You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 22 czerwca 2021 | Nr 6 (329)

RACIBÓRZ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biznes na właściwych torach


Najnowocześniejsze centrum rozwoju przedsiębiorczości na Śląsku.

Fot. Ireneusz Burek

Rewitalizacja dworca kolejowego to bardzo dobra informacja dla Raciborza pod wieloma względami; obskurny dworzec
wkrótce przestanie straszyć, ożywi się ważna część miasta, która dotąd kojarzy się z taksówkami zgarniającymi przyjezd-
nych, którzy po wyjściu z mroku cuchnącego pustostanu chcą się szybko z tego miejsca ewakuować, no i wreszcie sympatyczna
Halinka, być może już za dwa lata stanie się „wisienką na torcie” nowoczesnego obiektu o wielu funkcjach.

Fot. Ireneusz Burek


IRENEUSZ BUREK niu funkcji dworca kolejowego, niczna s.c. Według zapowiedzi, wej lokalizacji, zaś miesiąc póź-
centrum przesiadkowego oraz w miejscu aktualnego dworca niej oddane zostaną do użytko-
Od wielu lat jedyną wizytów- centrum biznesowego. Takie po- powstanie mniejszy obiekt z cegły wania pozostałe części budynku,
ką kolejnictwa Raciborza jest Ha- łączenie daje nie tylko szansę na klinkierowej. W projekcie przewi- w tym liczące około 700 metrów
linka – zabytkowa lokomotywa, wykorzystanie przestrzeni, bu- dziano garaż na rowery, poczekal- kwadratowych, przestrzenie do
która przykuwa wzrok przyjezd- dowanych kiedyś z rozmachem, nie z dwoma kasami, przestrzeń wynajęcia.
nych, mniej czy bardziej skutecz- dworców, ale też wykorzystania biurową, powierzchnię pod wy-
nie odwraca uwagę od dworca, dotychczasowej lokalizacji do najem np. pod gastronomię czy Remont dworca ożywił
którego lat świetności powoli nie propagowania niskoemisyjnego handel, salę wystawową oraz urzędników
pamiętają nawet najstarsi miesz- środka transportu publicznego dworzec letni na tarasie z zada- Dworzec stał się przedmio-
kańcy. jakim jest kolej. Podobną prze- szeniem. Powstać ma parking na tem ciekawej dyskusji podczas
Na Śląsku tworzy się strate- budowę funkcji przeszedł nie- kilkanaście samochodów, a także, warsztatu (w dniu 21.06.) poświę-
gia rozwoju na kolejną dekadę, dawno m.in. dworzec kolejowy w zależności od zainteresowania conego tworzonej nowej edycji
w której wiele uwagi poświęca w Wiśle. Obecnie przed ogromną najemcy, cztery stacje ładowania Programu Wspierania Przedsię-
się czystemu i zrównoważone- szansą w tym zakresie stoi Raci- pojazdów elektrycznych. Na ele- biorczości 2022 - 2027 (doku-
mu transportowi. Wiele miast bórz, gdzie kilka dni temu został wacji pojawić ma się spora ilość mentu równoległego do Strategii
próbuje „wskoczyć do pędzącego opublikowany zatwierdzony plan zieleni. Wyłonienie wykonawcy Rozwoju Raciborza, który wyty-
pociągu” transformacji kolejo- przebudowy i rewitalizacji dwor- przewidziano na wrzesień 2021, cza zadania dla Wydziału Rozwo-
wej. Rewitalizacja dworca kole- ca kolejowego. zaś rozpoczęcie prac przewidu- ju UM), nad którym obecnie pra-
jowego w Wodzisławiu Śląskim Autorami projektu przebu- je się na listopad tego roku. In- cuje Miasto. Luk Palmen i Marcin
doczekała się nie tylko wielu po- dowy raciborskiego dworca są westor (PKP S.A.) zakłada, że od Baron (Innoco - firma realizująca
chwał ale i nagrodzona została projektanci z poznańskiej firmy maja 2023 roku uruchomiona zlecenie na opracowanie obydwu
dzięki nowoczesnemu połącze- GPVT Pracownia Architekto- będzie funkcja dworca w docelo- dokumentów strategicznych),
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 22 czerwcaa 2021, nr 6 (329) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biznes na właściwych torach cd.

wizualizacje, źródło PKP s.a.


jako jedno z czterech zaleceń przedsiębiorczości, jakiego po-
wobec kontynuacji instrumen- winno się podjąć Miasto? W ślad
tów wsparcia Urzędu Miasta na za podpowiadaną integracją
rzecz lokalnych przedsiębiorstw w powiecie, Tadeusz Ekiert (Pre-
i inwestorów w przyszłych latach zes RIG) podkreślał: - Miasto
wymienili wsparcie dla start- musi przełamać dotychczasowe
-upów. W dyskusji pojawiło się myślenie: Racibórz trzeba roz-
zasadnicze pytanie czy Miasto wijać jako centrum (powiatowe),
jest w stanie „sterować” czy sty- a nie jako miasto samo w sobie.
mulować rozwojem nowocze- Obowiązkowa jest współpraca
snych projektów innowacyjnych, z powiatowymi gminami.
a tym bardziej realizować misję
„tworzenia miasta start-upów”, Układanka jak domino
co sugerowali prowadzący. Kilka Zobaczmy zatem jak „do-
dobrze zapowiadających się pro- mino samo się układa”; z jednej
jektów start-up’owych rozwijają strony dyskutujemy o działa-
raciborzanie tworząc firmy w Lu- niach na rzecz wspierania przed-
blinie, Rzeszowie czy w innych siębiorczości przez Miasto,
miastach „ściany wschodniej” z drugiej strony pojawia się na
z czysto technicznego i prozaicz- horyzoncie ogromna przestrzeń
nego powodu: tam są rządowe lokalowa w idealnej lokalizacji,
lub unijne pieniądze na ich roz- jaką można (trzeba!) przezna-
wój. Start-upy często rozwijają czyć na integrację gmin i miast
się w przestrzeni wirtualnej, nie (nie tylko sąsiednich ale całego
są przywiązane do miejsca. Po- Subregionu Zachodniego czy Ślą-
za tym, jak słusznie zauważył na ska; ba, również Kraju Moraw-
spotkaniu Piotr Dominiak (CRIS sko-Śląskiego) oraz na nowocze-
Rybnik) - zgodnie z definicją sne centrum usług wpierających
start-up to innowacyjny projekt przedsiębiorczość.
o wysokim stopniu ryzyka i wy-
sokim stopniu skalowania, jed- Wyobraźmy sobie…
nak nie możemy tego mylić z kla- Wspólna przestrzeń do usług
sycznym rozwijaniem firmy. doradczych, punktów konsul-
Dziwię się, dlaczego oma- tacyjnych, biur stowarzyszeń
wiając Program Wspierania i organizacji otoczenia biznesu,
Przedsiębiorczości nie kładziemy centrum edukacji i integracji
nacisku wprost na rozwój przed- środowisk szkolnych i młodzie-
siębiorczości. Dlaczego nie posta- żowych, inkubacja przedsiębior-
wić na przygotowanie młodych czości, centrum usług turystycz-
mieszkańców do samodzielnego nych. Do całości dodać trzeba
myślenia, kreatywnych działań, klimatyczną kawiarnię, schludne
angażowania się projekty szkolne miejsce do zjedzenia lekkiego po-
i pozaszkolne, rozwój kompeten- siłku, miejsca do rozmów i pracy
cji, czy finalnie do prowadzenia zdalnej (co-working). Trudno nie
własnych przedsiębiorstw? Mia- pokusić się o większą salę szko-
sto prowadzi szkoły podstawowe leniową (opcjonalnie kilka sal:
więc na ich pracę i jakość kształ- centrum szkoleniowe). Wszyst-
cenia ma największy wpływ. Wy- kie biura w nowoczesnej aranża-
dział Edukacji we współpracy cji, dużo dziennego światła, dużo
z Wydziałem Rozwoju powinien zieleni, ścian ze szkła… A gdyby
kłaść nacisk na rozwój nowocze- w całość wkomponować histo-
snego i profesjonalnego doradz- rię kolejnictwa? Tak mógłby się
twa zawodowego, na kształcenie rozwijać „Biznes na właściwych
nauczycieli i rodziców (niemal torach” *).
nikt nie mówi dziś o tym, że to Czy jesteśmy gotowi połączyć
rodzice decydują o wyborze szko- siły i stworzyć najnowocześniej-
ły średniej, często bez weryfikacji sze centrum rozwoju przedsię-
predyspozycji i zainteresowań biorczości na Śląsku? Hm, pro-
dziecka). Miasto powinno w tych ponuję wpisać do strategii.
działaniach tworzyć partner-
stwa ze szkołami powiatowymi, Ireneusz Burek
szkołami podstawowymi sąsied- Prezes zarządu Śląskiego
nich gmin i wreszcie z lokalnymi Porozumienia Gospodarczego
firmami, które uczestniczą we ŚLĄSK.ONLINE
wszelkich formach kształcenia Przestrzeń pomiędzy raciborskim dworcem a rynkiem łączy ulica Mickiewicza, która stanowi ogromny potencjał na deptak
przyszłych kadr. Z dużą dozą nie- lub zbliżone rozwiązania na rzecz jakości wypoczynku i spędzania wolnego czasu w centrum miasta. Ciekawostką jest fakt,
pewności i zaskoczeniem pytał że w bezpośrednim sąsiedztwie dworca stoi okazały budynek do sprzedaży (była siedziba TP, Orange), który odpowiednio
Luk Palmen – czy oby na pewno dostosowany mógłby stać się biurowcem, centrum szkoleniowym lub budynkiem mieszkalnym (w dyskusjach nad strategią
tak mamy rozumieć wspieranie dominuje potrzeba mieszkań oraz lokali do wynajęcia jako niezbędna do rozwoju gospodarczego).

PS. Dlaczego domino się układa?


Program Wspierania Przedsiębiorczości oraz Strategia Miasta mają być zgodne ze strate- - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług czasu wolnego wy-
gią rozwoju Województwa Śląskiego „Śląsk 2030”, w której zapisano m.in. takie cele jak: korzystując atrakcje i potencjały lokalne.
- rozwój infrastruktury ułatwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, - podniesienie jakości i poprawa dostępu do nowoczesnej oferty edukacyjnej na wszystkich
w tym stref aktywności gospodarczej, poziomach nauczania, odpowiadającej wyzwaniom społecznym i gospodarczym
- podnoszenie jakości usług otoczenia biznesu rozwój współpracy w ramach sieci lub kla- - kształcenie kluczowych umiejętności i kompetencji uczniów z uwzględnieniem umiejętno-
strów, ści emocjonalnych oraz psychospołecznych
- rozwój, aktywizacja i przyciąganie zasobów ludzkich, - rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej na wszystkich pozio-
- rozwój potencjału kadrowego w zakresie tworzenia innowacyjnych i kreatywnych roz- mach nauczania
wiązań, - rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji społeczeństwa informacyjnego
- wspieranie umiędzynarodowiania i usieciowienia podmiotów w procesie kreowania in- - rozwój podmiotów na rzecz dualnego kształcenia
nowacyjnej współpracy interdyscyplinarnej, I

*) Koncepcję o nazwie „Biznes na właściwych torach” w 2020 roku przedstawiło Śląskie Porozumienie Gospodarcze SLĄSK.ONLINE na rozmowach z władzami PKP.

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 22 czerwca 2021, nr 6 (329) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – REKREACJA RACIBÓRZ EDUKACJA

SAM NA SUDECKIM Dzień Kultury Góralskiej


SZLAKU
w raciborskim Medyku

Fot. Urząd Miasta Racibórz


– Gratuluję pani dyrektor tego, że ma tylu słuchaczy – to 700 osób. My jako
województwo bardzo mocno kibicujemy, bo jest to centrum, które kształci dla rynku
pracy – powiedziała Beata Białowąs.

Fot. Katarzyna Przypadło


Dla pana Zbigniewa spacerowanie po miejskich chodnikach
bywa uciążliwe. – Czasem żona podczas spaceru mówi mi
„Gdzie Ty tak gonisz?”, na co ja odpowiadam, że im wolniej,
tym gorzej – śmieje się 65-letni raciborzanin.

Wiceprezydent, w dowód uznania, wręczył panu Zbignie-


wowi personalizowany tort.

65-letni taksówkarz Skąd czerpie siłę? Jego naj-


z Raciborza przeszedł większą motywacją do długo-
ponad 550 kilometrów. dystansowych wędrówek jest
Przejście samotnie Głów- sama satysfakcja z przejścia
nego Szlaku Sudeckiego trasy. Tak samo było w przy-
i bonusowych 63 kilome- padku diamentowej odznaki katarzyna przypadło najważniejszy, a to, że może- i potrzebne zawody. Gratu- twie Śląskim. – A jak jest do-
trów z Prudnika do Raci- za przejście Głównego Szla- my się spotkać i że możemy luję pani dyrektor też tego, że bra współpraca, to państwo
borza zajęło mu 16 dni. ku Sudeckiego w czasie nie 1 czerwca w Centrum pogratulować pani dyrektor ma tylu słuchaczy, bo to 700 widzicie – górale przyjechali
Zbigniew Kręcisz, po- dłuższym niż 18 dni. – Mam Kształcenia Zawodowego tak sprawnego prowadzenia osób, tak że ogromne centrum dzisiaj do Raciborza – doda-
chodzący z Raciborza tak- już tyle różnych medali z ma- i Ustawicznego Woj. Śląskie- tej placówki. I zachęcić do ko- kształcenia. Mogę powiedzieć, ła wicemarszałek. Oprócz wy-
sówkarz, jest wielokrotnym ratonów i ultramaratonów, go w Raciborzu odbyło się rzystania z oferty oświatowej że my jako województwo bar- stępów kapeli odbyła się tak-
uczestnikiem maratonów że robię to tylko dla siebie. uroczyste otwarcie nowego województwa śląskiego, bo dzo mocno kibicujemy, bo jest że degustacja tradycyjnych
i ultramaratonów. W 2017 Najpiękniejszą nagrodą dla parkingu połączone z obcho- rzeczywiście prowadzi świet- to centrum, które kształci dla potraw góralskich, wystawa
roku zdobył koronę marato- mnie jest własna satysfak- dami Dnia Kultury Góralskiej. ne szkoły, w tym w Raciborzu. rynku pracy – powiedziała strojów oraz fotografii i prac
nów w Polsce. Jak sam przy- cja, ale jeżeli dla kogoś od- W wydarzeniu udział wzięli Chyba nie ma takiego drugie- Beata Białowąs. malarskich naszych uczniów.
znaje, długie dystanse zaczął znaka jest dodatkową moty- m.in. Michał Woś – wicemi- go miasta w województwie Województwo śląskie w ca- Wykład o górach oraz zdjęcia
pokonywać stosunkowo nie- wacją, dla której taki szlak nister sprawiedliwości i Beata śląskim, gdzie aż trzy placów- łości finansuje placówkę. – Je- ze swoich wypraw zaprezento-
dawno, bowiem pierwszy przejdzie, to również dobrze, Białowąs – wicemarszałek wo- ki są prowadzone przez mar- steśmy tez otwarci na wszel- wali przewodnik górski Paweł
pierwszy maraton przebiegł ponieważ nieważne jest to, jewództwa śląskiego. Było ono szałka i to pokazuje, że poziom kie zapotrzebowania, jakie są. Kajzerek i Tomasz Krakow-
w 2016 roku. Pomysł na sa- co zmotywuje nas do ruchu, także okazją, by wręczyć na- edukacyjny i poziom związa- Rynek, nawet ten medyczny, czyk.
motne przejście Głównego ale samo to, że się ruszamy grody sportowcom będącym ny z nauczaniem jest bardzo pokazuje, jakie są potrzeby. Rok Górali w Wojewódz-
Szlaku Sudeckiego zrodził - uważa raciborzanin. Jego uczniami szkoły, którzy zdo- wysoki – ocenił wiceminister Tak jak wcześniej kształcono twie Śląskim został oficjal-
się podczas górskich wę- zdaniem warto działać, pó- byli mistrzostwo Polski w ho- sprawiedliwości. może fizjoterapeutów czy ma- nie zainaugurowany w maju
drówek, kiedy zauważył, że ki jesteśmy młodzi. - Jutro keju na lodzie, Superpuchar Beata Białowąs zwróci- sażystów, tak w tej chwili wi- podczas uroczystości w Ra-
wiele osób pokonuje długie już będę starszy. Lepiej teraz Polski i Puchar Polski w sezo- ła się do Haliny Dec, dyrek- dzimy, że bardzo potrzebne są dziechowach na Żywiecczyź-
szlaki tylko w towarzystwie działać w ten sposób niż póź- nie 2020/2021. tor Medyka. – Dziękujemy za opiekunki i opiekunowie osób nie. W jego ramach odbywa
własnego cienia. – Podczas niej wydawać pieniądze na – Miło tutaj wrócić przy entuzjazm, dynamizm i jeżeli starszych czy z różnego rodza- się szereg wydarzeń promują-
takiej samotnej wędrów- leki – mówi pan Zbigniew. okazji innych wydarzeń zwią- mamy zły nastrój, to polecam ju niepełnosprawnościami. cych góralszczyznę, jej kultu-
ki człowiek przede wszyst- zanych z inwestycjami woje- pójść do pani dyrektor i od ra- Sama pandemia również po- rę i tradycję. O taki rok wnio-
kim może się wyciszyć i cie- Czasem warto zboczyć wództwa śląskiego w szkołach zu się lepiej każdy z nas poczu- kazała, jak potrzebujemy opie- skował Związek Górali
szyć chwilą. Może również z trasy prowadzonych przez mar- je – powiedziała. kunów do DPS-ów. Ja zachę- Żywieckich i Śląskich Związ-
poukładać w głowie natłok Podczas tegorocznej wę- szałka. Miałem przyjemność Wicemarszałek uważa, że cam, żeby te zawody wybierać, ku Podhalan w Polsce. Rad-
spraw. Jeżeli w życiu mamy drówki 65-latek nieraz zba- być poprzednikiem pani mar- Centrum Kształcenia Zawo- dlatego że osoba, która zosta- na sejmiku z Żywiecczyzny
przykładowo jakieś proble- czał z trasy dla miejsc, któ- szałek w nadzorowaniu szkół dowego i Ustawicznego Woj. nie tutaj wykształcona i uzyska Agnieszka Biegun, która była
my czy stresujące sytuacje, rych, jak uważa, być może już i część z tych inwestycji dzisiaj Śląskiego w Raciborzu peł- potwierdzenie kwalifikacji za- inicjatorką ustanowienia Ro-
to jest też sporo czasu na ich nigdy nie będzie mu dane zo- oddawanych była realizowana ni ważną rolę nie tylko, je- wodowych, na pewno znajdzie ku Górali, podkreśla, że po-
przemyślenie oraz szukanie baczyć. – Dla pewnych wido- z taką wspólną przychylno- śli chodzi o kształcenie kadr zatrudnienie – podkreśliła Be- zwoli on uwypuklić różnorod-
rozwiązań – mówi pan Zbi- ków warto poświęcić te kilka ścią wielu osób – powiedział medycznych. – Pani dyrektor ata Białowąs. ność województwa śląskiego.
gniew. kilometrów marszu więcej – Michał Woś. – Cieszę się, że powiedziała, że jej absolwen- Wydarzenie uświetniła – Nasze województwo, jako
uważa pan Zbigniew. już powoli wracamy do nor- ci dzięki posiadanym kwali- muzyka góralska, którą pre- jedno z nielicznych w Polsce,
„Póki jestem młody” Raciborzanin spotkał się malności i że możemy się spo- fikacjom chociażby szczepią zentowała kapela ze Szczyrku. ma wszystko - góry, jeziora,
Pokonanie Głównego z wiceprezydentem Racibo- tkać, że zajęcia w miarę się ludzi. Nikt kiedyś nie sądził, Obecność zespołu w Racibo- niziny. Ten rok jest też ważny
Szlaku Sudeckiego to pierw- rza Dawidem Wacławczy- odbywają. To kolejna ważna że tak bardzo się przydadzą. rzu nie okazała się przypad- dla nas, górali z Beskidu Ży-
sze takie przedsięwzięcie kiem, który pogratulował mu inwestycja, ważna dla szko- Ale są też fizjoterapeuci, ma- kowa. Jak wyjaśniła Beata wieckiego i Śląskiego. Pozwo-
w dorobku 65-latka z Raci- najnowszego osiągnięcia. ły. Niektórzy powiedzą – jest sażyści, opiekunowie osób Białowąs, Sejmik Wojewódz- li nam zjednoczyć się, mimo
borza. W zeszłym roku zdo- parking, nie było, a jest. Ale z niepełnosprawnościami twa Śląskiego ogłosił 2021 rok różnorodności, i promować
łał przejść Szlak Beskidzki. c dzisiaj nie ten parking jest – naprawdę bardzo ważne Rokiem Górali w Wojewódz- naszą kulturę – powiedziała.
4 Publicystyka 22 czerwcaa 2021, nr 6 (329) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ TURYSTYKA

Śląskie Smaki na raciborskim zamku


Lokalne produkty, regionalne dania, koncerty i pokazy kulinarne - mocna promocja Raciborza.

Fot. Iwona Kwapisz


katarzyna przypadło stauracje Szlaku Kulinarne- mowa, KGW Gaszowice czy Jeśli chodzi o kategorię po- zes Zarządu Śląskiej Organi- wystąpił Zespołu Pieśni i Tań-
go Śląskie Smaki takich jak KGW Czernica i różne firmy. trawa lub produkt inspirowa- zacji Turystycznej, Krzysztof ca Śląsk im. Stanisława Ha-
13 czerwca na Zamku Pia- rolada śląska, kluski i mo- Które potrawy zostały naj- ny tradycją, zwycięzcą została Peć – szef kuchni w Restau- dyny. Odbył się także pokazy
stowskim w Raciborzu miała dro kapusta, żur, galert ślą- wyżej ocenione w konkursie? Słodka Manufaktura Leona racji Kuchnia Otwarta Hotelu kulinarne: Remigiusza Rącz-
miejsce XV edycja Festiwalu ski, chrzanica, staropolski bi- W kategorii potrawa regio- z czekoladami. Kolejną lo- Park Inn by Radisson Katowi- ki i Agnieszki Jasińskiej –
Śląskie Smaki. Była to okazja gos z dziczyzny, karminadel nalna pierwsze miejsce zajęło katę zajęło KGW Zabełków ce, Agnieszka Jasińska – fina- uczestniczki „Hell’s Kitchen”
do skosztowania dań kuchni z ziemniakami i ciapkapustą, KGW Tworków za kołocz ślą- z mixem ciasteczek kruchych, listka Hell`s Kitchen Polska, – „Barbara lubi rabarbar
regionalnej województwa ślą- parzybroda, wodzionka, ku- ski z serem. Druga była Chata a na podium znalazła się jesz- Sebastian Humski – wieloletni w Raciborzu” oraz Remigiu-
skiego i zapoznania się z jej lebele z modrą kapustą, za- Olimpijczyka Jasia i Helenki – cze Fundacja Stare Opactwo szef kuchni restauracji na Szla- sza Rączki i Marii Pietruszki
kulinarnymi tradycjami. smażaną kapustą i sosem. Do żebroczka ze szpyrkami i plac- w Rudach i jej dziki żur. ku Kulinarnym Śląskie Smaki, – uczestniczki programu „Za-
W tym roku uczestni- tego pojawiły się wyjątkowe ki pieczone na blasze ze szpyr- Regionalne dania, potra- Dobrawa Skonieczna-Gawlik – miana Szefów Kuchni” – „Ja-
cy festiwalu walczyli o Złotą, produkty regionalne: miody, kami, trzecia restauracja Riva, wy i produkty oceniało jury etnograf, naukowiec i badacz sne kontra ciemne, czyli piw-
Srebrną lub Brązową Zopaskę przetwory mięsne i owocowe, która zaprezentowała prażon- w składzie: Remigiusz Rącz- obrzędów i kultury wojewódz- ne wariacje kulinarne”.
(fartuch) w jednej z trzech ka- sery owcze i kozie, ciasta i cia- ki jurajskie. Najlepszym pro- ka – przewodniczący jury, po- twa śląskiego oraz Jadwiga Organizatorami wydarze-
tegorii: potrawa regionalna, steczka, rzemieślnicze lody duktem lokalnym okazały się pularny kucharz, nauczyciel Gajewska – przedstawicielka nia były: Śląska Organizacja
produkt lokalny oraz potra- oraz domowe ciasta różnych wędliny z dzika Lasu Huber- przedmiotów gastronomicz- Kół Gospodyń Wiejskich. Turystyczna, Powiat Raci-
wa lub produkt inspirowa- rodzajów serwowane m.in. ta, na drugim miejscu znala- nych, autor książek i telewizyj- Festiwal uświetniły kon- borski oraz Agencja Promocji
ny tradycją. Na imprezie nie przez: KGW Tworków, KGW zła się Zagroda na pograniczu nych oraz radiowych progra- certy zespołu Singers i Video Ziemi Raciborskiej i Wspie-
zabrakło lokalnych produk- Szonowice, KGW Szczerbice, z serami kozimi, a na trzecim mów kulinarnych, Grzegorz oraz Krzysztof Respondek rania Przedsiębiorczości na
tów oraz regionalnych dań KGW Zabełków Związek Ślą- – Miód Bee Made Krzysztof Swoboda – starosta racibor- z programem muzyczno-ka- Zamku Piastowskim w Raci-
serwowanych m.in. przez re- skich Kobiet Wiejskich Ga- Widuch i miód rzepakowy. ski, Adam Wawoczny – Pre- baretowym. Na zakończenie borzu.
Fot. Śląskie Smaki

Fot. Zamek Piastowski

Fot. UG Krzyżanowice

– Nie ma lepszej okazji niż Festiwal Śląskie Smaki, by spróbować najlepszych regionalnych potraw w ich lokalnych odmianach – twierdzi Śląska Organizacja Turystyczna. Na wyda-
rzeniu pojawiły się tłumy smakoszy, a także miłośnicy śląskiej kultury. Nie zabrakło regionalnych dań i produktów serwowanych przez restauracje Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki
– zdobywcy Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Komisji Europejskiej w konkursie na Najlepsze Turystyczne Destynacje w Europie oraz producentów lokalnych. Jak pod-
kreślają organizatorzy, festiwal promuje kuchnię regionalną i tradycje kulinarne, pokazując, że kuchnia ta jest zdrowa, urozmaicona i smaczna. Zachęca też do gotowania z produktów
nieprzetworzonych. Dla spragnionych śląskiego humoru wystąpił Krzysztof Respondek, przybyli bawili się także podczas zespołu Video. Na finał odbył się koncert galowy Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 6/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 22 czerwca 2021 nr 6 (329)
REGION RYNEK PRACY

Fot. pixabay.com
Rynek pracy zyska na pandemii
Wzmocnienie polskiego rynku pracy pochłonie 52 mln euro ze środków KPO.
DOMINIKA KREBS współczynnika aktywności zawo- zatrudnienia, o zatrudnianiu cu- stosunku pracy z nowymi pra- teresowanie tą formą wsparcia nie kańcom mniejszych miast poprzez
dowej i zdobycie przez pracow- dzoziemców oraz o umowach cownikami. W ramach tej regu- jest planowana jej kontynuacja. zapewnienie niezbędnej do tego
Bardzo ważną częścią Krajo- ników jak najwięcej kwalifikacji, zawieranych przez niektóre pod- lacji planowany jest rozwój sys- celu infrastruktury. Podobne centra
wego Planu Odbudowy będzie które umożliwią funkcjonowanie mioty w sposób elektroniczny. temu na portalu praca.gov.pl Konieczne uzupełnienia w KPO funkcjonują także w innych krajach
odpowiednia reforma rynku pracy. zgodnie z wyzwaniami cyfrowej Mówiąc o wspieraniu zatrud- i dodanie nowych funkcji. Będzie Zdaniem Konfederacji Lewiatan na obrzeżach miast. Przy braku wa-
Podkreśla to szefowa Komisji Euro- i zielonej rewolucji. Reforma rynku nienia podkreślono oddzielenie on umożliwiał wykonanie czyn- reforma publicznych służb zatrud- runków do pracy zdalnej z domu
pejskiej Ursula von der Leyen, któ- pracy umożliwi zminimalizowanie statutu bezrobotnego od ubez- ności kadrowych związanych nienia w większym stopniu powin- można korzystać z tego typu miejsc.
ra wymieniła reformę rynku pracy problemów spowodowanych wy- pieczenia zdrowotnego, zmianę z zatrudnieniem pracownika na poruszać potrzeby pracodaw- Zgodnie z projektem noweli-
wśród kilku najważniejszych re- stąpieniem pandemii i jednocze- powiatowych urzędów pracy na w sposób automatyczny. ców. Reforma publicznych służb zacji Kodeksu Pracy praca zdalna
form Krajowego Programu Odbu- śnie będzie impulsem do rozwo- centra wspierania zatrudnienia Jednym z istotnych tematów zatrudnienia powinna uwzględniać będzie mogła być wykonywania
dowy. W Polsce na ten cel przezna- ju zatrudnienia, w konsekwencji (CWZ), uproszczenie nabywania w trakcie konwentu był też te- w większym stopniu pracodawców całkowicie lub częściowo w miej-
czone jest 52 mln euro, głównie na będąc wsparciem dla polskiej go- statusu bezrobotnego i ograni- mat Krajowego Funduszu Szko- poprzez stworzenie oraz realizowa- scu wskazanym przez pracowni-
cyfryzacje publicznych służb za- spodarki. czenia biurokracji, a także wzrost leniowego i edukacji zawodowej nie odpowiednich usług takich jak ka i uzgodnionym z pracodawcą,
trudnienia. Koordynatorem refor- zasiłku dla bezrobotnych do młodzieży i dorosłych z zagadnie- pośrednictwo pracy, doradztwo również w miejscu zamieszkania
my rynku pracy jest Departament Konsultacje reformy rynku pracy 1400 złotych. Istotne również bę- niem o roli Wojewódzkich Urzę- czy wspieranie w trakcie restruktu- pracownika. Wykonywanie pracy
Rynku Pracy w Ministerstwie Roz- Pierwsze konsultacje odby- dzie zwiększenie roli Krajowego dów Pracy w tym obszarze. ryzacji. zdalnej strony będą mogły uzgod-
woju, Pracy i Technologii. ły się 7-9 czerwca w Wałbrzychu Funduszu Szkoleniowego. Jak podkreśla ekspertka ds. nić zarówno przy zawieraniu, jak
Polski rynek pracy musi stać podczas konwentu Wojewódzkich W ustawie o zatrudnianiu Bon na kształcenie rynku pracy Monika Fedorczuk, ko- i podczas trwania umowy o pracę.
się bardziej efektywny i przyjazny Urzędów Pracy. W wydarzeniu cudzoziemców zaproponowa- Krajowy Plan Odbudowy nieczne jest włączenie w procesy Na wniosek pracownika praca zdal-
dla pracowników i pracodawców, uczestniczyli: wiceminister Iwona no m.in. uproszczenie procedur, przewiduje również zwiększe- aktywizacji i podnoszenia kwalifi- na będzie mogła być wykonywa-
a co najważniejsze dostępny dla Michałek, Marcin Krzyżanowski - szybszy czas wydawania zezwo- nie środków inwestycyjnych dla kacji także agencji zatrudnienia czy na w sposób okazjonalny (12 dni
wszystkich. Dlatego istotne jest wicemarszałek Województwa Dol- leń, zastąpienie migracji krótko- przedsiębiorców, które moż- firm szkoleniowych, które mogą w skali roku).
stworzenie solidnych i nowocze- nośląskiego oraz dyrektorzy Woje- terminowych i cyrkulacyjnych na wykorzystać np. na szkolenia skutecznie realizować zadania pu- Obowiązkiem pracodawcy bę-
snych fundamentów instytucjo- wódzkich Urzędów Pracy. migracjami średnioterminowymi pracowników. Wśród propozycji bliczne. Reforma powinna uwzględ- dzie pokrycie kosztów bezpośred-
nalnych. Jak twierdzi wiceminister Iwo- i ciągłymi, a także wprowadzenie przygotowanych w ramach KPO niać także wspieranie mobilności nio związanych z wykonywaniem
Zmieniony system instytucji na Michałek, istotne jest to, że Wo- wyłącznie zezwoleń na pracę wy- pojawił się bon na kształcenie pracowników, by mogli poszukiwać pracy zdalnej, tj. kosztów instalacji,
rynku pracy będzie skierowany jewódzkie Urzędy Pracy widzą dawanych na poziomie powiatu o wartości średniej krajowej na pracy tam gdzie bezrobocie jest niż- serwisu, eksploatacji i konserwacji
zwłaszcza do: osób bezrobotnych, potrzebę zmian i chcą kreować na czas do 3 lat zamiast aktual- podjęcie kształcenia ustawicz- sze i większe jest zapotrzebowanie narzędzi niezbędnych do wykony-
poszukujących pracy, dotychczas politykę rynku pracy w regionach. nych zezwoleń i oświadczeń. nego. Pozwoli on na rozszerze- na pracowników. Program związa- wania pracy, kosztów energii elek-
biernych zawodowo, pracodaw- Co więcej wyraża zadowolenie Wiceminister Michałek poin- nie kwalifikacji poprzez zdobycie ny z doposażeniem pracowników trycznej oraz dostępu do łączy tele-
ców, a także osób, które chcą się z otwartości WUP do konsultacji formowała, iż ministerstwo chce wiedzy korzystając z oferty Bazy i przedsiębiorstw umożliwiający komunikacyjnych.
przekwalifikować lub podnieść społecznych w zakresie reformy ułatwić cudzoziemcom drogę do Usług Rozwojowych. Osoby zare- pracę zdalną powinien zostać roz-
kwalifikacje. Wsparcie ma być rynku pracy, bowiem tylko wza- polskiego rynku pracy i zachęcić jestrowane w bazie mają dostęp szerzony na duże firmy. Odbudowa po pandemii
przeznaczone również do kobiet, jemny dialog pozwala na wypra- również do sprowadzania swo- do: szkoleń, studiów, coachingu, Konfederacja Lewiatan oceniła, Fundusz Odbudowy pozwoli
migrantów, niepełnosprawnych, cowanie optymalnych, korzyst- ich rodzin. Krajowy Plan Odbu- mentoringu, warsztatów i kursów. że wsparcie powinno objąć większą przywrócić gospodarkę, która ucier-
młodych oraz w wieku emerytal- nych rozwiązań. dowy ma zapewnić ułatwienie liczbę firm z uwzględnieniem za- piała przez pandemię do właściwe-
nym. Przedstawiciele resortu będą zatrudniania cudzoziemców, co Bez bonów zatrudnieniowych kresu i wielkości przedsiębiorstwa, go stanu. Polska z unijnego budże-
spotykać się z urzędami pracy, by pozwoli na uzupełnienie niedo- Resort rozwoju, pracy i tech- a także liczby pracowników którzy tu łącznie powinna otrzymać kwotę
Przewidywane korzyści omawiać proponowane rozwią- borów na rynku pracy. Zapowie- nologii przymierza się również będą świadczyć pracę zdalną. 770 mld zł.
Dzięki środkom z Krajowego zania. dziano pełną elektronizację pro- do likwidacji bonów zatrudnie- Jak zauważa wiceminister Mi- Ministerstwo Funduszy i Poli-
Planu Odbudowy ma powstać W spotkaniu z Urzędami Pracy cedur związanych z uzyskaniem niowych. Obecnie przysługują chałek, pandemia spowodowała, tyki Regionalnej opublikowało 500
odporny na kryzysowe sytuacje uczestniczyła także dyrektor De- zezwolenia na pracę dla cudzo- one osobom do 30. roku życia. że dziś o wiele więcej osób pracu- stronicowy Krajowy Plan Odbudo-
system, oparty na cyfrowych roz- partamentu Rynku Pracy w MRPiT, ziemców, a także zwiększenie W ramach bonu pracodawca mu- je w formie zdalnej. Wszystkie pro- wy. Zakłada on, że uzyskane z Fun-
wiązaniach i nowych narzędziach Ewa Flaszyńska, która poinformo- roli urzędów pracy w tym pro- si zatrudnić osobę bezrobotną gnozy wskazują, że ta forma pracy duszu Odbudowy będą wydatko-
pracy z klientem. Pozwoli to za- wała o stanie prac obejmujących cesie. Zapotrzebowanie na pra- na okres 18 miesięcy, a w zamian pozostanie już na stałe w firmach. wane na przedsięwzięcia z pięciu
równo zwiększyć dostępność reformę Publicznych Służb Zatrud- cowników z zagranicy jest duże. starosta refunduje część kosztów W trakcie konsultacji jest projekt no- obszarów, do których należą:
i efektywność, jak i obniżyć koszty. nienia w kontekście założeń Krajo- Zwłaszcza pozytywnie oceniani wynagrodzenia, składek na ubez- welizacji Kodeksu Pracy regulujący A – Odporność i konkurencyjność
Celem nowych przepisów bę- wego Planu Odbudowy. są pracownicy z Ukrainy czy Bia- pieczenia społeczne przez 12 pracę zdalną. Przepisy są oczekiwa- gospodarki,
dzie lepsze dostosowanie insty- łorusi. miesięcy. Kwota refundacji wyno- ne zarówno przez pracowników, jak B – Zielona energia i zmniejszenie
tucji rynku pracy do wymogów Fundamenty reformy Poruszono również temat si 100% zasiłku dla bezrobotnych.   i pracodawców. energochłonności,
współczesnej gospodarki. Wyzwa- Podczas konwentu zaprezen- podpisywania prostych umów Bon ten funkcjonuje W planach „Polskiego Ładu” C – Transformacja cyfrowa,
nie w Polsce stanowi bowiem nie towano główne założenia trzech o pracę zawieranych w syste- w ustawie o promocji zatrudnie- jest też tworzenie lokalnych cen- D – Efektywność, dostępność
stopa bezrobocia (najniższa w ca- ustaw, które będą podstawą re- mach teleinformatycznych. Uła- nia i instytucjach rynku pracy, ale trów pracy zdalnej umożliwiają- i jakość systemu ochrony zdrowia,
łej Unii Europejskiej), a zwiększenie formy rynku pracy: wspierania twi to proces nawiązywania ze względu na ograniczone zain- cych pracę na odległość miesz- E – Zielona inteligentna mobilność.
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 22 czerwca 2021, nr 6 (329)

R E K L A M A

ZA P Y TA J O ka sy fi sk a ln e o n -l in e
234”
nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

KASY FISKALNE ONLINE Z TERMINALEM PŁATNICZYM

Kasy ELZAB ONLINE i płatności bezgotówkowe

Kasy ELZAB ONLINE ( K10, Mini oraz Jota) współpracują nie tylko
z terminalami płatniczymi, ale także z PIN Padami PayTel. To
bardzo wygodne rozwiązanie w korzystniej cenie.

PIN Pad podłączamy do kas ONLINE z wykorzystaniem kabla


USB, co pozwala zredukować ilość kabli. PIN Pad na stałe znajduje
się blisko klienta, co umożliwia jeszcze szybszą płatność kartą,
zbliżeniowo lub za pomocą kodu PIN.

PIN Pad za 0 zł przez pierwszy rok użytkowania (korzystając


z programu Polska Bezgotówkowa). Kasy ELZAB ONLINE
posiadają różne moduły komunikacyjne, a tym samym
udostępniają pełną elastyczność łączności kas z serwerami
rozliczeniowymi VISA/Mastercard.

POSNET POSPAY ONLINE

Pospay Online to urządzenie, które łączy w sobie funkcjonalności kasy, drukarki


fiskalnej i terminala płatniczego.

Fiskalny Terminal Płatniczy Pospay Online to znakomity wybór dla małych


sklepów, punktów handlowych na bazarkach, mobilnych punktów
gastronomicznych, salonów kosmetycznych, gabinetów lekarskich czy
kancelarii prawnych, ale także dla trenerów personalnych, serwisantów czy
dostawców. Wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i mobilność.

Największa oferta kas fiskalnych dla:


fryzjerów, kosmetyczek, salonów fitness,
firm budowlanych, lekarzy, prawników

Więcej na softib.pl
integracja 22 czerwca 2021, nr 6 (329) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION GOSPODARKA

O sztucznej inteligencji na kongresie MŚP


Uczestnicy Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw poznali najlepsze przykłady na to, jak wykorzystać sztuczną
inteligencję w biznesie.

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest organizatorem Europejskiego Kongresu Agnieszka Stasinowska mówiła o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji. Jednym z narzędzi
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. jest Emplobot, który przeprowadza wstępną selekcję i rozmowę z kandydatami przez aplikację Messenger.

KATARZYNA CICHOŃ su Małych i Średnich Przed- odbyło się 10 czerwca w for- tyczne przykłady wykorzysta- szczególny chcemy skupić wykorzystuje deep learning
siębiorstw - Back To Business mule online. Prelegenci sku- nia sztucznej inteligencji w fir- się na technologiach, które do wykrywania, czy przed-
Tegoroczna, specjalna będzie składała się z czterech pili się na tym, aby pokazać mach, nie tylko tych z branży umożliwiają rodzimym pod- mioty są oryginalne czy pod-
edycja Europejskiego Kongre- wydarzeń. Pierwsze z nich najlepsze rozwiązania i prak- IT. Cztery kolejne wydarzenia miotom uzyskanie przewagi robione. Z narzędzia chętnie
Europejskiego Kongresu MŚP konkurencyjnej nie tylko na korzystają takie marki modo-
R E K L A M A skupią się na ekologii, podat- rynku wewnętrznym, ale rów- we jak Channel, Dior czy Pra-
kach, finansowaniu firm oraz nież w zestawieniu z dużymi, da. Świetne wyniki narzędzia
automotive. zagranicznymi podmiotami – i 99-procentowa skuteczność
mówi Tomasz Zjawiony, Pre- w identyfikowaniu podrobio-
Sztuczna inteligencja zes RIG w Katowicach. – Z te- nych produktów przekłada się
standardem? go powodu postanowiliśmy na odzyskane przez firmy mi-
Rola sztucznej inteligencji poświęcić pierwsze wydarze- liardy.
dynamicznie się zmienia. Jesz- nie Kongresu wyłącznie te-
cze do niedawna jej wykorzy- matyce AI. Polski sektor MŚP Inne przykłady zastosowania
stanie było zarezerwowane wyróżnia się dużą innowacyj- Podczas wydarzenia mó-
dla najbardziej majętnych i in- nością, a nasi przedsiębiorcy wiono też o wykorzystaniu
nowacyjnych organizacji. Dziś chętnie inwestują w narzę- sztucznej inteligencji jako źró-
jednak sztuczna inteligencja, dzia, które umożliwiają im dle przewag konkurencyjnych,
dzięki rozwojowi technologii, dostarczanie nowoczesnych oczekiwaniach względem
jest znacznie bardziej dostęp- produktów i usług. Zależy sztucznej inteligencji, o tym,
na. Według raportu The State nam wobec tego na tym, aby jak zbudować efektywny mo-
of AI 2020, przygotowanego dokonywali jak najlepszych del kooperacji tradycyjnych
przez McKinsey, aż co drugi wyborów i mogli dzięki temu organizacji ze startupami, jak
podmiot, który wziął udział obserwować jak największe budować “data-driven busi-
w badaniu, przyznał, że wy- zyski, dbając równocześnie ness” i “business intelligence”
korzystuje potencjał sztucznej o zachowanie najwyższych w szybko skalującej firmie. Po-
inteligencji w przynajmniej standardów – dodaje. ruszono też temat wykorzysta-
jednym z aspektów swojej biz- nia nowoczesnych technologii
nesowej działalności - poda- Sztuczna inteligencja contra takich jak voicebot, wirtualna
ją organizatorzy wydarzenia. podróbki i rozszerzona rzeczywistość,
Podkreślają, że zakres obsza- Podczas wydarzenia Woj- asynchroniczne rozmowy wi-
rów wspieranych przez sztucz- ciech Tyziniec i Antony Le- deo czy gry online w proce-
ną inteligencję jest bardzo wandowicz z Silesia Business sie rekrutacji. Nie zabrakło też
szeroki, obejmuje działalność HUB podali przykłady bizne- aspektów prawnych i tematu
operacyjną, rozwój produktów sowych zastosowań sztucz- odpowiedzialności prawnej za
i usług czy działania marketin- nej inteligencji. Wyodrębnili wykorzystanie AI.
gowe i sprzedażowe. Warto oni trzy kluczowe przypadki Organizatorem Euro-
podkreślić, że aż 22% bada- użycia AI w biznesie, które do pejskiego Kongresu Małych
nych respondentów stwier- pewnego stopnia mogą się i Średnich Przedsiębiorstw jest
dziło, że narzędzia sztucznej pokrywać, ale, jak sami mó- Regionalna Izba Gospodarcza
inteligencji odpowiadają za wią, pomagają segmentować w Katowicach. Współgospo-
generowanie przynajmniej 5% możliwości. Są to: zmiany darzem jest Miasto Katowice
zysku operacyjnego. sposobu w jaki firmy rozu- oraz Górnośląsko-Zagłębiow-
mieją i wchodzą w interakcję ska Metropolia.
Szansa na rozwój z klientami, oferowanie inte- Impreza na stałe zapisa-
Zdaniem prezesa Regio- ligentnych produktów i usług ła się w tradycji europejskich
nalnej Izby Gospodarczej oraz usprawnienie i pomoc wydarzeń gospodarczych.
w Katowicach polski sektor w zautomatyzowaniu proce- W jej czasie odbywają się licz-
MŚP cechuje się innowacyj- sów biznesowych. Ciekawym ne sesje panelowe, szereg
nością, a jego przedstawicie- przykładem, jaki podali w ra- warsztatów i spotkań online,
le są otwarci na nowe narzę- mach prelekcji była np. tech- w których udział biorą eksper-
dzia. – W tym roku w sposób nologia skanowania, która ci z kraju i zagranicy.
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 22 czerwca 2021, nr 6 (329) rynek pracy
WODZISŁAW ŚLASKI BIZNES

Fot. Cech Rzemieślinków i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim


Najlepsi przedsiębiorcy
w powiecie wodzisławskim
Dziesięciu liderów przedsiębiorczości zostało uhonorowanych statuetką.
DOMINIKA KREBS biorstwo Robót Inżynieryjnych ny. Firma zdobyła Gazelę Biznesu. w Pietrowicach Wielkich. W trosce nie oraz w zajęciach grupowych pozyskało unijne pieniądze na
Technik Jan Oślizlok, Piekarnia Ro- ADEGIS występuje jako sponsor o najwyższą jakość świadczonych - zespołów instrumentalnych, wo- rozbudowę działalności, co przy-
Już XIX edycja uroczystej gali bert Zając. główny wodzisławskiej Akademii usług firma sukcesywnie nabywa kalnych i chóru. Klasy wyposażone czyniło się do powstania siedziby
wręczenia nagród „Powiatowego Sportowej Top Team, gdzie odpo- nowy, certyfikowany sprzęt. Pra- w profesjonalne instrumenty oraz firmy oraz zaplecza usługowo-
Lidera Przedsiębiorczości 2019- Wspierający młodych wiada za kształcenie oraz wsparcie cownicy biorą udział w licznych nagłośnienie. Uczniowie szko- -handlowego. Firma kładzie duży
2020” odbyła się 11 czerwca 2021 sportowców młodych talentów w judo. kursach, podnosząc nieustannie ły zdobyli wiele nagród i wyróż- nacisk na odpowiednie szkolenia
roku. Gospodarzem uroczystości Firma została zarejestrowana swoje kwalifikacje i uprawnienia, nień na festiwalach krajowych, jak oraz zakup nowoczesnych ma-
wręczenia statuetek było Miasto w 2010 r. jako jednoosobowa dzia- Lider wśród usług aby w profesjonalny sposób móc i międzynarodowych. Firma zdo- szyn, które mają wpływ na jakość
Radlin, a samo wręczenie nagród łalność gospodarcza. W roku 2015 budowlanych spełniać potrzeby najbardziej wy- była m. in. tytuł Lidera Aktywnych, prowadzonych usług oraz bez-
odbyło się w Miejskim Ośrodku r. nastąpiło przekształcenie firmy Początki firmy ERIGO Adam magającego klienta. certyfikat Firma Godna Zaufania, pieczeństwo w pracy. Jako jedyni
Kultury w Radlinie. w spółkę komandytową pod na- Szczęch sięgają 2005 roku. Fir- nominacja do Nagrody Narcyza. w regionie posiadają specjalistycz-
Kolejna edycja świadczy zwą ADEGIS Sp. z o.o. Sp. K. Współ- ma działała wówczas pod nazwą Najstarsza szkoła muzyczna Szkoła Muzyczna jest najstarszą ny wózek do transportu ciężkich
o tym, iż rozwój firm w powiecie pracuje z zakładami przemysłowy- BASSBUD Adam Szczęch i świad- w okolicy tego typu placówką w naszym re- elementów w trudno dostępnych
wodzisławskim jest coraz bardziej mi na terenie całego kraju takimi czyła usługi ogólnobudowlane. Początkiem działalności firmy gionie oraz jedną z siedmiu na te- miejscach, który został dofinanso-
dynamiczny, a każdy rok pozwala jak: FIAT, Opel czy Arcelor Mittal. W 2010 roku działalność firmy po- był rok 1996, gdzie prowadzono renie województwa śląskiego. wany z ZUS w 2018 roku na pod-
na wyróżnienie zaangażowania Spółka wspiera działy utrzyma- szerzona została o wypożyczalnię prywatne lekcje gry na instru- niesienie bezpieczeństwa i kom-
przedsiębiorców i właścicieli firm. nia ruchu w zakresie dostarczania sprzętu budowlanego, rusztowań mentach klawiszowych i skrzyp- Pierwsi w regionie fortu pracy.
Mają oni swój wpływ na istnienie usług serwisowych oraz kompo- oraz szalunków, a w kolejnych cach oraz zajęć rytmiczno-mu- Firma Handlowo-Usługowa
zdrowej konkurencji, rozwój rynku nentów automatyki przemysło- latach o usługę projektowania zycznych. W roku 1999 Szkoła Monter z siedzibą w Pszowie ist- Atrakcyjni turystycznie
oraz wprowadzania nowatorskich wej. Firma kooperuje z blisko 700 i stawiania rusztowań moduło- Muzyczna I stopnia im. Pawła nieje na rynku od 1999 roku. Pro- W 2003 roku powstała firma
technologii oraz aktywny udział podmiotami na terenie całego wych. W 2018 roku w związku Świętego oraz Ognisko Muzyczne wadzi usługi z zakresu techniki Las–Pol Aleksandra Pyrchała, któ-
w życiu społecznym. kraju. Zatrudnia 40 osób: elektro- z dynamicznym rozwojem sie- Rydułtowy uzyskały wpis do ewi- grzewczej m.in. montuje kotły 5 ra świadczy usługi turystyczne
Organizatorami konkursu ników, elektromechaników i au- dziba firmy została przeniesiona dencji niepublicznych szkół i pla- klasy, kotły gazowe, pompy cie- na terenie ośrodka wypoczynko-
są: Cech Rzemieślników i Innych tomatyków. Za sprawną obsługę z Czyżowic do Radlina, a zakres cówek artystycznych. W roku 2001 pła oraz ogniwa fotowoltaiczne, wego Olza zarówno dla klientów
Przedsiębiorców w Wodzisławiu zleceń odpowiada dział handlo- świadczonych usług poszerzony poszerzono działalność o Prywat- jak również oferuje usługi mon- indywidualnych, jak i dla grup
Śląskim, Miasto Wodzisław Śląski, wy oraz przedstawiciele terenowi o sklep BHP. ERIGO działa prężnie ne Przedszkole Pod Nutką. Obec- tażu klimatyzacji, wentylacji i re- zorganizowanych. W 2004 roku
Miasto Radlin, Miasto Rydułtowy, w całej Polsce. W roku 2015 firma zarówno na rynku lokalnym, kra- nie w Szkole Muzycznej pracuje kuperacji. 22 lata doświadczenia rozpoczęła współpracę z gminą
Miasto Pszów, Gmina Gorzyce, została wyłącznym przedstawicie- jowym, jak i zagranicznym. Bierze ośmiu nauczycieli ucząc gry na przyczyniło się do poznania po- Gorzyce, od której został wydzier-
Gmina_Godów, Gmina Mszana, żawiony teren. Oprócz bazy nocle-
Gmina Lubomia, Gmina Marklo- gowej w postaci pola namiotowe-
wice. go, caravaningowego i domków
Spośród członków Cechu Rze- letniskowych oferuje bazę ga-
mieślników i Innych Przedsiębior- stronomiczną oraz rozrywkową.
ców w Wodzisławiu Śląskim tytuł Współorganizuje różnego rodza-
„Powiatowego Lidera Przedsię- ju imprezy kulturalno-rozrywko-
biorczości 2019-2020” otrzymała we, sportowe, koncerty, festyny
Piekarnia Robert Zając. Liderem zakładowe, imprezy dla dzieci. Po-
wytypowanym z Gminy Mszana siada strzeżone kąpielisko z szero-
była firma F.H.U. Markar s.c. Alek- ką, piękną, piaszczystą plażą oraz
sandra i Marcin Kowalcy, zaś z Mia- wypożyczalnię sprzętu wodnego:
sta Pszów - Firma Handlowo-Usłu- kajaki, rowerki. Na terenie ośrodka
gowa Monter Tomasz Olbrych. nadal trwa ciągła modernizacja
dzierżawionych zasobów. W poro-
Szerzej o nagrodzonych zumieniu z Grupą LGD„Morawskie
Wśród tegorocznych lide- Wrota” firma prezentowana była
rów wyróżniono następujące fir- na targach turystycznych„Atrakcje
my: ADEGIS Sp. z o.o. Sp. K, ERIGO regionów” oraz w ramach działal-
Adam Szczęch, Prywatna Szko- ności LGD w ich siedzibie.
ła Muzyczna I Stopnia im. Pawła
Świętego Anna Urbańczyk, Firma Stacja roku w Polsce
Handlowo-Usługowa Monter To- Firma handlowo-usługowa
masz Olbrych, Las-Pol Aleksandra Uniwar rozpoczęła swoją działal-
Pyrchała, Firma Handlowo-Usłu- ność w 1996 roku od usług trans-
gowa Uniwar Kazimierz Warszaw- Nagrodzeni statuetką Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości. portowych oraz handlu paliwami
ski, F.H.U. Markar s. c. Aleksandra stałymi, głównie handel koksem
i Marcin Kowalscy, Przedsiębior- lem w Polsce holenderskiej firmy udział w licznych targach budow- skrzypcach, gitarze klasycznej, fle- trzeb i oczekiwań klientów, pozy- odlewniczym. W tym okresie by-
stwo Produkcyjno-Handlowo- JC-Electronics oraz niemieckiej iba lanych. W 2017 roku otrzymało cie, fortepianie, gitarze elektrycz- skania ich zaufania oraz spełnienia ła pierwszą firmą zajmującą się
-Usługowe STEF-BUD s.c. Roman AG. Bierze udział w konferencjach nagrodę za najciekawszą ekspo- nej, ukulele, perkusji oraz wokalu. określonych wymagań na rynku. eksportem koksu do Europy Za-
Kalisz, Stanisław Zelder, Przedsię- branżowych jako partner głów- zycję na Targach Budowlanych Lekcje odbywają się indywidual- W 2009 roku przedsiębiorstwo chodniej. Począwszy od 2006 ro-
R E K L A M A
rynek pracy 22 czerwca 2021, nr 6 (329) PLUSY dlaBIZNESU V

ku spółka sukcesywnie rozszerza Rodzinny lider piekarnictwa

Fot. Angelika Firla


działalność w sektorze sprzedaży Piekarnia Zając jest firmą ro-
paliw płynnych i gazowych oraz dzinną działającą nieprzerwanie
usług gastronomicznych. W skład od 1989 roku. Została założona
struktury firmy wchodzą 4 sta- przez Roberta Zająca, który od
cje paliw, gdzie sprzedaje paliwa dziecka interesował się sztuką
płynne i gazowe LPG,CNG. Wy- piekarniczą, podglądając w pra-
łącznym dostawcą wysokiej jako- cy miejscowych mistrzów pie-
ści paliw jest koncern Slovnaft/ karskich. W okresie 31 lat dzia-
Mol. Jedna z największych stacji łalności piekarni Robert Zając
w Polsce znajduje się przy auto- stworzył własne receptury wy-
stradzie A1 – ostatnia stacja przed pieku produktów, które w dużej
granicą polsko–czeską. Dyspo- mierze bazują na tradycyjnych
nuje nowoczesną infrastrukturą, śląskich recepturach piekarni-
w tym 22 stanowiskami do tanko- czych. Chleby od trzech dekad
wania pojazdów, parkingiem dla wytwarzane są na naturalnym
pojazdów ciężarowych, stanowi- Wydarzenie uświetnił występ orkiestry Orkiestra Górnicza ”Marcel”. Podczas gali została wyróżniona również firma Las-Pol. zakwasie, zaś mąka produkowa-
skiem ładowania pojazdów elek- na jest w zaprzyjaźnionym mły-
trycznych, częścią gastronomicz- skiej 69 w Mszanie. W roku 2006 została laureatem konkursu „Or- zycję na lokalnym rynku usług re- powiednie uprawnienia. Firma nie, który przykłada ogromną
ną i sklepową. Stacja ta w roku poszerzono działalność o usługi ły Motoryzacji” na terenie gminy montowo-budowlanych. Celem ukierunkowała działalność w pro- wagę do produkcji mąki o wy-
2017 została wybrana stacją roku motoryzacyjne i powstały 2 sta- Mszana. firmy jest przede wszystkim sa- jektowaniu i wykonywaniu sieci sokiej jakości. Biznes prowadzi
w Polsce, a w 2018 uzyskała wy- nowiska do wykonywania na- tysfakcja klienta. Przedsiębiorstwo i instalacji gazowych, wykonywa- w zgodzie z otaczającą naturą,
różnienie za innowacyjność. W la- praw motoryzacyjnych. W 2013 Przedsiębiorstwo zostało nagrodzone certyfikatem niu robót bez wykopowych z za- dlatego od wielu już lat piecze
tach 2020/2021 wykonano pełną roku nastąpiła dalsza rozbudo- z certyfikatem firmy „Porotherm” i „Heluz”. Duże stosowaniem nowoczesnych tech- produkty w piecach ekologicz-
modernizację wszystkich stacji wa firmy, gdzie wyposażono W roku 2005 została założo- doświadczenie oraz ogromna wie- nologii (przewiertów i przecisków), nych opalanych gazem. Głów-
paliwowych wraz ze zmianą wy- warsztat o kolejne 3 stanowiska. na firma STEF-BUD spółka cywil- dza sprawiają, że powierzane zada- wykonywanie prac gazoniebez- nym wyznacznikiem dobre-
stroju i dostosowaniem obiektów Oprócz sprzedaży części do sa- na, która oferuje profesjonalne nia wykonuje rzetelnie i fachowo. piecznych na czynnych gazocią- go produktu w Piekarni Zając
stacyjnych do współczesnych wy- mochodów japońskich oraz za- i kompleksowe usługi budowlane gach oraz likwidacja nieczynnych jest smak. Dlatego pracowni-
magań rynkowych. chodnich, wykonuje usługi z za- – murowanie ścian tradycyjnych, Sieci i instalacje gazociągów. Firma posiada certyfi- cy w trakcie produkcji oceniają
kresu mechaniki samochodowej ścian i stropów żelbetowych, ścian Firma Przedsiębiorstwo Robót kat UDT do wykonywania napraw produkt przez pryzmat smaku.
„Orzeł motoryzacji” m.in. wymiana oleju, zawieszeń, cienkowarstwowych systemu Po- Inżynieryjnych Technik Jan Ośliźlok i modernizacji rurociągów prze- Wszystkie produkty wykonywa-
Firma Handlowo Usługowa rozrządu, naprawa głowic, kli- rotherm, Ytong. Posiada duże do- zajmuje się wykonaniem robót in- syłowych do materiałów palnych. ne są ręcznie, co powoduje, że
Markar spółka cywilna powsta- matyzacji, serwis opon oraz dia- świadczenie praktyczne oraz bar- stalacyjnych i projektowych w za- Nowoczesny sprzęt, zastosowa- mają niepowtarzalny kształt.
ła w 1997 r. jako handel obwoź- gnostyki samochodowej. Firma dzo dobre i nowoczesne zaplecze kresie sieci i instalacji. Firma zosta- nie nowych technologii, wykwa- Opracowane na podstawie
ny części samochodowych. Dwa wyposażona jest w profesjonal- techniczne. Klientami są zarówno ła założona w 2012 roku. Obecnie lifikowani pracownicy oraz jakość materiałów Cechu Rzemieślników
lata później wybudowano sklep ne narzędzia i sprzęt do wykony- osoby prywatne, jak i duże firmy. firma liczy 37 wykwalifikowanych świadczonych usług potwierdzają i Innych Przedsiębiorców
auto-części przy ulicy Wodzisław- wania usług. W roku 2018 spółka Firma zajmuje obecnie silną po- pracowników posiadających od- listy referencyjne. w Wodzisławiu Śląskim
R E K L A M A

Rekrutacja do szkół 2021/2022


Już czas wybrać szkołę!

Uczniu i rodzicu! wejdź na:


Koniecznie zobacz ofertę szkół w naszym regionie

Oferta dla szkół!


Zaprezentuj swoją szkołę na pla�ormie edukacyjnej

zobacz więcej...

#pracujlokalnie
VI PLUSY dlaBIZNESU 22 czerwca 2021, nr 6 (329) jakość życia
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KRAINA GÓRNEJ ODRY

Fot. ?
Od węgla do kurortu. 160-lecie powstania
uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdroju
Choć uzdrowisko przestało działać 27 lat temu, pamięć o nim wciąż pozostaje żywa za sprawą
zabytkowego Parku Zdrojowego i jego obiektów.
KATARZYNA PRZYPADŁO Kiedy analizy wykazały, że to nie kurort jest trochę na wyrost. Aż – wzdłuż Paulastrasse, czyli dzi- kg i jest prawdopodobnie jedy- która jeszcze na przełomie lat 60.
złoża soli kamiennej, zniechęco- trudno uwierzyć, że w tym pierw- siejszej ul. 1 Maja, pojawiały się nym takim eksponatem w Pol- i 70. znajdowała się przed pijalnią
2 czerwca minęło 160 lat od ny właściciel sprzedał majątek. szym sezonie kuracjusze kąpali kolejne prywatne hotele i pen- sce – mówi Marcin Boratyn. wód – tłumaczy UM.
powstania uzdrowiska w Jastrzę- Okoliczni mieszkańcy zaczęli jed- się w prowizorycznych łaźniach, sjonaty. Won Königsdorffowi za- W 160-lecie uzdrowiska na Aktualnie w Parku Zdrojo-
biu-Zdroju. – Gdyby nie ryzyko, nak zauważać pozytywny wpływ a nocowali na kwaterach u miej- brakło jednak środków na dalszy placu przy fontannie ustawio- wym odbywają się wydarzenia
jakie 160 lat temu podjął młody wody na swoje zdrowie. Pogłoski scowych gospodarzy. Sytuacja rozwój zdroju. W 1868 r. sprzedał no pięć palm, które zagoszczą kulturalne, jest to także miej-
hrabia Feliks von Königsdorff, o jej leczniczym działaniu dotar- uległa zmianie w kolejnych la- majątek Spółce Akcyjnej z Wro- w parku na stałe – ponieważ sce spacerów i wypoczynku
być może niewielka śląska wieś ły też do mieszkającego pod tach, kiedy staraniem właściciela cławia za 25 000 talarów i po- są odporne na niewielkie przy- mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
nie urosłaby do rangi znanego Wrocławiem Feliksa von Königs- uzdrowiska wybudowano pen- święcił się polityce. Choć uzdro- mrozki, będą rosły w nim od W górnej części można znaleźć
i docenianego w świecie uzdro- dorffa. To właśnie on zaufał ja- sjonaty i Nowe Łaźnie z marmu- wisko przestało działać w 1994 wiosny do późnej jesieni. Mają zabytki z czasów uzdrowiska.
wiska. A wszystko zaczęło się od strzębskiej solance i nie bał się rowymi wannami – opowiada r., pamięć o nim wciąż pozosta- one wysokość od 3,6 m do 4 m. – Najbardziej okazałym jest Dom
poszukiwania... węgla – podkre- konkurencji ze strony znanych, Mariusz Boratyn, kierownik Ga- je żywa za sprawą zabytkowego Sprowadzenie palm do parku to Zdrojowy, znajdują się tam też
ślał przy okazji rocznicy Urząd niemieckich kurortów. 2 czerw- lerii Historii Miasta. Parku Zdrojowego i jego obiek- ukłon w stronę uzdrowiskowej m.in. Galeria Historii Miasta, pijal-
Miasta Jastrzębie-Zdrój. ca 1861 r. jastrzębskie uzdrowi- Początki były skromne. tów. – Z pierwszych lat uzdro- tradycji – przed wojną ogromną nia wód, tzw. Masnówka i muszla
W latach 50. XIX w. podczas sko oficjalnie rozpoczęło swoją W parku stanął pensjonat Szwaj- wiska zachował się tylko jeden popularnością cieszyła się palma koncertowa. Dolną część charak-
przeprowadzania odwiertów we działalność. carka, łaźnie i pijalnia wód. Mimo eksponat, ale za to jaki! To mar- rosnąca przed budynkiem Ła- teryzuje bujna roślinność i liczne
wsi Jastrzębie Dolne poza wę- – W 1861 roku kurort od- to zainteresowanie było więk- murowa wanna z łaźni wybudo- zienek II. Zachowały się również ścieżki, które prowadzą między
glem natrafiono na słoną wodę. wiedziło 108 osób, choć słowo sze niż możliwości uzdrowiska wanych w 1862 r. Waży ok. 600 pocztówki prezentujące palmę, stokami jaru.
Fot. Archiwum GHM

Fot. Fotopolska.eu

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój
Feliks von Königsdorff wybudował dom zdrojowy, łaźnię i pijalnię wód. Jastrzębskie uzdrowisko przyciągało mieszkańców całej Polski lecz- Z okazji 160-lecie powstania uzdrowiska na placu przy fontannie
Większość z nich przetrwała do dzisiaj. niczymi solankami jodobromowymi. ustawiono palmy.

REGION – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Czy na Strzybniczku powstanie wieża widokowa?


Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczonych będzie w sumie 10 mln zł.
16 maja zakończył się etap zł). – Przyjmując Strategię Rozwoju kub Chełstowski. W ramach puli widokowych Euroregionu Silesia, widokową w Mszanie, a także basz- związany z Pojezierzem Palowic-
zgłaszania zadań w ramach III Województwa Śląskiego „Zielone REGIO mieszkańcy mogli zgłaszać na pograniczu polsko-czeskim – tę rycerską w Wodzisławiu Śląskim. kim (204 232 zł) czy Rowerową
edycji Marszałkowskiego Budże- Śląskie 2030”, nakreśliliśmy kieru- zadania o różnym charakterze, działają w sumie 34 obiekty, za- W podregionie obejmującym Pierwszą Pomoc – plenerowe sta-
tu Obywatelskiego Wojewódz- nek, do którego zmierzamy. Pro- mieszczące się w granicach zadań równo już istniejące, jak i nowo powiaty: mikołowski, raciborski, cje naprawcze w każdej gminie
twa Śląskiego. Kolejnym etapem jekty ekologiczne i przedsięwzięcia własnych województwa. powstałe. W Polsce szlak obejmu- rybnicki, wodzisławski i miasta Subregionu Zachodniego (120
będzie weryfikacja prawno-tech- wpływające na poprawę środowi- Wśród 198 zadań po ocenie je wieże w Pietrowicach Wielkich, na prawach powiatu: Jastrzębie- 000 zł), zaś z puli EKO m.in.„Melek-
niczna. Lista projektów dopuszczo- ska naturalnego będą prioryteto- formalnej znalazł się projekt doty- na meandrach Odry w Chałup- -Zdrój, Rybnik, Żory zgłoszono sem przez Śląskie” – rozwój ekotu-
nych do głosowania opublikowa- we. Kolejna edycja Marszałkow- czący budowy wieży widokowej kach, w Pogrzebieniu, w Baboro- m.in. bezpłatne zwiedzanie obiek- rystyki w regionie (133 086 zł) czy
na zostanie do 16 lipca tego roku. skiego Budżetu Obywatelskiego w powiecie raciborskim. Chodzi wie, w Ratuszu Miejskim w Głub- tów światowego dziedzictwa „Go By Bike” – projekt ekologiczny,
Środki przeznaczone na re- wpisuje się w te działania. Pulę 10 o Strzybniczek w gminie Rudnik, czycach i w gminie Branice, wieżę UNESCO – Zabytkowej Kopalni którego celem jest namówienie
alizację zadań w ramach Marszał- milionów złotych podzieliliśmy na a jej szacunkowy koszt to 400 000 zamkową w Tworkowie, platformy Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga mieszkańców do podróżowania
kowskiego Budżetu Obywatel- pół. Mocny akcent stawiamy na zł. Byłaby to już kolejna taka bu- widokowe w Arboretum Bramy w Tarnowskich Górach dla miesz- rowerem (800 000 zł).
skiego podzielone zostały na dwie wspieranie projektów służących dowla w regionie. W ramach Si- Morawskiej w Raciborzu i w Gra- kańców regionu (157 500 zł), pro-
pule: EKO (5 mln zł) i REGIO (5 mln ekologii – tłumaczył marszałek Ja- lesianki – szlaku wież i platform bówce, dwupoziomową platformę jekt „Odkrywamy Śląskie Mazury” DK
R E K L A M A
jakość życia 22 czerwca 2021, nr 6 (329) PLUSY dlaBIZNESU VII
REGION INWESTYCJE

Fot. Katarzyna Przypadło


Kolejowe rewolucje
W Wodzisławiu Śląskim powstanie przystanek kolejowy. Wiadomo już też, jak będzie wyglądał nowy dworzec w Raciborzu.
Coraz bliżej powrotu kolei do Jastrzębia-Zdroju.
KATARZYNA CICHOŃ lazł się m.in. przystanek Wodzi- mieszczanie się osób przez cen- będzie się znajdowały stacje do Powstanie w sumie ok. 75 go miasta w Polsce pozbawio-
sław Śląski Centrum. Moderniza- trum miasta. Będzie też dogod- ładowania samochodów elek- km nowej linii kolejowej mię- nego połączeń kolejowych. Po-
355 zadań za miliard złotych cję przejdzie przystanek w Kuźni nym rozwiązaniem dla uczniów trycznych, jak również zadaszo- dzy Katowicami i granicą z Cze- ciągi przestały docierać tam 20
Rada Ministrów przyjęła 19 Raciborskiej. Natomiast na liście czy klientów wielu instytucji – ny garaż na rowery. Na budynek chami, jej przedłużenie po stro- lat temu.
maja uchwałę w sprawie usta- rezerwowej znaleźć można bu- wyjaśnia prezydent Wodzisła- natomiast wróci zegar. Całość nie czeskiej do Ostrawy oraz
nowienia „Rządowego Progra- dowę przystanków Racibórz wia Śląskiego Mieczysław Kieca. będzie dostosowana do po- odcinek Jastrzębie-Zdrój – Wo- Pociągiem z Raciborza
mu budowy lub modernizacji Ostróg i Racibórz Południowy, trzeb osób niepełnosprawnych. dzisław Śląski wraz z odgałę- i Wodzisławia Śląskiego
przystanków kolejowych na la- a także Rudyszwałd, Roszków Nowy dworzec w Raciborzu Wykonawca ma zostać wy- zieniem do planowanej sta- nad morze
ta 2021-2025”. Na wybudowanie Raciborski, Nędza i Olza do mo- za dwa lata łoniony we wrześniu tego roku, cji Jastrzębie-Zdrój Centrum 13 czerwca zmienił się roz-
lub zmodernizowanie przystan- dernizacji. 1 czerwca 2023 r. – te- a rozpoczęcie prac planowane i w kierunku Rybnika. Budowa kład jazdy pociągów. PKP PLK
ków kolejowych, a także sfi- go dnia ma zostać oddany do jest na listopad. Do zakończe- odcinka przyszłej linii nr 170 ma wraz z przewoźnikami przygo-
nansowanie zadań związanych Przystanek kolejowy użytku nowy budynek dwor- nia budowy będzie funkcjono- rozpocząć się w 2024 r., a zosta- towały wakacyjną ofertę podró-
z dostępnością miejsc parkin- Wodzisław Śląski Centrum ca PKP w Raciborzu. Na po- wał dworzec tymczasowy. nie ona oddana do użytku przed ży. Z sezonowych połączeń PKP
gowych dla podróżnych prze- Temat przystanku kolejo- wierzchni 1500 m² obejmują- końcem 2030 r. Pociągi mają jeź- Intercity będzie można korzy-
znaczono 1 mld zł. Przyczyni się wego na wysokości Galerii Ka- cej dwie kondygnacje znajdą Kolej wróci do dzić tędy z prędkością do 250 stać od 25 czerwca do 28 sierp-
to do ograniczenia wykluczenia ruzela pojawił się kilka lat temu. się m.in. poczekalnie, kasy Jastrzębia-Zdroju km/h. nia.
komunikacyjnego i umożliwi Według wizji władz miasta wraz i toalety; część lokali będzie do Spółka Centralny Port Ko- Jak zapisano w dokumenta- Bezpośrednimi pociągami
pasażerom dostęp do kolejo- z przystankiem na terenie inwe- dyspozycji gminy i spółek kole- munikacyjny wybrała najko- cji przetargowej CPK, podstawo- nad morze będzie można do-
wej komunikacji wojewódzkiej stycji mogłaby powstać cała in- jowych, a także przeznaczona rzystniejszą ofertę w przetargu we cele projektu to utworzenie jechać z Raciborza i Wodzisła-
i międzywojewódzkiej. frastruktura towarzysząca. na wynajem. Planowana jest na prace przygotowawcze do szybkiego połączenia pomiędzy wia Śląskiego. Swój bieg bę-
W programie uwzględnio- Jaki jest cel budowy? – sala, w której będą się odbywa- budowy odcinka linii kolejowej Katowicami i Ostrawą będącego dą zaczynały już w Bohuminie,
no 355 lokalizacji w całej Polsce. Przede wszystkim lepsza komu- ły wystawy i inne wydarzenia. między Katowicami a Ostra- połączeniem polskiej i czeskiej więc wsiąść będzie można tak-
Na liście podstawowej są 173 nikacja w mieście. Pasażerowie Na pierwszym piętrze od stro- wą. Przedmiotem zamówienia sieci kolei dużych prędkości że w Chałupkach. O godz. 21:23
lokalizacje, a na liście rezerwo- kolei będą mogli korzystać z po- ny ul. Mickiewicza będzie znaj- jest studium techniczno-eko- i umożliwiającego uruchamia- z Raciborza będzie odjeżdżał
wej 182. W sumie uwzględnio- łączeń kolejowych, zwłaszcza dował się rozległy taras. W bu- nomiczno-środowiskowe. Za nie szybkich połączeń kolejo- TLK Pirat do Kołobrzegu, nato-
no budowę 177 i modernizację tych o zasięgu lokalnym, w bli- dynku pojawi się też przestrzeń najkorzystniejszą spółka CPK wych do Pragi, Bratysławy, Bu- miast z Wodzisławia Śląskiego
178 przystanków. skości Starego Miasta, urzędów na biura. uznała ofertę złożoną przez dapesztu i Wiednia, a także – o godz. 19:26 TLK Wydmy do
Na liście podstawowej tzw. i wielu szkół. Takie rozwiązanie Pojawi się parking na 20 konsorcjum Egis, która wynio- włączenie do sieci kolejowej Łeby i Helu, a o godz. 20:03 TLK
Programu Przystankowego zna- może znacząco zwiększyć prze- miejsc, z czego przy czterech sła 10,9 mln zł netto. Jastrzębia-Zdroju – największe- Wolin do Świnoujścia.
Fot. UM Wodzisław Śląski

Fot. GPVT Pracownia Architektoniczna


Temat przystanku kolejowego na wysokości Galerii Karuzela pojawił się kilka lat temu. Wraz z przystank- Mieszkańcy i podróżni czekali na ten moment od dawna – za dwa lata w Raciborzu ma stanąć nowy dworzec
iem na terenie inwestycji może powstać infrastruktura towarzysząca. kolejowy. Obecny wybudowano w 1979 r., w pełni funkcjonował on do 1997 r.
Fot. UM Wodzisław Śląski

Fot. Katarzyna Przypadło

Trasa ma być fragmentem jednej z dziesięciu szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących do portu Pociągiem TLK Wydmy znów można będzie dojechać do Łeby i Helu. Na zdjęciu wakacyjny pociąg PKP IC
przesiadkowego w gminie Baranów w woj. mazowieckim i Warszawy z różnych kierunków. przejeżdżający przez Gorzyce.

R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 22 czerwca 2021, nr 6 (329) rynek pracy
REGION PRACA REGION PRAWO PRACY

Koniec pandemii, końcem Krótszy zasiłek po utracie pracy


pozwoleń na pracę Do 91 dni planowane jest ograniczenie możliwość pobierania
zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę.
Ustawy covidowe umożliwiają cudzoziemcom pracę
bez pozwoleń do 30 dni po odwołaniu epidemii. DOMINIKA KREBS Nowe zasady będą dotyczyć

Fot. Freepik.com
zliczania okresów niezdolności do
DOMINIKA KREBS Często do wniosku praco- pracy. Dotyczy ono jednak tylko Resort rodziny proponuje pracy do jednego okresu zasiłko-
dawcy o zezwolenie na pracę cu- obywateli sześciu państw tj. Ro- rozwiązanie ograniczające nad- wego. Zaliczone będą zarówno
Zbliża się okres prac sezono- dzoziemca wymagana jest zgo- sji, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Ar- użycia w korzystaniu ze zwol- okresy nieprzerwanej niezdolności
wych, więc zwiększy się liczba da starosty Na taki dokument menii oraz Ukrainy. nień lekarskich. Minister rodziny do pracy, jak i te okresy, które zaist-
wniosków o zezwolenia sezono- czeka się od dwóch do czterech Inną formą legalizacji zatrud- i polityki społecznej zaprezen- niały przed lub po przerwie, jeżeli
we, a co za tym idzie wydłuży się tygodni, więc proces legaliza- nienia cudzoziemca jest jednoli- tował projekt ustawy o zmianie nie była ona dłuższa niż 60 dni i nie
czas oczekiwania na dokumenty. cji jest wydłużony. Pozyskanie te zezwolenie na pracę i pobyt. ustawy o systemie ubezpieczeń występowała w okresie ciąży.
Ustawy covidowe, uchwalo- wszystkich wymaganych doku- Czas rozpatrywania wniosków społecznych oraz niektórych in- Pracodawcy pozytywnie od-
ne w związku z pandemią w Pol- mentów w ciągu 30 dni może jest różny, niektóre urzędy wy- nych ustaw. Przewiduje on m.in. noszą się do tej zmiany w ustawie
sce, pozwoliły na automatyczne okazać się niemożliwe. Sam czas dają zezwolenia na pobyt i pra- skrócenie możliwości pobierania zasiłkowej. Przepisy uniemożliwią
przedłużenie ważności pozwo- oczekiwania na wydanie zezwo- cę po sześciu- ośmiu miesią- zasiłku chorobowego po ustaniu bowiem odnawianie przez pra-
leń na pracę i pobyt cudzoziem- lenia na pracę dla cudzoziemca cach, inne natomiast nawet po ubezpieczenia (zakończeniu sto- cowników prawa do kolejnego
ców do 30 dni po ogłoszeniu wynosi, w zależności od woje- osiemnastu. Zanim urząd wyda sunku pracy) do 91 dni. W okres okresu zasiłkowego, bez okresu
zakończenia stanu zagrożenia wództwa, od miesiąca do czte- takie zezwolenie cudzoziemiec ten nie będzie wliczana niezdol- 60-dniowej przerwy. Obecnie po myśleć trzy kwestie. Wśród nich
epidemicznego. rech miesięcy. będzie mógł już legalnie praco- ność do pracy w czasie ubezpie- jednym dniu przerwy w zwolnie- m. in. wystąpienie u pacjenta in-
Według zapowiedzi rząd ma Jeżeli pracodawcy zatrud- wać, jeżeli wniosek nie zawiera czenia, bez względu na rodzaj niu lekarskim pracownicy naby- nego poważnego schorzenia np.
podjąć decyzję kiedy to nastąpi, niający obcokrajowców po za- braków formalnych. choroby. wają prawo do kolejnego okresu w 90 dniu trwania poprzedniego,
już w czerwcu. Rząd prognozuje kończeniu stanu epidemii nie Pracodawcy apelują do rzą- Nadal obowiązywać będzie zasiłkowego, jeżeli przyczyną nie- a także czy w przypadku choroby
iż w okresie wakacyjnym popu- zdążą przedłużyć ważności po- du o możliwość wydłużenia zasada, że podstawa wymia- zdolności jest inna choroba. przewlekłej przewidziane jest in-
lacja osiągnie odporność na CO- zwoleń i zalegalizować pobytu okresu na uzyskanie zgód na ru zasiłku ograniczana jest do Zdaniem Mikołaja Zająca, pre- ne świadczenie zastępcze lub le-
VID-19 i wtedy ustawy covidowe swoich pracowników to zostaną pracę i pobyt dla cudzoziem- wysokości przeciętnego wyna- zesa firmy doradczej Conperio, czenie zaplanowane jest w odle-
mogą przestać obowiązywać. pozbawieni wykwalifikowanego ców do trzech miesięcy po pan- grodzenia. Nie zmieni się rów- przejście na zwolnienie chorobo- głym czasie.
Wtedy też nastąpi powrót do zespołu. demii. Warto jednak już teraz nież długość okresu zasiłkowe- we po utracie pracy jest częstym Wprowadzona regulacja bo-
postępowania legalizacyjnego Najszybciej z wszystkich zająć się sprawą legalizacji za- go przysługującego w trakcie zjawiskiem. Istotne jest jednak wiem ma ograniczyć ewentual-
sprzed pandemii i pracodawcy dokumentów pozyskać moż- trudnienia pracowników, a nie ubezpieczenia. Obecnie wynosi pochylenie się nad kwestią osób ne nadużycia, ale nadal chronić
będą musieli zalegalizować do- na oświadczenie o powierzeniu czekać do zakończenia pande- on 182 dni (270 dni w przypadku naprawdę chorujących. W tym ubezpieczonego w szczególnej
kumenty pracownicze. pracy wydawane przez urząd mii. ciąży lub gruźlicy). celu pracodawca powinien prze- sytuacji.

REGION – PRAWO PRACY R E K L A M A

Nowa umowa, a świadectwo pracy


Na wniosek pracownika należy wydać świadectwo pracy.

Wydanie pracownikowi nikowi za pomocą poczty albo su zatrudnienia albo wszystkich


świadectwa pracy za zakończo- doręcza je w inny sposób. okresów za które do tej pory
ny okres zatrudnienia zostało Świadectwo pracy odnosi się świadectwo nie zostało wydane.
uregulowane w art. 97 kodeksu do okresu lub okresów zatrud- Pracodawca po wniosku pracow-
pracy. Z przepisu tego wynika, iż nienia w których do tej pory nie nika ma 7 dni na wydanie świa-
w związku z rozwiązaniem bądź zostało ono wydane. dectwa pracy.
wygaśnięciem stosunku pracy W sytuacji kiedy z tym sa-
pracodawca zobowiązany jest mym pracownikiem w ciągu
wydać pracownikowi świadec- 7 dni od dnia rozwiązania lub
two pracy w dniu, w którym na- wygaśnięcia poprzedniego sto-
stępuje ustanie stosunku pracy, sunku pracy zostanie nawiązany
jeżeli w ciągu 7 dni nie zamierza kolejny stosunek pracy, to praco-
nawiązać z nim kolejnego sto- dawca wydaje świadectwo pra-
sunku pracy. cy tylko na wniosek pracownika.
W przypadku, kiedy Może on zostać złożony w formie BIURO RACHUNKOWE
z obiektywnych przyczyn, wy- papierowej lub elektronicznej. Swoboda Sp. z o. o.
danie świadectwa pracy pra- Warto wspomnieć, że taki
cownikowi albo osobie przez wniosek może być złożony przez ul. F. Chopina 13,
niego upoważnionej w tym pracownika w każdym czasie, 47-400 Racibórz
terminie jest niemożliwe, to również w trakcie kolejnej umo-
w ciągu 7 dni od dnia upływu wy o pracę. Może on dotyczyć tel. 32 414 03 97
tego terminu pracodawca prze- wydania świadectwa pracy do-
syła świadectwo pracy pracow- tyczącego poprzedniego okre- Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 22 czerwca 2021, nr 6 (329) Wiadomości 5
REGION ZDROWIE

Liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 4 mln


Mutacja Delta, która rozprzestrzenia się gwałtownie na całym świecie, według ekspertów może być źródłem kolejnej
epidemii jesienią.
Liczba zgonów osób za- Tymczasem rośnie liczba lone z przeziębieniem. Dolegli- podejrzenie, że teraz to głów- na to, że warto, należy i trzeba ropie 36,9%, jednak w Afryce
każonych SARS-CoV-2 na zarażeń mutacją Delta, którą po wości, jakie dotychczas wiąza- nie populacja dzieci i młodzie- szczepić dzieci – podkreśla le- jest to zaledwie 2,4% popula-
świecie w połowie czerwca raz pierwszy wykryto w kwiet- no z zakażeniem SARS-CoV-2, ży będzie chorować z powodu karz. cji. Wskaźnik dla całego świa-
przekroczyła 4 mln. Najwię- niu w Indiach. Coraz więcej są obecnie rzadsze, pojawiają COVID-19. – To jest popula- Według ekspertów naj- ta wynosi 21,1%. Jak informu-
cej odnotowano w USA, Bra- przypadków jest także w Pol- się za to nowe. Jako typowe dla cja niezaszczepiona. Zaczyna- większą szansą na zakończenie ją afrykańskie Centra Kontroli
zylii, Indiach, Rosji i Meksy- sce. Istnieją obawy, że Delta nowego wariantu wskazuje się my wychodzić z przypadków trwającej od półtora roku pan- i Prewencji Chorób, na całym
ku – w krajach tych wykryto wkrótce będzie odpowiadała ból głowy, katar i ból gardła. zachorowań wśród dorosłych, demii jest szybka akcja szcze- kontynencie podano do tej po-
łącznie ok. 50% wszystkich za większość zakażeń na całym Przypadki zakażeń tym warian- właśnie dlatego, że mamy pień przeciwko tej chorobie. ry 42 mln dawek szczepionek.
śmierci związanych z CO- świecie. Ogniska zlokalizowano tem wykryto nawet w Melbour- świeżych ozdrowieńców i bar- Podczas gdy w wielu krajach Dla porównania, w USA ta licz-
VID-19 wykrytych na całym już w Chinach, USA, Skandy- ne w Australii, która izoluje się dzo dużo zaszczepionych – tłu- rozwiniętych nie ma proble- ba wynosi 312 mln, w UE – 311
świecie. Największą liczbę nawii, państwach afrykańskich od reszty świata i wprowadziła maczy dr Łukasz Durajski, mu z podażą preparatów i są mln, Indiach – 258 mln, Bra-
zgonów zakażonych per ca- oraz krajach Oceanii. Zdaniem surowe obostrzenia. pediatra i konsultant WHO. one dostępne praktycznie dla zylii – 81 mln, a w Polsce – 25
pita odnotowano w Peru, na naukowców rozprzestrzenia się W Wielkiej Brytanii aż 90% – W związku z tym jest więcej każdego od ręki, liczne kraje mln. W kilku krajach, w tym
Węgrzech, w Bośni i Herce- znacznie szybciej niż inne wa- przypadków zakażeń spowodo- pacjentów zabezpieczonych, rozwijające się wciąż zmaga- w Tanzanii, Burundi, Erytrei
gowinie, w Czechach i na Gi- rianty i może powodować cięż- wanych jest przez Deltę. Staty- a populacja dziecięca, o której ją się z niedoborem szczepio- i na Haiti, nie zaszczepiono
braltarze. Wykrytych przy- sze przechodzenie COVID-19. styki wskazują, że rezerwuarem mówiliśmy dotychczas, że nie nek. W Ameryce Północnej co jeszcze nikogo.
padków zakażenia na całym Jest też zwodnicza, ponieważ nowej mutacji koronawirusa wiemy, czy chcemy ją szczepić najmniej jedną dawkę przyję-
świecie jest ponad 177 mln. objawy łatwo mogą być pomy- w tym kraju są szkoły. To budzi – nie jest. I to właśnie dowód ło 40,3% mieszkańców, w Eu- kp
R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 22 czerwca 2021, nr 6 (329)
Z regionu
RACIBÓRZ SYLWETKI

Wręczenie medali im. Ks. Prałata Stefana Pieczki


25 czerwca zostaną wręczone medale jako wyraz uznania za szczególne osiągnięcia na polu działalności
dobroczynnej i społecznej.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Kapituła Medalu im. Ks.


Prałata Stefana Pieczki „Uni-
tas in veritate” („Jedność
w prawdzie”) zaprasza na ga-
lę, w trakcie której odbędzie
się wręczenie medali im. Ks.
Prałata Stefana Pieczki. Pod-
czas wydarzenia wystąpi Mag-
da Steczkowska z koncertem
„Moja podróż śladami JP2”.
Gala odbędzie się 25 czerw-
ca o godz. 19:00 w Racibor-
skim Centrum Kultury przy ul.
Chopina 21. Wcześniej o godz.
18:00 będzie miała miejsce
msza św. w kościele WNMP
w Raciborzu.
Medal jest wyrazem szcze-
gólnego wyróżnienia i uznania.
Nadawany jest za szczególne
osiągnięcia na polu działalno-
ści dobroczynnej, społecznej
przyczynia się do podkreślenia
wartości wpisanych w czło-
wieka. Kapitułę Medalu im.
ks. Stefana Pieczki powołali:
Jan Cieślak, Ryszard Frączek,
ks. Ginter Kurowski, Janusz
Nowak, Jolanta Rabczuk, Ro-
man Wielecki, Czesław Sepio-
ło, Adam Szecówka, ks. Jan
Szywalski i ks. Marian Żagan.
– Chcielibyśmy, żeby nagroda
ta była wyrazem naszego uzna-
nia dla tych, którzy nie ucieka- my Eko-Okna, Wiesław Janic- storii Kościoła. O ks. Pieczce
jąc od współczesności, mają ki – dyrektor Miejsko-Gminne- mówi się, że miał dar zjedny-
odwagę szukać porozumienia, go Ośrodka Kultury w Kietrzu wania sobie ludzi. Jego dusz- Pranie dywanów, tapicerki
budować pomosty, wykraczać i pośmiertnie Władysław Płon- pasterstwo zaczynało się na meblowej, samochodowej,
poza stereotypy i przyzwycza- ka. ulicy, a kończyło się w konfe- polerowanie maszynowe,
jenia. Dialog przeszłości ze W tym roku przypada 30. sjonale. Tworzył pomosty dia- pastowanie, czyszczenie
współczesnością i, w pewnym rocznica śmierci ks. Stefana logu pomiędzy ludźmi różnych ścian i elewacji.
sensie, z przyszłością, dialog Pieczki. Mimo upływu czasu kultur. Otaczał opieką prześla-
międzyludzki, wreszcie dialog wiele osób jeszcze dziś o nim dowanych w stanie wojennym. Tel. 32 763 40 43, 504 412 875
człowieka z Bogiem – podkre- pamięta, także w modlitwie. U jego boku rozwijało się wie- Racibórz, ul. Ogrodowa 46
ślają. Urodził się 25 grudnia 1932 le grup i wspólnot. W 1980 r. www.green-clean.pl
Podczas ostatniej gali, r. w Bytomiu-Miechowicach. uległ ciężkiemu wypadkowi sa-
w 2019 roku, medale odebra- W wieku 24 lat skończył Wyż- mochodowemu. Naznaczony
li: siostra Dolores Dorota Zok sze Seminarium Duchowne cierpieniem, szczególną troską PRACOWNIA
– przełożona prowincjalna w Opolu, gdzie otrzymał świę- otacza chorych i cierpiących. PROTETYCZNA
polskiej prowincji Zgromadze- cenia kapłańskie. Został wi- W 1985 r. otrzymał tytuł Pra- Izabela Kuczmierczyk
nia Misyjnego Sióstr Służeb- karym w Zabrzu, a następnie łata Jego Świątobliwości. Ma-
nic Ducha Świętego, Marzena proboszczem w Kietrzu i Raci- wiał: „Błędów nie robią ci, co Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Korzonek – prezes Sądu Rejo- borzu. W latach późniejszych nic nie robią”. Umierł przed- Tel. 513 129 915
nowego w Raciborzu, Mateusz kontynował naukę na KUL-u, wcześnie po długiej i ciężkiej czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Kłosek – prezes i właściciel fir- zdobywając tytuł magistra hi- chorobie 19 czerwca 1991 r. Protezy akrylowe,
R E K L A M A
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
22 czerwca 2021, nr 6 (329)
Z regionu
R E K L A M A

STAŻ - PRACA PRACA


Nazwa stanowiska pracy: doradca ds. rynku pracy Zatrudnimy na stanowisku: Specjalista do spraw reklamy i marketingu

Organizator: Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze


ŚLĄSK.ONLINE
Opis stanowiska:
Miejsce realizacji stażu: Racibórz ▶ tworzenie i moderowanie materiałów w social media - Instagram, Facebook,
YouTube
▶ kontakt z pracownikami i współpraca przy tworzeniu treści
Wymagania: ▶ oferowanie produktów reklamowych, głównie reklamy internetowej
▶ ukończona szkoła średnia, ▶ obsługa klientów, aktualizacja danych, ewidencja i monitorowanie realizacji
▶ umiejętność samodzielnego myślenia, zleceń
▶ kreatywność,
▶ komunikatywność, Wymagania:
▶ duże zaangażowanie w rozwój osobisty, ▶ posiadanie charyzmy i dobrego poczucia humoru
▶ rzetelność i uczciwość ▶ zdolności copywriterskie, błyskotliwość i umiejętność szybkiego
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych reagowania
▶ znajomość trendów social media
▶ umiejętność podstawowej obróbki zdjęć, wideo, audio
Mile widziane:
▶ umiejętność podstawowej obsługi programów graficznych
▶ zainteresowanie tematami społecznymi, aktywność społeczna
▶ prawo jazdy
Mile widziane:
▶ doświadczenie w mediach
Obszar rozwoju na stanowisku: ▶ prawo jazdy
▶ Pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji i rynku pracy
▶ Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi instrumentów wsparcia rynku
pracy oraz modelem działania agencji doradztwa personalnego
▶ Umiejętność analizy potrzeb i zasobów ryku pracy Praca lokalnie w siedzibie firmy w Raciborzu
▶ Badania ankietowe, rozmowy i konsultacje osobiste
▶ Praca administracyjna, obsługa systemów
Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@r-media.pl

Prosimy o załączenie klauzuli:


Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: biuro@slask.online Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Prosimy o załączenie klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

RACIBÓRZ – ROZRYWKA

Indywidualne zajęcia taneczne dla par 2 października godz. 17.00, RCK RDK ul. Chopina 21
Zapraszamy na indywidualne zajęcia taneczne dla par, które po- KONCERT WIEDEŃSKI- Największe przeboje Johanna
prowadzi instruktor tańca Małgorzata Dziedzic. Zajęcia ruszają Straussa, najpiękniejsze arie i duety w mistrzowskim
w czerwcu i będą odbywać się we wtorki. Koszt zajęć 120zł./para. wykonaniu - TOMCZYK ART
Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 32 412 32 40. Pierwsze tego typu wydarzenie, które w tak dużym stopniu przy-
czyniło się do rozpowszechnienia na szeroką skalę muzyki Johanna
Straussa w Polsce. Sukces koncertu sprawił, że jest to obecnie niedo-
ścigniony wzór dla coraz to nowych zespołów inspirujących się tym
wydarzeniem, o czym świadczą pojawiające się regularnie projekty
o podobnej tematyce. Niekwestionowany, najbardziej rozpoznawal-
ny Kameralny Zespół Straussowski wykonujący wyłącznie muzykę
Króla Walca - Johanna Straussa nieprzerwanie od niemal dekady!
Podczas gali wystąpią dla Państwa obdarzeni wspaniałymi głosami,
fantastyczni soliści operowi oraz gwiazdy polskiego i międzynarodo-
wego baletu. Towarzyszyć im będą wybitni kameraliści występujący
na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i na
świecie. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkur-
sów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści
międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych pol-
skich i światowych salach koncertowych. Wzruszają i bawią publikę
od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco!
Tradycją stały się już coroczne Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu
tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połączenie klasycznej
wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i nie-
spotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim
19 listopada godz. 17.15 i 20.15, RCK RDK ul. Chopina 21 rodzaju widowisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie
PRZYGODA Z OGRODNIKIEM – spektakl komediowy bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Johanna Straus-
„Przygoda z ogrodnikiem” to spektakl o małżeństwie Dzikich. sa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek
Oboje marzyli o karierze aktorskiej, jednak nie poszło im ona „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła wdówka”, „Księż-
najlepiej. Znacznie więcej sukcesów niż na scenie osiągają w biz- niczka czardasza” oraz „Kraina uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.:
nesie – radząc innym, jak żyć! I chociaż jako specjaliści od sa- Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sła-
morozwoju świetnie się sprawdzają, to prywatnie dogadują się wa to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa”, polkę
coraz gorzej… „Tritsch- Tratsch” oraz słynny „Marsz Radeckiego”. Koncert progra-
Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem”, zaplanowany na 29.05.2021 mowo nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i noworocznych kon-
w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu, zostaje przenie- certów, odbywających się w Wiedniu. Mamy za sobą tysiące zagra-
siony na 19.11.2021.Miejsce wydarzenia pozostaje bez zmian, nych koncertów, a nasze niepowtarzalne wydarzenia obejrzały już
zmieniają się natomiast godziny: 17.15 i 20.15 zamiast 16.00 setki tysięcy widzów. Tego nie można przegapić! Nota informująca
i 19.30. Państwa bilety zachowują ważność. W razie jakichkol- o koncercie i jego opis są pomysłem i własnością firmy Tomczyk Art,
wiek pytań prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym os. reprezentująca - Jędrzej Tomczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
kupili Państwo bilety. Bilety w cenie 95 zł do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
RACIBÓRZ – ROZRYWKA
8 Wiadomości 22 czerwcaa 2021, nr 6 (329) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ ROZRYWKA

11. Raciborski Festiwal Średniowieczny


W programie znalazły się m.in. pokazy walk i wielka bitwa wojów, wczesnośredniowieczne rzemiosło,
specjały dawnej kuchni, koncert, spektakl teatralny czy średniowieczne zabawy dla dzieci.

Fot. Iwona Kwapisz


katarzyna przypadło

Średniowieczne obozowi-
sko, zapach potraw gotowa-
nych na ognisku, szczęk broni,
pokazy dawnego rękodzieła…
To wszystko można było zoba-
czyć i poczuć podczas 11. Raci-
borskiego Festiwalu Średnio-
wiecznego. Organizatorem
było stowarzyszenie Drengo-
wie znad Górnej Odry.
W programie znalazły
się między innymi: pokazy
walk i wielka bitwa wojów,
warsztaty i pokazy wczesno-
średniowiecznego rzemiosła,
degustacja specjałów dawnej
kuchni, koncert, spektakl te-
atralny i wieczór poezji czy
zwiedzanie średniowieczne-
go obozowiska. Na festiwalu
nie brakowało zajęć i atrakcji
dla dzieci. – Przejażdżki na
kucykach, szkółka walki mie-
czem, turniej łuczniczy, śre-
dniowieczny plac zabaw, gry
i zabawy, budowa wielkiego
grodu ze słomy to tylko nie-
które z przygód, jakie naj-
młodsi mogli przeżyć w Ra-
ciborskim Grodzie. Wszystko
po to, by nie tylko w ciekawy
sposób dzieci i młodzież spę-
dzały czas, ale także, by stwo-
rzyć warunki do podnoszenia
kompetencji społecznych, od-
krywania swoich pasji, wspie-
rania rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz rozbudzania
ciekawości świata – relacjonu-
ją Drengowie.
R E K L A M A

You might also like