Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LỜI NÓI ĐẦU Thanh toán quốc tế là một môn học kỹ thuật nghiệp vụ trong hệ thống các môn nghiệp vụ ngoại thương. Cùng với các môn nghiệp vụ ngoại thương, vận tải, giao nhận, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế trang bị những kiến thức và kỹ năng nhằm hoàn chỉnh lý thuyết và kỹ thuật thực hành trọn vẹn một giao dịch xuất nhập khẩu. Giáo trình này được sử dụng phục vụ cho sinh viên và những người nghiên cứu về kỹ thuật kinh doanh quốc tế và các ngành có liên quan như quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, tín dụng, ngân hàng… Giáo trình được biên soạn cập nhật những vấn đề về lý thuyết và thực tiễn về nghiệp vụ thanh toán quốc tế phân bổ trong 4 chương: Chương 1: Tỷ giá và các giao dịch hối đoái Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế thông dụng Chương 4: Hoạt động tài trợ ngoại thương của các ngân hàng thương mại Mặc dù đã cố gắng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người đọc, nhưng thanh toán quốc tế là một lĩnh vực rất phong phú và phức tạp nên không tránh khỏi những khiếm khuyết. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý đồng nghiệp và bạn đọc. Nhóm tác giả Ths. HỒ THỊ THU ÁNH Ths. NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CHƯƠNG 1 Tỷ GIÁ VÀ CÁC GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI Thanh toán quốc tế là hoạt động chi trả tiền phát sinh bởi các giao dịch kinh tế như thương mại, đầu tư, tín dụng… và các giao dịch khác giữa các chủ thể ở các nước khác nhau. Do phần lớn các quốc gia trên thế giới đều có đồng tiền riêng của mình nên trong thanh toán quốc tế, các chủ thể tham gia thường phải thực hiện giao dịch hối đoái trên cơ sở tỷ giá giữa các đồng tiền. 1.1. NGOẠI HỐI VÀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI 1.1.1. Khái niệm ngoại hối Ngoại hối là những công cụ được sử dụng trong thanh toán quốc tế bao gồm ngoại tệ tiền mặt và các công cụ có giá trị khác như tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ, các phương tiện thanh toán và các loại giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng và các loại kim đá quý khác…Ngoại hối là đối tượng được các quốc gia quản lý và quy định cụ thể trong luật quản lý ngoại hối, có thể được giải thích không giống nhau giữa các nước. Ở Việt Nam, văn bản pháp lý cao nhất về ngoại hối là Pháp lệnh ngoại hối đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 13/12/2005. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành vào ngày 01/06/2006. 1.1.2. Quản lý ngoại hối Tại các nước thực hiện quản lý ngoại hối, mọi hoạt động ngoại hối của các tổ chức và cá nhân phải tuân theo quy định của pháp luật. Ngoại hối chỉ được lưu hành qua hệ thống ngân hàng, tổ chức và cá nhân được phép hoạt động ngoại hối. 1.1.2.1. Khái niệm về quản lý ngoại hối Quản lý ngoại hối là hoạt động của Nhà nước thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ quản lý và điều chỉnh hoạt động ngoại hối của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý ngoại hối. * Hoạt động ngoại hối Theo Pháp lệnh Ngoại hối Việt Nam, hoạt động ngoại hối là những hoạt động sau: - Thu chi ngoại hối giữa người cư trú với người không cư trú trong các giao dịch vãng lai - Thu chi ngoại hối giữa người cư trú với người không cư trú trong giao dịch vốn - Sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam;

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

- Hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối; - Xuất khẩu, nhập khẩu vàng; * Đối tượng quản lý ngoại hối Đối tượng quản lý ngọai hối ở các quốc gia là người cư trú, người không cư trú của quốc gia. Khái niệm người cư trú và người không cư trú luôn bao gồm cả tổ chức và cá nhân. - Người cư trú – Resident của một quốc gia là tổ chức và cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc làm việc lâu dài trên lãnh thổ quốc gia đó, thu nhập của họ được tính vào thu nhập quốc dân của quốc gia đó. - Người không cư trú – Non Resident là các đối tượng khác không phải là người cư trú. 1.1.2.2. Mục đích của quản lý ngoại hối Quản lý ngoại hối ở các quốc gia đều được thực hiện nhằm các mục đích sau đây: - Thứ nhất: tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động ngoại hối, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế; - Thứ hai: thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo sự độc lập về tiền tệ và từng bước nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền quốc gia; - Thứ ba: thực hiện các cam kết của quốc gia trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ngoại hối và hoàn thiện hệ thống quản lý ngoại hối của quốc gia đó. 1.2. Tỷ GIÁ HốI ĐOÁI (EXCHANGE RATE) 1.2.1. Khái niệm và cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái 1.2.1.1. Khái niệm về tỷ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ trao đổi đồng tiền này với một đồng tiền khác hay là giá cả của một đồng tiền được biểu thị bằng một đồng tiền khác. Ví dụ: 1USD = 115 JPY Ở Việt Nam: tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là giá của một đơn vị tiền tệ nước ngoài tính bằng đồng Việt Nam (Pháp lệnh ngoại hối 2005). Ví dụ: 1 USD = 16.100VND 1 EUR = 22. 860VND 1.2.1.2. Cơ sở hình thành tỷ giá

3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Trong hệ thống tỷ giá hiện đại, cơ sở ban đầu hình thành tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền là so sánh sức mua của các đồng tiền đó, còn gọi là ngang giá sức mua (Purchasing Power Parity- 3P). Điểm xuất phát để hiểu khái niệm ngang giá sức mua là một quan điểm đơn giản được gọi là quy luật một giá (Law of one price). Theo quy luật này, trong điều kiện mậu dịch tự do và không tính chi phí vận tải cũng như các chi phí khác, nếu hai nước cùng sản xuất một lọai hàng hóa như nhau, giá của các hàng hoá đó sẽ như nhau nếu tính bằng cùng một loại tiền. Ví dụ: một chiếc máy tính của Mỹ có giá 500 USD Một chiếc máy tính tương tự của Việt nam có giá 8.000.000 VND thì 1 chiếc máy tính = 500 USD = 8.000.000 VND, tức là ngang giá sức mua của USD và VND đối với mặt hàng máy tính là 1 USD = 16.000 VND. Áp dụng quy luật một giá vào mức giá cả của nhiều loại hàng hoá và dịch vụ tại hai nước, chúng ta có khái niệm ngang giá sức mua và Lý thuyết ngang giá sức mua (The Theory of Purchasing Power Parity – Lý thuyết PPP). Lý thuyết ngang giá sức mua cho rằng tỷ giá giữa bất kỳ hai đồng tiền nào cũng đều được xác định trên cơ sở ngang giá sức mua tức là so sánh mức giá cả của các hàng hóa và dịch vụ như nhau tại cả hai nước, và tỷ giá này sẽ thay đổi khi có sự thay đổi trong mức giá cả tại hai nước đó. Ý tưởng chủ yếu của lý thuyết ngang giá sức mua đã được đưa ra trong một số tác phẩm của các nhà kinh tế học người Anh thế kỷ 19, trong đó có David Ricardo. Sau đó, vào đầu thế kỷ 20 nhà kinh tế học người Thụy điển Gustav Cassel đã phát triển và phổ biến “ngang giá sức mua” trở thành trung tâm của một lý thuyết về tỷ giá hối đoái. Trên lý thuyết, khi so sánh mức giá cả của hai nước với nhau, người ta phải xác định giá của các hàng hoá và dịch vụ giống y như nhau song trên thực tế điều đó là không hiện thực. Vì vậy, trong thực tế, khi xác định mức giá để so sánh, người ta thường chọn một tập hợp hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu gọi là một rổ hàng hoá và dịch vụ (basket of goods and services). Nếu giá của rổ này tính bằng USD ở Mỹ là 1.000, ở Anh là 500 GBP, ở Nhật là 115.000 JPY và ở Việt Nam là 16.000.000 VND, người ta có thể dự đoán 1 USD = 0,5 GBP = 115 JPY = 16.000 VND Nếu gọi giá của rổ hàng hóa và dịch vụ ở nước A là Pa; giá của rổ hàng hóa và dịch vụ ở nước B là Pb, ngang giá sức mua của đồng tiền A so với đồng tiền B là 3P a/b, ta có:
Pb 3P a/b = Pa

1.2.2. Phương pháp yết tỷ giá 1.2.2.1. Cách yết tỷ giá
4

cà phê.foxitsoftware.2 Yết giá trực tiếp (Certain/Direct Quotation) Là phương pháp yết giá của một hay một số đơn vị ngoại tệ (100. Tỷ giá mua được viết trước và thường nhỏ hơn tỷ giá bán.950 137 Ty giá bán 15. đồng tiền yết giá là ngoại tệ đóng vai trò hàng hóa.2. 1.970 140 USD/VND = 15.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. hay 1000 đơn vị. Ngoại tệ = x nội tệ Ví dụ: ở Việt Nam thường yết Ngoại tệ USD JPY Hoặc viết gọn lại: Tỷ giá mua 15. Xuất phát từ khái niệm “ngoại tệ là một loại hàng hóa đặc biệt” trong quan hệ với nội tệ. trong đó một đồng tiền đóng vai trò là đồng tiền yết giá (Quoted/Valued Currency).950/15. theo tập quán quốc tế. Với các tỷ giá có phần lẻ thập phân. người ta thường yết tối đa bốn chữ số sau dấu phẩy thập phân.7380/90 Khi viết gọn tỷ giá. Để thống nhất các ký hiệu tiền tệ trên phạm vi toàn cầu. đồng tiền định giá biểu thị một số bất kỳ. trong đó hai chữ số đầu tiên đọc là số (figures). chữ số thứ ba và bốn đọc là điểm (points).970 5 . đồng tiền định giá là nội tệ đóng vai trò tiền tệ (do đó còn gọi là yết theo giá cả: price quotation). Khác với yết giá hàng hóa thông thường. Đồng tiền yết giá thường được yết 1. Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị giá trị của nó qua đồng tiền khác. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Standardized Organization – viết tắt ISO) đã ban hành tiêu chuẩn hóa ký hiệu các đồng tiền theo nguyên tắc mỗi đồng tiền quốc gia được thể hiện bằng ba chữ cái latinh. người ta phải sử dụng ký hiệu của các đồng tiền .7390 EUR hoặc viết gọn là: USD/EUR = 0. Muốn biểu thị tỷ giá. xi măng. chữ cái thứ ba chỉ tên đồng tiền.com For evaluation only. các ngoại tệ được yết giá thông qua nội tệ. Một đồng tiền thường được yết 2 tỷ giá: tỷ giá mua (Bid Rate) và tỷ giá bán (Ask Rate). đồng tiền định giá viết sau.7380–0. còn đồng tiền kia đóng vai trò là đồng tiền định giá (Quoting/Accounting Currency). giống như yết giá các loại hàng hóa thông thường như gạo. còn đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá. yết một tỷ giá bao giờ cũng có hai đồng tiền tham gia. 100. sắt thép… Trong phương pháp yết giá này. 1000) tính ra tiền trong nước (nội tệ). có thể có số lẻ. Ví dụ: USD = 0.2.code currency. Chênh lệch giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua thường chỉ là một số điểm nên có thể yết số điểm trong tỷ giá bán thay vì yết đầy đủ. đồng tiền yết giá thường được viết trước. trong đó hai chữ cái đầu chỉ tên nước.

Để biết được giá của ngoại tệ. các nhà đầu tư… lại cần đến tỷ giá của nhiều đồng tiền khác cho hoạt động thanh toán quốc tế hay hoạt động kinh doanh của mình.2. Tỷ giá chéo và cách tính 1.cross rate Trên bảng yết tỷ giá của các ngân hàng thường chỉ có tỷ giá của một số đồng tiền.0354 (GBP/USD = 2.3. Có ba quy tắc áp dụng cho 3 trường hợp: a/ Quy tắc 1 Tỷ giá được công bố A/B = A/C = eb ec 1: 2.0322/2. A/C. Trong trường hợp này.com For evaluation only.3. Tỷ giá chéo là tỷ giá của hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua tỷ giá của chúng với cùng một đồng tiền thứ ba (đồng tiền trung gian).3.2. Yết giá gián tiếp (Incertain/Indirect Quotation) Nội tệ được yết giá bằng một số lượng ngoại tệ (nên còn gọi là yết theo số lượng . B/C.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. và tỷ giá giữa chúng là A/B. phải thực hiện phép tính cần thiết là đảo nghịch tỷ giá. trong đó có một đồng tiền đóng vai trò là đồng tiền trung gian.2. Quy tắc tính tỷ giá chéo Giả sử có các đồng tiền khác nhau được ký hiệu là A.4913/21) Phần lớn các nước trên thế giới áp dụng phương pháp yết giá trực tiếp.0322/54) Tỷ giá trực tiếp của USD so với GBP sẽ là tỷ giá nghịch đảo (Reciprocal Rate): 1: 2. kinh doanh tiền tệ. các nước Anh. riêng Mỹ sử dụng cả hai phương pháp yết giá. Australia…dùng phương pháp yết giá gián tiếp.4913 (USD/GBP = 0. C.4921 6 . B. nội tệ là đồng tiền yết giá còn ngoại tệ là đồng tiền định giá.0322 = 0. Trong phương pháp yết giá này. JPY/VND = 137/140 1. Nội tệ = x ngoại tệ Ví dụ: ở Anh. Khái niệm tỷ giá chéo . Newzealand. có thể xác định tỷ giá cần thiết dựa vào những tỷ giá đã được niêm yết qua cách tính tỷ giá chéo. Do giá của ngoại tệ chỉ được biểu thị gián tiếp qua nội tệ.foxitsoftware.2. tỷ giá USD sẽ được yết gián tiếp như sau: USD = 2.1.3.2.0354 = 0.volum quotation). 1.2. 1. người ta không thể biết ngay được giá của ngoại tệ là bao nhiêu. trong khi các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu. Ireland.

liên tục dưới tác động của nhiều nhân tố.CPI) nên cũng có thể nói chênh lệch lạm phát giữa hai nước ảnh hưởng tới tỷ giá của hai đồng tiền. Mức giá cả được thể hiện bằng chỉ số lạm phát (còn được gọi là chỉ số giá cả hay chỉ số giá tiêu dùng .Consumer Price Index .2.foxitsoftware.com For evaluation only.4. Nếu ký hiệu mức giá cả của nước A là Pa. Nếu mức giá cả của một nước tăng lên tương đối so với nước khác (chỉ số lạm phát cao hơn) thì đồng tiền nước đó giảm giá so với ngoại tệ và ngược lại.1. Tỷ giá chéo b/ Quy tắc 2 B/C = ec eb Tỷ giá được công bố A/C = B/C = ea ea eb Tỷ giá chéo A/B c/ Quy tắc 3 Tỷ giá được công bố = eb A/B = = ea B/C ec ea x ec 1 Tỷ giá chéo A/C C/A = = ea x ec 1.2.4. trong đó có những nhân tố cơ bản sau: 1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Sự thay đổi trong so sánh sức mua của hai đồng tiền (so sánh mức giá cả) ở hai nước hữu quan Theo lý thuyết ngang giá sức mua. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự biến động tỷ giá Tỷ giá của các đồng tiền là một lọai giá cả biến động thường xuyên. khi ngang giá sức mua của hai đồng tiền (tức là so sánh mức giá cả ở hai nước có các đồng tiền ấy) thay đổi thì tỷ giá của hai đồng tiền ấy cũng thay đổi. B vào thời điểm T ta có: Pb E(T) = Pa 7 . mức giá cả của nước B là Pb và E(T) là tỷ giá dựa trên so sánh mức giá cả của 2 nước A.

đầu tư ra bên ngoài. Vì vậy. tỷ giá E(T+n) sẽ bằng: E(T+n) = 1+Ib Pb x Pa 1+Ib (1) 1+ Ia E(T+n) = E(T) x (1 + Ib ) (2) Thực tế cho thấy lý thuyết ngang giá sức mua giải thích về sự biến động của tỷ giá như trên hoàn toàn không chính xác. Cung cầu ngoại hối Trên các thị trường ngoại hối. cho vay… Bất cứ một nhân tố nào làm ảnh hưởng đến cung cầu ngoại hối cũng dan đến sự thay đổi tỷ giá. cung cầu ngoại hối là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và nhạy bén tới sự biến động của tỷ giá.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. chỉ số lạm phát của nước B là Ib. .Mức giá cả hàng hoá (chỉ số lạm phát) ở mỗi nước bao gồm giá của nhiều loại hàng hoá và dịch vụ không được mua bán qua biên giới. bảo hiểm. giả định chỉ số lạm phát của nước A là Ia. điều chỉnh của Nhà nước Vì tỷ giá có liên quan chặt chẽ tới ngoại thương cũng như các biến động kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên. nhất là trong ngắn hạn vì: .2. Cầu ngoại hối (Demand for Currencies): những khoản tiền một nước phải chi trả cho bên ngoài như thanh toán nhập khẩu.1. hơn nữa còn phụ thuộc chính sách giá cả của Nhà nước vì vậy nhiều khi mức giá cả thay đổi không làm biến đổi tỷ giá một cách tương ứng. có thể cho rằng ngang giá sức mua là lý thuyết chỉ có giá trị khi muốn dự đoán xu hướng vận động của tỷ giá trong dài hạn. kiều hối… b. cho nên các Chính phủ đều phải can thiệp vào tỷ giá khi cần thiết bằng các công cụ sau: 1. Đến thời điểm T+ n.com For evaluation only. nhận đầu tư.foxitsoftware. những dự đoán của lý thuyết ngang giá sức mua thường là đúng. 1.5.5.4. a. Các biện pháp hành chính 8 . Cung ngoại hối (Supply of Currencies): những khoản tiền một nước thu được từ bên ngoài do xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. về lâu dài. đi vay.2. Sự can thiệp.Hàng hóa ở các nước hoàn toàn khác nhau. mặt khác những chi phí vận tải. 1.2. thuế và các chi phí… ở mỗi nước khác nhau làm cho giá cả hàng hoá ở các nước khác nhau.2.

nhanh chóng lập lại trật tự trên thị trường ngoại hối. Chính sách chiết khấu là chính sách điển hình của các nước tư bản phát triển. nhà nước phải có một lượng dự trữ ngoại hối rất lớn.5. chế độ. quy chế.2. xã hội.Hạn chế hoạt động của thị trường ngoại hối. điều chỉnh lãi suất trên thị trường tiền tệ. Nhà nước ban hành các chính sách. Cụ thể. Chính sách chiết khấu (Discount Policy) Là chính sách của Nhà nước thay đổi lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Trung ương. Tương ứng trong thời kỳ này là sự biến động thường xuyên của USD so với các đồng tiền chủ chốt khác. những nước mà đồng tiền của họ có vị trí quan trọng trong thương mại. quy định. FED lại liên tục cắt giảm lãi suất USD. từ năm 2007 đến nay. ở Anh là 7%. Từ năm 2001-2002.4. Nhìn chung chính sách chiết khấu chỉ có ảnh hưởng nhất định và có hạn đối với tỷ giá vì lãi suất không phải là nhân tố duy nhất tác động tới sự vận động của tư bản giữa các nước. tài chính quốc tế và được mua bán thường xuyên trên thị trường ngoại hối. mặc dù Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ đánh lãi suất – 8%/năm (negative interest) cho các khoản tiền gửi nước ngoài. 1.2. FED cắt giảm lãi suất của USD 11 lần từ 6. từ nửa cuối năm 2004 đến năm 2006 FED điều chỉnh tăng lãi suất USD liên tục 15 lần đạt mức 5.25%/năm.Xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài.Có thể gây những phản ứng từ phía các nước đối tác. chính trị. Ngoài yếu tố lãi suất cao. USD và GBP từ khắp thế giới vẫn đổ xô vào Thụy Sĩ trong khi lãi suất ở Mỹ là 11%.2. việc tư bản nước ngoài đầu tư vào một thị trường nào đó còn phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố kinh tế.25%/năm. 1. Nâng giá hoặc phá giá tiền tệ 9 . . tức là nó không phải là nhân tố duy nhất tác động tới cung cầu ngoại hối. Tác dụng: có hiệu lực tức thời. Tuy nhiên các biện pháp này cũng gây ra những hậu quả đáng kể: .5. Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) lại lập tức sử dụng công cụ lãi suất chiết khấu. Mỹ là nước thường xuyên sử dụng chính sách chiết khấu. 1. Cứ mỗi khi có sự biến động tỷ giá USD. Chính sách hối đoái còn gọi là chính sách thị trường mở (open market policy) Nhà nước thông qua Ngân hàng Trung ương trực tiếp mua bán ngoại hối trên thị trường để điều chỉnh tỷ giá. điều lệ… áp dụng đối với hoạt động mua bán ngoại hối và các đối tượng tham gia mua bán. từ đó tác động tới quan hệ cung cầu ngoại hối làm thay đổi tỷ giá.5% xuống chỉ còn 1. tăng chi phí lưu thông.2.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. pháp lý… Ví dụ: năm 1973. .3.5. Chính sách hối đoái trên thực tế cũng chỉ có tác dụng rất hạn chế vì muốn can thiệp vào thị trường một cách có hiệu quả.com For evaluation only.

Tỷ giá chuyển khoản . Các loại tỷ giá Trên thị trường ngoại hối tỷ giá được phân loại theo những căn cứ khác nhau. .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. sell at): tỷ giá ngân hàng bán đồng tiền yết giá 1. . trong đó có các căn cứ phân loại phổ biến sau: 1.com For evaluation only.Đồng tiền nước đó bị định giá quá thấp so với giá trị thực. Nâng giá: thường chỉ xảy ra khi: . Phá giá là một trong những biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.Cash Rate: tỷ giá mua bán ngoại tệ tiền mặt. .6. cải thiện tình trạng cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế. 1. .Spot Rate: tỷ giá mua bán ngoại tệ giao ngay .Tỷ giá mua .Tỷ giá cố định và tỷ giá thả nổi Tỷ giá cố định (Fix Rate): tỷ giá được Nhà nước kiểm soát và can thiệp mạnh mẽ nên hầu như không biến động trong một thời hạn dài.Forward Rate: tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn.Tỷ giá đóng cửa .6.Tỷ giá giao ngay .foxitsoftware. . buy at): tỷ giá ngân hàng mua đồng tiền yết giá .Tỷ giá chính thức và tỷ giá chợ đen 10 .Dưới sức ép của các nước khác do xuất siêu lớn. .Bid Rate (pay at. hạn chế nhập khẩu.Exchange Rate: tỷ giá mua bán ngoại tệ chuyển khoản. Ngoài ra nâng giá đồng tiền còn được xem là công cụ hữu hiệu để ngăn ngừa các đồng tiền bị mất giá chạy vào nước mình. b.Opening Rate: tỷ giá của chuyến giao dịch ngoại hối đầu tiên trong ngày.Closing Rate: tỷ giá của chuyến giao dịch ngoại hối cuối cùng trong ngày.Tỷ giá kỳ hạn . Nhà nước không can thiệp và điều chỉnh. Tỷ giá thả nổi (Floating Rate): tỷ giá biến động dưới sự điều tiết của cung cầu ngọai hối.6.Tỷ giá tiền mặt . a.2. hạn chế lạm phát.2. Phá giá tiền tệ: thường tiến hành khi đồng tiền của một nước đã bị mất giá trầm trọng.Ask Rate (give at.Tỷ giá bán . offer at.2. .Nước đó muốn tăng nhập khẩu để tạo cân bằng trong cán cân thương mại. Căn cứ vào cách kinh doanh và hoạt động của ngân hàng có các loại tỷ giá . Căn cứ vào cơ chế tỷ giá và sự quản lý ngoại hối của Nhà nước có các cặp tỷ giá . take at.2.Tỷ giá mở cửa .1. .

11 . nhập khẩu … Tỷ giá tự do/tỷ giá chợ đen (Free Rate): tỷ giá hình thành trên thị trường ngoại hối tự do. Cơ chế xác định và điều chỉnh tỷ giá VND Bắt đầu từ ngày 01/01/1989. áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước nên đã duy trì được sự ổn định tỷ giá trong thời gian khá dài (từ 19921996).60%). EUR… Trước đây vấn đề tỷ giá VND chỉ mang ý nghĩa đối nội mà không phải là đối tượng quan tâm của các cá nhân và tổ chức nước ngoài.7.1.Ngày 14/02/1998 điều chỉnh tỷ giá chính thức từ 1 USD = 11. .Là cơ sở để xác định tỷ lệ đóng góp của bên Việt nam trong các xí nghiệp hoặc công ty liên doanh .foxitsoftware.800VND (phá giá VND 5. du lịch và kiều hối… 1. kịp thời tỷ giá USD và các ngoại tệ khác với VND đã trở thành đặc biệt quan trọng. mở rộng quan hệ ngoại thương với các nước. Sau khi thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài.2. GBP. nhìn chung VND chưa tham gia thanh toán quốc tế. . Ngân hàng Nhà nước hàng ngày công bố tỷ giá VND với các ngoại tệ và tiến hành việc mua bán ngoại tệ với các đơn vị có nhu cầu thanh toán quốc tế.2. Tỷ giá chính thức (Official Rate): tỷ giá do Nhà nước quy định. JPY. là tỷ giá cơ bản để các ngân hàng thương mại xác định giá mua bán ngoại tệ của họ.175 lên 11. Từ lúc này. . được áp dụng trong các giao dịch chính thức với nước ngoài. tỷ giá VND có ý nghĩa rất lớn: . Cơ chế xác định và điều chỉnh tỷ giá hối đoái của VND 1. được xác định bởi quan hệ cung cầu ngoại hối. 1.Tháng 3/1997 Ngân hàng Nhà nước tiến hành điều chỉnh tỷ giá chính thức và biên độ chênh lệch cho phép đối với tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại.Tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu.Góp phần mở rộng và phát triển đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . Việc thanh toán của Việt nam với nước ngoài được thực hiện chủ yếu bằng các loại ngoại tệ mạnh như USD. hoạt động thanh toán quốc tế của Việt Nam dần chuyển sang thanh toán hoàn toàn bằng USD và các ngoại tệ mạnh khác thì vấn đề xác định một cách chính xác. là tỷ giá được dùng để tính thuế đối với hàng hoá xuất.7.2. luồng USD từ bên ngoài vào nhiều. trừ khách du lịch và kiều quyến.com For evaluation only. Lịch sử hình thành Do áp dụng chế độ quản lý ngoại hối và địa vị của VND trên thị trường quốc tế còn thấp.Từ cuối năm 1992.2.7.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.Là cơ sở để tính giá hàng hoá nhập khẩu và hạch toán hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu .

1.2. thị trường 12 .1% so với tỷ giá này. tín dụng.3. biên độ này đã được mở rộng tới ±1%. dùng để tính thuế xuất nhập khẩu… Trên cơ sở tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. du lịch và các hoạt động quốc tế khác tiến hành được dễ dàng. Tác dụng của thị trường ngoại hối là tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển sức mua tính bằng đồng tiền này sang đồng tiền khác. thị trường ngoại hối còn tạo điều kiện để các Ngân hàng Trung ương thực hiện chính sách tiền tệ nhằm điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô. thị trường chứng khoán. biên độ này được điều chỉnh lên mức ±0.foxitsoftware. 1. trong đó một đồng tiền quốc gia này có thể trao đổi lấy một đồng tiền quốc gia khác với một tỷ lệ nhất định gọi là tỷ giá hối đoái. Từ ngày 1/7/2002. thị trường vốn. chức năng của thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với các thị trường tiền tệ. biên độ dao động tỷ giá được áp dụng là ±0.Ngày 07/8/1998 điều chỉnh tỷ giá chính thức lên 1 USD = 12. CÁC GIAO DỊCH HỐI ĐOÁI 1. dùng để xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ tại các tổ chức kinh doanh ngoại tệ. các tổ chức kinh doanh ngoại tệ quy định tỷ giá mua bán giao ngay không được vượt quá biên độ ±0. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định cơ chế điều chỉnh tỷ giá của đồng Việt Nam phù hợp với các mục tiêu kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ. Vai trò. Ngoài ra. Ngày 26/02/1999 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định chỉ công bố 1 tỷ giá USD/VND gọi là tỷ giá thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thay cho việc công bố tỷ giá chính thức.3. trên thị trường ngoại hối.1. Tỷ giá thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngày giao dịch gần nhất trước đó (được gọi là tỷ giá liên ngân hàng) do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày được dùng làm cơ sở để xác định tỷ giá VND với các ngoại tệ khác. giúp cho các hoạt động ngoại thương. Từ năm 2007. Thị trường ngoại hối (Exchange Market/Forex Market) 1.5%.1.3. hàng hóa chủ yếu là các chứng từ có giá có thời hạn tương đối ngắn. Khái niệm Thị trường ngoại hối là nơi tập trung cung cầu ngoại hối để hình thành nên tỷ giá hối đoái.25%. Từ 10/3/2008. Tỷ giá đồng Việt Nam từ lúc này hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. .980VND (phá giá VND 10%) đồng thời thu hẹp biên độ biến động được phép từ 10% xuống còn 7%. Trên thị trường ngoại hối chỉ diễn ra các giao dịch giữa các đồng tiền khác nhau gọi là giao dịch hối đoái. chỉ khác là các chứng từ này được phát hành bằng các đồng tiền khác nhau. đầu tư.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 1. Cũng giống như thị trường tiền tệ.com For evaluation only.3.1. Theo David Begg: thị trường ngoại hối là một thị trường quốc tế.

swift. Trong nền kinh tế thị trường. CAD. Hàng hóa không có hình thái tồn tại vật chất nên không cần kho chứa. thị trường ngoại hối là thị trường có doanh số lớn nhất trên thị trường tài chính. ngoại hối hợp thành một chỉnh thể thị trường tài chính hoàn thiện được ví như trái tim cung cấp máu nuôi dưỡng và thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế phát triển. b.Là nơi các nhà kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận . Mang tính chất quốc tế rõ rệt Điện thoại trực tiếp.Cung cấp phương tiện tự bảo hiểm cho các khoản thu chi bằng ngoại tệ của các nhà kinh doanh .1. AUD. tỷ giá hối đoái trên các thị trường ngoại hối biến động liên tục với biên độ biến động lớn. 1.foxitsoftware. các giao dịch trên thị trường này vì mục đích thanh toán xuất nhập khẩu và đầu tư chỉ còn chiếm tỷ trọng khoảng 10%. thị trường ngoại hối đảm nhận những chức năng cơ bản sau đây: . và mạng máy tính đã nối liền các thị trường ngoại hối quốc gia thành các bộ phận của một thị trường quốc tế hòan chỉnh hoạt động không lúc nào đóng cửa do sự chênh lệch múi giờ. không cần phương tiện chuyên chở.Là nơi Ngân hàng Trung ương thực hiện chính sách can thiệp và điều chỉnh tỷ giá nhằm đáp ứng những mục tiêu của chính sách tiền tệ. GBP. fax. Đặc điểm của thị trường ngoại hối So với thị trường hàng hóa thông thường. d. CHF. do đó sự chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường ngoại hối trên thế giới là rất 13 . 90% còn lại vì mục đich đầu cơ và các mục đích chuyên nghiệp khác. Phần lớn các giao dịch ngoại hối tập trung vào một số đồng tiền như USD. Xét về doanh số. Lượng giao dịch rất lớn và tiếp tục tăng lên trong những năm gần đây Trước thập kỷ 80 thị trường ngoại hối chủ yếu phục vụ các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư.com For evaluation only. JPY. Việc di chuyển quyền sở hữu rất đơn giản. các vụ giao dịch ngoại hối chỉ có giá trị gấp ba lần giá trị mậu dịch hàng hóa và dịch vụ. c. Giá cả biến động nhanh và nhiều Trên thị trường ngoại hối giá cả chính là tỷ giá hối đoái.3. thị trường ngoại hối có những đặc điểm sau: a.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.3. Hiện nay mọi diễn biến của bất kỳ thị trường nào cũng đều được thông tin lập tức tới các thị trường khác thông qua hệ thống thông tin liên lạc hiện đại (ví dụ: Reuters Dealing System RDS). Do phụ thuộc vào quan hệ cung cầu ở từng thời điểm và chịu tác động của hàng loạt các yếu tố khác. telex. các nhà đầu tư… . EUR.Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại hối của các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu. Từ đầu thập kỷ 80 trở lại đây. do vậy lượng giao dịch ngoại hối đã lớn gấp hàng chục lần giá trị mâu dịch hàng hoá và dịch vụ.

Thành viên của thị trường ngoại hối Về nguyên tắc. thường là hai tài khoản cho một đồng tiền. tập quán giao dịch ngọai hối… ở các thị trường cũng gần như thống nhất với nhau. cụ thể nếu căn cứ vào cơ cấu tổ chức.). Những người môi giới hối đoái (Exchange Brockers) Trước đây.1. Số dư trên mỗi tài khoản thay đổi tuỳ thuộc vào mức độ mỗi lần giao dịch.com For evaluation only. kỹ thuật giao dịch. Đức… giao dịch ngoại hối phải được thực hiện qua các nhà môi giới mà không thể tiến hành trực tiếp như ở một số nước khác. đầu tư.những người đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của thị trường này..foxitsoftware. 14 . thị trường ngoại hối có thể chia thành bốn nhóm thành viên chủ yếu: a. Thành viên của thị trường ngoại hối có thể phân loại theo các căn cứ khác nhau. Nhìn chung giao dịch qua môi giới thường được thực hiện một cách nhanh chóng với tỷ giá thuận lợi hơn so với giao dịch trực tiếp. bên cạnh đó nguồn gốc của các giao dịch sẽ được giữ bí mật cho tới khi kết thúc. Các ngân hàng thương mại (Commercial Banks) Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào thì các ngân hàng thương mại vẫn luôn là thành viên chủ yếu và quan trọng nhất – có thể nói rằng chính họ là người tạo ra và dẫn dắt thị trường ngoại hối. Giao dịch ngoại hối của các ngân hàng thương mại thường được tiến hành trực tiếp giữa các ngân hàng với nhau (interbank) hoặc thông qua môi giới. khi xem xét các thành viên của thị trường ngoại hối. b. Các quy tắc giao dịch. Chức năng của những người môi giới hối đoái nói chung là ráp nối những người có nhu cầu mua bán thực sự lại với nhau. bất kỳ ai muốn chuyển đổi một đồng tiền này sang đồng tiền khác đều có thể coi là người tham gia vào thị trường ngoại hối.3. Những số dư này phải đủ lớn để có thể thanh toán nhưng không giữ quá mức cần thiết vì chúng là tài khoản không được hưởng lãi và phải chịu chi phí giao dịch ngoại hối. Các ngân hàng thương mại tiến hành các giao dịch ngoại hối theo lệnh của khách hàng với tư cách là người cung cấp dịch vụ cho khách hàng và giao dịch cho chính mình nhằm kiếm lợi nhuận khi tỷ giá biến động. Tuy nhiên. đồng thời mở tài khoản tại các chi nhánh hoặc ngân hàng đại lý ở nước ngoài để giao dịch.4. ở một số nước châu Âu như Anh. người môi giới hối đoái không đại diện cho công chúng (những người mua bán lẻ) mà thường đại diện cho Chính phủ và các ngân hàng thương mại. người ta chỉ tập trung vào những thành viên quan trọng .. Các ngân hàng thương mại thường có dự trữ ngoại hối để ở Hội sở nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của khách hàng trong nước. Các ngân hàng thương mại thực hiện việc bán buôn ngoại hối với nhau (hoạt động interbank) và bán lẻ cho các khách hàng thường là những người gửi tiền tại ngân hàng (các nhà xuất nhập khẩu. Số lượng tài khoản được mở phụ thuộc vào quy mô hoạt động của mỗi ngân hàng. 1. Khác với người môi giới chứng khóan.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. nhỏ. làm cho cung cầu tiếp cận nhau góp phần thúc đẩy sự hoạt động của thị trường.

Các nhà kinh doanh hối đoái hầu như không giao dịch trực tiếp với nhau mà thường mua bán ngoại hối thông qua các ngân hàng thương mại. Hoạt động đầu cơ của họ có thể làm ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối.Thông qua các Ngân hàng Trung ương nước khác 15 . Ngân hàng Trung ương can thiệp trực tiếp trên thị trường ngoại hối bằng nhiều cách thức khác nhau: . song trên thực tế họ vẫn sẵn sàng tiến hành các giao dịch đầu cơ tiền tệ nhằm thu lợi nhuận. . .Các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu. thị trường tài chính nói chung và thậm chí có thể gây ảnh hưởng tới tình hình kinh tế của một nước hay của cả một khu vực. có thể chia thành các đối tượng sau: . Các nhà kinh doanh hối đoái (Exchange Dealers/Exchange Traders) Các nhà kinh doanh hối đoái là khách hàng mua bán lẻ bao gồm các công ty nội địa. giảm bớt sự biến động của tỷ giá hay duy trì những tỷ giá mục tiêu. Các giao dịch này thường được tiến hành thông qua các ngân hàng thương mại mà họ có quan hệ tài khoản. Các Ngân hàng Trung ương (Central Banks) Các Ngân hàng Trung ương tham gia vào thị trường từng lúc để can thiệp nhằm giảm bớt sự căng thẳng trong quan hệ cung cầu ngoại hối. thị trường… những người này thường là các tỷ phú rất có thế lực trên thị trường tài chính quốc tế. các công ty đa quốc gia cũng được xem là các nhà kinh doanh hối đoái.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only. kho bạc hay các cơ quan khác của Chính phủ. c.Trực tiếp mua bán với các ngân hàng thương mại . công ty tài chính… tham gia vào thị trường ngoại hối thoạt đầu với mục đích là ngăn ngừa rủi ro do biến động tỷ giá. am hiểu và biết đánh giá đúng đắn tình hình kinh tế. Mặc dù kinh doanh ngoại hối không phải là hoạt động chủ yếu mà chỉ là nhằm phục vụ các nhu cầu tài chính hay thanh toán của họ. Dần dần họ cũng trở thành những nhà kinh doanh hối đoái chuyên nghiệp.Trước hết là những người chuyên kinh doanh ngoại hối. Một số công ty lớn còn lập những định chế tài chính riêng của mình để chủ động tiến hành các giao dịch ngoại hối. công ty đa quốc gia. các nhà đầu tư quốc tế và tất cả những ai có nhu cầu mua bán ngoại hối nhằm phục vụ cho hoạt động của mình và tìm kiếm lợi nhuận cho chính mình. d.foxitsoftware. các Ngân hàng Trung ương ở mỗi nước cũng vẫn phải thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm duy trì trật tự của thị trường hoặc nhằm điều chỉnh biến động của thị trường theo hướng mà Ngân hàng Trung ương thấy cần thiết.Các công ty bảo hiểm. các nhà đầu tư. quỹ dự trữ quốc gia. Trong số các nhà kinh doanh hối đoái. Tuy nhiên họ cũng sẵn sàng mua bán để kiếm lời và hoạt động của họ ngày càng có vai trò quan trọng trên thị trường ngoại hối.Thông qua các nhà môi giới . Không chỉ trong chế độ tỷ giá cố định mà ngay cả trong chế độ tỷ giá thả nổi. Ngoài việc thông thạo những kỹ thuật thị trường. Ngoài ra các Ngân hàng Trung ương còn thực hiện việc mua bán ngoại hối theo lệnh của khách hàng là các ngân hàng thương mại. thực chất có thể xem họ là những người đầu cơ hay buôn tiền.

việc giao nhận và thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai sau ngày cam kết mua bán. Khái niệm: Giao ngay là giao dịch mua bán một lượng ngoại tệ nhất định với tỷ giá xác định. Kỹ thuật thực hiện Gọi N là ngày cam kết mua bán (ngày ký hợp đồng . Mọi giao dịch giao ngay nếu không có thỏa thuận gì đặc biệt đều có giá trị sau hai ngày làm việc.1. bao gồm: 1.com For evaluation only. Giao dịch của Ngân hàng Trung ương có thể là giao dịch giao ngay hoặc giao dịch kỳ hạn. b. Ví dụ: Giao dịch ngày thứ hai Ngày giá trị: thứ tư (eligible value date) Giao dịch ngày thứ ba Ngày giá trị: thứ năm (eligible value date) Giao dịch ngày thứ năm Ngày giá trị: thứ bảy . Giao dịch giao ngay (Spot Transaction) a.date of contract) Thì N+2 sẽ là ngày giao nhận ngoại tệ và thanh toán được gọi là ngày giá trị (value date).không có hiệu lực (non-eligible value date) Ngày giá trị có hiệu lực là ngày làm việc kế tiếp: thứ hai Giao dịch ngày thứ sáu Ngày giá trị: thứ ba tuần kế tiếp Ngày giá trị có hiệu lực là ngày làm việc của hai nước có đồng tiền giao dịch. Thời hạn hai ngày làm việc là thời hạn cần thiết do có sự chênh lệch múi giờ và để thực hiện các bút toán kế toán. Khi rơi vào ngày không làm việc (nghỉ lễ hoặc nghỉ cuối tuần) của một trong hai nước có đồng tiền giao dịch. quản lý ngân quỹ và ra lệnh chuyển tiền giữa các bên tham gia giao dịch. Tỷ giá mua bán trong giao dịch này gọi là tỷ giá giao ngay (spot rate). Như vậy. Các giao dịch hối đoái . Ngày giá trị của giao dịch giao ngay chỉ có hiệu lực khi nó rơi vào ngày làm việc của hai nước có đồng tiền giao dịch.3. ngày giá trị sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc kế tiếp.2.2.3.foxitsoftware. 1.Exchange Transactions Giao dịch hối đoái là giao dịch mua bán một đồng tiền này bằng một đồng tiền khác theo những kỹ thuật nghiệp vụ do các bên lựa chọn. khi hai bên thỏa thuận mua bán ngoại tệ theo spot rate thì phải sau hai ngày làm việc các bên mới có thể sử dụng khoản tiền có được qua nghiệp vụ mua bán này. Có nhiều loại giao dịch hối đoái trên thị trường ngoại hối. 16 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

ổn định và có uy tín. Ac-bít cân đối thể hiện việc tìm kiếm giá cả thuận lợi nhất cho một giao dịch hối đoái để tiến hành thanh toán quốc tế. .foxitsoftware. c. Khái niệm: Giao dịch kỳ hạn là giao dịch mua bán một lượng ngoại tệ nhất định theo một tỷ giá xác định.com For evaluation only. JPY. 1. Giao dịch này còn được goi là giao dịch kinh doanh chênh lệch tỷ giá.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Kỹ thuật thực hiện Ngày giá trị giao dịch kỳ hạn = ngày thỏa thuận + kỳ hạn + 2 ngày Ví dụ: Ngày giao dịch 25/3 Ngày giá trị kỳ hạn 1 tháng: 27/4 Ngày giá trị kỳ hạn 2 tháng: 27/5 Nếu ngày 27/5 không phải là ngày làm việc thì ngày giá trị có hiệu lực sẽ được tính sang ngày làm việc kế tiếp 28. CAD và 1 số đồng tiền châu Âu. Giao dịch ứng dụng nghiệp vụ giao ngay: Giao dịch ac-bit/chuyển hối (Arbitrage Transaction) Ac-bit là một giao dịch hối đoái nhằm sử dụng mức chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường khác nhau để thu lợi theo nguyên tắc mua ở nơi rẻ nhất và bán ở nơi đắt nhất.Vì nhu cầu khác: được gọi là ac-bít cân đối (equilibrium arbitrage). đầu tư hay để bảo toàn vốn. 6 tháng và chỉ áp dụng đối với một số đồng tiền chủ yếu như USD.3.. kết quả là tỷ giá ở thị trường có mức cao giảm xuống còn tỷ giá ở thị trường có mức thấp lại tăng lên. Tỷ giá trong giao dịch này gọi là tỷ giá kỳ hạn (Forward Rate). từ khi các nhà kinh doanh thường xuyên chăm chú theo dõi trên màn hành máy vi tính của họ để tìm cách mua bán kiếm lời. Đây là giao dịch phổ biến ở các thị trường ngoại hối hoàn chỉnh. sự chênh lệch tỷ giá ở các thị trường được thu hẹp một cách nhanh chóng. tối đa là 12 tháng song phổ biến nhất là các kỳ hạn 1 tháng. 29. .2. 30/5… Giao dịch kỳ hạn thường được thỏa thuận với các kỳ hạn bất kỳ.. việc giao nhận và thanh toán sẽ được thực hiện sau một thời hạn nhất định do hai bên thỏa thuận. b. Nhìn chung lợi nhuận của giao dịch ac-bít khá hấp dẫn nên thu hút nhiều người vào cuộc. Giao dịch ac-bít thường được sử dụng với 2 mục đích: . Đặc biệt. 3 tháng. Giao dịch ac-bít có thể tiến hành giữa hai đồng tiền qua hai thị trường nhưng cũng có thể tiến hành giữa nhiều đồng tiền qua nhiều thị trường thông qua phương pháp tính tỷ giá nghịch đảo hoặc tính tỷ giá chéo. các cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá thường chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc.Cách xác định tỷ giá kỳ hạn 17 .2.Kiếm lời: được gọi là ac bít chênh lệch hay ac-bít đầu cơ (speculative arbitrage). Giao dịch kỳ hạn (Forward Transaction) a.

foxitsoftware.5580/90 USD/CAD 1. người ta thấy rằng tỷ giá giao ngay và chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền giao dịch chính là những căn cứ xác định tỷ giá kỳ hạn.3. Xuất phát từ lập luận rằng giao dịch kỳ hạn chính là giao dịch giao ngay kết hợp với giao dịch tiền gửi và đi vay trên thị trường tiền tệ.5415/35 1.2.3854/64 1 tháng 1.136 1. Yết giá Swap (Swap Rate): yết số điểm gia tăng/khấu trừ vào tỷ giá giao ngay cho mỗi kỳ hạn. Đây là cách yết tỷ giá kỳ hạn phổ biến trên các thị trường ngoại hối.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.8 21 -26 3 tháng 108-102 60 -70 6 tháng 165 -155 116 . . tỷ giá kỳ hạn được yết theo hai cách: 1.3914/34 6 tháng 1.Yết tỷ giá kỳ hạn Trên thị trường ngoại hối. Yết giá đầy đủ (Outright Quotation): yết tỷ giá của hai đồng tiền theo những kỳ hạn cụ thể Ví dụ: Giao ngay GBP/USD USD/CAD 1.3875/90 3 tháng 1.5472/88 1. Gọi lãi suất kỳ hạn n ngày của đồng tiền yết giá là Iy (% /năm) • và lãi suất cùng kỳ hạn của đồng tiền định giá là Id • Tỷ giá giao ngay là Es • Tỷ giá kỳ hạn n ngày là Ef • Ta có: Es x (Id-Iy)x n Ef = Es + 360 Thực chất tỷ giá kỳ hạn là tỷ giá giao ngay được điều chỉnh bởi lãi suất của hai đồng tiền giao dịch: tỷ giá kỳ hạn bằng tỷ giá giao ngay cộng với một khoản chênh lệch nhất định liên quan đến chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền giao dịch và số ngày kỳ hạn.com For evaluation only. Ví dụ: Giao ngay GBP/USD 1.3970/00 2.5580/90 1. chủ yếu là trên thị trường liên ngân hàng. Giao dịch Swap tiền tệ/Giao dịch hoán đổi tiền tệ (Currency Swap Transaction) 18 .3.3854/64 1 tháng 10 .5570/82 1.

000 USD kỳ hạn 6 tháng. Ví dụ: mua 500.Giao dịch hoán đổi giao ngay/kỳ hạn (Spot/Forward Swap) Giao dịch mua (bán) giao ngay kết hợp với bán (mua) kỳ hạn cùng một lượng ngoại tệ nhất định.4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. các nhà đầu tư trong việc phòng chống rủi ro do biến động tỷ giá hối đoái. nhà kinh doanh xuất nhập khẩu. 9.000 USD kỳ hạn 2 tháng đồng thời bán 500. các kỳ hạn tiêu chuẩn là 1. . 3. Giao dịch quyền chọn tiền tệ (Currency Options) a. Khái niệm: quyền chọn tiền tệ là giao dịch mua bán quyền chọn mua (call option) hay quyền chọn bán (put option) một loại ngoại tệ nhất định với số lượng cụ thể trong một khoảng thời gian hoặc tại thời điểm xác định trong tương lai theo một tỷ giá được xác định tại thời điểm giao dịch. Người bán. Khái niệm: Hoán đổi tiền tệ là một giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời cả hai giao dịch mua và bán cùng một số lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác.000 USD giao ngay đồng thời mua 100. được áp dụng trong các giao dịch hàng hoá. bao gồm hai loại: . sau khi đã thu phí quyền chọn có nghĩa vụ tiến hành giao dịch theo sự lựa chọn của người mua quyền. theo các tỷ giá đã được xác định với các thỏa thuận về thời hạn giao nhận và thanh toán khác nhau. lãi suất. giống như nghiệp vụ forward. 1. có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng thương mại. Còn tại sở giao dịch.Giao dịch hoán đổi kỳ hạn/kỳ hạn (Forward/Forward Swap) Giao dịch kết hợp mua và bán cùng một lượng ngoại tệ với những kỳ hạn khác nhau. Sáu. Nghiệp vụ swap. Nghiệp vụ kỳ hạn tuy đã đem lại cho người mua một sự bảo vệ trước những biến động của tỷ giá nhưng vẫn có nhược điểm là chúng loại trừ khả năng kiếm lợi từ những biến động này. Giao dịch quyền chọn đầu tiên được tiến hành tại sở giao dịch Philadenphia vào năm 1983. Ví dụ: bán 100. các ngân hàng thương mại đã đưa ra công cụ giao dịch quyền chọn tiền tệ.OTC). người mua phải trả cho người bán một số tiền nhất định gọi là phí hay giá của quyền chọn (option cost/option money/ premium cost) và do vậy được quyền mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định theo tỷ giá đã thỏa thuận. 6. giao dịch này là loại giao dịch có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thị trường ngoại hối toàn cầu và chiếm khoảng 4% doanh số giao dịch hàng ngày chủ yếu dưới hình thức giao dịch tự do (không thông qua sở giao dịch .option là một sản phẩm của nền kinh tế thị trường. Trong nghiệp vụ quyền chọn. ví dụ sở giao dịch Philadenphia các hợp đồng quyền chọn được chuẩn hóa với giá trị tối thiểu cho mỗi hợp đồng bằng một nửa giá trị các hợp đồng futures. 12 tháng và ngày giá trị tiêu chuẩn là ngày Thứ Tư tuần thứ ba các tháng Ba. cũng như có thể từ bỏ quyền đó nếu thấy bất lợi. chứng khoán… ở nhiều nước trên thế giới.000 USD kỳ hạn 3 tháng. Để khắc phục. Chín và Mười 19 .2.3. tiền tệ. Quyền chọn .foxitsoftware.com For evaluation only. Hiện nay.

hai. Thời điểm chấm dứt hợp đồng là khi hợp đồng hết hạn.Quyền chọn kiểu châu Âu (European Style Option): người mua quyền chọn chỉ có thể thực hiện quyền chọn vào ngày đáo hạn của hợp đồng. + Mức độ biến động tỷ giá hai đồng tiền giao dịch dự kiến trong tương lai… • Trong giao dịch quyền chọn. Như vậy.Puchase và giao dịch bán .Put Option và hai loại giao dịch quyền chọn: giao dịch mua . Thời điểm chấm dứt hợp đồng là thời điểm người mua quyền thực hiện quyền chọn của mình hoặc khi hợp đồng hết hạn. Đến thời điểm thực hiện hợp đồng.foxitsoftware.Quyền chọn kiểu Mỹ (American Style Option): người mua quyền chọn có thể thực hiện quyền chọn của mình vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Kỹ thuật thực hiện 1. Tại các thị trường ngoại hối có hai loại quyền chọn: quyền chọn mua . họ sẽ phải mua 20 .992 VND. người mua quyền là các khách hàng của ngân hàng. người ta cũng có thể thoả thuận về một ngày giá trị khác với thông lệ đó trên thị trường tự do. + Lãi suất hai ngoại tệ giao dịch. giá USD thực tế mà công ty A mua theo thỏa thuận là 160. họ quyết định: mua quyền chọn mua 2 triệu USD thời hạn 6 tháng với tỷ giá được xác định: 1 USD = 15. + Kiểu quyền chọn (Mỹ hay châu Âu). có thể xảy ra các trường hợp sau: + Tỷ giá giao ngay 1USD >15. hiện nay trên thế giới. tỷ giá kỳ hạn tại thời điểm ký kết hợp đồng.com For evaluation only. . Mức phí giao dịch quyền chọn được xác định theo những căn cứ sau: + Thời hạn hiệu lực của quyền chọn. ngân hàng thương mại thường là người bán quyền.Call Option và quyền chọn bán .đây là mức giá cao nhất mà công ty A phải bỏ ra để mua được số USD cần thiết cho hoạt động thanh toán quốc tế của mình. + Tỷ giá thực hiện. người ta chia hai kiểu (style) quyền chọn: . Lo ngại USD có thể tăng giá. Tuy nhiên. + Tỷ giá giao ngay. Tùy thời điểm thực hiện quyền chọn.Sale quyền chọn.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.010 VND để mua được USD. + Tỷ giá giao ngay 1 USD = 15. Công ty A phải trả cho ngân hàng bán quyền chọn 1 khoản phí là 18 VND/USD. trong trường hợp này.992: Công ty A sẽ thực hiện quyền chọn vì nếu không thực hiện quyền chọn mà mua trên thị trường giao ngay họ sẽ phải trả số tiền >16.010 VND .992: Công ty A có thể thực hiện quyền chọn hoặc từ bỏ quyền chọn vì trên nguyên tắc. b. trả chậm 6 tháng. Thực hiện nghiệp vụ quyền chọn đối với nhà nhập khẩu Ví dụ: Công ty A nhập khẩu một lô hàng máy móc thiết bị trị giá 2 triệu USD.

họ sẽ để hợp đồng tự hết hạn.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Trong mọi trường hợp. họ sẽ thực hiện hợp đồng.992 VND: Công ty A sẽ từ bỏ quyền chọn để mua giao ngay số USD cần thiết với mức giá 1USD<16. Như vậy. trị giá 5 triệu JPY được thanh toán sau 3 tháng. phí quyền chọn là 10 VND/JPY. + Tỷ giá giao ngay 1 USD<15. nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thực hiện hợp đồng ≥ tỷ giá thực hiện. nếu tỷ giá giao ngay > tỷ giá thực hiện.010 VND. Thiệt hại lớn nhất của họ trong trường hợp này là mất khoản phí quyền chọn. việc thực hiện quyền chọn trong những trường hợp này có lợi hơn vì nếu mua giao ngay lượng ngoại tệ mà họ cần có thể sẽ phải trả thêm một khoản phí giao dịch ngoại hối. B quyết định: ký hợp đồng mua quyền chọn bán 5 triệu JPY kỳ hạn 3 tháng với tỷ giá 1 JPY = 145 VND. xét về lợi ích kinh tế. Thực hiện nghiệp vụ quyền chọn đối với nhà xuất khẩu Ví dụ: Công ty B xuất khẩu hàng hóa sang Nhật.phí quyền chọn. giao dịch quyền chọn được giới đầu cơ sử dụng rất rộng rãi để kiếm lợi nhuận. tùy thuộc diễn biến của tỷ giá giao ngay JPY/VND trên thị trường mà họ sẽ có những hành động khác nhau: + Nếu tỷ giá giao ngay ≤ tỷ giá thực hiện. tỷ giá cao nhất mà nhà nhập khẩu phải trả = tỷ giá thực hiện + phí quyền chọn. Tuy nhiên. nhà nhập khẩu sẽ từ bỏ quyền chọn. 2. nhà nhập khẩu sẽ thực hiện quyền chọn theo hợp đồng. cũng chưa chắc họ đã mua được số ngoại tệ cần thiết.010 VND dù mua giao ngay hay mua quyền chọn. Trong mọi trường hợp. Bên cạnh tác dụng là công cụ đảm bảo tỷ giá thực sự cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư. mặt khác. Ngược lại. USD với tỷ giá 16. 21 . tỷ giá thấp nhất mà nhà xuất khẩu bán ngoại tệ = tỷ giá thực hiện .com For evaluation only. + Ngược lại. Khi đến thời điểm thực hiện hợp đồng.

015/2. Biết rằng tỷ giá được công bố như sau: . France. China và Australia.4225/45 Ngân hàng China : 0.860 -.0686/00 Ngân hàng Japan : 0.047/11. USA.com For evaluation only.450/2.Tại ngân hàng nước ngoài: (yết giá 1.820/7.580 JPY = 144/148 HKD = 2.Tại ngân hàng nước ngoài: (yết giá 1.990 FRF = 2.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.4869/90 Ngân hàng Singapore : 0.318 .0427/30 Hỏi nhà kinh doanh nói trên nên mua ngoại tệ ở đâu cho có lợi? (Giả định không có các chi phí giao dịch và các đồng tiền đều được mua bán tự do) 2. Một nhà nhập khẩu Việt Nam cần thanh toán tiền cho các khách hàng Australia. Biết rằng tỷ giá được công bố như sau: .000VND) Ngân hàng Australia : 0. Hong kong và Singapore (bằng tiền của các quốc gia này).490 USD = 14.370 CNY = 1.1240/60 Hỏi nhà kinh doanh nói trên nên bán ngoại tệ ở đâu cho có lợi? (Giả định không có các chi phí giao dịch và các đồng tiền đều được mua bán tự do) 22 .340/2.900 AUD = 7.870/1. Một nhà xuất khẩu Việt Nam cần bán ngoại tệ thu được do xuất khẩu sang Singapore.Tại ngân hàng Việt Nam: AUD = 14.6750/70 Ngân hàng Hong kong : 0.970/14.054 SGD = 11. Japan.319/14.000 VND) Ngân hàng Singapore : 0. BÀI TẬP CHƯƠNG 1 1.Tại ngân hàng Việt Nam: SGD = 2.5310/40 Ngân hàng Australia : 0.0660/80 Ngân hàng France : 0.4020/60 Ngân hàng USA : 0.

449 14.099 0.178 0.399 2.537 0.569 JPY 116. 2003 USD USD GBP CAD EUR HKD JPY CHF 1.foxitsoftware.332 84.412 128. BAÛNG BIEÅU Baûng 1: TYÛ GIAÙ CHEÙO CURRENCY CROSS RATES Friday. August 29.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.990 CHF 1.577 0.435 0.005 0.012 Calculated cross rates as of 4 p.453 1.385 2.567 GBP 0.081 0.297 5.651 0.067 5.990 0.657 HKD 7.631 8.012 0.128 0.722 0.715 0.522 0.634 CAD 1.910 1.com For evaluation only.910 184.010 1.117 0.m New York time Nguoàn: Reuters Baûng 2: SÖÏ BIEÁN ÑOÄNG TYÛ GIAÙ EUR/USD Baûng 3: TOÁC ÑOÄ TAÊNG GIAÙ TIEÂU DUØNG VAØ USD TREÂN THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM TRONG CAÙC NAÊM QUA (% so vôùi naêm tröôùc) 23 .184 EUR 0.575 83.799 12.008 0.179 0.206 1.009 0.697 0.458 1. PHUÏ LUÏC CHÖÔNG 1 1.

0 12.0.2 4.0.foxitsoftware.3 14.1 12.8 . Naêm 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2007 Chæ soá giaù tieâu duøng.4 12.4 3.0 3.9 0.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.6 -0.9 Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ Vieät nam Baûng 4: KYÙ HIEÄU TIEÀN TEÄ CUÛA ISO (trích) Teân nöôùc Australia Brazil Great British and Northern Ireland Brunei Darussalam Cambodia Canada China Danmark East Timor Europe (Euroland) Hong kong India Indonesia Japan Korea Laos Malaysia Macau Myanmar Norway New Zealand Philippine Teân ngoaïi teä Dollar Real Pound Dollar Riel Dollar Yuan / Renminbi Krone Rupiah/Escudo Euro Dollar Rupee Rupiah Yen Won Kip Ringgit Pataca Kyat Krone Dollar Peso 24 Kyù hieäu AUD BRL GBP BND KHR CAD CNY/RMB DKK IDR/TPE EUR HKD INR IDR JPY KRW LAK MYR MOP MMK NOK NZD PHP .8 2.4 9.0 9.63 Giaù USD 103.4 17.6 .2 0.6 1.5 5.1 Naêm 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Chæ soá giaù tieâu duøng.5 3.6 9.7 .CPI 67.CPI 6.1 -25.4 0.7 4.8 0.com For evaluation only.3 1.0.0 Giaù USD 1.5 8.2 14.2 9.1 3.

Russia Singapore Sweden Switzerland Taiwan Thailand USA Viet Nam Rouble Dollar Krone France Dollar Baht Dollard Dong RUB SGD SEK CHF TWD THB USD VND 25 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

QUY ÑÒNH CHUNG Ñieàu 1. Giao dòch hoái ñoaùi hoaùn ñoåi (teân goïi baèng tieáng Anh SWAP): Giao dòch hoái ñoaùi hoaùn ñoåi laø giao dòch hoái ñoaùi bao goàm ñoàng thôøi caû hai giao dòch: giao dòch mua vaø giao dòch baùn cuøng moät soá löôïng ñoàng tieàn naøy vôùi moät ñoàng tieàn khaùc (chæ coù hai ñoàng tieàn ñöôïc söû duïng trong giao dòch). Muïc ñích Quy cheá hoaït ñoäng giao dòch hoái ñoaùi ñöôïc ban haønh nhaèm taïo cô sôû phaùp lyù cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh hoái ñoaùi. Ñoái töôïng tham gia giao dòch Caùc ñoái töôïng sau ñaây ñöôïc pheùp tham gia vaø söû duïng caùc loaïi hình giao dòch hoái ñoaùi: 1. ña daïng hoaù caùc loaïi hình giao dòch treân thò tröôøng. giuùp cho caùc nhaø xuaát khaåu. trong ñoù kyø haïn cuûa hai giao dòch khaùc nhau vaø tyû giaù cuûa hai giao dòch ñöôïc xaùc ñònh taïi thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng. Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp quy ñònh cuï theå caùc loaïi ngoaïi teä trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ñôn vò mình. Caùc toå chöùc tín duïng 2. Ñieàu 2. Caùc toå chöùc kinh teá laø phaùp nhaân Vieät Nam 3. TRÍCH MOÄT SOÁ QUYEÁT ÑÒNH VEÀ GIAO DÒCH NGOAÏI HOÁI 2. 26 . Caùc loaïi hình giao dòch hoái ñoaùi quy ñònh taïi Quy cheá naøy bao goàm: 1. Giao dòch hoái ñoaùi giao ngay (teân goïi baèng tieáng Anh SPOT): Giao dòch hoái ñoaùi giao ngay laø giao dòch mua.com For evaluation only. nhaäp khaåu. Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh naøy “Quy cheá hoaït ñoäng giao dòch hoái ñoaùi” QUY CHEÁ HOAÏT ÑOÄNG GIAO DÒCH HOÁI ÑOAÙI I.foxitsoftware. Giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn (teân goïi baèng tieán Anh FORWARD): Giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn laø giao dòch trong ñoù hai beân cam keát seõ mua. baùn vôùi nhau moät soá löôïng ngoaïi teä theo moät möùc tyû giaù xaùc ñònh. 2. Ñieàu 3. Caùc loaïi hình giao dòch Giao dòch hoái ñoaùi laø giao dòch mua baùn ngoaïi teä. 2. Quyeát ñònh cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam soá 17/1998/QÑ-NHNN7 ngaøy 10/01/1998 ban haønh quy cheá hoaït ñoäng giao dòch hoái ñoaùi THOÁNG ÑOÁC NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1. thuùc ñaåy vaø phaùt trieån caùc giao dòch hoái ñoaùi ñeå goùp phaàn hoaøn thieän thò tröôøng hoái ñoaùi ôû Vieät Nam.1. vaø vieäc thanh toaùn seõ ñöôïc thöïc hieän trong töông lai. taïo caùc coâng cuï phoøng ngöøa ruûi ro tröôùc nhöõng bieán ñoäng cuûa tyû giaù vaø laõi suaát treân thò tröôøng trong töông lai. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Ñieàu 6. 2. 3. Caên cöù tình hình thöïc teá. Ñoàng tieàn giao dòch 1. Caùc giao dòch hoái ñoaùi ñöôïc pheùp tieán haønh giöõa ngoaïi teä vôùi ñoàng Vieät nam hoaëc giöõa caùc ngoaïi teä vôùi nhau. caùc ñôn vò kinh teá chuû ñoäng trong kinh doanh. baùn moät soá löôïng ngoaïi teä giöõa hai beân theo tyû giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm giao dòch vaø keát thuùc thanh toaùn trong voøng 02 ngaøy laøm vieäc tieáp theo keå töø ngaøy cam keát mua baùn. Caùc toå chöùc khaùc vaø caù nhaân 4.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.

Tyû giaù Tyû giaù giao dòch kyø haïn laø tyû giaù giao dòch do Ngaân haøng thöông maïi. NHÖÕNG QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ VEÀ KYÕ THUAÄT GIAO DÒCH Ñieàu 10. Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån yeát giaù hoaëc do hai beân tham gia giao dòch töï tính toaùn vaø thoûa thuaän vôùi nhau. Kyø haïn giao dòch cuûa caùc giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn. 2. Ñieàu 8.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 27 . Nguyeân taéc thöïc hieän giao dòch kyø haïn (FORWARD) 1. Tyû giaù giao ngay Tyû giaù giao ngay laø tyû giaù do toå chöùc tín duïng yeát giaù taïi thôøi ñieåm giao dòch hoaëc do hai beân töï thoûa thuaän nhöng phaûi ñaûm baûo trong bieân ñoä quy ñònh hieän haønh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. hoaùn ñoåi. Ngaân haøng ñaàu tö vaø phaùt trieån yeát giaù hoaëc do caùc beân thoûa thuaän vôùi nhau taïi thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng theo nguyeân taéc: Tröôøng hôïp giao dòch hoaùn ñoåi bao goàm giao dòch hoái ñoaùi giao ngay thì tyû giaù giao dòch giao ngay phaûi theo quy ñònh ñoái vôùi tyû giaù giao ngay taïi muïc 1 ñieàu 10 cuûa Quy cheá naøy.com For evaluation only. Caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä phaûi nieâm yeát ñoàng thôøi caû tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn. Nguyeân taéc yeát giaù giao dòch. II.foxitsoftware. Thanh toaùn Tröôøng hôïp giao dòch hoaùn ñoåi bao goàm moät giao dòch giao ngay vaø moät giao dòch kyø haïn thì vieäc thanh toaùn döïa treân nguyeân taéc ñaõ quy ñònh ñoái vôùi giao dòch giao ngay vaø giao dòch kyø haïn. Nguyeân taéc thöïc hieän giao dòch giao ngay (SPOT) 1. Trong tröôøng hôïp caàn thieát. Thanh toaùn Vieäc thanh toaùn giöõa caùc beân phaûi ñöôïc thöïc hieän vaø keát thuùc chaäm nhaát trong voøng 2 ngaøy laøm vieäc tieáp theo sau ngaøy cam keát mua baùn. Tröôøng hôïp giao dòch hoaùn ñoåi bao goàm giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn thì tyû giaù giao dòch kyø haïn phaûi theo quy ñònh ñoái vôùi tyû giaù kyø haïn taïi muïc 1 ñieàu 11 cuûa Quy cheá naøy. b/ Caùc beân chæ ñöôïc pheùp chuyeån tieàn khi ñeán haïn thanh toaùn. 2. Caùc beân tham gia giao dòch ñöôïc pheùp thoûa thuaän cuï theå thôøi ñieåm chuyeån tieàn trong phaïm vi hai ngaøy laøm vieäc quy ñònh treân . Kyø haïn giao dòch toái ña ñöôïc pheùp aùp duïng ñoái vôùi caùc loaïi hình giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn. Ñieàu 7. Ñieàu 12. hoaùn ñoåi laø 6 thaùng keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng giao dòch. Nguyeân taéc thöïc hieän giao dòch hoái ñoaùi hoaùn ñoåi (SWAP) 1. Thanh toaùn a/ Ngaøy thanh toaùn laø ngaøy laøm vieäc cuoái cuøng cuûa kyø haïn giao dòch vaø ñöôïc hai beân ghi roõ trong hôïp ñoàng khi kyù keát hôïp ñoàng. Phí giao dòch Ngaân haøng Nhaø nöôùc quy ñònh möùc phí giao dòch toái ña aùp duïng ñoái vôùi möùc phí maø caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp thu. Ñieàu 9. nhöng phaûi ñaûm baûo trong bieân ñoä quy ñònh giôùi haïn tyû giaù kyø haïn hieän haønh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc taïi thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng. 3. Ngaân haøng Nhaø nöôùc seõ quy ñònh caùc ñoàng tieàn khoâng ñöôïc pheùp giao dòch. Ñieàu 11. 2. Vieäc chuyeån tieàn giöõa hai beân phaûi ñöôïc thöïc hieän vaø keát thuùc chaäm nhaát trong voøng 2 ngaøy laøm vieäc tieáp theo sau ngaøy thanh toaùn. Tyû giaù Tyû giaù giao dòch hoaùn ñoåi laø tyû giaù thöïc hieän giao dòch do Ngaân haøng thöông maïi.

Teân loaïi hình giao dòch . fax vaø heä thoáng maïng vi tính. ñoái vôùi tröôøng hôïp giao dòch hoái ñoaùi giao ngay caùc beân coù theå xaùc nhaän laïi vôùi nhau baéng vaên baûn veà soá löôïng ngoaïi teä mua. khoâng caàn phaûi kyù keát hôïp ñoàng. fax: Sau khi cam keát giao dòch.Caùc ñoàng tieàn giao dòch (ngoaïi teä vôùi ngoaïi teä hoaëc ngoaïi teä vôùi ñoàng Vieät nam) . Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån phaûi traû laõi cho khoaûn ñaët coïc theo möùc laõi suaát tieàn göûi töông öùng phuø hôïp vôùi kyø haïn giöõ soá tieàn ñaët coïc. 1.Phöông thöùc thanh toaùn . Tröôøng hôïp giao dòch hoaùn ñoåi bao goàm hai giao dòch kyø haïn thì vieäc thanh toaùn döïa treân nguyeân taéc ñaõ quy ñònh ñoái vôùi giao dòch kyø haïn. telex.Soá löôïng giao dòch . Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån quy ñònh cuï theå. Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån coù traùch nhieäm hoaøn traû laïi toaøn boä soá tieàn ñaët coïc vaø khoaûn laõi cuûa soá tieàn ñaët coïc cho beân ñoái taùc khi beân ñoái taùc thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï cuûa mình. Phöông thöùc giao dòch Caùc beân tham gia giao dòch hhoái ñoaùi coù theå tieán haønh giao dòch tröïc tieáp qua ñieän thoaïi.Chöõ kyù xaùc nhaän cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn cuûa moãi beân.com For evaluation only. Giao dòch qua maïng vi tính: Tröôøng hôïp giao dòch qua maïng vi tính theo maõ soá vaø caùc quy öôùc cuûa maïng vi tính thì caùc beân tham gia giao dòch chæ caàn xaùc nhaän vôùi nhau baèng vaên baûn. Hôïp ñoàng giao dòch hoái ñoaùi Hôïp ñoàng giao dòch hoái ñoaùi phaûi coù ñaày ñuû caùc ñieàu khoaûn sau: . Giao dòch qua ñieän thoaïi.2. 2.Ngaøy kyù keát hôïp ñoàng . Möùc ñaët coïc ñoái vôùi caùc khaùch haøng khaùc nhau do Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc Ngaân haøng Thöông maïi. maõ soá (code) cuûa caùc beân tham gia giao dòch . Ñieàu 14.foxitsoftware. Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån ñöôïc quyeàn yeâu caàu ñoái taùc giao dòch cuûa mình ñaët coïc.Ñòa ñieåm chuyeån tieàn ñi.Kyø haïn cuûa hôïp ñoàng (neáu coù) . ñòa ñieåm chuyeån tieàn ñeán .Möùc ñaët coïc (neáu coù) . tyû giaù vaø phöông thöùc thanh toaùn hoaëc kyù keát chi tieát theo quy ñònh taïi ñieàu 15 cuûa Quy cheá naøy. 2.Soá hieäu taøi khoaûn cuûa caùc beân . Ñieàu 15. baùn. Caùc Ngaân haøng Thöông maïi. Ñaët coïc Ñeå ñaûm baûo cho caùc hôïp ñoàng giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn hoaëc hôïp ñoàng giao dòch hoái ñoaùi hoaùn ñoåi.Phí giao dòch neáu coù .Tyû giaù giao dòch . Ñieàu 13.Ngaøy thanh toaùn . ñòa chæ. telex.Teân. Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc Ngaân haøng Thöông maïi.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Quyeát ñònh soá 679/2002/QÑ-NHNN ngaøy 01/7/2002 veà vieäc ban haønh moät soá quy ñònh lieân quan ñeán giao dòch ngoaïi teä cuûa toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä THOÁNG ÑOÁC NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC QUYEÁT ÑÒNH 28 . Caùc Ngaân haøng Thöông maïi.

Ñieàu 4. Ñoái vôùi giao dòch giöõa ñoàng Vieät Nam vaø ñoâ la Myõ: möùc tyû giaù aùp duïng cho töøng kyø haïn toái ña khoâng ñöôïc vöôït quaù möùc traàn cuûa tyû giaù giao ngay aùp duïng taïi thôøi ñieåm kyù hôïp ñoàng kyø haïn. tyû giaù baùn giao ngay (SPOT) cuûa ñoàng Vieät Nam vôùi caùc ngoaïi teä theo nguyeân taéc sau: 1. Ñoái vôùi ñoâla Myõ: Khoâng ñöôïc vöôït quaù bieân ñoä ±0. Söûa ñoåi. Ñieàu 2. Quyeát ñònh soá 648/2004/QÑ-NHNN ngaøy 28/5/2004 veà vieäc söûa ñoåi. 3. boå sung nhö sau: “ Ñieàu 2. Kyø haïn cuûa caùc giao dòch kyø haïn.25% (khoâng phaåy hai möôi laêm phaàn traêm) so vôùi tyû giaù bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä Lieân Ngaân haøng cuûa ngaøy giao dòch gaàn nhaát tröôùc ñoù do Ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá. 2.5% . hoaùn ñoåi (tyû giaù bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä Lieân Ngaân haøng do Ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá coäng 0.com For evaluation only. Caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä ñöôïc giao dòch kyø haïn. Kyø haïn toái ña: 180 (moät traêm taùm möôi) ngaøy keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng giao dòch. Ñieàu 2 ñöôïc söûa ñoåi. Ñoái vôùi giao dòch lieân quan ñeán caùc ngoaïi teä khaùc: Do Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä xaùc ñònh.” 2. hoaùn ñoåi giöõa caùc ngoaïi teä vôùi nhau do caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä vaø khaùch haøng thoûa thuaän.Ñoái vôùi kyø haïn töø 90 ngaøy ñeán 180 ngaøy: 2. Ñoái vôùi caùc ngoaïi teä khaùc: Do Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä xaùc ñònh. Tyû giaù giao dòch hoái ñoaùi kyø haïn. boå sung nhö sau: “Ñieàu 3. Kyø haïn toái thieåu: 7 (baûy) ngaøy keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng giao dòch. Ñieàu 3 ñöôïc söûa ñoåi. hoaùn ñoåi 1. boå sung moät soá ñieàu cuûa Quyeát ñònh soá 679/2002/QÑ-NHNN ngaøy 1/7/2002 veà vieäc ban haønh moät soá quy ñònh lieân quan ñeán giao dòch ngoaïi teä cuûa toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä nhö sau: 1. Ñieàu 1.Ñoái vôùi kyø haïn töø 7 ngaøy ñeán 30 ngaøy: 0.3.foxitsoftware.25%) coäng vôùi möùc gia taêng cho pheùp (tyû leä phaàm traêm cuûa möùc traàn tyû giaù giao ngay) quy ñònh vôùi töøng kyø haïn cuï theå nhö sau: . Nguyeân taéc xaùc ñònh tyû giaù kyø haïn trong giao dòch kyø haïn.5% .Ñoái vôùi kyø haïn töø 30 ngaøy ñeán 60 ngaøy: 1. 2. Kyø haïn cuûa caùc giao dòch kyø haïn. Cheânh leäch giöõa tyû giaù mua vaø tyû giaù baùn do Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä xaùc ñònh. Caùc toå chöùc tín duïng thu phí giao dòch theo quy ñònh hieän haønh cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc. Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä ñöôïc pheùp aán ñònh tyû giaù mua. 2. boå sung moät soá ñieàu cuûa Quyeát ñònh soá 679/2002/QÑ-NHNN ngaøy 01/7/2002 veà vieäc ban haønh moät soá quy ñònh lieân quan ñeán giao dòch ngoaïi teä cuûa toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä THOÁNG ÑOÁC NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu 1. hoaùn ñoåi (swap) theo caùc kyø haïn sau: 1.5% 2.Ñoái vôùi kyø haïn töø 60 ngaøy ñeán 90 ngaøy: 1. hoaùn ñoåi 29 . hoaùn ñoåi giöõa ñoàng Vieät Nam vôùi caùc ngoaïi teä trong kyø haïn töø 3 (ba) ngaøy ñeán 365 (ba traêm saùu möôi laêm) ngaøy keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng giao dòch. Ñieàu 3. 2.2% .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. hoaùn ñoåi ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc sau: 1. Caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä chæ ñöôïc giao dòch kyø haïn (forward).

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 2.com For evaluation only. Tyû giaù kyø haïn naøy khoâng ñöôïc vöôït quaù möùc tyû giaù ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû : (i) tyû giaù giao ngay vaøo ngaøy kyù hôïp ñoàng kyø haïn. (ii) cheânh leäch giöõa hai möùc laõi suaát hieän haønh laø laõi suaát cô baûn cuûa ñoàng Vieät Nam (tính theo naêm) do Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam coâng boá laø laõi suaát muïc tieâu cuûa ñoâ la Myõ do Cuïc Döï tröõ Lieân bang Myõ coâng boá (FED Funds Target Rate ). (iii) kyø haïn cuûa hôïp ñoàng. hoaùn ñoåi. 1.foxitsoftware. Toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä vaø khaùch haøng thoûa thuaän möùc tyû giaù kyø haïn giöõa ñoàng Vieät Nam vôùi ñoâ la Myõ. Tyû giaù kyø haïn giöõa ñoàng Vieät Nam vôùi caùc ngoaïi teä khaùc (ngoaøi USD) vaø tyû giaù giöõa caùc ngoaïi teä vôùi nhau do Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác) caùc toå chöùc tín duïng ñöôïc pheùp kinh doanh ngoaïi teä vaø khaùch haøng thoûa thuaän”. Forex Open Market Time and Volume * time displayed as EST 30 .

CHƯƠNG 4 : HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4. .Thời hạn tài trợ chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn.Được thực hiện dưới hình thức ngân hàng thương mại cung ứng vốn hoặc bảo lãnh cho doanh nghiệp. Tài trợ dài hạn chiếm tỷ trọng rất thấp.Người được tài trợ là các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. tài trợ xuất nhập khẩu là việc ngân hàng thương mại cung cấp một khoản tín dụng cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho họ thực hiện thành công giao dịch thương mại quốc tế và gia tăng hiệu quả kinh tế của thương vụ. 31 .foxitsoftware.1 KHÁI NIệM Tài trợ xuất nhập khẩu (còn gọi là tài trợ ngọai thương – trade finance) là một dịch vụ của ngân hàng thương mại hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu trong hoạt động ngoại thương. .Số vốn mà ngân hàng cung ứng cho doanh nghiệp không phải là tòan bộ trị giá của thương vụ. từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ buôn bán và các mối quan hệ kinh tế khác giữa các nước trên thế giới phát triển.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU Hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại có một số đặc điểm sau: . 4.com For evaluation only. Về bản chất. .

Tài trợ xuất khẩu thường được cung cấp bằng ngọai tệ hoặc nội tệ. có thể lên tới 90-95% trị giá bộ chứng từ. doanh nghiệp có thể yêu cầu ngân hàng chiết khấu tức là ứng trước số tiền sẽ được thanh tóan dựa trên bộ chứng từ xuất khẩu.Thường gắn liền với dịch vụ thanh toán quốc tế mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng của mình. tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đầy đủ vốn để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hoặc nhanh chóng thu hồi vốn sau khi thực hiện hợp đồng để tiếp tục họat động sản xuất. b/Chiết khấu bộ chứng từ thanh tóan Ngay sau khi giao hàng. đảm bảo khỏan tài trợ bằng hợp đồng xuất khẩu hoặc L/C .Chiết khấu truy đòi : 32 . Số tiền chiết khấu được trả bằng ngọai tệ.1.1.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. gia công. 4. . từ đó thúc đẩy họat động xuất khẩu của từng doanh nghiệp nói riêng và họat động xuất khẩu chung của đất nước phát triển. Tiền cho vay bằng VND theo mức lãi suất cho vay hiện hành.3 PHÂN LỌAI NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU 4.3.3.com For evaluation only. cung ứng hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu.1 NGHIệP Vụ TÀI TRợ XUấT KHẩU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4.foxitsoftware.1 Mục đích Tài trợ xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa.Vật thế chấp hay đảm bảo cho các khỏan tài trợ là chứng từ thanh tóan hoặc hợp đồng ngọai thương. 4. Trị giá khỏan tài trợ : thường từ 60-70% trị giá hợp đồng xuất khẩu. . Doanh nghiệp có uy tín có thể thế chấp. kinh doanh. sản xuất. dịch vụ xuất khẩu thường xuyên có nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thu mua.3.2 Các hình thức tài trợ xuất khẩu a/ Tài trợ trước khi giao hàng xuất khẩu Đối tượng được tài trợ là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa. Có hai hình thức chiết khấu chứng từ xuất khẩu: .

Ngược lại.Chiết khấu miễn truy đòi: Ngân hàng sẽ không đòi lại số tiền chiết khấu đã ứng cho doanh nghiệp nếu phía nước ngòai không trả tiền. Ngoài ra một số vấn đề khác như về mặt hàng. Nếu không có tiền hòan trả. . số tiền này sẽ được chuyển sang nợ vay. do vậy ở Việt Nam. Chiết khấu truy đòi được áp dụng với bộ chứng từ xuất khẩu nhờ thu và chứng từ xuất khẩu theo L/C. Sau khi kiểm tra và xác định bộ chứng từ xuất khẩu hợp lệ. doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải hoàn lại đầy đủ số tiền ngân hàng đã chiết khấu cùng phí phát sinh. Ngân hàng sẽ tự động thu hồi số tiền chiết khấu và phí phát sinh khi nhận được báo có của ngân hàng nước ngòai. bộ chứng từ đóng vai trò là vật thế chấp cho khoản tài trợ. thường không quá 80% trị giá bộ chứng từ xuất khẩu. Trong trường hợp này. thường xuyên giao dịch và có quan hệ tốt với ngân hàng chiết khấu. Thực chất của chiết khấu miễn truy đòi là ngân hàng mua đứt bộ chứng từ thanh tóan và chịu mọi rủi ro khi nước ngòai không trả tiền. nếu nước ngòai từ chối trả tiền. hình thức chiết khấu này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. ngân hàng sẽ ứng tiền ngay cho doanh nghiệp và gửi chứng từ đòi tiền nước ngòai. 33 . doanh nghiệp sẽ phải trả lãi vay quá hạn theo quy định hiện hành. cụ thể là: +Chứng từ phải phù hợp hoàn toàn với các điều khỏan. +Ngân hàng phát hành L/C phải là ngân hàng có uy tín. +L/C phải yêu cầu vận tải đơn lập theo lệnh ngân hàng phát hành L/C và tòan bộ vận đơn gốc xuất trình qua ngân hàng chiết khấu.foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. điều kiện của L/C. Tuy nhiên số tiền chiết khấu trong trường hợp này thấp hơn nhiều so với chiết khấu truy đòi. Bộ chứng từ hàng xuất muốn được chiết khấu miễn truy đòi phải là bộ chứng từ theo L/C và đảm bảo một số điều kiện do ngân hàng quy định. +L/C quy định trả tiền ngay và cho phép đòi tiền bằng tiền (TTR allowed). giá cả.com For evaluation only. thị trường xuất khẩu …vào thời điểm chiết khấu cũng được ngân hàng xem xét kỹ lưỡng.

tạo điều kiện cho họ yên tâm chuyên lo về xuất khẩu. Số tiền mà factor trả cho nhà xuất khẩu do hai bên thỏa thuận .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Bao thanh toán là một nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu rất quan trọng. nghiệp vụ bao thanh tóan là một nghiệp vụ rất mới mẻ mà các ngân hàng thương mại hàng đầu đang nỗ lực giới thiệu với các doanh nghiệp xuất khẩu. So với các nghiệp vụ tài trợ xuất khẩu nói trên. giúp các nhà xuất khẩu thu hồi vốn ngay để tiếp tục hoạt động kinh doanh dù bán trả ngay hay trả chậm. bao thanh toán quốc tế là một nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.foxitsoftware. Ở Việt Nam.Factoring Đây là hoạt động bao toàn bộ các khoản thanh toán của một nhà xuất khẩu cho nhiều đối tượng nhập khẩu ở nhiều nước khác nhau. Công ty Factoring (được gọi là factor) đứng ra mua lại toàn bộ các khoản thanh toán của nhà xuất khẩu ( factoree) trong một thời hạn nhất định trên cơ sở có truy đòi. factor đảm nhận việc đòi tiền từ nhà nhập khẩu . c/ Bao thanh toán Nghiệp vụ bao thanh toán bắt đầu xuất hiện ở các nước Tây Au từ những năm 1950 và hiện nay đã được áp dụng ở nhiều nước khác trên thế giới. Về bản chất. Sau khi đã ứng tiền cho nhà xuất khẩu . Có 2 loại nghiệp vụ bao thanh toán: -Bao thanh toán tương đối .com For evaluation only. đồng thời còn giúp các nhà xuất khẩu không phải vướng bận vào việc thanh toán phức tạp và kéo dài. thường khoảng từ 70-80% trị giá khoản thanh toán. Bao thanh toán tương đối thường áp dụng cho các khoản thanh toán có thời hạn ngắn (không quá 6 tháng). Nếu không đòi được. bao thanh tóan là một nghiệp vụ phức tạp hơn nhiều.. theo đó một Công ty tài chính (thường là một đơn vị trực thuộc ngân hàng thương mại) thực hiện việc mua lại các khoản thanh toán chưa tới hạn từ những hoạt động xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ. không sử dụng L/C hoặc hối phiếu. Chi phí thực hiện nghiệp vụ factoring bao gồm hai loại: phí chiết khấu (discount charge) được tính trên số tiền ứng trước theo mức lãi suất tương đương với lãi suất cho vay 34 . nhà xuất khẩu sẽ phải hoàn trả lại số tiền đã nhận. phần còn lại được giữ trong Quỹ dự phòng để đề phòng rủi ro nhà nhập khẩu không thể thanh toán được.

EUR… Chi phí giao dịch forfaiting cao hơn nhiều so với chi phí factoring (có thể gấp 4 lần). chi phí forfaiting = Libor + 4-5%. Một số fofaiter có thể chấp nhận các chứng từ tới 10 năm và trong các trường hợp khác.5% trị giá hoá đơn thương mại. vật tư.CHF.3. Công ty kinh doanh forfaiting (forfaiter) trả cho nhà xuất khẩu toàn bộ trị giá khoản nợ chưa đến hạn thanh toán thể hiện trên các chứng từ do nhà xuất khẩu lập ( hối phiếu hoặc các công cụ tài chính khác) và đã được nhà nhập khẩu chấp nhận hay đã được một ngân hàng của nhà nhập khẩu bảo lãnh sau khi đã khấu trừ một tỷ lệ nhất định. nghiệp vụ forfaiting thướng áp dụng cho các khoản nợ từ 2-5 năm.000 USD và bằng các đồng tiền mạnh trên thị trường tiền tệ châu Au như GBP.2 TÀI TRỢ NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4. Forfaiter chịu trách nhiệm đòi tiền từ nhà nhập khẩu.3. có thể là 180 ngày. riêng lẻ của nhà xuất khẩu trên cơ sở miễn truy đòi.foxitsoftware. . và phí factoring ( factoring charge) là chi phí hành chính quản trị của factor với mức tối đa là 0. ở Indonesia : Libor +810%. 4. Ví dụ : ở Hàn quốc. Ví dụ : ở Thái lan. máy móc thiết bị. Forfaiting là nghiệp vụ mua lại các khoản thanh toán cụ thể. Theo thông lệ. Các fofaiter thường tiến hành nghiệp vụ này với các khoản nợ có giá trị không dưới 100. USD.1 Mục đích Tài trợ nhập khẩu tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ khả năng tài chính để thực hiện hợp đồng nhập khẩu. forfaiting là một khoản tài trợ trung hạn thường từ 3-5 năm với lãi suất cố định nhưng có thể điểu chỉnh lại các điều khoản mà công ty forfaiter sẽ chấp nhận. nghiệp vụ này lại có thời hạn từ 6 tháng – 1 năm và lâu hơn.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. công nghệ và các lọai hàng hóa thiết yếu khác mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất trong nước 35 .Bao thanh toán tuyệt đối – Forfaiting . thanh tóan tiền hàng nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu.com For evaluation only.2. họ có thể giữ lại các phiếu nợ cho đến ngày đáo hạn hoặc bán lại cho một forfaiter khác cũng trên cơ sở miễn truy đòi. trong khi ở Indonesia .

Khi người thụ hưởng L/C xuất trình được bộ chứng từ thanh toán hợp lệ.2. Đối với các quốc gia còn nghèo và lạc hậu.người yêu cầu ngân hàng phát hành L/C có khả năng thanh tóan hay không. trả lãi được thực hiện một cách tự động trên tài khỏan tiền gửi của doanh nghiệp.2 Các hình thức tài trợ nhập khẩu a/ Cho vay thấu chi Cho vay thấu chi là hình thức tài trợ ngắn hạn của ngân hàng thương mại thông qua việc đồng ý để doanh nghiệp nhập khẩu chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng theo hạn mức đã được thỏa thuận.com For evaluation only. 4. hiện đại hóa đất nước. tài trợ nhập khẩu còn đảm bảo cho các doanh nghiệp có đủ vốn để kịp thời nhập khẩu vật tư. b/ Phát hành L/C Khi ký hợp đồng nhập khẩu thanh tóan bằng L/C. Đối với các nhà nhập khẩu.người thụ hưởng L/C giao hàng.3. ngân hàng phát hành phải trả tiền bất kể doanh nghiệp nhập khẩu . dịch vụ đảm bảo họat động sản xuất. nhà xuất khẩu sẽ không giao hàng. nếu không có L/C được phát hành. Tài trợ nhập khẩu được cung cấp chủ yếu bằng ngọai tệ với số tiền có thể tới 70-80% trị giá lô hàng và tài sản thế chấp là chính lô hàng đó.foxitsoftware. Cho vay thấu chi nhằm cung cấp vốn thiếu hụt tạm thời trong thanh tóan tiền hàng hóa. Khỏan tài trợ mà ngân hàng dành cho nhà nhập khẩu dưới hình thức phát hành L/C trước hết là bằng uy tín của ngân hàng vì việc phát hành L/C đảm bảo cho nhà nhập khẩu nhận được lô hàng mà họ cần.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Như vậy nhà xuất khẩu nước ngòai giao hàng là 36 . Đặc điểm của cho vay thấu chi là việc cho vay và trả nợ. việc ngân hàng phát hành L/C là điều kiện để nhà xuất khẩu . thiết bị. tài trợ nhập khẩu của các ngân hàng thương mại dành cho các họat động nhập khẩu máy móc. kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành được thuận lợi. phát hành L/C là hình thức tài trợ của ngân hàng vì khi ngân hàng chấp nhận phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu cũng có nghĩa là ngân hàng đã cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu thay họ. Bên cạnh đó. công nghệ tiên tiến góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. giảm tối đa lãi vay phải trả cho ngân hàng. không có hiệu quả. nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

37 .com For evaluation only.Leasing Leasing theo cách hiểu thông thường là một nghiệp vụ được thực hiện giữa người cho thuê (Công ty Leasing – thường là thuộc một hay một nhóm các ngân hàng thương mại. Để thực hiện nghiệp vụ này. mặc dù chi phí khá cao nhưng giúp cho doanh nghiệp có thể nhanh chóng đổi mới công nghệ. Trong trường hợp khác.foxitsoftware. trang thiết bị hiện đại mà không phải chờ đợi cho tới khi tích lũy đủ tiền. Kỹ thuật của nghiệp vụ leasing là kỹ thuật tách rời quyền sở hữu hàng hoá với quyền sử dụng hàng hóa. Tuy nhiên cũng có trường hợp nhà xuất khẩu chưa tin tưởng nhà nhập khẩu nên đề nghị nhà nhà nhập khẩu yêu cầu một ngân hàng có uy tín chấp nhận hối phiếu thay nhà nhập khẩu. vì tin tưởng vào uy tín của ngân hàng phát hành L/C. công ty tài chính) và người đi thuê (doanh nghiệp nhập khẩu). Đối tượng cho vay là những hàng hoá có giá trị lớn và thờI hạn sử dụng lâu dài như máy bay. c/ Chấp nhận Khi mua hàng trả chậm không thanh tóan bằng L/C. các ngân hàng thành lập Công ty Leasing. Khỏan tài trợ của ngân hàng có thể không phải bằng tiền nếu vào lúc đáo hạn hối phiếu. nhà nhập khẩu thường phải chấp nhận hối phiếu mà nhà xuất khẩu ký phát cho họ. Leasing thực chất là một nghiệp vụ cho vay bằng hàng hoá của ngân hàng. Đây là hình thức tài trợ trung dài hạn cho các doanh nghiệp nhập khẩu. các loại máy móc chuyên dùng…Thời hạn cho vay thường dài từ 10-15 năm. bỏ vốn ra mua máy móc thiết bị và cho thuê thu tiền. tàu biển.chủ sở hữu tài sản. Người đi vay là những doanh nghiệp không đủ tiền mua thiết bị nhưng lại có nhu cầu sử dụng.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. d/ Thuê mua . sau một thời hạn nhất định có thể thu hồi tài sản cho thuê hoặc bán lại cho người thuê. các thiết bị toàn bộ. nhà nhập khẩu có đủ tiền thanh tóan hối phiếu . Khi chấp nhận hối phiếu như vậy. ngân hàng đã thực sự tài trợ cho nhà nhập khẩu để họ thanh toán cho nhà xuất khẩu khi hối phiếu đáo hạn. trong đó người đi thuê mua quyền sử dụng tài sản bằng cách thanh toán những khoản tiền thuê theo định kỳ cho người cho thue .người cam kết thanh tóan cho họ. ngân hàng sẽ phải bỏ tiền ra để thanh tóan hối phiếu mà họ đã chấp nhận và đòi lại nhà nhập khẩu sau đó.

3 BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 4. trong đó ngân hàng bảo lãnh cam kết với bên có quyền (người thụ hưởng bảo lãnh ) về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) trong trường hợp người được bảo lãnh không thực hiện đúng và đủ các nghĩa vụ đã cam kết với bên thụ hưởng bảo lãnh được quy định cụ thể tại thư bảo lãnh của ngân hàng. 38 . Có rất nhiều công ty Leasing quốc tế đang hoạt động ở Thái lan. Nghiệp vụ leasing xuất hiện ở Mỹ từ đầu những năm 1950. Người được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã được trả thay.còn gọi là người được bảo lãnh (Account party) và NH bảo lãnh .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 4.Hợp đồng giữa người được bảo lãnh với người thụ hưởng bảo lãnh (Guarantee beneficiary). cho phép một mức chi phí thấp hơn cho vay trực tiếp. được thành lập năm 1952.3.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng Bảo lãnh là một trong các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại . hợp đồng xây dựng… . hợp đồng tín dụng.NH phát hành bảo lãnh (Guarantor) thường được thể hiện dươi hình thức Giấy yêu cầu (đề nghị) phát hành bảo lãnh (Application for bank guarantee).3.foxitsoftware.com For evaluation only. Sau đó nghiệp vụ này phát triển mạnh ở Mỹ bởi vì Mỹ là nước có chế độ thuế khoá rất thuận lợi cho hoạt động leasing.2 Các chủ thể trong nghiệp vụ bảo lãnh Trong một nghiệp vụ bảo lãnh thường bao gồm 3 hợp đồng riêng biệt. độc lập với nhau: . có thể là hợp đồng ngọai thương.Thư bảo lãnh (Letter of Guarantee – L/G ) hay Thư tín dụng dự phòng (L/C standby) là hợp đồng giữa NH bảo lãnh và người thụ hưởng bảo lãnh. 4. bắt đầu từ một Công ty tư nhân có tên là United States Leasing Co.3. Philipin và cả ở việt Nam.3. .Hợp đồng giữa người yêu cầu bảo lãnh . Đầu những năm 1960.3. Singapo. nghiệp vụ này phát triển mạnh ở châu Au và hiện nay đã phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới.

foxitsoftware. việc nhập khẩu hàng hóa. các doanh nghiệp Việt Nam. 4. nhất là kinh doanh trên thị trường quốc tế.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. Khi tiến hành nghiệp vụ bảo lãnh. vì vậy. ngân hàng phát hành bảo lãnh cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng chỉ dựa trên uy tín của các đối tượng này mà không đòi hỏi phải có tài sản đảm bảo. trong họat động sản xuất và kinh doanh.3. trong nhiều trường hợp. Trong trường hợp này. Không chỉ cần vốn.3 Công cụ bảo lãnh Có hai công cụ mà các ngân hàng thương mại có thể sử dụng khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. 39 . Bảo lãnh là một trong những phương thức tài trợ của ngân hàng thương mại. Nhà cung cấp hàng hóa. sự bảo lãnh của ngân hàng trong nước thường là điều kiện cần để doanh nghiệp có thể vay được vốn của nước ngoài. hầu như không có nhà nhập khẩu nào chịu ứng vốn trước nếu không có sự bảo lãnh của ngân hàng. Tuy nhiên. Đối với doanh nghiệp nhập khẩu. người xuất khẩu có thể cần đến một khoản tiền ứng trước của đối tác.3. cũng cần phải thấy rằng tài trợ của ngân hàng thông qua nghiệp vụ bảo lãnh chủ yếu là sử dụng uy tín của ngân hàng với đối tác nước ngoài. dịch vụ nước ngòai thường yêu cầu nhà nhập khẩu phải có được sự bảo lãnh của một ngân hàng trong nước về việc thanh toán trước khi giao hàng. đặc biệt là nhập khẩu trả chậm thường chỉ được thực hiện dưới sự bảo lãnh của ngân hàng. đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn chiếm tỷ trọng lớn luôn cần đến sự bảo lãnh của ngân hàng để đẩy mạnh sản xuất. ngân hàng thường yêu cầu doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo giống như trong các trường hợp cho vay bằng tiền. Khi thực hiện hợp đồng ngoại thương. đặc biệt là những hợp đồng có giá trị lớn và thời gian dài. Riêng trong trường hợp vay vốn của ngân hàng hay các định chế tài chính nước ngòai để nhập khẩu.com For evaluation only. kinh doanh nói chung và mở rộng họat động thương mại quốc tế. Sự bảo lãnh của một ngân hàng thương mại trong trường hợp này sẽ giúp cho người xuất khẩu nhận được khoản tiền ứng trước mà họ cần. Người xuất khẩu sẽ rất khó khăn về tài chính và có thể chịu nhiều rủi ro nếu họ phải hoàn tất việc giao hàng rồi mới được thanh toán. Khoản tiền ứng trước thực chất la một sự tài trợ của nhà nhập khẩu cho nhà xuất khẩu.

ấn bản này còn khá nhiều nhược điểm.Tên và địa chỉ các bên có liên quan . Nghiệp vụ bảo lãnh chỉ được điều chỉnh bởi các Quy tắc của Phòng Thương mại quốc tế. thư bảo lãnh còn có thể có các nội dung khác như quyền và nghĩa vụ của các bên. chưa có một công ước quốc tế nào điều chỉnh quan hệ bảo lãnh mặc dù có một số nước hay nhóm nước đã có những thỏa thuận tương trợ tư pháp để thi hành những phán quyết tư pháp nước ngoài trong lãnh thổ nước mình. trong đó nhược điểm lớn nhất là chưa thể hiện được tính độc lập của bảo lãnh.Nguồn pháp lý điều chỉnh + Nguồn pháp lý quốc tế Cho tới nay. . Tuy nhiên.Uniform Rules for Contract Guarantees – viết tắt URCG 325 được ban hành vào năm 1978. việc thanh toán bảo lãnh phụ thuộc vào việc xem xét của 40 .Ngày phát hành bảo lãnh. Theo Quy tắc này. a/ Thư bảo lãnh : Letter of Guarantee (L/G) Thư bảo lãnh là một cam kết bằng văn bản của một ngân hàng thương mại phát hành theo yêu cầu của một khách hàng về việc trả tiền cho người thụ hưởng khi có sự vi phạm hợp đồng với người thụ hưởng từ phía khách hàng yêu cầu.com For evaluation only.Số tiền bảo lãnh . bao gồm: 1/ Quy tắc thống nhất về bảo lãnh hợp đồng số xuất bản 325 . giải quyết tranh chấp phát sinh. URCG 325 với 11 điều khoản được đánh giá khá cao trong nỗ lực thống nhất cách hiểu và thực hành nghiệp vụ bảo lãnh.Cam kết của ngân hàng phát hành Ngoài các nội dung nêu trên.foxitsoftware. địa điểm hết hạn hiệu lực .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.Hình thức và các điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh . thời hạn hiệu lực. chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên và các thỏa thuận khác. -Nội dung chủ yếu của thư bảo lãnh . Là ấn bản đầu tiên của Phòng Thương mại quốc tế ( ICC) về hoạt động bảo lãnh.

2/ Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu số xuất bản 458 – Uniform Rules for Demand Guarantees – viết tắt URDG 458 được ban hành vào tháng 4/1992 Do khá nhiều nhược điểm tồn tại trong Quy tắc URCG 325. toà án hay trọng tài về việc vi phạm hợp đồng hoặc phụ thuộc vào sự đồng ý của bên được bảo lãnh về việc yêu cầu thanh toán và số tiền thanh toán . trên cơ sở tổng hợp những điểm tiến bộ cũng như khắc phục những nhược điểm của bản Quy tắc nói trên. Với 28 điều khoản. URDG 458 không những điều tiết mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người thụ hưởng bảo lãnh mà còn điều tiết mối quan hệ phát sinh từ những bảo lãnh đối ứng (counter – guarantee) đồng thời cũng khẳng định nguyên tắc độc lập của bảo lãnh với bảo lãnh đối ứng . do vậy nó chỉ đảm bảo quyền lợi cho người được bảo lãnh .foxitsoftware. dù ICC đã có những văn bản bổ sung. các chuyên gia của ICC đã tích cực hoàn tất Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu – URDG và cho xuất bản vào tháng 4 năm 1992 với số xuất bản 458. URDG 458 quy định người bảo lãnh chỉ thanh toán bảo lãnh trên cơ sở chứng từ yêu cầu thanh toán và những chứng từ khác chứ không cần phải xác định việc vi phạm thực sự của người được bảo lãnh bằng những chứng từ của một bên thứ ba như quyết định của trọng tài hay phán quyết của toà án. URDG đã thể hiện được những nguyên tắc cơ bản của bảo lãnh sau đây: . giải thích vào năm 1988 song trên thực tế Quy tắc này đã không được chấp nhận rộng rãi. 41 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.Bảo lãnh độc lập với mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh . Chính vì vậy. Quy tắc này đã gây ra nhiều tranh cãi. trong suốt thời gian sử dụng.Trách nhiệm kiểm tra chứng từ của người bảo lãnh chỉ dừng lại ở bề mặt của chứng từ và nghĩa vụ của người bảo lãnh chỉ ở mức cẩn trọng hợp lý .Bảo lãnh chỉ dựa trên các chứng từ với điều kiện chứng từ phù hợp với những điều khoản của bảo lãnh .Bảo lãnh độc lập với hợp đồng . Quy tắc này là một bước hoàn thiện URCG 325.com For evaluation only.

42 . những Quy định cho nghiệp vụ bảo lãnh như Luật bảo lãnh của Anh. Trong một nghiệp vụ bảo lãnh tùy chọn. nhằm né tránh quy định của Bộ luật ngân hàng nội địa Mỹ ( National Banks Act of 1864) cấm các ngân hàng thương mại cam kết trả tiền thay cho người khác.Nội dung chủ yếu của L/C dự phòng : gần giống như L/G . Không chỉ được sử dụng rộng rãi ở Mỹ. ở nhiều quốc gia có ban hành những Luật.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. ngân hàng phát hành ghi rõ L/C này chỉ có giá trị thực hiện khi có sự vi phạm nghĩa vụ của người yêu cầu phát hành L/C. tài chính… .com For evaluation only.foxitsoftware. Mặc dù xuất bản sau và được hoàn thiện hơn . Bộ luật Thương mại của Mỹ…Ở Việt nam nghiệp vụ bảo lãnh được thực hiện theo quy chế bảo lãnh NH của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng kèm theo Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN ngày 26/6/2006 của Thống đốc NHNNVN. L/C dự phòng sẽ không được thực hiện. + Nguồn pháp lý quốc gia Bên cạnh các quy tắc quốc tế. b/ Thư tín dụng dự phòng – Stand-by L/C L/C dự phòng là một L/C không thể hủy ngang trong đó ngân hàng phát hành cam kết trả tiền cho người thụ hưởng trong trường hợp người yêu cầu phát hành L/C dự phòng không thực hiện những nghĩa vụ của họ theo hợp đồng với người thụ hưởng tín dụng. L/C dự phòng ngày càng được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới và đã thực sự trở thành một sản phẩm quốc tế. Luật hợp đồng Thương mại của Đức. L/C dự phòng được sử dụng như một công cụ bảo lãnh trong một phạm vi rất rộng bao gồm các hoạt động thương mại. L/C dự phòng là một sản phẩm của các ngân hàng Mỹ. L/C dự phòng được ngân hàng phát hành theo yêu cầu của một khách hàng nhằm đảm bảo thanh toán thay khách hàng này các nghĩa vụ bằng tiền trong trường hợp người này không thực hiện được những nghĩa vụ của họ trong hợp đồng với đối tác khác. URDG 458 vẫn không làm mất hiệu lực của URCG 325. ngược lại nếu không có sự vi phạm ấy. Trong L/C dự phòng. các bên tham gia có thể thỏa thuận áp dụng URCG 325 hay URDG 458.

năm 1977 đã ban hành Luật diễn giải (Interpretative Ruling) cho phép các ngân hàng nội địa Mỹ phát hành L/C dự phòng có thể dẫn chiếu Luật Thương mại thống nhất . L/C dự phòng cũng được điều chỉnh bởi các Luật.viết tắt ISP 590 .Nguồn pháp lý điều chỉnh + Nguồn quốc tế Trước đây. 4.1998 nhằm tạo một hành lang pháp lý cho nghiệp vụ L/C dự phòng. cả nhà xuất khẩu lẫn nhà nhập khẩu đều có thể không thực hiện đúng và đủ những nghĩa vụ 43 .com For evaluation only.4 Các lọai bảo lãnh trong thương mại quốc tế a/ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một lọai bảo lãnh rất phổ biến trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên. Riêng ở Mỹ. .foxitsoftware.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. các tổ chức đánh giá.3. các giám đốc tín dụng. Xuất phát từ thực tế là sau khi ký kết hợp đồng. L/C dự phòng là công cụ của ngân hàng thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh nên ở nhiều nước. các thương nhân chấp nhận mà còn phải được tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật và tập quán về L/C dự phòng bao gồm cả các nhà tài chính doanh nghiệp. Vì L/C dự phòng chỉ được thực hiện khi có xảy ra tranh chấp hay khi người yêu cầu phát hành không thực hiện nghĩa vụ của họ nên nội dung của L/C này phải được sự thừa nhận của tất cả các bên có liên quan. thực tế cho thấy là UCP không được áp dụng hoàn toàn cũng như không phù hợp với L/C dự phòng. + Nguồn quốc gia Về bản chất. vì nhiều lý do. nhiều L/C dự phòng được phát hành theo UCP mặc dù mục đích của UCP là áp dụng cho L/C thương mại. những người thụ thác khế ước cũng như tư vấn của họ thừa nhận.UCC hay Quy tắc và Thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ –UCP. các cơ quan quản lý nhà nước. quy tắc về bảo lãnh. ISP 590 không những phải được các ngân hàng thương mại. Vì vậy ICC đã cho xuất bản Quy tắc Thực hành tín dụng dự phòng quốc tế – International Standby Practices số xuất bản 590 vào năm 1998 .3. Khác với UCP.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng được chia làm hai lọai: -Bảo lãnh cho nhà xuất khẩu (Performance bond): thường được dùng kèm với phương thức thanh tóan tín dụng chứng từ. Công cụ để thực hiện bảo lãnh này có thể là thư bảo lãnh hoặc L/C dự phòng. Công cụ thường dùng để thực hiện lọai bảo lãnh này thường là L/C dự phòng. trong đó có quy định rõ trường hợp người thụ hưởng có quyền đòi thanh tóan bảo lãnh (ví dụ: người yêu cầu bảo lãnh sử dụng số tiền ứng trước không đúng thỏa thuận.payment guarantee): ngân hàng theo yêu cầu của nhà nhập khẩu phát hành bảo lãnh cam kết thanh tóan cho nhà xuất khẩu nếu nhà nhập khẩu không thanh tóan. Trong trường hợp này. bảo lãnh được dùng như một công cụ đảm bảo thanh tóan cho những hợp đồng ngọai thương không thanh tóan bằng L/C thương mại mà bằng các phương thức thanh tóan khác. giao hàng trễ. không giao hàng. ngân hàng bảo lãnh sẽ phát hành cam kết đảm bảo việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng đã ký với bên thụ hưởng bảo lãnh. -Bảo lãnh cho nhà nhập khẩu (bảo lãnh thanh toán . Ngân hàng bảo lãnh cam kết rằng nếu nhà xuất khẩu không giao hàng hoặc giao hàng không đúng thì nhà nhập khẩu có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán bảo lãnh. Nhà nhập khẩu nước ngòai yêu cầu nhà xuất khẩu phải có bảo lãnh của ngân hàng trước hoặc sau khi họ mở L/C thanh tóan.foxitsoftware. Nếu khách hàng vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên thụ hưởng bảo lãnh mà họ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì ngân hàng sẽ thực hiện thay. c/ Bảo lãnh vay vốn (Credit Guarantee) 44 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. giao hàng không đúng …). theo yêu cầu của khách hàng. Trong trường hợp này. b/ Bảo lãnh hoàn thanh toán / bảo lãnh hòan trả tiền ứng trước (Repayment Guarantee/ Advance payment bond) Nhà xuất khẩu muốn được nhà nhập khẩu nước ngòai ứng tiền trước thường phải yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh.com For evaluation only. Công cụ thực hiện lọai bảo lãnh này thường là thư bảo lãnh. Bảo lãnh hòan thanh tóan là cam kết của ngân hàng về việc đảm bảo nghĩa vụ hòan trả tiền ứng trước của khách hàng là nhà xuất khẩu trong nước cho người thụ hưởng là nhà nhập khẩu nước ngòai theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. theohợp đồng gây thiệt hại cho đối tác. giao hàng thiếu.

Tuy nhiên.foxitsoftware. CÂU HỎI 1. doanh nghiệp không thể tiếp cận được nguồn vốn nước ngòai với trị giá lớn và thời hạn tương đối dài. Trong trường hợp này.com For evaluation only. trong thực tế các ngân hàng còn sử dụng nhiều lọai bảo lãnh khác đáp ứng yêu cầu của khách hàng. đặc biệt là chứng từ vận tải. Ngoài các lọai bảo lãnh nói trên. nhà nhập khẩu thường phải có ngân hàng bảo lãnh. Tài trợ xuất nhập khẩu là gì ?có những đặc điểm gì? 45 . Khi có nhu cầu vay vốn nước ngòai (vay của các ngân hàng thương mại) để nhập khẩu hàng hóa do nước đó sản xuất. Bảo lãnh vay vốn là lọai nghiệp vụ bảo lãnh quan trọng đối với doanh nghiệp nhập khẩu bởi nếu không có ngân hàng bảo lãnh. Công cụ bảo lãnh trong trường hợp này là thư bảo lãnh. đúng hạn. có một số trường hợp chứng từ có thể về trễ sau khi hàng về. ngân hàng sẽ phát hành thư bảo lãnh cam kết thanh toán nợ (và tiền lãi nếu có) cho nước ngòai nếu doanh nghiệp vay vốn không thanh tóan hoặc không thanh tóan đầy đủ. đặc biệt là khi hai bên mua bán ở hai nước gần nhau. nhà nhập khẩu thường phải yêu cầu ngân hàng phát hành bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn thì mới có thể được người vận tải giao hàng. Thông thường nhà xuất khẩu nước ngòai sau khi giao hàng sẽ nhanh chóng lập và chuyển bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu trước khi hàng về để nhà nhập khẩu nhận hàng. Để nhanh chóng nhận hàng tránh phí lưu kho lưu bãi hoặc hàng hóa bị hư hỏng.Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. d/ Bảo lãnh nhận hàng khi chưa có vận đơn ( Guarantee for take delivery of goods without transport documents) Trong ngọai thương. nhà nhập khẩu muốn nhận được hàng hóa phải có bộ chứng từ.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www. 3. Phân biệt thư bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng. Hãy nêu các lọai bảo lãnh thông dụng trong thương mại quốc tế. Leasing là gì? Có mấy hình thức? 5. Phân biệt chiết khấu hối phiếu và chiết khấu chứng từ thanh tóan. Cho ví dụ minh họa. 6. Trình bày nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương mại. Hãy nêu các nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng. 8.com For evaluation only.foxitsoftware. 2. 7. Hãy trình bày nghiệp vụ bao thanh tóan ? Bao thanh tóan và chiết khấu chứng từ có những điểm gì khác nhau? 4. 46 .

47 .Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.com For evaluation only.foxitsoftware.