CONSTRUCTII PENTRU AMATORi- Ţ Ă Ă DE REViSTA •• Ş Ţ Ă Ş TEHNiCA

"
TII OI
..
ÎN ACEST Ă
• Receptor
cu 3 tuburi
electronice
• Receptor
cu amplificare
ă
• Dubii conversie
• ţ
de ă
cu circuite logice
• Milivoltmetru
electronic
• Aparat
pentru verificarea
condensatoarelor
• Converti zor
cu tranzistoare
• Decuplarea
tensiunii
la magnetofonu I
..
8-4 -
• ţ TV
• Alimentator
pentru tus
• Avertizor·
pentru ploaie
• ţ ă
tranzistorizat
pentru banda
de 435 MHz

• Inregistrarea
discurilor
pe ă
-,
RADIO NSTRUCTII
CU AMPlIflCARI
OIRlelA
Pertl"" tmerll no,.n Clutor!, vom pl'.
lent" In cele ce urme.zI! un receptor
cu 5 lfe",15toar. CUie"! 10105111, u,or
de rla!Ju .. l, cu performanle bune ei cu
un reglaj foarte Ilmplu. E5I" vorba de
t,1n receptor C1J ampllflcar. directi,
luerll'ld In benzile de unde medii ,i
Jungl. Un ... tt .. de rac.Olor '1'1 o een_
.obtli'_'. de 20-30 mV/m, eu o puler.
ludlo la ie,lre de 100 rrfN la o bandA
de 20(1-3Il00 Hl. Alimentare. apar.-
tutui .e poala flicI de '- 2 baterii plate
d. 4,5 V .au de la un eUmenlalor de
IV. Intreg monlaJul ,.Indiei I " rea-
tire pe o plaeA de circuli Imprima' cu
dlmenlilunUe 115 X 10. Iar grolilm.a
montajulul lI1J trebuie il depheuc'
35 mm. fnlr-o .,Uel d. ,rlull'a ş poale
10101' culla de la aparetu' eZelir.,
cate MI pOlile cumpjt •. $1 acum si
e"aUlim ,chema propu5l.
AN cum .. vede, " folo •• ,te o
ante". de l!tritA pe cari" rUnzelll"
circuitul de Intrltl L, C", Prin Inl&l'-
mediul IJnul cuplaj Inductl." semnalUl
.. Ieclal de circuitul da Intrare t;e
IPlleli pl baza primului tranzillor T 1"
Baltonul de '.,.11i ar. dlamatrul de
1-10 mm ş lungimea de clrea 10 cm,
lA mijlocul el se rulb"t" din carton
-
-
t;ub\lrIO carca!il ce se hpeete cu pell-
canol. Bobina are 220 ,plt •• Jar 4-
8 .plre din ,lrml1 dl Cu·Em eu, _
0,08-0,1 mm. 'nlre cete douA bobma
L. all....a IaSi o dlltentA dl 5-6 mm.
C'rcull'Ell de inlrate, care "le cin;Ultul
.. lecU., al receptorului. u'. acordat
de un condensalor ".rllbil minlaturA
RECEPTOR
CU TREJ TUBURI
ELECTRONICE
Calor care dorer;e a feeapllo.,. o sln-
lIurt gaml de free"lnll ,au calOf" pa,lo-
nati In descifrarea telnelor funcllonaril
unul radloreceplor 'uperhlterodirUI a-
2
chlpa' cu tUburi electronIce le reco-
mandlm .. realiUle un montaj dupA
schama alilurall ,
Primul ela), utilizind lubul ECH 81, eile
C'I cu Valolula S+2lIO pF. Ata cum
arAtllm, r'caplorul lucreazA In bande
de !lnde medII ,1 lungi dll.a 165-1 ilOO
m (POII!1a 1 de le comut,torul 1<) ,1 de
le 310-2000 m ţ .. 2 d. Ia comu-
t'torul 1<). In aee,t Iei .. POl recepllo,
na pOlturile nationale ,1 'IrAme din
banda de unde mlilil .. lung,. Sem-
IUIlul "'1 tran,feral pe "lnzl,to'ul
T , cllre Impreunl cu hanzi,IOf"ul T
cdn'I,tule un amplificator
Aca,1 amplificator "t ... tIei elllcu-
lat Incit. III lin nl"el de semnal de c,rea
10 mV/m ,. Intrare, Ipa,. Ia Inlrarea
deteetorului un nl"ej dl clrea V,
ceea CI a,lgur! luncllonarea delecto-
rului In regim llnllt In aCISl. ampllfl-
calOl' " folosesc dou.li l"nllsIOlr.
dllnaH' IflI(:venli. TI" T.t' de tip
EFT 317, EFT 319, EFT 320, n .20-n .23,
TI .01 ..... 03, AF lIS·AF tll1,AF
1215 ete.
AceSle etaje lucreaza cu un curent
mic sub 1 mA, ce&ll ee .. ti important
pen\ru un .aup'or porlabll. Dupl a_
cesl ampllficalor urmaaza delectorul,
cara pentrv II mAri sen"bllilll&ll r ..
ceplo,ului .,Ie •• allll\ cu &ll1emul de
convertorul,
Semnalul electric primit din antenA
prin Infhurarea L, este seleelat de eir.
cultul L.C",fl aplical pe gnla de coman_
dl a plr11J h ... odl. Partea trlodi a tu-
bului are rol de oscilalor 'oeal, al c'rul
semnal .. aplk::ll pe orlla 3. Valoarea
free"antalslmnalulul o,cllalorvlul esht
dl!..la de circuitul LC .....
In .noda ha.odel se alll cuplatl o
Infl,urare a primului transformaior de
frec"entA intermediarI, care "Iedeaza
dIn produ&ele de modull1U numai sem-
nalul cu 'rec"en\a de 4115 Pr in
cupla/, aee,t 5emnal ItStl apUcat pe
grila 61 comamll din tubul EF ee, ce
lucreazA CI amplillc;alor de Iree"entA
int!trmedl.,t.
SemnalulamplJllcat de ac",t etaj
apoi IpHcal, prin Intermediul tran,for·
maioruluI MF 2, etajuluI detector cu
dioda semlconductoere EFO 1(18.
dublare a la ,a,I, ... detecto.
rulu; " alta polen\lometrl/l P cu care
" doua,l semnalul AF la Intr.reH
amplli,cetorulul AF al receptoruluI.
ElaJul empiilicator de ten,lune cu Iran-
lltlorul ,. J ere ca laranl tran.lorma-
10'1.11 detalor Tr\, Urmeall Il.Ijul flmli
CI/ dout tranl' toare, T fi T , In
T
3
.T:. T
5
,In\ de lip EFT 351-353, EFT 321 -323,
n 13-n 16, OC 70-75, AC 125 alc.
Trent;!ormaIOful dalazor Tr
l
,1 cel
de I .. ita Tr
2
,Inl Iren,lormaloare de
ta receptorul _Zef.,_, _Electronica_
83t T, lI:rl T etc" caUI se Oi,,$(: la
magazinele _Oioda_, Diluzorul .. II
lin d,fultll' m,"lIllur! de 110 cu putltH
de 100 mW In Clell ce ptl"e,ta dlodM
O, - O
2
, trabuie spus ci pol II diode
eu oermanll/, defectOllIl de orice lip.
Construclorul 1'1'1 trebUI "" lucreze
cu grilA, ee leOlturile pe drcuUul Im-
prlmll1 51 Ile cII mal ,curie, penlru a
, ... lta eventualele IIUIOOlC,lllH ale am·
phflcatOfului de InallA ţ Spe-
rAm ei ee.eastj con,tructle "a multu·
mi pe IIdel" no,tri clUiorL
De la delector, prin rezlstlnta de2 Mn.,
se culeg. componenla continui plHltru
CAA, lar prin rezl_tanla de 5 lin le cu-
lega lemnllul de audiofreewenll,
Urm •• ,l apoi ampljfjcatorul de .udlo-
ţ echlpal cu tubul ECl 12. Par-
tea trlod' a acestuI tub •• Ie ampllllca-
torul In ten.lune, Iar partn p.nlod.lJi ,
ampllflealorul In putere.
In pr ivi nta ,.aUdril practice, con,truc-
tOflll "",,'e notate pe .chemA "alorlle
pl.I.lor al 1"IIlIoIurllOf" la soclu,
Bobinele de la Intrat. ,1 o,cllator pol
fi •• ecutale pa carease de carton cu
dlim.trul dl 12 mm.
Pentru recaptlonarea undelor medii,
L. a,. 22 .plra, lar 50+50 .pfr •.
Df.tanta Intr. l , fll. ilie de S mm, Iar
dlltanta Intr. cele doul Infl,urlrl l"
ilIe d. 4 mm,
Bobina l" are 50+30 .plre (deci lot
doul Infhurlrl dlatentel. Ia 4 mm).
r
RADIO
NSTRUCTI
EA DISCU
PE BAN
In serie ,1 lunlale cu un cOndenlilllor ellH;lrolili(; de
valoare mar •. Con$umul fiind mic, se aslguri esllel
Inreglstrarl\ll unui nu mII. dl!51ul de M:o", de discuri
10 cond.tii bune_
,
d8
2
,

6

-,
,
-,
,
N. PORUMBARU -1 4
AparllCekt d. 'eprodu, dlseurl de ulitate ,1 ,eml-
profeiiConale, precum ti tehnologia ImbunAteUI. Ia
[n reglsbatea discur ilor permit ematof\llul sAlact Inr&-
lI'litrAri de bunII calit ate; Ind. .ste redus numlrul ace-
lora care 1" PQt permite procurarea aceslor aparat,
foarte c05111.i 108111, de 8liemanee. dhu:urlll! Cllf. se
Inrf!Gllllreatl de obicei 81.1 ut-url remarcabila. Discurile
vechi cu ... lleI, de 1tI lur. pe minut prllllnll,1 mai multe
deflclente c"ief din Inrfljlstrlllea 1" ltlaii.
Scnemele !:Irezenla!, mal jos IIU CI 5COP Irnbun/ll!_
lirel! Inregis' rarllor cu mijloace .' poslb IU"" amalor,.
ce,tl, rezultatele ţ 'i lncl excelente, uneori chlaf
spec:tacu 108$8.
Schema din fig. 1 fflprezl ntl un filtru In vederea
atenua,H zgomolelor de JoaSili !'(IoC'te"!., provenlh. dill
reeclla acusUcl a doze! cu angranajele macanice
(."urull.) ti a zgomotalOl' de ţ ridicati {«zgo-
mot de ac»l, cara sa dal oraazllmperfec:lIunllor, Impuri -
tlilllOl' tI:tglrlelurilar unlurllor dillculuf, Tranzistorul
TI cu plasele ala,anle formeazi un llUru «Iree .. su&ll
(vOlI curba 11g. 2), Iar Iranzlstorul T!l cu pl.sele afe-
renta - un mlru .crece-jo .. (veti cuma fig. 3). Comu-
tat oarale al K., parmlt punere .. III!nJ &<:olllllrAA din
ci rculi a mlralor. [a ,coalerea Inhalor din cl rc: ult, blln.
da de tr8C8f1I eale IIneari. Tomd,toarale, lucrInd In
de colector la maaI. aaJgur' adaplal'M Impe.
dentetor, coeficientul de ampllfiC:llr. a,la Inlil aub-
unllar. Polenllometrul P
t
permite rell/,ar. curbei
de rI,puna la filtruL «Ireca-IuI' In raparl de c.rint • •
Cu valoarea reolatA la aprodmatl" 10 kn liB oblina
curba din fig. 2. _
curba din IIg. 2. _
ler bobina are 8 Iplre. Dlltanta Intre
boblne e,te de 5 mm. Toal. bobinele
vor fi cu sIrmA Cu-Em," _
0,1 mm, e"anlual Izolal \>. cu m'lase,
Cel care dorele a ulII lla receptorul
In gama undelor !iCurta vor bobIna pen-
Iru L, un numlr da 10 splre, Iar pentru
L. "or boblne 8 I plr •. L, ullUz",zl alrmA
cu dlametrul . O,t mm, Iar L. s1rmll cu
dlamatrul 0,8 mm, ambele cupru-emall.
Bobina La are 7 splre Cu-fm,; - 0,8
mm, 'ar L,.aree s plreCu- fm.1II _ 0,1 mm.
Aceale boblne se "or faca apirl lingi!
Iplri, dIstanta lnlra boblnale fiind de
4 mm.
Tren.formaloarela da frecven!! In-
tarmedlail (MF 1 ,1 MF 2) 51 vor cum·
pira din comert (cu cond. Incorporltll\.
Tranlformatorul de le,ire IIB e"cuii
pe un mIm cu secjlunea de 4 cmt, eare
are In prim,.. 2200 de s plre Cu-Em,
III - 0,2 mm, Iar In secundar - II!: aplre
Cu-Em, III - 0,11 mm. ţ difuzo-
rului fii nd 4a,.
Ace,t tranaformlIItor poltla fi ,1 cum-
pira!. Ul Iei recomandilm a aa cump'ra
Iranslormatorul da relea.
Oupil ca aparatul a lOI I ezeculai, se
rote,te condensalorul "arlabil (C" _
2xSOO pF) ,1 se cauti un posL Dec' nu
5e gllaa,ie nici un post, In'eamnil el
nu lunc!loneazl fi Iiuncl
5I""lmbl lnl,e ele capelele bobln" L. .
Se Iad receplorul pe un POlt III s.
roleie 10a11e putin mlazurlte da tarlli
de la MF " pinii audltia e511 malliml .
la fel penlru Inl lnliiila mulmA, 'a
roleale condanSlIl orul Irlmer montal In
paralel pe L. (penlru Iracventale mari
din gaml).
StablUrH cllpitulul de gam' se fllce
cu ajutorul conden!il torulul Irlmer da
la oacilalor.
Cu o I"tanl bunA, ac .. t radlorecaptor
are acelea,1 calitAti ea " radloreceptoa-
rale de fabricatie profesionalA.
iNTRARE
7
Schema din Ilg. 4 raprellntA un montaj mal perfec-
tional, care tn atari da filtre are un lam de
frecventA. conceout In soeclal pentru compensarea,
respectiv amphl!carell, frecventalor joas8, care ,e IIta-
nueazl la mlljorltat811 discurilor dIn motl'le tehnolo-
gice. Inlrarea asta prevAleti penlru doze dinamice;
cuajulor ul comulatorulul ţ ,e Interaalefllzi! un clrcuil
RC In vederea adllptllrllla doze cu crtslul. Comutatorul
comllndl filtrul «Irece-au,_ (alenuarea loaselor
sub 30 Hz). Iar K., IUlrul «1rece-jou (atenulraa Inal-
telor pesle " kHzj, Aust tHlru lC este 'cordat pe 4
kHz. Vatorlla pIeselor din lillra sIni catculllia conform
cutbelor de trecere din 110, 5 &1 8.
In vedarea obtinerii unor rezultate optime . ... ra-
comanda completarea !Ochmel din fig. 4 cu un etaj
preampllflcator reprezentalln 11g. 1. Monlajul aSigur'
adaptarea impedantelor, un de ton !Oupilmanlllr
independent pentru jo .. a (P, ) ,1 Inalte (P,,), de ase-
menea. amplificarea ute re{J ebil' cu pOll!ntiomatrul
'3'
Monlajul liB poale folos, ,1 !Oaparat, ca preampllfi-
calor.
Reglaraa amplificarII eSl8 neceur' In vederea com-
penlArN allnutlfilor produse de filtre" menllnarea
nivatutul.lmnllulul de 1a,lre la valoarea oplim' caruti
pentru In!rerM '" magnllolOfL In fig. B alnl radete
curbele de raspuns ata monlajulul din fig. 7.
Tensiunile de alimentar. a lic"emelor pr81enlete
!rebule 51 fie loarte bine filtrale. Cel mal u,ar sa asi-
gur' o allmantare corelpunzAtoare cu baterii leoale
Vu, ..... ",,' .. "'., .... cu U.,otfll .egale
1
-,
,

-ID
-22
I . I
I
, dB
3
,


n
16
"
,.
,
KHz 2
, . , ,
10
• • •
5
dB

,
,"V
O


,
'o.
,
...,
• H.
d6
,
-
O
6
,
-
II
fiLTRU
...... "
, flTRO JOASE
o -
"
,",
10'
Ha; 10 10 10
-F
-10
-20
10 H:z 10
1
3

----
----
----
- ---
- ---
-- --
----
--- ==
=== --
--==
-=--

.,.
-
-
=-
-
=
-
-
-
..

CU
CI ReUITE

m8J m.ulte: canale pl'Cvlzute cu de audlofrecven-
Evident CiI pc mbura numlrulw de c0-
L
I
II C E

integrate. Aceste piese fiind inci greu accesibile
amatorilor, in scopul construirii unor SIRiu de
comanda muhicanaJ de dimensiuni relatiV reduse
se folosesc ş «artificii de scheme» care Sl asilure:
ţ dcridttatde de mai sus. In acest scop. stalia
de tdecomand4, care o prezentAm to cele ce urmeazl.,
permite: executarea . cu toale ci
kglluJa dintre se raoc pe
UD singur canal.
Din schema bloc: a ţ de ţ (fig. 1) rezultA
el Wl radioreceptor de tip ţ R ţ
asupra unui registru de deplasare O (fonnal din
dolll circuite basculante bIStabi le) ilie cln1Î impulsuri
comanda o matria: de decodificare M. care asigurA
o succesiune de ş (ordine zecimalA) a impuJsurilor.
Radioreccplorul (fig. 2) arc UD etaj de deteclie super-
reacpc (lTanzistorul 2 SA 340), un etaj It.OlplifK:ator
de ţ (tranzistorul 2 sa 475 sau alt
lrallZUtor de tiP p..n..p. cu un Il > 1'00) ş un releu
electronic, care in ţ semnalului (deloc:!al)
deblocbeazi tn..nzistoful T.. _
deblocbcazt tranzistorul T.. _
Bobina L se executi pe o carcasl din malenal
plasoc al diamelrul de R mm. folosind in acest acop
sîrml de eupru-email (12 spire) ţ 0,5 mm. Ş de
radiotrecvenli este o bobinl de filtraj utili.z.atlla tele-
vizoarde ",Rubin 101 A» sau se ţ pe un
miez de feritA 02 mm bobmind 35 'p'te cu SÎrma
de cupru email ti 0.1 mm
Transformatorul de cupla) esle de tip RLT 3e3
folosit la radiorecept08rele Il.ElectronlCll S 631 E. CII
defazor in etajul de au(hofrccverJll.
Regla)ul radiorcccploruiui se face monllnd o
pereche de ş (2000 fi) in a $i b Ş ael'C).
nind asupra miezului bob.nei L pinA la obllnerea
unei audilii maxime in casca. Sensibilitatea radio-
receptorului se regleaza din poten\iomelrul de 2.S kCl,
flrt insi a ă ş pragul de ş
La aparilia semnalului de audiorrecvenJ4 pe un
mstrument de 10 V (20 000 montat Intre punctele
c ş Il, se observi o ţ a acului instrumentuluL
Un circuit basculanl bistabil (fig. format din
douA tranzistoare MP 41 cuplate galvanie Intre
z:1e, are in ţ unul din tranzistoare in stare
de conduqie. La un semnal negallv se modifici
slarea de ţ a trec;nd In con·
duqje ă IrannSl0f. SLlriie celor doul tranZiS-
toare sint stabile pÎni la folosirea celuilalt Impuls.
Primul ClCCUJl buculan\ blstllbil poate comanda cel
de al doilea ClTCWI bascu1ant pl"m Impulsurile pro-
venJle de la tranZistorul T 1 CODdensalorul
C _6 800 pF. Dea, la lC$lOle 1, 2, 3 !jJ 4 vom .... ea
st:m.naJe fi) Degative 10 AU +), pDljlive, conform
tabelulUL
MatrK:ea de dccodifJCa.n: M (fia. 4) este alditwtl
NU
din elemente lopce SL Un astfd de arcuil es:te pre-
zentat in figura s. ii este format dm trei diqde
Du Dl Ş D
J
legate la un pozttiv CircUitul
dectric fiUld inchis prin rezlMen\.<l R, la bornele
dlodC::1 D. nu se ob\me lenSI\IOe. Numai dael toate
,
I
"
"
3'
r
.'
Ing. SERGIU FLORIC.l
1
2
-
OAIO!
3
... -
';:t.f
""'"
I
, ,

-ir
O

,
O I
, ,
• •
,
, 3' ,

, ,

, ,
O
,


, , , . ,

, , ,
1.2K.AR) 4
A
%o,
D.
Uk.aRt

;r.,
1.2K.p.R3
-fi-
,v

!R 1,2kAR
"

o,


dlodele D,. D
J
$1 D
J
lml polanule ncpuv (fi" 5 b)
!le obline un semnal la bornele diodei D... JJccl,
daci. $1 la IRtrArile 1, 2 $1 3 circuitele bistablk vor
rurniza tensiuDI DCJamc. numai .tURCI la dioda O ..
apare un semnal negativ care, dacA este aplicat unm
mtrcrupilor electronic (fi" 6J,poatc aelloM rcleul Ro 1_
Peotru comenZIlor modelului teleco-
mandat sA ă sehemH din li,. 7. urmArind $1
tabelul CU poZl11a circuitelor bascuJante:
- la impulsul O modelul ş
- la impulsul I releul R I este atras, aJimentînd
electromOloruJ servomecanismului care depla-
st:azI cirma modelului intr-un seD$.
- la impulsul 2 releul Rl este atras 5<:himbiDd sensul
de rolatie al servomccanismului.
- Ia impulsul 3 releul R
J
schimbi sensul de ali-
mentare al eJectromotorului de propulsie.
- la impulsul 4 se reia ciclul.
Registrul de deplasate impreuna (:li matricea de
decodllkare M se executa pc: o cu circuit
lmprunat (fig. 81 eate se solidarizeazl de pl1cuta
radloreceptorului cu patru conductoare (fiI- 9) dm
cupru cu diamclrul de 2 mm.
RadlocDlJJltorul ". fi prezentat in doua vanante.
$1 anume cu cnSlaJ de cuarl tfll- 10) $1 Gri cnstaJ
lfig. II).
RadJoemllilorul (fia· 10) un O)Cllator pilotat cu
I;rThLUI de cuart II ' 27. 120 M HZI, montat ÎnlCe bani
!fi colectorul tnl.lwstorulw P 401 Bobma LI (12 splre
firma diametrul 0.3 mm) cupleazl
OSCdatorul prin bobina Ll (2,.5 splre sirma li18LA
10 x 0.03 mm izolati In mltase) cu C'lajul final,
echipat CU trlUlZlstorui 2 N 1613.lc81U cu baza la
IUlia. GellcralOrul de cu un
tranustor ţ 2N 2646. ataci un ampWi.
tator comandA un tranZiSlOr srr 124 in reJlllIl
de COmUlalle. Bobina Ls c,::onlÎne 10 spirt cu sirmA
de Cu· AI cu un diametru de I mm, iar bobina de
compen/IUrc • luna' mii antenCi L..c $t COnfecIÎODeaD..
pc 1,) c.:.m;.bA din p.v.c:. cu diametru! de 10 mm, avind
Iti cu slrrnl de \\ 0,6 Cu-Em.
('u aJulOrul unOl ş se ă oscllatorul de
dm punct 10 punct, pinlla colcctorul
SIT 124.
.' M __ o •
traruuloruhu SFT 124. _
Qscilatorul de radlOfrec-.enll fiind pilotat cu cns181
de ţ se regJea2i re'Lumindu·sc la lu;ordul
bobmei L .. urmlnnd lunuoOLuatea ma,,"nl a unuI
bec: de 2,S V/o'OO A, monlat la capetele bobmCl Lz.
Cu un mAsUritor de cimp !iC re&leatt condensatorul
de: 40 pF dm C'laJul final. Oael se ş o antcnl
de 1,.2S m lun,une (aHlena de cameri de: tdcvlZor)
atunCi nu mal esle tlC"QtC de mia la bobina Le.
Impulsunle "OI'" 6 dale cu IIJulorul unuI dl!iC tddonic
de lip vechi la care sint folOSite contactele: act-ionale
de camA.
Radioerrll!4torul nu trebuie sA ş in umpul
lucrulUI un consum de 50-75 mA.
lo cea de-a doua ă radioemi\Atorul (rig. II)
este format dintr-un OS<:IIalOf" in trei puncle echipat
cu tranzaL IT, EFT 319 sau P 403 (circuitu! C]L
I
liind acordat pc 27.120 MHz), eare are in colector
un alt cirCUit L:.c... tlcordut pe ş
de 27.120 MHz.
Bobina LI arc 9 spu-e din sîrma de Cu· Em cu dia-
metru! de 0.4 mm. pnza ă la 3 Spirt de la masâ.
Iar boblOu 8 Spirt dm acee<l$1 sirmA. Ambek
bobme se executi pc:. carauc: cu diamelTui de 8 mm
Reglarea oscilatoTuiui se racc cu polenliometru!
P,-SOkn.
Gencratorul de: aUlhofrecvenll este un circuil
basculant astabil cc generC82ll unde dreplun,}uulare
cu o frecvcoll de cea I kHz. Tranzistorul T ... lEfT 321)
joacl rolu! unui ă elcctronic. Alimentarea
!It face la Il V, tol pnn contactele disculUI telefonic.
La montaj. se re<::omandl ca QCIc douA bobiDc:
LI ş sa rlC perpendiculare, reglarea osciIatoruiui
rca1izilldu-te cu UD undametru Ş mlsurltor de cimp
ctaJonllle, pentru • nu ş in afara benzii alocate
de 27.120±o.6% MHz. Anltua va fi tOI de 1,25 m
lungime. T) ş T.-El-T32:1.
o,
1
VI
2
.. 02
VI
, 0,
v, R
1,
+
6
-
7
BOBI.A l> ARE 4 ..
CU sIRMA-DE 0,4111111 CuEm
LA 1mm Ţ Ă DE Lz

v.
-
+
...
OV
5
, KA
SFT124
o
1"-1'1
-u
VI
h . Il:!
",,11.,
..
1"
h,O,
-o
v.
R
+,.
-,
,
1
,
1'_-
\ 6V I
,--------_./
SFT351
( M P42)
1:.
-
ţ
b
9
,--------- - ....,
10 SPiRE

10
11
.- _. ...

T,
. • Un instrument util, liniar, fntr. 2S Hz ş
circa 100 kHz, cu domenii 10be 0- 1 mV ş
0-500 mV.
Conf,I,virea ţ ula]elo. de IOlld
ale apaflllelOl de radio el ,'ImpIiUcaloare,or d. Inalti
Ifdehtale imphdi mburllrUlll tensiunilor da Intrare s
Iesire ale IhH:6rulelaj cu un In,trumenl tu Impedllnla
de Inl'8,e liulielenl de mare, ca SIli nu Influenteze bunII
luncllonll'lI a ela)ulul ă ", totodal;l sulicillfll
de senSIbil, In vederea mburlrl1 lansiun;\of mici de
ordinul mlilvoll,lor.
In5trumenlul pe tll'8-1 dlillicrlem IndllpllnUla eceste
conditiI. O caUtata In plus este Hnearilllh,!11 deoutb!lt
II In .. trumentului. In ace5( fel "8 tacllll"du.
turbei de raspuns /1 ampliHClllorulul lnl,-o "lIm,1 la.g!
da "&evan!e.
Impedanla de IntrarII 861e p"le 500 I::ll, tapi cara iiI:!
daloreaza schemei 1010s,le (fig. 1)
Anahzlnd schema din IIg. 1. $e poale vedea eA !fI5lru-
meniul din: 1- elajul de Inlr are (T
1
cu p,e"ele
aferenle): 2-un alanualo, comulabll (1(, eu rezhilan-
lele corespunz,Uoare): 3-uJl ampliliealor de len,[una
(T
2
- T 3- : Inlilrumenl de lndlcalle Inlr-un
monta) redresor In punle, prevhul cu un ,uni cores-
punzAlor; 5-surr;a de allmenlare (o bateTie de 4,5 "
$1 o diodA Zenner In vederea aslgurllrii ă
Se veda alitlel ca lichema aleclrlcA asia relaliv SimplII.
-
6

N. GALAHBOS
Semnalul de mlr,re esle dus la bala Iranziliioruiui
TI P"" CI' rezl$lanlele R, $1 formeaza un dlvllor
prin care r.e polarizealA bau. Traflzlslorul esle
lOlOSlt Intr-un mania; de repelor t8todlc, aSigurind
alollel °impedllnLt da Intrare mllre. T010dlltA 'II poala
obloBrvlI cII lIlenuatorul nu aste legal de Intrare. cI In
c"curtul de emItor, ca reljslen\!1 de Ioarc:in! variabllll.
Ace:r.te rezlslente fiind a,ezale III letirea de Joasll
ImpedanlA a Iranzistorulul, nu mal elita n"cesarii com-
panSIHeI! la dlferile Irecvente, Inconvenienl cara sa
ş la vollmetrele eleclronlce cu alanualorul
monlat dlreclla Intrare. De asemenea. schema folos illl
ţ tllllbTllrea mstrument ulu" Inlruclt dac! re-
zlstentele alenualorululslnt suficlenl de precise (1"),
clIl}brllrea se poala eleclu. pentru un sIngur domaniu,
talelalili vor It In clllsa In mod ImpUclt.
Efectul da $unlara a ,ezhilen!alor R, - Ra asupra
IITlpedanlel de mtrare e51e redus prin reaclla In\'e
emitor ş bazi prin S ,i lui Intre div;lOr
" bllzi.
Prlt(izlll razislenlalor din IIlenuator determin' pre-
CiZia Instrumanlulul: dIn acest moti'l sa recomllndA
sorlllrea rezl 5lan\alor folosila, care se vor m'liura la
un ohmetru de pre<:izie. Valorile nestafldardlzale ,e
vor obl"'e p'''' Inserierea II doul ţ 'Iandard.
In vederea stabllitlt;l, rezl&tenlela vor II de cel pulm
0,25 W.
COt1denSalorul C .. care cupleu' Intrarea la ampllf l-
calor nu trebure li! Ile electro"Ilc, In!rucU p.olarlllltell

OJ ... D4'" D108
1
"'9
""
68

C,
K2
R17 "IS

"
'OK


R21
1DK
BC108 8CtOS &109
RI6 P,
1!12
.+ '70 100 1'" 4
270K
lens'unll de Inllllre dlle" In raport eu domeniul mll-
sural, de lI&8menea, CUfent ul da I ugllar putea In!lueflla
negat(v IIliupra pr!K:lz'l'I mll5uf'rii. Se recomandl
to lo1ilrea unor COnden1iIl IOllr., eu pOhsllren legate In
paralel SIIU un condan.alor cu hlrlle melalizalA, de
bunA calitate, Iar tan,lunea da lucru pOlita ti oricit
de mld.
T
2
-T
3
-T .. ,lnlloloslle Intr-o lichemâ
cu emllorul comun. POllllrlzeree buei lui T
2
asle asi_
guratA prin R:za la divizorul co-
guralA pTln reZlslan\a R2J de III divlzorul co-
nectal La le'lre. Se oblln IIsllelo puternldl raacUe ne-
ga\(vA In curenl conlmuu '1. concomlten\, o slabiHtllle
loarta mare. Condensalorul C
6
a:r.lguril decuplarell
cureniuiul al!ernallv " Impiedid astfel rallclla In
curent eltetnatlv. Polllrilllrea lui T WI obllfle din 00-
lectorul lui T 2' Iar T
4
aSola polanzal din co!ftctorullUI T 3
Rezlslenla nedecuplalil RIS din emItorul 11.11 T
2
mA-
ş ,mpadanla de mtrllre a ampllllCl!.torulul de ten_
SIune, astlel condensatorul C
4
panta avea o capaCI-
lale relativ miel. Condonulorul C
6
cupllazil itI"rea
in1ilrumenlulmdl cator (de 50 mICToampen). Inslru-
mentul 1010$,1 In monla) are o rel'slenlA internll de 1,3
kn. $Unlul R 2!t 5'11 ales la o valoare de 680 1\. Le un
Instrumenl cu aHa rezlslent! (nlernll $untul avea o
vllioar, dlfenla. A!oltal, de exemplu, daci rezlslenla
InternA 85ta do 9000.,unluJ vlIl!lvea ":iOA DaCi nu 1iB
cunos,te r"'slenta inlernA, sa va fololii o vatoare de
680 n CII rali",n\A de ,unlaro, care .. micsoreazA
daca ,e observi o sen,lbilllale al!C8liv/l III proceGul
d, calibrare. sau" mllreele dlll:A fenslb,hlalea asta
In5ullcienl'
Pentrllll compenu nalm88T1talea rellslenlel dl,qela
• dlodelor dIn punt" da redresare, jonc\luflea dia-
delor \)3,°
4
a.ta conectalA la cursorul potentlome-
IrUIUI samlreglabll P
,
InlfOdu1i In d"ullul de emitor
al lUI T
3
. Se Obil.,. utfel o rellc!!e "'galld reglllbil/l
cu P" Reaclla negativA 8sle maxIm. cind cursorullie
regle.lI! lipre parlea legalA I:a emitor, Polentlometrul
P
I
regle",zlI totodall senslblll1alea Inslrumenl ulUI
Indicaior
INDICATa CONSTRUCTIVE
Aparatul 85le r!K:omandal amliltorilor eleclronl,ti
cu cuno$llnlll ma, av.nsllIe ,i cu PflllClldl const rUI;-
hvA. Cu Illiu Inlormatlv lotu", In IIguflle 2, 3, ... 5, 8 se
dau unele datalll constructive. eJecujllll trebuie sA fie
loene !rlgll(III. Dalorll. lans,unllof mici care se mâ-
1ioar" orlC'e ret"tenlA de contacl, IIp,lurl necore,,·
punzlltoate InflUlnteazl negfltlv asupra preciZIei
mllfiu,a"l ,.1.1 IlivorlzoV' Int rarea In oscllaue amon-
la(ulul. Logalurll. trebuie" lIe CII mal 5curla 'fI rlg!de.
Sa VA 1010'1 cablu bhndlll III intrera SI la ă fll-
cut., h, 1( III el K Ib; dllll5emenea. lagatunle la 11.11
T s' vor t.ee teranllle, Plesale sa vor fl)fa "gld de
,latele, tfu,pecl\y de plllci din malerla! Itolan!. Se VII
9vltl slilul da mOntat9 CU .... Iese Cflre Ifalirn!i In "erll
PlaCIle Ilolllnl, vor II montlll, pa ş da al"ml.
dl,tall!lere, Placa pe cllre se ă pOlen\1omalrul
P, ... montea,a In a,a tllf ca prmlr-un
I
P,
5
I

ELECTRONIS
o
o
(tia vor controla IIlent c.onlaclele comulaloruhll)_
Se VII ţ de lero eu mira, .. In uurt
pe hacl,e dIn cele rollnd comutalorUI
K de cile ... 0" In ditarna POII\<I,
's; potnv"te apoi comulalorul In POI'\III n,_ 6
(O-500 mV) '1 U laagllnlra, .. Ia gena,alor, _e"llclnd
len,lun&a cu un Inlol,umenl atalon. Se gene-relll;l!
500 mV ,1 u ra" lel zA pohrntJomel rul P, pInA la obti-
nerea unei la CliP de 5cal,. D.cA d,n
reglllJ nu 5e pOIIII ţ o IndlcallEl corKIA. H schim-
bi fezl,len," 'UliI LI o vIItoare core5Punliloare.
--
.pallllului I.ec:utal SI! he sub 4%-
Lucrind cu allnUI Ş eu Pllil corespuru110are roe
pOlle ajunge la o precllHt de r,{ ,1 ch,l, 1,"" aimolnd
I&tfal prKll1II lpa,alelor de ml$urt Indurol"ale
Daci ull"tentela dIn alenualor ilU 10'1 sortall ta
.... ,01118 mdlc.le. callb,a," Intr·un rolngu, domeniU
In mod ImphClt UlourA preCllla In loale domenIIle de
m15ur1.
In domeniul de senslb,IiI!!le mulmA (0-1 mV)
unean 1I"le ne<:a5l1rA te,,"118 la pAmInt II CUI!81 IIp.,,-
lulul. In vederea Obtin!'" un. ecrana" oeffeeie lata
de IventUlllata umnale pertu,baloare, cara .r put ...
O,
6
"9
o INSTRUMENT INDICATOR
o
CIRCUIT
INTRARE
C8 R4
+
..
8 c ,
R.
"18
«I"tiu IA ha posibilii regtatlNl lui cu cutia complet
lochli" Ace'l lucru este necesar pentru calibrarea
corect. II In,trumentuluf. Culll! VII II dm labt! d. alu·
miniu nu din I, blt de filM" IICOpetl!j galvank: cu cupru
1111,1 "lI'lnl. Cuplar .. Ia Inlr.re (Sl' '8 face prlnh-o
cuple de mlll'".tolon_ Sateni d, ,lImanl.tlr. 5' va
monta Intr.un compllrUmenl 'aparat, if1 veder. atan-
'illrll montllJulul de eventual, 5dPllrl de II'IIZI 'IU li-
chida corosl"'9 din balerle.
CALIBRAREA APARATULUI
Calibrarea H poate •• scula cu .Julorlll unul 08n'ra-
lor de Joasa Iretvanl.'! al unII' m,lIvohmelru calibra"
lolollt CI etalo'l, l1li1,1, In lip" unul asemenea Instru-
ment, In cal mal rau (!IZ se pOlle uh l1 n ,1 un mull!-
mel l\! d, prec:i:ue lololilnd domeniul de 0-500 mV
Fr,cven\ll , .. o,raloruhll 58 reel,adl 1. 000 Hot:
In."'II. de punlllfe In funC\lun .. H regleaz' laroul
mKanic al in$ll\Imanlulul mdlcalo, Se puna apOI
ap.rtlul In tuncUuna II 5e lay JumAlate de ori Inamle
d", callbrara. S. pune ml,area In ,cun 51 se
dacA Inlln,.lmanlullnd,c' lero. Daca apa'a o mdlca\le,
monlalu! M I. InCor"1 5eu .. 151& 05clla\11 par.!wte
lanomiin apare daca Clrcultul de Inh.re WlU
1_04IUl1llnl,. comutatOl' ,1 amphllcalor e$lalnlrerup!l;
PEITRI
VERifiCAREA
In,. 5. GHINDEANU
ti In,. A • • "l.DI$TIEANU
.... m:lJOntatca rodloconstruclt i\or se uull7..ean foane
des colldensatoore de dlVC:rse upuri.. despre care con-
sl ruclol\Il amator nu ,tic si8ur daca p[Ulnt:\ un scurl.
ciecUÎt fi n.
In mod lIDpc.rfed. putem Identdica un $Curtci ...... ull
al unIII condensalor cu ajutorul obi,nui-
II:. lampa cu incandescenl! ;.au ohmcttu.
Aparltul de \erifiClit pe c;arc-I I"relemim mai p se
compune dintr-o pume pre\'JautA ni un IndIcator
de acord de: tipul EM 84 {fig. II. Daca. ă intn:
:modul Inodc! ic::uc eSle in ă CII pU.IIIe,,1 gnlil
de ă un condcnsalOr. \om ci
benlilc lumllKJQ# tubuluI se dcsparl UlaI Inlil apoI
se UOC5\: dU! nou In <k timp In care 'om.lcog-
tnrul se incarcl. 1n t.'il.lul ,onucn\U.toarel('lf hur\C. care
nu rrellllill Kllrlclreuil. ben7J\c luml1lOasc ajuna. dupJ
••
,
, ,
C.
C,
R
+
PENT U
2
C7
r
Ţ
OR",cru.-H:8 )
PENTRU
Ţ
c.,
"' - :.e .........
T3 B
+
, L._
"
R
"
'E ,
--
O--
K,.
A$llel, dac' ind'CIIlla erota mal micA. rU15lenll sunl
H .... miri. i.r acul bIla Dule valoar. CIIpulu.
de 5CIlIA, rezlstenlll respec:hvA tr ebuie mle.oratA.
S. apoi Ilne .. l1l1lea IIpll ralulu-l generInd
tenslu", de valori corespunziloare reperelor de pe
5C'" In5lrumentulul Indicator. DllcA Instrumenlul
ind,cator folorol\ .. te line.,. SI IndicatIIle vor fi lineare.
pe mA6Url! clUet de pr8ClIIe. Inrotrumentulul. De rei-
mlnlll cA preCi" .. unuI sa referi la eroarea
maJlmA In procenle din Indlcalla m • • imi (car, de
,;clIllJ SI nu dU'! vllioarea elllli, A .. lIel. un Instrumenl
care e5te In cla&8 d. prKIlle 1.5 "'" VOie d albi o
&fO". d. mV III domemul de SOO mV. Ia olice
loare ,",,5uratA In domeniU. eroii da dant 1;11 precil ..
irtdl'\:Jrea C'U -...Imna electricI.. Jl'ruapo.-
de poZllia lor IfIIliala. DacA conderualorul prezint!!
un .... urll;lrcuit fin. IItuna benZIle: lunun03SC $o: dcsp;!tl
,i nu se miU UIlc:!iC sau. in unele CIII Un. Lmd sA se
roonc pulm. Vlleu uni rii Ş ă dislnnjei dmlrc
c;apetclc 1:C\or doul benzi lummoase depind de Cllpact-
talea condensatorului care se \-crificl..
In cazul wOOcnsatoarclor ccramitc cu hirtie sau. in
gencnaL .1 condensatoarelor nCpolllrizll te_ benule lumi-
noase se unt!SC aproape 101111. intr-un timp IfUlI !leun
pcllIru valori mai mici ilie capaci ttljii ii. n:spttliv.
inu·un timp mai maIT pentru \lllon mllÎ nutri IIJc.o c;apa.
Cl16jU condcn.salorului \'Crird. In caTul ronden!ill-
loereJo.- el«l rNiucl'. h<-n7ilc se Ip!"OplC
intr-un mterval de tunp mare ş dtSUllltll dintre
d e tste de din JUII,imca lor Îoil llll!. Pentru
ş ă coudcns.atoll rclor. $-3 pa-
1n1110metru! P. cu IJutorul drum poale li fricutJi \'lIn.-
Ma dislanjll dintre cele dou. benzi lummoose. Se rttO-
nwlldA ca. in cazul verilica.m condcrualoarelor de c_pa-
"IJ le mare. dlsllln\-ll ă dmtre t;lpeu:1c ettor ă
bt:T\7J lumi DOII':iC );\ lie ma! miel. ulr ;n clilul verificArii
de capacn:lle mJC4. di.slllll\ll sA fic
mal mare (IÎ!- 21
Cu aJutorul acest uI :.Iparal poe fi \eriflClte condc.osa-
toarele a câTor capactlatc elile filaJ mare de SOO pF.
deoarece.: s,:,.b lICC:lStiI valoare VI I ClA dep;;rt!ni. fl:l;pctUV
a douA be.nll luminoase Cft"$k" roanc
Piuit Ş nu mal poale fi de I)(;hiul Omo:lM'1iC..
Pcnlru ahmcm.irca montajulUI >C uu I\-dre-
sor carc po"le IIn"il o IcmlUllC conllnua de 200 \' IA
un ţ de: 5 mA RC"drcsorul pc tiln'-I prezentam În
schcml de pOllCtf'iU Il aparalului ş un
mator de Ttlca de lIP d{omalllll>f ş o diod.' rcdrC"S(>II.Tt
de: ul'ul O 7 J
In un ultnn Jmanunl dm CIIUl.i.l
I.:lIp;!('I\llC' man I 3['(lf3tulul, ă ulliuarat
unor Ş de: calilatc_ 13 elre se ,II. C"OnCCUI condcn$il-
lorul de \'criIiCllL
T4
• E
HIIPlI-
fICA-
,

I
OZ
03 04
modii1ca precizie mlurl'll umnlllulul utd.
Sonda de mburl "'a fi leg.IA de aparat cu un c.blu
bli nda! cu miu 11\81 (cablu de microfon) cu o lungime
ma_lma de apro.ima!l'f 5O-1!O cm. Sa va 1I'·ea
("/1 .. ooda sa Ile ecranal!. IIvlnd tOlodalA o rellSletllt
ue Itolll ,'e buni Inlra ecran '1 vlrlui do mAr.u,/I.
Se poale 10'0,'111 IIcsl 5COP O r.-ondll de multlmelru
care se ecr.n'''1 cu o \ea ..... m.tllhcl ro.u fU o treU
"11I1i de la un cablu blllldlll. Ecrlnul 11511el obtInut se
cUlto,e, le da bllndalul c.blulul. Tol de aee51 ecrall
'" II pe, te o rolrmA htal! Itnlatl, dl aprOJlmalfv 20 cm.
prevAzul cu un crocodil, care .a leao" la mua apa·
ralulU; d. m/l'ural &8U, respec;:!lv, la punctul de mAr.url
'aIA de care 58 mhoa,a o Inumlti (ell5iuna cu vIrfUl
50ndel.
r+-=1
EM84
1
330}(JI.
2KA.
ov
IN NuMARUL VUTOR,
• Avertizor de furtuni
, . ţ de emisle pentru ba n-
da de 144-146 MHz
• EmitAtor portabil
• Modificarea unui bloc UUS
• Adaptoare pentru radior ecep-
(oare
7
I
,

I
1. ISVORANU
Deschiderell contactelor K, , 1 trece schema In
starea de «al armb. TranzIstoarele T, ş T 2 Intri In
ţ ş permit etajul ui urmlitor y Int re ş elin
l ucru. Perioada oscll al ll!or praduse de etajul f ormat
de tranzlstaBrele T 3 ş T 4 - de fapt a banll ia schemA
da multivl brat or - $8 poate modiflca prIn Inlocul rlHl
condensatoarelor C
2
ş C
3
cu condenSlltoare de
alte val ori.
A llment llrea i ntregul ui montaj $8 face de la o ba-
lerie de 9 V. Pentru real izar98 montajului se fola-
ş o pl aca de cablaj Impri mat pe cue desen'm
traseele din f ig. 2. Dup.!J trl miterlHl placll de cablaj
Imprtmat vom trece la mOntarea ă piese;
R _ 150 kn C ,.. C - 50 nF
R! _ 100 kn = 11)lF/12 V
R
3
- ,2kn JJg- T2 - T3= BC108A, B, C, BC
Rs - 8,2 kn T ". AC 181 K, EFT 373
R _ 3,9 kQDlfuzor _ SOJO,3 W
ansamblu se Intr oduce intr-o savonierli .
Contactele K K
2
se reatlzeazli din trei pi oneze ce se
monteazA douli pe Cllnllt ul ş ş una pe ş (fig. 3).
De le cele douA pioneze S8 fac legAturile ure merg
III plllC8 de cablaj Imprimat.
FunC1Jonarea montajului din fiII. I este raiati'
si mpla. ş de reaHz8t ş S8 poate monta la ş
unul garaj sau port iera lIutomobl1ul ul.
ţ montajului se l ace In douA l aze
elast ice: starea de .veghell ş starea de alarmA • .
put in mal ridicat decit pot8nlllll ul emltorulul - colec-
torul lui T 2 s e afli la potent ial ul bazei trafl l i st or ului
T, _
CInd sistemul de alarma se afli In starea da «ve·
ghe», contactele K
,
ş IS.., alnl cuplate Intre ele, deci
c olectorul tranzistorul ui" 2 se aflA pe ţ R,
cafe pol arJzeadi bazA t ranzi stor ului T 2'
Rezulta In mod evident ca tranzi stor ul T este
blocat dal orita fapt ului cA ţ emitor:J:olector
II tranzist orului T se comporta, din punct de
vedere elect ric, CB,Jn scurtci rcuit
de blocare a celor douli tranz istoare T ş
T produca In mod evid8flt blocarea etaj ul ui urmator ,
fdlmat din cele doua tranzi st oare T 3' T", care Impre-
unii IIJclituJesc ulti mul el llj al schemei electroni ce.
DIn punct de vedere electric. aoeasta'nseamnA ca
colectorul tranzist orului T 2 se 11116 la un ţ
-
-
o .lolulle practicA de allment.re cu
energte a aparaturli elee-trice II' eleclro-
nlce In curent aUernallv, at unci cind
(f"punem dOllr de o surd de curenl
eonlfnuu, o constltu,a ull,"zarell unUI
co", erlf!or
Sr.hema prezenlall! allilurat repral ,nla
un CCnVf'n,zOl' .\o,mlllne p;"ale1. Ia Cllfe
rellcl,ti !oa pOllle ajUlitll d,n rer.,,,tllrlt.
" ... R pom,rtlfl demn/,nd de con·
n .. CI ,a. IIm,talea tens,un"
tII tA,ere tund eondllllHlllla de C
2
Con-
.,de,am eA (1" IIhmenllll un m .. gne-
lOlon cu I,anlJ .. toare, la. ca'e in all.,A de
p.-"Iell olaClron,ca m;,v eulit!!! un molo,
ce con .. umJ o de 10 V A.. sub o
ton .. ,une normal'zal;l de 220 V Vom
uli!tta CII sur!.â plfmllr.1 un acumulator
de automob,l (:1.1 lenlto'unea de Il V ad'C!
locm!l' lenli,unoo cu care !!IImenlllm
amflh!1CIIloruL
Se montll in eon1erl,zof. l ranz,.\o-
loare Cllre In colector pOl SUpct111 o
tenSIune CU
CE
) egalc'i cu dublullen.\o'un"
dlO ball!"e CUB)
U
ef
- 2U
S
- '2)( 6 '" 12 V
Curentul da eoleclor de vIrf (Icmu)
"... t, In tunclle de pul el" ma.,m'
necesar-li ta eont.um (Pamu - 10 \IA)
8
I nl. 1. MIHAescu
" de lelUlun" de saturalle (U
sal
' cara
o pul am Il xa IArA mare eroare III 0,5 \1
penlru cele 1TUl' mutte tranzIStoare de
lIulere), Se pOli te sene:
"
_1,2-- _ 2.18 A
6-0.5
Cuncsclnd vatonle obtU1ule cu cele
douA IOlmul •. vom dul!! IrIlOI,.\ololil'e
ce suporti aproape dublul IiIcestor "a-
IOrl. Acelil5011i1 deoarece un tranll.\olor
ul,"zill in ,eglm permanenl, aproape da
limIta de Ind,care. se In
tImp. dOOlllda/e ce '" Iladuce pr'rI
ffl,esorarea ht(;toruiul de amphl,cltrO In
curent CI ur,n reL'iolenlelo.
Inlerna ,nver50p
In timpUl tUrlCtlOn'", convert'to.ulu,.
tr;lnllstoarellt lucfel:wi Inlll!'fm,lenl cind
unul eSle blOCAI conduce s'
Tranz,slorul In conduclu! eSle
de lapl in regIm de s.alurllhe cInd tIfOn
e' Ireee I mllll. ,ar Intr", colector Il em,·
,
lor apare len'lunH de .58:11.1';11 .. • (U ntl
Cind acest trllnlll.lor $e blocheilz!.
bal!! aproape emit,,_
rul ul, , 1 prin el I reca dcar un mII: curent
reziduei (I
CES
)' tensIunea de coleclcf
c!plltlnd valoarea U
CE
cakulat! ante-
rIor.
Pantru u,url'1l a de vom
nola In conlinull re slarea de ccnduc!ia
cU A, Iar ,.Iarea da bloc. ere cu B. Vom
mal ncta; P CA. - puterea dlslpalli de
lranzl,.lor In regIm de sal u ratie ,1 P ca -
puterea dlsi pat. da ,ranllslQr ci nd esle
blocat. IA - durala de conducll e, la -
durata cft este blocaL
Cele douA stadII A ,/ B core!fpund la
dou;'! puncta de tuncllonare ilie Iran.
zist orul ul, puncte Sl t uale la axtrem,t.t-
I lie dreptei de sarcinA , 1 ca,a Irebule
.a .\oe otseascjl 5ub hlperbQIa puterii
d'5lpale IIml'" In cluul cind dreaptll de
$arcinj Inl ret af8 ecea, tA hIperbola,
Pulerea medl8 d,Slpal! (P m) de he-
eare Iraozl,IOI', care nlc,odali!! nu Irebu,e
&1 deplisellscA P emu, se poale deler-
mina don relftlia:
P
CA
Pentru calul cfnd Ill'mzlSIorul e"Ie
-
r
Î"l C
2
!l..
U.
':0
6V
R
7
T2
+
'v
,.....,
Ş
blocat , &8 poale IiIcrle;
P
CB
- U
Cf
. I
CES
Converl lzor UI fii nd simetric Inseemnli
ci el "'" debili! o undjl dlllptunghiullifli
simetricli, IIi decI 'A - ts' RezuttA ea
pulerea medkt dh; !peti are valoarea:
P
CA
+ P
CB
,
Fl1nd vorba de tntnZI&I OIlte de putere,
&e poate tua ca valoar. pentru I
Cfe
chiar " aloa. ea IUII
CEO
Indu::al .ltn cata-
toaoe: pe de allll parte. pentru "ourtlnl a
In l unC!lonare. 5-a adaptat pentru U
CE
dublul valonl l enslunl' de balene U
e
Con"derlnd panlru Ş - 0,5 V ,1
pentru t
CES
- 1,5 mA,
2,\8 0,5 .. 1,510" . ' '2
- 0.55W
,
Penl ru maonelolon de
o pulere de 10 v A ., deci vom delef-
m,nn s8Cllunea mlezuluf de t'er allran5-
Ia/maiorulUI'
S _ V pC _ VTIi - 8,16 cm', f'
praclt<: !oI'! 1<1 S - 3,2 r;:m<
e, h,
;..
n,
nr
,
"3 U I
"

0\
,

..
R,
"
"
1"
r
r, 1
1, j
"
DoI
" R,
o
,
OECUPlAREA TENSIUNII
DE ALIMENTARE
LA TERMINAREA BENZII
= =
T, •• •
e €)' · D

0.,"1144)
-------
'3 c;J
T
3
• •• G:
I
--
I
UrmilOllrea elllP! In c81cul se refert
la determlnaftlll ă de ,plre pen-
Iru flecllr. h,lhUfllre. Mal Inlli sa VII
delerrnlnn un fllclot ce depInde de mIe·
,ui de IiM. " Anume:
G-e 5

In ura B" 851e Indu<:\11I magnolie! exprl-
mII!!!; tn k,IOgau!>s, 5 aSle uctlunea mie-
l\llul de 111l'r In centlmetrt
11"1111\1 '1 t lIble nolatlalrecvemeÎ exprr-
malA: In hen.d. Deci. uUhl.ind o 1011 de
l,rQ"II.;:,u de bUM cal'\1I1e, ,nduCI"'" lI'e
VRIOllre de 14 k,IOO,<'tU!ioS .' cu dalele
ce le pOlie(lAm poa\& calcula:
G_B SI_14x3,2x50_224(l

Daci In lnl!$urar. ", ,.pam lel11;lu-
nea U, US- U
sat
- 6-0,5 - 5.SV.
", .
---i- 10 _ 62 'litrI!
• G
", -
In secundar, unde avem nevo,e de
220 V, detarmonAm pe 0
3
_
U
1
....
fra
0
3
- 1,05", --- -
",
220
.',051<62- -
5,5
".,
IIIr n
2
- 2"1 --, In Cllte U
BE
- O,81J
",
pentru rezultind O
2
... 18 spire
Din schema se vede ci: apar douA jn.
la.urAri " , ,1 doua InlA.urlirl n
2
. Inten·
511elea curentuluI " 10 Inlhurerell n,
este tocmai I .. 2,18 A. Iar Inleo-
,
sltalea curenlulul In Inlburarl!ll O
2
se
III aproumallv 0,1 1" deci 0,218 A.
Admltlod o densitale de curent lt1
ş Irenslormalorutul de 3,6 AI
mm", se ob!l(lA peolru n, o sactlune de
''''
0,6 mmt. deci uo dlamelru al trrulul de
0.81 mm, .ar pentru n
2
un dIametru de
0,28 mm
In unde ftvem nevoie de
10 VA '0 o ten51une de m v, YlI circula
uo curent 13 - 0.045 A ş alel IncJIrcAm
firul cu o den51tate de 3 A1mm:>. Ia CMe
.,a coreliopunde lin conduclOf cu drame-
Irul de 0,15 mm DOii-tour, ou lotdellunll
dlsplmem de lire cu 11101181 de nlamelre;
ahlnel vom uhlira dlamelre mal mllfl
(Indrcare mIII mica II sectiunII).
Valoarea reU!illlOllli H alOle d/!llt d,
" ..
ro'lpor1ul R _ --, III In cazul no.stttJ
' .
0,8
R _ _ b, Care 1 ... 0,2 A apare
02
cInd prin Irllnzr,IOf trece Icmu. In plac.·
t,d, R !.ti le de mIII mam .'
se lt,)uSlelllA .
CondenSlltorul C, poalll II celculat
cu formula;
0.1 P cmlU

0,1 )(10
- --- - 55!)uF $1
, ....
Sti 1& C SOO)lF
condenSlilorulul C
2
trebuie
... fie cit mIIi mare ,i In practic! se alege
Inlre 500 ş 2000jlF.
Cind se tran!Olormatoruf.
este Indical a bobina cfte'llll splre In
plu$ pentru n
1
,1 n2' la care " vor
scoale prilll. CInd ioa IncheIe calculul,
este bine a con/Oulta mal InUi datele de
catalog ilie lt8nl1510arelor ce le po'e-
dam fi.l!U pe care le pulem procura.
8inelollllll$, traoll$toarelll vor ti mon-
lale pe radlaloare de caldura, Iar cuJla
In Cllre SII monleaz! converliloruf Il
prevAzuta cu orllfcll de rAClte.
A<1lcolul c:Io 1"14. preuntlnd un mod
de calcul orleolatlv, nu a specificat li·
puri de tranzistoare. IImalorul conslruc-
(CONTINUARE IN PAG, 2l)
Sl"temul descri" mal 1_ permite atit
decupla//!!! lenliiiunll de alimentare II
ma"n.tolonulul la lermmarea be"'ll, cit
$1 decuplarea de III relell a oricArUI con-
'umil lor (un IImpllficatOf da redllrll, un
IlIlavizor, un apara! de radIO elc.), 'uoll-
menlar allmllnlat de la bornele d-d',
SCOIISII pe panoul lateral al me"nelo-
10"ulul.
Schema are douA pO$lbllltAli de lucru-
... NORMAl_ ti eAUTOMA h.
In pOlllia «NORMAua comutalOfu,
lui K" la lermll'lllllla 'II Indllp4r _
lem (datonta IIct'unil rO!llIulul rl,..,l)
suponul lOIB! presoare de pt: lI)<ul
oecliV .., b",ndl'l nu ya mal II ,,"trenaIA
In 00111111 .AUTOMAT_ pr;n comUla.
lorul KI allmenterell cu 'a""uoea elee·
Ind la Intreruplitorul de retea R. se
realizeazA prin conlllclele elastice .... ';
b-b' .
la rindul du, o'Ice$Ia conlacte sInt
.c\lonale mecanic de o prelungirII 110-
latl a suporlulul rolel prGii-Ollre.
CinCi rnagnelolonul lI5Ie ce -.RE-
DARE" (iNREGISTRARE), contaclele
IIlastlce II -II' Ib-b') 81nl ''&cull1 d
permlUI apUcarea tllmnunil da "Hrnen·
lllfe.
La terrnlnllreB bllnzii, prelung"ea ilO'
IIIIA a r.uportului rollll prII 10011" e5le In-
depllrfaHi, conlllclllie _' (b-b') sa das-
lse 8i tensiunea nu lOII mal at>UcI. Ace·
lui lucru ill Inllmplt1 flle bornele (i-d'.
{Deoarllce sini legale In paralel pe con-
tactele etullce.}
Peolru semnalizare dll mod de lucru
II lost prevAzul bllcul cu 1'180" TH-0.3
cu rezislente delimitarII R" ellre rAmlnll
aprins cII timp aclionAm schema In 00-
" AUTOMAT",
Pentru schemei In pozilia
. NORMAUI sa actiOneaza iri mod co-
rllspul'lzAlor comutatorul modulul de
lucru.
Anularea remane01l11 la d01;uPlare II
releu lUI rL sa prm Intermediul
conlllclu(ui elll&llc: c-c, monlel In par/l-
Iei pe p,CiorU$ele 4. 5 alll mufel de co-
mand6 la dl&I."11i • maOl'lelolonulul_
Conlactul c-c' ute 1Ic-llon.! (cuplat)
da o prlliunglffl izolilla a I1jel care .tllo-
''''ala suportul role1 pllIsoere.
ln(:ul ti", ",mp,*sa'", r'ml ... Ia ap ••
ciefftll ..
Comulalorul K, er.la un comutator
oblSllu't de IIpul celor eJI51eoie In co-
mei\; elllre doull PONII. Si pOllle 1, roUt-
hv .au tiP
Se poale ulthza cu sucee. comutalo-
rul de y,leze de 1<1 "Sonela 8-3.
Pantsu a putea It aCllonat e&te ...
pe pllnoul Irontel; la hll .1 becyl cu neon
TH-O,3,
Contactele 'e pol procura
dIn comel'\ de la magazinele de :,pecla-
Illale
Bornete supllmenlarll d-r:\' se con-
lectlonallZA prm monlaree a dou.!i buue
rad,o pe UII dreptunghi dll oarlinaw, pe
panoullalefal hub numilrlltorul de
In IIsa Iei Ind! 'Illnlre perfect $t&cherul
uou/ Con&umaior :ioupllmentar.
Sigur, amplasarea &el/stor buc-.e se
poale lace '1 in aIIA parle. In lunclie de
co"cep\tll cO"struclorului.
Punerea In lunctiune II schemlll r.e
Irecind comulalotul K, In pOI'll1l
«AUTOMA T", butoanele magneto!onu-
lui mnd 10 pON'a (rNREGISTRARE)
flR(OAREIt,
S istemul prezenlat arII o lu"c!fonetll
slgun'l ,1 poa!1I fi rNl1zal , In funclle de
SPIt!lu, $; la alill tipuri ele magnetoloane
eare r.lnt prev;!iLule dlo conslructie cu
oprirea aulomalt1 la terminarea bellLÎI.
OBSERVATII. Toale contaClel1l dIn
schemll ,rnt relllflllie pe pOLI!ia _AU_
TOMAT».
Ing, DANIEL Ş
9
1
••
-
••• -
-
EMITATOR
Pina nu demult $1'0,1111311911 Irecvental em,jAIQlllrelor
In benzile dll frecvente uUraJnalle (UHF) nu a cOln.tI-
tult o probleml un auloosc,lator "ind in
cele mei multe (:811,1'1 ,ulician!, marea majoritate li
rllceptoarelot ton5trumdu-sa pe principlI,I1 suporreac-
IIBl,ln prozent ind, pentru a put&!! reali'lI performante
" pentru /1 putea fllI'culial " de receploarelfl super-
ă u Impune slablliurea frecventelor ami·
1dloarelof cu a]utorul cr islllielor de cuart.
in acaliI IiI!Ins IIm realizel amll!itorul prezentei In
f,gura 1 pe MzA de tranzistoare, pentru a putea ti
fololiil ş In portabil. pe virf de munle.
Pl!rformlln\ele ţ sInI urmAtoarele: pule-
rell tImpul): '.576 Wj puterea (OUlpul): citea 2,5 W
(1 - 432 MH.,.: C(HIs\."nul (I!!,}; mOdUl",Io",. i" 18 V
cm:a 0,55 A: (cu modulfl\IIIJ; tllfll 0,8 A
t ........... ........... 'IO.MJ,I., .. (.r.-'N'" ...• ',_ ,.
!,ec:vunlll; Mloh (c,ie1111 _ 13,51 MHz),
Oseilalon,lt stab,lIzat eu cuart esle de t,pui eu reae-
Ue Inlre bazA '1 emlt()t, cu dIvizor capeclUv, In circuilui
colectorului s ll llIcliod armonlca li 2-a. Urmilloarele
trlli etale funcllonllaIi In regim de dublarll de ă
Tran1l6l0rc;1 T6 este fltnplillcator de pc;lere al I,ecven.
lei de 216,16 MHz, cu un impul de corca 2 W. Elalul
Imal lucread In reOlm de dublare de Irecventll. Am
ales aC8a5111 varill)'lt! dupa mzll multe ă deoa-
rEtCe am con5tallli ct In r&g,m de dublare de Irecven\A
5a obllne mal multA energie (In frecVenta de 432 MHz)
dedl alunci cind atajul IInel funclloneaz! ca amplifi-
cator Pe acea".frecven!al Aceasta 5e eJplicl pron
eceea d Itecvenja maxIm! de hanzille ('1-400 MHz)
• Iranzll.loarelor olo.lle e"te comparabil cu frltCYen-
la la cara &olnl lolo"ill) 2 N 3375 ,1 KT 907.
Cu ace&ol em!\lllor, In concursul «Pol ni denill '1 In
Camp,onalul na\lonal III UUS - 1973 am feallzalleoj.
turi, fiind amplual pe vIrful Omul, cu sla,lunl dlo Y03
(7 statiu ni), cu Y09ARJ, Y01VS (distanta 150 IIm)
sI cu Y05 OS.
Lonille L,a fi 1,4 IOln! executate d,n conductor din
cupru arOlntat, cu dl,metrui de 1.5 mm, de lunglma
5(1 mm. Oiliil/lnlll l'3 $/ L
I4
Qlile de 3 mm. Lmla
LIS Illa prlUi III d,stimlll de 15 mm, mburat dinspre
capa.tui rece.
Releul comutator diI IInteni este de tipul
dII 12 V Si consuma circa 20 mA De ramarCill
cj! condennlorullflmer de 2-12 pF (produs I.P. R.S),
are l ace lagli1Uta int,e L
I4
'Ii releu, ImpreunA cu con-
(act ele "Ileulul tltzonaaz;'i in bandA. In ace$\ IeI s-a
ewitat JlierrllHea de energie, dalor(l! lolosirii unuI
releu ordInar.
Toate condensato.rele Irlmer sinI ceramice, cu
)0
39
pF
T1
BCI07
47nF
T,
SC.107
435
I n,. GEORGE PI NTI LIE
Y01AVE - .... ust ru al .portul ui
exceptia celor ca'e sini conectate 10 serie CII l'3 ,1
l' 4' ce sini cu \le!' (de tip butoi).
Modulatorul n' prezlnili panicularilil\i. Transfor.
maIorul de modU 1,ie are ţ de 2 cm' $i contine
tn primar 2)( 100 sporit, iar In secoJ'Idar:200 splre d,n
conductor du cupru ama"al cu diamll'rul de 0,4 mm
P,uampUl1calorul du microfon (in IIchem! nu aste
prezentat) elOle montat In carcasa melalic4 a micro-
(anului ,1 este relllzai cu un tranzislor de Upul EFT
322. Acesl aminunl lnl41url delmihv evenluiliele
/Icros.rf Intre microfon $1 etajul Imal de RF Pe car-
ca!l!l mlcrolonului esle monlal , 1 butonul K, care lace
comutarea emisle ţ
[I08MH' [
4'1"
T5
2N 2219
l'l.O· l l0mA
,Jf375
( KT 904)
Denu-
mirea
L,
L,
L.
L
7
L,
DATELE INFl$URARILOR
a 0,15 05
,
0,15 O,,

0,3 O,,
,
'"
0"
6 0,85 0,.
,
0,5 O.,

0,85 O.,

O.'
3

0.85 0,6
ţ
"
lingi
ă
lingA
"
DE L"
PREAMPLIF
DE MICROFON
.
,
,
••• -
-
EMITATOR
PIITRU A
144-148
T. DUHI11I:ESCU
YOl .... L
Bob,",
L,
L.
L.
L.
L,
l.
l,
I tJl4111Hz I
e", ... Conduclor
" ( ... m)
"(mm)
"
,
lS U
15
, ,S
lS
, ,S
lS
"
30 ]
30
,
I
".
.. '
•• 4
N,

Acord

'eu
llmm) r ( MHI )
]
"
72 -
] 15
, ..
] lS
, ..
-
,
lS a.
-
1+'
30
'"
S, bobl"u:Uo deuupn lui 4
S<II r ...... d ţ 'MAlp'r
",nIN RF '" G, I ti G, I
II GUll
2+1 .. a.
,
- a. S<II plasea>:lo Intr. IPOAt. lUI L
P4'tMHZ I L
"
un , A
Eml\ltorul pTc:zcntat mal JOS este
din 5 etaJC de RF ş ) etaje
de lludio[Tecvcn\i Principala parucula-
ritnte Il ace!ltul mont3j o constituie: relP-
mul de multiphcaT': a [m:vt:nle1 cUlI11l1-
,,,
>-
H
'" L"
-
::J: J: $It :r: un
"/4 4. -
L,
$6C"t4 c+
Etajul oscilator tite de tipul cu dlVizOT
capacJliv in eatodul tubul UI tEl 801_
Cuar\ul folosit are de 8,075
MHz sau onoe alti. rrCC'l'I:JIt! care per-
mllt n:JlmuJ de multlplteare In 72 MHz
$1 respectiV 144 MHz. CiTCUlWI al."01'dat
dm anodul osalatoruJul In cazul
de (;I\A annollK"''' a g...a Folosmd ac:e.t
mOniaJ 'le eVIti. eta)l:lc mulllplic810l1re.
CII re ar putea radia p!lr:uit pc' unul dIn
ClInalclc TV $aU pc: frCC'ocnla interme-
dlilrA ă Etajul dubloT eMC edllplll
cu lubul TI (6)( 9). d rcunul din anodul
tubului este a..:ordl1l pc: rrccvcl\!,11 de
I·H MHz. Tuburile n {6,w; 9W1 n
145 MHz. Tuburile TI (6,w; ş lJ
OlBY7A) sfnl I1mphlicatoare In
Iren'en\3 o.: 145 MHz. 'lubul TS (OU
):!) este amph(1C310rul de: pulcre. Regla.
rt'lI relPmulul de [unqlonarc a tuburilor
$le face prin poten\lomcude P _ p ..

• ••
. '
"
,
L,
L, L,
r,
.. rI T,
u
Ţ
___ __ .. __ -1lC K
de vopsea de: stratul de 8ral11. _ - 15DV
de vopsea Ş de siratui de grafu _ Ml,)OULATORUL .-w ....
Modulatoru] l:Stt compus dm douA 1/2 EtC U Jh fCCll3
tuburi. UflUl ECC 83 .' ctJahdt EL 84 P H
1\u prczmlt nici un rei de parucuJantall' 'IOn 100p
Se \"lI :nCl roarle mult:. fi,"' ,! --- ţ "" "M',
'10.-.1 ... · ti .... : " hun.; 1"'1IIt1l
C'Yltarea lpariliei IUlooteilatiilor de RE
hobmc:1e am anOlll lubunJor vor 11 POll-
\lOnatt pe dt posibil pc:rpend1rular una
raII de ccalaltA. InF lDI(
..
J:4.7nF
,
----
._-----
,'I
'" •
• o...
+"0'
TOltiIC ş de RF se p..
suport dm pJlIstlC cu Jj 6 mm. cu uct:piict
ş dm CII Iodul tl.aJUIUi OIiCIlulor
care are 300 Ipm:. 0, 1 mm Cu -
Em + m4ta5e Ş ijI: bobmcad pe o rtOtl)-
Icmtil de 1 MR 0.5 W Ş din anodul
t'lujulul li nal va fi excculat pe un corp
OI: ă de 2W. caR: 1'1 fost eurO-Julit
O m,HC: lIUporal1JA, o rel"rennl.l'l
Lan\ele la sînt plasate: cta;ele
de. Se va :n'ea in "edcrt" cu uccste dislllnJt'
sa flC cii mal mici pentru a evtla pierderile
de RF $13 ş mductan\clc pilr,Jl,llt.
Rt$]ajelc trebuie cu unttnt.
ă pc'nTru N C\\III deranjama

-
DUBLA
aanda (MHd
L, e,
L. c.
----- -- ----- -- ---- --
Nr.lpl,

(pF) N, _ 51'11,

Nr.lpi,e

(pF)
------- ---- -- --- ---- --- ---- -- --
7-7,1 10 0,3
'" "
0,3
"
0,3 300
14- t4,35
,
0,3
10'
..
0"
07 O,,
"" VOlea
3 0.3
'"
10 0,0 O 0,0
""
28 - 29,7 3 0,3 68 8 0,8 7 0,6
'"
Recep, lonarea unor benll din gama undelor acurte Impune ul!lilarea unul rad,o·
reeePto' de toarle bunA talll"e, foa"e aenalbil ,I,elect,v. in pin .181e .. III 1I" Cll II,e
de eeord permillnd var ia\Q loart, miel aII O$cilalorulul,
O lolutlt! des utll ilalil, III specIa! de 'acltoamal orl, tiilldd e, iln' Cit ma' '", .... U",
In eeealtil problemA, o conelllul, adaptoarl l" convertilor, deci Irlnifo,mlrNl unuI
receptor luoerhelerodlM obl,nuil Inl' · U" radioreceptor cu dubl.l conver. le.
Flll rui da Ireev'"1i Intermedi,rl, fo,mal din L. '1 L" .ra cite 120 de 'p,re cu SIrmA
Cu- Em il - DtU mm,
(CONTINUARE iN ... c; 11)
Cu ac,.'e convertiloara III obllll o 5IIn.l bihtat", o .electJvll;!1e pronulI,at'.
In lunCllona'e, ,ad,o,eceplo,ul II h.,azi In pact. superioara a gamlt de unde
med,l, pe fr,eventa de t 600 IlHI.. La boma de anlen6, prin '"'"med,ul Uliul cablu
ecrallld faver!lua! CIIblu eoa.ia!), ... cOllecleal. le,lrea conwerlorulul.
Conyertolul elle de fapt o parte a un ... 1 radIOreceptor la care valoa,ea ',ecvelliei
intermediari eal. de t 600 kHl. In ,.tul aC.lta le , Umin6 Imllglnl recep-
l,onll18 - decI epa,e o 5,lectlYllall rldical6.
Tubui eleclronic din converto' .It. o triotll pen'odl, de ,'P ECF 82 Iau 6 fi 1 Tr ,
ul,lizal frecvent In .. ehlmb610a"le de eanele d,n let.vizoare.
"
"
"
SelTVlalul provenit d,n anllnA "te aplicat pe or,la de comal'ldt II pentodel, ' ot pa
!lCla5\! g,II6 elle IlIleelal "liImnalul d, la OICllator, pr ill ,r_un condel'lulor de 5 pF;
decI pa,Iea pelllod6 II tubului lucllaz. ca mller adll,v.
Olclla'oru! "'fi lormat dIn PllrlN !rlod! '" montllj eolpltl.l, 0 111 '"od, pen'odel l,
pfln clreultulaco'dlll se cUleQ1! componenla tu hecwen\a de \,11 MHt, tari pnn L •• ' LZ CI ,F
apllc:6 .. In' ",eI ,aceplo,ulul. Comula,. bObrnllor" lace p"ntr-un 11.lem '0" 10',
clevlatura I'U pur II Ilmplu se adoptA liitemui de eomulare manual (bobl'" Ich,m·
biiloaral_ eVI
Carea,,'e penlru bob"", 111'1 cele ul,luate ca medOl Ire-evllnle ln televllorul " Mira,.
_+,Ec::,C F 82
5Dtf ..
Il
12

Q;'
-
-
o
ţ ă ţ de servire tu·
nuia ale ţ de c.onsum,
care ă oferi ţ excelente
pentru un popas ă
h.' . ±'*'=
<
/
... ""'-"
,
,
,
,
,
,
,
IY,
p,
u,

t.;,
B
u L
...
» .'

.-
I
\fi

=i
REPUBLI CA Ă
ROMÂNIA
Harta ă ţ turistice
ale ţ de consum
II1II
HOTHURI
"
MOTELURI
.. HANURI

CABANE
6- CAMPINGURI
D.UMUIU DE ACCES
11111111111
AUTOSTflAOJ.
-@1- DRUM EUROPA
DRUM MOOERNIZAT
........ _ ....
DRUM NEMOOERNIZAT
••• 4>f DRUM OPRIT (IN Ţ
<::;-
PUNCT DE TRECERE


-
13
o::

1-
U
EI:
..J
W
C
FULGER ELECTRONIC EV-5
+
Un accesoriu foarte rlspindit in rindul foto·
grafdor amnori Hte lampa tip EV·5
Avantajul ce-I oferi este modul ml)'t de a.ll-
mentare de la ţ de curent alternuiv de
120 sau 220 V sau de , .. dou! baterl! il cite 04 ,5 V
.. 2 f,ecare .
I Intervalul intre doul Hte de 1 5- 20
,
I

secunde sau de mUlimum 10 secunde cind se
n, lucrenl cu bateri i desclrcate.
12.. Energia a douA buer! este suficient! pentru
- aproximativ 70 de dedan,lri ,
III. Tot 1
o,
CORPUL
PIPfTfl
I
o.
ClAPETA
(IN FlRIO""')
,,6K .. ,
L
,
.' f'
Pentru inceput, eumplrlm o plpetl de Iii far-
maCie. ţ apoi un colier dublu cu
desch'zlturl eluticl, pe care-l montlm pe mine-
rul Pe deschizltura pipetel «tragem»
un ţ de cauciuc sau plastic, Iar pe corpul
de stiell al acesteia. un din acelifl mate·
rial. Ahmentlirn pipeta, o mond.m in colier Ş
introducem inlre iamele trlgJtorulul
Apldm ş cu deZelul gros pe pompil pipete ••
fiind ţ ca tu,ul expulzat si nu dep1fnsd
lin,a optlmli. d .. r nlC' sJ nu ajunzJ pinii .. deseh.-
tltura pentru a fi aspirat. TrlZlitorul
nostru cu allment .. tor este gata. A costat ...
b .. n. (pipeta) fi face exact ţ trUlel
.. GRAPHQSlt .
Ne procurlm ci teva tubUri de nici .. de 11\
ItCentrofarm» ş cÎteva pipete. Dlametrul Inte·
rlor al tuburilor va fi astfel ales incit in ele si
poatllntra UiOr corpul de stidl al pipetel.
Cu iljutorul pilei tIlem tuburile Iii o lungime
de cea 120-130 mm Intr-un tub «varn1ch» cu
diametrul exterior eZiil cu ilcelil ill tnteftorulul
CONSULTATII
IMAGINEA DEPLASATA ORIZONTAL
Se Intimpla eli '" urma Iclllmbirii tran.tormatorulul
de linII. la porni, .. tel,vllOfUlul li .p.rll un 'enometl
tOlrte curIos" rar In .cal.,1 tlmp. ,1 .numa Imaginea
deplasatA muti lipre d'eaplII sau spre st1nga. Oflce
Incerca.a da I centRl Imagl,," din butonul frecvanlll
tinll Iau dIn Iltl Illmente 5!1 dovedeste InellClce
MburAtorl1e efectuate cu un nu Indicii nici
o plfl5i delectA, InHilCn ren,lunlla ma.urata Ilnl nor·
mal .. Mal mult, vlzilaUzind cu un oscUOS(1)9 Impul-
su.ile le e.lremll'I,11 complratorulul dl latl. 1IC"lea
'InI limelllc .. Doa, Impulsul dlnlta dlo. a.1I mul'

IV
1
____ -,
'"MSulll
UNII 120 V'M'
+210V
eh!ctron,cl :1. ful,erulul (fig_ 1) .it.
formati din generatoru! echipat cu douA tranltS-
tOUiI! de tIP P 202.
Transformatorul rr
z
pentru ", are bobrnne
91 de spire cu priu la miiloc. pentru afil!
bobinate «> de splre cu pnd la mii loc. Iar pentru
" . are bobmn.· 1250 de splre Puntea redre-
soare O, este ,orm;u.ti din patru diode 0-226.
Tnnsformllltorul rr
l
are pentru "1 un numlr
de]1 de spire, Iar pentru "2 un numlr de 3 000 de
splre. Lampade de5drcare L este detipul U0K-
120.
La bornele acestui montaj se !.agil bateriile sau
redresorul in calul alimentArii de la (fig. 2).
Transformarorul Tr
1
are in prim .. , ", =2 900
de spire, "z=2100 de spire iar "]=265 de spire
Puntea redresoare D, este formatl din patru
dIode 0-22&. In locul d,odelor 0-226 pot fi
utiliu[e dIode de tiP DR·101. Am publicat
.. Cfite date spre .. 5erv1 celor ce ne-.. u sol,clut
ilce;ud. icheml .
ION PETRAN
tubului . lung de 15 mm, montlm penlp. il ,"tro-
ducem tot acest ansamblu, ţ intr-unul din
capetele tubului de stlell. Pe deschlutura p!petel
mondm un tubu let de cauciuc HU plastic de la
un conductor electrtc dIn care s·a scos slrmil
sau lip. - ilv-nd o lungIme care si permit! intra-
rea. lui pe cea 5 mm sub dapeta infenoarl de ţ
nere il tUfului montad pe penlll. C .. plitul tubu-
ţ se va reteza oblic.
Introducem aCfil ansamblu in tub. UltImii
ţ În;lInte de intrebulnpre: fiureil celor
doul maqoane (tot de CilUCiUC nu plastIC) la
upetele tubului , unul avind rolul de mucare a
ţ iar ceiilalt. de solldarlza.re a tU-
buluI de stiell cu pompa pipetei.
Allmentarea se rilce introducind toaU ţ
În ţ de tu,. DupJ scoatere, expulum
1- 2 pidtur. pentru eliminare.. plusului fi ...
eYltiireii nepllcerJlor. Ne putem confeq:iona o
intreilp trusi de uemenea «stilouri». dotild
cu ţ «red!n de la 0.25 la 5 mm.
hecul Hte total exclus!
dl.lorsÎOnaL Mollvul ICI.lul defect sti dato-
reazi una( proaste lipituri cu COSitor la un c.p61 al
InlaturarII de la Iran.lo,mato,ul de linII c;e duc,. 1.
comp.,alor. P,ln ,.Iaca'" sudurllo! delectl.l\ dlspl:re
fRECVENTA LINIILOR MULT Ş
Acest dflled MI manlle.U prin absenja Imaginii
ti a sunall.lluL MAIurilorl1e afllcluala Indicii °!ensll.ln.
POZ!tlVI mara p., grila. Inlrare de la comparator a
Il.Ibului ECC 8l!; cum e"asLl ten'il.llll poale .OS! din
Ila)Ui f!nal lin" .. delUp"tl condensalorul C ,1 ..
conllall c:.i prumt.l lCurlclreuil.
Se 1.,locu,e,te conden ... to.ut cu unul bun. si 10lul
fI"\'" la .,ormal
ONDUL AT II ALE IMAGINII
Toale mhurele par a II normale. Schim-
barea Intre .Ioa a tuburllor din ampllflcatoful de frec-
ţ Interm&d!arfo (alimentar.,. sefle a fltamantelo,)
poale miri alU mlclora zgomotul pa lunei. Sa 1.,10-
CUlesc lu..,urlle din Ft ,1 su."lul revine la normal. On-
dulat!11e pa mlrglnea ImaginII pelllsl'" deci un tub
EF 80 nu EF 18' are rezl.lenja Inla,/lt fllamenH:alod
mlC,o'a'1.
Ondulatul. la tmagl.,. prov.n de la un f.lt,u(
"UUI al tan'''tnH rl'd, ... la. Se Inlocule.c condln .. ·
Ioa, .. aledro."c ..
COMOD, PRACTIC,
DE MARE EFECT
... Un pat-studio care prezintA marele avantaj de a ne oferi,
printr-o simplJ ridicare a ţ un ţ larg de de-
pozitare. Un c:Uspozitiv deloc complicat faciliteazA man 1'8 de
ridicare dt ş ţ in acea.sol ţ a capacului.
In m./lsura in care v-ar interesa datele constructive al.: unui
astfel de dispoziti\', realizatorii sAi vi stau la ţ
Ă
CU TIIS
RISlABll1
Schema sU'5el eSle redata In hg I
Ten,lunea de Iulre .. regleezl prin
1l01llt(lllrea penlodlll de putere tl.l aJu-
lorui pOlen\,omelrulul P, Tenslullea. '
curentul muJm de lati,a ,Inl conditiO-
nata de c;eraclerilllcila wbulul lololh.
Trantlo. matotul. dlodele ti cond.n •• -
loarele eleelrololl(;8 VOI' IVN de ."ma·
nea caracterilliei co, .. punzAloarl ICO-
puiul. In loc de d,ode se poata loial'
un tub redresar. reeoman
dale pentru V,: ti ti Vs. 8LS, El 84
G 1107. Ins\(umenlele indlutoare se vo'
verilica cu atte In.'rumenle ptlntru con
.tatar ... clasei de precizie rellte.
c
Ş
REDACTmI
ZANTE C.- Ia$i
Tra..nsformatorul de J' de Iqrre se cumplri de la magum,
1int dm cele ut,l:ute curent in radloreceptoare_
MARCANSCHI
Necunoscind schema magnetoronulul dv., I/.J ă ţ Ja
serviciile unui specialisl din localitate.
THOMAS ş
ţ cu autorul prin Intermediul ţ noutre.
DUMITRU VIZIREANU-Ia" i
cartea ,Depanarea aparatelor de radio li telel/lziune»
de M Bl$olu ,1 E Barbu
LUNGU M. DUMITRU - Dragallna _ ţ
MUNTEANU TIBERIU - Boqa
Pentru flecare canal se ut illuaz.1i alti antens..
Forma element elor antenei este pitrat1
Elementele antenet se prrnd de suporp, de fie prin
suduri, fie prin cleme cu ş Totul este si se respecte
cotele (d imensiunile).
Ca vintul si nu rupI cablul de leglturl, la I/I brator se monteazl
o ţ Il-olatoare (in punctul de leglturi cu cablul) de care se
rlJidlleazl capetele I/i brnorulul ,i de care se consolideul cabl ul
de leglturi .
PASCAL Ţ ţ
Incepind cu acest numlr 'tom publica ţ specifice t ra·
ficului de radioamaton
LASCALAU PROFIR _ Brlila
ţ $1 exploatarea radlOtelefoanelor. chiar (ti m,a rm
de ţ este perm,si numai pe baza unei ţ em.si
de M.TTc. Dupl ce ţ intra in acestei vi
vom Ind,ca modul de ţ
Ş ION - Sl obozia
Ca si ţ puteru de ]0 W ţ obligat a utiliu tuburile
electronice IIldt<ate in schemli.
+
-
DIS IIIV
PENTRU
SEMNALIZAREA
PIERDERII
LlCHIDULUI
DE
Ă
NICOLAE BACIU
DRAGO$ ALEXANDRESCU
Ş ALEXANDRESCU
Adaptat In cazul de 'a,. peotru IUto-
I""amut MOSKVtCI .• Istemul poate fi
lot olol la loate aulovehoculele cu pllhil·
·eI pentru lichid dto frlnl (fto· 1).
SchllTlll de coneclare ro cadrul Iru.la-
"hei ereclllce a aulomobllulul elite CIlZl
Orllenlalt In "O· 2-
OispOllllvul de semnellure .. le co-
nectat Plill cheia de cOlllacL ellmm!n-
du--.. astfet PO"bllllallIII ,emllahllr"
pi."d8\'11 "chldulul de !rlnil cind nu WI
Clrcullt cu autovehlCulul
S-a 1010611 umnehla .... ecuIW;A rea-
11181' In cadrUl schemei cu ajulorul unuI
bUl8\' de 12 V
Pelllru .ellhIarlil eceatu! dlipOIi!lv
1o-IIU Utltlzat urmilloarale materlele:
- un 51arter delect 1010alt la loatala-
Iia cu l'Ieon, Ibal pe capllcul ruervoru-
lUI da lichid cu ajutorul a douA nllun de
Ilrm' (Il) aau lipU cu r'tlnil
mOl'ltel t.u contllclale Invarsate spra In_
lenor (log. 1)
- un plUII(or din maler,,' plllsllc (po·
Ilati ren expandat). care In ti mpul sc'-
der ll lichld ulu! Itabil.,'e cu ajulorul
lamel" cu t.onlllcte erglntate cirCUItul
IInlta\ in IlO. 2-
ClfcUltul " I tablleste cind nivelul 11_
chldulul de frlnAacade aub nivetul fl lal
'1 becul Iau dlspozUll/ul acuallc face
atent pe conducAtorul auLa cA nu mal
poata Circula.
Pe contlctele .tarterutul MI tl pelc
ni ,te contacte arglntale..
Pentru a tmpledlca rotirea plullloru!ul
". odett cu aceata, a lametei cu con-
rlCle. lI,a plutllorulul ,1 orificiul dlll
capac 't1)f aVN forma dll'l Ht;:1lunea
A-A ti veder .. din _Ca.
n,. esle r.a1l1ll1.1 plin li pi rea a 2 bu-
.11 da slrmill cu dlametrul Indicat In
" I (vad •• a dIn . C.).
Capecut de proteclll al cOlllactetor
",pOtrIva prafului ,1 umld.\JI" poate II
.'aItUI SI dlOtr-o culle de formi Clltn-
rind Iransparelliil (cum IIlnl cele de
med,umenle).
Ace.ta prlIlIltit avantajul cA III poale
"rmill1 IIlv,lul hCh,dulul In funclle d.
dlst,nta dlnt,. eGnlacle..
2_--,,,

ImI!J!JBtf..:Â
,
"
,-
"
-
'.
" •.
• ,
"
,
'"
IfO .•
2
CMEIA DE@. SEMNALIZATOR
CONTACT . _
0+ CON AC ELE
IHSPOllTIlJUlUJ
Palll,u h."eilll pLulllorulul de a. II-au
lolo$il doua , albe d.n lablill de ,Iaml
(.u grOSimea d, 0.1 mm hpl le da li" '1
douA ,alba de carlon.
I Ip,," 118 fau repade penlru c. mate·
riaLul .Ipandal sA nu .. topea.cl.
Pe figuri. marcat cu 12, esle un cilpil-
cel reahzat dtll IlIblA de alama cu UlosL.
mea de O.t mm, car, ImpiedicI In timpul
dapla$.4"1 pe un drum Itchl_
dul dl frIna sA la&.l III uLerior prin orI-
fiCiul di" caoacul pllhlrelulul.
lamela cu conlacll (7) nu se
ngld de Iljil panlru li PUIUl IIlabll! cu u,u·
'lOII contaclul cu cele douA borna aLe
pl'culei 'tarlarutuL.
Ea poale oscila IIub larma unei ba-
la"I' l"lre cele douil ,albI d, fixare pa
1Ija plutltorulu!.
OliPozllIl/ul alltlel conceput prezlnll
5,gurlln\il In functlonara" este o nece--
pentru toate autovehlculela cara
pr!n con,lruc\le nu d,spun de al.
1. Cllpilcel orlUIOat al rezervorulUI cu
Ichid penlru Irln'
1. G. axul plu1l1orulul
:1 salbe palltru thar.. plu!itorului
....
"- •• ,t.. de cer1_ (p.o,panl
S, plutitor din poU,U'en ."pandat
7. IlIme'" cu contacte
L ,albii de !oure e •• ului pe tamelA
9. contacle arglnta ..
tI. capac de proleclll
11 . niluti de I .. are
t2.. cApace! pentru prolecl'" ontlc,u-
lui prlll care Irec, uul plutlloruiui
15
"
,

\
aspiratorul portabil
-
-
Ut illzlrlle eI •• ln al, unui .. plr.tor vi Iint blnel"t./ ••
cunoscut .. Dar cI'a at, un ul ml nluplrat or7
Mult mal ulor man.vrabil, minia.pir.torul poata fi
fololit ti la curlt_,. ... periodicA .. Int.rlorulol unul auto-
tutism, la stroplre. eu detergent' • motorulul (ca ,i 1"
cazul lug,I..,I,1I cu •• piratorul .... dasp,. e.,a am mal
Icrls) NU al .. sclril motorului dupa o ..... ntu.11
In fond, un minla.plr.tor poate dl"'anl ,i un fon •• c ...
lentl Ş tot cu min'upitatorul out.ti •• trage pr.ful din
c ... t... t.Olorec:epto.relor .. u ... t.l.vllo .... lor. Ca
III nu mal spunem cI, .,.ntru a ţ de praf rafturile
plin. cu ţ al , uniti biblioteci, un mini aspiratof .e
dovede,t. un "ullllla,. mai mutt decit .. Ivato,.
Si adlugAm ind 10n,1 "fqÎ de utilizare pe care v-o
of.rl mlnluplratoful portabil ,i .".nt.j.l. d.mn. de
consld.r.t c .... d.curg din ind,i re.l ir.ru sa tehnicII:
• ° ţ sigu,l;
• ° Intretinere u,o.rl;
• un consum mk: de c urent ;
• ?i un ţ redus .
ÎNTR-UN CREION
Foarte utile pentru dcpistardl rapIdA _
c:ta;elor defecte din a panlullI electronicA
$in! ş montll)t tCl njtctOf de
semnale», O ă simpLG il acestui
gen de montaj o constituie un nlUluviblll -
lor astabil tranzÎslonwl cu o
de bad In domcnllli liudio de obicei In
Jur de I 000 Hz ii un bopt spectru de
armonici supenoarc. aCdtea din urmA
IJUIIBÎnd. ca Irecv1:1I11. in domenIul unde--
lor SC"urtc. Apliclnd multlVlbra·
lorului li intrarea ril!ClruÎ etllj din radIO-
I"tO:ptor. incepind cu cele de audiofreo-
ţ $1 tcrminlnd cu er.ajdc de radiofrcc-
\'elI11 (deci dinspre difuzor spre boma
de anten.l.) " unnlnnd .udl\ta In dlrll-
torul po8le constata
cu ş ţ care din eta)tle AU blocwi\c
funclionale ale IlCe$IUlI. !Int dcfCC1C.
OesUUI in $peli depa,nll rii flldlOrecep.
toardor tranZlSlomle. injeaorul dexm-
... Ie fiind de diJ;DEnsiuni mici foarte
comod de mampulaL,este o anexA foarte
Utila tn trusa rlCC4M dcpal\ll.Or IIIU
t om:tructor de montaje electronICe. 5-.
la o sursA propne de alim.entarc
a muluvibJalOf\LJui. fAdndu-se
din JiSlemui de alimenurre ( baterii. all-
mentlllOt" etcJ al receptorului de depanat _
MontaJulluc:read stabil cu orice tensiune
cuprinsA 1.5+-9 V. consumul fiind
mlUlffi 3 mA. dea uu constitUie O mar-
care pentru sistemul de alimentarell recep·
torulul. AlimentaRa fiind comuna. pnn
aceste lire se realizeazA ş
(pAmintul. masa) dintfC inJector ş
receptar. Deftind n«:CSanl decit atioael'ell
cu \irful wndci (<<punctul cald») a dife-
ntdor intriri ale CLa)dor receptorului
tntreg momaj ul $-a iolrodU$ Intr-un tub
de crrioo «CariOCa)! cu o lunJlime de
120 rom $1 un diametru mm.
Conoensatoarc:lc SÎnt om Wl'OIIt:J:. tubll-
Iare. IIp . I.P.R.S .. reristen!ele de tip
mÎrualuri.. Dttpt IegIturi s-au folosi t,pe
c:l1 poSlbil, lemtirWek: p1cse1or $1 in kxu-
riie unde _ rO$!. nccesar, SÎrmi de bobtnaJ
emailall de;- 0.2.5 rom. VIrful IOndci _
realizat prin mtrOOuccn:a (prin filetare)
a unui ş M4 pc canalul crdooulUl
ş pifuca ulterÎolUt a $urubului (panca
procmÎnnlll) pentru a un vIIi
PENTRU PLOAIE
G. EVA
Cu mijloace e'!.ro:m <It 'Imj'lle se poate eonSlrul un lIvert lZOf conform figun lof I $1
! Se_aorul (fi, 1) 'le compune dintr-o clcm1 de IHClIt rufe. modiftd conf"rm
Ş penll1l conl3C'1e ln-bulC sA aslgun:: un conLatl si,ur )1 '>oi
nu se in aer hber De: l\."OOmanJdl sa x folo::J.seurn $uruDUn CrQm31e i3U don
o jd ioo.tidabil Putila pnMl in bacurile cle.ma poalc li din orioc subsu0\l iC'
dIZOlvA in apl. dar 10100.11. nu te descompune ro aeI Se recomanda zahlcul (cubK:)
eare are aceste propnetip (care 101u; nu It lopc,ae wstanlaneuJ, iu dp ... stropi de
ploaie cbuti nu VOI' decla"", alarma. ln I.DOn de Deceu1iti. amalOrul ... PUiet &bi
\:el Alili uueo;\JI .;:au \11 fl)1os! o mal COrtSfl UU1..lIVJIC
A !le f,'1% mlll "mrlu u wnerle Pl:-ntru \ t:T1r",all2 cm::uJ\uhll '< HI
tolosl dUI tind in butonul de COlii rol
Un mal C"lllflk\ arMat in fiI! .1. Sc<;lZor ul '-C.' Cl.lmpunc
rC\Cd Inll nlot pc IJ lI,llal;). n1 usa ftl inc't 1.I .\lanta dlntll' sirme )j) lic de
arr,)\ ,m.ll l\' t Alm un \tmr tic plo.nc Intre eunlllui 11\1 rilin line:
di l ulllrui f'l'"O.hll'C un IIUIIC! "ICr11'dl'l." In lox de sillY\l:..e mal !"'ro.::11<.
un lmrn m.lI j'ln-\;)lUI fU" ti"j\lOl de 11011 oo=punlJh).Jf\' "Jl"IfII:lor In \edere;
I'rol<:l"ru currulU! de oJ\ldJfC ... !iIUl C<lIul CIt :jiul t,rctJllulull1llflnm.at.
l"\iPru 'IC Li ,trdl Oc n))!IOr ku de.- hp1l..au intt-o baII: dc l:' .... 'lun
f>c1l1ru JlluJ,)rulUI ..k- Com' .. amatorul in cm':U!lul rola:hlruh ... d,
ta Irlln,,,h,l rw T J ..... 1OIroIluot: un tran,fornalor de Ipnm .. rul). In fel. d.
c\C'!1\plu. Ii<: matc r..,ao,. un dllU/ • .,.,Jc cu 1r.tI'l!llormatoru1 CQl'np .. "u3Iur
1 T, 1) fiul fi Irillllliloarele n p.n. dm Re 107 Re 10It. .... u
r, 'I'n p t "'ldJe fi !.:I·r ';!l, EFT 35..1 t ....
M\llliatul ..o! poulc c\C'tu\;1 in \'1OlInl.l cu tmnll"h>dn: p n 1'- pentru T, SI T. O,fI n
p::nlru '.> m()t:hli"ln.l in nt.....t p,>l.Intalca SW'SCI de IIltmtnt..U1: S<;h,m·
bind l,.'(IodCn...:llOrulw -.c \oI;hlmbt 11C<."\tn\a. de de- du .. .h .. fl'l."\:lcn\J
• monuJulul. rC':\pt'CII\ ub]lmn in dll"u/or AltmcnlOircu cu 9 \lI aSllIufiol
cu ".IIC'n' plOI le de ·U V Ic:utc in
1I.I "nlal\:4l lI('3ratuJUI tal."C CUlte NlUtllc plasin,Ju·<;t intr-un t..,m-
t'<InuUCnl ..:patal s.:../Oful pe \'apatul CUIIl'L Lcpll1ta Inlre l'
'" .hltlUrl tU un (;.tbh.l hhuJal l<k m\<:r"I\)1t. .... u CO,}\I.lU l11 ma .... ·url O./u·
R'>fICI,.1.1\ trall'>lvrmaltlrui oJc IC$'I'C )C pI,,;,eiul in t;ay. ţ fllOO fl"ulti cu
:.il'lQ.l blt"ll"ra > ,bt,nUI"" boJOC uolJLO. s'rma cu lZOlIIfll: de p,"." _. folo:/t.,ti la ahlUCf1lUN
.tp.ml\elol tla;lfK't ..... 'pUIUl l)"wn!J. dunle aparat" ddUNr
'-l nu lic IIliII man: Oc 10 In
T
ATELIER
/
< __
---- -----
'"'
T, ro.
1,1k
T. HI"-
ascuPI. Contactul ş mu!tIV1br'alOru·
lUI cu It' realtzea.u\ prin presiune.
lerminalul condensatorului ftind in pra-
tabil ş sub (ormi de sp1l'1lli
(3-"1 5plft) fi constituind un contact
el:uuc.. Dupi ce monlaJul a reahzal
3 /
T,

'.
Ş iOCCre8I. Inamle de inlroduce.n: In tub
a fost vopsii (prm UDemune) cu mtrolac.
10 soopuJ i:wIAru $1 rigidiUrii.
legAlurik cu flfelc de .limenlaTe (hl1
iuJlalA. evenlual de culori diferi le) HoU
rcalli.al tn inleriorul «dopuJui » cu care
a fost tnchî:5. in panQ superioart.tubuJ
cmooului. Accsi dop H punt axial.
asud incil rU"de de IiJl izolatA si Intre
fortat. re aceA capAl al _
aplical aplrltoarQ _CdtUJ8 (de ueme-
DC:lI &IunIA la dUDtD$iunllc firelor de
aliment.art).A0e5lca din urma ,u o lungi '
me de 3O---iO cm ti It ttnnmA tn Ş
clmle ccrocodJ.l » sau. m lipsa acestora.
v« fi apl1C3.te pnn Iipire cu COSllor la
cele douA bome de alimenl.re ale radio-
TCttplorulUl defect.
r
DiF"zor
Z.18A
O,2.2J'-F-
1.
'"
)'.
• 1
T,
.3<
Cantac-te 1

Ă CONVERSIE
I U,U"I.,II! DIN ' AG II I
\
.,
. ( &otu.e
Buton pt.ntru

12
Avertizo,.
tlI nlDc.t &p,.. 0 1>" 1' ItDr
••• bob,'" d,n 1,'lru ... Ie tOflnlll. d'n do...a ....c\,unl cu 161.mea. 5 mm. Inlr •
.. .cl,um ':01. un ,pa"" d ... mm. Iar Intre bOb,,... la'" un "OIIl'u ele '2S m",
0.1I1e bobmelOf l L,. L dau In lilbelui atilu." Sobtnlllut .. e t.t4Il"rt p ....
"Oort HnGA "JltI._ Intre l , fi L, de3 mm
Cun ... un.,. in ,nl."orul con",rtorulu! I>'Of 1+ r,g. de. 'II' cablul d, legA1ur' cu
Ie<:eplotul av .. mas,mu"" 30 em. Ahmenlllrea con_erlorul" ... 18 d,n r.d.orecep·
lor Acordul In blind-' " tac. din CT $O m,elul bomn .. l
Cond,n".lolul Cv, are monlat pe I>C.1oI ellllon_tl; d,n Cv. (.epIlUII o. ••
lael acord "'Cillliii In e"t.I.llwl d,,"lrare ,n capele de blinda
17
9
,

PROCESUL
COLOR
Inl. C. COTERBIC
In eele ce vor urma. autorul ", propune prezinte
prmelpalele sorluri de mllll,lale negatiVI color, Cirac·
t.rl.th:Ue laI, modul tOI de prelucrar •• precum fi pro_
c ..... ti mal.fl.lele 17O!ltI .... color,
Pentru In,alegeru. mal prol ul'lcIIo I 1I1000".lor CI IIU
loc III IOlo9,ah,rM ş capi., .. color " pentru II u,ura
In IC'" mod lUCIul cu mahll'l.'e" color, prima parte
• Ic •• lul maler,lII ... Ii o parte teoreticI.
I LUMINA VIZIBILA
Dati lulm .. emplul li trei liltre colorala In euloliia
g.lben. m.ganUi ,1. re,pectlv, clan, putem Intilni II·
tua!llle "rmltoara;
a) I mlru:
galNn - abloa,ba albUlrul ti I.M d treacJ radia·
UUe lo,n ,1 verzi;
milf1Mla - ab,oarba varde" ,1 1415.1 .. tr"eI radla-
IlIIa .Iballre " ro,U;
- .bsoarbe 10,uI ,1 Iasi ... IraacA rldlelHle
verll ,i .Ibalilra.
6" l t.E'N
In vI"a ,ca'" • undelor electromagnetic., ,peclrul
vizibil ocupi un loc fOlrte r •• trln •• CUPllnl; Inlr. 400
e' 100 rn}l.
DupA cum .. oosarvl. lIecare din ace". Illlra .0-
sOllrba 1/3 din ,peclru " Iad sili Ireaci celelalte 213.
b) 2 flllra suprapuse:
galben + - IIbsorb alb.slrul ,1 ,1
la&.ll li! Iraacl ,adlllUle ro,iI;
in tabelul alalural sa dau lamperalurlle de culollt.
ilie d,venelo, .urse lum,nolll.:
EI "te plat;1Il1nlre ultr,vlolet,l Inharoeu,' cuprinde,
dupl cum 5e ,lIe, culorile: ro,u. portocaliu. galben,
verde. Ilb"tru, Indigo ,1 vloleL
[le " numeac c<J/ot'1 IIP«/r.,. ,1 pot 11 obtinut. prIn
deu:ompunlrM unei rue de lumint albii ce cade pe
O prllm&'
Se Poala proceda In$.A " Inv.rl; din IC.II. 1 culon
NI .. compunl lumilllll albi. P.nlru K •• Ii" elite luh-
clent CI un dilic, .vlnd 7 seclo .... colorlte Cu ace,le
culori." lia robi delitul da ... ped.; dllcul va plrea
maflenla + clan - .bsorb radlalilie vertl " ro,ll ,.
la5.41 " trlac' radlaUlte .lbuluI;
dan + ,,"/ben _ ablom r.diAtlli41 ro,11 ,1 .Ib.llr.
ti laiii $A Iraael radlll,lle Wlt'tl.
Se observa. c. douA IIIlre suprapUM ablom "3 din
specHu ti IlioA si IrellcJ c"laUa trelm •. SUMapunlnd
ce" liltr. vom obI ,ne c.Id 101le c ... Irel
domellij III .-paclrulul $Inl .bsorblle.
4. TEMPERATURA DE CULOARE
Lampi tU inc.ndelcentl de lOII W
Nllraphol B
lampi cu lod
lampi lip elumlni de zi»
Flasn-cub Incolor
Lumini de zi med,.
Ftash-cub .lba5lrul
, ...
, ...
3<00
3800
, ...
, ...
....
Ilb. S .. ob5ervat Ind el ft poat. obtin. acela,1 re-
zultat lolollnd numai trei culort .lba5lrul, .... rdele $'
ro,ul. Ac"te Iral culori; alb.ltrul, .... rdele " ro,ul.
au lOII numn. culori p'im., •.
PlnIo .cum am lumin. albi ca .vlnd °
egali dlstrlbulle ane,geUeI fi In ce" Ire1 dom..,ii
speclrale: albaslru. verde ,1 ro,u.
Blib -alectronic
.000-<'"
2. SINTEZA ADITIVA A CULORILOR
2. SINTEZA Ă A CULORILOR
Prin Iintela adlUvi 51 Inlelege formarlNl de culori
compl.le prin amutec.rea In diferit. propor,lI. celor
ifei rad.I,1I monocromllUce' albulru, v.rde ,1 ro,u.
De .xemplu. daei $8 proiect.azl .lmullM pe un
ecran alb trai ' .. clcul. da lumlllt - unul IIlb .. lru.
unIII vllfde ,1 unul 'O$U - a,tlel Inc1\ ai .. suprllpun!
doul cite dou6. se obuflIl urmltorul lapl:
- din lilntelll culorii verde " culorR ro.u se oblln"
culoar .. g.lben;
- din 51nlelll CUlorii ro,u " culor" elbll$tru .. ob-
Il". culoar.a (ro,u-purpurlu);
- din ,ln1lzl1 culorII albillstru ,1 culoriI varde ae
obUn. culoarea (alba.tru-verzul), IIg. 1.
" cesla t rei culori - galben. mlgenll ,1 clan - $8
numlllC cCilarl1e complf/menl." culorllOf primare.
3. SINTEZA SUBSTRACTtVA A CULORILOR
SlnleUi unei culori 85t. lubllrlellvti cind Kea,ta
elite format.l prIn abSCK/Jl ;' anumitor radlalll din lumini
Il bl. Slnlele lubst r.cli ...... culorilor se poale ob1lne
flclnd .. heael o raU lumlnoa$A prin do"" sau mIII
multe Ittlt. colorale.
In nal"rl, aceast' conditie esl a relativ rar', lumina
•. .. _, ..... '-,.-. ... ..
In IIllurl, .caI5t.1 conditie esle r.ra, lumina
solarl variind con.lder.bll dup. pOlltl. 50aretul. da
eKemplu. " lUai, la rAllrltul so.relul predomln" In
lumina solar. radlalll" albar-Ire. iar la apulul tul pre-
domlnl radllUlie rO$II.
lnlra .teste doul compozllilllumlnW solara
vllrlata cOllllnuu, ta flacare ora a zlIel IntilnInd alle
r.porturi Tntre radl"Ulla "Iba sira. veal $1 rosII.
Umplla ,nl'andascentA prezlnlA. In ganeral. °
ebullden" de IlIdl.tll IaSII. °t.nUtata mal mare sau
mai micii In luntl.a de lemperlliura lIIam.ntulul. CI,a
po.te fi mal mIei ,.u mal mata.
Compolru. caniitativi a luminii albe u dalln.,le
prin ceea c. 'a numa,te «/emperl/u,' ft ruloar ...
Tempar. lura de culoara a unal ,una lumlno.sa nIl
lemperatura la c.rl trebuie .du, un corp ,p'tlal,
numil «CfH'p a amUe o rad1811e luminolIIl
cu ac;eea,1 compozitie spectrall ca a surseI. Tamlter. -
lura de culoare .. mhoarlln gr.de Kelvln ('K _ 't +
213) sau In Mlred (Micro reclprocal degren),
Tlmperal ura de culoare In Mlrad _
, 000000
=
t.mpefalura da culoare III Î(
IMPORTANT!
Pentru anul 1974 cltlto,-II publi-
ţ noutr .. Ş ţ tehnici»
" «Tehnlum».T,1 pot relnol, In mod
ţ abonamentele plni 1.
data de 10 Ianuarie 1"4.
Abonamente'- te prlmeK la toa-
te oficiI!. " ţ P.T.T . R. de
la orate " .ate, (actorII di-
fuzorII de prai din Intreprinderi
,i ţ

mII; I''''evltnl, compot'I,,, lotograhc.ii
.IIpelealll, In pr.zent la mlj lollceie conside
rate cindva c::a fiind str.C! ale gra!itu
Relullalale (vez, fotogr.ha .111U,.tl) v,n
.. I'\e demonstrere Ind cii ac_aa'l nout
guliea . «fOlografic" pOlii. '" nVI1izaZI.
da II "gal la 111111. cu tucrldle de g.n
tla',t.
S
A
L
O
N
TEHNIUM
... SI din nou, un portrel poale '1 ni se olafll In Ire'
d'stmtl& - cu ve!ori a/acllve pregnllnta _ (lrlnlr-o ulllllare
coresp"ndloarll a lehnlcll de IAbor.lor. Un Indemn pentru
iJ °!!.tudia mai tamelnlcl
18
,

DEE REA
_ STITI
SA SPALATI
AUTO DE LAALAZ
I"It o lnlrebare In lata eII_eta unII dintre C,htOfU
pOlite VOI ""rid ... Pentru d. Intr-Ml,v' •• CII
JlII." j" mal .,molu decI! ,p.'elul unuI automobilL.
0'" "'", Inlll .,le ă nee.urA 'pi'er" lIulo-
mohlluk .. ? AII acasl act o '1l1lollre pur .'Iellcl. .IIU
.. t. 11111..0.".. Imporlan, pentru ,1.,ea VOpSII_?
tnhtlb4H .. ,lIomobll"tll s.e 'lor Impjr!1 In douA tabere,
"",,"'.11.111.11 recrutlndu·u li. du, grupul eelor
fomUl' !le dlll ,1 It6l0rll cer. vad In apt un du ,milo
"' nllli m,.rl decI! norOiul .' plaIuL
I*I'IIIoII'1HI "'1 d automObilul trebuie ,pjllli pe-
,Iodo(' chn mei multe motiv" 1n primul rInd .•• te nae,,·
e.," In.tuII.,M III vrem. II acelor sub"lIn!. CII" In
,,,Ot/Inullllbll vm In cOMlIeI cu caroseria ti e.r. ,llIc/l
,huni, 'HIJ'lIlt1lele vop,lIe. APOi , depozltete de noro,
ti PIli! .t. m.unlC vOOli.lele, IIe dator,li .phinlor
0f1 'l'fll'nI/llo< necontrolat. de ma"nl lIfI datonll
1111."" OI d,n hmpul rul.,ulul Pare cunoa, dar
" .,11 ru.,nll, depl •• lnd pl\rlieulll'- de priI nu nililP
.4 d"'",,", •• 11 ...... d. mIC' .' apillndu·" totodllJ pe
, '0.",. rllUII. E .d.dl.1 ci hlH:ar. din
, 1. IIfI'" .. u 111.''''' II Oba.rval cu och'ul hber, 1.1.,
, .1 .. 'It' I l.-cl 1" l'naJ el .I'lIu("" Inl!'III II
_ 'tii" ''''t'''01.& O .ul""hl1" II CAIO!>fI"fll b,n. curl·
I 1" It 1". "'v" IIli 1.1. liublillllllltie care "110 mII-
n ,.,., .. laI, ti_ ,,,,,,",.au lI'aeA (h,mlC, 1010cl""m,c
1 , .. ,,·,,1111111111, ."j'I,.,"I.'1 clomul r.,,,r,nUI oatnn.
1111' 1,lI"'vnl, ,n,nl'n.tl III bun " .... 1 ICO·
_ fi' IlO",,'" IA I1noA clI,I'llca m.,'n'l. In plu'
..
,

Inl . T. Ş
pe o .litll!! de ţ pralul " .... hpl ma. 01111.1.
c_ ce .r miI Inlervalul Intre apil,h,.
A,ad.r, ."e ntleelia, M ... pilim ma"n .. Da, cum?
€l'aU mal mutla PIOCedee. d,nlre Clre cel mal balb.r
ar Llullilll " ulicali». EI poale"
ma, aleli dlm,n.ala, cll"ld glaba de a pleca la lillf\l'e'u
liau Inll-O noul .Iapa a UCU'IiIet 11 Impinoa pe p'o,
prifllar Iii taCi loalela mll,lnil cu o clipa cu car.lreaca
fara milA OIOpnllua, g.amunle,larurtl. elc. Iar Icolo
undll pelele de norOI !ilU de uleI IIme$lecal cu prII'
nu cedeaza. clIpa ule apllci!l1! pe «pie!eoll mlt'"u
cu o crUllme CMa III tevoli .. anca .. ulomobll car. se
relipocla. Oad. dupt aU.l Irali!lmenl, 181pedlVui po·
1ifl1i0f al automobil ar PII\l1 ma, alenl 5upra-
lelele curilala In .c",,1 fel. $·ar de dela,lrul
pe car. I-a provocat ,1 care uneafl Inle 1,.med'lbll,
•• la,"la In vopua InlrllC de multe
on grOlilmea flCulalL .junglnd la gtund nu chil,
la melal. De ob,c.l. nic, pllrbttlUI nu fllila crula' Dar
el $011 rAlbunil, deaarllca noaplea 19lr,elu,," produiill
la un .litlet d. *,palal» plovoad IflzalH eare InlfICe5C
• llH:lul de orbire de larunle ma,lntlor d'" la,a.
labla c.ro!terle., .lIal.l .. o d,leranta de lemperaluri
ma.e la'" de CIII a apei c.re .. aphea. provoae"
dl,ontj dilatar" Ollerl1a OII cea II voplielei. mic,orup-
lun ilie Icelteia din ulma.
U"area mall",i \rebu .. $II iii I.cl eu O clrPi moale
CIr. nu Iad acam., UlII. cel mai bln .. cu o piele de
CI!Ipnoarl curati al moale. ElI. o gr .. ellii $il " lue
ma,lna neu"at .. Se .118 ci apa conllne unele 'ub·
atlnle mlnerlll: dupi apel, aceslea rAmin
pe vOp"l conlullnd Innle\le locui In Clla S-IIU IIlial
pldlurde de apl. Mai mult decIt alll, vara picllurile
1.111 lipi U comporti ca n'$1e venlllbile lentile. concan-
trlnd ralele $OIrelul ,1 producind crUleri 10cate de
Iflmperlllurl cete .ellOneall dureroli II$lIpra lIPider-
mei aulomobilului. Iar"" In IoChlmb. apa rima'" In
19l1ielun lnghealil. provocln.d dililoclri elemanl!!ra dfl
vop"" mlr"'d lI!tllei a' .. delerlorAnlor
Ultimul litrll de pe VOPliH lia formalll de obicei
La ma.,nile ailal. de mal multi vreme In eaplOOll.,a,
.au a dror VOpli .. n-ll 10lii Inlrfli,nulA eor.eL EI nu
poale II InlllulIl decll cu .julorul liublilllntllor d •
IU$I1ul"., dupi cum 19lrielUlile c:Ie pe voplie .. ,1 nu
ca .. mai prolunde, se InlalurA cu puti de poll .. 1.
<----
MIII ullili un apllat eflfII ar pulea: li numll liflm'umed.
fi li/! u.culil. CII o gAl.lu,iI de apa In cat. lifI InmOIIla
d'n cind In cind o ce 5fI aplld pe carouna umil-
IInd-o. In ,alil. tlehnolool .. 15le aliemanatoara. Cirpa,
carfl colacleati partlcule'- abraz,,,. de nililP. elile apa·
IiIIll ., dapla .. PII ,upratfliela vop'lle, cfomal. nu
v'lral. pinii la degradal" aCfllilorll. cara, aliLa ad.vil-
ral, nu apltr la p.lmul .pAltll. dar" produc de,lul de
Tinind $lama de IndicatII" OII mii IiUli, vom tea"'e,
I.r' Indoillll, o Sop"are eorfl!tpunzAloale. garanlle a
une, urouril cu "pacl pllcut " de ă durllta.
Dupa cum $11 vede. nu e prea .Implu .1 de eceea foarle
mult. aUlomoblll,I,p.eler' IilalIU. de spllare. cara,
penlru o liuml rezonabilI, 1111 iculaw: de alUlI Irudi.
Clliilatlltl IiOilllulul maclnlc din puncl de vedela al
...... " ... ,,, ... , .. ,, .... , .. ", .. '" .... .. _- - ---
-
perorllo' prOlectol ... , poe Ilngllllilflllu m."nll. In p'u.
';'1;.18 pIna la ac'lSlora, e.re. a"a adava-
rai. nu llpar la pnmullipalat, dar se produc dealul de
rllp,d, II'" nlet un dubiU.
Penlru • ,II cwn lt.bule Wl lie IipalalA o ma" ... a'
tlebui liA cunoatlem m .. Inllt con'ltlullII litr.llliui d"
impuriliU pe cant aulomobllul • colectaati pe t9I-
derma Ioa Cereel'" .llH:luate ffi lIeer.t lian •• u .rIM.'
cii, de lapl, depezllalll da pe suprall\il unu' aulomob"
au o Sirudur' compluil, c.re b"'eintela-s IISle mtlu·
'mlatj de cond.tl,lIIln care II rulal masma. Ela vOI" 'vea
d,vQfIil compolll'( dupa cum a 10:r.1 ea·
pioallli In lone .ndu"rlllle. urblne, rurale elc.
Ana! lle mlcrOliCoplca ti ehlmteflllU u"len.
t.a mal multor s'rllluf'j 1.1", componenta ac"IOI depu-
n"l. Sirilllli ulerior ula lormai din IiIhcal' aau oxll'
de i!lhclu a" c1lor d,men.,uOl ver'lIl' de ta CitIva
m,eronl pIn' III clla .. a de mllimelru. ACeiia
partiCUle lilnl In"lobate In me .. unor liublitanle orgII'
n,c"" ca •• 10al1. 'olub,je In apL la contactul cu
lIce,1 lIehod, liublil.nla" organoce " 1.11101". IIp,d,
ellbarlnd partlCulllle Incorp<Kale. ch, ... II o
.palare u,o.ril
Sub .ca ... lral lie gbe,le un .1 dOilea, de ongm.
orgamcil. lo,mlll d,n sub"lIInle aalSlenle In med,ul
inconl\.lrlilor, produn ale IIIrderil '" moloare; benzina
'1 mOlo"nil, ul.luri ,1 .uehnil, r'ml,lle de lnlilcta
5' anele. Ac •• 1 lilral gros aderi ş la supralelele
ma"nll ,1 totod.ti IIt,ne lira dilJcullitt parUculel1i dt!
n'liIp ti praful. Dalorlli compOlltlel ule, el nu llile
&olubll In apa, nepullnd fllfldepirlal eu o almplA ,pA_
lulO. Ultimul lilral provIne din o.,darea
cu car. ma.,na. 101I1 IUlitru,ta IifIU con"rvlli, PlO'
cum .i din parlICula din vop5eaua deterioralA.
Penlru Inlatullrea pnmului slrat elile nefO,a nu ma'
de lipi. Eli d'lilrUOII legllunle d,nlre parl,culele liolld •.
ca .. d'nlll! .ceillilll fj attatul urmato" "le IIvacueul,
luclnd rolul unu, lubnl.anl lnlfll ele ,1 liupratale caro·
se'I"I •• Iata de ce Ifflbuofl apl. cn mao multi apil, penlfll
o lipAl.ta la •• 19ln.lufI. La aCla,1A opalltla da un
mafii alulor POlle h nu °clrpi !;aU un bu'"le, cala
retm parllculele aohda. CI o bun! pelle dm pAr mo.le
De pe Pllfli IIC8li1l,a noro,ullie d"lod u,or ,1 rapede
Se Inlelege ci m., ln" Itflbule mal In111 'UPUM une,
oPllla!II da umell ... pnnlr-o IiIropire de c1leva mInute.
dup.l <;ilfI;' "'t! In lunClle Jj"r;a, avInd gliJoll .. liII
mantlnl parmanen' JeluI de .pl In Ion. In car. acl'o,
"eu' perla.
In lelul acflsll il lndeplrleul doar Pllmullilrlll, dll'
nu $1 al doliu Penlfll ICflUl1l se 1010"1iC ,ampoll
nele care au o actlU'" degrilillntA ,1 c.,e n-ar trebu'
deCI d hpliealicl! 1.1", cosmehat n.CI un," m."nl. Olr
chllr .' o IipAI.r. apar.nl corllelA poala dluna "op·
,,1 ••. decA ea e5la ateclu.Ui ta.n .. 10101ilnd o IP"
10lrle fl8lb,nle, IiIU Vira o apA rece. 'n amba" UlUI'
ritlo'naM" ne scullliC de ama trudi.
Cehlalell splialuiul ITacan.c d,n puncl da vad." .1
"pflclulu, hmll ealll nlll ,uperloatil. Cum 5e exollcA
aeea,la? O.cA .. ob .. rvl mlcro5CoplC .up.alel1l8
vop,,,'. Ia douA mlllln' - unii Sopllal! mecan.c l'
allll manulll - ",pactul lor va Il protund d,lartl
Inllue" mlCloslruCllltll 'Olriatuf,lor liutlerhclale ""a
d81ordonali In CIIlIJI 1941.lulu, mlnual. e.titllea lu-
ciulul ţ ule Interior. U"'I aCUla pe nedrepl 'Ia·
II!Ie de lipllare penllu 1I1ura vopl.lei. Nu !!ve\, n,CI o
grila. Sp,II\1 In IIn'tla mllllni II lilalle, deoareca nu
edata riscul ulurll complele II La un
mecanic "opSoQlua a. uea" pe o adlnc,me de. 0.0001
mm; deci IipAnnd mllinll bldJjtamlnal, Inlr·un an "
.... produce °erollune. vopIII .. de eca 0.01 mm, ceea
ce reprel'nlil. cam 10% d'n gloi,m ... liltalulUl pollcrom.
Eala neeeli"r M li8 oblialVe cA un IiplUII manual bru-
Iei iIoIIU, In onca cal. lerm, poftla inlrece Ica"ta ulur ••
d.r o spAtII'" m.nu.lllUl IIdeloc'II_ nu allnge astlel de
perlorm.nte.
Lum .. aulomob,lulu' cuno,," a.llli o IIvalentil da
produ5e penlru prolacla c.ro,,/II'or. e.,e. din piclla,
nu .. bucu" de o pr. mall popularllale In ,'ndul
aUlomob,U,lJlor. Rolul aeeslor produlie constil in pro-
IectII Impoln .... ,clJunl' ara·
lItlo< uhravlolete .Ie I5OIrelul. aplI. gazelor ag.elilva
•• chIar ImpotnvlI aclluM'1 ptetulu,. TOlodatl. ep1lciliell
unor a.tffll de subllanle eonlllbulII le ameliorarea
aspectului vopaelelor cu un grld oaraeare de dale-
noratll.
Aallll de liublilanle pal fi Impllrlila In doua grupe.
Prima dlnlr •• c",IElI flile tormati d", p.epe .. je PII
bazl de ceruri mble CII ule,uri 51l1conice. c.r. eu de
ce" mII mulie an cOlliislen\a unec pasle (e .. cePIII
lace preparallJl Autobll .. m, calfl elila hch,d). Apl, -
c,re.lll, dupA ,pllall. a unei pelicula line din ,,11.1 de
j)lIpaf1lte cretlul un Iilr.1 protaclor alasllc. r.,,,lenl
Si loarle IUCloli, Clre IMI.III r.'iall Inllcl Uni IiIU ch'lIc
doui In lunct'" dl' vrem. ,1 c:Ie modul de
lIr. a ma,,",,. In .1." de ecea" .. produlul e.le "
h,drolob: .. pa CbUIA pe c,rOliefle li8 aglomereazl In
I"dtluri foarle m." ca ... sint evacuala de winl aau dt
car06e"el.
AllreUea lip de preparlle lifl prellnta .ub forma unor
emu"ll fOBrte vl"oe", obtlnute d,n ulelurl mineral.
.' vagetale. Ele pot Il aplicat. cu u.urln!! pe supr,latll
",plial' • vop"lelor. tormlnd un slr.1 'Irllucllor caII
.. con servi una-doul silpllmlnl. Uneori, acesla pre-
plrale mal conl,n ,1 iubil.nle usor abru,vlI. d,'uan\'
etc., al ciror rol "le d. I am.l1o/l iupralelale cu un
orad de "OltUnl ridicat. Introduc"l' In .. Iiel de
prapal.le a un(N" liublilanta amulgllolfll uliuleld flva·
cu., .. produli8lor rllluliile 'ltin cu.I!"I. 'IIr prezenlll
ulalu"lor si!iconlee afli .Im ploloclor.
19
UNHOBBY
Ă

RealizatorII celor ă macheta (fig. 1 ş 2) - elevi al
Ş tehnice de arhitectura din ş - vor fi
probabil ş de titlul acestei insemnliri. Dincolo
ă de elogiul pe cere-t datoram fanteziei ş ă
car. au condus la realizarea acestor câsute-machetll,
am ţ prezentJndu-le, sa oferim cititorilor ş
ş argumentele unui veritabil I4hobby. de tot mai larga
râspindlre: realizarea ln miniaturA, ş a unor con-
ţ reale sau doar imaginate. Ş a unor case ... de vis,
Machetate proiect ale elevilor profesoara! Dorina Spo-
ieI! constItuie, din acest punct de vedere, o demonstra-
.I1e ş o recomandare.
Felicitdrik cU Anul nou
UJn tJt' le proprnum - ca li
".1 .. '/" .. (r ",,,,,1. .. ,,,, _ """, .. r)(
care tit It propunem - ca p
cele doud m.achere - poartd
semn4tura elevilDT ş
ai Ş de ă ţ
insemn.u/ acekeap' bundvDin-
Je: a catedrei de desen, culoare,
mm:.hete,
Realizarea IDT prm:.tic4, ş
cum rezultd fi' din JDIDgTafjj/e
aldrurate, nu eomriluu D pro-
ă prea ă .
Ş de aici PDrtt;nd: care
ar fi sugestiile dv. pentru
"iitoareleJe/icir.4n', ă zicmI ...
de 8 martie?
I
• Reeent ,-au Implinit z_ ani de 1,
lanur .. prImului satelit geoliilationar,
5itual pe o orbita Il d/91 plin coincide
cu cel ,1 KUalQrulul tera,tru (altitudi-
nea cea 3 800 km), la eare wUeUl pe tra-
ieclorlt ari o 8umen .. valo",", 1nc:1I
si permiti o rolalle comple" In 2>& de
ore; In ac'" 'al, orice "ttlit ,,""'_110-
nar MU .Incron apa ... ca 'iUIpetldallt
dea,upl1l unul puncl din 10 .. Kualo-
rulul. "'fiH 6e aCH' lat, aSyn-
cron'-2. I lai' Inaugurat de 10ltul pra-
"dinte al S.U .... John Kennedy, car.
la 23 lugu,' 11153 • dllcut,t htlefonlc,
viii ,.Ielll, tU primul mlnl, lru ,1 Repu-
blicii Uganda. Dupl Ieu 1, 23 au-
guat 1178,. 1051 plasat pe orbiti sincro-
ni cet d," 5-'- tele"teUt, .lnlelliMM
(In grlulete • peste 1.8 ton.), Malu-
pr. AtlanllCulul, Intr-o 10ni ulram da
IIlIlomer.ta din punct .;. vedefe ,1 t,l ...
comunicatiilor. O. nlmene .. ace,t tip
de orbiti va fllolo.1t de .alelilul meteo-
rologic S.M.S .. caHI \Ia fI 111".-1 In 1114
fi 'le Irenaml'- conUnuu ater. timpului
pe o trei"" din ţ globului.
e Temale de proiectare pentru motu.-
rale ,1 rllarvoerale anerna .Ie primului
etil re.ctlv al nayetel IiPI11ele IU lost
date complnlllor conlfetllnle. uniii'
dlle cornNnlUOf conlracllflle. Len .....
torul .... folosi do'" motoe,..,-.chetl cu
combu.Ubll IOUd. 'fi grautete !Se 500 000
Ilo flecere (din care 450 000 raprazlfl"
combu.UbUul). cu raportullunolml{dr ..
metru de .4 matri ,1 o 1ntt1lul'll da
11 000 kN (cea 1,2 mllJOII'II PInA fn
IiIptembrlt 1111 trebuia tarmlfl'" pro-
lectar ... dllvoll.,.." lrIcercl,U. molo-
rulul, pIua con.tructia unul flUmAr Iuti·
clent de motOlre pentru I .. taura ....
zborur1 citi dezvoltere. Inlre lt71 " 1110
-
-
NOUIAIi
NIUIiCI
o,. Iflg. FLORIN Ă
trebuie ruUzate motoar. fllCHarl
penlru 54 citi zboruri. lfICIJPlnd dlfl HII!IO.
cea d .... tralllw a proiectului prevlda
ml.url concrele pantru livra, .. a 110
da moloare!
Tn ce prlve,la rllllfvoar." e_lerna,
c.peblle d lrlfl,oort. CCI Il1O 000 kg
de odgll"l ,i hidrogen IIchell.I, de,ti·
netecelot trei mOIOllr .... rachet.l.1e .1.Ju-
lui orbital al !\tvelel .p.aUele, ale vor fl
lungi de 51,4 ţ ,1 vor avea Ufl di.-
metru de 8,1 m-'rl.
S-a IIpreciat ci divizia de la oenver
a companiei «M.rtlfl-M.rlelte ..... a.l-
IUra, cOfllra 101 mlUoa".. de pro.
leelar8&, "'zvottar ... IflCarcarea ti ..... -
luArile: pefltru floul r.zetVOIIfll, d,n tiri
Irei 51 vor InC41rea la sol. Iar ,aH alnl
d •• Unale IflcercArlior de d.z'lOl1.ra In
zbor • nnal.1.
e J>. sateUtul de ob,arvaUI "Ironomlce
SA,S-B a fo.t montel un deteclor ull ... ·
.enslbil de radl.tll gamm, caHI • des-
coperit el In ... 'a,,11 noa.lrI Ixl.'1 o
sur" da r.dietK de mar. IM'Oia tllufl.
glma da uflOiscurt.l. deap,.care se pre-
5UPUM ci .. ptowenl fie din Inl.racllu-
n. dlrl!,. radllUa co.mlcl Plrtlculala
de materie lnlerslelarl. lie d ar fi fosl
declafl,atl odatl cu procelul de •• pa"..
deelafllltl o<Iati cu p.-Oclliul de
.lune a universuluI, cu 14 mII de mlli-
_ de ani In urmll Au fo.1, ... a .. me-
fi'" ob • ....,eta f1IIdletillnten .. provenmd
din cefltrul Clillact_ ti din.gre N.IKI·
toasa Crabulul, pulaarul caR n ulma,te
Inci pe aalronom! cu prOprl"''''' ... le
CUtlotl ...
In anul 11111 .... fi lan'" Ufl nOl.l a __
m_ sat.11t, SAs.c, dot.t cu dalee·
toar. de radletK )( -' gamme.
e Cu ocazie preotllrllor comune Iia
CUVINTE Ş
S f
TlHNICf
1) UfI""i lehnlcj care «Ieeo'. tlrale.
2)«::eplaa,A s, ri5plflde ..... umlna (pl.). rugInA. II) _Metat. arglnllu. 20) «Sca"..
8) Tretament IfI tehnici. 4) Slltemul dllul_ und.lor radiofonica. 21) Demn
redialoarelor. 5) «Pomldat. tehfllc.. 6l de dia ţ 22) Cu o mare pOfldare In
«Cenlr.l ... !;Omeflzi1Of' tahnlce. 1) Mi- materialele de construcllt. 23) Forme In
lioarl collurlla. B) Slflonlm cu mll,ina. lurnAtorii. 24) Seule.te mIna de u ....
9) Ooul mllale lipite. 10) Ş cutel unele comenzI. 25) Ma.ln6 uneal-
11) A pili mecanic.. 12) A da 'plrele ,1. 26) Poet romAn, autorul poeziei aClfI'
plulilelor ,1 alllor. 13) O .cuY unlver· tecul clocaflulul • . 27} _Frut" lehnlc.
.ala. t4) Timp misurat. 15} T. poal. ta) Un .temenl chimic. 29) «Olmenll.
prlflde In Ihearele el. 15) Flerul IrKul secolului telmiell. 30) Pled Ileetrolah·
prin trltlman'ul la cald. 17) ş fi nleA. 31) Manlv.tl. 32) Fier, aur, argln\
_Slamen ... 18) Ca UfI mltll IPlrll! d. alc.
22
pentru
TOTI
echlpl,tllOf sovietk; al amerltln. car.
vor e.igurlI progrimui CSOlUl-Apolloe
dIn 1115, la centrul ţ eJohnlone,
aslronautul amerIcan onld R. Scon e
prezentat almulatorul de.tlflal flavatal
spatl,.. cosmo_ulllor lovletid lurl
V. Rom."anllo ti Vledlmlr A.. ozahfli -
bekow, ea,. lorm.all eehlp.aJul de ra·
lerva .owl.tlc pe"'ru mei SU5_mefl/tO--
flala mIsiune.
• Tr.n.portul II 00111 cflllr unele In-
Cltdrl In zbor ela aparetulul orbilal ,1
fla".le! spatlale 51nl eludla .. de COmN'
nla eBoelfloa, tIre a oropus un Of'talnal
an .. mbl .... format din doul luzelaje de
_lUa. O .tlpl comun. al ..... motoare
TF--33 turbor.ul,laloare. Sub lona .ripll
centtele dlnlre cele doul ar
urma 56 lie 5ul-pendatl naveta .oallall.
Inlr-o eonllgurelle cu adevl,-, orlglnalAI
e Anl lla. Franta. Balgia. Olande. R.F.
G.rmanilltl El .... ! .. au .. mnat. Impreuni
cu Stllale U"ile. convenlla Interguvllf'
nam.nlata oanlrU partltlparl III progte-
mul «PotI-ApoI/o.: eca" document a
.uCC"I' acordului dintre Of'lafllIllla
spallaliluropeanA E.S.R.O. " reap.acU·
Vile .tete aur09lne. ptlfl car. E.S.R.O. a
autorlIlII: .. decl.an,eze prOgramul
.Speceleb •. Ca urmara. mamorandumul
de col.borare dintre N.A.S.A. ti E.S.R.O
aloat .. mnat cii dr. AlHocl\er"(E.S.R.O.)
ti dr. J.",.. Flltcher (N.A.S.A.); aCII-
A APARCT

II prevede mal multe laflslri de mari .. -
t.IIII-laborator. cari s.I " ' Iure ţ ,1
.t;:lIvllalea • p.tru spetlaU,U limp
de o luni, 1010.lnd IfI aee.1 5COO
ă
e Cornell Kohoutell. ... cum a aplrul
'fi oblectrvul lell5copulul observaloru-
11,1/ KltI Paak·Arlzo", la IllCepulul aflll-
luI: In decambria a.c. ea 1 deveflll, dupa
Luni, tel mal lumln05 obiecl de pe cer,
fiind de 50 de ori mal striluclloare decli
comell Halley, care a vllit.1 slslemul
",ar fn anul t81o. Ifllormalil tllolog,....
iii deolilblte "Of fi lIeuta de mi,lunea
SKYLAB-4.
Almanahul Ş ă ş ă
1974 ••
cu pagini speciale "TEHNIUM!
CIRn
A .plrul 1" doua volume lucrar ..
«Seheme de radlorec.ptoarea (voi.. I ,1
II) de Ing. Toma Chlrlae. Ing. lo.n o lnu
.1 In". Nicu Sonx:INOU.
In primul volum .lfI' prezent.ate 1000te
tlpurtle • r.oloreeaptoara romln"tI,
'flcaolnd cu _Rec:orda S ... V, receptor
fabricat de Ullna «Eleclronlc .. , pT", la
rec.pIOllr." «S.leet. S 1Z! T, .Neptun.
2 (siliciu), «P"cl.ru,. S 125 T, eAlfl'
2, Iptritle iri 1112. Volumul I contine
descrler .. a de tipuri. rlcUorecep-
toara cu tuburi ti 22 eia IIpurl de radio-
ree.pIOll,. cu tranzistoare febric:.e.te lrI
ţ flOlslr •.
In volumul al II-IN .Inl pr.z.nllie 63
de Ilpurl de radloreceploarl cu tuburi
ti :. de IIpurl de redlorec.,IOIIre d. IIt-
btlcatle strllflL
IfI curind ... apare lucrat .. «Nomo-
gra"" ",ntnl radioamatorl .. voL I el \1
(trMuc"" din limba rud', de V. Bru.·
klfl.
Lucrar. conUne 100 nomOgrame din
dlver .. domanlt ale aleclrolehnlel!, re-
diollhnk;11 alaetronlcil Iflduetriale.
cara permit rezolvar. r.pl06 a unor
uzulle.
Fleca,. nomOgrarnt a.te ţ de
o .cur1l Pf.lInla,. t.oreUeI,i de .x.,....
plt numerk:. care ne famUl.rlzeazl cu
m.lode" de ulUlzare.
'fltruc. utillz., .. nomogramalor IIta
mal utoarl decI calculele cu ajulorul
10rmulelOf'. lucrat .. VII II itll'" allt radio-
amatorilor IncepAtori" avan .. /I, efi ,1
tehnlcl.nllor" Inol nerllor care .. ocuOA
cu otoleel.r. a".ralurlt .Ieclrofllc •.
Deosebit "te c.pllolul 5. care cuorin-
de nomograrne pentnl calculul peram.
trllor tuburllOf ti I Irec-
vetl\eI IImltl pentru cone.lu" .. BC si
Ee. a factorului de .mpllflelre In curenl.
I conllafllel 6e tlmp,l da ifl-
Irara al Iranzlslorulul etc.
,
I

I
I
-
• • •
pentru
TOTI
PENTRU CHIIISTUl AMATOR
0811NIRIA
GAlilOR
Materialele necesare: un balon de sticl! cu fund
rotund de un litru (sau 112 1), trepied cu clame, plinle
de sticla, leav! de stiei! jJ forma da zet (Z), ă
vas de aticla (acvariu) ş bec Bunsen. Se constru-
ş Instalalli! din 1. Prin pilnie se Introduce
apa car. IIqloneadl asupf1l cluburI! de aluminiu.
Se aprinde becul Bunsen 51 se ş Treptat
se observ! cA nivelul apei din eprubeta scade dato-
rita memnulul care dislocA un volum de lichid.
C. DUMITRESCU
H,0
Matanul iCH
J
I
Este primul termen din seria hldrocarourilor sa-
turale (alcanl) ş se ş amestecat cu alta hldro-
carburl in procent de W.Ie In gazul natufat, de unde
ş numele lui curent de !,JIl.t metan.
In laborator se poele ţ metan prin metoda
Molssan, care consta In ţ apel asupra car-
buni de aluminiu:
AI.S + 12H
2
0 ... 3CH. + 4AI(OH)3
carbur!! api metan
de alu-
miniu
Acehlelld I 1','
hldroild de
aluminiu
-
Hidrocarbura ă din seria alchiMlor. Se obtine In laborator prin metoda Wohler. care consta
_ Hldrocartlura nesaturatA din seria alchinelor. Se ţ In laborator prin metode W6hler, cere constA
In descompunerea carburllor metalice. Astfel , prin hidroliza carburll de calciu (carbld) cu ajutorul apei,
se obtine acati/enA. Acest procedeu este ulJllza! In tehnica suduril autogene:
C HOH C-H
lII)ea + - III
C HOH C-H
+ Ca(OH)2
carbld ap!! acetilen!! hldrodd
de calciu
Materialele ş ţ sint Identice cu cele de la prepararea metan ului, cu deosebirea ca aici nu
mal este necesar!! incalzirea.
BlOxuJul dt' Col.hon (,
Acest gaz se poate ţ In Isbo-
retar utilizind eparatul Kipp sau un
dispozitlY Improvizat, constfnd din-
tr-un 'Ies de trompA ş plinle de sticla
(Ilgura 2 $1 2 al .
Se ţ pri n actiunea aeiduJui
clorhldrle (HCI) asupra carbonatului
de calciu - marmurl)
CONVERTIZOR
CU TRANZISTOARE
(URMARE DIN I"AG. ')
lor ţ ci; vs avea In vedere
Irsnzll.loare de tipul EFT 212, EFT 213
EfT 214, EFT 250, AO 152. AO 155
2 N 3«6, 2 N 3355. P 28 etc.
Evidenl cII atunci cind construim un
astfel de monlaj ne gindim cli poate II
utilizll1 ai la alte aparele, ata ci; o rezervA
de pulere nu slrlcl.
Dupa cum reiese din cele .,llIlle
anterior. constructorului II revin dl-
men,lonar811 .1 raalbarea Iranslorma-
torulul, rastul sini plase gata fabr icate
Sa IntimplA uneori ca dupA raaUzere
montalul sa nu lunC1lonezr, aceasta $8
ramedialj Invar.lnd conellunlle de la
bue Bau colfICloare.
Esle recomandat B la respfICla sen·
surfle Inla,urjrilor din ş atl-
tural l.
eaco
a
+ HCI-C0
2
+ + H
2
0
Cu ajutorul acestui gaz (bIOl!d de
carbon) se pot face experiente
distractive:
a) Introducem bloxld de carbon In-
tr-un pahar Berzelius ş turnllm o so-
ţ de hidra xld de sodiu (NaOH).
Astup4m bine gura paharului cu podul
palme! ş agitllm apuclndu-l
cu cealalta minii. La ridicarea miinII cu
care am acoperit paharul, acesta se va
lipi de palmA ş se ţ in aer
fara a fi sustinut,
Ce s-a Intimplat ? 5011l11a de hldroxid
de sodiu a ţ cu biolldul de
carbon, f ormind carbonatul de sodiu,
fapt care a dus la scAderea presiunII
din ca urmare, la lipirea va-
sului de podul pafmel .
2 NaOH + 00
2
- N"2COa + H
2
0
b) Introducem bloxld de carbon de
sus 11'\ /os printr-o leavl de sticla de
cere s·au legat trai bucllele mi ei de
lumInare, legate cu sirma $1 aprinse,
ş tot acest montaj esUl filat Intr-un
borcan ca In figura l.
Gazul (biOlJduf de carbon) Incepe sA
umple de jos In sus borcanulstinglnd,
pe mlls"UrA ce atinge fl8cara,luminare
"tu luminare. Astfel se elpncl faptul
ci bloxldul de carbon osle mal greu
decit aerul ş poate OCl.lPl!l un ţ
compoftTndu-se In acast fel ca un
lichid.
.,.
DlVIRII
Putem realÎzlIIo in mod d.os.bH da simplu,
cu &jutorul a divers. contacte,
citeva jocuri .muzant • .
Astfel , In funcUe d •• t ... ea
ac.stlu contact.,
stingem nu aprindem o h1 .... pl.
ori tacem ,au nu ,i. sune o soneri e.
in toate cazurile.
.... ontajul electric proptlu-zl s
nu pune nici un fel d. problem ... .
daU. tiind .d •• ma lui Simplitate.
totul d."inzind d. dlb"'cla
modulu' ". c ...... 1 combln ... m.
AII. 1 p"llnli ..... prim montaj ".U .... cU $ cOn_
tactOlra. o pili e-IB<;lrld ti doul bt>c:uri da 1,"le.nL Pln_
Iru a, ... r. conllclOl'-'« din tehlma cii principiU
oh_'m U'OI" cum comblnllia cl,tlgII".." ule t , 4 ti 5.
Penlru IOIIa POllll l.ml)Oo cA' nu ... a aprinda.
Nou'.' " monlll .. luI con.1I In .. HII ..... cont",I-'« 3
tiI. monll. In partlll pe timpa ItAI, Pantru. IVIIa " .. c.lr_
".'. pUII IIB<;lrlc, da IUmanllr ... In CllUl cind f. 4,·5
.Inl ... chl ....... P"1 un bel: In .... cu circuitul gen ... !.

-
-
1
€II. _lbili o atl,nlle
• mont.ajulul prin loto.i-
rOI dI"ontseto .... lupii.
mant.ra. dalll .. ob .... a
ci lolutlll cl,tlgitoa".
cht. In _U .. a'lII cu 8 con-
taclo .... nu II .... da
faclll cum paTI 100 prim.
Vfldere. COntacto ..... 1oo utl·
11 •• 100 pol II dI tipul cu
cutit ..au cu buton, lucru
ce .. pOl. ved.. In
Khlta da monl" din 1111-'
.:--.

,
• .v.
( p
,
(

ConlaetOlrllol cu cut_ II put ....... ,nl ull ... 11,. ehi .. 00-0,
ur .... rlnd con.truclla din 1111- 3.
23
-
PEscARUS

-
Fabricat de Uzinele _Electronic. in
formar miniaru.r.'i, radioreceptoru! .Pescl-
ro" esre destinat ţ ă emisiuni-
lor de radiodifuziune din gama undelor
medii ş lungi.
Echipat cu ş tranziStoare ş o diodl,
acest radioreceptor se bucurll de o scbe-
[fTJII
rn ff2
R
ICI
mA electrici la catt s-a in
partea de ă ţ la uansformatoare.
Publicînd schema electrici, precum ş
cablajul imprimat, mIrim gTllduJ de accesi·
bilitate pentru Întdegerea ă
precum ş a ă '
[fTJ19
rrJ
IfTJ19
, , .
11I11Dl III

LA REALIZAREA
ACESTUI Ă
AU COLABORAT:
ing. R. COHAN, ing. v. Ă
NESCU, ing. SERGIU Ă
N . GALAMBOS, in • • M. IVANCIO·
VICI , ing. V. LAURIC, ing. r. MI -
Ă ing. D. PETROPOL. fi%.
M. SCHMOl, ing. r. ZAHARIA.
Prezentarea artistld :
ADRIAN MATEESCU
Prezentarea graficI :
ARCADIE DANELIUC
Cit itori i din ă po, (ace
abonamente adresln,du·se i nt repr in-
deri i «ROMPRESFILATElIA» _ Se ,.-.
vidul import-expo rt p r es! ---: Bucu_
Ş Calea Gri .. ţ n r. 64 66 P. O .
Box 1001
Adren fedaqfel noastre este
«TEHNIUM.

ţ Sdntei! nr. 1. sector 1
Telefon: 17 60 10; Interior 1159
TI parul executat
Combi nltul poli,raflc ttCasa Scinteii))
............ o • o
.. _ - C U •
0.0""0000
10/111102
w v
FILATELIE

CERAMICA
Ă
ş ramina realizlnd o emis;uM de 6 valori (10; 20; 55
Dani; 2,75 Ş 6,M Iei). ş propus sA prezinte dlferi!s ob'et:' e
de ceramic.f provenite dm cenl ff!o de rec;1H! lratlltJe
ca: Obog(l, Vama, MargillU, Suchiz ş Pisc,
A m(l/ fOst emis, de UemtMN, un pJ;c "lprima zf» cu ş
pili speciali.