ĐỀ ÔN THI VÀ0 LỚP CHUYÊN TOÁN NĂM HỌC 2011 – 2012

ĐỀ TOÁN CHUYÊN
Bài 1. (2đ)
a) Cho

=

( ≠ 0). Tính theo giá trị của biểu thức

b) Giải hệ phương trình

6 z  12 x   xyz

6 x  18 y   xyz
6 y  24 z  11xyz

Bài 2. (2đ)
a) Giải phương trình  x  3 x 2  5  2 x 2  7 x  3
b) Cho 1  x  1  y  2 1  a . Chứng minh x  y  2a
Bài 3. (2đ)
a) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho tập {2,5,p} thỏa tích hai số bất kì trừ 1 là
một số chính phương.
b) Xét tập S = {2,5,13,d} với d là số nguyên dương. Chứng minh rằng tồn tại hai số
a, b thuộc S sao cho ab – 1 không phải là số chính phương.
Bài 4. (3đ) Cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài (O). Từ A vẽ các tiếp tuyến AB và
AC đến (O) (B, C là hai tiếp điểm). Trên tia đối của tia OA lấy điểm Q thay đổi sao cho
Q nằm ngoài đường tròn. QC cắt (O) tại M (khác C), BM cắt OA tại P.
a) Chứng minh tứ giác OCMP nội tiếp.
b) Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác OQM thuộc một đường thẳng
cố định.
c) Vẽ PH  AC, QK  AB. Chứng minh rằng KH  OM.
Bài 5. (1đ) Một đa giác 1430 đỉnh có chu vi 2011cm. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của
đa giác đó sao cho tạo thành tam giác có diện tích nhỏ hơn 1cm 2.

--------------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------

Người soạn đề: Ths.Nguyễn Tăng Vũ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful