You are on page 1of 82

Ph¬ng ph¸p phßng vµ ch÷a bÖnh

b»ng s¶n phÈm cña


Vision International
People Group

*****

TiÕn sÜ Walloc
Ngêi dÞch: Hµ Quang Minh

Sù trung thùc cña c¸c x¸c chÕt

TiÕn sÜ Walloc- ngêi ®îc ®Ò cö nhËn gi¶i N«bel vµo


n¨m 1991, hiÖn giê rÊt næi tiÕng t¹i Mü. Nh÷ng
®iÒu b¹n lÜnh héi ®îc qua bµi nãi chuyÖn h«m nay
cña «ng, cã thÓ lµm cho b¹n thay ®æi hoµn toµn
quan niÖm vÒ nÒn y häc hiÖn ®¹i vµ cã thÓ nhê vËy
mµ sè phËn cña b¹n vµ nh÷ng ngêi th©n cã ®îc c¬
may c¶i thiÖn mét c¸ch c¬ b¶n!

Th¸ng 8 n¨m 2000

Bµi nãi chuyÖn cña tiÕn sü Walloc


“ C¸c tö thi kh«ng lõa dèi ®îc b¸c sÜ”.
KÝnh chµo quý b¹n! H«m nay t«i rÊt h©n h¹nh ®îc
gÆp gì cïng quý b¹n!

T«i lín lªn trong mét trang tr¹i thuéc MiÒn T©y C«ng
quèc Saint- Louis. Vµo thËp niªn 50, gia ®×nh chóng
t«i b¾t ®Çu sù nghiÖp tõ nghÒ nu«i bß thÞt. NÕu
c¸c b¹n ®· tõng quen biÕt víi nghÒ ch¨n nu«i gia sóc,
ch¾c c¸c b¹n ®Òu biÕt r»ng, con ®êng duy nhÊt ®Ó
t×m ®îc tiÒn trong ngµnh n«ng nghiÖp, lµ ph¶i tù
m×nh trång trät lÊy thøc ¨n ®Ó tù nu«i chóng.
Chóng t«i nghiÒn thøc ¨n b»ng cèi xay, råi cho vµo
®ã nhiÒu vitamine vµ kho¸ng chÊt. C¸ch thøc chuÈn
bÞ thøc ¨n cña chóng t«i cho bß nh vËy ®Êy. S¸u
th¸ng sau, cã thÓ mang chóng ra chî b¸n. Tríc ®ã,
chóng t«i tiÕn hµnh chän läc, dµnh nh÷ng con bß tèt
nhÊt ®Ó l¹i cho m×nh. Nhê vËy, c¸c b¹n h·y h×nh
dung xem c¸i g× ®· x¶y ra? B÷a ¨n cña chóng t«i
kh«ng hÒ bæ sung thªm mét lo¹i vitamine hay
kho¸ng chÊt nµo vµo khÈu phÇn c¶, mµ gia ®×nh t«i
vÉn sèng m¹nh kháe. TÊt c¶ ®Òu trÎ trung, ai còng
c¶m thÊy m×nh cã thÓ sèng ®îc ®Õn tr¨m tuæi.
B¶n th©n t«i lóc ®ã rÊt ng¹c nhiªn khi so s¸nh víi
khÈu phÇn ¨n cã vitamine vµ kho¸ng chÊt cña bß.
Mét h«m, t«i hái cha t«i: “ Cha µ! V× sao cha kh«ng
cho thªm vitamine vµ kho¸ng chÊt vµo khÈu phÇn ¨n
cña chóng ta nh ®èi víi nh÷ng con bß vËy?”.
“ H·y im lÆng, con nghe ®©y. Cã g× ®©u, nÕu
hµng ngµy con ®Òu ¨n nh÷ng thøc ¨n t¬i vµ uèng
s÷a trong trang tr¹i chóng ta, th× viÖc bæ sung
chóng lµ kh«ng cÇn thiÕt. Cha tin con hiÓu ®îc ®iÒu
®ã!”.

§¬ng nhiªn, t«i kh«ng muèn quÊy rÇy «ng thªm. Vµ


tõ ®ã vÒ sau, t«i còng kh«ng bá mét b÷a ¨n tra, ¨n
tèi nµo n÷a.
Sau ®ã, t«i vµo häc ë trêng §¹i häc N«ng nghiÖp. Téi
nghiÖp, t«i trë thµnh chuyªn gia ch¨n nu«i, trång trät
vµ thæ nhìng. Thêi gian sau, t«i ®i Ch©u Phi trong 2
n¨m. ë ®©y, t«i cã dÞp thùc hiÖn nh÷ng íc m¬ thêi
trÎ cña m×nh. T«i ®îc lµm viÖc víi Maur Parkinson. Cã
lÏ nhiÒu ngêi trong c¸c b¹n cßn nhí ®Õn «ng qua c¸c
s¸ch viÕt cña «ng- ®ã lµ mét nhµ khoa häc vÜ ®¹i!
Qua hai n¨m lµm viÖc ë ®Êy, t«i nhËn ®îc ®iÖn mêi
vÒ lµm viÖc t¹i së thó Saint- Louis. ViÖc ch¨m sãc søc
kháe quèc gia trÝch cho së thó mét sè tiÒn vay 78
triÖu ®« la, vµ hä cÇn cã b¸c sü thó y ®Ó chuyªn
gi¶i phÉu cho nh÷ng con vËt bÞ chÕt tù nhiªn. T«i
®ång ý chuyÓn sang ®ã c«ng t¸c. TÊt nhiªn, nhiÖm
vô cña t«i kh«ng chØ lµm viÖc riªng chi së thó nµy,
mµ cßn lµm choµng cho c¸c së thó kh¸c n÷a, nh së
thó: Brookword, Chicago, Newyork… NhiÖm vô cña
t«i kh«ng chØ gi¶i phÉu nh÷ng con vËt chÕt tù nhiªn
mµ cßn t×m hiÓu, nghiªn cøu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ sù
¶nh hëng cña m«i trêng « nhiÔm ¶nh hëng ®Õn
chóng. V× vµo nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 60, hÇu
nh ngêi ta kh«ng ®Ó ý g× vÒ vÊn ®Ò sinh th¸i vµ
nh÷ng th¶m häa do chóng g©y ra. ThÕ lµ, t«i tuÇn
tù tiÕn hµnh 17.000 ca phÉu thuËt trªn con ngêi vµ
®éng vËt chÕt tù nhiªn nh»m nghiªn cøu c¸c nguyªn
nh©n. Qua thêi gian lµm viÖc ®ã, t«i ®i ®Õn kÕt
luËn nh sau: “ C¸i chÕt cña con ngêi vµ ®éng vËt nãi
trªn lµ do nguyªn nh©n thiÕu dinh dìng ( DÐficit
Nutritif)!”.
C¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch hãa, sinh häc víi nh÷ng sè
liÖu chÝnh x¸c còng ®· chøng minh r»ng c¸i chÕt tù
nhiªn x¶y ®Õn lµ do dinh dìng kh«ng ®óng c¸ch. Do
vËy, kh«ng cã g× lµ ng¹c nhiªn khi t«i ®a c¸c b¹n trë
l¹i c©u chuyÖn vÒ nh÷ng con bß.

T«i ®· viÕt 75 bµi b¸o vµ c«ng tr×nh khoa häc, hîp


t¸c víi mét sè t¸c gi¶ ®Ó viÕt 8 quyÓn s¸ch gi¸o khoa
vµ mét quyÓn do t«i tù so¹n lÊy. Ngêi ta b¸n quyÓn
s¸ch cña t«i cho c¸c sinh viªn trêng Y víi gi¸ 140 USD.
T«i ®· viÕt trong 1700 tê b¸o vµ t¹p chÝ, ®ång thêi
ph¸t biÓu c¶ trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh.

Nhng khæ nçi, vµo thËp niªn 60, c¸c c«ng tr×nh khoa
häc vÒ dinh dìng Ýt ®îc c«ng chóng lu ý tíi. Kh«ng
biÕt ph¶i lµm g× b©y giê, t«i ®µnh ph¶i ®i häc l¹i.
Vµ sau ®ã trë thµnh b¸c sÜ y khoa. Nhê vËy, t«i cã
dÞp vËn dông tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu hiÓu biÕt vÒ dinh
dìng mµ t«i cã ®îc tõ håi cßn häc ë trêng thó y. Cho
nªn, kh«ng cã g× l¹ v× sao t«i nghiªn cøu thµnh c«ng
®Ò tµi nµy.

T«i sèng 15 n¨m ë Tormoond, bang Arigon, lµm c«ng


viÖc b×nh thêng cña mét thÇy thuèc lÇm sµng. Vµ
h«m nay, t«i muèn chia sÎ cïng c¸c b¹n nh÷ng ®iÒu
hiÓu biÕt, nh÷ng kÕt luËn thu ®îc trong vßng 10
®Õn 12 n¨m ®ã. NÕu tõ ®©y c¸c b¹n rót ra chØ
10% nh÷ng ®iÒu t«i nãi, c¸c b¹n sÏ tr¸nh cho m×nh
®îc rÊt nhiÒu bÊt h¹nh, khæ ®au, tèn kÐm tiÒn b¹c
vµ cã thÓ kÐo dµi cuéc sèng cña m×nh trong nhiÒu
n¨m.
Së dÜ ngêi ta kh«ng sèng ®îc l©u theo tiÒm n¨ng
s½n cã cña hä lµ v× b¶n th©n hä thiÕu nh÷ng cè
g¾ng cÇn thiÕt ®Êy th«i!

B©y giê t«i xin phÐp nãi víi c¸c b¹n vÊn ®Ò chÝnh:
“ TiÒm n¨ng di truyÒn cña ®êi sèng con ngêi lµ tõ
120 ®Õn 140 tuæi!”.
HiÖn nay, ngêi ta míi chØ tÝnh ®îc 5 d©n téc, mµ
nh÷ng ngêi tiªu biÓu cña hä sèng ®îc ®Õn 120-140
tuæi t¹i ph¬ng §«ng, T©y T¹ng vµ miÒn T©y Trung
Hoa. Nh÷ng ngêi nµy do Jeams Hilton ghi nhËn vµo
n¨m 1964, khi «ng viÕt quyÓn “ ViÔn c¶nh bÞ che
khuÊt”. Theo quyÓn s¸ch nµy, ngêi sèng l©u nhÊt lµ
l¬ng y Lý, ngêi Trung Hoa, sinh ra ë T©y T¹ng. Khi ®-
îc trßn 150 tuæi, «ng nhËn ®îc b»ng danh dù cña
triÒu ®×nh Trung Quèc. Ngêi ta ®· x¸c nhËn «ng
sèng ®îc 150 tuæi vµ sinh n¨m 1667. Lóc «ng trßn
200 tuæi l¹i nhËn ®îc b»ng thø hai. Theo c¸c t liÖu
x¸c minh, «ng ®· sèng ®Õn 256 tuæi. Vµo n¨m
1993, ngêi ta ®¨ng t¶i tin «ng mÊt trªn tê Yorktime,
Londontimes. Trong c¸c sè b¸o nµy, ngêi ta còng x¸c
nhËn c¸c sè liÖu nãi trªn. Cã thÓ, «ng chØ sèng ®Õn
200 tuæi chø kh«ng ph¶i 256 tuæi nh c¸c b¸o ®a tin.

T¹i Armenia, Apkhadia, Adecbaidan cã nh÷ng ngêi


sèng tõ 120 ®Õn 140 tuæi.
N¨m 1973, t¹p chÝ National Geographie sè ra th¸ng
giªng, ®· ®¨ng bµi ®Æc biÖt nãi vÒ nh÷ng ngêi
sèng ®ªn tr¨m tuæi vµ cao h¬n n÷a. Tê t¹p chÝ nµy
®· cung cÊp nh÷ng t liÖu cã minh häa mét c¸ch râ
rµng. T«i cßn nhí ®îc 3 trong rÊt nhiÒu tÊm ¶nh ®ã.
TÊm thø nhÊt chôp mét bµ cô sèng ®Õn 136 tuæi
®ang ngåi trªn mét chiÕc ghÕ bµnh, hót x× gµ
Cuba, uèng rîu Vodka vµ tham gia vµo buæi liªn hoan
tèi cña gia ®×nh. Bµ rÊt vui vÎ, kh«ng ph¶i n»m
trong nhµ dìng l·o. ë ®Êy ph¶i tr¶ ®Õn 2000 USD
cho mçi ngêi g×a. Bµ cô ®· sèng cho ®Õn 136 tuæi
míi qua ®êi.
Trong ¶nh thø hai cã mét cÆp vî chång lµm lÔ kû
niÖm 100 vµ 115 ngµy kÕt h«n cña hä.
¶nh thø 3, mét ngêi ®µn «ng ®ang h¸i chÌ trªn d·y
nói Armenia, ®ang nghe mét m¸y thu thanh ná. Theo
con «ng nãi l¹i th×, tÝnh theo ngµy sinh «ng ®· ®îc
167 tuæi, §ã lµ ngêi lín tuæi nhÊt thÕ giíi lóc bÊy giê.
T¹i T©y b¸n cÇu, còng cã ngêi Indian Volcoband,
nh÷ng ngêi Equador, sèng trªn d·y nói Andes, thuéc
T©y Nam Pªru, còng nh bé l¹c ngêi Titi- Caca vµ
Machu- Picchu næi tiÕng sèng l©u . Nh÷ng ngêi tiªu
biÓu cña hä sèng trªn 120 tuæi.
Bµ Margaret Pich, ngêi Mü thuéc bang Virginia, lµ ng-
êi ®µn bµ Mü giµ nhÊt ®îc ghi vµo s¸ch kû lôc
Guiness. Bµ mÊt lóc 115 tuæi do bÖnh suy dinh dìng.
ChÝnh x¸c h¬n bµ chÕt sau nh÷ng diÔn biÕn phøc
t¹p cña lÇn bÞ ng· gôc. ThËt ra, v× chøng lo·ng x¬ng
do thiÕu calci trong c¬ thÓ, chø hoµn toµn kh«ng
m¾c ph¶i c¸c chøng tim m¹ch, ung th hay ®¸i ®êng
g× c¶. Bµ chÕt sau khi bÞ ng· 3 tuÇn lÔ. §iÒu thó vÞ
lµ chÝnh con g¸i bµ nãi r»ng bµ thiÕu calci. Tríc khi
chÕt, bµ Margaret rÊt thÌm ¨n ®êng. Râ rµng ®ã lµ
hiÖn tîng ®au Khíp Nèi ( tiÕng Nga lµ Paika, tiÕng
Ph¸p lµ Soudure). Chóng ta sÏ trë l¹i vÊn ®Ò nµy sau.
Th«ng thêng, khi chóng ta rÊt thÌm chocolate hoÆc
thÌm ngät th× ®ã chÝnh lµ ta ®· thiÕu Cr vµ
Vanadium ( V ) trong c¬ thÓ.
ë Nigeria tï trëng bé l¹c Baue chÕt vµo tuæi 126. T¹i
tang lÔ, mét trong c¸c bµ vî cña «ng cho biÕt r»ng,
lóc «ng ta chÕt, r¨ng vÉn cßn ®ñ c¶. §iÒu ®ã chøng
tá c¸c c¬ quan kh¸c cña «ng ho¹t ®éng rÊt tèt.

Mét ngêi ®µn «ng t¹i Syrie chÕt vµo th¸ng 7/1993
thä 133 tuæi. NhiÒu ngêi còng sèng ®îc ®Õn tuæi
®ã, vµ còng kh«ng ph¶i v× «ng Êy lÊy vî lÇn thø t
vµo lóc «ng 80 tuæi, mµ v× tõ lóc cíi vî lÇn nµy, «ng
cã ®îc 9 ngêi con. NÕu ta nhÈm tÝnh, cø 1 n¨m 9
th¸ng cã mét ngêi con ra ®êi. Muèn cã ®îc 9 ®øa
con ph¶i cÇn 20 n¨m sau ngêi con ót míi ra ®êi. Tøc
lµ lóc ®ã «ng ®ang ë ®é tuæi 100. Nhê vËy mµ «ng
míi ®îc ®a vµo s¸ch kû lôc Guiness.

VËy lµ, chóng ta cã quyÒn l¹c quan l¾m chø ph¶i


kh«ng c¸c b¹n?
Cßn b©y giê t«i xin nãi vÒ mÆt khoa häc. Th¸ng
1/1993 t¹i Arizone cã tiÕn hµnh mét thÝ nghiÖm rÊt
thó vÞ.
Ngêi ta cho ba cÆp thanh niªn nam n÷ c¸ch ly hoµn
toµn víi x· héi trong vßng 3 n¨m. ë ®©y, hä tù trång
trät, ch¨n nu«i vµ ¨n nh÷ng thøc ¨n s¹ch, cã lîi cho
søc kháe, thë kh«ng khÝ trong lµnh vµ uèng níc
kh«ng bÞ « nhiÔm. Sau khi rêi khái ®©y, hä ®îc c¸c
thÇy thuèc khoa l·o hãa cña viÖn Khoa häc California
thuéc bang LosAngeles kh¸m nghiÖm vµ nghiªn cøu.
TÊt c¶ mäi sè liÖu ph©n tÝch vÒ m¸u, c¸c th«ng sè
quan träng vÒ ho¹t ®éng cña c¬ thÓ ®Òu ®îc ®a
vµo m¸y vi tÝnh ®Ó ph©n tÝch. Dù b¸o cña m¸y vi
tÝnh nh sau: NÕu hä cø tiÕp tôc sinh ho¹t trong ®iÒu
kiÖn nh vËy hä sÏ sèng ®îc ®Õn 120 ®Õn 140 tuæi
lµ hoµn toµn cã kh¶ n¨ng.
Tuæi thä trung b×nh cña nh©n d©n Mü theo thèng
kª lµ 75,5 % nh÷ng trí trªu thay, tuæi thä trung b×nh
cña c¸c vÞ y s, b¸c sÜ chØ cã 58!

VËy, nÕu B¹n muèn tham gia vµo cuéc sèng trªn 20
n¨m n÷a, th× t«i khuyªn c¸c b¹n chí nªn thi vµo
ngµnh Y ( TiÕng cêi ).
Cã hai vÊn ®Ò c¬ b¶n mµ chóng ta cÇn lµm ®Ó ®îc
xÕp vµp hµng ngò nh÷ng ngêi cã tuæi thä cao. NÕu
c¸c b¹n muèn sèng tõ 100 ®Õn 140 tuæi, th× chí
quªn nh÷ng ®iÒu quan träng nhÊt lµ:

Tríc hÕt, cÇn ph¶i tr¸nh xa nh÷ng n¬i nguy hiÓm.


Chí phiªu lu ®i lªn c¸c b·i m×n. H·y tr¸nh xa nh÷ng
n¬i ví vÈn vµ v« nguyªn t¾c ®èi víi nh÷ng nguy
hiÓm. §¬ng nhiªn, nÕu b¹n ch¬i trß Roulette cña
Nga, hót thuèc, uèng rîu, ch¹y bé long nhong gi÷a xa
lé, ®êng cao tèc vµo giê cao ®iÓm, th× c¸ch g× b¹n
sèng næi ®Õn 120 tuæi!. §iÒu ®ã nãi ra cã vÎ kú côc
thËt. Nhng thùc tÕ vÉn x¶y ra. Hµng ngµn ngêi vÉn
chÕt v× nh÷ng chuyÖn ngí ngÈn nh vËy ®Êy! Vµ t«i
mong r»ng c¸c b¹n nªn nghÜ kü vÒ ®iÒu nµy. Nãi
c¸ch kh¸c, nÕu c¸c b¹n cã thÓ phßng ngõa, ®Æc biÖt
kh«ng cÇn ph¶i trÞ bÖnh, c¸c b¹n nªn tËn dông kh¶
n¨ng sau ®©y:
Bæ sung vµo thøc ¨n 90 chÊt, trong ®ã: 60 kho¸ng
chÊt, 16 vitamine, acide amine ®¹m vµ 3 acide
amine bÐo. NÕu kh«ng lµm nh vËy, b¹n sÏ bÞ c¸c
chøng bÖnh cã liªn quan ®Õn thiÕu dinh dìng tÊn
c«ng ngay! HiÖn nay, ngêi ta thêng viÕt vÒ c¸c vÊn
®Ò nµy trªn b¸o chÝ, ph¸t biÓu trªn v« tuyÕn truyÒn
h×nh vµ ®µi ph¸t thanh. C«ng chóng hiÓu ®îc nã,
v× nãi chung ngêi ta ®ang lo l¾ng cho søc kháe,
cho tuæi thä vµ quan t©m ®Õn chÊt bæ sung vµo
thøc ¨n hµng ngµy. C¸c thÇy thuèc còng thêng ®Ò
cËp víi c¸c b¹n vÒ ®Ò tµi Êy. Nhng kh«ng ph¶i v×
nghÒ nghiÖp cña hä b¾t buéc hä ph¶i lµm nh vËy.
Vµ hä còng kh«ng n¨n nØ b¸o chÝ, ®µi truyÒn h×nh
lµm ®iÒu ®ã, mµ v× lo¹i th«ng tin nµy hiÖn ®ang
rÊt ¨n kh¸ch, lµm cho c¸c b¸o b¸n ch¹y h¬n nªn hä
®ua nhau ®¨ng.

Bµi b¸o t©m ®¾c nhÊt cña t«i ®· ®¨ng trong t¹p
chÝ Times ngµy 6/4/1992. NÕu c¸c b¹n cha ®äc, t«i
thµnh thËt khuyªn c¸c b¹n t×m nã ë bÊt cø trêng häc
nµo, hoÆc c¸c th viÖn còng ®îc. H·y sao ra vµ d¸n nã
ë cöa c¸i, nhµ t¾m hoÆc trªn c¸i m¸y l¹nh g× ®ã…
§ã lµ bµi b¸o bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nhÊt. Trong ®ã
cã nãi tíi c¸c vitamine chiÕn th¾ng ®îc bÖnh ung th,
tim m¹ch vµ t¸c dông chèng l·o hãa. Trong 6 trang
®Ò cËp ®Õn nh÷ng lêi khuyªn cña bµi b¸o nµy, chØ
cã mét ý kiÕn ngîc l¹i, khi t«i hái mét vÞ b¸c sÜ: “
¤ng nghÜ g× vÒ c¸c vitamine vµ kho¸ng chÊt víi t
c¸ch lµ nh÷ng chÊt bæ sung vµo thøc ¨n chóng ta?”
VÞ b¸c sÜ ®îc chÊt vÊn ®· tr¶ lêi nh thÕ nµy: “ Sù
hÊp thu c¸c vitamine kh«ng mang l¹i Ých lîi g× c¶!”.
§ã lµ c©u tr¶ lêi cña B¸c sÜ Victor Hubin, gi¸o s ý häc
cña trêng Y Newyork, Mausinai.... “TÊt c¶ c¸c chÊt
vitamine víi t c¸ch lµ chÊt bæ sung vµo thøc ¨n chØ
cã mçi viÖc: BiÕn níc gi¶i cña chóng ta thµnh c¸i thø
®¾t gi¸ h¬n mµ th«i!”. NÕu dÞch lêi lÏ Êy cho dÔ
hiÓu th× cã nghÜa lµ thÕ nµy, r»ng chóng ta sÏ “ ®¸i
ra ®« la”. Chóng ta lµm c¸i viÖc v« bæ! Nhng chÝnh
v× «ng kh«ng chÞu nãi toÑt ra nh vËy ®Êy th«i! Vµ
nÕu ®iÒu ®ã ®îc ®¨ng lªn, cã nghÜa lµ trong ®ã cã
vÊn ®Ò.

VÒ viÖc nµy, t«i xin phÐp tha víi c¸c b¹n nh sau: Qua
17.500 ca phÉu thuËt, trong ®ã cã 14.501 ca ®Æc
biÖt cho ®éng vËt ®ñ lo¹i trªn thÕ giíi vµ 3000 ca
cho con ngêi, t«i cã kinh nghiÖm. Tõ ®ã rót ra kÕt
luËn r»ng, nÕu nãi theo kiÓu vÞ b¸c sÜ kia , cã
nghÜa lµ:
Chí nªn ®Çu t vµo nh÷ng vitamine vµ kho¸ng chÊt
cho m×nh n÷a mµ h·y ®Çu t ®Ó lµm giµu cho c¸c
vÞ thÇy thuèc!
T«i kh¼ng ®Þnh mét c¸ch ch¾c ch¾n r»ng, chÝnh
chóng ta t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó lµm giµu cho c¸c thÇy
thuèc!

Tõ n¨m 1776 cho ®Õn cuèi ®Ö nhÞ thÕ chiÕn, Hoa


Kú ®· chi kho¶ng 8 triÖu ®« la cho nghiªn cøu khoa
häc y häc vµ y tÕ. Nhng giê ®©y, riªng vÒ y tÕ, Mü
ph¶i chi 1,2 ngµn tû ®« la trong mét n¨m, nhng vÉn
cßn thiÕu. Cã ph¶i ch¨ng mäi ngêi chóng ta ®Òu
muèn y tÕ ®îc miÔn phÝ?

T«i cã thÓ nãi víi c¸c b¹n r»ng, nÕu chóng ta ¸p dông
hÖ thèng y tÕ cho con ngêi vµo ngµnh n«ng nghiÖp
víi sè phÝ tæn nh thÕ, th× mãn thÞt b¨m mµ c¸c b¹n
dïng hµng ngµy sÏ cã gi¸ 550 USD/kg. Cßn ngîc l¹i,
nÕu chóng ta ¸p dông hÖ thèng chi phÝ y tÕ n«ng
nghiÖp mµ ta vËn dông trong ch¨n nu«i vµo con ng-
êi, th× phÝ tæn cho mét gia ®×nh 5 nh©n khÈu, sÏ
chØ tèn cã 10 USD/ th¸ng.
VËy ta chän cho m×nh ph¬ng ¸n nµo?
T«i nghÜ r»ng do chóng ta t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c
thÇy thuèc lµm giµu nhê nh÷ng phÝ tæn mµ ta ph¶i
g¸nh chÞu, céng víi sè tiÒn trî cÊp cña nhµ níc th×
vÒ phÝa hä, hä còng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi chóng ta
mét phÇn míi ph¶i. Tøc lµ hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm
cung cÊp cho chóng ta nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ
nh÷ng thµnh tùu y häc. Nhng cã mÊy ai ®ang ngåi
trong héi trêng nµy ®· nhËn ®îc nh÷ng th«ng tin nh
vËy tõ c¸c b¸c sÜ t cña m×nh cha? §iÒu ®ã cã ph¶i
lµ c¸i g× ®ã rÊt kú côc kh«ng?

Nhng ë t«i, t«i cã mét lîng th«ng tin lín mµ c¸c b¹n cã
thÓ nhËn ®îc vµ t«i muèn chia sÎ cïng c¸c b¹n:

1.BÖnh loÐt d¹ dµy ( Lë bao tö )

Trong sè c¸c b¹n ch¾c ch¾n cã ngêi ®· tõng nghe tr-


íc ®©y ngêi ta cho r»ng nguyªn nh©n cña bÖnh loÐt
d¹ dµy lµ do Stress mµ ra. Nhng 50 n¨m tríc, ngµnh
thó ý chóng t«i ®· hiÓu ®îc r»ng, chøng loÐt d¹ dµy
ë heo lµ do vi khuÈn. §¬ng nhiªn, kh«ng ph¶i v× thÕ
mµ chóng t«i ¸p dông ph¬ng ph¸p phÉu thuËt d¹ dµy
heo ®Ó ®iÒu trÞ cho chóng. V× nh vËy sÏ rÊt tèn
kÐm vµ sau ®ã, nÕu b¸n ®îc con heo ®ã, gi¸ b¸n sÏ
lªn ®Õn 550 USD/kg thÞt b¨m.

Chóng t«i biÕt mét thø kho¸ng chÊt, ®îc gäi lµ


BIZMAR, dïng nã, vÉn trÞ ®îc cho heo chøng bÖnh
nµy, kh«ng cÇn ®Õn mét can thiÖp phÉu thuËt nµo
c¶. Chóng t«i ®· lµm nh vËy vµ chØ phÝ tæn kho¶ng
5 USD trong mét ®Çu heo.

C¸ch ®iÒu trÞ ®¬n gi¶n chØ b»ng kho¸ng chÊt


BIZMAR vµ kho¸ng chÊt kh¸c, céng víi Tðtracyline.
ThÕ mµ m·i ®Õn n¨m 1994, vµo th¸ng 2 cã trêng ®¹i
häc quèc gia míi c«ng bè r»ng, bÖnh loÐt d¹ dµy lµ
do vi khuÈn chø kh«ng ph¶i do stress g©y ra vµ cã
thÓ ®iÒu trÞ ®îc.

Ph¶i ch¨ng c¸c nhµ nghiªn cøu y häc thêng hay nãi:
h·y chØ cho c«ng chóng biÕt nh÷ng thµnh tùu y häc
nµo cã kh¶ n¨ng mang ®Õn lîi nhuËn cho hä. Giê
®©y, c¸c viÖn vµ trêng ®¹i häc, chÝnh hä sö dông tõ
“ trÞ ®îc” mµ kh«ng chót ®¾n ®o nµo. Hä chÝnh
thøc nãi: bÖnh loÐt d¹ dµy cã thÓ ®iÒu trÞ khái b»ng
ph¬ng ph¸p kÕt hîp c¸c chÊt kho¸ng, Bizmar vµ
TÐtracyline!

NÕu ai cha biÕt Bizmar lµ g×, xin cø ghÐ vµo cöa


hµng thùc phÈm vµ hoÆc bÊt kú hiÖu thuèc nµo ®ã
®Ó hái mua nã víi gi¸ 2 USD mét lä thuèc mµu hång,
cã tªn lµ PEPTOBIZMAR.

Cø vËy ®em vÒ dïng, cã thÓ trÞ ®îc bÖnh loÐt d¹


dµy. Vµ mét lÇn n÷a c¸c b¹n ph¶i chän: trÞ khái bÖnh
víi gi¸ 5 USD hay ®a cæ cho ngêi ta “ chÐm”!

2. BÖnh ung th

Mét c¨n bÖnh rÊt ®¸ng sî, lµ nguyªn nh©n chÕt ®îc
xÕp vµo hµng thø hai cña ngêi Mü.

Th¸ng giªng n¨m 1993, t¹i bÖnh viÖn ung th Boston,


thuéc trêng Y, sau khi theo dâi nh÷ng ngêi m¾c
chøng ung th, ®· c«ng nhËn viÖc cung cÊp chÕ ®é
¨n ®Ó phßng bÖnh nµy. C¸c kÕt luËn dùa trªn c«ng
tr×nh nghiªn cøu ®îc tiÕn hµnh ë Trung Quèc, t¹i
tØnh hµ Nam. TØnh nµy ®îc chän läc ®Ó tiÕn hµnh
c¸c cuéc nghiªn cøu. V× ngêi ta ghi nhËn ë ®ã sè ng-
êi m¾c chøng ung th cã tû lÖ cao nhÊt.

Ngêi ta nghiªn cøu 29.000 ngêi trong vßng 5 n¨m.


Nh÷ng bÖnh nh©n ®îc cÊp lîng vitamine vµ kho¸ng
chÊt vît gÊp 2 lÇn liÒu lîng so víi ngêi Mü thêng dïng.
Ch¼ng h¹n, liÒu dïng vitamine ®èi víi ngêi Mü lµ 60
mg/ ngµy, th× ngêi bÞ chøng ung th ë ®Êy ®îc dïng
®Õn 120 mg. ¤ng ALAN PAUL, ngêi nhËn 2 gi¶i Nobel
nãi r»ng: NÕu b¹n muèn ngõa ®îc chøng ung th, b¹n
ph¶i dïng ®Õn 10.000mg/ ngµy.
ThÕ lµ c¸c vÞ thÇy thuèc kiÕm ¨n b»ng nghÒ nghiÖp
cña m×nh l¹i næ ra mét cuéc tranh luËn víi «ng Êy.
Nhng nh÷ng ngêi ®ang c·i v· ®ã th× hiÖn nay ®ang
vui vÎ ngù trªn “ Thiªn ®µng” råi. Cßn ALAN PAUL vÉn
sèng trªn mÆt ®Êt vµ vÉn cßn kháe m¹nh. N¨m nay
«ng ®· 94 tuæi, lµm viÖc 14 giê trong ngµy, 7 ngµy
trong tuÇn, ®ang sèng trong mét trang tr¹i ch¨n nu«i
( rainch) t¹i bang California vµ gi¶ng d¹y cho trêng
®¹i häc California ë San- Fancisco. VËy, c¸c b¹n h·y
chän ®i! HoÆc ph¶i nghe theo lêi gi¸o huÊn cña c¸c
b¸c sÜ ®¸ng kÝnh ®ang ngåi chÔm chÖ trªn “ Thiªn
®µng” hoÆc nghe theo lêi khuyªn cña tiÕn sÜ PAUL?
ThÕ lµ, rÊt hoµn toµn tù nhiªn vµ v« h¹i khi chóng ta
sö dông gÊp ®«i liÒu vitamine A vµ C so víi tiªu
chuÈn l©u nay qui ®Þnh.

Kh«ng kÐm phÇn quan träng khi dïng kÏm ( Zn),


Riboflavine ( Vitamine B2), Molipden..vv..Nhng cã
mét nhãm ®Æc biÖt cã lîi ®ã lµ bé ba: Vitamine E,
BÐta-carotÌne vµ Selenium (Se). Ba hîp chÊt nµy cÇn
dïng víi liÒu gÊp ®«i hµng ngµy. NÕu lµm ®îc nh vËy
mµ ®¹t ®îc 50% h÷u Ých, còng ®· tèt l¾m råi!

Trong sè nh÷ng ngêi bÖnh ®îc sö dông Vitamine E,


BÐta-carotÌne vµ Selenium (Se) trong vßng 5 n¨m
th× trêng hîp tö vong cña nh÷ng ngêi m¾c chøng
nan y ®· gi¶m 10%. Cßn ®èi víi bÖnh ung th hÕt
thuèc ch÷a th× bé ba nµy ®· cøu tho¸t ®îc 13 %.

T¹i Hµ Lan, cø 100 ngêi t×nh nguyÖn ®îc ch÷a b»ng


ph¬ng ph¸p nµy, ®· tho¸t chÕt ®îc 21 ngêi.
Nh÷ng th«ng tin nh vËy, lÏ ra c¸c thÇy thuèc ph¶i
th«ng b¸o cho c¸c b¹n, ®»ng nµy hä l¹i cø ®iÒm
nhiªn täa thÞ, t«i c¶m thÊy nùc cêi!

3. BÖnh viªm khíp ( ARTHRITE ).

Tõ th¸ng 09.1993, trêng ®¹i häc Harvard vµ bÖnh


viÖn Boston ®· b¾t ®Çu dïng chÊt Proteine cña gµ
®Ó trÞ bÖnh viªm khíp cho ngêi.

Nh÷ng bÖnh nh©n nµy ®îc chän khi ch÷a bÖnh


b»ng c¸c lo¹i thuèc kh¸c kh«ng mang l¹i kÕt qu¶. Hä
®· tõng ®îc trÞ b»ng ph¬ng ph¸p tiªm Aspirine,
MÐsotricide, Preniselon, Cortizon vµ c¸c lý liÖu ph¸p
kh¸c. Duy cßn cã mét ®iÒu lµ hä cha dïng ®Õn sù
can thiÖp phÉu thuËt n÷a th«i, ®Ó thay thÕ c¸c khíp
x¬ng. Lóc ®ã, t«i nãi víi c¸c thÇy r»ng: “ C¸c thÇy
nghe ®©y! Nh÷ng bÖnh nh©n nµy ®· tõng khæ së
v× chøng bÖnh Êy l©u råi. NÕu hä t×nh nguyÖn
r¸ng chÞu khæ thªm 90 ngµy n÷a, tøc 3 th¸ng, t«i sÏ
tiÕn hµnh mét thÝ nghiÖm nhá”.
Lóc ®ã cã 29 ngêi t×nh nguyÖn, 29 ngêi nµy y häc
kh«ng cßn kh¶ n¨ng ch÷a ch¹y ®îc n÷a vµ tiÕn triÓn
cña bÖnh kh«ng cßn kh¶ quan h¬n.

T«i trÞ cho hä nh sau: Mçi s¸ng, cho hä dïng mét


muçng cafÐ bét sôn gµ ®îc nghiÒn n¸t, mÞn, hßa víi
níc cam. TÊt c¶ nh÷ng bÖnh nh©n nµy ®îc trêng Y ë
Harvard theo dâi, Vµ sau 10 ngµy, triÖu chøng viªm
vµ c¶m gi¸c ®au biÕn mÊt. Sau 30 ngµy, hä tù cho
phÐp m×nh ®i l¹i, lµm ®îc mét c¸i g× ®ã. Sau 3
th¸ng, c¸c chøc n¨ng cña khíp x¬ng ®· hoµn toµn
b×nh phôc.

B©y giê, t«i xin kÓ thªm cho c¸c b¹n mét chuyÖn cã
vÎ kh«i hµi ®Êy! ChuyÖn nùc cêi nµy dÝnh ®Õn mét
vÞ b¸c sÜ mµ t«i ®· cã dÞp nãi ë trªn. ¤ng lµm viÖc
t¹i trêng Y Harvard. ¤ng ta tuyªn bè r»ng sôn gµ
chÝnh lµ mét vÞ thuèc! V× lÏ, nÕu mét c¸i g× ®ã
gióp ta trÞ ®îc bÖnh th× ®Ých thùc c¸i ®ã cã thÓ
gäi lµ thuèc, vµ cã thÓ ®em kª ®¬n ®Ó b¸n ®îc.
ThÕ lµ c¸i ®Çu tÝnh to¸n cña «ng ta b¾t ®Çu cuèng
cµ kª lªn, bÊm tay vµo m¸y tÝnh:..300 USD mét viªn
con nhéng, tÊt c¶ 25 bÖnh nh©n sÏ lµ…Thùc ra ta cã
thÓ ®i ra hiÖu thuèc nµo ®ã ®Ó mua NOXYJELON lµ
®ñ, víi gi¸ rÊt rÎ! C¸c b¹n ®Òu biÕt râ lo¹i thuèc nµy.
Nã ®îc dïng ®Ó lµm cho mãng ta, mãng ch©n vµ tãc
kh«ng bÞ g·y. Hîp phÇn c¬ b¶n cña nã lµ trén vµo
c¸c d©y g©n cña bß. §ã lµ chÊt cñng cè x¬ng vµ sôn
cña c¸c b¹n. NÕu ta dïng nã víi liÒu lîng 0,5 muçng
cafÐ/ ngµy, hßa tan cïng níc cam, theo tû lÖ cø 1
aox¬ ( ounce)/100 pound träng lîng c¬ thÓ, kÕt hîp
víi c¸c chÊt kho¸ng d¹ng keo. LÇn sau, khi t«i ®Õn
héi trêng ®©y, c¸c b¹n nhÊt ®Þnh sÏ nh¶y lªn ®©y
«m vµ h«n t«i tíi tÊp cho mµ xem, nÕu c¸c b¹n cã nhí
®Õn c¸c vô ch÷a viªm khíp nµy.

4. BÖnh Alzheimer.

Håi tríc cã ai trong c¸c b¹n cã nghe ngêi ta nãi tíi


chøng bÖnh Alzheimer ( cßn gäi lµ bÖnh D’)? Nay
ch¾c mäi ngêi ®Òu ®· biÕt råi. Khi t«i cßn trÎ, lóc
®ã chøng Alzheimer cha xuÊt hiÖn. Ngµy nay nã trë
thµnh mét chøng bÖnh trong c¸c bÖnh phæ biÕn. Cø
1 trong 2 ngêi ®Õn tuæi 70 th× bÞ chøng bÖnh nµy.
Con sè nh vËy kÓ còng ®¸ng sî thËt! Cßn tríc ®©y,
chøng bÖnh Êy ®· cã trong gia sóc råi. C¸c b¹n thö
h×nh dung xem c¸c tr¹i chñ sÏ tæn thÊt nh thÕ nµo,
nÕu con heo n¸i ®ang nu«i mµ kh«ng nhí ®îc v× sao
nã ®i ®Õn m¸ng ¨n, vµ ®Õn ®ã ®Ó lµm g×? Do ®ã
50 n¨m vÒ tríc ë n¬i nµy ®· ®îc c¸c tr¹i ch¨n nu«i
gi¶i quyÕt. Tõ lóc ®ã, chóng t«i biÕt dïng Vitamine E
liÒu cao ®Ó kh¾c phôc nã.

LÏ ra c¸c b¹n ph¶i nhËn ®îc th«ng b¸o cña c¸c b¸c sÜ
t cña m×nh tõ th¸ng 7/1992 råi míi ®óng. V× viÖn
nghiªn cøu khoa häc California, San0-Diago, n¨m
1992 ®· c«ng bè r»ng Vitamine E cã t¸c dông lµm
chËm qu¸ tr×nh mÊt trÝ nhí do bÖnh Alzheimer g©y
ra. C¶ vÊn ®Ò nµy n÷a, hä còng ®· l¹c hËu so víi
ngµnh thó y gÇn 50 n¨m!

Nghe nh vËy, cã thÓ cã b¹n nµo ®ã khi bÞ bÖnh sÏ


muèn ®i ®Õn b¸c sÜ thó y ®Ó ch÷a cho ¨n ch¾c
ch¨ng? ( Cêi ).

5. BÖnh sái thËn.


Trong sè c¸c b¹n ngåi ®©y ®· cã b¹n nµo tõng khæ
së v× bÖnh sái thËn cha? V©ng t«i ®· thÊy mét sè
c¸nh tay gi¬ lªn råi ®Êy! OK!

Khi c¸c b¹n m¾c ph¶i chøng nµy, b¸c sÜ thêng


khuyªn c¸c b¹n h·y ®Ò phßng, ®õng bao giê dïng
nh÷ng chÊt dinh dìng cã thµnh phÇn Calci. §õng dïng
bÊt kú nh÷ng chÕ phÈm nµo tõ s÷a cã Calci, còng
nh bÊt cø thùc phÈm nµo cã nã trong ®ã. C¸c «ng Êy
nãi r»ng Calci nÕu ®a vµo sÏ xuÊt hiÖn trong thËn vµ
t¹o ra sái!

ThËt ra th× Calci trong thËn xuÊt ph¸t tõ b¶n th©n x-


¬ng chóng ta. Khi c¬ thÓ cña c¸c b¹n thiÕu Calci, x-
¬ng kh«ng ®Æc, dÔ t¹o ra sái trong thËn. Hµng ngµn
n¨m tríc, con ngêi ®· biÕt c¸ch ng¨n bÖnh sái thËn,
mËt cho gia sóc råi. Ngêi ta cho nhiÒu calci h¬n vµo
khÈu phÇn ¨n cña chóng. Ngêi ta céng thªm Mg vµ
Bo.

Nh÷ng con bß ®ùc, cõu vµ c¸c lo¹i gia sóc cho s÷a,
khi chóng bÞ chøng bÖnh nµy, lóc gi¶i phÉu ra míi
biÕt chóng chÕt v× thiÕu Calci. Chóng ta mµ m¾c
ph¶i bÖnh nµy ®«i lóc còng muèn chÕt qu¸ch cho
r¶nh nî!

Chóng t«i biÕt c¸ch phßng ngõa chóng. LÏ ra c¸c b¹n


còng ph¶i ®îc c¸c b¸c sÜ cña m×nh cho biÕt tõ n¨m
1993 míi ®óng. Hä ph¶i nãi ®Ó c¸c b¹n biÕt r»ng,
Calci cã t¸c dông lµm gi¶m nguy c¬ bÞ sái thËn. Ngêi
ta ®· nghiªn cøu gÇn 40.000 bÖnh nh©n, ®îc chia
thµnh 5 lo¹i nhãm. Nhãm nhËn ®îc sè lîng Calci
nhiÒu h¬n th× kh«ng cã ngêi nµo m¾c bÖnh sái
thËn c¶. C¸c b¹n nªn nhí, nh t«i ®· nãi víi c¸c b¹n
r»ng, tuæi thä trung b×nh cña c¸c b¸c sÜ, theo thèng
kª chØ cã 58 tuæi. Cßn chóng ta th× ®Õn nh÷ng
75,5 tuæi. Hãa ra, c¸c nhµ chuyªn m«n, nh÷ng ngêi
®ang d¹y cho chóng ta ph¶i sèng thÕ nµo cho khoa
häc, vµ cam ®oan ch¾c víi chóng ta r»ng, chóng ta
chØ nªn ¨n muèi víi lîng võa ®ñ, kh«ng nªn ¨n kem
s÷a mµ nªn ¨n Margarine vµ kh«ng ®îc lµm nh÷ng
chuyÖn ngu ngèc nh vËy…th× c¸c bËc ®ã trung
b×nh chØ sèng ®Õn 58 tuæi. Trong khi ®ã nh÷ng
ngêi cã tuæi thä tõ 120 ®Õn 140 l¹i cø th¶n nhiªn
cho muèi vµo t¸ch trµ vµ uèng nã ®Õn 40 t¸ch trong
ngµy, tøc lµ dïng ®Õn 40 côc muèi trong 1 ngµy, chÕ
biÕn kem s÷a víi dÇu « liu, mµ vÉn sèng ®Õn 120
tuæi. VËy b¹n tin vµo ai? Tin vµo nh÷ng ngêi sèng
®Õn 120 tuæi hay tin vµo nh÷ng ngêi chÕt trong ®é
tuæi 58? C¸c b¹n h·y chän lÊy!

ChÝ Ýt, t«i còng kÝnh träng mét sè ngêi trong hä.
Trong sè ®ã, cã b¸c sÜ Storward Cardred, 38 tuæi vµ
lµ mét b¸c sÜ gia ®×nh. ¤ng nghiªn cøu vÒ nh÷ng
vÊn ®Ò cña bÖnh Ph×nh ®éng m¹ch ( Aneuvrisme).
§ã lµ chøng lµm ph×nh c¸c ®éng m¹ch do c¬ kÐm
®µn håi.

Nhng tõ n¨m 1957, chóng t«i ®· biÕt ®îc nguyªn


nh©n cña chøng Aneuvrisme lµ do thiÕu ®ång
( DÐsieit Cuivrique) trong c¬ thÓ. Lóc bÊy giê, chóng
t«i ®ang nghiªn cøu ®å ¸n vÒ vÊn ®Ò nµy. Chóng
t«i theo dâi 200.000 con gµ l«i ( gµ T©y ). Chóng t«i
cho chóng khÈu phÇn gåm 90 chÊt dinh dìng. Trong
13 tuÇn lÔ ®Çu tiªn, trßn 1 nöa sè gµ ®· chÕt v×
chøng ph×nh m¹ch. Chóng t«i bæ sung vµo khÈu
phÇn ¨n cña chóng gÊp ®«i sè lîng ®ång, c¸c tr¹i chñ
ph¸t huy sè gµ lªn ®Õn 500.000 con. Nhng lóc ®ã
kh«ng cßn con gµ l«i nµo m¾c chøng bÖnh nµy n÷a.
Chóng t«i tiÕp tôc nghiªn cøu trªn chuét, mÌo, chã,
heo… Cuèi cïng ®i ®Õn kÕt luËn: Nguyªn nh©n cña
bÖnh ph×nh m¹ch chñ yÕu lµ do thiÕu ®ång.

6. BÖnh sím b¹c tãc ( Giµ tríc tuæi ).

§©y lµ dÊu hiÖu cho biÕt b¹n ®ang bÞ thiÕu ®ång


trong c¬ thÓ. Ngoµi ra, da cßn nh¨n nheo, do c¬ thÓ
kÐm ®µn håi, xuÊt hiÖn c¸c quÇng díi m¾t, c¸c ®-
êng nh¨n trªn mÆt, lµm b¹n gièng nh mét tr¸i t¸o
kh«. Da b¾t ®Çu vâng xuèng, trªn hai chi trªn, ngùc,
bông, cæ… Vµ lóc Êy b¹n ®i ®Õn mü viÖn ®Ó mæ
lÊy ra c¸c líp lßng thßng nµy.

GÆp trêng hîp ®ã, thùc tÕ h¬n vµ an toµn h¬n, b¹n


nªn dïng c¸c kho¸ng chÊt d¹ng keo ( MinÐraux
colloidaux ).

T«i xin giíi thiÖu víi c¸c b¹n mét nh©n vËt n÷a – b¸c
sÜ Martin Carter. ¤ng Êy chÕt vµo lóc 57 tuæi, cã
b»ng b¸c sÜ t¹i trêng Y Harward, häc vÞ tiÕn sÜ y häc
ë Yelye. Khi mæ tö thi, ngêi ta x¸c ®Þnh «ng ta chÕt
do chøng ph×nh ®éng m¹ch chñ ( Aneuvrisme
aortique ) theo kÕt luËn cña bÖnh viÖn thuèc ®¹i
häc Rockefeller. T¹i sao «ng ta chÕt? Do thiÕu ®ång!
¤ng ta còng thuéc lo¹i ngêi cã níc gi¶i rÎ tiÒn ®Êy!

L¹i mét vÝ dô kh¸c n÷a. §ã lµ mét luËt s næi tiÕng ë


Elen Josys. Bµ ta chÕt lóc 44 tuæi. Bµ cã ch©n trong
mét c©u l¹c bé thÓ thao næi tiÕng nhÊt. C¸c b¹n biÕt
®Êy, ngµy nay hÇu nh mäi phô n÷ ®Òu muèn cã ®-
îc mét bé x¬ng r¾n nh thÐp, víi chi phÝ rÎ nhÊt bµ ta
còng chÕt v× chøng ph×nh ®éng m¹ch. Theo kÕt
qu¶ kh¸m nghiÖm tö thi cho thÊy nh÷ng triÖu chøng
cña bµ nh b¹i liÖt hoÆc xuÊt huyÕt n·o. §ã còng lµ
chøng thiÕu ®ång ®Æc trng. Vµ bµ còng thuéc lo¹i
ngêi cã níc gi¶i rÎ tiÒn.

Cã ai trong sè c¸c b¹n ®· tõng nghe vÒ mét nh©n


vËt cã tªn lag Stuward Burker kh«ng? ¤ng ta ®· viÕt
5 cuèn s¸ch g©y x«n xao d luËn vÒ søc kháe, ¨n
kiªng, dinh dìng vµ ®· nhËn häc vÞ cao häc Y häc cña
trêng Y Tora. §©y lµ mét trong nh÷ng t¸c gi¶ Y häc
giái nhÊt cña Boston. S¸ch cña «ng viÕt vÒ chÕ ®é
¨n kiªng ®Ó lµm gi¶m träng lîng c¬ thÓ, ®îc viÕt
vµo lóc «ng cha trßn 20 tuæi. T«i muèn c¸c b¹n theo
dâi mét tÊm g¬ng vÒ ¨n kiªng cña vÞ nµy. ¤ng ta
chÕt do chøng bÖnh Nhåi m¸u c¬ tim
( Cardiomuopathie ). Nguyªn nh©n cña chøng nµy lµ
thiÕu Se.

Mét sè tr¹i chñ chØ ®¬n gi¶n ®i ®Õn cöa hµng thøc
¨n gia sóc vµ mua Selen díi d¹ng tiªm hoÆc ®ãng
viªn cho gia sóc cña m×nh nh»m ng¨n ngõa chøng
bÖnh Êy. B¸c sÜ Stuward Burker, t¸c gi¶ cña 5 quyÓn
s¸ch vÒ dinh dìng l¹i chÕt v× bÖnh thiÕu Selen trong
thµnh phÇn dinh dìng cña m×nh lóc míi cã 44 tuæi.
¤ng Êy còng thuéc ngêi cã níc gi¶i rÎ tiÒn ®Êy th«i!

C¸c b¹n h·y tin tëng r»ng, chóng ta cã thÓ phßng


ngõa ®îc chøng nhåi m¸u c¬ tim víi gi¸ phÝ tæn 10
cent/ ngµy. Vµ nÕu b¹n kh«ng hiÓu ®îc ®iÒu nµy
th× qu¶ lµ l¹ ®Êy!

T¹i sao ta l¹i kh«ng dïng Selen víi gi¸ 10 cent/ ngµy
®Ó tù cøu lÊy m×nh?

NhiÒu ngêi trong c¸c b¹n cã lÏ biÕt ®Õn bµ nµy. Bµ


tªn lµ Hel Clard, chÕt vµo tuæi 47 do chøng nhåi m¸u
c¬ tim, trong lóc bµ lµ chuyªn viªn khoa ®iÖn t©m
®å ë Saint- Louis.

Ch¾c c¸c b¹n tõng thÊy thÕ nµo vÒ nh÷ng con bß


cho rÊt Ýt thµnh phÇn Calci trong s÷a. Chóng thêng
l©n la tíi nh÷ng n¬i cã ®¸, x¬ng, kiªn tr× nhai
nh÷ng vËt l¹, nhai c¶ nh÷ng hßn cuéi, nh÷ng mÉu
tÊm lîp b»ng xi m¨ng. §ã lµ bÖnh Panka. Ngêi tr¹i chñ
cã kinh nghiÖm biÕt m×nh ph¶i lµm g×. ¤ng ta bæ
sung vµo khÈu phÇn ¨n cña bß s÷a nh÷ng kho¸ng
chÊt, nÕu kh«ng chóng sÏ lÇn lît x¬i t¸i tÊt c¶ vËt liÖu
®ang cã trong chuång bß cña «ng ta.

ë con ngêi, hiÖn tîng nµy còng thêng x¶y ra. C¸c chÞ
phô n÷ cã mang thêng hay thÌm thø nµy thø nä. Cã
khi hä thÌm nh÷ng c¸i cã trêi míi h×nh dung næi,
ch¼ng h¹n nh da chuét muèi quÕt víi kem s÷a… Cã
g× ®©u, v× c¸i thai ®ang ph¸t triÓn, lÊy ®i cña c¬
thÓ thai phô nh÷ng kho¸ng chÊt cÇn thiÕt cho nã.

Xin khuyªn b¹n mét chót. H·y theo dâi xem tay vµ
m¾t cña m×nh. NÕu ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng ®èm
®á, ®ã lµ dÊu hiÖu b¸o tríc r»ng b¹n ®ang thiÕu
selen ®Êy. CÇn uèng nã díi d¹ng keo trong vßng 6
th¸ng, mäi vÕt ®á sÏ biÕn mÊt hÕt. Sau nöa n¨m l¹i
ph¶i ®iÒu trÞ mét lÇn n÷a. V× cã thÓ nh÷ng vÕt
®á chØ biÕn mÊt ngoµi da, nhng l¹i t¹o ra trong c¬
quan néi t¹ng nh ë n·o, tim, gan, thËn.

7. Mét sè kho¸ng chÊt ¶nh hëng ®Õn c¬ thÓ

Chrome vµ Vanadium: trong c¸c b¹n ngåi ®©y, b¹n


nµo bÞ lîng ®êng trong m¸u thÊp? V©ng, kho¶ng
10%!

Ch¾c c¸c b¹n thêng thÊy trÎ con rÊt h¸u ¨n ®êng.
Chóng ®ang thiÕu Chrome vµ Vanadium ®Êy. ThiÕu
Cr vµ V, lîng ®êng trong m¸u sÏ thÊp, ®ã lµ hiÖn tîng
cña bÖnh tiÓu ®êng ( DiabÌte ).

ThiÕu ThiÕc ( Sn ) th× sao? HiÖn tîng phæ biÕn lµ


hãi ®Çu. T«i thÊy nhiÒu ngêi trong héi trêng nµy
®ang thiÕu thiÕc ®Êy! NÕu kh«ng kÞp thêi ch÷a
ch¹y c¸c b¹n sÏ bÞ ®iÕc cho mµ xem.
Cßn thiÕu Bore ( Bo ) c¸c b¹n cÇn thiÕt vµ coi träng
Bo. Nã gióp ta gi÷ ®îc Calci trong x¬ng ®Ó ng¨n
bÖnh lo·ng x¬ng ( OstÐoropose ). Bo cßn gióp s¶n
xuÊt OestrogÌne cho n÷. Cßn ®èi víi ®µn «ng, bo
gióp s¶n sinh ra TestogÐrone. Phô n÷ thiÕu Bo ph¶i
chÞu nhiÒu ®iÒu phiÒn to¸i trong thêi kü m·n kinh
( Monopause ), thanh niªn thiÕu nã sÏ bÞ ®iÕc, cã
hiÓm häa bÞ liÖt d¬ng ( Impotension ).

ThiÕu KÏm ( Zn ) dÊu hiÖu ®Çu tiªn cho thÊy ai thiÕu


kÏm lµ ¨n kh«ng biÕt ngon. §iÒu ®ã dÉn ®Õn suy
dinh dìng.

Trong thÝ nghiÖm ®èi víi c¸c con vËt nghiÖm cho
thÊy, cã kho¶ng 7 chÊt kho¸ng lµm kÐo dµi tuæi thä
cña chóng lªn gÊp ®«i. Cßn ngêi ta, t«i xin nh¾c l¹i ë
®©y:
CÇn 90 thµnh phÇn dinh dìng, trong ®ã : 60 chÊt
kho¸ng, 16 Vitamine, 12 acide amine ®¹m, acide
amine bÐo.

May cho chóng ta lµ c¸c lo¹i th¶o méc ®· cã s½n


nh÷ng acide amine, Vitamine vµ acide bÐo tèi cÇn
thiÕt cho c¬ thÓ. VËy lµ tèt qu¸ råi! ChØ cÇn dïng 15
®Õn 20 hîp phÇn cã s½n trong th¶o méc hµng ngµy,
®îc kÕt hîp mét c¸ch ®óng ®¾n, sao cho nã cã thÓ
nhËn ®îc 90 thµnh phÇn cÇn thiÕt.

§øng vÒ mÆt lý thuyÕt mµ nãi, ®iÒu ®ã cã thÓ ®¹t


®îc trong tÇm tay. Nhng ®a sè ngêi Mü kh«ng lµm
nh vËy. Hä cho r»ng, cø ¨n mét Ýt khoai t©y nÊu nhõ
lµ ®· ®¹t ®îc tiªu chuÈn sö dông rau qu¶ råi!

CÇn hiÓu vÊn ®Ò nµy mét c¸ch ®óng ®¾n!


Tuy vÒ mÆt lý thuyÕt cã thÓ lµ ®¹t ®îc ®Êy, nhng
thùc tÕ Ýt ai nhËn ®îc sè lîng Vitamine, acide amine,
acide bÐo nh vËy trong khÈu phÇn ¨n cña m×nh. V×
vËy, t«i khuyªn c¸c b¹n , nÕu muèn gi÷ m¹ng sèng
cña m×nh cÇn ph¶i bæ sung ®Çy ®ñ sè lîng nãi
trªn. Ngîc l¹i, c¸c b¹n kh«ng bao giê sèng ®Õn 120 vµ
140 tuæi ®©u!

T«i chuÈn bÞ s½n cã cho c¸c b¹n mét b¶n photocopy,


tµi liÖu cña Thîng viÖn Hoa Kú, 2.64 trong khãa 2,
®¹i héi lÇn thø 74. Trong ®ã cã nãi r»ng hµm lîng
vitamine, chÊt kho¸ng trong c¸c trang tr¹i cña ta ®·
biÕn mÊt, mïa mµng, ngò cèc, h¹t, rau qu¶ ®Òu kÐm
chÊt lîng do chóng kh«ng cßn chøa kho¸ng chÊt n÷a.
Nh÷ng ngêi dïng thêng xuyªn c¸c lo¹i hoa mµu Êy sÏ
bÞ c¸c chøng bÖnh liªn quan ®Õn viÖc thiÕu c¸c
kho¸ng chÊt.
BiÖn ph¸p duy nhÊt cßn l¹i lµ ph¶i bæ sung kho¸ng
chÊt vµo thøc ¨n hµng ngµy nh¾m phßng ngõa vµ
®iÒu trÞ c¸c chøng bÖnh nãi trªn ( Biªn b¶n §¹i héi
toµn quèc Hoa Kú ®· ghi râ nh vËy ®Êy!). §ã lµ biªn
b¶n ghi vµo n¨m 1936.
Nhng ®Õn nay t×nh h×nh cã ®îc c¶i thiÖn h¬n
kh«ng? Kh«ng! RÊt tiÕc, l¹i cßn tÖ h¬n! Nguyªn
nh©n: C¸c tr¹i chñ chØ bæ sung vµo ®Êt cña hä
Natri, Kali vµ Phosphore th«i, ai cã quyÒn b¾t buéc
hä ph¶i bæ sung vµo ®Êt trång cña trang tr¹i m×nh
®Õn 60 chÊt kho¸ng? Bëi lÏ, viÖc ®ã kh«ng dÝnh
d¸ng g× ®Õn viÖc t¨ng s¶n cho mïa mµng cña hä
c¶. Cho nªn cø sau mçi vô thu ho¹ch th× ®Êt cµng
mÊt ®i mét lîng c¸c kho¸ng chÊt. NÕu b¾t hä ph¶i
bá thªm c¸c kho¸ng vi lîng, gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ lªn
cao, b¸n kh«ng ch¹y, tµi kho¶n cña hä bÞ th©m hôt,
®a hä ®Õn ph¸ s¶n mÊt!
T×nh h×nh thùc tÕ nh vËy ®Êy, vµ t«i cã thÓ nãi
tríc víi c¸c b¹n r»ng, chóng ta ®ang ®øng trªn bê vùc
th¼m cña nh÷ng tai häa. Cho nªn, chóng ta ph¶i
g¸nh lÊy tr¸ch nhiÖm ®èi víi søc kháe cña chóng ta.
Ph¶i tù gi¸c dïng c¸c kho¸ng chÊt bæ sung.

Ngêi ta thêng hay hái t«i: “ VËy chø 1000 n¨m vÒ


tríc, con ngêi lµm g× khi cha cã ph©n bãn, Êy thÕ
mµ ngêi ta vÉn sèng l©u ®îc? ¤ng nghÜ thÕ nµo vÒ
nh÷ng ngêi Ai CËp, Trung Hoa, ¢n §é?”
V× c¸c d©n téc ®ã sèng quanh dßng s«ng lín, nh
s«ng Nil, s«ng H»ng, S«ng Hoµng Hµ ( Trung Quèc ).
HÇu nh r»ng hµng n¨m c¸c c¸nh ®ång ®Òu bÞ mét
lÇn ngËp lôt. Mçi lÇn nh vËy, níc mang c¸c chÊt
kho¸ng trong c¸c nói tõ kho¶ng c¸ch hµng v¹n dÆm.
Vµ ngêi ta cßn l¹y trêi ma xuèng cho ngËp lôt, ®Ó
dau ®ã c¸c c¸nh ®ång ®îc bæ sung nh÷ng tÇng phï
sa. Cßn chóng ta th× sao? Chóng ta l¹y cho trêi ®õng
ngËp lôt! VËy, hái lµm sao cßn ®îc kho¸ng chÊt n÷a?
B©y giê chóng t«i lÊy ngay vÝ dô mµ ai còng biÕt,
mét chÊt kho¸ng rÊt phæ biÕn ®ã lµ Calci.
ThiÕu CALCI: Nguyªn nh©n sinh ra 147 bÖnh.
BÖnh bÐo mËp: ( Bilspolz). §©y kh«ng ph¶i lµ bÖnh
b¹i liÖt, chØ ®¬n gi¶n lµ liÖt nhÑ thÇn kinh mÆt
( LiÖt thÇn kinh sè 7). §ã lµ bÖnh do c¬ thÓ thiÕu
Calci.

BÖnh lo·ng x¬ng ( Osteoporose), ®©y lµ lo¹i bÖnh


®øng hµng thø 10 trong sè nh÷ng bÖnh cã sè lîng tö
vong cao gi÷a nh÷ng ngêi lín, phÝ tæn ®Ó ch÷a
bÖnh nµy lµ rÊt tèn kÐm. Mét ca mæ ®Ó thay khíp
chËu ®ïi, hay cæ ch©n ph¶i tr¶ 35.000 USD, nÕu
ch¼ng may bÞ c¶ hai chËu ph¶i tèn hÕt 70.000 USD.
V©ng nÕu b¹n cã b¶o hiÓm th× c¬ quan b¶o hiÓm
sÏ tr¶ cho b¹n. Håi n·y t«i cã nghÜ tíi bµ Magaret ë
bang Virginia, bµ chÕt vµo lóc 115 tuæi do thiÕu
calci trong c¬ thÓ sau mét trËn ng·.
Cßn ë ®éng vËt theo nh t«i ®îc biÕt th× kh«ng hÒ
x¶y ra. Ch¼ng h¹n, trong bÇy bß c¸i cña b¹n n¨m nay
kh«ng cã mét con bª nµo ®Ó b¸n lÊy tiÒn mÆt, bï
vµo vèn lu ®éng, ®Ó tu söa hµng rµo vv…B¹n lo
l¾ng vÒ ®iÒu ®ã vµ gäi ®iÖn tho¹i cho b¸c sÜ thó y
®Ó hái xem viÖc g× ®· x¶y ra, cã cÇn ph¶i ch¹y
ch÷a cho chóng kh«ng? B¸c sÜ thó y ®Õn «ng ta
kh¸m c¸c con bß c¸i vµ sÏ cho b¹n biÕt r»ng vÊn ®Ò
r¾c rèi nµy hoµn toµn kh«ng ph¶i do c¸c con bß c¸i
g©y ra. Sau ®ã «ng ta kh¸m ®Õn con bß ®ùc, råi
kÕt luËn: Râ! Con bß ®ùc bÞ bÖnh lo·ng x¬ng, khíp
chËu cña nã bÞ ®au, nªn kh«ng phñ c¸c con bß c¸i
®îc. §Ó ngõa ®îc bÖnh nµy, ngêi ta tõ ®©u cã c¸c
con bß c¸i míi ®îc sinh ra nh÷ng khÈu phÇn chøa
calci víi gi¸ 10 cent/ngµy vµ c¸c con bß con kh«ng
bao giê bÞ ph¶i chøng lo·ng x¬ng. §Ó ngõa bÖnh
®au r¨ng vµ sng níu r¨ng ( viªm lîi ), c¸c nha sÜ th-
êng khuyªn chóng ta ®¸nh r¨ng sau khi ¨n vµ dïng
Fluor. Lµ mét b¸c sÜ thó y, t«i ®· tõng tiÕp xóc víi
hµng tr¨m ngµn ®éng vËt, bao gåm nh÷ng con
chuét, thá, chã, cõu, heo, ngùa, s tö, cäp…cho ®Õn
gÊu chóng kh«ng bao giê bÞ viªm lîi, chóng còng
ch¼ng hÒ dïng ®Õn Flour bao giê ®«i khi chóng thë
còng cã mïi h«i, nhng lîi lu«n lu«n kháe m¹nh.
Trong ngµnh ch¨n nu«i, chóng t«i cha gÆp ph¶i bÖnh
viªm lîi ®èi víi xóc vËt nh thÕ cã nghÜa lµ chóng
kh«ng bÞ thiÕu Calci. §èi víi bÖnh viªm khíp
(Arthrite). Ch¾c c¸c b¹n cßn nhí khi n·y t«i cã nãi vÒ
t¸c dông cña sôn gµ vµ c¸c kho¸ng keo, 85% bÖnh
viªm khíp lµ do bÖnh lo·ng x¬ng c¸c khíp cïng g©y
ra. Ngêi ta ph©n biÖt viªm khíp thêng, viªm x¬ng
khíp (Osteo- arthrite), chøng ®au lng (Lumbago),
thÊp khíp vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i bÖnh ®ã ®Òu lµ hËu qu¶
cña sù lo·ng c¸c khíp x¬ng cïng g©y ra.

BÖnh cao huyÕt ¸p ( Hypertension)


Tríc hÕt, b¸c sÜ khuyªn b¹n gi¶m thµnh phÇn muèi
trong khÈu phÇn ¨n. Hä cø nhåi nhÐt vµo ®Çu chóng
ta ®iÒu ®ã, nhng ta h·y nhí l¹i chuyÖn nh÷ng con bß
c¸i. Tríc hÕt, c¸c tr¹i chñ ®Òu bæ sung vµo thøc ¨n
gia sóc mét t¶ng muèi, nÕu kh«ng c¸c «ng Êy sÏ ph¸t
®iªn nªn v× ph¶i tèn tiÒn cho c¸c vÞ thó y ®Êy! Cßn
chóng ta, th× c¸c «ng b¸c sÜ buéc chóng ta ph¶i tin
r»ng chóng ta kh«ng cÇn muèi, v× lîng muèi ®· cã
s½ng trong b¸nh m×, trong rau c¶ råi! T«i xin
khuyªn, chí nªn tin vµo lêi d¹y cña c¸c vÞ Êy. B¸c sÜ,
ngêi chØ thä trung b×nh cã 58 tuæi, b¶o víi c¸c b¹n
r»ng kh«ng nªn “ ¨n muèi, kh«ng nªn ¨n kem s÷a”
cßn nh÷ng ngêi sèng ®Õn 120 tuæi th× vÉn ¨n muèi
vµ kem s÷a. C¸c b¹n thö chon xem.

T«i lÊy mét nhãm kiÓm tra gåm 5000 ngêi bÞ bÖnh
cao huyÕt ¸p ®Ó lµm vÝ dô. T«i cho vµo khÈu phÇn
¨n cña hä gÊp ®«i lîng Calci hµng ngµy so víi “ tiªu
chuÈn”. Cuéc thÝ nghiÖm kÕt thóc sau 6 tuÇn lÔ, v×
85% trong nhãm nµy huyÕt ¸p ®· trë l¹i b×nh thêng.
ChØ nhê ph¬ng ph¸p cho bÖnh nh©n lîng Calci hµng
ngµy, chóng t«i ®· cã ®îc kÕt qu¶ nh vËy. Khi c¸c
bÖnh nh©n nµy, nh÷ng ngêi ®· tõng ch÷a ë b¸c sÜ
nä ®Õn ®Ó cho «ng Êy kh¸m l¹i, «ng Êy b¶o r»ng:
¤i! HuyÕt ¸p cña anh b×nh thêng anh ch÷a b»ng
thuèc g× thÕ..
T«i tham gia vµo nhãm thÝ nghiÖm uèng gÊp ®«i
liÒu Calci trong ngµy. Th©n chñ cña b¸c sÜ nãi vËy.

BÖnh chuét rót ( väp bÎ) _TiÕng Ph¸p( Crampe) Ta


ngñ nöa ®ªm thøc dËy, ch©n kh«ng cö ®éng ®îc.
Mäi ngêi chóng ta ®· tõng bÞ nh thÕ råi, th«ng thêng
®ã lµ thiÕu Calci trong c¬ thÓ.
Nh÷ng liÖu chøng bùc béi, nãng n¶y, c¸u g¾t trong
thêi k× hµnh kinh.
§©y lµ tr¹ng th¸i t©m sinh lÝ trong giai ®o¹n kinh
nguyÖt. Trong trêng ®¹i häc Sant-Diego ë Kaliornia
®· ®Ò nghÞ cho gÊp ®«i tiªu chuÈn calci vµo khÈu
phÇn ¨n, vµ 85% c¸c triÖu chøng t©m sinh lÝ nh vËy
kh«ng xuÊt hiÖn.
§au th¾t lng: 85% ngêi Mü hay bÞ ®au ë vïng th¾t
lng, kh«ng ph¶i v× hä lµm viÖc tríc m¸y tÝnh, mang
v¸c vËt nÆng hoÆc l¸i chiÕc xe t¶i qu¸ lín. §ã lµ nçi
bÊt h¹nh cña ngêi Mü. Thùc tÕ ®au th¾t lng lµ do
tho¸i hãa cét sèng ( lo·ng ®èt sèng –
Osteoporosevertebrale).
HiÖn tîng ®ã kh«ng phô thuéc vµo viÖc cã hay
kh«ng vÊn ®Ò ë c¸c ®Üa ®èt sèng. NÕu nh ®èt
sèng bÞ nhá ®i do bÞ hñy ho¹i th× ®Üa cã g× ®Ó
mµ ®ì. HiÖn tîng ®ã lµ nguyªn nh©n g×? ThiÕu
§ång!

BÖnh cuèi cïng t«i muèn nãi víi c¸c b¹n lµ bÖnh tiÓu
®êng (diabte).
Mäi ngêi ®Òu biÕt, tiÓu ®êng lµ bÖnh g©y ra tö
vong ®øng hµng thø 3 ®èi víi nh÷ng ngêi lín tuæi ë
Mü. BÖnh nµy cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p nh mï
m¾t, rèi lo¹n c¸c chøc n¨ng cña thËn sinh ra c¸c
chøng bÖnh vÒ tim m¹ch ë nh÷ng møc ®é kh¸c
nhau. Vµ b¶n th©n tiÓu ®êng tù nã còng lµ nguyªn
nh©n cña c¸i chÕt trong sè nh÷ng ngêi Mü. NÕu c¸c
b¹n bÞ bÖnh tiÓu ®êng th× tuæi thä cña c¸c b¹n rót
ng¾n díi tuæi thä trung b×nh so víi nh÷ng ngêi kh¸c
kh«ng m¾c ph¶i bÖnh nµy. Vµo n¨m 1957, trong
ngµnh thó y chóng t«i ngêi ta ®· biÕt r»ng bÖnh tiÓu
®êng cã thÓ phßng ngõa vµ ch÷a trÞ ®îc nhê vµo
c¸c chÊt kho¸ng. C¸c kho¸ng chÊt ®ã ®· ®îc c«ng bè
trong chuyªn san khoa häc thuéc c¸c ViÖn y häc
Quèc gia, trong ®ã cã nãi: “ BÖnh tiÓu ®êng cã thÓ
phßng ngõa vµ ch÷a trÞ khái nhê Chrome vµ
Vanadium”. ChØ riªng Vanadium theo nh c¸c sè liÖu
cña ViÖn Vancouver vµ trêng ®¹i häc Y Colombie –
Britanique ( British – Colombie) th× chóng ta cã ®ñ
søc thay thÕ cho insuline ë nh÷ng ngêi lín tuæi bÞ
tiÓu ®êng. §èi víi nhiÒu ngêi, qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ
kÐo dµi tõ 4 ®Õn 6 th¸ng, tøc nã lµ qu¸ tr×nh x¶y ra
dÇn dÇn víi Vanadium. ChÝnh m¾t t«i thÊy hµng
tr¨m ngêi bÞ chøng bÖnh nµy ®· ®îc ch÷a khái.
Cø cho lµ tèt ®i, nÕu b¶n th©n t«i thuyÕt phôc ®îc
c¸c b¹n sö dông c¸c kho¸ng chÊt, nhng cha tÝnh tíi
viÖc chóng th©m nhËp vµo c¬ thÓ chóng ta tõ thùc
phÈm nh thÕ nµo cho tèi u. Cho chóng vµo hép, gãi
hay chai lä díi d¹ng nµo --> Cã 3 d¹ng kho¸ng chÊt
cÇn lu ý:
D¹ng thø nhÊt: C¸c kho¸ng chÊt díi d¹ng kim lo¹i, ®ã
lµ c¸c kho¸ng chÊt ®îc ®a vµo c¬ thÓ c¬ b¶n díi
d¹ng nham th¹ch ( ®Êt, ®¸ ). Chóng chØ ®îc c¬ thÓ
hÊp thu tõ 8 ®Õn 12%. Vµ khi b¹n cã ®é tuæi tõ 25
®Õn 40 c¬ thÓ chØ hÊp thu cã 3 ®Õn 5%.

D¹ng thø hai: D¹ng s÷a, rÊt tÖ h¹i khi b¹n dïng nã díi
d¹ng gièng nh dïng Calcium – LactÐ ( s÷a Calci ), th-
êng ®îc chÕ biÕn trªn thÞ trêng. Gi¶ sö, s÷a Calci
®ãng thµnh viªn víi liÒu lîng ®îc ghi lµ mg ch¼ng
h¹n: “ Tha b¸c sÜ, t«i ®· uèng rÊt nhiÒu Calci. T«i
nghe ®µi ph¸t thanh nãi vÒ chøng viªm khíp vµ ®·
uèng 2.000 mg mçi ngµy nhng bÖnh viªm khíp cña
t«i vÉn kh«ng khái mµ ngµy cµng tÖ h¹i h¬n!” T«i hái
l¹i hä: “ Nhng b¹n ®· dïng cô thÓ d¹ng Calci nµo?” Hä
tr¶ lêi r»ng, hä ®· dïng Calci d¹ng s÷a.

ChÝnh lµ lçi t¹i hä, v× mçi tablet ( viªn thuèc) lo¹i ®ã


cã ghi 1.000 mg, nhng thËt ra chØ cã 250 mg Calci.
Cßn l¹i lµ Lactose vµ ®êng trong s÷a. NÕu tÝnh ra,
c¬ thÓ b¹n chØ hÊp thu cã 10% sè ®ã, th× 10% cña
250 mg. VËy, nãi chung, b¹n chØ dïng cã 50 mg/ngµy
th«i. Muèn nhËn ®îc sè lîng Calci cÇn thiÕt, b¹n ph¶i
dïng ®Õn nh÷ng 90 tabket lo¹i ®ã trong 1 ngµy, tøc
lµ 45 lÇn mçi ngµy. Vµ, xin b¹n ®õng quªn r»ng, ta
cßn ph¶i dïng thªm 59 kho¸ng chÊt n÷a nhÐ!

Vµo thËp niªn 60, trong ngµnh ch¨n nu«i


®· ¸p dông d¹ng g¾n víi c¸c ph©n tö h÷u c¬
( MÝneral ChÐlate). §ã lµ d¹ng mµ c¸c kho¸ng chÊt
vÉn lµ nh÷ng ion kim lo¹i nguyªn tö kÕt hîp víi gèc
acide amine, protÐine hoÆc enzym. D¹ng nµy ®îc c¬
thÓ hÊp thô ®Õn 40%. ChÝnh v× vËy mµ c«ng
nghiÖp thùc phÈm míi lao Çm Çm vµo ®iÒu chÕ
d¹ng thùc phÈm Êy!

D¹ng thø ba: D¹ng kho¸ng keo ( MinÐral colloidal).


Chóng lµ d¹ng cã tÝnh hÊp thu cao nhÊt. ChÝnh ®é
hÊp thu ®ã lµ c¸i hÊp dÉn chóng ta h¬n c¶. D¹ng
kho¸ng keo hÊp thô ®îc ®Õn 98%. Tøc lµ m¹nh h¬n
d¹ng kÕt hîp ph©n tö h÷u c¬ 2,5 lÇn vµ 10 lÇn so víi
d¹ng kim lo¹i trong nham th¹ch.
Kho¸ng keo chØ cã thÓ n»m díi d¹ng dung dÞch vµ
trong nh÷ng phÇn tö rÊt ná, 7.000 lÇn nhá h¬n hång
cÇu ( Ðrythrocyte). Mçi phÇn tö kho¸ng mang ®iÖn
tÝch ©m, cßn mµng ruét mang ®iÖn tÝch d¬ng, t¹o
ra mét trêng ®iÖn tõ. Trêng ®iÖn tõ nµy thu hót c¸c
chÊt kho¸ng bao quanh thµnh nang ruét. ChÝnh v×
vËy mµ ®é hÊp thu ®¹t ®Õn 98%.

Th¶o méc ®ãng vai trß hÕt søc ngo¹n môc trong
viÖc t¹o ra nh÷ng kho¸ng keo. Trong c¸c c¬ cña
chóng, nh÷ng kho¸ng chÊt ®îc h×nh thµnh díi d¹ng
keo. Dïng thùc vËt chóng ta tÝch tr÷ ®îc kho¸ng
trong c¬ thÓ vµ khai th¸c ®îc chóng.
Khæ nçi, ®Êt ®ai trång trät cña chóng ta ngµy nay
kh«ng cã ®ñ nh÷ng kho¸ng chÊt nh vËy n÷a!

TÊt c¶ nh÷ng ngêi sèng thä tõ 120 ®Õn 140 tuæi


®Òu cã ®iÓm chung nµy: Hä sèng t¹i nh÷ng b¶n
lµng trªn nói cao tõ 8.000 ®Õn 14.000 bé so víi mÆt
níc biÓn. ë ®Êy, hµng n¨m, c¸c sa kho¸ng phñ lªn
mÆt ®Êt kh«ng ®Õn 2 tÊc Anh, hoµn toµn kh«ng cã
ma, tuyÕt. §ã lµ nh÷ng vïng hÕt søc kh« r¸o. VËy,
lµm sao hä nhËn ®îc níc ®Ó uèng vµ tíi tiªu? Nhê
vµo tuyÕt tan tõ trong nói ra. Níc ®i ®Õn víi hä tõ
c¸c dßng s«ng b¨ng. Níc nµy kh«ng s¹ch vµ trong nh
níc suèi phun. Nhng khi ta n©ng cèc níc lªn, ta sÏ
thÊy nã cã mµu vµng- tr¾ng hoÆc mµu tr¾ng- xanh
da trêi. Nã chøa trong ®ã tõ 60 ®Õn 72 chÊt kho¸ng.
Con s«ng Titi-caca ë T©y T¹ng ®îc ngêi ta gäi lµ s«ng
S÷a b¨ng. Hä kh«ng chØ uèng lo¹i thuèc nµy ®Ó thu
®îc tõ 8 ®Õn 12% c¸c kho¸ng chÊt hÊp thô vµo c¬
thÓ dÔ dµng, mµ quan träng h¬n hä dïng níc nµy
®Ó tíi níc trång trät tõ n¨m nµy sang n¨m kia, tõ mïa
nµy ®Õn mïa kh¸c, tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ nä,
kÐo dµi trong kho¶ng tõ 2,5 ®Õn 5 ngµn n¨m nay
råi! Nhê ®ã, hä kh«ng hÒ bÞ c¸c chøng bÖnh tiÓu ®-
êng, tim m¹ch, cao huyÕt ¸p, viªm khíp, lo·ng x¬ng,
ung th, ®ôc thñy tinh thÓ, nh·n ¸p… Kh«ng cã trêng
hîp dÞ tËt ë trÎ s¬ sinh, kh«ng cã nhµ tï, kh«ng cã n¹n
nghiÖn ma tóy, kh«ng cã thuÕ m¸ vµ còng kh«ng hÒ
cã mét b¸c sÜ nµo. ThÕ mµ hä vÉn sèng tõ 120 ®Õn
140 tuæi ch¼ng bÖnh tËt g×!

C¸c b¹n nghÜ thÕ nµo vÒ tÇm quan träng hÕt søc lín
lao cña chÊt kho¸ng keo?
Nªn t©m niÖm mét ®iÒu r»ng, nÕu mét ngµy b¹n
kh«ng dïng chÊt kho¸ng, th× b¹n sÏ bÞ rót ng¾n cuéc
sèng cña m×nh hÕt mét sè giê, thËm chÝ mét sè
ngµy!
Mong c¸c b¹n suy nghÜ kü vÒ nh÷ng g× t«i nãi vµ
xin chóc søc kháe c¸c b¹n!

( DÞch nguyªn v¨n tõ bµi nãi chuyÖn cña TiÕn sü


Walloc- b»ng tiÕng Anh ®îc chuyÓn ng÷ sang tiÕng
Nga)
DÞch tõ tiÕng Nga sang tiÕng ViÖt
Hµ Quang Minh

VÒ nh÷ng hiÖn tîng n¶y sinh khi c¶i thiÖn chÕ


®é ¨n uèng
B¸c sÜ Stanley Bass
NÕu nh ngêi ta hái t«i vÒ lÜnh vùc nµo trong vÊn
®Ò ¨n uèng hiÖn ®ang Ýt ®îc hiÓu biÕt nhÊt t«i sÏ
tr¶ lêi ngay r»ng: §ã lµ kh«ng hiÓu vµ kh«ng biÕt
c¸ch gi¶i thÝch nh÷ng hiÖn tîng vµ thay ®æi diÔn ra
khi chuyÓn sang chÕ ®é ¨n uèng ®óng ®¾n vµ hîp
lÝ h¬n.

ThÕ nµo lµ chÕ ®é ¨n uèng ®óng ®¾n h¬n? Tríc


hÕt, ®ã lµ viÖc ®a vµo khÈu phÇn ¨n nh÷ng lo¹i
thùc phÈm cã chÊt lîng cao h¬n. VÝ dô, thay thÞt lîn
lµ mét lo¹i thùc phÈm giµu pr«tªin b»ng thÞt bß. ThÞt
bß ®îc coi lµ tèt h¬n thÞt lîn v× c¬ thÓ dÔ hÊp thô
h¬n vµ nã Ýt mì h¬n vv…Còng v× nh÷ng nguyªn
nh©n t¬ng tù, thÞt gµ ®îc coi lµ tèt h¬n thÞt bß. C¸c
lo¹i ®Ëu kÕt hîp víi rau qu¶ l¹i cµng giµu c¸c chÊt
dinh dìng cÇn ®Ó kh«i phôc søc kháe.

Cµng ngµy cµng chó ý n©ng cao chÊt lîng thùc


phÈm, chóng ta dÇn ®a vµo khÈu phÇn nh÷ng lo¹i
thøc ¨n giµu pr«tªin kh«ng qua nhiÖt chÕ nh phã-m¸t
lµm tõ s÷a t¬i kh«ng muèi. TiÕp theo lµ c¸c lo¹i h¹t
dÎ vµ c¸c lo¹i h¹t kh¸c nhau cã thÓ ¨n th¼ng kh«ng
cÇn chÕ biÕn ( ¨n sèng vµ kh«ng muèi ). Nãi tãm l¹i,
thùc phÈm ta ¨n ngµy cµng víi tr¹ng th¸i tù nhiªn cña
nã vµ cµng Ýt bÞ chÕ biÕn b»ng nhiÖt ®é bao nhiªu
th× chÊt lîng cña nã cµng cao bÊy nhiªu. Trong ®iÒu
kiÖn nh vËy cã thÓ gi÷ nguyªn ®îc c¸c men, axit
amin, kho¸ng chÊt, vitamin, gluxit, vµ c¶ søc sèng
n÷a. Søc sèng nµy gióp kh«i phôc c¸c m« tÕ bµo.

C¸ch ph©n lo¹i chÊt lîng mµ ta ¸p dông trªn ®©y


trong khi ph©n tÝch c¸c lo¹i thùc phÈm chøa pr«tªin
còng ®óng nh ph©n tÝch gluxit (thùc phÈm chøa
tinh bét vµ ®êng), mì vµ thùc phÈm giµu chÊt
kho¸ng. ChÊt lîng cña chÕ ®é ¨n uèng còng ®îc
n©ng cao h¬n nÕu lo¹i trõ nh÷ng thùc phÈm ®éc h¹i
cho c¬ thÓ nh cµ-phª, chÌ, s«c«la, thuèc l¸, tiªu vµ ít.

ChÊt lîng cña thùc phÈm liªn quan g× ®Õn viÖc håi
phôc søc kháe? B¶n chÊt vÊn ®Ò lµ nh thÕ nµy. ChÊt
lîng thùc phÈm ta ¨n vµo ngµy cµng CAO, ta cµng
NHANH CHãng tho¸t khái c¸c lo¹i bÖnh tËt, bëi v×
chóng ta cã kh¶ n¨ng tiªu hãa vµ hÊp thô thøc ¨n ®ã,
ë ®©y còng cÇn cã kiÕn thøc vÒ:

a) KÕt hîp ®óng ®¾n c¸c lo¹i thùc phÈm.


b) Tr×nh tù ¨n uèng ®óng: thøc ¨n dÔ tiªu
nhÊt ¨n tríc hÕt, khã tiªu h¬n th× ¨n tiÕp
theo vµ cuèi cïng lµ nh÷ng lo¹i tinh nhÊt.
c) Khèi lîng tõng lo¹i thùc phÈm ®îc ¨n trong
mçi lÇn.
d) ¨n ®óng lóc (khi cã c¶m gi¸c ®ãi chø
kh«ng ph¶i theo giê qui ®Þnh).

§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu con ngêi tu©n thñ nh÷ng


nguyªn t¾c nµy vµ c¶i thiÖn m¹nh chÊt lîng thùc
phÈm ¨n vµo? SÏ cã nh÷ng ®iÒu tuyÖt diÖu diÔn ra
víi c¬ thÓ còng nh tÝnh c¸ch con ngêi.

Mçi tÕ bµo trong c¬ thÓ chóng ta ®Òu cã mét trÝ


tuÖ ®¸ng kh©m phôc, vµ sù th«ng minh nµy cña c¬
thÓ sÏ ®îc thÓ hiÖn ngay trong c¸c hµnh ®éng.

Cã mét qui luËt nh sau: Khi chÊt lîng thøc ¨n ®a vµo


c¬ thÓ cao h¬n chÊt lîng c¸c m« tÕ bµo cÊu t¹o nªn
c¬ thÓ th× c¬ thÓ b¾t ®Çu lo¹i bá c¸c vËt liÖu thÊp
cÊp ®Ó nhêng chç cho c¸c vËt liÖu hoµn thiÖn h¬n,
dÉn ®Õn viÖc x©y dùng c¸c m« tÕ bµo kháe m¹nh
h¬n. Qui luËt nµy gäi lµ qui luËt tiÕn hãa cña tù
nhiªn. C¬ thÓ rÊt tinh vµ lu«n lu«n hoµn thiÖn hãa
®Ó c¶i thiÖn søc kháe. C¬ thÓ lu«n lu«n cè g¾ng vµ
lu«n lu«n v¬n tíi t¸i t¹o søc kháe, nÕu chóng ta
kh«ng c¶n trë nã. ChØ trong sù hoµn thiÖn nh vËy
chóng ta míi kh«ng t¸i ph¸t c¸c bÖnh cò vµ m¾c ph¶i
c¸c bÖnh míi. Nh÷ng cè g¾ng ®éc lËp cña c¬ thÓ
khi ta bÞ c¶m, sèt, ®øt tay ch©n, bÞ th¬ng… lµ vÝ
dô vÒ viÖc c¬ thÓ chóng ta lu«n lu«n v¬n tíi søc
kháe, kh«ng phô thuéc vµo hµnh ®éng ®èi phã cña
chóng ta.
Cã nh÷ng hiÖn tîng g× x¶y ra khi lÇn ®Çu tiªn ta lo¹i
bá thùc phÈm chÊt lîng thÊp vµ thay b»ng thùc phÈm
chÊt lîng cao h¬n, t¬i sèng h¬n, tù nhiªn h¬n so víi
thùc phÈm mµ ta vÉn quen dïng? Khi ngêi ta ®ét
ngét ngõng sö dông c¸c chÊt kÝch thÝch cã t¸c h¹i
nh cµ phª, chÌ, s« c« la, ca cao, th× thêng thÊy ®au
®Çu, xuèng søc. Së dÜ diÔn ra ®iÒu nµy lµ do co
thÓ tèng ra c¸c chÊt ®éc h¹i nh cofein, teobromin ra.
Nh÷ng chÊt nµy ra khái c¸c m« tÕ bµo vµ theo hÖ
tuÇn hoµn m¸u ®Ó ra ngoµi sau nhiÒu chu kú sèng
cña c¬ thÓ. Tríc khi c¸c chÊt ®éc h¹i nµy ®Õn ®îc
n¬i bÞ tiªu diÖt hoµn toµn, trªn suèt qu·ng ®êng ®i
chóng sÏ g©y ra t¸c ®éng kÝch thÝch, lµm ®au ®Çu.
Xuèng søc lµ do tim ho¹t ®éng yÕu - ®©y lµ hËu
qu¶ thêng gÆp khi hay ph¶i dïng c¸c chÊt kÝch thÝch
®Ó t¨ng søc ho¹t ®éng cña tim. Tim ®Ëp ( m¹ch )
nhanh t¹o cho ta c¶m gi¸c hng phÊn, ®Ëp chËm –
c¶m gi¸c trÇm uÊt. Thêng th× trong ba ngµy nh÷ng
hiÖn tîng nµy sÏ mÊt ®i. Vµ sau ®ã ta cã c¶m gi¸c
s¶ng kho¸i h¬n nhiÒu do søc lùc cña chóng ta ®· ®îc
håi phôc.
Thøc ¨n chÊt lîng thÊp ®ßi hái ph¶i nÊu níng cÈn
thËn h¬n. Ta ph¶i cho thªm vÞ, muèi, c¸c thµnh phÇn
kh¸c n÷a ®Ó lµm cho nã kÝch thÝch sù ngon miÖng.
Cßn thùc phÈm tù nhiªn, t¬i sèng th× Ýt cÇn lµm
viÖc ®ã. Thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt nh thÞt
gia sóc, gia cÇm, c¸..kÝch thÝch m¹nh h¬n phã m¸t,
h¹t dÎ vµ c¸c lo¹i protein thùc vËt. V× thÕ, khi ta lo¹i
bá thùc phÈm cã nguån gèc ®éng vËt, tim ho¹t
®éng gi¶m ®i. KÕt qu¶ nµy ®îc ®Çu ãc ghi nhËn
nh sù th gi·n hoÆc gi¶m n¨ng lîng. Sù xuèng søc nµy
kÐo dµi kho¶ng mêi ngµy hoÆc h¬n mét chót. Sau
®ã tr¹ng th¸i c¬ thÓ ®îc c¶i thiÖn dÇn, n¨ng lîng
t¨ng dÇn vµ c¨ng th¼ng ( stress) gi¶m ®i.

B©y giê, ta h·y quay vÒ nh÷ng hiÖn tîng xuÊt hiÖn


trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i c¬ thÓ chóng ta.

Ngêi míi b¾t ®Çu chÕ ®é ¨n kiªng thêng gi÷ ®îc tõ


ba ngµy ®Õn mét tuÇn lµ bá cuéc vµ nãi r»ng : å!¨n
theo kiÓu cò kháe h¬n, ¨n kiªng kiÓu nµy t«i thÊy
yÕu ngêi qu¸. Anh ta nhÇm vµ kh«ng t¹o cho c¬ thÓ
cña m×nh c¬ héi s¾p xÕp l¹i vµ hoµn thµnh giai
®o¹n ®Çu tiªn lµ giai ®o¹n håi phôc nµy. NÕu anh ta
kiªn tr× chê ®îi thªm chót n÷a, th× ch¾c ch¾n anh
ta sÏ c¶m thÊy dÔ chÞu h¬n nhiÒu so víi tríc ®©y.

Trong suèt giai ®o¹n kÐo dµi tõ m¬i ®Õn mét vµi
tuÇn nµy, søc sèng th«ng thêng vÉn ë c¸c bé phËn
bªn ngoµi cña c¬ thÓ nh c¬ b¾p, da…®îc chuyÓn
vµo c¸c bé phËn bªn trong vµ b¾t ®Çu x©y dùng l¹i.
ViÖc chuyÓn vµo c¸c c¬ quan néi t¹ng g©y c¶m gi¸c
gi¶m n¨ng lîng c¬ b¾p vµ ®îc ãc hiÓu nh sù yÕu ®i.
ThËt ra ®ã lµ sù chuyÓn híng dån søc cho c¸c bé
phËn bªn trong quan träng h¬n. Lóc nµy con ngêi rÊt
cÇn gi¶m tiªu hao n¨ng lîng, nghØ ng¬i vµ ngñ nhiÒu
h¬n. §©y lµ giai ®o¹n mang tÝnh kÞch biÕn. Cho nªn
nÕu con ngêi ph¶i nhê ®Õn c¸c chÊt kÝch thÝch ë
bÊt kú d¹ng nµo, anh ta sÏ ph¸ vì vµ lµm háng kÕ
ho¹ch phôc håi cña c¬ thÓ. RÊt cÇn ph¶i cã sù kiªn
tr× vµ lßng tin chê ®îi. Vµ sau mét thêi gian b¹n c¶m
thÊy mét søc m¹nh mµ tríc khi b¾t ®Çu ch¬ng tr×nh
cha bao giê cã ®îc. Thµnh c«ng trong viÖc tr¶ l¹i
hoÆc c¶i thiÖn søc kháe tïy thuéc vµo viÖc hiÓu
®óng ®iÓm nµy, nhËn thøc ®îc r»ng c¬ thÓ sö dông
n¨ng lîng chÝnh cña m×nh vµo c¸c c«ng viÖc bªn
trong quan träng h¬n chø kh«ng tiªu phÝ ë bªn
ngoµi, kÓ c¶ trong chuyÓn ®éng c¬ b¾p. H·y tá ra
th«ng minh, chÊp nhËn ®iÒu ®ã vµ h·y th gi·n.

Khi con ngêi tiÕp tôc theo ®uæi chÕ ®é ¨n kiªng cã


c¶i thiÖn vµ lu«n n©ng cao chÊt lîng thøc ¨n , sÏ cã
nh÷ng hiÖn tîng rÊt thó vÞ. C¬ thÓ b¾t ®Çu mét
qu¸ tr×nh cã tªn lµ kh«i phôc. ë trÝ tuÖ cña tÕ bµo sÏ
suy luËn ®¹i lo¹i nh: å! H·y nh×n c¸c vËt liÖu míi
®Õn k×a! ThËt tuyÖt vêi, ta ®ang cã c¬ héi tho¸t
khái ®èng r¸c cò vµ x©y mét c¸i nhµ míi thËt ®Ñp.
Ta ph¶i b¾t ®Çu ngay lËp tøc míi ®îc. Nµo ta h·y
tèng lîng mËt thõa ra khái gan vµ tói mËt, ®Èy nã
xuèng ruét ®Ó th¶i ra ngoµi. Nµo ta h·y ®uæi c¸c
chÊt cÆn b· ra khái ®éng m¹ch, tÜnh m¹ch vµ mao
m¹ch. Cßn nh÷ng ®èng bÈn thØu, h«i h¸m vµ v«
nghÜa nµy còng qu¸ nhiÒu, ta h·y tèng cæ chóng ra
ngoµi! L¹i c¶ nh÷ng hîp chÊt l¾ng ®äng t¹i c¸c khíp
x¬ng còng ®ßi hái ph¶i tæng vÖ sing. Nµo ta h·y
quÐt s¹ch nh÷ng lo¹i thøc ¨n c« ®Æc g©y kÝch
thÝch, aspirin, thuèc ngñ, nha phiÕn vµ mì thõa
®ang lµm cho cuéc sèng cña chóng ta trë nªn nÆng
nÒ. Nµo ta h·y b¾t ®Çu vµ tiÕp tôc duy tr× cho ®Õn
khi c¬ thÓ chóng ta ®¹t tíi tr¹ng th¸i lµm viÖc hµi
hßa.

Tho¹t tiªn cã thÓ ®au ®Çu, sèt hoÆc c¶m l¹nh. Da


cã thÓ mÈn ngøa. §êng ruét bçng nhiªn cã thÓ lµm
viÖc kÐm, tiªu ch¶y, cã thÓ cã c¶m gi¸c yÕu mÖt, lêi
cö ®éng, c¸u b¼n, m©u thuÉn, ®Çu ãc tr× trÖ, ®¸i
d¾t…Tuy nhiªn, nhiÒu ngêi sÏ thÊy r»ng nh÷ng ph¶n
øng nµy lµ vÉn chÞu ®îc vµ sÏ kiªn nhÉn, bëi v× sù
c¶i thiÖn ®· vµ ®ang diÔn ra. Vµ ngµy cµng râ h¬n.
Vµ ®iÒu ®ã sÏ ®éng viªn ta rÊt nhiÒu.

C¸c hiÖn tîng sÏ thay ®æi tïy thuéc vµo vËt liªu th¶i
ra, t×nh tr¹ng cña c¸c c¬ quan tham gia qu¸ tr×nh
®µo th¶i vµ n¨ng lîng b¹n cã. B¹n nghØ ng¬i vµ ngñ
cµng nhiÒu, c¸c ph¶n øng sÏ biÓu hiÖn cµng yÕu vµ
cµng mau chÊm døt. B¹n cã nh÷ng hiÖn tîng s¾p
xÕp l¹i c¬ thÓ lµ rÊt tèt. C¸i chÝnh lµ c¬ thÓ mçi
ngµy l¹i trë nªn trÎ h¬n, kháe h¬n. Bëi v× b¹n ngµy
cµng tho¸t khái nhiÒu chÊt cÆn b· cã kh¶ n¨ng g©y
cho b¹n èm ®au, bÖnh tËt tÖ h¹i h¬n nhiÒu. Nh÷ng
ai cã hiÖn tîng ph¶n øng m¹nh vµ kiªn tr× chÞu
®ùng cho ®Õn khi hÕt h¼n lµ ®· tr¸nh ®îc mét sè
bÖnh nÆng mµ nÕu tiÕp tôc kh«ng ®Ó ý ®Õn thãi
quen ¨n uèng th× sÏ m¾c ph¶i.

B¹n còng ®õng hi väng r»ng B¹n sÏ cã c¶m gi¸c nh


vËy trong vßng gÇn 2 th¸ng, sau ®ã bçng nhiªn xuÊt
hiÖn mÈn ngøa. B¹n kh«ng dïng thuèc g×. VÕt mÈn
®á lªn, ngøa m¹nh lªn trong gÇn mêi ngµy. Råi tÊt c¶
l¹i bÊt ngê biÕn mÊt. Sau lÇn nµy B¹n ph¸t hiÖn ra
bÖnh viªm gan cña m×nh kh«ng cßn n÷a vµ søc lùc
dåi dµo h¬n tríc. C¸c chÊt ®éc tríc nay tÝch tr÷
trong gan g©y ra bÖnh viªm gan, nay ®· tho¸t ra
ngoµi qua chÝnh c¸c vÕt mÈn ngøa ®ã.

Vµ cø nh thÕ: ph¶n øng sau yÕu h¬n ph¶n øng tríc,


bëi v× c¬ thÓ ngµy cµng trë lªn s¹ch sÏ h¬n. C¸c chu
k× ngµy cµng ng¾n h¬n, vµ thêi gian kháe m¹nh
ngµy cµng kÐo dµi h¬n, vµ cø tiÕp tôc nh thÕ cho
®Õn khi søc kháe cña B¹n tíi mét tÇm cao nhÊt
®Þnh. Lóc ®ã, bÖnh tËt sÏ kh«ng cßn lµm g× ®îc
B¹n vµ niÒm vui h¹nh phóc ngµy mét t¨ng.

Cuéc sèng ®Çy ®ñ gi¸ trÞ vµ c¶m gi¸c h¹nh phóc


chØ cã khi ngêi ta tuyÖt ®èi kháe m¹nh. Suy nghÜ
®îc gi¶i phãng, c¶m gi¸c râ rµng vµ s©u s¾c, vµ B¹n
sÏ ca h¸t v× vui mõng. B¹n thÊy yªu thÕ giíi, yªu vò
trô cïng tÊt c¶ mäi thø trong ®ã. §ã lµ tr¹ng th¸i tù
nhiªn cña trÝ tuÖ, h¹nh phóc vui síng vµ hßa ®ång víi
c¶ vò trô, ®iÒu nµy B¹n cã thÓ ®¹t ®îc nÕu tu©n
theo qui luËt cña vò trô.
Qui luËt ®Çu tiªn mµ B¹n ph¶i n¾m v÷ng, ®ã lµ qui
luËt cña tù nhiªn. Chóng ta ph¶i ¨n c¸c lo¹i thùc
phÈm ®¬n gi¶n, tinh khiÕt vµ tù nhiªn, ®îc nÊu níng
vµ kÕt hîp ®óng c¸ch. Cßn c¬ thÓ cña chóng ta th×
®µo th¶i tÊt c¶ c¸c chÊt ®éc h¹i mµ ta ®· tÝch lòy tõ
tríc. Kh«ng ë ®©u nguyªn t¾c röa téi ®îc thÓ hiÖn
râ rµng b»ng ë ®©y_trong c¬ thÓ cña chóng ta, khi
ta tõ bá thãi quen ¨n uèng cã h¹i (lµm bÈn ®iÖn thê
t©m hån), Thîng ®Õ (hay thiªn nhiªn, tïy B¹n) cho ta
c¬ héi lµm l¹i cuéc sèng h¹nh phóc míi. Trong c¬ thÓ
ph¶i cã sù ¨n n¨n hoµn toµn th«ng qua viÖc ¨n kiªng
vµ ¨n c¸c lo¹i thùc phÈm tù nhiªn. hµng ngµy B¹n sÏ
tù m¾t nh×n thÊy c¸c dÊu hiÖu lµm B¹n kh«ng th«i
ng¹c nhiªn vÒ sù th«ng minh cña c¸c qu¸ tr×nh diÔn
ra. Sù bÝ Èn cña c¬ thÓ, t¸c ®éng cña Thiªn nhiªn,
søc s«ng cña Thiªn nhiªn vµ Vò trô, lµ nh÷ng ®iÒu
hiÖn nay trÝ tuÖ cña chóng ta cha ®ñ søc hiÓu næi.
C¸c nhµ vËt lý vµ b¸c häc vÜ ®¹i mäi thêi ®¹i trªn
thÕ giíi ®Òu ®· ph¶i nghiªng m×nh th¸n phôc
nh÷ng ®iÒu huyÒn diÖu cña Thiªn nhiªn.
§óng vËy…Chóng ta ®îc cÊu t¹o nªn v« cïng phøc t¹p
vµ v« cïng ®¬n gi¶n !

s¶n phÈm cña c«ng ty c¸c c©u hái thêng ®îc


®Æt ra nhÊt

C©u hái: C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cã thùc


sù cã nguån gèc tù nhiªn vµ v« h¹i kh«ng?

Tr¶ lêi: C¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu ®· ®îc ñy ban d-
îc phÈm bé y tÕ Liªn Bang Nga kiÓm ®Þnh vµ kiÓm
nghiÖm l©m sµng. C¸c lo¹i t¬ng tù cña h·ng kh¸c
th× chØ cã chøng chØ vÒ mÆt m«i trêng th«i. S¶n
phÈm cña VISION lµ s¶n phÈm nhËp khÈu duy nhÊt
cã chÊt lîng ®¶m b¶o.

C©u hái: Dïng s¶n phÈm cã bÞ quen kh«ng?


Tr¶ lêi: S¶n phÈm cña chóng ta lµ c¸c chÊt bæ sung
dinh dìng, kh«ng chøa c¸c hîp chÊt g©y nghiÖn. NÕu
cã quen th× chØ nh quen miÕng thÞt bäc bét m×
hoÆc mét mãn ¨n bÊt k× nµo kh¸c. Tuy v©y, khi dïng
s¶n phÈm ®óng theo híng dÉn cã thÓ t¹o ra nh÷ng
thay ®æi trong thãi quen ¨n uèng cña B¹n. Gi¶m nhu
cÇu ¨n mì, ®êng, muèi, cµ phª vµ c¸c mãn ¨n
r¸n(chiªn). Nhu cÇu vÒ rîu còng gi¶m ®¸ng kÓ.

C©u hái: Khi dïng s¶n phÈm cã ph¶n øng phô


kh«ng?

Tr¶ lêi: V× s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt nh»m vµo viÖc
n©ng cao søc kháe cho c¬ thÓ nªn ph¶n øng phô cã
thÓ kh¸c nhau. Nhng nÕu sö dông ®óng th× lu«n lµ
c¸c ph¶n øng tèt. §«i khi ( 3-5% sè ngêi) khi dïng
Detox cã hiÖn tîng næi mÈn nhÑ, h¬i ngøa, ph©n
láng, ®au ë vïng gan. §ã lµ ®iÒu b×nh thêng ®ang
cã qu¸ tr×nh tÈy röa. Khi sö dông s¶n phÈm, sÏ xuÊt
hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn thay ®æi trong c¬ thÓ. §Ó
hiÓu râ, qóy vÞ cã thÓ ®äc bµi cña b¸c sÜ Stanley
Bass ë cuèi ch¬ng tr×nh.
Cßn nãi chung c¸c ph¶n øng phô khi dïng s¶n phÈm
còng kh«ng kh¸c g× khi dïng c¸c thøc ¨n th«ng th-
êng. Bëi v× c¸c s¶n phÈm cña Vision 100% nguån
gèc tù nhiªn vµ hoµn toµn s¹ch.

C©u hái: LiÒu dïng thÕ nµo?


Tr¶ lêi: Tïy theo môc ®Ých sö dông s¶n phÈm vµ tïy
theo kh¶ n¨ng kinh tÕ cña mçi ngêi. Ngêi lín cã thÓ
uèng cïng mét lóc 1-6 lo¹i. TrÎ con 1-3 lo¹i kh«ng kÓ
dµnh riªng cho trÎ con lµ Lifepac Junior.
Th«ng thêng trong mét liÒu th× Detox ®îc dïng 1 lÇn
trong 3-4 th¸ng ( 1 liÒu lµ 20 viªn dïng trong 15-20
ngµy). Tøc lµ 1 lä 60 viªn ®ñ dïng cho 9-12 th¸ng.
Tuy nhiªn ®èi víi mét sè bÖnh nh: v¶y nÕn, khèi u
lµnh, ung th, sida, viªm tiÒn liÖt tuyÕn vµ 1 sè bÖnh
kh¸c.. cã thÓ ph¶i uèng ®Òu ®Æn mçi ngµy 2-6
viªn.
§Ó phßng bÖnh cã thÓ dïng Antiox, Nutrimax,
Chromevital thêng xuyªn. Pax vµ Svelform dïng khi
cã nhu cÇu vµ theo chØ dÉn.
C©u hái: HiÖu qu¶ khi dïng s¶n phÈm ®îc bao l©u.
C¸c kÕt qu¶ tèt cã hÕt ngay vµ n¶y sinh hiÖn tîng
xÊu sau khi ngng dïng s¶n phÈm hay kh«ng?

Tr¶ lêi: C¸c chÊt bæ sung dinh dìng kh«ng nh»m


®iÒu trÞ c¸c triÖu chøng mµ ®i vµo ®iÒu trÞ nguyªn
nh©n cña c¸c triÖu chøng ®ã, t¨ng cêng kh¶ n¨ng
®Ò kh¸ng cña c¬ thÓ tù chèng l¹i bÖnh. NÕu chän
®óng lo¹i vµ dïng ®óng liÒu lîng th× kh¶ n¨ng triÖu
chøng t¸i ph¸t lµ rÊt thÊp. Tuy vËy cÇn nhí r»ng mét
sè vitamine vµ c¸c chÊt vi lîng kh«ng ®îc dù tr÷
trong c¬ thÓ. NÕu nh vµo mïa hÌ vµ ¨n uèng hîp lý
chóng ta cã thÓ ®¶m b¶o trong mét chõng mùc nµo
®ã nhu cÇu cho c¸c tÕ bµo, th× vµo mïa thu, ®«ng
vµ xu©n ®iÒu nµy rÊt khã thùc hiÖn. Ngoµi ra v× ¨n
uèng kh«ng ®óng ( dïng c¸c thøc ¨n nhiÒu mì, muèi,
®êng, c¸c mãn r¸n, cµ phª, s«c«la… kh«ng ®iÒu ®é)
cã thÓ nhiÒu chÊt d thõa dÉn ®Õn hËu qu¶ kÐm khi
dïng s¶n phÈm. V× thÕ nªn uèng Detox ®Òu ®Æn 3-
4 th¸ng mét lÇn. Tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 6 cÇn cho trÎ
con uèng Lifepac Junior ®Òu ®Æn víi tõng kho¶ng 2-
3 tuÇn ( NÕu mïa hÌ dïng mét nöa liÒu lîng còng tèt).
Antiox vµ Chromevital nªn dïng quanh n¨m. Nutrimax
®Æc biÖt cÇn cho c¬ thÓ vµo mïa thu, ®«ng vµ
xu©n. Kh«ng thÓ thiÕu Pax khi c¨ng th¼ng vÒ trÝ
lùc vµ khi cã Stress ( c¸c trêng hîp ®ét xuÊt, kú thi,
®i xa, thay ®æi mói giê…) Khi muèn gÇy dïng
Svelform vµo bÊt kú thêi gian nµo trong n¨m.
§èi víi bÖnh tËt, ngoµi c¸c yÕu tè vÒ thÓ x¸c cßn lu«n
cã c¸c nguyªn nh©n vÒ tinh thÇn. CÇn nhí r»ng mét
ngêi tèt bông, thùc lßng yªu th¬ng nh÷ng ngêi xung
quanh th× Ýt m¾c bÖnh h¬n vµ khi m¾c còng dÔ
ch÷a khái h¬n.

C©u hái: C¸c s¶n phÈm cña VISION kh¸c víi c¸c chÊt
bæ sung dinh dìng hiÖn cã trªn thÞ trêng nh thÕ nµo
?

Tr¶ lêi: Cha cã nhiÒu chÊt bæ sung dinh dìng lu


hµnh t¹i ViÖt Nam. Nhê ¸p dông c«ng nghÖ cao trong
s¶n xuÊt nªn ho¹t tÝnh sinh häc (kho¶ng 70%) vît
h¬n 2 lÇn so víi c¸c chÊt bæ sung dinh dìng tèt nhÊt.
VÝ dô ho¹t tÝnh sinh häc cña c¸c s¶n phÈm Gerbalife
lµ kh«ng qu¸ 35-40%. Trªn thÞ trêng hiÖn t¹i kh«ng
cã s¶n phÈm nµo t¬ng tù víi Pax vµ Lifepac Junior;
Detox chÊt øc chÕ virus tÈy röa c¬ thÓ hoµn thiÖn
h¬n, h÷u hiÖu h¬n vµ rÎ h¬n vµi lÇn so víi s¶n phÈm
cña Gerbalife vµ Sunrider; Antiox lµ lo¹i thuèc tuyÖt
diÖu chèng oxy hãa võa m¹nh võa ®a d¹ng;
Nutrimax gÇn gièng víi nh÷ng s¶n phÈm kÝch thÝch
vµ nu«i dìng tÕ bµo cña Gerbalife nhng ho¹t tÝnh
sinh häc cao h¬n, diÖn t¸c ®éng réng h¬n vµ gi¸
thÊp h¬n. C¸c t¸c dông cña Chromevital cã thÓ thay
thÕ cïng lóc nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th«ng dông (chÊt vi
lîng crom, Guarana d¹i, t¶o Spirulina b¸n díi d¹ng
thuèc Splat nh©n s©m Xiberi Eleoterococa, h¹t
Colanitida) vµ rÎ h¬n nhiÒu. §Ó lµm gÇy vµ chØnh
söa c¬ thÓ th× liÖu ph¸p dïng Sveltform vµ
Chromevital ®¬n gi¶n h¬n vµ rÎ h¬n cña Gerbalife
vµ Sunrider. C¸c s¶n phÈm cña VISION ®Òu ®îc
®ãng viªn vµ sö dông ®¬n gi¶n.

C©u hái: LiÖu trong t¬ng lai s¾p tíi c«ng ty VISION
cã bÞ sôp ®æ kh«ng?

Tr¶ lêi: mäi hîp ®ång cña C«ng ty ký víi chÝnh


quyÒn c¸c níc vµ c¸c ®èi t¸c ®Òu cã thêi h¹n 49
n¨m. C«ng ty ho¹t ®éng tu©n thñ chÆt chÏ ph¸p luËt
vµ tr¶ ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thuÕ, cho thÊy ý thøc
nghiªm tóc cña l·nh ®¹o C«ng ty. Trong c¸c kÕ ho¹ch
s¾p tíi sÏ cã sù më réng ®¸ng kÓ diÖn mÆt hµng
(mü phÈm ®Æc biÖt, quÇn ¸o mod cña Ph¸p, thøc ¨n
siªu s¹ch, ®å ®iÖn tö siªu hiÖn ®¹i).
C¸c lo¹i chÕ phÈm tõ th¶o dîc cña c«ng ty vision
international people group
XÝ nghiÖp s¶n xuÊt- Arcopharma Laboratories
Pharmasutic (Ph¸p) 100% thµnh phÇn tù nhiªn, c«ng
nghÖ nghiÒn Criogen t¹i nhiÖt ®é –196 ®é C víi 20
ngh×n lÇn kiÓm tra chÊt lîng tõ n¬i thu ho¹ch dîc
liÖu c©y cá ®Õn khi ®ãng gãi v× vËy ®¶m b¶o ®îc
chÊt lîng cao nhÊt.
§Æc tÝnh tãm t¾t bé c¬ së (Classic Hit):

Detox.
TÈy c¸c chÊt thõa, chÊt ®éc, c¸c hîp chÊt muèi; phôc
håi vµ n©ng cao kh¶ n¨ng miÔn dÞch (lµ u thÕ c¬
b¶n so víi thuèc Mãng mÌo cña Mü). Dïng khi bÞ ngé
®éc, dÞ øng, viªm gan siªu vi trïng, phßng vµ ch÷a
ung th, Sida, viªm tuyÕn tiÒn liÖt, u tuyÕn, u s¬, v¶y
nÕn, bÖnh h khíp, h x¬ng sôn, thÊp, viªm tói mËt,
hen phÕ qu¶n, b¹ch hÇu, c¸c vÊn ®Ò vÒ da, d¹ dµy,
gan. Dïng trong ®iÒu trÞ viªm nhiÔm c¬ quan sinh
s¶n phô n÷, u x¬ vó. §èi víi ngêi kháe thuèc dîc dïng
®Ó tÈy röa c¬ thÓ vµ n©ng cao kh¶ n¨ng miÔn
dÞch. TÈy mïi khã chÞu trªn c¬ thÓ, n©ng cao kh¶
n¨ng sinh lý.

Nutrimax.
Dïng cho bÖnh viªm ruét, khã tiªu, phßng lo·ng x¬ng,
®iÒu hßa ho¹t ®éng thÇn kinh, phô n÷ suy sôp søc
kháe trong thêi kú m·n kinh, phßng vµ chèng gi·n
tÜnh m¹ch, trÜ, viªm bµng quang, c¸c vÊn ®Ò sinh
dôc, rèi lo¹n ho¹t ®éng cña ruét, gan vµ mËt. RÊt
hiÖu qu¶ trong bÖnh rèi lo¹n tuÇn hoµn, gißn thµnh
m¹ch, nÆng ch©n vµ sng ch©n. KÕt hîp víi Detox vµ
Chromevital cã t¸c dông phßng chèng vµ ch÷a yÕu
sinh lý cña nam giíi vµ l·nh c¶m cña phô n÷.

Antiox.
Lµ chÊt tÈy röa oxy hãa diÖn réng, trung hßa víi c¸c
gèc tù do ë møc tÕ bµo (trung hßa t¸c h¹i cña chÊt
th¶i c«ng nghiÖp, c¸c lo¹i tia kh¸c nhau, thùc phÈm
kh«ng s¹ch vÒ m«i sinh, níc nhiÔm hãa chÊt, hót
thuèc, rîu, chÊt g©y mª…) Lµm chËm qu¸ tr×nh l·o
hãa c¸c tÕ bµo, ®Æc biÖt lµ tÕ bµo n·o. §iÒu hßa
tÝnh thÊm cña mao m¹ch, gi¶m møc ®«ng cña m¸u.
Gi¶m ®¸ng kÓ viÖc t¾c nghÏn tÜnh m¹ch. Dïng khi
rèi lo¹n trao ®æi chÊt vµ rèi lo¹n tuÇn hoµn, c¸c
bÖnh tim m¹ch, c¸c bÖnh viªm nhiÔm, b¨ng huyÕt.
Nªn dïng khi thiÕu m¸u, x¬ v÷a, chãng mÆt, gi¶m
thÞ lùc, thÝnh lùc, lo¹n dìng thÇn kinh, co gi·n tÜnh
m¹ch, viªm khíp, ung th. Dïng trong dÞ øng, thÓ t¹ng
yÕu, viªm thÇn kinh da, co th¾t n·o, ®ét quþ vµ giai
®o¹n sau ®ét quþ. CÇn dïng trong håi søc sau khi
mæ cã g©y mª. Lµ chÊt chèng nhiÔm khuÈn hiÖu
qu¶, cÇn cho ngêi hót thuèc, ngêi uèng rîu thêng
xuyªn, ngêi sèng vµ lµm viÖc trong m«i trêng bÈn,
ngêi dïng c¸c chÊt ch÷a bÖnh cã thuèc phiÖn.

Chromevital.
§¶m b¶o nång ®é ®êng, chuyÓn lîng ®êng d thõa
thµnh n¨ng lîng cÇn cho ho¹t ®éng cña n·o vµ c¬
b¾p. §Èy m¹nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng miÔn dÞch.
§iÒu hßa chøc n¨ng cña c¸c tuyÕn gi¸p. §¶m b¶o tr-
¬ng lùc c¬ tim, ®Èy m¹nh viÖc trao ®æi chÊt. Cã
hiÖu qu¶ khi cÇn gi¶m møc uèng rîu, æn ®Þnh ho¹t
®éng cña ruét, gi¶m colesterol trong m¸u, t¨ng thÞ
lùc, t¨ng lùc cho c¬ thÓ, ®iÒu hßa huyÕt ¸p, phßng
vµ chèng bÖnh h x¬ng sôn, huyÕt ¸p thÊp.

Sevelform.
§iÒu hßa ho¹t ®éng cña tuyÕn tôy. Gi¶m c¶m gi¸c
®ãi, nhu cÇu ®êng, tæng hîp colesterol. TÈy thøc ¨n
d thõa, lµm s¹ch d¹ dµy vµ ruét khái c¸c thøc ¨n h
thèi. §Èy khái c¬ thÓ 20-25% mì thõa ®i vµo d¹ dµy.
§iÒu hßa c©n ®èi ®êng insulin lo¹i bít xenulit, gi¶m
x¬ v÷a ®éng m¹ch.
Lµ lo¹i thuèc dïng trong viÖc lµm gÇy vµ chØnh h×nh
c¬ thÓ, dÔ dïng vµ hiÖu qña.

Pax.
§iÒu hßa chøc n¨ng t¹o m¸u cña c¬ thÓ. Ch÷a di
chøng stress, lo¹n thÇn kinh chøc n¨ng, tr¸nh ho¶ng
sî, lo l¾ng, gióp ho¹t ®éng cña n·o, t¨ng cêng trÝ nhí.
Th gi·n c¬ thÓ mét c¸ch tÝch cùc. S¶n phÈm Pax lµm
cho dÔ ngñ nhng kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c gi¸c
quean. Cã t¸c dông trong viªm phæi, viªm phÕ qu¶n,
viªm xoang, ®au ®Çu, trÇm uÊt, tim ®Ëp nhanh, mì
bäc gan, v¶y nÕn, nhiÔm ®éc thai nghÐn, ngêi
nghiÖn rîu. Dïng cho häc sinh, sinh viªn trong mïa thi,
l¸i xe, c«ng an giao th«ng, nhan viªn c¸c c¬ quean
néi vô vµ ®Æc biÖt lµ c¸c vÖ sÜ.

Lifepac Junior.
S¶n phÈm nµy ®· ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ thuèc
bæ trÎ em tèt nhÊt hiÖn nay t¹i ch©u ©u, 23 lo¹i
vitamin vµ nguyªn tè vi lîng. §iÒu hßa ph¸t triÓn cña
c¶ 10 hÖ thèng sinh lý trong c¬ thÓ. Phßng ngõa c¸c
bÖnh ®¸i ®êng, bÖnh tim m¹ch cßi x¬ng, s©u r¨ng,
vÑo cét sèng, rông tãc, viªm häng, viªm phÕ qu¶n,
viªm phæi vµ c¸c c¬ quan kh¸c. §øa trÎ ¨n tèt h¬n, Ýt
mÖt mái, trë lªn chó ý h¬n. §iÒu hßa nhÞp sinh häc,
ngñ s©u vµ ®óng giê, dËy sím vµ tho¶i m¸i, ho¹t
®éng trÝ n·o tÝch cùc h¬n. HÖ miÔn dÞch ®îc t¨ng
cêng, thÞ lùc, thÝnh lùc vµ da ®îc c¶i thiÖn. Dïng khi
bÞ lo·ng x¬ng, dÞ øng, tãc vµ r¨ng mäc chËm. KÝch
thÝch tÝnh nhu ®éng cña ruét vµ ®iÒu tiÕt mËt. HÖ
sinh dôc ®îc ph¸t triÓn b×nh thêng. Thuèc nµy cßn
dïng ®îc cho ngêi cã tuæi vµ ®îc c¸c b¸c sÜ phô
khoa sö dông nh nguån vitamin vµ vi lîng cÇn thiÕt
®Ó cung cÊp cho phô n÷ cã thai vµ c¸c bµ mÑ ®ang
nu«i con.
Liefpac (cho ngêi lín).
Lµ lo¹i thuèc bæ vitamin muèi kho¸ng, chèng oxy hãa
dïng hµng ngµy. Khi sö dông ®Òu ®Æn sÏ lµm ®iÒu
hßa ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng sinh lý trong c¬
thÓ. RÊt cã t¸c dông sau khi mæ cã g©y mª, sau hãa
liÖu ph¸p va tia liÖu ph¸p. Lµm trung hßa nh÷ng ¶nh
hëng xÊu cña thuèc kh¸ng sinh. §iÒu hßa ho¹t ®éng
cña ruét. NhÊt lµ sù thay ®æi vÒ tiªu hãa bÊt thêng
khi cã ®¶o lén sinh ho¹t (®i c«ng t¸c, ly h«n, ®i dµi
ngµy trªn tµu xe…)
Híng dÉn sö dông c¸c lo¹i s¶n phÈm cña vision
Cho ®Õn h«m nay thùc tÕ phßng vµ ch÷a bÖnh
b»ng c¸c s¶n phÈm cña VISION cho phÐp ®a ra c¸c
s¬ ®å sö dông ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong phÇn lín
c¸c trêng hîp.
Ta chia ra 3 nhãm s¶n phÈm: 1_nhãm chÝnh, 2_nhãm
phô, 3_nhãm bæ sung. Nhãm chÝnh gåm c¸c s¶n
phÈm b¾t buéc ph¶i dïng tïy theo lo¹i bÖnh, nhãm
phô ®îc dïng bæ sung ®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ cña
c¸c lo¹i chÝnh, nhãm bæ sung ®îc dïng khi khi thÊy
nhãm chÝnh vµ nhãm phô cha ®ñ hiÖu qu¶.
CÇn chó ý lµ c¸c s¬ ®å sau ®©y mang tÝnh híng
dÉn kh«ng tuyÖt ®èi, trong mäi trêng hîp cô thÓ cÇn
cã c¸ch tiÕp cËn riªng. V× vËy trong mét sè bÖnh
B¹n sÏ thÊy cã vµi s¬ ®å dïng. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ
trong thùc tÕ ®èi víi nh÷ng nhãm ngêi kh¸c nhau
c¸c s¬ ®å nµy ®Òu cho kÕt qu¶ tèt.
RÊt nªn lµm: G¹t bá ¸c c¶m víi nh÷ng ngêi xung
quanh c¶ truíc ®©y còng nh b©y giê, ®õng ghen tÞ,
®õng so b×, ®õng giËn d÷, kh«ng sî g×, ®õng tù
hµnh h¹ m×nh bëi nh÷ng sai lÇm, cµng híng thiÖn
vµ b×nh an bao nhiªu th× cµng sím ch÷a lµnh bÖnh
bÊy nhiªu. §èi víi nh÷ng ngêi cã niÒm tin ch©n thµnh
kÕt qu¶ ch÷a bÖnh rÊt lú diÖu. SÏ rÊt tèt nÕu B¹n
kÕt hîp viÖc dïng th¶o dîc víi c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c
nh: ch÷a b»ng t¾m bïn, t¾m níc kho¸ng, ch©m cøu,
xoa bãp, ®iÒu dìng tinh thÇn, ho¹t ®éng thÓ lùc
trong ph¹m vi cã thÓ, ¨n uèng ®iÒu ®é còng nh ph-
¬ng ph¸p d©n gian. Cè g¾ng gi¶m ¨n ®êng, muèi,
mãn ¨n r¸n(chiªn) vµ c¸c chÊt nhiÒu mì.
CÇn s½n sµng khi c¸c bÖnh cò cã thÓ béc ph¸t: Tïy
theo c¸c bÖnh ®· m¾c ë thêi kú nµo, tïy møc ®é
nhiÔm ®éc cña c¬ thÓ vµ møc ®é lµnh m¹nh cña
tinh thÇn, c¸c bÖnh cã thÓ ph¸t ra trong 1-3 giai
®o¹n tõ vµi ngµy cho ®Õn vµi tuÇn. Khi ph¸t bÖnh
cã thÓ sÏ ®au, nhng ®õng sî v× ®ã lµ lóc bÖnh
®ang gi¶m. §Ó gi¶m ®au cã thÓ dïng Pax. (Nªn ®äc
bµi b¸o cña b¸c sÜ Stanley Bass)
®õng ®îi kÕt qu¶ ngay lËp tøc: Ta thêng quen víi t¸c
dông nhanh (kh«ng ph¶i lu«n an toµn) cña c¸c lo¹i
thuèc hãa chÊt. Thêng lµ ch÷a hiÖn tîng ®au mµ cha
ch÷a ®îc nguyªn nh©n. C¸c chÊt th¶o dîc cã nguån
gèc m«i sinh s¹ch gióp c¸c tÕ bµo cã thÓ tÈy röa cÆn
b·, c¸c chÊt ®éc, chÊt oxy hãa, sau ®ã ®¶m b¶o
dinh dìng cho c¸c tÕ bµo. CÊu tróc tÕ bµo nhËn c¸c
th«ng tin tèt tõ c¸c th¶o dîc, sau ®ã truyÒn b¸ tiÕp
cho c¸c tÕ bµo kh¸c. Tïy thuéc tuæi vµ giai ®o¹n
m¾c bÖnh thêi gian truyÒn b¸ th«ng tin tèt- t¬ng
øng lµ qu¸ tr×nh phôc håi søc kháe- tõ 1-2 ngµy
(viªm nhiÔm côc bé, mét sè t¸c nh©n tõ bªn ngoµi…)
®Õn vµi th¸ng (®¸i ®êng, viªm rÔ thÇn kinh, bÖnh
m·n tÝnh vÒ gan, thËn, tim, m¹ch, u c¬, u tuyÕn
vv…)
cÇn nghiªn cøu Kü m« t¶ vÒ mçi lo¹i th¶o dîc: §èi víi
ngêi h¬n 13 tuæi liÒu lîng nªn dïng Detox, Nutrimax,
Chromevital, Sveltform, Pax – 2 viªn mét ngµy, Antiox
1 viªn mét ngµy. Lifepac cho ngêi lín- mçi ngµy 4
viªn. Lifepac Jonior cho trÎ con díi 6 tuæi 0,25-1 viªn,
tõ 7-13 tuæi 2 viªn mét ngµy. Trong trêng hîp m¾c
bÖnh nÆng, ngé ®éc cao liÒu dïng cho ngêi lín cã
thÓ t¨ng vµi lÇn, trÎ con cã thÓ dïng c¸c bµo thuèc
cho ngêi lín nhng liÒu lîng th× gi¶m 2-4 lÇn.
Trong nh÷ng trêng hîp nh trªn cÇn th¶o luËn víi ngêi
®ì ®Çu cña B¹n hoÆc víi b¸c sÜ mµ anh ta giíi thiÖu
v× cã thÓ b¸c sÜ quen cña B¹n l¹i cha quen víi c¸c
lo¹i th¶o dîc cña VISION.
S¶n phÈm cÇn ®îc uèng ngay tríc b÷a ¨n vµ cÇn
uèng Ýt nhÊt lµ 1 Cèc níc läc . Mét viªm Sveltform
th× uèng tríc b÷a ¨n 20-30 phót. NÕu sö dông kh¸c
®i th× møc ®é hÊp thu sÏ gi¶m vµ B¹n sÏ c¶m thÊy
khã chÞu trong hÖ thèng tiªu hãa.
Vision internatinonnal people group tËp ®oµn quèc
tÕ vision
http://www.vipgroup.net

NÕu cã søc kháe, b¹n cã hµng ngµn mong muèn.


Kh«ng cã søc kháe, b¹n chØ cã mét mong muèn duy
nhÊt: Søc kháe.
S¶n phÈm th¶o dîc cã ho¹t tÝnh sinh häc cao cña
VISION ®îc h·ng dîc ARKOPHARMA, Ph¸p s¶n xuÊt.
§©y lµ h·ng dîc xÕp hµng ®Çu thÕ giíi vÒ lÜnh vùc
nµy. S¶n phÈm lµ sù kÕt hîp nh÷ng tinh hoa cña y
häc truyÒn thèng ph¬ng §¤NG víi c«ng nghÖ hiÖn
®¹i vµ hoµn thiÖn nhÊt thÕ giíi, hiÖn ARKOPHARMA
®ang gi÷ ®éc quyÒn.
S¶n phÈm chøa nh÷ng thµnh phÇn cÇn thiÕt cã
ho¹t tÝnh sinh häc cao, ®îc chiÕt xuÊt tõ c¸c lo¹i dîc
th¶o quý hiÕm trªn thÕ giíi vµ ®îc bæ sung c¸c lo¹i
vitamin, kho¸ng chÊt (bao gåm c¸c nguyªn tè vi lîng
nh s¾t. ®ång, thiÕc, ièt, mangan… vµ c¸c nguyªn tè
®a lîng nh kali, canxi, manhª, selen, phètpho,
natri…,c¸c chÊt chèng oxy hãa… lµ nh÷ng yÕu tè v«
cïng quan träng vµ cÇn thiÕt cho cuéc sèng, cã t¸c
dông håi phôc, cñng cè, b¶o vÖ vµ n©ng cao ho¹t
®éng cña c¸c hÖ thèng c¬ quan trong c¬ thÓ chóng
ta, tõ hÖ thÇn kinh cho ®Õn hÖ miÔn dÞch).

S¶n phÈm tuyÖt ®èi an toµn, kh«ng ®éc h¹i,


kh«ng cã ph¶n øng phô khi sö dông. S¶n phÈm ®·
®¨ng ký t¹i nhiÒu níc trªn thÕ giíi víi tªn gäi thùc
phÈm – phßng vµ ch÷a bÖnh.T¹i ViÖt Nam, s¶n phÈm
®îc ®¨ng lý t¹i Côc Qu¶n lý chÊt lîng vÖ sinh an toµn
thùc phÈm thuéc Bé y tÕ vµ ®îc phÐp nhËp khÈu vµ
tiªu thô t¹i thÞ trêng ViÖt Nam (C«ng v¨n sè 287/QLTP
- §K ngµy 23/4/2002 cña Côc QLCLATTP Bé y tÕ).
S¶n phÈm kh«ng b¸n trªn thÞ trêng mµ ®îc ph©n
phèi trùc tiÕp theo m¹ng nh»m b¶o ®¶m tuyÖt ®èi
vÒ chÊt lîng tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn tËn tay ngêi sö
dông.

T vÊn sö dông th¶o dîc mang


ho¹t tÝnh sinh häc cao
----*-*-*----
Bé s¶n phÈm c¬ b¶n ( Tæng hîp ) – Classic Hit

Khi ®· sö dông xong bé c¬ së trong 1 th¸ng ®Ó “


Tæng §¹i Tu” søc kháe, quÝ vÞ cã thÓ sö dông tiÕp
s¶n phÈm theo s¬ ®å chØ dÉn díi d¹ng b¹ng sau. C¸c
chÕ phÈm cña bé s¶n phÈm c¬ b¶n ®îc chia thµnh 3
nhãm: nhãm chÝnh, nhãm phô vµ nhãm bæ sung.
Nhãm chÝnh b¾t buéc ph¶i sö dông t¬ng øng víi
tõng lo¹i bÖnh. Nhãm phô gióp t¨ng cêng t¸c dông
cña nhãm chÝnh. Cßn nhãm bæ sung ®îc dïng trong
trêng hîp hiÖu qu¶ cña hai nhãm kia cha ®ñ cao.
Tuy nhiªn nªn hiÓu r»ng s¬ ®å nµy chØ mang tÝnh
chÊt giíi thiÖu, kh«ng nªn xem nã nh mét chuÈn mùc
b¾t buéc mµ chØ nh mét híng dÉn. Trong trêng hîp
cô thÓ cã thÓ cÇn cã nh÷ng sù ¸p dông riªng biÖt vµ
nªn cã t vÊn cña b¸c sÜ.

Trong b¶ng sau cã sö dông mét sè ch÷ viÕt t¾t:


A- Antiox+ ; D- Detox+ ; P – Pax+ ; S- Sveltform ; C
– Chromevital +;
N – Nutrimax+ ; L – Lifepack+ ; Lu – Lifepack
Junior+.

TT Tªn bÖnh Nhãm Nhãm Nhãm

chÝnh phô B.s


I. C¸c bÖnh vÒ da vµ tãc
1 Ekzima viªm da D, C, Lf N, A P
2 V¶y nÕn, t¨ng tiÕt b· nhên D, C, A, L N, P S
3 Ph¸t ban A D, N P, L, C
4 LoÐt dinh dìng, s©u A, N, D P, L C
qu¶ng
5 Báng A, C N, L P
6 VÕt th¬ng ®ang mng mñ A, N, C P, L D
7 U nhó, Papilom C L D
8 SÑo thÓ keo A, D C, N L
9 NÊm tay ch©n N, D, C A L
1 SÑo sau khi mæ D, A, N C, L P
0
1 Ngøa da ®Çu D, N, C A L
1
1 GÇu D, A, C N, L P
2
1 Tãc yÕu, gÉy A, S, L N D
3
1 Tãc rông A, N, L S D
4
II. C¸c bÖnh vÒ tai, mòi, häng
1 Viªm xoang C, S, N P, D L
2 Viªm mòi C, A, P S, N L, D
3 NhiÔm khuÈn cÊp tÝnh C, N, A L, P S, D
4 NÆng tai, nghÔnh ng·ng P, D C, L
5 Viªm tai cã mñ L, P, C N Lu
6 Viªm häng C, N, P A D
7 Viªm h¹nh nh©n P, L N, A Lu
8 Viªm thanh qu¶n A, S, P N L
III. C¸c bÖnh vÒ khèi u, ung th
1 Bíu cæ, bíu gi¸p D, A, S, C P, N L
2 U tiÒn liÖt tuyÕn D, A C, N, P
3 U vó D, A P, N L
4 U x¬, u c¬ A, D P, N C
IV .C¸c bÖnh vÒ tim m¹ch
1 HuyÕt ¸p cao P, A, D N L
2 HuyÕt ¸p thÊp C N L
3 Gi·n tÜnh m¹ch A, N P D
4 TuÇn hoµn m¸u ngo¹i vi bÞ A, N, P C L, D
ph¸ vì
5 Cung cÊp m¸u lªn n·o bÞ A, N P D
ph¸ vì
6 Co th¾t m¹ch m¸u n·o A, N, P S C
7 ¸p lùc trong sä n·o A, N, S C, P D
8 Thµnh m¹ch m¸u vµ mao A, N L, P D
m¹ch gißn
9 Limph« A, N P, D L
1 TrÜ A, N D, P C
0
1 §au tim, ®¸nh trèng nhøc P, N D, A C
1
1 §au th¾t ngùc A, P D, C N
2
1 Tim ®Ëp nhanh P, A D, C, N L
3
1 Lo¹n nhÞp tim P A, N C
4
1 Lo¹n tr¬ng lùc A, N P, C D, L
5
1 Tr¹ng th¸i sau khi bÞ nhåi A, D N, P C
6 m¸u
1 ThiÕu m¸u tim D, A N, C L
7
1 ThiÕu m¸u N, L C, A D
8
1 Viªm nghÏn tÜnh m¹ch A, S, C N L
9
2 X¬ v÷a ®éng m¹ch A, S, C N L
0
V. C¸c bÖnh vÒ hÖ tiªu hãa
1 Viªm d¹ dµy D, N P, S L
2 LoÐt d¹ dµy vµ hµnh t¸ C, D, N P, S L
trµng
3 Viªm ruét kÕt P, N C, A D, L
4 Chøng lo¹n vËn ®éng ®- D, N C L, P
êng mËt
5 X¬ gan D, A C, L P
6 Sái mËt D, A, N P L
7 Viªm tói mËt D, A, N P, C L
8 §au d¹ dµy S, N D, A C
9 Chíng bông, ph×nh bông S, N D, A C
1 T¸o bãn S, N D, L P
0
1 Øa ch¶y N, D, S L Lu
1
1 §au th¾t d¹ dµy vµ ruét S, N P A
2
1 BiÕn d¹ng vi khuÈn L, Lu, D S, N C
3
1 Khã tiªu N, S P, L Lu
4
1 Chíng ruét D, N P A
5
1 Viªm gan S, D, A C, N P
6
VI. C¸c bÖnh vÒ hÖ h« hÊp
1 Viªm phÕ qu¶n ( m·n cÊp D, P, N A S, L
tÝnh )
2 Hen phÕ qu¶n D, A, P N S, L
3 Ho m·n tÝnh D, P N, A S, L
4 Viªm khÝ qu¶n A, P D, N S, L
5 Viªm mµng phæi, viªm A, N, P D, L S
phæi
VII. C¸c bÖnh khoang miÖng
1 BÖnh tiªu quanh r¨ng N, A C L
2 Viªm lîi L, N C D, A
3 R¨ng bÞ mñ N, L C D, A
VIII. C¸c bÖnh vÒ hÖ vËn ®éng
1 H x¬ng sôn A, D C, N, P L
2 Viªm khíp, h khíp A, D C, N L, P
3 Viªm khíp biÕn d¹ng D, A N, C L, P
4 Viªm bao ho¹t dÞch cña x- A, D N, P C
¬ng cèt
5 Thêi k× phôc håi sau g·y A D, N P
x¬ng
6 DËp th¬ng, bäc m¸u A, C D, L P
7 ThÊp ®a khíp, ®au khíp, D, A, P C, L N, Lu
®au cét sèng
8 ThÊp khíp D, A P, L C
9 Thèng phong A, P D, C L
1 LiÖt P, D, A C, L, N,
0 S
1 Lo·ng x¬ng N, A L, P C
1
IX. C¸c bÖnh vÒ m« liªn kÕt
1 Viªm da c¬ A, D N, P, C L
2 Lao ban ®á A, N C, S L, P
3 Ho¹i tö P, D, A L, C, N, Lu
S
X. C¸c bªnh phô khoa
1 Viªm tö cung, viªm cËn tö D, C, A P, N, L Lu
cung
2 U mµng trong tö cung l¹c C, D, P N, A L
chç
3 U c¬, u x¬ D, A P, N C, L
4 NhiÔm ®éc thai phô P, N C, L Lu, A
5 Rèi lo¹n chøc n¨ng buång D, A, N C, L, S, Lu
trøng P
6 U nang D, A P, N Lf
7 BÖnh nÊm candida D, N P, A L
8 M·n kinh P, N, A L, C Lu
9 Héi chøng tiÒn kinh P, A N C
nguyÖt
1 Vßng kinh kh«ng ®Òu D N C, A
0
1 C¸c bÖnh viªm D, A L, N C
1
1 D kinh P, N C, L Lu
2
1 §au bông kinh P, N C, L Lu
3
1 Thêng sÈy thai A, C P, N Lf
4
XI. C¸c bÖnh vÒ trao ®æi chÊt
1 §¸i ®êng C, S L
2 Beo ph× C, S, P N D
3 Colecsteron cao trong S C P
m¸u
4 Baz¬do A, S, C L, D N
5 Viªm tôy A, S, C L, D N
XII. C¸c bÖnh vÒ liÖu sinh häc
1 Viªm bµng quang N, P C, L D, A
2 Sái niÖu N, D, P C, L A
3 NhiÔm trïng ®êng tiÓu N, P C, L D, A
tiÖn, viªm thËn
4 T¨ng u-rª trong m¸u N, P C, L D, A
XIII.Rèi lo¹n hÖ thÇn kinh vµ rèi lo¹n sinh häc
1 Tr¹ng th¸i trÇm uÊt P N, S, L D
2 Héi chøng suy nhîc P N, C D
3 MÊt ngñ P N, C L
4 §éng kinh P, A N, S, L D, S
5 MÖt mái, buån ngñ, uÓ P, C N, L D, S
o¶i triÒn miªn
6 Sî h·i, ¸m ¶nh P N, C, L S, D
7 Nãi l¾p P N, Lu D
8 Xóc ®éng m¹nh P N, L D
9 LiÖt d¬ng D, C, P, A N, L S
XIV. C¸c bÖnh vµ hiÖn tîng kh¸c
1 §au ®Çu D, N, C P, A L, S
2 §au nöa ®Çu D, A, P C, N L, S
3 Cóm A, N, D, C L, Lu S
4 BiÓu hiÖn dÞ øng D, C, A N, P S
5 BÖnh vÒ m¾t A, P N, C, L D
6 Viªm d©y thÇn kinh mÆt P, A N. C D
7 Håi phôc trÝ nhí P, A C, L D
8 C¶i thiÖn sù tËp trung chó P C, a D
ý
9 TrÎ em chËm lín L, A, P C, P D
1 Phï ch©n N, A P, L D
0
1 Héi chøng v¨n phßng (phï A, P, C L, N D
1 vµ mái m¾t khi lµm viÖc
víi m¸y tÝnh)
1 Môn c¬m, môn cãc C A, N P
2
1 Viªm m« láng kÎo S, C L, P D, A
3
1 Da nh¨n nheo A D, N P, L, C
4
1 Lµm chËm qu¸ tr×nh l·o A, N, L D, C, P S
5 hãa
1 Mãng tay ch©n nhiÒu A, L N, P C
6 tÇng