You are on page 1of 15

Jak zostać tłumaczem przysięgłym

Elwira Chodyniuk maj 2010

Nie taki wilk straszny jak go malują

dr hab. El bieta Tabakowska Dr Krzysztof Ozga Dr Caterina Squillace Mgr Dorota Kuipers Dr Renata Kucharzyk Mgr Katarzyna Mach Mgr Joanna Osipowa Dr Bartosz Gołąbek Dr Stanisława Maciejewicz Dr Klaudia Rumińska Dr Andrzej Kępiński Mgr Leszek Kazimierski Dr Piotr Kuspys Mgr Monika Curyło .Wspaniały zespól Katedry UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego! • • • • • • • • • • • • • • Prof.

na zasadach wzajemności.Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) . odpowiednie dla danego języka.stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub. zło yła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski. ukończyła magisterskie studia wy sze na kierunku filologia lub ukończyła magisterskie studia wy sze na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia. obywatelstwo innego państwa. przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. zawód ten mo e wykonywać osoba. nie była karana za przestępstwo umyślne. Ustawa nie przewiduje mo liwości zwolnienia kandydatów z egzaminu lub odstąpienia od wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia. ma pełną zdolność do czynności prawnych. która: • • • • • • • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. . zna język polski.

a dopiero później uzupełni wykształcenie.Zasady przeprowadzenia egzaminu • określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. 129).U. poz. Nr 15. • wpis na listę tłumaczy przysięgłych = uzyskanie prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego . • Przed przystąpieniem do egzaminu nie jest konieczne przedstawienie dowodu spełniania wszystkich pozostałych warunków określonych w art. e kandydat najpierw zda egzamin. 2 ust. • Jest mo liwe. czy te uzyska odpowiednie obywatelstwo. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. .nastąpi dopiero po przedstawieniu dowodu spełniania wszystkich wymaganych warunków łącznie.

ms.pl • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego Zakładka .Robimy pierwszy krok www.formularze • .gov.

(022) 23 90 626 • Przewodniczący Komisji powiadamia kandydata na tłumacza przysięgłego o terminie i miejscu egzaminu nie później ni na 21 dni przed dniem egzaminu. 33 • Tel. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa skr. poczt. po otrzymaniu pisma z .Zamiar przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego zgłaszamy pisemnie na poni szy adres: • Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Organizacyjny Al. • Koszt egzaminu to 800 zł • Opłatę nale y wnieść dopiero wyznaczoną datą egzaminu.

• W czasie egzaminu pisemnego kandydat mo e korzystać z przyniesionych przez siebie słowników.Idziemy na egzamin • Czytamy Rozporzadenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego (Dz. . poz. 129). Nr 15. • Członkowie zespołu egzaminacyjnego sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.U.

urzędowe albo tekst prawniczy).upadek muru berlińskiego. – Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie umieszczenia obcokrajowca w Strze onym Ośrodku dla Cudzoziemców. wpływ Michaiła Gorbaczowa i Margaret Thather na to wydarzenie. – Wniosek do Sądu o uniewa nienie testamentu – Tekst publicystyczny . urzędowe albo tekst prawniczy). – Regon Uczelni.Część pisemna egzaminu • trwa 4 godziny • tłumaczymy 4 teksty: 1) dwa z języka polskiego na język obcy (pismo sądowe. 2) dwa z języka obcego na język polski (pismo sądowe. .

lub ksero) materiałów pomocniczych..poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z przedło onym mi dokumentem……repertorium…. po nim czytelna nowa wersja dobrze przemyślana formuła na początku i na końcu tłumaczenia (tłumaczenie uwierzytelnione z języka rosyjskiego oraz …. mo e zawierać skreślenie.Idziemy na egzamin pisemny (porady praktyczne) zabieramy ze sobą: • • • • • • • • • zegarek!!!!! kilka długopisów słowniki (w twardej okładce. podręczników i innych opracowań czystych kartek w dowolnej kolejności sporządzone od ręki w formie tłumaczenia uwierzytelnionego. pieczęć) sprawdzamy tłumaczenie !!!! nie mo emy: nasze tłumaczenie: • .

• Ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu otrzymuje kandydat. 5) do 5 punktów za znajomość formalnych zasad wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. 2) do 15 punktów za terminologię i frazeologię subjęzyka specjalistycznego. 3) do 10 punktów za poprawność gramatyczną. 4) do 10 punktów za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu. który uzyskał co najmniej 150 punktów. ortograficzną i leksykalną (leksyka niespecjalistyczna). . • Maksymalna liczba punktów mo liwa do uzyskania = 200 punktów.Wynik części pisemnej 1) do 10 punktów za zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału.

którzy uzyskali ocenę pozytywną z części pisemnej egzaminu.Część ustna egzaminu Do części ustnej egzaminu dopuszcza się kandydatów. nie wcześniej jednak ni po upływie 7 dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu. Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. .

• teksty wręczane są bezpośrednio przed tłumaczeniem. urzędowego albo tekst prawniczy). . • utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. 2) a vista (kandydat otrzymuje do tłumaczenia tekst w formie pisemnej) z języka obcego na język polski dwóch tekstów (pisma sądowego. urzędowego albo tekst prawniczy).Część ustna egzaminu polega na tłumaczeniu: 1) konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na tłumaczenie) z języka polskiego na język obcy dwóch tekstów (pisma sądowego.

e-e-e-e. mm-m) .Idziemy na egzamin ustny (porady praktyczne) • a vista – Protokół przesłuchania świadka w sprawie karnej – Komunikat prasowy Urzędu celnego Federacji Rosyjskiej w sprawie zmiany trybu wydawania koncesji na import alkoholu • konsekutywne: – Umowa o świadczeniu usług – Protokół z posiedzenia sądu w sprawie spadkowej • • • spokojnie tłumaczymy egzaminatorzy są yczliwymi ludźmi!!! postarajmy się bez dodatkowych dźwięków (a-a-a-a.

2) do 15 punktów za terminologię i frazeologię subjęzyka specjalistycznego. który uzyskał co najmniej 150 punktów. dykcję i płynność wypowiedzi. 5) do 5 punktów za poprawność fonetyczno-intonacyjną. 3) do 10 punktów za poprawność gramatyczną. ortograficzną i leksykalną (leksyka niespecjalistyczna). 4) do 10 punktów za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) języka właściwego dla danego rodzaju tekstu. . • Maksymalna liczba punktów mo liwa do uzyskania = 200 punktów.Wynik części ustnej egzaminu 1) do 10 punktów za zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału. • Ocenę pozytywną części ustnej otrzymuje kandydat.

ru www.duma.gov.pl www.ms. wybor dla tlumaczy sadowych) www.pl www.ru («Электронная Россия» — Федеральная целевая программа) .tepis.Gdzie znajdziemy materiały www.com.gov.supcourt.pl/prawo www.pl/katalog.gov.translegis.org.php (Образцы документов в предпринимательской деятельности. Dokumenty polskie.sejm.