DOA PERSARAAN

,

AllahummaAntal µAzizulJalil, Sesungguhnya kami padapagiini, inginmerafa¶kankesyukurandanpujianterhadap Mu, ataskurniaan Mu yang tidakternilai. AllahummaYa Hakim YaAzim, Padasaatdandetik yang bersejarahini kamimenghulurkantanganpengharapan memohonehsandanrahmatmu agar engkauanegerahk ankesejahteraan, taufiqdanhidayahkepada yang berhormatCikHjhRosenahBteMohd Nooryang akanmeninggalkanintitut. Berikanlahkepadabeliaukesabaran, ketabahandankekuatandalammenjalanihidupsebagaiseorangmuslimsejati di hari hari yang mendatang. Ya Allah, YaQahharYaJabbar Kurniakanlahlahya Allah ganjaran ,syafaatdankeridhaanmu di atasjasa-jasabaikbeliau yang telahdicurahkankepadawargainstitutdankauampunkanlah di atassegalakelemahandankesilapan yang telahbeliaulakukankepadakami. Mudah-mudahansegalapengorbananbeliaumenjadipendoronguntuk kami meneruskanperjuanganmerpertahankankedaulatandankemakmuran institutseiringdengankehendakmuy a Allah.

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful