ZAHTJEV PRAVDE I SOLIDARNOSTI

PRAVEDNOST – lat. iustita = najviša stožerna kreopst koja se temelji na međusobnom skladu ostalih kreposti ( mudrosti, hrabrosti i umjerenosti) . Pravednost kao vrlinu poznaju gotovo sve kulture i religije. U Bibliji pravednost označava suoblikovanje osobe viziji koju Bog kao čovjekov stvoritelj i otkupitelj ima s čovjekom i čovječanstvom. Kao slika Božja čovjek se treba odnositi pravedno prema drugima u zajednici. U sam pojam pravednosti ulazi postojana i neprestana volja dati svakom ono što mu po pravu pripada. Pravednost prema ljudima uključuje poštovanje tuđih prava i nastojanje da se u ljudskim odnosima uspostavi sklad koji promiče pravičnost glede osoba i općeg dobra. Pravednost odgovara čovjekovoj naravnoj potrebi, njegovoj dubokoj težnji , ali kao i sve druge ljudske sposobnosti i ona se mora jačati i odgajati vjažbanjem kako bi doista postala čvrstim i postojanom voljom , priznati i poštovati prava druge osobe u svim okolnostima pa bilo to i na štetu vlastitih interesa. Vlastito područje pravednosti jest pravo na sve ono što ljudsko biće kao nositelj prava može tražiti kao svoje. Pravo zahtjeva jednakost između traženja i odgovora , između onoga što se nekom duguje i onoga što on prima. Pravda se ostvaruje postizanjem te jednakosti koja se određuje objektivizmom i ne ovisi o subjektivnom sudu i procjeni. Pravda se ostvaruje u izvanjskim činima koji teže ostvarenju te objektivne istovrijednosti. Moralni poredak zahtijeva unutarnju pravičnost ; krepost je pravednosti ponajprije unutarnje raspoloženje duše koje nas trajno potiče dati svakom ono što mu pripada. Pravednost usmjerava čovjeka u njegovom odnosu prema drugom pojedincu i prema ljudskoj zajednici. OPĆA ILI ZAKONSKA PRAVEDNOST – određuje odnos pojedinca prema zajednici s gledišta ostvarenja općeg ili zajedničkog dobra. Prema sv.Tomi Akvinskom opća pravednost usmjerava osobu prema općem dobru, prema društvenoj zajednici. Ta krepost obvezuje sve članove društva , ponajprije one koji su na vlasti. Ona usmjerava sve pojedinačne čine prema općem dobru zajednice ; ona privlači sve druge kreposti i stavlja ih u službu općeg dobra. Opća pravednost ujedno se naziva i zakonskom pravednošću. Naime , svi se zahtjevi općeg dobra izriču i konkretiziraju pozitivnim zakonima koje donosi javna vlast . Zakonska pravednost obuhvaća ne samo ono što zahtjevaju poitivni zakoni nego i ono što se u službi općeg dobra traži naravnim zakonom i može se jasno izreći u novim pozitivnim

zakonima. pravedne cijene.spol . « Prava civilizacija je tamo gdje čovjek čovjeku daje ista prava koja i sam traži . poštene kamate i sl. « UZAJAMNA ILI UGOVORNA PRAVEDNOST-uređuje odnose među pojedincima u razmjeni dobara i ugovorima izjednačuje ugovorne strane Ugovorna pravednost uređuje odnose između pojedinih osoba ili skupina. RAZDIOBNA PRAVEDNOST –u odnosu zajednice prema pojednicu svakome dodjeljuje razmjerno prema zasluzi Razdiobna pravednost uređuje odnose općeg dobra prema svakoj pojedinačnoj osobi i zahtjeva proporcionalnost u razdiobi općeg dobra. narodnost. Razdiobna pravednost mora se slagati sa zakonskom pravednosti kako bi osobe koje ulažu svoje snage za opće dobro primile od toga istog općeg dobra ono što im je nužno za život dostojan čovjeka. religiju ili društveni položaj. da ne bi mnogi zbog toga što su nepismeni ili zbog nedostatka odgovorne aktivnosti bili spriječeni da zaista ljudski surađuju na općem dobru. vlasništvo. bogatstva i vlasti u društvu imaju u vidu osobe čije osnovne materijalne potrebe nisu zadovoljene. Ona je prvotni uvjet cjelokupnog društvenog života. pravednu plaću za rad. osobito onih koja sačinavaju takozvanu osnovnu kulturu. Stoga je i najveća nepravda protiv razdiobne pravednosti kada oni koj su na vlasti daju privilegije određenim osobama. Primjenjuje se na sva područja ljudskih odnosa . osobito za kršćane da živo porade kako bi se na ekonomskom i političkom. bez obzira na rasu. na život i tjelesna dobra. U svim dokumentima socijanlog nauka Crkve inzistira se na strogom ispunjavanju zahtjeva pravde. ugled i duhovna dobra . « Budući da se mnogima dns pruža mogućnost da se oslobode bijede neznanja. proteže se na sva dobra i na sve službe na koje bližnji ima određeno pravo. Ona zahtjeva da se u razdiobi profita. najsuvremenija je zadaća našeg vremena . na nacionalnom i na internacionalnom polju donijela temeljna načela pomoću kojih bi se posvuda priznalo i ostvarilo pravo svih na kulturu i civilizaciju u skladu s dostojanstvom ljudske osobe. « . kao i pojam općeg dobra. Zato je potrebno svima osigurati dovoljno kulturnih dobara . Zakonska pravednost je dinamičan pojam .

daje mu važno mjesto u enciklikama Socijalna skrb i Stota godina . Prema nijma zadaća je države uspostaviti pravednost . utemeljena u konkretnim potrebama a ne u poimanju čovjeka kao osobe društvene naravi.st. U socijalni nauk Crkve ušao je s papom Pijom 12. LJUDSKA SOLIDARNOST Pojam solidarnosti pojavljuje se u socijalno-znanstvenoj literaturi u 19.- Socijalna pravednost objedinjuje i povezuje sve tri navedene pravednosti jer potiče na razvoj društvenog poretka u smejru razvoja osobe. Solidarnost je konkretan način ostvarenja pravednosti. nego novi odnosi između osoba. socijalnih grupa i društava općenito. požrtvovnosti bez moralnog ili jurudičkog značenja izvan određene skupine. Neka empirijska istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj solidarnost vrlo prisutna na osobnoj razini . Na žalost u društvu gdje je sve podređeno ekonomskim zakonitostima . ali slabo na društvenoj. Takvo poimanje solidarnosti ne može zadobiti snagu utjecaja na društvena zbivanja. u Francuskoj s Pierreom Josephom Proudonom a vrlo brzo je prihvaćen u njemačkim katoličkim krugovima. Ono govori da je svatko suodgovoran za dobro drugih i za zajedničke oblike suživota. a potom o nužnosti aktivnog zalaganja države i svih društvenih snaga u njoj za čovjeka. o njihovoj međusobnoj upućenosti . On najprije govori o uzajamnosti među ljudima. Vatikanskog koncila načelo solidarnosti postaje jednim od stožera socijalnog nauka Crkve. a nakon II. društvenu i institucionalnu solidarnost. Solidarnost se u takvom poimanju pojavljuje isključivo kao individualna stvar. Solidarnost drže vrlinom pojedinca ili skupina prepuštenom njihovoj volji. dok za solidarnost nije mjerodavna. Svoj temelj to načelo nalazi u dostojanstvu ljudske osobe i u njezinoj temeljnoj dimenziji zajedništva. Papa Ivan Pavao 2. Načelo solidarnosti nije nešto treće između individualizma i kolektivizma . spremnosti. . Obično razlikujemo osobnu. S kršćanskog stajališta nemoguće je odvojiti solidarnost od pravednosti onako kako to pokušavaju učiniti određene političko-društvene doktrine u nekim razvijenim zemljama. Solidarnost mora biti moralna i juridička kategorija ozakonjena i smišljeno usmjeravana na najugroženije kategorije ljudi. za dostojan razvoj svih ljudi osobito slobijih i obespravljenih. vlastiti interesi su često predstavljeni kao zajedničko dobro. U takvim slučajevima neke etičke .

« POVLAŠTENA BRIGA CRKVE ZA SIROMAŠNE II. posebice Crkvom siromašnih. bilo bi manje oblika nelegalnog i neetičkog egoizma i pohlepe koji ugrožavaju živote i dostojanstvo drugih ljudi. jer je siromah i za njom uzdiše . « Nijedno društvo ne može napredovati i biti sretno dok je veći dio njegovih članova siromašan i bijedan .Što se svijet više objedinjuje to dužnosti ljudi očitije prerastaju zasebne skupine i pomalo se proširuju na čitav svijet. Tako neće na te vapit Jahvi i nećeš sagriješiti.» Crkva je tijekom povijesti nastojala slijediti nalog svojega Učitelja o vremenitim dobrima.. Svaki dan daj mu zaradu .vrednote među kojima je solidarnost nužno postaju paravan za širenje autentičnog materijalizma. Drugi vatikanski koncil pak ističe . « Isus je bio posebno osjetljiv za siromahe i sve potrebnike svojeg vremena .vatikanski koncil ističe brigu i opredjeljenje Crkve za siromašne. Naprotiv to je čvrsta i postojana odlučnost zauzeti se za opće dobro svih i svakoga jer svi smo mi uistinu za sve odgovorni. « U društvu u kojem bi većina ljudi bila svjesna da sve ono što činimo bilo dobro ili zlo ne pogađa samo nas . nego uvijek i druge . A to se ne može ostvariti ako i pojedinci i skupine ne budu u sebi uzgajali i u drštvu širili moralne i socijalne vrline.. To je stajalište posebno naglašeno u enciklici pape Ivana Pavla 2.solidarnost s ljudima svih zemalja kao i solidarnost s budućim naraštajem.. « Solidarnost nije dakle osjećaj neke neodređene sućuti ili površnog ganuća zbog patnji tolikoh ljudi bliskih ili udaljenih. Suočena s društvenom nepravdnom i materijalnom bijedom globalnih razmjera Crkva je jasno zauzela stajalište da je materijalno siromaštvo ponižavajuće za čovjeka i protivno Božjem planu spasenja. « Svi neka uzmu k srcu da među glavne dužnosti suvremenog čovjeka ubroje društvene obveze i da ih obdržavaju. Socijalna skrb koja ističe da je opredjeljenje i povlaštena briga za siromašne osobit oblik oživotvorenja kršćanske ljubavi. Iako je na tom putu bilo uspona i padova uvijek je naglašavala važnost karitativnog djelovanja i osjetljivosti za siromašne. govoreći da Crkva želi biti Crkvom svih ljudi . bio on tvoj surodnjak ili došljak . a to je i prije samog koncila naglasio papa Ivan 23. « Nemoj zakidati jadnoga i bijednog najamnika . U socijalnom nauku Crkve posebno se naglašava i solidarnost među narodima ili još općenitije . Solidarnost s njima izriče kako u svojem Govoru na gori tako u u govoru o Posljednjem sudu gdje se ..

« Tada će kralj reći onima sebi zdesna . oboljeh i pohodiste me . Radikalnost Isusova nauka jest u relativiziranju svih zemaljskih vrijednosti u odnosu na čovjeka .osjetljivost za drugoga osobiti za one u potrebi. U tom smislu Isusova blaženstva upućena siromasima u duhu pokazuju kako je Božji siromah ne samo onaj koji je zbog društvene nepravde ostao materijalno siromašan nego prije svega onaj koji ostaje otvoren Božjoj riječi. Dođite blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljestvo pripravljeno za vas od postanka svijeta ! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti. Zaista kažem vam što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće meni učiniste! « « Katkad mislimo da je siromaštvo biti gladan. jedine vrijednosti za koje je Isus položio život. nevoljen i znati da nitko ne mari za tebe. Siromasi duhom su oni koji su gladni i žedni pravednosti i imaju čisto srce. gol i zaogrnuste me .poistovjećuje sa svakim čovjekom kojem je potrebna pomoć drugih. u tamnici bijah i dođoste k meni! Tada će mu pravednici odgovoriti. Ipak najveće siromaštvo je biti neželjen. stranac bijah i primiste me . Gospodine kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi ? A kralj će im odgovoriti . Mi moramo početi liječiti ovu vrstu siromaštva u našim vlastitim domovima. Isus stoga odgaja svoje učenike za ljude koji će imati dušu siromaha tj. ožednjeh i napojiste me . Blaženstva su poziv i ponuda za čovjeka u svijetu koji je načinio sasvim suprotan izbor. « . On sam jasno kaže da će svoje učenike prepoznati po onome što su učinili za siromahe. gol i bez doma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful