TARBIYAH ISLAMIYAH : KONSEP DAN KEPENTINGANNYA

Kenapa Tarbiyah ?

‫يا أيهالذين أمنوا تقوا ال وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون‬
“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya supaya kamu mendapat keuntungan.” – Al Maidah : 35 Ayat di atas memberikan beberapa noktah penting iaitu : 1. Kewajipan bertaqwa kepada Allah ke atas setiap orang-orang yang beriman 2. Kewajipan menetapkan wasilah atau manhaj (method) yang meletakkan matlamat menjadi mukmin yang bertaqwa 3. Kewajipan berjihad (memastikan manhaj tersebut mampu melahirkan mukmin yang bertaqwa dan sedia berjihad) Kenapa Tarbiyah Islamiyah ? Apa yang membezakan antara tarbiyah Islamiyah dan tarbiyah Jahiliyyah adalah : 1. Kerana tarbiyah Islamiyah tarbiyah Rabbaniah (acuan Al-Qur’an dan As-Sunnah) 2. Kerana tarbiyah Islamiyah tarbiyah Syumuliyyah (pakej yang lengkap dan menyeluruh) 3. Kerana tarbiyah Islamiyah tarbiyah Wasathiyyah (pertengahan dan seimbang dalam semua perkara) Pengertian Tarbiyah: “Suatu nidzhom terbaik yang mampu bertindak balas bersama fitrah insan, dikemukakan secara langsung (perkataan) dan tidak langsung (qudwah), bertujuan mengubah manusia ke arah yang lebih baik, melalui dan menepati manhaj dan wasilah-wasilah tertentu.”1 Maksud tarbiah secara umum ialah apa jua usaha yang dilakukan oleh murabbi untuk mendidik seseorang muridnya supaya berdisiplin, supaya mencapai matlamat yang ditentukan. Justeru, Tarbiah Islamiah ialah satu proses penyediaan manusia dalam segenap aspek sama ada kehidupan, pemikiran ataupun fizikal, kehidupan dunianya yang berkaitan hubungannya dengan orang lain, dan kehidupan di alam yang lain yang membawa result amalannya sama ada diredhai Allah ataupun dimurkaiNya.2 Tarbiah ini bermatlamatkan membawa manusia ke arah yang lebih baik3 Konsep Tarbiyah Islamiyah: Ikhwan al-Muslimin membezakan antara ta'lim dan tarbiah. Mereka memaksudkan ta'lim ini hanyalah dengan hanya menghafaz prinsip-prinsip dan konsep-konsep tertentu atau satu proses transaksi maklumat antara seorang guru kepada muridnya yang belum tentu memungkinkan memberi kesan kepada sikap pelajar tersebut. Manakala tarbiah adalah suatu konsep yang lebih luas daripada ta'lim yang mana tarbiah ini punyai keterikatan dengan amalan dengan bermatlamatkan membawa perubahan seseorang itu ke arah yang lebih baik. Mereka berpendapat bahawa ta'lim adalah antara uslub terpenting dalam tarbiah, tetapi jika hanya setakat ta'lim sahaja tidak akan sampai ke matlamat tarbiah untuk mengubah sikap manusia.4 Namun begitu Sheikh Sa'id Hawa berpandangan bahawasanya ta'lim dan tarbiah punyai makna yang sama.5

1 2

Dr. Ali Abdul Halim Mahmud (ulamak Al-Azhar), Wasa’il At-Tarbiyah Indal Ikhwanil Muslimin : Dirasah Tahliliyyah Tarikhiyyah, ms 13 Ibid:19 3 Lihat,at-Tarbiah ad-Diniah Ikhwan al-Muslimin, Hassan al-Banna, Pembentangan Kertas Kerja di Program Tarbiah ad-Diniah di Dar al-Ulum, pada 24 Rejab 1363H/15 Julai 1944, lihat juga al-Fikar at-Tarbawi wa Tathbiqatuhu lada Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimin (risalah majistir bi Kulliyyah at-Tarbiah bi Jamiah al-Azhar),m/s 130, Ahmad Rabi' 'Abdul Hamid Khalfu Allah,Maktabah Wahbah, 1404H/1984, Cetakan 1. 4 Ibid (al-Fikar at-Tarbawi):130,Usul at-Tarbiayyah al-Islamiyyah Muqaranah ma'a Nazariyyat at-Tarbiyyah, m/s 15-17,Sa'ad bin Abdullah bin Junaidil,Dar al-Ulum li at-Thiba'ah wa an-Nasyr,Riyadh,1401 H/1981 M,Cetakan 1. 5 Lihat,al-Madkhal ila Da'wah al-Ikhwan Muslimin, m/s 176-177,Jam'iyyah 'Ummal al-Mathabi' at-Ta'awuniyyah,Jordan,Cetakan ke-2,1979.

Jilid 3. cinta dan keyakinan dalam jemaah • Sudut organisasi dan jemaah 1. Pemimpin yang terdidik dari segi fitrah. Jujur dan amanah dalam perjuangan. thaqafah dan khibrah. (tarbiyah bukan segalanya. Keyakinan yang teguh bahawa tarbiyah adalah satu-satunya wasilah yang mampu merubah masyarakat. 4. Mujtama’ Muslim (Irsyad al-Mujtama’) 4. Baitul Muslim 3. Wujudnya sebilangan murabbi yang ikhlas. pengurusan. ms 146) . 4. Tajarrud dari sebarang fikrah asing dan istiqamah di atas fikrah jemaah. ms 175 . 3. teori atau amal. Memahami konsep-konsep fikrah perjuangan haraki serta kefardhuan jihad. perancangan yang terang. membentuk petugas-petugas dakwah dan satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan harapan. Tarbiah Minda (Aqliyah) Mendidik dan mengajar ahli. pentadbiran. Sudut sosial dan kemasyarakatan Membekalkan ahli yang mampu memelihara bi’ah solehah dalam masyarakat. Suasana jamaie yang positif (bi’ah jamaiyyah)10 yang dibina oleh jemaah yang setiap anggota cuba sedaya upaya melaksanakan cara hidup Islam dengan pelbagai cara. 7. ikhlas semata-mata kerana keredhaan Allah. Membekalkan ahli yang akan mengemudi kelompok-kelompok ijtimaie tertentu Faktor Kejayaan Tarbiyah9 : Berdasarkan petikan Tarbiyah Islamiyah wa Madrasah Hassan al-Banna : 1. Memiliki peribadi perjuangan yang luhur. karangan Muhammad Abdullah Al-Khatib. 6. 5. Nazharat Fi Risalah at-Ta’lim. Khilafah Islamiyah (Islah al-Hukumah hatta Takuna Islamiyah) Matlamat Khusus Tarbiyah8 : • 1. 6. ms 175 10 ciri Fardul Muslim ini telah diperincikan dengan baik oleh Muhamad Abdullah Al-Khatib dan Muhammad Abdul Halim Jamid dalam Fiqh At-Takwin Al-Fardiyy. berkemampuan dan amanah dalam melaksanakan tugas mereka. 5. tapi segalanya bermula dengan tarbiyah) 2. terbitan Darul Manar Abu Urwah menyebutnya sebagai Bi’ah Solehah (Risalah Usrah. Mafahim Tarbawiyyah. Kepelbagaian wasilah: fardi dan jamaie. Membekalkan jemaah dengan tenaga kepimpinan yang baik dan terlatih. memberi pandangan dan tafaqquh dalam ilmu serta boleh merancang berlandaskan sumber-sumber utama. ekonomi. Fardul Muslim7 (Islah an-Nafs) 2. sumber yang jelas.208 Sebagaimana digariskan Ustaz Harun Taib. Daulah Islam (Tahrir al-Watan) 5. 3. sanggup berkorban dan taat terhadap imarah. Memiliki keteguhan ukhuwwah. Ruang Lingkup Tarbiyah: 1. sosial. 2. Membekalkan jemaah dengan ahli yang mampu memanjangkan fikrah jemaah kepada masyarakat dan generasi mendatang. Adanya manhaj tarbiyah yang mempunyai matlamat tertentu. amal haraki. 2. 6 7 8 9 10 Nazharat fi Risalah at-Ta’alim.Matlamat Umum Tarbiyah6 : 1. Juzuk Pertama. positif atau negatif. Ketua Dewan Ulama Disarankan merujuk lebih mendalam dalam Bab Ketiga (Sifir Kemenangan dan Kekalahan). Memahami matlamat perjuangan dan bekerja untuk menjayakannya. bab Makanatul Amal Indal Imam Al-Banna (syarah rukun al-Amal). memimpin akal untuk berfikir. aqli atau atifi. Sudut keahlian dan keanggotaan Memahami Islam secara syumul dan fikrah perjuangannya. Membekalkan jemaah dengan sumber tenaga yang berkelayakan untuk dakwah. penerangan. 3. 2. Tuntutan kepada ahli: a) Melatih akal supaya boleh berfikir dan merancang untuk keperluan gerakan b) Menghindarkan diri dari budaya taqlid daripada orang lain atau orang terdahulu c) Mendidik akal mengkaji sumber-sumber syariah dan melatih diri mengaplikasikannya berdasarkan keperluan dan kesesuaian masa. akademik dan kesukanan. bersifat syumul dan mempunyai kaedah pendekatan yang pelbagai. • 1. ditegakkan di atas falsafah kefahaman yang terang dan diambil terus dari ajaran Islam yang tulen.

3. Dan berjuanglah (di jalan) Allah dengan perjuangan yang sebenarnya. 2. ihsan dalam amalan. ruh. berazam untuk kebaikan dan sebagainya. Tidak kedekut dalam menyumbangkan masa.” (al-Hajj: 77-78) Perkara yang perlu dilaksanakan oleh ahli jemaah ialah: a) Sebagai perubah masyarakat b) Membuat pemusatan untuk memberi khidmat dalam apa jua cara sekalipun. kebahagiaan keluarga malah dirinya sendiri untuk jalan dakwah. benar dalam percakapan. Tarbiah Fizikal (Jasadiah) Tarbiah ini membawa matlamat: a) Kesihatan fizikal dan menyelamatkannya daripada penyakit. kerana tarbiah jihad adalah praktikal kepada tarbiah-tarbiah yang lain. akhlak. Tarbiah Ijtima’ie Firman Allah SWT: ““Wahai orang-orang yang beriman. Tarbiah Khuluqiah Akhlak itu meliputi seluruh sudut kehidupan. harta. d) Mencurahkan tenaga: Gigih berusaha dalam mengggerakkan jemaah. f) Berlatih untuk mengembangkan pemikiran (pemikiran terbuka). sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu beruntung. mempertimbang pandangan tersebut berlandaskan asas Islam. sujudlah kamu. latihan dan rawatan dalam penjagaan masyarakat kepada penunjuk agama. harta. tidak berputus asa dalam perjuangannya. adil dalam menghukum. Menanam ruh jihad termasuklah jihad nafsu. Ia meliputi kawalan nafsu. Tarbiah Jihad Tarbiah Jihad merangkumi iman. tarbiah jihad memerlukan kefahaman dan amal daripada asas-asas tarbiah yang lain. c) Memberikan komitmen yang penuh kepada gerakan Islam dalam menjalani kerja-kerja dakwah dan mahir dalam merancang strategi dakwah. samada memberikan ta’lim. jiwa dan masa. Amal (berwawasan): Mempunyai azam untuk menaikkan Islam dan memberi pengharapan terhadap kejayaannya. e) Sentiasa menjadikan sumber asas Islam sebagai makanan akal.d) Berlatih mendengar dan meraikan pandangan ahli. berani dalam memberi pandangan. amanah dan muamalat. rukuklah kamu. 5. usaha bersama kawalan dan latihan dan tindakan. Oleh itu. Thabat (tetap pendirian): Istiqamah dan iltizam dengan perjuangan. 4. . Terdapat beberapa elemen penting dalam tarbiah Khuluqiah yang harus diaplikasikan oleh setiap ahli: a) b) c) Sabar: Sabar dengan apa jua keadaan tanpa cenderung kepada mana-mana sikap manusia (lihat surah ali-‘Imran: 200). tarbiah jihad mencakupi : a) b) c) d) e) f) g) Kefahaman Akhlak Iman Persediaan ruh Persediaan mental Persediaan jasad Persediaan keperluan (instrument) Kesimpulannya. Perlu jadikan baginda sebagai uswah hasanah.

T. Ad-Daurah 6. Ar-Rehlah 4. An-Nadwah 7. adab dan disiplin yang jelas sehinggalah boleh dinobatkan seseorang itu jihad fi sabilillah13. Al-Mukhayyam (Al-Mu’asskar) 5. Ia menitikberakkan perkara hukum. kaitan antara muslim dan non-muslim dan seumpamanya. Tanfiz: Memastikan ahli yang ditarbiyyah berkualiti dari sudut praktikal Tarbiyah dan Jihad : Perkaitan dan Keutamaan Dr Yusuf al-Qardhawy telah mengungkapkan keutamaan tarbiyah sebelum jihad dan proses takwin sebelum tamkin dengan kupasan yang baik dan rasional yang kukuh 12. c) Menjalin hubungan dengan pemerintah serta non-muslim yang lain dengan menampilkan asas agama secara praktikal.W. Muassasah Ar-Risalah Hadis riwayat Al-Jamaah dari Abu Musa (Sahih Al-Jami’ As-Saghir) . Tarbiah Politk (Siasiah) Tarbiah siasah memberi perhatian kepada pembentukan bangsa daripada pengabdian diri kepada ideologi kepada ketaatan kepada Allah S. Dan demikianlah juga telah menjadi sunnah Allah bahawa kemenangan dan daulah itu tidak diberikan melainkan setelah para mujahid itu berjaya melalui jalan-jalan kesusahan dan kesabaran dan kesemua tidak akan mampu dilalui melainkan dengan tarbiyah dan latihan. Ali Abdul Halim Mahmud Al-Qardhawy. ia mempunyai asas yang suci. 6. peraturan daulah. Al-Katibah 3. hubungan kerajaan dengan musuh. Dr. Wasilah Tarbiyah11 : 1. sebagaimana dilalui Nabi Allah Yusuf sebelum menjadi Raja Mesir dan Nabi Allah Muhammad sebelum menjadi ketua negara Madinah. Fi Fiqhil Awlawiyyat : Dirasah Jadidah Fi hau’il Quran was Sunnah. ms 218-227. b) Mengumpulkan sebanyak mungkin kemahiran dan skill pembinaan siasah Islamiyyah. Rasional keutamaan kepada sektor tarbiyah ini sebelum jihad pada AlQardhawy adalah kerana jihad dalam Islam tidak sebagaimana konsep perang dalam agama lain. Al-Usrah 2. Al-Muktamar Marhalah Tarbiyah : 1. 11 12 13 Penjelasan lanjut wasilah ini boleh dirujuk dalam Wasa’il Tarbiyah Indal Ikwan.b) c) Kekuatan anggota fizikal dan boleh berfungsi bila-bila masa. d) Merancang tindakan dan aktiviti selaras dengan kehendak syariat. gabungan antara tarbiah siasah dan tarbiah agama perlu dibina agar tidak berlaku pemisah. Takwin: Proses pembentukan rijal ad-dakwah 3. matlamat yang murni. Menjana kekuatan fizikal dengan mempelbagaikan medan perjuangan. Justeru itu. e) Memberikan pengisian ringkas tentang kesyumulan Islam dalam program siasah. Taarif: Satu tahap pembersihan aqidah 2. Maka harus ke atas ahli untuk: a) Kuatkan kesedaran dan sensitiviti dalam membebaskan bumi Islam daripada kuasa kafir dan munafik. Beliau menyebutkan inilah falsafah tarbiyah Rasulullah ke atas para sahabah sepanjang fatrah Makkiyyah yang tidak diperintahkan ke atas mereka jihad dan serangan balas ke atas kejahatan dan perbuatan kafir Quraisy ke atas mereka. Lantaran sebesar-besar musuh yang perlu didepani terlebih dahulu adalah musuh internal iaitu syaitan dan nafsu sebelum musuh external.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful