LAMPIRAN B FORMAT PERAKUAN BISP BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) DALAM BIDANG SAINS, MATEMATIK DAN BAHASA

INGGERIS BAGI TAHUN 2008
(BORANG INI HENDAKLAH DIISI DALAM 2 SALINAN)

Catatan Layak Tidak Layak

A. 1. 2. 3. 4.

MAKLUMAT PEGAWAI Nama : ………………………………………………………………………………………….. No. Kad Pengenalan Baru : …………………………..

Fail Peribadi : ……………………

Gelaran Jawatan : …………………………………………………………………………………
(Guru Besar/Penolong Kanan/Guru Cemerlang/Guru Biasa )

Gred Gaji : ……………………………………………………………………………………….
(DG41 / DGA34 / DGA32 / DGA32 (Time-Based) / DGA29 / DG27 / DG17)

4.1 5. 6. 7.

Gaji (seperti 31.12.2007) : RM…………… 4.2

Bulan Pergerakan Gaji Tahunan :……

Tarikh Lantikan / Tetap / Sementara / Kontrak : …………………………………………………. Nama Sekolah / Jabatan : …………………………………………………………………………. Tarikh mula bertugas di Stesyen sekarang : …………………………………………………….

B. 1.

MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGAJAR DI SEKOLAH Kelayakan Subjek. i) Nyatakan subjek yang diajar mulai 03.01.2008 ……………………………………………………………………………………………
(Bahasa Inggeris / Matematik dalam Bahasa Inggeris / Sains dalam Bahasa Inggeris)

ii) 2.

Darjah / Tingkatan : …………………………………………………………………….

Kelayakan Anggota. i) Nyatakan opsyen (Seperti yang tertera di Sijil Perguruan) ……………………………………………………………………………………………….
*(Bahagian ini hanya bagi guru yang mempunyai kelayakan berikut :

a) Mempunyai Opsyen Bahasa Inggeris dan Mengajar Bahasa Inggeris pada tahun 2008 ATAU b) Mempunyai Opsyen Sains dan Mengajar Sains dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2008 DAN c) Mempunyai Opsyen Matematik dan Mengajar Matematik dalam Bahasa Inggeris pada tahun 2008

1

ii)

Pengalaman mengajar subjek Bahasa Inggeris / Matematik / Sains sekurang-kurangnya tiga tahun berterusan. Tahun pengiraan bermula dari tahun 2005, 2006 dan 2007. Bahagian ini perlu diisi bagi guru yang mengajar matapelajaran tidak mengikut opsyen sebenar. (Hanya layak bagi guru DG41(Guru Biasa), DGA32(Time-Based), DGA29, DG27 dan DG17). Nama Sekolah Tahun 2005 2006 2007 Subjek Darjah / Tingkatan

…………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… iii)

………………….. ……………….. ………………….. ……………….. ………………….. ………………..

* Jadual waktu peribadi bagi tahun-tahun yang disenaraikan di atas adalah WAJIB dilampirkan.

Sila lengkapkan Format A sekiranya tidak mempunyai opsyen Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan tidak memenuhi syarat ii di atas. Format A hanya layak digunakan oleh Guru DGA41 (Guru Biasa), DGA32(Time-Based), DGA29, DG27 dan DG17.
(Senaraikan hanya Kursus bagi subjek yang dipohon sahaja dan sertakan salinan sijil yang disahkan)

b)

Syarat Kelayakan Mengajar i) Nyatakan jumlah peruntukan waktu pengajaran seminggu dalam subjek Sains/Matematik dalam Bahasa Inggeris atau subjek Bahasa Inggeris. (Sila lampirkan jadual waktu mengajar dan senarai tugas terkini. (Rujuk Pekeliling bagi mengetahui kelayakan jumlah waktu.) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

c)

Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan pada ruangan berkenaan. i) ii) Sijil opsyen Bahasa Inggeris (Sijil Perguruan) Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa Pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. ( ) (/)

( (

) )

iii) iv)

(

)

v)

(

)

2

C.

MAKLUMAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG MENGGUNAKAN OPSYEN SECARA LANGSUNG DALAM MENJALANKAN TUGAS RASMI.
(Bahagian ini hanya bagi Pegawai yang bertugas di JPN, PPG dan PPDK Sahaja.)

1.

Kelayakan Subjek. i) Nyatakan bidang tugas mengikut subjek Matematik/Sains/Bahasa Inggeris. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ii) Nyatakan Sektor/Unit tempat bertugas ……………………………………………………...

2.

Kelayakan Anggota. a) Syarat Kelayakan Opsyen i) Nyatakan Opsyen Sains/Matematik/Bahasa Inggeris melalui ikhtisas/akademik. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. b) Syarat Kelayakan Menjalankan Tugas Rasmi. Sila sertakan senarai tugas terkini. c) Syarat Mencapai Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris. Sila sertakan salinan sijil-sijil berikut yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan dan tandakan ( / ) pada ruangan berkenaan. i) ii) Sijil opsyen Bahasa Inggeris Sijil tamat pendidikan menengah dan pendidikan tertiari dalam bahasa Pengantar Bahasa Inggeris Sijil SPM/MCE Sijil Kursus Bahasa Inggeris yang berkaitan dengan Pengajaran dan Pembelajaran. Sijil Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. ( )

( (

) )

iii) iv)

(

)

v)

(

)

3

D.

PENGAKUAN PEGAWAI Saya mengaku butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar.

Tarikh : ……………………………..

…………………………………………… (Tandatangan Pegawai) Nama Pegawai : ……………………………………………

E.

ULASAN PEGAWAI YANG MEMPERAKUI
(Bagi guru DG41 (Guru Biasa), DGA32 (Time-Based), DGA29, DGA27 dan DGA17 Guru Besar adalah layak untuk memperakui. Untuk Guru Besar dan Penolong Kanan hanya Pegawai Pendidikan Bahagian Sahaja layak untuk memperakui.)

i)

Ulasan : ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

ii)

*Sokong/Tidak Disokong : ……………………………….

Tarikh : ……………………………..

…………………………………………… (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama : ……………………….……………………………

Jawatan : ………………………………………….………… Cop Jawatan : …………………………...............................

F.

KELULUSAN *Diluluskan/Tidak Diluluskan : ……………………………………

…………………………………………… (Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan) Nama : ……………………….……………………………

Jawatan : ………………………………………….………… Cop Jawatan : …………………………...............................

*Potong mana yang tidak berkenaan.

4

FORMAT A FORMAT PERAKUAN SYARAT KELAYAKAN BAGI PPP YANG TIDAK MEMPUNYAI OPSYEN/TIADA PENGALAMAN 3 TAHUN SECARA BERTERUSAN.
(Borang ini hanya layak bagi Guru DG41(Guru Biasa), Guru DGA32 (Time-Based), DGA29, DGA27 dan DGA17 SAHAJA)

Adalah diperakui bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………………………………………… No. Kad Pengenalan (Baru) …………………………………………………………. yang bertugas di sekolah …………………………………………………………………………………………………... telah diarah mengajar subjek…………………………………………………………………………….
(Bahasa Inggeris / Matematik dalam Bahasa Inggeris / Sains dalam Bahasa Inggeris)

mulai tarikh …………………………………….. Beliau disahkan mempunyai kemahiran dan berkemampuan untuk mengajar subjek tersebut dan telah menghadiri kursus berikut :(Kursus yang disenaraikan hendaklah kursus yang berkaitan dengan matapelajaran yang dipohon. Misalnya jika memohon matapelajaran Matematik, sila senaraikan Kursus Matematik SAHAJA yang pernah dihadiri dan sertakan salinan sijil yang disahkan. Surat jemputan menghadiri Kursus adalah tidak diterima sebagai dokumen sokongan.

Nama Kursus …………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

Tarikh …………………….. …………………….. ……………………..

Anjuran ………………………………… ………………………………… …………………………………

…………………………………………… (Tandatangan Pegawai Yang Memperakui) Nama : ……………………….……………………………

Jawatan : ………………………………………….………… Cop Jawatan : …………………………............................... Sekolah : …………………………………………………….

5

PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN SIBU TINGKAT 6,WISMA PERSEKUTUAN BLOK 3 LOT 462 BROOKE DRIVE 96000 SIBU Tel.: 084-330544 Fax : 084-320964 Email : ppgsibu@streamys.com

SENARAI SEMAK BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN Sila Patuhi Senarai Berikut Sebelum Mengembalikan Borang Permohonan (Sila Kembalikan Dalam Bentuk Dua (2) Set) [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] Borang Permohonan BISP yang telah lengkap diisi Format A yang telah dilengkapisi dan diperakui oleh Guru Besar Salinan Sijil Perguruan yang telah disahkan (Sila sertakan juga transkrip keputusan maktab bagi yang beropsyen AM SAHAJA) Salinan Sijil SPM/MCE,SC atau SJC yang telah disahkan Jadual Waktu 2008,2007,2006 dan 2005 (Pastikan Jadual Waktu mengandngi perkara berikut dalam tulisan RUMI SAHAJA) 1. Tahun 2. Kelas yang diajar 3. Pengesahan Guru Besar Salinan Sijil Kursus berkaitan dengan matapelajaran yang dipohon sahaja. Borang yang telah lengkap berserta dengan dokumen sokongan hendaklah ’ distapler’ menggunakan dawai kokot bersaiz 10 sahaja dan kembalikan dalam bentuk dua (2) set. Semua salinan dokumen hendaklah menggunakan kertas bersaiz A4 sahaja.

[

]

CATATAN: 1. 2.

Tandatangan Pemohon : ---------------------------------------------------Nama Pemohon : ------------------------------------------------------------Fail Peribadi : _____________________________ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Dikembalikan Catatan

Layak

Tidak Layak

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful