CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA E D I T A T Ă DE REVISTA " TlINTA I TEHNICA" .24 PAGINI- 2 LEI
,
I
-
e
În ă
viitor.
• Redarea acustici de inalti calitate;
• Ampliflcator de 20-60 W cu tranzis-
toare;
• Convertor pentru benzile de amatori;
• Aparat universal cu tob cu neon;
• Receptor pentru incercat tranzis-
toare;
NICOLAE PORUHBARU
Un receptor cu .. tranzlstoare cu buni
sensibilitate ,1 cu un consum mic de ener:le
constituie un mare avantaj. Pentru a nu
avea prea multe circuite cu acord variabil,
sarcina unui etaJ de este
aperlodld. Receptorul are o bandi de tre-
o:ere de 10 kHz. ceea ce ulluri o selectlvl- Receptorul este conceput penlru recepljo..
narea emisiunilor de amatorf pe banda de eo m
(3,5 MHz-J,8 MHz), atit In cII ş In
foni., In special la receptionarea emisiunilor
cu banda laterala unica (558).
Circuitul de Inlrare este acordat pe banda
de80m, Iar In prJmullub (ECC81) se face hetero-
dlnarea semnalului de la circuitul de Intnue cu
semnalul o8cilalorulul local. Cupleiu! 58 face
prin calod!, ceea ce asigurllzolarell circuitului
de ţ de cel oscilator. Deasemenea,
radlatla paraziti II oscilalorulul local se ate-
nueaz! la minimum.
De remarcat ca schema IntrArII fKePlorului
este similara cu montalul de detector 4e produs
folosit la ,&cuptoarele superheterodln6 de bafic.
Dael In acest scop, in receptoarela SUpet1 se
ş ECC 82 sau ceva similar. In receptaM
descris se preconizeaza folosirea lui ECC 81,
avind un randament Incqmparabll mai bun.
'ntrucl! tu bul este conceput pentru folosirea In
inalt! frecven1A. Duble triode de acesl gen
ma, sint ECC 85, ECC 88, PCC 88. valorile piese-
10. de la Inlrare. trebuie insA adaptate caracteris-
ticilor tubului folosll Este foarle importanti
loloslrea unor piese de cea mal bun! calilate
(condensatoare, socluri elc.). CondenS8lorul
variabil Vc, poate avea ş o valoare de 50 PF
ă se ă un trimer de 50 pF '1'1 paralel cu
condensatorul variabil; atit acest trimer cit ş
T c trebuie s! fie de tip concentric.
Se recomanda ca, la punerea la puncl a mon-
tajului, In locul 11.11 R
7
ă se monteze un polen-
llomelru trimet de 500 K, care apoi va fi inlocuit
cu o rezistenta ă de valoare ă
Folosind 3JOKD, s-au ob1inut rezultate optime.
Oscilaterul (EF 80). este de tip .• Tesln
)
(Vackar). Acest lip '" oscllalor eale loarte
ltabil ş se reglead uf/)r.
Tubul ECC 83 asigUra o foarte bunA ampllli-
care in joas! frecven1A, cu un zgomol de fond
redus.
ş fol08lte vor fi de ImpedanlA mare
(2 IJOO-...I 000 a).
tn prlvln18 de asamblare: ă
scurte, lipituri foarte corecte, masA unicA co-
munA la piesele aferenta fiecArui tub etc. De
asemenea. este de recomandat ca fIIamenlele
sA tie alimentate prin coaxial legat la masa,
pentru evitarea brumutul. Toate tuburile trebuie
eaenMe cu cite un capac. Se preferi ecrana, ..
osclTatorului; dacI acest lucru prezTnt! greutl1J,
atund toateleg!turile oscilatorulul ş ale tubului
T, si tle sub ş iar ci{cuilul de intrare deasu-
pra, legAtura Inlre piciorul T de la T, ş bobina
\IA fi ecranatA ş va trece prin ş cit malaprOl-
t;fe piciorul 7.
Allmentar68 receptorului nu s-a dat,
tate suflclentl. Cele doul etaje utilizeazl
dolll tranzistoare de tip EFT 317-320, rro401.
AF 11S. AF 125, OC 6H etc. Circuitul de
intrare se realizea.u pe o bari de feriti citin-

de
din sirml
cu mm, Iar are 5-10
d in ş sirml. Datele sint utile
gama de unde medII. Cel de-aJ doilea
fiind ă
care asigurA
12-15 mA,
de
orice schema
de 25D V la
un curent altar·
sA fie ă si
m lunoime ş la o
10 m.
ş in gama de 40 m,
intrare ş oscilatorul
.. cu,. 2S mm,
carcasA cu _12 mm
de 2,5 mH.
de acord se real it.eazi pe o carcasl
de fetid (de tip ţ cu
,obi .. l,) are 100 de spire din sirmi
CU" 0,15 mm. Acordul celor doui
reallzeui cu un condensator-
cu doui ţ cu valoa-
pF. Pentru alinierea. celor
va. rolosi fie mutarea bobl-
netor li JI
fie miezul de
cele doui
o ţ cu
dou! etaje SÎnt
frecvenp ce lo!,,,,.
353, lTU-Tr15
de 2.5 mW
11.11'111.11 barel de feriti.
al boblnelor l -l.r Dupi

de I EFO. Ultimele
.. de audio-
EFT 351-
2001l(DiI.).
de la o baterie
'O"taiiulo';1 se face
JI intregul
mid cutie
montaj se poate reallz:a
de material plastic.
1.

I
1
I
j
I
I

p
I
I
IT SELECTIV Re
PENTRU RECEPTIA

o emisiune radlolelegrafici de tip AI (tele-
grOlfie nemodulni) ocuJ)i o bOlnd;!i de ţ ă
de circa 200 Hz. de aceea, pentru il putea selecta
emisiunea ă de o alta inveclmd., este nece-
sar ca banda de trecere a receptorului ă fie de
cel ţ 500 Hz. Banda de trecere a unui circuit
(fig.ia) este dau de ţ simpl;!i
Ing.
lOfoidale de feriti li au un
sau se utHizeazi chiar mici
nu au intotdeauna O
O soluti" sImpli este dati
circuit selectiv Re. Circuitul
are proprie.tatea d.
1
"Iii"",. unui
(fig. 2)
dati de
L c)U
i:..,-L
a).
FI,."
j,i
,
R

I
:
II
:
c
Rb le
F'9. 2
punctelor ,i liniilor. De .. ceea, s-a ă un
potenpometru R .. cu care ă ţ de
rejeqie infinid il circuitului In dublu T, ă
astfel hnda de trecere.
Circuitul lucreui pe o frec ... ţ apropiau de
1 000 Hz. CondensatorH CI' e). C
J
,i rezisten-
R. ş Rl $E' 'lor som Iii o punte, ca si albi
ţ sub 2%.
Este suficient si asigufim cu precizie ţ
C,
, f
L .
B --=. unde f este ţ de acord. Iar
Q o
Q - factorul de calitate, Pentru a o
ţ =
t - -- ,t:ee<l ce se poate
P i :hiar li cu ajutorul unei
este necesar fie si mirlm O, fie si. miqorim f
o
Deoarece O-ul Dobinelor nu
in practid 200. se utilizea..zl in receptoarele de
trafIC filtre I:U I:ristale de cuars. care pot avea
0=10000 ... 100.000
O ald metodi este ă utiUdm CI ţ
Intermediari dt mai sehud (SO ... 100 kHz). ,i
in acest caz receptorul va fi cu dubl;!i sau chiar
cu ă schimbare de ţ De pild;!i, pentru
f _50 kHz li 0=100. ţ dOOlr cu un singur
o .
circuit o bandi de 500 Hz.. Utilizind mai multe
c:lrculte acordate pe ş frecvenp de SO H:r..
banda de ţ
ce este acceptabil.
... '" =o, ............ 1" ....... .
PeMru un receptor gata construit avînd o
bandi de trecere de ţ kHz. problema intro-
ducerii unui filtru cu un cristal de ţ adecvat
sau il ind unei schimbiri de ţ ă este dell·
cati ,1 laDo[ioasi. Dup;!i cum se ţ
emisiunilor telegrafke AI se face cu ajutorul
unui oscilator local special pentru telegrafie
(B. F.O.). care lucreazi pe o frecven!i apropiati
de ţ Intermediari il receptorului. De
ă daci F. =46S kHz. atunci, luind f =466
I ose
kH:r. ş aplicind aceasti ţ detectorului.
se ţ datoriti de mlxare a diodei
dete<toare.. o ţ audio de 1 kH:r.. care
poate fi ascultati. Selectivltatea se poate ţ
ulor in ţ de ţ al receptorului.
deo'arece ţ r este sdzud. Cad f =1
o o
kH:r. ş ă un circuit oscilant cu Q=10.
ă o bandi de trecere doar de 100 Hz .
Dar circuitele lC pentru ţ atît de
joase au l C marI. Bobinele se fac pe miezun
II
, __ ___ -'
ţ Al a comutatorului
tului
ţ AI a
Cu acest
de trecere' de.
telegl'ilfiei devine
p,,,.np unui
negatid
reaqi.
"",h'o< benzi
ţ
.Iungimii»
1,5V
+
eXilcu:. C; se n realiza legind
condensatori de 1 nF. Tot montajul
pe o mld ă ţ de circuit Imprl-
se va ampll1u sub ş receptoruluI.
R .. v;a fi semlreglabil. Conexiu-
i la comun-corul K vor fi cit miii scurte ş
ecranate..
Partea de ţ il receptorului poate
avea in principiu orice tub final ă dar
rezultate bune :re ţ cu tuburi cu panti· mare
(El &4, 6P14P, 6P9 etc.). Este posibil chiar ca
montajul si autooscileze. Se fixeazi ţ
rului
o ţ montajul ă rezultate
montalul da rez.ultate
I Olre o ă stabJlitare de
ţ
sepal'ildi
100-200 Hz. a oscilato-
a B. F.O .)'"erscOOlteJl emlslu-
filtrulul. Se ă ca
. cu are reglim
emlsiunea doriti si ă fi
JiJJnF
Primele inscrieri la noul concurs 'Teh-
nium. n-au .IIsleplll' .epuizarea inlleb4rilof-

L
, '"
rezolv4r1lor la Intrebarile de specia-
".':",58 cere lrom,sa Si o sw::cinta C.IIracleri-
ă cu care vor sa partiCIpe la


1
1
,
,

@
Tntl'ucit mulp citi ton ne cer
scheme de orci elet:tronid. in-
cepem cu un asemeneoa instru-
ment simplu. dar cu rezultate satisBdtoare.
la orp electronld se fol osesc, in general.
trei sisteme pentru producerea sunetelor :
1) un oscilator cu polariz.are ă in
vederea ptoducerll diferitelor ţ 2)
un osciluOl'" fix (de preferat termosutat)
cu di ... de ţ l) oscilatoare
separate pentru fiecare sunet, care generea-
ă corespunutoare.
Sistemele 1 " 2 se preteazi pentru in-
strumente monofonice sau pseudopolifo--
"Ice. Ia.: sistemul J pentru inst rumente poU-
fonlce. In schema dl!$Crlsi mai ;OS s-a folosit
pri mul Sistem, ' " nO Cel mal Ilmp lU
Schema de principiu se poate ţ
mal bine dati se executi schema experl-
mentali confo"" figurII 1. Prin i nvirti rea
ţ P" se ţ sunete dife-
rite anumh:lgami $i interval.
T raru:istorul foklsit poate fi orice tr-ant:i$+
tor de ţ 1 sa mW fi cu un p, mai mare
d. 50 (f FT 352. 353. 312. 323 nu OC 71.
OC 12. 1114, 1115).
Ca t ransformator se poate folosi orice
transformator de 1\e$lre pentru trant:istori
cu ă la mijloc.. ă t ransfo,-
matorul de i\e$lre de la aparatele «Hamalu
sau «Al batros •• cu dlfuzoarele corespund-
toare. Condensatorul de 1 jJF este cu it:cMa-
ţ de hirtie.
Pornind de ta acest principiu. dlm sche--
ma deflnitivi (vezi fi,. 2).
Tnnt:istorul. tnnsformatorul ,1 difuXQJ.-
rele sint identice cu cele recomandate in
fi,. 1. ţ R,. A.
z
• R) sint .bobinate
semireglabil (de lenul celor cu cotler regla-
bil}. in enul ci sTnt ţ de procurare,
se pot comanda l;a cooperativele de spe-
clalinte sau se confec1ioneui de dtre ama-
tori.
S. ales acest sistem intrucit valorile exac-
te ale ţ nu sint valori
standard. Valoarea ţ RI' Rz. Rl
depinde de tranzistorul fi
foloslce " este intre 1 ,i 5 kO. '" locul colle-
relor se teeomandl utilizarea unor lamele
de alami intlrlte cu an: (de ceas). in vede.rea
ţ unul rell" mal fin (veti ni· 1).
- -
ORGA ELECTRONICA
CU UN TRANZISTOR
- -
ORGA ELECTRONICA
CU PATRU TRANZISTOARE
ţ de 1,2 H " bateria de 1.5 V
polarlzuzi baza tranristorului in fel
incit si nu se audl pocnituri in difuzor daci
cb.pele nu sint ţ
sunet lunet
.'
1111.00
... l3l,1J8
.. 146."
do 161 ,62
-
m,1'

15K
500K ..J I.-F

inainte de a sr2hili valoarea ţ
Ix>binate. t rebuie stabilit in ce laml " ce
interval 'Il lucn. instrumentul executat.
Instrumentul descris -s·a executat de la
T, -7j -1j :: EFT.JSj
74' :: rFT.323
IOD
N. GALAMBOS
«Ia'. piN la «laI It. in Intervalul de o ă
Instrumentul poate (unqlona ,1 intr·un In-
terval de trei octave.
sunetelor este urmltoarea :
frec::""np lunet ţ
291.66 wl
191."
111.'tl ,oi 'It- 415.lO
Jl9.62 1,' "'.00
m.D
369,99
--
7;
."
EFT»I +0=-
<r.
""

<"
'"
"1 l'r
.4Er ,.,t.,t"
"
Ti'

l
in vederea determinlrii Ra.
R
2
• R). in locul acesto,. se conec:.teau un
ţ de H-50 kn. se ă
capetele gamei in Intervalul dorit, se '
misoarS apoi ă necesarS
,Ji se adaugi un coeficient de 20"10, Rezulta-
tul este totall a celo.- trei rezis-
ţ se: imparte rezultatul cu 3, ţ
du-se valoarea unei ţ Cele trei
sint egale ca valoare.
Trebuie si ţ ă d toate contactele
din aparat trebuie si fie perfecte,
pentru a nu introduce ţ suplimen-
tare Instabile nedorite.
Pentru a putea folosi instrumentul. tre-
buie exec:.utati o claviaturS cu 13 clape,
asemlnltoare celei de la pian sau acordeon,
care ă cele 13 contacte in vederea
ţ sunetelor.
PentN cei care vor sl-$i ţ
clape le, cu titlu orientativ, dlm dimensiu-
nile clapelor de pian. Clapele albe sînt de
aproximativ 20-30 mm ţ iar clapele
negre incep la 50 mm ţ de muchia exte-
rioari a clapelor albe. Acordeoanele au ela-
viatura ceva mal miel. Pentru inceput se
pot folosi clavlaturlle de la instrumente,
judrll de copii. amenajindu-Ie pentru co-
manda contactelor. Se pot adapta. de ase-
ml!nea. in al:eSt SCOD si un numlr corespun-
manda contactelor. Se pot adapta, de ase-
menea, În acest scop un ă corespun-
dto.- de comutatoare basculante (modelul
cu ă pentru I:l mpadare). Prin Introdu-
cerea. unui resort prin mici ă
aceste comutatoare se pretem la ă
rile ţ cerute.
Acelo,. care vor si incerce introduce-
rea uno.- registre cu ure si schimbe tlmbrul
ţ le sugerim si experimenteze cu
alte valori de ţ in locul celor de
1500 indicate În scheml. Cu ţ
indicati se: ţ un sunet tare. avînd un
timbru similar oboiulul.
e b:wt. unui generator audio RC
in dublu T. se poate executa
o orgi electronid cu patru
tranzistoare conform schemei din fig . ...
in scheml s-au desenat numai 8 contacte
(o octavl Brl clape negre). Se poate miri
insi numlrul contactelor, ă bine-
ţ ţ trimer corespund-
toare. Cu aceste ţ se acordea-
zi fiecare ton in parte.
Instrumentul este monofonle. sunetele
avind timbru de orgi.
-
TEHNICA INSTALARII
Adeseori .... em .. dl.pozltil! .1.lenw de red.r ••• unetulul (.mpU_
l u::.IOIIfe) de 1011 ... buni alltate, da radar. nu e •• corupunz'"
10"', deo.r_ fie el M folo.....: cMfUZOllHl rwtc:ote.puru:II011H1,
'18 el a.eza,. lor .. 1e detec:tuoa .... Dupl cum .. ,tie, dlfuzoruluw
.r.doctor .*tfOKU.tIe prin Intermediul uru ... rHII,ea.r:J trene-
lorm.rea .(UIfIiJIel .*trla de .udlofrK .... n" In enerliJie acu.tIei,
c . .. racll.zlln .patlu. Adu.lmante .. folo .. In 'JMI(:iIIl dlfuzOllt.
elec::t,odlmlml(;. IMI cu bobina moblll, elec:lro.bI'lc:e .. p'.zoelec:.-
Ir lcl!. Nu ...om Incerca sa pr.zentAm princIpiul de func:tlonere. ac ..
tor IIpurl de dlfuzOllre. el sa arltlm c.raeterl.llclle lot" fi lelul cum
.. In ..... ezl. Se ,liII el dlfuzOllr. eleclrodl.n.mk;. pol reproduc::e
lo. ne bl". "11'0'" de Irec; ...an\el_ ,1 medi din 60menlul .udlo,
In timp c. dlluzo.r. eleclTosbltIee UIt ,",zoeMclnc:. redau to.rte
bine 1rec; .... nt.1e Inalte. Ca urlllllr., pentru reciaru m. corectl •
.. mnalelor prlmlle ba Inlrer ... 1.lemului de reda,. • sun.lulul, .11.
nec; ... ri uIl1I1"" • douA dltuzoar., lucru c::e 1mbunltJle,t. mull
redarea lunelulul. Acelt lucru n InHlnlm ba mu"- .-.diorec;eptOllre
.. u I .... ,zoar .. Pentru red. .... corectl, .. face o IM9M1Ir •• sem-
n.lelor ba i.,ir .. tran.for""torulul de ""re. fklndu-w fi adapblr ..
dlluzorul ul l;U lranl lormatorul .. iII,ir., lucru c::e .. con.blta In ligura
I In ac.ulli schemA, Dt esle dlfuzorvt principe! eledrodi""mk:
penlru redarealrec:wenlelor JOII" ti medU, iIIr D esle dHuzorvl piezo-
electric pentf\l red.r. frec .... nl.lor In.lt • . ce\i dout difuzoare se
" ni pe perete" din 'eUl . 1 cullel r.dioree,ploru'ul. Acest Illtem
d.6 tolu,1 lIonorltlt W un ear.cter rec::" o nuantA m ... licl In com-
p.relil! cu o reproduc.re "",u,.lI. de" re41 mal btM .. decn
un . Ingur dlluzor. Pentrv ... ,..lIm o reproduc ... dl mal apro-
pl.tI de ,eatllele. ... conuput .1.lemui .cUltle de .onoriblle .pe-
11.11 30. In a ,. .. 1010Msc un difuzor principe! eledrodlnarnlc: D,
, 1 doul difuzoare D . .. D . *lrOlbaHc::e _u ple.r:oeMH::lric:e (fio. 1).
In acelt .Islem, dltuzof\ll b elill .. e.r:at ,.!peretele Ironiei .. culle{
. p.ralulul, Iar dlluzoarele O. tI __ D, I int pe peretii laterall
(fig. 3). Difuzorul D, redla.r:.l Irec ......... In'erioare ,i mijlocII
. udio. Iar dlfulOllrele I. !erala D . .. D. nurul Pe ce ... uperiOllre,
18'*OndU-II de peretl,lere.tIe" mobl .. 4ieoc. merI, .. di.per_lI
In toate jW1Ue, cralnd prin .ce .... efKtdl. citi softOf1tete spatleAl. Ca
ur"",. a ac" tul 'apt, URI.,. p-. si r.1 IIn1» de muziel, ţ
dlrectlvlletee IOnor!Wii _ .ten_&. ecu.lfc de
.. 1 ....... tl,,'" ......... ........ r.nmn..., al din .al _lle dltuzoare..ln caz
urmare e ace.luI 'apt, cam.,. p're M,lie pIIni. de la
dlrecti ...ltet ... 0no,111 ii ... tenveaz&. stlll.ul acu.tic de
tate .petlaUl POlIte.. compus .. din -' ""\e dlfuzOIIre. In caz
ti mulul de l onori sP't'-ll ao, ma\lul cIt,,,,,"" .. I ......
t 1J)'1i111e depinde m.re masuri cr.; ...... ,. COfedi e ree
tOtUlui In amerl. Prtn •• . ... . tetHlit CiI ce6e mal b_
ţ II obtin In c.lIIi CJneI recepto,," .... Intr-unul dint,. u
camerei, .Itf. Ind peretII la,*,11 al cutiei .. ,le dl.p
le uq unghi de .prOl I,...t", 4S
d
t.tI de ,.retil camerei (fig. 4).
trebuie II II afle " o dlltantl de m de receplor. La un
apa .. te. dlluzoar • • pentru IrK ...ente .-,te 58 pol deba .. (.par I
cEl tjnie.) ,1 .. __ de o pvte "de .n. • • pualulul pe per H
camerei. ca In fiu. ..
,Reci*,_ de e&lKAte ....... Ivb (HI-FI)., pnbl_1
ne-am oc:.upt pe J.arg In nr. 5 .. , • ."idej •• ..... ti ... II
Int ..... ft . ... par •• un maN" ,..mAf de dtitori. P_In4I de la
lolic:ftIrfla lor, publlclm mal _ modul'" ...... mia.e expe-
rlmenQII • p.arametrllOl' dlt. •• arelor dlnilmlc ..
L POPA
F/g.2
R
i fuLar
o
Penlru .. frecventel cit .zon.nl,l. unul
dlfuZOf dlneilk .In! nec; ... ,. un ........ or .u6lo. un
...ollmat", e*tIOfIIc .. o .. '.ce
conlorm IChernei tMoc
m.
a dlluzOl'\lluJ cu formula: m - In c.r.
(l!or'
Re.r:i.tenta R trebuie si fie de c .. putin zece ori lIIIIi
mIIre decit Impadan" dlfuzoRllui de mI.urat.
Milurltoarea .. t_ prin Crettef .. Ir.pletl. fr.c-
.... "Ie1 generatofulu!, Incepind de .. aprodmam 20 Hz.
plni cind obtinem brulC un mIIllmum la ...oItmetrul
alectronlc. Ac ....... te frec:wents da l'azonenCl-' etilu-
lorulul Um"ezi ..,01 mIIW1I' • ..."... ,1 constante;
da .... IIcitate. II.temului mobil Cunosc:lneI tr.c:Y_ta
de dHUIOl'Ului, .. fiquJ mai
cunoscuti (o bocll da carton NU de mabal) pe ma_
br.ne difuzorului .... determini din IKXI Iracotenl'
da ţ Din c.u.r:. mII. mal m.r!, fr8C'l'efltll
v. fi mai .clzutl. Se poate determl"" .. Hei mIII.
m - .,... pieeelor mobi" ko; m. _ masa
mentiflln ilD; f
o
- frec:.venta • difuzo-
rului In Hr, '(ti; - ţ de rezonantl cu ""M
.upllmenlllrt In HL
Cunoscind "",sa tI.lemulul maoll, con.lanta de
..... tlcit..ta .... fi:
,
C
d
4If'Lhn ,In c:are:'o_ Irec:w8fltl! de re.r:o""ntl
• dlfuzorululln H.r:; II' - """ sI.temului mobil iri ilO.
In .cHi fel .... am loate datele nec ... re c.lcullril
CuttllOf ec:u.t1ce pentru dlluzo.e.
,
,

G. NICOLAE
In COnllnu;ueil •• ri •• nout,. de constructii T ....
... , prezentim un mod.1 original de anlen'.
economic ,1 u,or de reall.lat.,
o conatruc,ie menlll al aalgure, atit un ci,tlg ridicat
{lai' de dipolul elementar> cit ,i o bun' dlrectl ... ltat • .
Pentru cei care, din anumite
motl ... e, nu pot sau nu ... or si
antena de tele ...
pe dlm mal jos descrie-
rea unei antene dar foar-
te eficace can! se ă in
podul cuei. Ca ţ
ţ ci se apropie de o
antenl montat! pe casl es-te
mult mai buni ca o anteni de
cameri Totodati. ţ de un
d ipol simplu montat. in pod. are
un de 5-9 ori. Trebuie
subliniat insi el antena descrisi
are eficacitate numai in cazul
in care nu este meta-
lic ă beton armat).
Dimensiunile din ţ per-
mit ţ canalelor
6--12. Unghiul de dlrectl ... ltate
- Antena este de tip
Vagi, originalitatea constind in
faptul ă elementele si nt benzi
metalice lipi te pe un SUPOrt
izola tor, Iar dlspoziti ... ul. dup3
' ....... . ... ' .................... , .......... "'a
ce este orientat, este fixat in
patru ţ prin fi re de
nailon sau ă la ţ ca
.d nu fie accesibil persoanelor
care ă in pod.
Benzile metalice pot fi din
staniol. aluminiu (condensatoa-
re ... echl). ă de fier (benzi
balot), cupru etc. Important este
ca banda care formem un ele-
ment ă fie singuri bu-
cad .. Trebuie asigurat, de ase-
menea. un contact bun intre
cablul de coborire ş bandi (nl-
tuire, lipire cu cositor). Benzile
metal ice sînt lipite sau nituite
pe un suport izolant din mate-
rial plastic. textolit.
la ne ... oie carton. Pentru a evita
orice posibilitate de accidenta-
re prin electrocutare la atinge-
rea antenei in Calul defectlrH
televizorului . se ă ca
la ş din tele ... izor sl se
,. ,"'"" "'. U,,, L"""''''LU' ". "'"
In,. C. POPESCU
Acordarea circuitelor osci1ante, atît in radiorecep-
toare cit li fn ţ constituie o ţ ă
pentru orice radloconstructor. ma l ales ci de
pe care sint acordate aune circui t e depinde bUIlil
ţ a intrelulul aparu.
F •• 1
monteu in serie cu fiecare fir
al cablulul de coborire a antenei
cite un condensator de 1 000--
1000 Of " '500 V
Z V\.AJ pr la l;'W V.
Vi recomandim spre executare un ;aparat deosebit
de simplu. cu precl:r.le buni in acordarea circuitelor pe o
anumiti ţ
Tn ţ este ... despre un oscllator de band!
construit cu partea trlodi a tubului EM 84. Tot tubul
EM &4 ş ca indicator de acord.
Boolnele sint executate cu sirmi din Cu-Em cu .dia ..
metrul de 0.4 mm. pe o carcad. firi miez cu dlametrul
de 12 mm.
Oscilatorul acoperi o bandi de frec ... enp intre 6
MHz ,i 80 MHz. subdlyl:r.ati In 4 sub,ame. Schimbarea
de lami se face prin schimbarea boblnel ... frec-
... ţ in ă flcindu-se prin Intermediul condensato-
rului variabil. Gama 1 este cuprind int re 6 $i 12 MHz.
bobina ,vind 54 de spire. lama 2 cuprinde frec ... ţ
intre 11.S,I 22 MHl, Iar bobina are]') de spire ; lama
] cu prinde ţ int re 20 ,1 40 MHz. bobina avînd
1S splre: lama 4 cuprinde ţ intre 35 $i 80
MHz. bobina avînd 10 spin
-
.
Pentru mburarea ţ de ţ a unui
circuit oKi1ant necunc»cut. ă inductl ... ă
bobinl cu bobina circuitului rezonant al instrumentului.
la rezonanp ţ fiind mare. ţ sec-
torul luminos al tubului EM 80. Butonul de rot ire al
condenutorulul variabi l eue etalonlt in ţ ă cu
altor instrumente uu al unor circui te oscilame
etalon.
Valorile pieselor sint trecute pe schemi. Cuplarea
bobinelor la aparat se face prin Intermediul unul cuplu
soclu-cu lot.
In locul tubului EM 84 poate fi utilizat tubul 6E1lT.
''1-'
fig. , - AnlMl c.blu de cobo-
",. lIP {Mnglkl (1_ 2401L)
FIfI 2 - Anl.nI "blu dI! co-
botl,. «*I.J (1 _ $O-15n)
sint cu din figu-
rII 1)
Antena descrisi se poate dl-
mensiona ş la alte canale res-
pectind regulile de: dimensiona-
re pentru antenele tip
re pentru antenele tip ragl.
PLACAREA
PERTINAXULUI
CU FOLII
DE CUPRU
In ţ In care nu dispunem de o
pllcuiJ de Imprima" vlr,ln. o
vom PUt .. elCecuUl in propriul nO'itl"U
labontor. printr-un procedeu foule
simplu II Ieft in. Ca supOrt vom folosi
o plad de pertlnalC de 1,S-1 mm Iro-
,Ime. dlre'l ii .. om uperlu cu lmirchei
de fini una dIntre ţ
aceea. o vom delresa, Itercind-o
cu spirt sau acetonl. Acelil$1 proces 11
YO<TI apUca ,1 follel de cupru. care 'i;1
avu o Croslme de O,OS 0,08 mm. Ca
ţ urmltoar •. vom aplla. un unt
ţ de IK de sau _It adetlv
pe bul 6e r"lnl epoxldlce pe suprafap!
hperiutl. pette care \rOII't preA folla
de cupru cu ajutorul unei
Stntul d. adetiv 'i;1 trebui 11·1 poli·
merlz.lm la o tempenturt de cea 100't .
ţ nre se va jWtea faee intr-un
CUp!:Of' cu posltMliuteJ de control al
tempenturll IIU. cel m;al UfOf' . cu un
fier de dlnt elear1c cu termore,ulatOf'.
ţ rotetel de re,laj al tempenturll
o .. om determiN cu ajutorul unul Ief"_
mometl"U de laborator de lOOc.:
"
PENTRU
ÎNCERCAT SI SORTAT
pe are-j prezent1m ne permite,
cum se predu:ul ,i in tit lu. incerdm tranzli·
" totodati d le sordm corupundtor
ţ i l parametrilor. Schema nu reprezinti
dedt un oscllator de Joasl ţ allment.at
de la O baterie de -4.5 V. cum se constati,
sistemul permite Ineerare .. nit a trant lstoarelor
n-p-n cit " 1 celor prin ut illuru cores-
punzltoare a comutatorulul K. _ In montaj se pot
conecu. rte 2 tranzlstoilre de ş tip. cind
do rim d bcem o sortare pent ru a Ilsi 2 tranzis-
toare Identice, fie 1 tnnzistor. cind dorim numai
sI_1 verlficim. SI vedem cum functloneazl siste-
muL Se conectead cele 2 tranzistoare ,1 se pune
comutatorul Kl corespundtor tipului de erall-
zlster. Apoi se inchide int rerupltorul ' 1' daci
tn.nzistoarelol locerute sint de mld putere.. Se
aplld tensiunea de aUmentare inchizind Înt re-
rupltorul l, In acest caz se aprinde becul cu neon
N. Se cauti, dupA aceuta, aqionlnd din potenflo-
metrul P, si se adud sistemul J.a limita lui de
adld atunci cind b«ul cu neon ani

Teh. P. DOHWALD
tendlnp. si se st ln8i. Apoi ă pe K, pe
tranzistorul TJ' $Î ţ trebuie d rimini ne-
schimbul dad cele doui tranIistoare sint iden.
ti ce. OJd nu, se va schimba tranzistorul T
J
pinl
vom 8isl unul Identic cu TI _ In cazul in care incer.
dm dad un tranzistor este bun, este necenr si
putem aduce sistemul si osclleze, d«i becul N
51 se aprlndl Pentru control se po;iIte ut ili za ,i
un 05cUolraf catodic, conectat ia bprnele secun·
darului transformatorul ul Tr " cu comutatorul
K pus pe ţ R" Se vizuaUl.em daci oscila·
torul ă nu nu.
Ca. bec cu neon se va folos i un t ip
sau orice alt tu b cu neon. Transformatorul Tr se
va realiu. pe un miez. de tole de tip E cu ţ
miezului de 1 cm
l
. Pri marul are 120 de splre cu
ă la a 2IHo spiri ,i este ruUut cu sirmi din
Cu·Em cu _ 0,3 mm, Iar secundarul are 1 SOO de
spin! din sirmi de Cu·Em cu _ 0,1 mm. Sistemul
eue fe»rte util t i il recomandlm cu ellduri tutu·
ror electroni$t ilor.

--_ ... .... ,.. ..
PENTRU Ă
Transformatorul de ţ esu prevazut si
debl teze mal multe tensiuni (in ă au fan
omise prizele) la un curent egal cu Intensicate.
maxim! redresati de elementul redresor folosit
Per$onal am folosit o punte de selenlu de 18
V,O.S A. in a:a:ul folosirii diodelor D7J. curentul
maxim redresat va fi de 150 mA Transformnorul
folOSIt de mine are urmltoarele date
din fier - 4 cm
l
• primarul - 2x 200 de splfe
din Cu·Em f1I 0.15 mm ,1 pentru 6 v.
12 V $' 18 V _ 7S+13S+1S9 de s plre din Cu·
Em _ 0,5 mm. Datele celorlalte piese sînt noute
pe schemi. Bobina de Joc se pe un
de tale de 0,5--2,0 cm
l
, boblnind cit
innpe pe carcui cu sirma de _ 0.15--0.25 mm
Personotl am folOSIt tolele si transforma·
torulul de 1e:;;lre de recl!'ptorul IIMamaia». pe
I· am cu sirml de " 0.2 mm. Mon.
taJul SI!' practic pe o plic ud de AI. Cu
sau Fe, cu dimenSiunile in ţ de
pieselor folOSite Se \Ia avea 8nil (;1 la prinderea
eleclfo!ltlclror C
2
, C
J
fi C .. aces-ton, ă
nu contact cu ş Realizat separat. redre.
sorul poate fi incasetat într-o cutie de metal uu
material plastiC previzutl cu 81uri pentru ă
transformatorului EI va fi prevlzut cu un bec
Je control. un comutator pentru tensiUnile se·
cundare $1. event ual, cu un Inst r ument conectat
la 1e:;;lre care d ne Indice {('nliunea de {uncllo.
nare in 101 Personal I·am in Interiorul
unUI amplificator. dind rezultate excelente
LEONIDA DAN
dl!'v
v
Celor ţ in realizarea unor
sonorldri Interioare, pent ru uculu·
rea discurilor sau inregistrirllor mal'
netlce, le recomandlm constructia unul
netice, r. recomandlm conJtf'uqla unul
simplu ampllflc.ator de mici putere
Part icularltatea amp llficatorulul con·
sti in el utili:a:eul numai dou!
duble trlode. TI - ş -
sau echival ent, are o putere de le,lre
de 0.6 W, distorsIuni 1.5% intr·o
de freeve nt1 de 40 plni la 10 000
Primul etaj amplificator de tensiune
este prevhut cu reglajut ampllfidrii
tonului ,1 ţ negat ivi A doua
triodli a tubului TI este un euj defuor.
care uilU" exc!tarea etajului
Etajul construit cu tubul T
l
de
tipul 'H111', in contratimp.
asl8urind puterea la ie:;;ire de 0.6 W
"
Trandormatorul de ie:;ire este con--
st rult pe un miel. cu secpune.a de 1,8
cm-. coli E 16. Primarul este boblnat
cu sirml din Cu·Em cu ţ de 0,12
mm. avind 2 X 750 de splre.
are 55 de spini din Cu·Em
cu de O,S mm pentru difuzor
cu Im ţ de .. n.
Ali mentarei se face de la IJn redre-
sar co d.blteau 240 V tensiune redre-
sati 6,3 V pentru (11; ••
mentelor
MontaJulle realizeau pe un 1i1$Iu de
200 x 100 )( 40 mm.
1
DE
cu
.-

TBJ\NZISfOJ\RE
Un generator de ţ pe (rec-
ţ firi Ji cu nivel de ie;lre yariabil este
intotdeauna util pentru a controla rapid
un ţ de loasl ţ ă Indiferent daci
este cu tuburi sau traruJstoare. Totodati. el
permite d se ş amplificarea ţ
lui, constatind daei sistemul este sau nu in
ordine. Montajul pru.entat utilizead primul
tranzistor TI ca oscilator RC. folosind pen-
tru defa.ul uel celule Re, identice.. Montalul
TUBUL CU :m
INSTRU-

MENT.... ....
DEMASURA
Pentru il veni in ajutorul connrucoorilor ama·
tori, vom prezenta, incepind cu acest numir,
diferite connruqll de aparate de mburi avind
OI Indlc:atOl' un tub cu neon ; 'n cele: CI: urmeazl :
schema unui indicator ai tensiunii de ţ
Aceu indicator ne arati. cind tensiunea ţ
lei este mai mare de 210 V ,1 cind ea scade sub
lOD V. Sistemul are doui tuburi cu neon, TI ,1 T
2
·
Cind tenSiunea ţ este cuprinsi. intre 200
,1210 V, se aprinde doar TI' iar cind ea este sub
liJRUL
ă pe ţ de 800-900 H:r.., eil
putindu-se modifia prin alegerea unei alte
villori pentru CI <; $1 C
J
• Daci dorim ă
ţ o frecven{i mai ridicati. trebuie
scUute valori le condensatoarelOf" CI' C
l
ş
C.
I
indicate pe figuri. Pentru a ţ o ă
stabilitate de ţ se recomandi a se
utiliza condensatoare styroflex. ţ
R
5
este ă numai ca valoare medie. deoa-
rece valoarea exacli H' va alege prin incer-
ciri cu avind Valoarea in jurul
celei india-te FC schemi, pentru a ţ o
ţ stabili a monujului ş o ă
cit mal ă (firi distorsiunI). Cel
de-al doilea etaj. cu tr.m'l.lstorul T l' este
un repetor pe emitor. ceea ce permIte ca
oscilatorul si lucreze pe o ţ mare
ş constanti, iar la ş sistemul si se
I
(
o
LUI
comporte ca un generator de tensiune
constanti. Cuplajul intre etaje se face'cu un
transformator Tr cu raportul de transfor·
mare 1/10--1/20. Se pot utiliza ca transfor-
mator transformnoare iludic folosite in
receptoar-ele cu tranzistoare. MonUjul se
poate .. !imenta cu o tensiune E de 3+1.5 V.
Tranzistoarele Ti' TI sînt de ţ româ-
nenel.de tip se 107. BC 108 sau SC 109.
Monujul se poate realln pe circuit impri-
mat sau pe o plaei de pertinax cu dimensiu-
nile de 5 x S cm se introduce cutie
de material plastic ă cu sursa de
alimentare. le,irea a-O se face cu un ablu
ecranat cu ă borne. cu care se merge
la aparatul pe care dorim ă ă
Nivelul semnalului de este cuprins
intre 1 Ji 200 mV.
R. J,o"F /;()"F !to"F rr-<> 8
______ ____ __ -l ______ ______ __
200 V (deci aparatura nu mai funqJonem in
bune) nu se aprinde nici un tub cu neon.
Pentru ilCest montaj se '101' folosi tuburi sovle·
tice de tip MH·) . cu tensiunea de ap..-Indere de
65 V. Valorile pleselOl' sint tre<:Ule pe schemi.
Se poe: folosi ,i alte tipuri de tuburi cu neon.
dar se vor modifica nlorlte ţ Rl' R2 •
R
J
R. . In acest cu. ţ R
J
(orlenutiv.
indltim modul de ClIlcul al acestor ţ
are valoarea :
200--U,
R, _ - ---' (Ol.
'.
unde U esle tensiunea de aprindere a tubulUI

cu neon. iar I este curentul nominal al tubului
n
cu neon. la fel :
210 U
____ o
II. - -
,
n
Inl' MIRCEA IVANCIOVICI '-
RI =
u

210 U

R, _ __ o II.
2)0 U
a
Dupl. ce aparatul a fost confeqlonat, ţ
narea se compari cu un voltmetru profeSio nal.
<6----,...-T""""---.---, 7;
/"1::-,:4
:::;220 V
=
I
I
r
tn,. H. HURGU
Un fTecventmelru cu tranlÎetCHIre cu chlre direcUJ,
lucrll'Ki inlra 10 Hz $ilO) KHz, este foarte util In orice
mie laboralor. VA prazentAm un astfel de apalal
penlru mlsurer811 frecventalor cind nivelul semnalu-
lulesle mal mare de 0,4 V. Pentru tensiuni pina la 5 V
aplicAm semnalul la bornele laI pentru ten-
siuni peste 5 V semnalul se aplica la bornele A,.-l'.
Impedanta de Intrare a frecvenlmetrulul este de
circa t kn. Oacl dorim °Impedant6 de intrare mai
mare, putem monta la inlrare un repetor poe emitol.
Primele doua etate lucreazA ca empllflcatoare, etajul
al doflea lucrind practic la saturalie. Ca urmare a
acestui fapt, elajul limiteazA puternic. U ş
elistA un circuit de integrare, care dA o tensiune
ţ cu fTecven1a. Aceasta tensiune esle
masuratA cu un vollmetru electronic cu diode CU
ajutolul butonului B se pOlIte mAsura cu vollmelrul
elecllonic tensiunea la intrare. Aparatul poate mAsu-
ra frecvente pe patru scArlllniare, folosind comutato-
rul K, cu doua sectiuni ,16 pozllll, Acesl comutator
folose,te" ca Intrerupator pentru aparal, pe ţ ,.
Pe pozl11a 2 ee ml50ari frecvenja pina la 100 Hz,
pe ţ 3 -1 KHz, pe ţ 4 - 10 KHI, iar pe
ţ 5 -100KHz. In ţ II se permite mlsura-
rea lensJunH de alimentare.
Alimentar .. mont.tj ului .. face de la o tensiune
de 22,5 V,Iar tensiun_ efectiv. de alimentare trebuie
al" de 16 V Cu comutatorul pe ţ se regleazl
ţ R.. utfel CI II avem tensiunea de 111 V
III bornele luT C;. Se face un mic semn pe cadranul
Instrumentulul ,1, cind facem o mlsurAtoare, fil.Am
K, pe politia fi ti reglam pe R... CI sa ajung..,.. Ia
semn. Cind reglajul nu este po.roll, sursa de alimen-
ter. trebuie schimbati. Ca Instrument de mburl
18 .... folos' un mlcroampermetru cu cedru mobil de
1!Xl"uA. Tntregul Iistem .. '18 realiza pe placA de
pertinax •• u circuit Imprimat cu dimensiunea de
7x8 cm .,1 A .... monta Inl,-O cutie de plastic "u
tabll. Panoul hontal .... cuprinde cele Irel born.,
Instrumentul de masuri, butonul ţ
R,.,. comu1atorul K, fi butonul B. Pentru etaJonar ••
se va aplica la Inlrare tensrUIleIII de la retea ,1, pe
scara de 100 Hl, se .... regla polenliomelru! plnl
cind acul Instrumentulul va fi la mijlocul scalel
(Indlcatia 50), Scala fiind liniarA, totul este In ordine,
tinind $Uma de ordinul de multiplicare.
In radioreeepioarele superhete.-
ă de inalta ă precum ş
in radioreceptoarele de trafic, inhe
ă ş etajul mixer esle interca-
lat elajul amplificator de ă frec-
ă
Acest etaj are circuite acordate
pe frecventa postului recep110nat
atitia Intrare cit ş la ş In acest
mod se ă ă ţ ş seleclivila-
tea radioreceptorulul, ă
ş sensibilitatea, prin folosirea unul
tub electronic cu panta mare.
ă prin cuplarea antenei direct
pe grila de comanda a tubului
mher receplorul ţ ă nor·
mal, dar cu antena cuplatA pe con-
densatoful C, receplorul nu func·
Ilon9l!lZ4, defectul esle, sigur, In e18-
jul amplificator de ă frecventA.
Se inlimpl4 ca numai pe anumite
game receptorul sa nu functioneze;
atunci vom verifica in primul rind
bobinele ce ă in respectiva ga·
mA, contactele din comutator sau
Irimerli de acord al bobinelor.
Nefunctlonarea pe toale game le
impune verific-area tensiunilor de
polarlzare direct la sodul tubului ,
a ă condensatorulul variabil ,
comulatorului de gama, condensa·
TEHNICA Ă
DEPANAREA ETAJULUI
.......... J .............
torulul CI ş a eventualelor contacte
imperfecte.
Producerea unor oscilatil para-
zite, ă sau pocnete se da-
ş condensatoarelor de decu-
plare C; , e" C" care vor fi masu·
rale ş eventual, inlocuite; totodata
se vor mAsura rezistentele din cir·
cultul de CAA.
ă amplificarii se poate
datora ă tubului electronic
T sau devalorizlirii rezlstentelor
In,. I LtE Ă
R, . R,. R, _
Pentru depanare folosrm un avo-
metru adecvat sau un generator de
semnal ş '1011 metru electronic, pri-
cepere ş Indeminare.
A fosl ă schema unui
amplificator clasic, unele radiore-
ceptoare putind uliliza alte variante,
de exemplu lipsa circuitelor acor-
date la Intrara sau la ş etc.,
dar la loate depistarea defectelor
ă in ş ă
de RF cu circuite
le,
T
c,
'.
"1
"c.
ItAA
C.
RAA
Rs
'"
Ea
RE DRESOR
PENTRU
NEGATIVARE
ftrof.I,... IUE BRE8EN
In este repre-
zentu un redrflOl" folosit
pentru tensiunea de nega-
tivare a ,rllelor pentode--
lor finale sau a tetrodelor
cu fucicul dirijat
O dubli diodl conec-
tati Într·un montaj de re-
dreure a unei singure al-
cu dublare de
tensiune este alimentat!
de la de
filament: ca l' filamentul
tubului ampHficatorului
(.I.,r. ••


,
f--
<,y
Tensiunea de te:tÎre de·
pinde de capacitatea con-
densatorulul C .. de va--
Ioarea R. Cind
capacitatea ,1 ţ It
sint de valoare mare, ..
poate obtine O tensiune
corwand de necatlvare CU
'IIIoara. pinl la 18 Y
,
J
ţ
,
2
l

,

pe
Ing. M. LAURIC
Nu vrem sa vA prezentam avantajele
glmnasllcll zilnic., nld nu ...a amintim
n_placerile cauzate de lipsa acesteia.
VA Invllim doar si va ţ un
aparat foarte simplu ear. reproduce
lnloc;:ma; ş Canglllj III schlf.
Desigur, ş gama mare de
fi bre musculare sollcltala ele acest
sport 51 ţ SI rapida asupra
ş capacitatii pulmonar • .
Aparalul se poate re.llza lesne, cu
mijloacele avute la Indemlni de catre
flfIQr • •
Vom incepe prin II conhlclloN ca-
drul: leav8 1" 811 va Indoi CII In fig. 1
ş se VI aolldiza cu un cap din lemn
care Intr' pllsuit In ambele capete.
Flgul'1I 2 ofert toate Indlcal ille 1Mtn-
Iru construirea 8cluOlliuiui cu rotile
(vAzut de Jos).
c: ... RR .. A_ . ... ___ •. ___ ......
( .... zut de joa).
Scrlpetala. pe caf. trece cureaulI.
sa ş din sirmA cu _ S mm
" unul dintre mOloar. ,1 se montaati
cain fig. 1, Unul dintre minerele exten-
sorulul sa prinde cu clrllgul A de miJ-
locul traverael din spate a oadrulul,
In timp ce el doilea se leagl de un caplt
el cureleI. CelAlalt capit al curelei 88
peultai peshl scripete" B t1 se prinde
de un miner din lemn.
Prin ş scaunelul ul pe cedru,
aparatul este pregatit. Miscer. vi
e.te, desigur, cunoscuti ... Fo". poate
fi f8{lllta s implu, modificind lungimea
curelei: curea lunga - ţ miel;
curea scurtA - ţ mare.
{SOO

L. ..... __ ..J'
LISTA DE MATERIALE
o.nurrtiru Cantlulea
Tead tllnalallll" 4 000 rrtm
Slrml cu ; 5 mm (poate n
$1 ner_beton) 2000 rrtm
utensCH" din ţ (CII
arcuri sau QIKIIK)
MosOl,.. dlll lerrtn pentru
.,.
5 buc.
Curea d. pl.le l bllC,
PlaaJ lros 5 mm
i,)ux""SO
mm
lAXA
Ing, R. DUlGHERU
ş sllli cel care, din ţ proprie, din rllClam"e cinemato-
grafice sau ziarlst lce, cunosc cali tAl l1e odihnltoare ale eallalelor
. Relua» din cauciuc spongios, Acestora le of.rim ocaZia de a-,' construi
un pal-canap8a cu saltea _Relaxa •. Esta o ţ s impla. laftlnA ,1
frumoes.A. Ce" doua variante din figura alaturata 5e deosebesc prin construc-
tia pllcll de baza. una fiind din panel, Iar cealalta din ,Unghii dtspuse sub
forma de gratar. Cadrut (-.lb) se executa din aclndurl de brad, care se Imbina
ca in figura (nit ,1 pana sau ş de lemn) ş H InlAresc cu colllre de metal
(d). Picioarele, din leavA (c), se IudeUl cu suportl1 din tabll, Care H f1KeuA
In ş pe cadru. la varlanm cu ttlnghll, In Interiorul cadrului se lipesc
,1 se fixeaza In ş douA scinduri de ghldal (elI), Iar In spatiul dintre
ecestea se Introduc capetele sllnghillor (g). Pentru salleeua . Relalld se
recomanda solll\ia cu placa de panel, la care cadrul se rlgldr,ea:a cu doua
scinduri transvarsale (h), pe care se fixeazA In ş placa de panel;
ţ placa de panel se fixeall ş pe al1nghlile de capat (1). Forma
lalurilor cadrului se alege de cAtre constructor; epol se ş petul In
ton cu restul mobileI.
Dimensiunile cadrului se stabilesc in functie de salteaua dlsoonlblll.
Ă DE MATERIALE
Piesa I Bllcllti) Denumirea M.,erlel Dlmenelunl
VA,'UANTA A,

2 Laturi cadru ' Blad (pent ru 1110 )( 10)( 2.5 ' cm
mobilA)
b 2
,
"
110)( 10 )( 2,5 mm
"
"
,

Plcloa" Ţ , 50 )(2)(210 mtll
5upofll PletballdA 150)( 40 )(3 mm
d

CoU.re Plalballda 130)(2,5)(3 mm

2 Stlnghll de ghldara Lemn laII 185)( 2 " ' ,5 cm
t 2
" " " " "
185_2 _ 1,5 cm

"
" "
"
"
..
84,8_ 5 )(0,8 cm
VARIANTA II
..-.d ca ,1 cor .. punzatoare dlll varianta A
h 2 Scinduri tren,verute L.mn 'er. 85_ee)(2,5 cm
I 2 51111go11 de capat
" "
8$ _2)(I,5cm
I
,
Plad d, panel Penel
185 _ 85 _ 1.2 cm
, Dimens iunile e.acl. In functie de modul de Imbinata.
I
PENTRU
BAIA
CELOR
MICI
_Tehnologl,. Imblileril unul copii nu IntrI In mod
normlll In profllul reYlltel nOlltre •• " el nu ne vom
ocupa d. Ia, daei poate ci ,1 ,Ici ,r " cit. clVa d.
IPUI, Inla ...
Intre noi. plrlntll, !le vorba, probl.ma _ulll'Julul.
necH,r ,celtel operatII n.a PUI de mull. In
Incurelturl. Unda se poate ampl ... bllta?
PI ml5l? Eltl un loc Inlt.bll ,1, un.orl, pf .. Inalt.
Pe Joa? E Incomod; de alHal . ee I I In cazul anterior,
lIe Icurge api In Jur .
. ln cada de bale? Din nou Incomod, trebuind'" ne
epleclm mult, ,1 larl,l In_tabU.
SOlutia de laII conl'tl In .Iubdlmenllonar.a' clzll
obl,nulta de bale la dlmenllunl" micului IIran al
'amlnel.
NACEV aAOESCU
Vom procurlO deci. mal InUl. O cada din material plaa·
tic apeclaLi panlru copII. O pl.naati de lemn Icoaal
dIn \LI va fI. aJulleti ta dlmenllunlle elzil din bala.
In parteaJnfarloeri se mont.azl o rama dIn ,h)(:1 d.
lemn cu ţ de 30 lOC 30 mm.
Pentru. da un a.pect mal plleut Inter1orululloeuln-
tel dv ...... recomandlm .. ,1 ţ un ".1".'"
muci plntru ealorlt."
El pcN.UI fi confKllonat din buclt'" placaj da 5 mm,
'10palt tllleull. din Mmn furnltult In culoar .. mobl""
dV, HU din foi o. plac.J Imbrleate In hirtia Imprlmetl
cu Imlt.tle de lemn, IIcultJ.
Pllclle • I.mn VOI' " fllilte cu cit . ..
(de prlf.,lnti nichelate) pe dout ,UnghII d. lemn
0.3x2em.
Lungim .. atlnghlllor" numarul pll<:llof Iim In func-
lle de numlrul I'ementelor de calorii ... CI trebuie
umuflat ..
In achiti am d-'. dlm*",lun'" pentru un Plf1lV,-"
de.tlnat camuillrll Cllonf,retor din "roduella at.:lu."
cu car. sint dotdl noile loculnle. Pentru calOrlfer. de
tip mal dlm.n.lunUe lor trebuie Idaolele IC"-

In ,Unghia da lUI .. fac doul pentru ea
pal1lvanul .. poeti fi Igl\et In c." dau' suporturi
conf.cllOfllte din tabll de t-4 mm, car. Ia filleazi
Intre .t.mantl cu lIjutorul • doul placut. !Mtalle.
Ilrtn .. cu un .... ,lIb !MClnle de 18-17 cm lungime.
Par,vanul poate " dat JOIi u,or pin Iru ,lergerNl
pralulu!.
DIN
o consvuqie 11mpli tl d.
efect : rahuri montat. lnas·
tn.t, an! permit miri rea bI-
blioteci I fie tn ţ fie Jn
ţ
Connruqb 1e prin
UIImbtarea a .temerit_
d. bul. unul yertJaJ 11
unul orlmnul. Elementele
yertk;lle se leql Intre
prin Imbln.,.. cep-buca
(c.pul drept). 1.,. ce" ori·
zonula w Clip coadl da rIn.
dunld. Polip! oMzontalJ pol'
ta nea trei mal"llnl, pentru
a pune nu mal"linl
pa Ulllta bturile. pentru a
servi df'lPt Hl'tlf.
Mnerlalul 'omit poItII ..
lamn, PA.l. pIkt melaminate
\penttll nhuri) etc.
Oistanp dintre elementele
yertla!e esti! da SO-65 c:m.
1.,. C\!II dintre .lementela of"\.
zenta" _ dupl dorlnp.
R,ma poata ay. un dublu ,01:
1. Nu Impiedici depta .. ,. pl.n,etel IaU d. c.dl.
2_ Rlgldll'eazl, ayenlual. o plan"tA crlpatA .. 1.1
realizati din doul bucll l.
O remerel: grollm. mlnlmi a pl,n,.'.I- 10 mm.
In planaati .. practicii un orificiu d. dlmanllunl
corllpunlltoara ciI" din material plaatlc. Oad ..
ceallll din urml nu .. te prevAzuta cu ,curgarl. "
praellcl un orificiu cu Ufl dlam'lru de lG-20 mm,
care le IIlupA cu un dop d. cauciuc,
Fata auperloari I planletel SI vop .. ,I. cu vop.ea
" ulei 111J 18 .coperi cu o lolla de material pla.lle.
Cu ajutorul In.tallatlel d. mal .1,1" pulem 'mblla
ţ cel mal lvipllat ,1 reealcltrant «murdAriei.,
lirA ajutorul competant al Intr.gll echIpa d. bunicI.
Ă Ă Ă CUM ...

gr.vlm ţ ,.. .tldl
Pafll"" e gra .... In.crlptll ·pa ,tk;If (p.
borcane ..... pe fI.coana • chlmlcal.)
.. pregAteac: dau!. aolutll: I - .olutie
compu'" din clorurl. zinc _14 pArti,
acid elOfhldrle - 115 de .pl -
500 • Plrtl: II - aoMIe compusA din
.. ra de bucltlr" - 31 de parti, &UUal
de aodlu - 7 plrtl. apoi - 500 de partI.
Intr.o .dlncltura tlcutl Ifllr-o bucati
"roa'" da paratiNi ... me.t.clln pArti
.gela ambele .011.1111 (nu ...... iRtrebuin-
\1 un VII de Illcli NU din alt material,
d.oarece ac .. ta 1011.1111 actioneazA dl.
tructlv .. Iupr. 101) ,1 ... daugl ii!-3 pl.
cilu,1 de tu, (nu cerneal,). Greyarea le
face cu Ylrful "culli al unei penlula da
.cu.r,1a eau CI,I o ţ noul, curati.
Dupa aprollmatlv o lumltel. de ori, ..
obtin. Ifllcrlptla proprlu·zlsi p •• tlcll
al ecellta tr.bul •• pAlati bine.
Atenlla, lubltan,e" ce Inlrlln com-
pozitia Itnt olrhltoarel
. _SA hlc.m crel_ne d, acri, pa IUetl
Sa tecI Ufl amllt.: din 10 g cearl d.
albina" 31 g de parallnl. ca,. se '""
calle,1t> plfll ca .. lopeat • . In topllur.
.. adaugI :JO.-.«) g de plgman! (negru
6e turn, de line, miniu de plumb
alc,), M ... c.ldA .. lo.rnlln tubutoare
de hirtie atezale yertlc,1 ti sa tati ... se
ric.aael. Sa Ind.ptrteall hirtia" ..
aeoate creionul.
IIplln ţ
din ţ .. pot lipi cu
:11'1 a"""ee IOfmat din 10 parti caaelnl,
3 pjrtl var Itlrl .. s Olirtl .odl de ruta,
4 pArti Itlclt .alublLi ewa .. arglatt) ,i
apti plnl .. obtina o ma .. cl.lo .... ln
unele eazuri .. pOlII. la ,odA ,1
.. atlc" _olubUI.
eaaelne .. poat. prepara din la"te
.eri! Iau din brtnu de wKl degraN1.lln
acelt acop: laptele .crlt taU br1nuo .se
lasa ai .. llItr.ze prlntr.o pinII deali.
.. lpalt blM cu apa (e ... ."tuel , 1 cu
P\lllni lodl) ,1 apoi .. UIUC',
CIoeIuI trebuia ptapere' num.1 Inalnht
de folol l". deo.rtca el poall ti 'fI'r.
bulntal numai timp de o ori duDA "r.
perarl.
P.ntru U,," port.lanul m.1 pulem a·
mesteca In cll.ya IIn"uri de.pa cildutl-
gumi arable. plaatl bine. pullnl fllfll
,1 un albu, de ou. Cu acaastl IOlulle
ungem plrtlla pa car. vrem II .. Upim,
le legim Ilrtnl ,1 1. la.am sa .. uluce .
Se mal poata loloel II urmlloltftl r.
ţ blolld de man"an - 4 plrtl. ollld
de zinc - 5 ţ IlIlca' da aodlu (lticUi
lolublll) - 1 p.rt •. ACII' clm.nt ..
ulucl rep •• ,1 rezltti III cllduri.
_SI Pfepulm:
CIe4 pentN .Ucl&. Se emelteel 1
paria (In gr.utale) ca .. lnI cu 5 pl",1
1tk:1I IOlublll; cu ma .. omogefll obtl·
nuta .. ung plrtlle Obleclulul da Uplt,
MI preleazl ,1 .. 1 ....... UIUC • . Sa
mal poate foloal ,1 urmltoarea ret.ta:
3 plrtl .Ibu, de ou, 1 p.rt. YII' n .. tln,
(CaO), 1 paria apti JI 5 plrtl ghlp • •
Clei pantnl .bo .. ..a. Doul plici din
ebonltt .. pot lipi folosind urmAloar ..
m,todA: .. Inmoale clei d. tlfn916rlli In
acid .cetk:.. Sa IlICItzllta toM pe IIbM
ele .pl .. t..lnlrabulntar .... pilei 1011.1'
tII caldA pa pllclle ,.apacU ... eara ta
tlrl"" puternic ",ni cind lolutla .. ra·
cesta.
m
r

-
-
Al Etaj ampliflCa/or ..
8) Etaj multiplicator i
C) Oscila/Of Ca/pills;
DI O .schemA ş
Ee 92
"
"
-


., .,
ţ
"
--
-..
H
-r E61'1I!I
-'x
-
-

,,:"!,
,.
-
.,...
50
It;, Al Receptorul (unctlonuri /'t(xmill ;
8) Are In plus '
e) Are piese lipu; •
O) Are montate ş
Ce montaj puieti 'H/iZ. cu prese/e tit miii jos:

CI _ Cl' _ el - 2fJJffi r rllnzistor EFT 323
T'imlteti, ş schemll
folo
FoI.Of1,a(ia a fost lormiJlJ prlnq
il) !luprapunerN a rinri
b) prin acllonar .. de cinci ori. dec//UlplO"
rulul apara/v/ul (elo
c) prin acflonarea de cincr orr-a ş
rvlul dfl b/ilz.
".
FoiOfIrlJrliJ liste
ezecutafA cu:
a) (iltru rOJu
b) (illIu galbtln-vfII'dfl
c) {a" filtru.
'" •
'------"--J-j-±:--.•
Al Alimentata In pet'{eclll SllIre
B) Alimen/a/Of ş concepul ..
C J Scheml/ locQll1pfel1
de luncI/onan,
r-,-------------------,---------+I5DV
-- - f--
-f-
," 20'
Cum SI cu ce pine IeU co(',plelil $Che")11 .laluT.I .. .
{n au (el Incit monlaJul U (IInr:I,onue:
A - Cii ampllr/Cillor;
8 - Cii oscila/ar.
SIII tell . - lItDI"d ci (oIograr .. ,lidA un
Juetta • tIIn" In m/$Cllrel Care fISie
PfondeUf -1 . cu clTu;, /1 (osl
obtlll ul"
prln,..l!-,miJff' ş Cor"ff"e suprapuU II
. "
bf tu a/ulolCi ma; mullor (ulflel'e ekelro-
nk:fI cv 1/30 000 secundi;
cI culljulorul mal mvllor (ulgen! elee/ro-
fllre cu npunerH 1/500 Sflcundi •
c. reprezintI (oI.Of1ral/a?
a) o rachfltl CII,e decoleazA
O) o ă ca!. II/fir/zelUl
c} un glonle
,
1 In nte lndmtl O buer;" de ;avind densl-
utea electralitulul 1, 2 1
:o) complet indrud :
b) pe lumlitue desdiratl
el complet desdiratli.
2. Li ţ kilometri (sau tlle. in UL de ţ se verifici nivelul elecuo-
IIfuJui/
;a) 2500 km (5:OU 15 lil,,) :
b) 10000 km (sau 6 I ... nl) :
el 1 000 km (sau 5 :zile).
1. FrIna de mini ţ
a) toate cele -4
b) din Rtl;
el rotile din
4. De la ce mInimA trebuie si fi" vltibile lumlnUe de pozitie ale
unui ;lutomobJll
a) 150 m:
b) SO m;
el 800 m.
5. La vlten de 40 km/ori. pe drl,lm Ulut cu aderenp optimi. drumul
de frinue complet (Inclusiv timpul de reaqre) este de :
a)12m;
. '
b)20m:
el 30 m.
6. ă "Ioenro$tilt,d:o auclucurUor ,1 ilutomobilului poat e atlnle:
a) 50000 V;
b)10000V;
el 500 V.
7. FrinueiI complm cu friru. de minI se va realin:
al 1.1 lumitale de curU pe sectorul ţ
b) la cur» completl;
c) la trei sfenuri din curU.
graflc! de mai jos? I,t.
Ce esle fals In reprezen/cuea _
'r", .r-...... -


• In c.e ţ se ş ţ A
dac! roall! diOlatl mare se ş
in ţ slgelU?
Unul fierar I s-au adus 5 segmente d. I!lnl. fi8C!lre avind cite
3 ş I 6-8 cerut sa le reuneasc! Intr-un ţ fnalnte de a se
apuca de lucru, fierarul s-a gindit cite verigi Irebuie sa desfac!
ş si indoaie la loc. EI crede eA trebuie sa lac! aceastA operatie
cu 4 verigI. Oare nu se poate cu mai put/ne?
Ce figurA descrie capatul lib8f al
unei bucap de platbandA de olel,
prinsa cu cel31alt capAt in menghina,
daca illrllllsm pe diagonala ş li dam
drumul? PrlKlzam cA acest capalliber
al platbandei afeclueala oscHatii cu
perioade diferite In doua planuri ver-
tlcele perpendiculare, IlIr lorma curbe-
lor descrise depinde de raportul celor
doua dimensiuni ale platbandel $i de
direc11a primului impuls.
Ce figuri S8 obllne cu
aJulorul unei rue de lu-
mina reflectatA de oglinzi
"_at. pe dlapazoaneafla-
le In vibratie?
,
--
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
1III111111111111111111
CONDITII

DE PARTICIPARE
Competi1Je de largA solicitare creaUva, angajind In egalI!. mAsura
cunO$tlnleJe tehnice, fantezia efi ş spIritul practic al ţ
lor, noul concurs cTehnlum--711 !lr. ca principal obiectiv sa dis·
lingA ş sA puna corespunzator in v!lloar. cel. mal bune lucrari
INDIVIDUALE sau COLECTIVE !l1e dlferltetor categorII de con-
structori amatori.
Pentnl a nu limita participarea, concursul se ş pe patru
discipline distincte;
a) ţ
b) mlnlautomallzAri;
c} dispozitive ş tehnici originale folo:
d) ţ mecanice (de cea mal diversa ut{lizare).
lntr-o prima etapl, concurentii sint Invlteti si! rAspundA la o
sullA de IntrebAri-l&st menite sa ţ ş lor
tehnica ,1, tolodalA, -In lunctle de domeniul In CIIre vor concura-
capacitatee lor de a desctlra prompt ş corect o schemA electroni-
c!, de a descoperi ,1 discerne COlI mal Judicioasa lehnlcA folo sau
de a opta, In ş pentru o ţ practica de maximA
eficienti·
Tntr-a doua etapA., ţ vor trimite pe adresa revistei
noaslre securle prezentari ale lucrarilor originale, cu care vor sa
urmind ca - dupa o competenta triere - lucrArile re-
tinut. de sa 1. apreciata ş din punctul de ... edere, decisiv, al
realizArii lor practice.
Cele mal buna lucrari, in afara premlerl! lor corespundllollre,
VOf fi prezenlate. in cadrul unei e_politil speciale ITehnlum 71».
OesfA,urat sub egida Ce. al U.T.C., bucurlndu-se de sprijinul
caselor ş C9rcurilor tehnice, concursul 1$1
.... Iinn. ti ... recom.nd • .tentlel publice pe cel mal talentat I
consbudori amatori, d-i s timuleze material ,i si of. r. celor
mlH'ituo,i, cele mai bune ţ da lucru.
Venind in intimpinarN cititorilor cant nu , i-au procura
intreb&J-ile-t..t publicate In numerele 1 ,1 8 ale noastre
(iuU .. august). le republlclm integral , grupate pe ă res pec-
tiv pe ca" patru domenii de d .. ş a co nc urs uluI.
P entru partici pantii la concunl ul de e lectronicA, 1010 ,1, respectiv,
auto, preci.larea s uplimentara:
a) de ... a lege de tiecare dati rAs puns ul c orect d in cele J-t pro-
p ... t nok-.fin."Vj""'hl1llIl'r.".,th 00ll9al1a oe a se raspunde la toale cele
cinci probl eme cupri ns. in chest ionar.
ÎN Ă LA. ..
CONSTRUCTORII
AMATORI DIN GALATI
Oalvoltarea in rindurile tineretului a pasiunii pentru ş ş
tehnica - crearea unor daprlnderi pracllce epl1catlve _ constituie
Indiscutabil , un Imperativ al apocii contemporane. j
Fantezia ş Indemlnaretl viitorului specialist, capabil sa dea
relolv!ri origi nale diverselor problema puse de vl.Ja ş soclatale,
se formeaza Inca din anii de ş din perioada realizArii primuluI
apara! cu un tranlistor, a primei Inslalatil penlru o sonerie elaelrica
a primelor ţ mecanice, aefO sau '
Recenta ţ a conslructOrilor gllA)enl deachlsA la Casa
pionierilor se conamuia a.tfel prin prezenlarea unei varlete game
de exponate, intr-o do .... ă elocvente a InloJigentei ş indemina"i
celor mallinerl conlltructori. fn mod deosebit alrag atentia: radio.
receptOltrele cu tuburi electronica sau tranzistoare _ stationare
sau portabile -, diferitele !adlotelaloane, sistemele de automaU.
zare ş telecomanda, mllchetele unor instala)" Indus •
trlale. Interesantul panou didactic continind sislemul perIodic iii
elementelor dupa Mendeleev, precum ş seria vehIculelor cu pernA
de a81. Un astfel de vehicul proiectat li In wr. de constructie
'Ia fi uUlizal, gralie calitatilor sala, in Delta DunArii.
VilIoar811 casA a tehnicII din ţ - In prezenl. in constructie-
are menirea sa Cfeeze ţ adecvate, optime, pentru dezvol-
larea diferitelor activitAll ş pinA In prezent In cadrul cer-
curilor ş ţ dIn ş ş Intreprinderi ($anllerul naval,
Uceul nr. 1 elc.).
Revista IT ehniumlt ş prilejuI acestei scurle prelentArl
penlru a Invita, o data In plus, pe loji constructorilamalorl gAtiteni,
tineri ş vIrstnici, &li. devinA colaboratori activi al revislel ş In mod
speciei, d participe, cu lucrlri de inalta IInuta tehnicI, la noui
concurs ITehnium 711,
,
DE
100 n

. .... , hA'"
--
'ng. D. POL DAN
APU5Ul 508111ul r""amo' InceUl'u 1010gl.lulul? lummlle strAzII
sau .Ie ,"teriOfurlll unei .,,11 dll a,leptarern gara 5'"1, Inlr-adedr, In.uflelenll! pentru
lologl.lierBa la luminI •• I,lenll. Armllorli Cled IIdel. cA lualu unei imagini
"oaplea este o p,oblamll eale pmett. In prlnclpa' perform_nlele ulll.jurul. AUllm
• de.ea Intreblrea naiv,: Cu acesl apara' poli d laci pOle noaplea?
RIospunlul coreCI la ICI •• tA 1"lrebal ••• ,. ea orlee apara' lotograllul nOII pl ••
dac' ,t,m cum d-I 1010slm.
Situatiile de 1010g,"'i", ., c,,,llld! dupa p,uentl! IIIU ab.enta lIumlnlril
genlfale In 1010g,.lle. Alttll, Interiorul unul ,e,.aura,,1 11111 al unIII dll '" CI". III.
loc un m&cl dl bO. dlapulM de o Uumlnart gaoMala. dar ca,e •• t. In.unclenlA
.,."Iru obli"ern Ullel 1010glllili cu limpii obl,nultl Olt fIlpuner • .,. mllt.rl a" de
Sell.!bililate nOlm .... P •• lladA, In ",'CUd, plaja. III Umpul Iloptil lIumill""
gellelalA e5111 1l1lO1I)abll&, dar existA IlllOldeaunll ,UIA da 'umillll cu •• ,atuclre
ma •• , Cilre dewln tehet.tul lolografla!.
Oild In primul caz utlllur .. axponomelrulul lI.te IlIComandabll" cu cOlld,,1a
tA 108 destul de In cel a..1 doilea, upollomelrul nu poate ,1 IIU trebuie
51 lIa 'ntrllbulll!lIl.
Luml"lI nll1entA In limite foarte largi, dar 111111 aproape Intoldll8unll
corellll! cu !!CllvltAflie Cilla " det'hoa.! In Inclnl!! dllior publice, ceea ce permite
unor Ilm.,1 de dllerltl,
Vom retille astlel urmltoarelll villorl de la care te poale porni :

la 1tellDp.e:raltum
constalllta
Pentru indll.ire;l sol uni lor foto-
grafice, ca " pentru mellVnerea lor
la temperaturi ă vi pro-
punem ă vi constrUIti dlspoziti.ul
simplu descris los
indlx1riJ ţ se pune pe timp
rece, iar mentinerii la
temperat uri este impor-
untl in special pentru revelator
Dispozitivul este, de o cu[ie
de indlzire, cu becuri a sursi de
ă fn primul rind, se ['lle dill
placaj gros de 10 mm ţ ti fun--
dul unei cutii avirld d lme/'lsiunile
25 x 1S x 10 cm (lungime x ţ
me x ţ Se aumbleul cu-
tia ,i se cu tabli de cutie
de conserve. In locul celuI de-al
patrulea perete lueral (peretele
se monteui Ull cadru din
lemll zlmpilt. se acoperi cu un
capilc din ubli zincall de 1 mm fixat
LABORATQRUL FOTO
VA PROPUNE:
.1l.lbltllalea Timp
Olalragm
peliculei de .xpu-
ner.
111 publice cu Uumille,lallllenlA, 11'1 cerII 5e del
hosrA dll oblcai ac". II, \1 CII dlnamlcllnlell",
e, d. uemplu: dU de IPOrl, Icene, 1111 de 21"0lN
eSIOIlilall1 bine lIumln81e, IIb,Arli elc. 'lICundll
III publica cu lIumlllatle .llIb., In care se del-
',oarl de obicalaellvlI'll cu dlllamieA redu'A,
21"OIN II, d, uemplu: .'11 da a"e.,II'" culoare '1 1-1/2 3,5-2,'
In lmoblle de locull, 1"llIurante slab lIu- secunda
Illele
AC.I'e .1I10d 51nl medII Cilr. lin .ellma de lIuml/'llll" cO/'l,lderete normille In
.. ame/'lea 1111. Ablllllrlie llI"d d .. lul de mllrl, .. 1, d, d011t II uUUdm expunerell
repetall cu Ilmpl dllerltl . Vallll!llll.pUnerll cu aJulorul dlalraomel nu .. a recomllndA,
dloarecl profunzImile de cimp Ilnl In mllJorllllltil caturllor Inlullellnla chlllr la
dlllirloma 3,5.
Daci dllpunlm dll un .utlell/'ll de .Inllbll, dellgur cj .om Plalera
si m'lurlm luminii cu lI.Iulolul Ilu. Slngul1l praclutle Cil11 Ilebule In vedere
e.11I ... miaurim numai lumln. lubleetulul, I.ltlnd lumina dilacta I bacurllor nu
tuburllor tluorelicellle.
Oa.igul ci. aplratul da lotograllal va fi aprlJlnll de un punct 1Ix, 1111' pe/'ll'" Umpli
mal lungi al VII ulIU" declan,alorul
Lumina exislllnta noaplea pe ă provine d. II lur.1 I/'Itorne ,1 dl dlamel,u
mIc, bpUnlleil 1/'1 aco.1 caz depInde In primul rtnd da Intonliile celui care fotoglil_
lIazl.
Fllclorll care Irebule lua" In considerare .Inl:
- CO"lr .. lul 10llrle mara al lubleclulul;
- replrtlureil JurHlor ,1 a elriluelrllor '" cimpul 10togl1lfia+;
- contulurlla naclare .te obl.clelor aflate In I/'Itunellc;
- ,alllxute pal1lzlte " .taclela Iconogllllce dIre de Jupralete" r.ltaclante;
- •• lllallta lactorilor Ilmoshtriel .,.rTurblllort
Plllcullt IdealA plnlru iIIlm.ntil 10logralll .. te dlOlI-aca are C811 ma'
miII lalltudlne de e.punllle,111 gl1lnula!ia 58 pl.rde In alb ieU /'IeglU 1"Ie/'ll. Re-gula
Cla,leA II 1010gralle! dl Iloaple Ipune ci llilbuia obUnul un negativ cu toale aml-
nuntele din Intuneric, •• tfel Incit plin expunerell mere In Iilborelor IA H poati
obtine pozlllve Cilre pol II Inlerpretate ca 'olog,,111 .xacutal, In timpul tll,l SilU,
prin Ilpunll. mici , ca 1010g,,1II de nOllple.
In reaJlt!!te, "emetl,a performante le oblln mal II"U, ,1 InCllcarll1l de a lepro-
dUCI loala IImanunlelll.tsWcI .carll CO/'lIIIllI.lol. Comportamalliui opUm lite si
'"carclm .A rlproduClm dIstributia .ursllor de lumina II linIIle asanUI" .Ie IU-
blecluluL
Vllorill medii a" expunaril In dlfllritll .lIulllll de folograflere nOllpl" allll:
Se/'l.lbllltatea
Timpul
pellculai
Olalr.gma da upu-
/'1."
In IIploolllell IUltelOI d. luminA: lumi
21"OIN .". nala. 1/'1 lilla vltlinllor lumln.I., lub fellner 3,5--4,'
" .
lacunde
Slritl bine luminate, plete 1" carI au loc lelU
21"DIN 1/ 15-1/8 vltlll publice, 51111ul UlU clAdiri lumlnille c
prolacto"l
lacunda
Sub IImlla deSl:l'llibllllllta e ochiului
21"DIN 3,5-2,' I / S-IO Xlmplu .trb! Inlullacoal., 1/'1 alara ora,,,lu
elc. sacull.
Trabule ,Uut cj penlru fotografii d. ""pl. pulem d fOlograll.m din ml/'ll,
chiar cu timpul de 1/ 10 .acund., de"race naclarflAliI. /'IU les III IIvldanlA.
CII mijloc dl IUitlnere a • .,aralulul fotografic .om ullllZil U/'I trlpled foarte ulor
IIU, ,1 mIII bine, o mlnghlnA de .tumlnlu.
In Inchelell. vA sugerlm cllove leme elellct caII .. e pot Innoi In l"tarpretar811
dv.: o ,lradA dupa plOllll, luminile unei g1,1 vAlUl' din Irl/'l seIra, orlYllo-
rulul 1/'1 IlIta ullei vllrlne, linia munlllor dincolo da Cil11 II apU5 'o.Ir.'I.
(\1 luruburl.
In peretele lateral se face o decu-
pa rc rotu/'Idl (diametru <tO mm) pen-
tru o duHe, care se Ilxeu.i intre
doui rondele de lemn (plii Ciil 10 mm
grosime) Interiorul discului despi-
cat in doui se pentru potri-
vile pe dulle, cele doui Jumi-
titi - cu prinsi intre ele -
se flxuu de discui intreg DIscurIle
se fi.eu.i in decupa re cu suruburi,
Iar peretele se prinde cutii' cu
doui cirlige finte pe peretii l;ne-
nil, udel incit si se ă demonta
U$or pentru becul ul.
Cildrul din lemn ţ uiguli e--
tallfarea luminoui .
Cutiil se pone executa $1 integral
din tablA monuti pe un cadru de
'lemn In loc de un bec puternIC se
pot folosi ş trei becuri mal mici, cu
dulie ţ montate j" serie 11
IIxate in cutie Uil cum reiue din
filun illAtund.
)
Pentru posC$ofll de cu $c ll npfl c·
doc:umentu. prop<l nem un dlapro.ector,
U ni pmt e fi foloSIt comod Intr. un Labontor, in
normlJe de ,l uminari! ;a a.mere, de lucru, urmlrlru
imazinll Bdndu·sc In Interiorul
Conltruqla aparatului H'le Ilmpll , nKle$it ind
confeqlonareJ citorva pie:$e mecan,ce.
De la Jopar'lul de mlrlt fatO de tip . lucl . se utlU·
leul conden,orLiI ,1 vb'e<:tJYul 6e tip elnduuar·SO • .
Ca su"" de lumINi se un bec de la fIOrul
IIII ln rap. al unul «f'1osk ... ici ., JiUrnenUot cu 12 V
Prindpiul de 'unqionare p<Qtl! fi lesne 1nleles ob-
servînd fi,. 1
melcului luminos emis de becul Il trecO! prin (on·
den'orul dhl 11 (ie obline IIImln1 C\I rue pan.lele),
apoi prin dlapotltl .... obiectivul 8 , I lntilnt:$te OC1incb 1
Astfel, !m.,trlel este prolecutl pe ecranul l ,1 poate
fi priviti prin din ţ • diaprolectorulul
PIKiII dc rlurll" a :fi placa lilstemulul
1 liint dIn lemn de [III nu din panel (event ual. $Cln-
Guri de
3 pt are se faCil prolflqia ene din hlrtlll
albi. forml 136 X 136 mm ,1 iii! llpe,u
de plaa postamcnt .. cu lipi noI.
Plaa 15 d. IiUSl incrc a bKulul. placa 1: pentru '1,1$'
Ilncr. slnemulul optic bralele 5 sînt construite
dm cabli de aluminiu de 1 mm.
eareua dlaprolectorulul 16 este construiti din tablA
d. aluminiu dl! 1.5 mm.
Locqul In care iiI! introduc dlapolltlvul t i li iHemul
de licoatere • diapolltlvulul ene l1uliu,1l in fi, 8. Iar
dltele coniCn/ctlve ale iCestul dbpolltl ... sint prfIm.
tlte in fl,. 1
Dlspoxiti ...ul este construit din lemn ti .iii! fiucIID
d. placa 2 prin lipi re.
O,Und. refl« tt>rluntl 1 este o pllcup pltr.tI cu
latura de 60 mm b 'ati pe axul 6.
D1tl!le connruecln ale ţ componente
Inl. MARIA ZAMFIR
d,n dlapro,(!ccor. si ,num. ţ tondenso-
rulu' 11, ţ obleeu ... ului 9 tl sUlillnlto rul
14 lie construIesc tot din ubll de alumin, u.
conform desenelor
CirCUi t ul elK trK (fii _ 12) eupronde trVl$formarorul
de becul ti intrerupltorul_
Tnnsformatorul H exetuti pe un miel de fier E
cu lieqlunn de 8 croY ,
Primuul iii! bobinl!!l.D cu sîrmi dIn Cu· Em. cu dia.
metrul de 0.6 mm. Pentru tensl,uneJ de ţ 220 II
iii! vor bobina 1 180 de lipi re, cu priu spin 190
pentru 120 V
Secundarul pentru ten,lunu de 12 V se bobinelzi
cu 8l de splre din sirmi de Cu-Em cu dilmetn/ll,S mm.
Reamint Im d datele conJtn/et lve prezentate ,int
pentru un obiectl" cu dlliul'II' focall de sa mm
Cind di spunem dc un obiect .... cu alti ţ focali,
pentn/ a ţ o bu.u lnu,ine, trebuie d corectim
ţ de la obiKtl" la ecnn
'" fi, 13 Util prezenUt $Chematie drumul lumini i in
sisu,mut optic, .... ind : I _ dlsun" de planul ecn-
nulul pl"' 1. planul principal fiP. de oblectl ... ul H ;
b _ dl$tln" de la plinul pinl la planul
din spate al H': I - dimensiunea dlap<l-
ritl ..."I"I; l - dJme"slunel Iml,lnli ; d _ dilitlnp din_
tre pl anul principal fa,ltl pl.nul principal SpUIl al o-
bieeclvulul; t - d'5tlmp de la pbnul fl"Onul pinl la
frontali I ob,ect.î ...ulul: t' _ dlJtanp
dintre planul spate extremitatea spate a obiectl ... ulul.
Fololi lnd formula rellliel de scari (miri re) :
11 l-f r
- - -. In OIre m - _, ; m _ _ ,Iar f titll dis·
L m b-f
ţ focali il "oul ui ob' Kliv In mm. determlnim:
f(m+l)
m
f llura 14 reprezi nti drumulluminil 'n
in u re S5' repre'll nti OJlinda reflectorlnntl
.:Ii'
Fig. J - Sec/!u". pr/nlf-un d,.ptOIector: , -/Hnou
d. ş • • 1.lemulul e/eclrk , 1 optic; t - placi
(fofl'clllI de .u.tln"e; ] - H:1.n; 4 - plK' rh potI.
ment; 5 - IN.,. th .wsl/n.,e cii Of//inzil; a - •• uI d.
n • .,... ţ '-ob/eel/.;
th obi«ti,ulul; fl! -loc ""Irll
" - ,usllner .. "-Ir'fI.(ormMor:
Il - b«; 14 - colI«' de su.tln_ e l)«ul0llr l5 - pl.:;.
de bet:vlul: 16 - Uf(cIIU.
Fig. 2
D1telt! cQflstrueci"'ll .Ie celorlalte ţ componente
Fi,un 14 reprezl"tl drumul luminii In dllproiector
in OIre 55' reprezinti 0lli nda reflectoriuntl .
• •

" '
Fig. ,
220
120
o
T
fIg. 12
"
- ,
-
J
L
Fig. II
Flg, 6
I
S
Fig. II
FiCl . 6 - ---.1:':"
H R'
b
d SI

FIII . 10
,
S
Fig. t - C.,UM (fa)
Fig. J - tit po5lMn.n' ( 4}
Fig. <1 - PI«' (ronull de tu./ln". (t} L
Fig. 5 - PIKcII de .us/l".,. • b«ului (15)
Fig. a - S,.t.1e th .uSlln., • • Qflllnzll (5)
Fig. 7 - DltpQzltIyul th ghid.,. ,1 nIVW • dlcllpozili-
ruluI: cii - ghidl/llie b - ezlrM:lor; c -
pIrghia ezlr«torulu/; d _ preluflglt«u/ plfQh;"; ._
ffUHrlele ezlr«lorulul.
F,. ,_ Modul de Iut:fU -' ellretorulul
':1'1. ,- ş oondensaulul ( I'}
Fig. '0 - Su.lfnllorul OOIl!cI/'ulUl fII)
FI{}. ,,- Su.t/nl/arul b«ulul (fof}
Fig. 11_ el«tfld
Fiti. 13 - Schema ".'Hrlu/uIOptIc
Fig. 14 -iJ,umul luminII In dl.,DI«IOI
FIg. 15 - 'AlfIIl tit .ustlfl"e. Of/llnzlI (a)
Fi, J
Fig. 7
Fig. '4

,
('
r
-
-
<----- ------
Pali"l ruliDtl de Inl_ DAN PETROPOL
Elaborarea unui film presupune 'eZOlll'lIr811 unei probleme spinoase pentru
amator, ş anume ac_ li sunetului. ş uneori, se mai aud aflrma1i! despre
ţ Imaginii cinematografica sau despre rolul numai auxllle, al sono-
Iltllll, ş rAmlM un fapt cen ca filmul mut produal un sentiment de Insa-
tisfactie.
Din punct de vedere tehnic. aonorizarN lIatelegallII da dlficulUili ele culegere
,1 prelucrare II materialului 50nOl cit ,1 de dificultati de sincronizare. Amatorul
UliUlllali de cele mal multe ori inregistrarea magnetIcA ş lac. epella o "fle de
dlspodtive aurilla'e, ca pupitrul de mllal, dlspozitl.,. de sincroni zare etc. Ceea ce
surprinde de la Inceput liste reproduce,N, care nu seamlnl Intotdeauna cu
sunetele nalulllle car. 81,1 fosl inreglstrate. In func1ie ele camat_ mijloacelor de
Inregistrare si de ţ celui car. operea.tl culeger. Informatiei sonore,
aceste diferan1e pot Il mal mari sau mal mici. Dar ellsll uneori sltua1i1lrelolva-
ba, dac3 nu sa recurge la ttucajul sonor. SI presupunem ca trebuie reprodusa
emisiunea sonorlll a unei mitraliere; devine evident ce ţ materiali ,1
orgonllatorlGe avem de intimpinat ,1, In plus, chiar daca reu,lm ti Inregi$I!Am
sunetul unei mitraliere reala, 'II asiguram G6 relull.lliui nu va fi cal scontal.
De aceea vom recurge cel mal adeaea la slmu1llr8iJ sunetelor din nalurl cu
aiuiorui unor procedee ş dlsPOliltva . imple. lista auslora poale fi edinsl
ele amalor In ţ .. ele ţ ş de capacitBtIMl; de a sesiza analogU sonore.
1
1

• Un ven .. l.tor ele reproduce
de.tul corect zgomotul unul avlon
cu moto.re et .. lce. Penlru ţ
unei allminiri mal buna, ae va utiliza
o aurat de alimentare cu tan,lun .. mal
mici eleclt Caii nomlnali.
• Efactul de aproplera ,1 dapirtare
.. Ia prafer.bU si MI oblln' Orln .oro-
oler. nu Indeplrlar .. ele microfon,
f.11I a .. fac •• peI It: butonul de reglaJ
al volumului .
• Puner. In functlUM a unul a.plra-
tor ele pod reproduce zgomotul cafac-
lerl.tlc al unui lift cere porn .. I • . Ace-
1,,1 •• plr.lor de pral •• Inlr.bulnleaz.
pantru ,Imularea eleclulul .0nor.1 unul
avion cu reaclle, prin .,tup.rea gurII de
IIIplralla cu ajutorul unul carton.
• L.ovlr. unei Unglrl de .rama cu
un ckM:en de lemn produc' un sunet
"".minllor cu acela al unul oong chI-
nei. dacA se tale freevenl.le Inelte cu
ajutorul lon-conlrolulul ,au un .... nel
asemlnator cu un clopot dec' tabla din
ca" "le conlactlonatli Ilnglrea esle
,uflcJ.enl de .ubtire,
• Un bldon de malerlal plasllc trecal
ritmic eu unohllie devin. analooul .onor
al unu.! I.I1I,tt1Iu. UtqI dlnl" gr.,elila
c ... m. frecvente ralultl din dealncro-
nlt.r. ml,drllor Illetowlul cu zoomo-
tul produs ele ferlefriu.
• a t.... cu margInI .uliclenl H
1nelta Imlli lovIrea valurllor da ,nnel
daci a,le umpluUi cu griunta " asle
ba.culatl. aaci In auea,1 tavi se
toarni apA cu ajuloNI unal .Iropllorl
sau .. Iad sA catli gr'un,_ da orez .
se poala obtina o ploaie foarte convin·
Oltoar. ,t, eventuel, cu ralate.
• FrwearM uMi .tlcla cu aJulorul
unul dep mulat In apl "produCti ".Titul
aripilor unI!! pasllorl In aer, desi acesl
Ţ
de la
A-I
elect poata II p,l, de cele mal multe ori,
tlrili ca Injelag8r. scenei ali fie preju·
dlclat • .
• Focul se poate reda prin O] ,).olollrea
unal foi de celofan, de calc sau de sta·
nlol. In luncUa de distanta pinii la micro-
Ion, pOll11ll butonului de ton·conlrol
sau a modulul In care II tace mololo-
1I"a. focul 'Ia avea diferite nuante p, lho-
logic • .
• Focul de puse! set Imlt" .Implu
prin lovlr. ă a marolnil me,aI cu
o rioti platii de lemn. Ş In aCII!
.e pune problema tiieril lIecvenlell)f'
Inalla, cara nu poate fi rezolvatA decn
prin Incerclirl .
• Toale zgomotele descrise mal sua
au In comun °anumiti p.rtlcutarltate,
,1 anume aceea ci au spectrul ele frec·
ventil foarte laro tl ,Inl de scurta duratA
sau ,Inl lormale dinlr-un ele
zgomote scurti dura ti.
• Din cateoorla zgomOlelor mal mu-
zicala fac parta acel ... c." nece.lti
dlapotltlva acordala (termenII tr.bule
Inlele.1 In aen, relallv, dloarece, In
fond, loale alectete .onore dupre care
vorbim ,Inl Igomole).
• Dispodilvel. da acordaj .Int cutii
sonore dlll lamn uscal de dllerlle dl-
men,lunl. In care .·au practlc.1 una
sau doua gaur! de dl.matru s-a cm
sau reme din lemn ,au din melal pe
ca" '·.u Inllns timpane dlll plela.
• Cavilalea bucati poate deveni culle
Se pol Imitl!l .,tfel de.tul de
plcillurlle de ploaie Izolille ,tiU
.,alopul unul cal.
In Incheiere, trabule mentiona! clI
loa'e ac"la mijloace de eml.1e .onoril
produc afecta diferite In funclle de ca·
racta, l. hcile lanlulul de In"ollirare ,1
amohllcare a semnaluluI
PENTRU FILMUL DE ANIMATIE
P
a mihllfl ce miiloacel. de e .. pri-
mare ale artei anlmallal devlO mai
complue, "paclul lehnlcil cinemalo
grallce r'mlne In umbra.
Astfel, confecllona"a ,1 mane",ar"
pilputllor animale .ntreneazil cea mal
mare parte a aforlulul amalorulul. Ac.
tlunaa filmului .. deaf"oaril Inlr-un
.patlu leenle Irldlmln.lonal, pe un pla-
55
1
tou da filmare In care fiecare m"care a
fleclrul personaj ilie d.scompusi In
faze ,uec"lve. Daci materl.lul cu c.re
.. lu!;: ... ,1 nu a.te .ullcl.nl de malea-
bil. .. planle conllllulla"8. P",upu-
nlnd In" ci .malorul a acumula! o oare-
Cilre ţ cu privira la descompu-
ner.. ml,cArllor, rimloe de IIzolval ,
°problemi prlnclplal noua ţ
d. lehnlca anlmaUel cartoanelor, ,1 a-
numi repartizarea .pellali a ml,clrllor
,1 se.lzarea tuluror elementelor cafe
concul1l 111 realizarea unei ml,cilrl.
Unul dintre cele mai lipiCI uemple
.,te problema centrului de greu tale.
un paflonl!li uman reel ." cenlrul de
oreutat. amplasat ap,ollmaUv pe .u
c.pulul, la Inl"lmee ficatuluI. In functMI
da ml,car .. pe care °•• acutil., ţ
cenlrulul de greulat ... modilici IatA
da .nsamblul plrtllor corpuluI, dar a-
c ...... modificare re,pactl regula ,Im.
pla CI" .pune el prolact1ll vertlcati a
centrului de greutale cade In Inieriorul
luprafelel de sprilln. a pillpu .... orldl
ele In""nlOll conlectlona"', nu pOlile
pllt,.. o repartltle I oreuli\lIo, .semA-
niloare cu a corpuluj uman, ele aceea
esle foalie prob.bll ci va " capabili sA
e.ecule mlscirl inlenlse unul om .au,
d,mpolflv", " va ,I.turna .Iunci cind
nu". "teptoilm.
De aceea. Ia confecllonare. este de
dorit ca centrul de greutale si fie tolusl
amplasat asemlnilor CI la omul real,
cal puUn In POlitia olio,tallc&. Iar .upra-

fali de spril ln sili lle cn mal mare.
Problema IIlabllltltH .e poale rlzolvil
,1 cu Ijuiorui unor mici magn.t! lnlro-
du, ! In pantofii pl.pu,lI, dar lolul ia
rlmlnl 101u, 1 Incomodl;.
Scheletul papueUor 'Ia fi cII mal male-
abil. Ma!erialele cele mai utlllt ata , Int
' Irma de plumb, plumko,ltor, aremill
sau aluminIu cu diametrul de 1,5- :i!mm.
Penllu il flaUliI o dlmen,lonare co-
rect.i a dimensiunilor pi!lpu,lI, vom adop.
ti montarea prin Inlermedlul unar ele-
mente de prlnGere elasllc., ele uemplu
lama dIn cupru sau din olel, lolldarilale
cu aJulorul ,u.uburrlor.
Redu. Iii cea ma' simpli con.lructle,
SCheletul a'le lormat din douA mlln. ,
doua picIoare, corpul, form'le d.n slrmi
, 1 din elemele de prlnd.re.
a solutie este arjlall. In tigura aii.
tUflll;, CaJ)ul, panlo"I, burta " toale
.'.menlele vesllmenlllre 'e pol con.
tecllona din orice maler,,,1 u,or, cu
J)oalbUitilti de prelucr.re , l lInls.r. sufi-
cient de largI. Se pol ullltza lemn,
DOII,lIren .. pandal. cnl'. plnd. co-.,i1
de ou, hIrtie. Se poale renunta chiu la
orice meler lal da Inveltl, du alunci
deltour ci vom renunta 1 • • olulla de
prindere cu clerne Si ,uruburl.
Im.Olna,1a poate Iflnsforma un ,er_e-
lel d. ma ... din hirtia In Ir·o ă
Prlmekt prIncipII ele anlmalorulul sini
'Impllllcar8l, delaller81 cII ma' preciSll
a s cenarIului. ,1, odall. flspaclate aceste
principii, nimic nu elte Interzll.
f
TEHNOLOGIA
DIA
COLOR
ALBI REA
Dupii d""'Oparea alb-negru, IOlarizar. de-
velopere cromogerii, trebuie Indeptrtata granulele
ele .rgint obtlnule din prima opentle.
v . fi n •• oie deci c. .rglntul metalic si fie Inlln$-
lurma' Inlr-o lubslattt;J solubtll In bala de liure
prII' Iratare cu Ieric:lanurt de potasJu.
Panlru peliculeie ORWO, UT le. UI< 14 se va
1010111 relela ORWO COLOA 51. cu ufmatOlirea
compozlUe:
1. Ferlclanuri de potasi u
Bromunl de potasiu
Fostal monopotallc
FOllal d lsodlc
Api
- 500,
-1,5 0:
-2,90:
- 2,2 g;
- plnl
.. "'"'
Timpul de prelucrare In ac ..... ba'e _ 5 minule.
TampetetuIW de lucru - ma.lmum 18"c.
De regulA, reactia feric:lanuri cu .rglnlul metalic
Oegejl o OIIrecare cantitate de dldurl, c.re, In
lip .. unei 'ermo.tatarl permanente, poata produce
rldlc'r •• 'empenilurU In doza la valon periculoase
(pe,le 2O"C). Sini rac;:omandabU, In le.s' caz o
'emperalunl Initla&ii mal 1000si (chl.r ,s-t:) ,1 o
prelungire s timpului de pre1uc,.r, cu cea 50"-
du"tt peste care solutia nu msl IUCISsti, ssHel
Inclliolersn\ll la Ump In acestUi bete este mal largi
(-3-(1 minute). Atentie la n\llnlpularel Solutia este
usor 10dcA, mar ain la zglr!elurl pe miIni.
Urmeui °spllare Jn eurenl continuu de apa cu
o de ma.lmum II"C. Din nou alentlel
Apa sa Inlroduce cu ajutorol unul racord de
Clucluc: In centrol bobinei dOze( de deYIHopal SII,-
,Itul spillrfl ... eonatati prin IIMI eYSeuatA, cere
mi mal prezinta coklntll!l ItIIlbefll cte la IncepuL
(Ourlta: CCi 5-10 minute)
Oupi Indepirtarea eomp!et6 I soiutie( de Ilbire
prin spllare, sa elllCUUl flur. II&lutle de
tiolUIfI' de lodlu, lolulie In ca .. sa produce ,nml.
urII de srginl metalic produ'" In operalia
precedenll.
Pentru pellculele 6e tabrleltle (TSD2)
reteta baII de alblre este ceva mai slmpl.:
i Fericianurl de potasiu - 50 g: _
Bromurt de potasiu _ 1 g;
Timpul de prelucrl,e - 5 minute:
T,mperltu .. de lucru - msrJmum 18"c
Pentru pelicUla ORWO (UT 16 tt UK 14) vom
lolosi relela ORWO COLOR 11:
1 TlosUnl1 de 10diu (Cristal/ZI!) _ 100 g;
Ap.I - pln;l ta 500 mi;
tar pentru peticule6e color sorieUce Ţ 2) retata
nr. 4:
.. Tlosullal de sodiu (cns'allzal) _ 125 g;
Api - plni Is 500 mi.
Tn Imbete cazuri, du .. ta de prelucra .... 1, de
cea 5 minute (cu o lolerlnti de CCI + 2 mlnule) ,
rar lempar.tu .. de lucru _ 1."W'C.
Atn solutia de albire cit tt c ... de Ilure, spre
deosebire de cel doi revalalorl _ cromogen ,1 Ilb_
negru -. se cons8rYi !oarle bine, tiri precauliuni
Speciale, productiYitala. lI(:eslo.. mnd de cca
6--7 fUme(l,It Htru de soiutle.
De ramlreat ci solutia de fi.are poale fi Inlre--
bulntatl cu deplin succes tt la liur .. msteri ....
lor loto Ilb·n-oru, 1. cea de albire - pentru bila
ce precede, de elemplu, loniri" p'in sullUllfe
(cu Na.S). Dupa o noui spAlare (2!1 minute _ 111"C),
sa POale Ireee ta uscarea l ilmuluL
Daci dorim ca geilUnI pelicule( si prezinte o
mecanici sporiti, vom Interc ... Tnlte
lI",r. tt spalsr .. finali o sPiI, .. de scurti durall
(5 minute - 18"C) si o It,tare In b,iI, de lan,re
ORWO COLOR nI. 205:
5. Acelal de aodlu C,nhldru) _ 30 g;
Sulr,1 de 11um1nÎu -10 g;
Api _ plni
""'"'
Timpul de Imersie e peliculei In ,ceu" bale -
cca 5 mlnuta la 18"C.
Pentru a preveni depoz"lIIe neplicut. de airuli
pe auprl'l" peliculei, InaÎnt, de uscare, leaasta
sa va trabl In agentul de Inmuler. ORWO F li05
(din com.rt) - 5 mIII I de llJ)I; 2-3 minute; ,.-c -
ai Ipol se 'Ia ftenlu,l, In apt dl,mat4. Filmul
se aUrnlln POzl1lev..rtk:Ui ,1 salndapirtHzl de pe
peliculi plc'lurIle de apa In elcn cu un burele
1000rte mOI" AU eu puti"" hirtie de filtru. Oupi CI
IIImul 1 ... Ulcat complel (In nici un cu nu se "'1
usca In curenl de ser cald), se tale In slrellurl de
cca +-fi ImaginI. RularlIIiI peliculei prezint. periCOlul
aplrlUel unor ce nu m,1 pOllllndep'rl,te
ulterior.
Ina'nle de Inltoduem-ea In lame, esle recoman.
d,bill p,.. .. ,'" slreifurilor Clrle mal grOllsi,
pentru I .. ap!allZL
OUponitivelt colot' $JIU I Ib-nelru tÎnt destln;ate in
special proleqiitor pe ecnn. Insi pent", IC_ta e
nevoie de Intuneric; or. de multe ori dorim Ă ne pri.
vim ţ de diapozitive la lumiru zilei . In cele ce
urmenl Sol prezlntl un dispozitiv, are per.
mite o vizionare de buni Cliltate a Imlllnllo.- dlapozl.
tlve pinl la rormatul de 60 x 60 mm. Pentru conuruc.
ile .vem nevoie de plaa! de 1,3 x 8 ti 10 mm lroslme,
o lentUl de condensuor CIJ S6 90 mm. 0.0 dlsun", focIli
de 100 mrn. ti ce ..... tablL de luminii o VI constitui
un bec .iumlnatet de 15 W (110-220 V) 0JliI1.
Pe o foi .. de plfQj cu Il"O$imea de 3 mm lot! dese-
r ..... ,.. 1,1.3, ", 5. 6. 7, 13 $114 $1 se w. cu atit-
torul unul fer!striu de. tnfor;aj DU eu pe contur.
Se executi purlle (\1 5 mm ce servI$( pentru rk ..
tI:.I beculul ,1 intel'ioare din reperele 3,
".11$1'''.
CUlb se iWmblf!llLd cu dei de tTmplirie ,1 lot! ullur1i
cu tinte o,Hnda meta-Ud se Introduc. forpc In fun.
LISTA DE MATERIALE
1P0ll.
BJc.MiJterLr O' lI'HInsiunlln tia In Denumi, .
.-
mm
1 P .. ete lalerll Placaj 3xlOx15O
-
,
Idem 1 rdem 3 x 9O x 15O
3 Idem Idem 3x84xl50

Placi de lund 1 ldo 3xlOx98
,
Perele
cest lentill
,
3x60x.

Idem
,
IdeII 3x60x9O
,
Suport ver1icl 1 Iden 10x54x113

Supari d.
bad 1 Ide" tOx l00x210

Difuzor optic 1 Gum
mal (f;l
ri de--
lecte)
2x84xlO alo
10 lentUl de 1 Stiei' _ 90, dislantl
condensor optici caii 100 mm
"
h5ung 1 Bache-- Din comf!l'1
_mlgnon.
IItI (fi 28)
Ing. 'V. LAURI C
dul cutiei ,1, deasuplll Iri. lot! R_ud intr·unul dintre.
ţ fasunlut 11.
u dlsunp' de SO mm de plICI de fund .. , 51! pouni
difuzorul optic: 9, cu ajutorul unor ,ipd de lemn de
S x 5 mm (Inclelate).
TOt acum MI montem '" Ihidajele supo/"tulul dia
(5 x 5 mm) In Interiorul cutiei. In dreptul celor dou.
bnu de 10 X 13 mm din pe""lil latenll 3.
In mod aserninlitOl' confeqlonltn ClI"Q:A lentl1ei 10,
ati! are drept funcl diafralfN H. cu un orifICiu circu-
lar cu J1S 80 mm. Se Introduce Ient!1;a ,i, sub ea. dbl..,·
rm13,ClreMlfixeni,de t.sel'l\etla.cu Jlpa(5 x 5mm)
lncleU.te.
UraR .... putea eulisol UJGt' pe cutie. pucind rella
clariutea ima,inU. Potip. udel ţ se flxe:ad (\1
L (5 x 5 x 15 mm -1 bucifi),
ee vor pltrunde in Iocqurile A.
Suportul dia lot! executi dIn placaj de 1 mm lrosirne
(15), cu mÎnetl! (16) ti ţ (17) din pbClj de 8 mm
Irosim!!, eu cleI. 'nainte de In
.' _ ...... _ ... ... .. ....... '"" "",.n, ... ... In
Interior se introduc arcurile de presIune 18 ( .. bue.),
din tabli de ţ de 0,1 mm. MI uiluri cu nÎ[Uri cu
1 x ) mm Înl ropate.
Dupi cum MI observi.. luponul este dimem. ·

(m),
x,
pentru diapozitive de 6 x 6 cm (nme 7 x 7
pentru eele de 1 .. x 16 mm. cu mlrima rvnei 5
an. se modifkli CIOf'apundu.- ferestrele _ d
. "
mir. 55 x SS mm I;a 16 x 16 mm -" intre "
b 7 X 7 em ta 5 X 5cm.
Int"lul ansamblu se Ş se (in
portul rior cu l;ac nqru mu) ,1 se :a.ambleazl cu su
format din reperele 7 ,1 8 din placaj de 8 mm.
Dupi in,urulNre.a bec:ulul ti ncordal'e:il la ref
eleetricl, putem Introduce dllpozlt,vele 5ub lu
eaua
pl .

J"r- "-,
._- .
.
"lT.t:-
- -
,
mI-
-
..
--
.' . ::: .
2t:
: .
. '
:U q: .
...

"
:'" ,
1'"
"
"
ţ '._. ' -

,

,
,
Bec _Iumln.rl
Din comert ) \

: ;:" .
"
1
-
15 W/ llG--220
13 Muci 1 Placaj 3x 90 x \110
,
..
"'oeI
1 Idem 3 x gQ x\110
"
Suport i dia
,
Id_ I x72x l67
t--'
1'"
G,ci
!

"
Mrnere
,
Idem 8,.21 x72
,
, ,

"
Olsll"lIer 1 Idem Ix7x70
18 Arcuri lamel,_ T,blii d
FJ
ra
tt

r, de pr .. lun'

Iei ,2)(5x67 . ,.-----
L I
,
"
"
Oglindi ablide
melallci 1 lumi·
, ------<r iu lo.o:s·
t::;:;;/

-
Irulli ,2 xlO x65
-
,-
...... -. , 1·
P-=4
-


Mieromoloarllle eu ardere InternA -
acesle bijuterII tehnice - au Intrai de
multa vreme etn In arsenalul marilor
campioni cn " In al tuturor amatorilor
de modell sm. Performantele modelelor
echipate cu astfel de motoare, fie ele
aeromodele, navomodele Iau chiar au-
lomodela, depind -ln foarle mara mil-
auri -. In ă de clalUl de cilindru,
de condit II le de funcllonare ,1, Implic!!,
de combusti bilul folo_ll Spre deosebire
de alte sporluri, aici cdopajul» nu esle
Interzis. Relele amlnune» ,u caracter
universal Iru;1 nu ulst!, chler dacII sInt
comerclallute In ambalaje frumos coio-
rala, cu rllClamil .foriltoare ,1 cu pre-
turI plperate. Cea mal bunii reteta pen.
tru fiecare mlcromolor nu poa.\e fi da-
terminaU! decit pe cala uperlmenlaUI.
In cele ce urmeaza, vom Incerce d
prezentAm proprietAtile principalilor
ţ al combulttbllIIor pentru
mlcromoloare, Inlluenta «!fil lvllor , 1
chiar citeva relete .peclale ce pol servi
CII punct de plecare penlru uperlmen-
.!ar:!",,, ... "" .. '" .... ,,, .. """" " A .. """' .. ..-
tare.
Inalnle de loate, va Irebul s.I vorbim
delpre cl1"'l1 lactorl de bazl ce con-
dltlonead functionarea mlcromoloare-
lor, lactori ce ne Inlere_aazl pentru re-
telele de amestecuri combustJblle.
Se ,11e ci un mOlor cu ardere Interni
lunctionellll cu detonal ll cind se folo-
seate un combustibil cu c"rl oelllnld
prea mici. Ame_tecul combultibll-aer
pilruns In cilindru nu arde progrellv,
ci A auloaprlnde la un anumit grad de
comprimare (necont rolat), ceea ce are
ca efeet Imediat mlc,of1lru pulltrU mo-
lorului. Combust lbllul-etlllon pentru Ita-
blli rea cifrei oclanlce eete un amestec
de Ilooetan (CO - 100)" n-heplan 100
(CO - lero). Cllra octanlci este data
da cantitatea procenlual .. de izoacl an
din amestec.
o altA cifra ImportantA la un combusti-
bil este pulerea la calorld (In calor1ll
gram sau calorU/cm1.
Ta'-II.II I
Motoare
cu aprin-
Oenumlrea
108
dere prin Clcloheun t;
H
l2.
Incan_
descenlA Matanol CH
3
0H
"
..
ă cum se observ! din tabelul
nr. 1, energia degajati In timpul procet;u-
lui da ardere dlter! de la o componenta
la sIta. Acellsta depinde de atr ucturll
moleeulolltl, respectiv de raportul dlntra
atomII carbon, hidrogen ,1 ollgen.
pentru I,ecar. dintre componentele unl,ll
amestec co mbusti bil.
Mal Important! decit puterea celorlci
specilicA (In cal./cm' ) este m3r1mel!
energiei cli lo rice conVnule de amestecul
aer-combu_tlbil asplral In molor (In
cal/gram IImestec). Astlel, collnlitatea
de aer ma d mi nece .. ", arderii com-
bustl bilului condlllonellA C,lllracterls-
liclle molorulul (clpollcitll ie cHlndrlcl
rapor1 de comprima re, carburator ell:.):
Sub acest aspect, reiese elll r cA com.
combustibil" ce cont'ne In
Formula
omponenla chlmlcl
ombusUbiUI. bruti
O
,
Metanol HOH
Etanol c;l-\0H
bop'openol
It H. OH
tzooctall c. H,.
Benzen
C.".
NII.ometl\Tl CH, NO.
Nllroet aTl C, H,NO.
2-Nitropropan C, H,NO.
Aceloni!i CH,COCH.
molecula - lata oe numirul de atomi
de (:arbon al hidrogen - un numAr
de atomi de ollgen garanteazl
,
Pulerea calorlcl
80, t"C II B60 8 650
0 ,119 80,1"C 11200 11700
0,803 6-4.6"C 5 400 4 340
Inl_ A, N, PETRESCU
obtlnerell unei enelliil calorlce medme
la arderel! cu oceelli i cantlteta de aer.
Ameatecul de bul pentru mlcromo--
toarele cu aprindere prin InC,lllndescenl!
se compune din 20 plnl la 25% ulei de
rlc!n, ea lubr1lianl, ,1 75 plni la 80"-"
melanol (procentul ma)1.lm admis de
me!onollUnd de 118%). Intrucit melano-
luI aste pulernlc hidrolll, acesta se va
pblra In vase ş pentru a nu
ţ ca!llatea combustlbllulul prIn
prelentl!apeL Metanolul c,lllre a ab$orbil
apll In Cllnt!tlilt m,lllrl asta Inulltllabll ,1
prel lntll o coloralle I"ptoasl-tulbure.
Daci dorim iii obtinem o pulere su-
pllmenlerA la un micro motor cu apr'n-
dere prin IncandescentA, va trebui .a
'nloculm din amealec o anumltll canll-
tate de metanol "rlntr-un adltlw de
dO'paj .
In acesl scop, se lolosesc de mal mult i
ani derlva\1 nllroparallnlc l, CII: n!tro-
metan, nltrobulan, nllroelan, 2-nllropro-
pan, ca ,1 un nllraderlV/.t de benzen -
rnn11
[eP]
-----,.-.....
"
"
"
"
,
,
' I' CAldu
r
"
Punctul Puterea C810+
dil
RlI!)orlu _ eg"latA
IndIce
lIer{com la erde-
te de
de rliJea vaporl18r;:l bUlltbll
aulo--
parere Densitate (calJlIl (In grame
rea cu
Clfr.
aprln-
("C, (glcm') calJg la ard.,e I qrlllTl oc!anlc;!
dere
complel A
011 10111)
-
,
3

,

7 a 9 10
",9 0,803
"oi
. ,..
'" ','
1130 .. -110
-28
78,4 0,189
"OI
""
... 9,'
'"
"
eu5%
I 'f!
82,' 0,185 7900 ....
15'
lI,g 730
"
-
99,' 0,&92
" ...
7950
"
t5,2 780
'OI
+50
90,' 0,819
'860 96'"
"
13,2
'"
108 +30
101.3 t ,l39 , 800
3180
'"
1,7 1620 -
-
114,8 t ,052 4 3l1li 4520 - ' ,1 1 050 - -
120.3 0,992
, 400 , 350
- ',a '50
- -
358,1 0,191 7 350
, 800
".
','
7110 1110 +18
I
I
f
I
Anumi te. dt:talll de reallure a nodurilor se
impun a se da. Astfel . nodul A se realiz.euJ com·
plet din lemn. Se va decupa un cub cu luun
cQl.. O de 2 x 2 mm. in care se vor da
o lauri stribltutl pentru cepul en. ,1 doul
,lUri inclinata la. 60° pentru cepurlle «m», care
se VOf introduca '1 inclela. In final. dupI uscare,
se va ala 'Iona «.1. Se vor confeqlona 12 piese
de lel;llurl.
PentnJ v,,.,anUi a doWl nu mal trebuie date
uplicative.
Nodul B se poate reilhza dintr-un apac de
(r.up cirUlil il tllem mar, lOIle in Qrll dlm
,Iurl pentru CUiele de slguran,i, din 60 in
pentru prinderea cepUrilor din lemn co •.
I nlt'. ST ELI AN STANKO VSKY
Dupl ce s-a croit, dupa. fiecare sector. folla din
masl plastici. aYÎnd Iflji si lbim o margine de
20 mm pentr\l Îmbinare, fo/iUe se vor lipI la cald
cu flerul de cilcat: utfel. pe o bucati de pinzl
sau 1Iar se una peste alta marllni le de lipit,
se pune deuupn o alti pind ,1 se trece cu flerul
de dkat.
Inci din primele ore ale ţ pe plaja
miril sau la mafJinu unul lile, cei ţ in con·
cediu, in toate 1I Ieie torlde, dar cu un vint ce
ne lucrurile sau ne azvirle nisip in 5
ochi, se straduiesc si .dune bolovani pen-
tn.t a Improvlu un paravan sau un con. rudlmen· \'Ii
tilr.
Oar proverbul vechi al bunului lospodar (cel
cu arul ,1 sania) ne imbie de a ne preliti din t imp
diverse ustensile pentru construirea unul par.ll·
nn sau a (on:ului propus ele noi .
Se reali :r.eul un cadru, fie din feavi de aiu-
mi niu (pent n.t cel ce au). fie din tub de protec-
pentru cond ucte electrlce-(din mm plast lcl),
ca cel dl" fI,ur.ll 1, pene care se ap..d. o fotle din
masa plasticl crolddupl cadru, inflorat!, trans-
parenti sau combinat!, rezultind un frumos.
practic ,1 elelant con: de plajl , Iar, ş inclpltor

lfi. ')\ . a - ._. _ _ ... ._ .. ..... .. __ •
(fi,_ 2). -
Dupl ce se VfX tila la lunarmlle indlQte. ţ
se vor imbina cu variantele de lepturi propuse
pentru nodurile A II 8, urmind Q {evile de legi-
turi ţ 5 6) s.Ii se Uite la locului.
dupl ce s-a rid ic.at in pici oare scheletul, avind
Irijl si ţ in mod elai picioarele po:r.l-
ţ 2- ] - 6 ţ
T,NIUI'
Adltlvul 6e dop-,J
Nltrometan
Nlttoel.n

"Ittobenz.".
Ac .. tI .dlll"" au urmllto.rele formule
chlmlclt:
NUrom.U1n - CHJ.N0.
Hltroeta" - C ..
Nllrobulan - '""
2-Hilropropan -
NitrolMntell - c.nsNO.
Dint re aee,tla cel mal Import.nl .ate
"1Iromet.nolul, car. poale fi ulUlzat
pentru Inlocui, .. met.nolulul dintr-un
.m.alee pinii la In fun<:"- de
Ileellre tip de mlc:romotOf . .. poal,
merge plnl la un procent d. Inlocuire
r:ie 70%. mijlocul dtt dopl] fiind In acest
caz un .mettac da cu
nltrobentln. O asemenea ţ
nu .... put" fi Ind utlllutll decft In
lll, .. fierbintI ,1 useata d. var'.
Ot.gr.mele .Iltur.ta el tJbt'lui 2 ne
prezinta et .. t.r .. de pul',. Ia dlfertte
eonc:entr'llI de cdopplng •.
Blnelnlel." conslnlctla ,1 ,t.r .. de
ulufi a mlcromolorulul loael! un rol
deoleblt de Importatlt. Dintr-un molor
Proc.ntul de Il'Ilocul,. • m.lanolulul
cu _doppl";_
....
..,.
I
"'"
Cre'lltf"l' d. pUI,r,. maIoruluI
li( 1,13
· ,..,
x I • ..e
)( 1,1

1.tl )( 1,30
x 1,0.
• '.1»
)It 1,12
lent, 'ItlIII" Ind.lung, .. poata obllne
prin lot atit d, putin al "dintr-un
molor M .port ar. Jocuri mall fl
ac,"", comprnla In al".,. In afart M
.e"Ita, nu orlc, motor IUporti dOla
mart de dopaj, ,tiind elin aC'.la cazuri
Inclrcat .. tarmlel I pl,lonulul, In ,p.
elal, cr"tIt conalda,.bll. Eailtll "lfal,
chilii' la motoare da ,port. In cllul utl-
Il1lrll unor doza l'IBControlata de ntlro-
Plratln" tiacul Vom pro-
cada deci ... xpaflmentJti cu proc,nta
mIcI de dopa;, poli cara la vom miri lenl.
urmlrlnd. In primul r1nd, .. nu
la o ,uprall'!Cllzlta • motorulul.
Ptoaln'elIt minime da n!trom'lan 1a
CII,. ap.r. o vizibilA d. pule"
. Int de 5 pin' 1.
In ea.zul In c.r ... utUilnzJ amu·
taeuli cu nltrometan ., nltrobenzan.
.0lublHtataa raelllfoci • tuturor con.n.
ţ aste conaklal1lbll tmbunltJ·
11t1 prin adAug.,.. a Cal 2% acela! da
ICOHFlHt.WI(. HG. UI
NODUL A
Ă
VI prtunum in cele ce sene-
nu unuI dIspoZitIV C\I 'lutOf\lI dru.a se
pot ObPM Jlmulun dac:hrdera au_
ton'IlIt1 a praiului ti apnnder_ lumlmi.
D,spozltlvul ene aqiOflllt de brurde
alltomob,lului prin oIummanll. un81 (oto-
diode.
Un amplrflcnor cu tnnz,norl ul,url
andlnpra cu tempo..iure a unul releu
de comanda pnn Intermediul unul
mnuctor. inch,de ci rollt ....
nale de
ţ releulul se poate re,la ut-
(el CI si rSminl timp de
10 de minUte.
R, _ 10 K. potenpomet1'U pent1'U
r"bt senslbihtata
Rl _ 1 M, potenlJomet1'U poIInt.ru re-
, lat t impul de
R
J
_ ţ 21 K
= rtr.Jltenp. 1 K
C, - mndeltl.ltDr electrohtk t 000
J,lF/15 v
5
1
_ bYton C\I contact norm.ll in-
chIl ; 11 ă .. eadude in·
tinara ş se re,b sen-

8, _ baterie de 12- 15 V
LA GARAJ
lcxocelul1 IaU fotochodl
(I. P.R.5. tip OF-1) sau
tor modlr.-cat
releu 1 K, contao: des·
chis
T,' T
J
- tl"lnz'ltorll de la euJul On,1
n.dlereceptcrulul .. Zefir "
EFT 32) ,1 5FT )n
O _ diodl EFOt08.
Descludaru I.utomau se rezolvi. mal
U$Of la acele IIJÎ ca", ,hse1lD ori pe orI-
zontalI. ori pe vertleall. In KfIlIt caz se
monteal1 pe un cablu de ţ ,1 o
eonUl,reuute CI,.. deschide "la, Iar
conuctorul aqloneul un elec:tromaa·
net care atrqll piedica $1 eare in ţ ..
norma" oprl:$te u,'i.

..
C,le.' 1J It'"
., .....
+
-",
, ..


Desenele pe care le ţ sîni opera unui
artist-robot Acesta, in ţ de reglarea ş
impul sul Initial, da la Iveala o infinilale de mo-
dele, ce par a fi primite de pe ă ă
In principiu, harmonograful se compune din
douA pendula, ale câror ş ă sint combinate
prin douA pirghii cu articulatii cardanice ş
transmise unui creion sau stilou cu pasta.
Intregului sistem i se ă o ş
ţ ă anumita ă circularA, el ipti ca etc.) ,
ă care creionul traseaza desenul ă la
amortizarea completA a ş celor ă
pendule.
Tn cazul in care lungimile pendulelor sint
egale. desenul rezulta simetri c. Aj ustind greu-
lal tle pe cele doua Ilie, suprapunind desene c u
ş ă ţ diferite, inlocuind culoarea la
stiloul cu ă se obtin desene hl pnotizanle.
Vom Incepe cu executia mesei (1). Aceasta
se ă conform figuri I. dIntr-o ă de
-
-
- -
VA PREZENTAM:
ARTISTUL ROBOT
lemn cu grosimea de cca 20 mm, de marime
560x9OO mm. Din colturile din spate se taie
cite ă Iriunghiurl de 15Oxl50 mm ş in latu-
rile astfel formate se ă cite o degajare
penlru tija pendulului (100 mm ă x 125 mm
adincime).
De fi ecare parte a ă se bale cite o
l inl! de tapiterie (2) cu floarea de cca fi 10 mm,
in care apoi, cu un punctator, se ă
lagarele de oscila1ie ale pendulelor.
ş astfel obtinuta se poate amplasa pe
-c-oltuJ unei mese sau i se pot ţ 3
picioare propri i (3) din ă de 2S--3O mm,
imbi nata cu eclise (5), ş (4) ş cu ă
de cauciuc la partea ă (n.
PtlOdulele sini identi ce. La pel.llea suptuioar4
sint consLUuite din cite un bloc de (8)
de dimensiuni 38x65x 200 mm. Pe una dintre
laturile mari se el8Cufâ o ă cu _ 16X2:) mm
penlru tija pendulului (9). Tija pendululUI, din
ă de 16x 9OO mm, se introduce in blocul
de lemn ş se ă cu un ş pentru lemn
(., ." ... 911 mm'
ue ",,11111 _ a:.."vla ... v V" :;OV'VV ...... "u '''''''''
U1' 4x 2O mm) .
Tot la partea inferioara a blocului de lemn,
se introduc cele doua ace de oscilatie (10)
(o'el J5 2x 15 mm), ascu1ite la capetele libere ş
executate din bandA de ă (grosime: 0,6-
1 mm) de dimensiuni 2Ox 90 mm. Di stanta inhe
LA "c;UAI
1. P/a,.fj (1 bue.)
2. Tln(r dr (4 buc.)
3. Picloart (3 buc.)
4. Suruburl M 8 (3 bue.)
5. Eeliw cu 3 g' url (3 bue.)
6. Suruburl pentru lemn
_ 4 )( 15 (6 bue.'
7. Apkllorl de CIUC/UC (3 buc.'
8. BloCuri dt Irmn (2 buc.)
9. Tlje th (2 bue.)
10. Au d. oscl/alle (4 buc.)
g: bue. )
Il. Suruburl pentru I.mn
".2 )( 12 (5 buc.)
14. Cruci cardanicl (2 buc. )
15. T/It dt COtltt/UM (2 buc.'
16. ş th ( 1 bue.'
17. AI! cardanle (1 buc. )
II. Grru!11i tit pendul (2 bue.)
19. C/tm. dt p; ind«t (2 buc.'
I
Inl. L Ă
bratele furci lor este de ';fi mm. _Lagarele_ se
realizeazA, de asemenea, cu alulorul unui punc-
tatar.
Crucile cardanice (14) le vom realiza din sirma
de otel (JI15) cu virfurlkt ascu1ile. lungimea bra-
telor fii nd de 19 mot, iar Imbi narea se va face
prin "pire cu cositor.
Tijele de conexiune (1S) se el8Cuta din teava
cu _ 9-10 mm )( 455 mm.
Una dintre tl)e poartA o furci cardanica, Iar
cealalta un ş de ptindere (16) a sliloului
cu pastA. Se poate utiliza un ş realizat din
doua cleme de prins rufe din material plastiC
(conforT1J detaliului B) .
AiCt. In locul crucii cardanlce (14) se utili-
.l6it.c..!i un singur ali. (17), de ş dimensiuni
6!f1,5x 38), solidarizat cu ş de pri ndere
prin lipire de arcul metalic al acestuia. Ţ (15)
se prinde de ş (16) prin li pire cu adeziv
sau, mecanic, cu ş pentru lemn.
Cele douA greutati (18) ale pendulelor se
ă identic, din plu'mb UI 20 ţ reglarea
NO, liiA Af,.....l"inrh, __ ,.,,, diA n mMAlir.A
..... """"v .... ' ........... , .... ' ... , ....... ., ... ...... 1' , .. V-· .. ..
pe ă efectuindu-se cu cite o ă metalicl
(19) cu gaura de " 16 mm.
ă montaj , sa ung toate articulatiile cu
ulei mineral , pe ş se amplaseaza un
suport oarecare (20) cu o foaie de desen ş se
pune aparatul in ş
J
J
Ai
,
,
I
• ..
-
I
o cisi dm zona subcar-p,ltidi;
O poard,
O ă harti a
Un veritabil intru reconstiwlfe.l celor m;1I auten-
tice forme $i mOtl"e de afli popular.ii $1, mal presus de
orice - O PASIUNE, Iii dintre rigurOzitatea
constructi"i, echilibrul de "olume si de ă
a rokloruiui
Este [ee; ce un pasionat, actorul MO",. 8cnea. ne de<:lara
il fi hobby-ul ă UU"Iutea !'neOiti ă ocupe timpul
Detreeut in afara scenei
o. curind lucrarii.
11.1, H B.nea;au cons -
lI l uit Ob •• Clul un •• in_
t.r . ... nte •• poz,t il
Pf'. z.ntAti mAr. lui pu-
blic d. CIlS& C.ntf1llll
• ţ Buc urest i.
C,"lorÎl m' . r.Mll
'n a c • • t el
, tAfeta • Ing. nl ozil A-
1, lor mliestriel .int
ţ si i .. ad r ••
pun mtermed.ul fe vil-
'"
Fotoreportaj
rea.llzu de C. RADU
I

-
K
Daci. din
voastri 3 .ulult
,1 este
ţ ""pldli la
rmltli,
blemi.
O
A R E
dintr-o lalm fiind ooslto-
pune-

mIci adinci-
- student
ţ componente
- dulle pentru tOC de baterie (din
comerl) (1)
tean t.lbla II .... !
O alti ţ co",tI '
budfele de furtun de Quduc. lilm de
prlndere fixindu-:w: in ."est cu intre
dulle $1 tub
Conul de protecj.le front;1.1 :w: con(l!C-
(ionud dintr-o labt:5
,
pUI'lC_
s-au pilit micile
esle dau
I duliel
Dimensiunile nu
oirec.e reIultiii

de se Pmlte utillili
dru'a I tllu fundlll.
- bec pentru biiterJe cu ţ re-
flectoriunu (2)
Jntrebulnp,rea acestui mijloc de
minire poate fi mult mai in
repuirll unor mecanisme de miel di •
.... de exemplu, el Pmlte
lunei yeloze de arte (alimenure
- con de ...
de reflector pentru bec obltnult)
- fir electric (6).
Tubul ţ direct pe
unei fi,i l de hirtie
cu un IImi de prlnderll!
(dlO alami
slme) fiind I
Se poilte. evident de

.,
sonerie).
conulul, ,\O-
prlUupune o m1lcue de
conului cu [ele do05
Iona c",iti (prin plll-
de II a spre b
DE Ă
' . ". , .'" .sene
cu
"! Intensitlltea
si se sting'
-
INTUITI
PER-

I
SD"
ITATE
1) S-a observat
un ţ intr-un
metrul
" ",",,,,,'1 giurii flcute de
este mai mic decit dIa·
ţ si ţ care este
,
unii ţ a"ifidall ai Pimi ntu·
orbitei astfel incl inat incit flceau
65° (latitudine nordici) cu
plmÎntesc, ş ţ au
ţ uior pe cer. Din. ce pan.e
cardin",l) ă ci «risar. ş
sarea lor s· a flcut in sensul de ţ
planul
tuluQ
l) In ce cu este nevoie de energie
pentru lansaru unei I c.iUul cind
luna se aflI in sau cind luna
in mome,mul i n care
ţ pomi lor in general ,
"" ... verzi capltl O; culoare cu ° ţ
mai inchisi decit de obicei!
5) Sint acum unii care, vrind si se conving'-
o piatri ţ este veritabilI, opun
in palm1li observi daci ea atrage unele corpuri
ConstruqA unul periscop I vertical (2) rNlidim patru ţ ş ţ s.l aflati pe ce proprietate se ba-
fi lentile.(luneU Ga.lileu) nu ş monuni °illnIile. J:eazi acest mod de ş
au. Avem nevoie de placaj , clei, douA I I .. .. ţ pus vreodatl intrebarea de ce I ..
doui lentile ţ ribdare. al proc:uririi lor. ,;".,.
Din placaj de 6 mm lroslme realirim fi-
" • 1 • ei nu se guri, conform dimensiunilor Indlate pe - entl p an coocl.v cu
din $Ipdi de brad Cu seqiunea de 12 •• cu un anumit scop.
prlndere a lentilelor ("). CI plan con'll!d cu f/J 42 mm. 1) Cum faptul d,.Înluntrul globurilor.
[u del. se a.siiuri cu ,1 se Ş i care Înconjuri becurile cu ţ se adunll
IntenOl" nqru mal. mult praf decit afarl!
--------'
I
StaUa
lovlatlcl
.. ,
"
"
"
1.
1.
careia
unde radio num!!l lo;';;;;;;.'i';'';''';;'·
do
In loarnnllanulul ll73 va l "lAICle la Cape Kenned)',
de o rachetA eAtlas-CentaUn. .... aparel cosmic 111.110-
mat de tip «Marlner., In Q( ..... da CCII 400 kgf (din
car. peste SO kgf aparelti pl "fie,>, cu oblecUv
aslronaulic dublu: planet.1iI Mercur .. VenuI! Sonda
VII survola In februarie HI7.t ".,.... V"' UI, la o altit u.-
dine de 53 000 km, Iar ....,. doul lunl VII uece
prin aproplerllll planetei M9JCUI', '- cell ... 1 000 kml
De remarcat cA speclllll,m de 111 N ..... SlA. ,1 J .P.L
(Plludenll.) folosesc cimpul al aplanetai
furtunilOr» pentru II accelera " ..... spre MerCllf
IICIIIII'. 10nO&, prima de acest .... In Statele
Unile.

Pe linia programelor de pere Japonia, ce.
de-a palra membri II .Clubulul • • II anuntat &II
In II doua jumltate iii deceniului .. ,. In masuri
ti lansllze un latellt de Ielec Ic:atII, mal multi
rneteosalelill Intre tll15 ,1 llIre, *j probabil, plnl In
1878 un salellt destinlJt ajutorlr. ocaanlce,
domeniu In cera acea.ta ţ .. de;e ","umale de
mare prod ucatoare ,1 uportatqare .

voara,
larmlci, nu va
\',
Prima moleculA
tatA In
'''cuta

""
aCN zoni, spaUulul, dar
tIIlcate molaculll mult ma'
Iden-
ill delfli,oarl In
In aprilie, de pe

cu stablll-
I ellptlcl, la
calre N. A .S. A. dII la
spec.lall,1II italieni, un
astronomice, denumit

.. Incercarile
.-Algol .. lII , al ra-
va miri pollbUltA-

Prlnlre element,11I dll parllclpare a
BIIIgl81111 actlvll/ltUe din * rullIIocl o\l1l1 inter-
europene E.LD.D . .. fiU""'" fi; 8fupul de statII de
urmiTlre a sateUmor de II Dotate cu mo-
toare aletlrlce .::u corn.,. urmAriraa continui
, .. leilflloT cit timp se ... In cdmpul lor vizuala, sta-
tll18 de III Grimbllrg&n pOMdI cind anlana pentru re-
ceptlonarlNl IIm",,"I« ___ ....... ţ al una IImi-
1ltoate_ !n ImaginII, In prim plan, _ dd douA antene
(dlamlltru 4,30 m,I ...... , 1., In plan
sllCund, antena emltilto ....

Rec:ent a avut loc In A ....... intarna-
tlon" .. A.ocl«1le1 r'9lle .. ...,. , 1 cercetari
ţ dllstina1 prOgfll"*- .......... da colabo-
rare In
"
L MICRO-
MOTOARE
tendJnt;!ll pul&TnJeA da auloaprindere.
Acest fenomen este Inlllnit Indeo.ebl
la moloarele de competltle cu aprindllrll
prin K" .. tele, la care .. InJoculasc
SO---9O% din benzlnll cu maia-
noi .au ef!lnol. In funclle de IIpul mo-
torulul (camerl dll ardara, slstam da
r6clra), melanolulll autoapr lnde Inal n-
t. de sclnlala bujlel, de undll rezultl o
c onslderabUI plardere da putere, A-
ceasti tandlntilla auloaprlndeta consti-
tuie o caracteristici pentru !leclTe com-
btlltlbll, fIInd mlsurati pr intr-un Indice
(labelul nr. 3).
I la dopajul cu
cu nitrometaro,
,
"
n-
de ardere decurge mal
omogenlzeazl ames-
din motivlI de
I I nltro-
"
,
,
"
IIIU "Itro-
, ,
"

cu matanol au o
Cu el! valoarea negativi • aClIstul
Indice .. te mal mare, cu allt acaasl!
caracteristlcA nedoritl este mal puler-
TatJ./ul J
2,5 cm'
''''
.. "
"" ,."
3,5 cm'
carbu-


10 cm>
25'" nltrometan
10% nlttobenzen
45" metanol
20" ulai dl ricin
50% n"romellln
nitrobenzen
20% mel.nol
20% ulii de ricin
m

•••
ţ aptitudini
pentru Ă
Tut'" p.iholook.. gluentlte pinii
lKum ... ·au d. po.lblU18Iea .... cuna.,tell
nl".tul d, dlnofta.el unor IP!Hudln! cu
caraCIM o.n.r.l Memor ia, allnll .. adlp.-
LiMitat... capac'ta,e."" relo1"'1
probleme ele. au II ati. mIII mare de
I'HK:-s'ta.le Iirl Indoiala, lolr.o anu-
mitA mhu'" le frllnnlm 'a orice pe.!oa.
nI. c:ondllionlnd (eu,lla In loal. do-
mtniile de adl""'I ..
lncesl!nd cu acut num6r '" 'H,.Iei,ne
vom OCUPI diI c"eva apttludinl,pecla'e,
Indiapen,.blle obll"lII'lI unor relUna'a
bune doar In anumit. domtlflN de acll-
'tIlat .. Din". _etil''', aptitudinile pen_
Iru rnatematlet ocupi utili un loc
Importa!!' lItft prin prolller.rea prof.
,1utlllo. tehnice cit" ImpllelirU el lot
mali ..:e8nlo.o.l.,. In domeniuL ,lUntelll'
loclll" ,1 umanistial.
Prin lestul pe are ri.J loMltAm I .. Uid
ţ pul •• conlllll, mt.ura In clre I.efl
c.p_cUalu pentru rationamentul m,.
lemlllc. goslbdil.'.. de 1 opara cu
a1mbolun mlt"matlca ,. nu cuoo,tln.
,ale d •. 10 domeniul ml'Mlaticl!. filod
un te&/. d. Iptftudlrn,' nu de (:uno"llo\a,
el nu v, cuprinda ploblema ca pol fi
r.lol ..... cu Ijutorul WlOl calcule sau
pcl bala unor regulllnvllliltl! anterlOl' ta
.. ... . . '. .. '."'.'- '.
_ -- ••••• ' • ..-- ••• • __ • ••• _. r _
dlnala,1. A.tlel oe In!rablli 10111010'1 In
mod cureot In ş le,t. pentru
Iptltudinl mat.matle •. d. cir. In fond
,.pruiotA In. lrum""te de milur' 1
cuno,tlnlelor uu mijloace de anlr.
nlmlnl ml'amaUc. Acest. IIsla dau
poalbilltata .. da ••• 0'1111.. , II constatatl
dacA ,inaU m.nte libia lomultlril ._
regulile d. IcAde,. I IfiK!.lIor " daci
Iintel. lullelanl de lotrenat pentru a le
umIla cu ,.pwcluoe, dar nu permit si
aflatI daci ţ cIPIICit.l_ de a rallOOl
II .. nu cu lIulorul cifrelor. Nefiind \II'!
t." aa gerformanta, '"lUi no."u po!:".
Il r.zolval chiar 10 Ipoteze unor cuno.·
Ilnl. elttmeollIra OI matelrlalicj.
Obtiner .. unul califlcati. IUPlrlor
(blOII .au loarte bln.) ... ac.st Iesi
r.prezlntl o Q1'ognozl favo.rablllln ceea
ca priwa,la Inlu,lr ... m .. emallcllor ,1
r.allzlru rn ""da m.temalit:1
cooslrlul. un IldOl" Important Oadl
obtloetl un clliflcatlv ,.tJsfIcIlOl, wa
Irabul. probabil. al; ţ un efort
mal mi" penlru I Itu,i In uemen_
domaoll d. acllwl1lte. 10 CIIU'" unIII
calificllI, nautlllacllOl , .. rltl Indk;H
ci ,eli awu dlftcult'tlln KlIritttile clra
nece.itl, cu pregondlfentt. ' atlon.
ment malematlc.
Instruetl unl: Icrletl rAspunlurlle d,.
le f!ec .... Intrebara In I",ttul lod'CIt.
Ea.clltatM e.t. O\IIÎ importantA dac"
wUez .. 10" nu ţ 10Iu,. prN mult
la vreuoa din lolrebari. Ollclr vi a,le
nece'lIr,puII,1 teca eak:ula pe o foaie dl
hirtie IIPlnll Urnit. de lImp ... d.
$O "'muie.
1. 01lcA dlotr-o dulinl • mere .lnt
Iirielle. cite Ilnl bune? ( )
2. Inlr· o cutie In Cllre .. alll ... m.re,
a m.r. din fiecare duzina Ilnl bune.
Cft. mere dlO cut .. Iint stricat,? ( \
3. Car. oumir "le cu .tit mal mic
decll 60 cu cII elle mal ma,. dl:<:n
!507 ( )
.. O lamille 1 cheltuit turnal_ dlfl
benll cu ca,e a plec. 11'1 Ofaf plltlnd
pentru mass de pt10z ,1 dif1 !umltata
dlo .uma Chel lulli penlru mIlA d4
gtTOl • cumplrat cirtl I· eu 11'1111 rAmas
de IeI. ţ bani 1 ch.tlu.t pentru ma ..
.......... ,
de pr1o,? ( )
5. Citi ore Ti va 'rebul uoul 'u1omobil
paotru a part:urga distaote de «ICI 11111
cu o vitel' de SO IIm/orl? ( )
II. !lIS aiIa cu ain mai fftlIre decit 21 cu
cit elte mar mic dl<:ft ca numlr? ( )
7. CUiul d1l. rnef"ge loalnw cu •
mlnlotle le "kar. H da or .. DacA la oq
1.30 Indica 7.30 ,i lum"II. d. mJnul,cu
cite mlnur. VI " to.lol. Ia o,a 12 In
Iceeall I t? f )
LA + B _ "6. A n'. cu J ulWtMi
mal mie dtdt C. dll' cu • un1t1ti
m.... deo;lt B. CU " oum,," "le
.gaIC?( )
II. DacA' peraoalNl din l00.lnl bloode,
clleperloaoedio500ou Ilo, blonde1 ( )
10. In cn. or .... percurga un IWIon
cu reactie 400 km la o vllelA de
IlOO km for'? ( )
11 . D.clll metri" juml'ala de huli
1.0$li " lai., cn wot COl" 3 metri 51
COLABORATORll Ţ AI REVISTEI:
• m.. R. COMAN. Dr. ln&. L FLORU • Teha. NIC. HANU
• Ioa. M..IVANClOVJa. 10,. M. LAURlC ..... V. lAURIC
• 8101. EL MAl'II'TU • hta. L MARTIN • Ifta. L MlllAEscu
• 10,. R. MOSCOVJCI • Pror. L Ş • Ia,. D.
PE I ROPOL • FU. VLAlCU RADU • In,. L RUDEI.. • Inc.
Il.. sucru • Arh. E. VERNESCU • In«- D. ZAMFlRESl."tJ
• Dr. lq. FI- ZAGANESCU
Pnunt:aru ardItJdi : ADRIAN MATEESCU
Preuntau. ,"Oei: ARCADIE OANEUUC

ţ ţ IIvcu .... ti , Pili" Sdnt.ii 1
htttfon: n _ tI. Int.ricw t1. " 1714
c pc.s.
TlpuulelllK"uiM la Combfntdul poI5graHc . .c... Scinteii.
IMPORTANT'
ţ si ţ 1. domiciliu almanahul ş
ş t e hnici. ţ t,n?
ţ o carte ş pe adresa: Libriria
«Cartea prin ş Se rge nt ţ
Ion nr. 8-t l ,Sector 6.
Comandt ndu-l d in t imp, vi ţ primi rea
a lmanahulul Imediat dupA ţ
Plata se face cont ra rambun 1. primir ea al ma na..
hului.
N. B.: Alma nahul ţ li un numir inedit al
re vist ei «Te hnium •.
)umAtate? ( )
Dadi la uo magazin 'IAllmen'artll
ellllli $utle'enta penlru a agro-
'tIzlol\a fJIXJ clienti In timp de 2 slpta-
mini, 10 eli timp .. 'lOr eplotlll ouAle
dac' Ittrte,l. 400 d. clIenli 1 ( )
13. SA presuguoem cir A B ,1 C sîni
ournere. A + 8 + C _ O. In Kest CII
O - A Mii cu B + C?
DI N\.I c:::r POlI P t::J
De c Nu o POal 1t t::J
1 •. S" pralupunem cA A ,1 B sint
num ..... A - B - O. lnac_CIII O + A
., " egl' eu 8 dacA B ISle mal marit
dec;" ,..?
Oa c:3 Nu O POlle t::I
15. Ze<:e WDPoate cooaurnl leca T.
lolf'lOlre c#e In lece zile 10 cne
,11e va cooluma WI • ."..,.. lin 'a-l....,.,r
OI petrol 1 ( )
II. La o II"rgare calul t:latlgillor a
aJunl la tin" la ora le ei 1 mlnul C\.I
pa,tru lunglml fn.lm_ ce{ul
cal.,c_ a ajun. "" flnie cu dou.t. lunOlml
du.,. cal de- al dGil_ cat. Cel da_a!
a ajuns III "ni, cu palru lu ....
g.mI " JumAtate lnaIol ... cetul d@ '"
patrul. cal,cara a obtinut "" limp de
II' lecunde ,i .\1"10. in ult.ma p.6lrimf' "
Ilacara c.t fAc_ o lung.me
10lr-o clodme de secuoda. la t:e ori II
Inceput alergar ... 1 ( )
17. In seria 1, ' . 2. 1 CIIra ilie numlrul
ur"'tlor? I )
l a. Complala,l cltrflle lip" dio urm.
1001" lomuttlre:
----.1.
0-
7 - S • -
----2 •
It. SI prllUgUOam d literele dtn
lomuttir. care urmeazA .Toi dir .. Cu
c.e cifra esta ..... IkIcara IIt .. 11
F I F •
..
63C
DOD
Oa8C
B_ ;C_ :0- :E_
F _
20. SI prllUPUneffl cA li..,,,, din
,"mult"'- c.er. urmeaz' Ilot cifre, l..-
liac.'. IInlutl reprelintl o Iltarl CIIre
lip...... Completati cu 1It .... 1e CIII'I:
"piese II att.p apoi cH,.le cara cores.
pund fiec:irel Uter ..
S - .. li{
C'
2 - A V
, "
• •
-
-.. -
Intr-o Mrie .,'" galtoana a:d$'1
Clot 3 pattoaoe albe miii pullfl dacn cele
fO$1i al 5 paltoane albe mai "'ull det:1t
cele Dac:l toate plllto..,ale ,101
ro.Ii, albe 11\.1 ctl. palloane ro,ii
110+1 I )
Compaflt' ri,gun$urlle date da eN.
cu .oIulille corecte ale t"lulul. Acor.
dllli-wj cn, un p .. od penlru flet:llre
rAlPUnl CorllClII lume oblinutl rapofta..
Ii-o II \.Irml'orul .l1kIn:
Aptitudini penlru matematici toarle tHne
dazvoltll. 17-21 p\.locte
AplJtudlnl penlru malemetk:1 bine daz.
.ollale 1 .... '. puncte
Agtitudinl ptonlru mallmiltic.1 Htt$11cA-
lor denolllia 11-13 puncta
Aghludinl pentru malami/tlel 0_1111111-
cll100 deuollale 0-10 guocte
Ţ TESTULUI
t . (1). 2. ( 16). J,. (55), of. (10 Iei). 5. (1).
• . (43). 1. (1 II. mI01l1.). a. (S3), D. (415).
10. (2i3). II. (1. Iei). 12. (10 1/2 zile).
13.. (De), 1". (Oa). I$. (10), ,a. (15).
17. (24).
II. 10IM le
..
"' ..
m ••
......
1" 6 - 7. C - II. D .. .. E .. 3-
... se<.
C'
2FAY
A'fII
AC",V
F - 2 •
A-2, C_., F _ 7, V - O.
21 (55'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful