TOPIK 1

:

KONSEP PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK

1.

Pengenalan

Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Kefahaman asas terhadap kanak-kanak adalah perlu diketahui oleh pendidik yang ingin menceburi dalam bidang awal usia ini. Amalan yang bersesuaian dengan perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak adalah meliputi berbagai aspek perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak. Amalan yang bersesuaian perlu difahami oleh pendidik dan menjadi landasan kepada pelaksanaan program kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Kefahaman dan kesedaran tentang pendidikan awal kanak-kanak akan meningkatkan kualiti pengajaran Konsep adalah pendapat atau tanggapan mengenai sesuatu. Konsep-konsep prasekolah bermaksud pendapat atau tanggapan berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak yan berumur empat hingga enam tahun. Pengajaran ialah semua yang dipelajari oleh kanak-kanak. Terdapat banyak pendapat berkenaan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Antara konsep-konsep penting dalam pendidikan prasekolah dan menjadi prinsip atau hukum dalam mendidik kanak-kanak adalah: • • • • • • Belajar melalui bermain Naluri ingin tahu Perkembangan menyeluruh Penerapan nilai murni Kreativiti Kecerdasan pelbagai

1

2.

Belajar Melalui Bermain

Dalam pendidikan prasekolah, proses pembelajaran dijalankan secara tidak formal, iaitu belajar melalui bermain. Aktiviti-aktiviti perlu dirancang supaya kanak-kanak dapat merangsang naluri ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan halus, menggunakan daya kreatif, memupuk semangat bergaul, sifat hormat menghormati dan berdisiplin. Belajar melalui bermain ini meninggalkan beberapa faedah:


menggalakkan perkembangan kognitif menggalakkan perkembangan fizikal menggalakkan kestabilan emosi menggalakkan perkembangan dan kemahiran sosial menggalakkan perkembangan bahasa menggalakkan kreativiti memenuhi pelbagai keperluan kanak-kanak


• • • •

3.

Merangsang Naluri Ingin Tahu

Guru dapat merangsang naluri ingi tahu kanak-kanak dengan menarik perhatian mereka sebelum memulakan sesuatu pelajaran. Kanak-kanak tidak dapat berfikir secara abstrak. Mereka perlukan bahan konkrit dan pengalaman sbenar bagi memahami sesuatu perkara. Kanak-kanak belajar melalui pelbagai deria seperti melihat, mendengar, menyentuh merasa dan bau. Guru dapat merangsang naluri ingin tahu kanak-kanak dengan

• • • • •

Memerhati : tarik perhatian kepada pelbagai objek Kasifikasi : galakkan mengumpul dan menyusun objek mengikut kriteria. Eksperimen : kemukakan soalan seperti “Apa akan jadi?” Menjangka : cuba atau teka hasil atau apakah yang akan berlaku. Menyoal : tanyakan soalan terbuka seperti “Mengapa kamu fakir…..”

2

• •

Penyelidikan : tunjuk bagaimana hendak dapatkan maklimat Komunikasi : jelaskan pengalaman

Selain itu, peranan guru membantu kanak-kanak menjelajah dan mencari sendiri sesuatu maklumat dengan cara berikut: • • • • Memberi motivasi kepada kanak-kanak dengan menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan. Mengenal pasti apa yang kanak-kanak tahu dan apa yang ingin tahu,kemudian pilih tajuk dan aktiviti yang sesuai. Melibatkan semua kanak-kanak dengan memilih aktiviti yang mereka dapat lakukan sendiri ataupun dalam kumpulan kecil. Berikan masa dan kebebasan yang diperlukan untuk kanak-kanak menjelajah Hormati perbezaan individu kanak-kanak. Cara kanak-kanak menyelesaikan masalah tidak sama dengan cara orang dewasa. Kanak-kanak belajar dengan kadar yang berbeza-beza. Oleh itu mereka mungkin tidak faham sepenuhnya sesuatu konsep yang diajar. • • • • Tanyaka berbagai soalan terbuka dan terima pelbagai jawapan mereka Kerap berikan maklum balas dan peneguhan kepada kanak-kanak semasa proses pembelajaran. Kembangkan pelajaran dengan membuat lawatan, bercerita, melihat filem atau menjemput penceramah. Tunjukkan model sikap positif dan guru berkongsi minat ataupun semangat dan kekaguman bersama kanak-kanak berkaitan dunia di sekeliling mereka.

4.

Perkembangan Menyeluruh

Pembelajaran bukan terasing, tetapi perlu dihubungkan dan digabungkan dalam semua bidang kurikulum. Pembelajaran perlu difokuskan kepada kanak-kanak secara menyeluruh dengan memenuhi keperluan fizikal, sosial, emosi dan intelektual kanakkanak.

3

Perkembangan menyeluruh bermaksud perkembangan kanak-kanak daripada segi perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek atau kognitif. Dalam pengajaran dan pembelajaran, semua aspek ini adalah penting dan saling berkaitan. Tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada suatu aspek yang paling penting. Contohnya, seseorang kanak-kanak yang membaca melibatkan fungsi jasmani, emosi, rohani dan intelektual di samping lima aspek lain seperti sosial dan kreatif. Oleh itu, fokus guru adalah pada perkembangan kanak-kanak hendaklah secara menyeluruh. Pengajaran kanak-kanak yang menekankan semua aspek perkembangan sangat penting. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh dan tidak terpisah.

5.

Penerapan Nilai Murni

Segala sikap, prinsip, moral dan etika yang baik adalah nilai-nilai murni. Terdapat 16 nilai-nilai untuk Pendidikan Moral dan Kerohanian telah dinyatak dalam Buku Garis Panduan Kurikulum Prasekolah (Kementerian Pendidikan, 1993). Antaranya adalah ketuhanan, baik hati, berdikari, hemah tinggi kerjasama dan sebagainya. Melalui Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah dijelaskan berkenaan pembentukan insan seimbang dan harmonis daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, aspek penting yang difokuskan dalam FPN ialah pembentukan individu berakhlak mulia. Menurut ahli falsafah dan psikologi, masa yang paling baik bagi menerapkan nilainilai murni adalah di peringkat prasekolah kerana pada ketika ini kanak-kanak mudah menerima sesuatu yang diajar, dilhat dan didengar. Ada pendapat mengatakan nilai-nilai tidak dapat diajar kepada kanak-kanak. Ini tidak bermakna nilai-nilai tidak dapat dipupuk dalam diri mereka. Nilai-nilai dapat diperolehi oleh kanak-kanak secara tidak langsung melalui beberapa cara iaitu: • • • melalui mata pelajaran tertentu, seperti Pendidikan Moral dan Kerohanian merentas kurikulum, dalam semua mata pelajaran secara tidak langsung ataupun dikaitkan dengan topik tertentu. melalui aktiviti-aktiviti harian di sekolah.

4

5.

Kreativiti

Kreativiti ialah sesuatu yang dibuat dan dihasilkan dengan menggunakan daya imaginasi dan pemikiran bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna kepada manusia. Terdapat beberapa aspek kreativiti yang perlu diberikan penjelasan iaitu: • Hubungan kreativiti dengan seni kecerdasan a. kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat buntuk merangsangkan kreativiti ialah seni. b. kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak, dapat dibina dan dilatih jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. • Ciri-ciri seseorang kreatif a. kebolehan menghadapi risiko b. berdikari c. berkeyakinan mencuba d. kesanggupan menahan ketegangan 5.1 Peranan guru membina kreativiti

Guru memainkan peranan penting bagi membuna kreativiti kanak-kanak. Memberi motivasi dan mencipta suasana tidak memadai tanpa disertai sikap guru. Sikap guru adalah salah satu faktor yang amat diperlukan bagi merangsangkan kreativiti. Oleh itu guru perlulah bersikap positif seperti: • • • • Menghargai idea dan soalan kanak-kanak. Menggalakkan kanak-kanak bercakap dan bercerita. Memberikan komen yang ikhlas. Memahami kanak-kanak. Memberikan pandangan yang menggembirakan kepada hasil kerja mereka. Mewujudkan suasana menggalakkan.


5

6 . Perlulah dikenalpasti kekuatan kanakkanak bagi mempertingkatkan pembelajaran kanak-kanak dalam semua bidang dengan lebih berjaya. Menggalakkan kanak-kanak bekerjasama antara satu sama lain. Kecerdasan kanak-kanak dapat dipertingkatkan melalui peluang-peluang pendidikan seperti menyediakan persekitaran yang kaya dengan bahan dan aktiviti yang merangsangkan. Setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya tujuh kebolehan mental yang berasingan atau bebas. Mendisiplinkan kanak-kanak dengan memberi arahan yang jelas dan betul semasa hendak menggunakan alat-alat. iaitu kecerdasan. Hubungan kreativiti dengan seni dan kecerdasan Kreativiti tidak boleh dipisahkan daripada seni kerana salah satu alat untuk merangsangkan kreativiti ialah seni. kecerdasan adalah kebolehan menyelesaikan masalah ataupun mencipta produk yang dihargai oleh sesuatu budaya. Setiap kecerdasan perlu dinilai sama rata dan sama berat.2 • • Merancang aktiviti yang berkualiti dengan menggunakan bahan yang mudah diperolehi dan selamat digunakan. Kreativiti yang berkait rapat dengan kecerdasan kanak-kanak. 5. dapat dibina jika kanak-kanak diberikan keadaan yang sesuai. Howard Gardner (1983) melalui Theory of Multiple Intelligences menjelaskan.3 • • • • Ciri-ciri seorang yang kreatif Kebolehan menghadapi risiko Berdikari Berkeyakinan mencuba kesanggupan menahan ketegangan 6. Sesuatu kecerdasan yang kuat dalam diri kanak-kanak dapat digunakan bagi memperkukuhkan kecerdasan yang lemah. Kecerdasan Pelbagai Setiap kanak-kanak mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza.• • • 5.

Spatial 7 . termasuk – keboleban memanipulasikan ayat. jurnal. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.2 Kecerdasan Logik . generalisasi.Melibatkan pemikiran saintifik. penyelesaian masalah. ucapan formal.Berikut dijelaskan pelbagai jenis kecerdasan bagi membantu guru-guru mengenal pasti kecerdasan yang ada pada diri kanak-kanak di dalam kelasnya : 6. membuat inferens.Linguistik Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan.4 Kecerdasan Visual . induktif dan deduktif. main peranan. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. 6. pengurusan grafik dan pengiraan.3 Kecerdasan Fizikal . aktiviti jasmani. perbendaharaan kata. rumus. puisi. Contoh aktiviti: Penggunaan simbol. perhitungan dan pengujian hipotesis. perkaitan. sebab dan akibat (logik). penulisan kreatif. perkaitan sebab dan akibat (logik). mengkategori. menaakul. Contoh aktiviti: Perbahasan. 6. urutan nombor. mengenal pasti pola abstrak. keseimbangan dan kelenturan badan. pemain sukan dan seni pertahanan diri. drama. pola abstrak. Contoh aktiviti: Tarian kreatif. termasuk pemikiran secara heuristik.Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi.Matematik Kebolehan menggunakan nombor. jenaka dan bercerita.1. bacaan. Kecerdasan Verbal . 6. latihan fizikal. diari.

garis. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik. 8 . taakulan tahap tinggi. disiplin diri dan amalan pemusatan. skema warna. menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. 6. kesedaran terhadap mood dalaman. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorientasi diri dalam matriks ruang. kehendak. garis rentuk dan ruang. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. bunyi vokal. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. peta minda. strategi pemikinm. imaginasi aktif. proses emosi.5 Kecerdasan Muzikal-Ritma Kemampuan untuk menggemari. Contoh aktiviti: Persembahan muzik. 6. Kecendenmgan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. kemarahan. bunyi instrumental. Berkepekaan terhadap warna. 6. rentuk dan ruang. mencipta gambaran mental. Contoh aktiviti: Teknik metakognisi. nyanyian dan drama lagu.6 Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. mengecat. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri.Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. motivasi. Contoh aktiviti: melukis.7 Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk rnendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkornunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut.

Setiap peringkat perkembangan kanak-kanak memberi gambaran keupayaan kanakkanak dari aspek fizikal. Setiap aspek perkembangan dilalui oleh kanak-kanak secara berperingkat-peringkat mengikut umur. Jadual 1. Jadual 1. Melibatkan kebolehan memerhati.8 Kecerdasan Naturalis Mengenali. kognitif dan sosial. Peringkat umur juga mempengaruhi kesediaan belajar kanak-kanak. kognitif dan sosial. Pendidik perlu mengenal pasti aspek perkembangan dengan peringkat umur sebagai garis panduan amalan yang bersesuaian untuk disesuaikan dengan perancangan kurikulum dan pengajaran.Contoh aktiviti: komunikasi antara individu. bahasa. kognitif dan sosial. 3. rnernberi maklurn balas.1 berikut menunjukkan peringkat perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. Keupayaan kanak-kanak adalah berbeza mengikut peringkat umur. Perancangan kurikulum yang berkualiti perlu bersandarkan kesesuaian umur kanak-kanak sebagai garis panduan untuk menentukan matlamat kurikulum yang akan dicapai. latihan kolaboratif.1: Peringkat Perkembangan Kanak-kanak 9 . Aspek yang disenaraikan adalah garis panduan secara umum mengikut peringkat umur. bahasa. strategi pernbelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama 6. Perkembangan Kanak-Kanak dan Pembelajaran Perkembangan kanak-kanak meliputi aspek fizikal. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna. latilhan ernpati. memahami dan mengatur contoh-contoh dalam persekitaran semulajadi.

melompat objek. berdiri. belum memahami giliran dan berkongsi mainan. berbuai di buaian. tersentuh dengan deria humor Berupaya memahami keupayaannya lebih jelas dan bertindakbalas mengikut kesesuaiannya. Memperlihatkan perkembangan fizikal yang lengkap. Bahasa boleh difahami dan mengandungi ayat yang panjang. Menampakkan kecanggihan dan keyakinan berbahasa. 5 tahun 6 tahun Aktiviti motor lebih meyakinkan. berlari Pengimbangan dan kawalan badan meningkat pada motor kasar. Pergerakan terkawal dan suka kepada aktiviti motor halus. menunjuk kebolehan fizikal seperti 'stunt'. motor halus dan aspek keupayaan kendiri. bergilir dan main bersama. Bahasa sebagai alat untuk bersosial dan keperluan kongnitif. komplek. Menguasai pergerakan asas seperti memanjat.Perkembangan Fizikal Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Memegang. Kreatif dan bijak. Berfikiran logik dan bersistematik. kemahiran motor yang cekap. Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Kognitif Kesediaan Pembeiajaran Menggunakan objek untuk mewakili objek lain (contoh kerusi untuk bas) Mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi dan selalu bertanya. Menguasai bahasa dengan baik seperti orang dewasa dan suka menggunakan kemahiran bahasa. struktur ayat jelas dan tatabahasanya betul dan sebutan yang baik. 5 tahun 6 tahun Perbendaharaan kata bertambah banyak. boleh mengenalpasti dan menerima pendapat orang lain Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun Perkembangan Sosial Kesediaan Pembeiajaran Memulakan kemahiran sosial. tidak melibatkan berkongsi dan bekerjasama Menghadapi masalah bersosial. Boleh menyesuaikan perkongsian alat mainan.Bermain dengan bahasa dan sering menguji untuk latihan keyakinan diri. menggabungkan tiga patah perkataan atau lebih. duduk. menggelak halangan semasa berlari. Memerlukan rakan sebaya dan membina persahabatan yang rapat (rakan sebaya jantina yang sama) 10 . Mencipta perkataan di luar bahasa komunikasi. Boleh memahami tolak ansur dan kebaikan bekerjasama. P rk m a g nB h sa e e bna a a Umur 2 tahun 3 tahun 4 tahun Kesediaan Pembeiajaran Boleh memahami arahan mudah.

Pengaruh keluarga dan keyakinan dirinya dibawa ke 11 . Kelebihan. Perkaitan Sosial dan Budaya Sosial dan budaya merujuk kepada latar belakang keluarga kanak-kanak. minat dan keperluannya. Ketegasan berpegang kepada aturan kronologi mengikut umur dan kumpulan keupayaan kanak-kanak adalah tidak bersesuaian. Terdapat kanak-kanak yang kesediaan belajar. Manakala kanak-kanak lain lebih cepat belajar secara berkumpulan. Amalan yang tidak membezakan keupayaan kanakberusia 6 tahun mempunyai keupayaan seperti kanak-kanak yang berusia 7 tahun dan 8 tahun dari segi kanak dan memberi masa untuk kanak-kanak meningkatkan keupayaan mengikut rentak dan keselesaannya adalah digalakkan. 5. Mereka belajar sepanjang masa walau pun pembelajarannya tidak mengikut seperti yang dinyatakan di dalam kurikulum yang diajar oleh guru.4. Keadaan ini perlu diberi perhatian oleh pendidik dalam melaksanakan kurikulum di kelas prasekolah. minat dan keperluannya yang tersendiri. Minat dan Keperluan Individu Kanak-kanak adalah individu yang berbeza antara satu sama lain. Latar belakang sosial dan budaya mempengaruhi gaya pembelajaran kanak-kanak. Pembelajarannya dan pembentukan keyakinan dirinya yang diperolehi menerusi pengalamannya bersama keluarga. Semasa di tadika guru hendaklah melihat kanak-kanak belajar dari dua sudut iaitu keadaan kanak-kanak dan pengaruh sosial dan budayanya. Amalan yang bersesuaian menghormati perbezaan kanak-kanak sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. Perbezaan itu dapat dilihat menerusi kelebihan. Apabila kanak-kanak meningkat usianya mereka sudah memahami batasan keupayaan dirinya. Kanak-kanak mempunyai keupayaan yang berbeza.kanak sebagai individu. Latar keluarga memainkan peranan dalam pendidikan awal yang diterima oleh kanak-kanak sebelum ke tadika. Kebanyakan kanak-kanak mempunyai minat dan keperluan secara individu. Amalan yang bersesuaian hendaklah fleksibel atau anjal terhadap kanak. Kebanyakan kanak-kanak didorong untuk belajar oleh minat yang tinggi untuk menyatakan deria dunianya yang tersendiri dan meningkatkan kemahiran yang dikehendaki oleh sosial dan budaya. Setiap kanak-kanak secara individu mempunyai perbezaan kelebihan. Kadangkala terdapat seseorang kanak-kanak belajar lebih cepat daripada kanak-kanak lain tentang sesuatu perkara yang diminatinya.

keyakinan dirinya yang dibentuk oleh keluarga dan kemahirannya. Guru perlu mendekati kanak-kanak sebagai individu dan bukannya sebagai satu kumpulan. Mereka juga perlu dilayan dengan rasa saling hormat-menghormati. Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah bermaksud. Prinsip-Prinsip Perkembangan Kanak-kanak guru perlu mengetahui aspek perkembangan kanak-kanak dan Semestinya menyesuaikan aspek ini dengan konten dan strategi yang digunakan dalam prasekolah. Pengenalan Prinsip adalah hokum atau asas yang menjadi dasar pemikiran ataupn tindakan sesuatu perkara. hukum atau asas dalam mendidik kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun.dalam kelas prasekolah. Sikap terbuka pendidik terhadap gaya pembelajaran kanakkanak berdasarkan sosial dan budaya dapat membantu pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. 12 . Terdapat banyak prinsip pengajaran dan pembelajaran prasekolah. fahammemahami dan percaya pada kemampuan dan kebolehan kanak-kanak untuk berubah. Bagaimanapun prinsip-prinsip asas yang perlu diberi perhatian adalah: • • • Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak Prinsip-prinsip pembelajaran kanak-kanak Prinsip-prinsip arah perkembangan pembelajaran kanak-kanak 2. Kanak-kanak merasakan satu penghargaan apabila guru atau pendidik menghormati nilai budaya keluarga. TOPIK 2 : PRINSIP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AWAL KANAK-KANAK 1.

Oleh itu. Oleh itu. • Pengagihan masa dalam sehari perlu difikirkan dan melibatkan semua aspek kerana semua aspek perkembangan kanak-kanak adalah sama penting. fokus guru adalah kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh.1 Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh Perkembangan estetik. Berdasarkan prinsip ini. dalam program prasekolah. kanak-kanak yang mendapat penjagaan fizikal yang mencukupi di rumah tetapi tidak mendapat perhatian yang cukup aripada segi sosial dan emosi.Antara prinsip perkembangan kanak-kanak adalah: • • • Kanak-kanak berkembang secara menyeluruh. Guru perlu memikirkan bagaimana mata pelajaran yang diajar dapat membantu perkembangan kanak-kanak.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Aktiviti dan jadual dibentuk supaya mengandungi semua aspek perkembangan kanak-kanak.1. 2. bahasa. masalah akan timbul jika satu aspek perkembangan sahaja diberi tumpuan dan mengetepikan perkembangan yang lain. 2. Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan yang standard Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza sama ada dalam • dirinya sendiri (intrapersonal) ataupun antara kanak-kanak lain (intrapersonal). sosial dan fizikal adalah saling berkait. Peringkat prasekolah adalah masa yang terbaik bagi perkembangan kanakkanak. Kurikulum dan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh tidak terpisah. kognitif. 13 . Contohnya. tidak ada satu aspek yang berkembang secara sendiri dan tidak ada satu aspek yang paling penting. pengajaran kanak-kanak secara menyeluruh ndalam program prasekolah adalah penting.

Seseorang kanak-kanak memerlukan sama ada lebih ataupun kurang masa bagi mencapai sesuatu perubahan tingkah laku. 2. diikuti dengan berjalan dan seterusnya berlari. kemudian duduk. Pengetahuan berkenaan urutan perkembangan kanak-kanak dapat digunakan bagi menentukan cara yang mencabar kanak-kanak dalam kelas dam ekspektasi yang sesuai untuk individu. mengenal nombor dan menulis. Hal ini melibatkan integrasi aspek perkembangan. dank e depan semula. Bagi kanak-kanak yang mula belajar memeang pensil dan menulis di atas kertas.1 • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Memerhati dan membaca berkenaan kanak-kanak membantu pendidik mengenalpasti pelbagai urutan standard. 14 . untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain.2. Kanak-kanak yang lain pula mungkin tidak mengikut urutan sedemikian kerana tidak sesuai dengan keadaannya. bayin bermula dengan mengakat kepala. membentuk saripada satu huruf kepada perkataan dan seterusnya. Perubahan sedemian tidak sama keadaannya. iaitu meliputi semua aspek perkembangan. mata pelajaran dan tanggungjawab. • Elakkan daripada terlalu mempercepatkan progress kanak-kanak melalui urutan standard tertentu seperti yang berkaitan dengan mengeja. Contohnya. 2. berdiri dengan bantuan. Kanak-kanak di seluruh dunia menhadapi corak perkembangan yang sama. sebelum dapat menulis mereka cuba membentuk cakaran. Kanak-kanak mungkin bergerak ke depan atau ke belakang sedikit. Kemudian beralih perlahanlahan kepada pengulangan pergerakan. Urutan standard didapati berkait dengan pergerakan.2 Perkembangan kanak-kanak mengikut urutan standard Perkembangan adalah beruruta dalam perubahan berlaku daripada semasa ke semasa mengikut atruran tertentu.• Menggabungkan pengalaman dan bukan memisahkannya adalah mustahak.

Pemerhatian yang teliti ke atas kanak-kanak mendedahkan corak tingkah laku individu daipada pelbagai aspek perkembangan. Bagaimanapun ketidaksamaan dalam perkembangan adalah dalam jangkaan. Kecepatan kanak-kanak mengikut urutan standard adalah berbeza. Guru atau pendidik menggunakan pengetahuan ini untuk pengajaran individu dan bukan mengajar semua kanak-kanak perkara yang sama dengan menggunakan cara yang sama pada masa yang sama. Perbezaan ini dapat ditunjukkan daripada dua aspek.3 Perkembangan kanak-kanak mengikut tahap yang berbeza-beza Setiap kanak-kanak berkembang mengikut masa biologikalnya sendiri. Pelbagai aspek perkembangan adalah penting pada masa yang berbeza sepanjang peringkat awal kanak-kanak. peringkat bayi adalah peringkat pembesaran yang paling cepat. Kepelbagaian interpersonal juga berlaku. Walaupun perkembangan bahasa agak lambat. Setiap kanakkanak tidak sama antara satu sama lain. Sebagai contoh. tetapi apabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan.• kebolehan guru menjelaskan urutan standard dapat membantu mereka memahami dengan jelas berkenaan perkembangan kanak-kanak dan bagaimana amalan dan tujuan di dalam kelas dapat membantu pembelajaran kanak-kanak 2. Hal ini adalah contoh kepada perkembangan intrapersonal. Oleh itu kanak-kanak yang sama tarikh lahir mempunyai tingkahlaku dan pemahaman yang berbeza. 15 . intrapersonal iaitu dalam dirinya sendiri dan interpersonal iaitu kanak-kanak lain. perkembangan fizikal agak lambat berbandingh dengan perkembangan penggunaan bahasa yang begitu pesat.3. Kepelbagaian ini adalah normal dan perbezaan boleh didapati merentasi semua aspek perkembangan.1 • • • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Kanak-kanak di adalam kelas prrasekolah mempunyai kebolehan yang jauh berbeza-beza.Kepelbagaian aspek intrapersonal dapat manggambarkan tentang ketidaksamaaan antara kanak-kanak. 2. Pendidik perlu elakkan daripada memberi tumpuan kepada satu perkara sahaja sebagau ukuran pencapaian atau potensi kanak-kanak secara menyeluruh.

pada tahap ini. Kanak-kanak tidak boleh dilabel sebagai “cepat” ataupun “lambat” berbanding dengan kanak-kanak lain dalam kumpulan. 2.• Jadual harian yang memberi peluang kepada kanak-kanak menjalankan aktiviti mengikut kemampuannya sendiri dapat membantu kanak-kanak berbanding dengan jadual yang telah ditetapkan lebih awal ataupun kanak-kanak dikehendaki mengikut pusingan daripada datu aktiviti kepada aktiviti yang lain. Kanak-kanak seharusnya diberi pengalaman yang menggalakkan perkembangan pada ketika ini. serta pengalaman mereka dengan persekitaran fizikal dan sosial. Walau bagaimanapun kanak-kanak yang tidak diberi peluang sedemikian menjadi kurang sanggup memulakan pembelajaran dan berlatih kemahiran motor asas pada 16 . kanak-kanak prasekolah secara biologi cenderung mengembangkan kemahiran motor asas seperti menangkap. Kanakkanak ini akan menggabungkan kemahiran tersebut dengan kemahiran yang lebih kompleks. Rancangan boleh disesuaikan dan digubah bagi memenuhi keperluan individu dalam kumpulan. Perubahan-perubahan ini adalah berkaitan dengan interaksi yang kompleks. Sebagai contoh.4 Peringkat prasekolah adalah masa terbaik untuk perkembangan kanakkanak Peringkat awal perkembangan kanak-kanak adalah masa terbaik berlaku perubahanperubahan yang penting. • Standard perkembangan dapa berubah-ubah. kebanyakan kanak-kanak dapat menerima pengajaran dan sanggup menghabiskan masa dengan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkan kemahiran mereka. membaling. iaitu antara struktur dalaman dan fikiran kanak-kanak. Pada ketika ini kanak-kanak lebih mudah menerima pengaruh persekitaran yang positif ataupun negatif berbanding dengan masa-masa lain. agar mereka kekal bermotivasi dan berjaya mencapai potensi. • Aktiviti kelas yang meliputi pelbagai objektif pembelajaran berbanding satu objektif memberi banyak peluang kepada kanak-kanak untuk dicabar dan untuk mengalami kejayaan. melompat dan berlari.

Kecerdasan pelbagai perlu digalakkan. • Guru seharusnya berupaya menjelaskan sifat semula jadi yang kritikal untuk tahun-yahun awal kanak-kanak yang berkaitan dengan semua aspek perkembangan.masa akan datang. Prinsip-prinsip Arah Perkembangan Pembelajaran Kanakkanak 17 . Kanak-kanak belajar melalui semua deria. Kekurangan kemahiran dan kesanggpan. sikap dan kemahiran asas kanakkanak berkiaitan dengan fizikalnya perlu ditingkatkan. Hal ini membuatkan pendidikan peringkat awal kanak-kanak sebagai masa terbaik untuk kanak-kanak mencapai kecekapan motor. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. 3. iaitu di sekolah rendah. sosial dan refleksi. kanak-kanak belajar melalui pengalaman fizikal. interaksi. 4.1 • Implikasi prinsip pada pembelajaran kanak-kanak Prinsip berkenaan masa yang terbaik bagi perkembangan kanak-kanak menunjukkan program pengajaran mementingkan proses dan kemampuan yang meliputi cara-cara yang menggalakkan perkambangan kanak-kanak. membentuk satu halangan yang menyebabkan kanak-kanak menjauhkan diri daripada terlibat dengan aktiviti fizikal dan permainan. Pada pertengahan sekolah rendah. Stail pembelajaran kanak-kanak berbeza. Kanak-kanak berbeza latar belakang dan individu. 2. Tindakan ini berkumpul dan selalunya mempunyai kesan sepanjang hayat. Dengan itu. kanakkanak tersebut dikatakan tidak mempunyai bakat yang diperlukan untuk berjaya.4. Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh sifat semula jadi dan pandangan di peringkat awal. • • • • • • • • • Prinsip-prinsip Pembelajaran Kanak-kanak Kanak-kanak adalah pelajar yang aktif Pembelajaran kanak-kanak dipengaruhi oleh kesediaan dan kematangan.

Perkembangan pembelajaran kanak-kanak bergerak mengikut arah yang dijangka. desakan kepada terkawal. proses pembesaran dan kematangan tubuh bayi bergerak daripada atas ke bawah iaitu kepala ke kaki dan daripada tengah ke luar. Begitu juga dengan jantung dan organ-organ dalaman lain yang mempunyai koordinasi sepenuhnya. Bayi dapat mengawal kepala dan otot leher lebih awal daripada menguasai otot kaki. kepalanya adalah lebih besar daripada badan. Contohnya. Bahagian kepala mempunyai otak. Terdapat titik permulaan perkembangan dan kemajuan pembelajaran berlaku. Tanda arah perkembangan sedemikian adalah jelas dan hal ini penting diketahui oleh para pendidik. Arah perkembangan pembelajaran bergerak daripada: • • • • • • • • mudah kepada susah tahu kepada tidak tahu diri sendiri kepada orang lain menyeluruh kepada bahagian konkrit kepada abstrak menyelidik atau menjelajah kepada mempunyai tujuan kurang tepat kepada lebih tepat. sedangkan koordinasi tangan dikuasai lebih lambat. 18 . Perubahan ini mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak sepanjang berada di prasekolah dan sekolah rendah. iaitu tempat bergantungnya kehidupan dan bahagian yang lebih berkembang daripada bahagian-bahagian yang lain. Prinsipprinsip arah perkembangan kanak-kanak menunjukkan kemajuan kehadapan ataupun keluar. Oleh itu apabila bayi dilahirkan.

bakat dan minat murid.TOPIK 3 : KONSEP AMALAN YANG BERSESUAIAN DENGAN KANAK PERKEMBANGAN KANAK- 1. PENGENALAN Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-kanak (ABP) adalah satu amalan dan proses pembelajaran yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. kebolehan. Perkembangan berlaku mengikut urutan. perkembangan diri. 2. Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Perkembangan adalah berterusan Perkembangan adalah berperingkat-peringkat Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Kanak-kanak adalah pelajar aktif Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar 19 . afektif dan psikomotor saling berkait dan mempengaruhi antara satu samalian. • • • • • • • • • Prinsip ABP Perkembangan domain kognitif.

Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut urutan dengan diikuti oleh kemahiran. sosial. 2.4 Perkembangan adalah berterusan 20 . gaya pembelajaran. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. personaliti. pengalaman dan latar belakang keluarga. Kanak-kanak berkembang dalam domain fizikal. 2.1 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Penglibatan komuniti penting dalam perkembangan kanak-kanak Perkembangan domain kognitif. emosi. Implikasi Guru harus menyediakan persekitaran pembelajaran yang sesuai untuk memupuk kemahiran. afektif dan psikomoto saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain. emosi dan kognitif yang saling berkitan antara satu sama lain. keperluan. Perkembangan salah satu domain akan mempengaruhi perkembangan dalam domain lain. 2.3 Kadar perkembangan kanak-kanak berbeza-beza Kanak-kanak adalah unik dan berbeza antara satu sama lain dari segi minat. kekuatan.• • 2. Implikasi Guru harus merancang pengalaman pembelajaran yang menggalakkan perkembangan murid secara optimum dan bermakna dalam semua domain. pengetahuan dan kebolehan yang dipupuk kemudiannya. Implikasi Guru menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai dengan mereka.2 Perkembangan berlaku mengikut urutan. Guru harus menerima keadaan murid ini dan menyediakan aktiviti yang sesuai sengan mereka.

7 Kanak-kanak adalah pelajar aktif Kanak-kanak adalah pelajar aktif dan memahami perekitaran dunia mereka darpada pengalaman di rumah. berbual dan melakar. 21 . dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran bermakna. komuniti dan masyarakat setempat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Implikasi Guru harus peka akan pengalaman sedia aada murid. di tadika dan dalam komuniti. Perkembangan kanak-kanak berlaku dalam konteks sosio budaya mengikut arah yang lebih komplek. melkis.5 Perkembangan adalah berperingkat-peringkat.Pengalaman di peringkat awal kanak-kanak akan memebri kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. 2. 2.6 Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran Perkembangan dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran murid iaitu berlaku dalam kontek sosio budaya keluarga yang berbeza. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti untuk murid meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman sebenar menggunakan pelbagai media seperti membina. 2. Implikasi Guru harus mempelajari dan memahami sosi budaya yang memberi kesan kepada perkembangan dan pengalaman pembelajaran muris tersebut serta menyediakan aktiviti yang dapat menyuburkan potensi kanak-kanak ini ke peringkat optima. bermain peranan .

2. Implikasi Guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti yang mencabar dan merangsang minda murid untuk meningkatkan tahap perkembangan dan pengalaman pembelajaran mereka. Kemahiran-kemahiran yang baru atau menjalankan aktiviti yang kebih mencabar. Implikasi Guru perlu membantu murid dengan memberi peluang mereka menunjukkan kemahiran dan pengalaman yang telah dikuasai. 2. auditori atau kinestetik.9 Proses perkembangan meningkat melalui aktiviti yang mencabar Proses perkambangan kanak-kanak akan menjadi lebih cepat apabila mereka diberi peluang untuk melatih kemahiran. 22 .Implikasi Guru harus menggalakkan kemahiran sosial dan pengalaman sebenar untuk membantu murid memahami dunia mereka.10 Kanak-kanak mempunyai pelbagai gaya pembelajaran Murid boleh menunjukkan pelbagai cara mengenai apa yang mereka tahu daripada pengalaman pembelajaran mereka. emosi. 2.8 Konsep main penting pada perkembangan kanak-kanak Konsep bermain sambil belajar adalah penting sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. Implikasi Guru hendaklah memberi peluang murid menjalankan pelbagai aktiviti berasaskan konsep bermain sambil belajar untuk meningkatkan perkembangan ke peringkat yang optimum. dan kognitif seseorang kanak-kanak. rohani. Mereka menunjukkan pelbagai gaya pembelajaran seperti visual.

kebolehan. 23 . Implikasi Guru haris memastikan dan mengambil berat tentang aspek pemakanan.11 Penglibatan Komuniti penting dalam perkembangan pembelajaran kanakkanak Perkembangan dan pemgalaman pembelajaran murid berlaku dengan baik dalam kontek komuniti di mana mereka berasa selamat. bakat dan minat di kalangan murid-murid. perkembangan diri. kekuatan. keperluan. Penutup Pelaksanaan ABP adalah satu pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. dihargai dan keperluan dipenuhi. kesihatan dan keselamatan murid. 3.2.

empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang perlu diutamakan iaitu : • Pendekatan Belajar Melalui Bermain 24 . aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dikelolakan secara teliti an sistematik bagi menjamin setiap murid mendapat peluang yang sama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menyediakan aktiviti dan bahan yang konkrit dan menarik supaya murid boleh melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Oleh sebab murid merupakan adalah pembelajar yang aktif. kebolehan. PENGENALAN Dalam pendidikan prasekolah. kummpulan ataupun secara individu 2. keperluan. guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan diri. PENDEKATAN Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. sama ada secara kelas. bakat dan minat serta latar belakang murid.TOPIK 4 : PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 1.

bau. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. proses penerimaan sensori atau deria seperti pendengaran. Pendekatan bermain sambil belajar menekankan ciri-ciri berikut: • • • • • • aktiviti yang menggembirakan penerokaan dan interaksi dengan persekitaran permainan bebas dan terancang kelonggaran masa percubaan idea sendiri peluang memberi tumpuan dan perhatian Semasa melakukan aktiviti bermain. kemahiran motor kasar dan motor halus. Melalui bermain mereka dengan gembiran dan senang hati membuat penerokaan.1 Belajar Melalui Bermain Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam kn keupayaan kognitif. Naluri kanak-kanak suka bermain dan pada waktu yang sama mereka belajar menerusi main. • Tanggapan main pada kanak-kanak adalah belajar. Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping meningkatkan kepupayaan kognitif. suasana yang mengembirakan dan bermakna. sentuhan dan rasa akan terangsang dan memberikan satu pengalaman pembelajaran yang bermakna dan penguasaan kemahiran akan terbina serta membantu perkembangan ke tahap optimum. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung semulajadi. Main bagi 25 . Pendekatan ini diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak.• • • Pendekatan Bertema Pendekatan Bersepadu Penggunaan ICT dalam pembelajaran 2. penglihatan. Tanggapan main antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah berbeza.

• Teori Psikodinamik Bermain akan dapay mengurangkan kebimbangan dan rasa takut dengan membawanya ke peringkat sedar.orang dewasa ialah untuk beriadah. • Teori Relaxation Manusia kehabisan tenaga jadi ianya perlu diganti. Kehidupan moden menyebabkan manusia mengalami tekanan.1. Main menjadi latihan berimaginasi dan menjadi alat untuk menguasai pengetahuan dari persekitaran serta membantu perkembangan kognitif. Permainan perlu untuk melegakan dan mengganti tenaga. aktivitimain tidak terhad. Ada pula yang menjadikan main sebagai profesion seperti main bola sepak. Main pula bagi kanakkanak dua perkara akan bertaku pada perkembangan kanak-kanak iaitu sosial dan kognitif. Sekiranya tenaga ini tidk dikeluarkan boleh menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesaa dan boleh mengganggu kesihatan mereka. Dalam tempoh ini pengalaman bermain dan lain-lain merupakan latihan membantu mencapai kematangan.2 • Teori-teori main Teori Tenaga Berlebihan Tenaga yang berlebihan perlu dikeluarkan. 2. • Teori Perkembangan Kognitif Dilihat dari sudut intelek. badminton dan golf. 2.1. • Teori Instinct Alam kanak-kanak merupakan tempoh seseorang menyediakan diri ke arah kedewasaan.3 Konsep belajar melalui bermain 26 .

Sebenarnya kanak-kanak bermain tidak memerlukan ganjaran pujian. menyeronokkan dan berorientasikan proses. • • • 2. Kanak-kanak akan membina kefahaman sesuatu konsep menerusi bermain sama ada konsep sosial atau kognitif. Kanakkanak yang disuruh menggunakan bongkah berwarna merah sahaja masih dianggap bukan bermain. • Murid dapat meneroka. Kanak-kanak bermain tanpa mengikut arahan orang dewasa.1. Semua berdasarkan deria realiti kanak-kanak. Terdapat dua pandangan tentang peringkat main kanak-kanak yang telah dikaji iaitu: 27 . Mereka bermain kerana sukakannya. Peluang untuk memberi tumpuan dan perhatian Membantu mengembangkan pertumbuhan darisegi kognitif dan psikomotor. mencuba dan meningkatkan penguasaan sesuatau kemahiran.5 Peringkat perkembangan main Kanak-kanak belajar menerusi main. peraturan aktiviti bermain dan peranan yang mengambil bahagian yang dibuat semasa kanak-kanak bermain. 2. terancang dan selamat. Pada masa yang sama main dapat memberi manfaat terhadap perkembangan kanak-kanak dari segi sosial dan kognitif. persekitaran. Hal ini mengundang ramai pendidik awal kanakkanak mengkaji peranan main kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang disuruh untuk melabelkan warna pada lakarannya tidak dianggap bermain. Bebas. penggunaan bahan dan peralatan. Di sebaliknya kanak-kanak yang bertanding untuk membina kereta menggunakan bongkah dianggap tidak bermain.1.4 Kepentingan main dan permainan Main melibatkan pemilihan aktiviti bebas yang datang daripada motivasi sendiri. wang atau makanan. Proses pembelajaran akan berlaku secara tidak langsung semasa bermain. Ini bermakna aspek di luar masa.• Sesuatu aktiviti yang memberi kegembiraan serta peluang murid-murid melahirkan perasaan.

kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti. dan • main koperatif (cooperative play) . Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kognitif kanak-kanak. • main tidak sendirian (solitary play) - kanak-kanak bermain sendirian.kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) . Pandangan Smilansky yang berbeza dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan yang telah dibuat oleh Parten. Main dapat meningkatkan keupayaan kognitif kanak-kanak iaitu diukur dari segi cara kanakkanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri. 28 . • main pemerhatian (onlooker play) . Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main.kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktivitimain.(a) Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial. • • main selari (parallel play) main asosiatif (associative play) . Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan.kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. (b) Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968) Manakala Sara Smilansky (1968) melihat main dari aspek kognitif.

• main konstruktif (constructive play) . Permainan ini melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. mengubahsuai bermain melibatkan penerimaan peraturan dalam permainan. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. (d) Permainan lakonan atau olok-olok Permainan ini melibatkan interaksi verbal antara kanak-kanak untuk melakonkan watak-watak dalam permainan tersebut. Dengan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami banyak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan sebaya. terowong. (c) Permainan Bebas Permainan bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan. Ia juga melibatkan fantasi dan imaginasi kanak-kanak. jongkang jongkit.kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa yang boleh dibuat dengan objek berkenaan. rangka besi dan gelungsur adalah untuk 29 . orang dewasa dan bahan yang disediakan. tidak formal dan tidak berstruktur dalam persekitaran yang kaya dengan bahan dan interaksi dengan rakan sebaya dan orang dewasa. (d) Permainan luar Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terkawal.kanak-kanak ini bermain melibatkan mencipta sesuatu objek.kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi. bekas main air.kanak-kanak ini pandangan. • main dramatika (dramatic play) . buaian. Alat permainan luar yang disediakan iaitu bekas main pasir.Kategori main mengikut Smilansky: • main berfungsi (functional play) . dan • main dengan peraturan (games with rules) .

kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan.membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. ayunan serta konsep banyak dan sedikit. Apabila dia datang semula di meja terdapat dua gelas air sirap. Contoh yang lain seorang kanakkanak meletakkan segelas air sirap di atas meja kemudian bermain di sudut pembelajaran. Dia tentunya akan tertanya-tanya yang manakah gelas miliknya. Kanak-kanak kerap berhadapan dengan masalah untuk mengenal pasti persamaan antara objek dan peristiwa. Kanak-kanak perlu membina persamaan antara sekeping jigsaw puzzle dan ruang jigsaw puzzle. Pengenalan melibatkan antara dua penglihatan terhadap objek yang sama. koordinasi tubuh badan.3 menunjukkan contoh bagaimana aktiviti pengajaran yang dikendalikan dapat membantu murid-murid membina konsep menerusi pemerhatian dan pengalaman. Semasa bermain dengan alatan tersebut. tinggi dan rendah. Terdapat dua jenis persamaan iaitu pengenalan (identity) dan kesetaraan (equivalence). Di dalam kelas tadika untuk kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun kanak-kanak bermain untuk membina konsep. Contohnya untuk meletakkan sekeping jigsaw puzzle di atas papan jigsaw. Rajah 1. tarikan gravity. bersikap sederhana dan hormatmenghormati. Melalui penerokaan dan membina semula konsep menerusi main dapat mengukuhkan kefahaman kanak-kanak terhadap konsep yang ingin diketahui. perkembangan bahasa. otot besar. Keadaan ini menyebabkan dia perlu membina persamaan antara gelas kepunyaannya sebelum ini dan gelas yang baru dilihatnya. berat dan ringan. 30 . tolong-menolong. bekerjasama. Aktiviti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot kecil.1. Manakala kesetaraan melibatkan persamaan dua atau lebih objek.6 Main dalam pembelajaran kanak-kanak Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelumnya main adalah proses pembelajaran kanak-kanak untuk memahami sesuatu konsep. 2. mengikut giliran. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar. membanding dan membezakan. interaksi sosial dan kreativiti. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu menyediakan main bercorak konstruktif selain dari bersosial.

Kesimpulannya persamaan terbina sama ada antara dua penglihatan objek atau peristiwa. Sebagai contoh air (rupa asal permulaan) boleh diubah kepada warna merah (rupa akhir) dengan meletakkan sirap merah (perubahan). Setiap perubahan melibatkan tempat permulaan dan tempat berakhir. tahap kepelbagaian. Piaget telah mengenal pasti enam tahap keupayaan kanak-kanak memikirkan tentang perubahan dari usia 1 hingga 7 tahun. Mungkin mereka boleh menggunakan kain menapis warna atau pun menambah air ke dalam bekas. Peranan guru sebagai pendorong mencetuskan pembinaan pemikiran konstruktif kanak-kanak terhadap sesuatu konsep. Dia tidak dapat membezakan gelas miliknya. Manakala kanak-kanak menyesuaikan kemahiran dan konsep yang perlu dibina menerusi aktiviti main konstruktif. Guru menyediakan persekitaran dan bahan/peralatan pembelajaran. tahap fungsi. Kanak-kanak terpaksa membanding beza dua objek untuk disesuaikan. Berdasarkan pandangan teori yang dikemukakan oleh Piaget main konsruktif dianggap sesuai untuk aktiviti penerokaan dan penemuan. Jika kanak-kanak ingin mengubahnya ke rupa asal permulaan mereka perlu tahu sesuatu tentang cara air menjadi merah. Perubahan adalah sesuatu yang kanak-kanak mahukan. tahap penolakan tahap darjah berhati-hati. Perubahan berlaku di antara tempat permulaan dan tempat berakhir. dan tahap dapatan sebenar. Secara umum enam aras perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) tahap berbeza sepenuhnya. Main di kelas tadika/prasekolah boleh dibahagikan kepada: 31 . antara objek yang berbeza atau peristiwa. Hal ini penting untuk memahami penemuan oleh kanak-kanak sewaktu percubaannya menyelesaikan masalah. Manakala kesetaraan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dan jigsaw puzzle.Pengenalan dapat dilihat menerusi contoh kanak-kanak dengan gelas air minuman.

guru merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur dalam aktiviti pembelajaran.guru menyediakan peralatan permainan di sudut- sudut tertentu untuk dipilih oleh murid.7 Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain Sebelum mekasanakan pendekatan ini. Meningkatkan keupayaan kognitif. (b) main main terancang . dan. Kanakkanak belajar menerusi main. model. benar dan bermakna disediakan Bahan yang digunakan mengalakkan komunikasi dan imaginasi Permainan menarik minat dan menggembirakan murid Faedah pendekatan belajar melalui bermain Melalui main sambil belajar.1. pendekatan dan aktiviti melibatkan unsur main sebagai intipati keseluruhan pembelajaran kanak-kanak. Setiap program. Bahan perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan murid Bahan konkrit. Bersosialisasi dengan rakan sebaya dan orang dewasa Meningkatkan kemahian emosi 32 . Bahan dan peralatan boleh digunakan sebagai alat bantu yang mengukuhkan sesuatu konsep yang dilakukan menerusi main.(a) main pilihan sendiri . Biasanya aktiviti ini dijalankan semasa rutin atau sementara menunggu aktiviti pembelajaran bermula. murid-murid boleh: • • • • Mengukuhkan penguasaan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spasifik.8 Hasil pembelajaran yang ingin dicapai perlu ditentukan. guru perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: • • • • • 2.1. Kesimpulannya main merupakan aspek penting dalam kehidupan kanak-kanak. Main dalam konteks pembelajaran kanak-kanak adalah suatu proses pembelajaran secara keseluruhan. Germain juga merupakan suatu rangsangan untuk kanakkanak belajar. Kenyataan yang mengatakan 'bermain sambil belajar' atau 'belajar sambil bermain' bermaksud keseluruhan konsep pembelajaran kanak-kanak yang menekankan adanya unsur main dalam pembelajaran kanak-kanak. 2.

Pendekatan ini melibatkan bidang-bidang lain tetapi membincangkan perkaa yang sama. tempat. minat dan latar belakang murid. asas matematik. Selain itu. Selain itu. Tema boleh diangap sebagai rangsangan kearah pembelajaran. peluang lebih terbuka untuk kanak-kanak menerokai pelbagai bidan pengalaman melalui penglibatan yang aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. menulis.2 Pendekatan Bertema Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu topik atau tema yang dipilih bersesuaian dengan masa. Pendekatan bertema melibatkan bidang yang luas tetapi tidak mendalami. Kanak-kanak dapat membina kemahiran dan mempelajari topic-topik tertentu dalam ruang lingkup yang lebih luas. Pengalaman guru dan juga pengalaman kanak-kanak perlu dititikberatkan sebelum memulakan pengajaran bertema. Tema yang dipilh dijadikan sebagai wahana untuk menguasai sesuatu kemahiran seperti kemahiran bertutur. membac. pendekatan ini memberi peluang kepada murid meluaskan pengetahuan melalui tema yang dipilih.• • • Mengukuhkan perkembangan fizikal Menguasai kemahiran manipulatif Melahir dan menyatakan perasaan 2. Pendekatan pengajaran bertema ataupun unit menyediakan isi kandungan dan rangka untuk menyusun aktiviti pembelajaran dan mengintegrasikan pelbagai bidang kurikulum. Kemahiran yang berbeza tetapi bukan tujuan untuk mendalami topik. sebagai contoh haiwan sebagai tema. 33 . berfikir dan emosi serta sosial. Unit-unit perlu dirancang berdasarkan minat kanakkanak dan sesuai dengan latar belakang pengalaman dan tahap perkembangan mereka.

masa dan peristiwa Kemudahan untuk mendapatkan bahan dan sumber yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Guru berminat terhadap tema yang dipilih Pemeringkatan tema dari mudah kepada yang lebih mencabar Kepentingan pendekatan bertema Tema yang dipilih dijadikan sebagai wahanan untuk menghubungjalinkan pengetahuan atau kemahiran daripada beberapa komponen yang berlainan.2 • Boleh merentas semua komponen Bersesuaian dan berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan murid Bersesuaian dengan situasi.Namakan Bunyi Menyanyikan lagu “cicak” HAIWAN Membilang haiwan di rumah Melukis haiwan di ladang 2.2.1 Faktor-faktor pemilhan pendekatan bertema Pemilihan tema perlu menimbangkan aspek-aspek berikut: • • • • • • 2. 34 .2.

3 Pelaksanaan pendekatan bertema Sebelum melaksanakan pendekatan ini. 2. Mereka melihat pembelajaran secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pembelajaran kepada subjek yang berbeza-beza. sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. pendekatan ini melibatkan juga kesepaduan antara: • • • Beberapa kemahiran Kemahiran dan nilai murni Aktiviti dalam kelas dan luar kelas 35 .3 Pendekatan Bersepadu Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar.2. Selain daripada kesepaduan antara komponen. guru perlu: • • • • • Mengenalpasti tema yang hendak digunakan Menjana idea berkaitan tema Membina peta minda tema yang mengandungi komponen yang berkaitan dengan tema Menyediakan senarai aktiviti kepada setiap komponen yang berkaitan dengan tema merancang iklim dan menyusun persekitaran kelas dan ousat oembelajaran supaya mempunyai suasana yang berkaitan dengan tema. mengurus aktiviti dan menyediakan bahan pengajaan dan pembelajaran secara lebih berfokus dan menyeluruh.• Pendekatan bertema akan dapat membantu guru merancang. Dalam kehidupan sebenar. 2. Oleh itu pendekatan bersepadu digunakan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pembeajaran.

bertolak ansur dan berdisipli. emosi. Kaedah pendekatan ini menggabungkan sekurang-kurangnya dua kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. konsep seperti kering dan basah. bertutur dan menulis atauoun menggabungkan aspek-aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani. Pengajaran dan pembelajaran adalah tidak formal. kanak-kanak dapat merasakan tekstur pasir seperti kasar.• • Aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid Pelbagai kaedah dan teknik Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu menyediakan murid peluang : • Memenuhi keperluan mereka yang berbeza-beza dari segi perkembangan. kemahiran dan nilai murni yang berkaitan antara satu sama lain. Pendekatan bersepadu boleh menggabungkan beberapa kemahiran mendengar. Lebih banyak pilihan dan motivasi untuk menimbulkan kepuasan belajar. Ilmu pengetahuan yang dipelajari mesti diamalkan. serta memupuk nilai murni seperti bekerjasama. Meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti Meningkatkan kemahiran bahasa dan komunikasi Meningkatkan nilai murni bersepadu boleh digunakan dalam aktiviti seharian. rohani dan intelek. Guru perlu Pendekatan menggunakan pengalaman harian kanak-kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kemahiran membina timbunan pasir mengikut urutan menaik ataupun menurun. minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. hasil pembelajaran adalah kemahiran membaca dan hasil pembelajaran adalah menulis. • • • • • Meneroka sesuatu topik dengan cara yang lebih mendalam. membaca. Contohnya dalam permainan pasir. Kanak-kanak memperoleh ilmu. Merujuk jadual di bawah. Kanak-kanak terlibat dalam aktiviti secara aktif. konsep. Topik Komponen Kandungan Hasil Pembelajaran Aktiviti/Peralatan 36 . Semua deria kanak-kanak terlibat secara langsung dalam pelbagai situasi yang dapat merangsang pembelajaran di dalam atau di luar kelas. halus.

1.3.3 Mengenal bentuk huruf kecil dan huruf besar 4.4 Pendekatan bersepadu melibatkan Kesepaduan antara komponen Kesepaduan kemahiran dan nilai murni Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik Penggunaan ICT dalam pembelajaran Komputer menyediakan peluang pembelajaran yang berkesan kepada murid kerana ianya memberi peluang pengalaman pembelajaran dalam cara dan kadar yang berbeza-beza untuk memenuhi keperluan setiap individu.4. Murid boleh menggunakan computer secara berpasangan untuk menggalakkan mereka sama-sama meneroka dan memperolehi pembelajaran.1 Mengenal bentuk huruf 3.2. Pendekatan ini digunakan untuk : • • • • 2.4 Menulis huruf mengikut cara yang betul Membaca abjad dan abjad.Abjad Bahasa Melayu 3. ICT sebahagaina daripada kehidupan masa kini Boleh dijadikan bahan bantu mengajar 37 . Poster besar huruf kecil dan huruf menulis 4.1 • • • • • 2.1 Membina kemahiran menulis 2.1 • • • Membantu proses pengajaran dan pembelajaran Memperoleh maklumat Berinteraksi dengan bahan untuk bekajar sendiri dan bersama rakan sebaya Memperkayakan pengalaman pembelajaran Kepentingan penggunaan ICT Membantu membentuk persepsi pemikiran murid.

4.• • • • Boleh diprogramkan dengan perisian khas Dapat merangsang minat murid dan memberi keseronokan. Dapat merangsang kreativiti dan pemikiran Membantu memudahkan murid memahami konsep sebab dan akibat 2.2 • • • • • • • • • • • Prinsip-prinsip penggunaan ICT Kesesuaian umur Kepentingan Kawalan kanak-kanak Arahan jelas Penggunaan berdikari Tanpa keganasan Berorientasikan proses model yang sebenar Ciri-ciri teknikal Boleh ditranformasikan Kepelbagaian bahasa 38 .

2. 2. 39 .TOPIK 5 : TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SEKOLAH 1. Tunjuk cara Tunjuk cara adalah suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid.1.1 Sebelum demontrasi a) Guru hendaklah menentukan topik. PENGENALAN Di bawah konteks pendidikan. Oleh itu teknik tunjuk cra juga dikenali sebagai demonstrasi. b) Alatan hendaklah disediakan dan disusun mengikut langkahlangkah demonstrasi yang ditentukan. objektif dan kandungan tunjuk cara terlebih dahulu. Tujuan menggunakan berbagai-bagai teknik mengajar dalam situasi pengajaran ialah untuk menarik minat murid. mengekalkan perhatian serta membangkitkan rasa ingin tahu murid supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.1 Prinsip-prinsip tunjuk cara Untuk menghasilkan aktiviti pengajaran melalui tunjuk cara sengan berkesan guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip melaksanakan tunjukcara berikut 2. teknik pengajaran ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

c) Guru murid. atau bahan yang meungkin boleh menyebabkan kemalangan. guru hendaklah menerangkan langkah itu sekali lagi. 2. b) Sekiranya murid menunjukkan kerahuan.2 Semasa demonstrasi a) Guru harus memandang ke arah murid semasa memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang dijalankan.1. d) Pastikan keselamatan sebelum mengunakan alat. 2.1. c) Aktiviti pengukuhan harus diadakan selepas demonstrasi. Ini boleh dilakukan melalui aktiviti demonstrasi murid dengan mencontohi guru atau mencatat langkah-langkah demonstrasi dalam buku nota. guru boleh meminta seorang murid membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman tentang cara-cara melaksanakannya.3 Selepas demonstrasi a) Bincangkan dengan murid tentang bahagian-bahagian demomonstrasi yang penting. e) Sebelum memulakan demonstrasi. guru hendaklah memberitahu murid tujuan demonstrasi dan aktiviti yang hendak diperhatikan supaya mereka dapat mencontohinya tanpa membuat sebarang kesilapan.2 Langkah-langkah pengajaran melalui tunjuk cara 40 . Ini akan memastikan bahawa muridmurid telah memerhatikan langkah-langkah demonstrasi yang telah ditunjukkan dengan betul. b) Bincangkan dengan murid tujuan demonstrasi supaya mereka membuat rumusan. e) Jika masa mengizinkan. 2.c) Tempat demonstrasi hendaklah disediakan untuk memastikan semua murid dapat menyaksikannya dengan jelas. menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian semua murid dapat melihat demonstrasi serta d) Pastikan mendengar penerangan guru dengan jelas.

Menyoal semasa pengajaran dan pembelajaran mempunyai beberapa tujuan. d) Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian. latihan dan penutup. 2.4 Penutup a) Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah dijalankan.1 Perancangan a) Penentuan topik dan objektif. Menilai kefahaman murid berkenaan isi pelajaran serta kemajuan murid. Meningkatkan perkembangan daya pemikiran murid. b) Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan. b) Perancangan langkah-langkah demonstrasi c) Persediaan alatan.3 Latihan a) Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti kemahiran.2 Pelaksanaan a) Penerangan tujuan demonstrasi. Kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan antara penyoalan guru dengan pencapaian pelajar (Turney et. b) Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup. 2.Pengajaran mengunakan tunjuk cara melibatkan beberapa langkah utama seperti perancangan. al 973). 41 . d) Penyusunan tempat demonstrasi 2.2. b) Guru membetulkan kesilapan murid. c) Penggunaan alat mengikut langkah-lankah yang disediakan.2. antaranya ialah: • • • • Menjadikan murid aktif Membangkitkan minat dan tumpuan murid. pelaksanaan. 2. 3.2. Penyoalan Teknik penyoalan merupakan suatu teknik yang biasa dan kadang-kadang menjadi dominant dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.2.

Dorong dan cungkil jawapan daripada murid yang tidak mampu memberi Elakkan mengulang-ulang soalan.2 Tujuan menyoal mengikut peringkat dalam pengajaran Paintal (1980) menjelaskan tujuam sseorang guru menyoal mengikut langkah-langkah pengajaran adalah seperti berikut : Peringkat a. Pendek. Elakkan daripada guru bercakap terlampau banyak. soalan. kemudian menyebut nama murid. Beri masa yang sesuai (3-5 saat) untuk murid memberi respons kepada Kemukakan soalan dahulu. tidak berbelit-belit. Soalan Sesuai dengan peringkat umur dan kebolehan urid dalam bilik b) Cara menyoal • • • • • • • • • • Terbuka kepada semua murid dalam bilik darjah. Dikhususkan supaya lebih jelas. Pelbagaikan aras dan jenis soalan. Libatkan murid yang diam atau tidak bersedia menjawab. Elakkan daripada menjawab soalan sendiri atau menyusun semula Elakkan daripada mengulang-ulang jawapan pelajar.1 Prinsip menyoal a) • darjah. 3. respons kepada soalan guru. Pengenalan Tujuan menyoal: • • • membantu set induksi guru mengetahui apa yang murid tahu mengulang pelajaran lepas 42 . • • • • • Betul daripada tatabahasanya supaya maksudnya lebih jelas. Releven dan berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Melayan jawapan yang salah dengan baik.3. jawapan pelajar seolah-olah guru menjawab soalan sendiri.

Pemudahcaraan Pemudahcaraan adalah teknik yang digunakan guru untuk membantu kanak-kanak mencapai matlamat pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang telah dirancang dan disusun. memujuk. Secara mudah. membimbing. b. Aplikasi • • • fokus dan penjelasan menghilangkan kesukaran dan membantu individu murid. Guru sebagai fasilitator berfungsi untuk mendidik. konsep fasilitator merujuk kepada usaha-usaha untuk: • • • • • • • Menjadikan senang Menggalakkan Memudahkan Mempercepatkan Membantu Memajukan Menolong 43 . Penutup • • • mengulang isi utama menguji kefahaman murid mencadangkan masalah dan isu berkaitan 4. mengukuh.• mengemukakan masalah yang berkaitan dengan topik pengajaran. memberi bantuan dan menolong kanak-kanak mencapai matlamat yang dirancang melaluisatu proses yang panjang. setakat mana kefahaman c. Penyampaian • • • mengekalkan minat dan tumpuan murid menggalakkan penaakulan dan pemikiran logik mengetahui murid. memimpin murid membuat pemerhatian dan inferen d.

melihat ke depan dan belakang. Layan dan damping • • • • • • Memberi perhatian dengan komunikasi mesra Menggunakan bahasa yang memujuk. Sentuhan kepala. Sesuai digunakan apabila melakukan tajuk baru. ulang dan kembangkan jawapan murid. ‘bagus’. Libatkan lisan seperti ‘ya’. memahami sesuatu konsep dan pengukuhan. tulis jawapan di papan hitam atau mengangkat ibu jari. Dapat meninggalkan kesan semangat ingin belajar. tepuk tangan. imbas kembali pengalaman. tidak menyergah atau mengancam.1 Teknik-teknik pemudahcaraan 1. Memberi makna kepada pengalaman dan pengetahuan yang pernah murid lalui. 44 . murid-murid menjadi lebih positif. • • • • • • • • Penyoalan Bertujuan untuk memperluaskan idea Berfokus daripada soalan umum kepada khusus Mengikut aras pengetahuan Menggalakka pemikiran semula Jelas dari segi aras dan frasa Mempunyai hentian untuk beri masa berfikir Sebaran kepada semua murid-murid Layanan jawapan sama ada memberi pujian atau galakkan 2. disiplin kelas terkawal. • Tidak menghukum salah dan betul/ 3. bahu atau bahagian belakang. sebutan ‘baik’. Renung kembali • • • • Menggalakkan murid merenung. Gerak isyarat seperti senyum. ‘ha’.4. Gabungan pengetahuan dan pengalaman murid. hubungan mesra dan yakin kerana dihargai. angguk.

Pembelajaran berlaku dengan sangat efektif apabila berlakunya interaksi antara kanak-kanak dengan orang dewasa yang kebih kompeten. Penyoalan perlu terancang dan mengikut aras. Memberi pembayang. Scaffolding • Scaffolding adalah ciri yang dikemukakan oleh Vigotsky dam Zon of Proximal Development (ZPD). Memberi bantuan dan solongan dalam bentuk verbal. Melibatkan pengalaman sedia ada dan penerokaan idea. Pensrukturan kognitif • • • • • • • Membantu murid memahami konsep dan menggunakan potensi kognitif yang ada. tindakan dan kepercayaan individu. 5. Dapat mendfinisikan sesuatu.4. Berkongsi selesaikan masalah. 45 . Guru mencadangkan idea/petunjuk dan murid buat keputusan. Menyoal untuk menggalakkan berfikir bagi menyelesaikan masalah/tugasan. Melibatkan penerokaan persamaan yang terdapat pada sesuatu konsep atau idea. Memperkukuhkan idea murid. Merangkumi alam fantasi murid-murid menjelaskan sesuatu konsep yang sesuai dengan pengalaman mereka. • • • Guru memberi galakan berinteraksi. Berkongsi untuk menyelesaikan masalah. Melibatkan struktur pemikiran. memberi motovasi dan memberi dorongan. Guru sebagai pemangkin dalam kumpulan. Kongsi dan bina bersama • • • • • • • Berkongsi bersama guru dan murid dalam mencapai objektif ssuatu aktviti. • ZPD merupakan lingkungan di mana kanak-kanak dapat berfikir melebihijangkaan usianya hasil daripada interaksi degan orang dewasa yang kebih kompeten. 6.

bercerita. Mendengar • • Guru sebagai pendengar yang aktif. Memupuk keyakinan diri.7. berbual. 9. Guru dapat menilai dan mengesan kelemahan murid. Memperluaskan perbendaharaan kata. Apabila guru mendengar apa yang ingin disampaikan oleh muridnya. beliau telah mewujudkan situasi penerimaan terhadap kanak-kanak dan idea yang disarankan. Banyak memberi pandu arah supaya sesuatu aktiviti lebih jelas dan tersusun. Pengembangan bahasa dan idea • • • • • Teknik memperkembangkan bahasa dan perbendaharaan kata murid seta meningkatkan kemahiran berfikir. Memupuk kemahiran bahasa kanak-kanak denga bertutur. Murid berasa diri mereka dihargai dan diterima apabila idea mereka didengar oleh orang lain. 46 . Meningkatkan kemahiran bertutur. bersoal jawab dan galakan bertanya. 8. baik dan berkesan. • • • Guru perlu memahami apa yang ingin disampaikan oleh murid dan melayani setiap soalan dan pandangan yang diberikan oleh murid dengan adil. 4.2 Kepentingan kemahiran teknik pemudahcaraan a) b) c) Memotivasikan murid supaya sentiasa mempunyai dorongan yang kuat Membantu murid-murid mencari penyelesaian yang dihadapi dalam Membimbing murid-murid dalam menjalankan aktiviti bilik darjah dengan untuk belajar dan bercita-cita memperolehi pencapaian yang baik. Banyak memberi pemujukan . Satu siri layanan guru untuk mencapai matlamat dan objektif yang dikehendaki. pembelajaran. Galak dan saran • • • • Guru lebih banyak membuat pengesyoran sebagai alternatif.

5. tidak terancam. Jangan suka mencelah 47 .1 Fungsi mendengar a) Mendengar untuk belajar memahami orang lain. Mendengar juga adalah suatu pengiktirafan.2 Langkah mendengar a) Menerima • • • • Memberi tumpuan kepada kata dan gerak geri badan. Melaluinya dapat dorasakan apa yang dirasakan oleh orang lain (empati). Meneguhkan tingkah laku positif. penumpuan perhatian. e) Mendengar untuk menolong. dan sentiasa membiarkan seseorang menghabiskan percakapan sebelum kita pula yang bercakap. c) Mendengar untuk mempengaruhi agar dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Aktiviti seperti gurau senda. Menghindarkan tingkah laku negatif secara terbuka. b) Mendengar untuk menjalin hubungan dan seterusnya boleh mencipta kasih sayang. diri sendiri dan alam. 5. pengetahuan. Menumpukan perhatian . menyeronokkan. Mendengar apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. Bagaimanapun mesti dapat membandingkan antara bergurau dengan serius.d) e) f) g) h) i) Meneguhkan pembelajaran murid-murid dengan menggunakan ganjaran Menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang lebih mencabar dan Menggunakan pelbagai strategi dan teknik pembelajaran yang berkesan Menyediakan murid-murid untuk mencari dan menambahkan dan pujian. Mendengar Kemahiran mendengar merupakan suatu proses aktiviti komunikasi yang penting dan berkesan. d) Mendengar untuk berseronok. dan menyeronokkan bagi mencapai aktiviti pengajaran. tidak menghukum dan mesra. 5.

Meminta lebih banyak pengalaman. Kenalpasti sebarang prasangka e) Memberi respons • • • 5. Gunakan ayat-ayat “saya setuju” dan “saya fakir….• Jangan memperdlikan gangguan semasa mendengar. Sentiasa bersikap jujur. pendapat peribadi atau andaian sahaja.” Langkah kemahiran mendengar yang berkesan a) Gunakan lebih masa untuk mendengar daripada bercakap. Jangan mengganggu orang yang sedang bercakap.3 Tunjukkan sikap dukungan dan gerak geri mengangguk. c) Mengingat • • • Mengenalpasti pekara penting. Memahami apa yang diperkatakan dari sudut pandangan individu yang bertutur. Kenalpasti sama ada ucapan itu adalah fakta. Apabila tidak setuju. tunggu sehingga mereka menghabiskan percakapan. minta penjelasan yang lebih lanjut. Menunggu sehngga habis percakapan. Mengukangi apa yang dikatakan oleh individu berkenaan dengan menggunakan perkataan sendiri. 48 . Mengulang nama dan perkara penting d) Menilai • • • • • Elakkan daripada menilai sebelum seseorang itu habis bercakap/ Perlu mengandaokan seseorang itu berniat baik. baru membuat penilaian. b) Cari sesuatu yang lebih baik atau menarik. Meringkaskan apa yang telah diucapkan. b) Memahami • • • • • Mengaitkan apa yang dikata demngan apa yang kita ketahui.

5. d) Dengar dengan teliti kerana kadang-kadang apa yang dicakapkan bukan apa yang dimaksudkan. d) Meredakan perasaan diri. adalah penting untuk mewujudkan penerimaan dan meningkatkan rasa saling mempercayai serta menghargai. e) Bersikap fleksibel f) Menyedari maklumat bukan lisan. d) Mencelah atau manyampuk e) Fikiran yang merewang f) Tertidur 49 .5 Pendengar yang aktif a) Cari perkara yang menarik minat pendengar. c) Medengar secara memilih. Pendengar akan terlibat dengan kehendak penghantar maklumat semasa berkomunikasi. b) Mengkritik percakapan individu lain. tapis dan timbang setiap pendengaran.4 Pendengar yang berkesan g) Berhati-hati.6 Pendengar yang pasif a) Beranggapan bahawa perkara yang dibincangkan kurang menarik. e) Ambil catatan tentang apa yang didengar apabila perlu dan sesuai.c) Jangan mengganggu orang yang seang bercakap. bukannya cara penyampaian. Selain itu. c) Mendenar pendapat-pendapat yang dikemukakan dan menjiwai apa yang diperkatakan oleh seseorang. Apabila wujudnya suasana komunikasi yang terbuka. 5. b) Menilai kandungan ucapan . kesimpulan. g) Bekerja dan memberi tumuan semasa mendengar. ia akan membantu untuk menghasilkan sesuatu keputusan. Jangan terus membuat Thomas Gordon (1970) menjelaskan bahawa pendengaran yang aktif merupakan kemahiran komunikasi yang dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah. f) Ambil kedudukan yang sesuai apabila sedang mendengar. h) Sentiasa menolak gangguan 5.

2 Ciri-ciri modeling yang baik a) Demonstrasi cara menyelesaikan masalah. Guru yang mempunyai kemahiran modeling dapat menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang. 6. Kemahiran modeling perlu ada pada setiap guru kerana ianya dapat menarik minat murid terhadap isi pelajaran dan membina kemahiran berkomunikasi sesame pelajar dan guru. b) Pura-pura mendengar. c) Bersedia untuk membetulkan kesalahan murid. Modelling Modelling merupakan suatu proses demonstrasi bagi menggambarkan sessuatu dengan berkesan. e) Murid dapat menjalankan tugasan dengan lebih baik. e) Menyebut setiap perkataan denga jelas.5. c) Membuat penilaian.1 Faktor-faktor penggunaan modeling a) Membimbing murid membina identiti. e) Sibuk bercakap. b) Menunjukkan rasa menghargai murid. d) Menggunakan bahasa yang mudah dan difahami oleh murid.7 Halangan mendengar a) Hanya mahukan maklumat yang boleh digunakan untuk mengkritik individu itu semula. c) Menggalakkan murid berfikiran kritis. dan bukannya sibuk mendengar. d) Murid berani mengemukakan pendapat. 50 . 6. 6. d) Sibuk memikirkan apa yang ada dalam fikiran sendiri. b) Murid akan mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian. f) Tidak minat mendengar.

b) Sebelum sesi bercerita. kebolehan. 6. f) Murid menulis karangan jenis berita di dalam buku masing-masing.1 Prinsip-prinsip panduan penguasaan kemahiran bercerita Untuk menguasai kemahiran bercerita. semasa. c) Ketua kumpulan membacakan rumusan yang dibuat dan guru membimbing murid mengenai ciri-ciri berita yang baik. g) Guru akan memberi reespon sekiranya ada masalah yang timbuk dari masa ke 7. Soalan-soalan untuk aktiviti susulan juga harus disediakan. guru harus menghafal isi-isi penting yang terkandung dalam cerita itu. 51 . umur dan pengalaman murid serta objektif pelajarannya. b) Murid membaca berita yang sama dan membuat rumusan berita tersebut dalam kumpulan. e) Guru meminta pendapat murid tentang isi-isi berita yang diperlukan.f) Melibatkan semua murid dalam aktiviti dengan menggunakan arahan yang jelas.3 Contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran a) Guru memperdengarkan rakaman berita. c) Alat bantu mengajar seperti kad-kad perkataan. g) Masalah-masalah yang timbul ketika membuat tugasan dibincangkan secara h) Tidak mengganggu murid ketika mereka menunjukkan pemikiran yang rasional. Melalui kaedah bercerita. 7. kad-kad gambar. guru dapat menjalankan sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. terbuka dengan murid. d) Guru menunjukkan cara menulis berita menggunakan transparensi. guru harus memahami dan mematuhi prinsipprinsip panduan berikut: a) Guru harus memilih cerita yang sesuai dengan minat. patung atau topeng yang boleh menarik minat dan perhatian murid harus disediakan sebelum sesi bercerita dimulakan. Bercerita Bercerita merupakan satu kaedah mengajar yang membolehkan guru menyampaikan isi pelajarannya melalui penggunaan teknik bercerita.

aktiviti susulan harus diadakan. Cara ini bukan sahaja dapat menarik perhatian murid tetapi juga dapat mengembangkan daya imaginasi mereka. l) Isi cerita harus disampaikan kepada murid dengan gerak-geri secara semulajadi. Aktiviti lakonan guru harus dielakkan. f) Mulakan cerita dengan suara yang menarik dengan penuh emosi. Tema cerita harus mengandungi nilai moral yang murni.d) Sebelum memulakan sesi bercerita. Isi cerita hendaklah menarik dan perkataan yang digunakan hendaklah sesuai dengan oengalaman murid. Guru juga boleh memberikan topeng-topeng yang disediakan kepada murid untuk menjalankan aktiviti lakonan. 7. i) j) Kad-kad perkataan dan gambar harus digunakan untuk membantu murid memahami isi cerita dengan lebih jelas. Selepas cerita dipilih. Cara ini sangat berkesan Pada peringkat ini guru bermula dengan memilih sebuah cerita yang sesuai. guru perlu menyediakan alat bantu engajar seperti kad perkataan. kad gambar atau topenhg-topeng yang perlu digunakan untuk 52 . e) Guru boleh duduk atau berdiri semasa bercerita. pastikan semua murid telah bersedia untuk mendengar cerita. Tujuan bercerita adalah untuk menyampaikan isinya dan bukan mengajar murid perkataan-perkataan yang sukar. m) Selepas bercerita. Panjang atau pendek crita hendaklah sepada dengan peruntukan masa. misalnya aktiviti soal jawab tentang tema dan nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. untuk melibatkan murid dalam cerita yang disampaikan. Kemahiran variasi rangsangan harus digunakan untuk mengubah-ubah nada suara dan intonasi guru mengikut watakwatak dan suasana cerita. Semasa sesi bercerita. sekorang-kurangnya sekali. guru hendaklah cuba menghafaz dan bercerita secara sendiri. selagi semua murid boleh melihat dengan jelas wajah dan ekspresi guru. Di samping itu.2 Perancangan dan persediaan g) Pandangan terus ke muka murid secara bergilir-gilir. k) Pastikan perkataan dan ayat yang digunakan untuk bercerita boleh difahami oleh murid. guru boleh mengemukakan soalan untuk menggalakkan murid meramal perkembangan cerita selanjutnya. h) Pastikan suara jelas dan lantang.

Guru juga boleh melibatkan murid dalam sesi bercerita dengan menggunakan soalansoalan membimbing nereka mengikut perkembangan cerita dari peringkat permulaan sehingga peringkat penutup. Sebelum mula bercerita. b) Menyuruh murid-murid mengulang isi cerita dengan mengunakan perkataan sendiri. 7. d) Membimbing murid-murid berlakon berdasarkan isi cerita yang disampaikan. Di antaranya ialah : a) Menyoal murid-murid tentang isi cerita yang disampaikan.4 Penutup Tujuan penutup sesi bercerita ialah membantu murid-murid mengukuhkan nilai murni yang diterapkan dalam isi cerita. guru hendaklah menyusun tempat duduk murid supaya memastikan setiap murid dapat mendengar dan melihat ekspresi guru.3 Sesi bercerita Langkah pelaksanaan sesi bercerita ini hendaklah dimulakan dengan set induksi yang menarik serta ada kaitan dengan cerita yang hendak disampaikan. gaya dan alat bantu mengajar yang dapat menarik perhatian serta membantu murid-murid memahami isi cerita yang disampaikan. Beberapa soalan hendaklah disediakan untuk menguji kefahaman murid selepas bercerita.murid-murid berlakon selepas bercerita. guru boleh menggunakan suara. Terdapat pelbagai aktiviti penutup boleh digunakan dalam sesi penutup bercerita ini. c) Berbincang dengan nurid-murid tentang tema dan nilai murni yang terkandung dalam isi cerita. Semasa bercerita. Tempat bercerita hendaklah dihiaskan dengan alat-alatan seperti gambar-gambar yang sesuai dengan isi cerita supaya membawa murid-murid ke dalam situasi yang seakan-akan alam cerita itu. Pastikan setiap murid telah mengambil perhatian secara sepenuhnya semasa guru bercerita. 7. 53 .

Kajiannya tentang main sosial masih dianggap sesuai sehingga hari ini.Teori Mildred Parten (1932) Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari segi aspek sosial. • Main sendirian (solitary play) – kanak-kanak bermain sendirian. dan • Main koperatif (cooperative play) – kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti.Main Sosial. • Main selari (parallel play) – kanak-kanak bermain permainan yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama dan tidak berkongsi alat permainan yang sama. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut: • Perlakuan tidak menentu (unoccupied behaviour) – kanak-kanak bergerak di dalam kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. tidak melibatkan kanak-kanak lain yang duduk berhampiran dengannya. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak menerusi main. • Main asosiatif (associative play) – kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam aktiviti main. lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam 54 . Pemeringkatan main yang digunakan oleh Parten terus dijadikan rujukan. • Main pemerhatian (onlooker play) – kanak-kanak ini berdiri memerhati kanak-kanak permainan.

Jean Piaget menyarankan bahawa pembelajaran bermakna memerlukan masa ‘untuk memainkannya’ dengan cara membuat sesuatu menerusi berbagai alternatif. Komunikasi ini melibatkan aktiviti bertutur dan bersoal Mereka jawab juga yang secara tidak langsung ahli dapat merangsang mereka perkembangan komunikasi dan bahasa kanak-kanak. sosioemosi dan moral. Dari segi perkembangan sosioemosi kanak-kanak. Contohnya. Melalui permainan ini.1 Kegunaan permainan tersebut dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak Secara umumnya. bersama-sama dengan kumpulan berkolaborasi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang berkaitan dengan nilai wang dan urusan membeli barangan. Kanakkanak akan mendapat pengetahuan baru mengenai cara penggunaan wang. nilai wang. 2. Untuk bermain dengan jayanya. fizikal. apabila mereka tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk mendapatkan barangan yang mereka inginkan. kanak-kanak belajar untuk berurus niaga dengan rakan-rakannya dalam permainan yang berkonsepkan main peranan. kanak-kanak perlu berkomunikasi dengan rakan-rakannya dalam cara yang dapat difahami di samping memahami apa yang cuba disampaikan oleh mereka kepadanya. Berikut adalah kegunaan permainan ini dari segi sosioemosi dan juga kognitif kanak-kanak. dan urusan jual beli di pasar atau pun pasar raya. mereka bersama-sama berbincang 55 . Contohnya dalam permainan ini. Oleh itu kanak-kanak memerlukan masa yang fleksibel dalam aktiviti main untuk mencapai matlamatnya. belajar melalui bermain dapat menyumbang kepada pelbagai aspek perkembangan seperti daya kreatif. bahasa. (a) Kanak-kanak belajar bagaimana mengadakan perhubungan sosial. kanak-kanak dapat merasai pengalaman jual beli yang biasa berlaku dalam kehidupan seharian kita.

Kanak-kanak akan menggunakan wang yang diperolehi dengan sebaikbaiknya. kanak-kanak akan belajar berjimat cermat menggunakan wang yang ada tanpa sebarang pembaziran berlaku. Setiap ahli kumpulan akan memberi nasihat dan mengingatkan rakan-rakan sekumpulannya untuk berjimat cermat dalam penggunaan wang. Dalam permainan ini. Mungkin mereka akan mengambil keputusan untuk membeli barangan yang lebih murah harganya atau pun melakukan tawar-menawar dengan pihak penjual.untuk mencari jalan penyelesaian. (e) Kanak-kanak belajar untuk berjimat cermat dan nasihat menasihati. (d) Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur. Oleh itu. setiap kanak-kanak perlu bertolak ansur untuk mengeluarkan wang masingmasing untuk mendapatkan barangan yang telah dipersetujui. Perkara ini berlaku apabila mereka perlu berkongsi wang yang diperolehi untuk mendapatkan sesuatu barangan yang hendak dibeli. Kanak-kanak belajar bekerjasama dan bertolak ansur apabila melakukan urusan jual beli dengan ahli kumpulan mereka. kumpulan kanak-kanak ini dengan sendiri mereka melantik ketua bagi kumpulan mereka. masing-masing menjalankan peranan masing-masing dengan memainkan watak sebagai penjual dan pembeli. Apabila permainan berlangsung. 56 . Dalam permainan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful