PENGENALAN

Garis Panduan Amalan Profesional Latihan Perguruan Praperkhidmatan digubal sebagai panduan dalam melaksanakan Amalan Profesional bagi pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP). Garis Panduan Amalan Profesional ini mengandungi maklumat berkaitan dengan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), Praktikum dan Internship. Maklumat tentang struktur program, prosedur pelaksanaan, peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat, panduan penggunaan borang dan kaedah penilaian dinyatakan secara jelas . Dalam bahagian lampiran dimuatkan pelbagai borang bimbingan dan penilaian serta dokumen lain yang berkaitan bagi membantu melaksanakan program ini dengan berkesan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan oleh pelajar, pensyarah pembimbing, guru pembimbing dan pengurus sekolah, bagi memahami dan menghayati peranan serta tanggungjawab masing-masing dalam menjayakan Amalan Profesional. Di samping itu, garis panduan ini juga dapat membantu pembimbing dalam melaksanakan tugas bimbingan, penyeliaan dan penilaian pelajar. Selain itu, pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru (IPGM) khasnya Pasukan

Pengurusan Praktikum, pihak pengurusan sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri boleh menggunakan garis panduan ini untuk membantu mereka melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran yang berkaitan dengan Amalan Profesional. Tugas-tugas yang dimaksudkan ini meliputi urusan pelantikan, penempatan (praktikum dan PBS), pemantauan dan kerja-kerja penyelarasan Amalan Profesional. Garis panduan ini perlu dijadikan sebagai rujukan untuk membantu usaha menjayakan Amalan Profesional ke arah memberi sumbangan bermakna dalam menyempurnakan sistem latihan perguruan kendalian Bahagian Pendidikan Guru. Usaha ini adalah selaras dengan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

1

DEFINISI ISTILAH
Pensyarah Pembimbing Guru Pembimbing : Merujuk kepada pensyarah IPGM yang dilantik oleh Pengarah untuk membimbing, menyelia dan menilai prestasi pelajar semasa praktikum. : Merujuk kepada guru sekolah yang berpengalaman dalam mata pelajaran major/elektif dan dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) sebagai pembimbing kepada pelajar. : Merujuk kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan dan Penyelia Petang. : Merujuk kepada pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan sepenuh masa yang sedang mengikuti latihan praperkhidmatan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). : Merujuk kepada murid sekolah rendah tempat Amalan Profesional dilaksanakan. : Merujuk kepada institut perguruan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia yang mengendalikan program latihan perguruan. : Merujuk kepada tempat sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan, termasuk bilik khas, bengkel, dan makmal. : Merujuk kepada sekolah-sekolah rendah yang ditadbir di bawah KPM. : Merujuk kepada proses mengesan Amalan Profesional oleh ahli JKIPIPGM. : Merujuk kepada proses pengesahan cemerlang dalam Amalan Profesional. pelaksanaan kes gagal/

Pengurus Sekolah

Pelajar

Murid Institut Pendidikan Guru Malaysia Bilik Darjah

Sekolah Pemantauan Rentasan Cemerlang Gagal

: Merujuk kepada markah 90 peratus dan ke atas dalam penilaian akhir praktikum. : Merujuk kepada markah kurang 40 peratus atau gagal mematuhi prosedur-prosedur Amalan Profesional atau melanggar Akta 174 / Akta Universiti Kolej Universiti (AUKU). : Merujuk kepada Jawatankuasa Induk Praktikum Institut Pendidikan Guru Malaysia. : Merujuk kepada Jawatankuasa Peperiksaan Penilaian Institut Pendidikan Guru Malaysia.
2

JKIPIPGM JKPPIPGM

dan

BAHAGIAN 1 AMALAN PROFESIONAL

3

kemahiran dan teori dalam amalan pengajaran pembelajaran serta menghasilkan teori pengajaran pembelajaran yang tersendiri. PENDAHULUAN Amalan Profesional adalah komponen penting dalam kurikulum latihan perguruan praperkhidmatan yang berlandaskan hasrat dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. proses refleksi dan penambahbaikan secara berterusan. Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Guru serta Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. 2. RASIONAL Amalan Profesional menyediakan peluang bagi pelajar mempraktikkan ilmu. menguasai dan mengukuhkan ilmu profesional perguruan untuk menjadi guru permulaan yang berkesan.AMALAN PROFESIONAL 1. berasaskan sekolah dan bersifat developmental. Melalui program latihan praktik yang sistematik.1 : Konsep Amalan Profesional 3. Program ini terbahagi kepada tiga bahagian: (i) Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). oleh Jabatan Ilmu Pendidikan/Jabatan Pengkhususan/Jabatan Major) (iii) Internship Pembahagian ini dapat digambarkan seperti rajah berikut: (ii) Praktikum (Pengajaran makro dan mikro dijalankan sebelum praktikum Amalan Profesional PBS Praktikum Internship Rajah 1. pelajar akan menggunakan kreativiti bagi menghasilkan iImu binaan (situational knowledge) dan inovasi yang menjadi asas kepada pembinaan ilmu profesional perguruan mereka seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Hasil daripada pengalaman.2. KONSEP Amalan Profesional perlu dilihat sebagal satu kontinum dalam program latihan perguruan praperkhidmatan di IPGM. pelajar dapat membina. Program ini sebagai landasan untuk pelajar mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang diterima semasa pengajian di IPGM dalam pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. 4 . Falsafah Pendidikan Guru.

1 Melalui Amalan Profesional. MATLAMAT Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai dan mengamalkan segala konsep.Semasa pelaksanaan amalan profesional. Program ini juga adalah untuk melahirkan insan guru yang profesional. 5. Proses ini memerlukan jalinan kerjasama dan perkongsian pintar antara IPGM dan sekolah. prinsip. kemahiran dan nilai yang diperlukan oleh seseorang insan guru yang profesional. JPN dan sekolah. INSAN GURU ILMU PROFESIONAL PERGURUAN R PENAMBAHBAIKAN R ILMU BINAAN (SITUATIONAL KNOWLEDGE) R PENAMBAHBAIKAN R TEORI TERSENDIRI (PERSONAL THEORIES) R PELAJAR TEORI PENAMBAHBAIKAN R PRAKTIS R R = Refleksi Rajah 1. dan memiliki sahsiah guru yang unggul dan bukan sebagai guru di bilik darjah semata-mata. teori.2 : Proses Pembinaan Insan Guru dalam Amalan Profesional 4. bimbingan dan latihan lebih diutamakan daripada penilaian. Oleh yang demikian. Permuafakatan yang mantap dan berstruktur ini dapat membantu perkembangan sistem latihan terutamanya dari segi peningkatan profesionalisme keguruan. OBJEKTIF 5. diharapkan pelajar akan dapat: (i) memupuk sikap positif. Amalan Profesional juga membantu meningkatkan perkembangan potensi pelajar supaya mempunyai daya ketahanan diri dalam menghadapi pelbagai cabaran di sekolah. meningkatkan daya ketahanan diri dan mengamal nilai profesional perguruan. 5 . Amalan Profesional perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu serta melibatkan usaha sama antara IPGM.

keprihatinan dan kepekaan meningkatkan kemahiran terhadap murid. (i) (iii) 6. (ii) mengeratkan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolah melalui perbincangan dan perkongsian maklumat serta kepakaran dalam konteks pengajaran pembelajaran dan. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran.(ii) (iii) membina daya suai. teori dengan amali dalam pengajaran menguasai strategi. daya saing. (viii) (ix) membuat refleksi. pihak IPGM dan sekolah dapat: memberi bimbingan secara menyeluruh yang merangkumi semua aspek pengajaran pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. menyepadukan pembelajaran. 5. dan seterusnya ilmu profesional perguruan. seterusnya memperkembangkan potensi mereka sebagai guru. memerhati. menilai prestasi pelajar semasa Amalan Profesional. PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN PROFESIONAL Program Amalan Profesional bagi latihan perguruan praperkhidmatan dilaksanakan seperti dalam Jadual 1. penilaian kendiri dan penambahbaikan dalam semua aspek tugas guru.1. daya tahan. pendekatan. dan membina teori tersendiri (peribadi). kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. Tempoh Pelaksanaan Program Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 PBS 2 1 minggu 2 PBS 3 1 minggu 3 PBS 4 1 minggu 4 Prak 1 4 minggu 5 Praktikum Prak 2 8 minggu 6 Prak 3 12 minggu 7 Internship Internship 4 Minggu 8 Tempoh Semester 1 minggu 1 6 . daya cipta dan kreativiti. (iv) (v) (vi) (vii) menyesuaikan diri dengan budaya sekolah.2 Melalui Amalan Profesional ini juga. ilmu binaan.

Kredit - 2 4 6 2 Jadual 1. PENILAIAN AMALAN PROFESIONAL Wajaran bagi penilaian Amalan Profesional pelajar adalah seperti dalam Jadual 1.2. Pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan tidak mematuhi teguran dan bimbingan yang diberikan. Perincian bagi setiap aktiviti PBS. Pelajar masih tidak menghiraukan amaran secara bertulis sebanyak tiga kali. praktikum dan internship dihuraikan dalam bahagian yang berkaitan.2 : Wajaran Untuk Penilaian Amalan Profesional 7.1 Syarat Penentuan Keputusan Prestasi pelajar dalam Amalan Profesional diputuskan mengikut gred yang ditetapkan dalam Syarat dan Peraturan Sistem Peperiksaan dan Penilaian Pendidikan Guru yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Pendidikan Guru (LPPG). Melanggar mana-mana peraturan di bawah Akta 174 dan 7 - . Pelajar tidak menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH) sebanyak tiga kali sepanjang tempoh praktikum. (i) Penentuan lulus adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Kehadiran 100% dalam Amalan Profesional Mencapai tahap minimum dalam penilaian akhir setiap praktikum dan internship Menunjukkan sikap positif terhadap profesion perguruan - (ii) - Penentuan gagal adalah berdasarkan kepada syarat-syarat berikut: Pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus.1: Pelaksanaan Amalan Profesional 7. Wajaran Markah Amalan Profesional Program Pengalaman Berasaskan Sekolah PBS 1 PISMP Wajaran 1 minggu PBS 2 1 minggu PBS 3 1 minggu PBS 4 1 minggu Prak 1 4 minggu 100 % Praktikum Prak 2 8 minggu 100 % Prak 3 12 minggu 100 % Internship Internship 4 Minggu 100 % Wajaran untuk PBS dimasukkan dalam tugasan mata pelajaran major/elektif Jadual 1.

disabitkan kesalahan. BAHAGIAN 2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 8 .

pelajar dapat (i) (ii) (iii) memahami dan menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. 9 . peranan guru di dalam bilik darjah melalui pemerhatian. sekolah. membina kemahiran berinteraksi dengan murid. membuat refleksi mengenai tugas dan tanggungjawab guru. refleksi dan interaksi dengan guru serta komuniti sekolah. mendapat pendedahan awal tentang pembelajaran murid. iklim (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran berfikir secara kritis dan analitikal. membina sikap positif terhadap profesion keguruan. 2. dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk perbincangan semasa sesi refleksi selepas PBS dilaksanakan. tingkah laku murid. OBJEKTIF Melalui Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). memperoleh pengetahuan tentang pengurusan sekolah. pengurusan bilik darjah dan tugas sebenar seorang guru.PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. memahami pengurusan dan strategi pengajaran pembelajaran. mengumpul maklumat tentang pengurusan pengajaran pembelajaran dan budaya sekolah. Melalui PBS pelajar dapat memahami sistem pengurusan sekolah. guru dan kakitangan sekolah. PBS juga memberi peluang kepada pelajar memahami sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan. menghayati kerjaya seorang guru. penelitian dokumen. Pelaksanaan PBS dapat memberi kefahaman awal kepada pelajar tentang alam persekolahan daripada perspektif seorang guru. KONSEP Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen daripada Amalan Profesional bagi pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Kementerian Pelajaran Malaysia.

1: Pelaksanaan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Program Semester 1 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan 2 3 4 Tempoh 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu Penempatan Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah Sekolah Rendah (ii) Penempatan Pelajar ditempatkan di sekolah rendah tertentu dan diuruskan oleh Unit Praktikum IPGM dengan kerjasama Penyelaras PISMP dan jabatan mata pelajaran major/elektif masing-masing. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka mendapat pengalaman dan pendedahan yang pelbagai sebelum mereka ditempatkan di sekolah untuk praktikum. STRATEGI PELAKSANAAN (i) Tempoh Tempoh pelajar menjalani PBS adalah seperti dalam Jadual 2.3.1. IPGM akan memaklumkan kepada pihak sekolah tentang penempatan pelajar dan pelaksanaan PBS. pengurusan dan b) c) d) IPGM menyediakan borang dan dokumen yang berkaitan untuk tindakan pelajar. Jadual 2. Penempatan hendaklah mengambil kira lokasi. (iii) Prosedur Pelaksanaan a) IPGM akan memaklumkan kepada semua Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) tentang Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). IPGM akan menguruskan taklimat pelaksanaan PBS untuk pelajar. mata pelajaran major/elektif memberikan panduan pelaksanaan aktiviti PBS kepada pelajar untuk disempurnakan sepanjang tempoh 10 e) . saiz dan jenis sekolah yang berbeza-beza mengikut semester. Jabatan Ilmu Pendidikan.

Hasil aktiviti PBS akan dibincang bersama pensyarah yang berkenaan semasa sesi interaksi kuliah dan sesi refleksi. Pelajar yang tidak hadir kerana sakit atau cedera memerlukan pengesahan doktor/pegawai perubatan. 4. Pelajar juga dikehendaki melaksanakan aktiviti PBS berdasarkan semua aspek yang dtetapkan oleh Jabatan Ilmu Pendidikan dan jabatan mata pelajaran ditetapkan. KEHADIRAN a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS adalah wajib.pelaksanaan PBS. c) 11 .2). major/elektif masing-masing berdasarkan semester yang c) Jabatan Ilmu Pendidikan. Jadual 2. jabatan mata pelajaran major dan jabatan mata pelajaran elektif hendaklah merancang aktiviti PBS berdasarkan format dan tema aktiviti yang dicadangkan di dalam Lampiran 1-7B d) Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran semasa PBS atas sebab-sebab tertentu perlu mendapat kebenaran daripada Pengarah/Timbalan Pengarah IPGM. (rujuk Jadual 2.2: Pengalaman Berasaskan Sekolah Mengikut Semester Semester 1 2 3 4 Mata Pelajaran f) Pengajian Profesional Major Elektif 1 Elektif 2 (iv) Aktiviti Semasa Pengalaman Berasaskan Sekolah a) b) Pelajar dikehendaki memperoleh maklumat umum tentang sekolah di mana mereka menjalani setiap PBS berdasarkan Lampiran 1-7A.

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) Pelajar: a) b) c) d) Menghadiri taklimat PBS. Berbincang dengan dilaksanakan di sekolah. STATUS PELAKSANAAN PBS Pelajar yang telah menjalani PBS perlu memenuhi keperluan berikut: a) b) Kehadiran pelajar dalam PBS (Lampiran 1-8) Menyempurnakan aktiviti PBS (Lampiran 1-7) Melengkapkan Portfolio individu (Lampiran 1-2 dan 1-3) Melengkapkan Borang Kehadiran dan Laporan Perkembangan Pelajar (Lampiran 1-8 dan dan 1-9) c) d) 6. 5. 12 . Hadir ke sekolah pada tarikh yang ditetapkan sepanjang tempoh PBS. Mendokumentasikan segala hasil aktiviti dan hasil refleksi secara berterusan dalam portfolio individu. persekitaran dan kelengkapan sekolah. Membuat pemerhatian terhadap iklim pembelajaran di bilik darjah. major/elektif masing-masing pada masa yang ditetapkan untuk perbincangan bersesuaian dengan objektif PBS. Memahami objektif PBS. e) f) g) h) i) j) k) Mematuhi dan mengamalkan etika keguruan. Melaksanakan aktiviti PBS.d) Pelajar yang tidak cukup kehadiran perlu melengkapkan tempoh PBS yang ditetapkan. pihak sekolah tentang aktiviti yang Memerhati dan mengumpul maklumat tentang pengajaran guru serta pengurusan kelas sebagai bahan refleksi. Menyerahkan hasil aktiviti PBS kepada pensyarah mata pelajaran Ilmu Pendidikan. peraturan IPGM dan peraturan sekolah. Mengadakan sesi perbincangan dengan rakan sebaya dan pensyarah tentang pengalaman yang diperoleh semasa menjalani PBS.

IPGM (Unit Praktikum. struktur organisasi. peraturan. menghayati dan melaksanakan PBS mengikut Garis Panduan Pelaksanaan PBS Merancang dan mengenal pasti sekolah serta mengurus penempatan pelajar untuk PBS Menghantar surat makluman pelaksanaan PBS ke sekolah-sekolah d) e) f) g) h) i) j) (iii) a) b) c) yang terlibat. pengurusan. disiplin dan budaya sekolah Bekerjasama dengan pihak IPGM dalam menjayakan PBS Memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian persekitaran sekolah/pengajaran/aktiviti guru Membantu pelajar untuk mengumpul maklumat sekolah yang diperlukan bagi melaksanakan aktiviti PBS Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam komuniti sekolah Mengawasi disiplin dan kehadiran pelajar sepanjang tempoh PBS dan mengesahkan Borang Kehadiran PBS Melaporkan kemajuan pelajar dengan menggunakan Borang Laporan Perkembangan Pelajar (rujuk Lampiran 1-8 dan 1-9) Memberi bimbingan dan maklum balas yang berterusan kepada pelajar Memastikan segala tindakan berkaitan dengan pelaksanaan PBS dilaksanakan dengan sempurna Membantu pelajar meningkatkan perasaan cinta terhadap alam persekolahan dan profesion keguruan. Penyelaras PISMP dan Jabatan Ilmu Pendidikan/Major/Elektif) Memahami. d) Memastikan aktiviti PBS disediakan pada masa yang ditetapkan dan masa yang mencukupi diberikan kepada pelajar 13 .(ii) a) b) c) Sekolah Memberi taklimat kepada pelajar tentang sejarah.

objektif dan aktiviti dalam pelaksanaan PBS Mengambil tindakan sewajarnya jika terdapat kes-kes yang memerlukan tindakan Memastikan pelajar hadir ke sekolah mengikut tarikh yang ditetapkan h) i) j) k) Memastikan pelajar melaksanakan aktiviti PBS dan menyerahkan hasil aktiviti kepada pensyarah mata pelajaran yang berkenaan Mengadakan sesi refleksi selepas PBS tamat (Jabatan yang terlibat) Mewujudkan kerjasama dan hubungan profesional antara IPGM dengan sekolah Menyediakan laporan bertulis tentang kes-kes khas pelajar kepada pihak IPGM dengan segera 14 .e) f) g) Memberikan taklimat kepada pelajar berhubung dengan konsep.

LAMPIRAN 1 15 .

Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2. Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional • Pencapaian objektif • Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan 16 .1 Sebelum PBS • • • • Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri 3.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan Pernyataan Profesional 3.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.2 Semasa PBS • • • Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod 3. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.3 Selepas PBS (refleksi) • • • Menganalisis data Menilai Melapor 4.LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Tujuan Pernyataan Profesional 2.

1 Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi 3.4 Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan. Ciri-Ciri Portfolio kendiri.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 17 .1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1. 3.1.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. 2.2 Kemahiran 1.3 Pengalaman 1. Tujuan Portfolio 2. Pengertian Portfolio 1.3 Perkembangan profesionalisme pelajar.1.4 Kelayakan 1. pensyarah dan mentor untuk menilai 2.1. 3.3 Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. 1992).1 Pengetahuan 1.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2. 3.2 Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar – menghargai usaha dan diri sendiri. 4. (Shulman. 3.5 Matlamat dan pencapaian 1. 2. perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.1.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional.1.LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. 2.

2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.4. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Major dan Ambilan 1.1) Pemerhatian 3.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan  3 18 .4) Soal selidik 4.4) Tarikh PBS 1.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 1-4) 4. LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.2) Senarai semak 3.3) Temu bual 6 6.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5.5) Interaksi dengan murid 5.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.1) Nama 1.3) Temu bual 3.1) Aktiviti 6. 4.2) Senarai Semak 5.2) No.

Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _______________Nama ______________________Tarikh _________ 19 .

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________ Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________ 20 .

Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Ciri-ciri Refleksi • • • • Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap. (Hanipah. temu bual dan soal selidik. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. Definisi Refleksi • Proses merenung. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan 3. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. • • 2.LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. kesedaran diri.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: • • • • 4. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Tujuan Refleksi • • • • Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. amalan dan tingkah laku positif 4. mencari alasan.2 Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ? Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 21 . Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. menganalisis.

Cadangan Penambahbaikan: 22 . Isu/Perkara yang difokuskan: 2.LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1.2 Kelemahan: 3. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan: 2.

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7A MAKLUMAT UMUM SEKOLAH 1. Telefon Sekolah Alamat e-mail/Web Sekolah Lokasi (Bandar/Luar Bandar) Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda tentang sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan/data 23 . Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARAHAN: Lengkapkan maklumat yang disenaraikan dalam borang berikut: Perkara Nama dan Alamat Sekolah No.

2. Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2. pembelajaran 2.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu 24 .

P.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5.2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan (3 hingga 5 muka surat) 4.1 3. Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti – berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) Font Arial Saiz huruf ialah 12 Langkau satu setengah baris Rujukan mengikut format A.2 • • • pada setiap semester Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/kemahiran mengajar • • • 4. 25 . Lampiran 4.A. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat Nota: Tiada tugasan lain diberikan kepada pelajar selain aktiviti yang telah ditetapkan.

KAMPUS PULAU PINANG BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS LAMPIRAN1-8 : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan: Nama Pelajar No. KP Major * Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah * Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM Tandatangan Ketua Kumpulan : _____________________ Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________ Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________ Cop Sekolah 26 Tarikh : ____________________ .

KAMPUS PULAU PINANG PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR (Diisikan oleh Pengurus Sekolah) LAMPIRAN1-9 Nama Pelajar : _______________________________ No. Major : _____________________________________Ambilan : _________________ : _________________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik Aspek Ulasan a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati.P. berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu. bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM Komunikasi Berkesan: Budaya Profesional Guru: Tandatangan Guru Besar ________________________ Tarikh ____________________ 27 . K.

BAHAGIAN 3 PRAKTIKUM 28 .

PRAKTIKUM 1. KONSEP Praktikum ialah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan kepada proses pengajaran dan pembelajaran dengan bimbingan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM. 2. OBJEKTIF Melalui program praktikum ini, pelajar dapat:
a)

menyepadukan teori dengan amali pengajaran dan pembelajaran

b) mengaplikasikan pelbagai strategi dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran c)

mengaplikasi kemahiran mentaksir dan menilai dan melaksanakan berpasangan dan individu pengajaran dan pembelajaran secara

d) merancang

e) f)

mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran memupuk sikap positif, meningkatkan jati diri, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai profesionalisme kerguruan; dengan mengamalkan refleksi dan penilaian kendiri

g) memperkembangkan potensi diri sebagai pendidik melalui pembinaan portfolio

h) mengoptimumkan kegunaan pelbagai sumber dan teknologi dalam proses

pengajaran pembelajaran
i)

menguasai kemahiran fasilitator dan menguasai pelbagai strategi, perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

j)

3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat Pelajar dikehendaki menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan bagi setiap semester. (Rujuk Jadual 2.1) (ii) Penempatan

29

Penempatan pelajar dibuat secara permuafakatan antara IPGM dan sekolah dengan persetujuan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). b) Pelajar ditempatkan di sekolah rendah.
a)

(iii)

Tempoh Tempoh pelaksanaan praktikum adalah seperti ditetapkan dalam struktur kursus. (Rujuk Jadual 1.1)

(iv)

Bilangan Waktu Mengajar
a) b) c)

Minimum 8 waktu mengajar seminggu

Maksimum 12 waktu mengajar seminggu Pelajar major prasekolah dikehendaki mengajar 2 hari pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major dan satu daripada mata pelajaran elektif. Pengajaran berpasangan perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua kali semasa Praktikum 1. Pelajar major prasekolah perlu mengajar secara berpasangan bagi satu hari pengajaran penuh sekurang-kurangnya sekali seminggu sepanjang tempoh praktikum.

d)

e)

f)

(v)

Bilangan Penyeliaan a) Penyeliaan hendaklah berasaskan pencerapan klinikal.
b) Bimbingan berterusan perlu diamalkan sepanjang praktikum. c)

Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan. bersama antara pensyarah pembimbing dan guru pembimbing perlu dijalankan dua minggu sebelum tamat praktikum. Jadual 3.1 ialah panduan agihan penyeliaan praktikum untuk pensyarah pembimbing dan guru pembimbing. Penyeliaan perlulah melibatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Mata Pelajaran Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Pra penyeliaan IPGM Sekolah Penyeliaan Bersama Jumlah

d) Penyeliaan

e)

Praktikum Praktikum 1 (4 minggu) Praktikum 2 (8 minggu) Praktikum 3 (12 minggu)

1 1

1 3 2

2 4 2 4 2

1 1 1 1 1

5 9 5 9 5

1

3 2

30

Jadual 3.1 : Agihan Penyeliaan 4. (i) PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB Pelajar
a) b) c)

Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami dan berusaha mencapai matlamat dan objektif praktikum Berbincang dengan pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masingmasing semasa praktikum Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah Menyerahkan jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah dan maklumat– maklumat lain kepada pensyarah major dan elektif sebelum prapenyeliaan Mematuhi dan mengamalkan etika profesion perguruan, peraturan IPGM dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran praktikum ke Unit Praktikum pada minggu pertama setiap bulan Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Membuat rancangan semester, mingguan dan harian dalam buku persediaan mengajar Membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap mengikut format sebelum melaksanakan pengajaran Mendapatkan bimbingan daripada guru pembimbing semasa merancang pengajaran Melaksanakan pengajaran secara berpasangan pada setiap minggu dengan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran (Rujuk Lampiran 22) Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa praktikum. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j) k)

l)

m)

n)

o)

p)

31

pelaksanaan dan penilaian kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam semua aspek pelaksanaan praktikum Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang 32 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) . prestasi dan disiplin pelajar sepanjang tempoh praktikum Memaklumkan dengan segera secara bertulis kes-kes khas yang memerlukan perhatian dan tindakan Unit Praktikum dengan menggunakan borang yang ditetapkan Menyemak dan mengesahkan buku persediaan mengajar pelajar Memberi bimbingan berasaskan prinsip-prinsip pencerapan klinikal (Rujuk (Lampiran 2-5) Menyelia secara tersebar sepanjang tempoh praktikum mengikut jadual penyeliaan yang telah dicadangkan Membimbing pelajar-pelajar dalam perancangan. (ii) Pensyarah Pembimbing (a) Menerima surat pelantikan sebagai pensyarah pembimbing daripada Pengarah IPGM Menghadiri taklimat praktikum yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Berbincang dengan pelajar tentang urusan bimbingan dan penyeliaan praktikum Merancang jadual bimbingan dan penyeliaan praktikum Mengadakan perbincangan dengan pengurus sekolah dan guru pembimbing secara berterusan untuk menjalinkan hubungan profesional Melaporkan kemajuan dan kes-kes disiplin pelajar dari semasa ke semasa kepada Unit Praktikum Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran. penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Memantau kehadiran. mengemaskinikan dan menyerahkan portfolio amalan profesional kepada guru pembimbing dan pensyarah pembimbing pada setiap kali bimbingan/penyeliaan dijalankan Mengisi Borang Refleksi Praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM selepas tamat praktikum.q) r) Melengkapkan.

(q) (r)

Melengkapkan borang bimbingan (PR1) dan menyerahkan salinan asal kepada pelajar Pensyarah major dan elektif wajib membuat rumusan prestasi praktikum setiap pelajar bersama-sama guru pembimbing major atau elektif dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2) Menyerahkan Borang Penilaian Praktikum (PR2) yang lengkap dan kemas kini kepada Ketua Unit Praktikum.

(s)

(iii)

Guru Pembimbing
(a) (b)

Menghadiri taklimat praktikum dan kursus yang dijalankan oleh IPGM Memahami, menghayati dan melaksanakan pembimbing (Rujuk Lampiran 2-1) peranan sebagai guru

(c)

Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah : -

-

-

(d) (e)

jadual waktu sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, panduan guru rancangan semester dan persediaan mengajar harian sumber pengajaran dan pembelajaran proses pengajaran dan pembelajaran pengajaran berpasangan amalan pemulihan dan pengayaan di dalam pengajaran dan pembelajaran teknik penyoalan pentaksiran dan penilaian murid pengurusan bilik darjah penilaian kendiri (refleksi) dan penulisan jurnal reflektif pengelolaan (perancangan, pelaksanaan dan penilaian kokurikulum) hal-hal lain yang berkaitan

Memberi peluang kepada pelajar memerhati pengajaran Menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar Menyemak dan membimbing pelajar dalam penulisan refleksi pengajaran, penulisan jurnal reflektif dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A) Membimbing pelajar ke arah perkembangan sahsiah pendidik yang cemerlang Menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan (PR1) Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini

(f)

(g)

(h)

(i)

33

(j)

Memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai kemajuan pelajar dari semasa ke semasa sepanjang tempoh praktikum Memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum Membuat laporan bertulis tentang kes-kes khas (cemerlang, gagal, masalah disiplin) pelajar kepada pihak IPGM dengan segera Membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah pembimbing dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2)

(k) (l)

(m)

(iv)

Pengurus Sekolah (a) (b) (c) Menghadiri taklimat pengurusan praktikum yang dijalankan oleh pihak IPGM Menubuhkan Jawatankuasa Praktikum di peringkat sekolah Mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan sanggup membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum Memberi taklimat kepada pelajar tentang: sejarah, struktur organisasi, pengurusan, peraturan, disiplin dan budaya sekolah tugas dan tanggungjawab pengurus sekolah, guru penolong kanan, guru disiplin, guru panitia, guru kokurikulum, guru darjah, guru mata pelajaran, guru tugas khas dan tugas staf sokongan latar belakang murid dan masyarakat setempat tugas dan tanggungjawab pelajar di sekolah pengelolaan gerak kerja kokurikulum maklumat-maklumat lain yang berkaitan Memberi jadual waktu dan takwim sekolah kepada pelajar Mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Memberitahu secara bertulis kepada pihak IPGM tentang pelajar yang: (h) (i)

(d)

(e) (f)
(g)

menunjukkan prestasi cemerlang tidak menjalankan tugas dengan memuaskan tidak hadir tanpa sebab. terlibat dengan kes-kes disiplin menghadapi masalah kesihatan dan kemalangan

Menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar Mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani Borang Kehadiran Praktikum Memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar, berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan Mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar

(j)

(k)

34

(l)

Memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan Memastikan pelajar dilibatkan sebagai pembantu guru dalam salah satu komponen kokurikulum sama ada kelab/persatuan, unit beruniform atau sukan/permainan

(m)

(v)

Pasukan Pengurusan Praktikum
(a) (b) (c)

Melaksanakan dasar praktikum yang diputuskan oleh BPG KPM Merancang dan menyediakan Jadual Kerja Pelaksanaan Praktikum Menguruskan surat pelantikan guru pembimbing dengan pihak JPN Merancang dan pembimbing menguruskan penempatan pelajar dan pensyarah

(d)
(e)

Merancang dan menguruskan taklimat pengurusan praktikum kepada pelajar, pensyarah pembimbing dan pihak sekolah Merancang dan menguruskan kursus pembimbing dan guru pembimbing pementoran untuk pensyarah

(f)

(g) (h) (i)

Memastikan kelancaran pelaksanaan program praktikum Menguruskan pengumpulan dan penyimpanan dokumen dan rekod praktikum Melaksanakan sesi refleksi praktikum dalam minggu pertama pelajar kembali ke IPGM Membuat analisis dan rumusan refleksi praktikum Menguruskan dan membentangkan keputusan praktikum untuk disahkan oleh JKIAPIPGM sebelum diserahkan kepada Unit Peperiksaan Menyediakan dokumen dan laporan kes-kes amalan profesional untuk dibawa ke JKIAPIPGM Menyediakan laporan tahunan praktikum untuk kegunaan IPGM Membantu Unit Kewangan IPGM menguruskan borang tuntutan elaun guru pembimbing dan pelajar Menyediakan Laporan Pelaksanaan menghantarkannya kepada BPG Praktikum Pelajar dan

(j)
(k)

(l)

(m) (n)

(o)

(vi)

Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM)
(a) (b)

Menentukan dasar Amalan Profesional dilaksanakan Menjalankan pemantauan pelaksanaan Amalan Profesional

35

Tindakan JKIAPIPGM akan menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. melengkapkan tempoh amalan profesional. (b) (c) (d) 36 .9% Kurang daripada 70% Jadual 3. Penangguhan praktikum tidak menghalang seseorang pelajar untuk meneruskan pengajian dan praktikum pada semester yang berikutnya. Penangguhan praktikum tidak boleh melebihi satu tahun selepas tamat tempoh pengajian atau tertakluk kepada keputusan Senat IPGM Induk. Pelajar wajib mengulang keseluruhan praktikum. gagal dan disiplin serta mengambil tindakan sewajarnya 5. PENANGGUHAN PRAKTIKUM (a) Penangguhan praktikum tertakluk kepada keputusan yang dibuat oleh Pengarah Pendidikan Guru. Praktikum yang tertangguh perlu disempurnakan sebelum pelajar menjalani internship. kesnya akan dirujuk kepada pihak berkuasa tatatertib IPGM untuk diambil tindakan. Mengesahkan kehadiran dan keputusan Amalan Profesional KEHADIRAN PRAKTIKUM (d) (a) (b) Pelajar diwajibkan hadir 100% semasa praktikum. Permohonan penangguhan hendaklah dibuat kepada Pengarah IPGM. Kehadiran Praktikum 90% ke atas 70% .2.(c) Mengendalikan kes-kes khas seperti penangguhan. Pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Perkara-perkara yang membolehkan pelajar tidak hadir praktikum hanya dengan kebenaran Pengarah IPGM tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum ialah : • Pelajar sakit atau cedera dan disahkan oleh pegawai perubatan • Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah • Keluarga terdekat meninggal dunia dengan disertakan sijil kematian • Peristiwa di luar jangkaan atau hal-hal kecemasan • Sebab-sebab lain yang diberi kebenaran oleh Pengarah IPGM (c) Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% “dengan kebenaran” adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 3.2: Tindakan Bagi Kes Kehadiran Praktikum Kurang Daripada 100% (d) Kehadiran praktikum yang kurang daripada 100% tanpa sebab atau tanpa kebenaran.89. 6.

(b) Pelajar yang gagal praktikum diberi peluang mengulang sekali sahaja bagi setiap peringkat praktikum. 8. Komunikasi 5. (a) SYARAT TAKSIRAN PRESTASI PELAJAR DALAM PRAKTIKUM Asas taksiran untuk menetapkan prestasi pelajar adalah berdasarkan kepada bimbingan dan penilaian formatif dan sumatif. Pengurusan Bilik Darjah 6. Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal 2. 37 . Peranan-peranan Lain Rujukan Portfolio dan perbincangan dengan pihak sekolah Portfolio Portfolio Porfolio Portfolio Porfolio dan buku kerja murid Portfolio Portfolio dan hasil kerja pelajar Jumlah Wajaran 10% 10% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 100% (b) (c) (d) Jadual 3. Setiap mata pelajaran mempunyai wajaran yang berbeza. Pelajar tidak dibenarkan bertukar pusat latihan dan diletakkan di bawah bimbingan dan penyeliaan IPGM asal masing-masing kecuali mendapat kelulusan Pengarah Pendidikan Guru. 7. Pengetahuan tentang Mata Pelajaran 3. Pengajaran dan Pembelajaran 4.3. elektif 1 dan elektif 2. WAJARAN PENILAIAN PRAKTIKUM 9. Penilaian 7.(e) (f) Pelajar mesti melaporkan diri ke institut asal mereka selepas tamat tempoh penangguhan yang dipohon untuk meneruskan praktikum. KES GAGAL PRAKTIKUM (a) Pelajar yang gagal praktikum perlu disahkan oleh Jawatankuasa Induk Amalan Profesional Institut Pendidikan Guru Malaysia (JKIAPIPGM). Penilaian Praktikum pelajar dalam praktikum dibuat berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 3. Kokurikulum 8.1 Penilaian bagi setiap peringkat praktikum dibuat berdasarkan mata pelajaran major. Pensyarah pembimbing dan guru pembimbing akan membuat rumusan prestasi pelajar dengan menggunakan Borang Penilaian Praktikum (PR2). Penilaian formatif dibuat secara berterusan oleh guru pembimbing dan pensyarah pembimbing dengan menggunakan borang bimbingan (PR1).3: Komponen Penilaian Praktikum 9. Komponen Penilaian 1.

4) Tempoh (minggu) 4 8 12 Wajaran Dalam Amalan Profesional 100% 100% 100% Praktikum Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Bidang Major Major Elektif 1 Major Elektif 2 Wajaran 100% 70% 30% 70% 30% Jadual 3. (Rujuk Jadual 3.9.2 Wajaran markah bagi setiap peringkat praktikum adalah 100%.4: Wajaran Penilaian Praktikum 38 .

LAMPIRAN 2 39 .

3 Penasihat Strategi Kerjaya Guru pembimbing memberi bimbingan secara umum yang berkaitan dengan peluang-peluang yang ada dalam organisasi dan latar belakang kerjaya serta syarat yang diperlukan untuk meningkatkan potensi dan prestasi seseorang pelajar.2 Mentoring dan Maklum Balas Guru pembimbing mesti berperanan secara aktif dalam memantau kemajuan dan prestasi pelajar (mentee). guru pembimbing merupakan kumpulan sokongan yang perlu membimbing pelajar menimba ilmu. Pendekatan ini akan dapat membantu peningkatan dalam proses pencerapan klinikal dan penilaian kendiri di kalangan guru pembimbing dan pelajar. pemberi penjelasan dan memberi “resipi” untuk membantu para pelajar. kemahiran dan pengalaman masing-masing secara bersama. Objektif 2.4 Pembimbing dalam Bilik Darjah Mentor ini akan dilihat sebagai seorang pembimbing. Dengan 40 .1 2. 3. Tanggungjawab Mentor 3. Guru pembimbing dengan pengalaman yang luas tentang sejarah dan budaya persekitaran sekolah merupakan individu yang paling layak untuk membantu pelajar belajar mengenai kehidupan di sekolah dan dalam blilik darjah.2 3. 2. 3. Ini akan menjadikan mereka lebih prihatin terhadap keperluan penilaian kendiri ke atas kemahiran dan sikap yang ada pada diri masing-masing. Membentuk asas pementoran untuk memberi sokongan semasa amalan profesional. Pendahuluan Pementoran ialah satu program sokongan untuk peningkatan profesional guru-guru. Membentuk permuafakatan dan perkongsian pintar antara sekolah dan institut perguruan. Oleh itu. Sesi maklum balas dan refleksi yang lebih konsiten perlu diadakan bagi merenung dan mengkaji semula Rancangan Pembinaan Individu.LAMPIRAN 2-1 GURU PEMBIMBING SEBAGAI MENTOR 1.1 Rancangan Pembinaan Individu (Individual Development Plan) Kaunseling dan bimbingan yang spesifik diperlukan daripada guru pembimbing bagi tujuan pembinaan pengalaman dan mengukuhkan kecekapan pelajar. Pemerhatian klinikal hendaklah sentiasa dijalankan dan penilaian formatif diambil kira dalam setiap perbincangan. 3. Pendedahan melalui program ini membolehkan guru mengukur kemampuan refleksi secara praktik. model.

41 .2 4. bersikap terbuka kepada sebarang pandangan dan cadangan guru pembimbing di samping sentiasa bersedia berkongsi masalah dan maklumat secara profesional. Prinsip Bimbingan 4.bimbingan melalui latihan-latihan yang lebih praktikal dan sistematik pelajar akan belajar mengambil alih tugas dan tanggungjawab guru bilik darjah. pertumbuhaan dan perkembangan sebagai seorang guru. Belajar mengajar menerusi inkuiri penemuan dan refleksi.7 4. Sebarang perhubungan yang saling menyokong memerlukan perhatian yang aktif oleh kedua pihak. 4.1 4. Mencelah hanya apabila perlu.5 4.6 4. Bersifat menyokong dan bukan menyerah.5 Sponsoring dan Pengantaraan Guru pembimbing merupakan penyedia hala tuju dan membantu menyusun tugasan membina secara berterusan dan mempromosikan tanggungjawab. Kesedaran dan amalan nilai-nilai asas (amanah. Pelajar perlu mendapatkan bimbingan. kasih sayang.8 Mendengar lebih daripada bercakap. Mentoring akhirnya menggerakkan pelajar ke arah suatu kefahaman yang lebih mendalam mengenai cara mengajar supaya dapat dipastikan yang pembelajaran telah berlaku dalam bilik darjah. kerajinan dll). 3. Cara ini mereka akan dipandu ke arah perubahan.3 4. Menggunakan pengalaman mengajar pelajar. nasihat.4 4. Kolaboratif (membangkitkan isu dan mengembangkan daya penyelesaian masalah) Komitmen kepada perkembangan berterusan.

1. Pengajaran berpasangan mengandungi ciri-ciri berikut: 3. 2. 2.2.6.LAMPIRAN 2-2 PENGAJARAN BERPASANGAN 1. meningkatkan kreativiti. berfikir dan berbincang mengenai teknik pengajaran dan pembelajaran. 2.5. Peringkat-peringkat perkembangan kemahiran: a) b) c) Pengurusan bilik darjah dan merancang persediaan mengajar. 2. Objektif Melalui pengajaran berpasangan pelajar dapat: 2. 2. Konsep Satu strategi yang melibatkan dua orang pelajar bekerjasama merancang pengajaran dan pembelajaran. mewujudkan kerjasama dalam kalangan pelajar secara formal berasaskan ungkapan “ two heads are better than one ”.4. kaedah dan teknik yang berlainan 3. berlatih dan mencuba pelbagai kemahiran mengajar. 2. 3. memerhati pengajaran orang lain dan membina kemahiran memerhati serta menilai. Proses pembelajaran berlaku melalui: a) b) perbincangan pemerhatian dan 42 .2.1. caracara meningkatkan pembelajaran murid dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tugas mereka. Garis Panduan 3.1. memerhati pengajaran rakan sebaya dan memberi maklum balas tentang persediaan dan penyampaian pelajaran semasa amalan profesional.1. Kemahiran mengajar Menganalisis dan mengkaji semula kemahiran mengajar serta mencuba pendekatan. strategi.1. mengkaji kelemahan pengajaran dan pembelajaran mereka dan berikhtiar mencari jalan untuk mengatasinya.3.

c) maklum balas 43 .

3. pembimbing memastikan pengajaran Pelajar diberi latihan semasa pengajaran mikro/makro. 4.3.1. Pelaksanaan pengajaran berpasangan adalah tertakluk kepada pertimbangan pihak Unit Praktikum. Perkara-perkara Yang Diberi Perhatian Dalam Pengajaran Berpasangan 4.4. 44 .3. “Individu” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar berbincang bersama tetapi menyediakan pelajaran dan mengajar berasingan. 4. b) c) 3. 4. Pengajaran berpasangan hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali pada setiap peringkat praktikum.4.2. Jenis-jenis interaksi: a) “Tandem”: proses dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar sesuatu pelajaran. 4. 3. Penyeliaan pengajaran berpasangan tidak diberikan gred.3. “Berpasukan” : proses interaksi dalam aktiviti pengajaran berpasangan iaitu dua orang pelajar bersama-sama merancang pengajaran tetapi mengajar berasingan.1. Guru pembimbing/pensyarah berpasangan dijalankan. Pelajar dikehendaki menetapkan masa dan kelas di mana pengajaran berpasangan akan dijalankan. 3.2. Pensyarah perlu menyedarkan pelajar bahawa percanggahan idea perlu diatasi secara profesional.

.... :………………………………………………………………... Portfolio Praktikum (Kedua-dua pasangan guru pelatih) 2.. :………………………………………………………………..... Ketua Unit Praktikum 45 . Mgu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tarikh dan Hari Masa Mata Pelajaran & Kelas (Tahun) Tandatangan Pasangan Catatan (Guru Pembimbing) Disemak oleh Guru Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing Tandatangan : Nama Tarikh : : Salinan : 1.. :………………………………………………………………. :………………………………………………………………...CONTOH LAMPIRAN 2-2A REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN Nama Pelajar Kursus dan Ambilan Nama Pelajar Nama Pasangan Praktikum Nama Guru Pembimbing :……………………………………………………………….

cadangan. Aspek yang difokus hendaklah dianalisis secara terperinci. Garis Panduan 3. masalah. pencapaian atau bidang yang perlu diberi penekanan oleh pelajar sendiri berkaitan dengan pengalaman semasa menjalani praktikum di sekolah atau semasa melaksanakan sesuatu tugas.3 menyimpan catatan reflektif penglibatannya di sekolah semasa praktikum untuk dijadikan renungan menilai semula keberkesanan tugas dan tanggungjawab yang telah dijalankannya menjadikannya sebagai asas/panduan untuk tindakan susulan bagi menyelesaikan masalah yang difokuskan dan seterusnya meningkatkan lagi keberkesanannya melalui penambahbaikan. Penulisan hendaklah difokuskan kepada satu sahaja peristiwa. masalah.1 3.6 2.4 2. Konsep Satu bentuk penulisan ilmiah yang berterusan mengenai sesuatu peristiwa. mengandungi pandangan. Objektif Pelajar dapat: 2.2 Peserta kursus dikehendaki menulis dan menyimpan jurnal sepanjang praktikum. pencapaian atau aspek-aspek penting/kritikal yang dialami semasa praktikum. menilai dan menjadikannya sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah/meningkatkan lagi keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan sendiri.2 2. Jurnal bertujuan membantu pelajar merenung.7 3.1 2. menjadikan hasil penulisan/dapatan jurnal sebagai bahan perbincangan dengan pensyarah penyelia/guru pembimbing bagi meningkatkan tahap profesionalisme keguruannya meningkatkan tahap dan amalan refleksi yang bersifat reflektif bagi menjana pemikiran kritis dan analitikal meningkatkan kemahiran profesionalismenya .3 46 . 3.LAMPIRAN 2-3 PENULISAN JURNAL 1. kreativiti dan inovasi secara berterusan meningkatkan kepekaannya terhadap tugas sebenar guru profesional yang sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan murid.5 2.dan tindakan susulan. 2. 2.

47 . 4. Pelajar diminta membawa jurnal yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa praktikum untuk disemak oleh pembimbing. Gunakan jurnal sebagai saluran merenung kembali tugas pelajar sebagai guru profesional. cadangan dan langkah-langkah yang dijalankan lebih objektif dan berkesan. 3.4 Fakta-fakta perlu disokong dengan penulisan lampau (literature review) supaya setiap masalah. Bimbingan perlu diberi oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing untuk memastikan perkara-perkara yang relevan dan kritikal sahaja dicatatkan. pensyarah penyelia dan guru pembimbing.6 3.2.7 3.8 4.5 3. Satu jangka masa ditetapkan untuk melaksanakan cadangan-cadangan mengatasi masalah yang telah difokuskan. Perkara-perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Dalam Penulisan Jurnal 4. Pelajar dikehendaki mengumpul data dengan membuat catatan bagi mengesan kemajuan tindakan susulan yang telah dicatatkan. Kandungan jurnal mesti dibincang bersama antara pelajar.3.1.

Mengenal Pasti Kekuatan Isu/Masalah /Peristiwayang Difokuskan. 3. III. Mengenal Pasti Punca/ Sebab Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. 5 Meramal Kesan Dan Akibat Isu/Masalah/Peristiwayang Difokuskan. Isu/ Masalah/Peristiwa Yang Difokuskan Dianalisis Secara Terperinci. CATATAN II. Perkembangan/Isu /Peristiwa/ Masalah/Yang Difokuskan Relaven/Sesuai. I. Kritis/Kreatif 48 . Kajian Lampau Yang Berkaitan Isu/Masalah (Literature Review) I. 4. Mengenal Pasti Kemungkinan Penyebab Kepada Isu/Masalah. 1.CONTOH LAMPIRAN 2-3A SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL TAJUK/FOKUS/ISU : _________________________________________ STATUS Ada Tiada BIL. Mengenal Pasti Kelemahan Isu/ Masalah /Peristiwayang Difokuskan. PERKARA Ada Isu/Peristiwa/Masalah Yang Difokuskan. IV. 2. Sesuai/Releven Dengan Isu Mencukupi Ada Sumber Rujukan Cadangan Dan Idea Diberikan Untuk Menyelesaikan Setiap Punca/Kelemahan Sesuai Dan Releven V.

II.SENARAI SEMAK PENULISAN JURNAL LAMPIRAN 2-3B BIL. STATUS Ada Tiada CATATAN 7. II. Menilai semula kesan dari tindakan/langkah yang telah dijalankan. Rujukan – pembacaan/internet/perbincang an dll. II. Yang Dikenal pasti. I. Pelan Tindakan/Jadual Kerja /Senarai Semak Disediakan. Pelaksanaan Terhadap Langkahlangkah Penambahbaikan Dijalankan. Halangan-halangan yang timbul (jika ada) 49 . I. Kesimpulan/Refleksi I. 6 PERKARA Tempoh masa ditetapkan untuk menyelesaikan isu/masalah yang dikenal pasti. Tindakan Susulan Dirancang Untuk Dilaksanakan Bagi Menyelesaikan Isu/Masalah. Tempoh masa yang ditetapkan sesuai. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 8. Sila rujuk bukti di dalam fortfolio pelajar 9.

Sumber pengetahuan berkaitan dengan masalah yang dihadapi.Fokuskan satu projek/aktiviti sahaja. Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) Apa Yang Akan Dilaksanakan Semasa Praktikum. 3. Menilai hasil dari projek/aktiviti itu. 4. Semak pelan/langkah/ strategi yang diambil. Semak RPH setiap hari – gunakan format refleksi P&P. Sediakan sinopsis. 5. Pelajar melaksanakan tindakan reflektif selepas setiap refleksi.LAMPIRAN 2-3C SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM NAMA PELAJAR KURSUS & MAJOR (Diisikan oleh pensyarah pembimbing setiap kali penyeliaan) : ___________________________________________ : ____________________________________________________ BIL ITEM-ITEM Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) CATATAN 1. b) Apa Yang Telah Dilalui dan dilaksanakan Sepanjang Praktikum c) Apa Yang Telah Dicapai Sepanjang Praktikum Ditulis sebelum bermula sesi praktikum. Pengetahuan Baru: Hasil Pembacaan Hasil Perbincangan c) Hasil Kajian Kes d) Hasil Pemerhatian Refleksi Bagi Setiap Aktiviti/Tugas Yang Telah Dijalankan a) Pengajaran dan Pembelajaran b) Tugas-tugas khas c) Peristiwa Yang Terlibat d) Pengalaman Tertentu Tindakan–tindakan Hasil Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Harian/Tugas/Aktiviti/Jurnal a) Pelan/langkah tindakan untuk penambahbaikan Ditulis seminggu sebelum tamat praktikum. 2.peta minda bahan bacaan yang dibaca Rumusan/Dapatan Rumusan/Dapatan Pelajar dimestikan mengamalkan pemikiran reflektif setiap masa. Semak bukti-bukti 50 .

Inovasi Pedagogi: I. Bukti-Bukti/Dokumen Yang Menunjukkan Proses Melaksanakan Sesuatu Tugas: A) Surat Lantikan/Arahan B) Proses Kolaborasi/Bimbingan C) Senarai Semak/ Soal Selidik D) Laporan Pencapaian/Prestasi E) Surat/Sijil Penghargaan F) Artikel / Esei G) Jadual Kerja H) Gambar /Foto Aktiviti/ Tugas Yang Telah Dijalankan. Modul iii. ciptaan dan penemuan baru oleh pelatih. lakaran. Kaedah/Teknik/Strategi Ii. Pengajaran Berpasangan 8. 10. Bukti-bukti melalui catatan & data. Rumusan/Kesimpulan/H asil Semak sebagai bahan bukti hasil yang telah dibuat dan digunakan dalam pengajaran Dibuktikan kekuatan dan keberkesanan hasil tersebut. 11 51 . Pengurusan Grafik c) Koleksi Hasil Terbaik Guru Pelatih pelan/langkah/strategi telah dilaksanakan. Menggalak kreativiti. Bukti-bukti melalui catatan & data. draf awal Koleksi Hasil Kerja Akhir Bahan Bantu Mengajar ii. yang dianalisis. Bahan Bantu Mengajar Teori Sendiri Yang Dibina Hasil Pengalaman Yang Dilalui Sepanjang Praktikum Ilmu Binaan Sendiri Yang Terbentuk Hasil Teori Yang Diuji Dan Dibuktikan Secara Saintifik. Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( √ ) atau ( X ) SENARAI SEMAK PORTFOLIO PRAKTIKUM BIL ITEM-ITEM CATATAN 7. Hasil Kerja Harian Guru Pelatih a) Catatan. Video dan Audio iv.b) Pelaksanaan penambahbaikan c) Penilaian/Refleksi 6. Perisian – Digital. 9. yang dianalisis.

A) Perancangan B) Pelaksanaan C) Refleksi/Laporan 12. 13. sukatan pelajaran. sekolah atau karnival Pelajar dikehendaki membuat laporan aktiviti kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional. 2. Unit Beruniform (i) Melibatkan diri dalam satu unit beruniform yang diikuti oleh pelajar semasa di IPGM 52 . Penilaian Pengajaran & Pembelajaran A) Formatif Bersifat Diagnostik B) Sumatif C) Jadual Penentu Ujian (JPU) D) Panduan Memberi Markah (PMM) Salinan Borang Penyeliaan Dan Bimbingan Pensyarah & Guru Pembimbing (Borang PR1) Penglibatan Kokurikulum A) Surat Lantikan B) Jadual Kerja/Rancangan Aktiviti Sepanjang Praktikum C) Refleksi Setiap Kali Tugas D) Penilaian Tandatangan Pensyarah Pembimbing __________________________________ ( ) Semak bukti-bukti spt RPH. Ujian bulanan Setiap ujian ditadbirkan. refleksi dll. Semak jadual/rancangan aktiviti yang disediakan. Gunakan format yang disediakan Setiap kemahiran yang diajar LAMPIRAN 2-4 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH 1. Sukan dan Permainan (i) (ii) (iii) (iv) Melibatkan diri dalam pengajaran dan persiapan pasukan Membantu Guru Penasihat melatih kumpulan/pasukan dalam pertandingan Membantu Guru Penasihat dalam satu pertandingan yang dirancang seperti pertandingan antara kelas. 14. Setiap kemahiran/topik yang diajar.

...(ii) Membantu guru penasihat dalam latihan atau perjumpaan kokurikulum unit beruniform di sekolah Membantu guru penasihat merancang dalam menjayakan perkhemahan/kursus/latihan/lawatan/projek Membantu penubuhan atau kegiatan yang akan dibuat oleh pihak sekolah (jika perlu) Menyelesaikan kerja atau tugasan mengikut kurikulum unit beruniform yang diikuti di IPGM (jika belum selesai) Pelajar dikehendaki membuat laporan kokurikulum yang dikendalikan dalam portfolio sepanjang amalan profesional.. kepengurusan.. (v) (vi) Nama Pelajar: _____________________________________________________________________ Jenis Persatuan/Sukan/Unit Beruniform: ________________________________________________ Tarikh: ________________________ Masa: __________________________________________ Tempat: _________________________________________________________________________ Nama Guru Penasihat GERKO: ______________________________________________________ Bilangan Pelajar: __________________________________________________________________ Aktiviti/aspek kemahiran yang dijalankan yang merangkumi kepimpinan.. Aktiviti-aktiviti Tambahan Sekiranya pelajar disahkan melibatkan diri dengan cemerlang dalam aktiviti-aktiviti tambahan kokurikulum di peringkat sekolah/daerah/negeri dalam bidang persatuan/sukan/permainan/unit beruniform seperti di bawah. kejurulatihan dan kepegawaian: ________________________________________________________________________________ 53 . (iii) (iv) (v) (vi) 3. (i) (ii) (iii) (iv) Merentasi desa Jogathon Hari Terbuka/Hari Ibu Bapa Pasar Ria Sukaneka dan sebagainya Lain-lain aktiviti LAMPIRAN 2-4A LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM MINGGU KE.... pelajar berkenaan boleh diberi penilaian pada Tahap 5.

penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti untuk meningkatkan mutu pengajaran.Tangan Guru /Pensyarah Pembimbing LAMPIRAN 2-5 PENCERAPAN KLINIKAL 1. pemerhatian pengajaran secara langsung. (ii) memperkembangkan potensi dan kemahiran 3. guru pembimbing dan pelajar bersama-sama berusaha: (i) memperbaiki kelemahan pengajaran/pembelajaran. Lingkaran Pencerapan Klinikal 54 . 2. pengumpulan data dari pemerhatian. Konsep Pencerapan klinikal merupakan proses penyeliaan yang merangkumi prapemerhatian. Tangan Pelajar T.________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Aspek yang dibimbing oleh Guru Penasihat/Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Refleksi: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________ ____________________________________ T. Objektif Pensyarah pembimbing.

   PEMERHATIAN memerhati pengajaran guru membuat catatan membuat huraian C. B. C. Peringkat ini juga digunakan untuk menentukan fokus pemerhatian yang dipersetujui bersama. Analisis 55 . D. Pemerhatian dilakukan sepanjang waktu pengajaran bagi mata pelajaran berkenaan.  ANALISIS SIDANG PASCA PEMERHATIAN membuat refleksi dan menganalisis sidang pasca pemerhatian B.     SIDANG PRAPEMERHATIAN menjalinkan perhubungan menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran meramalkan hasil pembelajaran menentukan fokus pemerhatian E.A. Langkah-Langkah Dalam Pencerapan Klinikal A. Sidang Prapemerhatian Peringkat ini bertujuan mewujudkan kefahaman yang menyeluruh (kerangka mental) dan langkah-langkah (prosedur) bagi setiap peringkat pencerapan yang akan berlaku. Pemerhatian Dalam peringkat ini pembimbing memerhati pengajaran yang disampaikan oleh pelajar dan membuat catatan (data). Pembimbing juga menyediakan huraian data bagi membantunya semasa sesi bimbingan. Pembimbing perlu berusaha menjalinkan perhubungan dan menyakinkan pelajar bahawa tujuannya adalah untuk membantu beliau dalam aspek-aspek profesional.    SIDANG PASCA PEMERHATIAN berbincang berdasarkan data membuat kesimpulan mengenal pasti strategi seterusnya    ANALISIS mengkategorikan data menentukan strategi sidang pasca pemerhatian memikirkan soalan yang akan dikemukakan kepada pelajar 4.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 56 . Sidang Pasca Pemerhatian Dalam sidang ini pensyarah pembimbing/guru pembimbing berbincang dengan pelajar tentang pengajaran dengan E. mencari penerangan atau penjelasan. merancang strategi pencerapan yang akan dikendalikan. soalan dan kesimpulan. mengenal pasti alternatif.Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing dan pelajar dengan tujuan: (i) (ii) menjelaskan apa yang telah dicatat semasa pemerhatian dengan memberi fokus kepada apa yang telah dipersetujui. K. menyediakan strategi tindakan sidang pasca pemerhatian. Analisis Sidang Pasca Pemerhatian Langkah ini melibatkan pensyarah pembimbing/guru pembimbing menganalisis sidang pasca pemerhatian bagi mengkaji semula strategi pencerapan dan membuat penilaian kendiri. merujuk kepada perkara-perkara (episod-episod) tertentu dalam pelajaran. Pembimbing mengkategorikan data. KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-6 Borang PR1 BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. D.P.

Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Sumber pengajaran pembelajaran e. Kualiti pembelajaran 57 . Pengurusan bilik darjah d. cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM (PR1) Komponen Aspek a.Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : _______________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ____________________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Komunikasi e. Penerapan nilai f. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. Strategi pengajaran pembelajaran d. Permulaan b. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. Hasil pembelajaran b. Unsur kemahiran berfikir (KB) a.

....... Pencapaian hasil pembelajaran h....... Pemikiran reflektif b. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a......... Sifat Profesional (E) ULASAN KESELURUHAN: .... Keprihatinan c..................f. Penutup g...... Pembinaan portfolio a.... Catatan reflektif c......P... Pekerti d....: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _____________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tajuk : ______________________ 58 ......... K........... Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) SULIT ……………………………… (Tandatangan Pelajar) KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-7 Borang PR1/P BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (Dilengkapkan bersama oleh pensyarah dan guru pembimbing) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No............ Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b.

0 8. Pengurusan bilik darjah Markah = 1 2 3 4 5 (B) PELAKSANAAN (40 markah) d.0 24.1 – 24.0 Komponen Aspek a.1 – 30.0 8.0 Peratus 30% 0 – 6. Perkembangan pengajaran c. Isi pelajaran Tahap 1 2 3 4 5 Catatan (A) PERANCANGAN (30 markah) c.1 – 4.0 4.1 – 6.1 – 40. Penerapan nilai f.0 6. Permulaan b.0 Peratus 40% 0 – 8.0 8.1 – 8.0 32.0 18.1 – 24. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.1 – 10.0 4. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.0 12.0 6.0 16.1 – 8. Komunikasi e.0 16. Strategi pengajaran pembelajaran d.1 – 12.1 – 18.1 – 16. Hasil pembelajaran b.0 2.1 – 12.Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 24.1 – 20.0 12.1 – 16.1 – 32. Sumber pengajaran pembelajaran e. Unsur KBKK a.0 Peratus 20% 0 – 4. Kualiti pembelajaran 59 .

...... Sifat profesional JUMLAH MARKAH = (A + B + C + D) X 100 = ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing ..f....... 60 ......... 3.. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Borang PR1/P digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 1 sahaja 2............... Bagi setiap aspek..... Pekerti (D) SIKAP DAN SAHSIAH (20 markah) 1 2 3 4 5 Markah = d...... 5.... Pemikiran reflektif b..... Praktikum 2 dan Praktikum 3.. Penampilan diri b........ Penutup g.... Pembinaan portfolio a. Keperihatinan c. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum 1......... (Nama: ) Tandatangan Guru Pembimbing ..... Borang PR1 akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI (10 markah) a............. (Nama: ) LAMPIRAN 2-7A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 dan PR1/P 1.... Catatan reflektif Markah = 1 2 3 4 5 Markah = c.. 4..... Satu salinan Borang PR1 yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio..... disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar..... Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan....... Pencapaian hasil pembelajaran h....

Pemilihan sumber baik. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. kurang mencukupi. Strategi dan aktiviti amat sesuai. masa dan situasi. keunikan individu murid. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. mencukupi. tetapi kurang menarik. Borang PR1/P dan Borang PR2 adalah SULIT dan tidak boleh diberi kepada pelajar. Borang PR2 digunakan untuk membuat penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir Praktikum 2 dan Praktikum 3. sumber pengajaran pembelajaran. tepat. jelas. Pemeringkatan isi pelajaran mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. isi pelajaran.6. Strategi dan aktiviti sesuai. Pemeringkatan isi pelajaran amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Tahap 1 c. kurang Pemilihan sumber sesuai. masa dan situasi. isi pelajaran. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 A PERANCANGAN Tahap 1 a. isi pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. sumber pengajaran pembelajaran. Strategi Pengajaran Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. Hasil Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Hasil pembelajaran tidak eksplisit. tidak Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). tidak mencukupi. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid Hasil pembelajaran eksplisit. tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran b. sumber pengajaran pembelajaran. masa dan situasi. 7. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Isi kandungan tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. keunikan individu murid. Isi Pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. d. Sumber Pengajaran Pembelajaran Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. sesuai serta membantu proses Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat 61 . tepat. Pemilihan sumber yang tidak sesuai. tepat. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit.

tidak mencabar dan tidak berfungsi menarik. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Nilai Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. b. Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran f. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Tiada contoh soalan berdaya fikir. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Perkembangan Pengajaran Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Amat berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. menyeronokkan. Terdapat perancangan penggunaan teknik penyoalan. Penggunaan masa tidak dikawal. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan murid. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Pengurusan masa kurang luwes Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. kurang mencabar dan kurang berfungsi kurang mencabar dan kurang berfungsi pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT membantu proses pengajaran pembelajaran termasuk penggunaan ICT e. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Maklumat/bahan yang Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua murid. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan belajar murid. Permulaan Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. 62 . PELAKSANAAN Tahap 1 a. Berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar murid. Unsur KB Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran berfikir.menarik. menarik.

menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua murid. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Kurang peka dengan keperluan murid. Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Disiplin kelas tidak terkawal. Tahap 3 Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Arahan yang diberi mengelirukan. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. d. Arahan yang diberi kurang jelas. Tahap 2 (fleksibel). Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. nada. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian murid. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar murid. nada. Sebutan adalah amat jelas. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Tidak peka dengan keperluan murid. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan murid. Tahap 5 Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Kualiti suara adalah amat baik. tepat. Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian murid. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah murid. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian murid. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan murid. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar murid. Kurang peka terhadap disiplin murid. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah murid. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid. Disiplin kelas kurang terkawal. Gelabah dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. Suara lantang. tepat. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran pembelajaran. Sebutan adalah jelas. Tahap 4 diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Tidak peka terhadap disiplin murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. 63 . Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. c. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar murid. Dapat mengawal disiplin dengan baik. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Kualiti suara adalah baik. Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Kurang yakin dalam menghadapi murid yang menimbulkan gangguan. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Pengurusan Bilik Darjah Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. f. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. 64 . Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Murid responsif dan terlibat dalam aktiviti. Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi g. Pelajaran amat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Murid amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Ada perubahan tingkah laku. Berjaya menguruskan murid dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Kualiti Pembelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Murid keliru terhadap isi pelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang berkesan. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya murid memberi jawapan yang kurang tepat. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Berjaya menguruskan murid dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. h. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian yang amat berkesan. Pelajaran dapat difahami dan murid memberi jawapan yang tepat. Aplikasi Nilai Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Isi-isi utama berjaya dicungkil. Murid kurang menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Terdapat bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Gagal menamatkan pelajaran Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Murid tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Terdapat banyak bukti murid memahami konsep dan isi pelajaran. Penutup Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran.Tahap 1 e. Pencapaian Hasil Pembelajaran Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Murid keluar/bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Murid tidak menghiraukan aktiviti pengajaran pembelajaran. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal. Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Penglibatan murid yang aktif dan responsif. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai.

kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD c. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Catatan refleksi tidak berkualiti. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Pemikiran Reflektif Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. a. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Pembinaan Portfolio Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Penyediaan portfolio kemas. Kebolehan membuat tindakan susulan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. tetapi pengolahannya kurang kemas. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Catatan refleksi kurang berkualiti.C. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. 65 . kreatif dan teratur. Penyediaan portfolio amat kemas. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. b. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan.

Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. Bersopan santun. Berpakaian kemas. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. bertimbang rasa. Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 D. mesra. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Berpakaian kemas. 66 . bersopan santun. kepentingan. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. bersemangat. menyumbang idea dan pandangan. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Keprihatinan Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. peka. Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. b. d. sabar. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. kebajikan dan keselamatan murid. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. berbudi bahasa. iltizam. Menyediakan Mengamalkan ciri-ciri profesional. Pekerti Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah c. Sifat Profesional Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. sopan santun. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa. terpuji. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. a.

dedikasi.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ 67 .Tahap 1 beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-8 Borang PR1/PRA BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PRASEKOLAH Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Tahap 2 persediaan mengajar yang kurang kemas Tahap 3 Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Tahap 4 iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Tahap 5 Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. menyumbang idea. sanggup berkorban masa.P. K.

Rutin harian f. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. Pengelolaan murid e. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. Pendekatan dan strategi p&p d. cemerlang dalam banyak aspek BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a. Komunikasi f. (B) PELAKSANAAN Penerapan nilai Unsur kemahiran berfikir a. Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c. Pengurusan bilik darjah d. Kualiti pembelajaran 68 . Sumber pengajaran pembelajaran e. Hasil pembelajaran b. Perkembangan pengajaran c. g. Permulaan b.

.......T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ........... Penampilan diri b................ Pencapaian hasil pembelajaran j. (Nama: ) Tandatangan Pelajar : ......g..... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: T....... Penutup i. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a... Penyayang c......... Keselamatan h. Aplikasi nilai k................ Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a............ (Nama: ) 69 ....... Catatan reflektif b................................... Aplikasi kemahiran berfikiir a...........

1 – 8.0 Peratus 20% 0 – 4.LAMPIRAN 2-9 Borang PR1/P PRA BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM 1 PRASEKOLAH PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN ( Diisikan oleh pensyarah pembimbing bersama guru pembimbing ) Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No.1 – 4.1 – 8.1 – 40.0 12.1 – 32.: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : ___________________________ ( Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir Praktikum I sahaja) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.1 – 6.1 – 10.1 – 16.0 6. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.0 16.P. K.0 8.0 24. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.0 8.0 18.0 16.1 – 20.0 32.0 4.0 4.0 2.1 – 16.0 70 .1 – 24.1 – 30.0 12.0 24.1 – 12.1 – 18.0 Peratus 30% 0 – 6.0 Peratus 40% 0 – 8.1 – 12.0 8. cemerlang dalam banyak aspek Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 2.1 – 24.0 6.

.. Hasil pembelajaran b..... Aplikasi kemahiran berfikir (40 markah) (C) AMALAN REFLEKSI a...... Penerapan nilai Markah: g..... Aplikasi nilai k... Penutup i.......... (Nama: ) Tandatangan Pelajar .... Keselamatan h..... Pencapaian hasil pembelajaran Markah: j....... Pendekatan dan strategi p&p d.... Rutin harian f....... Kualiti pembelajaran g............... Isi pelajaran (A) PERANCANGAN Tahap 1 2 3 4 5 Ulasan c. (Nama: ) LAMPIRAN 2-9A 71 ......BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PRA Komponen Aspek a......... Penyayang 1 2 3 4 5 Markah: (20 markah) c... Sifat profesional ULASAN KESELURUHAN: T.T Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing . Sumber pengajaran pembelajaran (30 markah) e.. Pemikiran reflektif Catatan reflektif 1 2 3 4 5 (10 markah) (D) SIKAP DAN SAHSIAH Markah: Pembinaan portfolio a................ Unsur Kemahiran Berfikir a... Pengurusan bilik darjah d..... Komunikasi f.... Perkembangan pengajaran c. Penampilan diri b... Pengelolaan murid (B) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 e...... Permulaan b.........................

Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk prasekolah. 5. pendekatan bersepadu. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum kebangsaan prasekolah Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. Borang PR1/PRA akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir praktikum. dan berfokuskan murid. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk prasekolah. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 72 . pendekatan bersepadu. Bagi setiap aspek. pendekatan bersepadu. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. pendekatan bersepadu. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. dan berfokuskan murid. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Pertimbangan diberi kepada unsur bermain sambil belajar. Borang PR1/PRA digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Prasekolah.PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/PRA 1 2. tepat. 4. tepat. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 3. jelas. Satu salinan Borang PR1/PRA yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/PRA A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum kebangsaan prasekolah Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk prasekolah. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk prasekolah. Pertimbangan tidak diberi kepada unsur bermain sambil belajar. pendekatan bersepadu. Borang PR2 digunakan untuk penyeliaan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada akhir setiap praktikum. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. jelas dan spesifik Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk prasekolah.

PELAKSANAAN 73 . Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri dan patriotisme Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Wujud rutin sempadan antara komponen. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Unsur Kemahiran Berfikir Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi tiada bukti penggunaan alat berfikir dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang hampir sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan amat sesuai dengan tahap pencapaian murid dan isi kandungan pelajaran . B. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang disampaikan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber yang dipilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Rutin Harian Rutin harian tidak meliputi aktivitiaktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Rutin harian meliputi aktivitiaktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri dan patriotisme Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai.

Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pengurusan Bilik Darjah Menghadapi masalah mengurus dan mengawal kelas Pengelolaan Murid Pengelolaan murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Pengelolaan murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kualiti Pembelajaran Semua murid masih keliru dan celaru terhadap isi pelajaran. Sebahagian murid dapat melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tingkahlaku bukan lisan guru (Non-verbal language) amat bersesuaian dalam menyampaikan mesej. selamat dan selesa Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua murid. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Minat belajar murid dapat dikekalkan Komunikasi Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Semua murid keliru terhadap isi pelajaran Menghadapi masalah menyesuaikan bahasa dengan aras kognitif murid Sebahagian murid keliru terhadap isi pelajaran Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai. Dapat menggunakan bahasa yang ekspresif dan berkesan untuk menggerakkan pembelajaran murid. Murid dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pembelajaran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 74 . Guru dapat melayan keperluan murid Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian besar murid. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua murid. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar murid. Sebahagian murid merasa selesa tetapi masih keliru untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dengan laras bahasa murid. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. responsif dan terlibat sepenuhnya dengan aktiviti P & P. Dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Dapat juga mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif tetapi kurang menyeluruh. Pengelolaan murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza. kumpulan dan kelas secara seimbang. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Kualiti suara baik dimana guru mempelbagaikan nada dan intonasi. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berkesan dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pengelolaan murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.

Guru dapat bertindak segera dalam mengurus kebajikan murid. Kurang menerapkan nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Penerapan nilai amat sesuai dengan kehidupan seharian murid. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan Menerapkan semua nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Penggunaan bahan berbahaya kurang dikawal. Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Sebahagian besar murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.Keselamatan Murid merasa takut dengan guru. Terdapat murid yang takutkan guru. Semua murid berasa selesa dan selamat. Menerapkan sebahagian sahaja nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. selesa dan selamat. selesa dan selamat. Murid berasa yakin. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Penggunaan bahan berbahaya tidak dikawal. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Murid berasa kurang yakin. Penggunaan bahan berbahaya dapat dikawal rapi. Semua murid dapat melaksanakan tugasan yang diberikan. Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan amat sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna dan berkesan C. Pencapaian Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Menerapkan sebahagian besar nilai murni seperti yang dicatatkan dalam pengajaran & pembelajaran. Guru tidak dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid. Aplikasi Kemahiran Berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan tidak dapat merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan kurang berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan berupaya dalam merangsang murid untuk berfikir Aktiviti dan bahan pembelajaran yang digunakan sesuai dalam merangsang murid untuk berfikir secara bermakna. AMALAN REFLEKSI 75 . Guru kurang dapat mengenalpasti keperluan psiko-sosial murid.

Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. Tahap 3 Menunjukkan usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. Tidak meneruskan penulisan jurnal. Menunjukkan penghayatan yang Menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Penyediaan portfolio kemas. Tahap 1 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. sopan santun. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan catatan. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru.Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Berpakaian kemas. berbudi bahasa. Menunjukkan sifatsifat keprihatinan. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. . kreatif dan teratur. tetapi pengolahannya kurang kemas. Kurang berusaha untuk mengemaskini portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. Penyediaan portfolio amat kemas. Berpakaian kemas. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penyayang Gagal menunjukkan Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. 76 . Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. peka. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Tidak mempunyai keyakinan diri. Pakaian kurang kemas. berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri. bersopan santun. Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. kurang menunjukkan keyakinan diri. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan.

Berpengetahuan dalam bidang tugas. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. sabar. mesra. beriltizam. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan Sifat Profesional Gagal memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawb. dedikasi. 77 . Tahap 5 peka. mesra. dedikasi. tetapi kurang bersedia untuk berkorban masa. bertimbang rasa.Tahap 1 sifat-sifat keprihatinan. menyumbang idea. Tahap 4 mesra. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. dedikasi dan bersedia untuk berkorban masa. menyumbang idea. mesra. Memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Tahap 3 sederhana dari segi sifat-sifat keprihatinan. sabar. Tegas tapi lembut. Cekap dan berkesan dalam mengatasi masalah dalam pelbagai keadaan. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. bertimbang rasa. sabar. Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. peka. ikhlas. dedikasi. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Tahap 2 peka. menyumbang idea. sanggup berkorban masa. mesra. menyumbang idea. sanggup berkorban masa. beriltizam. bertimbang rasa. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. beriltizam. ikhlas. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. beriltizam.

: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian. cemerlang dalam banyak aspek 78 . Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-10 Borang PR1/MP BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. K.P.

.......... b. Permulaan b. Catatan refleksi c. d... Penutup a. Kemahiran alat bantu dengar g... strategi p&p 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/MD Komponen a... Sumber pengajaran dan pembelajaran e................ Penyayang c.............. (Nama: ) 79 ....... Pengurusan rutin d...... Sikap profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ... Kualiti pembelajaran k.... Perkembangan pengajaran c.................... Penilaian pembelajaran h.... Pemikiran reflektif (C) AMALAN REFLEKSI b... (Nama: ) Tandatangan Pelajar ........ Pengurusan tingkah laku (B) PELAKSANAAN e..... Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a.... Penampilan diri b. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan. Aplikasi nilai j... Penerapan nilai a. Komunikasi seluruh f...........

dan berfokuskan murid. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. 3. dan berfokuskan murid. Pertimbangan kurang diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Satu salinan Borang PR1/MP yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Isi kandungan amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tepat. 4. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. tepat. Borang PR1/MP akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 80 . Pertimbangan tidak diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru agak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. Sebahagian isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP.LAMPIRAN 2-10A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/MP 1 Borang PR1/MP digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. Bagi setiap aspek. A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. dan berfokuskan murid. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi berdasarkan unsur pendekatan bersepadu. jelas. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/MP. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 2.

Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. terapi muzik. Tiada bukti penggunaan unsur terapi. motor halus. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pendengara n. 81 . Penggunaan sumber tidak membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Unsur Terapi Pengamatan penglihatan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. pertuturan. Pernyataan tentang unsur terapi amat jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . Penggunaan sumber kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang Terdapat pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi tetapi tiada bukti penggunaan unsur terapi dalam isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan unsur terapi tetapi kurang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Terdapat pernyataan penggunaan unsur terapi yang sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran Pernyataan penggunaan unsur terapi jelas dan amat sesuai dengan murid dan isi kandungan pelajaran . motor kasar. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Penggunaan sumber kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penggunaan unsur terapi. mencukupi dan selamat digunakan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. terapi seni terapi fizikal) Tiada pernyataan mengenai penggunaan unsur terapi. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penggunaan unsur terapi.

Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan.Tidak berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Gagal menyesuaikan Cara menilai kemajuan murid kurang sistematik.B. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hingga mengganggu pembelajaran. Berupaya Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Guru kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid agak rapi tetapi kurang berupaya melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas. Kerap memberi maklumbalas yang membina. kumpulan dan kelas secara seimbang. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan Pengurusan tingkah laku murid amat baik. Amat berkebolehan 82 . Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Jangkaan tahap pencapaian yang Cara menilai kemajuan murid agak sistematik. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Berjaya menguruskan aktiviti individu. pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin.

pendengaran. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang dicatatkan Tahap 2 kurang realistik. motor halus. terapi muzik. pertuturan. 83 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang agak sesuai. Kurang mengamalkan terapi yang sesuai walaupun situasi pembelajaran memerlukan Murid kurang memahami apa yang diajar kerana tidak dibantu dengan terapi Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Mengamalkan terapi yang agak sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Menggunakan terapi tetapi masih kurang berkesan Mengamalkan terapi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Banyak membantu murid memahami apa yang disampaikan melalui penggunaan terapi Sebahagian besar hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Banyak menggunakan terapi dan amat berjaya merangsang pembelajaran murid Murid menunjukkan minat terhadap apa yang disampaikan oleh guru Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran.Tahap 1 diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Kurang keupayaan untuk menilai kesan P & P. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Tahap 3 Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. terapi fizikal) Tidak mengamalkan terapi yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran tidak berkesan kerana tidak dibantu oleh penggunaan terapi yang sesuai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tahap 5 menggunakan pelbagai bentuk penilaian. motor kasar. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Aplikasi unsur terapi (Pengamatan penglihatan. Tahap 4 menggunakan pelbagai bentuk penilaian. . terapi seni.

Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. sabar. Menunjukkan sifat-sifat prihatin. Berpakaian kemas. Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Menyediakan catatan refleksi tetapi tidak lengkap. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. peka. peka. Pakaian kurang kemas. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. bertimbang rasa. kurang menunjukkan keyakinan diri. ikhlas. mesra. bersopan santun. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Kurang berusaha untuk menilai diri Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. sabar. lengkap dan kemas Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang kurang lengkap Menyediakan RPI yang baik dan lengkap dengan komponenkomponen yang diperlukan D. mempunyai keyakinan diri dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. ikhlas. sopan santun. bertimbang rasa. bertimbang rasa. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan 84 . berbudi bahasa tetapi kurang keyakinan diri Berpakaian kemas. sabar. peka. mesra. . dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. mesra. Menyediakan catatan refleksi yang lengkap tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan catatan refleksi yang amat lengkap dan menunjukkan usaha membuat tindakan susulan yang amat sesuai. peka. Menyediakan portfolio RPI dengan amat baik. dan beritmbang rasa terhadap kebajikan dan keselamatan murid. peka. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat prihatin. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. mesra. Kurang menunjukkan sifat-sifat prihatin. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat prihatin.C. Menunjukkan sifatsifat yang amat prihatin. Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Menyediakan catatan refleksi yang agak lengkap. berbudi bahasa.

menyumbang idea. beriltizam. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menyediakan persediaan mengajar yang agak kemas Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 85 . iltizam. sanggup berkorban masa. bersemangat. Mengamalkan ciri-ciri profesional. dedikasi. beriltizam. menyumbang idea dan pandangan tetapi kurang sedia berkorban masa dan tenaga Sentiasa mengamalkan ciri-ciri profesional. Kurang memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. iltizam. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. dan sedia berkorban masa dan tenaga. menyumbang idea. Ada mengamalkan ciri-ciri profesional.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. bersemangat iltizam. menyumbang idea. bersemangat. sanggup berkorban masa. Tidak bersedia berkorban masa dan tenaga. Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan sistematik. dedikasi.

K. cemerlang dalam banyak aspek 86 .: __________________ : __________________________ Ambilan: _________________________ (bulan – tahun) Pengkhususan/Major: _______________________________________________________ Praktikum (Tandakan ): Praktikum 1 Praktikum 2 Praktikum 3 Sekolah : ________________________________________________________________ Mata Pelajaran : ____________________________ Tahun : ___________ Tarikh : ____________ Tajuk : ______________________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: ______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.P. masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-11 Borang PR1/ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar : _________________________________ Kursus No. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.

b. Permulaan b. Komunikasi f. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Penilaian pembelajaran i.CCTV h. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ulasan c.Sumber P&P . Pengurusan tingkah laku e.Kanta . Pengurusan rutin d. Perkembangan pengajaran c. Sumber p&p e. Kualiti pembelajaran k. strategi p&p d. Penyayang c. Sikap profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing Tandatangan Pelajar: 87 . Peka tahap penglihatan murid: .Brailler . Aplikasi nilai j. Penutup a. Pendekatan. Penampilan diri b.Aktiviti g.BORANG BIMBINGAN AMALAN PROFESIONAL PR1/ML Komponen a. Penerapan nilai a. Pemikiran reflektif (B) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI b. Catatan refleksi c. Peka keperluan khas murid .

................................................................) 88 ..................................(Nama: ...................) (Nama: .......

2. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. dan berfokuskan murid. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan pembelajaran Pendekatan dan strategi P&P tidak sesuai untuk PKBP. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai untuk PKBP. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. dan berfokuskan murid. 4. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi/kecekapan pelajar. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 89 .LAMPIRAN 2-11A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. jelas. dan berfokuskan murid. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P kurang sesuai untuk PKBP. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P&P sesuai untuk PKBP. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. tepat. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Bagi setiap aspek. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. 3. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. tepat.

Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. 90 . mencukupi dan selamat digunakan. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai.Tahap 1 Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. kumpulan dan kelas secara seimbang. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran dan pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang B. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid. Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P&P. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.

Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P&P Jangkaan pencapaian tidak realistik.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik. Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 4 Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P&P dijalankan. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Tahap 3 Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza.Tahap 1 Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Tahap 5 Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai 91 . .Brailler .Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P&P dan aktiviti murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber P&P dan aktiviti yang dilaksanakan baik. Ada keupayaan menilai kesan P&P. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Kurang peka terhadap penggunaan sumber P&P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P&P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik.Kanta .Sumber P&P . Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P&P. sesuai serta membantu proses P&P termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber P&P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P&P termasuk penggunaan ICT Peka terhadap keperluan khas murid . Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Tahap 2 Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P&P. Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan.

. berbudi bahasa. berbudi bahasa. bersopan santun. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Tahap 2 Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Tahap 3 Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 4 Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Tahap 5 Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. Menyediakan catatan. kurang menunjukkan keyakinan diri. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. C. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan. Tahap 4 Berpakaian kemas. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.Tahap 1 Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. 92 . Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. sopan santun. lengkap dan kemas D. Tahap 3 Berpakaian kemas.

mesra. sabar. sanggup berkorban masa. Tahap 2 Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Tahap 4 Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. ikhlas. peka. peka. bertimbang rasa. peka. Tahap 3 Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. beriltizam. mesra. sabar. peka. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea dan pandangan. iltizam. dedikasi. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. bertimbang rasa. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. Tahap 5 Menunjukkan sifatsifat keprihatin. mesra. ikhlas. bertimbang rasa. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan. menyumbang idea. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. peka. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 93 . mesra. bersemangat. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. sabar. Mengamalkan ciri-ciri profesional.Tahap 1 Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. mesra.

..... masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik........................................ Penyeliaan Ke: ----(Perhatian : Borang digunakan setiap kali penyeliaan dan bimbingan) Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian....................................................................... cemerlang dalam banyak aspek 94 ... Tahun/Ting:... Tarikh : ................................................. K....KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN Borang PR 1/ ML BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PELAJAR MAJOR PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN Nama Pelajar Kursus : ..........P.......... No...... Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana...: ………………………………… : ………………………………………………………………………………………… Pengkhususan/Opsyen: ………………………………………………………………………………… Praktikum Sekolah : Akhir : ………………………………………………………………………………………… Tajuk :..................... Masa :........... Mata Pelajaran: : .

pembelajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tahap 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ulasan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 c. Kualiti pembelajaran k. Sikap Profesional ULASAN KESELURUHAN: Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing (Nama: ) Tandatangan Guru Pelatih: (Nama: ) 95 . Peka tahap penglihatan murid: . Komunikasi f.Sumber P & P . Penyayang c.Aktiviti g. d.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/ ML Komponen a. Pemikiran reflektif b. b. (A) PERANCANGAN Aspek Hasil pembelajaran Isi pelajaran Pendekatan & Strategi pengajaran . Peka keperluan khas murid . Permulaan b. Aplikasi nilai j. Pembinaan portfolio (D) SIKAP DAN SAHSIAH a. Pengurusan tingkah laku e. Perkembangan pengajaran (B) PELAKSANAAN c. Penutup 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (C) AMALAN REFLEKSI a. Catatan refleksi c. Pengurusan rutin d. Penerapan nilai a. Penilaian pembelajaran i.Brailler .CCTV h. Penampilan diri b.Kanta . Sumber pengajaran pembelajaran e.

4. dan berfokuskan murid. Isi kandungan sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. jelas dan spesifik Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Bagi setiap aspek. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. Pertimbangan kurang diberi kepada pendekatan bersepadu. Pertimbangan diberi kepada unsur pendekatan bersepadu. tepat. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1/ ML A PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. Pertimbangan diberi kepada pendekatan bersepadu. Tahap 2 Hasil pembelajaran eksplisit tetapi kurang tepat dan kurang sesuai Tahap 3 Hasil pembelajaran eksplisit. dan berfokuskan murid. dan berfokuskan murid. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. hampir tepat dan jelas Tahap 4 Hasil pembelajaran eksplisit. Pendekatan dan Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendekatan dan strategi P & P tidak sesuai untuk PKBP. tepat. Pertimbangan tidak diberi kepada pendekatan bersepadu. Guru tidak mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P kurang sesuai untuk PKBP. dan berfokuskan murid.Lampiran 14 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1/ML 1 Borang PR1/ML digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Borang PR1/ML akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk membuat penilaian dan rumusan bersama pensyarah pembimbing dan guru pembimbing pada setiap kali bimbingan dan penyeliaan. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai dan menarik untuk PKBP. disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar. Satu salinan Borang PR1/ML yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. tetapi kurang spesifik Tahap 5 Hasil pembelajaran eksplisit. Guru kurang mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P sesuai untuk PKBP. berfokuskan murid dan mengambil kira kecerdasan pelbagai. Guru mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan Pendekatan dan strategi P & P amat sesuai untuk PKBP. 3. Isi Pelajaran Tidak sesuai dengan hasil pembelajaran kurikulum PKBP. jelas. Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan kurikulum PKBP. Guru amat mahir menggunakan kemahiran pemudahcaraan 96 . 2.

Penggunaan sumber tersebut tidak membantu proses P & P. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. mencukupi dan selamat digunakan. Pemilihan nilai yang amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang dirancang 97 . mencukupi dan selamat digunakan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 3 Pemilihan sumber hampir sesuai. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran. Pemilihan nilai yang hampir sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan tidak selamat digunakan. dapat meningkatkan proses pengajaran pembelajaran.Tahap 1 Sumber Pengajaran Pembelajaran Pemilihan sumber tidak sesuai. Sumber terpilih merupakan bahan yang pelbagai penggunaannya Penerapan Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. tidak mencukupi dan kurang selamat digunakan. Sumber terpilih merupakan bahan yang penggunaannya adalah terhad Tahap 5 Pemilihan sumber amat sesuai. Tahap 2 Pemilihan sumber kurang sesuai. Pemilihan nilai yang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan sumber tersebut kurang membantu proses pengajaran pembelajaran Tahap 4 Pemilihan sumber sesuai.

Pengurusan tingkah laku murid dapat memastikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin. Pelbagai teknik pemudahcaraan digunakan dengan berkesan Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan murid Suara tidak lantang dan cara bertutur tidak dipelbagaikan Tidak peka terhadap pertuturan murid Peka terhadap tahap penglihatan murid: . Menggunakan beberapa teknik pemudahcaraan. Pengurusan tingkah laku murid kurang rapi hinggakan perjalanan pembelajaran agak terjejas. Tahap 3 Berjaya menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. sesuai serta membantu proses P & P termasuk Pemilihan sumber P & P dan aktiviti amat baik dan sesuai serta amat membantu proses P & P termasuk 98 . Aktiviti yang digunakan adalah kreatif. Guru tidak dapat melayan keperluan murid yang berbeza Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Kurang memberi perhatian aspek keselamatan murid. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang boleh memupuk disiplin diri Berwaspada untuk mengelak kemalangan. kurang mencabar dan Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan baik.Sumber P & P . Boleh melaksanakan langakah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang dalam pengurusan masa Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara yang amat teratur dan terkawal. Berjaya menguruskan aktiviti individu. Pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku murid tidak rapi hingga mengganggu pembelajaran. Kurang berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur.Aktiviti Tidak peka dalam penyediaan sumber P & P dan aktiviti murid Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan murid Cara bertutur kurang dipelbagaikan Kurang peka terhadap pertuturan murid. Menggunakan bahasa yang kurang jelas dan sesuai dengan aras kognitif murid. Tahap 4 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Tahap 5 Berupaya menarik tumpuan semua pelajar. Guru kurang melayan keperluan murid yang berbeza Pengurusan tingkah laku murid berjalan dengan lancar tanpa gangguan disiplin yang ketara. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan murid Mempelbagaikan cara bertutur tetapi kurang peka terhadap pertuturan murid Berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai Amat berjaya menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan Kualiti suara amat baik dan dapat mempelbagaikan nada dan intonasi Dapat mengekalkan perhatian murid Kurang peka terhadap penggunaan sumber P & P dan aktiviti murid Pemilihan sumber P & P dan aktiviti yang dilaksanakan sesuai tapi kurang menarik. Perkembangan Pengajaran Gagal mengurus dan mengawal kelas dan tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. kumpulan dan kelas secara seimbang. Rutin harian meliputi pelbagai aktiviti yang kreatif dalam memupuk disiplin diri Amat prihatin dan sentiasa berwaspada terhadap keselamatan murid. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Aktiviti yang digunakan sangat kreatif dan bermakna. Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal.B. Pengurusan Rutin Rutin harian tidak meliputi aktiviti-aktiviti yang lebih bercorak mengarah dalam memupuk disiplin diri Tidak menyediakan persekitaran yang sesuai bagi mengelakkan kemalangan. Rutin harian meliputi aktiviti-aktiviti yang lazim diamalkan dalam memupuk disiplin diri Boleh mengelakkan kemalangan. PELAKSANAAN Tahap 1 Tahap 2 Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Guru dapat melayan keperluan murid yang berbeza. Kurang mempelbagaikan aktiviti berdasarkan keperluan dan kebolehan murid.

Amat berkebolehan menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Sebahagian besar hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Penutup Gagal menamatkan pelajaran atau membuat rumusan Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tema pelajaran. Ada keupayaan menilai kesan P & P. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan dan penilaian dengan berkesan. Aplikasi nilai Tidak menerapkan nilainilai murni seperti yang catatkan Tahap 2 Tahap 3 kurang berfungsi Tahap 4 penggunaan ICT Tahap 5 penggunaan ICT Kurang peka terhadap keperluan khas murid Peka terhadap penggunaan keperluan khas murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas sesuai dengan tahap keupayaan murid Kadar kepekaan terhadap penggunaan keperluan khas amat sesuai dengan keupayaan murid Menilai kemajuan murid secara sistematik.Brailler . Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu semasa P & P dijalankan. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan yang sesuai.Tahap 1 Peka terhadap keperluan khas murid . Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif P & P. Penilaian Pembelajaran Tidak menjalankan penilaian semasa P & P Jangkaan pencapaian tidak realistik. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan / penilaian/refleksi dengan cara yang amat berkesan.Kanta . Terdapat sedikit nilainilai murni yang diterpkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan Sebahagian daripada hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai Semua hasil pembelajaran yaang ditetapkan dapat dicapai Kualiti Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. . Berupaya menggunakan pelbagai bentuk penilaian.CCTV Tidak peka terhadap keperluan khas murid. 99 . Amat mahir menilai kemajuan murid selaras dengan P & P. Menilai kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina.

Menonjolkan sifat-sifat keibubapaan. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. kepentingan kebajikan dan keselamatan murid. peka. dan ikhlas terhadap kebajikan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. berbudi bahasa. sopan santun. bertimbang rasa. . dan menonjolkan ciri-ciri peribadi seorang guru. ikhlas. Dapat melaksanakan refleksi tetapi kurang menunjukkan usaha membuat tindakan susulan Menyediakan RPI yang baik dengan memasukkan komponen-komponen perlu Pembinaan Portfolio Tidak membuat portfolio RPI Menyediakan portfolio RPI tetapi tidak lengkap Menyediakan portfolio RPI tetapi ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan Menyediakan portfolio RPI dengan amat ba. bersopan santun. bertimbang rasa. bertimbang rasa. sabar. sabar. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Catatan Refleksi Tidak membuat catatan refleksi Tahap 2 Kurang berusaha untuk menilai diri Tahap 3 Kurang berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Menyediakan catatan yang tidak lengkap. Menunjukkan sifat-sifat keprihatin. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Menyediakan catatan. ikhlas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. lengkap dan kemas D. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Tahap 5 Pakaian kemas dan amat sesuai dengan profesion. mesra. kurang menunjukkan keyakinan diri. Menunjukkan penghayatan yang sederhana dari segi sifat-sifat keprihatin. Dapat menyesuaikan diri semasa berinteraksi dengan murid. Penyayang Gagal menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. mesra. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Pakaian kurang kemas. Menunjukkan sifatsifat keprihatin. 100 . mesra. peka. Tahap 4 Berpakaian kemas. dan beritmbang rasa terhadapa kebajikan dan keselamatan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. sabar. Dapat melaksanakan refleksi untuk membuat tindakan susulan yang amat sesuai. peka. Kurang menunjukkan sifat-sifat keprihatinan. Tahap 4 Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri Tahap 5 Dapat menilai kelemahan dan kekuatan diri dengan jujur dan jelas. peka. mesra. berbudi bahasa. Tahap 3 Berpakaian kemas.C. peka. memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. mesra.

menyumbang idea dan pandangan. sanggup berkorban masa. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. iltizam. dedikasi. Sikap Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. beriltizam. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. bersemangat.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 c. Mengamalkan ciri-ciri profesional. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas 101 .

masih perlu peningkatan Baik dalam banyak aspek Amat baik. K. cemerlang dalam banyak aspek 102 .KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-11B Borang PR1/PEMULIHAN BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM Nama Pelajar : ____________________________ No.P. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian Pencapaian sederhana.: ________________________ Kursus : ____________________________________________________________ Pengkhususan/Opsyen: ______________________________________________________ Praktikum Sekolah : Akhir : _____________________________________________________________ Tajuk : _______________________ Mata Pelajaran : ___________________________ Tahun/Ting :__________ Tarikh : _________ Masa : _______ Penyeliaan Ke: _______ Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 1: Tahap 2: Tahap 3: Tahap 4: Tahap 5: Terdapat banyak kelemahan yang perlu diberi perhatian.

. Pencapaian hasil pembelajaran i..... Hasil pembelajaran b. Persediaan pengajaran kumpulan f... Komunikasi f..... Pembinaan Portfolio a... Keprihatinan c. Aplikasi nilai (C) AMALAN REFLEKSI a.... Tandatangan Pelajar . Unsur KB a. Penampilan diri (D) SIKAP DAN SAHSIAH b.......... Kualiti pembelajaran g.BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM PR1/PEMULIHAN Komponen Aspek a... Permulaan b............ Penutup h................ Catatan reflektif c.......... Pengajaran secara kumpulan c........... Sumber pengajaran pembelajaran e.... Sifat Profesional ULASAN KESELURUHAN Tandatangan Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing ...... Perkembangan pengajaran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (B) PELAKSANAAN d. Pekerti d....... Pengurusan bilik darjah e......... Penerapan nilai g... Pemikiran reflektif b.... Strategi pengajaran pembelajaran d.. Isi pelajaran (Kemahiran ditulis mengikut keputusan ujian diagnostik) (A) PERANCANGAN 1 1 Tahap 2 3 4 2 3 4 Ulasan 5 5 c.... 103 ......................

tidak sesuai dengan peringkat kebolehan murid dan tidak memenuhi kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran kurang eksplisit. Kriteria setiap peringkat untuk setiap aspek dihuraikan dalam lampiran ini. PERANCANGAN Tahap 1 Hasil Pembelajaran Hasil pembelajaran tidak eksplisit. 3. jelas. Borang PR1 digunakan oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing semasa menjalankan bimbingan dan penyeliaan dalam Praktikum. Pemeringkatan isi pelajaran tidak mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi kandungan kurang sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. 2.(Nama: ) (Nama : ) LAMPIRAN 2-11C PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PR1 PEMULIHAN 1. jelas dan spesifik mengikut kehendak sukatan pelajaran tetapi kurang mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan untuk fokus bimbingan. Bagi setiap aspek. Pemeringkatan isi jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Isi amat sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Pemeringkatan isi pelajaran kurang mengikut urutan untuk mencapai hasil pembelajaran Isi sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. tepat. tepat. tetapi kurang spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. jelas dan spesifik mengikut kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Isi Pelajaran Isi tidak sesuai dengan hasil pembelajaran dan sukatan pelajaran. Satu salinan Borang PR1 Pemulihan yang telah lengkap diisi perlu diberikan kepada pelajar selepas setiap bimbingan bertujuan memberi maklum balas dan dimasukkan dalam portfolio. Petunjuk berikut boleh digunakan sebagai panduan untuk mencatat ulasan dalam Borang PR1 Pemulihan A. tepat. kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebolehan murid serta kehendak sukatan pelajaran Hasil pembelajaran eksplisit. Isi pelajaran dinyatakan kurang jelas dan ujian diagnostik tidak Isi pelajaran dinyatakan hampir tepat dan jelas seperti keputusan ujian Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat tetapi kurang jelas mengikut Isi pelajaran dinyatakan dengan tepat dan jelas mengikut kumpulan 104 . Pemeringkatan isi amat jelas mengikut urutan bagi mencapai hasil pembelajaran Persediaan mengikut keputusan ujian diagnostik Isi pelajaran tidak dinyatakan secara tepat dan ujian diagnostik tidak dijalankan . disediakan tahap untuk mengenal pasti peringkat prestasi / kecekapan pelajar.

Lajur. Pemilihan kemahiran berfikir tiada perkaitan dengan isi kandungan pelajaran. sumber pengajaran dan pembelajaran. Strategi dan aktiviti kurang sesuai dan kurang mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. Strategi dan aktiviti sesuai. Pemilihan nilai kurang sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir tetapi kurang sesuai dengan isi kandungan pelajaran. keunikan individu murid. Persediaan Pengajaran Kumpulan. tetapi kurang menarik. isi pelajaran. langkah dan bahan bantu mengajar disedia dengan lengkap dan baik. isi pelajaran. Kurang aktiviti yang boleh mencabar keupayaan minda. masa dan situasi. mencukupi.dijalankan dengan baik diagnostik. masa dan situasi. Terdapat pernyataan kemahiran berfikir yang sesuai dengan isi kandungan. Kurang jelas penggunaan alat berfikir dan kurang bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. Lajur. tidak mencabar dan tidak berfungsi Pemilihan sumber kurang sesuai. masa dan situasi. isi pelajaran. Strategi Pengajaran dan pembelajaran Strategi dan aktiviti tidak sesuai dan tidak mengambil kira hasil pembelajaran yang hendak dicapai. kurang mencukupi. Unsur KB Tiada pernyataan mengenai kemahiran berfikir. Terdapat perancangan 105 . Sumber Pengajaran dan pembelajaran Pemilihan sumber yang tidak sesuai. Terdapat langkahlangkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. Strategi dan aktiviti sesuai tetapi hanya mengambil kira sebahagian daripada faktor berikut: hasil pembelajaran yang hendak dicapai. tidak menarik. Terdapat penggunaan alat berfikir dan bahan rangsangan tetapi kurang sesuai dengan aktiviti dan langkah pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. sumber pengajaran dan pembelajaran. langkah dan bahan bantu mengajar disedia secara sederhana Lajur. Tiada bahan rangsangan yang sesuai dengan kemahiran. langkah dan bahan bantu mengajar Amat lengkap dan sesuai. Pernyataan kemahiran berfikir jelas dan sesuai. langkah dan bahan bantu mengajar disedia hampir lengkap Lajur. Lajur. Pemilihan nilai amat sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. sesuai serta membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Pemilihan sumber amat baik dan amat sesuai serta amat membantu proses pengajaran dan pembelajaran termasuk penggunaan ICT Nilai Tidak mencatatkan nilai yang perlu diterapkan dalam pengajaran Pemilihan nilai yang tidak sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. keunikan individu murid (cth: kecerdasan pelbagai). Pernyataan kemahiran berfikir amat jelas dan sesuai. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber baik. kurang mencabar dan kurang berfungsi Pemilihan sumber sesuai. Pemilihan nilai sesuai untuk diterapkan melalui pelajaran yang akan disampaikan. keunikan individu murid. Tiada bukti penggunaan alat berfikir. Strategi dan aktiviti amat sesuai. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. bertepatan dan mengambil kira semua aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk unsur-unsur ICT dan KMD. langkah dan bahan Bantu mengajar tidak lengkap. tidak mencukupi. Terdapat aktiviti yang melibatkan pelajar untuk mencapai objektif pembelajaran untuk kemahiran belajar. Rancangan penggunaan alat berfikir jelas. Tiada contoh soalan berdaya fikir. sumber pengajaran dan pembelajaran. hasil ujian diagnostik. Terdapat langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran berfikir. kumpulan hasil ujian diagnostik. kurang menarik.

Kurang berjaya mengurus dan mengawal kelas Kurang mewujudkan Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di kalangan sebahagian Amat berjaya mewujudkan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran di 106 . B. Kurang berjaya melaksanakan langkah-langkah penyampaian. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran tetapi kurang berjaya mengawal sebahagian kecil murid dalam kelas. Kurang berjaya mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Pengurusan masa kurang luwes (fleksibel). Guru menjalankan pengajaran secara kumpulan tetapi tidak sesuai dengan keputusan ujian diagnostik Guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan dengan baik. Pengurusan Bilik Darjah Tidak dapat mengurus dan mengawal kelas Tidak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Pelaksanaan set induksi kurang berjaya menarik tumpuan pelajar. Maklumat/bahan yang diajar berjaya disampaikan berperingkatperingkat. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran secara teratur dan terkawal. PELAKSANAAN Tahap 1 Permulaan Membiarkan kelas dalam keadaan tidak terkawal dan tidak peka kepada kesediaan murid. Penyampaian isi pelajaran kurang teratur. Penggunaan masa tidak dikawal. menyeronokkan. menarik. Kurang berjaya mewujudkan kesediaan murid untuk belajar. Pelaksanaan set induksi tidak sesuai. Pelaksanaan set induksi kurang sesuai. Pelaksanaan set induksi yang amat sesuai. Guru mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara kumpulan Guru amat mahir menjalankan pengajaran dan pembelajaran kumpulan. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Amat berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian amat sesuai dengan tahap kebolehan pelajar.pnggunaan teknik penyoalan. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal sebahagian besar murid dalam kelas. Pelaksanaan set induksi dapat menarik tumpuan sebahagian besar pelajar. Gagal mengawal kelas sehingga terganggu kemajuan pengajaran dan pembelajaran. Tidak peka dengan keperluan pelajar. Penyampaian isi pelajaran tidak teratur. Boleh mempelbagaikan aktiviti mengikut kehendak dan kebolehan murid serta menepati hasil pembelajaran dan berjaya mengawal semua murid dalam kelas. Berjaya mewujudkan kesediaan pelajar. dapat menarik tumpuan dan memotivasikan semua pelajar Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Pengajaran Secara Kumpulan. Kurang peka dengan keperluan pelajar. Kadar/kelajuan penyampaian sesuai dengan tahap kebolehan pelajar. Berjaya melaksanakan langkah-langkah pengajaran dengan amat teratur dan terkawal. Boleh melaksanakan langkah pengajaran dengan teratur dan baik tetapi ada kalanya kurang berjaya dalam pengurusan masa. Perkembangan Pengajaran Tidak berjaya melaksanakan langkahlangkah penyampaian. Pengajaran tidak dijalankan secara kumpulan.

Tahap 3 pelajar. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. Terdapat beberapa kesilapan dalam jawapan yang diberi. intonasi dan cara bertutur kurang dipelbagaikan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. nada. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang amat kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Arahan yang diberi kurang jelas. Dapat mengawal disiplin dengan baik. Arahan yang diberi mengelirukan. Sebutan adalah amat jelas. Penutup pelajaran yang sesuai tetapi kurang menarik. 107 . Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran.Tahap 1 Tidak peka terhadap disiplin pelajar. intonasi dan cara bertutur dapat dipelbagaikan tetapi kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. menarik dan dapat mengekalkan perhatian pelajar. Pelajaran amat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Tidak menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Ada perubahan tingkah laku yang amat nyata. Banyak kesilapan dalam jawapan yang diberi. Sebutan adalah jelas. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesuai tetapi kurang berjaya memotivasikan pelajar. Ada perubahan tingkah laku. Penggunaan bahasa dan sebutan yang kurang jelas untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara kurang lantang. Mengambil tindakan yang kurang tepat dalam menangani kerenah pelajar. Kualiti suara adalah baik. nada. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan dapat memotivasikan sebahagian besar pelajar. Arahan amat jelas dan amat dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Kualiti Pembelajaran Pelajar keliru terhadap isi pelajaran. Amat berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Disiplin kelas kurang terkawal. Penglibatan yang aktif dan responsif. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara amat sesuai. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang berkesan. Sebahagian besar murid masih keliru terhadap isi pelajaran. Pelajar tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Pelajaran nyata dapat difahami namun adakalanya pelajar yang memberi jawapan yang kurang tepat. Kualiti suara adalah amat baik. Sebahagian besar murid masih tertanya-tanya kerana masih tidak memahami maklumat. Disiplin kelas tidak terkawal. Komunikasi Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dengan kelas atau individu Suara tidak lantang. Kurang yakin dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Dapat mengawal disiplin dengan amat baik. tepat. Berjaya menggerakkan pelajar melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. Gelabah dalam menghadapi pelajar yang menimbulkan gangguan. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian besar pelajar. Membuktikan pemahaman konsep dan isi pelajaran. Tahap 5 kalangan sebahagian besar pelajar. Penutup Gagal menamatkan pelajaran Cuba membuat penutup tetapi kurang berkaitan dengan tajuk pelajaran. Tahap 4 besar pelajar. Tahap 2 persekitaran pembelajaran yang kondusif. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa pelajar. Menamatkan pelajaran dengan aktiviti pengukuhan/ penilaian cara yang amat berkesan. Kurang peka terhadap disiplin pelajar. Arahan jelas dan dipatuhi oleh sebahagian pelajar. Pelajaran dapat difahami dan pelajar memberi jawapan yang tepat. Dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif tetapi tidak dapat memotivasikan sebahagian pelajar. Boleh melaksanakan aktiviti dan arahan kerja tetapi ada ketikanya kurang tepat. menarik dan dapat mengekalkan perhatian semua pelajar. Pelajar responsif dan terlibat dalam aktiviti. Pelajar amat responsif dan terlibat sepenuhnya dalam aktiviti. Ada usaha mengawal disiplin namun masih ada tanda-tanda keraguan dalam tindakannya. Suara lantang. Mengambil tindakan yang tidak tepat dalam menangani kerenah pelajar. tepat. Kurang menghiraukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. Tiada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan diberi Ada aktiviti susulan Sebahagian kecil sahaja daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Berjaya menguruskan pelajar dengan amat teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya sangat terkawal dan berdisiplin. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat 108 . Ada aktiviti susulan Tiada aktiviti susulan diberi Pencapaian Hasil Pembelajaran Semua hasil pembelajaran yang ditetapkan tidak dapat dicapai. Tahap 2 Hanya sebahagian sahaja daripada maklumat utama dapat dikenal pasti. Tahap 4 Isi-isi utama berjaya dicungkil tetapi rumusan kurang tepat. Menunjukkan kematangan dalam membuat refleksi kritikal dan ulasan kendiri. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya tidak terkawal. Menyediakan catatan tetapi kurang memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Kebolehan membuat tindakan susulan. Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan berjaya dicapai melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan. AMALAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Catatan Refleksi Menyediakan catatan tetapi tidak memperlihatkan usaha untuk membuat refleksi. Berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan pada masa yang sesuai. Aplikasi Nilai Tidak menerapkan nilai-nilai murni seperti yang dicatatkan. Sebahagian besar daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Membuat catatan refleksi tetapi kurang mengambil tindakan susulan dan menunjukkan usaha meningkatkan kualiti diri Dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran serta mengambil tindakan susulan. Dapat menghubungkaitkan Dapat mengenal pasti serta menilai kekuatan dan kelemahan diri dengan amat jelas. Tahap 3 Isi-isi utama berjaya dicungkil. terdapat sedikit nilainilai murni yang diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Memperlihatkan perkembangan dan peningkatan kualiti diri Pemikiran Reflektif Tidak berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan Kurang berusaha untuk menilai diri Kurang dapat menghubung kaitkan sebab dan akibat Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sebahagian daripada hasil pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Catatan refleksi tidak berkualiti. Tahap 5 Berjaya membuat rumusan/kesimpulan Pelajar keluar / bersurai dari kelas tanpa arahan yang jelas. Catatan refleksi kurang berkualiti. Amat berjaya menerapkan nilai-nilai murni dengan baik dan berkesan pada masa yang sesuai C.Tahap 1 Tidak dapat mengenal pasti isi-isi utama. Berjaya menguruskan pelajar dengan teratur Memberi arahan untuk bersurai secara teratur dan pelaksanaannya terkawal. Bersurai secara yang tidak berdisiplin. Sebahagian nilai murni dapat diterapkan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Memberi arahan untuk bersurai secara teratur tetapi pelaksanaannya kurang terkawal.

Penyediaan portfolio kemas. Berpakaian kemas. berbudi bahasa.Tahap 1 yang telah diambil. Tahap 2 tentang tindakan yang telah diambil. Penampilan diri yang menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu relevan. Penulisan jurnal menunjukkan amalan refleksi yang amat jelas. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Kurang berusaha untuk mengemaskinikan portfolio dengan maklumat dan dokumen baru Maklumat yang diberikan kurang berkaitan dengan objektif praktikum Penulisan jurnal kurang mengenalpasti isu dan langkah-langkah penyelesaiannya. bersopan santun. Terdapat penambahan maklumat dan dokumen yang relevan dengan objektif praktikum. kreatif dan teratur serta amat menepati objektif penyediaan portfolio praktikum D. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Kurang menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. kreatif dan teratur serta menepati objektif penyediaan portfolio praktikum Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan dalam proses pembinaan portfolio – dokumen dan maklumat yang ditambah itu amat relevan. berbudi bahasa. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan pelajar. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi 109 . SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. Tahap 4 sebab dan akibat yang telah diambil. Tahap 5 terhadap tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Tidak meneruskan penulisan jurnal. kreatif dan teratur. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. seterusnya merancang langkah susulan dengan mengambilkira unsur KMD Pembinaan Portfolio Tidak melengkapkan Portfolio seperti yang ditetapkan Tidak berusaha untuk menambah maklumat dan dokumen yang relevan. tetapi pengolahannya kurang kemas. sopan santun. Berpakaian kemas. Tahap 3 tentang tindakan yang telah diambil. Penulisan jurnal diteruskan dan menunjukkan amalan refleksi yang jelas. mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. bersopan santun. Dapat mengenalpasti isu dalam penulisan jurnal tetapi kurang berupaya mengupas isu serta mencari penyelesaiannya. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Penyediaan portfolio amat kemas.

sabar. sanggup berkorban masa.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan pelajar yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan pelajar dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan pelajar dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifatsifat kemanusiaan. Tidak menyediakan persediaan mengajar yang kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. menyumbang idea dan pandangan. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 110 . kebajikan dan keselamatan pelajar. bersemangat. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. terpuji. bertimbang rasa. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. kepentingan. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. mesra. beriltizam. mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan pelajar. Dapat membuat tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. iltizam. peka. menyumbang idea. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid Sentiasa mengaplikasikan nilainilai murni Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciriciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. dedikasi.

0 – 14.0 – 6.9 24.0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 19.9 5.4 19. K.0 BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM Sila bulatkan angka yang berkenaan 111 .4 6.9 12.9 4.5 – 7.9 15.P.5 – 23.0 – 10.0 – 4.0 – 30.9 8.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : ___________________________ Elektif : ___________________________ Nama Sekolah : __________________________________________________________________ Rumusan untuk praktikum Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 2-12 Borang PR2 BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM Perhatian: Borang ini digunakan pada penyeliaan akhir praktikum dan dilengkapkan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing major/elektif Nama Pelajar : ______________________________________ No. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.

KOMUNIKASI (10 markah) Markah C = __________ 1 2 3 4 5 Suara Kejelasan dan kesesuaian bahasa Komunikasi bukan lisan Menerang dan menunjuk cara Kecindan (Rujuk Borang-borang PR1) PENGURUSAN BILIK DARJAH (10 markah) Markah D = __________ E. PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN (10 markah) Kefahaman tentang ilmu. konsep dan kemahiran .Pelaksanaan .Sikap dan sahsiah (Rujuk borang-borang PR1) D.Kefahaman tentang keperluan kurikulum (Rujuk borang-borang PR1) Markah B = __________ 1 2 3 4 5 C.Aspek A. - 1 2 3 4 5 Pengurusan murid Kebolehan memotivasikan murid Pengurusan persekitaran pembelajaran Kawalan bilik darjah Penggunaan ganjaran/dendaan (Rujuk borang-borang PR1) Markah E = __________ 112 .Perancangan . INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Semangat dan daya tahan Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Amalan refleksi . PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (30 markah) .

Aspek F.Menyemak dan memberi maklum balas tentang kerja murid .Penilaian pembelajaran .Kesedaran tentang prestasi murid .Menyimpan rekod murid .Pengurusan dan pentadbiran (Rujuk portfolio) (10 markah) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah F = __________ 1 2 3 4 5 Markah G = __________ 1 2 3 4 5 Markah H = __________ % Jumlah Keseluruhan Markah PR2 = (A + B + C + D + E +F + G + H ) = ULASAN (Diisikan bersama oleh pensyarah pembimbing dan guru pembimbing) RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan/Nama Guru Pembimbing ______________________________________ Tandatangan/Nama Pensyarah Pembimbing ______________________________________ Tarikh : ___________________________ 113 .Kehadiran . KOKURIKULUM . PENILAIAN (10 markah) . buku persediaan mengajar dan portfolio) G. PERANAN-PERANAN LAIN (10 markah) .Penglibatan (Rujuk portfolio) H.Bimbingan .Penilaian pengajaran (Rujuk PR1.

menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. Tahap5 Menampilkan sifatsifat profesional yang amat baik. kanak-kanak. sukar menerima teguran. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. ibu bapa dan masyarakat setempat. Pensyarah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR2. Tahap 1 Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. 114 . Berjaya menarik minat kanak-kanak. A. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya.LAMPIRAN 2-12A PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN PRAKTIKUM (PR2) 1. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. kanakkanak. kakitangan sekolah. Borang ini digunakan berdasarkan kepada bukti daripada: (i) Borang PR1 (ii) Portfolio praktikum (iii) Buku persediaan pengajar Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. Tahap3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. ibu bapa dan masyarakat setempat. Borang PR2 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar. Borang PR2 digunakan pada akhir setiap praktikum untuk membuat penilaian dan rumusan prestasi pelajar. ibu bapa dan masyarakat. mudah diterima sebagai rakan sejawat. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. 5. 3. ibu bapa dan masyarakat. ibu bapa dan masyarakat. kaki tangan sekolah. kakitangan sekolah. kaki tangan sekolah. Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. 4. kakitangan sekolah. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. kakitangan sekolah. 2. kanak-kanak.

tidak menyedari keperluan murid. Menggunakan pelbagai strategi pengajaran pembelajaran dengan berkesan. Tidak peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Tahap 3 Urutan rancangan pengajaran berlandaskan rancangan pelajaran. persembahan pengajaran lemah. nada intonasi dan cara bertutur tidak dipelbagaikan. kurang menyedari keperluan murid. Sebutan adalah jelas. Persediaan mengajar tidak mencukupi. rendah tentang keperluan kurikulum Pengetahuan dan keperluan kurikulum sekolah. Tahap 4 Dapat menggerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tahap 1 Tahap 2 Persediaan mengajar tidak mencukupi. Berjaya mengekalkan perhatian dan minat murid. Kefahaman yang baik tentang keperluan kurikulum sekolah dan program pengajaran serta boleh menyediakan rancangan kerja yang baik. nada dan intonasi serta peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Tugasan pembelajaran yang disediakan sesuai. Pemeringkatkan pengajaran masih lemah. pelajaran Pengetahuan yang pengkhususan/minor/ Pengetahuan yang terhad tentang elektif. Struktur pengajaran disusun dan dilaksanakan dengan teratur. dapat mempelbagaikan nada dan intonasi serta kelantangan suara sesuai. Sentiasa berupaya menghadapi masalah di luar jangkaan. menarik dan dapat mengekalkan perhatian murid Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. strategi pengajaran kurang sesuai. Menggunakan strategi pengajaran yang sesuai. Memahami dengan baik keperluan murid pada semua tahap kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. suara terlalu perlahan. nada intonasi dan cara bertutur kurang menarik. Sumber pengajaran pembelajaran sesuai dan digunakan dengan memuaskan. Tahap 3 Menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai.PENGETAHUAN TENTANG MATA PELAJARAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Kefahaman yang Kefahaman yang Kefahaman yang sangat rendah terhad tentang mata sederhana tentang tentang mata pelajaran pengetahuan. Kurang peka tentang tahap penggunaan bahasa murid. Isi pelajaran disampaikan dengan jelas dan dalam situasi yang merangsangkan. C. 115 . sumber pengajaran pembelajaran tidak sesuai/tidak mencukupi. tidak ada sumber pengajaran pembelajaran. tepat . Tahap 4 Penguasaan yang baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif dan Tahap 5 Penguasaan yang amat baik tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. Berjaya menjana keseronokan belajar dan mengembangkan minat inkuiri penemuan di kalangan murid. pengkhususan/minor/ pelajaran konsep dan elektif. Tahap 4 Persediaan mengajar dibuat dengan teliti selaras dengan keperluan dan kebolehan murid. menggunakan sumber dengan berkesan. Memenuhi keperluan perbezaan individu murid. pengetahuan tentang mata tentang mata pelajaran pengkhususan/minor/ pelajaran pengkhususan/minor/ elektif. berkebolehan menyesuaikannya mengikut umur dan tahap kebolehan murid. Menyampaikan ilmu dengan cara yang meransangkan dan penuh semangat Tahap 5 Berjaya mengerakkan murid melalui penggunaan bahasa yang ekspresif dan berkesan. strategi pengajaran tidak sesuai. Kurang berupaya sederhana tentang berupaya mengembangkan keperluan kurikulum mengembangkan pengetahuan sekolah. Tahap 5 Berjaya membuktikan keaslian pemikiran dan kemahiran dalam merancang dan membuat persediaan mengajar. ekspektasi terhadap murid realistik. Kualiti suara adalah baik. B. pengkhususan/minor/ kemahiran mata elektif. D KOMUNIKASI Tahap 1 Tahap 2 Menghadapi masalah sebutan dan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi kepada kelas atau individu. suara kurang lantang. elektif. Kurang kefahaman yang sekolah. Cuba menyesuaikan penggunaan suara dari segi kelantangan.

Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tibatiba. Ada keupayaan untuk menilai kesan pengajaran pembelajaran. Kurang berjaya menangani kejadian yang berlaku secara tiba-tiba. Dapat menarik minat dan memotivasikan kebanyakan murid. Merekod kemajuan murid secara sistematik dan kerap memberi maklumbalas yang membina. Bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Berupaya menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Berjaya menyediakan situasi pembelajaran yang bermakna. Tahap 5 Mahir menilai kemajuan murid selaras dengan objektif pembelajaran. dapat mengelola dan mengendalikan murid dengan teratur. Berkebolehan membuat refleksi kendiri secara mendalam dan kritis. Berkebolehan membuat refleksi. Dapat mengenalpasti pencapaian individu dalam isi kandungan kurikulum. Kurang mampu menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Mempunyai jangkaan tahap pencapaian yang realistik. peka terhadap keperluan kumpulan. Kurang peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Ada kebolehan membuat refleksi. Tidak mampu menangani kerenah murid dan mengawal kelas. F. Tahap 3 Mampu membuat keputusan dan menangani situasi kelas. Kurang berupaya menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. selesa dan berkesan. Tahap 4 Pemeriksaan kerja murid cermat. Dapat menangani situasi yang berlaku secara tiba-tiba dengan bijak dan penuh keyakinan. Gagal menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran individu. Persekitaran pembelajaran menyeronokkan. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran kurang kondusif. menarik. Jangkaan tahap pencapaian kurang realistik. Keupayaan membuat refleksi terhad. Tahap 5 Boleh mempelbagaikan tugas. Kadangkala bertindak melulu dan memberi arahan yang sering mengelirukan. Tahap 1 Tidak ada bukti pemeriksaan kerja murid dijalankan. Mengembangkan kebolehan membuat refleksi. Tahap 3 Pemeriksaan kerja murid cermat/teliti. Tahap 4 Berkeyakinan dalam mengurus murid. Menilai dan merekod kemajuan murid secara sistematik. PENILAIAN Tahap 2 Pemeriksaan kerja murid kurang teliti. Jangkaan tahap pencapaian tidak realistik. Mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Tidak peka tentang tahap penguasaan individu terhadap isi kandungan kurikulum. Berupaya mempertingkatkan minat murid. dan teliti berdasarkan nilaitara tertentu. Berkebolehan menggunakan dan membina soalansoalan aras tinggi. Dapat memberi bukti yang jelas tentang penilaian pengajaran dan kesan pembelajaran. Memberi ganjaran dan teguran yang sesuai. Berupaya menangani individu serta boleh mengawal kelas dengan tenang. Tidak berkebolehan membuat refleksi. berjaya mengurus masa dengan amat baik dalam pengajaran dan pembelajaran.E PENGURUSAN BILIK DARJAH Tahap 1 Tahap 2 Sering menghadapi masalah menangani kerenah murid dan mengawal kelas. Tidak dapat mewujudkan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. 116 .

Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola dan juga tidak menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran yang diperlukan. Memperlihatkan ciriciri bimbingan yang profesional. Ada kemahiran mengelola dan berminat untuk menguasai kemahiran baru. Kurang penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Mengendalikan aktiviti kokurikulum tetapi tidak begitu bersungguhsungguh dan tidak juga memperlihatkan minat untuk menguasai kemahiran baru. . Menunjukkan minat dan kesungguhan untuk menguasai kemahiran baru yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti. KOKURIKULUM Tahap 1 Tahap 2 Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. Kurang memberi tumpuan kepada masalah sosial dan peribadi murid. memperlihatkan minat dan kerajinan menjalankan tugas. Menerima tugas sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. sosial dan peribadi. Tidak tahu /mahu mengatasi masalah pembelajaran. merancang. B. merancang. sosial dan peribadi. Berkebolehan dalam membantu murid-murid menangani masalah-masalah pembelajaran. . Tahap 3 Ada usaha untuk membimbing. Tidak memperlihatkan kemahiran mengelola. Bimbingan diberi semasa waktu mengajar sahaja. sosial dan peribadi. Tahap 3 Terlibat sebagai pembantu penasihat aktiviti kokurikulum. sosial dan peribadi murid. Tahap 5 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum secara aktif dan bertanggungjawab. Tahap 4 Ada usaha untuk membimbing. Kerap juga membimbing murid-murid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. PERANAN-PERANAN LAIN Tahap 2 Kurang memberi bimbingan kepada murid-murid. Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang 117 Menampilkan kemahiran untuk memikul tanggungjawab dan perananperanan lain yang Menerima dan sanggup memainkan pelbagai peranan lain yang membawa Tahap 1 Bimbingan Tidak menampil diri sebagai pembimbing.G. Tidak ada penglibatan dalam aktiviti kokurikulum. Mahir menggunakan teknik-teknik pemudahcaraan semasa membimbing. Menunjukkan kemahiran mengelola dengan cekap. Tahap 5 Berjaya menampilkan diri sebagai pembimbing. Tidak memberi perhatian dalam hal kerenah murid-murid. Tahap 4 Menjadi pembantu penasihat kokurikulum. A. Sentiasa membimbing muridmurid dalam menangani masalah-masalah pembelajaran. Sanggup meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid bila-bila masa sahaja. Ada kesanggupan meluangkan masa tambahan untuk membimbing muridmurid apabila diarahkan sahaja. Bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah tidak diberikan. Catatan: Rujuk Panduan Tugasan Kokurikulum H. Pengurusan dan Pentadbiran Tidak menampakkan kemahiran mengurus. Kurang menampakkan kemahiran mengurus. Lebih gemar memberi jawapan terus daripada membimbing ke arah mencari penyelesaian bagi masalah akademik murid.

mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menampilkan ciriciri sebagai guru sekolah. mengelola dan mengurus pelbagai sumber untuk mencapai objektif sekolah. kecekapan memimpin. Tidak bertanggungjawab dan tidak bersungguhsungguh dalam memainkan peranan-peranan lain yang boleh membawa kebaikan kepada sekolah. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Boleh merancang dengan baik tetapi menghadapi masalah dalam pengelolaan. dan kemahiran memberi motivasi. Cekap dalam merancang. mengendalikan kerja atau peranan bukan mengajar yang boleh menimpilkan ciri-ciri sebagai guru sekolah. Boleh memimpin dan mengarah tetapi kurang cekap. Arahan pentadbiran dilaksanakan dengan cara yang bertanggungjawab. Tahap 3 diberikan. Boleh merancang dan mengelola dengan baik. Lambat melaksanakan arahan-arahan pentadbiran. 118 . Tahap 5 kebaikan kepada sekolah. Mempunyai kebolehan memimpin dan mengarah. Kurang komited dan kurang cekap merancang dan mengelola aktiviti yang berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab baru yang diberikan. Menampilkan diri sebagai pengelola yang ada kemahiran berkomunikasi. Tahap 2 mengelola. Tahap 4 diberi. bersungguhsungguh dan dengan penuh tanggungjawab. Melaksanakan semua peranan dengan segera.Tahap 1 mengelola.

BAHAGIAN 4 INTERNSHIP INTERNSHIP 119 .

pelajar akan dapat: a) Merancang. akauntabiliti dan integriti dalam melaksanakan tugas c) Membina hubungan dan kerjasama meningkatkan kejelekitan pasukan dengan rakan sejawat untuk d) Berkomunikasi secara berkesan dengan komuniti sekolah dalam pelbagai situasi e) Menguruskan masa. i) bersesuaian dengan tanggungjawab Menunjukkan inisiatif ke arah meningkatkan nilai profesionalisme keguruan secara berterusan. 2.1. Pelajar yang gagal dikehendaki mengulang keseluruhan internship (b) (iii) Penempatan 120 . OBJEKTIF Melalui program internship. 3. PROSEDUR PELAKSANAAN (i) Syarat (a) Pelajar telah menyempurnakan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dan praktikum mengikut struktur kursus yang telah ditetapkan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. KONSEP Internship ialah peringkat transisi profesional yang bertujuan untuk mengaitkan pengalaman amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. membentuk sifat kepemimpinan dan memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah melahirkan guru permulaan yang berkesan. Pelajar dikehendaki merancang. pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan bimbingan pensyarah pembimbing. Pada peringkat ini. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah serta aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. jati diri. ketahanan diri. emosi dan tekanan secara berkesan sesuai dengan sahsiah seorang guru f) Membuat refleksi dan menilai amalan pengajaran dan pembelajaran di luar bilik darjah serta menjana idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan g) Menunjukkan usaha menangani pelbagai cabaran untuk memenuhi kehendak program pendidikan semasa h) Menampilkan ciri-ciri kepemimpinan yang diberikan. mengurus dan melaksanakan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah aktiviti pengajaran dan b) Menunjukkan komitmen yang tinggi ke arah kecemerlangan.

Pelajar ditempatkan di sekolah yang sama semasa menjalani Praktikum 3. (iii) Tempoh Pelajar perlu menjalani internship selama empat minggu dalam semester lapan. (iv) Bilangan Waktu Mengajar
a) b) c) d)

Minimum 2 waktu seminggu Maksimum 4 waktu seminggu Pelajar wajib mengajar mata pelajaran major. dikehendaki mengajar 1 hari

Pelajar major prasekolah pengajaran sepenuhnya dalam seminggu. 4. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB (i) a)
b)

Pelajar Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship Berbincang dengan pengurus sekolah dan mentor untuk mencapai persefahaman tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa internship

c)

d) Membina hubungan profesional dengan pengurus sekolah, guru-guru dan staf sokongan di sekolah
e)

Mematuhi dan mengamalkan Etika Profesion Perguruan, peraturan IPGM, dan peraturan sekolah Hadir ke sekolah dan terlibat dengan aktiviti anjuran sekolah di sepanjang tempoh praktikum

f)

g) Menandatangani buku rekod kehadiran pada setiap hari persekolahan

h) Mendapatkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
i)

Menulis persediaan mengajar sebelum melaksanakan pengajaran mengikut bilangan waktu mengajar yang telah ditetapkan Menyediakan perancangan dan pelan tindakan projek atau aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid atau perkembangan profesional guru di sekolah

j)

k) Melaksanakan projek atau aktiviti dan menilai keberkesanannya
l)

Mengamalkan penulisan jurnal reflektif berdasarkan isu atau masalah yang kritikal semasa internship. Penulisan jurnal dibuat berdasarkan tempoh
121

masa yang diambil bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau isu yang difokuskan (Rujuk Lampiran 2-3 dan 2-3A)
m) Melibatkan diri dan membantu pengendalian sekurang-kurangnya satu

komponen kokurikulum (Rujuk Lampiran 2-4A) n) Melengkapkan dan mengemaskinikan portfolio internship
o) Melengkapkan dan menghantarkan borang kehadiran internship ke Unit

Praktikum p) Menyerahkan portfolio internship yang telah dilengkapkan kepada pensyarah pembimbing pada minggu kedua selepas tamat internship. (ii) a) b) c) d) e) PR3 Pengurus Sekolah Menghadiri taklimat yang dikendalikan oleh Unit Praktikum Memahami, menghayati dan berusaha mencapai matlamat dan objektif internship Melantik mentor untuk membimbing pelajar semasa internship Memaklumkan kes-kes disiplin pelajar kepada IPGM yang berkaitan (jika ada) Menilai prestasi pelajar dalam internship dengan menggunakan borang (Rujuk Lampiran 3-1) 5. PROJEK/AKTIVITI INTERNSHIP Pelajar dikehendaki memilih mana-mana projek/aktiviti yang berkaitan dengan kurikulum atau kokurikulum yang dijalankan di sekolah. Contoh projek/aktiviti yang boleh dilaksanakan: • Melaksanakan tugas sebagai guru kelas • Menguruskan perhimpunan mingguan • Merancang dan mengelolakan pertandingan peringkat sekolah • Merancang dan menguruskan program motivasi peringkat sekolah • Merancang dan mengelolakan projek/aktiviti keceriaan dan kebajikan komuniti sekolah • Merancang dan menguruskan pertandingan sukan • Merancang dan menguruskan aktiviti unit beruniform • Merancang dan menguruskan pelaksanaan kursus dalaman untuk warga sekolah 6. PENILAIAN INTERNSHIP Penilaian pelajar dalam internship dibuat oleh pengurus sekolah dan mentor pada minggu akhir berasaskan kepada komponen-komponen yang dinyatakan dalam Jadual 4.1

122

Komponen Penilaian
1. Kemahiran interpersonal dan intrapersonal 2 Perancangan projek/aktiviti 3. Pelaksanaan projek/aktiviti 4. Penilaian projek/aktiviti 5. Jurnal reflektif 6. Sikap dan sahsiah Jumlah

Rujukan
Pengurus sekolah dan mentor Porfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Portfolio internship Pengurus sekolah dan mentor

Wajaran
10% 10% 30% 10% 10% 30% 100%

Jadual 4.1: Komponen Penilaian Internship

123

LAMPIRAN 3 124 .

9 5.5 – 7.5 – 23.: ______________________ Kursus : ________________________________ Major : _________________________________ Ambilan : _____________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ Rumusan untuk Intership Petunjuk Tahap Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 : Terdapat banyak kelemahan : Terdapat beberapa kelemahan : Pencapaian sederhana : Baik dalam banyak aspek : Amat baik.9 24.P. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP Tahap 1 2 3 4 5 Peratus 10% 0 – 3.9 8. K.0 – 30. Nama Pelajar : ____________________________________ No.4 19.KAMPUS PULAU PINANG LAMPIRAN 3-1 BORANG PR3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA _______________________________ BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penilaian internship yang perlu dilengkapkan mentor dan pengurus sekolah.9 15.9 4.0 – 14.0 Peratus 30% 0 – 11.0 – 10.9 12.4 6.0 – 19.0 – 4.0 125 .0 – 6.

Mengikut kesesuaian jadual perancangan .Maklum balas/komen peserta 1 2 3 4 5 Markah C = __________ D.Pengendalian projek/aktiviti lancar . PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) Matlamat jelas dan sesuai Pelan tindakan disediakan Menyatakan dengan jelas pihak terlibat Tempoh masa pelaksanaan projek/aktiviti sesuai (Rujuk perancangan) Markah B = __________ C.BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) Arahan: Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek A. - PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI (10 markah) 1 2 3 4 5 Menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Markah D = __________ E. INTERPERSONAL & INTRAPERSONAL (10 markah) Komunikasi Hubungan dengan murid Hubungan dengan kakitangan sekolah Hubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat (Rujuk Portfolio Internship) 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah A = __________ 1 2 3 4 5 B.Penglibatan aktif peserta . PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (30 markah) . - JURNAL REFLEKTIF (10 markah) 1 2 3 4 5 Mengenal pasti masalah Mengenal pasti punca masalah Merancang strategi penyelesaian masalah Melaksanakan strategi penyelesaian masalah Penilaian kendiri dan rumusan Markah E = __________ 126 .

Keprihatinan .Aspek F. SIKAP DAN SAHSIAH (30 markah) .Sifat profesional 1 2 Tahap 3 4 5 Ulasan Markah F = __________ Jumlah Keseluruhan Markah = (A + B + C + D + E +F ) = _______% RUMUSAN KESELURUHAN Tandatangan Mentor Tandatangan Guru Besar dan Cop ________________________________ (Nama: ) _______________________________ (Nama: ) Tarikh: _________________________ 127 .Pekerti .Penampilan diri .

Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar.mengikut jadual perancangan. Tahap 3 Ada tanda-tanda minat dan komitmen. Borang PR3 digunakan untuk membuat penilaian internship. sumber rujukan terhad. Dapat menyesuaikan diri dengan rakan. strategi sesuai. PERANCANGAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Perancangan projek/aktiviti kurang jelas. kurang teratur. persembahan kreatif dan mengikut format Perancangan projek/aktiviti tidak jelas. persembahan mengikut format Tahap 5 Perancangan projek/aktiviti sangat jelas dan teratur. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. ibu bapa dan masyarakat. Kadang kala menghadapi kesukaran dengan rakan. 128 . Tahap 4 Jelas dan teratur. Tahap 3 Jelas. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. persembahan sangat lemah C.mengikut jadual perancangan. kanakkanak. kakitangan sekolah.mengikut jadual perancangan. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek/aktiviti jelas. mudah diterima sebagai rakan sejawat. 4. B. Berjaya menarik minat kanak-kanak. kakitangan sekolah. Tidak ada komitmen dalam menjalankan tugas. kaki tangan sekolah. menghadapi kesulitan berhubung dengan rakan-rakan secara sosial dan profesional. tidak mengikut jadual perancangan. INTERPERSONAL DAN INTRAPERSONAL Tahap 1 Tahap 2 Semangat bekerja dan komitmen kurang ketara. Borang rumusan PR3 ini tidak boleh diberikan kepada pelajar.mengikut jadual perancangan. strategi tidak sesuai. kakitangan sekolah. Lapan komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. ibu bapa dan masyarakat. persembahan mengikut format Tahap 4 Perancangan projek/aktiviti jelas dan teratur. tetapi kurang teratur. pengurus sekolah dan guru pembimbing perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR3. Tahap 4 Menunjukkan keupayaan profesional yang baik selaras dengan peranannya. Ada masalah hubungan dengan kanak-kanak. kanakkanak. strategi kurang sesuai. Tidak ada usaha untuk mewujudkan hubungan dengan kanak-kanak. Memiliki semangat dan komitmen kerja yang amat tinggi. sukar menerima teguran. kakitangan sekolah. menunjukkan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan rakan. tidak teratur. strategi sesuai. Pensyarah. 2. ibu bapa dan masyarakat setempat. strategi sesuai. menghadapi masalah memilih pendekatan profesional. Tahap 5 Sangat jelas dan teratur. sumber rujukan sangat terhad. Tahap 5 Menampilkan sifat-sifat profesional yang amat baik. A. kaki tangan sekolah. ibu bapa dan masyarakat. ibu bapa dan masyarakat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. tidak teratur. Tidak jelas. tidak ada sumber rujukan.LAMPIRAN 3-2 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR3) 1. kurang teratur. ibu bapa dan masyarakat setempat. PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Kurang jelas. 3. tetapi kurang teratur. kanakkanak.

PENILAIAN PROJEK/AKTIVITI Tahap 1 Tahap 2 Kurang jelas. seterusnya merancang langkah susulan. Mesra dan memiliki sifat kecindan serta dapat menimbulkan kesan yang menyenangkan. tidak teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti E. Menunjukkan keyakinan diri dalam segala perlakuan. tetapi tidak dapat menghubug kaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. SIKAP DAN SAHSIAH Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 a. Amat berjaya di dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi 129 . Ada usaha untuk menilai kelemahan dan kekuatan diri. memiliki sifat mesra dan mempunyai perawakan dan kewibawaan sebagai seorang guru. Dapat meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. seterusnya merancang langkah susulan. Tidak menunjukkan usaha untuk merancang dan membuat tindakan susulan. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Dapat mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. Pakaian kurang sesuai dengan profesion dan tempat. Berpakaian kemas. berbudi bahasa dan berwibawa sebagai seorang guru. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Berpakaian kemas. JURNAL REFLEKTIF Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Tidak dapat menghubung kaitkan sebag dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Kurang berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi. Cuba berusaha untuk menimbulkan suasana mesra dan menyenangkan di kalangan murid. Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. F. tetapi kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 4 Jelas dan teratur teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 5 Sangat jelas dan teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tidak jelas. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. berbudi bahasa. Sentiasa berusaha menilai kelemahan dan kekuatan diri. berbudi bahasa. kurang teratur menyediakan laporan projek/aktiviti Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek/aktiviti Tahap 3 Jelas.D. bersopan santun. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Bersopan santun. Penampilan Diri Pakaian tidak sesuai dengan profesion dan tempat. sopan santun.

mesra dan sabar terhadap masalah dan keperluan murid. empati dan akrab serta mengambil berat terhadap masalah. c. menyumbang idea. Sentiasa menunjukkan budi pekerti yang luhur. bersemangat. Menyediakan persediaan mengajar yang amat kemas dan teratur 130 . kepentingan. Dapat mengambil tindakan yang amat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pekerti Tidak dapat menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. sanggup berkorban masa. peka. sabar. luhur dan bersifat mulia sebagai model kepada guru di sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga Menunjukkan tanggungjawab dan iltizam Bekerja sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. iltizam. berbudi bahasa serta dapat menyesuaikan tingkahlaku sebagai seorang guru Amat sesuai sebagai model kepada murid d. Keprihatinan Tidak prihatin terhadap keperluan murid yang berbeza dan bermasalah Kurang peka terhadap keperluan murid dan kurang berusaha untuk menangani masalah Peka terhadap keperluan murid dan berusaha menangani masalah Menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan. kebajikan dan keselamatan murid. Amat prihatin dan menunjukkan sifat kemanusiaan seperti peka. Sukar menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru. Menyediakan persediaan mengajar yang kemas Sedia berkorban masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan iltizam yang tinggi Bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai anggota profesional dalam pasukan sekolah. Menyediakan persediaan mengajar yang tidak kemas Kurang mempunyai kesedaran ciri-ciri profesional. mesra.Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 b. Menyediakan persediaan mengajar yang kurang kemas Mengamalkan ciri-ciri profesional. bertimbang rasa. dedikasi. Berbudi bahasa dan tahu menyesuaikan tingkah laku sebagai seorang guru Berpekerti terpuji. terpuji. Sifat Profesional Tidak memperlihatkan ciri-ciri profesionalisme seperti bertanggungjawab. menyumbang idea dan pandangan. beriltizam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful