kama_sastry_2004@yahoo.co.

uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þÂþÁä žÁÅþÁäþà ±Ì¨Ï¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ
by rookyhacker2000@yahoo.co.in
¥Á žà ÍžÂ©Á§Ã üèÂì¨Í ŠÁ ¡Á¨ÉìýƧÁÅ. ¥Á žà §ËœÁÅ
ÁÅýÅÏ£Ï. ¥Á  €¥Áé þÂþÁ䨍ÁÅ þÊþ̍ÁÑ™ÃþÊ
Ì™ÁōÁÅþÃ. €ÏžÁōÁþà þÁþÁÅä Âë™ÁÅê¦Êý÷ žÂÂ
úÁžÃ©ÃÏú§ÁÅ.  œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÊþÁÅ Áƙ ±Ì¨Ï ¡ÁþÁŨÅ
úÁƬÁōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å¡ÉýÂÛþÁÅ. ¥Á  þÂþÁä ¥Á Â
±Ì¨Ï¨Í ¡Áþà úʬž
Ê ÂþÃä œÁÁŨōÁÅþà ‡ÁљÍÍ
±Â§Ã±Í¦Á ™ÁÅ. ‚žÃ ü§ÃÃ §ÉϙʮÁÅò Â©Á³ÍàÏžÃ.
¥Á  ‚ÏýÍì ¥Á  €¥ÁéÁÅ œÍ™Áŏ „ϙà €þÃä ¡ÁþÁŨŠþÊþÊ
úÁƬÁōÁÅÏýÅþÂäþÁÅ. ¥Á  €¥Áé ‚ÏýÍì ¡ÁþÁŨÅ
úÁƬÁōÁÅþà ‚ÏýÍì©Â®ÁòþÁÅ ÁþáÉýÅۍÁÅþà „ÏýÊ, þÊþÁÅ
±Ì¨Ï ¡ÁþÁŨŠúÁƬÁōÁÅÏýÂþÁÅ. Â¦ÁÁ«ÁÛÏ úʦÁýÏ
©Á¨þÁ ¥ÁÏúà žÁÇšÁ¥ËþÁ ªÁ§Ä§ÁÏ þžÃ.
¥Á  ‚ÏýÍì þÊþÁÅ ¥Á  €¥Áé ÂÁ, þÂþÁä¥Áé œÂœÁ¦Áê
„Ïý§ÁÅ. ¥Á  €¥ÁéÁÅ 40 ˆ®ÁÅò ÂþÄ 30 ˆ®ÁòÏýÊ
þÁ¥Êé¦ÁúÁÅÖ. €ÏœÁ €ÏžÁÁœÉàþÁÅ ©ÁžÃ¨Ã ©É®Ãò±Í¦þÁÏžÁōÁÅ
þÂþÁä ¥ÄžÁ þÁÅ Í¡ÁÏ ©Á¬ÁÅàϙʞÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þÁÅ €¥ÁéÁÆ ƒ ¥ÁŸÁêþÁ €¦þÁ €¨©ÂýÅ ˆ¥ÃýÄ €ÏýÊ,
„žÁ¦ÁÏ ¢Á¨öÁ§Â¨ ©Ê®ÁÁÅ €ÏžÁ§Ã ¢Á¨öÁ§ÁÏ €¦±Í¦Á Á
¥Ê¥ÃžÁâ§ÁÏ ÁƧÁÅÖþà €¥Áé þ ¥ÁŸÁêÿÁäÏ ¤ÍüþÂþÍÃ
Â§ÊüÄ Á™ÁÅœÁÆ „þÁä¡Áôå™ÁÅ ™Á£Å¨÷ ¥ÄþÃϏ÷ ™Á¦Á¨ÂÁŨÅ
¥Á ÂýÂì™ÁōÁÅÏýÆ „ÏýÂ¥ÁÅ. € §ÍüÅ Áƙ €¨ÂÊ
€¦êÏžÃ. €¥Áé ±Ì¦ê ¥ÁÅÏžÁÅ ÁƧÁÅÖþà ©Á¬Áá
¡Á™ÁÅœÍÏžÃ. ©Ê™ÃÃ £ÂÂ úÉ¥Áý¨Å ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä¦.
úÉ¥ÁýÁÅ œÁ™Ã¬ÃþÁ üÉýÍìÏúà €¥Áé §Ì¥ÁÅé¨Å ÌžÃâÂ
ÁþÁ£™ÁÅœÁÅÏýÊ þÊþÁÅ žÌϏÁ úÁÆ¡Áô¨Å úÁÆ™Á³ÂÂþÁÅ.
úÉ¥Áý €¥Áé ¥ÁÅŽÏ ¥ÄÏúà ü§à §ÉÏ™ÁÅ ÁÅϙɨ ¥ÁŸÁêþÂ
„þÁä  ¨ÍœËþÁ ¨Í¦Á¨ÍÃ ü§Á™ÁÏ úÁƬʬÁ§ÃÃ þÁÅ
ú¨ „žÊíÁϏ €þáÃÏúÃÏžÃ. þ úÁÆ¡Áô¨Å ‡ÁÑ™Á
„þÂä¦É €¥Áé Á¥ÁþÃÏúÃÏžÃ. Âþà ˆ¥Ä €þÁ¨ÊžÁÅ ¬Á§ÃÁžÂ
úħÁ ¡Ëý œÄ¬Ã œÁþÁ ¥ÁÅŽÏ œÁÅ™ÁÅúÁōÁÅÏžÃ. ŠÁÑ
¯Á›Ï±ÂýÅ €¥Áé §Ì¥ÁÅé¨Å ¡ËýúÂýÅ þÁÅϙà þÁÅ
ÁþÁ£™Ã þ ¥ÁœÃ ±ÍÌýÂÛ¦. þ €ÏÁÏ ŠÁѳ§Ã
þÍÃѱͦϞÃ.
€¥Áé ¨ÅÏÄ ¨ÍÏúà ±Í™ÁÅúÁōÁÅ ©Á¬ÁÅàþÁä þ €ÏÂþÃä
úÁƬÃϞà Âþà ˆ¥Ã €þÁ¨ÊžÁÅ. ‡¡ÁåýÂìÂþÊ ¥Á  ™Á£Å¨÷
¥ÄþÃϏ÷ ™Á¦Á¨ÂÁŨŠ¥Á ÂýÂì™Áōͳ¥ÁÅ ¥Ê¥ÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¥Áé €™ÃÃϞà "¬ÁœÂê, ±Â¨Å œÂÁŜ©Â?"
"þÁÅ©Áôí ‚¬Êà œÂÁÅœÂþÁ¥Á Âé" €þÂäþÁÅ þÊþÁÅ.
"€ÏœÁ Á¨ÃÂ „ÏžÂ?"
"€©ÁôþÁ¥Á Âé" ü©Â£ÃúÂþÁÅ þÊþÁÅ.
€¥Áé þÁ©ÃíÏžÃ. "€¦œÊ þčÁÅ ±Â¨Å ¡Á™ÁœÂþÁÅ"
þÊþÁÅ „¨ÃÃÑ¡Á™ÂÝþÁÅ "ˆ¥Ãýà þÁÅ©ÁíþÊžÃ?"
€¥Áé ¡ÁÁ¨£™Ã þÁ©Ãí ŠÁ Âì¬ÁÅ¨Í ±Â¨Å Á¨Ã¡Ã ‚úÃÖÏžÃ.
þÊþÁÅ ±Â¨Âì¬ÁÅ €ÏžÁōͣͦÊÏœÁ¨Í €ÏžÃ "ÁÅ¥Áé±Â¨Å
€©Ã. ÁÅ¥Áé ¨ÊÁÅϙ œÂÃœÊ £ÂÁÅÏ™Á©Áô" (ÁÅ¥Áé €ÏýÊ
€¥Á Âé¦ €þà €§ÁãÏ „Ϟà ¥ÄÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ ÁžÂ)
€¥Áé þÍýÍìÏúà €¨ÂÏýà ¥Á Âý ©ÃþÁ™ÁÏ þÁþÁÅä ú¨
§ÉúÁ֏ÌýÃÛÏžÃ. €¥Áé Ë¡Áô ¥ÄžÁ „ÏžÁþà þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÆàþÊ
„ÏžÃ. þÂþÁä ©É®Ãò±Í¦ §ÉϙʮÁò©ÁôœÍÏžÃ. „¡Áõå Â§ÁÏ
œÃþÊ ªÁ§Ä§ÁÏ ‡ÏœÁ Â¨Ï …§Áō͏Á¨žÁÅ. …®Íò

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

‡©Á§ÃœÍþÍ €Áë¥Á¬ÁϣϟÁÏ ¡ÉýÅۍͩÁ™ÂþÍà €¥ÁéÁÅ
ŸË§ÁêÏ
ú¨™ÁÏ
¨ÊžÁÅ.
€¥Áé
þʬÃ
Á§ÃïœÁŧ¨©ÁôœÍϞʥÉ €þà þÁÅ ÌÏœÁÂ¨ÏÂ
€þÁÅ¥Á ÂþÁϏ „ÏžÃ. ¥Á  œÁ¨Äì Ì™ÁōÁŨ £ÏŸÁÏ
€¥ÁéþÁÅ ‚£çϞà ¡É™ÁÅœÁÅþÁäýÅìÏžÃ.
ƒ ¨ÍúÁþÁ¨œÍ þÊþÁÅ ¨Êúà £¦ÁýÁÅ ©ÁúÂÖþÁÅ. ÁÅ¥ÁéÏ
žÁÁÓ§Á œÂœÁ¦Áê þÁþÁÅä ¡Ã œÁƧÁÅå ¥ÉýÛ±Ì¨Ï ‚ύÂ
žÁÅþÁä¨ÊžÁþà ‚©Â®Á  ¡Áþà úÁÆ™Á¥ÁþÂä™ÁÅ. þÊþÁÅ ¬Á§ÊþÁþÃ
¨Í¡Á¨ÁÅ ©É®Ãò €¥ÁéÁÅ €žÊ ¥Á Âý úɱÂåþÁÅ.
€¥Áé þʬà úÁƬà "¬ÁœÂê ¥Ä þÂþÁä žÁÅþÁäÁÅÏ™Â
©ÁžÃ¨Ê¬ÃþÁ ±Ì¨Â¨Å €þÄä þÁÅ©Êí žÁÅþÂä¨Ã ÁþÂä." €þÃ
©ÁÏýÃÏýÍìÃ ©É®Ãò±Í¦ÏžÃ.
þÊþÁÅ ýÂëÁÛ§ÁÅ œÄ¬ÁÅàÏýÊ ©ÁÏýÃÏýÍìúà ÊÊ¬ÃÏžÃ. "¬ÁœÂê
©ÁÏý ‚ύ Â¨ÊžÁÅ. þÁÅ©Áôí ©É®ÁÅò þÊþÁÅ Â§ÊüÄ
œÄ¬ÁōÁÅþÃ
±Ì¨ÂþÍÃ
©Á³ÂàþÁÅ".
þÊþÁÅ
¬Á§ÊþÁþÃ
©É®Ãò±Í¦Á ÂþÁÅ.
±Ì¨ÂþÍà ©É®Ãò þÊþÁÅ ¡Áþà úÁƬÁōͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÂÛþÁÅ.
¥Á  ±Ì¨Ï ÌÏúÁÏ žÁƧÁϏ „ÏýÅÏžÃ. ±Ì¨Ï ŠÁ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

úéÁ§Á ¡ÉžÁ⠞ÏÁÅ™ÁÅ £Â©Ã, ¡ÁÁÑþÁ ŠÁ ¥ÉÂý§ÁÅ ¡ÁÏ¡Áô
¬ÉýÅÛ §ÁÆ¥ÁÅ, ©ÄýþÃäýà úÁÅýÆۧ ŠÁ úÃþÁä œÍý
„Ïý¦. úÁÅýÅÛ¡ÁÁѨ ‡©Á§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ.  ˆÂÏœÁÏ¨Í þÂ
¨ÍúÁþÁ¨Å €¥Áé ¥ÄžÁÁÅ ±Í¦Á ¦. þ €ÏÁÏ ¥Á®Äò
þÍÃѱͩÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨ÉýÃÛÏžÃ. "€¥Á Âé þÁÅ©Áôí þÁÅ
Â©Â¨Ã" €þÁōÁÅþÂäþÁÅ þÊþÁÅ Á¬ÃÂ.
±Â©ÁôÁÏý Á™ÃúÃÏžÍ ¨ÊžÍ €¥Áé ¤ÍüþÁÏ ¬ÁÏúÄ
¡ÁýÅۍÁÅþà ©Á¬ÁÆà ÁþáÃÏúÃÏžÃ. ƒ ˆÂÏœÁÏ¨Í €©ÁÂªÁÏ
žÌ§ÃÃœÊ ˆÏ úʦÁÁ¨¥É œÁ¨ÅúÁōÁÅþÊ ¬Á§ÃÃ þÁÅ …¡Ã§Ã
™Á¨ÊžÁÅ.ÂþÄ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÃ, ©Ã™Á þ ÁþÁä œÁ¨Ãì
€þÁä ©Ã«Á¦ÁÏ ÁŧÁÅà œÉúÁÅ֍ÁÅþà ¬ÃÁÅÓ¡Á™ÂÝþÁÅ. €¥Áé
Â§ÊüÄ œÄ¬ÁōÁÅþà œÍýÁžÃ¨ÍÃ ©É®Ãò þÁþÁÅä ÊÊ¬ÃÏžÃ.
¤ÍüþÁÏ €¦ÁêÁ €¥Áé þÂœÍ €ÏžÃ "¬ÁœÂê, þÄœÍ ŠÁ
¥ÁÅŽê¥ËþÁ ©Ã«Á¦ÁÏ ¥Á ÂýÂì™Â¨Ã ÁþÂä."
"ˆ¥Ãý¥Á Âé" €™ÃÂþÁÅ þÊþÁÅ.
€¥Áé ú¨ ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁÅœÍÏžÁþà þÁÅ œÁþÁ ¥ÁÅŽÏ
úÁƬÁÅàÏýÊþÊ œÉ¨Å³ÍàÏžÃ. „þÁäýÅìϞà €¥Áé €ÏžÃ "ÁþÂä
ýÂëÁÛ§÷ £¦Áý ©ÁžÃ¨Ê³Â©Áô. ‡©Á§ÁÆ œÄ¬ÁōÁűͧÁÅ ÁžÂ"

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

"¥Á§Ê¥Ä ÁϏ§ÁÅ ¡Á™ÁÁ¥Á Âé ¥ÁþÁ ýÂëÁÛ§÷ ‡©Á§ÁÆ
œÄ¬ÁōÁűͧÁÅ"
"ÁþÂä, ŠÁÑ ³Â§Ã úÁÅýÅÛ¡ÁÁѨ ‡©Á§ÁÅþÁä§Í úÁÆ™ÁÅ"
€¥Áé ÌÏœÁōÁ¨Í ˆžÍ œÉ¨Äþà ©ÃÏœÁ ŸÁíþà þÁþÁÅä
úÁÅýÅÛ¡ÁÁѨ úÁƬʨ úʬÃÏžÃ. ‡©Áí§ÁÆ ¨Ê§ÁÅ. €žÊ
úɱÂåþÁÅ.
"þÁ¥ÁéÁ¥ÊþÂ?" €™ÃÃϞà €¥Áé œÁþÁ Á®ÉòœÃà. þÊþÁÅ œÁ¨
…±ÂþÁÅ.
¥Á®Äò €¥Êé €ÏžÃ "þÁþÁÅä ¥ÁþÁ ¡ÁÏ¡Áô ¬ÉýÅÛ ÁžÃÃ
œÄ¬ÁōɮÁÅò" €þÃ.
þÊþÁÅ ¨Êúà ¡ÁÏ¡Áô ¬ÉýÅÛ ÁžÃ ©Ë¡Áô þÁ™ÃúÂþÁÅ. €¥Áé þÂ
©ÉþÁÅÂ¨Ê ©ÁúÃÖÏžÃ. þÊþÁÅ œÍý¨ÍÃ ©É®ÁòÂþÊ , ¥Ê¥ÁÅ
‡©Áí§ÃÃ ÁþÁ£™Á¥ÁÅ €þÁä ŸË§ÁêÏœÍ Â£Í¨Å, €¥Áé úʦ
¡ÁýÅۍÁÅþà €¥ÁéþÁÅ þʬà ¨ÂÁÅÑþà þÁ™ÁÅÏ úÁÅýÆÛ
úɦê©Ê³ÂþÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

"ÁþÂä ‚ÁÑ™Á ‡©Á§ÃÄ ÁþÁ£™Á¥ÁÅ ÁžÂ" €™ÃÃϞà €¥Áé
ÁŬÁÁŬÁÂ.
þÊþÁÅ ¡ÁÏ¡Áô¬ÉýÅÛ ÁžÃ¨ÍÃ ©É®Ãò €¥Áé ©Ë¡Áô œÃ§ÃÃ
úɱÂåþÁÅ "€¥Á Âé ‚ÁÑ™Á ‡©Áí§ÃÄ ÁþÁ£™Á¥ÁÅ" €þÃ.
€¥Áé ú¨ „œÂðÿÁϏ „ÏžÃ.
þÊþÁÅ €¥Áé Ê¬Ã úÁƬà €þÂäþÁÅ "€¥Á Âé þÁÅ©Áôí ú¨Â
€ÏžÁϏ „Ïý©Áô" €þÃ.  ¥Á Âý¨œÍ €¥ÁéþÁÅ þʬÃ
œÃ¡ÁôåÁÅþà €¥Áé þÁÅžÁÅýà ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. €¥Áé
¥ÁÅŽÏ ŠÁѳ§à ¬ÃÁÅÓœÍ ‡§Á룙ñͦϞÃ.
"þÁÅ©Áôí Áƙ ú¨ €ÏžÁϏ „Ïý©Áô ÁþÂä" €ÏžÃ
¬ÃÁÅӏÂ.
€¥Áé ŠÏýÃþÁÅϙà ©Á¬ÁÅàþÁä ¥ÉœÁàýìÁ£Åç ©Â¬ÁþÁ, €¥Áé
ŠÏýéʙà þÁþÁÅä ¥ÁœÉ
à ÃÑÏú¦. €¥Áé ©Â¬ÁþÁþÁÅ
ÁÅϙɨþÃÏ™ÁŏÂ
¡Ä¨Å¬ÁÆà
£¨ÏÂ
€¥ÁéþÁÅ
ÿÁœÁÅàÁÅþÂäþÁÅ.
Ž§Áų§Ã
þÊþèÂ
€¥ÁéþÃ
ÿÁœÁÅàÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ þÊþÁÅ ¡ÁþÉäϙʮÁò ¡Ã¨Âì™ÃþÃ. €¡Áôå™ÁÅ
þÁÅ ˆ¥Ä œÉ¨Ä©Áô. Âþà ‚¡Áôå™ÁÅ þÁÅ €¥Áé §Ì¥ÁÅé¨Å,
úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨Å ÁýÃÛ¡Á™Ã ÁÅúÁÅ֍ͩÁýÏ œÉ¨Å¬ÁÆàþÊ „ÏžÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

"€¥Á Âé" þÊþÁÅ ŠÁÑ ³Â§Ã ¡Á§Á©ÁªÁϏ ¥ÁƨÏÂþÁÅ.
"þÁÅ©Áôí ‚ÏÁ ŠÏý§ÃÂ £ÂŸÁ¡Á™Â¨ÃðþÁ €©Á¬Á§ÁÏ ¨ÊžÁÅ
€¥Á Âé" €þÁäþÁÅ þÊþÁÅ ¥ÁœÁÅàÂ. "‚ύÁ þčÁÅ þÊþÁÅ
„þÂäþÁÅ."
"ÁþÂä... þÁÅ œÉ¨Å¬Áŧ þͬÁÏ þÁÅ©Áôí ˆ¥ËþÂ
úɳÂà©ÁþÃ" €¥Áé þ úÊœÁŨÍì Á§ÃÃ±Í¦ÏžÃ.
€¥Áé ¡ÉžÂ¨Å ©Ê™ÃÂ œÁ™ÃÂ þ £ÅÁÓ ¥ÄžÁ þÁōÁÅþÂä¦.
þÊþÁÅ œÁ¨œÃ¡Êå¬Á§ÃÃ €þÁō͍ÁÅϙ ¥Á  ¡ÉžÂ¨Å
œÁÁŨōÁÅþÂä¦. œÁýÅۍͨÊþà œÄ©Áë¥ËþÁ Í§ÃÁ þÁþÁÅä
…¡Ê¬ÃÏžÃ. þ ¡ÉžÂ¨œÍ €¥Áé ¡ÉžÂ¨Å þÁ¨Ã¡Ê¬Ã,
œÁ¥ÁÁϏ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁōÁÅþÂäþÁÅ. þ þ¨ōÁ €¥Áé
¡ÉžÂ¨¡ËþÁ ¡Á§ÁŏÁŨšÉýÃÛÏžÃ. ŠÁÑ ¯Á›Ï €¥Áé
©ÉþÁÁÅÑ œÁÃÓÏžÃ. ¥Á§ÁůÁ›Ï¨Í þÁþÁÅä ¥Á§ÃÏœÁ £¨ÏÂ
úÁÅýÅۍÁÅþà œÁþÁ þ¨ōÁþÁÅ þ þÍýÍìÃ üÌþáà œÁþÁ
¡ÉžÂ¨œÍ þ ¡ÉžÂ¨þà ¥ÁƬʬÃÏžÃ.
‚ύ „ÏžÃ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

þÂþÁä žÁÅþÁäþà ±Ì¨Ï §ÉÏ™Á©Á ¤ÂÁÏ
by rookyhacker2000@yahoo.co.in
¥Á  úÊœÁŨŠ§ÉÏ™ÁÆ ŠÁ®Áòþ̍Á®Áòþà £¨ÏÂ
€¨ÅìÁűͦ žÁÁÓ§ÁÂ þ̍ÊѦÁ³ÂÂ¦. €¥Áé þ¨ōÁ þÂ
þÍýÍìÃ žÁƬÁōÁűͦ þ þ¨ōÁþà §Â±Â™Á³ÂÃÏžÃ.
€¥Áé úʜÏͮÁÅò þ ©Ä¡Áô¥ÄžÁ žÃÁ£™Ã±Í¦Á ¦. …¡Ã§Ã
¡Ä¨Å֍ͩÁ™ÁύͬÁÏ ¥Á  ¥ÁŎ¨ŠÌžÃâ¬Ê¡Áô žÁƧÁÏ
ü§ÃÂ¦. "€¥Á Âé" ¡Á§Á©ÁªÁϏ ¥ÁƨÏÂþÁÅ þÊþÁÅ.
ƒ¨Í¡Áô €¥Áé úɦê þ ¨ÅϏÄþà ¡ÁÁэÁÅ œÁ¡ÃåÏúà þÂ
þÏÙÃþÁ ¥ÁÁœÁþÂþÃä ÁÅ¡ÃåýœÍ £ÃÃÏúà ¡ÁýÅۍÁÅÏžÃ.
þÊþÁÅ Á¨ÊÁ ©ÁϏà œÁþÁ ©Ê™Ã þÍýÃþà þ þÍýÃœÍ
¥ÁƬʳÂþÁÅ. "¥÷éé" €þà ¥ÁƨÏÃϞà €¥Áé.
þ ÁÅ쪃 ‡ÏœÁ £¨ÏÂ ÌýÅۍÁÅÏýÍÏžÁÏýÊ, úœĨÍÏúÃ
£¦ÁýÁÅ ©ÁúÊ֬ʨ „ÏžÃ. Í§ÃÁþÁÅ Á«ÁÛÏ ¥ÄžÁ €žÁÅ¡Áô
úʬÁōÁÅÏýÆ €¥ÁéþÁÅ þʨ¥ÄžÁ ¡Á™ÁōͣÉýÃÛ œÁþÁ
ŠÏýåĞÁ úħÁ ©Á¨ÃúʳÂþÁÅ. üÉý÷ ¡ËþÁÅϙà €¥Áé ‡™Á¥Á
§Ì¥ÁÅé ¡ÁýÅۍÁÅþà ¡Ã¬ÃÂþÁÅ. þÉ¥ÁéžÃÂ üÉý÷ ÿÁōÁÅѨÅ
œÄ¦Á³ÂÂþÁÅ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¥Áé
üÉý÷
ÿÁōÁÅѨÅ
…™ÁžÄ¬Ã
§Ì¥ÁÅé¨Å
þÃ¥Á§Á³ÂÂþÁÅ. úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ¨Ãä ¡ÁýÅۍÁÅþà Ã¨ÂìþÁÅ. €©Ã
§Â®Áò¥Á žçà ÁýÃÛ¡Á™Ã±Í¦Á ¦. ‡ÏœÁ €ÏžÁϏ „þÂä¦ÉÂ
úÉ¡Áå¨ÊþÁÅ. £Ì™ÁÅÝþÁÅϙà úħÁ ÁÅúÃÖ®ÁÅò œÁ¡ÃåÏúà úħÁ
ÃÏžÁÁÅ ü§Ã±ÂþÁÅ. €¥Áé œÁþÁ ©Á¦Á¬Áũ®Áò¨Í ¥Á ÂœÁë¥Ê
ÂžÁÅ, ¡Á™ÁÅúÁšè쨍ÁþÂä Áƙ €ÏžÁϏ „ÏžÃ. €¥Áé
ªÁ§Ä§Áύʬà €¨Â úÁƬÁÅàϙñͦÁ ÂþÁÅ.
€¥Áé Áƙ þʬÃ, þ ¨ÅϏĨÍÏúà ±Í™ÁÅúÁōÁÅþÃ
©Á¬ÁÅàþÁä þ €ÏÁÏ Ê¬Ã úÁƬÁÅàϙñͦϞÃ. þÊþÁÅ €¥Áé
¥É™Á ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÃÛ œÁþÁ ¥É™Á ©ÁÏ¡Áô ¨Í þ ¥ÁÅŽÏ
žÂúÁōÁÅþÂäþÁÅ. ÌÏúÁÏ ÃÏžÁÁÅ ü§à €¥Áé §Ì¥ÁÅé¨
žÁÁÓ§ÁÁÅ ©ÁúÂÖþÁÅ. €¥Áé ‡™Á¥Á §Ì¥ÁÅé úÁþÁÅ¥ÉÅþÁ ¥ÄžÁ
ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÃ, žÂþÃþà účÁ³ÂÂþÁÅ.¥ÁÅÏžÁŏÂ
þ¨ōÁœÍ §Ì¥ÁÅé úÁÅýÆÛ úÁÂë¨Å Ä¬Ã ©ÊÁϏ §Ì¥ÁÅéþÃ
þ¨ōÁœÍ ™ÃÏúÁ³ÂÂþÁÅ. Ářà §Ì¥ÁÅéÁÆ €¨ÂÊ
úʳÂþÁÅ.
‡™Á¥Á §Ì¥ÁÅéþà úÊœÍà ¬Á©Á§ÁžÄ¬ÁÆàþÊ Ářà §Ì¥ÁÅéþÃ
þ¨ōÁœÍ úÁ¡Áå§ÃÏúÁ³ÂÂþÁÅ. þ þ¨ōÁ ©ÊÁÏ
ÿÉúÊ֍̞Äâ €¥Áé …¡Ã§Ã ©ÊÁÏ Áƙ ÿÉúÁÅÖ €©Á³ÂÃÏžÃ.
þÊþÁÅ œÁ¨ÉœÃà €¥Áé Ê¬Ã úÁƳÂþÁÅ. €¥Áé Á®ÁÅò

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥ÁƬÁōÁÅþà œÁ¨þÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ©Â¨ÃÖ „ÏžÃ. þÊþÁÅ Á™ÁÏ
úÁƬà €¥Áé þÁþÁÅä œÁþÁ ©Ë¡Áô ¨ÂÁÅÑþà Á¨ÃÂ þÂ
¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ.
€¥Áé ¥ÉœÁàþà úɦê þ €ÏÁÏ úÁÅýÆÛ ©Ê™ÃÂ
£ÃÁŬÁōÁÅþʬÁ§ÃÃ þÁÅ ŠÏýÍì Á§ÉÏý÷ ´Â÷ ÌýÃÛþÁýÅì
€þáÃÏúÃÏžÃ.
"€¥Áé £Â£Í¦÷!" €¥Áé ¥ÁƨÏÃÏžÃ. "‚ÏœÁ ¡ÉžÁâžÂ"
þ þÁÏžÂþÍà €©ÁŸÁŨŠ¨Ê©Áô. þÁþÁÅä ÁþÁä œÁ¨Ãì
¬Áí¦ÁϏ þ ¥ÁÁœÁþÂþÃä ¥ÉúÁÅ֍ÁÅÏýÍÏžÃ. þÊþÍÁ
Á¨ÊÁ±Í¦Á ÂþÁÅ. €¥Áé ¨ÏÂ £ÌÏžÁÅ …™ÁžÄ¬Ã œÁþÁ
±Â©Á™ÂþÁÅ ÃÏžÁÁÅ ü§Ã±ÂþÁÅ. €¥Áé þÁþÁÅä …§Ã¬ÁÆà
…§Ã¬ÁÆà œÁþÁ œÌ™Á¨Å ©Ã™ÁžÄ¬ÃÏžÃ. þ üþÁé³ÂáþÁÏ þÁÅ
ÁþáÃÏúʬÁ§ÃÃ þÁÅ ¥Á§Í³Â§Ã Á§ÉÏý÷ ´Â÷ ÌýÃÛÏžÃ.
€¥Áé œÁþÁ¨ÍÃ þÂþÁÅ öÁíþóÍàÏžÃ.  ¨ÍúÁþÊ þÁþÁÅä
¡ÃúÃÖ ©Â™Ãþà úʬÃÏžÃ.
€¥Áé ¦ÉÂþÃþà úÁÆ™Á™ÂþÍà €ÏœÁÁþÂä ¥ÁÏúà ±ÌüëÁþ÷
žÌ§ÁÁžÁÅ. €¥Áé ¦ÉÂþà úÁÅýÆÛ úÃþÁä úÃþÁä ©ÉÏýÅëÁ¨Å
„þÂä¦. þÊþÁÅ €¥ÁéÁÅ žÁÁÓ§ÁÂ ü§ÃÂþÁÅ. þÂþÁä

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

§Á³Â¨œÍ œÁ™Ã¬Ã þÁþÁÅä ¡ÁôýÃÛÏúÃþÁ  ¤ÂÁÏ ‚¡Áôå™ÁÅ þÂ
§Á³Â¨Í¬ÁÏ œÁ¡ÃÏúñ͜ÍÏžÃ.‚¡Áôå™ÁžÃ þžÃ. þÂþÁä ‡¨Â
€¦œÊ žÂþÃþà €þÁŤÁ©ÃÏúÂ™Í þÊþÁÅ Áƙ €¨ÂÊ žÂþÃþÃ
€þÁŤÁ©ÃÏúÁ£ÍœÁÅþÂäþÁÅ. þ ŠÏýÍò ¡ÁëœÄ €›Å©Áõ
Í§ÃÁœÍ §ÁÃ¨Ã±Í³ÂÃÏžÃ.
 ©Ê™Ã œÁÂÓ¨ÏýÊ ŠÁýÊ ¥Á §ÁÓÏ. €¥Áé þ ¥É™Á úÁÅýÆÛ
úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÁþÁÅä žÁÁÓ§ÁÁÅ ±ÌžÁÅ¡ÁôÁÅÏžÃ. þÊþÁÅ þÂ
€ÏÂþÃä ŠÁÑ œÍ¡ÁôœÍ €¥Áé ¨Í¡Á¨ÁÅ œÍ¬Ê³ÂþÁÅ. €¥Áé
¡Á§Á©ÁªÁϏ ¥ÁƨÏÃÏžÃ.
"ÁþÂä ¥Ä þÂþÁäþà ¥Á§Ãֱ̦ÊýÅÛ úɦê" €ÏžÃ úÃþÁäÂ
Ì›ÅÁÅœÁÆ, "‚ύɡÁôå™ÁÆ þÁÅ ¦ÁþÁ ÁŧÁÅà
§ÂÁÆ™ÁžÁÅ"
€¥Áé €þÁä ¥Á Âý¨Å þÁþÁÅä ¥Á§ÃÏœÁ ¡ÃúÃ֩™Ãþà úʳ¦.
€¥Áé þÁþÁÅä þÂþÁä ³ÂáþÁÏ¨Í Í§ÁōÁÅÏýÍÏžÃ. þ¨Í
‚ÏœÁÁÅ ¥ÁÅÏžÉþÁä™ÁÆ ‡§ÁŏÁþà Í§ÃÁ, ÂϯÁ, ªÁÃà
‡Á¬Ã¡Á™Âݦ.
þÊþÁÅ
¡ÃúÃÖ¡ÁýÃÛþÁ©Â™Ã¨ÂÁ
€¥ÁéþÁÅ
©Ê¦Áþ§ÁϤÃÏúÂþÁÅ. þÃþÁä, §Ê¡Áô €þÁä ¨ÍúÁþÁ ¨ÊÁÅÏ™Â
ƒ ¯Á›Ï œÁ¡Áå ‚ÏÁ üÄ©ÃœÁÏ ¨ÊžÁÅ €þÁäýÅìÂ €¥ÁéþÁÅ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€þÁŤÁ©ÃÏúÁ³ÂÂþÁÅ. €¥ÁéþÁÅ ¬ÁÅŽ¡ÉýۍÁ±ÍœÊ ‚ύÁ ƒ
£œÁōÁÅ €þÁ©Á¬Á§ÁÏ €þáÃÏúʬÃÏžÃ.
þ ÃÏžÁ ¡Á§ÁÅúÁōÁÅþà „þÁä €¥Áé ªÁ§Ä§ÂþÃä œÁ™Ã¥Á ÂþÁÅ
þÊþÁÅ. þ ±ÍýìÁÅ €þÁŏÁśϏ ¥ÁÅÏžÁōÁÆ ©ÉþÁÁÆÑ
…ÁÅœÁÅþÁä €¥Áé §Ì¥ÁÅé¨Å €§ÃúÊœÁŨœÍ Á¡Êå³ÂþÁÅ.
©Âýà ¥ÄžÁ þ úÊœÁŨŠþÃÏúÁōÁÅþà þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅþà ¡ËÄ
ÃÏžÁÁÆ ÁžÁ¡Á³ÂÂþÁÅ. þÊþÁÅ €¥Áé ¦ÉÂþà ¥ÄžÁ
þçÂâ¯Ã›êϏ žÂ™Ã úʬÁÅàÏ™ÁÂþÊ €¥Áé Â®ÁÅò þ þÁ™ÁÅÏ
úÁÅýÆÛ ¡ÉþÁ©Ê¬ÁōÁÅþÂä¦. þ þÁ™ÁÅÏ ÃÏžÁÄ ¥ÄžÁÄ
ÁžÃ¨Ã þ €ÏÂþÃä €¥Áé ¨ÍœÁŨÍìÃ þÉý۳ÃÏžÃ.
€¥Áé
œÁþÁ
Â®ÁòœÍ
þÁþÁÅä
‚ύÂ
žÁÁÓ§ÁÁÅ
¨ÂÍѳÃÏžÃ. žÂÏœÍ þ ±ÍýÅì ‚ÏÂ ‚ύ £¨ÏÂ
¡Á™Á³ÂÂ¦.
þÂ
€ÏÁÏ
€¥Áé
¦ÉÂþèÍ
ÁžÁŨŜÁÅþÁä¡ÁåýÃÄ , €¥Áé þÍýÍìÏúà ¥ÁƨÅÓ¨Å
©ÃþÁ©Á¬ÁÅàþÁä¡ÁåýÍÄ
þÁÅ
ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁäžÃ
‚ύÂ
þÁ¥ÁéªÁÁêÏ Â©Á™ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÊþÁÅ þ ÁþÁä œÁ¨ÃìœÍ
§Á¥Ã¬ÁÅàþÂäþÁÅ. ©ÃúÃœÁëÏ ˆ¥Ãýà €ÏýÊ €¥Áé ‚¨ÂÏýÃ
¨ÍúÁþÁ¨Íì „þÁäýÅÛ €þáÃÏúÁÁ±Í©Á™ÁÏ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

€¥Áé ü§ÁŏÁÅœÁÅþÁäžÁϜ ¡Áõ§ÃàÂ ‡Ïü¦÷ úʳÍàÏžÃ.
þÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ¨Í „þÁä ¤Â©ÁþÁ Á¨ÃÃÏžÃ. þ ÁþÁäœÁ¨ÃìþÃ
þÁÁäϏ úÁƬÃ, œÂÃ, œÁþÁ ªÁ§Ä§ÁÏœÍ üœÁÁýۏÁ¨ÃÊ
€žÁÇ«ÁÛÏ ‚ύɍÁÑ™Á žÌ§ÁōÁÅœÁÅÏžÃ. €¥Áé þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ
Í®ÁòœÍ ÁÅúÃÖ þÁþÁÅä ‚ÏÂ £¨ÏÂ žÂÁÓ§ÁÁÅ
¨ÂÍѳÃÏžÃ.
"ÁþÂä ÁýÃۏÂ, ‚ύ ÁýÃۏÂ..." €þà ¡Á¨©Á§ÃÏúÁ³ÂÃÏžÃ.
þ þÁ™ÁÅÏ ÃÏžÁÁÅ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Âì €¥Áé œÁþÁ þÁ™ÁÅÏ
¡ËÃ ÁžÁ¡Á³ÂÃÏžÃ. žÂÏœÍ þ €ÏÁÏ €¥Áé ¦ÉÂþè͡Á¨
©Á§ÁÁÅ žÃÁ£™Á³ÂÃÏžÃ. ¥Á  ªÁÇϏ§ÁÏ œÂ¨ÅÁÅ
ªÁ£Ââ¨Å ÁžÃ þÃϙ þÃϙñͳ¦. ¥Á  ªÁ§Ä§Â¨ ÁŤÄ
ÁÅ¤Ä ¥Áþà ÁÅžÁÅâÁÅþÁä úÁ¡Áôå®ÁÅò £¦Áýà ¡Ë§ÁÂ¨Ã
…®ÁÁþÂä ÁýÃۏ ©ÃþÁ£™Á³ÂÂ¦. §ÉÏ™ÁÅ üÏœÁÅ©Áô¨
¥Á žçÏÂ
¥Ê¥ÁÅ
ŠÁ®ÁòþÁÅ
ŠÁ®ÁòÏ
€þÁŤÁ©ÃÏúÁ³ÂÂ¥ÁÅ.
‚žÁâ§ÁÏ ˆ¥Á ÂœÁÏ ÁþÍÁ§ÁÏ ¨ÊÁÅϙ €©ÁœÁ¨Ã©Â®Áò
ªÁ§Ä§ÂþÃä ¬ÁÏ¡Áõ§ÁßϏ €þÁŤÁ©ÃÏúÁ³ÂÂ¥ÁÅ. ¥Á Â
¥ÁŸÁêþÁ Â¥ÁÏ œÁ¡Áå ‚ÏÊ¥Ä ¨ÊžÁÅ. þÁÅ €¦±Í©ÁúÃÖÏžÃ.

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

¥ÉÅžÁýà ÌžÃâ úÁōÁÑ¨Æ þ €ÏÁϨÍÏúà £¦ÁýÁÅ ©ÁúÃÖ
€¥Áé ¦ÉÂþè͍à ü§¦.
"€¥Á Âé" ¥ÁƨÏÂþÁÅ þÊþÁÅ..
"ÁþÂä žÂ... Â§ÉÖ¦ê
ÁŬÁÁŬÁ¨Â™ÃϞà €¥Áé.

¡Á§ÊìžÁÅ"

€þÃ

þÂ

úɩèÍ

þÊþÁÅ ‚Á ¬ÁÏžÊÿÃÏúÁ¨ÊžÁÅ. þ €ÏÁÏ ¬ÊíúÁ׏ œÁþÁ
§Á³Â¨Ãä úÃ¥ÃéÏžÃ. €¥Áé œÁþÁ ¦ÉÂþà ÁÏ™Á§Â¨œÍ þÂ
€ÏÂþÃä Š™Ã¬Ã ¡ÁýÅۍÁÅþà þ ¨ÍÏúà þ ¥ÁÁœÁþÁ¡Áô
§Á³Â¨þà œÁþÁ¨Í Á¨Ã¡Ê¬ÁōͳÃÏžÃ. ¬Á§ÃÂÓ €¡Áôå™Ê
€¥ÁéÁÅ Áƙ €¦±Í¦ÏžÃ. œÁþÁ ¦ÉÂþà ¨ÍÏúà ÁÆ™Â
§Á³Â¨Æ§Ã ¥Á¥Áé¨ÃäžÁâ§ÃþÄ œÁ™Ã¡Ê¦Á³ÂÂ¦.
€¥Áé þÁþÁÅä ÂšÁϏ ÿÁœÁÅàÁÅÏžÃ. "ÁþÂä €¥ÁéÃ
þÁÅ©ÁíÏýÊ ±Âë›Ï §Â..." €ÏýÆ þ ¡ÉžÂ¨ ¥ÄžÁ £¨ÏÂ
¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ.
þÊþÁÅ €¨¬ÁýÂ
©Â¨Ã±Í¦Á ÂþÁÅ.

€¥Áé

§Ì¥ÁÅé¨

¥ÄžÁ

œÁ¨¡ÉýÃÛ

kama_sastry_2004@yahoo.co.uk
http://in.groups.yahoo.com/group/hot-indian-telugu-stories-03/

"ÁþÂä...
‚ÏœÁ
€žÁÅèœÁϏÂ
þɡÁôå™ÁÅ
€þáÃÏúÁ¨ÊžÁŧÂ..." þÁÅ þ úÉ©Áô¨Ãä þÁ¥Áé£ÅžÃã
Â¨ÊžÁÅ. ¥Á®Äò ¬Áí§ÁÓϨ͍à ©É®Ãò±Í¦þÁ €þÁŤÁÆœÃ
Á¨ÃÃÏžÃ.
"€¥Á Âé ‰ ¨©÷ ¦ÁÆ.." €þà úɱÂåþÁÅ.€¥Áé þÁ©ÃíÏžÃ.
‚žÁâ§ÁÏ ú¨ ¬Ê¡Áô þêÁî£âϏ „ϙñͦÁ Â¥ÁÅ.
"‚¡Áôå™ÊÏ úÊžÂâ¥Á¥Á Âé?" €™ÃÂþÁÅ þÊþÁÅ.
"€žÃ ¥ÁþÁÏ ¥Á§Í³Â§Ã úʬÁōÁÅþÂäÁ ¨ÍúÃÏúÁúÁÅÖ" €¥Áé
ÁÅ©ÁôÁÅ©Á¨Â™ÃÏžÃ. €¥Áé ¦ÉÂþÃ¨Í ¥ÁÅþÏà „þÁä þÂ
¥ÁÁœÁþÁÏ ¥Á®Äò ÁýÃÛ¡Á™ÃÏžÃ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful