﻬﻢ ﹶﺛﻤﻨ‬‫ﻤ‬‫ﻭﻥ ﹺﺑﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﺃﻳ‬ ‫ﺘ‬‫ﺸ‬‫ﻳﻦ ﻳ‬‫ﹺﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬ‬ ‫ ﹶ‬      ‫ ﹶ‬ ‫ ﹶ‬  ‫ ﹶ ﹰ‬  ‫ ﹺ‬ ‫ ﹼ‬   ‫ ﺮ ﹶ‬  ‫ﱠ‬ ‫ﻴﻢ‬‫ﺰ ﱢﻴﻬﻢ ﻭﹶﻟﻬﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﹶﺃﻟ‬ ‫ﺎﻣﺔ ﻭﻻ‬‫ﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴ‬‫ﻴﻬﻢ ﻳ‬‫ﻨﻈﺮ ﹺﺇﹶﻟ‬‫ﻜﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻳ‬        ‫ﻛ ﹺ‬ ‫ ﹶ ﻳ‬       ‫ ﹺ‬ ‫ ﹶ ﹸ‬  ‫ ﹼ‬   ‫ﻳ ﹶﱢ‬ Bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka. tuduh melakukan zina.

(Muslim) Namun begitu dalam kes-kes yang melibatkan beberapa masalah kekeluargaan (ahwal syakhsiyyah) para fuqaha’ telah berselisih pendapat samada boleh diminta untuk bersumpah atapun sebaliknya. Abu Yusuf. nasab. al-yamīn hanya tidak harus dilaksanakan dalam kes nikah sahaja kerana nikah wajib disaksikan dan diistiharkan. Ulamak Hanbali menambah satu lagi iaitu al-qawad (bunuh balas). Menurut jumhur yang terdiri dari Shafie. Menurut ulamak mazhab Maliki. kembali menyetubuhi isteri dalam kes ila’. al-wala’ dan istila’. ii. maka mudda’a alaih boleh diminta bersumpah dan hanya mensabitkan harta tetapi tidak mensabitkan nikah. Muhamad Hassan. i. nasab dan rujuk. Zaidiyyah dan Ibadiyyah berpendapat arahan bersumpah . Akan tetapi jika maksud sah dakwaan kes-kes ini ialah harta. Menurut ulamak Hanafi dan Hanbali. talak. tetapi al-yamīn dikenakan ke atas mudda’a alaih”. kes-kes yang tidak boleh dilaksanakan al-yamīn ada tujuh iaitu nikah. memerdekakan hamba.36 Sabda Rasulullah S.A.W: ‫ﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻ ﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ ﹼﻢ ﻗﺎﻝ : ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬‫"ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﻻ ﺩﻋﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻣﺎﺀ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ )ﺭﻭﺍﻩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﲑﳘﺎ( ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ‬ Bermaksud: “Kalaulah manusia diberikan hak (yang dituntutinya) dengan semata-mata dakwaan mereka nescaya terdapat sebahagian manusia akan mendakwa kes-kes yang berkaitan dengan darah dan harta ke atas orang lain. Golongan Syiah Imamiyyah.

T dan ia merupakan ijma’.W. Lafaz al-yamīn hendaklah dengan menyebut nama Allah S. pendapat yang paling rajih ialah pendapat jumhur iaitu boleh diarah mudda’a alaih bersumpah kerana bersandarkan kepada nas-nas yang disandarkan adalah kuat dan umum. maka sesiapa di antara kamu yang mahu bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah S. i.W. demi Kaabah” kemudian berkata Ibnu Umar “Aku telah mendengar Rasulullah S.W bersabda barangsiapa yang . 1997) Sepotong hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mana Rasulullah S.T menegah kamu bersumpah dengan datuk nenek kamu. boleh diarah kepadanya bersumpah sama ada bagi penafian atau pengisbatan. Susunan Lafaz al-Yamīn Susunan lafaz al-yamīn hendaklah menepati syarat-syaratnya bagi memastikan matlamat al-yamīn akan tercapai. Ibnu Umar mendengar seorang bersumpah “ tidak.W mengetahui yang Saidina Umar r.a bersumpah di atas untanya dengan nama ayahnya kemudian Rasulullah S. KAEDAH PERLAKSANAAN AL-YAMĪN DI MAHKAMAH SYARIAH.T atau diam”.W memanggilnya dan bersabda: ‫ﺃ ﹼ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﻨﻬﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﲢﻠﻔﻮﺍ ﺑﺂﺑﺎﺋﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻔﺎ ﻓﻠﻴﺤﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﺍﻭ ﻟﻴﺼﻤﺖ‬ ‫ﻻ‬ “Ketahuilah bahawa Allah S. Menurut Ibnu Abdul al-Bar. Maka setiap kes dan hak yang harus padanya bayyinah dan syahadah.T seperti Wallahi.A.W. tidak harus bersumpah selain dari menyebut nama Allah S.W. (al-San’ani.37 dalam kes-kes tersebut adalah harus.A. Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada hadith sebelum ini yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Billahi dan Tallahi ataupun sifat-sifatNya seperti alRahman dan al-Razaq.A. Berdasarkan pengamatan yang telah dibuat.

sesungguhnya aku tidak pernah berhutang dengan si pulan”. Contoh lafaz adalah seperti berikut: “Dengan nama Allah. Niat Ketika Melaksanakan al-Yamīn Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Ini berdasarkan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah S. maka tidak dinamakan pelanggaran sumpah”.W. Jika hati seseorang bersumpah berniat lain dari apa yang dilafazkan maka ia dinamakan sumpah Tauriyyah. Para fuqaha bersependapat tentang tidak sah sumpah yang dilakukan dengan diberi penambahan atau dihubungkan dengan “insyaAllah” kerana perkataan ini adalah membatalkan tujuan sumpah. ii. Imam Abu zakaria Yahya ibn Sharf. Oleh itu Hakim perlu memainkan peranan mereka menyusun lafaz berdasarkan dakwaan atau kes-kes supaya lafaz tidak terkeluar dari permasalahan yang hendak diselesaikan. (Al-Nawawi. Namun niat sumpah di dalam mahkamah ialah berdasarkan kepada niat orang yang memintanya bersumpah iaitu hakim atau naibnya dan tidak sah sumpah tauriah di sini.t.38 bersumpah dengan yang lain dari Allah S.W bersabda dalam hadith yang telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban: ‫ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻓﻘﺎﻝ : ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻓﻼ ﳛﻨﺚ‬ “Barangsiapa bersumpah kemudian dia berkata insyaAllah. T.T maka sesungguhnya ia telah melakukan syirik. Raudhah al-Talibin) . sumpah di luar mahkamah adalah tertakluk kepada niat orang yang bersumpah samada ia bersumpah secara sukarela atau paksaan.A. Selain itu juga lafaz al-yamīn hendaklah dipadankan tajuk dakwaan yang dibuat samada bentuk penafian atau pengisbatan.

W. menurut golongan Shafie dan Hanbali telah menetapkan dua syarat untuk membolehkan sumpah berdasarkan niat hakim iaitu: i. al-Ilmu. Sekiranya sumpah yang diperintah menyalahi dua syarat di atas. Selain itu juga para ulamak bersepakat menyatakan bagi seseorang yang hendak melafazkan sumpah perlu melafazkan dengan sungguh tanpa ada sebarang keraguan terhadap apa yang dilafazkan samada untuk pensabitan hak ataupun penafian tuduhan seperti menyatakan “Dengan nama Allah aku tidak menjual kereta tersebut atau Dengan nama Allah aku telahpun menjual kereta tersebut”. maka harus bagi yang diperintah melakukan tauriyyah. Para ulamak juga bersepakat mengenai pengharusan bersumpah dengan al-Qur’an dan imam Hanbali menyatakan harus bersumpah dengan kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah SWT iaitu Taurat. Janganlah hakim menuntut sumpah untuk melakukan talak atau membebaskan hamba. Othman.T atau sifat-sifat-Nya bagi . 1990) iii. Mahmud Saedon A. Janganlah hakim berlaku zalim atau ceroboh dalam perintah sumpah.1997) TAGHLĪZ AL-YAMĪN Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum ini. al-Hayah dan sebagainya. ii. lafaz al-Yamīn al-Qadhaiyyah ialah bersumpah dengan menyebut nama Allah S. Sumpah dalam keadaan ini dikategorikan sebagai “al-Yamīn Fajirah”. (Dr. (Zuhaili. Injil dan Zabur. Bentuk lafaz al-Yamin al-Qadhaiyyah Menurut jumhur ulamak seseorang yang bersumpah hendaklah menyebut nama Allah SWT atau nama-nama yang dikhususkan untuk Allah SWT (al-Asma’ al-Husna) atau dengan sifat-sifatNya seperti al-Qudrah.39 Walaupun begitu.

W. bahkan mengulang-ulang sumpah dalam kes tersebut merupakan wajib.40 mengukuhkan penyataan.T seperti nama malaikat atau rasul adalah ditegah. (Ibn al-Sayyid. taghlīz hanya akan dilaksanakan sekiranya melibatkan harta sejumlah yang sekiranya orang mencurinya akan dipotong tanganya. Namun begitu dalam keadaan tertentu boleh bagi seseorang hakim memberatkan sumpah atau “Taghlīz al-Yamīn” dengan tujuan untuk menakutkan orang-orang yang diarahkan bersumpah seterusnya dapat menghindari dari sumpah palsu.T. Taghlīz dengan lafaz dilakukan dalam dua bentuk iaitu: • Secara berulang-ulang. • Dengan memperbanyakkan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah S. Menurut Shafie pula taghlīz hanya akan dapat dilaksanakan sekiranya pertikaian yang melibatkan harta bernilai nisab zakat. 1993) Menurut Jumhur Ulamak Harus dilaksanakan pemberatan sumpah dengan. taghlīz adalah disunatkan ketika melaksanakan sumpah. bahagian iaitu: Taghlīz al-Yamīn terbahagi kepada tiga a. yahudi dan majusi. Taghlīz Dengan Lafaz Sumpah tidak dibenarkan sama sekali. Menurut Maliki. maka sesiapa yang hendak bersumpah maka bersumpahlah dengan (nama dan sifat) Allah ataupun diam”. Namun ia hanya dikhususkan untuk kes Qasamah dan juga li’an. sahaja. Besumpah dengan selain dari nama dan sifat Allah S.W yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah S.W. Menurut Ulamak Shafie.W. Bagi Hanbali dan Zahiri.T.T menegah kamu bersumpah dengan menyebut nenek moyang kamu. taghlīz adalah tidak diharuskan melainkan untuk nasrani.W. melainkan dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah S. Sabda Rasulullah S.A. Seperti seseorang itu berkata: .

Namun al. digalakkan memberatkan sumpah jika sumpah itu dilakukan oleh mudda’i iaitu yang terkenal dengan al-Yamīn al-Mardudah atau di dalam kes keterangannya yang berdasarkan seorang saksi lelaki atau sumpah yang menuntut. . Ada juga fuqaha yang berpendapat memberatkan sumpah dengan al-Quran adalah baik. Namun lafaz sumpah bagi yahudi adalah “Demi Allah yang telah menurunkan Taurat keatas Nabi Musa a. Pemberatan sumpah keatas mudda’a alaihjuga digalakkan walaupun pihak mudda’i tidak menuntut supaya dikenakan sumpah yang diberatkan seperti di dalam kes berhubung dengan nikah. diberatkan sumpah dengan al-Quran adalah harus dan bukannya sunat. Maha Mengetahui yang ghaib atau yang nyata. Selain itu juga menurut Imam Shafie sunat bagi Hakim membaca kepada orang yang hendak bersumpah ayat berikut: ‫ﻴﻼ‬‫ﺎ ﻗﻠ‬‫ﺎﹺﻧﻬﻢ ﹶﺛﻤﻨ‬‫ﻤ‬‫ﻭﻥ ﹺﺑﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﺃﻳ‬ ‫ﺘ‬‫ﺸ‬‫ﻳﻦ ﻳ‬‫ﹺﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬ‬ ‫ ﹶ ﹰ‬  ‫ ﹺ‬ ‫ ﹼ‬   ‫ ﺮ ﹶ‬  ‫ﱠ‬ Menurut sesetengah ulamak Shafie sumpah dibuat sambil berdiri untuk menambahkan taghlīz. Menurut Imam al-Zarkasyi.s” dan lafaz bagi yang beragama Nasrani pula “Demi Allah yang telah menurunkan Injil keatas Nabi Isa a. Tuhan Maha Mengetahui segala perkara rahsia dan perkara yang jelas” (Syeikh Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar.41 ‫"ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﻫﻮ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻣﺎ‬ "‫ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻧﻴﺔ‬ “Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. (al-Rafi’i.s”. 1997 dan Ibn Abu Dam. li’an dan qisas. Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Mawardi berkata. cerai. bentuk lafaz bagi orang kafir yang bukan dari agama samawi adalah seperti lafaz orang Islam. 2000) Imam Shafie ada menyatakan: “Sekiranya sesuatu kes diadukan kepada Hakim dan beliau meminta bersumpah dengan talak atau pembebasan hamba maka hakim tersebut layak untuk dipecat kerana ia seorang yang jahil”. 1987) Mazhab Syafie berpendapat.

Menurut Ibn Abu al-Dam Melaksanakan taghlīz berpandukan pada tempat yang tertentu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dan bukan setakat sunat sahaja. Ini kerana sekiranya hakim ingin melaksanakan taghlīz dan perlu memilih masa atau tempat yang tertentu akan melambatkan proses perlaksanaan sumpah itu sendiri dan ia berlawan dengan konsep syarak mempercepatkan proses keadilan. taghlīz al-yamīn pada tempat tertentu diharuskan sekiranya hakim berpendapat ia perlu dilaksanakan. Namun sekiranya dilihat pada pendapat para ulamak mengenai tempat untuk melaksanakan sumpah maka pendapat jumhur adalah lebih rajih iaitu perlu juga kepada tempat untuk laksanakan taghlīz.W yang diriwayatkan oleh Imam Malik: ‫ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪﻱ ﺁﲦﺎ ، ﺗﺒﻮﺃ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ‬ “Barang siapa yang bersumpah bohong di atas mimbarku ini nescaya nerakalah tempatnya” c. ulamak . Taghlīz Dengan Masa Menurut imam Nawawi Sumpah pada masa-masa tertentu merupakan sesuatu yang sunat. Mimbar Masjid.A. kerana waktu itu diagongkan oleh ahli-ahli ugama. Kenyataan ini berpandukan kepada sabda Rasulullah S. Maqam Ibrahim. Golongan Hanabilah berpendapat waktunya selepas asar atau di antara azan dan iqamah kerana waktu itu diharapkan perkenannya do’a. taghlīz al-yamīn di tempat-tempat tertentu seperti di mimbar Masjidil Haram. Menurut Hanafi pula untuk melakukan taghlīz tidak perlu berpandukan kepada tempat atau masa. Kebiasaanya sumpah al-Qadhaiyyah sumpah dilakukan selepas solat asar terutama pada hari Jumaat. Masjid Nabawi. Taghlīz Pada Tempat Menurut Ibn Muflih.42 b. Sesetengah ulamak shafei berpendapat. Rukn al-Yamani di Mekah dan seumpamanya adalah disunatkan. Walaubagaimana pun.

T tidak akan berkatakata dengan mereka dan tidak akan ambil peduli hal mereka iaitu seorang lelaki bersumpah telah memberi lebih (sesuatu barang kepada kepada orang lain) sedangkan ia berdusta.W.43 Hanafi berpendapat untuk mentaghlīzkan sumpah tidak perlu bergantung kepada masa dan tempat tertentu. Maka bagi ketiga-tiga golongan tersebut Allah S.W.W dalam sebuah hadith yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah: ‫ﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ‬ ‫"ﺛﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ: ﺭﺟﻞ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻰ‬ ‫ﺎ ﻣﺎﻝ ﺍﻣﺮﺉ‬ ‫ﺃﻋﻄﻰ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﺫﺏ ، ﻭﺭﺟﻞ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ ﻟﻴﻘﻄﻊ‬ ‫ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﺭﺟﻞ ﻣﻨﻊ ﻓﻀﻞ ﻣﺎﺀ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻟﻪ : ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﻨﻌﻚ ﻓﻀﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﱂ‬ "‫ﺗﻌﻤﻞ ﻳﺪﺍﻙ‬ Bermaksud: “Tiga jenis golongan yang mana Allah S. Pendapat jumhur bersandarkan kepada sabda rasulullah S.T akan berkata: pada hari ini aku akan menyekat kelebihan-kelebihanKu sepertimana kamu menyekat kelebihan yang ada pada kamu yang bukan hasil dari usahamu” .A. seorang lelaki yang bersumpah bohong selepas waktu Asar untuk mengambil harta orang muslim yang lain dan lelaki yang tidak memberi air yang padanya pada orang lain sedangkan ia berlebihan.

sekiranya mudda’a alaih enggan bersumpah adakah hakim boleh menghukumnya berdasarkan keengganannya atau dikembalikan sumpah kepada mudda’i? Menurut Pendapat sahabat Hanbali. keengganan bersumpah di pihak al-Mudda’a alaih boleh dikira ia mengakui dakwaan mudda’i.A. Syuraih. Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.a pernah menghukum Ibn Umar kerana keengganannya bersumpah. Menurut Hanafi. Ini kerana Saidina Uthman r. Di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah S. golongan Shafie. Ibnu Umar menjual hamba kepada seorang lelaki setelah berada dalam milik pembeli didapati ada kecacatan lalu dibawa ke hadapan Saidina Uthman meminta supaya Ibnu Umar bersumpah. Ibn Sirin Nakha’ie. 1995) Menurut jumhur ulamak yang terdiri dari Umar.W bersabda yang bermaksud: ”Keterangan di atas yang mendakwa dan sumpah di atas yang ingkar”. Qadhi Syuraikh pernah menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada nukul al-yamīn tanpa mengembalikan sumpah kepada yang menuntut. Oleh kerana Ibnu Umar tidak mahu bersumpah maka Uthman menjatuhkan hukuman hamba tersebut dikembalikan kepada Ibnu Umar. dihukum ke atas mudda’a alaih kerana keengganannya bersumpah. Persoalannya sekarang. Sekiranya ia berada dipihak yang benar kenapakah ia enggan untuk melaksanakan sumpah seperti yang dituntut.A. Di dalam hadith ini tidak pula Rasulullah S. Ali.44 KEENGGANAN BERSUMPAH (NUKUL ‘AN AL-YAMĪN) DAN SUMPAH YANG DIKEMBALIKAN (AL-YAMĪN AL-MARDUDAH) Keengganan bersumpah bermaksud mudda’a alaih enggan bersumpah setelah diarahkan oleh hakim. Beban pembuktian mestilah di tangan yang mendakwa dan yang kena tuntut boleh melakukan sumpah untuk membuat penafian. sedangkan mengikut proses biasa ia mesti melakukan sumpah. (Ibn Qayyim. Saidina Uthman memutuskan kes yang dibawa kepadanya diantara Ibnu Umar dengan seorang lelaki. al-Auza’i. Maliki dan menurut salah satu riwayat Imam Ahmad menyatakan tidak boleh dihukum ke atas mudda’a alaih kerana ia enggan bersumpah bahkan hendaklah dikembalikan sumpah itu kepada mudda’i atau al-yamīn al- .W menyatakan sumpah dikembalikan kepada yang menuntut.

Juga tidak wajar dijatuhkan hukuman hanya disebabkan kengganan mudda’a alaih untuk bersumpah. Mahmud Sedon. hendaklah memaksa mudda’a alaih bersumpah apabila dituntut ia melakukan demikian. Apabila mudda’i bersumpah maka hukuman akan dijatuhkan disebabkan sumpah tersebut dan bukannya disebabkan keengganan mudda’a alaih bersumpah.) Berdasarkan pada ketiga-tiga pendapat. sedangkan pada prinsip asal yang menanggung beban pembuktian ialan mudda’i. 1995. sekiranya mudda’a alaih enggan bersumpah maka sumpah hendaklah dikembalikan kepada mudda’i.W telah memulangkan sumpah kepada yang mendakwa. 1990 dan Al-Nawawi.a pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah S.(Muhammad Solih Madkur. Imam Nawawi menyatakan. t. pendapat yang rajih adalah jumhur. Tidak boleh sama sekali menghukum disebabkan keengganan bersumpah dan begitu juga tidak dikembalikan sumpah kepada mudda’i. (Ibn Qayyim. Ini merupakan pendapat Zahiriyyah. Keenggannya bersumpah tidak bererti ia bersalah tetapi mungkin ia ingin menjaga maruah dan kehormatannya.45 Mardudah.t. Saidina Umar r. . Sekiranya hendaklah dipenjarakan sehinggalah ia bersumpah atau iqrar. Pendapat ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan kerana tidak wajar dijatuhkan hukuman ke atas seseorang yang didakwa semata-mata kerana kegagalan mudda’i membuktikan kebenaran dakwaannya. 2000) Golongan ketiga berpendapat.A. Bagi pendapat golongan ini juga al-yamīn alMardudah hanya berlaku pada qasamah atau wasiat sekiranya tidak ada saksi melainkan orang kafir.

dapat dilihat bahawa undang-undang perkahwinan Islam. mahu tidak mahu kita perlu merujuk kepada perkembangan undang-undang Melaka dan kanun-kanun negeri yang lain.46 BAB II AL-YAMĪN DI MAHKAMAH SYARIAH SEJARAH UNDANG-UNDANG KETERANGAN DI MALAYSIA Al-yamīn merupakan salah satu daripada keterangan yang diterima pakai di Mahkamah Syariah Malaysia. Merujuk kepada undang-undang keterangan sewaktu pemerintahan Melaka. Oleh kerana faktor Melaka yang strategik itulah maka Islam dapat disebarkan dengan berkesan hinggakan dapat mengIslamkan seluruh tanah Melayu dalam masa yang amat singkat. Bagi memahami perjalanan peruntukan undang-undang mengenai al-yamīn ini adalah lebih baik kita menyorot kembali serba sedikit sejarah undang-undang keterangan Islam di Malaysia secara umum. Melaka pada masa itu menjadi pusat perdagangan terkemuka dan menjadi pusat kegiatan ekonomi antarabangsa.Undang-undang Melaka . i. Jika ditinjau undang-undang Melaka. undang-undang jenayah. Setiap negeri mempunyai enakmen keterangan syariah masing-masing termasuk bagi negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan. jualan dan keterangan telah dilaksanakan di dalam kanun-kanun negeri dan Melaka. Kewujudan undang-undang ini jelas membuktikan bahawa undang-undang Islam khususnya Undang-undang keterangan Islam telah dilaksanakan lebih ratusan tahun yang lalu. Peruntukan undang-undang mengenai al-yamīn sebenarnya diperuntukkan di bawah undang-undang keterangan Syariah negeri-negeri di Malaysia. . Sejarah Undang-undang Keterangan Sebelum Kemerdekaan Pada awal abad ke limabelas pengaruh agama Islam mulai menguasai Tanah Melayu melalui aktiviti pedagang arab yang datang untuk berniaga dan menyebarkan Islam.

Bab 35 menyentuh mengenai pemberitahuan. Agama Islam telah menjadi agama rasmi Melaka pada ketika itu. bab 40 rukun-rukun zina. Kadi Sadar Johan dan Sharif Muhammad Kebungsuan (Hamid Jusoh 1992: 4-8). Ini terbukti dengan adanya bahagian akhir undang-undang Melaka yang menyentuh rukun-rukun berkaitan dengan undang-undang keterangan. Bab 25.1 berkenaan dengan kebankrapan. Bab 25. Perkahwinan Orang Islam. Bab 32. 1976: 31-38). Undang-undang Laut. Ini membuktikan bahawa . Terdapat lebih daripada 25 peratus peruntukan tempatan berhubung dengan undang-undang perkahwinan. Walaupun pada dasarnya undang-undang ini tidak secara langsung menyebut undang-undang keterangan tetapi secara tidak langsung dapat difahami bahawa perlu adanya satu undang-undang untuk membuktikan setiap kes yang didengari di hadapan hakim atau kadhi. bab 41 rukun qazaf dan bab 42 rukun-rukun minum arak. Bab 39 rukun pembunuhan. Bab 38 rukun-rukun mengenai prosedur dan melakukan angkat al-yamin. Bab 30 mengenai undang-undang penjualan dan larangan riba. Pemakaian undang-undang keterangan ini dapat dilihat pada Bab 5. Undang-undang jenayah disebut di dalam lima bab yang berikutnya iaitu pada Bab 36 rukun-rukun murtad. Sekiranya penzina melarikan diri ke dalam halaman orang dan pemilik bersemuka dengannya dan dalam pertengkaran penzina terbunuh maka tidak ada dakwaan.47 Undang-undang ini mengandungi 44 Bab yang terdiri daripada Undang-undang Melaka Tulen.1 menyentuh tentang penjaga dan bersabit soal keizinan. undang keterangan dan undang-undang jenayah. Bab 31 berkaitan rukun-rukun penjualan tanah. Bab 29 berhubung dengan timbangan dan ukuran.3 berkenaan dengan pembunuhan penzina (Hamid Jusoh 1992: 8). undang-undang negeri dan undang-undang Johor (Liaw Yock Fang. Bab 37 rukun-rukun mengenai testimoni saksi dan kesahihannnya. Kadi Monawar. Bab 33 merujuk kepada rukunrukun perkongsian dan Bab 34 berkaitan rukun-rukun pemegang amanah (Hamid Jusoh 1992: 8).2 mengenai Bab Ijab dan Qabul. Terdapat hakim-hakim yang terkenal semasa era Melaka seperti Kadi Yusof. undang-undang Jualan dan keterangan.

Undangundang ini dibahagikan kepada empat bahagian. Bab 58-61 mengenai Obligasi Asasi Keagamaan. pengaruh undang-undang Islam banyak mempengaruhi pemerintahannya. Bab 46-59 mengenai undang-undang jenayah dan denda. . segala perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan perintah Allah dan mesti dilaporkan kepada penghulu (Winstedt 1928: 8). Kegagalan boleh dikenakan denda. Iaitu Bab 24-44 mengenai muamalat seperti urusniaga dan jaminan. Undang-undang di Kelantan sekitar abad ke 19 mengamalkan bahawa mufti mendengar kes perkahwinan. . penyabung ayam.Undang-undang Negeri Lain di Tanah Melayu. pemuja pokok dan batu. Bab 64 rukun-rukun mengenai kedudukan hamba dan tuannya atau bekas tuannya dan Bab 65 mengenai hukum taazir terhadap saksi yang bohong dan rukun-rukun prosedur kehakiman berkaitan penuntut dan defendan. Pemerintah Terengganu amat memberatkan perlaksanaan undangundang syariah sehinggakan Sultan juga perlu patuh kepada undang-undang dan ketaatan kepadanya boleh ditarik balik sekiranya berlaku kemungkiran kontrak. pengedar candu. perceraian manakala hakim membicarakan kes jenayah yang berlandaskan kepada undang-undang Islam dan adat (Mohd Nik Mohd Salleh 1974: 23). pemabuk. Di Kedah peruntukan Undang-undang Datuk Seri Paduka Tuan menyebut bahawa pencuri.48 pemilik rumah boleh membuktikan bahawa beliau tidak bersalah membunuh penzina dihalaman rumahnya dengan membawa bukti bahawa yang dibunuh adalah penzina. penjudi. Bab kedua iaitu Bab 40 hingga 65 menyentuh mengenai testimoni dan Pensaksian (Hamid Jusoh 1992: 9-11). perompak. Perlembagaan Terengganu telah diisytiharkan sebagai Iqtanul Muluk fi al-ta’dil al-suluk iaitu memperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama rasmi Terengganu. Undang-undang Pahang telah digubal semasa pemerintahan Sultan Abd Ghafar Muhaiyuddin Syah (1592-1619) berpandukan Risalah Hukum Kanun. Di Terengganu. Bab 63 mengenai rukun-rukun pensaksian dalam Islam dan ciri-cirinya. Bab 40 jenis-jenis testimoni dan sifat-sifatnya.

49 Di Johor. Akibatnya undang-undang Islam hingga kini hanya merujuk kepada aspek perkahwinan. perceraian. Pemerintahan British telah mempengaruhi sebahagian besar aplikasi undang-undang Islam. British telah membawa masuk Akta Keterangan 1950 untuk dilaksanakan di Malaysia. undang-undangnya adalah berdasarkan Risalah Hukum Kanun. Akta Keterangan 1950 ini adalah bermodelkan Akta Keterangan India 1872 yang telah . Misalnya Majallah Ahkam telah dijadikan sebagai Majallah Ahkam Johor dan Hanafite Code of Qadri Pasha telah disesuaikan sebagai ahkam syariyah Johor. Ianya telah menjadi sebati di dalam hidup masyarakat Melayu terutamanya mengenai perlaksanaan undang-undang Islam. harta pusaka dan pewarisan. kontrak. Secara umumnya. Undang-undang Inggeris telah mula masuk melalui Piagam Keadilan 1807 dan diikuti dengan beberapa undang-undang Inggeris yang diamalkan. Undang-undang keterangan Islam semasa pemerintahan British. Kedatangan Portugis. Namun demikian perlaksanaan undang-undang Islam dan kewujudan Mahkamah Syariah dan profesion kadhi menunjukkan bahawa undang-undang keterangan Islam telah lama digunapakai di Malaysia lebih ratusan tahun yang lalu. diletakkan di bawah undang-undang sivil. Namun begitu undangundang ini mendapat pengaruh yang kuat juga dengan undang-undang adat. Belanda dan pemerintahan Jepun tidak banyak mempengaruhi undang-undang di Malaysia. British telah memisahkan bidang kuasa di dalam pentadbiran kerajaan di antara aspek kenegaraan dan keagamaan. negeri-negeri di Malaysia telah lama mempraktikkan undang-undang Islam. Sehubungan dengan itu juga. amalan agama manakala aspek yang lain seperti undang-undang komersial. Sememangnya tidak banyak rujukan mengenai pemakaian undang-undang keterangan Islam sewaktu pemerintahan awal negeri-negeri Melayu. undang-undang keterangan Islam di Malaysia semakin tidak diaplikasikan. ii. Undang-undang Syariah di Johor juga banyak terpengaruh dengan undang-undang Islam yang disusun di Turki dan Mesir (Hamid Jusoh 1992: 15). Terdapat kes-kes di mana undang-undang keterangan Islam diketepikan dan prinsip-prinsip undang-undang Inggeris digunapakai.

undang Islam hanya berkaitan mengenai keluarga. Malaysia telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. undang-undang keterangan Islam semakin dilupakan dan tidak diamalkan dalam erti kata yang sebenarnya. Namun demikian undang.50 digubal oleh Sir James Stephen. Ianya diletakkan di dalam kes-kes tertentu meliputi hal ehwal kekeluargaan dan pentadbiran harta Islam. Ianya berlandaskan kepada undang-undang yang telah diputuskan oleh hakim-hakim di England. Keputusan itu mengikut seksyen 112 Enakmen Keterangan tetapi amat jelas keputusan itu berlawanan dengan undang-undang Islam. tetapi ugama-ugama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Namun begitu ianya tidak menjadi rujukan wajib Mahkamah dalam menentukan sesuatu kes. seksyen 112 Enakmen Keterangan 1950 terpakai dan menyingkirkan undang-undang keterangan . Undang-undang Keterangan Islam Selepas Kemerdekaan. Walaupun undang-undang Islam merangkumi hal ehwal demikian. warisan dan terhad kepada orang-orang Islam. Jika kita merujuk kepada kes-kes yang diputuskan di Mahkamah di Malaysia ada terdapat beberapa kes lama yang merujuk kepada undang-undang keterangan Islam. Setelah itu. undang-undang Inggeris kerap kali mengganggu dan mencampuri urusan orang Islam dan memutuskan sesuatu kes mengikut undang-undang common law. Di dalam kes Ainan bin Mahmud lwn Syed Abubakar [1939] MLJ 209. Akta Keterangan ini merupakan usaha beliau untuk mengkodifikasikan prinsip-prinsip undang-undang Common Law di dalam satu Akta. Artikel 3 (1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah ugama bagi Persekutuan. Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa seorang anak yang dilahir empat bulan selepas perkahwinan ibunya dengan seorang bernama Mahmud adalah anak sah taraf. Mahkamah sivil akan mengggunakan Akta Keterangan 1950 manakala Mahkamah Syariah melaksanakan undang-undang keterangan Islam yang diperuntukkan di bawah enakmen keterangan syariah negeri masing-masing. iii. Hakim di dalam kes itu berpendapat bahawa di dalam soal kesahtarafan anak mengenai orang-orang Islam.

Bidang kuasa Mahkamah Syariah hanya ke atas orang-orang yang menganut agama Islam. Mahkamah Syariah diadakan di tiga peringkat Mahkamah Rendah Syariah. Rayuan boleh dibuat dari Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi Syariah dan dari Mahkamah Tinggi Syariah ke Mahkamah Rayuan Syariah. Pada masa sekarang bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah ialah sangat terbatas. Kes di atas menunjukkan bahawa undang-undang mengiktiraf perlaksanaan undang-undang keterangan Islam tetapi mahkamah berhak untuk mengambil atau menolaknya. Pada tahun 1988. Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. Mengikut Muslim Courts (Criminal Jurisdiction) Act. . Mufti dan mahkamah Syariah. 1965.00 atau kedua-duanya. Oleh kerana itu Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa apabila mana-mana pihak yang terlibat bukan orang Islam. Pada masa dahulu sebelum pindaan itu dibuat terdapat banyak kes di mana Mahkamah Sivil telah membuat keputusan mengenai perkara yang termasuk dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah dan adakalanya telah mengubah keputusan yang telah dibuat di Mahkamah Syariah. Mengikut Perlembagaan Mahkamah Syariah adalah mempunyai bidang kuasa mengenai kesalahan-kesalahan setakat yang diberi oleh undang-undang Persekutuan. Sebaliknya jika perkara itu di bawa ke Mahkamah Syariah undang-undang Islamlah yang digunapakai. Hingga kini undang-undang keterangan yang digunapakai terdapat berlawanan dengan undang-undang Islam. kini penyusunan semula hal ehwal pentadbiran agama Islam di negeri-negeri telah diasingkan di antara kuasa majlis Agama Islam. Perkara 121 perlembagaan Persekutuan telah dipinda dengan menyebut di fasal (1A) maksudnya Mahkamah Tinggi Sivil tidaklah boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah hanya diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih enam bulan atau denda tidak lebih RM1000. Kesan daripada itu juga.51 Islam. Mahkamah di dalam kes ini mengenepikan keterangan yang diterima pakai hukum syarak dan mengaplikasikan Enakmen Keterangan 1950 yang berlandaskan undang-undang Inggeris.

Perayu telah berhujjah bahawa selepas simati memeluk ugama Islam ia telah melalui Deed Poll pada 9 September 1991 menolak ugama Islam dan kembali kepada amalan kepercayaan Sikh. Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman. 1962. ianya telah menghantar kes itu balik ke Mahkamah Tinggi supaya Yang Ariff Pesuruhjaya Kehakiman merujuk . Di dalam perbicaraan di hadapan Mahkamah Tinggi. Dato' Abdul Hamid bin Haji Mohamad telah memutuskan bahawa tandatangan di Deed Poll itu bukan tandatangan si mati dan beliau juga menolak keterangan padri Sikh dan abang si mati mengenai penerimaan semula si mati ke ugama Sikh dan kehadirannya di sembahyang di kuil Sikh. Ia telah memeluk ugama Islam pada 1 Jun 1991 di hadapan Kadi Daerah Kulim dan kemasukannya telah didaftar mengikut seksyen 139 Enakmen Pentadbiran Agama Islam. selalu sembahyang di kuil Sikh. Jika dilihat. bidang kuasa ini masih rendah dari bidang kuasa Magistret Kelas 1 yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara sepuluh tahun dan boleh menjatuhkan hukuman lima tahun penjara atau denda $10. Si mati dikatakan juga telah diterima balik ke ugama Sikh oleh seorang padri Sikh. Namun demikian ada juga keterangan yang diberi bahawa si mati telah bertunang dengan seorang perempuan Islam dan perkahwinan mereka telah ditetapkan pada 15 November 1991. Selepas pindaan kepada Perkara 121 Perlembagaan itu ternampak perubahan sikap Mahkamah Sivil. Beliau memutuskan bahawa si mati adalah seorang Islam semasa ia meninggal dunia. memakan babi dan tidak berkhatan. Kedah. [ 1982] 8 JH 306 perayu telah memohon deklarasi bahawa anak lelakinya pada masa ia meninggal dunia pada 3 Oktober 1991 bukan seorang Islam dan atau ia telah keluar daripada Islam dan untuk deklarasi lanjutan bahawa ia berhak mendapat mayat si mati itu.00 atau sebat tidak lebih enam sebat atau gabungan hukuman itu. Apabila rayuan dibuat di Mahkamah Agung.52 Bidang kuasa itu telah ditambah pada tahun 1984 dengan pindaan kepada Akta itu dan Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengenai kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara tidak lebih tiga tahun atau dengan tidak lebih RM5000. Si mati telah dilahirkan seorang Sikh dan dididik mengikut ugama Sikh. Bukit Mertajam [ 1982 ] 1 MLJ 1.000 atau sebat dua belas pukulan atau gabungannya. Dalam kes Dalip Kaur lwn Pegawai Polis.

Pada tahun 1884. Pada zaman pemerintahan Melaka. al-Sunnah. Akta Keterangan 1950 digunapakai di Mahkamah Sivil. Manakala undang-undang keterangan Islam digubal berlandaskan sumber-sumber perundangan Islam seperti al-Quran. Secara ringkasnya. telah wujud jawatan kadi di Mahkamah Syariah. iv. Kenyataan ini berdasarkan kepada undang-undang yang dikanunkan dan jawatan kadi. Kitab Fiqh dan pandangan para fuqaha dengan mengambil kira keadaan semasa di Malaysia.53 beberapa soalan mengenai Hukum Syarak yang timbul kepada Jawatankuasa Fatwa Kedah. Majlis Mesyuarat Negeri Selangor telah mengiktiraf jawatan kadi dan imam. Sejarah penubuhan mahkamah syariah di negeri Selangor Darul Ehsan telah wujud dalam kurun ke – 17 lagi. kini di Malaysia terdapat dua undang-undang keterangan iaitu Akta Keterangan 1950 dan Enakmen atau Akta Keterangan Mahkamah Syariah negeri-negeri. Ijma. Undang-undang Keterangan Islam di Selangor dan Wilayah Persekutuan. Qiyas. Agama Islam di negeri Selangor telah ada di awal kurun 15 melalui Melaka kerana Selangor pada masa itu di bawah takluk empayar Melaka. Ianya diambil keseluruhannya dari Akta Keterangan India 1872 yang telah digubal oleh Sir James Stephen (Rafiah Salim 1994: 5). Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa si mati adalah seorang Islam kerana ia telah disabit ke Islamannya dengan ia mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Kadi seperti yang tercatat di dalam surat ikrar orang yang masuk Islam dan berkekalan Islamnya kerana tidak ada hukuman dari mana-mana Mahkamah Syariah Negeri Kedah vang mensabitkan ia terkeluar daripada Islam. Di dalam kes ini undang-undang keterangan Islam telah digunapakai dan rujukan kepada pihak berautoriti Islam dibuat untuk memastikan keputusan yang dibuat adalah bertepatan dengan hukum syarak. selanjutnya mengambil keputusan untuk melantik seorang kadi untuk .

Pada tahun 1900 juga. Mengikut undangundang ini . hendaklah dilaporkan kepada kadi dalam masa 7 tujuh selepas bercerai dan sijil cerai akan dikeluarkan kepada mereka yang berkenaan.September. Masa ini hanyalah setakat tahun 1892 dan kemudiannya jawatan tersebut ditukar namanya kepada “Chief Kadi”.undang ini memperuntukkan suami atau wali hendaklah melaporkan perkahwinan kepada kadi atau naib kadi daerah dalam masa 7 (tujuh) hari selepas akad nikah dan kadi atau naibnya hendaklah mendaftarkannya dan mengeluarkannya sijil perkahwinan. Pada tahun 1900 pula. maka diadakan mahkamah kadi.00 Dengan adanya undang-undang tersebut dan untuk membicarakan hal nikah kahwin dan cerai. Dalam masalah ini mahkamah akan bertindak ke atas pengaduan yang dibuat oleh suami perempuan itu atau orang lain yang bertanggungjawab atas perempuan itu di masa suaminya tiada. Diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26hb. Sekiranya ini tidak dipatuhi.54 menyelesaikan segala masalah hukum-hukum agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Pada masa itu juga DYMM Sultan telah melantik seorang kadi disebut sebagai “Kadi Selangor” dengan memberi gaji sebanyak RM 900. seorang lelaki yang melakukan perhubungan jenis dengan seorang perempuan yang telah bersuami adalah bersalah dan boleh dihukum 2 tahun penjara bagi lelaki dan 1 tahun penjara bagi perempuan dan mungkin kedua-duanya didenda.00 setahun. Undang. 1894 dan undang-undang ini hanya berkuatkuasa untuk orang Islam sahaja. jawatan kadi mula diperluaskan ke daerah-daerah dalam negeri Selangor dan pada tahun 1922 tiap- . Majlis Mesyuarat Negeri telah meluluskan Undangundang Pendaftaran Nikah Kahwin dan Cerai Orang-Orang Islam 1900 (Muhammadan Marriage and Divorce Registration Enactment 1900) iaitu undangundang berhubung dengan nikah kahwin dan cerai orang-orang Islam di negeri Selangor. tindakan boleh diambil dengan hukum denda tidak melebihi daripada RM 25. Undang-undang Mencegah Berzina Tahun 1894 (Prevention of Adultery Regulation 1894) adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Begitu juga dengan percerian.

Dengan adanya undang-undang ini maka termansukhlah undang-undang terdahulu daripadanya. 4 tahun 1984 telah diluluskan dan dikuatkuasakan pada 23 Januari. Ulu Langat. dengan itu usaha menggubal undang-undang telah dilakukan dan menghasilkan Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. Pada tahun 1991.55 tiap daerah ada kadinya masing-masing iaitu daerah Klang. . Berdasarkan enakmen inilah Mahkamah Syariah Selangor ditubuhkan secara rasmi dan berasingan dari Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). 158. 3 tahun 1952. 3 tahun 1952 dengan nama Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No.September. Kuala Selangor. 2 tahun 1989 telah diluluskan. Berkenaan dengan undang-undang keterangan sebagai undang-undang substantif di Selangor. 3 tahun 1952 dan mula dikuatkuasakan pada 5 Disember. Pada tahun 1989 Enakmen Perundangan Islam Selangor No. Pada tahun 1948 Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah ditubuhkan. 1952. Kuala Langat. Pada tahun 2003 nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Perlaksanaan Undang-undang ini telah memansukhkan bahagian ke 6. 7seksyen 155. Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah Selangor No. Sehingga ke hari ini Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor telah mengalami pindaan beberapa kali. Kuala Kubu dan Rawang.1991.6 Tahun 1996 dan yang terbaru ialah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah diluluskan dan diwartakan pada 24 Julai 2004. 156. Sabak Bernam. Kuala Lumpur. 6 tahun 1991 dan Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor No. 1989 di seluruh negeri Selangor. 160 dan 178 perenggan (n) Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Selangor No. undang-undang keterangan yang pertama diluluskan ialah Enakmen Keterangan Syariah No. 7 tahun 1991 telah diluluskan dan mula dikuatkuasakan pada 1hb. Pada tahun 1984 Undang-undang Keluarga Islam Selangor No. Mulai tarikh itu Mahkamah Syariah Selangor telah diasingkan secara rasminya dari JAIS.

sejarahnya amat berbeza denga mana-mana negeri di Malaysia. Kuala Lumpur pada mulanya menggunakan undang-undang keterangan syariah Selangor yang termaktub di bawah Enakmen Pentadbiran Islam Selangor kerana ia sebahagian daripada wilayah Selangor. Wilayah Persekutuan merupakan salah satu daripada negeri yang membentuk Malaysia.56 Di Wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mula membangun dengan begitu pesat sesuai dengan gelaran bandaraya yang diperolehinya pada tahun 1972. Wilayah Persekutuan ditadbir secara langsung oleh kerajaan persekutuan di bawah bidang kuasa Perdana Menteri melalui Kementerian Wilayah Persekutuan dan pihak berkuasa tempatan. Kini Wilayah Persekutuan merujuk kepada tiga kawasan iaitu Kuala Lumpur. Pemakaian Al-Yamīn Di Dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor Dan Wilayah Persekutuan. Undang-undang keterangan yang digunapakai sebelum itu ialah Enakmen Pentadbiran Islam Selangor dan juga Enakmen Keterangan Syariah Selangor 1996. v. Wilayah Persekutuan kini telah mempunyai undang-undang keterangannya sendiri pada tahun 1997 dinamakan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-WilayahPersekutuan) 1997. Begitu juga dengan Putrajaya yang sebelum ini merupakan kawasan di daerah Selangor dan kemudiannya telah diisytiharkan sebagai Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2001. telah diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan pada 1 Februari 1974. Kini Wilayah Persekutuan merupakan wilayah yang terbaru membuat pindaan pada undang-undang keterangannya iaitu Undang-Undang Akta Keterangan Makhamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 2005. Labuan telah menjadi sebahagian daripada Wilayah Persekutuan Malaysia. Pada 16 April 1984. Labuan dan Putrajaya. Dengan itu undang-undang yang digunapakai sebelum itu adalah Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sabah 1972. Ianya merupakan wilayah baru yang diisytiharkan pada tahun 1974. Kuala Lumpur pada mulanya dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor. .

Pemeriksaan Saksi dan peruntukan Khas Berhubungan dengan Testimoni Saksi. (b) Jika defendan enggan mengangkat sumpah maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima. Al-yamīn tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah berdasarkan peruntukan seksyen 87 (3) yang menyatakan bahawa keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah.57 Umumnya pemakaian al-yamīn sebagai salah satu keterangan yang diterima di Mahkamah Syariah diperuntukkan di bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah. Saksi. Di Bahagian 3 terdapat Bab Beban Membuktikan. (2) (a) Jika defendan mengangkat sumpah di bawah subseksyen (1) tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak. Seksyen 88 pula menyentuh pemakaian sumpah pada ketika keterangan oleh saksi tunggal dan sumpah plaintif. 88 dan 129 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. plaintif hanya mengemukakan seorang saksi. Enakmen ini juga dibahagikan kepada beberapa Bab iaitu di bawah Bahagian 1 terdapat Bab Permulaan. Bahagian 2 Pembuktian. keterangan saksi itu hanya boleh diterima jika keterangannya diberikan berserta dengan sumpah plaintif itu. Bahagian 3 Pengemukaan dan Kesan Keterangan dan Bahagian 4 Peruntukan Am. Seksyen 87 menyebut bahawa: (1) Dalam kes mal keterangan hendalah diberikan oleh plaintif dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut hukum syarak. Adalah lebih baik sekiranya kita melihat kandungan enakmen-enakmen ini secara keseluruhan terlebih dahulu dan kemudiannya membincangkan secara mendalam penggunaan al-yamīn di Mahkamah Syariah dan peruntukannya di dalam enakmen ini. Dokumentar dan dokumen awam. Di Selangor. Qarinah. Peruntukan al-yamīn diletakkan di bawah seksyen 87. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 mempunyai 131 seksyen termasuk Jadual yang dilampirkan dibelakangnya. Seksyen ini dibahagikan kepada beberapa Bahagian iaitu Bahagian 1 Kerelevenan. Seksyen ini . Di Bahagian 2 terdapat Bab Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan dan Bab Keterangan Lisan. Seksyen 88 menyatakan bahawa: Jika kes mal.

Bahagian 2 Pembuktian. Peruntukan al-yamīn diletakkan di bawah seksyen 87. Seksyen ini memperuntukkan bahawa: Jika hal keadaan berkehendakkan sedemikian atau pemeriksaan saksi di bawah Bahagian ini tidak dapat dijalankan dan suatu pihak kepada prosiding itu membuat permohonan kepada hakim supaya saksi itu mengangkat sumpah sebagai saksi benar bagi menguatkan keterangannya. Seksyen ini dibahagikan kepada beberapa Bahagian iaitu Bahagian 1 Kerelevenan. Kesemua peruntukan Akta ini hampir sama dengan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003 termasuk susunan seksyennya. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 mempunyai 132 seksyen termasuk Jadual yang dilampirkan dibelakangnya. Dokumentar dan dokumen awam. Di Bahagian 3 terdapat Bab Beban Membuktikan. hakim hendaklah memerintahkan saksi itu mengangkat sumpah sedemikian dan hendaklah mengingatkan saksi itu bahawa jika dia tidak berbuat demikian keterangannya tidak boleh diterima. Seksyen 129 memperuntukkan bila masanya saksi boleh disuruh mengangkat sumpah. Saksi. Di Wilayah Persekutuan. Seksyen 87 menyebut bahawa: (1) Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut hukum syarak. (2) (a) Jika defendan mengangkat sumpah dibawah .58 juga memberikan contoh dengan merujuk kepada tuntutan bagi pembayaran balik hutang oleh plaintif kepada defendan. Enakmen ini juga dibahagikan kepada beberapa Bab iaitu di bawah Bahagian 1 terdapat Bab Qarinah. 88 dan 129 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997. Bahagian 3 Pengemukaan dan Kesan Keterangan dan Bahagian 4 Peruntukan Am. Cuma kelainannya ialah pada seksyen 131 di mana Akta ini menyebut bahawa Akta Keterangan 1950 yang digunapakai di Mahkamah Sivil tidak terpakai di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Pemeriksaan Saksi dan peruntukan Khas Berhubungan dengan Testimoni Saksi. Di Bahagian 2 terdapat Bab Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan dan Bab Keterangan Lisan. Keterangan saksi yang dikemukakan oleh plaintif yang diberikan bersama sumpah plaintif hendaklah menjadi bukti yang cukup terhadapnya.

Seksyen 129 memperuntukkan bila masanya saksi boleh disuruh mengangkat sumpah. plaintif hanya mengemukakan seorang saksi. Seksyen 88 pula menyentuh pemakaian al-yamīn pada ketika keterangan oleh saksi tunggal dan sumpah plaintif. sumpah boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu saksi. (b) Jika defendan enggan mengangkat sumpah maka Mahkamah bolehlah meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima. Seksyen ini juga memberikan contoh yang sama dengan Enakmen Keterangan Selangor iaitu merujuk kepada tuntutan bagi pembayaran balik hutang oleh plaintif kepada defendan. dapat disimpulkan bahawa di Mahkamah Syariah. Keterangan saksi yang dikemukakan oleh plaintif yang diberikan bersama sumpah plaintif hendaklah menjadi bukti yang cukup terhadapnya. Sumpah tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah berdasarkan peruntukan seksyen 87 (3) yang menyatakan bahawa keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah. Seksyen ini memperuntukkan bahawa: Jika hal keadaan berkehendakkan sedemikian atau pemeriksaan saksi di bawah Bahagian ini tidak dapat dijalankan dan suatu pihak kepada prosiding itu membuat permohonan kepada hakim supaya saksi itu mengangkat sumpah sebagai saksi benar bagi menguatkan keterangannya. saksi bersumpah sebelum diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran keterangan saksi berkenaan. hakim hendaklah memerintahkan saksi itu mengangkat sumpah sedemikian dan hendaklah mengingatkan saksi itu bahawa jika dia tidak berbuat demikian keterangannya tidak boleh diterima. Seksyen 88 menyatakan bahawa: Jika kes mal.59 subseksyen (1) tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak. keterangan saksi itu hanya boleh diterima jika keterangannya diberikan berserta dengan sumpah plaintif itu. Berdasarkan peruntukan di atas. Sumpah orang yang mendakwa pula ialah al-yamīn yang dibuat oleh orang . Sumpah saksi digunakan bagi menggantikan pemeriksaan keadilan saksi yang dilakukan pada masa ini manakala orang yang didakwa bersumpah apabila diarahkan oleh hakim atas permintaan orang yang mendakwa bagi meyakinkan jawapannya terhadap dakwaan berkenaan.

namun demikian terdapat pengecualian di dalam prosedur al-yamīn yang di atas. Kedua. .60 yang mendakwa untuk menolak tuduhan daripadanya atau untuk mensabitkan haknya atau untuk menolak sumpah dikenakan ke atasnya. Pertama. kes tuntutan hak terhadap seorang yang mati sebagai tambahan kepada harta peninggalannya dalam menghadapi salah seorang waris dan ia telah membuktikan tuntutannya. Kes Yang Diputuskan Di Mahkamah Syariah Malaysia Terdapat beberapa kes yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah dengan mengaplikasikan pemakaian al-yamīn. Dalam kes ini hakim boleh memerintah kepada plaintif tanpa permohonan wasi atau waris (Abdullah Abu Bakar: 2003). Jika defendan enggan mengangkat sumpah maka barulah Mahkamah boleh meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima. Peruntukan di atas adalah secara umum. di dalam kes yang melibatkan tuntutan isteri atas harta suami yang ghaib dari rumah dan tidak diketahui di mana ianya berada. Penggunaan al-yamīn di dalam kes-kes ini merupakan keterangan yang menyokong bukti-bukti pihak bertikai dan pemakaiannya merujuk kepada kes-kes yang dibolehkan oleh hukum syarak. Dalam kes mal keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut hukum syarak. vi. Sekiranya defendan mengangkat sumpah tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak. (a) Al-yamīn orang yang Menuntut al-yamīn yang dibuat oleh yang menuntut merujuk kepada Seksyen 87. Hakim boleh memerintahkannya bersumpah bahawa suaminya semasa keluar daripada rumah tidak memberinya nafkah dan tidak pula meletak apa-apa sebagai nafkah dan tidak pula menceraikannya.

Mahkamah meminta pihak kena tuntut bersumpah bahawa pendapatannya bukan RM300 sebulan tetapi pihak yang kena tuntut enggan bersumpah maka pihak Mahkamah mengembalikan al-yamīn kepada yang menuntut. . Berikut adalah kes-kes yang diputuskan berdasarkan al-yamīn al-mudda’a:- (i) Wan Abdul Hamid lwn Maimunah (1980) 1 JH 71. tuntutan itu boleh dilayan dan hakim hendaklah memerintahkan orang yang menuntut supaya bersumpah.61 Ketiga. Sekiranya terdapat bukti yang diyakini bahawa si mati mempunyai hutang ke atas orang yang menuntut. Beliau sanggup memberi nafkah kepada tiga orang anaknya sebanyak RM30. di dalam kes orang yang menuntut hutang ke atas simati. Dalam perbicaraan ini kedua-dua pihak tidak ada saksi. Di dalam ketiga-tiga kes ini hakim tidak boleh membuat keputusan sebelum memerintahkan orang yang menuntut bersumpah. Pihak kena tuntut menafikannya sebaliknya mendakwa bahawa pendapatannya sebanyak RM100 sebulan. Hukum dijatuhkan berdasarkan sumpah yang menuntut itu tuntut dan diarahkan untuk membayar nafkah anaknya sebanyak RM90. (ii) Abdul Kadir lwn Hajah Fatimah (1981) 2 JH 99. Keputusan dibuat berdasarkan keterangan dan juga sumpah yang dilafazkan oleh plaintif. Beliau menerangkan bahawa pekerjaannya sebagai penoreh getah yang hanya dapat bekerja sebanyak 20 hari sahaja sebulan. Yang menuntut bersumpah. Di dalam kes ini pihak yang menuntut (Maimunah) telah memohon nafkah untuk tiga orang anak sebanyak RM100 sebulan dengan mendakwa bahawa jumlah pendapatan bekas suaminya sebanyak RM300 sebulan. Mahkamah juga hendaklah mengarahkan orang yang menuntut untuk bersumpah tanpa menunggu permintaan daripada mana-mana pihak sama ada defendan atau pihak lain.

Yang kena tuntut berkata bahawa isterinya balik sendiri ke rumah datuknya. watallahi. Pihak menuntut ada satu saksi dan pihak kena tuntut seorang saksi. (iii) Abdul Aziz lwn Che Pah (1981) 2 JH 113. Dalam kes ini Che Pah menuntut fasakh daripada suaminya. Yang kena tuntut bersetuju memberikan yang menuntut bersumpah bagi menguatkan keterangannya dengan lafaz “ Wallah al-Azim. Dalam pertikaian ini yang menuntut mendakwa bahawa dia telah dihantar oleh yang kena tuntut ke rumah Datuknya. Pihak menuntut membawa tiga orang saksi dan pihak kena tuntut membawa dua orang saksi. Maka mahkamah dengan persetujuan pihak kena tuntut meminta pihak menuntut bersumpah dan setelah bersumpah mahkamah menjatuhkan hukum fasakh nikah isteri dari suaminya. sabillahi. Saksi pihak kena tuntut tidak boleh meyakinkan mahkamah kerana fakta diberi tidak tepat. beliau tidak memberi nafkah. tetapi masih menggunakan al-yamīn al-mardudah di samping tiga orang saksi dipihak yang mendakwa. Pihak Mahkamah telah tidak yakin dan menolak saksi yang kena tuntut. Ini merupakan al-yamīn al-istizhar iaitu untuk menyokong keterangan saksi-saksi itu.62 Dalam kes ini tuntutan asalnya ialah tuntutan cerai secara taklik tetapi ditolak oleh Mahkamah. Mahkamah kemudian memberi keputusan kepada yang menuntut. Yang kena tuntut mengaku bahawa dia tidak memberi nafkah. Kemudian pihak menuntut membuat tuntutan nafkah selama 15 bulan sebanyak RM450 termasuk maskahwin RM24. (iv) Mashitah lwn Hussain (1981) 2 JH 153. . jika dusta aku pada sumpah aku nescaya dimurkai Allah dan laknatnya di atas aku dunia dan akhirat. demi Allah aku bersumpah dengan nama Allah bahawasanya adalah suami aku hantar aku balik ke rumah tok wan aku di Cangkat Jering sudah 15 bulan dari tarikh itu sampai kehari ini.

(v) Fathilah lwn Mohamed Ghafar (1982) 2 JH 286. (vi) Siti Zainab lwn Mohamad Ishak (1982) 2 JH 323. Yang kena tuntut tidak hadir di hari perbciaraan waaupun telah diiklan dalam suratkhabar. Yang menuntut membawa dua saksi. Dalam kes ini yang kena tuntut telah menceraikan isterinya dengan satu talak tanpa alas an yang munasabah. Pihak mahkamah mengarahkan yang menuntut bersumpah al-yamīn alistizhar. Mahkamah membenarkan tuntutannya. Saman telah disampaikan kepada pihak kena tuntut akan tetapi dia tidak hadir. . Dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan cerai taklik. Ynag menuntut membuat tuntutan nafkah idah. Dia telah berkahwin pada januari 1974 hingga hari perbicaraan pada 11 Oktober 1978 dan tidak memberi sebarang nafkah. harta sepencarian dan mut’ah. Pihak kena tuntut tidak hadir dan pihak menuntut membawa dua orang saksi serta membuat al-yamīn alIstizhar. (vii) Hj Abdullah Hj Hamzah lwn Cik Don Bt Yaakob (1983) 3 JH. nafkah isteri. Pihak Mahkamah sebelum memutuskan kes meminta pihak yang menuntut supaya bersumpah atau al-yamīn al-Istizhar dan setelah bersumpah maka fasakh dibenarkan. Di dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan cerai taklik. Mahkamah memutuskan perkahwinan itu tertalaq dengan satu talaq mengikut lafaz taklik.63 Dalam kes ini pihak isteri telah membuat tuntutan fasakh nikah. Yang menuntut membawa dua saksi.

(viii) Khamsiah Bt Hashim lwn Abdul Fikri (1983) 4 JH 71. Yang menuntut membawa seorang saksi dan sumpah oleh yang menuntut. Dalam kes ini yang menuntut membuat tuntutan talaq takliq tetapi yang kena tuntut tidak hadir. Pihak kena tuntut tidak hadir dan yang menuntut membawa dua saksi. Dalam kes ini yang menuntut memohon cerai taklik. Dalam kes ini isteri menuntut cerai taklik oleh kerana dia telah ditinggalkan oleh suaminya. (ix) Tuminah lwn Arifin (1983) 4 JH 84. Keputusan diberikan kepada yang menuntut. . Di dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan talak takliq. Mahkamah memutuskan gugur talaq ke atas kena tuntut.64 Dalam perbicaraan yang kena tuntut tidak hadir dan tidak ada wakil. Yang menuntut membawa dua orang saksi dan mahkamah meminta yang menuntut untuk bersumpah. Yang menuntut diminta untuk membuat sumpah atai al-yamīn al-Istizhar. al-yamīn al-Istizhar dibuat dan tuntutan dibenarkan. Suami tidak hadir selepas mendengar dua orang saksi yang menuntut mahkamah meminta yang menuntut mengangkat sumpah. (xii) Salemawegam lwn Mohamed Anuar (1984) 5 JH 109. Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif. (x) Rukiah lwn Abu Bakar (1983) JH 90. Pihak kena tuntut tidak hadir dan pihak menuntut ada dua orang saksi. Mahkamah memutuskan isteri tertalaq satu mengikut lafaz taklik. (xi) Piah lwn Mohammad Zainal (1984) 4 JH 222.

Defendan tidak hadir dan plaintif membawa dua saksi. Pihak yang menuntut membawa dua orang saksi dan tidak ada saksi dari yang kena tuntut. (xvi) Zainab Bt Hamid lwn Mat Isa (1987) 5 JH 391. Suami mendakwa bahawa sebab dia tidak membayar nafkah kerana isterinya telah nusyuz.65 Dalam kes ini yang menuntut telah menuntut cerai takliq kerana suaminya telah meninggalkannya dan tidak membayar nafkah. Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan cerai takliq dan defendan didapati tidak hadir. (xv) Zawiah bt Talib lwn Mohd Noor (1987) 5 JH 366. (xiv) Norsiah lwn Hashim (1984) 5 JH 126. Diputuskan jatuh satu talak sepertimana lafaz taklik. Plaintif bersumpah telah bersetubuh manakala defendan menafikannya tetapi enggan bersumpah. Suaminya tidak hadir dan plaintif membawa dua saksi serta mengangkat al-yamīn al-istizhar. Plaintif membawa dua saksi dan bersumpah. Diputuskan gugur satu talak iaitu talak khulu’. Mahkamah memutuskan jatuh lafaz takliq ke atas isteri. Mahkamah meminta plaintif untuk bersumpah. Dalam kes ini pihak menuntut membuat tuntutan cerai takliq. Keputusan memihak kepada plaintif dan jatuh lafaz takliq dengan satu talak. Mahkamah meminta yang kena tuntut bersumpah sebanyak tiga kali tetapi enggan. al-yamīn itu kemudian dikembalikan kepada yang menuntut dan beliau bersumpah. . (xiii) Wan Azizah lwn Kasim (1984) 5 JH 123. al-yamīn ini dikategorikan sebagai al-yamīn al-tohmah dan juga nukul an-al-yamin bagi defendan. Dalam kes ini yang menuntut membuat tuntutan cerai taklik. Dalam kes ini juga terdapat perbicaraan dalam perbicaraan dalam kes penafian bersetubuh.

Mahkamah memutuskan gugur satu talak ke atas isteri. Plaintif membawa seorang saksi.66 Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan cerai takliq tetapi defendan tidak hadir perbicaraan. kasut dan kain sepasang. (xxi) Siti Zamrah lwn Maliki (1988) 1 JH 130. Pendakwa Syarie membawa 3 orang saksi. Yang kena dakwa telah menyatakan bahawa dia telah memberikan semua maskahwin dan pemberian itu dan membawa seorang saksi. Disabitkan pengaduan dan jatuh satu talak. (xix) Fatimah Binti Hashim wn Mansor Bin Siran (1987) 5 JH 440. Yang Dituduh ke dua telah bersumpah bahawa beliau tidak melakukan dibawah pengaruh sakit jiwa. Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan cerai takliq. Mahkamah mendapati saksi Defendan didapati lemah. Di dalam kes ini plaintif telah membuat tuntutan maskahwin dan pemberian. Defendan merupakan pekerja di Rumah Bahagia Tg Rambutan dan telah menghantar surat yang mengatakan dia tidak dapat hadir tanpa ada surat doktor. Di dalam kes ini yang dituduh telah didakwa di bawah seksyen 154 Enakmen Pentadbiran Islam Negeri Pahang 1965 atas kesalahan khalwat. Plaintif telah membawa seorang saksi dan disokong oleh sumpah beliau. (xvii) Siteh bt Lop Ahmad lwn Mat Desa (1987) 5 JH 408. Mahkamah memutuskan defendan agar membayar sejumlah RM770 merangkumi subang emas. . (xx) Pendakwa Syarie Pahang lwn Mohamed Abd Rahman dan Seorang lagi (1988) 1 JH 71. Sumpah ditolak kerana tidak relevan dan didenda dengan RM2000. Plaintif mengangkat sumpah dan Mahkamah memutuskan tuntutannya diterima. Plaintif mengemukakan dua saksi dan bersumpah. Defendan tidak hadir walaupun telah diiklankan di dalam akhbar. Plaintif membawa dua saksi dan bersumpah. Dalam kes ini plaintif membuat tuntutan nafkah isteri. rantai emas.

Malahan dia boleh dihukum di bawah Enakmen Pentadbiran Islam dengan memberikan keterangan palsu di Mahkamah. Sekiranya dia membuat penafian dan ada bukti bahawa penafian itu tidak kukuh. hakim boleh memerintahkan defendan untuk bersumpah. Plaintif telah membawa dua orang saksi dan disokong lagi dengan sumpah istizhar. Yang kena dakwa tidak hadir dan mahkamah memberikan tuntutan fasakh. Jika defendan mengangkat sumpah dibawah tuntutan yang dibuat oleh plaintif hendaklah ditolak dan sekiranya defendan enggan mengangkat sumpah maka Mahkamah boleh meminta plaintif mengangkat sumpah dan dengan sumpah itu tuntutannya hendaklah diterima. Apabila tuntutan dibuat dengan keterangan. Orang kena tuntut boleh memohon Mahkamah untuk mempersaksikan sumpah dan . Di dalam keadaan ini defendan akan dimaklumkan bahawa kesan sumpah sungguh mendalam ke atas dirinya dan sumpah yang dibuat akan mengikat Mahkamah dalam membuat keputusan. Hakim akan mengingatkan defendan tentang perasaan takut kepada Allah dan keseksaan yang akan dirasai sekiranya membuat sumpah palsu. Di dalam kes ini plaintif telah menuntut fasakh berdasarkan setahun defendan tidak menunaikan nafkah zahir dan batin dan juga tidak tinggal sebumbung.67 (xxii) Kelthom lwn Ismail (1996) 1 JH 79. (b) Al-yamīn Orang Yang Kena Tuntut. Apabila orang kena tuntut bersumpah menafikan tuntutan itu sumpah akan mengikat Mahkamah untuk membuat keputusan bahawa tuntutannya tidak sabit. ianya memerlukan jawapan dan maklumbalas daripada defendan sama ada dia ingin membuat pengakuan atau menafikan tuntutan atau berdiam diri. Seksyen 87 menyebut bahawa dalam keterangan hendaklah diberikan oleh plaintif dan jika defendan menafikan tuntutan terhadapnya dia hendaklah dikehendaki mengangkat sumpah mengikut hukum syarak.

Berikut adalah kes-kes yang melibatkan al-yamīn al-muddaa alaih:- (i) Ahmad lwn Mahabat Khad dan Seorang Lagi (1980) 1 JH 82. (ii) Pendakwa Jenayah Kelantan lwn Omar dan Seorang lagi (1981) 2 JH 131. Pihak yang menuntut telah membawa dua orang saksi tetapi Mahkamah berpendapat bahawa saksi yang menuntut tidak menurut hukum syarak dan tidak dapat menerangkan dengan jelas. Pihak pendakwa telah membawa dua orang saksi tetapi meragukan mahkamah. Al-yamīn di dalam kes ini adalah tidak perlu kerana ianya adalah kes jenayah. Mahkamah memutuskan supaya yang kena tuntut bersumpah dan pihak yang kena tuntut sanggup bersumpah mengikut sumpah Islam di Masjid Besar Kota Bharu dengan menjunjung al-Quran. maka Mahkamah hendaklah memulangkan balik al-yamīn kepada orang yang menuntut dan membuat keputusan dan jika orang yang menuntut enggan mengangkat sumpah maka tuntutannya boleh ditolak. Hukum dipihak yang kena tuntut berdasarkan sumpahnya. Di dalam kes jenayah sekiranya ada keraguan ianya memadai untuk tidak meneruskan kes kerana beban pembuktiannya adalah melampaui keraguan yang munasabah. Dalam kes ini dua orang yang telah didakwa melakukan khalwat. Pihak kena tuntut ialah suami dan anak perempuan kepada suami dan anak perempuan kepada simati dan mereka menafikan pemberian itu. Dalam kes ini pihak menuntut telah membuat tuntutan harta peninggalan hidup yang dikatakan diberi oleh Maimunah binti Salim yang telah meninggal dunia.68 direkod. Kedua-dua yang dituduh telah menafikan dan sanggup bersumpah. Mahkamah meluluskan sumpah dan membuat keputusan kes ini dibuang. . Saksi yang meragukan adalah asas untuk membuang kes. Sekiranya orang kena tuntut menolak untuk melaksanakan al-yamīn.

Setelah mendengar permohonan itu hakim boleh memerintahkan saksi itu mengangkat sumpah dan dalam masa yang sama mengingatkan saksi itu bahawa jika dia tidak berbuat demikian keterangannya tidak boleh diterima. Fakta dua saksi yang menuntut tidak tepat dan bercanggah dengan dakwaan plaintiff pihak mahkamah meminta sumpah orang yang kena tuntut iaitu al-yamīn al-Asliah. Kedua-dua saksi ini bercanggah di antara satu sama lain dan keterangan tidak kukuh. (c) Al-yamīn Di buat oleh Saksi Seksyen 129 memperuntukkan sumpah yang perlu dilakukan oleh seseorang saksi. Plaintif telah membuat tuntutan taklik kerana dipukul oleh suaminya. Seksyen ini menyentuh mengenai sumpah saksi iaitu untuk menguatkan pandangan bahawa kesaksiannya boleh diterima sebagai bukti di dalam sesuatu kes. kaedah sumpah boleh dijalankan. Setelah bersumpah kes ini dibuang. Mahkamah meminta defendan bersumpah untuk menafikan tuntutan.69 (iii) Zabidah lwn Abdul Rahim (1984) 4 JH 235. Yang menuntut membawa dua saksi manakala yang kena tuntut membawa tiga orang saksi. Defendan telah bersumpah dan mahkamah menolak tuntutan plaintif. Dia mendakwa bahawa suaminya telah meninggalkannya selama lima bulan. Jadi sebagai alternatif pemeriksaan saksi. Plaintif telah membawa surat doktor dan dua saksi. Ini bagi menggantikan proses pemeriksaan saksi yang biasanya melibatkan masa dan kos di Mahkamah. Dalam kes ini pihak menuntut memohon mengesahkan takliq . . (ix) Adiba Yasmin lwn Abd Rani (1996) 1 JH 44. Dalam keadaan di mana saksi difikirkan perlu untuk mengangkat sumpah suatu pihak kepada prosiding boleh membuat permohonan kepada hakim supaya saksi itu mengangkat sumpah sebagai saksi benar bagi menguatkan keterangannya.

alyamīn boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu orang yang menuntut atau plaintif. Sumpah orang yang mendakwa pula dibuat untuk menolak tuduhan daripadanya atau untuk mensabitkan haknya atau untuk menolak sumpah dikenakan ke atasnya.ANALISA KES Melalui peruntukan di atas dapat disimpulkan bahawa di Mahkamah Syariah. Plaintif telah membawa dua saksi. Sumpah ini dilaksanakan bagi menguatkan lagi keterangan yang dibuat oleh seseorang saksi. Plaintif membawa dua orang saksi. Di dalam kes ini plaintif telah menuntut cerai taklik. . Mahkamah meminta kedua-dua saksi untuk bersumpah dan ditambah lagi dengan sumpah istizhar plaintif.70 Al-yamīn yang dibuat oleh saksi ini bukan menjadi satu-satunya keterangan yang menjadi asas kepada sesuatu keputusan di Mahkamah. Di dalam kes ini plaintif telah menuntut cerai taklik. Saksi telah diminta bersumpah untuk memastikan keterangan diberikan adalah benar. Hakim memberi keputusan jatuh talak satu. Sumpah saksi digunakan bagi menggantikan pemeriksaan keadilan saksi yang dilakukan pada masa ini. . Berikut adalah kes yang melibatkan penggunaan sumpah saksi:- (i) Norman Bin Harun lwn Abd Razak bin Razali (1988) 1 JH 86. Yang kena dakwa tidak hadir perbicaraan. Saksi bersumpah bagi memastikan kebenaran keterangannya. Mahkamah juga telah meminta plaintif untuk mengangkat sumpah bagi menguatkan lagi hujah dan tuntutan. orang yang kena tuntut atau defendan dan saksi. Mahkamah menjatuhkan telah jatuh talak khuluk. Saksi yang memberi keterangan dan bersumpah di Mahkamah akan meningkatkan lagi keyakinan hakim untuk menentukan sesuatu keputusan. (ii) Hasmah lwn Borhan al-Din (1988) 1 JH 118. Orang yang didakwa juga dihendaki bersumpah apabila diarahkan oleh hakim atas permintaan orang yang mendakwa bagi meyakinkan jawapannya terhadap dakwaan berkenaan.

Jika tuntutan belum lagi berjaya dibuktikan tetapi keterangan itu tidak jelas maka Mahkamah boleh memerintahkan pihak kena tuntut supaya membuat sumpah untuk menafikan tuntutan. Perlu diingat amalannya di Mahkamah bahawa al-yamīn yang dibuat oleh pihak penuntut boleh diterima di Mahkamah selepas pihak yang menuntut telah mengemukakan keterangan kepada Mahkamah dan keterangan itu meyakinkan. cerai dan rujuk dan amat sedikit kes yang lain. Lebih-lebih lagi kes yang dibicarakan di Mahkamah Syariah hanya berbentuk nikah.71 Apabila al-yamīn telah dilaksanakan oleh orang yang menuntut dan orang yang kena tuntut. . Walaubagaimanapun dalam keadaan tertentu Mahkamah mempunyai kuasa untuk membicarakan kes itu semula dan membuat keputusan baru seperti penemuan keterangan yang sangat penting yang dapat membantu memberikan keputusan yang lebih baik. Penggunaan al-yamīn al-istizhar amat sesuai dilaksanakan kerana ianya bukanlah untuk memutuskan kes tetapi untuk meyakinkan hakim dan mahkamah supaya lebih tenang membuat keputusan. al-yamin al-wajibah atau al-asliah. al-yamin dan seorang saksi serta al-yamin al-istizhar. Secara umumnya di Mahkamah Syariah pelbagai kategori al-yamīn digunapakai dan diaplikasikan seperti al-yamin al-mardudah. Ini merujuk juga kepada bidang kuasa mahkamah syariah yang sedikit dan terhad. Mahkamah setelah membuat keputusan mendapati ada pihak yang ingin mengubah keterangannya termasuk menarik balik al-yamīn tidak perlu melayani permintaannya. Ini adalah kerana al-yamīn bukanlah satu keterangan yang mensabitkan hak yang menuntut atau menafikan hak yang kena tuntut tetapi ianya menguatkan hujah dan keterangan bagi memastikan sesuatu tuntutan itu benar-benar wujud. Berdasarkan kes-kes di atas didapati ada al-yamīn digunakan untuk memutuskan atau mensabitkan (menjatuhkan hukuman) kes dan ada juga al-yamīn diaplikasikan untuk meyakinkan dan melapangkan kepada pihak yang berkenaan. alyamin al-tohmah.

nukul anal-yamin atau al-yamin al-jaliba atau al-tohmah amat sedikit. Hal ini tidak menjadi permasalahan kerana di Malaysia hudud dan qisas belum lagi dapat dilaksanakan dan bidang kuasa mahkamah syariah juga hanya amat terhad kepada hal ehwal keluarga dan pewarisan sahaja. Usaha-usaha untuk mengemaskinikan prosedur al-yamīn di Mahkamah Syariah amatlah dialu-alukan dan tepat pada masanya. Al-yamīn sebagai unsur pembuktian hanya dijalankan di dalam kes-kes tertentu sahaja iaitu kes mal yang melibatkan hak manusia. Walaupun demikian terdapat peruntukan untuk menghukum sesiapa yang menjadi saksi bohong atau dusta bagi memastikan seseorang saksi tidak sewenang-wenangnya memberikan kesaksian palsu. Terdapat usaha-usaha untuk mengemaskinikan dan memperbaharui tatacara dan manual al-yamīn yang dilakukan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. keperluan kepada prosedur al-yamīn yang jelas dan tepat mestilah dilaksanakan. Al-yamīn sebagai satu bentuk pembuktian mesti ditadbir dan diuruskan dengan berkesan. Namun begitu. . Namun demikian sumpah saksi yang dibuat di Mahkamah Syariah hari ini tidak benar-benar menepati al-yamin al-syari’yah. Secara umumnya penggunaan al-yamīn di Mahkamah Syariah Malaysia amat terhad. Al-yamīn merupakan satu mekanisma yang berkesan untuk mahkamah membuat sesuatu keputusan. Ianya bukanlah sumpah yang menepati hukum al-yamin kerana ianya hanyalah boleh dianggap sebagai janji untuk tidak berbohong kerana sighahnya yang tidak menepati syarat-syarat al-yamin. Ini mungkin kerana penggunaan al-yamīn al-istizhar adalah lebih sesuai digunakan di dalam kes-kes yang dibicarakan di Mahkamah Syariah.72 Pemakaian al-yamīn al-mardudah. al-yamīn al-shahid atau sumpah saksi yang diamalkan di Mahkamah Syariah ialah sumpah yang dibuat sebelum diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran keterangan saksi berkenaan.

73 Hingga kini peruntukan al-yamīn terkandung di dalam Enakmen Keterangan Syariah Selangor dan juga negeri-negeri lain di Malaysia. Untuk mengelakkan berlakunya kekeliruan ketika melaksanakan al-yamīn. BAB III CADANGAN “PERATURAN SUMPAH SYARIE MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN)”. maka Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah menggubal satu peraturan khas bagi perlaksanaan al-yamīn (Sumpah Syarie) iaitu Peraturan Sumpah Syarie .

Antara peruntukan yang . Namun seperti yang telah dinyatakan sebelum ini. Hasil dari perbincangan yang berterusan. Di samping Peraturan Sumpah Syarie. terdapat empat kaedah lain sedang diperbincangkan iaitu kaedah taqliq. cuma menunggu waktu untuk diendos kepada mesyuarat Jawatan kuasa Penggubalan buat kali terakhir. Namun kaedah Hakam telahpun diluluskan dan sedia untuk dilaksanakan. telahpun dibawa ke dalam mesyuarat ketua-ketua hakim negeri dan secara umumnya mereka telahpun bersetuju dengan cadangan tersebut. Usaha mewujudkan peraturan khas bagi perlaksanaan al-yamīn telah bermula semenjak tahun 2004 lagi. nikah luar Negara dan hakam.74 Mahkamah Syariah. Dato’ Mohammad Asri Hakim. Rayuan Mahkamah Syariah Malaysia telah dipertanggung jawab untuk menyusun peraturan khas perlaksanaan alyamīn. dengan mengambil kira pandangan dari pakar undang-undang Syarie di seluruh Malaysia yang terdiri dari hakim-hakim di setiap negeri. Cadangan “Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004”. Penyemakan telah dibuat beberapa kali. menurut Dato’ Muhammad Asri peraturan sumpah ini telah dibincangkan beberapakali sebelum ini dan beberapa pembetulan telah dibuat dan akan bincangkan serta akan diluluskan dalam mesyuarat Jawatan kuasa Penggubalan akan datang. Peraturan al-yamīn atau dinamakan sebagai “Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004” sedang berada di peringkat akhir Jawatan Kuasa Penggubalan. - TATACARA PERLAKSANAAN SUMPAH SYARIE DI DALAM “PERATURAN SUMPAH SYARIE MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAHWILAYAH PERSEKUTUAN) 2004” Peraturan Sumpah ini merupakan satu peraturan yang belum diluluskan sepenuhnya untuk dilaksanakan. akhirnya peraturan khusus bagi perlaksanaan al-yamīn hampir menjadi suatu kenyataan. Menurut Dato’ Muhammad Asri.

syarat-syarat perlaksanaan. al-yamīn kepada dua iaitu Yamīn al-Hasimah dan Yamīn al-Mutammimah. i. Pembahagian Sumpah Syarie Menurut pendapat ulamak.75 telah dimasukkan dalam peraturan Sumpah Syarie adalah berkaitan dengan pengenalan tentang Sumpah Syarie. Untuk memudahkan rujukan para hakim dan tidak timbul kekeliruan peraturan Sumpah ini membahagikan al-yamīn secara umumnya kepada dua bahagian iaitu Yamīn al-Mutammimah dan Yamīn al-Hasimah. al-yamīn terbahagi kepada beberapa bahagian seperti yang telah dinyatakan dalam bab sebelum ini.T atau sifat-sifatNya. pembahagian al-yamīn di mahkamah agak berbeza berbanding apa yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh.W. perlaksanaan dan seumpamanya. al-Yamīn maksud: memberi “Suatu perkataan yang disertakan dengannya nama Allah S. a. ia digunakan untuk menyatakan ada haknya (Isbat) terhadap sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara di hadapan Hakim”. jenis-jenis hak yang boleh dilaksanakan al-yamīn dan lain-lain lagi . Dalam Peraturan sumpah Syarie. Ta’arif Sumpah Syarie Maksud al-yamīn sebenarnya tidak disebut secara khusus sebelum ini sama ada dalam Undang-Undang Keterangan atau Undang-Undang Keluarga. Namun menurut Dato’ Muhammad Asri. namun dari segi makna dan konsepnya adalah sama. ii. dibahagikan Di negeri-negeri kadangkala para hakim menggunakan istilah yang berbezabeza kerana mereka tidak ada peraturan khusus mengenai nama. Yamīn al-Hasimah . Sekalipun para hakim di negeri-negri menggunakan nama yang berbeza. Tetapi di dalam peraturan sumpah ada menyatakan tentang definisi al-yamīn.

maka hakim boleh meminta Yamīn al-Istizhar untuk meyakinkan hakim. Yamīn al-Hasimah ialah sumpah yang dilaksanakan oleh salah satu pihak atas permohonan pihak lain. Yamīn al-Mutammimah Al-yamīn dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tertentu setelah diarahkan oleh hakim bagi menguatkan perintahnya. Ini kerana sebagaimana yang kita ketahui perlaksanaan al-yamīn hanya akan terlaksana atas arahan hakim ataupun kadhi sama ada al-yamīn tersebut terletak ke atas pihak yang didakwa mahupun yang mendakwa. Sebagai contoh sekiranya kes takliq iaitu isteri ditinggal dengan suami menghilangkan diri. maka isteri boleh membuat tuntutan di mahkamah dengan dua saksi dalam pembicaraan tanpa kehadiran suami. Di dalam bahagian Yamīn al-Mutammimah. Menurut Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004. b. Maka utuk menguatkan hujah. Dalam kitab ‘Bughyah al-Mustarsyidin’ karangan Abd Rahman Ibn Muhammad telah mengupas mengenai yamīn al-Hasimah dalam kes harta sepencarian antara suami isteri atau ahli waris yang mana pihak menuntut tidak mempunyai bukti terhadap tuntutan mereka. sumpah yang paling kerap diguna semasa perbicaraan ialah Yamīn al-istizhar. Pada lazimnya yamīn al-Istizhar ini dilaksanakan dalam tuntutan yang berhubung dengan hak ke atas orang yang ghaib atau mati (Mahmud Saedon 1990: 124) yamīn al-Istizhar di laksanakan untuk mengelakkan tohmahan sekalipun setelah . Yamīn al-Istizhar dilaksanakan dalam keskes yang berkaitan dengan mal seperti kes-kes perceraian. Dalam kes ini hakim boleh memerintah Yamīn al-Hasimah atas permohonan kedua-dua belah pihak dan tuntutan akan dibahagikan samarata. Menurut Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004 Yamīn al-Mutammimah ialah “Sumpah yang dilaksanakan oleh mana-mana pihak setelah diarahkan oleh hakim untuk menguatkan perintahnya”.76 Iaitu sumpah yang dilaksanakan oleh salah satu pihak atas permohonan pihak lain.

Menurut Peraturan 7 Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004. Orang yang bersumpah hendaklah bersumpah bagi dirinya sendiri. Defendan tidak mengakui hak plaintif. . ii. Seksyen 10 (4) Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004 : “Apabila hakim setelah mendengar semua keterangan dan hujah plaintif dan berpuashati keterangannya di samping keterangan dua saksi bagi mengelakkan tohmahan maka hakim hendaklah memerintah plaintif mengangkat sumpah Yamīn alIstizhar”. SYARAT-SYARAT SUMPAH SYARIE Al-Yamīn yang dilaksanakan tidak akan diambil kira sekiranya tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan. iii. syarat-syarat Sumpah Syarie ialah: i.77 hakim berpuashati dengan keterangan plaintif dan terdapat dua saksi. Pihak yang bertikai meminta Hakim arahkan pihak satu lagi bersumpah. Menurut Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004 Yamīn al-Istizhar ialah: “Sumpah yang dibuat oleh mudda’i atas perintah hakim setelah memberi keterangan yang mencukupi dalam kes ghaib atau mati”. v. vi. Perkara yang disumpah itu bukanlah hak Allah semata-mata. Orang yang bersumpah hendaklah akil baligh dan sukarela. Dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hak yang boleh diterima ikrarnya. iv.

puasa. Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004. (g) Perkara-perkara lain yang di bawah bidang kuasa mahkamah yang dinyatakan oleh mana-mana undang-undang bertulis. nusyuz atau apa-apa yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. (c) Nafkah orang-orang tanggungan. Menurut Sekyen 3. (e) Penjagaan atau jagaan (hadhanah) budak-budak. jenis-jenis permohonan atau tuntutan yang boleh dilaksanakan sumpah diantaranya: (a) Pertunangan.W. perceraian. (b) Apa-apa perlupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada manamana perkara yang dinyatakan dalam sub-perenggan (a). Manakala dalam kes-kes yang berkaitan dengan mal.78 JENIS-JENIS HAK YANG BOLEH DILAKSANAKAN SUMPAH SYARIE Dalam kes-kes mengenai hak Allah S. (d) Kesahtarafan. Ini adalah kerana kes hudud menjadi gugur atau ditolak dengan sebab ada kesamaran (syubhah). Akan tetapi dalam kes hudud dan kes-kes lain yang bersangkut dengan hak harta manusia seperti mencuri maka diharuskan bersumpah ( Wahbah Zuhaili 1997: 6096). KEHADIRAN PIHAK-PIHAK KETIKA BERSUMPAH . (f) Pembahgian atau tuntutan harta sepencarian. curi dan minum arak serta kes-kes ibadat seperti solat. perkahwinan. rujuk. Dalam kes ini mudda’a alaih dikehendaki bersumpah samada untuk mensabitkan atau menafikan.T semata-mata iaitu dalam kes-kes hudud seperti zina. haji dan sedekah para fuqaha’ telah besependapat tidak harus brsumpah dalam kes-kes tersebut. Manakala dalam kes ibadat pula ia merupakan hubungan hamba dengan tuhannya. para fuqaha’ juga telah bersepakat mengatakan bahawa harus bersumpah dalam kes-kes tersebut.

W.T ataupun sifat-sifatNya. Bagi memastikan perlaksanaannya adalah betul. Syaratsayarat yang dimakasudkan di sini ialah dengan menyebut nama Allah S. Susunan Lafaz al-Yamīn Bagi memastikan matlamat perlakasanaan al-yamīn tercapai. Kenyataan ini terdapat dalam Peraturan 4(1): “Sumpah hendaklah dilaksanakan dalam mana-mana prosiding yang dijalankan dengan kehadiran kedua-dua belah pihak. al-yamīn hanya dapat dilaksanakan dengan kehadiran dari kedua-dua belah pihak. sumpah boleh dilaksanakan tanpa kehadiran defendan setelah mahkamah berpuashati bahawa saman telah disempurnakan mengikut undang-undang” TATACARA SUMPAH SYARIE i. maka perlaksanaannya dari segi lafaz terutamanya perlu menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan.79 Seperti yang telah dinyatakan oleh hukum syarak.” dan “Deraf sumpah bolehlah disediakan oleh hakim sebelum sumpah dilafazkan” . sesungguhnya aku tidak pernah berhutang dengan si pulan”. Contoh lafaz sumpah ialah: “Dengan Nama Allah. Dalam Peraturan 4(2): “Tanpa menyetuh Peraturan 4 (1) di atas. Dalam peraturan 9(1)(e) dan 9(1)(f): “Lafaz sumpah hendaklah dimulakan dengan huruf sumpah dan nama Allah atau sifatNya dan dibuat dalam bentuk yang tegas dan jelas berhubung dengan tuntutan atau penafian.” Namun dalam keadaan-keadaan tertentu mahkamah boleh melaksanakan alyamīn sekalipun tanpa kehadiran mudda’a alaih. hakim hendaklah memainkan peranannya bagi menyusun lafaz al-yamīn yang perlu diucapkan.

” . dan Defendan menafikan tuntutan Plaintif.b.c dan d) dan Peraturan 11 (2) (a. dan . defendan perlu bersumpah dengan kebenaran Hakim apabila – (a) (b) Palintif gagal mengemukakan keterangan yang mencukupi. namun sumpah di dalam mahkamah berdasarkan kepada niat orang yang memintanya bersumpah iaitu hakim atau naibnya serta tidak sah sumpah tauriah di sini. Hal ini telah dinyatakan dalam Peraturan 9(1)(a): “Niat sumpah adalah berdasarkan kehendak dan niat yang menuntut sumpah atau hakim yang mengarahkan sumpah berdasarkan zahir lafaz sumpah itu. Dalam Peraturan 11 (1) (a. Peraturan 9(1)(d) ada menyatakan: “Hakim bolehlah memberi penegasan berhubung dengan implikasi sumpah yang dilaksanakan mengikut Hukum Syarak.80 Adalah lebih baik bagi hakim menjelaskan terlebih dahulu kepada mereka yang ingin melafaz sumpah mengenai kesan sumpah yangvtelah dilaksanakan mengikut Hukum Syarak.” ii. dalam keadaan-keadaan tertentu pihak mudda’a alaih atau mudda’I perlu melaksanakan al-yamīn bagi menamat sesuatu kes sama ada untuk menafikan atau mensabit sesuatu dakwaan.b dan c) ada menyatakan perkara tersebut dengan terperinci.Ketika Mana Sumpah Syarie Perlu Dilaksanakan Menurut Dato’ Muhammad Asri. Niat Ketika Melaksanakan Sumpah Syarie Sekiranya sumpah di luar mahkamah tertakluk kepada niat orang yang melafazkan sumpah. (1) dalam mana-mana peringkat prosiding kes mal.

Sekiranya kedua telah bersumpah maka mahkamah akan mengeluarkan perintah dengan harta tersebut akan dibahagikan sama banyak.Hakim boleh memerintah kedua-dua belah pihak bersumpah Dalam kes-kes pertikaian yang melibatkan harta yang bercampur gaul seperti harta sepencerian yang tidak diketahui dengan jelas siapakah yang berhak misalnya rumah. Plaintif perlu bersumpah apabila- (a) Defendan enggan bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim (Yamīn al-Mardudah). maka mahkamah akan minta kedua-dua bersumpah (Yamīn alHasimah). Dalam Perintah 12 telah menyatakan: “Dalam kes pertelingkahan harta yang bercampur di antara suami dan isteri atau waris yang mana kedua-dua pihak tidak ada bayyinah atau qarinah di atas tuntutan. Menurut Shafie tidak semua yamīn sunat taghliz bahkan dalam bab-bab tertentu sahaja.Mutammimah) (2) Dalam mana-mana prosiding sedang berjalan. hakim boleh memrintahkan atas permohonan kedua-dua pihak bersumpah Yamīn al-Hasimah dan tuntutan dibahagi sama rata”. TAGHLIZ SUMPAH SYARIE. (b) Plaintif mengemukakan seorang saksi dan hakim memerintahkannya bersumpah Yamīn al-Takmilah (c) Hakim mengarahkan Plaintif bersumpah (Yamīn al.81 (c) Plaintif menuntut defendan bersumpah Yamīn al-Hasimah atas penafian defendan.Mutammimah) . atau (d) Hakim mengarah defendan bersumpah (Yamīn al. tanah dan lain-lain. Mahkamah melaksanakan taghliz berdasarkan mazhab Shafie terutama .

W. b.T atau sifat-sifat-Nya. Ini kerana . Tagliz dilakukan samada dengan mengulang-ngulang lafaz atau memperbanyakkan menyebut nama Allah S. melainkan dengan menyebut nama-nama atau sifat-sifat Allah S.W. Taghliz Dengan Lafaz Sumpah tidak dibenarkan sama sekali.T seperti nama malaikat atau rasul adalah ditegah. Taghliz Pada Tempat dan masa Taghliz dari segi tempat pula dilakukan di antara Maqam Ibrahim dan Rukn al-Yamani di Mekah. Wabillahi. Watallahi) atau sifat-sifat-Nya).T sahaja. Sumpah dilakukan selepas solat Asar terutama pada hari Jumaat. setakat ini pelaksanaan sumpah hanya dibuat di mahkamah dan pada waktu pejabat sahaja. “(Taghliz) dari segi masa boleh dibuat selepas waktu solat Asar pada hari Jumaat’” Namun begitu menurut Dato’ Muhammad Asri. Di dalam Peraturan 13 (1)(a): “(Taghliz) dari sudut lafaz dengan menambah mana-mana nama Allah (Wallahi. di mimbar Masjid Nabawi dan di sisi atau atas mimbar masjid selain dari Mekah atau Madinah (Wahbah Zuhaili 1997: 6072). kerana waktu itu diagongkan oleh ahli-ahli ugama. Besumpah dengan selain dari nama dan sifat Allah S. Manakala dalam Peraturan 13 (1)(c) dan Peraturan 13 (1)(b): “(Taghliz) dari segi tempat bolehlah dibuat di tepi mimbar dalam mana-mana masjid”. Taghliz berlaku pada tiga keadaan iaitu dari segi lafaz masa dan tempat. Golongan Hanabilah berpendapat waktunya selepas Asar atau di antara azan dan iqamah kerana waktu itu diharapkan perkenannya do’a (Abu Bakar 1993: 363). Dengan kata lain taghliz dari segi masa dan tempat belum lagi dilaksanakan secara praktikal. a.W.82 ketika Yamīn al-Mardudah dan Yamīn Ma’ Syahid sekalipun satu pihak lagi tidak meminta supaya ditaghlizkan maka hakim berkewajipan untuk mentaghlizkannya.

Nukul a’n al-Yamīn ialah: “Enggan bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim” Anggapan enggan bersumpah tidak dinyatakan dengan jelas mengenai perlaksanaannnya di dalam cadangan Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah. Yamīn al-Mardudah Persoalan yang berlaku perselisihan di kalangan ulamak ialah apabila mudda’a alaih enggan bersumpah setelah diperintah oleh hakim berbuat demikian adakah hakim akan terus mejatuhkan hukuman atas keengganan tersebut atau mengembalikan Yamīn tersebut kepada mudda’i (Yamīn al-Mardudah ). Menurut Peraturan Sumpah Mahakamh Syariah. Keenggannya bersumpah tidak bererti ia bersalah . kerana ia hanya digalakkan bukannya menjadi satu syarat. i. sedangkan mengikut proses biasa ia mesti bersumpah.83 menurut beliau tidak semestinya taghliz itu dilakukan ketiga-tiga keadaan secara serentak iaitu pada lafaz masa dan tempat. ANGGAPAN ENGGAN BERSUMPAH Keengganan bersumpah (Nukul a’n al-yamīn) bermaksud mudda’a alaih enggan bersumpah setelah diarahkan oleh Hakim. namun yang rajihnya ialah pendapat jumhur iaitu tidak wajar dihukum ke atas mudda’a alaih disebabkan kengganan tersebut. Yang paling penting matalamat Yamīn tercapai iaitu mengisbatkan atau menafikan sesuatu perkara. Yamīn al-Mardudah ialah: “Sumpah yang dijalankan oleh mudda’i setelah ditolak oleh mudda’a alaih” Dalam permasalahan ini telah berlaku perselisihan di kalangan ulamak.

ii. Hal ini tidak juga tidak dinyatakan dengan terperinci di dalam cadangan Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah. Namun secara umumnya ia telah pun persetujui oleh pakar undang-undang Syarie dan hanya menunggu mesyuarat Jawatan kuasa Penggubalan buat kali terakhir untuk diluluskan. Hakim merupakan kuasa pemutus dalam menentukan hak-hak yang dituntut perlu dilaksanakan al-yamīn atau sebaliknya. belum lagi lagi diluluskan sepenuhnya. Kadangkala hakim berkuasa untuk memerintahkan pihak-pihak bagi menguatkan lagi penghukumannya seperti Yamīn al-Istizhar. Dalam Perintah 6 ada menyatakan: “Sesuatu sumpah hendaklah dilaksanakan dengan kebenaran atau atas arahan Hakim” Seperti yang dinyatakan sebelum ini. . Bersumpah Atas Kebenaran Hakim Sekalipun dari segi hukumnya sumpah syarie tidak akan berlaku melainkan dengan permohonan dari pihak mudda’i.84 tetapi mungkin ia ingin menjaga maruah dan kehormatannya. Sekiranya mudda’a alaih enggan bersumpah maka ia hendaklah dikembalikan kepada mudda’i. Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004.

terdapat beberapa saranan yang berkemungkinan akan dapat memperkemaskan lagi perlaksanaan al-yamīn di Mahkamah-Mahkamah Syariah: “Cadangan Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004”.85 PENUTUP Setelah dikaji secara terperinci mengenai konsep al-yamīn menurut undangundang keterangan Islam dengan merujuk kepada kitab-kitab turath atau rujukanrujukan kontemporari dan pengamalannya di Mahkamah-Mahkamah Syariah khususnya di negeri Selangor dan Wilayah-Wilayah Persekutuan serta MahkamahMahkamah Syariah di seluruh Malaysia secara umumnya. Untuk memastikan taghliz al-Yamīn memberi kesan kepada pihak-pihak maka ianya perlu dilaksanakan dengan lebih praktikal. Ini kerana hakim-hakim tidak diberi pendedahan yang lebih jelas mengenai kaedah perlaksanaan al-yamīn secara praktikalnya. Namun peruntukan tersebut tidak pula menyatakan kes-kes atau keadaan yang boleh dilaksanakan taghliz. mereka tidak tahu bilakah seseorang hakim sepatutnya menggunakan kuasanya untuk mengarah seseorang itu bersumpah dan apakah kes yang boleh dilaksanakan al-yamīn. sebenarnya masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki khususnya taghliz al-yamīn. Kadangkala terdapat sebahagian para hakim dan pengamal undang-undang kurang mahir menggunapakai al-yamīn. Taghliz al-yamīn setakat ini hanya dilaksanakan dalam bentuk lafaz sahaja dan belum dilaksanakan taghliz al-yamīn dalam bentuk masa dan tempat kerana terikat dengan masa dan waktu pejabat. Oleh itu peruntukan al-yamīn dalam undang-undang tersebut perlu dimasukkan dengan terperinci dari segi prosedur dan perlaksanaannya. . Dalam Seksyen 13 “Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004” sememangnya ada menyatakan tentang taghliz al-yamīn. Sedangkan perkara inilah yang perlu diperuntukkan untuk mengelakkan kekeliruan daripada berlaku.

Mahkamah hendaklah merujuk kepada Hukum Syarak”. Berdasarkan kepada hadis sebelum ini iaitu keterangan . Keadaan ini akan menjatuhkan imej Mahkamah Syariah. satu peraturan khusus perlu digubal supaya para hakim dapat merujuk kepada rujukan khusus yang akan membantu mereka membuat penghakiman yang lebih berkesan dan tepat. Seksyen ini kadangkala membawa kepada kecelaruan dalam perlaksanaan sumpah khususnya. Terdapat kes di mana sebahagian wanita mendakwa ditalak oleh suaminya gagal mengemukakan bukti dan hakim terus menolak dakwaan tersebut atau membuang kes tanpa memberi peluang kepada mereka untuk menuntut suaminya bersumpah. ini kerana para hakim akan menggunakan kefahaman mereka terhadap teks-teks kitab turath yang besar kemungkinan tersilap faham terhadap maksudnya. Hal ini akan menyebabkan kes tertangguh atau meningkatkan kes tertunggak yang sememangnya telah menghantui dan membelenggu Mahkamah Syariah sekian lama. Bagi mengatasi permasalahan ini. Mereka perlu didedahkan dengan perkara-perkara seperti hak-hak yang boleh dilaksanakan al-Yamīn. Ada juga suami tidak bersumpah atau nukul setelah diarah bersumpah hakim tidak mengambil tindakan apa-apa bagi melaksanakan al-Yamīn al-mardudah. Menurut pemerhatian terdapat kes di Mahkamah Syariah di mana pemakaian dan perlaksanaan al-Yamīn yang tidak tepat. Hasil kefahaman tersebut mereka akan menjatuhkan hukuman dan akhirnya tersilap membuat penghukuman. Peruntukan seksyen 130 (2) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (WilayahWilayah Persekutuan) 1997 menyatakan “Jika terdapat apa-apa perkara yang tidak diperuntukan atau tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta ini. Para hakim perlu memastikan dengan teliti siapakah mudda’a alaih dan mudda’i sebelum al-yamīn. Ini tidak sepatutnya berlaku kerana melalui mekanisma al-Yamīn banyak kes akan dapat diselesaikan.86 Pendedahan ini sepatutnya diberikan kepada para hakim dan pengamal undang-undang Syariah khususnya yang baru dalam bidang kehakiman mengenai konsep al-yamīn secara teori dan praktikalnya. kaedah dan cara perlaksanaan al-Yamīn khususnya berkaitan dengan taghliz al-Yamīn.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab kedua. para pengamal undang-undang perlu didedahkan dengan kaedah penentuan mudda’a alaih atau mudda’i bagi memastikan mereka yang berhak akan mendapat haknya kembali. Oleh itu. al-Yamīn hanya boleh dilaksanakan dalam kes-kes yang melibatkan hak-hak manusia khususnya dalam kes-kes mal. tidak semua keadaan boleh dilaksanakan seperti hak-hak Allah S. Dalam cadangan Peraturan Sumpah perlu menegaskan tentang kaedah menentukan mudda’a alaih dan mudda’i. Sekira tersilap dalam menentukannya akan mengundang kezaliman dan telah terkeluar dari konsep Islam.87 kepada pihak mudda’i dan sumpah kepada mudda’a alaih menunjukkan menentukan mudda’a alaih dan mudda’i sebelum melaksanakan sumpah adalah amat penting. mudda’i ialah orang kata-katanya menyalahi zahir sesuatu perkara dan mudda’a alaih ialah orang kata-katanya menepati zahir sesuatu perkara. Ini kerana menurut Dato’ Muhammad Asri. Menurut Imam Khatib syarbini dalam kitabnya Mughni al-Muhtaj. Selain dari telah diperuntukkan dalam cadangan Peruntukan Peraturan Sumpah Syarie Mahkamah Syariah mengenai jenis-jenis permohonan atau tuntutan yang oleh dilaksanakan sumpah. Hakim Mahkamah Rayuan (JKSM) kadangkala terdapat kesilapan pengamal undang-undang melaksanakan sumpah bukan pada tempatnya. Jika tersalah menentukannnya.T iaitu kes-kes hudud zina. maka kita akan meletakkan beban pembuktian ke atas bahu mudda’alaih yang sepatutnya dibebankan ke atas mudda’i dan begitu juga yang sapatutnya sumpah ke atas bahu mudda’a alaih tetapi yang berlaku adalah sebaliknya. Para pengamal undang-undang Syarie perlu berhati-hati semasa ingin melaksanakan sumpah khususnya dalam menentukan hak-hak yang boleh dilaksanakan sumpah padanya atau sebaliknya.W. pendedahan tambahan perlu dibuat bagi memastikan para pengamal undang-undang betul-betul memahami mengenai hak-hak yang boleh dilaksanakan al-yamīn padanya. menuduh melakukan zina dan lain-lain lagi. Para hakim perlulah bertindak sebagai kaunselor kepada para peguam yang mewakili pihak plaintif atau defendan iaitu menyatakan tentang kesan sumpah kepada .

Ini kerana kadangkala pihak melafaz tidak mengetahui kesan sumpah kepada mereka kerana peguam yang mewakili mereka tidak menjelaskan kepada mereka kesan al-Yamīn al-Qadhaiyyah. Perlaksanaan al-yamīn di Mahkamah Syariah pada hari ini masih tidak menentu dan tidak selaras. Hasil dari itu perlaksanan al-Yamīn tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya di Mahkamah-Mahkamah Syariah dengan cara lebih tersusun dan berkesan. Berdasarkan peruntukan enakmen keterangan di Selangor dan Wilayah Persekutuan. Seperti yang telah kita maklum arahan amalan bukannya suatu arahan yang mesti dipatuhi kerana negeri-negeri masih berkuasa untuk mengikut arahan amalan tersebut atau tidak. dapat dirumuskan bahawa di Mahkamah Syariah. Melalui pemusatan kuasa pihak atasan akan dapat mengarah kesemua para hakim menggunakan peruntukan yang sama. Ianya . Hasilnya akan dapat mengelakkan sebarang kecelaruan dalam perlaksanaan al-yamīn seterusnya akan menambah keyakinan masyarakat umum terhadap keupayaan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan sesuatu kes. Ini kerana “Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004” hanya diguna pakai bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan dan tidak diterima pakai oleh mahkamah lain khususnya negeri yang tidak bernaung di bawah JKSM. Saksi bersumpah sebelum diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran keterangan saksi berkenaan. Namun demikian sumpah saksi yang dibuat di Mahkamah Syariah hari ini tidak benar-benar menepati al-Yamīn al-syari’yah.88 pihak yang melafazkannya. Maka untuk mengatasi permasalahan ini. orang yang mendakwa dan orang yang kena tuntut. Untuk merealisasikan perlaksanaan al-Yamīn pihak JKSM hanya akan mengeluarkan ‘Arahan Amalan’ kepada negeri-negeri. Ini kerana para peguam tidak semua mengetahui tentang kaedah perlaksanaan dan kesannya. Ini kerana sesetengah peguam di Mahkamah Syariah adalah berlatar belakang perundangan sivil dan sudah tentulah kaedah sumpah Mahkamah Sivil adalah berbeza dengan apa yang diamalkan di Mahkamah Syariah. pemusatan sistem Mahkamah Syariah seperti yang diamalkan di Mahkamah Sivil perlu dipercepatkan. al-Yamīn boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu saksi.

Perlaksanaan al-yamīn perlu dilaksanakan dalam kes-kes tertentu seperti kes di mana pihak yang kena tuntut tidak hadir beberapa kali walaupun mendapat perintah Mahkamah Syariah. adakah Mahkamah masih mahu menunggu kehadiran pihak yang kena tuntut ini untuk menentukan keputusan sesuatu kes? Di dalam kes seumpama ini disarankan agar para hakim untuk menggunakan al-Yamīn dengan disokong oleh keterangan yang lain seperti keterangan saksi. . apakah kesan dan syaratnya.89 hanya boleh dianggap sebagai janji untuk tidak berbohong kerana sighahnya yang tidak menepati syarat-syarat al-yamin. Sumpah saksi ini boleh dilakukan sekiranya nampak keraguan terhadap keterangan yang diberikan atau terdapat percanggahan fakta di antara saksisaksi di dalam sesuatu kes. Sighah sumpah saksi ini juga hendaklah diselaraskan di setiap Mahkamah Syariah bagi memastikan keberkesanannya. para peguam perlu faham hak-hak anakguamnya. Di dalam situasi ini. Ini akan dapat mengurangkan kes tertunggak dan memberikan keadilan kepada sesuatu pihak kerana kelewatan menghakimi sesuatu kes bermakna keadilan telah dinafikan (justice delay justice deny). disarankan agar Mahkamah Syariah mengamalkan al-Yamīn alsyahid sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum syarak. Mahkamah Syariah atau hakim perlu memperingatkan saksi-saksi ini tentang kesan al-Yamīn yang dilaksanakan sama ada hukuman yang boleh dikenakan dari segi undang-undang sekiranya berbohong dan balasan yang bakal diterima di akhirat kelak. Dalam konteks al-Yamīn ini. Dengan itu. apakah fungsi dan sejauh mana keberkesanannya dan hal-hal lain berkaitan dengannya. Peguam perlu tahu bilakah al-Yamīn boleh dilaksanakan. Peguam merupakan orang yang memainkan peranan besar dalam memastikan hak anakguam mereka dapat dipertahankan atau permohonannya dapat diterima oleh Mahkamah. Nasihat atau amaran ini boleh menyedarkan saksisaksi untuk tidak memberi keterangan palsu yang boleh menidakkan sesuatu tuntutan atau permohonan di Mahkamah Syariah.

Ini . Hakim akan banyak bergantung kepada kemampuan dan kemahiran seseorang peguam untuk meyakinkan mahkamah. Sebagai contoh sebanyak 2. Sebagai contoh. sekiranya anakguam mereka membawa bukti yang tidak kukuh sedangkan anakguamnya benar-benar memerlukan untuk menuntut haknya terhadap suami yang tidak bertanggungjawab. Terdapat peruntukan di dalam undang-undang Islam yang mana Mahkamah Syariah juga mempunyai ciri-ciri “inquisitorial”.90 Sistem Mahkamah Syariah banyak terpengaruh dengan ”sistem adversarial” yang diamalkan oleh Mahkamah Sivil. Adalah agak sukar untuk memastikan setiap pihak bertikai dapat datang ke Mahkamah terutamanya kes talak dan membuat keputusan berdasarkan saksi dan bukti. demikian barulah peguam boleh mengaplikasikannya di Mahkamah dengan betul dan tepat. Memandangkan kes al-Yamīn hanya merangkumi kes mal sahaja. Namun begitu Mahkamah Syariah tidak terikat dengan sistem adversarial ini.216 kes direkodkan bagi kes perceraian tertunggak berpunca daripada kegagalan pasangan suami isteri hadir di mahkamah (Berita Harian. Ini kerana kes sebegini amatlah sesuai untuk diselesaikan dengan cara al-Yamīn dan disokong oleh bukti lain seperti saksi dan sebagainya. Sistem ini mempunyai ciri-ciri di mana hakim memainkan peranan dengan hanya mendengar hujah dan bukti yang dibawa oleh peguam plaintif dan defendan. 1 Disember 2003). Setelah mengetahui hukum dan segala perkara berkaitan dengan al-Yamīn. Ini termasuk kesilapan melaksanakan al-Yamīn atau keengganan hakim untuk memerintahkan sesuatu pihak untuk bersumpah. disarankan para hakim perlu berani dan bijak membuat keputusan dalam kes-kes talak berdasarkan konsep al-Yamīn al-mudda’a alaih atau al-Yamīn al-mardudah mengikut mana yang berkenaan. Hakim bertindak umpama seorang pengadil sesuatu perlawanan dan akan mengendalikannya dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dengan itu adalah diharapkan para peguam dapat memainkan peranan mereka untuk memastikan perlaksanaan al-Yamīn pada anakguam mereka dilaksanakan dengan betul melalui kefahaman yang mendalam terhadap al-Yamīn. peguam hendaklah mencadangkan kepada Mahkamah untuk melaksanakan al-Yamīn. Di dalam kes tertentu peguam juga perlu membantah keputusan hakim yang tidak tepat dan memohon ulang bicara.

91 kerana pada realitinya hal ini berlaku kerana terdapat kebanyakan peguam kurang memahami hak-hak anakguamnya. Bagi memastikan sistem perundangan syariah mencapai tahap yang boleh dibanggakan. Kebolehan merujuk kitab-kitab muktabar juga perlu digilap kerana kebanyakan khazanah syariah terkandung di dalamnya. . Penyelarasan prosedur al-Yamīn di setiap negeri di bawah kawal seliaan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia akan banyak membantu perlaksanaannya secara berkesan. Kesilapan atau mungkin kurang arif mengenai perlaksanaan al-Yamīn boleh menyebabkan sesuatu kes tidak dibicarakan secara tepat dan adil. Dengan menguasai ilmu inilah sesuatu isu syariah itu dapat diperbincangkan dan diselesaikan dengan tepat dan jelas. Ini akan banyak membantu proses keadilan di Mahkamah Syariah dan seterusnya dapat menaikkan imej profesion peguam syarie itu sendiri. Misalnya terdapat juga kes di mana al-Yamīn dilaksanakan di dalam kes jenayah. Peruntukan ini tidak terdapat dalam Akta Profesion Undang-undang 1976 yang menjadi rujukan peguambela dan peguamcara yang beramal di Mahkamah Sivil. Proses meningkatkan ilmu pengetahuan ini amat penting kepada peguam syarie kerana mereka ini bukan sahaja perlu mengetahui undang-undang dan prosedur Mahkamah malahan ianya merangkumi ilmu fiqh dan pandangan para fuqaha. para peguam dan pengamal undang-undang syarie perlu mempertingkatkan ilmu yang berkaitan dengan sistem kehakiman Islam supaya mereka dapat berperanan dengan lebih berkesan dalam membantu mahkamah. al-Yamīn tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah kerana para fuqaha berpendapat bahawa ianya hanya terhad di dalam kes mal. Kod Etika Peguam Syarie 2000 yang digubal oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mengandungi arahan untuk peguam syarie meningkatkan ilmu pengetahuan. Pihak pentadbiran agama Islam negeri-negeri perlu menerima usaha-usaha ke arah penyeragaman undang-undang termasuk perlaksanaan al-Yamīn ini dengan kadar segera. Di dalam hal ini peguam atau sesiapa sahaja yang terlibat di dalam Mahkamah perlu segera mengingatkan hakim untuk melaksanakan al-Yamīn pada tempatnya.

. telah terbukti bahawa al-Yamīn merupakan salah satu keterangan yang dapat membantu mahkamah menyelesaikan sesuatu kes. Hal ini sepatutnya sudah dapat diatasi memandangkan usaha untuk penyeragaman undang-undang ini telah bermula pada tahun 80an. sunat. Melaka. Sekalipun al-yamīn diterima sebagai salah satu kaedah pembuktian bagi menyelesaikan sesuatu pertelingkahan. Negeri Sembilan. Pada 1999 enam buah negeri telah bekerjasama di dalam proses penyeragaman undang-undang ini iaitu Pulau Pinang. haram dan juga harus. Selangor. Al-yamīn atau sumpah merupakan keterangan atau bayyinah yang diterima sebagai sokongan pembuktian di Mahkamah Syariah dan ianya telah dilaksanakan mengikut ketetapan hukum syarak. mengembalikan hak kepada tuannya dan menyelamatkan maruah dari ditohmah. Merujuk kepada perbincangan para fuqaha terhadap perlaksanaan al-Yamīn. Masih terdapat negeri yang masih berat untuk bernaung di bawah JKSM iaitu badan kehakiman syariah pusat. pemakaian al-Yamīn di Mahkamah Syariah melalui analisa kepada enakmen keterangan dan penghakiman yang dibuat di dalam kes-kes yang dibicarakan. Hikmat dan tujuan pensyariatan al-yamīn adalah untuk menyelesaikan perbalahan.92 Setakat ini hanya tujuh buah negeri bersetuju untuk bernaung di bawah JKSM iaitu ”Negeri Gunasama”. makhruh. Oleh itu. Para fuqaha bersepakat dengan penerimaan al-Yamīn ini secara umum dan berselisih pendapat mengenainya dalam perkara tertentu. Pensyariatan al-yamīn telah dinyatakan dengan jelas di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Selain itu juga al-yamīn berperanan untuk mentarjihkan kebenaran atau menafikan dakwaan dari pihak mudda’i terhadap mudda’a alaih. . Wilayah Persekutuan dan yang terbaru ialah Sabah. yang mana digunakan untuk menyatakan (mensabitkan) haknya terhadap sesuatu perkara atau menafikan sesuatu perkara di hadapan hakim dengan menyebut nama Allah atau Sifat-Nya. Berikut ialah kesimpulan yang dapat dibuat mengenai perlaksanaan al-Yamīn di Mahkamah Syariah di Malaysia. sebenarnya ia terbahagi kepada lima hukum iaitu wajib. sikap keterbukaan kepada pihak pentadbiran Islam negeri-negeri perlu ada bagi memastikan usaha-usaha untuk memartabatkan sistem perundangan Islam di Malaysia.

Taghliz mungkin dilakukan dalam bentuk lafaz. Qazaf dan lain-lain lagi. Para hakim sewajarnya tidak memerintah mudda’a alaih bersumpah tanpa ada permintaan mudda’i kerana sumpah atau tidak dalam suasana ini tidak mempunyai sebarang kesan hukum yang membolehkan hakim membuat keputusan. Tidak semua kes-kes boleh dilaksanakan sumpah. . al-Yamīn al-Istizhar merupakan yang paling kerap digunakan di Mahkamh-Mahkamah Syariah pada hari ini. Perlaksanaan sumpah dianggap batal sekiranya tidak menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. al-Yamīn al-Mudda’ai ada tida bahagian iaitu al-Yamīn al-Jalibah. tidak harus melaksanakan sumpah pada hak-hak Allah SWT semata-mata seperti zina. Namun para ulamak berselisih pendapat mengenai pengharusan melaksanakan sumpah dalam kes-kes Ahwal Syakhsiyyah. Ini kerana al-Yamīn al-Qadhaiyyah berpandu kepada niat yang memerintah untuk bersumpah iaitu hakim dan tidak menerima tauriah. Walau bagaimanapun al-Yamīn ghair al-Qadhaiyyah berpandukan kepada niat yang bersumpah serta menerima tauriah. al-Yamīn alMudda’a alaih dikatakan juga al-Yamīn al-Dafi’ah.93 Secara umumnya al-yamīn terbahagi kepada dua bahagian iaitu al-yamīn alqadhaiyyah (dalam mahkamah) dan al-Yamīn ghair al-Qadhaiyyah (luar mahkamah). Para ulamak bersepakat mengenai pengharusan melaksanakan sumpah dalam kes-kes mal. al-Yamin al-Asliyyah dan alYamīn al-Rafi’ah. al-Yamīn al-Mardudah juga satu penyelesaian kes dan pembuktian dakwaan apabila mudda’a laih enggan bersumpah. Sumpah mudda’i dan Sumpah Saksi. Setiap bahagian terbahagi pula kepada beberapa bahagian dan al-yamīn al-qadhaiyyah merupakan pembuktian yang diterima pakai di dalam mahkamah. Namun menurut Hanafi Sumpah selain sumpah al-mudda’alaih tidah boleh dijadikan sebagai satu keterangan. Jumhur para ulamak menggalakkan taghliz al-Yamīn bagi tujuan menakutkan mereka untuk bersumpah seterusnya menghindari dari sumpah palsu. al-Yamīn al-Tuhmah dan al-Yamīn al-Istizhar. Para ulamak bersepakat. Menurut Jumhur ulamak al-Yamīn al-Qadhaiyyah dibahagi kepada tiga iaitu Sumpah Mudda’a alaih. masa atau tempat.

Al-Yamīn tidak boleh dilaksanakan di dalam kes jenayah berdasarkan peruntukan seksyen 87 (3) yang menyatakan bahawa keterangan hendaklah diberikan bagi pendakwa dan bagi tertuduh melainkan jika tertuduh mengaku salah. Beban pembuktian yang tinggi inilah yang menjadi salah satu faktor al-Yamīn tidak boleh digunakan di dalam kes jenayah. Perlaksanaan al-yamīn di Mahkamah Syariah sebenarnya masih tidak jelas. Dalam undang-undang Islam di Malaysia khususnya di Selangor dan Wilayah Persekutuan peruntukan mengenai al-yamin diperuntukkan di bawah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah. 88 dan 129 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997. Sebaliknya kebanyakan mahkamah melaksanakan al-Yamīn berdasarkan ijtihad sendiri. bahkan hendaklah ia kembalikan sumpah kepada mudda’i. . Penggunaan al-yamīn di Mahkamah Syariah merupakan jalan yang terakhir untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan dan mahkamah tidak akan menerima sebarang keterangan sesudah itu. walaupun di Mahkamah Syariah Malaysia masih tidak mengaplikasikan undang-undang jenayah hudud dan qisas namun beban pembuktian untuk setiap kesalahan jenayah takzir yang terkandung di dalam Enakmen Jenayah Syariah atau Enakmen Undang-undang Keluarga Islam masih merujuk kepada bukti yang ”melampaui alasan yang munasabah”. Sekiranya mudda’i mampu untuk membawa bayyinah maka al-yamīn akan dianggap terbatal dengan sendirinya. Ini kerana belum terdapat peruntukan yang betul-betul praktikal untuk diguna pakai oleh Mahkamah-Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. al-yamīn bukannya suatu hujah yang mutlak untuk membebaskan diri mudda’a alaih terhadap dakwaan yang diajukan kepadanya. Menurut sebahagian ulamak. Peruntukan al-Yamīn ini diletakkan di bawah seksyen 87.94 Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman sabit dakwaan berdasarkan nukul almudda’a alaih semata-mata. Ini bertepatan dengan pandangan fuqaha bahawa al-yamin hanya boleh digunapakai di dalam kes mal sahaja. Selain daripada itu.

didapati ada hakim yang tidak berapa memahami konsep al-yamīn secara mendalam. Terdapat hakim dan peguam yang tidak memahami hukum. Penggunaan al-Yamīn di dalam kes-kes ini merupakan keterangan yang menyokong bukti-bukti pihak bertikai dan bukan sebagai bukti tunggal untuk menthabitkan sesuatu kes. Walau bagaimanapun kes seumpama ini amat jarang berlaku. Umumnya al-yamīn al-istizhar merupakan jenis sumpah yang paling popular dilaksanakan. dapatlah disimpulkan bahawa al-Yamīn merupakan satu mekanisma yang berkesan untuk mahkamah membuat sesuatu keputusan. al-Yamīn boleh dilakukan oleh tiga pihak iaitu saksi. Permasalahan juga timbul apabila tiadanya keseragaman di dalam melaksanakan al-Yamīn. Saksi bersumpah sebelum diberi kesaksian bagi memastikan kebenaran keterangan saksi berkenaan. Namun begitu. Namun demikian sumpah saksi yang dibuat di Mahkamah Syariah hari ini tidak benar-benar menepati al-Yamīn al-syari’yah. Berdasarkan semua perbincangan yang dibuat di dalam buku ini. Hanya sedikit kes yang melaksanakan jenis sumpah yang lain seperti alyamīn al-tohmah atau al-yamīn al-mardudah. Ianya hanya boleh dianggap sebagai janji untuk tidak berbohong kerana sighahnya yang tidak menepati syarat-syarat al-Yamīn. Al-Yamīn digunakan untuk memutuskan atau mensabitkan kes dan ada juga al-Yamīn diaplikasikan untuk meyakinkan dan melapangkan kepada pihak yang berkenaan terutamanya hakim. tidak dapat dinafikan sememangnya masih terdapat kelemahan di dalam perlaksanaan al-Yamīn di Mahkamah Syariah. . Pemakaian al-yamīn al-istizhar di Mahkamah Syariah di Malaysia amatlah bertepatan kerana bersesuaian dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah yang meliputi hal ehwal kekeluargaan Islam.95 Enakmen keterangan di Selangor dan Wilayah Persekutuan memperuntukkan bahawa di Mahkamah Syariah. Menerusi analisa kes. orang yang mendakwa dan orang yang kena tuntut. Ada kes jenayah yang melibatkan pemakaian al-yamīn sedangkan ianya tidak boleh dilaksanakan. syarat dan perlaksanaan al-Yamīn. Terdapat banyak kes-kes yang telah diputuskan berdasarkan al-yamīn di Mahkamah Syariah.

Dengan langkah penyeragaman ini. . perlaksanaan al-yamīn yang berkesan akan dapat dilakukan dan seterusnya membantu menyelesaikan banyak kes di Mahkamah Syariah.96 Oleh itu. tepat dan seragam di setiap negeri mestilah dilaksanakan. Walaupun perlaksanaan al-Yamīn yang kemas tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan isu Mahkamah Syariah secara menyeluruh. Cadangan Peraturan al-yamīn di Mahkamah Syariah yang dibincangkan perlu diluluskan dan dilaksanakan secepat mungkin. Kaedah al-yamīn ini pula hendaklah digunapakai oleh semua negeri di Malaysia. Al-Yamīn sebagai satu bentuk pembuktian mesti ditadbir dan diuruskan dengan berkesan. keperluan kepada prosedur al-Yamīn yang jelas. namun ianya sedikit sebanyak akan dapat menyelesaikan banyak kes yang tertunggak dan seterusnya meningkatkan imej Mahkamah Syariah itu sendiri. Selain daripada itu. latihan atau penerangan yang intensif perlu juga diberikan kepada pegawai Mahkamah termasuk peguam syarie bagi meningkatkan kefahaman mereka mengenai selok belok perlaksanaan al-yamīn yang bukan sahaja berkesan malahan menepati kehendak hukum syarak.

Cetakan Kedua. 11. Abu Bakar. 4. Badai’ alSanai’ fii Tartib al-Syarai’. 1997. Imam Abu Zakaria Mahyuddin ibn Syaraf. Dr Muhammad Mustafa al-Zuhaili. Al-Aziz Shar al-Wajiz. Karim. I’anah al-Talibin.t. Beirut: Maktabah Dar al-Bayan. 1982. 1998. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Al-Qur’an. Cetakan Pertama. Al-Nawawi. Raudhah al-Talibin. 15. Syarh alZarkhasyi ‘ala Mukhtasar al-Kharqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath alArabi. T. 10. Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamani. Beirut: Dar al-Fikr. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Beirut: Dar al-Fikr. Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. 6. Al-San’ani. 3.t. Kitab al-Aiman wa al-Nuzur. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah. 7. Al-Nawawi. Abdul Rahman Al-Jaziri. Abu Faris. 2000. Cetakan Pertama. Cetakan Pertama. Al-Rafei. Sharh Imam Muslim al-Imam al-Nawawi.97 RUJUKAN 1. Cetakan Pertama. 14. 13. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Manhaj. ‘Amman: Dar al-Qalam. Shamsuddin Muhammad Ibn Nuhammad al-Khatib. Imam Mahyuddin. Beirut: Dar al-Bashair. 5. Syeik Shamsuddin Muhammad ibn Abdullah. t. 1997. . 1996. 1993. Imam Abu al-Qasim Abd. Cetakan Pertama.t. Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Muram. Maktabah al-‘Abikat. Beirut Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah. Al-Zarkhasyi. Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali. Al-Nawawi. Cetakan Ketiga.Cetakan Pertama. Muhammad Abd al-Qadir. Al-Syarbini. 1994. Imam Abu zakaria Yahya ibn Sharf. Wasail al-Ithbat fi al-Syariat alIslamiyyah. 12. 1998. 9. 1992. Beirut: Dar Ma’rifah. 1993. Minhaj alTalibin. 8. Al-Kasani. Kitab al-Fiqh ‘Ala Al Madhahib Al-Arba’ah. 2. T. Al-Nawawi. Abu Bakar Ibn Masoud al-Kasani al-Hanafi. Al-Karim ibn Muhammad ibn Abd. Imam Abu Zakaria Mahyuddin ibn Syaraf. Cetakan Pertama. al-Baihaqi. Kitab al-Sunan alSaghir.

Fath al-Bari Syarh Sahih alBukhari. 29. 1990. 25. Undang-Undang Keterangan Islam. Ibn Hajar al-’Asqalani. Cetakan Pertama. 21. Qaherah: Dar: al-Hadith.98 16. al-Mubdi’ fii Sharh al-Muqni’.t. 1996. Hasyiah ‘ianah alTalibin. Fath al-Bari Syarh Sahih alBukhari. Damsyiq: Dar al-Qalam. Mustafa al-Khin & Dr Mustafa al-Bugho. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath. Cetakan Pertama. 2002. Cetakan Pertama. 1995. 1996. Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakar. Darul Fikr. Lisan al-Arab. 18. Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Cetakan Kedua. Dr. Cetakan Pertama. Cetakan Ketiga.alTuruq al-hukmiyyah fii al-Siasah al-Syariyyah. Mahmud Saedon A. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2000. Damshiq: Dar al-Faiha’. Wahbah al-Zuhailiy. Ibn Hajar al’Asqalani. 1993. Beirut. 27. Ibn Qayyim al-Jaziyyah. Damshiq: al-Maktab al-Islami. Ibn Abu Dam. al-Fiqh al-Manhaji. t. Ibn Rushd. Dr. Mughni. I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin. 19. Kuala Lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka. 1968. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.t. Ibn Manzur. al-Qadha’ fi al-Islam. Damshiq: Dar al-Faiha’. Sahih Muslim. t. . Cetakan Pertama. Muslim Ibn Hujjaj Ibn Wardin al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburi. Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah. Ahmad ibn Ali. t. 23. Ibn Qudamah. 17. 30. 1996. Othman. Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu.t. Ibn al-Sayyid Muhammad Syata al-Dimyathi. 1980. 24. al-Kaherah: Jam’iyyah al-Maknaz al-Islami. Hafizuddin Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud al-Hanafi. t. 26. 28. 1987. Cetakan Ketiga. Cetakan Pertama. Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rush alQurthubi al-Andalusi. Beirut: Dar al-Fikr. 20. 1999. al-Qadhi Shabuddin Ibrahim Ibn Abdullah. Ibn Muflih. Muhammad Solih Madkur. Ahmad ibn Ali. Cetakan Pertama.t. Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakar. Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muflih. 31. Dr. Al-Bahr AlRa’iq Sharh Kanzu Al-Al-Daqa’iq. Kitab Adab al-Qadha’. Mesir: Maktabah alKuliiyat al-Azhariyyah. 22.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 42. Abdullah Abu Bakar.my/mss/sejarah. Malaysia. Baghdad. 2000. Zuhaili. Kedudukan Islam Dalam Perlembagaan Malaysia dalam http//: www. Dar Al-Kitab Al-Arabi. Islam. Beirut: Mu’asasah al-Risalah. Damsyiq: Dar al-Fikr al-mu’asir. Cetakan Keempat. Konsep al-Yamin dan perlaksanaanya di Mahkamah Syariah. Rafiah Salim. Dato’ Haji Muhamad Asri bin Haji Abdullah. Al-yamin dalam Perundangan Moden. Jurnal Hukum Jilid1. Abd Karim. . Winstedt. Fiqh Al-Sunnah.my. Mohd Nik Mohd Salleh. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Politic in a Malay State. Undang-undang Kedah. 41. 1997. Kelantan In Transaction: 1891-1910 dlm WR Roff (1974) Kelantan: Religion. Evidence in Malaysia and Singapore Cases. 43. 38. Salleh bin Haji Ahmad. Jami’ al-Fiqh. 2003. 45. Undang-undang Melaka. Liaw Yock Fang. Beirut.selangor. Society. Hamid Jusoh. Kedudukan Undang-undang Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. 1992. 35. 1976. Fiqh Qadha’ fii al-Syariat al. 1997. Jilid Ketiga. Pada 8 April 2005. Ketas kerja ini di bentang dalam Seminar “Ke Arah Memperkemaskinikan Undang-Undang Keterangan Dan Prosedur Di Mahkamah Syaraiah”. dalam JM BRAS (1928) 6 (2). Butterworths. Yusri al-Sayyid Muhammad. 37. Cetakan Ketujuh. 2000.1994. Cetakan Pertama. Dr.gov. 40. http://sukweb. (Temubual). 36. 47. 39. 1985. Zaidan. Kuala Lumpur. Jabatan kehakiman Syariah Malaysia. Suatu Rujukan Khas Terhadap Kes-kes Konversi Dalam Undangundang Keluarga. Matbah AlIrshad. 33. Hasyiah al-Bujairimi. 34. Kuala Lumpur. Pada 12 Jun 2003 di Hotel Hilton. Cetakan pertama.gov.99 32. The Hague-Martinus Nihoff. Cetakan Ketiga. Ahmad Ibrahim. Prof Madya Haji Md. Shahabu Al-Din Abi Ishak Ibrahim Abdullah Al-Mahdani. Syed Sabiq. Hakim Mahkamah Rayuan Syarie. 44. Syeikh Sulaiman ibn Muhammad ibn Umar. 1984.Islamiyyah. Wahbah. Materials and commentary.htm 46.

. 49. (1987) 5 JH. (Temubual melalui Telefon). 57. (1996) 1 JH. (1983) 4 JH. Perlaksanaan Sumpah Di Mahkamah Syariah. (1982) 2 JH. (1984) 5 JH. Sepang. 50. 58.100 48. Perlaksanaan Sumpah Di Mahkamah Syariah. (1983) 3 JH. 54. 8 Febuari 2006. 53. Tuan Abbas Nordin. Hakim Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Peraturan Sumpah Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 2004. 56. (Temubual) . (1981) 2 JH 52. Hakim Mahkamah Rendah Syarie. Wan Mahyuddin Wan Mohammad. (19844 JH. 23 Januari 2005. 51. 55. (1988) 1 JH. 59.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful