TAJUK KAJIAN: TAHAP PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN BAHAN BACAAN:KAJIAN KES DI SEBUAH SEKOLAH

DI DAERAH BERA PAHANG.
NAMA:SABARIAH BINTI OMAR I/C:921211-06-5872

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN 28330, TRIANG PAHANG DARUL MAKMUR. TARIKH HANTAR: 19/ 2 /2011

PENGHARGAAN

Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana mempermudahkan segala urusan saya dalam menyiapkan kajian ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan terutama kepada En. Asmawi Bin Abdullah, guru pembimbing merangkap penyelia yang banyak memberikan saranan dan tunjuk ajar yang berguna untuk di manfaatkan dalam pengurusan kerja projek ini.Dengan kerjasama yang di berikan penulisan yang sukar ini terasa mudah untuk di siapkan. Ucapan terima kasih juga tidak dilupakan kepada Puan Roshaida binti Kamaruddin,selaku Guru Penyelaras tingkatan 6 SMK Purun,rakan - rakan seperjuangan dan guru-guru yang terlibat dalam menyumbang ilmu pengetahuan, tunjuk ajar dan sokongan.Tidak lupa juga kepada semua responden yang telah memberi kerjasama dalam membantu menjayakan kajian ini.

i ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT

Penghargaan Abstrak Pendahuluan Penyataan Masalah Tujuan Kajian Soalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan kajian Skop kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Perbincangan Kesimpulan Rujukan Lampiran ABSTRAK

i 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 20 22 23 24

Fokus utama kajian ini ialah untuk melihat tahap pencapaian akademik

Pelajar dan hubungannya dengan bahan bacaan.Kajian ini dilakukan ke atas Pelajar Prauniversiti Bawah. Seramai 60 orang pelajar Prauniversiti Bawah telah terlibat sebagai responden kajian.Tahap pencapaian akademik pelajar di ukur berdasarkan pencapaian peperiksaan akhir tahun pelajar Program Prauniversiti Bawah. Sementara soal selidik tahap kekerapan membaca di adaptasi daripada kajian Raja Mohammad Shahrim Bin Raja Ibrahim. Data dianalisis menggunakan peratus dan min.Dapatan kajian menunjukkan tahap pencapaian akademik pelajar Prauniversiti Bawah adalah berada pada tahap sederhana dan lulus dimana pelajar dari kelas PPUB 1 mencapai tahap pencapaian sederhana manakala bagi pelajar kelas PPUB 2 dan PPUB 3 pula berada pada tahap lulus.Manakala , tahap kekerapan membaca pelajar berada pada tahap sederhana.Selain itu, terdapat hubungan antara tahap pencapaian akademik dengan bahan bacaan .Hubungan ini dikenal pasti melalui hipotesis 1 dan 2 iaitu terdapat hubungan positif antara minat membaca dan kekerapan membaca dengan tahap pencapaian akademik.

1

PENGENALAN

Kebelakangan ini, keputusan ujian dan peperiksaan

pelajar sekolah dalam bidang

akademik semakin tidak membanggakan.Masalah ini amat mengecewakan ramai pihak terutamanya pihak sekolah dan ibu bapa. Kebanyakan pelajar hanya memperoleh skor lulus dalam semua matapelajaran.bahkan juga, ada sebilangan pelajar yang masih lemah untuk menguasai semua subjek iaitu gagal dalam segelintir subjek. Usaha pihak sekolah dan pihak kerajaan dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar seperti mengadakan program atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan pelajar, pelaksanaan tuisyen, penyediaan makmal komputer dan sebagainya mungkin kurang berkesan kerana kurangnya inisiatif

daripada pihak pelajar itu sendiri.Hal ini juga mungkin disebabkan beberapa faktor yang kurang ditekankan oleh pelajar.

2

PENYATAAN MASALAH

Bahan bacaan yang berfaedah mampu mempengaruhi dan memberi kesan

yang positif kepada pembaca khususnya golongan pelajar.Selain mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah, para pelajar juga boleh mengambil inisiatif lain bagi meningkatkan tahap pencapaian akademik mereka seperti membaca bahan bacaan yang berfaedah dan bersesuaian .Hal ini kerana,tahap kekerapan yang tinggi dalam membaca bahan bacaan yang baik dan sesuai mampu menambahkan ilmu pengetahuan serta dapat melahirkan generasi pelajar yang progresif,saintifik dan berilmu. Oleh yang demikian,satu kajian dajalankan bagi mengkaji adakah terdapat hubungan di antara tahap pencapaian akademik pelajar dengan bahan bacaan.

3

TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap pencapaian akademik pelajar Pra universiti. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat jenis bahan bacaan yang diminati oleh para pelajar Pra universiti.Seterusnya, tujuan kajian ini dijalankan

adalah untuk melihat tahap kekerapan membaca bagi para pelajar pra universiti. Selain daripada itu, kajian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antara tahap pencapaian akademik para pelajar dengan bahan bacaan.Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana budaya membaca dipraktikkan dalam kehidupan harian para pelajar pra universiti.

SOALAN KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk menyelesaikan soalan-soalan berikut: 1) Apakah tahap pencapaian akademik pelajar? 2) Apakah jenis bahan bacaan yang diminati pelajar? 3) Apakah tahap kekerapan membaca pelajar? 4) Adakah terdapat hubungan di antara bahan bacaan dengan tahap pencapaian akademik pelajar?

4

HIPOTESIS KAJIAN H1 - Terdapat hubungan positif antara minat membaca dengan tahap pencapaian akademik pelajar. H2 - Terdapat hubungan positif antara tahap kekerapan membaca dengan tahap pencapaian akademik pelajar.

KEPENTINGAN KAJIAN Kepentingan kajian ini ialah dapat membantu para pelajar menggunakan bahan bacaan yang bersesuaian dalam meningkatkan tahap pencapaian akademik mereka. Selain itu, kajian ini juga dapat memberi penekanan kepada pelajar mengenai Kepentingan meningkatkan tahap kekerapan membaca bahan bacaan yang berfaedah. Ini kerana,melalui pembacaan bahan bacaan yang baik para pelajar akan lebih terdedah dengan perkara-perkara yang positif . Kajian ini juga diharap dapat di jadikan sumber rujukan pihak sekolah dalam menangani kemerosotan pencapaian akademik para pelajar.

5 SKOP KAJIAN Fokus kajian ini kepada kawasan daerah bera,Pahang dan hanya tertumpu di salah sebuah sekolah di kawasan berkenaan.Kajian ini turut di jalankan di sekolah berkenaan tanpa dapat memberi gambaran di sekolah lain. Skop kajian juga tertumpu kepada para pelajar Pra universiti bawah iaitu melibatkan seramai 60 orang pelajar sahaja. Kajian ini juga di jalankan dari bulan November 2010 hingga februari 2011. Kajian ini juga di tumpukan kepada jenis bahan bacaan, tahap kekerapan membaca

dan tahap pencapaian akademik pelajar.

6 KAEDAH KAJIAN Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik bagi menjawab soalan-soalan kajian di atas.Sekumpulan pelajar yang terdiri daripada pelajar pra universiti dari sebuah sekolah telah di gunakan sebagai sampel kajian untuk menjawab borang soal selidik yang di edarkan.Seramai 60 sampel telah di gunakan bagi memperolehi data yang diperlukan bagi menjawab soalan-soalan kajian. Jumlah sampel yang di pilih merangkumi 100 peratus pelajar pra universiti Bawah di sekolah yang di pilih. Antara sampel yang digunakan adalah seramai 19 (31.7%) sampel pelajar dari kelas PPUB 1,23(38.3) sampel pelajar dari kelas PPUB

2

dan 18(30.0) sampel pelajar dari kelas PPUB 3.Seterusnya data di analisis di mana tahap pencapaian pelajar di ukur

menggunakan peratus dan min

berdasarkan purata nilai gred keseluruhan(PNGK). Nilai PNGK yang berada antara 4.00 hingga 2.75 menunjukkan pencapaian cemerlang, nilai PNGK 2.74 hingga 2.00 menunjukkan pencapaian sederhana,nilai PNGK 1.99 hingga 1.00 menunjukkan pencapaian lulus dan nilai PNGK dari 0.99 hingga 0 pula menunjukkan pencapaian gagal.Selain daripada itu, tahap kekerapan membaca responden pula di ukur berdasarkan skor min bagi tahap kekerapan.Skor min yang melebihi 3.00

menunjukkan tahap kekerapan membaca responden tinggi,manakala skor min 2.00 3.00 menunjukkan tahap kekerapan membaca sederhana dan skor min kurang daripada 2.00 pula menunjukkan tahap kekerapan membaca adalah rendah.

7

DAPATAN KAJIAN Analisis latar belakang responden Jadual 1: Taburan Responden Berdasarkan Kelas Kelas PPUB 1 PPUB 2 PPUB 3 Jumlah Bilangan Responden 19 23 18 60 Peratus Responden (%) 31.7 38.3 30.0 100

Jadual 1 menunjukkan sebanyak 31.7% responden dari kelas PPUB 1, 38.3% dari PPUB 2, dan 30.0% dari kelas PPUB 3

Jadual 2: Bilangan dan Peratus Pencapaian Akademik Pelajar Kelas PPUB 1. Matapelajaran Bahasa Melayu Pengajian Am Ekonomi Geografi Jumlah Keseluruhan 4.00 -2.75 8 42.1 7 36.8 4 21.1 PNGK 2.74- 2.00 1.99- 1.00 11 57.9 9 3 47.4 15.8 7 36.8 8 42.1 6 31.6 8 42.1 PNGK keseluruhan 2.61 2.54 2.03 1.53 2.18

0.99- 0.00 2 10.5 3 15.8

Jadual 2 menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar kelas PPUB 1 memperoleh nilai PNGK di antara 2.74 – 2.00 bagi subjek Bahasa Melayu, Pengajian Am dan Ekonomi, Seterusnya, bagi subjek Geografi pula, nilai PNGK yang diperoleh kebanyakan pelajar dari kelas ini ialah di antara 2.74 – 1.00. Nilai PNGK keseluruhan menunjukkan tahap pencapaian akademik pelajar kelas PPUB 1 berada pada tahap sederhana(2.18)

Jadual 3: Bilangan dan Peratus Pencapaian Akademik Pelajar Kelas PPUB 2. Matapelajaran Pengajian Am Geografi Pengajian Perniagaan Sejarah PNGK 4.00 -2.75 5 21.7 8 34.8 2.74 -2.00 15 65.2 3 13.1 11 47.8 1 4.3 1.99 -1.00 3 13.1 3 13.1 2 8.8 1 4.3 0.99 - 0 17 73.8 2 8.8 21 91.4 PNGK Keseluruhan 2.38 0.43 2.33 0.14

Jumlah keseluruhan

1.32

Jadual 3 menunjukkan kebanyakan pelajar kelas PPUB 2 memperoleh nilai PNGK di antara 27.4 - 2.00 bagi subjek Pengajian Am . Seterusnya, bagi subjek Geografi, nilai PNGK yang diperoleh kebanyakan pelajar ialah diantara 0.99 - 0.00. Sementara itu, bagi subjek Pengajian Perniagaan pula, nilai PNGK yang dicatatkan oleh majoriti pelajar dalam kelas ini ialah di antara 2.74 - 2.00. Bagi subjek Sejarah pula, nilai PNGK yang menunjukkan bilangan pelajar tertinggi ialah di antara 0.99 - 0.00. Keseluruhannya, tahap pencapaian akademik pelajar kelas PPUB 2 tahap lulus( 1.32) berada pada

10 Matapelajaran Pengajian Am Bahasa Melayu Pengajian Perniagaan Sejarah Jumlah keseluruhan PNGK 4.00-2.75 1 5.6 Pointer Keseluruhan 1.13 1.98 1.63 0.41 1.29

2.74 -2.00 1 5.6 14 77.8 9 50.0 1 5.6

1.99-1.00 13 72.2 1 5.6 5 27.8 2 11.1

0.99 -0.00 4 22.2 3 16.7 4 22.2 14 77.7

Jadual 4: Bilangan dan Peratus pencapaian akademik pelajar kelas PPUB 3 Jadual menunjukkan kebanyakan pelajar kelas PPUB 3 memperoleh nilai PNGK

di antara 1.99 - 1.00 bagi subjek Pengajian Am. Bagi subjek Bahasa Melayu pula, kebanyakan pelajar memperoleh nilai PNGK di antara 2.74 – 2.00.Sementara itu, bagi Pengajian Perniagaan pula, nilai PNGK yang mencatat bilangan pelajar tertinggi ialah 2.74 - 2.00.Seterusnya , bagi subjek Sejarah , nilai PNGK yang diperolehi kebanyakan pelajar dari kelas ini ialah 0.99 - 0.00. Keseluruhannya ,tahap pencapaian pencapaian akademik pelajar kelas PPUB 3 berada pada tahap lulus(1.29)

11

12

Analisis Bahan Bacaan Responden Jadual 5: Bilangan dan Peratus Pelajar mengikut Jenis Bahan Bacaan yang Diminati Kelas PPUB 2 12 52.2 3 13.0 7 30.4 1 4.3 4 22.2 -

Jenis Bahan Bacaan Isu Semasa Bahasa dan Sastera Sejarah dan Tamadun Geografi dan Alam Sekitar Ekonomi, Kewangan dan Perniagaan Politik dan kewarganegaraan

PPUB 1 11 57.9 2 10.5 4 21.1 2 10.5 -

PPUB 3 12 66.7 1 5.6 1 5.6

Jadual 5 menunjukkan bilangan pelajar kelas PPUB 1 yang meminati jenis bahan bacaan isu semasa ialah seramai 11 orang manakala bagi kelas PPUB 2 dan PPUB 3 pula ialah seramai 12 orang. Bagi jenis bahan bacaan Bahasa dan Sastera, seramai 2 orang pelajar dari kelas PPUB 1, 3 orang pelajar dari kelas PPUB 2 dan seorang pelajar dari kelas PPUB 3 sahaja yang meminati jenis bahan bacaan ini. Seterusnya, bagi jenis bahan bacaan Sejarah dan Tamadun pula, jenis bacaan sebegini hanya diminati oleh seorang pelajar dari kelas PPUB 3. Seterusnya ,bagi jenis bahan bacaan Geografi dan Alam Sekitar, seramai 4 orang pelajar dari PPUB 1 dan 7 orang pelajar dari kelas PPUB 2 yang meminati jenis bahan bacaan

ini. Bagi bahan bacaan jenis Ekonomi, Kewangan dan Perniagaan pula,seramai 2 orang pelajar dari kelas PPUB 1, seorang pelajar dari kelas PPUB 2 dan seramai 4 orang pelajar dari kelas PPUB 3 sahaja yang meminati jenis bahan bacaan ini. Manakala, bagi jenis bahan bacaan yang berunsur Politik dan Kewarganegaraan pula merupakan jenis bacaan yang tidak di minati oleh mana-mana pelajar PPUB. Kesimpulannya, majoriti pelajar PPUB lebih meminati bahan bacaan mengenai isu semasa berbanding jenis bahan bacaan lain.

14 Analisis Tahap Kekerapan Membaca Responden Jadual 6: Bilangan,Peratusan dan Min Tahap Kekerapan Membaca Bagi Kelas PPUB 1 BIL . ITEM. 1 2 3 ( TP) ( J ) ( S ) 4 (K) 5 (SK) mi n

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Saya mencari maklumat berkaitan dengan tugasan sekolah melalui buku/majalah. Saya kerap ke perpustakaan untuk membaca. Saya menggunakan masa lapang saya dengan membaca buku yang bersesuaian. Saya sentiasa membawa buku/majalah kemana sahaja. Saya kerap meminjam buku di perpustakaan. Saya kerap meminjam buku dari guru untuk dijadikan bahan rujukan sementara. Saya memperuntukkan masa yang lama untuk sesi pembacaan. Membaca surat khabar merupakan rutin harian saya. Saya pasti mempraktikkan setiap apa yang saya baca. Saya kerap menggunakan buku/majalah sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Saya pasti memperolehi maklumat yang berguna melalui pembacaan. Saya akn membeli pelbagai jenis bahan bacaan untuk dibaca bersama keluarga dan rakan –rakan. Jumlah Keseluruhan

1 5.3 2 10.5

2 10.5 10 52.6 6 31.6

2 10.5 5 26.3 9 47.3 2 10.5 1 5.3 6 31.6 12 63.2 3 15.8 10 52.6 9 47.3 6 31.6 7 36.8

12 63.2 1 5.3 3 15.8 2 10.5 2 10.5

2 10.5 1 5.3 1 5.3 1 5.3

3.63

2.42 2.95 2.21 1.95 2.11

5 26.3 6 31.6 4 21.1 1 5.3 1 5.3

9 47.3 10 52.6 9 47.3 4 21.1 3 15.8 5 26.3 3 15.8

7.

2 10.5 5 26.3 4 21.1 6 31.6 7 36.8 3 15.8 1 5.3 3 15.8 2 10.5 7 36.8

2.79

8. 9. 10.

3.74 2.95 3.26

11. 12.

1 5.3 2 10.5

2 10.5 5 26.3

3.47 2.89 2.86

Jadual 6 diatas menunjukkan min

keseluruhan pada tahap kekerapan sederhana

(min 2.86) bg aspek penilaian kekerapan membaca responden. Terdapat 7 item menunjukkan nilai min berada pada tahap sederhana berkenaan kekerapan membaca responden manakala selebihnya berada pada tahap kekerapan tinggi( 4 item) dan tahap kekerapan rendah(1 item).

Jadual 7: Bilangan,Peratusan dan Min Tahap Kekerapan Membaca Bagi Kelas PPUB 2 1 2 ( TP ) ( J ) 2 8.8 5 21.7 1 4.3 4 17.4 2 8.8 5 21.8 11 47.7 5 21.8 12 52.1 13 56.4 6 26.0 2 8.8 2 8.8 10 43.5 3 (S) 13 56.4 7 30.4 16 69.6 5 21.8 5 21.8 8 34.8 17 73.9 16 69.3 11 47.7 1 4.3 2 8.8 1 4.3 3 13.1 4 17.4 3 13.1 2 8.8 2 8.8 2 8.8 1 4.3 4 (K) 6 26.0 5 ( SK ) 2 8.8

BIL. ITEM. 1. 2. 3. Saya mencari maklumat berkaitan dengan tugasan sekolah melalui buku/majalah. Saya kerap ke perpustakaan untuk membaca. Saya menggunakan masa lapang saya dengan membaca buku/majalah yang bersesuaian. Saya sentiasa membawa buku/majalah kemana sahaja. Saya kerap meminjam buku di perpustakaan. Saya kerap meminjam buku dari guru untuk dijadikan bahan rujukan sementara. Saya memperuntukkan masa yang lama untuk sesi pembacaan Membaca surat khabar merupakan rutin harian saya. Saya pasti mempraktikkan setiap apa yang saya baca.

min 3.34 2.08 2.74

4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.22 2.48 2.52 3.09 3.22 2.65

10.

11. 12.

Saya kerap menggunakan buku/majalah sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Saya pasti memperolehi maklumat yang berguna melalui pembacaan Saya akan membeli pelbagai jenis bahan bacaan untuk dibaca

4 17.4 5 21.7 17

13 56.4 10 43.5 4

2 8.8 6 26.0 1

4 17.4 2 8.8 1

3.26

3.22 2.39

bersama keluarga dan rakan – rakan Jumlah keseluruhan

73.9

17.4

4.3

4.3 2.76

Jadual 7 diatas menunjukkan min keseluruhan pada tahap kekerapan sederhana (min 2.76) bagi aspek penilaian kekerapan membaca responden. Terdapat 7 item menunjukkan nilai min berada pada tahap sederhana berkenaan kekerapan membaca responden manakala selebihnya berada pada tahap kekerapan tinggi (5 item).

Jadual 8: Bilangan,Peratusan dan Min Tahap Kekerapan Membaca Bagi Kelas PPUB 3 BIL. 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. Saya mencari maklumat berkaitan dengan tugasan sekolah melalui buku/majalah Saya kerap ke perpustakaan untuk membaca. Saya menggunakan masa lapang saya dengan membaca buku/majalah yang bersesuaian Saya sentiasa membawa buku/majalah kemana sahaja Saya kerap meminjam buku di perpustakaan. Saya kerap meminjam buku dari guru untuk dijadikan bahan rujukan sementara. Saya memperuntukkan masa yang lama untuk sesi pembacaan Membaca surat khabar merupakan rutin harian saya 1 (TP) 3 16.7 3 16.6 1 5.6 6 33.3 5 27.8 1 5.6 2 11.1 2 11.1 2 (J) 2 11.1 11 61.1 7 38.9 5 27.8 5 27.8 7 38.9 7 38.9 5 27.8 3 (S) 10 55.6 4 22.2 3 16.6 3 16.6 7 38.9 5 27.8 6 33.3 2 11.1 4 (K) 3 16.6 5 (SK) min 2.72 2.05 6 33.3 4 22.2 1 5.6 3 16.6 1 5.6 6 33.3 2 11.1 2 11.1 3 16.7 1 5.6 2.94 2.28 2.22 2.89 2.67 3.17

9. 10.

11. 12.

Saya pasti mempraktikkan setiap apa yang saya baca Saya kerap menggunakan buku/majalah sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Saya pasti memperolehi maklumat yang berguna melalui pembacaan Saya akn membeli pelbagai jenis bahan bacaan untuk dibaca bersama keluarga dan rakan – rakan Jumlah keseluruhan.

1 5.6

9 50.0 7 38.9 2 11.1 7 38.9

7 38.9 5 27.8 4 22.2 6 33.3

1 5.6 6 33.3 4 22.2 2 11.1 6 33.3 2 11.1

2.44 2.94

2 11.1 1 5.6

3.56 2.83

2.73

Jadual 8 di atas menunjukkan min keseluruhan pada tahap kekerapan sederhana (min 2.73) bagi aspek tahap kekerapan membaca responden.Terdapat 10 item yang menunjukkan nilai min berada pada tahap sederhana berkenaan kekerapan membaca responden manakala selebihnya berada pada tahap kekerapan tinggi(2 item).

18 Analisis Keseluruhan Tahap kekerapan membaca pelajar Jadual 9: Skor min mengikut kelas Kelas PPUB 1 PPUB 2 PPUB 3 Keseluruhan Skor min 2.86 2.76 2.73 2.83 Tahap kekerapan membaca Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana

Jadual 9 menunjukkan jumlah keseluruhan skor min mengikut kelas adalah ditahap sederhana iaitu sebanyak 2.83.Skor min bagi kelas PPUB 1 ialah 2.86, PPUB 2 ialah 2.76 dan skor min bagi kelas PPUB 3 ialah 2.73

Jadual 10;Analisis Hubungan Pencapaian Akademik Pelajar mengikut kelas dengan kekerapan membaca. Kelas PPUB 1 PPUB 2 PPUB 3 Skor min kekerapan membaca 2.86 2.76 2.73 Skor min pencapaian akademik 2.18 1.32 1.29

Jadual 10 menunjukkan hubungan antara tahap pencapaian akademik dengan Tahap kekerapan membaca.Kesimpulannya, hipotesis 2 yang menyatakan terdapat hubungan positif antara tahap kekerapan membaca dengan tahap pencapaian akademik adalah di terima bagi kelas PPUB 1 tetapi hipotesis berikut ditolak bagi kelas PPUB 2 dan PPUB 3. 19 PERBINCANGAN Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tahap pencapaian kademik Pelajar dengan bahan bacaan.Data yang diperolehi daripada 60 orang pelajar telah Di gunakan untuk menjawab 3 daripada 4 soalan kajian.Dapatan kajian ini boleh Dijadikan rujukan kepada pihak sekolah bagi menangani kemerosotan akademik Para pelajar.

Dapatan kajian ini yang pertama telah menjawab soalan kedua kajian iaitu

Jenis bahan bacaan yang diminati oleh para pelajar pra universiti.Hasil kajian ini Menunjukkan majoriti para pelajar pra universiti meminati jenis bahan bacaan isu semasa iaitu seramai 11 pelajar dari kelas PPUB 1, 12 pelajar dari kelas PPUB 2 dan 12 pelajar dari kelas PPUB 3.Manakala hanya beberapa pelajar sahaja yang meminati jenis bahan bacaan lain.Hasil kajian juga mendapati terdapat hubungan positif antara minat membaca dengan tahap pencapaian akademik di mana minat pelajar terhadap bahan bacaan isu semasa dan tahap pencapaian akademik bagi matapelajaran pengajian am berada pada tahap sederhana bagi ketiga - tiga kelas. Seterusnya, jenis bahan bacaan yang kurang di minati oleh pelajar pra uiversiti iaitu sejarah dan tamadun serta geografi dan alam sekitar juga menunjukkan

hubungan positif dengan tahap pencapaian akademik di mana tahap pencapaian bagi matapelajaran tersebut berada pada tahap tidak memuaskan(gagal) bagi kelas PPUB 2 dan PPUB 3.Manakala kelas PPUB 1 menunjukkan prestasi lulus sahaja. Ini menunjukkan hipotesis 1 yang menyatakan terdapat hubungan positif antara minat membaca dengan pencapaian akademik di terima.Namun begitu hipotesis ini 20 di tolak bagi matapelajaran Ekonomi kerana kebanyakan pelajar PPUB 1 mencapai pencapaian yang sederhana bagi matapelajaran tersebut meskipun hanya 2 orang pelajar sahaja yang meminati jenis bahan bacaan ekonomi , kewangan dan

perniagaan.Selain itu, hipotesis ini turut di tolak apabila bilangan pelajar yang meminati matapelajaran bahasa melayu dan sastera amat sedikit bagi kedua-dua kelas tetapi tahap pencapaian bagi matapelajaran bahasa melayu adalah di tahap sederhana. Kajian ini juga di gunakan untuk melihat hubungan antara tahap kekerapan membaca dengan pencapaian akademik.Hasil kajian mendapati terdapat

hubungan positif antara tahap pencapaian akademik dengan kekerapan membaca. hubungan ini hanya di kenal pasti bagi pelajar PPUB 1 sahaja di mana tahap pencapaian akademik dan kekerapan membaca pelajar kelas tersebut berada pada tahap sederhana.Ini menunjukkan hipotesis 2 yang menyatakan terdapat hubungan positif antara kekerapan membaca dengan tahap pencapaian adalah di terima meskipun hipotesis ini di tolak bagi kelas PPUB 2 dan PPUB 3.

21 KESIMPULAN Kajian ini dianggap berjaya sekiranya kesemua tujuan kajian dapat di capai.Semoga kajian ini dapat dijadikan sumber rujukan oleh pihak sekolah dalam menangani kemerosotan pencapaian akademik pelajar.

22 RUJUKAN 1. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun 2010, Pusat Pembelajaran Pra Universiti, SMK Purun, 28330 Triang, Pahang 2. Tahap Pencapaian Akademik Pelajar dan Hubungannya dengan Iklim Sekolah, 2010 3. Raja Mohammad Shahrim Bin Raja Ibrahim: Mengkaji tahap kemahiran ict Dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan kemahiran hidup, Universiti Sultan Idris.(shah6658@yahoo.com)

23 LAMPIRAN BORANG SOAL SELIDIK Borang soal selidik ini adalah berkaitan dengan Tahap Pencapaian Akademik Pelajar dan Hubungannya dengan Bahan Bacaan. Semoga saya akan memperolehi Respon yang positif dari anda.Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan. Sekian, terima kasih. BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN Sila tandakan √ pada ruang yang disediakan 1. Kelas : a) PPUB 1 b) PPUB 2 c) PPUB 3

2. Matapelajaran yang di ambil:

a) Ekonomi e) Bahasa melayu

b) Pengajian Am

c) Sejarah

d)Geografi

f) Pengajian perniagaan

BAHAGIAN B: JENIS BAHAN BACAAN PELAJAR. Sila tandakan ( √ ) pada ruang yang disediakan 1.Apakah jenis bahan bacaan yang anda minati ? (pilih satu jenis sahaja) Ekonomi,kewangan dan perniagaan Isu semasa Politik dan kewarganegaraan Bahasa dan sastera Sejarah dan tamadun Geografi dan alam sekitar BAHAGIAN C:PENILAIAN TAHAP KEKERAPAN MEMBACA PELAJAR Bahagian ini bertujuan untuk melihat tahap kekerapan membaca pelajar Arahan: tandakan ( / ) di dalam kotak yang di sediakan mengikut tahap kekerapan Setiap angka mewakili tahap kekerapan 5: sangat kerap 4: kerap 3: sederhana 2: jarang 1: tidak pernah

KEKERAPAN Bil. PERKARA 1. Saya mencari maklumat berkaitan dengan tugasan sekolah melalui buku/majalah 1 2 3 4 5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . 11. 12.

Saya kerap pergi ke perpustakaan untuk membaca. Saya menggunakan masa lapang saya dengan membaca buku/majalah yang bersesuaian. Saya sentiasa membawa buku/majalah ke mana sahaja. Saya kerap meminjam buku di perputakaan. Saya kerap meminjam buku dari guru untuk dijadikan bahan rujukan sementara Saya akan memperuntukkan masa yang lama untuk sesi pembacaan. Membaca surat khabar merupakan rutin harian saya. Saya pasti mempraktikkan setiap apa yang saya baca. Saya kerap menggunakan buku/majalah sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Saya pasti memperolehi maklumat yang berguna melalui pembacaan. Saya akan membeli pelbagai jenis bahan bacaan untuk dibaca bersama keluarga dan rakan-rakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful