You are on page 1of 13

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALA YSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALA YSIASIJIL PELAJARAN MALA YSIA2008 EKONOMIASAS

Kertas 2

Nov.!Dis.

2jam

3757/2

Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab tiga sa alan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang dalam buku jawapan tider(kiJ.J(fl~eitfiUkilj.i, sila dapatkan helaian tambahan

~ • " .i' L '... Uf.?, .

daripada pengawas peperiksaans-Helaian tambdhan (jika ada) hendaklah diikat dan

dihantar bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan.

4. Anda dinasihati supaya mengambil.masa ~._Q_minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A dan 40 minit u1J!.y}f_me~n!affiflh-sergJ(m,,!!£lam Bahagian B.

5. Markah yang diperuntukkan bagi sf/'tfd~Fsj8rilan atau ceraian sa alan ditunjukkan dalam kurungan.

6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak [Lihat sebelah

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT

2

3757/2

Bahagian A

[75 markah] Jawab tiga soalan sahaja.

1 (a) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalarn pengeluaran

sesuatu barang. [8 markah]

(b) Gambar 1 menunjukkan perbualan berkaitan denganpemilihanjenis barang untuk Encik Amin mendapatkan rawatan perubatan.

Gambar 1

(i) KenaI pasti jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi.

[2 markah]

(ii) Adakah anda bersetuju dengan cadangan Puan Hajar?

Berikan dna alasan berdasarkan ciri barang dalam ekonomi. [3 markah]

375712 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

SULIT

3

3757/2

(c) Maklumat berikut berkaitan dengan masalah asas ekonomi bagi sebuah syarikat.

Syarikat Perumahan Mutiara Sendirian Berhad merancang untuk membina rumah teres setingkat dengan menggunakan intensif buruh.

Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut. [4 markah]

(d) Gambar 2 menunjukkan perbincangan yang berkaitan dengan cadangan untuk menubuhkan cawangan baru syarikat.

I i

Pada pandangan saya, Negara lebih sesuai. Walaupun terdapat

kawalan kerajaan, syarikat kita

masih boleh memaksimumkan keuntungan.

Gambar2

(i) Namakan sistem ekonomi Negara X dan Negara Z.

[2 markah]

(ii) Bezakan tiga ciri sistem ekonomi yang diamalkan oleh ke.dua-dua

negara tersebut. [6 markah]

375712 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

4

3757/2

2 (a) Perbualan berikut tentang kerjaya dua orang sahabat.

Jamal Arief ... Aku bangga engkau menjadi petani yang berjaya.

Arief Engkau pun apa kurangnya ... Jadi pegawai bank.

Bezakan kerjaya yang dipilih oleh Jamal dan Arief berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan. [6 markah]

(b) Maklumat berikut tentang pendapatan, pendapatan boleh cukai dan potongan wajib Encik Farish dalam tempoh setahun.

Pendapatan

Pendapatan boleh cukai Zakat

KWSP

PERKESO

RM48 000.00 RM33 000.00 RM600.00 10% RM240.00

Kadar cukai yang dibenarkan adalah seperti berikut:

~
Pendapatan Boleh Cltk1dl~;l...··: l"p~"_r·I .. -' Cukai
~ Kdtl,ar Cukai
, ""
(RM) (%) (RM)
~ .s.>:
...--- - '- ~ r-:>
RM5 000 yang pertama .......... -s.---~ " ~"""''0 0
- --~
RM10000 yang berikut ~ll;';i' ~'sHU 1 100

RM 15 000 yang pertama - 100
RM15000 yang berikut 3 450
RM30000 yang berikut - 550
RM20000 yang berikut 5 Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Farish.

[9 markah]

375712 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

5

3757/2

(c) Jelaskan empat kepentingan belanjawan peribadi.

[4 markah]

(d) Gambar 3 menunjukkan perbualan tentang pelaburan dan tabungan.

Gopal, lebih baik kita menyimpan wang RM200 000 dalam akaun simpanan tetap di bank. Cara ini dapat menambahkan pendapatan kita.

Tapi Ah Seng, pelaburan hartanahjuga menjanjikan pulangan yang baik.

Gambar 3

(i) Huraikan cara pelaburan yang dimaksudkan oleh Encik Gopal.

[3 markah]

(ii) Adakah anda bersetuju dengan cadangan yang dibuat oleh Encik Ah Seng?

Berikan dna alasan. [3 markah]

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

6

3757/2

3 (a) Bezakan Keanjalan Harga Perrnintaan Anjal dengan Keanjalan Harga Permintaan

Tak Anjal. [4 markah]

(b) Jadual l menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma.

Bilangan Jumlah Keluaran Keluaran Purata Keluaran Sut
Buruh (Unit) (Unit) (Unit)
(Orang)
0 0 - -
1 10 10 10
2 22 11 12
3 36 12 14
4 49 12·25 13
5 54 10·80 5
6 58 9·67 4
7 58 8·28 0
8 54 6·75 -4
. ~l ~:;L.1'I'P""i£' ~,\_Clu . 1 adua-I'?,lIc

Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran sut.

[8 markah]

() 1 d 12 . kk ~~~h'd~~/ b

c a ua menunju an-fJermultaan-:rer a apsuatu arang.

~n.JaI(!~sHU

t,

Harga Kuantiti Diminta (Unit)
(RM) Amani Mokhtar
20 12 16
30 8 12
40 4 8 ladua12

(i) Berapakah kuantiti permintaan pasaran pada tingkat harga RM30?

[1 markah]

(ii) Lukiskan pembentukan keluk permintaan pasaran di atas kertas graf pada halaman 13 dengan menggunakan skala 2 em : 8 unit pada paksi kuantiti dan skala 2 em --:-RM10 pada paksi harga. [8 markah]

(iii) Jelaskan pembentukan keluk permintaan di 3 (c) (ii).

[4 markah]

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

7

3757/2

4 (a) Huraikan tigajenis wang yang terdapat dalam ekonomi.

[9 markah]

(b) Gambar 4 dan Gambar 5 berkaitan dengan urus niaga barang.

Gambar 4

Gambar 5

(i) Apakah sistem urus niaga dalarn Gambar 4 dan Gambar 5? [2 markah]

~ 'l CI~':L-' }t p"rir.;

V .,1\- L '\,;",/(q,'f

(ii) Jelaskan tiga kebaikan urus niaga dalam Gambar 4 berbanding Gambar 5.

[3 markah]

(c) Bank Pusat telah menuD!!lkanJ(rr'd -iiza15 tunaidan rizab berkanun.

" LJ_' ~ ... r-....J......t:, ? L....--- ---l... --~

(i) Jelaskan maksud rizab tunanf,ah!f.li~b berkanun. [2 markah]

(ii) Jelaskan tiga kesan perubahan kadar rizab tersebut kepada bank perdagangan. [3 markah]

(d) Jelaskan dna persamaan dan dna perbezaan Bank Simpanan Nasional (BSN)

dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). [6 markah]

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

8

3757/2

5 (a) Maklumat berikut berkaitan dengan jumlah hasil dan perbelanjaan kerajaan pada

suatu tahun.

J umlah Hasil Perbelanjaan Mengurus

= RM106 304 juta

= RM97 744 juta

Perbelanjaan Pembangunan = RM27 284 juta

(i) Tafsirkan kedudukan kewangan kerajaan. [3 markah]

(ii) Bagaimanakah kerajaan mengatasi keadaan di 5 (a) (i)?

[1 markah]

(iii) Mengapakah kerajaan perlu berbuat demikian?

[5 markah]

(b) Terangkan empat kebaikan perdagangan antarabangsa .

[8 markah]

. ..____ ---

L~'"'2t~-1fE~' .s lt;; I~-'_~I s t (Ll

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

9

3757/2

(c) Graf 1 menunjukkan arah aliran eksport nampak dan import nampak bagi tahun 2004 hingga tahun 2006.

(Sumber: Ubah suai Laporan Ekonomi, 200612007)

Graf 1

(i) Hitungkan imbangan dagangan tahun 2006.

[2 markah]

(ii) Nyatakan jenis imbangan dagangan tersebut.

[1 markah]

(iii) Jelaskan kesan perubahan eksport dan import bagi tahun 2004 hingga tahun

2006 ke at as kadar pertukaran Ringgit Malaysia. [5 markah]

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

10

3757/2

Bahagian B

[25 markah] Soalan ini wajih dijawab.

6 Encik Haikal memulakan pemiagaan dalam industri pembuatan pakaian kanak-kanak dengan menggunakan modal sendiri. Apabila perniagaannya berkembang, dia memerlukan lebih banyak modal. Saudara mara mengesyorkan pelbagai sumber pinjaman kepadanya. Keadaan ini menyebabkan Encik Haikal berasa keliru dan tidak dapat menentukan sumber pinjaman yang terbaik kepada syarikat.

Setelah empat tahun beroperasi, Encik Haikal membuat keputusan untuk mempelbagaikan jenis pakaian kepada pakaian lelaki dan wanita. Oleh itu, beliau telah memohon dana daripada Kementerian Pembangunan Usahawan sebanyak RM800 ribu tetapi RM650 ribu sahaja yang diluluskan tanpa dikenakan kadar faedah. Bagi menampung kurangan RM150 ribu, beliau mendapatkan pinjaman daripada institusi kewangan dan dikenakan kadar faedah sebanyak 7 peratus. Encik Haikal berpendapat tindakan institusi kewangan tersebut tidak sepatutnya berlaku kerana syarikat telah menyokong dasar kerajaan untuk meningkatkan potensi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi negara.

Bagi memastikan pengeluaran berjalan dengan lancar, Encik Haikal telah menaikkan upah pekerja sebanyak 25 peratus disamping menyediakan suasana temp at kerja yang lebih selesa. Tindakan ini me~)'1?~:~'~,~~para pekerj~ bekerj~ dengan lebih bersungguh-sungguh. Kesanny'~'J"\.t'i1ilah ·kemit'l1pgan syankat rneningkat sebanyak 60 peratus dalam tempoh setahun. Perkembangan ini mendorong beliau untuk memasarkan produknya ke pasaran antarabangsa. Terdapat dua buah syarikat pengimport yang berminat dengan keluaraJ1-perusahaan Encik Haikal. Maklumat berikut menunjukkan jenis pakaian,..hai gK,.-k1;lnJl-ti~t:1an kadar pertukaran asing bagi

-~-l. -

dua buah negara. ....:. +hi{,~~ISti\..)Pengimport J enis Pakaian Harga Pakaian Kuantiti
(RM) ('000 helai)
OldMill Sdn. Bhd., Kanak-kanak 40.00 200
Amerika Syarikat Lelaki 50.00 300
Franzye Colours
Sdn. Bhd., Wanita 55.00 500
Britain RM3.80 = USD1.00

Kadar Pertukaran Asing

RM7.20 = £1.00

Pada masa yang sarna, Encik Haikal sebagai Pengerusi Persatuan Pengeluar Pakaian Kebangsaan mendesak kerajaan agar menaikkan cukai import pakaian dan berharap mendapat pertimbangan yang sewajamya bagi mengukuhkan industri pakaian negara.

375712 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

11

3757/2

Berdasarkan situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut:

(a) Terangkan dna sumber pinjaman yang boleh diperoleh Encik Haikal bagi

menampung modal yang tidak mencukupi. [4 markah]

(b) Adakah anda bersetuju dengan pendapat Encik Haikal tentang kadar faedah yang tidak sepatutnya dikenakan kepada peniaga Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)?

Berikan tiga alasan.

[4 markah]

(c) Jelaskan kesan perubahan upah terhadap pasaran pakaian.

[4 markah]

(d) (i) Hitungkan nilai eksport pakaian ke Amerika Syarikat dalam sebutan dolar

Amerika (USD) dan Britain dalam sebutan pound (£). [6 markah]

(ii) Negara yang manakah memberi pulangan keuntungan yang tinggi kepada syarikat Haikal?

Beri alasan anda.

[2 markah]

(e) Jelaskan kesan kepada pihak berikut sekiranya kerajaan melaksanakan desakan Persatuan Pengeluar Pakaian Kebangsaan.

(i) Pengguna

[1 markah]

(ii) Pengeluar

[2 markah]

(iii) Kerajaan

[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

375712 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

12

3757/2

HALAMAN KOSONG

3757/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

SULIT

13

375712

No. Kad Pengenalan : Angka Giliran : .

EKONOMI ASAS KERTAS 2

Kertas graf untuk Soalan 3 (c) (ii) pada halaman 6 (Hendaklah diikat bersama-sama dengan buku jawapan)

3757/2 e 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

SULIT