PENGENALAN

HUBUNGAN ETNIK

PENGENALAN
 Malaysia
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

- sebuah negara sedang membangun yang menuju ke arah status negara maju.  Suatu pergerakan yang mengambil masa 50 tahun.  Beberapa pengalaman sejarah negara memberikan pengajaran pentingnya kestabilan politik selain keseimbangan ekonomi bagi mengelakkan konflik antara kaum.

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

KEPENTINGAN HUBUNGAN ETNIK YANG HARMONIS
 Akan
PENGENALAN

KEPENTINGAN

membawa kestabilan politik & ekonomi.  Perlu usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.  Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969:
  

KANDUNGAN

PENILAIAN

PELAN PENGAJIAN

Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa. Langkah konkrit perlu diambil bagi mengeratkan perpaduan nasional & keharmonian antara kaum. Perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya sebilangan besar rakyat miskin. Rakyat harus bertoleransi & saling hormat menghormati.

PUSAT PENGAJIAN

USAHA KERAJAAN UNTUK MEMUPUK PERPADUAN NASIONAL
 Selain
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

daripada itu, kerjasama dan sumbangan daripada sektor swasta, sektor komuniti dan semua parti politik sama penting bagi melengkapkan usaha kerajaan.  Hubungan etnik di Malaysia bukan setakat hubungan antara kumpulan etnik, malahan meliputi kumpulan kelas sosial yang berbeza (antara para pekerja, pelbagai tingkat sosial).

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI
 Pertumbuhan
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

ekonomi dan kestabilan politik teras keharmonian hubungan etnik.  Wujudnya identifikasi kegiatan dalam sesuatu sektor ekonomi dengan sesuatu kaum.  Membawa kepada persepsi yang menjadi streotaip berikut;
 

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN


Melayu - petani dan nelayan Cina - perniagaan dan perlombongan India - buruh di estet Peribumi di Sabah dan Sarawak - di kawasan pedalaman yang mundur, etnik Cina kuasai ekonomi

PUSAT PENGAJIAN

HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

Joseph Stiglitz, bekas Ketua Ahli Ekonomi Bank Dunia menyatakan bahawa ketika Malaysia dilanda kegawatan ekonomi (1997-98), penyelesaian ekonomi sahaja tidak mencukupi kerana wujudnya perkaitan yang rapat dengan etnisiti.

JOSEPH STIGLITZ

HUBUNG KAIT ANTARA EKONOMI DAN ETNISITI
 Hubungan
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

harmonis yang tergugat akan menyebabkan survival Malaysia turut tergugat meskipun ekonomi dan politik dalam keadaan baik.  Oleh itu, penyelesaian harus mengambilkira kesan ke atas hubungan etnik.  Hubungan timbal balik etnisiti-ekonomi - suatu ciri penting sistem sosial Malaysia.

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

KEPENTINGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK
 Hubungan
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

etnik merupakan satu ciri penting yang mencorakkan sistem sosial di Malaysia.  Meskipun tahap perpaduan nasional sesuatu yang sukar untuk diukur, namun dunia melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang berjaya mewujudkan hubungan etnik yang harmonis.  Prestasi baik Malaysia ini telah membolehkan negara dipilih sebagai pengerusi Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM).

PUSAT PENGAJIAN

KEPENTINGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK
 “Apakah
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

formula kejayaan Malaysia dalam mewujudkan hubungan etnik yang harmonis?” jawapannya ada di dalam modul ini.  Modul ini juga diharapkan dapat secara berterusan menghidupkan semangat setia kawan sesama rakyat Malaysia.  Pelajar IPT menjadi tumpuan - bakal anggota masyarakat berilmu yang akan meneruskan usaha serta menentukan arah perpaduan negara di masa hadapan.

PUSAT PENGAJIAN

KANDUNGAN MODUL HUBUNGAN ETNIK
 Bahagian
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

1 - Konsep dan teori.  Bahagian 2 - Latar belakang politik dan ekonomi.  Bahagian 3 - Beberapa aspek penting yang berkait secara langsung dengan hubungan etnik.  Kandungan modul ini diharapkan dapat memberikan kefahaman yang lebih mantap mengenai hubungan etnik di Malaysia.

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

PENILAIAN KURSUS
 Penilaian
PENGENALAN

Berterusan
15 % 15 % 20 %

50 %

KEPENTINGAN

Ujian / Kuiz  Kertas Kerja  Pembentangan / Setara
 Penilaian
 

KANDUNGAN

Akhir

50 %

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

Objektif Esei

 Jumlah

100 %

PUSAT PENGAJIAN

PELAN PENGAJIAN
MINGGU TAJUK BAB 1 KANDUNGAN •Taklimat Kursus •Konsep Asas Hubungan Etnik

PENGENALAN

1 2

3

BAB 1

KEPENTINGAN
4 BAB 2
BAB 3

•Perpaduan & Integrasi •Kepelbagaian Etnik dan Budaya •Islam & Pluraliti •Sejarah Masyarakat Plural & Pluraliti
•Konsep dan Proses Penggubalan Perlembagaan •Perlembagaan Malaysia Sebagai Kontrak Sosial

KANDUNGAN

5

6

BAB 3
BAB 4

PENILAIAN
7

•Rasional Unsur Tradisi Dalam Perlembagaan •Perlembagaan Islam dan Hubungan Etnik
•Konsep Pembangunan Politik dan Negara Bangsa •Latar Belakang Politik Malaysia •Persepakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik •Cuti Semester

PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

8

PELAN PENGAJIAN
MINGGU TAJUK BAB 5 KANDUNGAN •Konsep Modenisasi Dalam Pembangunan Ekonomi •Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan Selepas Merdeka •Dasar dan Isu Berkaitan Ekonomi •Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi •Pelan Tindakan dan Strategi Ke Arah Integrasi •Senario Hubungan Etnik di Malaysia •Cabaran Hubungan Etnik di Malaysia •Faktor Penentu Kejayaan Hubungan Etnik •Islam dan Keharmonian Etnik •Asas Hubungan Etnik

PENGENALAN

9

KEPENTINGAN

10

BAB 5

KANDUNGAN

11 12

BAB 6 BAB 7

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN
13 BAB 8

14
15

BAB 8

•Prinsip Islam Berkaitan Nilai Kemanusiaan •Aplikasi Hubungan Sosial
•Minggu Ulangkaji

PUSAT PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN
PENGENALAN

KEPENTINGAN

KANDUNGAN

PENILAIAN PELAN PENGAJIAN

PUSAT PENGAJIAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful