DASAR EKONOMI BARU (DEB) MERUPAKAN AGIHAN KEKAYAAN NEGARA KEPADA RAKYAT

Pendahuluan Kertas kerja ini dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama membincangkan secara ringkas latar belakang DEB dan strateg-strategi yang telah dilaksanakan sehingga kini bagi mencapai matlamat-matlamat dasar tersebut. Ini akan diikuti dengna penganalisaan kritikal berhubung denga prestasi pencapaian matlamat-matlamat DEB tersebut seperti yang dilapokan dalam RML baru-baru ini. Bahgian ketiga menbincangkan prospeks pencapaian matlamatmatlamat DEB berkenaan melalui strategi-strategi yang dirancangkan perlaksanaanya di sepanjang tempoh RML nanti. Bahagian terakhir merumuskan beberapa isu penting keseluruhan kertas kerja ini yang semestinya mempunyai implikasi ke atas penggubalan dasar-dasar ekonomi negara selepas tahun 1990 nanti. Dasar Ekonomi Baru Pada asasnya, matlamat DEB seperti yang termaktub dalam Rancangan Malaysia kedua RMK) dan Rancangan-rancangan Lima Tahun seterusnya, mempunyai dua objektif utama: i. Mengurang dan seterunya membasmi kemiskinan dengan menambakan pendapatan dan membanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat malaysia tanpa mengira kaum. Mempercepatkan penyusunan semuala masyarakat bagi memperbaiki keadaan ekonomi yang tidak seimbang supaya dapat mengurang serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi masing-masing. (RMK, 1971,1)

ii.

Strategi serampang dua mata di atas pula diprlukan untuk suatu matlamat terakhir yang lebih penting iaitu perpaduan nasional. Kesemua objektif di atas adalah saling kait mengait dan kuat-menguatkan di antara sau sama lain. Objektif perpaduan Nasional yang tulin tidak mungkin dapat dicapai jika sekiranya sebahagian besar daripada penduduk negara berada dalam keadaan kemiskinan dan juga sekiranya sebaagain besar daripada kekayaan negara dibolot oleh hanya segelintir kecil penduduk negara. Begitu juga halnya, kejayaan dalam usaha untu membasmi kemiskinan akan mempermudahkan lagi proses penyusunan semula masyarakat dan juga pemupukan integrasi nasional. Pendek kata, ketiga-tiga objektif di atas perlu dicapai untuk menjamin kestabilan dan kemakmuran masa depan negara. Pembasmian Kemiskinan

Pembangunan yang telah dicapai semenjak kemerdekaan sehinggalah tercetusnya tragedi "Mei 13", bukan sahaja tidak berjaya mengatasi masalah kemiskinan malah ianya pernah dikatakan telah memburukkan lagi masalah. Pembangunan ekonomi yang pesat dlaam jangkamasa tersebut tidak dapat dinikmati bersama oleh sebahagian besar penduduk negara. Kadar kemiskinan adalah tinggi sementara agihan pendapatan adalah semakin tidak setara. Di samping itu terdapat beberapa ciri kemiskinan tersebut yang boleh mengancam kestabilan politik dan ekonomi negara seperti yang dimanifestasikan oleh tragedi "Mei 13" dahulu. Diantara ciri-ciri tersebut termasuklah:
o

Kadar dan bilangan isirumah miskin yang terlalu tinggi di kalangan kaum Bumiputera berbanding dengan kaum bukan Bumiputera. Sebahagian besar daripada golongan miskin tersebut adalah terlibat di dalam sektor pertanian. Golongan miskin ini juga merupakan sumebr utama kuasa politik kerajaan.

o

o

Berasaskan kepada ciri-ciri di atas maka sayugianyalah sebahagian besar daripada strategi/polisi pembasmian kemiskinan telah memberikan tumpuan yanglebih kepada pembangunan sektor pertanian/luar bandar dan juga kepada golongan Bumiputera terutama selepas pelancaran DEB dan RMK dajulu. Di antara program-program pembangunan pertanian yang melibatkan matlamat pembasmian kemsikinan di kalangan kaum petani termasuklah:
o

Penempatan semula penduduk luar bandar ke dalanrancangan-rancangan kemajuan tanah seperti FELDA. Skim perairan raksaksa bagi kawasan-kawasan tanaman padai seperti MUDA, KEMUBU dan lain-lain. Pemberian berbagai jenis subsidi dan bantuan abgi petani-petani getah, padi dan nelayan. Penyediaan lain-lain infrastruktur bagi pengeluaran, pemerosesan dan pemasaran barang-barang pengeluaran pertanian.

o

o

o

Jadual 1 menunjukkan jumlah peruntuka yang diberikan bagi sektor pertanian dan pembangunan dan pembangunan luar bandar. Dapat dilihat bahawa peruntukan bagi pembangunan pertanian dan desa merupkan satu-satunya bahagian yang terbesar daripada keseluruhan peruntukan pembangunan iaitu26% bagi tempoh RMT (1981 ±85). Bagi RML pula sebanyak $11.8 billion atau 17.1 peratus daripada jumlah perbelanjaan telah diperuntukan bagi pembangunan sektor pertanian dan luar bandar. Jumlah peruntukan ini merupakan satu-satunya jumlah yang terbesar sekali bagi tempoh RML nanti. Kesemua program pembangunan pertanian/luar bandar di atas adalah tidak statik. Ianya sentasa dikaji dan diubahsuaikan dari masa ke semasa mengikut keadaan semasa sektor tersebut supaya pencapaian beberapa objektif pembangunan tersebut terutamanya dalam konteks DEB, dapat

dimaksimakan. Perlaksanaan Dasar Pertanian Negara (DPN) sejak tahun 1982 dahulu merupakan salah satu proses pengubahsuaian yang dimaksudkan akibat daripada masalah struktural yang telah menjejas pertumbuhan sektor pertanian dan dengan ini juga telah menjejas pencapaian matlamat DEB. Salah satu daripada objektif penting DPN ialah untuk memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber-sumber negara secara cekap (Kementerian Pertanian, 1984). DPN juga menggalakan perkebun secara koperatif dan penubuhan mini-estet bagi beberapa jenis keluaran pertanian bagi mengatasi masalah-masalah tanah terbair, saiz kebun yang kecil, perosesan, pemasaran serta pengurusan yang tidak cekap. Pengumuman beberapa jenis galakan cukai dalam Belanjawan tahun lepas, merupakan satu lagi pengubahsuaian strategi yang penting bagi membangunkan sektor pertanian. Galakan cukai yang diberikan meletakkan sektor pertanian setanding dengan lain-lain sektor. Ia merupakan satu perubahan/pembaharuan dalam struktur perlindungan di mana pada masa-masa lepas sektor pertanian kurang diberikan perlindungan tarif/cukai yang mencukupi dibandingkan dengan perlindungan yang diberikan kepada sektor perindustrian. Kemiskinan di Bandar. Kemiskinan tidak hanya terbatas di kawasan-kawasan luarbandar sahaja. Akhir-akhir ini, kemiskinan bandar juga telah menjadi semakin dititikberatkan oleh kerajaan. Masalah kemiskinan bandar ini diburukkan lagi oleh fenomena penghijrahan desa-bandar terutamanya di kalangan kaum belia yang berlaku dengan pesatnya akhir-akhir ini. Kekurangan daya penyerapan sektor bandar/kilangan dari segi memberikan pekerjaan perumahan, kemudahan awam dan sebagainya menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, taraf hidup yang rendah serta diikuti pula oleh beberapa masalah sosial yang lain seperti penyalahgunaan dadah dan lain-lain kes jenayah. Sebahagian besar daripada golongan miskin bandar ini terdiri daripada pekerjapekerja awam berpendapatan rendah, pekerja-pekerja kilang, dan pekerja-pekerja sektor "informal" di bandar. Diantara strategi penting untuk emgatasi masalah kemiskinan bandar ini termasuklah:
o

Strategi menggalakkan penyertaan penduduk bandar terutama kaum bumiputera dalam perdagangan dan perusahaan. Strategi penyediaan kemudahan asas terutama program perumahan awam kos rendah.

o

Penyusunan Semula Masyarakat Objektif penyusunan semula masyarakt dalam perspektif yang lebih luas meliputi:
o

Pengurangan ketidakseimbangan pendapatan dikalangan kumpulan-kumpulan etnik utama dan antara kawasan bandar dan luar bandar,

4% daripada nilai saham syarikat-syarikat berhad dalam sektor korporat moden. Penyusunan Hakmilik Syarikat Pada tahun 1970. Nisbah pendapatan isirumah luar bandar kepada pendapatan isirumah bandar pula adalah 0.21 dan 0.57.47.0. 0.Penyusunan semula corak gunatenaga di semua peingkat dan kategori supaya mencerminkan corak penduduk yang berbilang kaum. orang-orang Melayu dan syarikat-syarikat kepentingan Melayu hanya memiliki 2. lain-lain bangsa dan juga semua kaum masing-masing adalah 0.65. o Jadual 2 Semananjung Malaysia Pendapatan Purata dan Penegah Bulanan Isirumah ($) Melayu : Purata Penegah Cina : Penegah 268 172 120 Luar Bandar purata 200 139 India : Purata Penengah Semua Kaum : Purata Penengah 264 166 304 194 Bandar: Purata: Penegah 428 265 Jadual 2 di atas menunjukkan tingkat pendapatan purata bulanan bagi isirumah bebrapa kaum etnik utama di Semenanjung Malaysia dan juga bagi kawasan bandar dan luar bandar pada tahun 1970. Ia menunjukkan ketidakseimbangan pendapatan yang ketara di kalangan isirumah berbagi kaum dan juga di antara isirumah bandar dan luar bandar. Contohnya: nisbah pendapatan purata bulanan isirumah melayu kepada pendapatan purata bulanan isi rumah cina.43. india. o Penyusunan semula corak pemilikan dan pengusahaan dalam sektor syarikat supaya "menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera dan syarikat-syarikat kepentingan Bumiputera akan memiliki 30% daripada stok-stok modal dalam syarikat-syarikat berhad dan perbadanan ±perbadanan awam. Oleh sebab .

memilih. Salah satu aspek penyusunan semula masyarakat untuk mencapai keseimbangan diantara kumpulan etnik melibatkan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dikalangan bumiputera yang berdaya maju supaya masyarakat ini dapat memiliki dan mengurus sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah kegiatan perdagangan dan perindustrian dalam negara di semua lapangan dan kegiatan ekonomi. Matlamat di atas dijangka dicapai didalam konteks pertumbuhan ekonomi. Saham tersebut dari masa kesemasa dipindahmilikkan ke ASNB yang seterusnya dijual kepada bumiputera perseorangan sebagai saham amanah Skim Amanah Saham Nasional Berhad. maka proses pemindahan hakmilik sahamsaham tersebut kepada bumiputera perseorangan akan dilakukan secara berperingkat-peringkat.6%. Peranan agensi-agensi ini ialah untuk membeli dan menyimpan saham-saham tersebut bagi pihak kaum bumiputera. Apabila kaum bumiputera telah bersedia untuk membelinya.harta dan aktiviti sektor korporat moden in merupakan nadi utama aktiviti sektor perdagangan dan perindustrian maka sewajarnyalah kerajaan memberikan tekanan yang lebih untuk meningkatkan pemilikan dan kawalan ke atas stok-stok modal dalam sektor korporat ini. memiliki dan menguruskan satu kumpulan saham dalam syarikat-syarikat berhad dan agensi-agensi awam yang kukuh dan mempunyai tanggungan berhad serta potensi petumbuhan yang menggalakkan. Syarikat tersebut dikenali sebagai Pelaburan Nasional Berhad (PNB). Pembentukan Sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Dikalangan Kaum Bumiputera. disamping pemilikan semua jenis aset lain termasuk aset kewangan dan tanah dalam semua sektor ekonomi. ialah Yayasan Pelaburan Bumiputera (1978) yang kemudiannya menubuhkan sebuah anak syarikatnya dengan modal berbayar sebanyak $200 juta. Justeru oti RMK dan lebih jelas lagi RMT telah menetapkan bahawa menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera dan syarikat-syarikat kepentingan Bumiputera akan memiliki 30% daripada stok-stok modal dalam syarikat-syarikat berhad dan perbadanan-perbadanan awam. Daripada 30% ini. dan dengan itu. PNB pula telah menubuhkan Skim Amanah Saham Nasional (SASN) yang mengendalikan saham-saham Bumiputera perseorangan sebagai saham amanah. Oleh sebab keupayaan kaum bumiputera untuk membeli dan memegang saham-saham tersebut adalah terhad maka beberapa agensi amanah telah ditubuhkan. . Diantara agensi-agensi amanah bumiputera terpenting yang telah ditubuhkan selain daripada MARA. pertumbuhan modal yang pesat dan melibatkan pemilikan sekurang-kurangnya 30% daripada tambahan stok modal baru yang dihasilkan dan bukannya melalui penyusunan semula yang "disruptive" terhadap jumlah stok/modal yang sedia ada. golongan Bumiputera perseorangan dijangka memiliki 7. Objektif utama PNB ialah untuk menilai.4% sementara agensi-agensi amanah Bumiputera pula sebanyak 22.

pemasaran dan sebagainya. Keadaan ini dapat dilihat dalam jadual 3. pemberian kontrakkontrak kerajaan.910.3) 32.6) 6.9 1985 Bumiputera 1.8) 0.6) (0. penyediaan kemudahan pelajaran dalam dan luar negeri.9) 0.Untuk tujuan ini.3 India 188. perhutanan ternakan dan perikanan % Perlombongan dan kuari % Bumiputera 1. latihan.2) (16.0) (73.9) (0.0) 80.8) (100. Bahagian kaum Malayu dalam pekerjaan ikhtisas yang memberi pendapatan tinggi adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan kaum bukan Melayu.2 (33.5 Lain-lain 17.3 (35.2) 21.7) (9.7) (9.6 (0.4 India 185. Jadual 3 Malaysia Gunatenaga Mengikut Sektor dan Kumpulan Etnik 1980 dan 1985 1980 Sektor Pertanian.9) (16.7) 8. kewangan. o o Oleh sebab tingkat pekerjaan dan pendapatan berkait rapat dengan taraf pengetahuan. penyediaan ruang niaga.2) . Langkah-langkah tersebut termasuklah bantuan kewangan. Diantra ciri-ciri pekerjaan tersebut termasuklah: o Penumpuan yang keterlaluan gunatenaga kaum Melayu dalam sektor pertama terutama pertanian sementara kaum-kaum lain pula tertumpu dalam sektor kedua dan ketiga.5 (10.1 (100.5 (53. maka beberapa langkah pembangunan tenaga Melayu melalui sistem pendidikan dan latihan telah dilaksanakan. Penyusunan Semula Corak Gunatenaga Satu lagi aspek ketidakseimbangan diantara kaum yang paling ketara sekali ialah berhubung dengan agihan pekerjaan di antara kaum dan juga dipelbagaikan jenis dan taraf pekerjaan.0 (9. berbagai langkah telah dimabil untuk membantu kaum Bumiputera dari segi pengurusan. peruntukan kuota pekerjaan bagi kaum Bumiputera dan sebagainya.6 (73. Kadar pengangguran yang tinggi dikalangan kaum Melayu.428. keusahawanan.8 (54.3 Lainlain 15.1) 27.3 Jumlah 1.8 Cina 318.4) 43. pendidikan serta kemahiran.396.9 Cina 313.7 (1.

0) (38.7) 60.4) 0.4 (9.8) 28.2 (55.1) 46.4) 1.8 (0.4) 3.0) 27.4 (0.8) 15.8 (1.7) (54.7 (56.1) 0.7) 108.3 (28.6 (33.0 (1.2 (100.1) 110.3 (100.8 (40.0) 31.1 755.1 (22.8 (0.6) 1.5 (36.2 (9.8) 88.5) 2.8 (100.8) .7 (42.0) 147.5) 0.1 (47.8 (10.0) 658.6 (39.8 (0.0 56.1) 20.2 (0.8 (10.4) 64.4) 7.0) 4.1 (0.3 60.6) 3.9 0.3 394.0) 78.Pembuatan % Pembinaan % Elektrik.7 (100.7 (8.7) 42.7 (39. penyimpanan dan perhubungan % Perdagangan borong dan runcit.2 (9.8 (50.9 (55.1) 87.2) 506.3) 43.2 (59.8) 3.3 5.0) 373.9) 105.816.0) 17.6) 147.8 (5.1 (0.3 (6.4 (10.1) (0.3) 0.0) 18.1 (1.0 (61.4) 460.0) 676.3) 38.6 (27.826.4) (7.3 (38.6) 206.3 (53.1) 7.0) 209.0) 0.4) 439.7) 6139 33 (7.8 (52.9 (1.1 (0.3) 2.1) 221.4) 144.9) 50.4 (36.7) 3.6) 323.1 (67.7) 73.0 (100.1 9.0 (9.725.1 (100.9 (100.4) 5.9) 389.0) 270.9 (59.8 (67.6) 24.7) 496.2) 38.5 75.0 (1.101.8 (29.5) 9.1 (1.3) 1.0 (0.6 (55.2 (0.3 (10. hotel dan restoran % Kewangan.3) 195.1) 20. insuran.4 (54. gas dan air % Pengangkkutan.4) 55.4 (100.4) 10.2) 44.0 (22.3 (26.9) 28.3 (33.9 (11.3) 81. harta rumah tanah dan perkhidmatan perniagaan % Perkhidmatan Kerajaan % PerkhimatanPerkhidmatan lain % Jumlah gunatenaga % 308.2) 2.9) 147.0 (7.7 (61.5 (35.9 4.6) 2.2 (100.5 352.5) 3.40 9.8 (54.5 (8.3 (7.6) 249.2 380.

3 (0.7 1.5) 5.5 541.2 (0.6) RME 11617.7) RMK 2350.1) 8.4 (32.4) 3.3 (17.5 (22.9 (32.8) 2376.9) 65.7) 8898.4 18284.8) 2. 1970 -90 ($juta) Program Pembasmian kemiskinan (%) Penyusunan Masyarakat (%) Lain-lain (%) Jumlah 2861.8) 1.3 (23.679.6 (63. 19870 dan Banci Penduduk dan Perumahan.0) 292.0 (82.3 (0.6 (69.0 (10.Tenaga buruh % Pengangguran % Kadar pengangguran (%) 2.2 40.3 20521.4) 3.7) 6666.8 508.0) 5. Jadual 4 Perbelanjaan Pembangunan kerajaan persekutuan bagi pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.0) 6.3 (67.6) 105.0 5.7 3.5) RML 15445.1) RMT 6373.4 46.397.921.4 149. 1980.0 Sumber Jabatan perangkaan.2) 6.4 (71.0 (26.3 (57.1 (0.2) 45. penyiasatan Tenaga Buruh.7 3.7 1931.3 (57.6 (9.1 (9.9 468.4) 295.4 (10.1) 29.9) 8.2) 196.0 (1.9 (100. Peruntukan Perbelanjaan DEB Untuk melaksanakan strategi-strategi yang dibincangkan di atas kerajaan telah memperuntukkan sejumlah wang yang besar bagi tiapp-tiap rancangan lima tahunnya seperti yang ditunjukkan dalam jadual 4 berikut.0 (100.1 (24.108.7 (75.6 (36.5) 5.5) 5076.3) .

Kadar kemiskinan Dengan menggunakan ukuran kadar kemiskinan ini.3 peratus (RML). adalah diperuntukkan bagi program-program penyusunan semula masyarakat.1 peratus tetapi pada tahun 1984 pula dilaporkan berkurangan kepada 18. sebab-sebab berlakunya perbezaan yang begitu ketara.Pada keseluruhannya. RML telah menghuraikan dengan panjang lebar. Diantaranya termasuklah: i. o Kadar kemiskinan di bandar telah berkurangan daripada 21. 63. o Kadar kemiskinan di kawasan luar bandar telah berkurangan daripada 58. Sebahagian besar daripadanya pula iaitu 82. 37. Prestasi Pencapaian matlamat-matlamat DEB Setelah lebih kurang 15 tahun DEB dilancarkan bagaimanakah prestasi pencapaiannya ke setakat ini? Seperti di dalam bahagian di atas. o Kadar-kadar kemiskinan bagi tahun 1984 di atas adalah jauh lebih rendah dengan apa yang dilaporkan dalam Kajian Separoh Penggal.5 peratus dan 75. 71. o Kadar kemiskinan bagi semua kumpulan miskin utama.6 pada tahun 1983 (mengikut KSP ± RME) kepada 24. 28. ianya telah berkurangan daripada 41. Kadar kemiskinan di Semenanjung Tanah Melayu telah berkurang daripada 49.2 pearatus pada tahun 1984.1 peratus (RMK).6 peratus pada tahun 1976 dan seterusnya kepada 18.7 titik peratusan dalam tempoh satu tahun.9 pula bagi RML.8 peratus pada tahun 1976 dan seterusnya kepada 24.7 peratus pada tahun 1984 (mengikut RML).6 peratus (RMT). Prestasi pencapaian Matlamat Pembasmian Kemiskinan 1.7 peratus pada tahun 1970 kepada 47. perbincangan kita dalam bahagian ini dibahagikan mengikut matlamat-matlamat DEB berkenaan: Pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. kecuali pekebun kecil kelapa telah berkurangan.4 peratus: pengurangan sebanyak 11.3 peratus pada tahun 1970 kepada 39. Ini juga merupakan kadar pengurangan yang pesat iaitu sebanyak 16. RML melaporkan bahawa dalam tempoh 1970 ± 84. Jika pada tahun 1983 dahulu KSP ± RME melaporkan bahawa kadar kemiskinan di Semenanjung Malaysia adalah 30. Perubahan konsep pendapatan yang digunakan . Begitu juga dengna kadar kemiskinan luar bandar.6 peratus bagi tempoh RMT.9 peratus dalam tempoh tersebut.4 peratus pada tahun 1984.3 peartus bagi tempoh RME dan 29.9 peratus daripada jumlah peruntukan perbelanjaan bagi tempoh RMK. Rancangan Malaysia (KSP ± RME) keempat berhubung dengan akdar kemiskinan pada tahun 1983 (jadual 6).7 peratus pada tahun 1984.9 peratus pada tahun 1976 dan 8. tetapi kurang meyakinkan. peruntukan perbelanjaan pembanunan bagi program-program DEB adalah sebanyak 31.3 peratus pada tahun 1970 kepada 17.

penyediaan beberapa jenis perkhidmatan oleh kerajaan seperti bekalan api. Pentakrifan semula konsep isirumah daripada asas perusahaan kepada asas pekerjaan utama ketua isirumah. Konsep pendapatan yang digunakan dalam RML adalah lebih menyeluruh dan meliputi "bukan saja jumlah upah dan gaji yang diterima oleh isirumah tetapi juga pendapatan yang diperolehi daripada pekerjaan sendiri. 1986. Justeru itu jumlah pendapatan isirumah telah meningkat dengan banyaknya dan ini menyebabkan insiden kemiskinan jatuh dengan pesatnya pada tahun 1984. Persoalannya. dan penerimaan berserta bayaran-bayaran pindahan termasuk biasiswa dan pencen.5 ribu buah lagi? Mungkinkah golongan ini tidak lagi mengerjakan kebun-kebun getah masing-masing dan oleh sebab itu mereka dikumpulkan ke dalam kumpulan isirumah lain? Ini tidak mungkin kerana jumlah isirumah PKG pada tahun 1976 . 103 ±4). Jumlah pendapatan isirumah juga "mengambilkira kesan sepenuhnya berbagai program yang dijalankan oleh kerajaan seperti pemberian subsidi dan penyediaan perkhidmatan kerajaan "RML.4. Nilai rumah yang didiami sendiri. seperti kawasan MUDA di Kedah. Contohnya penerimaan subsidi oleh penanam padi walaupun akan meningkatkan pendapatan petani tetapi ia hanya bersifat sementara sahaja dan bukan akibat daripada peningkatan daya pengeluaran yang berkekalan. Kadar kemiskinan di antara kedua-dua tahun tersebut. Dalam beberapa kawasan penanaman padi. skim pemberian subsidi harga dan baja ini mungkin tidak mampu diteruskan selama-lamanya dan apabila ini berlaku pendapatan petani berkenaan juga akan turut merosot.1 peratus. Kumpulan Pekebun-Pekebun Kecil Getah (PKG) Mengikut KSP ± RME. 106). i. pelajaran sebahagian besarnya merupakan perbelanjaan kepada isirumah. Di samping itu juga. Walaupun pentarifan semula konsep pendapatan di atas adalah rasional tetapi kemasukan beberapa butir penerimaan ke dalam liputan pendapatan adalah kurang menyakinkan. bantuan sewa kediaman serta penggunaan barang-barang yang dikeluarkan sendiri oleh isirumah juga diambilkira dalam banci dan penyiasatan-penyiasatan" (RML:1986. Tetapi mengikut RML pula. kemanakah digolongkan isirumah PKG yang selebihnya iaitu sebanyak 260.8 ribu buah isirumah PKG sementara kadar kemiskinan di kalangan PKG pula adalah 61. Pentakrifan semula konsep isirumah juga telah menyebabkan perubahan yang besar dalam saiz kumpulan beberapa jenis isirumah dan ini juga mengakibatkan perbezaan yang besar. air. Dalam keadaan di mana kedudukan kewangan kerajaan menghadapi kemerosotan. faedah dan dividen. pada tahun 1984 terdapat hanya 115. hakmilik harta termasuk sewa tempat kediaman. 104)". Kos persendirian (out of pocket cost) untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut merupakan satu peratusan yang besar daripada jumlah pendapatan mereka.2 ribu isirumah PPKG sementara kadar kemiskinannya dalah 43. pada tahun 1983 terdapat sebanyak 405.ii. Beberapa contoh akan dapat menjelaskan perkara ini. iii. kirakira 69 peratus atau $1230 daripada pendapatan bersih tahunan purata petani sebanyak $1780 adalah merupakan subsidi harga yang diberikan oleh kerajaan (RML. Pengubahsuaian takrif garis pendapatan kemiskinan. 1986. kesihatan.

terdapat 464.0 peratus.2 ribu isirumah. Jika dianggarkan tiap-tiap seorang PKG memiliki 2 hektar kebun getah. Mengikut RML. pembinaan.000 PKG yang telah menukar aktiviti mereka. pekebun kecil lada hitam. pada tahun 1976 terdapat sebanyak 126. pekebun kecil nenas dan penanaman tembakau.6 ribu buah isirumah sementara kadar kemiskinannya adalah hanya 10. Kumpulan Petani-Petani Lain Kumpulan ini meliputi pekebun kecil kelapa sawit. .2 peratus.7 ribu buah isirumah dalam kumpulan ini sementara kadar kemiskinananya adalah 54. iii.1% (1983 kepada 43. sudah pasti banci RISDA 1977 yang laporan akhirnya disiapkan pada tahun 1983 telah terlebih dahulu dapat mengesan fenomena ini sejak tahun 1976 lagi. Dengan itu juga kadar kemiskinan berkurang daripada 61. Akibat daripada pentakrifan semula konsep isirumah tersebut bilangan isirumah miskin PKG telah berkurangan daripada sebanyak 247. pembuatan. Industri-industri lain Kumpulan ini terdiri daripada isirumah-isirumah luar bandar yang ketuanya terlibat dalam sektor perlombongan. pengangkutan dan kemudahan awam. maka paling banyak terdapat 10. kumpulan ini merupakan satu-satunya kumpulan yang terbesar dalam kawasan luar bandar dan terdiri daripada sebanyak 763. dan pernternak ayam itik dan ternakan-ternakan lain. Jika perbezaan ini disebabkan PKG telah mengubah pekerjaan mereka. Adalah agak sukar untuk menyakinkan bahawa terdapat sebegitu banyak isirumah yang dikumpulkan dalam kategori di atas kerana aktiviti-aktiviti yang terlibat adalah bersifat "urbanbased" kecuali konsep luar bandar diubah untuk meliputi bebrapa bandar besar dalam Semenanjung. pada tahun 1984. dan KSP ± RME.4% (1984) ± pengurangan/perbezaan sebanyak 17.3 ribu buah pada tahun 1984 menikut RM1. dan perdagangan dan perkhidmatan. data yang diperolehi oleh RISDA tersebut adalah lebih tepat dan berwibawa daripada data yang diberikan oleh pihak EPU.7 ribu buah isirumah PKG sementara mengikut KSP ± RME dan juga banci RISDA 1977 terdapat sekurang-kurangnya 490 ribu buah isirumah PKG. pada keseluruhannya hanya lebih kurang 20. ii.seperti yang dilaporkan dalam RML adalah juga jauh berbeza dengan yang dilaporkan dalam RME. pada tahun 1983 terdapat sebanyak 161. Mengikut anggaran KSP ± RME.9 ribu buah isirumah (pada tahun 1983 mengikut KSP ±RME) kepada hanya 67.5 ribu buah isirumah ± sementara kadar kemiskinannya adalah 34.7% dalam masa setahun. Adalah tidak menasabah untuk mengatakan bahawa perbezaan tersebut berpunca daripada penukaran aktiviti pertanian PKG kepada aktiviti lain. Secara puratanya. ± perbezaan sebanyak 302. Mengikut RML pula pada tahun 1984.000 hektar setahun sahaja kebun-kebun getah telah ditukar penggunaan kepda tanaman-tanaman lain. Tambahan pula dari segi ketepatan angka jumlah isirumah PKG. Mengikut RML.0 peratus.

Pentakrifan semula isirumah luar bandar yang melibatkan pengelompokan secara bersar-besaran isirumah daripada kumpulan isirumah yang mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi kepada kumpulan yang mempunyai kadar kemiskinan yang rendah telah menyebabkan kadar kemiskinan luar bandar Semenanjung Malaysia (SM) telah berkurang dengan banyaknya daripada 41. Berhubung dengan penganggaran semula garis pendapatan kemiskinan dan kesannya ke atas kadar kemiskinan. sehingga sekarang tidak ada angka-angka rasmi mengenainya. pentakrifan semula konsep isirumah dan pengurangan garis pendapatan kemiskinan kesemuanya dapat menerangkan kejatuhan yang pesat kadar kemiskinan di antara tahun 1983 ± 84. Ini juga dapat mererangkan kejatuhan di dalam kadar kemiskinan keseluruhan abgi SM daripada 30. Walaupun masih banyak lagi isu yang boleh ditimbulkan berhubung dengan isu kemiskinan ini.2 18. Walaubagaiman pun adalah sukar untuk membuat apa-apa penyelidikan bebas untuk menentukan kesahihan dan ketepatan garis pendapatan kemiskinan ini. (000) 402 81.3 (%) 24.7 8.9 (%) 23.1 peratus pada tahun 1983 kepda 18. (000) Luar bandar Bandar Jumlah 388. Jadual 7 Matlamat dan Pencapaian Strategi Pembasmian Kemiskinan Isirumah miskin Matlamat 1990 Bil.9 125. tetapi sebagai kesimpulannya sememangnya diakui bahawa insiden kemiskinan mungkin telah berkurangan tetapi tidaklah sepesat yang dilaporkan dalam RML.6 peratus pada tahun 1983 kepada 24.0 513.1 16.3 483. Jika kita menerima kadarkadar kemiskinan yang dilaporkan dalam RML tersebut sebagai sah dan tepat. perluasan liputan konsep pendapatan.7 peratus pada tahun 1984. ini bererti kita sudah hampir mencapai matlamat pembasmian kemiskinan DEB seperti yang ditunjukkan dalam jadual 7 di bawah.4 .7 Pencapaian 1984 Bil.4 peratus pada tahun 1984. Besar kemungkinan garis pendapatan kemiskinan ini telah turunkan sedikit semasa menganggarkan kadar kemiskinan pada tahun 1984 tersebut. Ketiga-tiga faktor di atas.0 9.

Beliau berpendapat kemiskinan luar bandar adalah disebabkan oleh kesan dasar serta undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh pemerintah penjajah British dan diteruskan lagi sehingga sekarang. Sudah banyak terdapat kajian dan penulisan tentang perkara ini sama ada meliputi keseluruhan isirumah misking di SM mahupun bagi satu-satu kumpulan isirumah miskin tertentu. kemiskinan masih lagi merupakan satu-satunya masalah yng penting dan berterusan. Mengikut aliran ini kemiskinan Melau luar bandar adalah berdasarkan struktur eksploitasi monopoli ±monopsoni yang membawa keuntungan berlebihan kepada orang tengah dan kemiskinan kepada petani-petani. Aliran ketiga dikenali sebagai teori penggantungan yang menumpukan faktor kemiskinan dari segi antara bangsa. penyewaan.Sekali imbas kelihatan bahawa matlamat pembasmian kemiskinan di kawasan bandar telah di capai sepenuhnya sementara bagi kawasan luar bandar ianya hampir-hampir tercapai. Seperkara lagi yang perlu diperhatikan ialah berhubung dengan tingkat keterlaluan golongan miskin tersebut. Keberkesanan polisi dan strategi kerajaan boleh dinilai dengan melihat sejauh manakah ianya dapat mengatasi masalah-msalah kemiskinan yang disebutkan dalam teori-teori diatas. Kemiskinan terus wujud di Malaysia akibat pergantungan dan penglibatan dalam pembahagian kerja antarabangsa yang baru. kita tidak semestinya berpuashati dengan pencapaian dalam tempoh 1970 ± 84 tersebut. . kertas kerja ini akan merumuskan sahaja penemuan-penemuan penting dalam kajian-kajian tersebut. Diantaranya termasuklah masalah-masalah: o Agihan tanah yang tidak setara dan asprk-aspek yang berkaitan. Satu cabang daripada aliran di atas ialah teori pemilikan tanah separuh feudal yang diperkenalkan oleh Syed Husin Ali. 1986). Aliran kedua pula dipanggil aliran budaya yang berpendapat bahawa kemiskinan orang-orang Melayu berpunca daripada pegangan nilai-nilai Islam yang salah terutama sekali sikap menyerah diri disamping cita-cita dan dorongan yang rendah. RML tidak memberikan apa-apa maklumat tentang perkara ini. Teori-teori ini. Aliran pertama menekankan kelemahan/kepincangan institusi dan struktur ekonomi dan seosial yang menjadi sumber utama kemiskinan. saiz kebun yang kecil. Pada keseluruhannya terdapat tiga aliran pemikirn mengenai kemiskinan di Malaysia (Mehmet. tetapi jurang kemiskinan (poverty gap) ± perbezaan antara pendapatan isirumah miskin dengan garis pendatapan kemiskinan mungkin lebih besar daripada yang dijangkakan. undang-undang perwarisan Islam dan pertambahan penduduk. dan tanah terbiar. ia mempunyai suatu persamaan penting iaitu masalah kemiskinan boleh diatasi melalui campurtangan polisi terutamanya oleh kerajaan. walaupun berbeza. Malah kita masih perlu meningkatkan usaha untuk mengurangkan atau sekurang-kurangnya mempertahankan tingkat pencapaian sekarang. Juga kita tidak ada maklumat tepat tentang pengaruh kesan-kesan luar seprti keadaan turun/naik harga dunia kommoditi utama ke atas kadar kemiskinan. Oleh sebab itu. Walaubagaimana pun pada kenyataannya. Walaupun jumlah bilangan isirumah miskin telah berkurangan. Perbincangan di atas hanya tertumpu kepada ulasan ke atas statistik kemiskinan dan belum lagi menyentuh tentang keberkesanan dasar dan strategi yang telah dilaksanakan untuk membasmi kemiskinan. Oleh sebab itu. pemecahan tanah.

Berhubung dengan langkah-langkah memperbaiki beberapa institusi luar bandar. Walaupun pendapatan purata tahunan petani di bawah program ini meningkat daripada $1330 pada tahun 1983. Kos pembangunan penempatan semula seorang peneroka telah meningkat dengan pesatnya terutama dalam dekad ini daripada $37500 pada tahun 1980 kepada $53500 pada tahun 1985. Namun terdapat berberapa isu yang kerap dikemukakan mengenai strategi ini. Kejayaan strategi di atas memang tidak dinafikan terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan kaum peneroka berkenaan. pemasaran. Sementara itu ia hanya melibatkan 5. o o o o Kos pembangunan yang tinggi Liputan peserta Kekurangan kawasan Status peserta dan generasi selepasnya.4 bilion atau hampir 30 peratus daripada peruntukan program pembasmian kemiskinan disediakan untuk pembangunan tanah dan kawasan. Sebahagian besar daripada peruntukan bagi program pembasmian kemiskinan dibelanjakan untuk tujuan ini. o Nilai dan sikap. Dalam tempoh tersebut FELDA telah menempatkan semula sebanyak 94. perosesan dan pengurusan yang tidak cekap. 1986. pemerosesan. Disebaliknya pendapatan purata peserta FELDA telah meningkat kepada $6000 untuk tanaman getah dan $14. Keadaan diatas menimbulkan persoalan samada strategi pembangunan tanah baru merupakan satu-satunya strategi yang lebih sesuai berbanding dengan strategi pembangunan in-situ. Dalam tempoh 1970-85. Namun keberkesanannya dari segi menyediakan berbagai . maka pembangunan in-situ adalah lebih berkesan dari segi pembasmian kemiskinan kerana ia melibatkan bilangan isirumah yang lebih besar lagi.000 keluarga petani (RML. Strategi ini secara serentak mempunyai unsur-unsur memperbaiki masalah-masalah agihan tanah yang tidak setara. serta proses pengeluaran. Jika sekiranya objektif pembangunan adalah hanya untuk meningkatkan pendapatan ke taraf lebih sedikit daripada pendapatan garis kemiskinan. Pendapatan kaum peneroka telah meningkat jauh melebihi garis pendapatan kemiskinan. berbagai agensi kerajaan telah ditubuhkan. Disebaliknya pula strategi pembangunan in-situ disamping menggunakan jumlah peruntukan yang hampir sama ia telah dapat memberi faedah kepada lebih kurang 456000 keluarga petani. Diantaranya termasuklah.Institusi yang merangkumi pengeluran. Contohnya sebanyak $4.700 untuk tanaman kelapa sawit tetapi ia hanya melibatkan 94. kredit dan sebagainya. Sebahagian besar daripadanya pula diperuntukkan bagi projek-projek pembangunan tanah FELDA. Ini bergantung kepada objektif pembangunan semasa. pemasaran.8 peratus daripada jumlah isirumah luar bandar. seluas 1283.344). o Strategi pembangunan tanah dan kawasan merupakan satu-satunya strategi terpenting untuk membasmi kemiskinan luar bandar. tetapi ia melibatkan sebanyak 456.7 ribu hektar tanah telah dibangunkan dan seluas 534 ribu hektar daripadanya telah dimajukan oleh FELDA.000 keluarga petani.000 orang penduduk.

5% pada tahun 1985 o Dalam tempoh yang sama. perlombongan dan perladangna pemilikan bumiputera dan agensi-agensi amanah teleh mencapai lebih daripda 50 peratus. 140). Disebaliknya pula. sehingga tahun 1990 nanti lebih banyak bergantung kepada kaum bumiputera perseorangan "kerana kerajaan akan terus menghadapi sumber-sumber kewangan yang terhad" (RML. mempunyai kesan bersih negatif terhadap aktiviti luar bandar/pertanian. terutama sektor bank dan kewangan. Walaupun terdapat perubahan yang besar terhadap struktur pencukaian semenjak tahun lepas.1% pada tahun pada 1980 dan 74. o Disamping prestasi yang memuaskan di atas terdapat beberapa aspek yang perlu diambil perhatian. Penyususnan smeula hakmilik syarikat-syarikat berhad. o Bahagian hakmilik Bumiputera perseorangan berbanding dengna pemilikan agensi amanah Bumiputera adalah semakin meningkat dan pada tahun 1985 bahagian hakmilik Bumiputera perseorangan telah melebihi hakmilik yang dipegangn oleh agensi-agensi amanah.8 peratus pada tahun 1985. keupayaan rakyat Malaysia lain untuk memiliki saham tambahan adalah semakuinmeningkat. Penyusunan Semula Masyarakat i. Contohnya dari aspek pemasaran prestasi sistem pemasaran barang-barang keluran pertanian masih lagi tidak menunjukkan kemajuan yang diharapkan. Akhir sekali. struktur pencukaian yang diamalkan sehingga tahun lepas dan sebahagiannya masih lagi diteruskan.perkhidmatan sokongan kepada aktiviti luar bandar masih lagi terhad. Jadual 8 menunjukkan kedudukan pemilikan modal saham syarikat-syarikat berhad shingga tahun 1985 Daripada jadual tersebut beberapa perubahan jrlas kelihatan diantaranya termasuklah: Dalam tempoh 1970 ± 85. peratusan hakmilik rakyat Malaysia telah meningkat daripada 36. Pencapaian 30% hakmilik saham oleh kaum Bumiputera. Jadual 9 akan menjelaskan perkara ini. Sebenarnya strategi ini telah dimulai sejak tahun 1983 lagi dan prestasinya adalah menggalakkan kerana dalam tempoh 1983-85 sebanyak $4016.5 peratus (1980) dan 17.5 juta atau 94 peratus daripada pertambahan dalam hakmilik kaum bumiuptra dan agensi amanah telah disumbangkan oleh Bumiputera perseorangan. Walau bagaimanapun dalam keadaan kemelesetan sekarang sudah tentu keupayaan kaum Bumiputera perseorangan untuk memiliki saham juga adalah terjejas. Pertambahan yang selebihnya adalah sumbangan agensi amanah. 1986. .6 peratus pada tahun 1970 kepada 12.7 peratus pada tahun 1970 kepada 57. peratusan hakmilik bumiputera perseorangan dan agensi amanah juga telah meningkat daripada 2. o Dalam beberapa sektor. namun kesan struktur pencukaian/ perlindungan yang telah diamalkan untuk sekian lama sebelumnya. masih lagi kekal dan mengambil masa yang lama untuk diatasi.

0 Dalam tempoh 1980-85. Akhir-akhir ini terdapat dakwaan bahawa pelabur-pelabur terutama para pelabur asing kurang berminat untuk melabur disebabkan oleh DEB khususnya syarat ekuiti .8 peratus daripadanya telah meningkat dimiliki oleh kaum Bumiputera sementara 65.2 73.3 100.5 peratus daripada pertambahan dalam stok-stok saham baru diperolehi oleh Rakyat Malaysia yang lain sementara kaum Bumiputera hanya mampu memiliki sebanyak 16. Ini menunjukkan bahawa strategi supaya sebanyak sekurang-kurangnya 30 peratus dari pertambahan stok saham diperuntukkan kepada kaum Bumiputera telah tidak dilaksanakan sepenuhnya.5 43691.7 12. Perkara di atas dibincangkan di sini kerana ia ada kaitannya dengan beberapa isu semasa yang timbul sekarang ini. stok modal saham syarikat-syarikat berhad telah meningkat lebih sekali ganda iaitu sebanyak $4367.9 26403.0 Jadual 10 di atas menunjukkan bahawa sejak tahun-tahun kebelakangan ini.4 28711.6 hanya 21.6 % 21.2 19418.8 65. Jadual 10 Agihan Pemilikan Saham Tambahan (1983 ± 85) Pertambahan Saham Bumiputera Bukan Numiputera Asing Jumlah Pertambahan Nilai (4 juta) 4272.5 10.2 peratus sahaja. Masalah ini menjadi lebih serius lagi jika kita melihat kepada keadaannya dalam 3 tahun terakhir perlaksanaan RME iaitu dalam tempoh 1983-85 seperti yang ditunjukkan dalam jadual 10 di bawah.7 peratus pula dimiliki oleh kaum bukan Bumiputera.5 100.8 % 16.2 2712.7 5483.Jadual 9 Pecahan Pemilikan Saham Tambahan (1980-85) Pertambahan Saham Bumiputera Bukan Numiputera Asing Jumlah Pertambahan Nilai (4 juta) 9496. sebanyak 73.

9 juta tetapi dari segi relatifnya pemilikan tersebut telah berkurangan daripada 18.8 peratus dari tambahan saham (saham baru) dalam tempoh berkenaan. kaum Bumiputera hanya mampu memiliki sebanyak 21. Satu lagi keadaan yang harus diambil perhatian ialah peratusan pemilikan saham Bumiputera dan agensi-agensi amanah dalam tahun-tahun terakhir ini. Umum berpendapat bahawa mengikut matlamat DEB kaum bumiputera dan agensi-agensi amanah dirancangkan akan memiliki sebanyak 30 peratus dari jumlah saham pada tahun 1990 nanti. Sebagaimana yang dibincangkan sebelum ini. Dengan menggunakan satu formula yang khusus dan berasaskan kedudukan ekonomi pada tahun 1970. maka untuk memastikan matlamat pemilikan pada tahun 1990 tercapai. Walau bagaimanapun perbincangan di atas menunjukkan bahawa syarat ekuiti telah tidak dilaksanakan sepenuhnya. kaum Bumiputera perlu memiliki lebih daripada 30 peratus saham-saham tambahan. Ada dua langkah yang perlu diambil untuk menentukan menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera akan memiliki 30 peratus dari jumlah saham Jumlah saham yang sedia ada pada tahun awal perlaksanaan iaitu tahun 1970 perlu disusun semula supaya peratusan pemilikan kaum Bumiputera mencapai 30 peratus.7 juta kepada $13546. o Sebanyak 30 peratus daripda tambahan saham (saham baru) perlu diperuntukkan kepada kaum Bumiputera. Oleh sebab itu adalah tidak sepenuhnya benar untuk mengatakan bahawa DEB menghalang pelaburan. Jika sekiranya syarat ini telah dipatuhi sepenuhnya sudah pasti kaum Bumiputera memiliki sekurang-kurangnya 30 peratus daripada pertambahan stok saham tersebut. Justeru itu akhir-akhir ini syarat ekuiti ini telah dilonggarkan.8 peratus pada tahun 1985.yang dikenakan supaya 30% daripada ekuiti baru diperuntukkan kepada Kaum Bumiputera. Dengan berasaskan kedudukan sebenar agihan pemilikan sahm pada tahun 1985. o Oleh sebab peratusan pemilikan awal kaum Bumiputera pada tahun 1971 adalah kecil.8 peratus daripada tiap-tiap tambahan saham sehingga tahun 1990. Konsep Pemilikan 30 Peratus Terdapat berbagai kekeliruan dikalangan orang rasmi berhubung dengan konsep ini. Walupun jumlah nilainya telah meningkat sebanyak 46 peratus iaitu daripada $9274. beberapa peratuskan daripada saham-saham baru yang akan diujudkan sehingga tahun 1990 yang mesti dimiliki oleh kaum bumiputera supaya matlamat DEB tercapai? Dengan menggunakan formula yang sama serta data yang terdapat dalam RML. Sebagai strategi untuk mencapai matlamat ini maka kaum Bumiputera disyaratkan diperuntukkan 30 peratus daripada tiap-tiap tambahan dalam jumlah saham. Thillainathan menganggarkan bahawa kaum Bumiputera perlu memiliki 44% daripada tiap-tiap tambahan dalam saham jika sekiranya matlamat 30 peratus pada tahun 1990 hendak dicapai. Dalam ertikata . dalam tempoh 1980 ±85 yang lepas. kaum Bumiputera perlu memiliki sekurangkurangnya 51.7 peratus pada tahun 1983 kepada 17. Sebenarnya tanggapan di atas adalah kurang tepat.

25.Matlamat pada tahun 1990 iaitu 30%.2 bilion saham baru pada tiap-tiap tahun sehingga tahun 1990.5 30415. Jadual 11 Hakmilik saham 1985 ± 1990 ($ juta) (a) Tahun 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Jumlah saham 76112.3 peratus setahun (RML.4 90927.0 83190. maka besar kemunkinannya matlamat ini tidak akan tercapai.3 . 1986.4 (c) (% 17. Dan memandangkan bahawa strategi sekarang merancangkan supaya sebahagaian besar daripada tambahan saham tersebut diperolehi oleh Bumiputera persendirian. . t .0 118728. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.1 99383.3 23.Peratusan pemilikan bumiputera dalam tiap-tiap tambahan saham = 51.8 peratus. 87. Dimana: p . 23.8% p . kaum bumiputera perlu memiliki sebanyak 20.0 (b) Saham bumiputera 13547. Analisa di atas menunjukkan bahawa kaum Bumiputera dan agensi-agensi amanah perlu memiliki sebanyak $3.3.lain.9 25541.4 25. Jumlah saham x peratusan pemlikan saham Bumiputera c.8 20.$5.Peratus pemilikan Bumiputera pada tahun asal iaitu 1985 = 17. Berasaskan kepada formula.Kadar petumbuhan purata tahunan saham iaitu bersamaan 9.9 16887. 141) b.4.3% setahun.7 dan 28 peratus daripada jumlah saham pada tahun 1986.7 28.3 35678. Dengan jangkaan pertumbuhan purata tahunan saham adalah 9.7 21276. 88 dan 89.0 30. g .0 a.0 108626.

4) 75 (2.Memandangkan kepda keadaan di atas maka RML telah menganggarkan semula matlamat DEB berkenaan dengan merancangkan supaya menjelang tahun 1990 kaum Bumiputera akan memiliki sebanyak $26309 juta atau 22 peratus sahaja daripada jumlah saham (RML.0) 3234 (100. Dalam semua kategori pekrjaan.0) .9) Cina 539 (18. perdagangan. Diantaranya termasuklah o pengwujudan corak gunatenaga yang lebih menggambarkan komposisi penduduk dalam beberapa sektor seperti pembuatan. Jadual 12 o o Malaysia : keahlian kumpulan-kumpulan iktisan yang berdaftar mengikut kumpulan etnik 1984 Profesion Arkitek % Akauntan % Bumiputera 103 (15. Ini bermakna kaum Bumiputera perlu memiliki sebanyak 29. Walaubagaimana pun sebahagian besar daripada mereka adalah dalam kumpulan pekerjaan yang berpendapatan rendah. pembinaan.1) 195 (6. namun keupayaan kaum Bumiputera untuk mencapainya masih boleh dipersoalkan lagi. bahagian Cina dan India melebihi bahagian penduduk mereka dalam beberapa pekerjaan yang berpendapatan tinggi jadual 12.6) 286 (8. 140).3) Jumlah 658 (100.0) lain 9 (1. dan perhubungan.4 peratus daripada jumlah saham.5 peratus daripada tambahan dalam saham. kewangan penyertaaan gunatenaga Bumiputera masih lagi kekurangan. penyimpanan. penyertaan pekerja Bumiputera telah meningkat. 1986. sehingga tahun 2000 sekalipun. kaum Bumiputera hanya mampu memiliki 26. Bagi sektor-sektor lain seperti perlombongan. kecuali kumpulan perkhidmatan.8) India 7 (1. Walaupun matlamat ini adalah lebih rendah daripada matlamat asal DEB.9) 2678 (82. Dalam keadaan di atas. Bahagian gunatenaga Bumiputera dalam kumpulan ikhtisas dan teknik yang berpendapatn tinggi masih lagi rendah dan tidak menggambarkan bahagian mereka dalam jumlah penduduk negara sebaliknya. Penyusunan Semula Gunatenaga Secara ringkasnya terdapat beberapa perubahanb dari segi corak gunatenaga semenjak DEB dilancarkan sehinggalah pada tahun 1985. pengangkutan.

Kadar pengangguran kaum Bumiputera pula dijangka akan dapat dikurangkan daripada 8. 1986. Cina.1 peratus pada tahun 1970 kepada 5.0) Sumber: RML.0) 9294 (67.8) 39 (5.9) 752 (5. bukan saja kadar pengangguran keseluruhan adalah lebih tinggi daripada matlamatnya tetapi juga kadar pengangguran bagi seluruh negara dan juga bagi kumpulan ethnik lain.2) 194 (20.5 peratus (1980) dan 4.1 peratus bagi seluruh Malaysia.0 peratus pada tahun 1970 kepad 6.0) 957 (100. Keadaan akan menjadi lebih seius lagi menjelang tahun 1990 apabila kadar pengangguran akan meningkat lagi kepada 10. Kadar pengangguran kaum Bumiputera adalah 8. 6. 122 Suatu aspek yang perlu diambil perhatian berat adalah berhubung dengan pengurangan kadar pengangguran.0) 5473 (21.3) 128 (26.0) 26081 (100.0) 444 (46. Mengikut DEB.500 (25.0) 662 (100.3) 237 (35.4) 37 (7.4) 123 (25.7) 826 (48. Keadaan ini sudah tentu akan menjejas usaha untuk pembasmian kemiskinan dan juga penyusunan semula gunatenaga.0 peratus pad atahun 1990.7 peratus (1975). Daripada seramai 684.9 peratus.0 peratus pada tahun 1990. India 8. Sehingga tahun 1985.8) 272 (16.1 Bumiputera pula dijangka akan dapat dikurangkan daripada 8.3) 369 (55.5) 625 (2.4 peratus dan lain-lain kaum 5.9) 198 (40.8) 3779 (41.4) 286 (29. 11.6) 17 (2.5 peratus.6) 13881 (100.0 ribu atau 68.1 peratus (1980) dan 4.0) 486 (100.2 ribu orang penganggur nanti.0 peratus. 5. pengangguran keseluruhan dirancangkan berkurangan daripada 8.7 peratus berbanding dengan kadar pengangguran kaum Cina 5. seramai 467.4) 33 (3. India danlain-lain kumpulan ethnik.5) 335 (2.7) 16154 (61.9) 557 (32.Jurutera % Doktor Gigi % Doktor Veterinar % Juruukur % Peguam % Jumlah % 3.3 peratus terdiri daripda kaum Bumiputera.0) 1698 (100.0 peratus masing-masing bagikaum Bumiputera.6) 43 (2.8 peratus dan 5. .

59 pada 1970 kepada 1. Jadual 13 Pendapatan Min dan Median Bulanan Isirumah di Semenanjung Malaysia (1970 ± 84) ($M pada harga tetap 1970) 1970 Semenanjung Malaysia: Min Median Min/Median Bandar: 264 166 1. iii. Agihan pendapatan bagi semenanjung Malaysia kelihatan telah bertambah baik dengan nisbah pendapatn purata kepada pendapatan median berkurangan daripada 1. Agihan pendapatan di bandar dan luarbandar juga telah menunjukkan pembaikan terutama dalam tempoh 1979 ± 80. Agihan pendapatan dikalangan kaum Melayu telah merosot dalam tempoh 1970 ± 84. Dengan menggunakan ukuran nisbah pendaptan min kepada pendapatan median bagi sesuatu kaum/kawasan didapati bahawa i. iv.46 1979 1980 .513 kepada 0. Namun dari segi agihannya mengikut intra dan inter-ethnik seta kawasan terdapat beberapa ciri yang perlu diperhatikan.480 dalam tempoh 1970 ± 84.59 417 263 1.46 pada tahun 1984. Berdasarkan kepada ukuran Angkali Gini. Agihan pendapatan di kalangan kaum Cina telah meningkat sehingga tahun 1979 dan kemudian bertambah baik sedikit sehingga tahun 1984. Walau bagaimanapun pembaikan ini hanya berlaku semenjak tahun1980 kerana dalam tempoh 1970 ± 79 keadaanya adalah tidak berubah. nisbah ketidakseimbangan telah menurun daripada 0. ii. Berhubung dengn agihan pendapatan antara kaum pula didapati bahwa telah berlaku sedikit pembaikan di mana nisbah pendapatan min kaum cina dan India kepada pendapatan min kaum Melayu telah berkurangan (jadual 13).59 494 326 1.Ketidakseimbangan Pendapatan Semua kumpulan ethnik telah menikmati pendapatan yang meningkat dalam tempoh 1970 ± 84.

50 200 139 1.513 pada tahun 1970 keada 0.59 455 314 1.48 pada tahun 1984 tetapi beberapa kajian bebas menunjukkan bahawa Angkali Gini pada tahun 1970 sebenarnya adalah 0. 1974: Snodgrass. 1970) dan ianya telah meningkat kepada 0.46 304 194 1. Walaupun Angkali Gini didakwa berkurangan daripada 0.46 394 268 1.38 172 120 1.kaum dan kawasan.62 587 361 1.42 Terdapat beberapa ulasan tentang isu-isu di atas.51 678 462 1. ianya berlaku dalam tempoh 1979 ± 84 sahaja.502 (Ishak & Rogayah Ngah.58 494 347 1.47 565 373 1.63 695 463 1. Keadaan agihan di antara tahun 1970 ± 79 semuanya menunjukkan ketidaksetaraan agihan yng meningkat. Ini bermakna bahawa Angkali Gini telah berkurang sebanyak hanya 0.50 384 262 1. Pertama segala pembaikan di dalam agihan pendapatan di atas sama ada agihan intra-atau inter.Min Median Min/Median Luar Bandar: Min Median Min/Median Melayu: Min Median Min/Median Cina: Min Median Min/Median India: Min Median Min/Median 428 265 1.022 dalam tempoh 1970 ± 84: satu pengurangan yang tidak signifikan. .44 331 222 1.43 296 187 1.502 pada tahun 1989.49 372 269 1.

7 peratus sementara kaum cina pula adalah sebanyak 55. Sebenarnya. sementara jurang pendapatan antara kaum lain masih lagi luas. Dalam ertikata lain. Pada keseluruhan aktiviti perdagangan. sebahagian besar daripada ketidaksetaraan dalam agihan pendapatan bagi semenenjung Malaysia berpunca daripada ketidsetaraan agihan pendapatan inter ethnik.Harus juga diambilkira kesan perubahan dalam konsep pendapatan dalam mengira pendapatan Min dan Median pada tahun 1984 di atas.653. Pembentukan Sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera Data-data yang terdapat dalam jadual 14 menunjukkan prestasi pencapaian kaum Bumiputera dalam meningkatkan hakmilik dan penyertaan mereka dalam bidang perdagangan dan perkhidmatan dalam sektor bukan syarikat dalam tempoh 1971-81. Kemasukkan beberapa butir pendapatan seperti pengeluaran penggunaan sendiri mungkin menyebabkan perbezaan relatif pendapatan antara kaum cina dengan kaum melayu berkurangan kerana sebahagian besar daripada pendapatan kaum melayu terdiri daripada pengeluaran/bahan yang dikeluarkan untuk kegunaan sendiri.8 juta pada tahun 1981. telah memperolehi hasil sebanyak $10. nilai perolehan kaum Bumiputera adalah hanya sebanyak $1. restoran. kaum Bumiputera hanya mampu memperolehi sebanyak 7. Pemborongpemborong asing yang mempunyai bilangan pertubuhan yang kurang. Oleh kerana. pembinaan dan pengedaran kenderaan bermotor" sementara "pelaburan dan penyertaan Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan masih belum memadai dan meluas" (RML. Keadaan yang sama wujud dalam sektor pembuatan/perkilangan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 14. Walaupun penyertaan kaum Bumiputera dalam beberapa bidang telah meningkat namun "mereka lebih tertumpu dalam sebilangan kecil bidang-bidang tertentu seperti penyediaan perkhidmatan keselamatan. walaupun penyertaan Bumiputera dari segi bilangannya telah mencapai matlamat sepenuhnya. . Akhir sekali.8 peratus daripada jumlah perolehan aktiviti perdagangan borong sebanyak $33. berhubung denga ketidaksetaraan agihan pendapatan dikalangan kaum Melayu sendiri ianya telah meningkat terutama dalam tempoh 1970-79.5 peratus. strategi pembangunan selama ini lebih berkecenderungan untuk meningkatkan pendapatan golongan tidak miskin dalam satu-satu kumpulan ethnik. Bagi perdagangan runcit pula.3 juta atau 5.778. Contohnya dalam bidang perdagangan borong. Konsep pendapatan yang digunakan dalam tahun 1984 adalah lebih luas lagi liputannya daripada konsep pendapatan yang digunakan bagi tahun 1970 seperti yang dibincangkan di awal kertas kerja ini. 136). aktiviti ini merupakan aktiviti penting maka kadar penyertaan tersebut adalah tidak memuaskan. Jika konsep pendapatan pada tahun 1970 digunakan untuk mengukur pendapatan pada tahun 1984 besar kemungkinannya angkalu gini bagi Semenanjung Malaysia telah meningkat.0004 juta atau 29. 1984. tetapi dari segi hasil jualannya ianya masih lagi kecil.1 peratus sahaja daripada hasil aktiviti perdagangan negara.

Sebanyak kira-kira 55.266 juta namun penberian pinjaman tersebut sebahagian besarnya tertumpu dalam beberapa sektor tertentu sahaja terutamanya sektor pembinaan. Di samping itu agihan pemberian pinjaman tersebut adalah tidak setara. Memandangkan bahawa sektor kedua terutamanya industri perkilagan/pembuatan merupakan sumber utama pertumbuhan.2 peratus daripadanya dijangka disumbangkan oleh sektor swasta. Dari segi nilai bantuan kredit. Walau bagaimanapun bantuan/program yang berpelbagai di atas tidak semestinya dapat menwujudkan satu masyarakat perdagangan dan perusahaan di kalagan kaum Bumiputera. penyimpanan. jumlah pelaburan dijangka berkembang daripada sebanyak $117 billion bagi tempoh RME kepada $132 billion dalam tempoh RML. Pertumbuhan KDNK dalam tempoh RML dijangka akan didorong oloeh oerkembangan sektor kedua terutamanya industri pembuatn dan juga sektor ketiga khususnya perkhidmatan pengangkutan. Oleh sebab itu maklumat-maklumat dalam jadual 15 di atas lebih merupakan usaha-usaha kerajaan dan bukannya memberikan gambaran tentang prestasi masyarakat Bumiputera dalam perdagangan dan perusahaan. perhubungan. bahagian begi kaum Bumiputera pda tahun 1985 telah meningkat berbanding dengan tahun 1981. perdagangan dan kewangan. Begitu juga dengan bilangan berbagai jenis lesen perniagaan dan perusahaan kesemuanya menunjukkan peningkatan pemberian kepada kaum Bumiputera. Disebaliknya ia memerlukan jumlah pelaburan yang lebih besar serta penglibatan yang lebih gigih terutamanya di kalangan sektor swasta. Pada keseluruhannya kesemua sektor kecuali sektor pembuatan telah dirancangkan untuk berkembang pada kadar yang lebih perlahan berbandaing dengn kadar yang telah dicapai dalam tempoh RME sebelumbya. DEB dan Strategi-Strategi RML Dalam bahagian ini kita akan menyentuh bebrapa strategi RML yang akan mempunyai kesan langsung terhadap pencapaian matlamat-matlamat DEB sahaja.Penyertaan kaum Bumiputera di atas telah tercapai melalui berbagai bantuan/program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti yang ditunjukan dalam jadual 15. Walau bagaimanapun strategi pembangunan RML pada keseluruhannya adalah berasaskan kadar pertumbuhan ekonomi yang sederhana iaitu pada kadar 5. besar kemungkinannya tidak dipergunakan sepenuhnya oleh kaum Bumiputera. kontrak pembekalan. Pengurangan dalam kadar pertumbuhan sektor-sektor ini tidak bermakna pengurangan yang sama dalam peruntukan perbelanjaan dan juga dalan usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Justeru itu. Sumbangan sektor pertama iaitu pertanian dan perlombongan terhadap pertumbuhan dijangka akan merosot.0 peratus setahun pada harga tetap 1978. Begitu juga kontrak-kontrak kerja dan pembekalan serta pemberian pelbagai lesen perusahaan dan perniagaan. RML telah menilai semula objektif dan strategi industri ini . Walaupun nilai pemberian pinjaman bank perdagangn dan syarikat-syarikat kewangan sehingga tahun 1985 adalah sebanyaK $17.

Tumpuan pembangunan pula dijangka akan terus diberikan kepda "«pembangunan tanah baru. simen. 1986.memesatkan kegiatan pembinaan rumah kos rendah khususnya oleh sektor swasta terutamanya bagi tempoh 3 tahun pertama RML".. Program ini nanti dijangka akan menggunakan sepenuhnya kapasiti yang terbiar dalam industri pembinaan dan pembuatan (terutama dalam industri besi. 80). pemulihan tanah terbiar dan penanaman berkelompok yang tersusun.78) sementara peranan pelaburan sektor awam pula akan dikurangkan sekadar "«menghormati tanggungan-tanggungan kontrak dan projek yang terpaksa diteruskan perlaksanaanya dalam RML".6). memperbaiki pengemblingan sumber-sumber dan menambahkan kecekapan penggunaan sumber-sumber dalam negeri"di kalangan kedua-dua sektor awam dan swasta. Pelonggaran peraturan di bawah Akta penyelarasan Perindustrian. Mewujudkan tabung pelaburan baru Kajian semula skim pembiayaan semula kredit ekspot (ECR) Bagi sektor pertanian pula penggerak utrama perkembangan sektor ini datangnya daripada "«. mempunyai jangka pulangan pelaburan yang pendek dan mewujudkan peluan pekerjaan yang lebih banyak" (RML. RML akan hanya memberikan keutamaan kepad "«projek-projek yang bermutu seta menghasilkan pulangan yang tinggi. Demikianlah secara ringkas rangka-rangka strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tempoh RML: sekarang. Langkah meningkatkan daya kompetitif pengusaha-pengusaha tempatan. Perdagangan bersih (ekspot-import) dijangka akan memberi sumbangan yang berkurangan terhadap penbangunan ekonomi negara. 1986. Di antara strategi-strategi baru tersebut yang dilancarkan dalam RML termasuklah: o o o o o Pelonggaran beberapa syarat penyertaan ekuiti oleh pelabur asing dalam sektor pembuatan. Justeru inilah maka RML menegaskan bahawa "«pertumbuhan ekonomi Malaysia perlulah bergantung kepada pertumbuhan yang pesat kegiatan-kegiatan ekonomi dalam negeri". 1986. memerlukan bahan import yang rendah. Dalam sektor pembinaan strategi yang dirancangkan adalah untuk "«.sehingga tahun 1995. peningkatan produktiviti beberapa jenis tanaman ekspot terutamanya kelapa sawit dan koko di samping beberapa jenis tanaman baru untuk makanan dan industri selaras dengan Dasar Pertanian Negara". Berhubung sumber-sumber pertumbuhan mengikut perbelanjaan pula RML menekankan "« teras utama perkembangan ekonomi dalam tempoh RML dijangka berpunca daripada pertumbuhan pesat pelaburan sektor swasta" (RML. kayu dan bahan binaan yang lain). beberapa kesan strategi tersebut terhadap . Ini akan menyumbangkan lebih kurng 2 titik peratusan setahun terhadap pertumbuhan benar ekonomi (Bank Negara. Bagi program dan projek baru. Bagaimanakah prospeks pencapaian DEB dalam konteks strategistrategi RML berkenaan? Dalam bahagian yang lepas. Strategi ini pula melibatkan "« lebih banyak usaha bagi menigkatkan produktiviti.

There will be progress but unemployment imbalances will still remain by 1990 with the Bumiputera being underreresented in the top accupations. Polisi untuk menggalakkan penggunaan domestik getah melalui pembangunan industri berasaskan getah mungkin akan menguntungkan para pengilang tetapi mempunyai kesan negatif kepada PKG.0 peratus setahun dalam tempoh 1970 ± 90.148 juta . Walaupun kadar pertumbuhan dalam dekad pertama DEB menghampiri kadar pertumbuhan yang diperlukan. Contohnya. Pembangunan sektor pembuatan yang disarankan oleh PIP sebahagain besarnya mengarah kepada pembentukan sektor perindustrian berskala besar. Daya penyerapan buruh pada keseluruhannya adalah dijangka rendah. Strategi baru pembangunan sektor perindustrian yang menjadi penggerak untama pertumbuhan mungkin berupaya untuk mencapai matlamatnya dari segi meningkatkan pengeluaran dan juga mempelbagaikan jenis keluaran industri berkenaan tetapi dari segi peranannya untuk mencapai matlamat DEB ianya mungkin kurang menggalakkan. Overall. melihat keapda peruntukan perbelanjaan bagi sektor perindustrian RML ianya lebih berkecenderungan untuk membangunkan industri-industri berat. Sebanyak $1. Berikut ialah perbincangan lanjut berhubung dengna beberapa kesan tambahan yang dijangkakan. Keadaan di atas diburukkan lagi oleh beberapa konflik polisi yang mungkin timbul. that is. Dalam hubungan ini pelan induk perindustrian (PIP) berpendapat "The outlook of the NEP for the remainning years of the outline perspective plan 1970 ± 90. Untuk ini struktur perlindungan perlulah mencukupi dan pro perdagangan. ini sudah tentu menjejas pencapaian DEB kecuali terdapat strategi-strategi baru digubal untuk mengatasi keadaan ini. 1985. the estimates indicate the 30 percent ownership target will not be attained by 1990. namun pencapaian beberbapa matlamat DEB masih lagi kekurangan seperti yang idbincangkan dalam bahagian 11. Strategi ini mungkin akhirnya lebih memberi galakan kepada beberapa jenis input termasuk pengeluaran getah tiruan berbanding dengan tujuan asalnya. kemahiran dan teknologi akan menghalang penyertaan kaum Bumiputera dalam pembanguynan sektor pembuatan. Justeru itu DEB dirancangkan tercapai dalam konteks kadar pertumbuhan benar purata tahunan di sekitar 8. bagi industri berasaskan getah PIP berpendapat "All development poins to an industry which has and will become more and more capital intensive" dan " A strategy to develop Malaysia¶s sompetitive position in the global market should be supported by effective domestic protection measures" walaupun industri berasaskan getah merupakan "« one of the most highly protected industry in Malaysia particularly tyres and tubes industries" Kekurangan modal. from the viewpoint of achievieng targets. 101).prospeks DEB telah dibincangkan. intensif modal dan kemahiran." (UNIDO. 1986 ± 90. does not appear to be too bright. Dalam keadaan dimana kadar pertumbuhan di sepanjang RML nanti dijangkakan lebih rendah lagi daripada masa-masa yang lepas. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan syarat yang perlu dipenuhi bagi mencapai matlamat DEB. berteknologi tinggi dan sofisticated serta beorentasikan ekspot. Akhir sekali.

Walaupun langkah ini akan memebantu mencapai DEB khususnya bagi mengatasi kemiskinan di kawasan-kawasan bandar. bantuan atau lain-lain kemudahan kewangan yang diberikan oleh sektor awam dan swasta adalah keterlaluan besarnya berbanding dengan sektor-sektor lain. pembalakan dan estet adalah terhad. Sebenarnya pemilihan strategi di atas bukanlah merupakan satu perkara baru dalam perancangan pembangunan Malaysia. Walaupun pihak kerajaan telah mengetatkan gais panduan pemberian pinjam. Pihak swasta yang diharapkan mempelopori aktiviti pelaburan dalam sektor ini masih lagi keberatan. Berhubung dengan strategi-strategi bagi menggerakkan semula sektor pertanian sehingga sekarang prestasinya masih lagi belum menggalakkan walaupun strategi-strategi tersebut merupakan strategi-strategi yang sesuai dalam keadaan sektor pertanian sekarang. bantuan dan galakan kewangan yang diberikan akan hanya memberikan sumbangan yang berkesan jika ia mencetuskan aktiviti pembinaan bangunan-bamngunan baru dan tidak digunakan semata-mata untuk menyokong pembelian lebihan bangunan-bangunan yang telah dibina 2-3 tahun yang lepas. namun sebanyak 47% daripada pinjaman baru pada tahun lepas telah diperuntukkan kepada sektor in dan 25% daripadanya teleh diperuntukkan kepada kaum Bumiputera. khir sekali adalah berhubung dengan peranan sektor swasta. Sumbangan sektor swasta terhadap pembangunan ekonomi amnya adalah tidak semestinya selaras dengan peranannya terhadap pencapaian DEB walaupun secara tidak langsung ianya mempunyai kesan ke atas DEB melalui pengaruhnya ke atas kadar pertumbuhan. serta perumahan kepada penduduk miskin di bandar khasnya.an. tetapi peruntukan yang sedemikian besar adalah tidak seimbang juka dibandingkan dengan peratusan penduduk miskin di bandar. Galakan cukai dan bukan cukai yang diberikan kepada sektor ini sejak Belanjawan tahun lepas dijangka mengambil masa untuk menghasilkan kesan yang positif.7 peratus daripada jumlah perbelanjaan awam bagi sektor ini. Penglibatan kaum Bumiputera dalam aktiviti perhutanan. Lebih 30% daripada pinjaman kepada sektor pertanian ini pula telah disalurkan kepda aktiviti perhutanan. Namun demikian. setiap kali pula pihak sektor swasta gagal untuk memainkan peranannya kecuali dalam tempoh RMT apabila ia telah mencatitkan prestasi . pembalakan serta estet sementara sebahagian besar daripada pekebun-pekebun kecil menerima bahagian pinjaman yang tidak signifikan. Walau bagaimanapun jumlah pinjaman. Malah kesemua rancangan pembanugnan lima tahun Malaysia telah meletakkan harapan yang besar terhadap perkembangna pelaburan swasta untuk menjadi penggerak utama pembangunan. Walaubagaimana pun. Hanya sebahagian kecil sahaja iatu 6% daripada baki pinjaman bank pada akhir tahun 1985 telah diberikan kepada sektor swasta bagi aktiviti dalam sektor pertanian. Di samping itu juga sebanyak 46 peratus daripada pinjaman baru bank kepada kaum Bumiputa tertumpu kepada sektor ini. Maka dengan ini kesan positif pelaburan swasta dalam sektor pertanian terhadap DEB dijangka adalah terhad. Kedua-dua peruntukan in merupakan 72.diperuntukkan bagi HICOM dan $1140 juta pula bagi PETRONAS. Strategi pembangunan sektor binaan khususnya pembinaan rumah-rumah kos rendah mungkin mencapai matlamatnya dari segi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan juga dari segi menyediakan pekerjaan.

Tetapi pada realitinya pelaburan swasta meningkat dengan pesat dalam 5 tahun pertama perlaksanaan Akta tersebut. 3. Telah ditunjukkan bahawa kejayaan strategi dan dasar ini "« bergantung kepada kejayaan atau kegagalan RML dalam usaha meningkatkan lagi tahap matlamat DEB". Rancangan Malaysia Keempat. Kertas kerja ini telah membincangkan tentang prestasi perlaksanaan DEB dalam tempoh 1970 ± 85 dan diikuti dengan ulasan tentang prospek pencapaian matlamat DEB bagi tempoh 1986 ± 90 berasaskan kepada strategi-strategi yang telah dirangka bagi RML. Perbincangan kita menunjukkan walaupun beberapa diantara strategi tersbut adalah sesuai tetapi dari segi perlaksanaanya ia menghadapi beberapa msalah yang menghalang pencapaian sepenuhnya beberapa matlamat DEB. Rujukan 1. dasr-dasar ekonomi yagn baru dijangka akan dirangka untuk meneruskan lagi usahausaha menghapuskan kemiskinan.yang cemerlang walaupun di awal tempoh tersebut Akta penyelarasan perindustrian (ICA) telah dikuatkuasakan. Begitu juga dengan pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat. 1986. maka sektor swasta dijangka dan sepatutnya akan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara amnya dan DEB khasnya. Walau bagaimanapun melalui berapa langkah untuk melonggarkan beberapa peraturan yang terdapat dalam Akta yang setengahnya berkait rapat dengan DEB semenjak akhir tahun lepas dan diperluskan lagi dalam RMl. mengatasi mana-mana ketidakseimbangan yang wujud dan seterusnya memimpin negara seluruhnya ke arah kemajuan dankemakmuran ekonomi. Jomo. rancangan. Laporan Tahunan 1985 2.S. strategi. Bahagian III membincangkan strategi dan dasar yang telah dirangka dalam RML. Perkara ini telah disahkan sendiri dalam RML. Bagi strategi-strategi lain pula terdapat beberapa pun. Pada satu ketika mereka memnyalahkan peraturan dan kawalan yang terkandung dalam Akta Penyelarasn Perindustrian dan DEB sebagai penghalang utama terhadap perkembangan aktiviti mereka. Development Policies and Income Inequality in Peninsular Malaysia. . Dalam bahagian II telah ditunjukan bahawa pencapaian matlamat pembasmian kemiskinan telah menunjukkan kemajuan tetapi ianya masih lagi terkurang daripada matlamatnya. (RML. 1986. kesemua aspek penyusunan tersebut juga menunjukkan pencapaian yang kurang daripada matlakat-matlamat yagn ditetapkan. Ishak Shari dan K. Bank Negara. Sebenarnya sememangnya sukar untuk memahami sikap pihak swasta khususnya di kalangan pelabur-pelabur asing dan bukan Bumiputera. Universiti Malaya. Kajian Separuh Penggal. 143).

5 (34. Kemiskinan Dan Kekakyaan Dalam Pembangunan Malaysia Di Bawah Darsar Ekonomi Baru.0) (3. Mohd. 1970. Laporan Ekonomi (beberapa siri) 5. Hassan Haji Ali. 1986.0 (62. 1986 (akan terbit). Perhubungan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.3) 1971 1981 . 8.2) (11. Insan 1986. Jadual 14 Penyertaan Kaum Bumiputera Dalam Sektor Perdagangan. Haflah Piei.5) (42. Mohd. "Isu-isu Pembanugnan Ekonomi Malaysia. 10. Januari 1986. "Dasar Ekonomi Baru Latar Belakang Prestasi Dan Prospeks Perlaksanaanya" Kertas Kerja Di Seminar Ekonomi Anjuran Biro Ekonomi.8 (13. Rancangan Malaysia Kedua ± Kelima.8) (17. Mohd. 1971 dan 1981 Sektor/Aktiviti Perdagangan Borong Bilangan petubuhan Hasil Jualan ($ juta) Jualan Runcit: Bilangan Pertubuhan Hasil Jualan ($ juta) Pengusaha Pengangkutan Jalan Bilangan pertubuhan Hasil ($ juta) Syarikat Perkapalan 69 30. April.2) (5. penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pembuatan dan Perkhidmatan Terpilih.0 1531. December.5) (0.0) 3280. Haflah Piei dan Hj.4 (17.2) 3311 50. Thillainatahan (1970). 9. 7. Anjuran Persatuan Usahawan Dan Eksekutif Bumiputera (PESUMA) Kuala Lumpur.8) 1620 1778 (8.3) 6057 455. "Cabaran Dan Strategi Petumbuhan Ke Dalam Rancangan Malaysia Kelima". Haflah Piei. "The Second Malaysia Plan: Notes On The Objectives Of Balanced Distribution Of Wealth And Employment Kajian Ekonomi Malaysia. Kertas Kerja Di Seminar Strategi-Strategi Pemulihan Kemelesetan Ekonomi Negara. Pergerakan Pemuda Umno. 6.5) 168 47 (2.4. Qzey Mehmet (1986) Pagar Makan Padi! Amanah. Malaysia.

1 (7.8) (26.2) (20.6) (3.9 (5.2) (17.6) 20 1.2 8.5 (19.4) 422 160.8) - (-) (-) (-) (-) (-) 144 75 120 265 426 9.8) - (-) 718.5) (6.3 (7. Meliputi industri-industri di luar estet-estet industri yang mempunyai talian/kaitan dengna industri-industri dalam estet-estet industri sahaja.4 (26. pembaikan dan penyelenggaraan Penyediaan perkhidmatan pengangkutan Penyediaan lain-lain perkhidmatan Nota: - (-) (-) 17 54.6 (10. Meliputi industri pembuatan/perkilangann yagn terdapat dalam estet-estet industri.4) 14 4 (1. c.Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Agensi pelancungan dan pengembaraan: Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Hotel dan tempat penginapan lain Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Perkhidmatan profesional Bilangan Pertubuhan Hasil ( $ juta) Perkilangan3 Hakmilik modal ($ juta) Firma-Firma Perkilangan yang lain (bil)b Pembekal bahan mentah (bil Pembekal bahagian dan komponen Penyediaan perkhidmatan.6) 122 5.6) 46.6) (18. dan kawasan perdagangan bebas sahaja.2) a.3 (8.0) (8. b.2 (17. Angka dalam kurungan menunjukkan peratusan daripada jumlah keseluruhan .8) (21.0) (4.0 47.8) 155 23.

1. Jadual 1 Peruntukan««.0 RM2 (1971-1975) ($ bil.42 % 67 24 17 2 19 0.3 8 17 7 2 (1 ($ 22 8.26 0.20 2 17 100.0 % 64 22 13 5 15 0.02 7.09 0.) Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Desa Pengangkutan 2. 5.41 0.03 0.27 0.25 0.84 1. 1986 : 132-3. RM1 (1966-1970) ($ bil.31 1.21 % 64 26 13 4 6 15 16 6 3 7 3 17 100. 2.53 0.71 1.15 3.67 2.) 13.18 0. 1981) Jadual 8 0.58 3. 2..70 0.) .96 1.15 1.64 1. 1983.25 0. 1976..Sumber: RML. 6.79 1. The Development of Industrial Estate: An Evaluation and Impact Study. 42 .06 1.14 0.57 4. 9.29 0. (1971.55 0.69 4.4 4 17 9 2 6 2 14 100. 4.17 1.30 1.0 RM3 (1976-1980) ($ bil.47 3. 0.64 Sosial Pelajaran dan Latihan Kesihatan dan Perancang Keluarga Sosial dan Komuniti Perkhidmatan Perkhidmatan Awam Pertahanan dan Keselamatan Jumlah Sumber: Malaysia.43 0. 0.67 0.10 0. EPU/perunding Bersatu Sdn.23 0. Bhd.78 0.53 21. 3. 0.14 0.

5 % 12.3 100.782.0 32420.0 3762.6 0.0 135.4 1980 $ juta 4050.1 5329.4 41.8 34. 16.0 57.8 6.2 .2 5512.2 100.1 47.2 46.4 23735. 1981 Petunjuk1 Nilai bantuan kredit2 ($ juta) BPMB MIDF MARA Bank Perdagangan dan Syarikat-syarikat kewangan Penyertaan dalam latihan keusahawanan3 150.7 33.0 1880.3 63.0 29.7 84.0 6.1 23.4 14442.7 100.3 Bumiputera % Bukan Bumiputera % Bumiputera % 100. 28.6 42.5 70.2 90.5 3377.324.9 100.9 100.2 1.2 1826.0 21.6 % 2.3 79.1970 Kumpulan Hakmilik Bumiputera perseorangan dan agensi amanah Bumiputera perseorangan Agensi Amanah Rakyat Malaysia Lain Asing Jumlah $ juta 125.6 11.9 13927.2 7.6 49708.6 100.4 13.0 5.7 44.1 2170.0 Jadual 15 Malaysia petunjuk-Petunjuk Terpilih Penyertaan dalam perdagangan dan perindustrian 1981 dan 1985.8 17.266.5 1983 $ juta 9274.7 % 18.0 68.9 16697.

2 751.4 99.0 15 - 0.2 111.396 49. 100.940 222 134 14.9 84.2 63. 100..7 32.4 33.6 12.7 6.7 77.9 50.447 99.PDPN JKR BPMP BBMB MARA Pernas Edar Nilai Kontrak Kerja4($ juta) JKR JPT LKTP RISDA UDA KETENGAH Jabatan Telekom DARA KEJORA KESEDAR LLN Nilai Kontrak perbekalan5 ($ juta) Bilangan lesen pengangkutan jalan Bilangan lesen baru Pemaju perumahan Bilangan lesen membalak6 Bilangan mesin cetak 4.1 43.0 73.5 72.5 16.8 92.1 176 348 1.4 75.0 97.3 12.1 80.1 84. 100.0 19.1 21.0 96.0 50.4 99.405.000 1000 99.7 90.3 42.2 7.8 198.8 43.4 93.7 51.718 33.2 .8 4.2 77.9 19.1 72.5 27.1 15.0 91.9 34.0 35.7 417.9 17.9 113.0 2. 280.614 1.7 405.8 22.9 79 332 187 30.4 6.5 33.6 66.6 19.4 22.0 100.0 100.4 2.9 74 678 195 29.6 25.6 6.1 65.3 7.0 64.1 158.1 49.0 100.2 3.4 - 2901 398 343 1.3 3.4 284. 100.9 27.4 203.9 97.5 4.109 15.6 3428 51.6 100. 100.5 77.4 109.8 27.5 2.5 289.1 1.7 14.2 269.1 1.099 70.2 72.8 27.

9 20. Bilangan peserta bagi tahun 1985 bagi MARA dan Pernas Edar adalah anggaran . Petunjuk-petunjuk bagi latihan keusahawanan oleh JKR dan Kontrak-kontrak kerja JKR.346 t. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB). Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah(KETENGAH).0 48 48.1 79. Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara(DARA).215 2. Bagi Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA). Lembaga Perlesenan Pengangkutan Jalan (LPPJ).592 78.9 Jadual 15 (sambungan) Bilangan surat-surat kebenaran7 Bilangan lesen ekspot7 Bilangan lesen impot7 Bilangan khidmat nasihat7 Bilangan perniagaan yang berdaftar Bilangan pengedar-pengedar yang berdaftar dengan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian9 372 t.3 t.7 1.0 84 54. Bank Negara Malaysia. Lembaga Letrik Negara (LLN). Petunjuk-petunjuk lain adalah meliputi seluruh Malaysia.d 75.2 7.d 237. Jabatan Parit dan Taliair(JPT). lesen pemaju perumahan. Kementerian Kerja Raya(JKR).117 78.0 30.915 154. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Kementerian dalam Negeri. Nilai kredit yang diluluskan oleh MARA bagi tahun 1985 adalah anggaran. Jabatan Telekom.0 1.406 82 675 6. (BNM). 2.0 24. LLN juga petunjuk-petunjuk bagi lesen pengangkutan jalan. Lembaga kemajuan Tanah Persekutuan(LKTP).602 8. JPT.d t.239 21. nilai kredit adalah kumlah terkumpul pinjaman yang belum dijalankan 3. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA). Nota: 1.d t.d t.961 2. Perbadanan Pembangunan Bandar(UDA). Kementerian Kewangan.Bilangan lesen agensi persendirian 52 52. Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB).0 Sumber Majlis Amanah Rakyat (MARA). Jabatan Perhutanan.3 1.7 t.622 31.9 100. Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDF).d t.5 15.d 12.d 100. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. lesen membalak dan perniagaan yang berdaftar hanya meliputi Semenanjung Malaysia. Pernas Edar. Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN).

1970.8 47.4 Kadar kemisk inan (%) Strata .2 Kadar kemiskina n (%) (µ000) Jumla h isirum ah Juml ah isiru mah miski n (µ000 ) 402. Angka-angka bagi 1981 merujuk kepada tahun 1980 9. Angka bagi 1985 adalah shingga 30 Jun sahaja. Rakyat Malaysia dengan asing dan kepada syarikat asing. dalam keduadua tahun berkenaan nilainya termasuk yang ditawarkan kepada syarikat-syarikat usahasama bumiputera dengan bukan bumiputera.7 43.P). 1976 dan 1984 1970 1976 Jumla h isirum ah (µ000) 1984 Jumla h isirum ah miski n (µ000) Luar bandar Pekebun 1.0 juta yang ditawarkan oleh LLN kepada syarikat asing. Pahang dan Johor. jumlah bagi bukan Bumiputera bagi tahun 1981 dan 1984 termasuk sebanyak 49 dan 293 surat-surat kebenaran yang telah dikeluarkan kepada syarikat-syarikat usahasama. Angka bagi 1985 merujuk kepada tahun 1984 Jadual 5 Semenanjung Malaysia: Kadar kemiskinan mengikut kawasan-kawasan Bandar-Luar Bandar. 8 126. Bagi KESEDAR dan LLN.7 64.0 juta dan $25.400.3 24. nilai tahun 1984 adalah digunakan bagi tahun 1985. Bagi tahun 1981.4 58.1 juta yang telah ditawarkan oleh Jabatan Telekkom kepada syarikat usahasama Rakyat Malaysia dengan asing dan $87. nilainya adalah anggaran. Angka bagi1985 adalah merujuk kepada tahun 1984.2 1. Bagi bukan Bumiputera. nilainya termasuk yag ditawarkan kepada syarikat-syarikat usahasama Bumiputera dengan bukan Bumiputera.9 226.0 705.7 Kadar Kemiskina n Jumla h isirum ah (µ000) Juml ah isiru mah miski n (µ000 ) 669.4. Nilai kontrak yang ditawar oleh JPT pada tahun 1985 adalah tidak termasuk nilai bagi negeri Kelantan.6 juta yang telah ditawarkan oleh LLN kepada syarikat asing. 4 350. 5.203.0 juta yan gtelah ditawarkan oleh JKR kepada syarikat usahasama Bumiputera dan bukan bumiputera dan syarikat asing dan kontrak bernilai $124. kopersi-koperasi dan perusahaan-perusahaan awam.6 73. nilai kontrak yang ditawarkan tidak termasuk $3. 7.629.8 58. 6.0 67. Ia juga tidak termasuk kontrak-kontrak yang bernilai $33. Bagi tahun 1985 tidak termasuk kontrak bernilai $1390 juta yang telah ditawarkan oleh JKR pada tahun 1982 kepada syarikat usahasama Bumiputera dan bukan bumiputera yang dijangka akan siap pada tahun 1987. Bagi bilangan surat kebenaran (A.7 1. 8. 4 155. Bagi bukan Bumiputera dalam kedua-dua tahun berkenaan. Bagi Jabatan Telekom.

5 55.1 16.0 148.4 139.6 991.1 89.2 21.7 53.4 18.4 28.3 5.9 28.3 86.3 17.5 6.8 19.5 7.9 17.6 73.9 17.2 67.1 3.2 52.9 528.5 42.3 8.8 187.4 59.9 0.4 8.9 40.1 9.7 21.4 510.0 73.5 6.3 11.1 40.2 30.7 17.8 4.9 144.4 140.6 24.7 37.1 27.3 150.2 763.4 80.5 530.9 13. 1 26.0 9.7 27.8 76.5 6.1 17.9 10.9 88.4 180.1 242.0 22.0 0.0 19.6 - - 116.1 52.3 33.4 32.1 464.0 8.3 23.6 128.4 84. 9 30.7 46.0 33.3 45.2 10.3 34.2 23.1 .1 17.5 402.5 81.0 116.3 34.3 2.5 9.9 4.5 30.6 12.6 251.8 3.2 10.9 472.5 85.2 275.4 38.7 13.1 350.8 132.3 14.6 81.Kecik getah Penanam Padi Pekerja estet Nelayan Pekebun Kecil Kelapa Petanipetani lain Industri lain Bandar Pertanian Perlombon gan Pembuatan Pembinaan Pengangku tan dan Kemudaha n Awam Perdagang an dan Perkhidma tan Kegi atan yang takrif 5.0 35.3 16.7 19.6 57.9 1.0 123.2 123.7 34.5 94.3 62.9 158.7 5.7 64.0 19.

3 14.8 49.5 405.3 18.4 138.2 .6 61.3 16.6 81.3 34.9 161.0 57.1 Jumlah isirumah (µ000) 1629 155.1 483. Penyiasatan Selepas Banci (PES).7 27.4 39.9 105.0 9.606. 1977 dan Penyiasatan Pendapatn Isirumah 1984 Jadual 6 Perbezaan Kadar Kemiskinan Antara Tahun 1983 dan 1984 1983 (KSP-RME) Kumpulan isirumah Jumlah isirumah (µ000) Luarbandar: Pekebun Kecil Getah Penanam padi Pekerja estet Nelayan Pekebun kecil kelapa Petani-petani lain 1489.3 54.9 Kadar Kemiskinan (%) 41.7 40.0 464.6 54.nya tidak lengk ap Juml ah 1.7 87.3 Kadar Kemiskinan (%) 24.7 18.3 1. Banci Pertanian.6 57.1 75.7 116.7 32.8 Isirumah miskin (µ000) 619.6 44.4 Sumber: Jabatan Perangkaan.2 158.2 67.6 2.93 1.8 34.1 6.1 54.5 31. 0 791.4 764.2 1984 (RML Isirumah miskin (µ000) 402 67.7 46.7 19.62 1.1970.7 247.5 6.7 43.

9 811.7 122.1 97.9 11.5 81.3 10.9 717.2 2370.6 991.1 30.7 2621.2 18.6 20.0 8.3 763.3 483.4 .1 76.Industri lain Bandar Jumlah 582.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful