&DUDFWHUL]DUH

,21$
Constituind substan a operei epice sau dramatice, supranumit i fiin de hârtie (R. Barthes), personajul d via textului, dar tr ie te exclusiv în lumea fic iunii pe care o coordoneaz prin ac iune. Fie c se desprinde din realitate, fiind o valorificare a unui tip uma, fie c este prin excelen imaginar, eroul se deta eaz prin fapte, dar închide i resorturi suflete ti. Spre deosebire de epic, în genul dramatic personajele sunt mai bIne conturate i ancorate în social-politic i istoric. De asemeni, ele reprezint un punct de leg tur între text, spectacol, spectator. În dramaturgia postbelic , personajul este întruchiparea unei idei, i nu o individualizare. Un astfel de erou este Iona, din piesa cu acelasi nume a lui Marin Sorescu, a c rei tematic este dat de singur tatea fiin ei, de c utarea identit ii pierdute, dar i de libertatea individului care î i asum destinul, ca in tragediile grece ti. Iona respect pe deplin caracteristicile enun ate de Eugen Simion, omul contemporan putând citi în ea mai multe lucruri astfel încât s identifice fa ete ale propriului sine, de care devine tot mai con tient. Aceast parabol , sub forma unui monolog dramatic , pare cea mai existen ialist dram , ilustrând un conflict modern în teatru: confruntarea omului cu moartea. Solu ia autorului nu este doar sinuciderea, ci i revolta împotriva propriului destin, în maniera viziunii lui Albert Camus, pentru care sinuciderea este singura problem a filosofiei . Opera are la baz mitul biblic al proorocului Iona, pedepsit pentru ignorarea poruncii divine de a propov dui credin a cre tin : a stat închis în burta unui pe te timp de trei zile, unde se roag , se poc ie te, prime te eliberarea i î i asum misiunea. Dar subiectul fabulei biblice se reg se te vag în textul dramatic, personajul sorescian fiind chiar opus celui biblic, întrucât poc in a devine revolt , iar omul este desacralizat. Dramaturgul n-a inten ionat s scrie o dram cre tin , ci s actualizeze un mit într-o perspectiv cre tin . Piesa a fost subordonat teatrului absurdului prin motivul singur t ii, existen a într-un univers închis, concentric, sugestia imposibilit ii de a comunica i a banalit ii vie ii umane, dar se îndep rteaz fundamental prin finalul optimist, în care personajul are con tiin a situa iei absurde. La aspectul biblic i cel preluat de la Camus se adaug i cel al lui Nietzsche: singur tatea m-a înghi it ca o balen . Structura piesei se afl într-o arhitectur echilibrat , alea c rei simetrii î i revendic apartenen a la sursele clasice. Subintitulat tragedie în patru acte , este construit din patru tablouri ce con in un lung monolog sau un fals dialog interor. Se deruleaz conform unui demers ini iatic, prezentat alegoric, în metafora pe telui-labirint, simbol ce propune indirect modelul de jertf întru autocunoa tere. Indica iile de regie sunt minime, decorul este conven ional, redus la sugestie, discursul dramatic men inându-se într-o ambiguitate specific teatrului metaforic. Esen ializarea mesajului determin o economie radical a mijloacelor de reprezentare. Intriga piesei se reduce, a adar, la un scenariu arhetipal, cel al profetului biblic dezvoltat de scriitorul român pe o schem repetitiv : înghi it de un chit uria , Iona descoper , atunci când spintec pe tele pentru a ie i

c acesta a fost înghi it la rândul lui de un chit i mai mare. ipi tu. toat istoria umanit ii. Piesa admite i o interpretare psihologic arhetipal . Iona-c ut torul propriului adev r. asemenea protagoni tilor lui Ionesco sau Beckett. Marin Sorescu îi adaug parabola pierderii sentimentului sacrului. Iona-iluminatul. i nu o individualitate. ce î i înghite locuitorii asemeni unui uria mormânt. într-o închisoare lipsit de ferestre c tre semeni. Dumnezeu nu mai e resim it drept sursa vie ii. Marin Sorescu m rturise te c omenirea întreag este Iona. c l toria eroului peste un ocean nocturn. care dore te s captureze în plasele sale divinitatea. personajul unic se divide în voci . protagonistul trimite simbolic la Petru. ci c tre neant. Eroul este o metafor . ci. Parabolei unui Dumnezeu-Tat absent (Godot al lui Beckett). Iona-lupt torul (care se supune absurdului existen ei). simbolul incapacit ii omului modern de a comunica. tem a cunoa terii pe care o exploataser i Blaga sau Cioran. ci prin ve nica mistuire . Zgomotele s-adun . proclamat de Nietzsche. cu o barb a schivnicilor de pe vitralii. Personajul este. în pântecele unui monstru marin. în vederea unei a doua na teri. În urma mor ii lui Dumnezeu. Cauza invers rii în negativ a scenariului mistic se datoreaz rela iei specific moderne a omului cu divinitatea. n ziund s se nasc iar i i iar i). hot rât s r zbat la lumin . Iona s-a d râmat în sine însu i. ip cel lalt. pescarul de suflete . Ca dram metafizic . Iona-ascetul.G. Universul dramatic s-a construit treptat. Mai na te-m o . Iona ajungând s uite toate am nuntele vie ii sale adulte. Dup C. acesta se dedubleaz . Iona este omul obsedat de absolut. care. Ca pescar. descoper c libertatea e în l untrul s u. întruchiparea unei idei. chitul simbolizeaz la Marin Sorescu un Dumnezeu negativ. al devine. de o uria balen . c ut rile nu mai conduc c tre fiin . pe care le cite te ca i cum ar veni de la cineva). piesa este un strig t din adâncuri. Pentru a compensa absen a celorlal i. drept hoitul hoiturilor . Iona-ghinionistul (tr ie te în orizontul nenorocului). Este o experien la limita condi iei umane ce implic moartea i transcenderea. Iona se ini iaz în moarte i nu în via i în elege c e prizonierul unui univers ostil. omul modern c zând prad angoasei lumii ca abis al mor ii eterne. reprezint o întoarcere simbolic la condi ia de embrion. simbolic. simbolizat aici. Valurile intr în vibra ie. la o condi ie superioar de nemuritor. Iona devine pescarul pescuit . Iona-vis torul (în somn sau treaz. înghi it de balen . mai mult o idee de personaj a c rui voce se aude din neant. Contopirea cu divinitatea i dobândirea imortalit ii este evocat nu printr-o ve nic pomenire . Iona-arheul (care reface. Spre deosebire de teatrul clasic. Or. ca i la Melville. al sinelui. Pr bu irea psihotic a protagonistului coincide cu o regresie psihanalitic la condi ia mental a copilului. n zuie te s prind pe tele cel mare ). Iona-victima (omul captiv în sferele concentrice ale determinismului).la lumin . în pântecele succesive ale balenelor. Mai exact. vorbe te cu sine însu i. exprimând fiecare component a eului scindat: Iona-pescarul (omul pragmatic v zut mai ales în ipostaza sa de fiin social ). c a gre it drumul. în dramaturgia postbelic . protagonistul nefiind portretizat la modul comportamentist. exprimând disperarea arghezian a omului modern abandonat de Dumnezeu. Pântecul acestei divinit i terifiante este îns i lumea în care tr im.Jung. nu prin acumulare de fapte. un simbol. Astfel. î i trimite scrisori (în sticl de naufragiat. La începutul piesei se sugereaz o introvertire a personajului din cauza vacarmului lumii moderne: ip eu. în mituri. Redus la izolare. dup cum caracterizeaz Iona entitatea acvatic .

care are un fir foarte simplu. propune o relectura a mitului. Reconstituirea ac iunii. . un univers de sfere concentrice. sp rgând cerc dup cerc. sensul invers este lumea limitat i.sunt înghi it... Nichita St nescu imaginase i el.dat se roag Iona. Marin Sorescu. Or. Iona decide s-o ia în partea cealalt . se poate face citind didascaliile i acele secven e ale lui Iona care reprezint observa ii. De i discursul are aparen a unui dialog. constat ri privind ceea ce se întâmpl în jur sau cu el însu i: Mi se pare mie sau e târziu? Cum a trecut timpul. în Elegia a noua. la nesfâr it. dând impresia c totul se întâmpl în mintea personajului. ca i cum pântecele matern s-ar afla într-un alt pântece matern. în care omul se na te sisific. dar na terea sa este mereu amânat . f r s ias la lumin . Iona î i spintec propriul pântec ca într-un gest de plonjare în sine însu i. cel c ruia formula tradi ional i-a surâs crispat i prea aglomerat . Solu ia lui Iona este absolut tragic : constatând ca încercarea de ie ire coincide cu o regresie la condi ia de nen scut. descoperind expresia metaforic a condi iei umane tragice. el e un monolog. în consecin .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful