<' - .

-.

- T)(·'·. f""'. . :~ . . _.'....~:!':·r::..~: .

,', .'yn,cg ,ry M usn; an:d Lvri b

J'O'HN', ':',: P
., .

, , ETR',L" , . , .

' 'U'. 'IC:'' 'C:'." ..'11[ .. JIJ

G1B','
I,

Dlct

(.JJ =.J

-3-

)

1=:= I
B,mlA

--:.~ j, '," _'

,

fl·,"~~':,
Vet'S'€':
,A1

)··nn
.. ='
,

g.

la.-:: -, [
me.
Brn

(:on~", y. s:~mik m

A.7su'!!:,

D
C~nt- rk»:stl1i~te' '"

_,

§fj" :

j'
G5

-:1" - ,',If J:: 9 =W l:=t:J:: J
GIB D DiC~

WI

M:}!"

..

:1
Bm1.A
Ef[G~

~

~ 1;

J3i]I>.
sp.in.-.ni~

,i: i ~'. ~: .j:3,1
A7
D

, I,?r=- ., :, .
.::
ollce G5

... And

.. I~~

~

I~'= ·t_
J'm

noth - i]]g

~~tal.'t'::.,utlg' .

~~~d= ;iUa .

DfF:~

to' fo'el_

GlB

D

DiCI

Bm

=*~~, J , =1' :i
CJ.5

BmlA

EjG~:

A 7 sus

,1\.7 ,. -I:

,J =Ij
lik e ~ "" GrB A7
I'.o'"l:~" w;a:~l, ~ :mg

-

my

]U~

on

A7s.U8

D t:\
A com., Gh"..

J J , lefa J~ Ir~ iij, : f:
nJ~
f:"",

d""-=

I ........-_~~' ----.01"I

I

=:;.: ~I

Hd-lo

1 - a,

my

friend.

Cs,usl

ctrn
::::: . ~l-

"I:"-'~
T342 1
, i

} ", :..,1 -4fr. ..

It "I""'
l:uf1i' " •• ,.1 Ul

Glm.

I
I

D
;":mm~D , , _
,

fmi. .
,~

Bm

'

.. ......-'~.

:;

_
"

13Z

im~, . PIs
X """

~I:o:I.;;IF·.~:':"':~"''' .- . .:~ .. ~'.::

:-.!
.r,

C5

.
,

,
,

1,3

n.3

--.!iV.P.M'..- ,_,
II
T"'-:: -

'iIIiI'

,.,
-= '= -=
Iiiiil IiiII

1•

.----------1.

I~

... ,.,' '.' ..
__

,J

.1.

I

".

J

'.' •
.iii .......... ,__ ..;;;; ...... _ "_. _,

.....
I

,

I

_I

i

.------1

1--

_I~~.;_

.J"

_

_

__

_I

"

_

AI, __

.. ~

.1 __

,,~.

;

_

~
~ .. <Iiii

....
,iiii _..;;;; ,iii
dii diii •

,.,
diii Iiii

.-.diii ....

..

'.' !i'
........

. -,.
_ ..

II!' •• )
iiil'
iii

+
iii __

Iiiiil

Iiiiil

_

oiiii

.-

-.

-.

_.

,......

_

...

II

,iii ...

,iii

dii

...

"",I

~~

~~~~-~-,,~~-~-~--~-==========---========~======~~~~~~~~~~~~o-~~~~~~~~-===============~~======~~~==,:O

~ .. ~==~~--~--4·A8-~-~~~··~~-~A~~~~~-&-~~~'~-~~---~--~-~~-or' ~-~~~-a-~~-B=~==~~·~~-=flr-' ~-~fl_-~~~~~-~--~~-~-~·-e~-~~~'-~~8-·~~~-~_4~~'-B~ ~--~··-e~-r ~~I~ ~.~~~~~~¥-'~¥-=¥=-==¥,===-----~.~='=-~~.'~~=~'='=~=-.==~-==.~=·-==~.~_¥_'_.~~"¥~~~-~~-~--~~-~'-·~~-~-~=======-=w~---y-=' =·~~--_~w' =-v_-_'¥~~w~~w-==w-="-='~=-=~w, '~~'~ ~ ~~~~~'~~~ ======~~~ __ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ __ ~~~~~~~ ~~_!J~

ro'~.'.-.------=======----===========~~~~------~~~+_----------~======================~====~

!

_

*E]~c"Orf, 1. fades in,

.J

,3

s
"
'II' .. .. .. ..

-.J

~EM,) = = ~ = = ~ ~ .:. =

'.' .' '.' ~

.- --. .. .'

'III'

..!

.'.''''!

• ..,II' !'

!'

'. ..:.. '!
.

- ~ - - - - - - - _, _, _, __ - - ,_ ,_ - - - - - - - -, _. - -, ~ ~ ••

- • = ~ ~ ~ = = ~ ~ = ~ = = ~ ~ ~ :..~ = - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - -'~ - - ~ - - - - - - ~ - - - - - - ~.

_.

.,

IIi!Iii

... ... ... ...
-.. -..

","'

"" ..-

-ft,

':00'

.ft, '",,'

_#ii,

-..

.A

....

.;i'Ii;

.,"",
'

'I""

..

____j
#ii,
'!II'

#ii,

-..

A

n

IIi!II

""

...

... ... ...
.A

,i'i_
,

..
-

...

n,

""_
'!II'-

""~_;i"i;
-.. ....

.,..
....

.fIio_. :""..'''''-:.

•• 111,_.. ..
",,-

.. ii'II__ ..
",,-

;i'Ii;
""

_ .;i"i; _
...

.A.
...

__

"

-

1'-:"110 '-"'1~-

'iIT

~

..'.
... .... ....
",,' ... V'

!J

.. •
....

........ ..
, I

s

J

'

'

.. ..

.. "'+ '.. , or

-,.,

--

... ..
--

~

.... '.' '.' ... ..,--. .-:.' '.' '.'
L

J

.J
.~ .
I

I

I

I

L_

"

r:=~~-:~-~~-~-='''=-~-~~----------------------------~-====-~==--------------------------~-~~~~-= ~
',""

..............
-. _....

_;i"i;

....
"

~.

.. .....
~
' m

A_

_ ,1;,-.

....

...'

...

.;ro_
",,-

;i"i;

......

;01;;.

__

"_'.

.......
¥

¥

',,"

_ ......
',," ¥

,",'

.'""

....

'''''

',,"

wl.RI:iy.,lig.. l {Elec, Gt,r.1) *Elee. Gtn.,l Rb~ 1FiI;.. 1A~= = - = =' ~ ~ = ~ ~ "~
'iii. ,-!

w~, Flg.,:itA (£l~'(" OtT. ~) Eloc., Gh"~r
- - - - - - - - ••
••• ~ ~ • -

= = = ~ - .,

1
!-

~'

J
r-

3
--!
l

3
,I

J
--

.....

,.
__~~==~_~

,.1 •

~

i .::ii
'l~~~--

-: --l ---i
+

---oj

~I -I

-~-,:.;..; ~; ~
r,

_,

._j--':_ -~'
.....-j ~

-

-

=,
-

.. ... . ... ,. "eo. ___. ,_"'_
I

-I

,

:i

:jl :._ .: :ji ~ ...

=

;

~

(~M.)m=m==m=Q_Q_~--------.-----------_~~~~~= == ~======~

.

;I:;

ilL

i,
,~

~: ~,.~:~I

.1

=-~~~~~~

A_
.......... A ...... ~.

- .. - -

~-_--- __ -------------------------Q~.-~. __ __ _ ~~ _ ~_~_-_~" _ ~ _=_"~_~_~_~ __ __ __ ~ ~ ~

~~~--

...

~

~

....

"

J

,n
~
.',(

,::!I,
,iiIIl
1

It· .......
.~

I.'
'I

,J

1&.

r

....

1

""

.
_

,G,'~'
___j


f"

~J _ ... ~.~

~lIiJIcJ

1

'

....

-""

.

.,.

t

,

.. r
,

~

~ ~1Ii
...

~~

~.'

-

I
1

i
"'". ...

••
"'I

J'

'.'
j

=

.) ..

.!W_ ,.

_

_

••
iIlf r j'

.i'

i

r;~l.· ~ - -.,
~J

P-M- - - ._._.il

P.M.. _.- - ~ ~I

....

-

. 1 ....' -

~,

... ...

,!;" ,..
.

--

.

... ...

J

D5

:P:M.- - - -

'i

D5

6-

P:M .. ~ -

i

wfsU.glit :P.M.o

A~llS2
A,t':0;us. Gh':+. 6~i

Bsus

As;u.s2

r·iIIi'

~.

Rb,Y~. ig. 2 F
~-'
.,.

.... !i.

:::;;.1 •

.~

-... .
'

....

~.

..

.'

~
'111 •

1

._

...

_~

•.

...

-~ -

......

f

h-n.Cd, ~ -.-.- ..----,-.-.-.-.---------------_

ho.ld

III

~

_.

__

.in

.. ,

.,;;;,..

I

~

...

...

....

....

,10

...i~ ~ . -t:. - ~- ~ '"" '''III'''' ~ a III g .. --------------------~~~~----~--------------------------------~ ......d ..-j D/AF5 .~. --------~ ~.. "P '""....-. 'l :- . ....f_. ----~--"n:.. - hold .".~ -111_"" . -j! .. :: . ... ... ..I III'.~. I r-..~.Eo'... . "II ~:' ~ ~-~ I r ~' ')1 : :)1 . "" a ......1 l~....I.._.....~ "'<I 'iT .. ~ ~ . '1itII' -..-I .4. .-. .._ "'" . ' .~ ..' ..nd Rb~ 9-· -...... A ~ ..~ ..II. .. . Dsus -..' "" :: ..!c--~--~~------~----~~w.._ ..-..f.. ...-.. » . Juiid --------------------4 !Q "II "II P.. --------~:.-.. . .. ~ . . . .. . :2 Acous.~~.. tacet N.'~~- Csus? A.... 2 r.------------~~--~-~~----~~~ .." ~ ~ ~ .. . J'Io ....."..IIi. ... ~---~-y~-~~i . ..~.--...f'OO!!L D Gir. -.....]I :.:I. I 'r .~ 6- :1 . .._ Ii • ~ lit . Glr.g .... 6 e '6o 9 • e €I ..' . • .\ tI..~~~~·~e.-II !------_....".r. .. ' - I hold' ...11 ''II hold· ..C . --------~----------~----------------~~~~---. -:to II p_~._. /b-) D ~ 1:0l ) FI\t.... -I •• ._.------~Uh~: --~~--~·~~~·~~..M..-.jl __ . ..' . 111...jjj "' ._. '". ~..-. ~""...-.._. F . '1..-~ ........8 . .:. Asus2 :_Ir. if: . -v s _ _.~~------~¥i-------~.M..e.._.T ..~----'~T-----~-----·~~~·-------~-.- fW. . "'?' "'" ... r-1r+-----------------------e..... .... JI . .~ -~~: F 1'11.~--------------~·~~----------------~--=-------~a~------~--------------------~~~··----------~--~--~ ... ._ :. ..M.. -...~ ~ ..' ..... tD .. .&. . ~: ~.'.i ~ '\l. . iiio Y : ._._._.. P......... a~- :)1 .M. i"'!I. 1iiII ... .. ... _.-.4 """"I ]J ]J 1lI 1lI P.-----§--~~~... r .._ I '..... ... .' .... . . . - T --.. ........ ..... ).

:_L=~_9=~-e_.--...&_.~---~-~-~-----------------------------------=-.--''\ ..- i P_M..--o-:~_!":'_'====:_'_:=-~:~0_.~-.. 1---1 ----------------~--------------------~ J A J "Bfn __ ___. 01. '{~ a ----1-9-..._..... ~'.'~~ -O-O:_jl .>.--..-_.'-a P:M.'" ~~-~~~+-~----j' !_:1'-' ~~:!==!_-..:9~9-----------&9----~~ ..M ...1. --. • . ~ .i I~Ji..._~r-:. 8 9 ~ -:::: - ~o~.~f-'-----. :"..~....·." r---H---=--=--=--=--=--=--=--'---'-"--=-=---=-=-~=-=-~=-=-~=-=-~~-=---=-=~--==~--=iIiIo-"...-.. P.E'''~ . P-M....-~_..------....'---..-.~~~-=1-.. .--+~ ."".-... 00-11 ) DIFIG Em Bm 0 Solo 1· (half-time) -""..· ._-~---. Ij br-"""1Ii~-r-1 'P:M'_.Em :~t)«B>' . ~ ~-----------~r-------a~~D~.M .-=."--~..-.+-·I.._.:35 GUilt]" F.=~=~=·:61-:~~:~'~-=-'_Of.~a~O~c~a~. .=J ..... . . It-t-=-=:r-==--=--=--=--=-:!j-·..---·-=====-:-B-i.T+-... 1 Elec.'-' -'.-~--=--rr~---.- -l P:M..·al------4-4--5-5-------*------~-----+--~ r. .-~ = .&-_----l ~. in slash r....-i :D5 0(1'11) .~[.-~ ==&=-6-~--rr:-r---.."l. ' =-_~=-_=-ri_-~_~~~~---.-.-.-------1+----------------D --~-=---=---=--=-~<~-)....=_o~._~.".-'-'1 PM.:::::..~~_..~-.--....3 I .?r-.-.-. . L~~------------_.-.-. '0-'~-...~~O_'. P.~ I _j 1-...... ..~- l!l_'" I - ~":~~~i :1"". .~-' - 9~.--"i--:7~~~.l"'""!l:::·~1--:-.ec.. - 0__0 __ e __ 4-1.~5. Gtr.~e~:~I: D P.-.S'l----------------··-5 .. -_-_-fiS--~9i1-. Gh"..-' I"" i Cant...--~~----f'.~~_ j_~~~_=~-..-"~-L'-~-e-" ... _·~~:ho ..----~:--~-.

. . I~ l- llI- .. . IJ. .' ~l.. I . .' .''-.:1 I T -........ .ii ......' AJ:..._.._..~ _"....~ 'i- " :..<' '" '..~_l ll:. ...oIL I'.. ..... - .... .+_. &: Ikml... .' . ". 1."'I ! ....'.. .......ill' lot. IV I""" . E'!ec..'....~.» ... ..~ ~.1' ' ..• ~~"'~ ~JI.~... "- . II' ..._'..:f. 11. ) ~ r. b~ . j iii Il- r- I\' ~' s 1/1.~ } r7l L.' Gu~ l .8.. __ Jl. J--~ ..... taeet F#7 Ill.>-/ ...~.aj.~ q~ ~~ ~ q~ s ] l~s ]: 'i-..M "" • L1 'J."._.... ... ... .L . .--....' • 1..." ..... D _ - . . ..: r.. . l!J. . ......7 . .. . II'''''' . j A..I..a....... _ . '":•• : . .. .. ...'-. • ' "Il.i-- ". . 1.\'... I ~ r- _l ~ a.. ." .. ~ L· . .. ...... ~ .... 1-..'] :r-:. - ~- . . .. D .__ 'r ~ r' F'--"'· _... ......". ILl'...o. '''I' • -. ~ ~.. ~....fiI" li..".... ..r:...r= . -...' .1'1 _j .. ~~_111_'" .. Gt.... ~ n..''11 "'lit ......r 1(.- i"]I.....1""': ~ __r:.1= e .. .... ' . ~ I 1Il.... w' ." ' .. ...."" .tr1. ~ ~ "f.... _.L ' .. ~~--------------4~~T~~'~~I~--~~~------------~ ! .::J zcs w"R'~~~fig\Z(Elt::(.. ..... Gtr....... \ " '''"...... ·...01!!_ o Y' ....J "" ~.... ......... o ....:. -- -... "".. C <..:: ._ . -- ' . ' .. __." I...".. '" '""" . 1.......~\ _. . • ......r-~_'"'' 141 ~..11 ...A .. 4I~.. .. fI:.. "" lEI.. ......._..: . 1[ -c Ii .r:) A'sus2 "_" tt- t'I~ ~ .. . .. ) _'... ..12 If.." . G Ern A <J i .. . ..." " . ' .../.-u:. . : :I..

r...... JJ.' P_..':. I . II' . --~ J~........ ...~...' .... .... =. ..... .. . ~ . ' . . . ..... ......." .....~ • .. '. ) .' C#m Bsus ...-.:.. . [I J.~ ~ - . ... r-- i! ~ fff- i ~e: ..-._ . . .---'-"' -(2--' r' .u. ..!t f- __ .!...d ~ ---'.k U '. f • I . _.. II ..iY ... .j ...". . A B5 c. ~. ~'.:"" '1 .. • .._...• s ]/l .1\ .""". ' .. .'r- I~ .. 1 .'II."') -...-. . Ii... .. ~.. oIIi~ .. . II --~/ .!IJU~J· D Dsas :» r.. I .~ jill J. ..i. [i'IE.. :-"c1 - _ Iii .. _'.. .• . I 02~26 Guitar Solo 2.---- ...!!O.....1'-.. +i' .. ) "'lII"'" .. .. < --".... t ..-::-: '.'1'''' ~ .. . ~:-- .w~'.. .. 1._' ". .. I ---. 1:4-t1"~' _j r-.. ... ~ .... !."2 . .. .. II ... _ 2..\ ~.-9.----. II.. .. .. [ ". ~------I ill ~.... " r'" ... ~ ..~ ~~ ...~ ~ ... 3 Bsus ... ...".." ..-..I I. ~ 11M .'''''... ''" / Asusz Ii. q -. .0.. \ ·r.-. I-'~----~~~---'_ . ..._ - .. _. ..J:--.' Gtm .. "iii" . L') ~ ". Bsus .... .

..ltliS. . T." r. D5 ~).. .. 7 1~~·1 ~~7 9 ~ N. II -.Gtr~ '1 ..~..'"...cll. Gtr...._/.<:1" '"'. ----. .~. -. .. B --~-'1ffiOr-~9~1~e--- -------~'1. ~ -2 E le e. .III f\5 . Gtr ....-~·-_'t'10e-.. i $ ..-• tI '1'. 'I69"1lHJ 9 7 9 & . L.-J_w----------~--------------------------·~-----_ld--~~------11:49·0-!9Q-' ----'to' IIU I ~_O_8-7-J1_e~:~.-- .!i1 _£L • -- ...19._ ~}. ' ~ ft r rfJ 1~rt ~A-' ·-!9r· ~7r.~~H) 6 !~fu..taeet .M. Gtr~ 3 -5 ...-91-+-----~1~---~--:~".. . ---------.. .."~ Gtr.~ A.ft-).~ .. 3 =======··:--bJ f r ~ r rJ.~ !..l 1 .. I ~ Elec. ~ . AS ).l '[lee.. B ~---~-------------------~-------------~-----------------~--------~-.. C5 Band}. -- B5 ) FI5 I I I: I' - -- )...1 P..-----~-------7T---~e-l ---t..oI!i1I' .~_~~~~~.. ~. . 'Gu.~. -' 10.........-----------~-+:---~1·0r---9-9-----"1HOJ-----------~------4i- -~~~'---~. ..~L~t.f8J----=i7~--------. ~I~~§~'~t~~. .... P of b bs-=-ijr rj~~ ..... ..C.o 2~ "(C LmiJUl) ..~g~'_'~ 9-1lil __ ~!~~ 7 1110 e 7' to 9 .a . .J---~----------j7r------11-- D5 ~ Eler.---~--~9r---------~9~.

.... "'!I' -. (P:M. _." I ""= I.. .d~ar:L) A~ A~(:~·ll) A~5 F5 . -... '"'T & 8 .•... ......... . ... 1.... ) 11 I .. :...... ' C~ ()~5 ~J. .. . .~ ~ ~ •• . {Ab Lydian) D~S .• I..' "T . . . . .....' _I' .--I '"I'" "" A~. I I .. ....... "iI.M~--- .. _.~.~ . . ~... . . '': _ .111 ..11 ...•..j Dlsus _ '~. .... I I r. ........ ee r._ ....0!I0. ~~ i I· ...... ... r .... fF Ly. • ._. . ~...~ . '. :: .... . ....~. V I (P:M..~ - .1.. ....l) •• . I ..... I.. .: lro' I _..I ::... _. ~ .. A~5 IiIio .. re ..1 I !'" ".._ .1 • I. •. ..· ~ i h.' . .. _.. ~ . :::l _...D . I -:-- _ I • ~ ... ~ '" '" ! .. .. .. II!!!!!!!!!!!I II" . = F Lft: o®Y I... Pi ~ .:-'I.. r P. __ c~ _ '..~. 1 • .. '- ..."' ~ . .....5 C~·U.I ~I ~~ .' '.... r. "T "T ...... .-' .. i ik. ' == i¥:i!. '--!!!!!iiii-~iiiiiI! r' . P. ~ :.5 ... . l1li..) Synth.' 1iiiiiiiI' -~ .. D~s "- .ill . ~ ""i' 6 . -"i . LI .. .. r ~ i _ . "I' . F5 ::!. Solo: (A~ Lydian) A.. ~.• . '" "! . '-.... [~]:_t07 iii= ......M... {Q Lydli~flfl} F( '11) \ F5 C~5 C~(:~._... ~ ~ ~ ... l' -r . ~ . ..).. • I...... ~ •.d .~ _ = . ~ . '_'.." jr... 1 .'...--. ~ II -Ii . _~ . "..l>. ..' .. ~ . '''I" -r "T . ... • liiiiiil "T C~.: ..... ....". ~ ... . _..M..... '.

... • .. II ... lax ~ a ·Wll~a.. ....... ~ 111' ...-···IE·· D·.. "" . . .~... -:J_ ~-I::I ~.II!i . I .. . -:....····E·~IJA' I •• >. .... IJ • . - ! - Slub·~eon _scious strange - I I - - .-ff. . -- .. : ... . .. G1Ji.. . ~ ~ .• I". ... .. .....ii~.._ . .._ 'lion. II '1 III " • i .C.I!P/~:¥ n"..// I.....001 ..... . ..sa . •• .II . ..'tel)r/Te·mp'o I:: J ~ III A~5 Music by D'REA.M: TIIEATER Lyrics by MIKE P01RTNO... -i w-Is]ighI: P:M.L _l b I" .~ -.. ..~ I i ~ v . _ . .M .. . :.'. .. . _"'..l .. N... - ~ ...._con-scious - .... ' . !"'~ i 1>0 . ..:=.j~ I •••••• _... ..... __ .' ~ R... .M_. ~ . with.... • . ... N..' .. ... .. ~ ...' Modera. :. . .._ mare" g _ .._ ::..... .. E TW"'[0"[·'.........II ~ . .. j :... ....• ~.Y A~(~11) • I Elec._ _~. ._ ---:r'_ -I.......O[ S'::T' .....:=I ... II!! _ ....~ . F5 F(ll1) '.. 1\ ..._ _Ioi __ .. "" . ~dight F~:M.. . .... .:...iii" .iii.11 . ...... ht .. ... II ..... ...""" .. "" :" ~ ..! F t I pleas ni... Vets·e 1. it ~ I - .. I A ...'. Un ...-. .:t.. : ·G:. ...........oj.t a I I .. . . ¥ .. - -1"1- :j.... ..seE Intro: .' -' '.... I sen . "'" . _..I :•• _ ·~. . • ..... '"!II ""'....1·... __ .... I.ill "" ..... . [ _.A~ . . ... ·i :j: ..II oW. . ~io:tl.... ..hJ!~Fig. ..· •• . I! '1 :1 .' a 'D [II :.. -:-:r l :. ~ .~ :.C.... '"!II ~ r~ l. .--I _- .... 1 I I -=.:.. . . _ _ ....•••• .. . ._ ... f I . '-' ··R""A···\N' ...

..~r::~ ~ ....mg.e.. ~ ~! I i I I I ..j .lng.iI I I I ot..5 . . . ..0' .. ~ 1 .. .' •• . .m ""]·.a.. 1-.. I N... • .iI r.. 'W ..-I I PM'_ ~ _ ••.. . . . ~ : ..-.~ ~ - - ___.. .V iEIHI GU..: P. .i • i'.... .~ .~ 'iii' .... ... .1 --""·1r . 1' and. '''I' -""If .FOll) whole Ute t·... • . ..& I : I ""':I: ... ID . "T .. ~' oth '~ er wa.c· .. .. .. i ~ == •== .. "'" ~. ' . • . • .....1 I iio . ... . ~ " . ..II. ... I"" ... .41.F5 ~ ii. .. . -.~ .... ..ise.1 ..!!' I can j . .. ::::- .: ""Ii _.. . """~ . '".""1'" .... ... (Eiee.. I I ......efiid. _..I I~ .. I :. '. 1:1.. "!I. ~ U I!J .n ::.my. 1'. .' ' ...~ ~ .. :i .. ._ r I o!!'. ~. .'...... . II' L.... x :{ . I '1 __ ...f. '"". I • :::: . F.:' ."'IJ 11 ".~~r'i I~ . I. .i 4.M_ .. ... -.. .r there's an A~(.[ wait to get _ a . a« 1) A~(~ II} lIb ...' I .... .n ~ ....:'M' .... ~ . ". 1¢j~~ A.ers t 1 I un .... = .. . -:J. ....10 oth - lYlRhy..M" .4.~Iigbt..= ~ .. :~ -.J • :E. shed fad i r- I ~ ...JIl!' II JI III III .~ 'i ! 1[. gaillIlI•....fin _. 41 JII ~ . "I' ...iI "'!!' "I' .~l .: .. . ~ ..l lti'ff A. II'! r. . ' ." .~ ' .j. ~i :. . Fig.. 1.. I!""" . ~ "'1 "T q !lit! ~- ~ ~ 'ill ~ "T' .l' ....... D ~~ . l I . 'm. . ... J ! . ...1 ... .. .. . ~ .... ....U'''I s F.4.-. ....J *1 I 1 -:I ...__ ..._.. ~ _4.• ______ lIIII!IIIiiiil!!£.. • ~ .. I' "T _.P. ."Ii:! if} ... IJI ro ttl q~ ~ "T ...-:Il .. :::I ..iii .. er_~ 11'. . '. .....~ " ..oo~ ' .: ..1ll ....... ""II .. r"l..c :.... ~_I a. =e . .'ty ome.:..'. 'TJ' 'with ...........i.. . I •-•• i i :... '. - ...iIi.i _ -11. ~ ~. 4~ ::::.r.~ An. .C. .~. ..<II ~ A ...11 • iii._.. .. II . -. J 1lJ ..Bv ..ill! .r id SbaI' - pr.. .. ·1 '.l chap .. ':.~ . ~'"1.. "" .... ¥ "" .....

.. ~.: -• . i _'#'- -~ P.. tt· .. .._".111 _.. ~ I "11_ ... . 'r!.. .. There's .' . ..~ : II I. .A .. .. rived .~ ~ -~ .. . i. ....iII' I . ~ ..f} F..U ( 'J .. .. ~' .. . _ .. JI "T ... ------~==fi_--~--B·~·-.. ._ -_J P. ••.... ...r..I.... ...t i it -_ ..~~~ ~ 5 :: . . "".......' "!I ......iI ff rn.." .2' :9 .~~ •.. . . .·__ -I !. ..... ._ _... .... ~. - -. iI'"....• ...... » _. .. ill' .' ...' ! I P. ~'I':rlll' ill .. L.. "III' !... ... -=--rL . iI. .· --i ".. I'!"'" . ' '''''.. .... m... - " 2 .. .-:. .M·.•....-. . _ ..._ l 1 1 · '''TIi.A...'" "'Ii... '..... . 0:"\ . __...· .----- -- ~Dd.. J. .. :j.. p ~ ..... .:1i' . ..~ ·.... ... _. _~ .....M. .. w ~--------¥-._ :j.ift·..• .M. '...w! 2. ..':' I' ~ .6.. __.~ .."._. .~ . r I. • ..(L_ .. F:·.. :j .. .... ~ . ..P. ..!!.... ~ ~ .....~ 'I ~ .. __. .... .. . ... .... -~ ..... .r...... ...~II~ II II" U .. ...r r=i. 1iI1-' . f... . v v .. 3 '--i1 ~ ""II:'" ~ .~I :.-:..M.. ......- .M.. r---------~--~~~:··r_----------~~~------~:&··~·--~--~~~6~--~~~~----~~& .M.. . w . '. .. ."'" ~Zl~· •• ~. JIUl'! JILJI I!'!! I~ or A . R.bO 1l1) . "T . _IL _IL ·lllU...Ii .-1'lI b..iII' !Ill iJ .. - -e-r .. . . · .' A.."..II. .'_.oiI . 7i .•• ' :lo ..'1ll.. ~ ~-. A ..... - 'Ii.... I!III!!"""" : ~ -00• I _" house drawn... . b .~4....1 ..-·. .~ . _ P. J. ._: ~ : .... :II .. """ ._ . ~.( ..# ... i i ... t) Blind - ling sun shine ream ing .' ..~u "T~~... "III i ..['Itroll" .Ii "iI: . ... .J.".. ir. ...il' :h.:. P... Ve.. ft.. .!! • ..'.....~.. 6 ! . . _ . ..-1 .. r·. .. .M-~--I .. _ .

il' . :~ ..' _" I..... ... ..' • ." r.." ..' ~ ~ _II P. F. jug ~"'. . - .1' ... 6 ~'.. """ . '"".. .j£I...l1~..M~ . • 1 + '. .• '." ' I:' ..IiI .0!11 FO:ll) ~....~ .. . ~ :....".. ....~ I =... . .~"..' 1 . '.' _.. 1 ..!" 1 . '... ..' v - v. M. ~ ' . ".. :.. ... ~ ....... . ... ....l~M..·-~'"'i P." ~ -.....· -"".. 1'-. '" . _J_ I "'I Jr"" . ~ P.. ..... 1 1 1'1'" 'I' 1 I t. ....~ path .. . ..M~--I - '."' PM...M.•" I h I'J! " 'T t1 1J' r. b .. ... 1 .' '.• . _ _ Ev = '-ry r--f'_1 11' or • __JIrj!'i"I. I It D. ' I ...! ' ...• ' J. ." ::: .. !. .P Jwtd' --I .....1 .._ in the :a.ir:.__ 11.- '....- . ...J .~ A~(ll1) AJ!fi... _......'" . ---I R'M. 1~... F(~: 1) 1 " "E n ~ .. :. ..._ And theres a . . _. '"'..e -:::: . .._. . L.... ~ ._ ~ 1 ' :r. __ .e A.. ... ---j . -III!! .a. .! ". L F6 k..~ . .. :'.~I '. . .' P. . .lar new. . _..". ... . .. .. ' . hauat ~ mg CUL_ em I __ II .... .. .. -~ ... . .. ..~ '. .M... room at the top_'_ off the stairs.. I ! 1'---'11 I~ .. I ... . U' '. . : . -. - nul .. l.. It A . .. ""'. ..-=-.. "!II Po - . ~...."" ... ..-~ .Ib witt! .~ ...-. ...~' _WI..M.' ~ ~ . ... 1 '. • ' . r '. .' .. . l' ... .....M....1.. I ~ t. '14' if -'Ii.t" . b ._ way lead.--l il -ft.. ' . ..... I.. ..." . 1 . _ 71. . .....~ ...· ~-i - .

. .. . _..j!IIiriiiiiiii . 1") . ~ _I_ -. ~ _ . ~'. ..- '" I _b.. '. -III' _"". . .. ...... i . _JI.. .t'" ... . ~~--. .. Gt« 1) GI5 = ]n her... . f.. _11 I ._ . . . ..·--··-f . _ -"'!'I' A _n .. -...... .._.. _...: F011) qi~ _I" _ F5..iiI!I' "=' -r _-. "I ._~ C~ D~5 II"'"' . A~S If.- - .L there's a -...... ~ 10. . you : .. .. - ft........_ .... ..... . . me wbv __ I m_ 'P.. .-·..M -- ......... _D_ t ..I -. "1 I~ II·. _- - get .. I .. :].. PM_'~-i ~T~ ..L P:M. _~ .. in '~e :mir . __ '!d. ~ .'y ~~-:~~ ..' l1li.. ... ..~(....: l' ~ I !I]! I· h" .. .' [ ( I ~ I~ ~~ "!I- +r- I- ~ 1-'-' 1""---.. . 'IJI' . -.- . "T - ~ . ""' .'.. . .... 6. - ~ _ . . . .-". .. :b.. -~ · . s: .: VI . .. ~ ... I ~ .. ... . .. I. jIIt . .... i- IJI' 'I. or..". . I!I Ii ...... • .~ .. ~ ~. ' .. b..~ "I'"' P-M....· ..' .. 'Ii6 . --..... . ~ . I . .. j---\-. 1]1 I • !.... hoW ". - 1 . S·· I· . l.. FS ii- .. :.iI '.~ ~ r !!: I ~ 1- ~it_ ~.' cbs ... ... '. . ... I .._ ~ . '.~. I Yoon. .'"'!I' """ .. : - ....g ... ... _.11 _.. ..u$ D~ I ..<..... ....er to:ld. '1.n) _..::..ill ~ 6 Wo' if!' :: ... ..I)' nev . .11""_.... cq..1 -gIl eu t_ rn rm ...'... . I 1.... I. : .. Ioo.1". ~ err Cb(ll!O 0 I· . . .1lI.. "'T ..' .... - ... it) I •. . .~.. ...... ~ ~ .... '-~'. --.._ P. 'fi!' - .. l 1 ~ : ~ gid ..". 1\.. r: b._" _." • ~ ~ r I iiiiiiiiiiiiI • .. .~ _L' cb(t'1]) b~. ~ . ~ 'Ii6 . iii::! ~I • _..o'~. .r:awu= up there.... ~ .~~.. eo _ . .. : "I:""": -'"Ii -. 10.. I sense a sto . _s I... .. ~ .A .. .. _ • . F5 ~ J I F6 ~"~ '':'''1....- .c :... .. te]]~.I 0ii::I!I II r..~~ 110.- .I'~_..oD ..:1.::: Ifi!' ... "!I''''' . . . ~~ eyes........ ....D~. r . I \.. ··1 . . .... And d.. II (~ I. .. ~~ " 16 - -: -- ...' . Ai( .'.. .. . '.... . ..". . ::.Ito . _ :: ..- -. '" ... .. ....."" y ~ .. "'" ~ - _:: Ii!. D~ :i:ti:S·us . .II .. .. ... Iioo __ .._ l ... ~ "':" I""IL -...~: ~~ .1 T' Jl Jo.". .--~ - . j ~ ~ ~ ! .... 1"Il!'" -.~~' ... I . ..... .. . wtRUf A (ErN:..~ ... I . .. ' ... .

' p 1 .._'-::·1":·1 ~~..-"' ~. .- ~..Be-hind the___. _:: ~..D. -1"-' .~ . -.. / .. . .r"' ':Ji_ . bod ~ Y knows. ._ .' . ~~...--I hold . ".•...-. 'T "'" . . the QDe that - I~ -L _ .. ...:~ ": ::: A (\ _" If. .. . ..-... .. .. _.:_~} :i: ..' .~ rL-'O .. .=- ... '- -_I'"_ been __ ._•• .~.. a -p. i~_.-..... If' ._ ~ ../ .. - ~ & _ 91. ~ 1 - . .: e· ~.. To ... . -I!:' [ I . "._ .<'ii. Ji.IL -..I.. _r:' :J . .. Gtr. •• Flm _ i . a fed I_il' FIm . .. . .. ~ . . I - ~ .. .. "'1'"' --I -..~.. . '.. "#f ....= - ..1jI "\..~ . - P..~ - Mia' .iI.... ..... __ iI 1 .'"' ...... . 11:& CAI'n'l . _....JI . "*- -~..Li1 .- - .Pre-chorus I: Cern SE.:.. ~.. :_ ...M.. __ . Ii L" "" .c..... -- . .__ ....Ii. • . .~..-II ! .-.. .'!.=...'~..... 'T ."'r' _'-"-'-.~- I Lor ... ~ .p . dis .. lL.. 6 _ I I' . ....~ _.10f:. IF . . ~ .II.--i ..U -.=:: . ..I!" deep ill._.. 'n.. . ...._....1f.• '. E!-G~· ._. I . . ...:~. & ._f·r To _ ]ligbt~ El... . 11_"'" ~ ... 1- :~ .-. .l1_ _011' .~_.~...: ::... ----- ~ .... ":R-__ ~ .... ~-:_ ._. .~ .• ! I _- . . .--.1L'I1____f!I'_ i. ~ . L .. ~l I' ve III .~ ~ .._ ¥' - . . ''T • .."_ ._ ...: ._ .~-• III'" .._. 1::" • ~~ hold..11'" . .'I. I •• ' t:) .

_ ..-" ---"-' _ head ..."._ . _... break. .. . _ . (WoO. ..-----A----~-----------21------l+-~----~ •• "'--~~--------~~-------~~_T~~~ ..-. ..J' '. ~~~.~ r-Ar----~_4~------~------------_4~-~----~·.ir-\ • . ·~·----~-----v·------~!~...-dJl~··~··-------2:· ~-~-~-··--------~-------A~ ... knew.~-------~AI~~~------- ..' -1'.•. .... ... A . . '~... •.. Gtr. . --IF-' ------~T . ..a. . _~ hold __ ---- ~_w_--- ..-:""" . "._ - ' ~..-~: .. w_-- ....• I""" rr- .....Fi~ .' .... ..' . .' .~=-~--~~~. .___..... r..th~ one---.--------~4 ·-'EI~·------~~~_------'-~·~----------~----------~·~:Q·~-----·-··--~=-~------~--..1. .' H5 1\ " . . " 11..l . 41· .!!i. ---.18 B f\ I .·--~------~----~--. .. _ . .. ._ .' ..2. '-1M" . 2 hold ....-. . _ •• D ~-# . !l 1 .-_. ' ._.. . . . J~------~~~-. Asusz r---- • J-----. ... 1 I m..' '" .:Ji'··...~. .. ' . .'" (L"h.Gtr. . - -... RlIJ.y ..- -... . in • to I out of my.--...- .- .• ~~-I - .4:~:------~.~----~...~.--~------~~+I--------~~~10~~--~------~&~·--~I~--------.. . . -:. !.!:. . er thought...~ ! .. ----~~-:2~~....l!'" ~ .. l1li' C1!D' .~ self . by Acous. .._... • .-----...'~~.. I'm mot sleep •.ing .. .' i..-----.Ii _..~ ~ ~·-~··-·~ 4·--_+~:~ __-.Gtll. '= . . • go . :.r> 1O·r.. _ ...'~~ Cs·us2 .......1..' the .. _.. 11""" !q.. :.. T ~ - itald .~~-~-'--~----~-L--~2.... .~.. ]'m \fJo Try . O·.. '_L '.. Jl ~. 'IIJ. ~ •._ .1 dbld. ~ • • .-".... •••• -w--------------------···-----4 hold .~.....-"""".... he eIid Rh...r.." .--------------------~j-----__~----~~~~'.. _.."'II. ..... free IjolE~c.•. "..___ 3 ~-"'"LJ·l IiIi ... I I 'I!' 1--ar-------2-· ~lF------------------~Br-----~~------~Ir---------~--~--I&~----------~A~--~~~--~~-__~A... ..~··-__~-6~...: ._ " -. ..:~. • . . _'. _.'.. ~.--~--~A'~. I' • .. .. ~ ...II!! ... ----~~--------~--------~--~ :g'" ~. .--~------A . ......----~----------~---------'~--· *EJec.~-~w·--~~~~.) i· hvld ."". _.. . : I~ o.D '6..... ·Fig.~.~.. ..:.~ B5 .'l L B~us I'"' B Asusz . ... _.. 1--- I...~ loY • .. .. '. 6. .~~~.J--~"" ""*-. ::: "" ..ing (0__ ..._ ._--~-----~~Enr·~ ~~~..

..... -_.11_='-...::c til .~f..GU"_l tacet Tem:pe .. . ! I _ __. ___.. _ . cr' .... -!II' -.' ~. . l~ E5 ..~ . ... . . ' .. A...'" _ ... . ... ... .... I ...-' ...0 J ~ 142. ...... 'U " ...'[ II 1 ~ _II ~. .... "".... ---..n . 'III ."".' ---.u... .. Ii: . _jo. !oil' B......r-... --:-' . harm .. "y- . ...... ' "Tw-o _g.. .oIIi F. 5' 7 . . f'.- ...Ql'1I" _ fur one.j. .~ ' .. ~ .d " _ '''I''' ..__ -Ii "1"'.. . E5 I ..~ -..... -... .- ". ..n. __ ~_ ._.It .. v.-I _: ._ . . _. .. -"'" "' ~ .as... .. 'iii' . ..' ... ~ ....~ A .III.. . . • ... 'WI II' ....: \.•• __.. " _... .. ~. '!. - -~r ..t~]'s-..... .....' .ter :ELee·. ~..... .II .. .. ... j--' . ....:~ Ld!l.. ..... . ._ .. -'iT . . ' " ... .r.' ."". '.' - N ___ T I = ~.. Of ..._. . r .... '."... n.C'~II' .... ." "II' - :IC -- -1 "'_"'ill . .~ ES -I iJ my feet. ~. 'Y' .""'. = 11· ..ii'" - -....6 . .."" ---..~ a .j .. 'Ii!' .... . ..e::::z:-- r ..... . ..iL --. A ..idge.: . W' .-..." .' .. '-.

.. ." I._~ - If ~.# . I'" tor's -{~' . 'I.. ~ . ....~.AS jj." _" i. y - . " ~.. .. I .' . ' ...# -r T"J' .. I"'l n.:::::...II . ~_ .... . . ''''''_ It) '_....... • ..... _ .. ..' ." .. ....~ . - .:.it....... 0-5 ....ill! .ll......?~ II"!'" .. I E5 _ JI 05 AS ~ 11'11_ .... ...._.-..' .. ... ES ....- . . ._1:. I ......E' '_ _....- ~- -..'~.... r __ JI "I .... T '_r' 05 AS ~ I.... ti" '. 1'.' tered .. . .' Iiof_ .• ... '" b • ...Y the mir . .--. I. I ... .s nth life_ ~J' . ~ ..iii 'Ill: ....~ .. rounds .. 7l.. ...... _' .~. .. ...iIf_ i ~ "\.. ' . 'WI ~ V . - . . }!J_IJO- - '... ... ' B . ...-.... ... g. ' .l! I......k.. .. -'" ..aill.- ..... : w..._ I '~ . Why . . I T .....·-'. I.. E5 .._ ' _...... ... ...._ . ... .. . ... 7 ~'. .. I -... I _ .. .~ ....l~ .. '" -- "" . ·the glrl. 5._~ _4 -. .. ~'.' '.x . ' .._. .': ..... -.. I I '''''- ..~ J '~ 11 is th~.. li ::r :t-} .... ... " .._ pen to the mal 'W'odd.:~ " .. ' .... E5 .. ~ J a .""'. . .._ ._ . . . _..... j G5 AS . 05 A5 Jl...'. ~.. .~ ~. 'Io!' ' . -...... ~. ~_ 'L ~....

... .-/~.... ..! : . . 1 _'.Ej G5.I' (lav?. .~ ... :::1 • "'!I~ t. . • .. .. .... "#' ."' i ....~_'-·.:_ on . • .. i..'IlI......... ~ ..... .. '..... -~ . ...- l' ---. iI':.... ~JI. ...:1 •• 1""1"'1 II ' ..-...... ~... .. """"'" Ij.' ...... ---..AS E5 r lng me ev . ... ... .. .....~....... .... . _ ......II.. ..I . ~. '1!>.. ~ j .. b...~" "'. ._ .M. _.....c=~ "I.. .. .. . .....It _ . .. .--.. - =. . ."".... .... ..~... ... .. .5 • . '\ ...... "!I . .. ..... 'W . I.. . I - n.. ..iII_ - 11... .. I' I • -~...... . . '." ..:. . .. .....5 AS .( ... . ! . " ...E..3 . . ...!iir:' .. .' c . I er srde_ .. I _"'''... 1 ."..' _ft_ ... ... .... A ... • •• 1 .r. __ --' _..I'd find_ th~ way..10 ... -"-~ .. . ... .._ .... ~ .. ..•.il'l·~.if ]y.. .. .~ _ I . .. E1~Gtr...... ~ IP-llo.... .. 'n 110' ill' . -_ ._r-:... ..."-...'"" ' • .'. .. . '1iI! •__ I ... . .• -'. :'!-• . .J I'd break through to - ...... ..... <ill U' .. .. ..._ .. ' ... . .. Il:': .II_ . .... 0. r_. . . . ...p··...._ " .... ". . _.ft. ' ._.._ fI---:"...lIil. ." ..._.' .... .. ~.. . -- ... •• ~Jl otJ " ~ . _II..

...I ..~ Some ...... ' .. . ....... -- --- I I I 1... .. ~.~ .~ .v if} . .. ."""".... ~. "Ii' .... = q~ ~:ii "11' . "T "" ..j ...... . - . . ... . II er world........._..-~ ........ r. .. .. .. . "'l'...1 . - .~Y:.~ I " -it's a ~ ~ J1I....._ =. 'II 110.. . '111' -~ ~....'. . -..._ ..-. . or .... _i . 'W ..W' III ~ _:l_ . '101' u.." •1' . ~ r=: ... .. W'..~_ I s .- . I I ' '1111 ..... ....... _ . ........ ~ . _. .. .. . -...._ _ j ..1 :1 I • - ... I ... <t. .. -~-. _ .... "'I' "" . = . ... "'I ~ :'1 ~ I ..1:&.... _ ' ..-!! ..._-_ 111 'L"]' ..... . A.• 'ill :!IL ""I' .iii.... .."1........ ~ make. ... in 'I:liuiJt i mb ~:~. ..... ~. . II -.. ._.. ... :::r_-" -'1 . .. I ... . . . ..il ~ -.'_-# I' I' ~ ~ =...... . . ~ . . _l 4 . ~ . ~ . -.. "'II A. . . ...:1 Ilm-U_ ~'.... ~.I .II 'Fl.. __ 8d]] search~ing' but I_...."" ' ..' ...thing's aw ~f'Hy fa II . ....' ...... u~ have Hv·ed..!!. - .1....u ."' .. ...... ... G·~I&.. ~ .. lW » ~. -.. .. .... .. lI' :. ... 1.. I.....~. . ~ .. 'f" .. '11' ... r -.ii -"" ... . ..-II ~... :: ~~ Ii . ~ """... ..__.i~ . "T Co'ld I" . ID ....r....j •• Ik~. .._. • " ~ ~ ...F I .. - ~ I .... . ". -...t.~ '" ~ iII..... :..110 JL ~ . :anil the feel . . Elec.. ... ::: ~. _.... . ~...~ - ... . :J"" .. =.. . ' I D a .. ~. __ I I ...... "i ~ ". • 1-. ~ --"._... -fI-~ ~ "Ii' ..""'..1-oJJ}~- .. .. . - _.• '1..1 ._. _u. .

.. ..~. ...c. * _.. --.~ ---..... . 11 '. '''I' ''Iio!' ""'IJ' '"- . II '. '" -r _ -'"'. .. ._L'..' ' .' -...- . I ":I: .' . ~ ~~ ~~~~ _ j .... ~ . -. '-r - _""- ......' ::E 112 E/G:~ Pre-chorus 2: Elec.s.. I~ [Je. .. ~I ~I don't _ " ~ it· .. :L .. -~. ' "" --" -r : I ...'....... I --------------~--~~~------------~. -. .:::' ::: .. '1! ...--' i -fol:'_~~~~ .....'" ."" '!!III -The miss...3 tacet Com.. ~~~_~ Ir> r-... . :__T_ .. ._ . !l .n i i.! .__ _ __. .......~ -- ... :4to"'"-. -r .-....... ..:::...' . _..._. 110...Il"':.. ..' ~ " ~' . '-r . _.....:' . . ~l --~... Gtr.... _"" ..-.-....__• ~~ ~..~. .~~~. - ~e~~------~-------g' _.. . _Ii...------------~~~~--~~--~------------~ A :: :::: '.... "". w T' '" ...*.. ~r • ' . I I .. ''lI ::I: ~ ~ -i ..~.1 ..ilL _ ow.._ ii' ...JTemp:o I J A ( .... ..-.... '''10 ~ I~ '11' ..ltJJ. _. .._ .El\ec..~ . bold .. ~ ..1.1. _ -- _ft_ ....0.. ... ..- . ....--t.. - .~.. ....ii!:'= To ~ day.....".----------~--~-~-. ' '... _D _ II ..-l .' .m _....lng key 'to un ~ .. mY'~ mind's door.~..~ I . Gu''S~ :2 &. '..:'Ji ••• _I _... in notaston F"..... ._..1lI.1"" . .... T . .' -r .. ..'''' '" . '':II' . ' +-~ ." ~ 1iIIi" 'I ..ill - p '""... . ~ U a: _.... Slow'er........._ .. Gfr~1 10 : ':'11 - am r . -1~.. .".."' _.... .1 '& l .. . '''1110..- .. :..'........... . .' 'ii' _ ... .r..1 -...... _. ' ...--~-.. _.. " -& . '::.

.or.. . ... ... ~ : . ... ' :... ..oa. ..~ '-1" I. hoM ..• . 'Iill :. .-iI!I : ..~ f-~ 1If Ute "... I ~ .. ' 'I~ .1 seareh .."1 feel .1 g.... : .1..'IJ'_ ~ :.11 ....... I I' . i .. A .. .Ii· I II"" Z .J '.. . .=... I. .......: ho-ld . ' Bm ....Id··--··'-~-~~~~====~~----I1 "'r. ... ..- ~ .:. . _'.ffing'_ .. .. I __ ~.. "III •. __ I.' : . I .. - _'. .... . - --.111:"._ 'r- ~ ..-.~ .. A .~ l!.'11.. ..... ... .. ---- . . ~... I· am for .... the I I. ~ .~~.~ .. . .fr:ee. ..~. ...~ ~o . l ~..:....:.. 1 .~ '.. . ~" ...i I~ II\]! ..I. ... I I II hQ.1 - •• · .. .. _.. .. .--t . I. ... Iw..~.... c ::.c. : hold-----·-.rr".~ I . ' ... .. .4. ' I.1' . . ...M... '" i Asus2 I r • :u...... . •. .._ ! -.. .." ... "I' . ........ld: -~~~===~~~-------------l .: -.... .. . ~ . ....~ .. '''1' ... ..I j' • ~ ..... ~ . '.~ . .-'1"' . . -- ..= ~ ..I.. -. ' I.. /wId . _. .... ! ~'... I .... ~~-...~~~ .. _. o Ir I'm A.. ... ':... \'..---------:-.. H-i. .. ..----~= 3 =-""'1 FI(l~) 'F· :~ j. ~~. . ·w/Rhy.'" = ~'91 ~~ ... .' .flO' ..day_. .. .... ... ..- l . .. ~ . i . r. ..1I....sus2 ..:.... Ftm D .... ' .. - ..• lIo.. -. . 1">. trv .... ... j e .L...jmg out of .-. j 1 • i I ...C' .... I.. . . '.. 1 _" i--...... I ''. _ja~ '. r-: Acous...I'IfIO . "I .."""... :'1 ... .... ..-. _"IL __ j .. ::. ..~ .. '.... i ~ ~::......- ~ ... . r~.' .... .--. J _._=..-: ":.... " . . .... r...... . ID ... . • . L"!L. ' I J ~~.. .' _I.. . . .. Gtr:.J~" ..11. _. ..ill...-. to·~ ..." .....R ~"!II..'·fl] ill II....~. ing l'm..--~~ '..t-~ 'L___ ____j Jrr .. .: ..'_'~~..) c« 1 &: .. . ~'- ..• r ......'Fe ..F' . __ ....~ ..... . I.. r .. p...-.r I =._.. :.. .r I. .. B5 fnf . .... . .. : .. ~. - ~L .-... •_ .1111'"' ~~----------~--=~~---i . ....._ way. J... . -_.I'M:} II" l~:. :: (Ele. j' feel. -_... ~ . ....--I . ~ haad.i11g_ that go_ :..~ ...-. ~W·.. . • ..II'!!' . 1..."1' .iIio.")I.. ."..

'!Il...n ' ... _j~ . B5 zo .....-.. ... r..-.1.• u D. i.. :::: - " '---~. _.D..-. _ -5. .r .... al . . I'm go .. -".' .I I jus....-1 hoM --------" __ . r.I...~.. ... I..• • r .~.jj ~ -~. • . · . Tear my soul in~· to two.- ' '.. · I" ·I CSiJs2 ~j~ . r. 01 . '''" "" _....... H.. tho11l.J' . - "'. - -: ....• L. ". .. '::....."t heJp feel -...• I • -_". " t . ...: _"f: _ . knew. ... o. T '...... ....I ri't. .._. ~. "". I" I Cm. .:.~ =='='-"-'~'-I ~. . - iwhi ~~~. .L. ._...~_r.. ... I~. ITUl Csus2 _... . .... .-.... .' ~:. ...) 1st. ...1 - . ' ...".. ... Un . .. . .."\ i .. "'" I.. . ~Dg like ." 7 t A" .. mind-.-... ..~: Ibo.._- .~:'-J of my bead.. .... I ! ~:...I. n' . .-. ) .v"'-f ...'.-~~~~~ ..~= . ~ I. 'F._ . .• --: . rm not: the o...I.... 11fT .. 'l . . _ . . 'I'I. . " I hope find_~ .. . I 'q.--..A . 6 meas._....__ .. I I •••• .I""" . . .-. "it. ' ." ht>liJ ~ = ~ .I I I' .my ~ self. • . .....~~. _ .-i : .ways ... .oIL _A ~: " "" "-"" - - .. ..... '" . _ '. - . r ..LB'. nS~'us2 .-..~ ...... I . ._ I don't.. ._ out .~.. ~n '.. :101 .can - DY..__ .. I ' .i~ 2: (EJec..:'?':~' .. '1"" . .."'_ . .or' D 6. .......j. ._ J-.. "!III. " I' Grl'.. .. ..11 ~ . "..~. . .... a« 1&: AcoU$.ne.... !... -. '.. :'.. ft_ .I .~.' liold' . 2"'.. ---'..._.. _" . . = :: . 1 •.-. . 1::.'lIi..r:... i .' " ...in.... Asus2 . ->!II . .. ... I!!I 6n. '" I .1: __ G _ .. . B:5 r=' ...t can .glwt:_ I wllUry.r. . ..... .. .. ~... . '.g FI(1t) as J i·.iil .'.. -~ -.~. . Ii. . I I:..aj1 D ~. . .:"• -..-. " ~ . j~''''''''''''''''''''''--il A....f_. •• 't...~. :C. ~I ~.. .:.-(1.. I ....•..~._I!!!~ . ... . ... -~.m::::- ...~._ ".-. . ho-Id .. . .' 'qil'" .: -- r-it.. r-I I ...II!II~.•- ~~~":.. _I. .

. . .._ _ 1 . ti .. ~.- ."'---- - _. .--~_. II ione.. ~ - . __ .." '. - • . t .Music by DREAM 'IliiEATER ._ 1 .. .... ..' ..~rl ._. --II.. - .. . 1 . ..ill! . . 1 .'Ii~ 'o·.' Em. __ ----.J_ I -~-- at -- .. . need__ _ find.. -'0 .-. . __ . l] -- . .."'~" 'IIL~ 0 Segue from Through Slowly oJ = 54. 'ItIJ 1 1 ~.. ~ I_ .'-- ...'~- •~ 1'-- . 10 .. 'i • ~ ~ .~ " .1f' ~ .. {... . 1" .. Itigbt. .. _~ .. ~ '\ :'_.. .. _. I' 1!: ..~ ..... ~.' ".._I . .. 1 A . __ i __ __ .t""!. '.l' Edim II .tV -» -- _. 1 i feel..'v' s:HraJig.!J'....' .'. • ' . it.j 11' 1.. .__ brJ::_____. 1 -'1..=' ' . . j Ill. 1 "-1 - •• . My Words Em II': "'" ~ d~ -'1.. -... --..~ tJ A _~ JI... .c . .__ -.. . :. L yn'cs b Y JOHN MYUN' .e..' f!:-. ._.... " 1 _' ~. ____ .... ' ~ p'i .

1 tbis .._-= .. .. 'EmJ(i Em . ..10 Ed. _I..... B .' I 'l> .:: r .... :. . II I ....__ . ... ' ~ .'!.. _ - .:. "i • -I -~_ L_ ...._ .. ."-.. I ~j ~... . _J . ~ . - I ..u =--9" . &.II.. _J 1:-. ..i~' ~. 'Ylhat does . ~. ~ ~. to. 1 an." sleep ..."t. . !.. "Z..} 1 .1 :my . !_ ~ .I. .~ .." A. . at...m~'1Iii!! __ I. j '. ~ I 1 _ -_ '" Whem I .. ... ! ....__ ~ ""'- ~=_ .. . alL.s. . ~.....II.1' '- :' B JA···· B~J ~ [! _I • 1 1 1 I 1 _ ~. 'II .1 .. l' _jJ.lJI...im " ..iN-·· ~./.

. ' ..-- P.. .. "" .. . . ..... -....66... ..!.eo!'man. "'I: .. he .. 11 . .".............. -II I I"..~!~!.a -. 'v '... I ~ -- emf . . .eth er home. -. ~ ." .. ...L....-~. " / . :: . Elec.. ~ P.. '" ..' .. ..-'-I ~ -0' ..I shut the doorsnd trav-eled '\... .. I I . '1: ' ~""..-. ~ "" '".. ...iII .. . ! Ii_ f ~f IIi: I .....lfL JI I ..T.. .I Edim7JBj..".. " jI "'T . ._-~ "..I I - Elcc.-.. ) h ... . '.....· . i ::~~' : P_M.... -_·c_ . ~ to an.. jI "'T I]~ .-.~ ..... .' C' - __ ::: ."_'" I ~ I .... El~l~Gtr~ 1 ~.... ....... .M.."....."''''''''... ' pick st.. ....._I""....~ ~' "'T ...~ Em l' . (15m..ft oft ... I • . .I . ." . "I ... ::=: . Gtrs.. '~ " "'II' .1I. .. 'Verse 1...{ . . 0' I " mf r ..iii "'T "'.: ..J!. T.""'-"~... '... ...~ t""l'· EmJ(j." .' 'E . I .Faster JI . ~ . ~Gfr~ '~ ...HI' ~. I I ar pick... - .... .-.'!I':... ' ' .--' } .-<!!II...!tl.. -.. I ._ -------~~ •• ..j' ~-zT ... __._ " ...-..112 I .. . :.... . . ' .l & 3 -if~it " '. .' Em._. E5 Edhn7· B DJ'A I .~ A.. .j ~ ...II' - I met an old. hold ....":"".. ."i . rio . ___'!II.

:: '. (15m...... -..H.. - ...' ~""J ......... I • 110..".. '•..:. Edim7fC~ i ''!P 'Ill .J. . _w ._..... I fe....: •• __ • _ II.. ..._ - . -::L . . . ?C..n -"" .il .. .n V' . I. (15~ .. . ..:M.... . ...' -' n . "... ._ . - ......tELlkeci. -r .H.....P._I. ..----. .. ... :: ::: .t-•..J.. - '....... ... }_ _-...1" - ..~ A. .. . .....I alA ~ i E..M.~ ..M.... .......I P... • i& •• ':-' • -~ ... ...ill! t!! ____.. I ..."... ~ 't.-...-.._ ... Edini1lB • . -. ....-..' P.. i:t . II!J'M' _..... I..... - - - - .Ii"'II' . - .~~~--- ~ a ..' .. I girl was mur-dered here?".&'~~. • . d4:)tGutnclW _.. :rught. '0/-': be ~"'..II.. -.I ~ re. JI _II "ty.~ -:~I~ : .--_. _1j " .' .· VlC- 'r- ..........-.P I' .. ....... - . to me...._ (~. rum! he.r~~ r.._ ..! II!II .. iii... A. li - ..:I..... ..11 - 11.-L - _.. ..if' I . -.' -.lone... ....• - .." ... A... ~ . Iii .. .II -.II ..ft. .-G -Ill ~'.H..... ~...1t mat I~ could trust.. ...."......' .. - .M._.II .. I . ..:::ii -+." .. . I~ .. ' Em . '""' ~ ... = 1I ...lb''iI '::: . ....! . ..."" ' • -v ..J seeme .. . '!LEld..4... . II' _ -.._...'."' _::_ . ~~-l:~' .that 'r_ _ .. -...~___.....T) ~U-~'''''''\'Ii ~ .~ ~ = _ ~ _ -1:"'11 ...... ... ~' '.. -..1 I II ...... .II .. A ... -.-~= ~.M--~ "'II .

.."' "'" ~.' ..-""" A... ..'..-~ . ..l.... -=.B BfA .. ''Io!' »r . JI.. ..re f _I --I I....-: " _" -oil.~.IJU . 1 ~ I ...-----1.... -... ..1... 1 ''l!I" (lsma) ~~. I ..... 1- (Ob....... I -. ~ '::' _II tor-i-a's gone for-ev ..-.. .. _" ""_j"""l" .10 . ~ .. .lI -Clllir:-..... .~.....".ries.._ _..--~----""""~ "I" .-0. _..~ f"'" I ~ ~~~~~-~ . ~ 'r " JI" "--" "'I' }" ".~'H" I!"" ~-~ ~.. She . ".......-1y mem .II -. ......111"- ~~---:...~~~~ Ir"'L ~.~~ .... . _..lI.......~ __ I ~ .... - - . -"ii"" ''III' .H.' E5 )... ] "I -I 1 " ..er.. ...._..----~~~\ ._.. 1... "" ~ l.... . ~ ~ "'I' .I.. 00..-.-....... ~~ ~'I'"' 1 1 hold .. 1- ._.. ~~~K._..... M .. I' I ~.1-. ..~~__j .. ..... . I '..i illl ".' . ." .. ..." -.ill .~ ~ '" -r. ~ ~~~ ~_~r~~iIIi'. .. ~ '" __j. r 1~ ~~.." \"Tl F~m fI.0...... ~~ It!!I __ ·~ .. ..Ii .. 11_" I J E(~5) 1 1 'I:r 1 I I young.. - 1 1 ~I _ ) 1 f4J ~ . ~ i 'ill. D ...... . """. . ... ~ . . _ I i ~ ~I : . I"'.~_" '~ .1 .

there can 00.' ''tot' •• ..~ _.....I... . -.......5) ' . .'-" .: ... .::... .......... '!Il ~-• _!' Ul! fi iJ ~ !Ii. ...... ... LJ _U 111 -.." .. _ "-~ I .-...~~.- .-'. . I (I ~ P...... be no ~ce .... _ _... ... l__...: ... ~ . u.. ~!r-------------------~..... r - ----i -. hold ._ i _"c".'r---------====-----------------------------===~~---.... I II. back... . - - ... . .Ii~':ILL III "iL _JL ~ i.:: ----------~.T.I A ".~ l~M" _ '-...._ no tum-iog ~ .. II _. -.. . . -. ::... .. ' _. ..-- ~ ..... . .._ _ "II '" __ _......~--------~--~~~~--~ff_I.. P:M..• ~. PM. . *=_ .... I . E/Gt: N-C. _..._ •• __ .... - .~ _..out hope..~_t--~..1'1 .. .... ._ .~~~~-.M. with . 1 .- ... · '~......._...'1"T'IIo '\:..... . •• -L!.. ~~----------------~~==--~~------------------~<H·----~ .... - ijir.= 11!' n..~M. G~r:....... 4'" . -P.... ...::::.....:~ - .. -'''":II..... .... -.::."_ ~_ II 'I II . -:~.'1 • ..~ ""... ... l~ - • -!. ":JI P.~ hoh1.. ... .. -. there can - .. ... .. -- P"M.M • PM.. ~~':u~_-r:_~I>I_.. "'II ..::. .. ... II!'" . 1-' with . ...... ' I.out faith. --~~~--~6~'----~.~~~~~~_ • :! ~ :i .. ...... I .~ ~ •••• -:.nUL truth..:.J I ()f mind ...2 & 3 _tt ~ : __ . .... . / .....-r.~. I' I '__' - - p.. iI!I !. ~ .' ehn EJGJ • I ~ . . hold...--1 _. .' .. . E • . - ........ •. l! - ~.....+_.. ~ ..~. ~...: '911- _. F. = . ~ .... . . - . . . "--''':IiIIi.. :: ... ""ill ...:. _II • .. . . BrF:~ ~.......... ..... .... ~'"Ii ill ......·~--~~~-.I . ..~"~ . A .::::: • I....M_ .' I • ....... ...-' II... .· •• With .... '... ... (Oh..Lo: ..~. . . Ctm ... ..... ..-_...J .... ..... J~'. • i" •......." 'v' -_ ~.Jec... ..• . ~ ~ ~.:' ~ 1.........o ..\ . Chorus: F~m ...~~." .. .I J ~ __ ~~~~) E( '. .. _Ii'!!..

' ~-. ~J -~ - '_ __ r 'W' .i: ... ... _ 1 -.... I ~~ --~- ---._ i~ r~ J !~ I 1 ..2 _ •. r- -Il<- I I .if .~ - [ f--.. ~ . ~...~) !I I .' -- " . J ~- _iii.- ___ ... _- _I Ii.1:"11.....Gtli5 '-. .......".. .lImrl.. tr-~ ..- ..e J ~ JI3."' B [IV l__ . ::11.-... Elec.r--.u4e. --. ' .. ~.: BbL.j I -----c ~....1'... 2..'Ii I J). .Em ~--- ~f--.. 1. I ... ~ .._...' .. . .. GIl&.... .' if) ~ ' .. _-. .'-- ~- tr-~~ . . lB m.n.' .. l'!_.1:.._ ._~ 1'. --~ 'Ii"'- ~."'.1-".. 1. - ... _ . --~ /if U -I"£¥'- :1 IL. '~ I ~ u~Gtr.. ifP-~_ -.. .. ... .. I..... [. & J III ' . II II'._ ~ J~~""~"" :1:: '!:'--' I ILl' ]A I:"l " 1 " [' 'I' Efee. . ..... _. .."" - . -W' -- .-.f.. Em --~--"IO .01.. -- .' _ Iril I' ' [l ..-- ~. _ 1._ _... .io"l!io'.6 ~.. _ILl:. ' .-- ~-T--"_.. 1_- i [ [ l ~ .

.. .~ _.' ~._. .. G1Jrs.... .. Verse 2....B...... _ ......._.__ .....'\ . +- ... ~ .. .'D" .............. .._. I' ."" ~ 'Io!' .... ..... . :: :: :t .-._ ...iIji' I - 11 11 11' 'II ....... . :: .:...... _.6 ¥..... :: . .I 1I...l . ' . ~l ..- 1 r .. n.. . l__.M·_·-··-··-··-·-·.... i..._ . :: -~ iii 'W - . ... • 1 - I "~enj..... "" lIo!' ::::: .. . . ..... . _I_ .. ... . -.... .... '. _...I .... _. _ . ........- ...' Em _: .. ... .. i... :. ~ :: : ::: "" '!ilfl .. . .... .._.._....~- . -...... h ....-· -..... .._. I start toO -~:·ji·d· ~.._..... _ . .. .. _ . 'L .U' .-. ~ v· ...... ..iii ~ __ ... _._ Elec._.....-.._.. '._. ..... ..i._.. .....~_ 1""- : 1'-"" • :tny way. .~ ...... I'.__ . ~ !"l"" - - _. Gtrs. . - _.... ._ . '!II .. 2 & 3 ..~ Y.. :::: ..." 00.. ~ iP.... -= . -:_ t!"!' ~.... ~ 'W ii:.iIf _.._. ::: ':: :: ::: = .....I ~.. ....... .....It ~ ...... ~ .. . ]I' II...........-. ' .. ._.. .. - - - - - - - - - n.1l1 ~ _ -f": 1 ... . ::.. . .. I... .. . ......._ .. . _ 11 1i 11 11 11: "j u _ . ...: '¥ :: .. r . ~ v ... night • • :........ ~ ..._ ._ ... I 'P_M_. FiE ...n..../ (P_M_) .. . _0li0...._........ .-: .1 as.n .. ... . "" ..1' r--.-.......-. ~._ ...........- I I d(: -~. .._...... ......_..' ._. ....._ .. _ ...--' ... H _j _ .. .........""'.._. '!io_ .._ .. iiiIo .... . .I ~ • ~ . ~ .:...---- .... 6. '= '!ilfl .....- .. _ .. ... -".. ....' _._... . . :. ~' ~ • ~~.. ...7fF~ E5 • ._ I • 1I '-.""'.. ' ..._.. .... "'" ....._ ...-~ )I" ~. ._.... '" .... .. .._... .... n - . ......U. e...l I:: :3 Am EmIG' .• ... ... .. ~ oI'i ' .---. _OP..._.._ ... _.._. IHee. - -""' .. ... _ . . ::: :: !:: ...... 'W . . ~ .. Qj( .... . -."".:: . "_-' ... .... ~iJ~·~~ P:M._ ._. f!. . ! "'!! ........... ..-.. • ! ]I ~ ' . ' . . ._ ."" :: ........ _.:.. II II I 11..._..._....". -.. ~ .... 'x .. ~ ... • ~ . .o'!Io....... .

...... .1 {EMJ---~~----------.'" :.. P_'f\.M.' "JI 11 ~... ... y -!I J~.._.....A·1. 'Ii" .. ' FIE ...-.1: .__ . ~ ._). ...---: .t . JI -. .. -.' . . U ~.. ...• ...-.n... '111 -..._.. '~ I ~'. ...... JI .__. ·ilI· :111 iI·"II :I~:I . ....... . liIlr -.. 1111 P. 1 ''.-: ~ .... ' ... O!I... ' .. .. . .-.. ..... ... .. :s._1 1 -- ~'-"-'."111.J.:Ii:il.....1_- . . ..... .. Ir·... :.. ]1']l1li :JI.__ . '..••...... -'"...a_-- ·'L ::II: 111]1 ....:1\o~..1 wf!iH]~htP:M....j "I' "111..~.' I'~" .~ ... ".... ..... 'I 111' -" .• " ~ .._--- r: 1._. _m r ____i.~ ~.. ""..-... I _II -.. ...J 'w ':iII!. - .. I " ~ t.... ... ~ --. Em 1 .• .....L _.).....'" -: """ ~ ..._...~ • 'W'"I 1I~ . ... ...- ~ 1111::11 11' .• ......... __.. .. .. .. ¥ ..l _....._. .... ..:> I 'Em ~( L. . .. II II tried to get an swers 1 -. .". -...n . ....._. 'JI ')1. -..... ~...l -... ~r-y------------------- . B " ... ..1 ~I -~-]I sliU_ t'O "..-L ... . .jp[ [ I'!._ ... "' .1 ' . ..~ • .. 1 .... l'.n "......-."W'" "'" .. -= • I .. . ~.- . (P.. '.. :.' ..----------')1. .. .... ~.• ....M... -.--J I· . .. throughout ]I ~.. _ . .. A ....IL -.]I .-"'.."::. .._: 'W _ .. 'WI' :: ..I 1II '.. I II _..'1::1 ___ 1 I I -~ ... ':...._.. y . 11 11 ~"II 11'.-.l .. ::II ]I ]I' "'II . ' .1 r:::::... ""... 1 . . . ']I ~."11 ..._.-... ... RM .'" II I _. ..... .I 1 -.. l~J. "'I . ...." ... :11 .. .. ~ "II' (P. ...) .: . . ""iI. ..... y' - '¥._....~ .... n... ~._..- "'. 'w .:-...... . ....• • _... :: 'V. ~..... .__ .-------......._ 1''1.dv vi -......_ -... t-.. ... ... ~ . ]1"]1' "II ::I~ "II m ~ __ ~ .-.."".1"....:. 11 ""II ]1..... _..:0.... _. J.. .. .-. .~'l....• ."...~..""..... _ft ._ '""..'~- [~ 't... -:: .. ........ 'W . ~ - ... "II A 1I! JI 1111 . . "" ""'. W v ~. _... 1 _ JI":" (..... I! I 't1 1 ]earn ed _1': ..----------..."".._. "... ::.._.....' '1i "1..n." ~j T ..-.. - ]I: . 1 i '"...... '" -./.... 'V _..1 . • _I -....'I .• _....- . 1 . -. . '-"" ".. .. 11 "111. I ::II '.... ~.-.._ .:Jt:l ~ •. V •• --...:..."'.".... n.... n ..• ._. - .. ..:: '~:. I· • ~.... .'.......'" ..."if.. ___ "'iL U.. _• (1P. ]1]1. -.. _..-. ~... . "'. "" '.. ... . • ... 'ill' ~"]I .-..!II.' ]I. .

....j . -~.. ::. .. ~.iIoj.... . "'" V' ...l ~.. ..= -.... Pi. on __ ._-....' ... ... - . ...~ '. - . -... >.. .. _ lit.. ..~ -= 11 . ---I' ..0 (Ob.-i I' '. ... . . .... . . ..~l. W' .' - . . ' ..... .. _ ..:"1'::'- .'1... I . _.. :: .. .. _.' - i':J. ..... • ... I '_r _) 1'\ ..Ij... ..• .. I [ ". ... .~...I ........ . IiIf..._ .. ~: ..... .."" . . .... ............. Halt-time J = Dt). ' ........ ._ ..e. .... ... ._ C.111.. I.i L_ .. . .. "" . I n . _Y. - . ~. ~ -~ i If 11 n U' ...... ...~ ! I ... _ .. [~ I JI ~ I .~ pir. .. .... ". ~... . "wi: .n _ .. . ~ .. on . II • "'..... ·oIio ~ ~. I '. ..k sl: -- I =.:::: .... . ~ ~ ...... ...1 ~. \of -fu .. :: -""- -: ...y.....I '"'" . ~~~ ___.'. I ... = .. .. "" II r-li.. ... ... ... .. . ~ ~ . '" ... J _j as yow- tare days.' ) ... . .. ..• 1I!!IJ'''I''''1·..I .1'I I ..-fI' r '11 r. . . "'" ~ A '"'" ...._ '--'" I~ '!.. "" .. I ...' ... ..... -J~ ... I "'~:j .-.. . '" II . ' '" . ... I' . .... _ . q-- - :ti ... •.. . • -' - 'II •.. .. "'" ... .ill . n...... L I 'I'~:-' fI.He...... . ... :I!I.... ...... ....: .... .Pot.... x.j I 11 - ~li '11 ._ I .. I .. ~ l i.Iii......"'... ... •• L _ -... . -." .. . .....' .. Y" .. ... ""'''''' . :=: """ "" -e. ..~. " ..• ... . ~ .. . . iIJ ~ f\ ~..... 'W' . .. 'r I: "1: • _.. un tllld ... _J ~ -....... -U' ....•.:J' .... ... I ''Ii! " if) I • I _. _.... I I. . _.....' ... ~. ... . J ••• I 1 __ 1. _ . 1 . . ... .. . .. way ~ and as_ I saL . " . "'" ~~ .. ..._ ... . .... ~..: . . ..: . .. .•. .J ....._.... _j Then he turned Bl . ...- ~ I ~ .~ . ~I ~ I Lor 'l' U ........ ..'..!"!Ii ..1t:l4 . . I .''I'~! ....Ir........... I ..1 ~ ... ... .J ....~ . . j-. -0.. .. i. I I I .."... . .__... .. .1 Em '''I.. . ..J r-:. ... I...._. ..11"". ... ~.. ... 1:1 ... "" W ~ 11' 11 -_.... Ed'im...- . II'" .... x .~ Em ~ ~ I r w I •• .. 'IIT-"'- '.... . _ ...... ~.. ~ PM._. ."""'" - I. . . Ail . -~ i 'II ~ I"*q" ...11 r" 11"'-... . •• -. . 1'0.. '11 .:' .. I ........" . . . ..ft ... " ~ '. _ . . .. ... r~~ ....im ."'... -·1 -- . f:M. ... r..~ . '" .... ._..........~ I (Oh.. . .._. 1I :. . .... ... j I ".]d'. '* .. ... -. .. J Ed" 7 .. "" . ..._ J.. . .. . ': ..7 "..-~ ...·. ...... ..' -=1 -.~ "Ui!) - s .... ...0·....: _ _ ...:.. I ... .-..: ... . I . Jll......_ '''': = -.. .. - L .. I . ".. 'ill' ..olio.... •. '.. .1"'l '. I .... .. . '" - . ! E :m )...... I __ .~_. ' '" :: ... ..... I... ... ._ __ n. . I·' .. "'T .. .. lI''1I -• _ 3' "'iF ... ~.~.. ..

_ . .- .truth.. .' :.n... ' - - _:.~ ~ ~I .J ' Ii . B Em -- hi I !(_Ml-tIIf.._J 1 ~ ..' ~... .. .. ....' '.. call of mimi.. .GJ! "" .~ ~)~ -.: .md... _ - .r-.. -....~ ... "'" .::s .. I' .... be no peace I I -r I. .u.. - __ '.. "Ii.ill' n r:..~ ..n.. --' . t. . ~--' + =4 I ~ .. wi th-out hope.. .. _Il r- .. .. I I I~....".. .." III : ''IlI_ I. A . -s- in ... ~ -- '. ! '. "iI. ...- -z:. i. ~t4'lW' ...: t A -"LIL Irl'l"'ll_ P_M. ~ 13.i. J.... -- • - .' !LA.. . E/G~ 1 A s:. I'~ _h i_ 1_ 1101 . . <Ii .cTli.• "..-.... -r dO _..~~ _ there love.. ~ ... PM.. no back..:I_ _Ll 1 11- 'ii. 'Dime.. .. . . _-~ 1 ' ill '!. ..:.iii..SC A.. .r:-p r =e O'bl. B -:.... I' :: . \. .' .' = •.. ff:I.. . - -- --'....:.M..f) . . .. .. • ~-". __ "t. .It) I" r .. I C~:m . : ..~."' . I. • ..2 With ._ ..~ . ....__ . -i . .ill' ft _ . _.' - -- ": _ 1 .. 'J!' .J-- - 1 l~M .."m _I ~ 'f'.If JIj ~ -. ~' ot i!o iI.. I .~... T With-out ' _II_ J[" -!-tlf·. ~ . : i Ill.. 1'.... ''II . "" there.:' ...~ =y - } " ...-... i. . ..J. r. -. . ~.. :: • ! .- I. .... I _t.. -e.... --·-IEIIP . .Otlt-... """ -:_ -:JI '. . --"J. ...n. ..:.-'111<11'" ~J.oIL EIG. ..Jj. -. p ~ .. = _ft-_ with ... .~ ..'·r ..- ... • 1""'.in. '.... . n.....' lib • '~ . itJ l .' P._ '" • ClIO".. '¥.1 faith. / .. . . ... ~ C~. .!. ..iif'.

. . '.. a~.. .. .._... '... . _ .. _ -. -1 -.--_--"'" '..'. . 3 ...6o.. ~ ...._ ......'"'... i' ii. .-ii"i!'._.._ ""II .-.~ ~.. _ ~ ~. ~ __ _ _. . .r~~ 'li'1.... i: .~ ~ .. . 'n..oJo..'I' =~ =1 . end Riff A.= ~ ~ = ~ = ~.. . -'w . · . J:i~ '''-1'''''111'1 I. ... .. .lI'. Jlif'f A Se[(.. v '.--. v ... .(!nta........ . n.. '..1__.I .......= .... __ '....".'G.._'~_ '~~~ = ="!= _ ~1i=_~ _"!~__ ~~ ~'1~~ _! = ~ _ ~ =-~i [ . .. ..... --. .' .... ."" -"""-... .."II.i'iL-..."~.-.:i' ---.. • '. .""...:2. . .._ ''II .i~ _-~... '... . ....... o!II ....._. ''II ~ ~ ... ~.... ..... ...= .. --on.-'. .1 B1e~. '"" . ....... __ ~~'9=' =~-... . . ... - ._~...--------~---·~-----------------------------------------------------------------------------------._ -~~ . ' .......1 . ~-"'-" ~. 3~:5{J lnS'trWfl:...... ~ i Ern I ...-. . ¥ '. ''Io!'' ft. ~._. . ._-... ...... ' ~' ._ . ~i1I.. ~.. ~.....p....==.= ...... .. . ...... -.... ___ . ~....... .~" tunes _ ...=... ~~ .ft.. =.. .. ... --. ~ -.' . . v·· "" .-.=--"" = .-._~-~ ~ 'i" i i -......' . '......J!Io..-" '..~=. Ii'i.1t.' .. . _. -' ~. . 1fi ..._.~ .. r' ~M.4'-'1'~ P~M.. . .. 'v... Y .IA I I II ~... _.. ._'_'_....~.. . ~.n . ...·tJ()'n!~ . '-_-_._.. ..... ._~ ~.. ....... '._ .'.....".... . = ~ -.J .~.... . •..ft.. -..'. '....=.... _ :l~--~-~.' _ '~ _ .. 'y' .- ....._..ri.. . y .'v- "v- . ='~ • ~ . ri.. of_ r n.~ ~~ .. .. "'. .-.. . .... . . "'11-"'11 .' .~ . -'... '.. '~" 11 -. i: i i 1i i i ~ ~.. ... __ .."..n..._... -.. .ft. ~"!!.-iF.. ---------------------------------------T .. . -._.i .._. .il_. :... :::! 11' I 11 11 .... I • *" ~ 1i' iii... -~.. "o!' ow "'''~' . . .... ..... .' . 4::11 i [I "J '~ '_. . .=. ...-'_.~~"'~ ....""-~. ..... ==.- . =.. ..........". ... ...n. iii ~ .. .. _! .~" [~] 'i.~ . 11:1' _ ".= ..

...-! -- i _L ~ 1 .. ". 5 -.. _. _.__.iii "T ..._T------ --- -- .. JiIf_ .._ ._ - . "'iI' 4.-- ~------~------------~-----------------[----------------~------------~~----~5~1~B '7 5 r-~5_i-·-.~ _. _'I -~---1.. . i Bva------------------------·------.' .. '. __ 0- wfRiff A tu«.. i 9 13=t5 H! 1~1ir1:~ T~ 1211'51412 -- '~7 ~41!rt715~4 '19.. ~e e ....-----. 1. -'r i ~. "'T ."'" ..-._ .f. 1- .... ~~._-...... . _f_ . ...... . -2 2 .' 5: -.. . I. iii. '1iO.. _'" ....." _..... ~-_ --_..--- ~. 1 11 -- ~ .......iAI---~-----4i 5 '.. - .H.".. '_ .il ~ I _"- I . III .-~'I . ...~ .. -. 57975 ~. f '__~~----~~--6__'''''5-~~''. ~--- . .. i!" ._ . •. ' 6 ~ -- .. ! [[] Guuar Solo.Gtr. . - .. ..! ._ -- ._. ..- 1J!II!:Io . .... .- . 4:~8. ]. - J ! _.__ . ~ -". 11 1.. ..2) 6 __ ~ .. !~J ~ @ j 2 .6 .-- ail' . '"'T _._ - ...II"" . '1iO -~ d I. 9 " .. ~ ....~.. .. 6 - '11 ~9 '1 6....-I"'" ... 1If~ ~. . . '.:. ~ -.._~ '.tV ~ 6 - 1 .. ~I ..... '~. .---..._..- H ~ ~ I'" I..._ ......1'-* __ . i ....ra.. I"i..- ~ -- ! . 2 .6 1- 'f' '9 a H.". .2 _... _... fJ : . __. ~- _.' . '-'-"''"'' . I _.If E:m _ ... . fW '" ~ .(1...' .. .e..P------.'..=._ .ft .. -.. -------~ @] 4~32 F~ RiflD -- ._.._~ +t .EJ!r-('... I I ~ 6 6- ~ .. Gtir.. --.._ tW'!I~11:1 ': 8 ... --- . . . ~ ... f. .. ... ~ ... .i. - ._ 'n....__ ~. ... .575-'" ...jj....... - __ • - . . • 1"'- .... 'ill ~ j£J1L 1. _ ~ flJ il=' "'" . ! _It 6 6 .------- ......

.._:i:·~_)=_-~=~=:=":~4~-._~-=--=--=-~_~= .. -:. .. I...: .. ~ I 1...----.~" 14 11.---...2) meas: Z .-4-'111....- 7 •.... .~ _ 1 e 12 1 O~9'1'4 15~~ .~~.0...- ..~----16 0· _ _ =-~I ..-·-·r-1~·-~_=...:!t.- . '1' . Ift~ +: • _. ...... 7· '5~ ~ w/Riff B (Elee...~--- .. - -. ... -~ 'II!--=~ ~ ~ • -I ~ ~ ~ 0 ii' 9· 7~ ':2" ..I~ lil.... ·9-'H!J·-9-'r-----_-.. ~-----.~._7II 7 6 -~ ~ '1-:2 ..:..~•• ~-------- .~5~ ----7"'-'!!t------~ _.... 1---~~-.... ~ • .#~n.'.~_ v .._ _-·---' wfRili A (Elec._!'---··. 8! 6.._-..~~.. ."... .~'=.._·=~_·':.. -. • --------~--------~-------~--- .e... L.J B '7' e.--'1. _..: _ q F"1 ..~:I. In 1.... .••·_. ~ . Gtr...-'iii.......-.. .! .. = ~ . =--=~=1-~=_' -=-=e-~_·-1~:-5=~'=\-·_1=-4~=~'1-.i. J!:1&---. J '... ...-4' ait6~ F$ t-------------...... -.' . '1- a ~~ .i.....-·...' -.-=-~1::.. ! . i!-__. .. ~ ! ~ ~ .. "'" . 1(8MJI------.' .._F --. 2) meflS.--------~--~~~---·---------------- F# ~ .-.-+-if---4!1_~~-R-..... Gu.!---fl.. _I..QJ .e= ..4 ..~~~·~_-.... I"" .. =_-~=..~ ... - - I·~ .. .~ _ 'I!.-6~- e ~ 6 ~---- ~J~l~- ~ ~~ I .... . 'I ~~ _::. .-. -.' ...._...5-5-.~4-.7-::~-1-...----......4...s» if..-/=-1 -=-=....._~a=~~_:£=I====:=1:-.....1~......__------......... ... ~i'lri •• ·4io . ..-.. ~..--e:-=--=-1-...7'. -. .......0.4 ---T-7----6-4 -.. _ . .. j s 5 ---------Qo__:·~f1D··9 87 G .=-~=-~H"""'_.-y.--'l1reeH9J---1i17:..--~~--~-'e-..-1-<HSoIj.--~~~~~~~~:~~~~~~~ __ ~~-1_...2 ..s .. 1 9 ::.only Em ~~ ~ ~ .O·. "'.8.1--9--------5-5 t----------.:. 'h. I I - ...I-------~--.... ..._ '7 ~'---9 ~- ..

..... . .. ..I-.....' 1JI......iiI .... u. ' l. . .. "' . -..."' . ......:.... :- . ••".. ___ . .... - :') -.. ' _......~ . ' .. ...'... O[!......_ - ..."" " ...~... •• r. "¥ • . ..iI.........'~'~-. ._.iii......~r 'I:. ~... o· iI!!' • W' . ~·Il ..~. . . .. __1.o"..-' .~~.-. ~"-...-._ .... iii! _ !""!" ::... .. . "1'- .._ -.....' ~ .-..... . ... . ..........I ~--".... . . ." ......._... .. _.8rva .-.-... 2) m......... • Y "'"":... "".r..101..-.. ........iI -ilrl ....-"-"~--~=.""__ ..•• -y ...... _ . .. . '.... H· ·'-=I-·' ~"'~.. I'"'" _Il.._ . ...io tI i'~f!:...... ."...........& .J .'..-. ... . .. .._~ ... '·' .- .. '........-........) 'I'" -...-..w!' . _. ..- - _!""!I '!'!" - _.. _ft '".:h·a""--.W .. ~ ". ...in~·'Ii1 1ft _....... __ ~ - - - - - - - _ iii!..~ ~ J ~~~1....... ... ..G~r... ....!111"_"'" . . .= ~ .."""""..~ -iI... . - - - - - - - -... JL .~_ __.... IIiII _ ~ - -....-.' . . . ...1 '-Ii .. : 1 1."....- ~~::----II!IIF!E " 1'...V 'I ...._~ ~ '..• .. .~.. .r... . 1...."" .... ..2 fI "" .1'.....:"...-. . . - - .' .....ld ..... ~...:.-.. ...-....0:.. .."....' ...~. ~ Ele~..........<11""".'" ... ii...) "I"'" -.. ..' I.n... .. -.1i.. Gr. - .. _.... .e~s.._ -...-". ...~) f • r- _. _ .·:--""""'!II' ...".....~ ~ ~ . 'U" ... '.... ... ..cit _"' ~---~~~~-__ .. .-.... _ .-'-'-"-'-'~'~' F~: II 'l1li' 1JI.. I I... GU'.... ... ..... ..' I.. ..• ~ ~ ..... -"' ..-.. . ~ iii. ... 19 l' .--I '.'il... _ b. ...."..41'"" :1" .. .........__ -' 3 .._ _ .. '"... • ..n. If ...... .._ -.v . 3' & 4 only (8va) ....-~ FI JI . " ... "II!!! _ _. __ .n~y . .. ~ .._' ...... _ ......... . ...._ . ~ _t .... ..- ..'. I!!!' ~ - _.------~-"'=._ ..-.~· ~ ... fL~~.._ . .. .11 "iI' ..ror: I . I•. ~ . ...O" = .... _..~ oo'... -. ...1 ......-...._ ... 4 o.!'II 'w/RifT I (Ete-c.-... ..... 19 '17 I.... .I.8vQ _'.. I .-..""" ..".-..._. olII ...'" ...' " " wlRiff B (Elec..'_III ".....'1" . ....... .i. ...IM ill' .~ II"""..... •• " ..._'......r. ." t•• "7 1M·4·· ••• '17 .01.PO OIl' • '0 ~ . ..... .. ~ I ...iI.- '....' ... I ill . _OiI P- .. ... ."!!+-'.. .. ........ ....... ._... ~IL ~. 2) meW'.....= ~ ...."'~oj!L __ _'_..." Em I . T -t._... '. .. _ .. A . . 7 ..... __ ......... ...... .... . II ~ ..'" ~-q ._ -r. . ._ .. ...... ~ ' - Bva..oIi ... ....... "~ ~E==. ~. . .. .... . ..' ...... . _I -..

i .... ." - .i"i .. ...._.. ~L _oj i ~ 1....F--_ I - 11.---" . . .... - . .... :- . 00 Synth.... .' ..-. --' ... '. - . .. ..- ::i...r .. ...'.. (}U... 2 I'll .... ~ 1IIii--oIIii- . -. .... ...i _'"~-_. - "'"' .. .... 'Iif --'IL' " -... Em 1 1 ... _ ......:'''_IP.".. ... ~ Em. ' .".. . . .#i .. 6. - . . . .. . - .." ill' ... ... .. ......-.... ...' . -' .." .iIo...' ~. . _- _ '"" . .. ..' nli il "111 .......i II" r - .r.. ....- . Bm .....""' ... -u-' ._' -'.. ... -....--til __ .. 5:_20' "_ ... ... ~..... 'iii '.....44. Solo.-- ...:... - ~. . '-y . ___ .jIJ~ !lee. . ... -u' -......_..__.

oS..~ .oro... ... .""" I!o!' '¥ ....... . 1. ..." .. -...- . . ..- ..."_ "I' . I .r!!. -J • . "'" - '"I' . .. ......... .~ Em .. oS. ""'.. 1 l I ~~~~ i:..J~ ..... . ... . ...... ... _A .__ :... . .. ~ ~'. _ . Ji. . ... ... II'" . 'li q. '1 "'.IIo E.....m II --v. .............. .. 1 •• '"" -. . 11 11 11 P:M.._"... .- '-1 I~M...~ P. -- '.. ... ·~ .... •.. .:.~~ -1 ~ "'1... ".. 'U' B5 -I1l ~". . . ............ . . .. _.M. ...... .......... ~. -... . -... ."!". ..~ ....11 .. ..Eil . ....... "I' .. . ..__ I- I -...-·1 ... ~ - ....:M. -- .-' ... . ......'::r ..~ ...... -~.-.... .. .. .. P.. . ...._ 'I ... . ......... '!oil 0..."'. .." to ____ .. 110. 11.... n. . - ..... "" ....... '.. ~'.....

... tJ ..Q 17 6...--1 .. 1:. ... V... ..]]']1 ~" 66 _ "1- ~j.!... ]]11 Ui ~.~ fi 24 e ~ 2111.. ~.. IIlIi Ii i!I . :. . l!1 UHla 12 e.. tacet __ . 'loP "'.~'-.. ~. " E"d..sVd.......!!:.tl..8'j..-7 ...... '7 . ..__-------------------~-------__rT_IIe. ...U 0... u' .-.. I"" I !I. -- - . Gt.\I(l ~ ~ ! I I 'f" r. .. 1':: :: !~ ::.'.' ..15 '1.fi n. '" ~ ""... '~ ~'II: Em ~ - n. 'yd'- ~r8 ~ Half thne .... _H!Q. .! I"'" '.m-.. -._..1" 1:.. • ...n.e-.... C . 8"Va. I . 024 e 24 &.....•• . _.. Now it is time to see iw'w y'ou._ .II: • I . -~ . ~ ff- .". ..T-I±.~ t------~------------------~~----_.... - •• ~ ..8V. ~ --! 8.._ ~ ... ~ y.......... but oni}' a transition.- .... ..- . A. .. '1'" n..::.. ... '- Sva. ....... . ~"i'T'l .. died.! "" ". ..... "'"..... - _ .....i!1o -""'- ...... - . 2". -811C~'".. E1e£.. •• 'h ~~..... ."a-a 8 0 6 1:06 e '1:2 Ei 1Ei...... . . F . e.._- e e 24 e e~24~ea M a .~ :! I I .. .. I . -.-e....1 'iii' 19.."-fI:H' lft_. Bva-... ~1It. E' ~m _ .. .' . ....- f- v- ~ ' ~ . ._--.. Sva..:iI< ..."".JII'I . . '!ill 1.. " 'I ... f' ~ ~ 'il ~..."a. 8N'>a. ~ ! I.. - - ~ -I ..-.'.D-'I._ _ :!!I!_ '" e~ 24~4 ! e ~ 32:4 e ~? "§ ~ a ~~ . i :: I) .. ' '. " -.. 1 :- :~ -.. ::!l I .. • r-..'...'I! .. i' '111 ~.r"io' .. .a- j 8va. ::I'D U iJdlJ ii!I U...• ~-: "'" ~:..... -:l!t_. ~ rf-' 8va... "'" .- I) -.. --+ +.....- _' . iIiI .-' I ~ .... V e" Q.\a~ .. ~ ~19 . ". .. 1-' ." _ . : ~......._ I I E I I ~ .~ 0 f...0 0 '1r-·~a. . ....... - ~ ff 1It. .. Remember. ~ fc- Bva-.. r"'" .. ... - ~.._. If . 8va ._ .. r---------------~~--------------~--.end. P:i3D!IJ ...... ·_.. 0'11 '" a.....' '1 T "'.. n Q' 11'iill' .. l. 1.. 0... . ~ . " •• t ! . . itJ ...that dl!tuh is no: (he.... ...""'" .--~ w-3 !~ " .' 8va'1 i Em ~ ~ >-- 8v. 2..-i!.. r f-' ~ f- ..r+ 3..j : I .. 11'".0. ....~+.... : 8l.. 0. ~ ..~ ! • . ...1' "iii " . 8 1-' ..!.- 1_.".+. . 1I!j.._ .u.~ ~.'!'.' .. "__ __ ~"A.~_ Elec~ GtL. . t-------------------------___i _.. . .9 16 0 e 13-o~e 12 09 ... 8va"'! •• • " .. ' t ''"'Ii... --.....+4. .... 'r-' r~i .' . tJ' ~ . .... 8'.. 'r'"' • .-.··. ._ tf_ .

Ptay 3 times B5 n~ !II 1 65 i"L iff... ... -. - ..:: oi? v :.... _ft ."......J..:. . . ... 1I'ii... .... . • .1 m . :.... ~ " ..".. 01' :._ 111. . ~ . ..... - '.. ¥ - . 9'" ..iJ. 11 .... ..... .........._ .. ~~r .~ A.. ~ _ ..:_ i/o.....'. ' '"Ill • ell . .....+F'i~ ... ..& I.: . '7 ..: "" ':'_'1 ". . ...Gtr .......r& B_Jf1' A i '& 1 _ll : ~. ... .-f' .~111!'0 h. .". ~ . - . -.. ..I!!I' '111. . _..: _.' i!! . " . 11 • B .J - .. ~ .' Music by DREAM THITBAr ._ _JI. _ ....' ...ft _oft -. II I" Rb. '1:0 . 2 " Wi . _... ._ ~ li' .~" _II ~...L _~ ~( r Lyrics by JOHN' PETRUa- Intro: .":il ..:' f .' .. ' ~~ -II .--.1' _I : _:..'"i' 9..'._ ~ '" 4 . 't. ._.r· 2 3=9 ....ft...... I ..~ . .. il ..... ._'. ID ."" "(' .. ~.. . '....'.• _L· • .." ':.~.. ~... II. . .. .ft:...iW_j. •.' . . ~:... ~ .: : ~ ~:: sq"'.~ ~ II' U. .__ ·_::v· . . 8 _~ '... iI!.... ... ~.1:1.I ..JI ...~ 'T .. . . -'" SC"'--E' NE' F"O"':"U' "R" ·BE··Y···· 0'" N' 'D" '.._ .... Fast J G:N5 Dec. . . _'_. . I .-. '. -t _.... . : ....•... ""... i . ....-' ..4. '.".._-.. .........~ . 1'1'• 1 • "II ~ "iI..- 11 . . ./ ' -.... :. "T '" _ .. '..~~ "II .:~ .'. -"" ' IEIoe.. .... . '.'1] 4 6 8 4 ""!" . .. -. • -. . - ... II _!_ I: I .- . ~. : .....ii! . . '1 .• f II r.~ ~.. ... ~1 ~ ... . ...._.f!r.. . Gt.. - . . ..... - . iI!'i.. .' _.. . . ill' :. . u. 6 '!il ... •• .. .. .ft. -.. . .. .' _... .~ .. .1lI..' :: . f ... I" ..:.1 LD . .. :j ... B ~ _. '" JI .. .~: ::: ~~:: . .168.. . .. . ... ...:'I.. . _. ... • . ...l (right) '... ..:..' . _...J NC·· '11 l1...:! . 2 ~v 10 ~ .... .. 7 ... --.. '" . '1 "Ill . .._ - . ... GtT~1 (left) It ~ !._ .i. q9: :: ~ .....8 ...' 11.. 85 OS' FiS GfS 'B5 C:r:) F ." :!': ~. _.. T"H' '~IS"'"L' 'I'FE' .- ~ ..' _ "II '4' __ . --__ ..._lIl. n . .. . . ..•... ....." '-. ' I"""... - .."" ' _] " .....: ~ C5 B5 B~oi.. . -I'"_ ~ . ' I .. . ' ... - 11 :ti"lf" _ ~ • ." : . .1i. .:·Ii ~ ...

1-' . .~ B= •."1 1 .....:5G5 . end RurA -1 G#5 .. . . . .- .~.._. ]in~:~ ~4......E. " ..AS GI5 :if!: 85 G-5 FrS GI5 j8 5 US FiS GI.-[ •• - . - . '... ..._ B5 'GS :F15 GiS us os 'F'S ·G~ 05 F:~5 G·!t5 PIS CS' B 5 B~5AS: la]Led". ill U.r *Cbord8 implied by 'bass gtr.. . ":'"" 6 . .... . .. - .~ •• '""~ ..~ ..: J _ • os . ... -"".:2 taeet GIS B5 OS F._ .. Frs 'GiS -1.5 0. -II.L_ .. 1 &.5 85 _ . ... _. "T . ... I ..ing. '.- .. .... ~l.' .. .. 2) ... . .. . 11 ·i~ ·r 11 . _"IIi .~. Iii. - ... Gtrs...... . :. r 85 [1'[ .. : I . l~ •• ' - ' .... 11" . .Ft5 G~ B..-. ~ I' .5 Ff5 [Gt5' B5 ...: Mead _. - .. shoot .. :. . .._.. -"!I.. -- . 'I} '" "I"!Io....'.. .... 'Gk'~1 '" ~.• : ~~ Dread - fuU_ end kill er~.... .u ...~ ~ 1(Eter:. Y I -r . 1 .. .ill. 'Verse I: Blee.5 FIS Gt5 B.. m·C£. B." :::t.: '- . ..... "'T - .) B. at Bell HHl us .[1) .. .. . I' -. --"1"["" :.ill .'" 1!'iI-' . ~ -.M·u. ... ."jj_. --_ .. . 1 -Yp wIwah ..J~ ''1'1-' - ." ·1.ii.. u._..... ... Gus.: .. . '1If'JI: lILlI'_ ..J. .ft_ --- ...J BlO .. 1 &. l-" " 1. . . died.S C:5 .~. [. _:...5 der."'"_ .. -II: l!:__' B5 G... - g. ..' r' l"" ..• ' -.. ~.. 05 ... . • .

. ._ dent .II'I" • .. rllQ.4141._' I. ._. 1 I - .11- ... . . - ' 'i! "ill ' -._.-. - '-I ~'.' ~ . 'W ...... . . I --.. i ~ I n... ......' __ ' . . i . i Elec....."'l. ."" .. OW" "II' ...'... and \ -. t. ]y_ .. ' -. 1~.I ... 'lj' .. 1 . ..- . . .. .l&2 A . a worn dead. ...'" --...... ... - '- . . B5 'IT_ ' . ....n 1.~. -' ~ 11' .' . I . . . -... I '. GIS Elec.. . ..' . -'. .GilJrs. 1 '. ''II "ii' .' ~]I'~ .. . '.• '. '.. .. '..- "iI·.~ ..... . Gttr: 3 tacet B-5 C5 135 . i. .. .... . • . •• ' ... ...-'''I ' . I I GIS. Chorus 1- elm '... 11'--'. -til. . - .._ T 1'"11"'- I .. --W-- - 'W' '"I" ..10. ' .... 1 .ing I' .. -. "'"' .. '.. -~ '111 ..... Tl .. ' . . ..J 'J i - "'i.10. . I n '.. '11 _ - - .. - .~ __~~~------------~~-' ..... II .. U4I I lir--~~----------------------~------~~~----~----~~~~~====~----------------T-------------T-----~====~~... .' --.IIIc-~---------------Ti------~==~--~~------------~--~~~~~~~ A I_ . . .. 1B5 G5 F~5 wit heard a nor fy ...~' 'll J.s I I i' I.. L . L '. ... . I ! w_ Il4 find.11...1~Ij. ' 'I. .- -. . . :: . 41. ~ ...1Jo_'(lI lJI......." __~~ 41 .... '.... <1141 . ....._.1. ' E • I . - . H5 G5 Ft5. .. p ~ ~:i. ' ..J ..II a !D . . ..tIN Ev i i"'" 1 GI5 B:5 G·:5 "F"~5 i:..

.=1 1 - ' T a ~--~ g......" -' __ " ~ . .~ ~A~_~ .. . I 1~ iIIi· - --li ._. ' :::: Ve. ____..rs.A."-- ]y.II!!-- .'. ....... 1 ~ .lin. . I .-~-I-~ -: G5 .~.J) u -I..~5 I i'-G'5 --. .. I'" _."..~~ .'~'~ PI' ..--1 . r wlwuh J I r . . mg grollnd_~_~~~~~~~~_ !!I. ~:":" :.- . II ..j:. . '~1... _~ I~ ..I ~A~ W __ ~..... . . ....~~-~--~~.. .e 2: ~ G.. I I !!' .W... ....' . ~. 1 -- "....-.~-.. . .....4_""'... 4 (l2.... I' .r...J]liII' 111..r :. " . __ '_... -... .I).:C.' "'T . 1--i __I __ I ' • :qi...: 1 '..f~) . .. ~-~~ I._.~" . . _ 111 111 ~ . -.. ..' .~- .. ~ _. /I ill JU. II!'I" ... ..iIII'll.~ ..... ~....~-.. 1i I r' j~..tiI.il1._... 1 ____ lM.::r 1'1 . 'II I !:: ~:: I I . ...I ..~- .:i ---. .~. . I . __ _. I I Stand by " I her.. ."..... __ ~I ¥ ~ ElN~ G-tr._.. .' ~ ~. ' "'T roo . .~-~ t-~-- L_~ tl GS: ~ ]j [j F~5 J"!' G~5 .._'.... ~... ~_.. .... -was I r I a-=~~=-~~~ __ .~ -~ i i -.r 1'1 .. __ " -=~_"'_'".1 ~~..a. I .._ I -. _Il: wIiRm A (111«N.--.. ~PI' 1 - --""- .' "'" .

~ . 11'11.:'":::I ~ _.. ..A.. .. :.. I !.•.}' . ! I . . .. - = ~ ... ·· i :... ~:.!.. 1- ' __ ~- _l. ~ .-p.. 1 .". L ~ .. 111'... ._ :Il...= ' . _.._ ... I: lJ :1 II JI . ..:' . B ~'.. I i .. ~~ . _. ~ai:ft. _~J1-1 ".-·· . '. - :ft... ~ '.. - -- i1!r~". ....- .4.~=. " _E[.. - .. ..--._ .:. ." . --...~ .A5 Gt5 85 G·5 F$5 G:~5 G5 FfS i~ ..... I hand. iI"" I!]- 1 1 Is ~: ~ . -. - .. Il' ': iI'" IIJ I r . .!IJ '....~ ~ 11' lJO.'.D .. ._.n..: .. .. - _~ I'" . ¥ .. ..... .~.J G·'..1I..1 - '... -..Wo...L l •. I . . .~~ ~ - I I II" . - ~. .... . ''T .~ 60 1 j Ii 'B i..I~ i-:S- A ·w· . .. "!II- ."' ..~ ~ .. .110. '" ~k-i~:~ I. ". .... I I --3~ 'Y' . _ __.. I!I _..- :P~F=' ] . A .1 .-. ~..i eM '1" '....-~. ... iii.: '1tJ - _=Iiiiii N'er = shak . .' 'E"'j' C5 B5 B~ .._ .. I I -.1:1... .. ~.. .. 1 7' - . he to_ II II lit Ill.'~ ft •.. ~I f' I I..".. I I ... . =:=1 says....~ I.... . ..J J l II 1 .....".' tee: s : tr: 4!'l G .:1'1. .. .- I I I I . v~· ~ ... I .Jour WI..!oJ ..' .I .' .. I!-' --+-----1 . #I I .- ~.nessc. I G'· .II _- I ... - '~~ '11 -_ .. --- ---"!.I : _ ir ~ ~ ~. .. . .-_ .. - .. . .- _ I 1 I - . I I· ...- w._ ~.B.~ ""jI. -.!'II ". Wi[ . 1]1 ill' I I_. ... i I I ... W' ~ !WI .:£ .. II .. !l.. .. .I 1 I_~ -T ..''[1' " !U~'1'_ man. ~I I..''.= ... - ..' ...IIi 'T .._.!.'. '. ..... ~! . ..:" I"" I I' -- .~ ..+.sEt ~I : : - ~ ~ !f4 'I q I J ~.. l~= . I : - .. ~ - . ~...~:J Fi"j'" 01. -...0 -I . . .. I . . ~~- - ....DI.: -- - ... ... :1..fIJ~~iJ _Jill C5 85: 'S' ~ ".. - . . . .....__~. . ..

.... _ 1'1 "... ..--------~J~~~----~----r-------~--~~---------------. "1.. • .I _j..'n ".. .14 ~ ~ __ ~ ._ ·. .t·... III_" 'J Ol----~.. •• _ ~.- fell a .. 5.R--~ .. I .II!~ ..• ''IT III " . __.. .... .1'4 ~l~-- ~-----.~~ . ' I -''111. .~ 'ffiJelp. ''iI.~--~11~1--T.. --~~g:... ......' _~ . 85 B~5 A5 .. .J ...-.... .M----~'~1~~~+L. . ....·I""I. ~ -- -_" -. _ _..... 'iii' '.. 3- '1-_.._ 1. r'." '9'· ! -j=i ..l~': ~ I 1· I---~ ...11 .l -'His L. ! _.. -_ _. cross tfuu_ poor y~')ung ~.. ... Gtrr... G:S F~:5 85 05 FiS Ctm ! I "'~~ .. GS FI5 ...1 . ~. ... -'.~ . ~ ""'.:' '''I'_.. _."1----"9 .. B~: ~.:~ .. ~.. ~~~~'--~ ------------~~~~----------~------~~------~:~--------------------r11 11 11--~1H.'f.~~~~~:...~."-1' TJI I " -l - I ~) "'Ii 'V' .... _ .Ii . 1Ili..... TIB I _IL ---~. --!II' . 11 r I ·1 ! ~ girl.. ~~~"~~------------------------~--------~------~"~1." U :.c" Ghti.. ~_.. . . I E -~ .... ~ _-r -:I ... shout ...~ ... ~ ~9·-.:.. . '"ill ...u... Af '~. we... . '9 9 ... ' h~ ~ ... .. .. .I"" . • II"" _j_ .. T D.' De.··--~e~'------~~~·--~e~... -II -.U! ". :tI.. ... ~ -"i ':.~~---- ~ ~ ~~----------~4&---~~----~------~-·s~-r---~:~·----~~~----~~------~~:~. & l _ ~' ~ I. L J!.'.....'. .. .'.'~~~ .. A Ele..ing : ~~ I ~~_-A. . I: 'IlL . .... r' J I I I I I - self :iE1. ..---------------------~---EI ~-__ ~L__ ~~ ~ ~~ __ ~ ~ __ ~I i.. 1. -.. -1 "" .~·--~·:~~·~~.Ill..". .. ...a.... . &. . .~. _ B5 ~. _..ap .." T i"-... '"III ~--------~----------------------~~--------~r-----~~------'~------~~~--------------------~~ ~ 1l--I~1i4_--. .*).-----~ ..· _.. ...-.--~I----~------~-------11 11 e.m...K':'!. - . L ~"I"'L "\.. 1 cs '1 " B5 ' '--"H..... TIl .C5 _. _ ..oil .r:. u....-.. .:Ill B5 ~.. l r .~ ~. "11 _ ~...... '!I!' • _iI_iI .t_.. ' I_I iI'l e ..~ IIII' . .~ . r .. "": . _l--_-L~.. ':. I' _liI.. i.. him.. ..'5 "'. --. ..W: Chorus 2: '1.. 11 ~'I"I! .~._..."----~~'L../ ~T----------._lII' ._ ... I 1 I I '..1II 9 ~ ee LI' . _'Ii: .ec. 011_ 011 JIo_:TlLlI!' -M'lJ.. _.. __ .. '.--~1~---- / __ ~ __ 44.. ~ ....

hout • ._ ~ _. .._: I" Ill. .. . -..]1 . "II = = __ -. .E D~ A wit ''1 . N . ~ . i 2 _ttL·· J .I r+ . 11'1 'llJj" li.. ... i h.. .. ''111' ~ . ~ I '1 il ).. . III II'I~' EiI 1··'1 II rn .. .. . • 111 I .... Bridge I: A.... .JCt L. I . .9JV I~ "T' " . ...• ..If L1 'IT l1li' 'I.. fair.. . .~ -"'_ U..~ . ~I ._ ..... . .. . ·-1.II I ilo .. .-.~ ~-==-----~~~~~~~~~~~~=-----~==--~~~~~-4~--~~~------------------~~~~ •.. Our have tr. JQ_ _' - : W ~ ""' !..._ r· ..... "T - ~ . E f-: J II:E" ken_ : .aD.... .. .. Dm h "'I I Bm7(~5) ~..= :: = "ill .~ 'V ~r--~-------------_ -- h I J .._ t!J ..._.. c. • ~ .M!fll. ~ ._. .. J J f A *.. _~~ . . -1r '111 - H oIIf"-'-~.&' I oil _JI!j' ""Ii..l. _'" . ..-... !li[ . --.. thrmlg.A r"~--""""" ----~r hold. """ . .- J . ..

..... ~ ...~.. tmd ~ _ .. _ '60 ~ _.. ._"!'"~ -. ...... ...-_-~. I .-J- N.--r .. ...-...u. ) t\ J ." ! - _I\""'" • ~ __ I I I .---~ --- . Dm/E I ..m._--.. ~ .... " - .. ~{ -~~ .DdthmlA~' '..----.. "'11' -_ .. -I r~. " cJ ..___~__ ~ .. r I.... D.a. - _.- ..11."'1 '. " ...- .ft. are..·1a1 UI~QW: .I 1 .. ..... ....' . • . --- -I- ~- I ~:r"- _.~. __ " _. I. ~- :.... i. .~ In teriu de:' ·N. . . ....001- I -... . .- . _~~ --J -~ ~.. .rL'. ~ • B:m7(~5) 1 I..1 "'I I I '.. 8- -- _L_ 'V J I- 11 . '.... . .. n . _[L J I J . ~ ~.- I I Ii.. r<"'----. . ._II ) _ .'n--. '- i~ f I ~'! 'U" r If r 1 .. I II if) we is we. . J_. --- . . ..C. -.I r~. _"" - I It /I..k ..-. .......' I.--'" .. - . __... 1J 'I:-~~-"'I' tJ.. .. . 2_ I J Yig~ :2- ~.. -..._. . ...- .1' 1_ 1 -~ ! .. .Y..I I - -_rlL'!'l_."" .iI_ - ... .. ~..... n.•...JI~_I:" '".Ll!_lU ':..... f· ...... _. I __ ' a - .i D...---- . . ).C...:I::.. - .W: k ~ I - r .. ~.

" ~ :.. ~ . 1.. . ..... II ------------------------------------1 {~}F'" p~r ~rr ... qr .. ~ ~ ---·'1 II . I I I . &. .. • ....~ .... ::: . . /' .~: f B5 F~5 "Co"!lJ B5 AS . :_. • .. ~ I ~ . .8 .. . " II i ..".J -+ ~W ~ •• - f ~.ft....".-------p----------------------------------------..Y~A EI~c. j .) ®~.... ' . . ~ ft ' . - cs f'i B5 ~ AS 1 ~ ~ ill . • ~ ..... 1 & 2) 2 lirM.. . ....IN _.." .4] i . ... . .... . .00. ~I 1 . ~ 7. ...oiiiI... ''_'' .= ~ oil _....... ... ~.. ....". -- ~~ l ~ -. iii ' ........ ... ! -I ~ - ~~11 .r . ~ g'~ -I---H - '... • ..!__.. ~ " . ...... ~ i ~ i I 1 - ~ ..-~~~ .:~... 2..~ 1 U.. g "'T • ... I ~i!oi1 - ~- _. ::.......Iiio . ~ .-."...... J V''_- ~ ~...."" . j J ! !i4 J hOU. rr '"' . . . I .J. ':. "II "'i I . ' . .....' '.'ij 1'.... . . .. ..."" o~ .. rr..IIIiIiI . - I . . Y" .' --.. . ~ Guitar Solo: w/Rib~ Fig. ...... '\ I ............ ""l - iI "'T .... ..~.. ""... 'f1 .I. - ..u 1.' _~ . ~ .. .~ .. ~Y_. Gtrs. i (#)i .. . Gtr&. .III j . Ii.. .1.. ~ ij-r ... 3 •••••• r :2 ·~tU. " ! 11' '"of) : ! ?"- J ________________ r' r-r ~ .. .• ' . . } ~ . ~ ..~ Ji ~ lJ. ... • . .• 2 oil 8 4 :2 4 ...----. 'I (Eke.. -- J r . . 6. 'll .... .I ~ . ..... -~ "111' "111' "111 b' ~ ~ I.".~ ".......... '11 tr' 1J.. _. . ~ ! i ~r'" r-r ~r I"'~ ~ ..

"_ . I ~:. .f'! ~.. I ~~... '''. 'U.... ... ' . Ir .~.. ....i'!I.."'.1 . ' -0"'" ..!II.n 111'._ q~~ .. ..~ . ~.... "'I"" #111"" .~~ q e.Gtr ...-. •..~ .... ...--I.... ~ ~~ ... ...r:..I['"... i I -- .-i ..." ""2~1 ......J.. ..........."". I f ! .._"..~~ f: .8 '~:9 ..~q~~ 1-' ~.~ .....'''' .. ~.. "1i!J II._ "'.:5 U!. i -... - .._ _. -"'9 . ·-!I'2-15.~ ~:'5 ~O19 15 'UI ~-.""... -~.:r _ • .... .12 . t. I"" ... .. ' .. 12'Hi...""....... ""'. ~ """ :t . '!!II J""""_ -1~- '..... I'"' ..'!I 10"1_ .... ' .. .' 10!1 ~ ..Ot3 Etec.. .._. .'. " . .....I... ~5 .516 U! ""' ~ .........~" ....5 ... .[*...~ tc2--1.~~t5 ... ~ I f ~: A .0 :w B5 G5 C5 B5 as AS .. ....~..:.. ... - ... ... . .. . u n'( ... ..." T . .~ . _..1.... ..... ~~ '~.".." ....~..... •• ~~ r 'r~~' ~~~. ~. ''''' "''!:'' ... "".. ' ._........ UH8 'f9 15 '~:8 Efec.. .. .... '... ... .~ ~ t)~ 'f..- 16 fti!II. ..\' ~J~ ...... . .. • !iii' <41!''''~ ... " oil . .._. . ''1.: .".~ ~ b..~ ~ .pi: ~"~ I. 6 1\ os F#S: us ....1' • ... . ~. #11. • 'f 12 ~:i' .. I~f~ throughout .... ... . Gtr...... 12~:. . t:) "1":"11. lS . .~ti#-f!I'~~ _1_ . . ... .._ ~ . .1. I 1 ~ ~.15....._ ... ..> - ~. ' 15 .. !L .. . _I . "$ ~ld!!I 19 -::1 ..n 4.' ." ..111..~e ~ ..... 16 ...._... f . ~:a . '.....'" B-----:--:----~ ~--~ .......

~ JI."'i t=' ""iI .._.• ._. .= .1 .... ----...e Effie..-.n ~ ...t ~_jj_ ._ '11 = I"".. ~. .-...~ -II . ~ ~:u~ --"". - JI T . - ~ ... .. JI T '""!!' • co. .. I ~ JI I ....llui C'l (·:E"'i... .. "'Ij.... T . --__... II Ii .'"11 .. -.=.. ..& n- ~:_..u ". I I I ...... . ""T ._. ""T : .- ~~4 . H'ii.-.?' .. ""T - ... .to an .". .= she II. .~...~.. .... ..._ ."'.1 I'i..' _a.""" .....:E .0.. f~U in .' .. 'v . ""T ""T "" ----jD:B· WOIln.. .. .~.. .!i._~I--·~rr--~ ~~~.-..... _.. - .r ev Rill·C ---. .. ! l .... .=.r ~ 'I' ._ _..'.. .~ 'n:' -" - - -a- -...et~ - -r love a Wily ..".I ..lI~ A _JI . I I ..II. =e=cs=c 1. ''''' . I"'!II...iil ..I.. J ..._ •• l~~ _.. :jl~it '111 ..IB' I J Verse.1 iL'II::.... - ....1 &. ~......_.. ~.' ~. JI T ~ . 11 .:\!..... . - - 7~~~~ "I' "I ~_. ~ ... ..iIi '" .n.___... ==S 11 ._ .. "T ---= ..I ~ . -= .--".--_J!--.'"iII -.! -J --J ~I -.) ... . : . . .. ~ ..~ lI·t .... ~ ..""._ ... . [ _Qc·· _j_ _..' . ""ii' -' .. ~._.:.....~~ __ilL' .II 0'rI..... "._ '11' .'£{~ .._. _l. ..I 'I'" I' f . l _jj_ . .l: :" :!!!!:~ __ ~ 'iI~'. . 1 1l ~ .. . ... G~r..'1 to 'I :I. ._ ---Jl_ ..ij__ ----..._...I ..-+ ._.. 2· want ed love f"Q. _ ...~ ::". ...._ If"'" T- ~~~=-=~=-~I~--~ --- :::.u .." . I JI ""T '""' ""T "" I . :·:lr~..l. . .n t· · ·i=-=...~. -..~ .. ..l..... . l .~ . ~ . " -J JIll l I l1L end'R~lTe .... ...... . ~ .. ""II . . ... . ..~.... -- . . '~ nUl..j L i..1'.."._.. JI T ..... ... ...-..._:.. i i .. T _...: .. ~ '"' _..' ft'_ . .-c.C· - vU w:ay~. - . - ~ JI T .:-----a...-~'. ' .......- ~ .1 ~~ i/I.• .... - - _........ ' ... ... '"'" ~ iI ~_!_ -.'o -u :--~-- ~ ell Sh.-~ " : il - ..""iI ~ ... -~ - -.. ~: . . ..... ." .: . .. '.6 G- .. :: • ...: ·.. .....:._ .: . '111 .. ~ BS I"" Fts: Gim _L .. '__'I_ ._ . . -I' ..... 1 ...ili_ ~ H ':"".~ _. --..K. . ~~... = . JL ..::. but had otb ..ili_ -- ~~ ... 1'I"" _J.....-. ...jjjI' u:. .. . 1 .. I"' .. ':j _...ii. ... ..p3:an_~ ."._ . ]1 ___ - ~-'-. I~ ~ )~~ ..... i ~'" '.. (jJ···~m . 2) ..

. -. I give.-..... 1 . . -Ii ' ... .'11] .:".. to__ for . ".. _..J ' .Gtrs.. . . ... . . ~"" ."'" . • '. 6 . ""R- I. ._i-.·--'~" . .. 'I' • . ... ~ .'- .. . '. may.... '~..~~~ ~~ I. . 'f. ~~... . . .I -f. ~ ~ ..·._. "'-10 __ -..' ........ . rI'Ii 'II.[1 ".... ~ .. '0' . r-~'------------------~~--~~----~~------~--------------------~~----~. 1.. .."'_ '''" ..... "II' . . L Sl1.."' Ii) bI Oiil Jv .. .. . ~ - E ...r~_.iii.'J: I .. ....~ ft.. .. . ::-1[[ l • 1 - ."}' ~ ..' tried lo~ . ~ i . H ". . ....~...1 Db '..1!1 1-~-t'rl'T'f.1.~. 111" .._ I I!"'"' - _ .... "" _ .....1.. ..._ I ..~ "!O... '''"' I 'v' '... ..' __ ....'" . .. .. - "'. _. r_... ! r If .T .e IDee... 1 .. ... . ~..lI!L ........ ._ . .' ilL... .~-:-::.1""'. ... I . ..i". .t. . ..~...... . ... I ..1... . ."...ioI' ... . -i' _ r .... .. I .::...t... I E ~ ... 'Ii I'.. ..' l a ..."' .! i ~ i I' I r .~~I~~~·~'...' . . ... .~ '" . ... ~' I~l..~. .' I) H' i&1li flit III.. •..... D .tJ. ..iII II' •. .......i. I. -.& 2 .. .. • .. . ..... .." .~ 11 _. ... ~ ....... 'Ii' ' ..~~··~'~!ft~·4'~~...I~'~~"~~H~~--~~~.. . have ftmud son. . i 1 ~' Pi. • ~. ....".. -.- ---I' "........~~--~.1 .... .. __ -"'... •• . ' .. . - til' Iii.. '''. . ... . .. ""*__......& I 'I"" . I [. . ... _ ..." .) ~." . '.111 flit ~L r--...... '" . 71 ~ . '" ~'.. ' ..' . .' ..r elm....0Il'" . l .o!1 ..... .·t.... .. '111 ' -. .. ..1!o .

.af' ~.. -- [~:jl - _jJ_ I ..... "" ..• loll ..... ..... ' . ""T' ._. .. - ft ....... 'IYI!' . .... ... . -.... - = c' F' 'r . .. 111 ..1 '.. . -. .. . ... ... . . ..= ...n.._.' q:.. ...taJilged. ... I".. .' ~. ' .~ ~' .. ~ .'it" ~. .I 1 r • '..._ tak . "JLl i i i = ~ meet in.. " . .. ""iI' = - _._. .... ftl tal 'j .._.~ ' . .'..."'" ....".. ._..gle fi. • .... ....t} III " . . -2.. ' . . .- . .~ . 1There was rev ~ ~11 strug .: _. -'. . '" ....g . ......~ -0 ...~ " l:l :~ if) .! ' A.. . ..'lI i .. . . ...... .- D ..... I .II _.' 'i I .... . . .. ~ .1 ...J. E r sign that led G~....._... . . . .""'... . ""II -..en place? ~. "".. ... . .... .... .. - 11 -I wfsl.. .. 4 4 .... .... .iIII'l£'I1: " RiffD ." . .... ... .' 1. ""ill III _L_ . .. '.'!_ "'.....~gl1t P"M..._ iC.. 1 II " ' .• =' ~ :::...···.." " ---" ..:::. .

1 I i '" . ""_ .1J fill I 'lJ tV - ."...!I'III..' (.. ~.. ..-'" .III' ~ E.'11..c.' . .....~I'l su . _~""". . . . 'lUll 1 1 1 . ~... ... ..it' :. _..'~ I· » . . .-&.. .'.'· _ -- .· 1.' W ''lu IR . .. . .. ....blade un.. "T .. -r _ft - . _.. a .. J!!j....: Y ~1I' ~~ ~_ _ - ~ .u:'. . ~.. '"I' .i-cide let ~ '[b'T_ NC lee~Gtrs......II ..11:" ._.....~ 1 .::-~ "1 'May ~be be' had lest her love. . ....0 II... ~ .'led rJ rn - :Xi' PftJ They found a note nl ttl eur In the . "--' .... ''Ili ." 'Io. .1L'l! ~~~ .. ~ . I :. . .. ••• b W as rr e " ViC . ~} :ill' . '. 'Ii!' '''T '" O!I. ~.. ~ . ~ ..' . ~ . ..... '...""IIi . _ ...t:.. T ..-...- ~ .....0. .. .... n ~.JI.01 ~"" LJ' JI... _ . "II ~ iI #. "T ... ' ..~-. OW' ... ...ware? :.iIi "T ..~ f - E ul G~m c~ • -....01 . ~ ~ .- 'OW' .. ..l &: 2 "" ~r .. .... I a __ . • =! '. _on the gronnd.. -. 11 t Err -0...'. .. D (.. .E·:r 'G'.. ~ ~ . -.iii "" .. _ .... -:II.~ .."'" .... .ii..~L ..(. ~ _ .....II • "'" JI. [:' . ' .. . .... .' trs.. ::- _ 'II .. ...-- _ ''iI' .. .. ...:::£.. =J~ ~ ..~ . ..." '1].... ..~..- ." .J'· ..J! r __ ... rAl' ra~. . .. .. -.._ D . .:..ir - "II! II!' ~ .. .. l b =LtCI ten They con-tis .. ' .Oo .. ' •. pH Gb ~. - . .. .' il ~ -i!Io . ' . .. "'" ".." ..-" . ..II ..:11. ~.: ~. " ... JT .n T . -:: _'... ..tim J switch ... ......I. .• ~ . ~ .II ' T .. ._ • . JI... _..

-_.Ly E ~t 1. ... ill r'i.6 . . 1It1'J.." .._. ... II n I... -I my !.. II. < ~J. ...~. =it ~ ~ . . i· " .ef take .L ':' ._. '*" ':n ill' .' ' ." 'I j j ...•.oon .y'1I:. i do.Iefl_~~ ~o .I .~ -I r II . "" F s. "ill' -" l' _.co.1 ' j r .. ' . .I . I - -- -. N.- '11 • t.C .. _C l. I r I one tbin.j!. .J' lJ'_ -_~'II' . ~ '"...' .~ • ""1: --~ 'I'd' " .' . "If' .I feelthere's on ...tt U ~ .. . .Ie 1iI~' ".' '11.'.g_ _ ~~-'71:'ir~ . _' i' II . :::J: '. i ~: i9· i: :~' it 1-. .

... . __ ~'_ _ '"'-.. .1\ JL --. --v f5 .~ **ind 'time eS) only" Dm/G ...._.• -''11'.... . ..lRh~ Fi~ 2 (AwW'. ~_ ..w. . ......~. . way_ than.. ''''IT J.. A . J'!j ~ 11111.. '0 ..7(~5) ~ II"" II . ~.. .. 1I!!il___. . '..... .. I . '1111 .Ii I W-· -. __. . 1"1 ". ~ ~ ' •..life .. been lS .8 I I ..._--1f~ I I '!i'D . ... w.". ~-. '1iI1 .... r :_. ._ ...:::. .. C·II!' • ~'.U' a ~ I ... .-... ...I " r.: T Ii' T..+ .J .. . L.rr . deeds tray .._ I"' !>!! . A ..Oil' ....._ .Ii Bm7(b5) = ·gr......' -:jJ- rwI ." ~tJ·-t... ' ' . v...I'_'• . I :.. . I" .....JL._...~.. _ . ...p_ _ ...~ -. - "II U Ji: J 'Iil I : "II "'.. n I ~- - . -.. r.___.:} r.~ ."...'1 Our ...: D .u..If .._... I" ' ''!IlI_ .Irs.~...~ .. ' .. _-r... ... "_ '--: "':10. "-_"'1' i ~ ...... . i " I ""....... Ddim/A] 1·~ .. I r.. ...•R_ :-"'....m Bm.) .. f'" JL ~ .. L..n .. ~. ~...... '.: I ~ . 'Ii ... _.........: .. ' .Bridgto2: Dm ... .. with los ~ _....__ ~.---.. -:.__.. 'I! . ~. 1... _ ~.. r I _....... ~ . I ": t'. ~ .. ... .Ii .."'''' ...iIl. ..Ll ''11' I -...D ~. '\. . .....IiI_-· . s L.- •. .~ .... II .. .=.. II"J.... . ---_ .~'--- ...~ v::a·· .... '''11' -c......L • ...-. Ir r'..... "I. .. h. .~.._~ have m :. ... mg you.""".. D. I. .tiEl ec.• L~ . I V J' --y _ . i I' rtl2nd time {is) only.. '''i! .__ ..•._.. cr. we I . .... Gt!'.. . 11... .. IL'"~ """ . + III ..- .'..rt. . '''"... ...v.:.. . . ~~ ... I . ..·· ... "II: - -' .' .. _ . Ii ..

--c I :~ : 5 - : I ~~r ~~~~ :: I ~ . - ~ .n I ' we are.. 'v' ...... ~I .. • ~ ~.- -I'. · :1 I I. I _aim -... :~~ - ~ .. ~ or I . -------------~----~-~. IT I • I Bridg. --._- -~ 8~ - : .. I • . IIll . '.. _.~ ... . h. ...... r'~ .. ~E]e(..: .lit ' .e3: D Bmt) . : ' -~ .oI! i ~.. . " ~- .. .." ~~'!'I'Of ... - ... . .I .r.... Gtr.F" ::58 .. ... -.. • . .. .. gl I ~ "'" oE' .'" IJ .. .I . ..~ : .. C' . . ~ >. 9 . "". • .. - ~... ~ ~. 'I I . ! .. ... W~ e. A cnus. arc. .".. ~ ~ _J! ~ .. ~. I~' .t - I A.I .that :=rr .. '¥ .~_ (~)-z.. ) . ... ..._ 'I'f ...~ . .--- - -- 1 ~ ~ .. .. ...... I ).:. ..'.. 3 _ .1 .. .- I • r... I ""t-:. T .n . .Gt1'8. ~'~ - I. .... ... . .- I' ~ ~ "~. 1 &: 2 ~l .. ~ I hold througnoll. J)' ~ I I l I~ '1 _L ~.. . Fig...~ 'I U II • I. 1 '_. ..... - .lD ._ • ~ _. . - -'~ . }. . AU_~~~ .. ~ . • .. .LL II "l:- I~ :J... ..".... r.~ .. f-"~•. .1~d~ .- "7'i . '... ~-... A· ~.~:~ "'!I.. J~.=~~~r_-- . . · v . h I' r .. J . .1 .. . "I .~~ ~ .._!o.j .~L fL--' En17 L•. L .''ii ...U' : ... .. Awos.......:~ .r... -.. '1 ~ I ' .~ --I . -~ Gmaj? . ...~ Rhy. ... - J - J . I .• u .. . .. ~ I 1 !- J ~ ... ~" .. I t) -. ..... bf:#llL -'II lb. ""L_ _ ......... Gt. . .. DmJE . '. Jn~ · .-. . 1 ~ 'Ill I r-I '. " _I . =. ...!~ •I '"...l1'li..~... if . .... .1.. ..

.... _._ _}. _ . ..---~~--~~----~~~--~. -. ~_ iii' ~_ .._ "'1'- "jI' " .J I \Jr" "'" . ri I.r jj.... _.... ... .. .I "I' ~ ... '~I'C 1.. ~ IV I r ' . -... ~.' ..... TT ' . • I _ .£n19' . .aj7 . .. ~ 'T_ _A ~ r"'II • ... = .. I -J 1\ .r.... I"t _ ~ -.. - .I.. is 1.-...1.... ... ~ . ..' II: U J .. .1"'.yond.... !tl ..S 1 . • I' . 1 . ... tL .--.. J .'U... J h._ ~- J..'gr "'_lU .1 . '\:: ...' : ~ :8.. ~ .•. . .... fI" .. ..- J .... ''ir' .:.1' ~ __ J ...... U.. . r" _ .. ~. . ... .. ... ~ ' i . ~ ..- D .. ... wlrnt we ~..iII . ...i. _11 J1 .. :.' --:::r . . . r "'10... II .. ...".1.. I.. -""'~- 1'_ :: I"" II Oro.' .~h. . ~..f'I.... .. -"-III' -I ..A_ T ~ ._ aU live .1"'" I '. .. ...... ..l. ~ '_....... -I . _ I' I' V' .• .. I " ~...--_ . ' ' '11' . ..~_ . Ufe.. T Q~~-..... II.. "Ill I .~ ... .- .. we ~ _..1" _. L . /Ii -~.1' 1If ... 'Ili .."="'_~~~ __ . J '.. ...... . ~ :1 » :n. ~- J .... 1"" .. I . J ' I .____- I ". I. .. ~.. . ...- ~ If. ..arn.... 'IT I J _.1 r-. ... . ~" ~l '-~. ...._ ~) rled be .:~' .' .I .. J ' -..r.. ' _t\.. :~e. I . . Jr'..--_I .. . -". .al ..~- 1 ) .. ..t......~ =r y "" Ii :5: .... -iII- I . _ 1""" . L .) ~r -:-:....'... car f'Nb..._../:' ·IV •.i_ 1"11 '.. }... .... . ._.... 'I .il _ ..."_ ...

..ft.IIT·_ .. . . Fig.. J ... ... :1jJ J_ If- [[11~3~ :[Ir---.. .. .... ::.'" . .. .IIl' IJ..... .... . ' .. . 1. .-------------------T- _w ~~ • •A .ilL -.a .. IV _ : .. '"i } _h_ .B5 _.. . .. .- IJ ..F~ ..' :-I! •• : .. .. AS G5 FCS ~M..~... B5 . ... ~ s!>5 - . :: . ...D.. "'"' .... . -41 _..._.Jr.u .. II' II I I: .... . '"" . . ::....::.'....=! . .... .... . ._ "'r .0:5 :F15 u]~ : -. 'r - . . . __ . ~~ W' -- . I Bee...Iee.. ..""'jj l' ..... . ..'1 - 1 I .~ ~ .. . J 1 . a'ls 85 G~ B5 G5 P~5 C5 US mf w/~remolo : :Ii.l &. ~~ ""- . JI iI r. . • :. .... .cI!J'_'L::. . ...... Gm ..... -~.._ / .:::.. qi.. =: -II EI~c. . ... .. .... .:IIi .. 111+ --.. ._ . 1"\ _ OJ FI5 G~5 B~ j .: "" . . .. __ :if'. i - .. ...lil ..... ..gag: . '!! ... I' r·· --"" il _. .' ._.. :2 :2: GIS ~ L I ... -" ' 1 _1ft 1Il0l' .. .... G~5 (i)i . .: ... -~ ... . . ' -0·5 - ......mental' Section: GIS: H:5 .. . 1 . .e. 'I'J..I .... 2 CS..£ .. _ . : . _ -.- 'iii .::=:_ .... ... . . ". qi . ~ ..~.... - 1 -_ .!III.....- . -.~.• 1 •• _ 1 ' . .. . .... ~- . I ••• ''7 I' I I .- .d By..... - --. I q~ I ~ ~ ... .... J il·A 1·5:55 InstnJ... ~.JI'Io. . .J_ F~5 1 -. =. " - .. _.iii' U f.Gtr..JIII ~ !!'1I ..... ( ~)1I:."...IIl1 . #i " I .0..-~.~1 .. Gtrs..... ... :~ " :. 015 r B5 -I 1 1 ....• 1 G'S . - J - ! J ~r· .:! 1 fi .J.~~ DJA a ··1....... il .........II:! .... 7' tacet B5 .. . ..

'85
I . '11 .
I I,

'G5

B5

05

..
,JIll!'
'"""I!"

.'
..
_.

,

..
...

,

,.II

,.!II,

'ii'

''iI

..
ii'!I,

I"

_

,

...
..

11

..
....
'~'


w

....
,

_

....

......

'

..

..

..
.

,~,

~ ...

..
"

,

JI!!;,

,...".

ilf

.... ,"", ....
'

,

...

'

"',.,

':;0' ,

....

,

""

""'~...

.....

..,

-

C5

85-

II

.A
v'

,

...
,I

.

...
"

,

Ii
g'
'"",

...

'....

'

...

'

....

-

---i

'"",
..,.'

i."
'"'I'

II!I.,

.,

~
I'

-

,...

,;,~"

,"",

,'

..
r.'

...

,.~,

...

,
'",,"
0;0'

,!5,

.... _
~"

..

-

-

B5
r

·G5
--

B5

G5

Ii
.... J ~
'f"'II.

_~c

~, ____

I

~ 'i

"

I.

11

-.

1

~.\ .

,

..
'II

,

,_.,
''II'
~~-

.'
'iI
a •

.••

__

'_...,.

'.
'~'

'~,

••••

.,,'... ~:
:::.

'.:
.... ".. ~

.. ..
....
....' ....

.,.
"II:
.. ....J!!!

"'Ii

!!

"".
,,'

,

... ;,
"

,",,'

'

::

.

~
'","'

..r,

...

...

.;

..

o('l I..i., t_iI ..J.'Yn.l~,J IJO I ,o~·

-

....

..

.'

,r

'

.

~,--

'

....

..
'",,"' ,.",

',",'

,.,.

06:25

,~, t. ~
~ ,ill' .LI;'lIll'P.',
[,

C5

B5

AS
,~

1.1'4

I
.
'

'I

'I)

'-ri'.,
li4'

":rI.
U4

'T'

.J

I

j

a,'

.... .....

...

.: : ~
,

,

....

.

...

"

..

/
, ... iii _ , .. , ...

_.l ,9,
:2

I

·1

]J.:I;

)
, .[
~,

,.>

...~

,:"'III

'11

.R

,..,.J,'

.
'"

I
-,J.
I

,
~.
,--e,
I I _,
_

114-

---'
,_

J

~'
"7,11'

.'

111

...

.,.

L
.

~
LI4

...

.

,_

114

••

"'I'"

..C"
}

I

r
.f

L_
j
,.--"!II-

Jf4.

• i'

_,j'

..."

"'!!'

";10

n

'..

.....

..iII

,..'

,~

... .... -- , --, ... ...
I .

'"',

..

....

,.

_...

...

elm
I' 'I

"
....:,'~

.

I

J

-=rt" ,

....
..
_;II.

.,.

J

= 11..

.1
I _I

. .:Ji. ._}

ii, ..

=~.
+

-w.,
J

, .. "l


...

J
."p .
~
I

II "

J
_."
Ie

..

'

~.
~'~

_I

,.: L

'II.

-,I

I.

,-

=

'ri.

..

•_

'T

... ...

,_I
.1iI,

'lIP'

.... ,

I.~ . .."
-,

.... ..
'

·Z
.

... .... ~ ....

,

,

..

..... ~

......
60

L
j'

... ,_'"

..
....
'

.."

..

,R,

'-'

.,
,

'

I~'~

1iI,\

<-

...
,

)
"._'
.0;1'"

I

'I
I

,.
,.
.•

"._

"'liI

_,
:V-4

J . _1_
I"

:;;;;,'~
-

'11: •

-

~' i

....:.. _, -- p .,
"II.

I

_,
~1I·'.

._j"

_T.'

.1.

1

A
.iI

...

,_

/

...

,
:

.
ill

..

j

I
"'",

...

.,.

"".

.

....
'IiiI!'

..
os
" ~. J

_j
'","

,A~5

AS
.... -:jj,' •
......&:_,.
,.-J •

-:

11·
,

....

::if -1

..
,

.III
i
I

1'""\

__ J

...L!Hl -__";'I'.

...
_ofi.

11·

-,I.

~"J~

•.

' ;: •

1

",..

_l

/

I

II
.

_.;
-..

-

-

..

,1iO .tI!<. ..

.......

1 .s;
, ...: ..... ¥

~. ,,..

n

~

....

- -'
:::

..

A~"

.85

PiS G.5
"

•••
'T'

,

-.

...
~.

:

.. ."
--i "
--I
'

, ,T',

I

.....J.
.....!L

~ ~:.

. =.,. _.~..'~.·ft'., - ... ..
-,...
" - -I ~

....

, .r.

_

.

lI"~

_i __ ·W'.':5: ~~ :
.I
_

.rL__ __

,I
,

.A

.... ,,.,

...
....
'

rCI
.iII

.....

w'

-

I ....

...

,8..

....

x. ...

...

...

_1i!II.

...
.'
.

I:
J!!'..

I:

'

....

7::Ul

GJm
@
-. • ' _~. -,J
, 'I

".!
'.• j

_;/

..
.,.,'

._.
"'i.

,.

.

_-

rill.
_ •• :~ 1

,;;oj."

c•.

..1.

'i! .'

-..,

,.

II

..
. ... 'iii'
"T

..... ,

, ,.
_"

...

'"'II'

-- '-

-. -

..

... .,.'

....

'''''!II'

....

68

L~J
BRI
J,L ~..

'Guitar Solo:
1~O
& ~ ~

Ele.c.. GtriP Sf - - - - - - - - - ~ .fiJi
J.
-~.

• __

_,
A -

..
,.~'

I~~
.. ~

0IIII[.'

'"

'.

f

I

i\<'"

.

",..

II
I

I

I

'-~

. ..... ,

~-

- ......:tI''''.: /'__'_'-

,,'

_If-"IiJiL

•.

wiwah

w:lil'c.nl" bar

T'

]
Elec., Gtrs., 1 " l
Rift' E • - - - - - - - ,-,-,-,--- - - - - -- - - - ~
'On -.-. -. -, ~~; ...

<4to
0·-

'I!II"

-

,._.;;.

.,,'_'
'II'

.
. ...J, ..
iIIF·

~
,

I

.,
I

_i.

,

t
--------------_._._
~~

~. -----------~.~ ~
.

..--...."

~[

-

-

.- .. _

._

'~~9

i~~)~·

1·:~!-~_·:t~E~~.~~~*=-3~
._ • A •• T~ .-, ~

= _ ~ - - - - - - - -.~

,.

I {.:j,
_.-'

)

... 2 Ri.j. '''v .' .~ . ....... . " _...!' ~ . ~ .lIE ~.... ~~~~" ....ill: rr~ ~-.·.." l.~ r- r- . l' . '""if'~ _ ! ~I... . ~ .------" '.. ... i J'" J ·~!lRiiff'E (Eree.....".'-'.-----=...~ j _. .._-_'I ~~1~7L... ~..""" ..mo....:.:. ~ __ ~~ 14~'_'... ~ __ Iii . _~ ~ __ ~_...- ~ '.. .... I _ ' • A' ------------.-. p""._ "" . "" I I '" . •i 1_ - :I """'"'"=T=:-" ---". I'" - • ...ll"'I...l ...-. ... 'IJ .-..-14~_1~-. "'T -._=~__ -+. ~ .'_9:=]--. '" ... ~- - - -.-.r-1i'-"'Ii'141--:....." ..--41~. - ~~A-.. -----1I'1i-5r5..~----.- / rrrr r= : > .............. _J' \.- - ~... r' .~ ...I~ . ..H16_. ~------. .IfF-----------.. . - _ Ll ...... i \ t!) ...... Gin...._--=-----:__1ht...'" '.. - ~ -~ -~~ I _ ' ~. J ......1 i. -----!~ I -------~----~----~-_------- .... .~ ~JIIi. ' ~ If" r'rr- .. 1 &.... I _) ~ ~: ..J "" -~.. .._ '~-'\ ~-r---.. . ) .'"'.~------~ _ _ 'D "'T ...- - - - - ~" .~ ~ ....& 2) 4 limes Bm :__A___ ~T'.....------ B ..-4i16. ~ _I . ~"'f.".l~ -~.. ~B-~---------------Ideil1:. 'W .......'"'T : ..or:~ .. _. +J~ -~ ~~~ __ -.-7 ... . ~.. .. .. ~: . ..~ . . T IB A 5 5 5 6 7----i.. Gil'S. ' '" .~·~---------~------~e~~-~··~~~e·~· 91---------~---~-----~--------~--~----~ . ..~. .-.... . .l .. . -.... L~ ..I . _...- _r-·_·" ....--.'\ .._:-'~_-_1'-1~-+-1·1-V _~ ~_"_ -.- -....:n : := )r-~ :] ..~. __r-_--:__~tIc§5~~~1f5~~~~T1~iF~~~~~~::~ .r-.. ~. . II ~~ ~ . ~:!I='~==_. I~~ I JT ...... .J!!' -i---~7L----~'?r. ... '~ . ~ .... ~ ... ..Ifl "~""I.!~ ~ . .

. •• .. ~ J... I. .. .__t ....._ - ..._ .... A :r . ~'!iI' _.. "'_..- ~ '....t::acceI... . ..._ .....• ' ) '.!. . _........ • III ...~'• I" I " ~ .........~I lib ~UTiJj''!II' =. _...... ~·~"··----~~~~~------------------------~11~--------------------~--~~·r' ------------------------~·A·. _...v. - - . -....r._ ..8v(~) ._ ~=---~j~I 1~~~~·9~·-._ .... 7 i~ . ... "". ~"~_. ' •• __ '"T ..... - 'I"!" 'I"" -..._.... Iv 1& 11' to.a' ._. "u .....'.! -""..' ."~'4~·r~'~~·f4A~A'~A~ ~.. - - - - - - - - - - 1.........' 17-1'. . -1 m ~ .. .. ..: I. ...._. .. .!. • -iii' ...~ .----...m ..... _.... "'. ':""11...' .fiA .... • ...u...._ - - - - - - - - .. .1 .......!C' : iII". 2 // !.. .._ .. _.. -"!3 '~I: "-. -:. _IV - ". "'I :..or..-:. 7 1... . - - - - - - - - - ..~J__ ~~ j ~ __ ~__ ~ ~~ ~ ...011 . - - __ .....t-: -i:h:fl!Lr-'~_~. ..........·'iI (:R'lJa) ....~.'...... _..._..._ . 'I"" - - - - - - - - - __ .._ .. _........ _. .... ... .... __ "_~'__ .. -.~ ... .. r.._ 'iiiI' 19 n-. 12 1:3 ·~:.... - -- . "":" - - - - - - - - - - - . ' . 1 . .. ....jj'" . ~'----~--------~--------~ W' ':..11 1:0. .•...-. ioi ••• _ •• _.. "" I"" .. ."... -!'.. - - - - - - - - - - - .. _.. II _ ...._'.. ....... _.. ._ -.. .. . _.. .' -....~ . .. - - - - - - - .... ... V ------_.... ~. •.. ~ ~ ------~.... .. .... _. ~~~· 1. .I . . _...._..•.:. 15 lUI: .. _- ! . ._ ..I!"'\._ - - .. .. T ....2: ·1·.. . ..-...--------------------------~~~~·------------~~~--------~4-~.... _~ 'T. .._ ......._ . 14 '=1 """ -41'lo' .j ..t- ~ 'II! A --. . . '.IIii .... -- (.. IIIEi..1 \.. ........ '. _. _.. ""'. "'I - - - _..... ' . .. I ... •A . .... .' I~ I~ ~ ~ ~ __ ~_·'v.0::"1 :.. 1!"" T' A..__~HH'n~. _...""::' ... _.. -... - - • 1'1 • "I!! .. ·0 ..." ~ •..~e&._ .. . fJI· ~ .~· .. _._ ..... .''4 -! I -9 or ~~~·---------~ ·~'1~.~ -r __ ~... _':_.. _ _.. __ .._"'_ . _.........~._ ...... ._.:.. ._ ... . ._ ...-J'O ."._ ..'... I"'" -._.. . - T" - - - - - - - - - - - . ' 2.... .. ......~J_~_~~_·~ __ ~·-. • 1 ....j.~--~~--------------~--~tti---------....~ __~~Jlr-T' ! ....

~. ... t··. . " " .T $fi n . "".. '" "."" io..." "iIt_ .. I~I .... __ I. #:6.. ------------~2~·~~·-~~4.. . .A.... .1--· ....-r.-' 1m-~I~~". . . "I1i"io 1-~ ~~ ~.. H' ~ I I t: ._~.i-~' ~A B. .. II .~."""~"" ":.1lI. .. '*n _ .-..... riIio _.''_''rI'- ._. '..' C '!!).l 1 ~ ~ ..' ... .. ~ rMiI .:_ II. . . ... Ita rl t r:1 . 4ft "6 16 .. I -J r __ _L '~..' _ i _.....-.. . 11r....._ .. -3 ~ ~J I }-:B ~ 1- ~ ~...1-.I'!I. .. _l.~~¥---~---lWO A "11 ....IJ·----~----_.g ~ ~.... '_...... .ft ' I ..... 9---i --. . .----~--+_~-..~.. ..JLiITi 'l1li..L_- -... '3 !U ~._ -._ ~ ~ - . _. . ..... ... I........." .. ·. '. _ ~ ~: '- ~- ... .so d ~ : :1 ~~~~.1 ... 13 I 9 ~g .... ..... TI --------"18 ~?R... '" ... 2: a ..::1 " ..· r-+~~ .. I' I ""' 'J . '.:II. ... t _~ .. c .- - it.iC: Lll . ~ . .. -2 _A I S-. .' ..~ -~ __ ~ w 1 __ ~---- ~ -- __ ---- ~-- ~ __ ~ ~) _.. ~¥. __ I •• . u ...~ ~ _I ) .._ 0iI:. _... riIio i ." !. .. ! .. r" r 9 9 "'· . ill!!. .~..". ~ ~ L._. ~ 2 U ~ I _ I . ~4 . ._ ~.4 ----~1~6r-~'~. IW! I. . ow .~4~----------~----------------J~--------~~---------4--------~---------~r "'T ..----'&62'2------~---~. .' I ~~ -......1 ~ "!II' ..A~.~~---.... 1 ~ - MI'll.... _ .. --..."I R~.4--~~---------------------4------I-~----~--------~~ 4 ..." . ..' I' ..r: I "q-e I'· ~.. 'J""'" .. .. _.ft' ~ ..". 15.. ... "'" 'U -I I'" ___I"""' .. ~ e .. ~ IJ.'.-=:II..~~· ----------~~Dr_--l <II!~' "....... ~ ---. w _h .... .. ." ill'1U..rr5 :2 i ~ 11 ·1~ ... ~ - r"--. _~.~.V ------~A~~--------~...- -~'-' • . ' '...1- 'T' ~ U~".ri.----_t..if ...9~~~P_----~----~----~~~'~'I~~_--~-------~-4"Q-¥~~.:. '. It._... . .·.I" ~ -. F _41_e.

"............' '"" ..::::::::::::: . r-~.... I' . . ' 'w' ..::~:::'-" "" ..-4"=~~·~~~~---~.. :::::::::.=E--==-~ . .-B--~~------+J~--------...--~·~1.---j J.. ..._ ~..... . '~ ...·--·----------~-.-.~~. -----~~~~~~~--------------+_------------------------------------------~H_------------------~-----------.... _~ • "':L .-~-~---. ....5-~~~--............. . ..D5 AS A'S of) w!trte'mL .'"--~--~*-----..1I:i~ .. '...---. I I 1 • -.._/_..._~~l '~ ~::.. : ~::~~:::::::::::::~~:::: ../ ". ~... :"'- . J.:.. r.. ..... '::=:. ====".' ....::. . r------------- I 'i"-~~---. _.. _ Fm ~...o..==...? :...'~" =.~..._..:::... ~-= ....-----~. __~~ ~~~__~.... "'" ' 11.. A D ! -....~-4-..==·=·~ei-'--=. ' vow ~ . 11-_ ... .." ! .. .. ====ri~==~~===-:!-. . -. l!' '-_\iII' ... ' .:.. btl!' (End! of Guitar Sole) ~ 1~~~:"~ .---...!. I"='~=r:=d.. . 2 ~l-----~~-------------------------+--------~--------------------~----------------------~---.' .. :_::::::::~~~==: ~=.. ./ IJ! •• ' ~-_~-~-i~--~-. .. ~~ _ '~' :-..' ~..~. . F..._=:::: ::~: .-..l..~~'.' ..1 •1 '!!Ilk... ...r--~~-..::..1 I. ~ ~ - ~ ... .:.~ ~-'II - iI: ..~ I' I '#(i' ----"'II..._-..~ ' Dm Plav 4 times ... ....' '..!_'_~ ...". .. ::==....~----------------------------~----~~r-~--~--~----~~--~----~~~~=..~ __ :.:::~~:. r-. ~~..~-...._.'_' ... " :.--~-.-~~---~-.!!""" I ....-....14:-----~-1"~-.-.._- ..... ..! IV "'""..._ . ~_ :::::.. }' ...II._' -tiL ..~-'-i~~_ '~_. . -...::_-.' .. [.~::::~.. ..5-... ./ ! ...----------------------------------------~-------~~~~~~~~--------~~--~~----------~--~-r-~L--------------~ .. . _.6~..:=::-'5:::~~::=~~::==rl' ==:.-:---... . '..: ....:::!.. ..I.~-=~-. L . r-----------! ~~-····I .~ r I .. ~ . '...... ~ •• ~ 1i1 ... .....~-~.....~ __~~ ~ ~ -+--~~~~~--~~-=~~~~--_4~----=~ """T'~ '.... • 1 11' r .. 'iii) "-'..... I ... .. 11'1' 'Iil ~ •. ..------.... I....!:..l... --==~~~~~.. ow ... .._. .. ~ I'-----_J-I:---- .. ::::: .-- .

.

..._ !II! ~.fl.... . 'II' -I 1""" - rl '1.._.... . - - ... n. . . ~ _ ... .."._.0" . . "'........ - Elcc" Gtr.' "T. ~ ... '" ......... ._ ..... . ....._!.... . ....- ~ 'r r ~~ - I~ ~ .. . - _ .~ ....~ :f'- ~ ... ...OT " .. IIV I Bva ._.... ..iI .~ ..... ..... .. .. .._.. 3 "'I" . ~ ~ " 11 !!I! . ~' ...i 'IT -~:..._ .._ "11 _ .. ~ ~ .....' e"':.A ~ g • .. .. ......._ ~ ~.....f'! . . ..1.. . - j-. ..._.._.. . . ~- a r"'III ~......... I.... v-.J I ..._.. -..tacet ElK... """".:. "T ... 'r f- .~ b~.. ~ or II!I' .. . ft . _ .. . R'ff G· . .!"" v __ ~..._...a . ... ..... I'J.. _ "q..: .... .. .... .. . ._ ..... ...~ _ P" ....... . .. .. ~ j:..~ n- -J I '. -.. .""._j 11 -. """ :: ""''1. ..-_..~I : "" ......... 11' ........ ' .. IJ ... . . I j: '..._..........__......f'- t:- .-- 'T II _A .".. .. 111 ~I. r - - - - - ~ - ~ ~ - - - -! tJ- ~ ~ ~ 1- ~ f! ..:..... no .Ii-'m . l •... 4.- .. . ." ' . ~J .. 13.. ......-----_'..." •v .... .._...... ...' .. :n'UI .: . .- .. .' • I . •• •• #~ ~........ .: ..... 7 4! '" .._. ..... 1! F -~-- ~.'! I .: . . I ~.--~ .... . _ . <Iio...... RiiffG L I : __ - . ...4...' iIo . __.... i »~ '" ... 3' ' " --.".~ ..t-: T .. . 1 &: 2. . ..I ..........oil!. ~~ - Elef·......II - 'II . ....-. .. .........1'. .1'' . "............ .~ ...co u '" .:I' ... _ .. . ..... ._.. . I • IlL I"'" .jI! "T .f'-n ~ ...tIt: r. .._. Gtrs. "!r..".'g .. -. . _ ... ¥ --e· 1. 0¥ 1- ~ j • - III 6. 3' .'n. 1 '&. ... ".iI A "T - . .. ... ....'":~"'" . .. '" ~ '"" '~'B--~~----------~~------------------~t-~~~----------¥-·-------+-~-8----w· ::: ? .. ..-. E .. ! ~...-..... ._.....~ ..... 3 3 ... . Glrs.....1"" ~.. ..._.._. ... ~_ . .. .... .. 'T 0-.... .. _. ~ ... .... M' . ''II '·1- f:) s . . j ..... ' . ~ .. ~....."- ....._..._.01'< ...J • . _ ~-~~r_~----~~5_~~_4~--~~~~... e' v' "'" .. - " . ....:]I' ..._ ..... . ... -.r' ~~~ .. "II . <!!O .... .. ._...I.... ......... .~ __.1' -' .- . . . : L!' - ~._ .._...~ .... .... - _~~~ -.. fI- .. ..>IiI' .!". 9.• "'.

. GtB. Elec.. J) :~[GDr~to Elec.:I & 2- ..0 tacet eim.-JRm' G (£kit:. Gtr~ 1. .t'f.Gft 1...

... ............ ~ .. :::: ~ % .. . .6R·'~""_-~~ __ ~~1 ~--------------~~~~-----'~==U!='·~·~~~"~- ... I ..... ..·1. .. . .... .'_ •• . .....u ... ... .. . ~.Si . '... ..."'n.~"" ..... . ~.. .....' .... . ~..1... IJ •v .... . . ~:~~~:':':':::::::~'~IU::::::::::::::::::===========--... III l"1li 'II.. . . ur... .. - I ~ I A ... ._ II II ~- • .... . '.. •.. ....16 E . ...... ........... ::ill .L . 11! . I I. ...... ' ...~ . I . I· 'W' .. I I III -iI ~.... . ~ ... ..... " . 41 .....• • . "ill ~ .. . . .. '. .. .. ~'!IiiI' '"~J "•.........iii! . ...... ... ........11'11. ... I· 11... j ....~ II d' IV ...--~-l"~--=======:~-=-~-~-~-~-~-=-'-----~-~-'-"_a il •~ ~~~~=r~~~~~ +~"..:e~ ... ~~t~ ~ II I .. . ~. . I~ :f'- ~...". • III .•.._ .~ A 1"Ii..11·1... .... == :: ~ . . ~ :: ... . "".... ~ r:.1'1111 it '1'1 . . .t. II! •• ....t~E~ .01... '.....' ..... •• LiI' . I . ... ~.. ~ i !:' ~ -....'' ' ..:: oJ ..L"II! \.. "... •• ..... . .. W j.

...... ..._ 11"<0 ~~-~ :J EI-...1II_... .I . . - • _.."....._1 "'" ~.- . '11' '1$ .. •lI!O '"' • ... ~.:.L ' III· I. .... :: . . 'V... . _jj_ ... •• .~ ~ Jl. ..'li' __n lJI -. . ..' ]II "I . .. [ ..... I IJ W . .~ II .!IL. _OLI1 ..... .... ::::.. II!!. ......... . n. . 'Ii!' ....:I....... ~ . f'I... .. 'y 'I A _nl~' . .._._!~~ I I _..fi . :ft_ I"... . II I ... .. •• _.....0taret. _a ~ . JI.. ..... ."IIto""'~ ..... . ~"..... . ~.... . II g . 'T' I _A PI!. _!l... ft ... .' JI"" JI: .. "'.... .. E .m 'l!!i. ... -~ .l .!JI . ~. •• - . .....s: .iL ...JI II I . ~ lit _It. aC H41 E~~ Gtt.. _1L ... iii· . ... ...ft.. II II' J"" ."" .-.. .' ~ .. 110 Elec Otl8. ti .:..l"': _L [ - .... .. -II .... . ... . ["'Ir ~ a.."....Z tQ . I...... - .~ .. 4141 "I ...n."i_.....i:... · . ft. iI!! . -iII1"II "'''''..::: 'ill' .- ~ :: _.... .Ill . .. . I _... [lUI' .tal '#I i g .... . .... _'. is?... ' ' ... ~~. ---: .._ I _jj_ ! -.. . .• ...l&l ... ..._ _. - __n.... . 1= .oL •• - ... ..' r-= . : :: !oI' ... I. 011..~ira rt ...".. 1!L .:..~ Jt L . ... . .. .....[II . .. "LL ....'" "". ... A • :: ..... . 'I!. ... ... .~~.. .. ' 1'"' ..1' _. . .~ :.:""...... . U iii • II II"" -~ _"L ...._ oil" .~-""" ' .. III '11.....II 11 ~....." ''!I!' __It..JI _...... • . '... ..t) 'l"1li .. .. :tt.. 1 ! I . .. L. '"" .. -II"" • . .. . '... .'. elm.. .. . ' . -....: "T A ::::: .....c.. ... ..e...... 'CJ'i ~'IL ~ ~ I"Ii ___m JII' _m ... -..jL~ "T .. ._.i' tJ ~ . ~.. 1." s.._""~ •.. :: ': - .. :' . ::: . .. flC..I"" .........m .1iI ..... _. ".. I ... . ' 'J _ ~ ...._ '" ..~ I . .~ .".i!It . ~"1!:. . I It:) """ _...... . ..Gbs. 't.... .. ~ .. ......Mn~'I'll'..~ ..f1:. .". . l _.. _..... "'._T_ _n' 101- ..... . q~FF. . .

.." 17 !Ij!l... ... : --U' III' ....."... ..t..J! .. . ... . -".. ...... . ". oil "....... _:u" _IL "IJ .= .. ! .. ....'t :: . __. ...~ . ".'''''' _... ..... ..'" •'V . JI.. -I ~ I. ...'L". ... 'I ~n' ' 11.. l .. ... i: '11' . .. .. .. .. ~.' .~.. • .~ .. .. 1\ : .. ·ft -:.. ~ ~ #~~ e :F .iI.. .~ ~ i ..f.. ..o' ".. . . •..:. . ._ i _'I' ._.ll!'. ' . ._ . . ..i....J ._ F III .!.: ''!o!' . ..........c~•.. .~ .'.. .. J~_..... . i' 11 i . .._... .. ' tj .... H 3 s . .. ~ F P' F. . ~.... ti ... ": . .. '.. J.. l .:{ V' ... ~ II i II ....... " . . . .... . ...."".... JI .~ If) .. r: ....... L • ']I '0 ... ..._ --- xu r-F= .-:.L .. r' ·l J J 3 A.. "6..JI 3 ... "'.. ~~ b~:~'1-..1 .... ~ ~..... 'liOl!' .il .... . • 1·... . ... II .' .ft . ... ~ - ". .. II·.' E .. _t. \'~' ¥". .Ii U' ""~ ""'" 'I....·· OJ.. . .. ... . j{ .Ij.. •J III"·" 1if a..... . .. '1'- !Ii ...• ...i-- \'- ..U- ..f...-\ : I ._. :_ .... .t. ~~ f-~+-=r....... .-t: .I'. . .. -.o!'jo 'V !.... . I _jJ -. ... "" :: : 'IJII "" :: . g II ..... .: " ~ . .~ ~.' 3 . . -g. .. ..~ . -""'-"" _OLOii. -~' _... ... :."'.......-._ .' ." ."'_ ... ~-~~~.i . .........."- ~""_... ~.. 1. ~ ......... .! .. ~. . "" ·n i.' .. ' "'.. ••• ~ .. •• . . u.... .[ .1Il -...}.........~ . :... ... il... . .... 111.-I-I---r- "..' -........ ..1II' ~ 'II' "'l:... :: ._ 'j...~ .. ~ ... ::!-::QI..-1.. "" _ . '•• : ... ..r... .. ... "_..~~ ~ f- ..

.\1l Coda rr.s.. . 4.... In<<.'\ AeotU. . ii. II\l ~ - ~ I 'T . ·lr..JA D r7.. G' ) .. .I "fiDiL... '.- Gmaj? Em9 I .~ . AIC as ." ':!Ii 6: ig~. . &:2 I~.... Bm6 .: "..... .. . x D Bm6 Gmaj? n.? m (A . Gus.. ~-.tI' ~ .'... WJDLU.J.-. D ...... .COu. I .. GlL -0 rit. ]:I.

._.. c ° :..." ·m.' ._ F __.... ~ " j I'. ' .. ..1.~~....·__ ~~~~~ IV I b __ -. . n JI.s .or ...I-tCr _:Ii! 1._ 1 ~.' ...ATER .. '... _ ...r=>: I_ 1 _ . .i .. a<:l Ii '2..e 'tt- IIrt- "' ... _.~ . *o. -.. 111".·"'l E-" .""U' =__. JiI.iI!'" "' . .'~'~..oAIoP' .." "if . ~..'J9. ~~~ ~ ~~~ ~~ "y ~i~. ~ .... •I J..:J' I II ....•. '. 'L' • ]ib" vocal G D.:'-"C~E"S""" .-~~:" :.' :' . J _.. . -~ I !I ._ t-. II .' Jt L yncs..._ .l--~~ :: I~ ~~ A o Ulempo ~ .. .AIC# I .. . t..."'. ".. '''P ..... . ..v -.." .. '.~.• ' ~ ~ "::1...3.' i. .. -_. . ! j '. _... . _. ... ...~.-. DfFl . : S':C'E~"'N" E'" F~I:-V····'··E··IT·H'R'·O··-·····UG· U' 'E' . '~--~ f---' I- 'e: . -fl. '" . "~ .lb..' .nh:...' . .. .2: 11] 1 .. _-' ..m . G __ ._. .~~ ••• . ..i'Di . ' . '.. ... ~.. . .:> r--.~" ."' .. _ :' . i hol(i"~ ~~. 4.11' 8 21 34... -p.. .Gtr.R'" E-"'y. !I 1Iff :~~..~ . r r.. G .--= . b y JOHN' PETRU' CC'C. *D ..'....' Bm ...syfidl... --- .. -- 3~~~~---' s '._.~'" .. ' • . ... ...--~ '" . ... .... G GIB . D"...' .o. D D/A ....:. W'.~~~ . . .I _.=] Il¥ ......"_ _. .. played] by... ._.J:~58 A .'r' rt . i. • .. ••-. .·"1. E/G'~ A _ D J..4 .1 :l4 C(9) lim D n.j.(m...r-...\ . Slow ...1 Music by DR'fiAM THE._" iii.I~ 1 'Freel~r wlad Iraro: Elec.

tion stole her volce...en A'~il. . my... writ . GrB Em1' C(') G _ CO'1t.. last time...n·.' 'I:.eI'8e: D Em? C(9) .!!!(p= .sirnJl'C .ntt giv' .air..groWIli. m' a .fi.. of___.r·ve emp ..8._ so un -. suf ~. des ~pe'F ~ a .. and say good.l.f~!'one... a fighl.4[.:· 1 was a:l last.__i. rhy. f-.tv as~ ~ • '..e grass f5.. t~I f rEP} a lpdlalia I've ex . so ..nd... .. out seems.'1.] bad "~ a C:banc~ churoh<yani gates. I 8aW· the gi. 'V - .-.. a .'-'b gll!!1s 0 f _ I cried. I'm learn ~ Ing aU a ~ bol1t_ my who_ . a wife. be. . .'lt. . "" '- ...bye- n~ '1' ~ ~. an y cboiee. Jiust ·he-yo._ } me bad di[e~l_. She nev . DfFI Em7 on that fare . ' my past of :me. to grieve for her wide.. ... Sad-De$$grows feU so .-'\. :: I _. jt IilIbe To Coda C(9) t» E:m7 .- --= - Ilff}' lt~t 1. 0.J· gtJZifJ an~ p~ find. I've been..ful m~xm.ri . ~ ver.rns lfag eyes 0 Dffi~ J iJY~ f' a I .co.:. . - .ft) ~ cateI've got.' ""'t~.illg 011 her stone.I VL ~~ I've C(9) G .!t. . ~1mUe o pm 1 F ).no -.'. . ] '~V.~ ."IN.. Sac .come.. ri'Ion".ide~ so ][l .. jlL.. cent.._... vic-tan felt like got it of~ I~ OOl'!lj_ r -"-cNow1l.er real ~ b 2. a'r:.coo.~..---=--.po... .:r::.1.= 'u:ti::i • e·p~ m..Lit 'night wh~ th.ur chlh1J. ·r...-{ • -.M rve In lov-ing I had to her cir ~eam-stance. the S·....~ en.811 . She was. wUiIltdsuf . Dl"-' in Iife.~ed t.JL..~!l!1 wirth OlJ t. t IIiIi J ...ry of o.Me me-m ~() .

. __I..... ... " .." . I " I - And . W~plt just like ha.""" .. . . '. .. :~ ) .!. III _.. ...j I~ ..-. And as her -- ill ~_~~ ag'e dered ~-) thrOl1gh ~ my_ head. if) 17 -~!--...I!""' ~ . ~ eyes. -- _. I I~ - ~ . . Thy.........=-.. I tl' ....-....' -.....l.. I ".. j . ""'......c.-' ___ GIB i I 'W -.... -"'. .-' .. .... ~- AlII c j.oliI. :._ . D -I . rT ' ...~i " .Ij/1 .. I J8 g:2i E G· ~... .. in bed. c . Ott. . -_.\ 'i . . Em? . l~ .--.ool-i:t1g '--"_ t-·-·-·~ ... 1- . .. I J'l 1...~.. I wske.- JI. III ._ I'!'-... •...... ...r J know Wh9JL It's ·1i1e"L....... -.': "" I _ .. .. I I -'II 'by look-ins • - - . I ..:'' '-.... And . (Ah. ~..I' i t I Bridge: Am ACOl'1S. C(9) II ~ _.. :fiS__ .. ... .•-..". I: I) I'! Jill _~ -" G 110.) Jt ~....- by ~.... ... com. -'.- ..-. t II . --. ~ . simile . 0..-~. __ . (Oob.~.L.... .

_. . _ this A felt the Coda V Em7 D . . II II • G '...... ... /"" - .~ . . } "T .. ... I GIB i a. i C(9) . . "".... ..... ~ E·lec.... __ -. I I .......:. -....g W:hJ:ti_ .?' ~... D .. • .' . . .""-..~" . ' r.......'Il.. IL _I ~ ... _~_ -.....'_' ...+ . .. I' .... il -.ns. Outro. look-ing • I eyes•.. .II • II _II :'T' ...· same .. veeal Acvus... : c w/ad lib. tide. ._' . ........1"'" ....... '.. . : .. _. -- C(9) Repeat and fade . ... .../'. rh»... ...._L J 1 :..... G "_.-__ . . ~f..J The door o I'm tum ~ in. ... ] '"" .... ~ Em.~ ...I ...... Em7 .---- ':t.. Gtr: Wnr'.. __...!IIi... I .... ~-'. :!!'imiht Am .I .. . 'Gtr... I - .. "".. - -jj -. •..

. ... a .. 'iV \JO "7 r' '0 P r p-p r "!II!' W " . ....Q. -!..THE'A. ~ a 1 .... . ... .. '. . _. . .. wfmuppodl D fl:nIing: ®=D "E""NE"1 se' . :' . ~.. '... n.. ..... .. .... .. .. ' ..... .. S'·"·.. n.~ . ... .. ... . ... p' . .'~ '. ....I I~ . . .. "iI' .. ....a .. ..·~DI or... .... . g ... I. ' ....II.. ' HI" I '0" . .. -.i"i.... . .... . .. v I I 1 .. A ._ ~~p r . ..... I ~ ... I 1lI...... ". i .. . ... . :..... . ... ~ .... _..."IX·':-:-··'" ..11'...... . . ~ !III" . • .... MlJ. '1'.II p. ~ r .- .... Y! ¥ -- .IIL ~ ~ '!lI!' . ....g 11 "" . r ....~v.· ..... lllJ'y D·D·CA'k'#. ......... n ..:..~" ~ .'... . .. - - ""........... ..... ~ .. .. -.:.... . '. . ... . ~ . ' . _. -'" . 'u.. ..' '..........' ''!iF .. .. .. . ...... .. . CD" I ... .." . .._ i p-p .... ...... '" II!! ..J.. Gtr.. 1 -... :IT ~ I' I •. ..: '1- p-p .." r ...... . r p-p r . ~ .. "_. ... . ''Ilf p~p '.... I· 0: Intro: Moder. .. ' ..8 _X' ill 'iL ~p r .001 . ......... .. '.. r ~-~p-p ... !: a .... .....1... .. .. '.. .. . ..JI .. .. .... ... p-p ...... ...ately JI ~ ._ 1 vp _.. .... ..... I......' Ml ". ... '!'- r .. . ..... ....' . y .... ~ ... -..... .. ".. .. ......- ~ ~ 1& '0' . II!! . . 'I!r '.. ~ I " II __ :--'p r 'O-'p r P r p...... . . mf n 1011 . ... v . "" .... A 'W w '" . r .. . V. • . ~... ~ . . ". ~....... ~... a..... ..:. . .... w ....... M~ .. . r .._ ... r ~p .......~ A-coos. . ~ . ~. .... ' . ''1 "...... I ~ .. ...&... .W' .... ." . . -"'" .. . ' . '. .. . .' 1US1C 1Il-._ .'!k ~ p~ ' "'I!_ 1:::)- . . . ~ -.. _!_ _.. ."....... ".. _. ~ . . .All gtrs. .• . J " :. .. ... " . ...."11...... p~p .. a v . .. I .r..1 j 'p......... r "'" 'W • p-p .. . ...-- p~p r v . .... .. _ ..M..' p~p "" -II" 'p~p ' r . ~I ~ ~.......... IE" .... .88 00 Lyrics by~rnrn PORTNOY .A •• . ~ . "" ....i"!iL hold throughout . ... ..-!~... _.. ....~:.. " . .... .. V . '" fE" ·Sl....~. '........-I ~ . .... .. .... . .ft.. .

."..• ' • ~ r _ . 'liP""" ~ IIiir .. . • __~~ ~.. "..... ~-~:t..._ .. .iI!..... • ..J ... ft. """- b... . .. .. !IlI[_ -...--...n ...... ~-~ - _ '"" ... ~ ."C" .JI ~f ._ 7~8 ~e . i' ...'1-6 ...• . . r' '""._ _...~ o' 'io: ·iJ ~ O~U~u:~r ! '.... . ..J' -_ = JIL .=0" . ~y }..L!:_ 0 ... .... . I .._ . •· .. .1Pi. ~ N '. ....v :::: ~ .... ... i. 1\ ~ 11 ~ f.. . ..' II ILl'.- .. .. _ 'I' .• ~... .. ..."'" 'If' . '.. n ·U· . - -- ... J ).. ~ .. . 0'-0 .. '".. . } f'''". ). '[-5 .. ''iI'" .6~1 0 T' - I ...c" I . ~ . II In . . - ~- '" :r II :~A . . rn r~_ ...... :j - .. .. . ~u '-& 'l_ . ~ . ~ I I: ~p r· . . ~. . A... • - .& ... ~ ~ :~ "" . I ...._ • e '!II'" e ..... "S - ..- e. ::::: ~: ::: .. I '.JI.) j ...:.. .. . ~.. ~ Aoou.' _ - _. . _..'-1' r .. ..'.D .. t '1IiI!' :. rIf r-r ~ . .. ..II I .. .~ . ~ ......-~ _ .."". . := ...: g . 'U' ._.. . I~ I ~ ...._-- '" ~ - .... ... ... . '""'" ....!~ 'i!1 ... .' . ~0 ~ :m .."' .. .... ~ .· II IJ . .. . _"..... ~ ... Ill' .... .. . '1 il . .tL ........ • ... . r .. .. _ ... ~ . ~ __~ ...' ....'" ~ . ft .'!........... '!II .. 0 e.J ~ .... . . ' -.. .... ' .. ......... - . !WI .~. .. ~ III I . .. 1 ...Ctr....'1:1 n -a.. .). . - ~~1~~: __~~~ . V- .. ...r' .it: [I) JIi..) 1 T' 1.-:.'It ~ .1 .. . . 9..- .. ' . . .". . ... IU . j.

. iI:.:.. .... . .....IIi... .".rn. . "'" ... "... . III' 1 ... ~ _..... A ~ g II :1 . !\ .......-.. ......... .-. - ~ ~ .... ..¥ ..... . I . 'I' .. " .. l'ii .g...- . ... !I....... '' 'f!.. .. . "" ..... ..~. ._ ......J ....n 111·."" .- ..J r ~ ~ . W' .... ""r. ~ ....J .... . • ~ ~ 'U .-.... T A ...... ...4 _.1 • .1" <.... 1- ... -p .. . ...' ..II 0Fl'[ '..... . "'" . .i' +..01_ . !II! ''IIP' ..... -1!!'IIi' .iii ~ i . ~.. ~ ...l ~ ~ • ~ .. ..".. - '--y .~ - .... . rn - .... .. I~ ...._ ""- =-~ I . ... ~ . ..... ---v J ... ..~ :~::::I ....-!_ . .. .1 11... ...-.... 'U . . r~ I ...... ~·jllL·-""" --. .: - T .r .f~ b ~ - .. .J .. .. . . 'Ii[ .. . ~ . "" _..... _ l~ I ~ :"0- r' ~ - - r .. -c- ... ._ ..... .... .. . ..... . . . _~ I ....... - . ..I.. ~ ....... ... .. .II J.... 1 ....' . ) ... . ~-1[ rJ .r~ ........ .... '!II" II' 'W ._ I ri"1 [.. 'til. .J .r:.... T -.... .' I11III' . ...... ..... .... I _. "'. . " ~--r 011' ........_ ~ ..ft .. . !III .. ... - I '_' r' .' -...- "" ... .. IIV' ..

-. ."... or . g. ... tV ~ "-.J t II' ~' -~.' ._ ..... .1' '"'II'" ~I . .I -5 l .. I I~-·:.. sg::.. .~' !:If ....:._ 01. .~..... . ... II 1 '- r w .I' -~- ..... .t:....- .. ~ ...nw-- . . ..... . -...._ ........ .. .- ""~ J _...~ I' "'.._~ .... -... .. .J--.).~....I -. '. ... .." I Jr" ... ...o!Io.. llJ~ ~ ~ I ~.... ... .-.~ L . '..... .. I' ... . .~ .. il:_ ..... IlL ._. . .- " . R.. • . _ .... . ... __.. "":II.. ... .... -. _6 . 1Il."- .. • .. I!OP ... -"!o. . . . _ . --""I' ....... "7'. -~- -<.~.... ~ .. . .iI' '-U' ...... .. "'" I'V . __ j il'J' -~ ".U' .. =s .~ --~""" .. . . I .:"" H-1" . ...:J!r'. . 'ow"'-"'. ...m....__ tl I .... '" . ... .1 .. 1l4............. I 4. . .".. >iI'.. .....c ..-'1. ... ..." .:...~..J" I A. . .. ..- _"~6 . ... -.. . II ' A ft 13' .. .. " "~ r n. ... ..r· . .... . . ...h ""Ir - "V- - ..... -I .... ...... I _ ........' ..." II ... [ 7: j ..' ... . . -"...lit 1.. - . ""'. rJ' I""' I . ~ I"'" : _" ! _. ..... I"" ... " Ir . " .. ~ ' ..... .1fI _.. ..--'..... . . t::L . f"~r··· r i= ' _." ... "I :- .... .. .

.. # -. r""': lei . . - _ ~. "..4 IV" y J . ~._ t.1' • W..~. I ''''_ Il10.illlillli: . ." ...""~ _. .......:'. . . ... .ill . _. .. .!. " '. _~ _J ..1 .. . "" I: I . 1 ... -- _ .~ ~ IL . ~:ijj -~ ....5 : -- r : ~ .. _ F' :~ .'....._.1 ...~ I:!JPi) ~ .. .....".. '_"'_ . . '1 ..~ rill II "'.._ ~ '1:. - • :l ..•II . . . L .-::¥ _~ l ~_ --... e[ ..!_ _..h ..-. I 'r - I ..!'!L u . - ..' . lc ....=e u . ' .-: il' r . It ~§ d ._. 'r" . .N ._ .. ~I"'" ~" .z. '"ill . "V' .(#' . ~ .~ .11 ~ ~~ M JI....~ !: ..: .. " - '~ . _ !I:oI~ .. _'[ 'JIII . .lL .--...&i'!l. ~ ~' .- j: . _.1...".. ~fI_ ~ !f: . _j_ ....' :1 rr. '" ·W ilL _"'. 1 -- _..-- -~ 'r" ..:. ~ .. .Jet _. .~ 'rt1' u-_ . ~---T . _. . -.n .".." _ _ - ·---tJ'-r ......I - _t~~ ~_:. ..-- '1"':' ~ . J....19 .._~... I~Jl I~ i : ~ ... _. k... IA ~ ..~ ... ~ ~ .. :" ~~~ ._ - ~" .. .-. .n !W ..... ....n '111. .. . . . ~...:::._ - _ J _~ . - _ ~ r-1... .. IV' ~. ....._ _...~ -- : .-. I:J "1IL.. ----- • _. 'iii' ..I Iii:o. ..011.L_~ ~ r ...r .--.ii.'I!!'II_ " ~ - - --'OII.~a ~ - tt -'IS - 'I:e n 19 _ . .'.11!1_ ~J .. ~ ~ ~ - -- l . "li'" ...n . . 'v - F _ .:.. . _ _L ....'---. ).. ~ 1 • 1\ .if ~ _!IIi: l'IL U .10. t - r-~ "ft.... ... . - -.. P & ~ I : ~: i: . '''_'' T ." "'V' - ..

II"... ~ - ... . . ..... ......._.. -.r - - -~ ...iiI II:.4....." ...1 ... . U ~'I.o. . ' ......~ ..!" n...... J - 1 . . ..". ..I. ~ ~._. ~ .. .. ~ ~ F ~ ....ri . ... .. ... ~ . i ...."' .... .._' b~ ~~ . "'" ....--.... . .. .. ... ... . ~ -. ... ti... n.. -::0 .-.. . .. .... "" .oK . A W . .. ."' ... ¥' ~ ..~ . ow •• ........ it: '~: . _ _ 4 ..._ -:: "". ~ "'1: .. ' ~ ~ ~ u _ _ _ =i ~... .. IIJ'''' n.oil..". I A L ~ n.. ./ ~ q• . . ... .." I .u u -r . ..II' . ....~ r-- !!'!!!!!!!! ~i£~ "" "'III _""II" II II 4A .. w v . .. ><ilI"..' .-...II!' .. 'Ii' .J!."' I. =s .: .... . ~ ~ I I . ." .. . q"'. . '" "'" . .~ o U ~.:_. ".. A l ~I . .. . . ...... . .. ...u.. !II' .. .. ~ ' .' .JE !J' " ~ _.. . ..."'" . ~' . ..' ... _. - - r .... .~~ l f '... '!' .. .. .... . . - . "'" ---.. . ".. " . ~ ~ .. .........." .. -.. - n- :t f.~! A T ~ IPIIi."' _ j" _. ... . -::.. .~-~- ~. _ UIIl -. ~ ~~ ...I .... I"" I"'" .. ~ ~ - rM .. y .... ....... . ~ tt. .... " . '!' .... ....".. ..r~ ~ . riI ....... ..fill- . .at....._..... ......c"""""'·.. "" ~ ..: t ... -to!!!.. -- !\ .. y:.J ". . ...oil...ft...."'A.. .... ~ ......... . ....... • "" lUI .- _ =-~ 4 «:» . -::::_ ~.. .. .... y ~ A .. ~" ' .. ....4 :...-. .... ~~~.i.... .. ""...... .l \» RiD" A ... .. _... r . . . r . ~ .. ~.. _ -}~ _ ~ • . .. L ... ~ .~ - .... . . - .' ....... . ... .. .... iI"I. 1lJI.~ .. ....AI. ~...... ' . _r ~ - J _.. ..................... .~ b I .III ) 11 11 . -. a ~ JIIi!II' .:...... ' ........ . .._..r .. .~ .-. I• ! II I i:~ Bee. .. .. '''I'"' ~ ~ ~ ~ _ '. -~ - - r· ...--<~ - " . . . ~ I '11" [ ~ . ""..."" ..i..oJ..Gtt... .. ~ ...... A iii..r . : : ~ :j ...' )._ ~... . :i!II.u ~I ~! ~i . 0 ~ .. . ~ .. .n v . ~......... ." _ :j _ =--_ *.~ -- """ ~ . "'" --_... . .. r- .. . . '"' 'Lo • I ~...l ~ ' jj. T"". -. ..-...rI[ _'I. ~ _'.~ . ' .... . .oil....... ..........~ ~ . to... 'iii' ". '..".... 'E1 )..

:r-.--._ ..]ec.. _ ...~_'_' ·--=F ~A III!"!'!II· ....=t"'l·11--.. U..... . 8-1.e~·1ffi6~~~·&----luj '7 ---= 1& ·017' E... . ... _.__._.. 4· .- -_: ~~.. _.. -. ......__...# . _ .. .' .I~:... fi 1:" ----+---~--- a 0......1 . . --- - l I ~ - ...~ . ft. i ' __ ~~ -'_:___J . ·l=D~:I'.....::: 7' 0 1 .. 1 taeet Ritt· R D .Et--it--T-----ft-e-5.~ _ •• _ ---. .~-· ~.... .. .J _ _.~. ~~'" ELec.-. ~. .~riI:-~ ~~4 ".. _ i ......A. "I" f ~ ~.. cn..~-----------------+-~~-------~ g..____. G tr..--=---'. ~ = ..:: ..__...rI j .diRiff.. :9 ~OJ i----+.... !!I ~ .. ..r ~....l ~ .. r-~Ir-------------------------------------------~----~-----+-------------------------------------------~~4'~1'2~1 -A--~~-.. . 6.. • ' . . ~ .~=---------------------------------------------------~-r~--------------------~----------------------------~~~ -="]=-' --~!~__.-.0-·-0 .. ..-- ... •• __.c' :-..---.. 0: 3 .. ..... -~':: _.Gtr.. ... 4 ..-~.9.._.g.• '0..--"4<1i .... _ .

~~ 1 ~M:... '0""-" Elec. __--_--~_------_------_---------.J ~nd R.----_U-----_.~-----T __ .-----T __ -. . tacet 'G D'5 II'.----~.-----. :. .by. 2 &.1 ~ J -rr-. Rby.9 .l 'I ~M. Gtrs.~ . I 1 .Fig. endRJD"B ~".~-------~--------.M" D'5 . P.-~-.-----..o J b~ ~--~-- .~ . -rr-.

--~-. X ~..iIII....:: 'Ii!' . -_.. ~" . ..!!II- : ..1J . My ~..ll!... I" IIi..' fLines.. .... l ::::: . A... }: '-=""" .... _ J 11:.. .ft .' ~I' ..... .: '~"i ~.... '!" o!II - ... ~.. ~ ........ _ lake of 'rJf~ r* ·6re. .... :t:... A '..j - ~ - ..... .. _~ • ... V -~ :I'~J i I· .. ._ .. "!- :: .. ... ! ! - . -:.. -s.... 'w ... . ::._ ~L ~~ v .-~------------~------.._ ~ ..' ._--_._ 1:1: .M.... "" :: I' . -.. ' ...- . . . . ~ .....'Ill' * ver tired.... .... -. .....>i" ~-.. L. _... ._~~-"-. '~ ._ -11...... Gt-. o_ e '""' • -"..t ... ::t .... ~ " .....:...:.' " p....~ ~ A . . sUe.. ~. .........:: :: x ~: .. ...r ...ft._ .. :: .001 • ....:.. ...".....~~~~ II..... ...._ D......T :!! P.. ..:: X . ' .2 I~~S AS B~5AS A~5D5 --1 Shine... .! :! ... ...' .__ ~L..~ .. l!L 'Ill "..n . . . iii ".. :: _..: :{ 'Ii' ::: . - . rnUnd ~ _=~------~~~ Elec. .. ---_.. .-... ...j -:. ' ' .. .. 'iLI' :::: --- .. .1- con fi..'1"1 de - ._--~--~.. •...:' - .. ~... .::: . I~ _. .:10 - _ __ .. ~: :~ ......... :: ..X i ..!I' .. .. A.._ - - - - - - - - - - - -! I. ' 1 ...." --. .ij.. 'loll' '3 .....' :: .!II -~ _'!'_ -I 'x ~ . .. .:~ .:.. .. ~ . "!!" ... :... . -i" .M. :..J i· . ' ." ''110 ' . ..........~ '!If .5 1ljII' I'l.l P.... . "" :: ::: -'"...". :::: .l:ec D5 OtT: . ' ' ' . . A ...----~~~_. ! -...~ _ &---9--:::......... ::: .. .j . ..j:~ ... _ -.. :...¥.M_ :::-. ~ . ....... -':i. .. and :!o J' o l ~ J j ill' . 131:' . ......." r-....._. . 'I"" "'II" - ~ - • ..- . _... ' ·i' ..... _JJ.i: ..... ~ ·~ •.. :..fi-edl_~~~~~~~~... . w ..... .~_ .......... .. ._ - ~-~=-~------------------. ._ ..

. . .. .. 1 (Elec.. '.. ""IF f""r .~ -.._or "'''II''!" -- I ~..... ...... "'" .. r --. II. them me do 1.... Li. ~ 1'..._~..'Ii' .~:ti I!!!: !r ~~ ~:.:_._........ 'W . ·Ill._ temp cold ta _ blood tiOD calls cans me __ me__ ... 4 :4j .... ...e. -- . Dec. '¥ ~~-.. ""' ._ FilIl-.. .!'I'" . t:l "" ~ ~ ! -~ • [J....- ~~._ iI!I!I: ...v· 2.... D.4. no no where. wife.__ -- I shake __ inalte_ this bet ...~..jJ .... ~ti .. .iIIi'...._.. ... ..'" " r .. I .. ...--~" ~=..... IJ f.... .1 "IL~' " 1S ]5. ._ 'lhe cit bef' sweet .... w v .. .' . - ....j] ......: .~ ys. "'" I! ~ ~ . -r=: •.._ I ..l ...•. '1"':- .. ~..jJ . wWIlII.. Liv A~ _""11'....~ • .. ._. ~ _ .. .._ ... - . .2 .r>...' . ~ . :4 ·.. GIl'.._...... er 'rade= Ufe_ get get - - t~ng_ ting.. .1I. on _.. _.-.. ~ I I .I 1 ~ ...' M .~ i . 4 . AS: l ~ ~ . ' ¥ .. ~ .. Gtr..6 _ft g . ~"'-"'" .... I ~ ..r~.. I . .......) J?-' ..• ~_.. '":t .J. ft ....• "~.!.J! .L ...j cha my rarl....)' - ~Ilg_ lng __ their this ella ofh ft Elec~Gtr. where. .. 4 --------~---~~---------------.~. ti . '" r..

.~ ~ ...~~ ...j if ... .5 . horne.. I-...l . 'j' _A u_ . R".. .i . . ~. ' _. . . ..~ ~ """""'" "~ -'" . 6nr L ~I::~ c.. ~ '" ' " '.... for. . .o.... ""' ...... e 1 .. "'I" :P~M... jILJJO_l!l Home....... :. I . . -..--. ::k -=l: ~ . :8 4 .: -t' -::J :. -.. "-.".-. v' I -...? -... I) (' ~ .. H T ~.~i .."II~'.'" . ..~ - A...... . .. horne... ... '...• ... ~ 'ii._ My . '"a. ~ !II _::r-~.. ~ . I - L... ...... ... '~... a~ 7 .c. -i .' ..'''~ -4L.~ .... Gm ~9-~_Ll_ ft ~•• home" home" whe4'e where L .!J ... I fi _.8..1..'._ ..'" ? ...~.. what '11 ... ....-.Gm t.. 'R !k-. T'" l~----=she~ be be J' j' ""-..'.~...[1<" " [ 'I P~l\of.' 5 8 '5 . IU t!_.~" q. ~ i .1"" ...J ~: ~. ....... 5 ~.... .._...•• ~ ....'.... ~A . . .. I . f ... W s 7 .1..' '" '. HOlDe! it's it's what "I'. -.~ -.' . . ".._" '_ i . '-t li .. "... '.... !Ii ~I 8 5 7 ---'6 5 7' -: 5 ...". [. ...._ " ~._.. ' '~ -....!OI'ie· ..=i .... _ _j.= • - 11..... '. 11. . ' .. .. ItM.~.~ -I '. • ' h_ I rJl...J • J I!I' ....:: 5 .. ~ '{I' b'..ll' . r== 8 5 8S7 e.. -9 41f.... .....~... _~.._: -........---- . .L-------§.~ ii. \01' - '8"'. -e :If -=J'.. ... ~ i [ '.."'\. ' t.0 ..I f1i~. ------ .. 5 8 5 7 .... "~_lh__"I..- ... i..._" .~ _.."'3 • ..' _-.....I' ~ ..~.... '!!'------ I I!I....... .. " t. 1IIr1.'" _' i'i 'v- I~~=l __~=~~~-- ~ __~ __ -=-= __ long ~--__ ~_--__ ~ kmg for.

.. I r 0. 1. : .. ~fl' . . '~ .. • .' ~' _ .-...."" . . ~ . .. .5 _......"' "" -' " .. I"i : ::::. F.1' . " 111.--i . The ell ec 2.. ..' ...._ it 1'I!1C8r1!S enrl lUff. n :-..... . '''''... "" iti hS" C~!· nOTUS" Q/...." Ii'" r 7 rt> • ..... . . C Etec..... .. ....... "" .. ' .... 11..~' s: '.. • Ii""" - _ . .[cI:M_. Gtr. . 5 y. "'.M.[<lee. ID' I'. Gtr... • • .. ..! .. .. . • ...." • Fm em.....-sta . ' __ .. Her sto ..sy....~ . . ~ ~. ~.~ ry.. .w '".... I.. • • : • ~ . ~. u •• ' "'" . u . U I'Ll' . . I EleCr Gtr.........- i ...== long" longs. ..

._ .. ~II- . . ..Ab "iiir.i!' •. ___ .- i ........' . I~' _... .hlg to smiles ~ she's tak .-' = . 'IY . ........_ • 11 ... --. .... Sur [0""".l!!Lch 1i:O so it.in....-I g. II J:... Fm. ..P:M... .lJ! .....I I .. Vic . me. me.f ni fn'l)'S ty" JVI:y jv '".ful Solv ing_ ter y de ......:' I"'l... Fm r- E .: : . :. - ... .. 10 .. . . 1.. 1 calls to m.-.g me ev _. J 'LI' _..M. Jock 'r ---. . .on·1 .... _. PM'_ ...... ...' ' ... dent sceaes :f"Fm:n ing E.'.ven de .·m .r1T'I.... L . .:t~ t '~zy" blood.. 'iii' . c LJ':-... . j ._.... . . - .. ~. P:M_ ...... .--I -.eel'''" _ ..... .a . .II. ... I). - ~ .".mont:: are com .. mg dreams frO]" Un. .. :: • .. . '""' ..to wsrch ._ e ri _._. . my my roam holdsVhe - own mem my 'Ory._ I . iO._ .'es_ this and dlOught ... n fit _no -'Ii.~ te.1 .·-... 1".. :key. ' ..:::: .. -:. . P.~ . . ~ I . .~ . - • .thj ng that is..... .. q ~ r o • I!:J i'.. L...~_~_~ _fHi _f:S*'11HF= Dec .. '0' .

~~ --.6 ... keep_ keep_ iiII ...... ' 'X "!oil . its . t: ' .. ¥ U ~ ¥ . ~ ~ ~ -• -~ "f:.' ....""' _' __ _... 'T' ) A Pi< '"'. ~. !oil' '!oil - ~. ~ 'v ~ lJ' . 1i1I' -1iIiiiiii. . .....: :.....r ~o ~ny home.- _.l' ...... .... - IU " .. em t-He._-6 :. ~. . i.. her touch...· ~ ...... .. ~ '" "'" - ..--t '_... Help...... hold -8~~ " J keep. res - _... .. . I~ -. ...'"'.. ~'6 . ~' ' . Ii Ill' h I v.. from. ""!iI ! - . I'm ..: . -::.:: . ":8 ne my fal] broil...'-'(jJ.. .cep U8!\". ~~ ..._- -.''':'''''~ ~ .. from. ~ . er. .- ~ ._ --.a .lp~..1l...' ~~~~----~-----+--------------------~----+---------~~~----------~ T ! ~r- - 'CJr - .PJ. - '.. . ... ...... ~ . ._. WI ..-.r-6i ~-:r JI!"i A lliO. Can' l have.-.way -.~"'" . IiO~ • I • .. ....-- ... ..- hoM "'11"" _A I~ ~ ....... -:-2:--+3 ....ll I can't can't !~t can't I I 81011. ". V ! I I . iI' ~ .... ! ~ ! .... iIJ l~M.I-.. S[Ol1 .iiI -I J 11' .~ "!oil 'W :::: " F/A Fm ~ lng.. ! --".. . ~ a..dutch.:x . ~ ft GT 'J li.. her. .. .£'..' -" :::: ..~~ ...._.. De -. ......:: .. ..ay way from.. . .. ... ... ::.. "'01' .. HIeJp~. part of me" re '~ gres I'm I ob crawllove._ ...----... J ~ . _.. :::: x '!oil .. . . its d:~tc']]. ~:v .._ : .i:lI w." ....... g T =a -- A . -"" .. .

.. it dis ... ·1 ! FiD2 EI~e.IIi..5 p. ..If. '[ion" ~doubt. ~ ~-- . I - ~ .R 5 I ..... I~ . r- ~~ ~~~ ~ ~ __ '___ ~~ -= ~~------- 1\ ~ rJ fliI' I..!t]1 - 'OF.$'...".fj_ LL_ - 1 ~ . - ~"\-~ . [ "Il.. ..-...:) 3'rd lil1~e only . ~ -1--------------'-----+1 .. .. - Gm.t ~. •• ~w' ~4 .".) v·· •• ~ .... '-I!!!!!!!!!!!!I P. _~v11_ 1_··' _ .. ..hen to ... .--f - -~ .:'~ ... ~'" 17 Jl . I ..~ -011._... "~ "L iioi. ~ ~ -"-I!'I ':tI. 1 & :.... ' 11.. _.. _ .. .' !¥ __ ~4~. ~." .- C ':I.-.. call iog my 1 .... n.. Glr...[\... -. :1 & .'SUbd ... = -"'... out :res If~ cal] .ing . '.-' - ...~r......'1 .. .. Gi . '101 ..._!I{_ '11 ~ ~~. rJ' r-- I -.... . _j .• vte wWJU..._ -.. . .-__......S. '_. I.....•• -f EJec.- ..7(b5) I. "' .• F _r.n..r.. G._: __ Ji -~ I ~~ . :find~ ..ing ~ me bad UJ me me oock to back to my mv ........~..__ ...M. ~ __...J... _I.ll (E£ee. .___. Otr.._ -.. . _ ....._ -- .. f...s .. (. __ .. FJec..... I: I'_..· it.1t: •.....

... P.. . ... .. ... 3) 'a..f~M. .' ..oil ...JI. .. .. ...-....... .. 11:1...... ' .--l .. _ . '..• n n . .....' . .-·. IE'JM. ..... R • I.. .....M.....mem -ber the first tim« she.... ...Bu:."" . ' ... ' II!!I" \..M.. '0' T r . ..:r.....!" .M'.~.- ... ..~~ __ ... - . ...-. . D ~."" : ~ .:II ...."'" _. .. home..r . ~'. "..:ii' ...'j --:1-- -. x= ~ J4: l"I. I I I... . ..'U' ... ' .. ' .1 r.'...... '. t '. ! J J~J :r J-.---.~--....:: . -.~ JJrtage: em.. II' !II!!" .. ..c .M ... 2 &.- . I ft ~._. • . I ___ -.___. 3: I I ·'1'" .. Gt!I. II i ~ ~ iI.._ ."" 'w' : I In terlude: D5 C5 '14 f5 ... '~ '. ~ ... ..........! .!El...:M •. . .~--........ . tJu J J t" . ' "iT -.:::r .... L... ".. ' ' ~~ ...-.- -a F:M. _ I'!.. ..-l • . T A . Gtr-.. --... 1ft :: ... o« 6) 3 D5 i X ! 'j ox ! J I .n .. GtJ 1l .. I· P.. \it ''Ii! . .• ...~_ .II Elec. . .---~ .' ~.j PM. _D ' . ......i '~t . . _ . . _jI ... . ... ... .re._. II!' I I I . . I!!I" I!I'~.. I' ' ..--I' -.- .. .l.. '. 'w/Riff' B· (Elec..~ .... i_I· "1 • ~~ I II II . - _' ~ I '.. DS ~.......JI' ~"...' .~'" ....~._ ~ '~ -' .--II EM: .... I P~M-._...- -. . p" ...... ~~l*til ' ~ P. ... " D5 C5 II!I V tW' " T ''Il . '!!II" .:::. .... .. . :::---. .' ~ '... Gtrs.. 1& D J - em wlllilf A (Eioc.ll ...

.. ...."" .'- ~ ~ _ ~.'Gm1 Iff !IIi___lfj . -.._ i'· . hold ...._1"" I ..~ . -.."""'. . -._ I ...----~--fi: ~ .' ••• ~ . ~~ ..Ii hoJd 0_ . _ ..: t:P' ____I_ _ . ~ '. -~ r..__ ' . .• . ~-.:L "".... .•• . . ~ '. ) '"'__ home". Gtrs: 1 &...J 1'"__ . liN :K-r .: A_. -.' ..' . s. . ftb. ~ '11 ".. ·hlCI I~==' D5 ._ l~ 11 11._ ......' ..f).... ...) . tee..~·-----=----~~. . " .. . "'_jJ.·..~. .. _:""'" I r...1' . 1. A (..eU_ no try.. ..._-. .'\. o) r·IE ·U.. L\.' ____I!T.... \ . .I ~. .IJ.. _.. .~ .... ._ ..iI'V"'l .. --~~---·~_--~---+---~---~. iust. But .. a . ~ _'"'I' .. ...._.L j. - ... _ ~11"'" .. GtE. r-------~----~----+-----~-_-------e::~.... ..---... ue.-.p "I could Ofi_ WUJ1!l._. "".Jj . . . . .. ~------e:'·--------~-·-"---·~-·~ ... 2 :LtI_ ..1 'IdIlJitf...~' d' ... . .0' rl __j_ ...L1•.'rUlnental Section: ~ ~ 7.II . -" ~. I.CO" ..• v Ele·c.- I 'J _...'.: _ • ~.. ! ~. ... .__ •._ '. ...... ~ . Sitar . _1 i ~' . . -=- 1 ~' .. .--I .....~_~ EJec."""-. IP':. "'-' --:II' .-_ __I! - :. 1liW)~ • JI...~·IL I .". ~... I . • r r I. ._*~ .:=.. 1...." fig. '._-~... r 'J._ . 1. _... s·yn& . i _.':.•....\:. '~ . ~- Elec... J!' .I ' . ._. =J -_ ... i!& I re sist my -. ~ 1=)(".. .. ..1 c .~I..A - .' '11.... -l _j_ -. J. ... .. -- ~..eM at .}. 1-' .

. .. . ... ...GI... . ... .~ _... F· t __ .. .. • .." ~ ''''' --OI~--------------~----~----------------------~=.. . ....." I'·. __ T . ..... 1 _"'""£ ..---._ ...."" .- n ." _ - '.1..... · . .wJRby~Fig~2 {Eke.... . .. .. .......~ . 6) 3 time..... . .. II~D J .......~ ____----~----~ __~_~~~=-----------~~ ....' ... - T .._ ' . -.....• A__ .. -. "". I -. . 1111"""" I~ .. r.. I I ..! ...."_... =i ... R __ .-. .....~.r... - ...1f I .. I"" Ii "1_+ Ii -...... i _.. -... .~~------~--------------~--~----------------~~--------~~---=~------------~~ ....· ...... W"... . "!'o .. II ro... .: . . ......~ "I '11 11 J D .r.. .."1. .~.........l __ . 1!iI""'" .. __.. ~ i _...... . . ~~~--~ D I ... .' !l:' ..."'R .i ..L_:_____:'.. T' ii - I ._ I 10"" . ¥' : .... . . Gl...... • ..! . . ..'.. '!U' .~ '" .. . ..... . I _!l..' . _ --.. n· "" '" • . i ~ ! 1.~ .... . .. ..... • • I""" ..• ~ . til II ••• .~."". 11' . ..I .. if ....... - ....-..I I III~T •.. .. ' "n. - .. ~...... ..0.

. '13' '1He---. =:J~ 18 .. Gtr..D _ ~-~---!5:r-. :.. - 3 1---~~~'-~------------'l11-'1-1---41:0-· !-=lFi''-----~.' ". . I·.. J ..n. -.~ '~'-'-'-'---'--'--I wlJliff 0 (Elec...-.~~1-'IO 11 ' _.3 ..~. 121112~\~~~1~---~---~----------~=~-.~... .~ .._ . 1.. -4~+. .!-· ::_.:..~ ._"".e...!~~ ::_ =~~.iJIl'·O W"'T'- - - - - -- - - -- - - - - - - - ~ =. I""' .~==~5r-..... . _ I_ I 1 ---I [ i ..-.~... 1 .~ 3 . ..----------=il .1!.~ ~ ~'. ..J a~ ~~~~ ....... __...~.... R.. ---~----~_ ~'_-~4~· .133-"---=I-'12~' ---------~~~ I .":J.... -4"i~ -+-~= ~-1Ht2~: --' ---4.~ ~~--~~c~12~'~:D-......~------------1j... 1) 3 (imt~ r..-.'IVL 1'~ Ele.----*-! ...' ._ .. ~i .---.. 11 1:0 13.~ . •• --'_ . .. " -.-~e&~.~.Gtr...~ 19 11 '1:i3 ...- =~-'---------~-~--------~~ l'=··---------~~~ ----------l - • 1~2 -"1" 'I-2..._----=l~1-. Ott_ 6 tacet Ele·c.: H~""..~4r:-~~ .....':if!. 19.~.. -1·-41~3-1-'~--~·-·---~~----------=~t~:B~1H2~1e~'4~7~.. . ..:':...9---1+--'-~~D...."..=---.~:---~~~.p~ I [i __ :b~ ~ ·1 ~'I .n.~· "._L' r--r---=-~~-""""~ .. I "'" F ...-4-'~i ~....? ---:f..--t--' ------------___.. .. 1 .·~·'~.

.~ ~~~~'~~.3.t-tll"l------===========~-~=~--=~--=~~-:~.'!u·em: .- 2'...-.t.-~.=~- Etee~C·tr.-----------~--~ .J _j G~ 'me!.. ...~=~~~~.~-------l :: ·elid Hi:ff E ------------_ :. Guitar S 0/0..!2-··~ . 5 ~ . bar (dip w/grad: reteose) .L. II ~____J_ • --4. Gu...1.. 5 6· 5 3 .-------:f)...1 1J 11 10 1:1 10 I =. 1.- ·4 --fY6-----=5~.----41~2-_.~ .-------!ii------5--~. 1) 2 time: D5 :.._.: ~~-: ...1:-.-.: @9::21 wfRiff E ta«: Gu: 1) :2 times ':...-~--....5-. 6 5 wlRiiff:iE tst«. 'Gtr. :1 RiffE --_---:5 ---5:.~. ~' ..--~=~:Syn tho Solo: ~ 8:4.- .. .-5-------:::· ----~3i--____J..:·. -----~!i---~- ...-...~.

(8) 9

1-1

...-...

13

Etee.Gtr.1

,I}

,----,------~~------~----~--,--~------------~------

~:--.

r"

·-"1

~
~

"

~I

liIIIi'iLi'lll

1'iI.

~

.. ..
....___
"T

...

_

_5iEI!E!'
....

-.
....

... ... -.r

~~

'!'".

~

..

--.

.-

'.
-.

."",.,

---v
.~

--!

,...~~~

.... ~

._.
.

-'

'r

a
I

.______.

=
~ ~
I

~
.1

...

.."1
J:lil

.-

A.

7~'

..

.,.

..

.~

....
.ill

.... ...

---. ..

~ ~

'.

... ...

'

-..
. ~-

........

"':l.,.

....

... ..,

.. ..

~,.

_,

.,.

.. .
~

.....,,_
_"I'.

-~ ....

..
.J

'u.'

~

i
I

I

jI\


"11

,~ 'u

.--<iII _If I''l10.

III
'

~

4J

- -- _;,'
~
.~

ILI._.~

~.

_'_ - __ /
.: ,.,

I 'I

:i:

-~
:l[

_,

,,.

q.

-~
'",,'

~

'.
roo
,",'

!

~

_1

a

.a

.....

...

,.. ""

.-

"'.."

"'"

'Io:JI'

~

-

-

..._
'IiO'

'7

.t'

~

.. ...

..,

'.:Ji

..

'

,"""

...

---------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful