You are on page 1of 11

c Ê Układ żelazo - węgiel
 
 
 
   
  
  

!
 
 
 " 
 # 

$ !
  
 %  
 & &'!(  %   
) 
 
 
  )
  % # )# 

 
)   
)
 
 
 #   %  
  )%#

 
  
)


  
 

*  

 
 (+


 
 
#

  (+ 


 #
  ,

 

  ( 
 -   
Przemiana perytektyczna 

 
 c./01!# 
# 
 #
 
#)
2 
 3
 
)
 45678
Przemiana eutektyczna
,
!
7658


 9 
 cc.:1! ,

 
#
 
% 
)
 , 

#
 
# 

)
 
(
Przemiana eutektoidalna
9 
 ;<;1!# 
# % 

)
 , 
 
)

 
)
 
( =7658
44 
 
%
>?!@
4A 

 >B$C!& 
 >B$CD!D&D 
) *

 

 >?

 
 

)#
 ?!
# 
 !@ 

 
4CA (  (+ 
  

 

 
% > , 
  (+  <#ccE
cc.:1! F#;;E!;<;1!#
 
  
 
, % ,G (  (+ ) 
;<;1!


 #F<c:E!# 


  F#FF:E! A
 
 
  
 

 
 
  
Uk    
k kow
k wnowagi utworzon przz ż azo i wgi krzpną przważni ako ukad ż azo
 ntt. 9azw za ukad ż azo wgi przdtawian t grafi zni w formi wkru, na którm lini iąg dot zą ukadu
żlazo mntt (topów, w któr wgil wtpu pod pota ią mnttu), a lini przrwan ukadu żlazo grafit (topów,
w któr wgil wtpu pod pota ią grafitu).
M  
    

uÊ     !


 
" # $
uÊ  %%!

  & &
 & 
 

uÊ  '(! &  
)  *  
 
* %(+,  
  $- 

&$
uÊ  *  !%%! 
 
 . 
 /) 
&  
  
$
uÊ  %%! !0 
 0&   
 
$
uÊ  !. /&  

   
. '(!/

 
.'(!/$M 

*  ** & "
 $


¦ u dul ontt

ot ó i 
ͻ¦tmidzwzow roztwór ta wgla w &6o makmaln zawarto( i wgla F,F<< % w tmprat urz ;<;1
ͻ¦t)midzwzow roztwór ta wgla w &6o makmaln zawarto( i wgla F,F/ % w tmpraturz c./'1
ustnit midzwzow roztwór ta wgla w & =o makmaln zawarto( i wgla <,c. % w tmpraturz cc.;1 
ntt
nttpisodopiotn wdzila ą iz roztworu ikgo w wniku zmni za ą irozpuz zalno( i wgla
w roztworz, wzdużlinii CD
nttdu odotón wdzila ą iz autnitu w wniku zmni za ą irozpuz zalno( i wgla w autni i,
wzdużlinii EA
ntttiodo wdzila ą iz frrtu w wniku zmni za ą irozpuz zalno( i wgla w frr i, wzdużlinii PQ
ͻlit mizanina utktoidalnafrrtu i mnttu, zawira ą a F,;H% C, powta ą a w wniku rozpadu autnitu w ;<;1C
dut mizanina utkt zna autnitu i mnttu, zawira ą a .,'% C, powta ą a w wniku rozpadu L w cc.;1C
dutpinion mizanina prlitu i mnttu, powta ą a w wniku rozpadu autnitu w ld ur i na prlit w
;<;1C
Ê
uÊ oopisująlini
uÊ -przmiana magnt zna mnttu w <'FIC
uÊ -linia przmian utktoidaln [PAJ
uÊ -przmiana magnt zna frrtu
uÊ -przmiana alotropowa 6 = [GOAKJ
uÊ -przmiana alotropowa =6 (ɷ) [NJ J?J
uÊ  -przmiana utktoidalna [ALJ
uÊ po zątk wdzilania mnttu wtórngo z autnitu [EAJ

<.Ê ustnitsąt o-w topa & C powta w trak i przmian martnzt zn . Jt to pozotao(+ autnitu, która
ni ulga przmiani na kutk powta w trak i pro u naprż ( ika ą . Naprżnia t utrudnia ą tworzni i
martnztu.
Ilo(+ ustnitusąt o o zalżna t od tmpratur po zątku i koń a przmian martnzt zn . Im tmpratur t ą
niżz tm wikz wtpu ą naprżnia i wkutk tgo zwikza i ilo(+ autnitu z zątkowgo .

'.Ê Przmian
litn pod za wolngo odznia za odzą przmian zgodni z wkrm równowagi faz żlazo mntt
Jt to przmiana dfuz na
9a odzi po o odzniu autnitu nizna zni poniż tmpratur Arc
W wniku powta mizanina utktoidalna zożona z ptk frrtu i mnttu zwana prlitm. Prlit kada i z pt k
frrtu i mnttu.
Przmiana ta za odzi przz zarodkowani oraz rozrot zarodków, w poób uprzwil owan, na zątka mnttu, ptka 
frrtu, a w dnorodnm autni i na grani a ziarn t faz.
Prz ta tmpraturz, grubo( i ptk każd z faz prlitu ą prawi ta i ni zalżą od wilko( i ziarn.
Azbko(+ przmian prlit zn zalż od zbko( i zarodkowania i zbko( i wzrotu.
! tntn
Przmiana bzdfuz na
9a odzi, żli odzim matria z zbko( ią wikzą od zbko( i krt zn , poniż tmpratur M A tmpratur po zątku
przmian martnzt zn
ost j tnt, zli prz on roztwór wgla w żlazi alfa.
Dwa rodza 
 istoi l st
Powta na z( i
Wwnątrz krztaów: bardzo wil dloka i, po dn z krzta t bardzo ma
Litw martnztu ą równolg do ibi.
 t o
Wtpu rzadko
Lrzta ma ą kztat ptk zbliżon do o zwk.
Moż tż powta+ autnit z zątkow
Martnzt t wikz niż ob to(+ wa( iwa autnitu
" initn 
Przmiana z( iowo dfuz na
Produktm t init mizanina prz ongo frrtu i wdzilon wglików
W miar obniżania tmp zwikza i udzia przmian bzdfuz n i tm amm twardo(+ bainitu
zbko(+ odznia mni za niż prdko(+ krt zna
" init mizanina frrtu prz ongo wglm i dpr n wglików
" init ón bardzi iglat
" initdoln litw, bliż do martnztu.
?ardzi z zgóowo :

0 
1 
   
 
 )
 & 
 $2* 

 
  
3 &"   
 
* $4  &" 
  & 

   
) 
& * 
 
$2 "      $M

* *" 
  
  )    & 1 &  
$M   
      &  
   
 
      * 
$
2
   *  * $


0 
* **  
  
 
$5 ) 
 &  &$2 
  
  ) 
) & * 

  $4 
 &  & )$2  
 * 

 
  
$6    $7 
   )    
 &  
 
*  $,*   
 ) &  
$8 )   $M  
)   )&
   )  
$M    
&  
 &  & 99:  $; " 
  

  
$


0 


*  *
 & &$
<    #) 
  
$M
  
=1,    
  ** $> 
   )   
   
   

*  
 
 & 
    
 $?
 
 
   * 
 
  
 
&

  $5    *  $M  
 
    
$2 
 
@  
  *   "
 
$3
 &
.. Ê M s CTP i CTPi

0.H. Lrt zna zbko(+ odznia:


górna krt zna zbko(+ odznia) na mni za prdko(+ odznia, prz odzniu z któr otrzmu m cFF% martnztu
(ni wtpu uż troott l z tlko martnzt z zątkow). Azbko(+ odznia, prz któr za zna po awia+ i martnzt
nazwam dolną krt zną zbko( ią odznia. Lrt zna zbko(+ odznia tali zalż ni tlko od zawarto( i kadników
topow , al równiż od zawarto( i wgla.
#$oostl- t to drobn prlit powta ą pod za odznia autnitu.
-Hartowno(+ t po im wraża ą m konno(+ tali do tworznia truktur martnzt zn pod wpwm hartowania. 9a
trf zahartowaną prz mu i obzar zawira ą o na mni 0F% martnztu. Twardo(+ trf pómartnzt zn
(zawira ą 0F% martnztu), okr(la i mianm twardo( i krt zn .

Na hartowno(+ tali wpwa wil znników, a przd wztkim kad hmi zn, zli gówni pirwiatki topow. Wpw
ma takż wilko(+ ziarna autnitu, dnorodno(+ autnitu i ob no(+ inn h nirozpuz zon h zątk. Tmpratur po zątku i
koń a przmian martnzt zn w dużm topniu zalżą od udziau wgla. Im t go wi , tm t tmpratur ą niżz i
trudni z do oiągni ia. Powodu to, ż tal nikowglowa t bardzi hartowna od wokowglow . Dodatki topow, taki
ak mangan lub hrom, zna zni podwżza ą hartowno(+ tali poprzz zmni zni krt zn prdko( i hodznia, która prz
tala h wglow h wnoi okoo .FF do 0FF IC/. Możliwo(+ zmni znia t prdko( i wpwa na zmni zni naprżń
hartowni z h. Gboko(+ hartowania, aką da i uzka+ w tali wglow , ni t wikza n iż ' do cF mm, w zalżno( i od 
kadu. Dodatki topow pozwala ą zwikz+ gboko(+ hartowania.
- t d lność podatno(+ tali na hartowani. Jt to tounk na wikz , możliw do uzkania po hartowaniu, twardo( i
do warunków autnitzowania zalż ona gówni od tżnia wgla w autni i
-% to lność to podatno(+ tali do utwardzania i w gąb przkro u pod wpwm hartowania zwikza i w wniku
wzrotu tżnia wgla i dodatków topow h w autni i.

&'nni ip jąn % toność
Akad hmi zn wgil i wztki pirwiatki z w ątkim kobaltu, żli ą rozpuz zon w autni i, zwikza ą
hartowno(+ tali (przuwa ą lini wkru CTP w prawo).

Jdnorodno(+ autnitu im wikza dnorodno(+ autnitu tm hartowno(+ tali wikza, poniważ brak t dodatkow h
zarodków prz(piza ą h rozkad autnitu w zakri przmian prlit zn . Ni dnorodno(+ autnitu moż b+
powodowana ob no( ią wtrą ń nimtali zn h (tlnki, azotki itp.) i wglików lub równiż brakim wrównania kadu
hmi zngo w ob to( i ziarn autnitu.

Wilko(+ ziarna autnitu im wikz ziarno tm wikza hartowno(+. Wnika to z faktu zmni zania i, ilo( i
uprzwil owan h mi zarodkowania mnttu, którmi ą m.in. grani ziarn. Atruktura gruboziarnita ma mni zą
umar zną powirz hni ziarn w tounku do truktur drobnoziarnit .

Raumu ą , można powidzi+, ż mirnikim przhartowalno( i tali t krt zna zbko(+ hodznia lub tzw. (rdni a
krt zna. Atal haraktrzu ą a i mni zą krt zną zbko( ią hodznia hartu i gbi prz t am (rdni prta
hodzongo w tm amm o(rodku hodzą m (r.'). Przhartowwalno(+ zalż wi od kadu hmi zngo tali a takż
od dnorodno( i autnitu i wilko( i ziarna przd hodznim.
r'Mp dod t óstopo%n % toność:
Wgil i wztki pirwiatki topow Al, ?, ?i(bizmut), Co, Cr, Cu, &, La(lantan), Mn, Mo, Nb(niob), Ni, Pb, A, Ai, T, Ti, W, V, 9r,
z w ątkim Co, pod warunkim ż ą rozpuz zaln w autni i, zwikza ą hartowno(+ tali (przuwa ą lini wkru CTP w
prawo). Przz dodatk tzw. intnfikatorów, np. boru, ttanu, rkonu można dodatkowo wpwa+ na zwikzni hartowno( i.
na wikz fkt da odpowidni wprowadzni boru, któr uż prz prz zawarto( i F,FF<% zwikza gboko(+ hartowania
c,0M0 raz‘Ê
Ê
‘ÊÊ

Ê Ê Ê t miarą przhartowalno( i t , (rdni a prta, w którm po zahartowaniu w o(rodku o dan
intnwno( i hodznia uzku i w rdzniu truktur o okr(lonm minimalnm udziam martnztu, wrażonm w
pro nta h np. D:: z D0F. W oi waka o (rdni krt zn D 0F wtpu stu tu pó tntn , któr twardo(+, zalżą
od zawarto( i wgla, którą można od zta+ z wkru:

(d ln śdni tn (DĄ). Jt to (rdni a na wikzgo przkro u hartu ą go i na wkro( w idaln kąpili
hartowni z , odbira ą ipo z nikoń zni dużą zbko( ią. Oddawani ipa przz lmnt hartown uzalżnion t w
tm przpadku od go przwodno( i ipln .
$ dość)tn * - t to twardo(+ trf o trukturz zawira ą 0F% martnztu, t . tak zwan trf
pómartnzt zn.
- s % tonośi któr t zbiorm wników wilu prób hartowania od zoa przprowadzon h na próbka h
odpowiada ą h kadm hmi znm danmu gatunkowi tali. W tpowm pa(mi hartowno( i tali wglow h i
nikotopow h rozrzut twardo( i iga cF i wi dnotk, zatm bąd o n moż iga+ nawt <F%.
÷Ë 
 1 
  )    * 
   
  )5 A    * $8 & 
* 
* **  *    
 
?38/B? ?.4CDEEF, GGH GI./

 
EF,0 "F   ? 
 ) 
?I0 "  ) D B
E4? 0  
  
E0 "  
 . C0 /
40 "  
 ) 
? 0     )  
 * * 
830    $

'!tod d ni % toność

(stniją s dnitod d ni % tonośi:


-os j p ou
-tod %+
-pó % to ni odo pó ,oin- o

.s j p ou t mtodą warztatową badania hartowno( i. Prz przamaniu zahartowango prta z(+ zahartowana
ma przom dwabit, matow, natomiat z(+ ni zahartowana t bz zą a. Mtod t tou i do badania tali
narzdziow h.


!tod %+ polga na pomiarz twardo( i na przkro u zahartowan próbki o kzta i
lindr znm. Próbka mui mi+ wtar za ą ą dugo(+, ab można bo pominą+ wpw
hodznia od powirz hni zoow h. Po zahartowaniu próbki i w iągni iu z z( i
(rodkow krążka, mirz i twardo( i (HRC) na przkro u poprz znm wzduż (rdni 
w dwó h protopad h kirunka h. Na wkri rozkad twardo( i na przkro u próbki ni
zahartowan na wkro( przpomina litr U, ak to przdtawia r. <. 9na ą warto(+ twardo( i
krt zn dla dango gatunku tali można rozgrani z+ trf zahartowaną od ni zahartowan
i okr(li+ grubo(+ trf zahartowan .

" d ni% tonośitodą% odni odo 

?adani hartowno( i mtodą od zoa, zli próbą Jomin !go, przprowadza i opira ą i na normi PN ;//H F..F<. Mtod
t tou i lm okr(lnia hartowno( i tali kontruk n h, wglow h i topow h ni hartu ą h i w powitrzu.
?adani przprowadza i na prób znormalizowan o wmiara h podan h na r. '.

Próbk wkonaną z badango gatunku tali wkadam do pi a lktr zngo nagrzango do tmpratur A 'MA c5('FM0F 1C).
Dla tali wglow tmpratur A ' utalam z ukadu równowagi & &'C. Ab w zai nagrzwania zabzpi z+ próbk przd
odwglnim, wkadam ą do mtalowgo pudka i obpu m opikami żliwa. Gowa próbki powinna ni o wtawa+ z opik.
W tala h nikowglow h ni zauważono wraźn h kutków odwglnia i dlatgo wż opian zabzpi zni t zam
pomi an. Wgrzwani próbki w pi u lktr znm powinno trwa+ okoo .0 minut. Po upwi tgo zau nalż hw i+
klz zami gówk próbki, w ą+ z pi a i wtawi+ do u hwtu aparatu Jomin !go. A hmat aparatu Jomin !go przdtawiono na
r. ..

Po wtawiniu próbki do u hwtu aparatu i oduni iu przon dz wodn zoo próbki t intnwni hodzon wodą.
Cza zużt na w i próbki z pi a i wtawini do aparatu ni powinin przkra za+ 0 kund. Próbki nalż hodzi+ o
na mni cF minut. Po otgni iu próbki zlifu m wzduż dwu prz iwlg h tworzą h, zd mu ą z każd tron wartw
okoo F,. mm. W zai zlifowania nalż próbk intnwni hodzi+. Na ozlifowan h powirz hnia h wkonu m pomiar
twardo( i aparatm Ro kwlla (HRC), na dugo( i <FM0F mm w odlgo( ia h o < mm od zoa próbki. Przdtawiwz grafi zni
otrzmwan wniki twirdzam, ż w miar zwikzania i odlgo( i od zoa natpu agodn zmni zni i twardo( i
tali hartu ą i gboko (tal topowa) oraz wraźn padk twardo( i tali ptko hartu ą i (tal wglowa), ak to podano
przkadowo na r. '
Clm wzna znia odlgo( i od zoa, na któr próbka ulga zahartowaniu (oiągna twardo(+ krt zną Hk), nalż wpirw
z wkru przdtawiongo na r. 0 od zta+ twardo(+ krt zną dla dango gatunku tali. Opiram to na prakt znm
zaożniu, ż twardo(+ martnztu (a takż trf pómartnzt zn ) zalż od zawarto( i wgla. 9na ą twardo(+ krt zną
badan tali wzna zam z r. H odlgo(+ krt zną lk w mm. Dla okr(lnia (rdni krt zn badan tali prz hartowaniu
w wodzi o tmpraturz cFM<0 1C i w ol u o tmpraturz c0M;F 1C można pouż+ i wkrm przdtawionm na r. H.
[pó,oin- oon iodt ć:
makmalną twardo(+ tali
haraktr zmian twardo( i, a wi po odpowidnim przli zniu inn wano( i m hani zn,
(rdni krt zną w danm o(rodku hodzą m oraz za pomo ą odpowidni h monogramów idalną (rdni krt zną.

Lrzw hartowno( i otrzman z prób Jomin "go mogą i tro h różni+ dla poz zgóln h wtopów tali tgo amgo
gatunku, a nawt dla próbk po hodzą h z różn h z( i wlwka. Wnika to z dopuz zaln h wahań kadu hmi zngo,
dnakow wilko( i ziarna i inn h znników. Na podtawi maow h badań różn h z( i wlwków otrzmu i wil
punktów, któr wkazu ą pwin rozrzut twardo( i. Jżli punkt t ograni z+ obutronni liniami, to powtani tak zwan
pamo hartowno( i dan tali, okr(la ą możliw wahani hartowno( i tali dango gatunku. Na r. ; przdtawiono pamo
hartowno( i dla wbran h tali.

cc. .ó ipln st li


)l s/i j od jóoó iiplnj
.p j ni przz wżarzani rozumim zabi i ipln, któr w mni zm lub wikzm topniu prowadzą do tanu
równowagi trmodnami zn w obrabianm topi. Aą to na z( i : nagrzwan do okr(lon tmpratur, wgrzwan i
hodzon.
M niujdno dni ją polga na nagrzaniu tali do tmpratur zbliżon do linii olidu, wgrzwaniu w t
tmpraturz aż do za ( ia dfuz i i wrównaniu kadu hmi zngo oraz hodzniu.
M nip ją przprowadza i podobni ak u dnoradnia ą , l z lm go t powodowani rozrotu ziarn i
uatwini krawalno( i tali.
M ni /itują t to dugotrwa wgrzwani tali powż A ' lm rozkadu mnttu na grafit przprowadza
i prz produk i żliwa iągliwgo.
M nino liują polga na nagrzaniu do tanu autnit zngo, tzn 'F .F1C powż linii GAE i natpni tudzniu na
wolnm powitrzu, w lu rozdrobninia ziarn i u dnoli niu truktur.
M niup n prowadzi do wtworznia truktur zbliżon do tanu równowagi. Polga na autnitzowaniu tali, ak prz
normalizowaniu, i natpni tudzniu w pi u. Clm zabigu t zmni zni twardo( i i naprżń wwntrzn h oraz
zwikzni iągliwo( i tali.
M niniup n przprowadza i podobni ak wżarzani zupn, z tm ż tmpratura wżarzania t po(rdnia
pomidz A c A ' dla tali podutktoidaln h oraz midz A c A m dla tali nadutktoidaln h. Cl zabigu t analogi zn
ak prz wżarzaniu zupnm.
M niiotin polga na autnitzowaniu tali ak prz wżarzaniu zupnm i natpni zbkim o hodzniu do
tmpratur lżą poniż Arc, i wżarzaniu w t tmpraturz aż do za ( ia przmian prlit zn . Clm zabigu t
zmni zni twardo( i tali.
M niplitują t podobni do wżarzania izotrmi zngo, z tm z ni t koni zn zbki tudzni do
tmpratur prlitzowania. 9wkl do prlitzowania tal t ponowni nagrzwania do tmpratur autnitzoania w lu
zahartowania. W wniku prlitzowania uzku i rozdrobnini ziarna autnitu, a tm amm zwikzni dpr i
martnztu.
M nis/oidują zwan równiż zmik za a m, polga na przmiani mnttu ptkowgo w kulkow, o prowadzi
do zmni zania twardo( i tali i polprzniu obrabialno( i m hani zn .
M ni sltliują toowani po uprzdnim zgnio i, przprowadza i w tmpraturz poniż A c, al powż
tmpratur rkrtaliza i w lu uuni ia kutków zgniotu.
M niodp j polga na wgrzaniu wrobów do tmpratur poniż A c(zwkl poniż H0F1C), wgrzaniu w t
tmpraturz a natpni tudzniu. Clm obrobki t zmni zni naprżń wwntrzn h bz wwoania zmian
trukturaln h. Odmianą tgo wżarzania t wżarzani tabilizowan, któr przprowadza i w tmpraturz poniż c0F1C w
lu zmni znia naprżń wan h. Przprowadza i równiż tabilizowan naturaln w tmpraturz oto znia przz dugi
zau.

.p j* to ni w prz iwińtwi do zabigów wżarzania hartowani, zwaz za martnzt zn, prowadzi do
powtawania truktur nirównowagow .Clm zabigu t zna zn zwikzni twardo( i wrobu.
Rozróżniam natpu ą mtod harowania: à àà 
à à
* 
 polga na nagrzaniu lmntu na wkro( i moż b+ ralizowan z różnmi prdko( iami tudznia.

* to ni 
Polga na nagrzaniu przdmiotu hartowango do zakru autnitu, a natpni zbkim hodzniu w kąpili hodzą , zwkl
wodn lub ol ow , poniż tmpratur po zątku przmian martnzt zn , aż do tmpratur oto znia. Azbko(+
hodznia powinna b+ dobrana tak, b ni natąpi odkzta nia hartowni z. Chodzni w wodzi t bardzi intnwn,
niż w ol u.
* to nistopnio
Polga na nagrzaniu przdmiotu hartowango, a natpni zbkimu hodzniu w kąpili hodzą , zwkl z topion
altr, do tmpratur ni o powż tmpratur przmian martnzt zn i prztrzmaniu w t tmpraturz, b natąpio
wrównani tmpratur w am przkro u przdmiotu. W drugi fazi, uż w kąpili wodn lub ol ow , natpu dalz
 hadzani, w lu uzkania przmian martnzt zn . 9altą t mtod t unikni i naprżń hartowni z h. Wmaga
dnak duż wpraw prz okr(laniu zau kąpili po(rdni .
* to niiotin
Jt hartowanim, w którm ni za hodzi przmiana martnzt zna. Nagrzan przdmiot utrzmu i w kąpili z roztopion
altr lub oowiu, w tmpraturz powż po zątku przmian martnzt zn . Nazwa mtod po hodzi od faktu, iż kąpil
za howu taą tmpratur. W hartowaniu tgo tpu ni powta martnzt, l z natpu rozpad autnitu na inn faz, np.
bainit, da ą tali wano( i podobn ak po hartowaniu z odpuz zanim. 9altą mtod t brak naprżń hartowni z h, l z
t ona pro m dugotrwam, nikid prz iąga ą m i do kilku godzin.
* to nipoi%nio
mtoda, w któr , ni nagrzwa i ago przdmiotu (hartowani na wkro() l z tlko powirz hni przdmiotu. W związku z
tm tlko wartwa powirz hniowa podlga hartowaniu. Atoowan wzdzi tam, gdzi wmagan t utwardzni tlko
fragmntów powirz hni przdmiotu. Itni kilka mtod hartowania powirz hniowgo.

M sposó% to ni :- "-stopnio-pi nąiotinąperacje odpuszczania- 

 

 
 
    
> c# 
 - 

 
 
 ( 
 
 ( 
peracje patentowania 
 %%  
 %  , 

 
% 
 0FF1!
 


 
  
 ( 

 
 
peracje przesycenia i starzenia %+  # 
  ( 

 % 
,
  

 
 
A
 
 
  
 C) 
 ( 
 (  

 
 ( 
peracje wymrażania  %
 
  F1! N  


 
 
 9
  (+ % 
 


#
 %+
 
%
 ( 
 

O 
 


 
 %% 

Ê[ 


0 ni- dnokrotn lub wilokrotn podwżzni i natpni utrzmani tmp wadu; (krzwa amana AE)
* niojtośio- grzani wadu w a ob to( i;
* nipoi%nio- grzani wartw wirz hni wadu;
odi  ni :
-N ni-ią lub stopnio podwżzani tmpratur wadu( od ink AD iMN)
-od ni-podwżzni tmp. wadu do warto( i po(rdni (od ink A?)
-Do ni- podwżzni tmp wadu od warto( i po(rdni do warto( i do low (od . CD)
-M ni- wtrzmani wadu w tmp. po(rdni lub do low ( od . ?C i DE)

% odni-obniżani tmp. wadu do tmp. oto znia lub inn ( od . EL, EL͛ i EL lub od . aman EJ i EJ͛)
*ią - hodzni bz prztanków tmpratur( od EL, EL͛ i EL)
*stopnio- hodzni przrwan z dnm lub wi prztankim tmpratur( od . EJ i EJ͛)

odi % odni :


-od% d ni- hodzni do tmp wżz niż zamirzona koń owa tmp. hodznia( od . E&)
-Do% d ni- hodzni od na niżz tmpratur od hadzania do zamirzon koń ow tmp. hodznia( od . GH)
-M% d ni- wtrzmwani wadu w zakri tmpratur od hadzani lub w tmpraturz koń a hodznia iąggo
wżz od tmpratur oto znia (od . &G i HJ)) przz za nizbdn do wrównania i tmpratur w a ob to( i lub do
za ( ia okr(lon h pro ów
M ni- do hadzani w (rodowiku o tmpraturz niżz niż F͛C i w hadzani w t tmp. (od . LM)
-Studni-powoln hodzni np. z pi m lub w poko nm powitrzu (od . EL lub od . aman EJ͛)
-.ii ni- Azbki hodzni np. w wodzi lub ol u (od EL i EL͛ lub od aman EJ)
Ê
Êë Ê Ê Ê
ͻWoda, roztwor wodn oli, zaad, polimrów
ͻOl hartowni z
ͻLąpil oln i mtalow
ͻO(rodki fluidzowan
ͻPowitrz i inn gaz

'odi stopól