I

DETECTOI DE METALE
ro muIle dltlUl: lIC:IUonIe Irmut: dIC ClUlQn l\04lrI
am foIt ruP\! ti prneollm ţ de
de IllCUIc. Dar, la defuutiv. Ia De este util UII Mlec10r
de IneWe' Cel mai ac:eu\l probleml III I'UDe
III intcnorul !o;u.in\el petllrv cazul dud Gonm
III "tt:m uri ""i " DU flIIII daci In II: ./'It un
circIIit eLectric, (1 ICII'" de pz au (1 IU"" do: apa, <:lire
ar putea II (le deterionue. Rezulti deci ci lUI IUttl
de montaj este util cloctricicnilor, de
apl " JU:C, Ilpt!erilor ete., In munca lor In mod per_
manent a tdl.lCe uoeon " lIluhl econoetuc de ump
cind et",lIm o condllCtl au Wl =1 kI perete. Adbl.
ClmaI plml .. le pol mculele esli: de plai
la 10 fXJl.
o.r II U«>IDI ... naIizim aparatul • ara lCho:ma
ale dalt In lia. 1. AflI t'WII le wde, ti: pIacIi dIC .. doul
OK:ilato.lt LC ra.bzale al IlaIWJIo ... TI .,: TI
Dlotle ode douIo 0IciI.a1OMc, a.cilatorul al IRftZJI.
IOnaJ T, cuc de f-"Il _anab"'- .... OKIlalOruI QI
trallZlflond T, _ de frCICVmli OOIW.IntL De De OKila.
1000ui al Ir&IImlOl'1Il T, este de fTecvcnli l'al"lIIb,1I1 Pea-
11'\1 al aoeIt Okibtor este practi( del«lorul de mel&lc:,
ekl bobina L,,, aIlt.ln Iproplerea mcu.luilii (:Col eIoUIlm..
Ond acea'll bobtrll II: alll. kI imediata 'fflnJ,all: I
unu, metal. prin induqie te modird. valQl,rea bobinei
L" deci frecvcn!a lUI II: modifici. A .. cum II: >'«k
dlll filun. 2, bobinele L, " L, III qa.d iii <II,tanli
In" C. I"OPESCU
elI JILI.i lII&n l1b:I de ,II_ pc ,..iul _IlIJului " In
ace .... timp li poliI_ ...... ale alldrl aleall Ind! L,
II rle cii. !nU drpaJ1t doi autat. tolodatt.
pozilia celor doul bobtDe 0JIe abil incit d" lIu le
Intlu.en!ad una pe alta. Cele doul IIKllato.rc de
lip Colpnu au aceeqi ffeCi/tllli .tuna ctod In \1!Cl.
nltal .. Iw LI nu le afli ma UD obicei =wic. Sem.
nalele de la cele douA O,"",lallNlrl: le .pllCA Unu; ama-
Iecllor tic freevenjl CU T. ti T.
IIlDt do"" pe em,tor CII saranl. comuni
Deoarece IIemnIlIeIe au rrc.:.c:a\l. Ia lt$UU
mlMTUh.. lIu le ob\me nici UD 1IeD1naJ. Dad In apro-
piuc de L, le afli un obiea _tab,:, rn:....:up o.:ila
lonUui 1 It adurnbt PUlia " .. mwr aflU nuio:rtruri
de mlCTfreeoaojl. bf.1IiIor depilllk de d ...
mmsiUDCa otNo:tului _tahc. CI. fi de dilWlp •
cale le afli. CII dt dJmelltluai mai IIW'I
" distanp pInl 111 d ale l1l&I ma eu 1.11
bilAiklr ClIC lIII.i mare. bitii .lnl Ipbcall: 1lD1;Ii
etaj de eu o percdlC dr: _ de lOOOn
_tate .. colector. _ ce pn'IlIlU: lip c:etui c:e Iu-
cnnl I;U apllratul III 6c1ec_ metalul dutal
mODtajul It poale ruliza pe o pllc:ull de circuit .....
primat CII dimtns:lun .. oool'tniboii cutiei doi malerial
f,
lutic pe o .van ti In cart tIIt(oduQCIIl montaJul
mpreunl CII montaJul le ItIl fi fU ... de eroerp:
I
c - • C,-4 n
"'

;;
..

"'"

I

T,

"

T.
(.
T'
,
"
." .
<line DIN
MA URIAI PLASTIC
"
0' -'-

;.

1"


L,

C,-
, S:-
1,1.
-
1'\
Ri470K


'"
, .

+
v

,
E ... 9 V, fonnall da dolll batmi plltlc Irpll: In 1ImC.
Se recomandt I le foloti IrarWltOin doi bp B C lOII
pcntl1l loalC cele 5 dm montaj, Iar 000.
dcn#loartle C" CI. C, li C. le IlDpun I fi de tip stiro-
nu. Bobinele L, ,; L, nu le oon.ttu'etC. deoareoc nU
elilC Uldicat Se teCOni&ndi a le folofl bobine de co-
ţ de la tdevlWart eu miez de biti. Acesti: bobinc
au O looUCWl\l de JO-70 IIIH. In functie de povta
mlUllhlL Se moo\eali mo«lll 1111 pozi!ae DIlJloo;ie la
rltCart bobilll. Se realUlelld le puM ..
tlmqiune " It miezul WlUIi dtn
pmtrv a 011\_ billl tlule .. ondnoi metal
Dupl aceasta _taJul e .. ti de I li IoIoail
AVEITIZOI
DE
FUI
N '"OflU .... A.flU
Aparatul eleclronic pt CllI'e il descnem mai
jos iVcrtizeaz.l cu 2-3 ore inamtc apropierea
unei furtuni sau ploi toren\iale.
Avtr1izorul este deosebit de In lpecial In
timpul nO"'Ii. Principiul se: pt reno-
menul dcsct.rclrilor de electricitate statiei. ain:
preced furtunile IIU ploile toren\iale Exptrien·
lele clat.Ke au demoDstrat posibilitatea dttt(:·
Urii .. ţ I lcestor desclrclri. Fn!O!llnd
mai fCttl\1C, .... corutatat ci aceste
desetrctri au compotteDJe cu nI>tl maJlm In
&lma de rree;ven\C cuprind intre 100 kHz fi
I MH:t.
Accuti .. mi Intri in unde lungi fi medII ale
re<:epIOArcJor de radio folosite In mod curent
Din acest mot iv, ca clement 5I:$;zor le VI rolOSi
un aparlt de radio Uistent, ro tuburi IIU tran-
l!lstoarc. Pot fi rolosite tn acest scop cu succes
aparatele cu tra!Uistoarc de buzunar sau por·
tabile. Intrucit aparatele moderne sInt
cu un reglaj lutomat al amplificlrii (RAA) de
CIIrt dcpmde IC:nlibilllatea aparatuluI, lparatul
de l1ldio le va repa pc o fret'Venll pt Circ nu
eslc naei Wl post de emisie. in acest caz. ICIIsibili·
latea apan.tulul fiind la uloarea maximA (cu
8EGULATOI
O
TEMPEIIATUI
Toli foloamatorii ş ce insemnatate arc tem-
peratura unei solulii ptntru a obline fotoirafii
de calitate buna. Aoeasti oeriotJ, ti mai
Importanti alunci cind lucram la fotoerafli color_
Pentru a rezolva aocll$ta problemA deow:bit de
lffiporuntlse poate folosi un regula tor eJcctrooic
lutomat al ternptraturii $Oluliilor. rqulator ce
menIUle tcmptratura constanti cu o ptc'Cirie
lIIAl bunt de ± I C. Accsi regulator a fost reali·
VII de cfilre aUlor ş Incercat într-o lungi pc-
rioadt de ump,dtnd rezultate foarte bune. Alt-
lurat prezenttm In fig. I montaJul rolosll
Pentru a Inlelege cum funcliooeaU. d plcdim
de la tlcmcntul det«:tor de temptraturi. Acest
eltment este un tennistor R, de 100 kO ş se
an. In circuitul de polarizare al tranzistorului
amplificator T,. La temperatura corect.l de lucru
polariza.rea tranzistorului T, este ll$tfcl alcas.l,
incil tensiunea tmitor-eolcctorului si determine
ca tranzistorul T
1
dm trigtrul Schmm (format
din T 1 T 3) si rll: blocat. tn conse<:u.tI.lran·
uSlond T J CIte: deschis Ş releul R, din colectorul
lui T
3
ClIC aqionaL Acest releu arc douA rinduri
potentiometrul volum-control la Apa·
ratele care au gama de uode lungi K vor comuta
pe aceastl pml. iar la cele de buzunar, care
de obicei au oumai gama de unde medi i, con·
densatoruJ variabil le re&Jead In pozilla Inchis.
respectiv spre partea de 530 ItHz.. Adaptorul de
avenizare prezentat în rlJ. I le cuplead la apa·
ram] de radio la ş prevuutl pentru dil'uwr
e:-.terior, respect iv 10 paralel cu CUCI. de ţ
la aparatele de burunar .. u portabik.. La DC\I0ic.
casca se poate inlocw eu o ţ corespun-
zitoare, peot ru a nu llJa Ilrt sarcini ş
etaj ului final. Analizind schema d in rlJ. 1, se
vede el tensIUnea alternativA obtinuti la iqirea
aparatulu.i de radio ate redresati de dioda D,
$1 locan:l .... ca!IIv coDdeosatorul C, de 3 <XXI MF
O nd tensIUnea ajunse la o anumIti valoare.
ampli fi catorul In curent cont inuu, format di n
tranzistoarele TI $i T l' intri in stare de conduc·
Iic. ş cureutul de colector la T
1
si releul RL
Clte anclan",L Cootactele releulu. pun In func·
liune a\'enizarea sonort $1 lumiooa5l. De re-
marcat el valoarea lui C, trebuie respectata din
mot,vc funcl ionale. Pentru a urmln mllJ blOC
ei"tttul in locul releu lUI IC poate
moota un ţ de IL,) in sene cu un
potenpomdru iW:mireglat>ol de 100 n Se re&kazl
att5t poten\.ometru astfel CI becule]uI si lumi·
neze in mod cordpundtor. Cu aJUtorul poten·
\.ometrulu, P
1
se regleadi amphficarea, respec·
tilo curentul de colector al lUI T l'
Poten1iometrul P, este pre\izut pentru des-
circarea C" respectiv rellarea
JtolllbilitA\li 1.1 :I'n numAr tlc <:IUnite
de desdrdrile atmosr,mcc pent ru ş
alarmei.
Ih,fd se root uabll, Hlten >!alea 1= arrt"'·
mativ d,$tan\ll la care K gbqte furtuna Daci
poten\lometrul Clle reglal la \illoare mmiml.
becul de control le apnnde dupA tÎteva desclr·
clri ş apoi K La descArclri repetate.
care se succed int r·un intenraJ mai ICUrL becul
va arde in ţ Potenl iomctrul P,
bule reglat udel ca becul II nu se ar nndl decît
dupl 110 anumtt numlr de Impulsun canlcteTl$-
de OOOtade, care sint închllC In pozI\1a de repaos:
deci In S,lual,a de mal SI.IS (cind releul R. este
aC1i ooat) contactele sint desl"lcute. Si presupu-
nem el temperat ura scade cu I C. ceea ce deter.
minA mlrirea rezisten\ei R" t n llCCS! cu·
rentul de colector al uanzislorulu.i T, scade.
ten51unea In valoane abJoluti
ţ ş " deci tranzistorul T J K deschide. iar
trRntistorul T
J
K taie. 1n aceasta si tWlI ic. re-
leul nu este ac\ionat P contactele sint Inchisc.
Contactc:1e releului comandA si5lemul de in·
CillZJ.re, care ette alimentat,. cum le constati,
de la o ş secundari a transformatorului
de re\CI Tr. Dupt aceastl scurti prezentare a
montajulu., si arAtAm elementele c:aracterist icr
ak construc1iei. Vom incepe iolii cu elementul
de comandl, adiel cu temnstorul R, Acesta
este un termi5l0r de 100 1r.O $i forma unei re-
ţ chimice.. EI se introduce iotr-un mic t ub
de sticll, de exemplu. panea de jos a unei cpru·
bete (2 din fiI- 2). CapAtul liber al tubului le
lochide cu epoxid asigurfnd In 8(:CI! fel iz0-
larea termistorului de solulic. lnamte de Jodti-
derea acestui cap al eprubetei, le face leptura
lermistorulu. cu WI cablu de legl.turi bifilar
izolat in PVC (3), cu care le merge la bornek
A, B ale rCJulatorului propriu-zis. Ac:atc douA
borne doi pnctic doul ş radio. IntreguJ
montaj te pot<te rt:aIiD. pe o placi de circuit
imprimat cu dimensiunea de 15 x 8 CI!\. Tran-
zutorul T], care are rolul de amplirlcator, ClIC
un tranzistor ş de tip EFT 352, M TT 39-41,
TT 16A, O C 71, AC 151 elc. Celelalte doultran·
mIoare T 1 - T care fac din tn,erul
Schmin, Ilnt de tip EFT 321. MP 26, PI6A,
oc 72, AC 128, AC 152 etc. In colectorul lran·
ZÎJtorului T J K alli releul R. cu doul rfnduri de:
contacte. Am folOlit un releu cu ţ Inl"l·
ş de 400n to caz ş releului are
AACOAO lA ,vAA,IJ"
DE AAOtO
C.
' 000
,F
' SV
,
I H
tia: unei furtUni $i si rlminA apriM daci tm·
pulsun1e persi$ti. O solu tie llieall este racor·
darea a douA adaptoare lconform fig. II ident ice
la iqlrea apanltulu. de radto, reglate la
]itA!i diferi1e. adaptatorul nr I este re·
a1at la ° seMibtht.ate mii mare p cu lemnal de
lverllUre luminos, iar adaptorul nr_ 2. mii pulin
Kn<ibil, cu Kmnul luminos ş $Onor t n acest
caz. sc:mnalul lumm05 de la adaptorul nr 1
'MiCl CllSten\.l unOl'" dc:!ldrclri la o d.stan\.li
de 100-120 1r.m. ceea ce iOJCamnA in mod normal
;!·3 ore de rigaz. Daci le constati ci \-,teza de
urroplCTC este mi mare IfrecvCD\lI si inten .. tatca.
tmpul unlor erest; ne putem ş
la o "'Jelie cu o vitCli de pe5te 100 km pe ori
Ad.aptorul Of. 2 le regleazl aslfel ca ave",·
tarea IIODOd si K dDd furtuna le
,a<C')te la o d. tan\.li cate se J"IIlKUrJt in mod nor
mal in ]5--30 mmute 25 kml
SiJtemul cu douA adaptoare previne alarme
ralt.e, Intrucit fununa ar putea Il se todrepte
in alti dlTCC\JC: l"lri a cauza daune
De remarcat' ci aparatul nu trebUIC mont ..
In locuri unde ar putea 51 fie panwl i

Il,. 111., _
Il 5tO
o rezislenll mai mare, se VI monta in locul re·
leului o ţ de 9100 $1 se va mtroduce
Ind UD etaj cu t ranzistor cu releul mootat In
emitor (fiI- 3). Ac:at tranzistor (T.) este de aee-
I ... tip cu tranZlStoarelc T 2 T Dioda D, iC
indiel a fi EFD 110 sau orioc alt tip de diodA
detectoare cu sermanill. Pent ru ahmentarea mon-
tajului ti a ţ de locAlzuc le rolOSCf1e un
IrRolformator de Tr de la rec:eptoarele de
radto. cu doul ş de 6,3 V ş o ş
fllre de inalti tensiune de 200- 250 V. Cele
douA lollfurlti de 6,3 V te leagl In Krie ti dA
ş a II .. din fiJUra 1. Ea alimenlClZi
o puntedediodc R .. formati din4diode EFD lOII·
110 AU o punte de tip 830 C 430/300. Tensiu-
DCa redresati eate atabilin.tI eu o diodA ZulDC1"
Z de tip DZ JOI·311 . ş de inalti ten-
ajunc JJJ a transformatorului Tr alimenteazA
rezisten\C1e R. ti R" Jo cuc R. este ţ
ce asiJUrl mctIzirea ţ noastre. Aocull
ţ trebuie sti aibA o putere de 15 W
Ea trebuie sti luCfC2le la tensiunea de 120 V. In
scrie cu ea, dar tn afarl, se afll o ţ de
baJut R. de valoare egali. DacI avem. Ia dis·
pozilie o ţ de Indb:tre plol la 15 W
G

..,
SC Ul!!

..b,v
cauzal' de aparale electrice sau electronu::e nede-
parl.lItate sau defecte. Efeelul parUttJior
t riali fiind similar cu cel al deJdrdnlor elcctro-
(tatlCe. se declanj.t"azA o alarml falsi. A..:a.1
fenomen le poate folOSI hul la vtorlC&fQ func
titJni6ll " veg.hcrt:a apro:ull\alJ\1 a ;&daptoarclor.
peotru a putea face ultimele retu$lr. Ia o furtuni
reali
La \18 avea Fi)!
si facil un montaj IngoJII $t ngld Tr&nZI,to-
rul T, poate a\1Ca si o putere mat mici, Irl"
neapAral trebuie IA rle In ţ cu puterea
!;C"rutA de releu. re!<f'ttt,v becule\ul Ali-
menlarlCa aparatului de radio " cea a adapto-
rului te pot deelua de la relea, De preferat
iMI. ahmmtarea de la baterii (de capacitate
de f"n","mare nemtrcruptil, pentru
e\'itarea captirii uno;>r paruili prin relea
Montarea UIlC1 anlene supli mmtare de 2·)
metri ş raza de sensibilitate, iar dupt
derutare, fo losind drrectivitatea antenei de fe·
ritl, ac pol le determina aproJimatlv din IZ parte
vine rUftUOll.
...,d "
1
o-9S
22Cv
s'o
ce lucreazA la teosiunea de 220 V, atunci nu
mal e nevolC de R .. ReZl.ten\ll R. eate conectata
de elt re releul at unci d lX1 el nu Clle a",ionat
ş la fel $i t ubul cu neor\ l de 220 V, care arati
ci sistemul este In functiune. 10 timpul functio-
nirii este indicat ca tubule\ul cu termistorul R I
ş rezisten\ll de indlZJ.re R. si rlC ş In se-
Iulie la ţ eft mal mare unul de altuL Ni·
velul de temperaturi la care trebuie si lucreze
sistemul IC foklsind WI tcrmome1ru
ş reJlea.zI potmliometrul P pentru tempc-
,,,il< J

' ţ ..
G
3
,-:. !t!"'
realizata! uniii RCCp(or de-
IraflC CliC o Opcnllic I"C'
o.ic, de _ P'l'lt:nUm
in IrtlroluJ de: "'Ii WIOf ldaP.
.o_re II In radlOROCptor !Ieu,nll
,ra:ptlOIIini p.-.dor de nK!ioeh(u;tiulle
obl""",,t'" Adlp.oarcle ijuld ş
r«eptorul poalC , folou. pentru Imbele
.. tisfIC\Je
AlMpto.rdc pent.... benZilor
de Ima.oli le cllsllicli kI tcDcral iri doui
&rupe. considerind dupA felul pIIf\II dlll
radlOre«ptor cu can: le cup/ellzt. DIII
pru .. I"u,", rac paru: detec:.oarde (de:
obK:a cu II IqIf11a cIIront te
obt ine direct Iemn,luI de ludiol'rcc:YUILI
-o:.r::
ccptor n. _ IQIosIt.I decit poanea de
de .udlOfroe.enJ,i. lceste ldap·
II' ma. ItII e51e 101_. nUmal In benZIle
'nfeno.re de unde .curte, prezentind de-l
.... nl.p. uMl ţ IIIle1Ulblle " ne·
..::I«tlve De: .. <lICllatllle produ§<:
in curentul de relC\ic deranjeUII
pe alte al* .. te .• nlIC In .proplere, 1&.'
receptorul proprIU prucnUnduc inlclbil
In benzile m:cPllOIIlte.
::x::
tuie COIlvcno.rcle de frecv<n\i. A<:csIea
11111 un obIfrlulL convertor de frec.-en-
1" folO$l t II to.te radMlre«p.oarele tip
superhctcrodillA. ... ",re rreoatll inter-
mechlrt IX lVut .. p"n SU/!lll .I.,bnci
Inln: (rec.cnll li frecY<G\&
o&c;lla'OIVha local CItI: .1eaIIi IUIfc:l Indt
... fo:. In limitele beozilor de
.-.d,ochfu;Ollnl Ac:easdt (_oii tnlermc-
dllrt e51r: IIItrodusl. prlnlr-un ",blu «R-
IIIIt (de o buc&1I de ",bIu de c0bo-
rire fokKiI II antenele de tclevwu.., RKI
cu Imped.anll QI.I'.lI:teriSld de 7$ n Iu.
So.:hcflllll UOUl adaptor loart(
,implu. ruliul cu .... lub Uiodt hcJI.od ..

puncte montl,l CoIPltU Iw ţ apa-
CIl"C'uituJ lICordat III 0$C11110ruluJ
liind fornw. d .. u .. d .. bobinele L, _o-
C .. C. "conden .... torul YlriabiL", ICI" C ..
",re pt:'Ilte fi ,,,,,Iiw flC prin raI\ICCftA

dintr· ... ,.. ...... ee .. mic: cllrull , le ad ... ..
pr ... hpll-C un u penlru rOllre tOO.IIII ... .
de ontrll1= " de oqtre fimd
Slmphlidl mult mOtlt-.tul B0-
binele cu o sin.ult Illt pna
Inh,rmedlln::, po( & reolllllie conform In·
doeatllior din tl\xtlll nr 1. ComUtaRII
benzilor le: poale f_ '" un comutl' or
Ilmplu [" S po2.\U iaU cu bobmc: tehlfll
blt ... ,.." montindu·1e pI' de .. limpl
V«N de II nA: le vor ul.ilm doar do ...
cont..:.e
Dmsoeldc: de: loalUl (roev<nli S,' ş S,
pot fi for/!lllll: dUi cJle o Infll,uran:: de- la
... transformator cii: froe-. .... Ii Int(rme-
VIlIr.1 .«1Ii If... Il) Uu le pot reltiZlt
;,
S,

2D1o,f - -.. ,.L I
........ 1
1
•• ,) r::;
,
l
Ca lOII,*" l,
",",

.. )(ll<
'"
"
K
li
""
"
fa' .,
S,


,. C
clIC 100 Iplre conductor de ropru emllLa.
" w un Itnll de mitKlC de \f !U mm.
Lu","mtoI bobInljului 20 2S mm. Tubul
con_tor po<I.e fi or,or: tnodl
cu COndl['" III fo: .ltm(nl •• corcsrullZl·
lor. IaU o octodi (EK,. 6A8 conec·
.ind &fiII I drepl 1",\;0 triodel OKilator.
Jnkle 2+" dnpl anodul OICtlllorulul
R
4
ş coodenAlorui C, x
,
"
C,
'f
" ..
O,1Mf
(,. tS-U
C.!Orf1. CI-SO,.J
-
80811aU
OE DE L.o.INSTA,L .. n ELE(1'RICE',1j .......
lUHCiiMf." BOBIN.t..M.UI ?<.NTRU rOATE ..
Il:l
8ANOA MH,
"
l. l,
., .,
J.'MH;r;
lM", '.MH, 2'WH'-

NrSPlI'IE
"
" "
6
,
CONDUCTOR o.lEM 1l2EM <>':lE O," {\SE
,
2
f.[CHIl


<0,;""'"
"
" .1;
.
"
C5 ':'
e,

"e,
lDn(
.'
:..

c, ... ,
"

.;
"

"
"
I •
Lt

.
(11'1'.11($0 b)
/ •
"
I
-
/
JlI30M
/ I
.
lItI' "'primi d .. ""heml In I«SI C1l.L)
te YI realiza pe un ps,u
!le tlbUI de: allIlDullU arOlJli de U-2 mm.
pcc:an: x _monta IOCluI.uoolul" bobo
nele (evmtuaL JOCJul bobi..,lor Kh.""bl
restul pinclor le yor !nODta .... b
psiu. D'C)fe1e1e S, (b.ne III fie d .. tan
ilie dt JI\II mult poI,bil " QI uele per-
pcndiculan: Intre elr:. rull-
zaI dufll indoeap.1c de: mai _ "" le: pre.
teazll ... nICi un I'd de Au acord.
mtrlnd Imaltal In (un("uIIe A/!III.orll
llW prctmLIOfi pol "'III limita superioa.-
rt I bmzi\Qr va.nind numirul de Ip,re at
bobtndor. a.n:: " b_ III flC lUaI 1n ICC1II
...:op ltIllI man:: ro lOIS·. esl<: pre.'
nn In tabel LlIllita ItIkrlOlli • bo;n;olor
'"

In pr;
Dcoam:c la ...,. conYff1er e.ajul de
amnlOlC tmoduLo.or) fUOCLio1ltlullrt <;ir-
01'1 le: po.tI\Ie realiza ...

...

ţ "- .. ,"".,

li"" L .1_
l' H.'i- NhJ,.t
"
'"

"

, ,.,

"
"
".
, ,
f-
,,, .
...
, ,
0,
ton" acatUl mon\4j (Sir: n:;Ihzal cu Rar·
,'" prlrl Inllturareu l. re ,,,:a:aj.!
C1lrusl at L .. f)gtde bobiMIor pcnt ....
r«qI\. celor j benZI de: unile SinI
d.l1r: in tabelul nr 2. 81IKuI de: arord
poalc: li un ronden,..tor dublu obIIJIU'1
2>< 5(() pF, In!lemnd flCOln: Ita.or cu ,il(
un condcnalor fu cii: 13:1 pF, Il.lbuI un·
hZIU fiuld Ş '" ... primul
Bob'MIe L, fi Mie In"uJormalomlUl de:
f«<",nli lO'crmed,art pol
conrorm datelor din !lIbelui nr. 2 " .poe
ecTlllllle cu ... o:\hodru d .. tabll cii: alu·

tip 0.1.l CU .!:.....,trul e •• erlor de:
12 1" mm. C1ln: conLIDC O "'raA mowr
'" ) pn(Ur. Intr-un "'11\ lateral !le va.
bobona L, d .. 120 'P,n:: condUCi .... de:
cupru-E+M' 0.15 mm 10 bobinl obor
nU1i1 cii: lrord pe unde medul $1 In ",n\ul
III tRl'" ,Ia ..... mm de 1.,1 le YII bobillll
din ş .rondoc.or 250 spir(
(bobinA de Intml pe unde Monlll_
Jui contln!nd t1l"C'Ulte ro b;inda
ln •• 1i de: tr...:r:rc. nea:s.1I o 0IIr«an::
...,onIln:: inaln", cii: PUMmt In ţ
Pcnl .... aaasta le YI duta la I;lpoI'uI ....
pcrior al p"'" de- unde medII (pc Lo
220 mI o J?OZILoe In lpa"lul de radIo
lW reccptioneul. n.a un poli ti le va.
cupk IC$lmt adapioruiui Ihrroenlll to-
mpullZitor II borllll de Inteni I nK!1C).
reccptOl"\l.IUl ApOi le: .. lC\.or.
t",nerulw CI' plnt or: le .... IUZl cu
max,mum de ,nl(M'tI\Ie kI difullJl"
'ul "'llK:lenstlC trtJill) plflWlilor Se va
cupla Ipot 'MeNI ... Intramt Idaploru·
l-:c:n::lebcl-;: ..
le ... lCl,ona uUprll lTime .... llti OI, pcn-
tN a oblloc IDUUllum de lII .awtale
IOnorl. Linllld. beru:olor le: rtalem d,n
n-:!::
",1 de 'Pin:: al bobmelor L
J
(limlll infe·
no.r1. iIf limitele IUpel""ioan: v .. tnmerul
C.7 corcspunzitor benZlt Acor-
dul In C1ldrul fiec:ln:::t benzi le YII
de dtcva lItdU$IY acordul linii din
C" li Idaptono1 pre<lll:lltat In 2 le
poate folosi otalatorul CoIpttlZ dltl 1,
eJ.ecucind bobiocle romorm tabelulw or. 1
[)r; _mea. le poate rol_ cirall1u\ de
int .. ..., prezentat In fi .. 3, n:ahzlnd bobi-
Mie dltl tabelul or 1 In _ \11: nu "" ••
( necctlrfi folo.mt unui condcn .. tor .1-
.... bil dublu. Cirroi\uI de din f'f: 3
le '1 acorda fa pI' m'JIocuI benZlk>r

llRtUirll\.lII101:ftJI[
"",MOI.
"
Nr' .... !
L, l.
"

120 U I '5W'
"
,
uru=: Im="!·

3
.. '
, , ""'NJllwt"4'H.
.-
L_...J: · I5GL
-'
U BOIIIN!! PE t.o.II.CA'E PIN n.tl PVt 'u Ji 30 "' ...
Io.n:: pot fi t uplale cu Impl.IiC1llorui unu.
pocup. /!lll1OC"ofon. _ cu alt Imptifp-
tor de ..... mal Jl mpl ...
audlLii flIdnd....., In cuplalr: du·tel
'" lqlre- dda:ton"w. _ rolo-
"li pentru Int.lrllft; ludlLtet II TClCCp\1;I
-c1lUlll1e1or rnodulalC In l""pl lIudlnc, Qll
.-ind eilC rroenL;nu" lub de
;;::
ncmod .. llli (emisiuri cir: lip A. cu 1111-
..... ma ... nA I bc:nr.i t ..... mll!: de:
100 dnd recePiii le r.c.e CII
Vlpi "",net'" de ICJ"J. SiMemui prcatI.
"
cii: 1'0- 100 aDI II bornele lotenl ti pimlnl
ale radioreoeplorvh" acordat pe r,ecvcnli

," doul .... chiar tra schimbili cii: (rec·
venLl. ltJtan IO.ne Idco:tjy Dco&rec:c
ractorlll de al adaptorulw. e5tc
MlPflunitar, le ob\,ne O "'Ibila "
tmlibill. Adaptorul putind fi CODI ..... 't
alll pcIlt.... bc:ntile cii: Wlde ICIIrle ciI "

-au modulile In I mpli'udJde _ rm:vcn,"
necesltlnd doar mI(> adOflliri In rldlO-
, 3
l,
0'
M
o-
..,
el
..
,

..
f-
"
"
l,
,
-
.,-
.. ..
"
"
"'M

.. ...
,
.. '
• ...
,

F
TOARE PENTRU ECE
reI{*tlYe din tnmc.uI c,. Ac:clqi I;!mll\
de li
C:=ha ... tJCII de IIdeetIY11111e..
Elte bme o. L, L, ti L. L. ..
fie InOnlalie ditWl*l lUlele de altele, etoell-
II .. ItI ţ .. printt-IID ecran de libia
li cu aule Intre ele. Pen-
tru I:mbunitip,. Kllllbililllii an"",b!II-
lui format din adaptor ;; rcocpt« le
intercala Inll!: ammul de li "d. I
• beJ:odei UD amplifICator de radiofree.
Yenl' .. cln.i !!Chemt eIte prezenta" In
/ia. 4. Moaajul ., polo. realia pe __
Lqi ..w cu adIoplOrul. tiind Illimenlllt din
III" cu _ ..... Bobm* L, fi L,
ale uoplif'atOl1llui de radio/'rec:venli 111111
:
variabil C; oorapulKll: bobmc:1or rapec-

.... oorupoadentl, .. oomun
cu ulii condclIMtonoiui de il 0Kia.10f\11
local Montajul Ş Il dubii triodl
cu palili _re, cari: poate II Inlocuiti cu
orice .. tub limi .... , conectati ta montaj
callCOd, _ asiJWl o amplifICare ,urI-
(cel ţ 12 dB, ada 2 pune\!! S)
ti orieIIm ee,. mai decit un etaj
IUDa. realiDt cu o pc1Ilod&. Dultfcl.
o.pM'ililile mai mK:i .11= triodei asiturt
un randameDt lDIi IND In bnda (ReveR-
Ielor Inalte de 21 ti 11 "'Hr, pentru care
e bUle 1& ., coo1ectio_ bobinele pe
o;arQJC tub pvt de in,talapi eJc,;-
triee, de prderin" de clIlo..re plben.t.
care nperimental dau mal bune
II IDeile t_ale.
Ş de S, poale li
ş al drOlClck dia li,. 1. M ..
le poale RIlli., bobonlnd 300 'pu!: 00II'
dudor de CIIpnI inalal QI email " IIIltue
de , 0,1 IDIII o verp de 15 imi d",·
mei'" din ..... Icria! ilolant. La MYOic.
IGiIe bobinck de fOC pot I jnJGe\U1e QI
clIC o de 2- U Itn
LIiIIIIIIICIl bobill&Juhu I S-X1 mm. Dtn
potcapometrul R; . IC In hnutt;
Iar. amplificaR!l ctaJlIl1IL Dinlt!: berwk
de wltUCllrIC CII!: roIoalli _ CIlI'eIII
banda de 2111 fiU MHz).
loCe$UIl benzi IC polle rah_ .. _ptor
amplu CII 1.1:1 tub dllbll triodI I cI.nIi

luh. ci propriu .. I .. bllha
QI':-
il ... - I8d\ICtJYi\ RIlhzat CII
f:r:
.. c:a!:i
rOlor !ind CooecIal II muI reduce la
milllDl iDnlMn\lo mll1l1i opcnlonoJui aJUlQ
rrtCYeD\O cit 0IciIIpc, IS\IUrtnd 5Utbni-
tita kI bllndl. a. adal?torulul o.:ila\ll
IOCIIII. ... 1"11 \noda lIIOduJatoarc
prlll CIIP"'llta CI de nil"''' 2 pF fn
anod IC clllcF ff'llt'f'Cn\lo Intcrmedilrt de
10 MH" ale condul& pnlllt_1IrI Cllblu
R;K, lu", de 1()-100 gn la bonIII IIIlenl
a ndioreceplorlilui acordat p::aeutll
fr«Y'Cnjl (lin" tw. .... de n.dioelifuzlliM
de )1 BobIMIe: IC ree."a Il,..
,*rCIISI. hntl'\l .., le bobina ) apt!:
/;li dWlldrW 'P,ra de 10 mm, oolldllClor
C\lp"'<IIII'lat, I 111.111. Lunpma bobina·
Juhli' 12 IQ.III. Bobllll. de antcnl L, Ir?
pcn\nl o __ IncA de"" n 1 ..,.1'1
conductor de C\lpnI IZOlat CII pohclorurl
: v::!"t!!.
Il L ZAHARIA
o '"traI!: sunetnca de JOO n
bifilar pAn&Ii<;J) L, II!: 2 ,pir!:.
... luI d.atdor rlmla .-ehimbalt.. L. _
bobioill OIcilaloruiui ]oc:aI- an: 1J4 dllllro(l
spirl (In rorml. de U). QI diarMtnll 1Un,·
cemllui de )() llloatali direet pc
bornele: ltalorul ui hn C, (Ii .. 6) ti lunal-
:5:: :J..!:dc
cupnl &rJinIU 3 imi (kI nici un cu nu
• .... rolOli conductor ODIi lnril ; din tipii
de COndlletor Iflintal, eoaduc:torul de
C\lpnI a: .... eurlp IIÎ JIcfui PTi.la de
ahmeDtan: a: va lUI CUCI la jumAlltca

Tr1l151ormatorul de rrecvcnli
di.art ... rafu:a pc o '*"*" QI filet M'
Bobtu 1.. conpnc ], 'Plr? conductor de
CIIpnI - E+M'0.2 iim bobtnale 'PirI
lin" lIPI'" botnaoI r.. de cuPlaJ cu
oeptorul an: S 'Pir? aocl..,: CODduetor.
r =
&1 lui 1... Moatljul a: ... o_ta pc un
pAI dia tabade ahlminJUde 120" 120 lIllIl,
In" de SO I11III. Din ocntnll ,asiuJui •
IIIODIe&ZI iIOcIvI t .. bu,1ui (de prefulnll
elia Sub f&IIU a: _\Cad. oonden·
.Ioru! nrillbiI C, utfd CI 1& IC IJIpre

dnd !ePu,ui el mai tcurte. eTillnW-& pc
el peiSlbilpe; ... leb_vI le:4'tutilor. Ş al
uelor bobiDclor dlll d"cntcle: etaje. In
CJlteriorui tubului $i al bobUlclor L. L,
a: .... IDOnta cfte un ecran metalic 1ep1
II masl. Tot II mnI. prJn!t-lm rondc:n-
salor tcurt. '" ,·a It"" " lnle ...... 1]
lu!>uha (eoalactul
a:a1
de.". R. un mi<;roarnpcrmcl'" de CUmll
conllnw pc _ni de 1S0 .... 2\X) p.A. 1.& o
norma]1, curentul de ."Ii
Clie cuprill5 intre )() $i 100 llA
L,m,". ,,,,oi. """"
Ind. -dip ctaloo. p'in dc:liniree. b .... '

$1 ,nven.
... :
.... patUhD bobinci L.. Cei g:
fiii Cliplele adaptorul dlll fi .. S • un radIO-
',1
.... "
2&- 29.7MHz: 144-t"'''''Hr
H0.5,..E .... .-
d

.""'"

ci
-"
""'""
mm m. ,f mm mm
,f
L,
,.
"
,. .. ,.
• •
"
-
t"'3S PIRE Pt: LA PRIU. LA 1,' SPlU DE LA M.\5.i.
l,
" "
"
6-30
• •
"
-
l,
,.
"
JO 10-80
,
• •
-
4
,

"
10-/10 I

,
6 -30
L, PE MIEZ I'UI.OCA IIT 10 """'-30 51'1I\E CONIIUCTOR C .. -, O.IS
L, V. , .. '" l1'E lS,'E ACEEA.' CAI\CI\s.\ .... 10 'PlFlE COHOUtTOIi C..-EM
5
ADAPTOAIE PENTRU RECEPTIE
rec:eplor can: DU ţ buo:III de: UDde
ocun: Inlaula lldapto-
",II.I d.iD • S " IDtlVCl r-'lf>I'eCCPtOfll-
::: r::
n:lluaI dupA -.:be_ d., li, 1 AstId.
1Ol00Ind l1li oolldeuator ..... 1Ibi1 dut>lu
de: 2. SIlO .pF, le polite n:«p!Jon.a aama
t
Inmt:l' de: 8--15 pf ,. .,.Io.dnd
pc ClIfcale DI IDIQ de rerOClrt • S mm
dupA IIrmllOIJcle dale LI 14 'PIK
OIIIIdlW;tOr,... S qtIn: conduc:tor
de DlpnI c:maiI + 1IIIlI&. o.l _ bobo-
ilai paie: L. pc o ..aqna de oeIl1lod
Bobina L. ftIc o bobtnl obiftlu,tI de
ao:on1 pc IlI1de ilO" _ bobilY.
de IUItcnl COf1iIJlu!Ultoan:: lui LI Ambele
pot IVGl datele prttenUiIe .. adlptorul
de unde K'\IrlC AU pot I IUlie de la UD
I'IIdoor«cptor de umplu de II
OIP>ocIoc:r ... Recon:I $512 U.
ee. OI: vor .. lldaptorul de
WIdc: cunc la buo:III I6--XI la al bobine
pe QUQe • M lIllD le. pOl lJ!uda dupA
IlI"mltouck dale pentru C, ti
C."2x SIlO pF (Ii&. 2)
L, 4 spm: condUdor eupru + E
• o.s. lunJima. bobilllljlllui S mm; L.
10 1IpIn: conduc:tOl' de cupru + E. I mm.
:nf:

c:upn-.i • o.s nun. 111""- bobina-
Jlllla S 11111\, II distull de ) _ de L ..
TI'UIformaIOOll de rl'llf;YaI!I interme-
diart le .. n:aJ1D pe carQIII • )O mm
bobmtllli do. penttll L. l1li lIumar de
:are de:
de
a:r mm+


t.. le lUspmdi III _ eu.
CU --= doaI rtndun de OIIIIw:rla"e
le obi_ .. a_mblu e n:a:ptor cu
tnpll OIIIIW:XIC, ... _ caraclenZJII pnn-
Ir·1III l.1li.11 J'ad de: ttabiltlate., o Implifi-
care buni .. o Itmu..n: buni 1 rT«1lcn\a
,mllJlne. Un conw:rtcr cu o ICnsibihlltc
mao ş stlbllitate corapun:rtl""re
cel prezentat In n .. 7.
ecll, .. t CII un amphrator de: lnall1 fm;-
w:n\J.. collw:rlqle banda de 2 III In pma
de ulldc: .... .-w Ir_nll de: 4- MH/I
anati pe "",II unui I'IIchorec:eptor obq.oI
dI: l'IId.o(hr"zII.De tII sti"1ltul bemii do:
unde: ICUrte., Intre liO II 15 m. le .:a"U

-: • .f
r
;:
el- Semnllul 1811'11\ pc 11"111 Cltc
prin Clltod la 0CII1I1l1 Irinda un: prunqtc
r:e ş
de: lIWoI. Semnalul ImpltrlClll le eule., II
bornek fOCIIIUI S, li esIe cond ..
&rill tllbului modUlltor tttioda dlll .Iinp
a ha T II pr .. C4 Triodi dlll draplll 1
lu""l ... T
J
CIIe monlltl ea ,*llalOl" pe
rn:cw:n\l d.;tali de "fCUJluI lcordlu lor
IIIIIt de ... ti CII (eondoc:naHlr ..anab.
DI aer /:li care le acnperi banda reccPlio-
Cuplajul Intre oscilato.uI 10UI! ti
modlliator Clie ralizal pr .. caJNQtalca
interni. 1 Un cuplaj 11\&1 Itrins
• duce .. InJiutil.ra 8ob.-
nde le vOI' rcalua Ilri eareasl. dllpA da
\de d .. tabel. /It .... Se: pOiIle rolooi ..

li = :: !\e';
"" bobmlnd clIC 140 spire condllCtor de
eIIptll E+M III OJ mm pc earc:llle
e.hndnoc dlll ,..bl • 20 mm. tntrlra
montajlll ... Cile de 75 n IICIllnetno;l. Mon-
r.jul le ... raoe pe cons-
p"nzltc.re «lor 1 eIa,e. ecnnale Inlre
de. Se: '1\1 rapco:lI DI rqua ca
'''''Ie COneJ.IUrule III mut alc linII naJ
.. • Cad Intr·un sill&Uf puna prin tqt.
IlIri el I!II.I ICUrlC-.
Acordlll • '1\1 face In urmlt ...... ord'lIII::
• '1\1 chil. O poV\tt &1 jur de 4J MII>
in care l'IId.orc..-.:plond nu .n:eepl' onuzi
nICI un pOlI de radlod,fuzlUrc ,; -.: 'J
rella C" penltll InlelLSltale m.uunJ "
l&OrrIOIwha reccplJOn.at
CII III! IfIP-thp·_tII tt ... VUlroea d.a
sC ;'::
ti 143.s 146.S. K\'oaJnd ... ","111'
bobinclor t ... Inmcnlor 0 4 In acela$!
mod ac: lOOfdca>t eln:1l111IiI oscill ... din
,nil lubul ... eimllwl d .. ca-
lodul lUI T, la cin:uilul de: In
!rare. Toale: lIe l(onJea:rt pc frecventa
«nlrall a benzilor. din I';meci pentrll
capAtullUpcrior al benzii (r=vcn\.l marci
li din .. ', bc ___ pentru capAtul
,nltrior' " (frec\eall '"dj
Altmml.an:ll IIIIUrol" _OI' montlJl"
.. poale d .. re<:<:f>I<mlhll
II can: • adaptcad, o.rt .:1 _ pn1coI
de 1 MalIUa, dcoan:a:
t
inalli Se poale f.tIe ş dlDtr·un
mlreIC)r mon.a! pe Ş
adaplOfllhu, r;onr ...... schemei dlll r'l- I
.. eT:!.t.1-
IIIItorui de Tr . ., ... n:aliza pe \I.D
IIIICZ de lole de feo-oaliciu lip Ea Il I S mm

WndllClor de c:vpru ema.lat ci O,cn pen .....
ş
ş WIId","torl $i InlJl,urarea • n-i ..
de: filamenl aK lro spore <k
C\lpnI mg,laI • 0.4 mllL Becul Ind.o;alOf
de: rUDttioa.are _ unul de _II. obt ..
null" de: 6J V -0.(1 A-
CU .... ptc.n:1e preteo:Itale ..... _ ac:
::
... re re In fOille. COIII,nind amhele benZI
literale (eli 11\' ..... de bandt 0,)-3
Penltll emIsIunilor de lde ... roe
nemodulal.l de lip AI DI Ia\,m .. de bandA
de 0.1 k.Hz C$II: roeceurt montare-. unUl
et«illtor loc;aJ de bltlle (Bit) II clajlll de
l«1or al (Unde ... II ml.Po-
:=*}:
"'''II IDtenncdllrt d., flIf;eJItoQ. ca ma •
"mplu IIIt_ de realrure 1 ...:tlatorulul
eslC monta,. prII IIItenncdllll unIII In-
!rerupllor a linII. condensator de lUClie

dia'" ca In li .. 9 u n:<.>:Plii ac:mnalelor
• IlIdIide: InlrenrpAtorul I "
varimd aPKItalCl C. ac: obpne 1000Ul
do.-.: (de latre 400 .. I 000
Ahi mnodl _ ,.lll.11r"", WICI rcK\"
pe c:atodul ultlJlllllui tub amplif"oc:ator de:
r_nll .nkrmcclllrt. Bob, .. L conl"'"
S-IO lpore condllCtoate de: eIIpru-anatl
It 0,1 mm bobonale pe canasl bobono
.... h.1I de mlertTle
diart. la fl'ttpjM crnlslUnilor . modulalc
amplitudIne .... ..:urtcorc:u.1a paten
llOllXlruI R, (Ii .. 10). Pcnltll a .c"rlCl
daci lICII5u1 bobltlCl L a fOII corca ro-

rectat, ".. tUG...IIII I I 'Ihvca III •
):Il' cMmIi I MDlUI fi<' II
!"II. Dad Iilt'lIl!Ialui modulat r«e:
<It d. Intnnll.l!c. tt 1II>en.a
:llpeWe bobiaei L u ftUpI. _n.ale-
• nanodi&IcIw ... _ ... r
Jmtnd pcnuu ţ I"nlll... dom.
:':'

FILTIU
TransmlterlN cuvintelor- printr-un ampllfl,a-
tor de Înaltl fidelitate constituie.de obicei. o pro-
bleml Întrucit lama de r-bpuns a ampliOcatoru-
lui nu se prettad la redHeII Intelilibilla
Accentuarea frecventelor mijloci; ,1, totodnl.
atenuarea joaselor II Inaltelor la aceste ampllfi.
catoare II! ţ rqUnd cel ţ doul butoane.
(are in pl'"ealabil MI fost puse la punct t:U mare
I"ii, In redlril corecc. a muziCIi Re--
nnlrea de II vorbi II muJ:id neces,tI un nou
rel'aj
.3"
Schema prezentati In fii. 1 remedlui lCUSti
def1c1en!l; rellar. se 'ace cu ajutorul unul
sln,ur buton de comandli a ţ
de sa k.. care se poate Inlocui cu o
retinenp de valoa ... Oxl li un comutator, In
veder. uniti ţ Il m;ai mui. In fii
1 II! rid curbele de risPUfII a"l1'IOntajuluL Se
COl\$uti c:l. dad curson.ll ţ este
spre IImlu inferloarl (l), curt. este aproape
IInlari, iar la muim (H) M accentueul dome--
nlul de ţ Intre .. kHI li S kHz cu
Jllm3t1v 11 dB.
Schema reprezinti un preampHficator cu un
tranlluor cu o buc. de ţ IIClatlvi de--
pendentl cu ţ joase ,1
Inalte sin[ iltenuate prin rINqil neptivl (de la
colector II bau), ţ astfel accentuarea
domeniului de: ţ ravorabile uniti redlrl
inteHliblle a vorbei. Accenluar. Ii respec;tlv
atenuar. ţ se pot rella. In raport
de necesitate
Folosirea unei tensiuni de allm.nu ... d,ferit1
de C81 Indicati necesld schlmbar. valorilor
ţ ca ... uilurli polarlurea
torulul. Condenutoar.1e ,1 ţ insi.
care intri In bucla de reaqie n.ptivi, au valori
calculate p.nt .... domeniul de ţ neceur,
astfel respectarea valorilor din sc:heml .. te o
ţ pentru o ţ coreetl I mon-
tajlllul .
N . GALAMaO$
e
12
b
alOf lolOlile III radioreoeptOllre pc circul.
tul de malMnt
O metodt mai Clie _hu-
rea unl.l QllClLalor local indepcndenl eu
o U'io<\I AU o pcnlodl de onoe lIP. In
li .. II ...... recePl_ em,slunilOf nemodlllale
!le conco;leazi CII ajutorul IntreruP."
lor dublu" ahmentlra Inod,,:" a OICII.·
toruilli 8it li acatu;" III dioda de·

:=T:
t
:
KtC In: c,n::. )()"/. dm nll ..... rul de Ipln:
ale bobtllO L, Ambele _ pot realtm pe
o carcaa de II 10-12 ..... previzutl c:u
m,a reaIIIbd de L, cont,ne: JOO
spire li L. 100 ifllre (XInduaor de
c:upru ema,ll' II Q.2 nun. MoataJui _
n:1Jeazi udd: le fllp6eul k n:ccplOf, te
pune oondm"IOrui "IInabii C ... poxt\IC
medie ,. dm mlCZul mqncUC III bobtnet
l1li din ClpIICltl" C. te au!.l II _
ob\iDl nUJCT1llul cel mII JOI '_"M1u1 ed
mII JT1Iv) AU p,ump. frecvenltl orIci
..:
,nle_1.I de realuan: a unui OKilator
local penlru rea:p{_ etDalun,1or de tclt-
&ruc ncmodulatl esle ţ li .. 13
TOIIIe luoo.,1e pre>:lCllllle In aeM-ml te
p'ICK în ... d"'rcoep'or. T, esli:
unpllflCllOf de frCC\'tnli trtlermtdwl.

= :'"od1''::
bobtnei l li a comutaloruhu K. ..... ecep-
lia temnalelor moduiile IJlIa ocbiului

conlrol .... to .... t de amplifdri tCAA) ti
decuplatl de C01Idmulonil C
l
fUIIC\IG-
nlnd QI llld>C2tOl' de acon!. .... ţ
_mnaklol' pem.odulall: arilll C$II: decupla·
1.1 '*' la ru ...... ", de oan: ..... <kIIICtOfllIUI

OICllltOl.n: pe fn:o;ven\ll dictat;!, de circui·
tul 1le000at alb, la anodul ecranul .. Jor.
mat din tool>tN L li c:ondmtalON CA.
ReactJI -.. ... ..,lltor _ reallZleUl prin
Z
IronIC: kt InterIOrul lubului InU'C 11",11 "
anodul ecnnulw _ realUcadl prin ....
lcrmedi'" SIta delle<:lNn:. 8indn!daI o;:t.
la em: ochiul nu IMi inchct IICOniul,
I::':I.:!
l'IIi BII fi amlit'" de detCC1E. _ reali-
lUlJ prm capnnatCl. C .. an:u11u1 CAA
fund PIlI III .... 51. Cnmutltorul K. c:an:
_ monteut In Jpl.tele
pc ... cutoei, pOlnc li li ..., comuta·
tor de unde de la TlIdi()rcceptorui .. Turist»
au Ihul aimilar_ Bobina L esle de la un
11'1lnsformii0f de frecvenli inlemlCdiart
IImilllrt. al eele dltl radioreceptOf li ....
pIocital. Ca de acord. Bobina L pO&lI: li
realizati li I;QIIfonn d.tclor din li .. 12.
: c:en: = O
dle 10 Iicc:&n: (total 2*l IpIrc:j oon·
due'or h\ll de 10)<0.07 AU cupru -
EtM (fII- 12 CapKitatea Ca va
!c
li.. 12 b _ bobudnd 3 tcqii a 26S lpire
rtecan: (total m 1pIn:! conductor de
alpnt - E+M 9 0.1 IIHII,Cll*=1tateade
!ICOn! Ca "II fi de 1110 pF_ Tooul dorI! le
repazt da mic:zuI lIlIpdic: al bobiaei
li din Cll*=1tatea de C. ..
emiaiumlOf Cw li SSB _ polII: faa: mo-
d,flClnd Inlnll:lha etajul detector reali-
iIII. QI dtodek uDei dubC diodi·penlodl..
cum ... Ii: EBF 110. EBF 89.6 B8C. EBF II
dC. SdIemII mod,fdrilor roecaan: este
puantatl kt r .. 14, Osalltorul Bit poate
I dm cele prcJZntale mal tu&. Cu
comutatnN K In poulil q» &riia de
COINI!ldl este eooeetatl prin CO!OdeQS>l-
tOfui C. III poten\>Ometllll de volum
ludlO R). ean: fIcc fIIIrlt dia remlcrcl'
de amiii a dlOdc:i detcetoare (dm .fillp

a _naldor de audiofrecvo:n" te-
tultl din detcelia frecYCllla intermediare
modullie In amplitudine. Afl fullC\JO-
nea'" montaJ'" ti III receptii benzilOf de
TlIdtod,futlllnt.
IT.. R
..
cu
3 TRANZISTOARE
Connruqlll eml,itOlrelor Icon·
.UtUlt totdeauna mllrea ţ I
ndlOlmatOrllor, in spe<i.l1 I celor
fncepltori Cum relulamentul de
ţ a unei ţ de
emisie precizead puterea cu are
se lucra, ţ ţ
rlimine sdpinire. de citre operator
a lucrului in bandli
Este recomandabil ca pentru a
se cu problemele de trafic.
radioamatorul si lucreze la emiSIe
eli puteri mici, Bcindu·se
in principII cu coleii din ICee",
localitate
In spiritul celor ţ mal sus
prezentlm un eml,litor tranllSton
ut de mlcli putere ce lucrem in
blnda de 3.5 MHL ţ este
destll.at a lucra i'l fonle MA Al
Pr,mul euJ est '" OS(.lator Le
in tre, puncte de tIP Hlrtler cu o
sub,l.ute a ţ destul de rI-
dLntli. Frecvenp. de lucru eue de-
term",ati de valorile ",dUCtln,el l
$1 I condensatoruiul Cv. Bob,nl l
$f: reahleatl pe o carcni d", mIte-
rla! plUllC, c;arton sau o arcUS
cu mIez de ferourt
D,cI carcasa este de cartOn sau
plUtlC firi mIez Ire un diametru
de 8 10 mm. pe tii se vor bob",a
splr1linl' 5PIr185 de splre de cupru.
email cu d"metrul de 0,2 mm. Cind
se dISpune de o carcul cu d,ame-
trul" 6 mm, CII mIez de ferocart.
se vor bobina 75 splre cu
splr"
In primul caz. priu $f: '1 la spira
15 de la mul, ilr in celSlalt caz 1.
sp"110. Semnalul ţ este cula
d", cole«orul tnnzl$torului T, si
Trednd comutatorul K In pozllir: _b_
montaJui le t .. lI$I'ormA km·un tlaJ mo.

(dioda d .. pe Rqb.Jul
volumului le _pmdI. fiind rqIaI pcnlN
YOI_ alaiUl". Pc pili I li pe diocil 10-
tHC: lim"l* .,mnalek de II. OIcilluorvl
kx:a (Bit) lnckpluund funct- li OI:
oeeilator pQoi ti ImlBa"'''' de mabe
frccwnJl ob\inulli de III 1''''_ COfaPO'I-
de .. \&, _Iuh.ch.«: ut(d m,uJui lor In
,""-catod _" peDtodci.
Semnalul de rad,or-RlI tll'Cdoe fm:.
'lletllil CI'" cIet«\al li re-
zultati.: cu. in anodul pcntodei dupl

Bobt .... de f'X Dr CIrCI I mH "
poalli I raliul.l. Ii dUpa \bold pR«n-
ta1lc Inltnor, ,. l1li ma 1", 0II1t I ....
aplicat buei tran1'Slorulul T,_ Pen.
lru o buni stabilitate I ţ
il respectIv un ret,m optim penlru
T, ' in eofectorul tranlluoruiul Tii •
fost monuti o rez.stensJ de 1 •
Acordul c,r<:ultuiul oKillnt $f:
relJizeuS cu un condensator Ylrla-
bll cu d,ele«r,c de mIci. de tipul
celor folosIte la receptoarele p0rta-
bile EIIldent ci !le poe utlliu ,1 Iite
tipuri de eondensatoare variabile cu
caplC'Ultll mlllimi de 200 pF
TranzlstOrll1 T. reprezInti eUlui
linII pe are $f: realuem ,1 modula-
"I TranZIStorul T, care este ampl ...
ficator de audlOflecvensJ ar, ur·
bobinind 200 conductor
de ClIpnI enwIat ti 0,2 mm. cel
CI: .oi" Il n:1I. .... la ..... ru.JuI a",phrla-
torvhli liRa! (mai alei el IlIdtoamalOfU
..... In p..:ral Il ţ
In JIfUCIIIIm dal!:le unui trudor·
INtor de ie$m..
,,"sa .va real"", pc IEI rrue:z d.,
1" de leTllliliau (II teqlu_ de • aii'
lup E IOx:ll) lIlIII 11'01; .......
rauslll de 1010( JO ano-
dd I ron\_ 2 100 QDDdUClOf de
CUp'" cmaJlal 0,15 mm. TnfburaRa I
II .. (pentru conecura ....... d.ifullOfl Iltt
10--100 sp"e conductor de "'P'" ema..lat
" 0,6 mm, .ar ID/ltur;aRa • III. petllJ'u
f;(lMC\.Ira .1YIoeI pa-edII de o;t.pi ţ
m..6OO IIpIft conductor de
.. 0.2 mm. Pr .. coo«\.Itm ş cir·
cultul di(v.ll)I'Ului te Intrerupe lutomat
cjnl comuni cu tranlluorul T" Ca
urmlre I acestui fapt, la :lpU"I,1a
unul semnal pe bau lUI T, se produce
modularu. in Implitudlne I semnl·
lulul din colectorul tranzIstoruluI
Ta· Cupl,jul cu .nlena $f: fKe pr,
eondef\Ulorul CI d,n COleclOrul tra ...
zistoruiui T"
Tnnllstouele T, ,i T
j
sint de
tIpul EFT )17. EFT )1 . P 402
AF 115. AF 125
Tranmtorul T, este de tip OC 70.
EFT 35l. MP 39. P 14 A_ MOnUtUI
$f: poate reahu cu cIrcuIt con.en-
ponal SOlU ,mprimat. Microfonul poa
te f, d",amic SlU piezoelectric
7
LABORATORUL
"OLTHETR ELECTRONIC
VOII_lruI electrono: a lDa:UlI de 1111111 de I & nuntii;
apanajul Ilbol'lllOllrelor mdUJInale:. In lipC'tiiI dupt
dcfIJlJI;\"atea unor lCheme $lIIlple: fi efK:lce cu scuu-
condueto.arc. a. !;ti lpal'lltelor de
mAsuri loeeatct .. uutrumenlC de lip A VO
cu rel!l$Ierlj:I inleml de pieSlC 20000 O'V, _oltmcttele
electronice tim"" w.tornj ruislell\CI dI: inlrare, de
ordInul ""elor de mii de ode mal pOO!Ie m·
,trumenle, In domnmil mawrfllonlor de
lenlAIne II grc\lltele de iDIIll.II fruven\L
U,ilirlnd un ('rc\I,1 punll: Ifll- n le oonltal.ll ci.
apbdnd tenslUI>Ca de mAsurarc Inlrc cdor dout
'.
1
"
lr1lU1,IO;trc T, li T, le produce o dezeehibbrarc a
dcoareo;e In tunp ce unw tran.z1J(or ti aqte
,urentul de OOl«lor ..... celullaft ti lICIdI: cumllul le.
Pnn _ti. dubII .. nalle de CUrm! le OOIUJe o
de\ialit a IC\Ihll IDllrumcntulul In .. opul oblinml
una mari la intrare. le poIIlC conecta m-
GCllCralotul dnniI III tell: CI: urmc:azl C$IC destinat
controlul li re.iljul amphrocalOIIrelor Af. al

200 kHz.
Cu "etSI rc:nerllot le t.nd& alpnnlll Intr.:
li) Hz $i 200 klb In JIIIlru lubpme al raportul 10
ReaiaJui r_n\CI Inlr-o subpll1l te raa: cu pcMm-
IlOmeirui dublu R, Ro. I&t IChllDbuea d,ntr-o pml In
alll te. "" pr ... wmulartll. t;OlIIk:lUIlO&lelor
reJ:u:: O $1 S II li le
In • • SERG.lU FLORIC).
IIrumcntui In dia .... n ... etllIlovclor. Ulplodu« pa-
Lanunta reopcct,,, I colectoardor
Bua\, pe.otII pr!1ICI[IIU a foS! idlema
dm fi,lIra 2, ean: le compune dlnlt-o punle eduhbralJ.
cu polmliometrul P .. 1 la
Tcn5lUnca de mtran: eate Iphu.t.I pnn 001.11 IraD_
'IMO.fI:, linl cuplate plnruc. pnII CDlJIOr, al
bucle T, " T._ DomenII" de mburare
!le stabilqle cu K I DUI puna de vedere
elet1nc. In acea,1I fomll 1IoIImt:lrul pcHIlC 6 ulIlu:at la
mhurI1a tenslun,lor continue Dact te don:tIe " te
raoe mAsurlloo In CIrcuite cu o frec_mII de pe$lc
100 kHz. !le VI roloti IOOda de radiorrtaenll (fi .. l)
an: 'OD\,IIC o dioda de up OA 685, un condalSalor
Itll-08a; de 100 pF " o rCZlsten\l de 1 Ma
MontaJul te VI uccv.1lo pc o plkull de arcull lin·
prunal (fi .. 4) de 120-60 mm. pIku" te fiu:ut.
cu aJulona! I "''''11 ".uubun pe pcretel!: anlenor al
ClIe". m ..
panou! Frontal te monleazi Inllrummlul (100 i<A\
comulatorul K. polCllj1OOletrul P, _ I tfl " borllC'"
de IOtran
CIICta mtellOllrl arc I6I:h:SIO I11III li lOC OOIIkqlO-
Dea.7JI din tabll de alumulIII.aroaal de l,s ram
Dupl vmf_ corectitudinii U«1I1Ia montaJUIII1.
le lnclllde K, " le ICUncirauteazJI
OOrDl:Ie de mtrare aII: vollmctrului lC\!onea.zi pa-
tenllomctrul P,.I tfl pIRI le aduce acul imtrumm,
lului la d,vlZlunea .o.
PQltru a rlllo ... te VI reallm monlloJul
din fiJUrl 6. c:an: arc o baterie AU UD ,rup de batem
ce te pol ",hun!. (1. S. 3. 9,12. 60 V). I ator ten·
IIIUIIC le rqlcul al un poteDlKlmetru de loon " te
.-en6d. cu un IlIIltument tk mlsurl de oei
anei R, _ '- 1IUI1IJ'l1I1II, IIoIwllll de
!le pOIIlC re'" In 6 lrepIC dlll Itenualor, nIvelul
mlnlfll aSlrd obllnUi fill>d de SO I'V
Ten."unea de 'C$1n: te mbOllrl II Iesirea tranllSlOru·
lu; T) cu lin ,nmument de 100 i<A pe doull _II: I II Ş
10 \'. RelJlleII]a de 1C\,n: .. Fner&lu,uI .. este de 91 fi.
nivelul ICmllllluJ ... o "bI;ten: de :t I dB pe 1 .. le

reac:lit lelcell\,* pnn punle Wlen
Penllu llab,hura amplltudmu ()IO;''-I"1or H tOC,,"
... o ronll1lrea"llC de II te1Jre. Ia em,teru! lui T, prin C ....
PU\lll 21)00:1 n y
...... le obfll'lC o k'RIIune de O) Y
can: le .pId la bof!lCk de .11: ...
h .. de<;1:ro_ .. le .,1OnCUi '"P''' \"OlenllOme-
Irul ... P, .. 2J ILO. plnl la ma",ni ......
• Irumernuh ..
Al do,l ... domenIU de mA ...... re al vollmclrulu,
ekctroruc II: cu P" a<lfeI
inch ptIZIlia lI\uun.I a ..:ul ...... l,X>thJ'UodI
de: I V. La rd le proocdeazt eu celelalte domen. de
ImIIlurule araulelor de Inalt.I frec·
veti" !le va flchca cllI: o ean.ctensllct a lensiunu 00·
linule la bomele IIOndel de: mboff'CC"\'mji. In ful'l(:l,e
de !mS'Ullea In CUtenl continuu mJ.sUBt.I de .... Irumenl

Aa:astI. etalollarc le va lilQ: cu un Fner&Ior de
radlOl'rco;vm\l (mllllmum 1
R-.ndJ.m conlltUaorilor ca si le
ract nwnai dupl CI: circuitul le VII mon .. In c:ax ....
penlru l C\'111 ana: mnllCn" dlll 1fiI,_
Ir;nnislorut Ro " rcZlS1enll- R
COlldcolNltOllrele dlll puntea" WIm tC,+C.J tn:bulC
III fie al 10mllJil de mulmum 2" ..... temtenlc!e Ru.
It) .. R •• R. cu o loleran\l de :tll.'""
TranzntOllrele T, .. T, linl de lcelalll.., AF 121 _u
Kh,valenle
Importanl esle COl aceste .. loan: III aibA lin rlelor
de ImplifK:lI'C CIIpnllS intn: 60 ti 120
Trln;uitond T) trebuie sa supone o puten: d";rll
:. : J:
I Hu pcnlru le .. mA. AetSI Ir.nzntor !le va mont.l
cu radiator de 200-300 ţ Ii pOlI. fi dI: tipul 2 N J.02I.
2'" lO2-4
dllIC pot mon .. ş .IIC IIpun de lranz"toare.
kldes.:.::!.
tn rcdr_ 108 Din !le pot utilul JIIIiru dlUdt de
1", EFI. 1J6, .. r diodek pentru 6ct",lorui illStflUDeD-
111';..,-: .. III,.
1112 dIOde: 7e11M!" 6c )(l mW cu lIIl CIImll de JIIbd,mff
oJe 2S )(l mA " tem,ut!C nominalA ele 10 12 II. mon·
ELECTRONISTULUI
"
T T, T
TRANZISTOARI DE INALTA FItECVI!NT.l
I:t €
<1, U
eeo
(V)
, , V
..

Betll N
"
41f· , ' ''o,'
"
"
ac ,_
N
ac I_
N
" a

.1' 117 N ..
, I'!'
'. • '.
81' 1"73 N ..
, , ,
.1' ,_
N ..
aF tit N ..
Circuit imprimat
81' 112

..
IIF lIP N ..
n n
'"
., '"

OI
5
I
IOOI'A I
F?,
81' tl4

OI
.1' :ru

OI
16'
• >T_

"
EFT .1

"
,\ II, @
EFT :In

"

'='CU- -®
O>T '" •
"
foi .. HPN p .. PNP
o ' ®
-<?>-
DETERMINAREA

SPRE VOLll1ETRUL
Ţ

100000LECTRONK:
0
20000
1'
!indu« 1!'eI diode In Krie, rClpec::!iv trei diode Ol 3t I
Termislorul folOliIt CliC de lip P,UO k, Ce.
oe ny poKdI WI lcrmnlor pot uI,lua o rel .. tcoll lid ..
dar ninhtl Jelllnlluhll la >qIre Ou K va m&I IDCn\U'Ie
constam In band.6.
Tran!lonulon.ll de reJm esle BeII! pe un moa CII
5eC\'Ur!CI de 4) (1111, In pnmar pcnlN 120 V K ",r
bob ... I 600 sptre ; Q,2 mm. Iar pcntnt de
220 V IC vor bob, ... Inci 1200 sl'lre. o.lS mm
In tccundar .. vor bobt .. 4'J() sp,re': 0.4 mm \1ontlra
II: VI face pe l1li C1fl:UI "npnmat AU pe O
In ..::e: a.rf:
pane posibi fi bIne ocna.lt fiti de panGi dccUorudi
montajul I l70a O(Q.Ita1. iar paflOUl &011'
wal apa .. tulw Ilntrqul II1<>I:ItaJ le Intr:%1.Ioe mtr-o CUlte
mel.lhcll IU (Da fIUle .... cle polCl:tll&lmclrelor. romU!<I·
;'::::Nfulm'tntmmlul de mIIJWl. K
ta pnm:i rind K dezl!pCf\l:: renstm ... ,.
Se mltoari .. bontelc condcnlllllOntlu, C. o tm,"me
de Iproxlmat", 10 V
..
lII>eI de S Vet vohmctrul de JelIn: fI,nd pc latla de 10 V,
Ş .'om controla ICI''''' (mut« T ,1 (li un OIC1IotcOP. Se
>'11 mo(hfiOl >alN.ru. lui a" pina tie pe 0ICI101lOOp >a

;:re:: u't!a
de

a>ind utA datA olO:,lalli In propriul generator IT, II T ,1
Se oontrolcll2i .;II OICIIok:upo.d tapril In
ş
de undA perb:t IIBulOmia la lepre. Comulind 'pul pe

rcfa<% n:J!.JuI dm aL" a" II aL.
Dacii m.clul are ,ana", m.tanl&rlec. IIC uutA li raiu.:c
OIp11",tl\l1e ""r&nIC lle i1K>ntaJului "'" IIC ''11 ",nUl a,
UI o capacl\u: de >lIkMrt:ol)
Ă PENTRU
TRANZISTOARE
In III: Iitoa: m.lnunctltuiul de ma
sur" PenlN lCCUIa IIC decoaecten:l cunorul potenll'>-
metrului a", de la oondenatond C, .. Se ooncctcali III
'Olraret. luI T, un au .. bar " la lqin: (em,-
t.or T,l II: Jm """"k'IIC<lp" l1li cI«-
Ifoale. Se rqb>:l IIlvc:luI de mlran: pkll te la lqire
ulm 1_ 5 V " II: rqk:ad a,. CI 1<;'" m_rruracn.u!u,
... II10da )umltau:a 1oCII1cl, dea d'>'1Ilun'
Se: n:pcI:l optf1ll.e pcotnt tc:lWb,hllu:a l V .-
<re a'lAle1l:l a ... plai tie ,lida 10 d,·
tCipAl de _III)
<X>nstIOI la IIC '1InadI
ţ " IIC obonvl Gaei II\ItrumcntlII propnu nu .re
v ..... ,,,1e ,ndlClPC:; mao mln de 2" •.
Ellln ....... --. in K pQlllIC fila: P" me-
Ioda fi,unlOl" r.-]OII*.
_ni. Ia oecololoop. pe IOlrana OeIIvua pc
verucall. le COIIKteUl Iqire. cencratoruha con_Iru,!.
Iar la ddlcxio pe orizontali K conco;tcali W'I Jt'nc:raIOl"
CtlJOIL
EpllUta frtC\'eDle. oelor 00"," aeneratoan K lraduc:c
pnn apan,_ pe ecranul OKi1oscopoha a un ... om: IIIIU
I lina
S, In
Se li.eIl:l_ pc ...,:Ia,_ penlN 20 Hz II penlN
200 Hz. Ip<:O. n:perele dm pmel
Comu\.lm S, pe .. ma 2 II daei <x>retp-und
, .. da\1I1c KIle\ Inmul\lnd bmcln\elel (li 10. Daci JI1I-
dlI1I1e nu corespund. penlru I ş freo;>co!l te vor
m1qOnl '1Ilorill: oondensatOll'eI« din pma. ... pentN
I d,m,n .. se >or mAri valonlc condeo"lo.relor
In orICe Cll. valorIle din aceeal'
,ami si f.e cit m .. apropIIU: cu putinI'. Operalll
de etalonare urmcm man>Cri
Daci in ICncraldt' pentru T, T, !II: \11111,.. Ira ....
I! 101n: cu fn:c>mll de II'I1Ill'VC ridicatA lde c1C1!lph'
AF 121 AF II: m()nla (> I el!loel
pnl\Sl inln: 200 "fu;; 2 MH>:- ţ
meln:. condent.alDi11n:1e dm 1a2ltA n""" pml
.al<W"Cl de 50 pF aeeomandabol eow CI oi. Ul,hm un
<X 'ldcm.at"r fa de JO pF " uo Intner de JO l) ,,1 In
kl ' KC>U n:gla)uI fL>nd foarte
U
IBO
(V) le (mA) Pd (mW) FT (MHI)

. ..
'" '"

...
'"
...

... ... ...
,.
"
n.
'"

"
'"
...

"
...
'"

"
... ..

" '"
...

" '"
...
,
"
... ...

OI
••
...

OI ... ...

... ...
.,.

...
, ..
"
','
"
... ..
...
"
, ..
"
P cnlN etajelor de joas! freeumlA
nCCC'lare. de reguli. perechi de lran-
ll,toare la care curentul reridu.-.J 1... $1
fll.L1.orul dc amplificare .si rit etah
Se intimpla ca la de pestc 5 kHz si
apari o dC/.echlltbran: unportant1. intrul:it la
aL"Cslc frecvcnlC. pentru anumi tc
ractorul de amplificare ă ă brus.:
Aparatul prezentat all1turat permite
narca rapldJ. a frec_cnlo limitA rp pentru un
tranZistor in montaj cu emitorul comun
Totdeauna se \'3 ciuta ca ren5len\B R, loA
Hlh11i ş cu impedan\ll de a
,em:l'llorulul audIo utihzat Comutatorul SI !le
fiu:ali pc poli!ia 1 pcntro tranl1stoare de mica
putere ş pe potil_ 2 pentru cele de putere mare:
· ..
'I"tr
'"
MAwrtloarca !le face in felul urmllor'
Se puoc comutatorul S, in p<lll!ia
,j,!Oare puterii lranzistoruiul mlSUraL tnallllC de
li conecta e!cl:tronic ş gencratoruL 51:
ş poten\tomctrul P pinA mAsurAm re colec-
torul tranzistorului o lensiune: cgalA cu jumA-
tatc din tensiunea dc alimentarc
Se ţ apoi voltmctrul electronic
generatorul de joasA Semnalul din
gcncrator avea frcc>'cn(.a de 1000 H/_ Ni-
I'elul <.Cmnalului !11: va regla pinA
clc.;lr(>nte mAsura 1 V
Apoi o;c ş progrcsi\ frCC\o'cn\l gcnerato-
pinA cind \oltmetrul \'11 mdlca o len iune:
de 'qirc de 0.1 \" frec>'CAIl. pentru l:arc
",Itmclrul indici 0.1 \". reprclinlA ţ de
tllo:re r. sau r fl
9
'Wi
RADIOCONSTRUCTII
& l1i I
..
BXPBRIBN B

Nil rarcon !IMn! conotruaori .. piri·
,n ... 60menIU II pu,u.u lor ..
unuo In _JOfiUOlei cazUrilor
te daloreul unOl" ,mproviza!a de p_
Gu,lul a ..... r II ş unuo montlj
rIomlne mult ump In lutlellII
Ilo te reinto.rd II IDtcrvaJe de
IlInp asupn lucrarii lbandoftate.
.upcrimcnt. I$i ptOpllK Ilo
dJmllll: pe efi poIibi monlljele ar
ridoea dubii In rcahllllill lor " Ilo le pt"c-
:c;c
crumu de to:leq.o: temaUd.
Rubrica. n1nd caraetcrlll ImCl lune
te<:undlfl' Ik. documentape. invOlt pc tO!.
..
muniot In >'Cdcrea prducrtni " publdrn
lcellon
Mon,iIJUl 1. fn mullc domenII ak elcc-
circ:ullul blk\Jlanl asllbil (mull;-
v,brato.,,1) lre apbc:all de II simpleI!: JCnC-
::: : t!:a II J;!:
PI ... !art utwz ... III c:ak:ulalo.rde cIec-

Circ:u,lul b.kulam aRabii eAl: rOrm.;lt
d'n dout tran.tl$tOl<"C de accLt$i I,p, cupla-
\( RC in.:cil: m.ll mulle ."Uun. dupl o
tchemi s,mctn..-l Scm ... ,'oducIOirele IU
00UIl slin wntal>.k, mod0hc.6r'loc rcal,·

,'."trCII IC1ICflIIO."lui de
(fis. II ,ÎlIt n«CNIn: !rCl Iraru:r.IUIIfC IllO'"
pt"oaullbile, MP 41. OC 812. EFT lOJ.
al citor raclor de ampl,rlCare n'" Jl-
«1 ... 60. ENr cunOlCUll '"piui ci p ..... _
d,rlCltf:l valonJor caplClI'JiIor C, " C.
" I I"Cll$lcnlCl p.' IC pol.II: obtIne o vana-
III:. a COllSWnlCl .de IImp •
adiel. a ICmlUllulw de ş
Baz.\l pe .cate. conslderc:nlc, le pOlle
Ilr. zona de IpI_biJ'lIlC I
Inlr-<l leull u101lo unw
amalor. In KMuI el, .dJuJlndl<-i l1li c0-
mutator QI 3><2 ooat&c;tc, IC obl_ ua
c.:
3SO H!. pc emitorul celui de al trellel
tranzistor IC eulct=xmnalul p"n inter-

pe potellllOlllCttlt, pafICa dt.-
OO1Idcnll I
Gmentorul te uccvt.llntr-o catcta d'n
PVC 100 >< 100 1< XI mm. al""ent._ lui
lIdodu« dinlr-o de , V
an::;:'Q:
C, Ş CI lOt lII'ctI)rcaz:l frt:C\lal!1.. Ivlnd

".
"

T,
OC26
..L .L
1""1'''
r
b.
OC26
aslW poIIbililllea de I obpnoe ,mpul5un
al frecveall r-o.l 10 Hz. ScmlllhZlIlO-
n4 {Ci .. 2) _ feahZll dinlf-llll JCncralor
de unde drc:plun&h,ularc.. II can: IC pot
lDochflCl IIIt fr«venJa ICm ... lclor (poICo.
liomctrul P,) dt " raportul perioa.
deie de pIIuzI li ItIC." Cpoten\lomeln4
• cum rezulll dlll dtaar-aa- ptezenllll
In r1&ura .1 TranmlOl.rde T. Ii T. $Inl

fel, dnd lranzislorul T, conduce. ., c()ie(:-
lorul du lOt ObJllIC un polcn\ia1 pozu,v,
oeea ce ,"ce CII tranzistorul T,'" re bIO<;aI
si deci becul B ... nu IUm;Ml;e.
semoahuI<JftJ'u' ..: lace
don dout t>.leno de 4j \" -seU mA ori
Ac ... d"pozIt", po&lI: • IIIlllZaI II .,.
ţ AU pa::nI JelI' zin
de dl/e conduci..,.. lUI
M,""<IJfIJ 1 O I;"OIIlbUoaloe <:CIr
doua IntC1"ioan: .... tonodl.l<:t II o
IIrenll eu dout lonu,; (n,. 4), In. dra
rompol'Cnl' mUi uo ....... n.tor de ,mpul
IU,; drC"plun,hiulare ce comandA In rcgmo
do ... I .. EfT 321 pr,n
ti: ...,..Iol<:all IhlllftlUlra 11101"" dou.l
Fn .... I .. n: de loooofra;>eIIll. I.Ie ctror
oemn.ale lu f,.-ec"e,otc dlferltlO.
ScmIIIIcIe de loo,of'«"I"cnllo unt C"U_
prlll doul diode II te hlll relurulxm .... _
lelon II Ipliallc IInui Impllficllor de
joa'"
r:;
CII lranl .. t<>flll T
J
oi. conduci Incpmca
• ban) li deci Dullmbrltorul T." T,
.. pt"imcad lensiune de a1'lTICftllm:. in
IiIl"4' ce Iranzi.IOIIrc:1e T. " T, nu sini
IhmenllllO. CU cele .jolll polcnlJOmctrc
P, li ... le rc:llcazi r=voeo\l In1tC1"u
Ş rlporlul dinlre durall celor
do ... .,mMIe (Ii .. ţ
MOtII<lJIIl 4. o.ciiiloru/ de to:mruole li-
,.
de 2" 10 1O III dOmCft,1II I Ira JImc de
II 1(1. 100 Hz; 100- I 000 fu, I 10 kHL
fobie alnt de IIpW MP 41.
.. faCh'If de .... p1,rllC&K cupnnl
Inl", 60-10. Rqe:a .. WICII CAI: lIuDCn·
1111 diI.-ruterul trllUUlorWlA T. Amor·
.rea 0IciW0rul1l. c rc:ahzall al poICll\>O-
metrul de .160 O: • din. ţ rIomÎne
canl'ulI. mdllcrlCl1l de p_ .Iea"- Betul
1. folotot la IlIbdl.l.lltf:l lICIIl
""Iulll. csIe de 1,1 VfSO mA (pentru In-
ocpuI.1I locul btculuo te pOlo'" ....... o
rc:.uNen\l de CCII 100 Moab ..... IC
c,",cull pe o pIlcu\l QI arcu.
GcMfliorui IC _teuI Intr-o caad
de 150" 100><64) tIIIIl conkqionall din
IIblto de aluminIU lfOUI de 1 mm. p.,
panou! (ronta! Ilnl monllte pOtenllomo-
Irul dubhl pre.IZliI CII lIIl dia:
polCll\>Ometrui p .. comulltorul K, $i
IDlrcrupAlGnII 1. Allmcntarea JCIICfIlo-
rului ti: r.cc II 12 V \1 baolCni de loS V
monllll: Ioa 60ul
Iktcmlln.ra poZlJM:i C\lfIOnIIui eo-
a r-:: O:'K
III
pc
pmdc ° fOrml dt mai pcrf«11 a undei
linUIOidale.
D
I ,
" "
1
"1
: '.
'.
K!- __
,-
,
15nf
,
"C:;
,
,
" .. ,
1 r'
'. t-<>
,
"
I-<i
,
,
1.fo,.f
"
!lI<A
SOOA
.,
'. SIIOfF
"'A
I,
...
R,
RADIOCONSTRUCTII
ez
n l
!!
lHANllSIOAHI
CU EFECT DE CIMP
TI'1I.nZISIOC'U1 cu efect de cimp TEC este: UD
dISpOZItiv semiconductor, la can: controlul cu-
rentului ce lrec;:e prin dlspoociti.,. !C faer al aJu-
torul unui cimp electric care moduleazil conduc-
taDIa t;Aii de trecere a curcntului cimpul
electric fiind peFpeD<hculaT pe calea de Irteen:
I curentului electric..
NOlalta conucnatl • acestor dispoZlllve uni-
polare le face dupA cum rcrula din fi" I
fi Ă TEORIE
t_ ISVOIII A NU
lIDIA canalul condoctor_ iar cele douA regiuni
,ur. $1 drena, Canalul conductor este acoperit de
un strat izolant din Si0l'o pesk care se depune
Itratul metalic nc reprezin!! &fila,
Baza este. de: fapt, contactul ohmic la substrat
Ctud acest lubstrat este 5emiconduetor, tran-
mtorul se nUlllqte TEC-MIS (metal-izolator-
semiconduaor MIS).
Ctud substratul Cite rormat din SiO
J
, denu-
mirea tranzistorului se transformi in TEC·MOS
(metal-oxid-!lemiconductor MOS),
SISTE.\iE DI POLiRIZIfRF
TEe cu 1l1!1L. JDIICTIU"(
2
DtTlPUL.P·
uOillO
Go--@=!:
UG)O UGlo0
TFC cu Ă IZOLATA Ş CANAL INITIAL
:. 1,,0 I
_ UI)'O 1,10>0

TEe CU GltllA IZOL .....TA SI CANAL INDUS
AI
'\ 1--:::
"-
-\'0,1'1

-
_O-'lV
u:>;;. O
[11>0
"0'0
O
-
In pcincip.u. TEe-ul este un dispozitiv ierni-
conductor cu patru cln:troa IUrsI, dTaI!. VilJ.
fi bul.
Fi" 3 prtllnti modul de polarizare a unuI 1.5

IV
'\.
In exn!A, procesul ce le produce Inu-un
tranzistor unipolar este urmAtorul: cind griJa
nu ClIC polarizaLl. aplicarea unei IC'lbium pozi-
tive pe drenA duce la o dcpla$are de: ele..:trOfIl
5pn: surd. Acea5t1 ş esle cu atit mai
intensa cu dl ICO$iuOCl ş mai ridicati. ToIul
se petrea: ca cum spaliul drenl-sunA ar li o
ţ ş curcntului produce o cA-
dcre de tauiune la cap6lul rezislcnjci drenl-
surd, generllKl o polanzare inversl I ,"le:i. fn
acest fd se crttaz1 In JUrul canalului drenA-sursA
n zonl dc Jtranlulare. ce tinde Ă limiteze cu-
rentul drenA-sursA. De la o anumi!! tensiune
(vezi graficul din lig. 2) se produce efectul de
saturllie. cind cureatul nu mai CfC$te chiar
daci 11: mlrqte tenslunca aplica!! jonctiunti
drenA-sunA_
Din cch: de mai SUI ac POlte facc o Inalope

"
"
IIIk.... ,.. c.. ::
0+$ IKa·
.,..
Intre tranZIStorul cu efecl de cîmp ş o pentoda
ş Valoarea curentului de s.:heml la
care k IfIlInifesti acest renomen se
CUretlt de IIturl\ie. 1, dat fi tensiunea corcspun-
dtoarc acatui C'Ul'ttIt de IIturalle este In jur
de +5 V
Tensiunea care Inulcali curentul drenA-sursA
este de circa 1,8 V (V
o
).
Ţ TEC
De cele: mii multe baza TEC legati
llII &filA chllf prin tehnologia de realizare a
tranzlSIorului unipolar.
baza este izollll!! ţ de JIlI6 ş
scoasl din capsula pnntr-un terminal. De aK:i
rezultl Ş denumirile pc care le: cap6IA tran-
zistoarele unipolate.
LiI \Dl TEC cu griJa iznlatA te. observ! el tran-
llstorul este realizat dintr-un subst rat de tip
de relull siliciu.. in CIIn: le formeali prin difuZIC
dol.lli regiUIU putemic dotate al .P"_ \Ituate la
eJIIYlII micrOni Ulii de a1tL Aceasd. feIlune repre-
TEC, montaj Imulat cu mODtajc.lc de polandri
folOSite la tuburi electronice
Rezistenta RG nu are nici o innuC1liJ asup ...
tenJiunti alunei cind etajul functiooeul Intr-un
amplirK:ltOf hniar,
Un montaj la care polarizarea &ri1e:1 este 151-
Jurati printr-un Iistem de divizare formlt de
IfUpul de ţ RG ş RG este preuntal
in fi" 4 "
Polarizarea automati -= realimazl prlntr·un
montaj ekctronic de tipul celui prezentat 10
1iJ. S. -= Ifli la un ţ mai rKlicat
fali de pilI. care se afli la masa. CondenWltD-
rul C
s
este un cQndensator de decuplare ş are
rolul de a miri cI,t igul in amplificare al etajului
fnpecuv
J-Uncjlonarea montajului dm lig. 6 -= petrece
In felul urmAtor: Tmliiunea de drenl este akasi
la + 25 V_ Curentul de drcnl ahnae In momentul
primirii semnalului valoarea de IIturalie \'CZI
graficul dm fi" 2 Din grafic rezulti ci valoarea
curentului de drenl este de Circa 2,5 mA Cu-
notdnd aocste valori.. k poate deduce roarte
repede rezisten\» de sarciDi I dfC'oei
R
D
.
25V
_IOO_10kn
25 JO-"A
ş montaj este preuntat In fi" 6 .. dar
cu o polanzare automati.
In tehema preuntalA In fi .. 7, .temnaluJ de
vIrf admi,ibil va fi de ±O,4 V ş tensiunea (Ii .. 6aj
de grilA variaz.llntre O V ş 0,8 v. Pc 11ternan\l
cufC'ntul de drcDl este de circa 2 mA
pentru o lcosiune de drena 5 V. Pe alternanJll
V G - 0.& V, curentul de drenl 1ICade
la 0,8 mA
Fi .. 8 ilustreazl o alti variau!! de polanzare
I umri TEC. rolosmd dinZOIre rormate din re-
Zlstenle.
."
/ "\
V-
.,VI..
0,5
- ,v
-,
-
o 10
,
,-
"
Vf-RIUC AREIf Trc
Folosind un voltmetfU, un ohmeuu Ş un
ampermetru, putem face venlicarea YlIIlxhtAlil
tran.nstoarelor unlpolare relativ destul de simplu.
Utthrlnd un ohmetru (Ii" -= fanc \'crificarea
TEe ca diodL Schlmbtnd tastorul ins\rumen,
tului de pe drenA pc surd., -= vermcii \eg.itura
gfllel cu drena, respectiv cu sursa. In tem: direct,
llI51rumcntul va robura o ţ mieL iar
in ICI'II invCQ \'1 fi valoan: foarte mare.. De re-
marcat ci prin accuti metodl de mlJurare .te
pot IdenllrlCU IIpul tran/.15torului, precum
elc:mcntele: Ă li drenA. Verilicarea canalului
sursi-drenl se raa: conform desenului din fi"
IO .. b
Il
COMaNDA VOCALA
Vi prezentlm modul de realiure a
unui dispoziti ... cu ajutorul drula [elevi·
larul sau radlore.ceptorul pornesc auto-
mat, la simpla ţ a unui cu..,int
sau la un fluierat.
Schem .. de principiu eue dati in fiJura
.. lltuntL Aparatul funqionew in modul
urMAtor : microfonul M c.apteui sunetul
emls ,1·1 transformi. In curent d. audio-
rrec ..... ţ
Acasta esUl amplificat de tranzistorul
T1 $1 ajunle: In releul R1, :il drui .. rmi-
turi va fi atrasi. inchizind contactele
X-V.
La inchidere" contactelor X-V, con·
denu.lorul et (care ţ .. 1 incirUl
lent) ute ,unlat ,1 se desurd.
In timp, punctul Z este cuplat
direct la -9 V $1. c.a aure, tn.nzlstorul
au deschis, Iar releul R2 atraae arml-
tura. ficind conlaa intre punctele A-B.
care permit allmentarea televizorului cu
curent alternativ.
In acustl ţ chiar daci nu se mai
ţ nici un cuvint In ţ micro-
fonului M (deci releul R1 nu este ţ
nat), ş contactul allmentlrii tele.-
"il
Gh. PUiU
vllorulul va fi uigurJt pentru o duratl
de timp care depinde de valoarea. con-
densatorulul Ct $i a ţ P
(timpul dt Ct se descarci).
Valoorea. condensatorului va fi de cel
ţ 1 500 microfarJzl. PrJctlc aceasdi
valoore se ţ prin letarea in parJlel
a mal multor condensatoore
kealaJul ap .. n.tului consd in stabilirea
exacd. a valorii lui Ct $i in realarea lui
P. utfel indt armltur.l releu lui R2 si
fie atrul pini dnd televizorul incepe si
ţ Din acest moment, sunetele
emise de difulorul televllorulul vor fi
captate de microfonul M, asl,urind astfel
$1 in continuare allmentarea televizorului.
Trebu\e ţ faptul ci la allmen-
tarea televllorului prin acest aparJt bu-
tonul de pornire a televizorului trebuie
si fie in ţ «dachin.
Oprirea televizorului se va. f .. ce in
mod normal de 1 .. butonul acestuia.
Aparatul descris mal sus poate fi adap-
tat pentru diverse scopuri. Pentru a-
ceasta nu sint necesare decit citeva mici
modificiri
VERlfll:AREA
TRANZISTOARELOR
cu 1IJuiorui KClhll .paral !It pot IIIlIu",: (urentul
rwd...al colector·bui I
CBO
li f"'torul de .mplifi·
<;llre fi III orid.nli lip de tl'UZJltor Penl", Il(a,ta 1'11:
o davil.lurfo de ALBATROS. un comUI.lor
,k: un,Jc de III Zl:./IIt. un • .odu pcnt ... InD".""'''' t-,e
pot construi), un poteolÎOmelru de SOI) Hl. I:Ile,.
rezisles1fe ... uo iostrument de miwrfo de l'A pini
b. f;\Irtrl\l de ordioul .ulclor de mA rr 435 dd
Sl.fIIplitalea .paralulw coastt. kI acea practic
monuJui le eJCQltl pt dal'lliuri, care dlC'ttul dt.
_llIIun,1e lculuil
Verificarea tranz.i.toarelor se raot utkl. pQ1Jlia 1
a claviatura este pentru Intrerupem Ihmcnllrii. Pe:
2 !It mboIrt I
CBO
'leI"ibilitalea tlllltrumen·
lulu, elite In _ ..u Pc poZl!if, 3 ., rcllcazl
CII _Julorul potcnliomelrului P eurcntw b.l .. la ......
loarea de II-A (penlru IrlIrIT.Illoare cu Il pîni la
tnp«l'v .. lo,.A (pentru lrarwsloan: CII , pInA lot
V.1o.«oo Iu, fi !It clIqte pe poZl]oa • _ cla,if,lum
,mtru.mentulw fund la IKICII Ql <k
S In pozijia S le valoarea tenSIunII IUTXl
de Iltmtntare <;an: $A flt de: .,s V (ile ş
o baterie de • ..s V). Pe:ntru verUlalreI tnlnl.IJIOIrelor
p.n..p. MIU np.1I. oo!rlutalorul K !It JlU-ne la poZl]" 1.
respca'v 2. Verif.;a .... lnIWolOlrel« de pute.e doe-
tc.aU rolottr ... uDui _paral de: lIIiIurfo pminl CUreD];
de ordinw 'Ulcior de mA Montarea Inlre",lu, 10·
SlImbiu Intr-o Circul limpIA ti eIItetd rfomlne la rao·
IeZII. OOMU'llCloruluL _ rO$!. OOIllItrull ti
rllJlC\>OlX&Zfl in cond'tii foaru: buftC
inl. NICOLAIE CIUItEZ
''',
4,,0
lZOV
1.,.. .... CRiSTIESCU
DiSpozitivul din fi,. 1. de re;r,liu.t. este de fapt un contact realiu,t intre
I;r,me!;a 2 - cue se poate tu,," de la un comutator cheie tip telefonle - ,i lamela
de comlondil 9 il mecanismului sonerie dintr-un ceu dqteptltor tip .Victoria».
lamela 2 va fi izolati de intreg mecanismul ceasornic printr-o plbl ş buql
(1) din material izolator.
Punctul a este locul de conexiune ;r, primului fir al contactului, iar punctul b
reprezinti mua (nsormcului ,i locul de conexiune I celui de-al doilea fir.
$i ",cum iad cum funqloneau dispozitivul: Heanismul de fiure;r, ceasului
de,teptitor pentru o anumiti ori este compus din butonul exterior 10. roata
ţ 6 care lon,reneazi roata ţ S ce este solidari atit cu acul Indicator 3
de pe cadranul ceuornicului 7 cit ,i cu uma <$ eama" are un IOQJ ce VI permite
ţ ţ 12 (care este lelui cinematlc prin roau ţ ă 11 de mecanismul
orar al ceuornlcului) ca la atlnlerea orei dinainte stabilite si Intre cu ciocul pe
care il posecli in camel, deplulndu-se In ţ Indicati cu linie intre-
rupti. Odati cu roata 12, tija 9 se va deplasa ,i ea In ţ Indicati linie intrerupti,
eliberind mecanismul cu cllchet 104 al ciocinelulul 13, care prin IO'l'lrea carcasei 8
produce sunetul de,teptltor, In acela,1 timp se efectueazi ,i conuctul K dintre
lamelele 9 $i 2, contact care 'l'a putea aqlona pornirea unul aparat cu tranzistoare,
unul casetofon etc.
Mecanismul de oprire 1S a clocinelulul de$teptJ.tor 1) nu impiedidi reali-
zarea contactului K. astfel contactul se produce ,1 In cazul blociril clodnelului
de,teptJ.tor.
u o ţ «elelantb a dispoziti'l'ului de mai sus vi propunem deschi-
derea la o ori dinainte stabiliti a unui receptor cu tranzisto;are (fii· 2).
Fiecare receptor portabil tranzistorlzat ă o borni pentru minicudi
,i casa cu cordon ,i ,techer. Pentru reallurea celor ce urmea:t1. de la bun inceput
trebuie si ,tim ă audierea prin ă nu va mai putea fi efectuati.
Pentru cel are au renunp.t la casei. ă modlfldirile ce trebuie aduse apa-
ratului dv.
Bornele a ,1 bale contactulul din ceasul ş vor fi conectate la cele
doui fire ale cablu lui cu ,techerul de la mlnlcasei (minicua fiind ă
Sorna de casei de la aparat are cone;ICiuni!e Interioare ca in flIUn. a. Rolul
acestei borne este de a conecta casca la aparat ,1 de a deconecta difuzorul apa-
ratului la Introducerea ,techerului. Vom incepe prin a dezlipi conexiunile 11',
22' ,1 ]3' ,1 a realiza le(itura la difuzor ca In fllura b. In cea de a doua fui vom
efectua legilura dintre lamelele 1 ,i ) ,i leliturol punctelor 1 ş 2 pe unul din firele
de alimentare a aparatului de la baterie (fiIUn. c).
ţ este urmito;area !
Aparatul funqioneazi normal in cazul cind ,techerul este scos din borni,
contactul c fiind inchis, prin el se efectueazi alimentarea aparatului de la baterii.
la introducerea $techerulul, contactul c se deschide, allmentarea fiind În-
trerupc! pini cind contactul K al de$teptitorulul se va Inchide. la inchiderea
contactului K, punctele 2 ,i ) sint scurtclrcuitate. deci alimentarea aparatului
este reficud.
Prin urmare, pentru ă dispozitivului se va fixa ora la care receptorul
'l'a trebui si funqioneze, se alege postul ,1 Intensitatea sonorl doriti, iar prin
Introducerea $techerulul receptorul nu va mal fi alimentat pini la inchiderea
contactului K.
Dispozitivul de mal sus l-am realizat pe un ceu dt!$tepdtor tip «Victoria»
,i un radioreceptor f<Mamaia •.

1
_. 14 1'''''''
3
" a
J1
-
6

Ş
(1 \10IlIFICARE Ă
Unele ClaJe firalc ale rtteptoarelor sint «lnstruite dupl o schemil
flrt transformator de ş rolO5ind doui Iranzistoare eomple-
mentare, SfT 173 de tip npn EFT 121 de lip pnp.
Curentul de repaus. care CIrculi prin tra/Wstoarele T6 $1 TI,
depinde de cilderea de a: apare la bornele term"torului Te
de l30n in parakl cu de 220n
Ond tensiullCl de ahmentare scade sub 5 V, alimenUirca bazelor -{tr
etajului final !le face cu o tenSiune: mai mIel. otC8 o: duo: la ş
terea dlstorsiuni lor, deoatea: in aa:. caz tranzistoarele T6 ş TI
lucread In regim nelinlar. Pe de alta parte:., dUl practici s-a obsen;at
cii rezisten\A ş Te modifici In timp, ducind la ° ş
tere a curentului de repaus ce circuli prm tranzistoarele etajului
final.
Tn felul acesta te ajunge la un consum de curent suplimentar,
care duce la epuiurea prcmatun\ II sursei de alimentare '"'u la dis-
trugerea tranzistorulUI etajulUI final.
Aceste pol li Inlatutale, daci ,rupul rezisteol.t ş Te
se inlocuiesc: cu °diodA cu Jonc\iune: cu germaniu, montatA ca in
figura 2-
Tn locul diodei se poate folOSI un tranziS10r defoct, care are o
Joncllune In Stare buni.
Sensul de montare te poate \edea In ligura 1
Montarea unei diode Intre bazele tranzl!loarelor T6 ş TI IISI'
guni Ş o tensiune mai stabili la epuizarea iUnei de alimentare.
c
r,
EFT353

"
b
,
,
,
-'gfv
,
EFT353
SFT373
o

;:;
e
i'
,
···-CQ-YO
····CQ
-
N, N,
,

peiul
EMITATOR
bob.ni 'por. bobl- Inl ... Ţ

"O
,pot.
\Z ST R Z.

(mm)
L, O
"
, ,
pmi II ,pIle .2-.
L.
,
0,0
, ,
L,
,
0,0
, ,
L,
f," 0,0 O - ipiri !!ng.l .pl,i
L, O 0,0
,
-
..
L.
, ,. ,
-
PIITRU BANDA DI1441Hz
SR'
"
"
,
- lungim. 20 mm
P8n,ru dep1n'ro In .porlab,l • .au
RQ'I()b" ••• , .... helent l' foi .chip" Cu
un .m.,.,.,.. (1., circ. W u ..... u
• IMfIIUI ... Ilo O IU'" ... 1 ... 'II",a
'dluIA (bl'''',,)
[m lAto.ul P'I.,,,,,1 In 11(1. 1 conl''''
n _ p,lru 1'."""0111" (cu "'IP\"
"odul,10IUl".), 0,c,I"0'''' (T,I •• 1.
In monUrl O.lJfIo ... fi ., II" ••
'. "'<1> ... "" pe ul'IIo d ... ,rmon'C.1e
...... ale cr"taI<flOl'. MOI>-
-.,uI • 100.1 Inc •• clll In do'" ••
fol_nd un e""111 CUPf"" Inl .. t.ec-
.""' •• 1.,. MHz ti U.' MH., IItII unul
CUpt"'III i"'r, " MHz .. , • .! IIIH.

lIa"liIlO,.,1 T, lunC;!Jon;nd In ......
dublo.
In ""''11. I 2-.. cInd ... 'oloa,' un
C"IIa1 cuor,nl In Iim" ... 1I .... 1t.2 MH.
OI' mIU II,On; MHZ), (II(U'lul
l, C, ..... aCO,dtt pe .rmo .. "" I 3· ••
adlcJ ... MH., Iar Irlllt,,,o ... 1 T, •
1010111 C. '"plo.
In .1."JuI dublo, • 10lt 10-
un t'.nzl,to< cu I'ec •• ţ de t,.n_
"1'. "d'C'li. , ... Obllnut un '.nd ....... t
"d,cII II 'C'''uj .taJ muhlpli<:llor dl
I'ec •• nli
fl'Je'- T. ti T. ,Int .mllhllceIO ...
pe lrec .. nta de 144 MHz
Deoarece II ,-,1 ..... ,. IOIO,h un
ge_ cii Iclapta ... cu Inl.., •.
1-. obt,nut un bun 'flnl'er de "' •• gle
In anl.ni. U O IInllune de .lIment ....
d. '2.5 V etajullln.1 tr.bule '" coniurne
un CU,enI de coleclor cii 170-301) m"',
,It le capi'''' un" de cablu
co.lI.1 de 15 m .i .. oblJ'" O pul ...
ullllde c"ca I,2W
Ino. GEORGE PINTILIE -yn"'VE
In CI'uI In c .... ie 10101"'" un t .. n_
,,,101 de lip"" t N 2 21'''' " ........ 3 (T,), M
va r.n .. n .. le IIli.lfll" de 10 olvn, cI,n
Clrc .. ,tul .m,lo,utui lui T, .... c •
doi I ohml I lui T •.
0'0" .I.bil.UIOoIII Z II In .....
CU ci ...... O (0,1aI I.p). .1iQ .. r.t p,ol.
"',. ".,110< mod ..... (T, .. Tol doi
O _nlu.l.t IUP,.mod .. let ..
Nu 1010s'lJ .... 'titorul !iri ec.ul.t
prOI.o;I .. pentru ci ..a clet.,oo-
'"t, unul ci ... l,.n,,,IOI," 'UPUMI Il1O-
dulltoe- (T, fi T.).
ModuI.torul .. l. d.&«: "nu nee .. "A
•• pl..:"" IPlCiell. Ae"i'_rele Ins_·
n." Cu ,t.lute M aJeQ ... U. Incll •.
Iof," cur"nl,lor de repe..,. .. 'f'nJ'"
10.111« "U,e-cliYe ..a ,.. In Iim.,.
celor mfllhon" pe .che .... (In '.
g"" 'iri Mmn" ..... tr ... '.
T .. nlfo,nwlorul T, td.fuor) .... de
tipul GIIlor folollt .... recepIOllr." _M ...
....... t .... cii .. ori"", ." ,..:eplor
IIm ... , )
I "tU
tine In p,I".-I!)( 10] de .pllI. 1. In
Meunder 150 cii .pl ... cii concluctor
din cup'u .mlnlt. cu dbu .. "r .... 61 0.41
mm (cu 11011\11).
D.I ... Inli,ur.t.-i"'" Indudlnl.lor Ilnl
p .. In libel.
To.'. bobln." ,lnI firi ""'1lIr1 meo-
""Ice.
In loc ... eand_ .. loar.1or de de-cu.
P ...... doi 4.1 nF. din clrcullul colle·
101111« .. POItI 1010" orice fel de
cond.n .. lor c.,amJc plKhett. cu .....
PlctlII. cuprln'" 'nI ... 1-10 nF
"
&«:107
Ts 6CtD7 T. BC107
411 MH.. ... conden"Io.ul I"mer C
• 'fi CO....::" O capacl'" cii 33 pF
In pellJIl F"i ee .... ' c,pICII" •• ci,-
cullul t.., C, .. poe .. acordl pe Irec·
....... cii 711 MHl.
To ... cond.n"IOIII" III"*, (cu ...
Clptlll lui C.' .In! produ .. de I,PA.S.
Bin ..... CU •• 101'" doi 1-12 pF, Con.
P:u
loII 1010111. ' .. nil 110 .... de I'PIII"'O 155
'III ... 0 ISI, ..... Iru I nu mit II n.vOl.
d. monl. rad •• IOIre. !fi hpII ICKtO'"
.. pot loloal ti 1111 1,.n.I,IOIII Ilnl"
ce ...... permiti ob'in .... unei pUle,1
de l - I,Sw.ln eelSt CI.! v.1l neVOII
de monlat radl.IOI", (de ... mplu. cind
.. .. 1010" 'rlnrl.IOI .. din etl .. AC
IlO Iau ... C 184).
Oecl MI _ 1010" un microfon d.·
nam,c. ," tonul modUI.lieI M 'fi ob-
I,n. Inlundal. , •• ,.Ienlell d.n c"cu,tul
'"nll1;lolreior T, II T, ••
vor ... n .. CU cond.nllloer." da wl -
10. ... 0.5-1 MF, In liCopul llra-
dulul de ampllfic .... tre-c ..... lelOl" In.".
In cazul In ..... • 1010 ..... erla'.
cii II MHz. 6ed .Iunci clnd clrcu.luI
t.., C, .I,eGuil acordet III de
.. I?X7 .................... .. .. " .. "" .. IIIiIlIlIlIlIlIlIIII .... .. .. .. IIIIII ...... II[.1
MODIFICARIA
UNUI BLOC
UUS T. DUM'TftESCU
Y03.AL
R"hur .. un .... ,ec.plor pentru !NInda dI 2 m 'i-
mI ... o IIfObl.,-nl .,. c" dllmPOrt.n1.t pe a'N d4I d.hc,li
penlru 101t. de redIOlm.lort, Inc.pi'o"
t' IVlnu, •.
O,cl coni',uCI" .mphl1Cllorulul de Ire-cvent.l in' er_
med,afi 1I01t. 11 mal comod 'll0Iv.li. In .chlmb
Plnt,u Imp!dICltorU! d. r.dlol .. c ... ntl " mi .... , lip ..
InSlrumlntllor cii mhuri M conduCI pa
rad,oematort le "hl, .. 11'01' 101ul.1
O nllel de .. ,0Iv ...... "b .... concrlli1.1.t In
blOC U K,W. de III radlore-c.ploere\e
C" ma; Idecv" .. m .. comod cii mod.flc" ",.
blocul U,KW. cu CIr, "t. ac:h'PII rld.orecIP,orul
_Mlm.lII_
Al.tI Uflt n'. pra"n"l un bloc mod ,ficat III c ...
• -.u .Ie-c'u" urmi'OI11" oper.t", MI InloculliC ba-
:n:
."
.0,35 tI"Im .•• bob,,.. a.. .... 3,1S IP'" d ... Iirmi
C ..... AG, • O" "' .... al _ • 1 "''''. Ce«: ........ ele
II bloc .... U.K_W .. rad,oree.ploryl .. _N.plun •. Con-
denlUllor .... de leord .. bobonll a.. ....... 10-43 pF
Bob,,.. a... cu nu ...... cod.03I, 'imlne Inleeli. MI
liCoet. d ......... Ul. da lent'- U f" .. bob,", Lo
Condef1l1tOolr'" de .. bobl,.. L. (30 pF) .. da ..
bob,,.. Lo (35 pF) MI Hol d,n c",cu'!, t' In _II CU
conden_orul w_brI MI mon,HLt c ... un condln·
IUI'OI" doi 1 pF. doi p .. I .... culOl, •• I!NI .. t .... pentru
I .... , .. r.zao compl.,.I'" I.,moei. 8endl doi I,te.,nl'
1e0per'l.t '" eee" mod "" cupnn .... Inl .. 111),5 ,.
US" MHz
Condenillorui .... t" loto,it l-I rld,o.
...:IIl'orul .. Obe,o .... D .... ac." condtn",IOI" MI 101;04
cII. 3 , ........
Ooode O, d,n monlejul orill' .... MI.cluda d .. c"cu,t
Con'Ie'. de .... ..a .Ie Condenillorulu/ vI"'bol
M d'flCl pe c"cuilul ,mp"m,1
...co.d .... 10 .... MI '''''' .. d cu un gud.d.p_m",u.
"" .. ci a.. .... acord" pe 1«1 MHz. L., pe 1-tS MH •.
l. III 1".4 MHz, Transfo,maloa •• T" .. Tr, ,imln
leo,d'lI pe 10.1 MH •.
CInd .. cUpl •• ,. In •• n .... 'fi .... I.ca modul cum
"1' ree.pllon,,,, .. d,obaJiLl Y03KA", CI _'.1 pe
I,e-c.,.nll cii 145.8 MHz
."".,

lG,7"',1o
','
,

.. h ltob
-YO ···-CQ-YO
•••
EMITATOR

PORTABIL
YOleO
C. de 1 nF. Din condensatorul C
6
(trimer
sau rlX,. de 5 pF) se ă intrarea etajului
în ţ .
Acordul pe frecven\l, deci in banda de
2 m, se face din condensatoruJ C5•
Modularea in ţ ă se face prin mo·
dificarea polarizArii ă sem-
nalului de ă ţ ă transmis prin
condensatorul C, .
2
RadioamatorÎlor care lucreazA in banda
de 2 m le ă ţ unui emi-
ţ de micA putere, destinat sA lucreze cu
ţ de frecven)A FJ.
Schema ţ ă ă în fig. 1
este deosebit de simplA prin faptul ă uti-
ă doar douA tranzistoare.
In fomi, aceastA ţ de polarizare se
traduce printr-o variatie a ă ţ in-
terne a tranzistorului T 2'
Bobina L se confectioneazA din sîrmA
Cu-Fm r/1 0,6 mm ş are un numAr de 7 spire.
BObmajul se fare in aer, diametrul fiind de
6 mm, iar lungimea de 10,5 mm.
Semnalul de la microfon (microfon piezo-
electric) este amplificat de primul etaj, echi-
pat cu tranzistorul TI de lip AC 128 sau
echivalent.
ţ R. din acest etaj ă sta-
bilitatea termica. a etajului.
Tranzistorul T 2 (AF 124) ă etajul
de ţ ş este montat cu baza
la ă prin intermediul oondensatorului
De remarcat ca la spira 3,5, deci la ă
tatea se ia priza. Deci jumAtate din
bobinA apare if.l circuitul oscilant, iar ă
tate pentru cuplajul cu antena.
Intregul montaj se va fare pe circuit im-
primat (fig. iar apoi totul se introdure
Într-o cutie ă In cutie se ă un
orificiu prin care se ă C, pentru
acordul exact in ă Aparatul se ali-
ă dintr-o baterie de 9 V, consumul
fiind aproximativ 3.54 mA.

4,.5 v
UDK
DE SEMNALE
1
tn cazul În care sintem In posesia
unui cristal la care una (iJldiferent
care) din armonici (a 8-a, a 21-a etc.)
este ă îo bandil de radio--
amatori de [44--146 MHz. putem
construi generatorul prezentat In
fig. 1.
Oscilatorul cu cristal este
tat cu ajutorul tranzistorului T, in
montaj cu cuplaj, capacitiv Între
ă Ş emllor, In cHcuitul de colec-
tor se aflii un circuil acordat pe
rrecven\ll de 145 MHz.
Tranzistorul T 2 ş func-
ţ de oscilator de frecven\ii audio
ş de modulator al generatorului.
ţ acestuia se ă ac-
ţ asupra valorii condensata-
rului conectat În paralel pe ş
rarea ă a transformatorului
de modula\ic (10 schemA are 10 nF).
Transformatorul TR este de tipul
celor folosite in emjele finale ale re-
ceptoarelor tranzistorizate (montaj
in contratimp). tn cazul În care
dorim sa: avem o modulajie mai
aparte, se recomandA montajul din
fig. 2.
Tranzistoarele T
3
ş T. formeazA
un tin:;uit basculant astabil (multi-
cu o ţ de repeti-
ţ de circa 1 Hz. Acest multi vibra-
tor comandA schimbarea frecvenjCi
de oscilajie a tranzistorului T 2 in
tactul frtl;ven\ei multivibratorului.
care, în final conduce la ţ
unui semnal audio asemAnAtor cu
cel produs de ş salvArii sau
ale mili\iei ţ Acesl fapt
conduce la ş ş ă
a propriilor semnale.
Generatorul produce UD semnal
de pUlere de RF de circa 2-10 mW,
semnal suficient de mare pentru a
fi sesizat de un receptor de radia-
amator de la o ă de ţ
metri. tn cazul radioreceptoarelor
sensibile, ţ este de 20-40 m.
Semnalul de ţ emis
este modulat simultan in ţ
ş amplitudine. Deoarece oscilatorul
"
t-12
144 1.411..
,
p'
L
..
Z
<
'"
151<, 1/11)
este pilolat cu cristal devialia de
ă ţ ă este ă Acest
generator de semnale este foarle
util 10 reglarea receptoarelor. In
cazul in care avem cristal a ă
ţ este mai micA de 4-5 MHz.
va fi nevoie sa: ă capacitatea
de J) pF dintre baza ş emitorul
lui TI> precum ş cea de 100 pF care
ş emitorul lui T ,. Ş de
ţ (SRF) trebuie sa: con-
ţ cel pulin 100 de spire. Trebuie
avui În vedere ca acest ş ă con-
stituie o ţ de cel pUjin
1-) k.O la ţ ă
a ţ De obicei, în '<cutia
10lolF
...
Il
t-iD

IOOK
..
"p'
' "
""
'"
cu piese diverse» a ă radio_
amator se ă de regulA; ş trans-
formatoare de ţ intermedia-
ă de 470 Ir:Hz, de la un receptor cu
tuburi ... demolat»_ O sec1iune de la
un asemenea trafo de FI, ă
fagure, va fi un ş e,\celent. In·
ţ L ţ 4 spire de con-
ductor din cupru emailat, cu dia-
metrul de 0,8-1 mm, iar diametrul
ş de 6 rom, cu pas intre
spire de I nun. Radiantul (antena)
este executat dintr-o ă de sîr-
ă ş ca la de lun-
gime 10 cm. ă vertical.
Toate tranzistoarele folosite sinI
de tipul BC 107.
Acest generator, în ă instan-
IA. se poate folosi ş ca ă
de cristale.
""
2
15
-
TEHNICA
B. - METODA Ţ Ă
Metoda <li fost imila:inu1 de fizicianul Uppmann
in 1891 $1 (onsd in
O plad acoperiti cu o emull ie, avind o ţ
extrem de fini, se qad in conUlct cu o ţ ă de
mercur (contactul se face pe partea cu emulsie). Pb.ca
este apoi ă pe putea dinspre stiell (deci prin
suport), Într-un apar-II[ foeOlnllfic. Ru.ele de lumini
care pltrund prin emulsie sint reOecute de suprabp
mercurului ce runCflone.ul ca o OJlindi. Razele reflec-
tate Interfereazl cu mele incidente, dind nqtere unor
maxime ,i unor minime luminoue.
Plaa. develojnti prezintl in lrosimea Q o serie de
str-Ituri de ar,iot metalic. de ,roslme elall cu lunli-
mea de undl a luminii incidente. Aceastl Imagme exa-
minati prin retlule apare in culori naturale datoritl
unui fenomen de Irlure. straturile de aralnt ţ
nind ca o ţ de ţ Dezavantajele metodei
constau in sensibilitatea foarte mici a emulsiei folosite.
dKi nKesitatea folosiri i unor t imp. de expunere
foarte luni i. ş in faptul ci Imalinea rezultati poate fi
priviti numai dintr· un anumit unahi.
Trebuie remarcat insi ă aceasd metodl asiluri.
cea mal fidel1 redare a culorilor dint re toate procedeele
de fotografie color cunoscute pîni astili.
D - PROCEDEU L CU MOZAIC COLORAT
PRIMELE
P EDEE
DE
l OLOB
A. - METODA BECQUEREL
In&- COftNELIU COTEft.IC
In anul 1850. nvantul francez &ecquerel a observn ci o emulste de doruri
de arlint . expusi timp indelunlat la ţ cu lungimi de undl diferite. se
colo ra in mod d iferit. Astfel. ţ albastri colora emulsla in albast r u. cea
verde in albastru-deschls. ţ lalbeni nu provoca colorarea emulsiel. iar
ţ I'OJle o colora in violet.
Metoda n·a prezenut nici o ţ practici, deoarece imaainile
erau slabe $1 nu put eau fi fixate.
C. - METODA CU MOZAIC
TRICROMATIC
Un suport de slleli nu film fotolraflc se
acoperi. cu o ţ eeometrid cu linii alter·
nate «(0$11, vert.i $1 albastre). care formau
pltrate elementare (fie. 2).
Reteaua se acoperea apoi cu o emulsie
pancromatid·.
Litimea unei linii era de 0,025 mm. ţ
era suficient de transparenti. astfel încît la
lumina zilei se putea folosi un t imp de expunere relonabll (1 .100 s)
Placa sau filmul se expune prin suport : radlatHle primIte 'lor fi ţ
de ţ dupl culorile de bul. Razele ro,ii. de exemplu. sint oprite de elemen·
tele albastre , i ven:i , i sint transmise de elementele ro,i l ale relelei . Numai
.. ceste ţ pot impresiona emulsla ,i numai in locurile unde se afli elemen·
tele l'OJii ale ţ
PlaC2 developatl. care imal lnea negati vi. va fi deci innelrid in locurile
unde a ţ lumina ro,ie. iar pozit ivul va apirea transparent in aceaSti
regiune. Cind placa este transparenti , 1 pentru elementele ro,li ,i pentru cele
verzi , prin ţ acestor culori. imaainea va plrea ealbeni .
Se observi. deci . ci avem de-a face cu o reproducere
a culorilor prin metoda aditivl .

(m,,'." 1.., ..... ld .. " ....... h .. '.... P' ., .... , . ...... ' .. 'o., ..
Aseminitor cu metoda cu mozaIC tricromatic, cu deosebirea ci ţ
luminii este ftcuti de lranule de amidon nu r"ini. colorate În ",,1,1, verde
ş albutru.
F. - PROCEDEUL PRIN TRANSFER
E. - PROCEDEUL PIGMENTAR
Imaainea in culori se fotosrafiazi prin filtrele albastru, verde "i ",,1,1 ,
pe trei filme pancromatice DeoarKe filtrele colorate selec.teui
din lumina albi ţ cu culoare ca a lor, nt!Jativele ţ
prin aceste filtre se numesc nelatlve de ţ Nelativele de seleq: le se
copiau pe film alb.nelru. rezultind po:r.itivele de ţ
Fiecare pozitiv se coloreul in culoarea complementari filtrului de
seleqie.
Prin suprapunerea celor trei pozitive astfel colorate se ţ o i maalne
in culori asemi nltQ;lrt! orieinaiuiui (fie. 3) .
Reproducerea culorilor se face. dec.i . prin procedeul substractlv.
-

--
---- -
"0 __ ".
Este asemlnitor procedeului pilmenur. Ia fel ca in
acesu ţ mal intÎi negative de seleq.ie dupi
acestea - pozitive de seleqie. Gelatina pozitive lor de
ţ tratate cu siruri de crom u,ureazi imblbarea
acestora cu ţ de colorant.
Dupi colorare. pozitivele se pun pe rind in contact
cu o hirtie eelat imlltl. (hirtie de transfer), pe care vor
difuza ţ
Procedeul se mai folose,te , 1 astlzi, mal ales in S.U.A ..
sub denumirea de «dye transfer., cu deosebirea ci pozi-
tivele de se lKlle se ţ dupi un neeat iv in culori .
Metoda are avantajul ci permite o modificare ţ
a Khlli brului cromatic, lucru care nu este posibilii!. metoda
folositi cu preddere utlzi, metoda emulsillor cu straturi
suprapuse.
Dar despre aceula. in numlrul viitor
În ă viitor:
- -
.. , .................. ti
FILTRELE
. /IIf61lU
. AO}U
• VE" f
16

. ... ,BASTItU
. "OLEf
"o ....... 1>' ..... ..
Im.g,n .. Ii .... '
... c .. '" •
--
În tehnica alb-negru I
A
/---30
SALON:
IU
••
El'stli fotOlllTWlton car. pr&flmll ş f.ca foto-
grafiile lata marg,nM albl uUllla. Pentru IIC',U
CII ,i pentru cel ce OC8110f1.!ll don
al renunt- la margin .. aibA. dam In cele ce urmeaza
ţ unei mI,. o. mlril Uirl cadru
Utilitar. unei me .. tie milint decurg. d,n nee."
,I!'IN de a manl"lofl platii hirt,a foto, CII" ••• In
mod normal ţ de II se curba.
FotOOfatia ee o publicam p'lIzlntli In mod luguliw
cons!rUC!l1I propusA. D'menslunile corespund Ihlnt
• dou.t. hirtii de format muim, 18)(24 cm.
MI" de marit comporta o plac! de bazl dubla
(1) •• ,.nll pe doul terminale (2) p6trllll. tu mk.1
pul8fll (el de cauciuc Sai de mas! plUlic.6, l'p'll
de partea Interioara.
Meter',luI de conslructltl liste lemnul. Pentru
placa propriu-zisi .. 1010511$111 panel MU pl",. d,
mllteflal lemnos aglomerat.
Imbina" .. !le "lIhZN11 prin lipire (citi de tlmpll!
.ie aMI "lICetl, cu hoIZlluruburi NU combinat
COIIIa de hlrt ... sprijina cu un upll _ margl
nee reper ului (3) ş _ cee a reperulu; (ot' d", com·
pu,*_ .T ...... lui mobil.
.T.·ui se pun_In punctul_ Cfuce cu un ,urub.
Pentru, nu .. ş don Clln,lui de ghldare .• T ... ul se
lil .. zA cu .,perul (7) din tabll cu dou.lr holr,uruburi
NU chiar lu.ulwrl cu piul.tL P,ntru .c.1d "per nu
S-III./ dat cot ..... rttul!ind cu u,unntli construct.v.
dupa reelilar_ r"tului constrUClie<
Supralaja superiOllrti se ş In IIlb mIII
pentru a perm.te reglarea Imaglnoi In cond, •• , cit
mIII Iwne. Restul I'I"IIIMI da mArit M vOp .. ,I. in
negru pentru II .viUl reflu." nedoflte.
Con"ruq,. • simplI. se realileelA In t.mp scurt,
III un pre( de cost redus.
E:!cJ114 !OliIV4}. o:an ,,41nc, ;_"u tM ,,"u, pr.. ,d«
O , .. "'lisl,QI t)p14 /4-'; 14wMc4. """ _ !"mul uprnu
1_ ""I,riM (,; ţ ""JIo.>u.w l' I*.bt/l·
ţ 'UmI" D<r '1 ,. sobar/nd, rnIo .. .". ...
_ ","Iobolo o odftJ6Taui "qw. <il rodr<lJfdllr, '1
el4botlZlW ..,mI'" pre/...,.uI l' nJ.JuI tM cit. "". _ pina /01
.... h ...... "" ... ,i. ( t) Ul.i,! .. la """ ... J>Oni" e UIZ" ' ..
1« o:an u.w J1ff:t:_ .... U.:cWIf muualt
EA AU
cu ... SAU Ă Ă
44).too em de II sol, tuncl" de tipul autovlIlIl
culului.
Pe de alU pari •. grosim. stratulul c&\os lumlnal
mal dep.nde " de ungh'uI de lne"na .. a PIOIKto-
.ulul, CI ........ ne putem con •• nge cu mult6
usu.jn\l. Nu avem decit sa nd,ctm cu t·2 grade
Ilnlll de reg .... II unor farun de c"IA "vom ob ......
ca. efeclul optim de ,lumina .... ,.1l1'li miii Ina,nl.
a dilp.6r" complet, larul .. comporUi pe c ... a ca
un prOIKtor banat. orblnd conducatorii ce .'n din
taIA pe timp ş " formind pe ceall cunolClIta
pirON matA.
FABUII DE CIATA
Ne ,Ulm In anotimpul In ca" ţ _ ac", ne·
$1 Inamic III ş _ .par,
f.ecwllnt
Pe ţ se Inrillu1i11I.,. mult. IIIt
tllp«lU!IN de orlenla,. II omul .... scad._ Mao mult
deci IIllt, daci ob!Mtrvlttorul !le 11111 In mI,,,,, ....
conal,1aI " apa,. ş o Inr.luI61'" II ClIpatrUo\ii
",- de II apr'tla ţ precum Si POlii' 0""·
rtNI unghlul.tl II diverselor obiecte din spatiul In·
tonjurltof, Ac." .. IIlplici ş IracvII"!.1
.c;cidentalor pe li"", celo& ş totodata n«:II,llItee
de II reduc. vitell! de c'rcula,1e ş de IIpor'" II
ţ
In ac •• t. condlt'l. regla'" Irlstalal'ei..de lIumlnar.
leu p.IIZllnlll lefurilor de ţ capita o ,mportan!.l
C.p'lelA pe tImpul nOPI'; $; chiar .1 ", ...
InstalatIile de Iluminat conventIonala par II nu
1mbun6tlt\l tu nimic vizibilitat_ de circulatie pe
timpul nop\ilor ţ Aprind .... fluei lung. nd,cA
In lata automobilului un val 16ptos, dens, d,ncolo
de car. nu SI mIII vede nom,c. Sch'mbaree Iaz ..
"urUI pa .. a nu ţ s.n"bil Sltualill f'. !fi
mod par.o.al. viZibilllltea pari cee miii buna
cind SI C'rcu" itra lummi. 'n lICeesta .,tual'e. auto·
mobilul Pl'Op"u dll'f'ine viZibil in trafIC dOlll' de II
d,stan .. tIIr. nu mIII pot evita lICCldentul.
Apari. prin urmare, necesitat .. uOlli Ilum,narl •
speciale II drumului pe timp de cHl6. Dar cum?
E .. slA pArlr. fOllrt. rAsplndilA el pl'oiectollr ••
cu lumin6 galben6 ar reprezentl! soiullI!I idaal6
penlru mAflree vlzibil,tatii pe t,mp de cel6. Aetasta
Idee pare 16 alb6 .. bazli o anumllII leg6tura Inlre
lunglmee de undl a lumini! galbene ti dlmen.iumle
particulelor de apA aflate In suspensie In aer Ollr
clllar dacA ar n 11$1, nu trebuie sa se plllrdA d,n I't-

' .... A. MU$ATESC U
dere cA ceata nu 're o structura omogena nici in
t,mp, nici In spaliu fi deci cu o lum,n6 de ş
iung'lTIe de undA nu M POlIte as'gura totdeu .... O
vizibilitate opllmal6. Cart e.te cA cerclIAri efectuale
In lICest sens eu 111'6111 el lung,m .. de undl a ra-
dial'. lum,nOllse nu ,nfluanteaz6 lIot6r1tOl v,zibili-
Iat_ pe timp C&\OIl.. Ac ..... ş •• perimentari IIU
.r6ta1 ca. de tapl_HCrllu!_tarulllor ţ consta
In modul de pl •• a .. ti In .egllqullor.
Lucrul itCestll de.lne 1000rt. hmpede dacA .. ob
sef'4 ca. cu cII pllvilM ob ...... atorului "te silita sa
s"abata un Itrlll c&\os luminat, de grosime mal
ma ... pln6 la Obiectul obl ..... at. cu etil v;ribilitalea
este mai prOllllii
laia, de pild6, in lig. 1. ee vede c6 atunci cind
farul este IIsezll SUI, pt!vll811 ,olerulul trebuie sa
,Irabatli pina la ob'lI(:tul O de pe drum ţ
luminal6 AQ. Acentll .sle cu mult mIII mere dec1t
ţ lumlllati BO In tIIzul In tii,.. larul esle
pla,. m" Jos (fig. 1 b). Se vede deci cA stralul d.
ceall lum,nlll In pllmul ca.! eSI. m", mar •. fapt
care In'6utAil$. vlZlblhtatea. d_rllCe cu cit stra·
lut de ceall lumi". .... mII g'os maj Înalt cu
allt profun •• ",. ţ v;tibil .. reduc.
Din lICeslea apare hmpMle cA cu cit un f. ute
pla ... mIII ;Os. cu a!lt el va Ilum,r. mal b'ne pe timp
C&\OL In$A nici cobor1r_ .ub 40-60 cm de .. sol
nu estll recomand.tlilA, deoa._ sub aceasta
m'!.Ii nu le mei obseM o ţ .. notabill a
ţ dlll" tleearA niste efec" opt,ce ş
toa .. asupnl conducatorilor ca .. circuli din 'en,
contra,. Acestora II MI pare ca. drumul este În IXInla,
1111' dlstan. Intre ş est. de douA t.ei ori mai
mare d«" In realital •. De ac_ InAllim .. Ia care
t .. bule $A fie montale la,urile de ceal6 este de
Incllnar_ de '81;I1aj a larulilor de CtaIA trtbUIil s.II
le 'talll'lI cu multi grija. Daca un alelllll' d. Ipe-
dalital' nu .... sUi imediat la Indemina alunCI, In
funct .. de d,slenta de montarll falA de 101. vom
reglll plasind aU,tomQb,lul pe un sol olllon\.lll.
la z_ metri de un zid .lIrtlCat C.nl.", pelll' lum,
no .. e formate de fIII' pe lid trebuie s.II .. alt. mal
jos d. n",elui eantrului tarului cu urmatOll.e" dll-
lan\.
'nall''''''' de montare
a larufllor d. ţ
(cm)
,,-O)
OI-O)
80- 100
Distanta d ... e.nlrul
petlll lumlnOllSII II
n'velul centrulUI faruiul
(cm)
"
"
"
ţ cu ma$illJ In mijlocul
drumului din cauu unei ţ
ivite sau presupu$ll - la sistemul
de dlreqle fUlete, ţ etc:
ulstenp. tehnid, respecti. reme-
dler" devin. o problerN diflclll.
Ule doul axe ti pe (ieurC! ali cite
dou1 ţ
Pentru montarea dispozitivului
la rcad, veul dispOlltlvulul $II fi-
lCem ca in fotoarafoa 1, deci eu
un I •• i..- $II ş axul fi MI ri,i-
dium cu un ş Orele de i-ltepure pentru tran-
sportul autoturismului la ţ ser-
viCI pot fi eliminate daci. confec·
"onlm IcellSOI'"iile din fotoeraf,de
alburate.
P. o bucati de profil U lint mon-
Dupl ce dispozitivele au fost mon-
(ele patru ţ deplaurea
autoturismululln 01'"1(' ţ pt" n
implneere nu m;a/ ,(
dificil.
TO DE LAALAZ
Daca ll9 alUim in drum $1 nu ă nici ă
posIbilitate da. regla re. atune! pur ş Simplu, se ViI
inclina larul in Jos pinA cind centrul palBi lumInoase
ajunge 11'1 o ţ de 20-25 m de automobil.
ă vizibilitatea pe timp cejos, noaptea, depinde
mai pulin de calrtat811 proieclorului ş mal mult de
plasarea ş reglajul ă ne putem din fOiI.>-
gratIIle din tig. 2. Fig. 2a arata tum se vede drumul
cu ajutorul farurilor normele. iar "g 2b ş
decor privit lolosiod lafurl de ş calitate. dllr
plasate ă cum s-a recomandat ma' Inainte
ă limpede ca in III doilea CIII, dispitriod uidul»
tiptos, vizibilitatea este nel superioar.!o. ş
ş ce este un Iar de ţ ş cum se reglaaz.!!
Este InsA loerte Important sa se ş
ş cum se folosesc larurlle de ţ in diverse con-.
ţ meteorologice impreunA cu larurile normale.
nirii, cind s-a produs electul de «orbire., se aprind
farurile de ţ simultan cu farurile normale, s-a
constatat ca.. ă ş ş a ă ţ
ă vederea se readapteaz.!i mai rapid, re·
stabilindu_se operativ observaree eficientli a dru-
mului.
ş cu Satl ă faruri de ţ ă Argumentele
ţ pledeaza pentru. Cu o obsef'/alie
orice far poate indeplini ţ ţ ă ă este
montet corect In caz contrar. mai mult stridl decit
aluta.
Cele mai rele ţ sint Intrunlte atunci cind
rtOaptea pe ninsoare densll. se produce ceata groasA,
cind vizibilitatlta cu laza ă nu inireca 10 metri.
In acest caz se vor lolosi in nclusivitate farurile
de ţ
Cind cea\!! ere o densitate medie ş plouA puler-
nic, astf&1 incit vizibilitatea cu faza lungA incepe sa
formeze in ţ automobilului cunoscutul zid mat,
se vor folosi sim"ltan farurile de ţ ş faza scurtA.
1n ş pe timp de noapte cu ţ slaba ş
ploaie, care permit vlz,bilitatea cu faza ă pinA
III 100 metli, se vor lolosi concomitent farurile de
ţ ş cele normale, avind Qri)! ca la inlilnirlta cu
alte vetlicule larurile de ceatA ali fie stinse ş sll. se
comute faza ă
Se mai pune o intrebare: farurile de ceata pot fi
folosite ş ziua sau In acest CIU. trebuie ali se utilizeze
numai larurlle normale?
cca 100 m cind este faza lungll a farurilor
norm",te.
latli de ce in timpul zilelor cetoese se ă
sli se circule nu cu larurile de ţ ci cu faza lungA
a farurilor normale, care poate fi sllnsll. numai cind
s-a ajuns foarte aproape de vehiculele care circulA
din sens contrar
Pagini speciale
"Tehnium"
Experien\!! arata c! pe timp ţ ziua electele
celor doua tipuri de proiectoare se ă
contrar ă ş Ziua, larurile normale,
chiar cu laza ă nu pot nici sll. lnr6ut6teasdi,
nici sa ţ ă vizibilitatea, deoarece lumina
zile; esle de citeva ori mai puternic! decI! cea ă
de laruri. Cell4 ce aduce insll. aprinder811 fazei lungi
este o mai bunA marcare a poziVel vetliculului
propriu, deci o ă ă de evl!are a coliziunilor, ă ă
ca prin aceasta sll. lie ă privir811 celor ce vin
din sens opus, ş cum B-ar Intimpla noaptea.
ţ ă pe timp cu ţ ă de densitate
medie au ă ă un vetllcul devine vizibil de la
50-55 matri ă ă CU farurile de ă ş de le
Dar farurile de ţ pot fi folosite ş in alill Im-
prejurari decit pe ţ ă datorita faptului eli ele
ilumineaz.!i cimpul de obsef'/are al ş mai
uniform ş pe o lungime mai mare (fig. 34) decI! o
lac farurile normale (Iig. Jb). Ele ă mal
generos marginile drumului ş nu orbesc la un re-
glaj corect Rezulta ă eceste fllruri vor putea li
folosite e/ieiem in capul ă vlralelo", cInd
cimpul de observare va putea fi ă de 1 ,5·2 OII
ţ de folosiree farurllor normale.
O altii ţ in care ulllizarita larurilor de caalii
pe timp clar intervine atunci cind sIntem «orbili»
de un vehiCul. DaCii Imediat ă momentul intÎl_
in almanahul
Ş ţ ă ş ă 1974
PENTRU AU'I'1IMOBILISTI
,
l PREPARATE CIIIMICE PENTRU
Ş
Pentru frumU5C\ca $oi pistrarea in cea
mai buna stare .x rUIIC\ionare. automobi-

lelniciri se practi(i eu mult succes atunCI

asemenea, fiecArui automobilist ilnt
necesare elementare ţ de chimic, cu
ajutorul drom ş poate realrza «le mai
s,mple preparate ctlimice de care arc ne_
voie. Astfel ţ automobilifti ş
pot prepara numeroase ţ paste ,i
produ!le chi mice care nu ridici probleme
deosebite priviod procurarea de lubstan\!'
chimice. Din categoria acestor preparate
vom prczc:ntll, In acest Duml r, doua M)-
lutu chim>a: de primi necesitate peDtru
buna ţ a automobilelor pe timp
de iamA.
Chimist CORNEL M. DUMtTRESCU

Intr-un vas de sticlA (borc.ao de iaurt
SlU conse ..... c, spAlat ş usc:aJ.) se di.
lucazA 200 pArti in greutate alcool etilic
(spin alb) cu 40 pirJi în greutate apa.
apoi se toarnA. agitind bine cu Wl ţ ş
de lemn, 50 parti in greutate gliecrinL S0-
lutii ţ ă se !rea: înlT-<I ă ('12 Il.
astuplndu-., cu un dep pentru a evita
evaporarc:a alcoolului. Sticla ., pistrCRz.!i
a:
nu ., rAstoarne. Pentru a evita aburirea
acesta ., ş in interior,
cu ajutorul unor mici tampoane de yatA.
Imbibate cu ă solutie. Vapori! de

de sollltia alcool-apl-glia:rinA ş astfel.
! rece de afarA.
Ţ ANTrGEL
Acestea ., a Impiedica
inghelarea apei d,n de rldre
al motoatelor auto. Solutia
antigd $I11,.cwn;., maispunc, antigcr.
rcpre>:,nLl I,ehrdul de rlare ,1 mo.toate-
1(11" cu ardere mternl ce !le" c:arleterrzcazl
printr-un punct de congelare coboriL
Pentru automobile ş chiar pentru Ivi_
!le" utilizeaza solulii antigel de ă
loarele tipuri:
a) Tipld oo/arU: apl + etanol (alcool
etilIC). Se vor IIt,hta COllcelltratllle in %

-23.6C; 46.3% pentru -JJ,9"C; 71.9"1.
pentru -SI,J"'C.
b) Tlpwl Nevoia/ii: apl + glicerina ş
apl + Pentru solutia antigel
a-l':' + glicetm4 se vor uti liza concentra-


Din datele solutiei aDtigcl apl + glicc-
rinl se observli cA existi o variatie a
punctului de ţ in fUllctie de concen·
tralia proccnt ualil I astfel incit

ă este pentru a
obline lichide de nlrci re bune, sli !le rea_
lizc:.e astfel de amestecuri Incit lCC$tea
sli nu depqeuc:l 70",4 gliecrinL
Pentru JOlutia ant'gd apA + etilen-
glicol se vor utililla tot concentralii le in
procente greutate etilcng1icoJ: pen-
tru - 3,'1'C; pentru -12.! C;
pentru -23.3'C; 49,0"/.. pentru -34.4 C;
52.5" pentru -4O"C
La loatcsolu!iile _ antigcL _ proceDtelor
de etanol, I'\hcerml. Ş euleng1,col ti !le wr
ă procentele dcapl pinA la O 5utâ-
AtcnllC' Solulia antrgd pe bazA de ellkn-
gliool este loxiei! De aceea manipularea
p=..", % :tij:"gfr!t
ra.diatoate1e V(ll" 6 ş Dupt
utilÎlarea produsuh,i. miinile se vor ş
bine eu sapun ş mult! apl.
r.... toate soluJiile antisel se va utiliza,
pentru realÎZRrca r", ap4 disti_
lat"" r", o apa. din care si lipseasd !-Am-
riie, care se depun sub formA de erUSte
insolubile (apl cristalinl de Î<:vor sau
apA de Pentru R evita eoroziunea
metalului din care este confeclionatA in_
stalatia de racire. se vor utilll8 O ser", de
inhibitori. AstfeL În cazul dnd metalul
este !le vor adiiuga mici cantitilÎ
de substante bazice ca: hi"droxÎd de oodiu
(sod! ă carbonat de sodiu (sodi
de hidroxid de calciu (var
precum ş o serie de substan\c coloidHle
de natura organicA.
Solll\iile de antigd re vor introduce
confonn instructiunilor alltomobilelor.
ă dupl golirea. ţ ş spllarea
ini1a\aI,ilor de riicire.
*
19
ţ ş canapeaua
din figurA? VA place linia ei ă
ă V-aI fi ă in apar-
tamentul dumneavoastrA? ă
ă este afirmativ, nu mai
ă decit ă o realitati ă
ţ din rindurile noastre.
Partile constitutive sint ş de
remarcat in fig. 2. O placa de fund
se ă pe doi suporti, fiind ă
ă la ă ţ de doua ă
laterale, profilate. Cu ajutorul a
patru stinghii se ă struc-
tura spatarului. Pernele trebuie rea-
lizate de un ţ Ele pot fi ş
CII in figura, sau mai ţ ă
SIIU patru, desigur cu ă
dimensionale cuvenite.
Mai simplu se pot face din burete
pentru mobilier, ă in stota
ş ţ dimensionate cores-
punzator.
Materialul lemnos recomandat
este panelul (grosime 20-30 mm).
Se poate folosi ş o placa de lemn
aglomerat, dar in" aceasta ţ
finisaJul este mIIi greoi.
Figura 3 reda modul cel mai eco-
nomie de plasare a p!r,ilor compo-
nente pe o placa de dimensiuni
mari. Forma precum ş ă
rimee ă element se ţ
pe baza figurii 4, prin desenllre la
scara. Dimensiunile date pot fi
În ă viitor:
Sugestii
respectate sau nu; oricum, abateri
prea mari nu sint de dorit.
Stinghiile care formeaza spatarul
se pun În ş lor (20x20 mm)
ş se prin lipire, cu holz-
ş sau combinat.
Restul pArtilor componente se
ă prin Încleiere ş asi-
gurare cu ş
Cantul partilor componente va
avea un aspect inestetic, indiferent
de felul materilliului(panel, P.F.l.,
scindurA simpla). Se recomanda
lipirea cu araCe! sau prenadez a
unor ş de furnir. Altfel, se poate
chilui ş ş dupa care se va
finisa ţ de procedeul utilizat
pentru ţ
Finisarea se poate face in multi-
ple feluri. Se poate pastra aspectul
natural al lemnului mat sau lucios
(in care caz se ş Prin
ă se pot ţ culoarea
ş ţ dorita, ţ de restul
mobllierului sau numai ţ de
gustul ă
O ă posibilitate ă În vop-
sire, Etapele presupuse de o {lsUel
de ţ au fost prezentate in
paginile revistei noastre.
Daca dorim mobilitate pentru ca-
napea, ii vom monta plltru role spe-
ciale pentru mobilier.
Ş acum, spor la ă
f'j".'
pentru mobilarea apartament ului
primite de la cititorii reviste i !
BAII COPII
Dup:!. cum se vede din fotografiile ă
turne, cu ţ ă munci se poate confec-
ţ peniM! copil o bale foarte practici .
Intr-un SI,IPOrt de P.F.L. se decupeazi o
ţ În care se introduce cada de plas-
tic cumplrad din
Suportul de P.F.L., li un cap1t. este
prins de zid cu o balama. ca atunci cind
baia nu este folositi s1 se ă nbate
in plan vertical ş lipi de tid, riminind
spapu disponibil. Pe cel1'alt perete se
confeqioneazi un alt supOrt. In locul
acestui suport poate fi utillut un scaun
sau chiar se poate face un picior rabatabil.
l\SNIC=-
MOBILAREA
Ceea ce est. impo"lnt ,1 trebuie SpUI de la
Inceput este ci mobilarea, Intreulul
se fK Infel Incit Icau si se Inc:adreze unlur
cu restul apartament ului .
!ntr-un InletlM moder n. mobilat cu fantezie
ti ţ .ntreul trebuie si d. o ţ de
delline. de cllduri, clre sl marcheu: plicul
de . fnl Inlu"tru.
Un Interior fo.rte sobru este ,1 ţ
O eventl,llil leM Imedlu In evi.
ţ In leneral elef.vor.bll.
Mobilierul oblilatorlu, ca si spunem lll, pe
eare-l presupune un ll'ltreu este r.UriM. Un
cuier, o 0IUneli, un I.rur nu mic ţ
unde si existe citeva perii "ecenr. ţ
Imbrldomlntei, Jl cel ţ un uburlrt
,chlmblril ţ
Pere'l;lI sint ţ ţ uemlnltOl'" SIli nu cu
restul camerelor din locuinll. dar. În oria cu.,
este d. dorit ca Imprelia pro'loaotl d. culou.
"II model si nu l1e: puttrn!cL De aceea le vor
evita culorile ... 11 sau modele'- mari ce les ulOr
in . ... ţ Se ...or adopta fie culori
paSielate. fie culori inchise, dar. oricum, ISte
p,efenbil II le ţ la vreun model flcut
prin rolul re,
Podeaua antreu lui se poate pruenta in dlf.
rite VIIriante, Parchetul U! va Iicui sau urui.
dar piatra se cl!:rule,u, Co ... on,ul sau mO(heta
de trecere pot exista sau nu. In orice cu, nu se
mO(hettlu complet podeaui antreu lui dad In
restul camerelor nu S-fI apelu la ş pro-
cedeu,
In ţ unul apartament de mici dimen.
siunl, antreul poate fi amen.j.t necon ... ţ
pentru a indeplini " alte funC1iuni. In principiu.
se poate construi ° mobill simpli de perete, sau
are Ă afecteze spa11ul superior al Indperil ,1
are Ă permiti pistrarea unor obiecte ce nu
mai au 10( in deban
Elementele de mobilier ţ ca nec.
Urt pot fi C\jprinse in ţ mal ample. cu
rol ţ sau decontl ...
Decorarea antreu lui OI mld lucriri artIStice
contribuie la cre,r. unei ţ ori,ln, le
Oricum, nu mirul acestora trebuMl II fie m,nim.
e ... entual una sinluri, plasati Intr·un 10( ... izlb,l
permanent,
In ,enera" se apeleau 1 .. lucriri din lemn sau
pe lemn, meuioplastii, ş uneori din cenmld-.
miti lemn ,nvat, lemn pICUt. precum
ti picturi simple in tempera SIU ICUlre11
o mnd · .,au u'f/Ull4 dI ,"'''' .... a ţ II a lmtII MII:" urla,..,,, '.
m4su(4 im,· un a_b. plalQl p. P Ilummar ... a in<4- 1
pffli eu, cotflpktatd tU UQ daU! ci. fi lampd al al dOld Iwcuri
f 0' .. /.00 .... atUl:1NIr4,U1Ii'truc(ia .folosqu In ori 't fii" aparUl.'
,"tlll.
2
4
o MOIn1f dI PfftU foaru rl1qitd. Oglindo , Î1ICadratd dI o ramcf cU
Imm, d'$punfnd o ţ flumiMrld u faci dI! $11$. P, un Jca .. ", fn
ţ Q.l:utll ogllMi, 0TIdnd, la pucau, u poata ftu4 .... mac,/u" Wf<'I'.
O pcrdld dm material trOf aropml CUI'nuI II' WI mit; reift. Lateral, un
dwap,.. prldlJdiltC. Totul au mode,.,., 'u,- .. n, rjq.
....
Mia dN/4pt()qT, fimu d.t partid wperi(JarrJ II ţ (Jfl rol cU
debara, Reifttmu ti 'llUrek • «14 IId4pwlUC obt« re • pnmof _
IIUl.U fa Intrarld sau tht l .. flllO 0I!mzu, "-'nor",
a u anturatd' tit b«vn' fala-IIU. riU /MICal • o draperu.
TE
pentru TOTI
BASCULANT CALU
PENTRU COPII
C6ltmld Iittel. nu:; du', cel !NIl IInAr nu "sea sa te rastoarne:: profitul petinelor de belan".,
as ... tfeI conceput Incit corpul calului ramIne orllontal. chw cInd •• _fglC.
Ta •• pl'MIe .. pol mari II dim ..... ,unlle dontl dupl desenul c.rolat, urmind II fi 111118111 pe placa de
Pf.L dfl20 mm gro,om .. Barele de legaturii DO de li .... IU diametrul de 10 mm Ac .. tM J08c6, In ş
timp. rolul de ţ .lIpllmln1ll •• conll1l depa,nil unuI anume grad de ba.n".,: balele extreme ,le
PIIII"llo, .. de picioarele celulul. Imp,l(j,clnd fOII •• completa, dttd acCidentul
Ba, ... din coada petJne. din ţ dlp.,,,c In 'a'eral patlflll cu cCII15 mm pe ş pe.rte. tormind "tt,1
Il/POrti pentru p'cloarl, ş dind line! po.,b,jrlat .. ţ .... -.1 conduci CIIh.'
Mont.jl.ll .. "CI p"n 1IIcl811111 .... 'lIu ..... cu ,uruburi de lemn cu de 4& mm
""
o
t. Tont COMI,,,",,, eli .. (<1<;110:1 .. 111«4 Hl ,rGI 10. 1. Ş cft '-fI; 1. 10",.,0,,325.
4. G6url jlenuv '*'''''''',,; S. $a ••• "",.,wtf eC1lrtol6; 1. ,,.;_ spare ••. 10,6 • 10)0.10 . ••
Sa"'. 10ll"; 10. Nen-w"'; 11. 'je_ (11f4. 11. .. ,.,. 10lll«l; 1).. 10",.,0)<1«1. '4.'",
"iti IPO". 1$. "ni IIIfIIN1 p;dor. IOll225. 1 •. ,ot .... 'Gf6. n . ""'. 10ll 140
1. /'aflrlO
,pole
1. ,.,rtO
'014
l ...
4. Ne,.,u,,"
elIM/o'"
S. 'klor
.....
.. .......
""",.'0
7. ''';00'
'o •
• _ .... 'WW .... !.W"""' ..... _ .........................
UTILE
Nu u l.ti ţ Tuburi" .. '"
prind, ochiul m.,k le lumlnead ln .... rd.
. ) R.nulti ti redruorul d.blt."zI, tensiunea
continui " en. defect! numai JNlrtn de • .
Se verlfld. lamJNI finali $1 preflnall a Af al _j ....
torul 1.1"'1.11 picup AU se atin,. boma de picup cu
o ,urubel ... ţ Se Il1locuilllte lampe defectt. se
r ... loculqte piesa defect!.
b) Eujul de ampllfi«re de Af esUl In sure
normali de funqlulle. R.uuld. ci receptorul "te
22
defect de la ţ sp,.. IntnrL Se ulllle cu
o ţ AU ptllse.tI Irlla ultimului tub
de fl DaQ, se aude o pocnituri nu sfortiturt
destul d. puternl<i III receptoc; uUlld ţ
,i ultimul euj de R ţ I\Ormal. Se
procedeul utfel ,1 QI prImul tub FI. Aceltea
pot fi defecte sau UDUl ,1 Itund se schimb ....
se v.rlfld. eUlu; defec;t.
e) 1 ... «J.ul d. totul ţ se verlflcl
tubul de amatec: fi OI(llator. Se verlflci alimell-
ur. aeestuil QI t."SIUII ; .. mmuti comuu-
torul de lame. Dad. rec.ptorul ţ
pe alUl pme de u ... ene defect comuutarul
Daci MI ţ ... eau pe nlck) IlmI, este defect
comutatorul nu Intrtlul tuj. Se verifici circui-
tul de IlItnrt.
MASA
rA ILA
Cam..tWtd in perm f rabatabil4) sau
srind pe picioaT, fiu, masa pe cari v-o pre-
.It"tdm se executd din blDturi tU lem,., sau
pl4ci aglomerate ra"fOTsou la ţ pe
cari • ljpqu tapet in/lOTal lovabfl.
AtIOIItaj,? Se poate realiaa a4 minimum
tU dw/tuUli, 0CIIfNl ţ lcc fu pltulu4
aproape tU un perete) p """nil o notd tU
GgTeabiJ - wui p' proospdr - Î"trqii
frKilp.ri.
TEBNIUM pentru TOTI
N I
cu AUIII
Conl dr 11111- F zAo.l,uscu
. 1n ud.ul ,tortUlUI comb"", d,·'I •• N.A S A
o un, eli"" ti 0'01111""'" 'PIIII .. 1e europen., denum,t
P,og.a'l'lul POST-APOLlO. un '01 d •••• "" eel.
del,nut da P,og,amul SPAC(LAB III ""'lIul pO_
'rI .. ll ..... Inlo,m .. !NI ciltlo.1! IIP,lri de.pre P'80'-
1,,,1t In •• eterN eontt'ui,11. ... ml)Ij,II, "
111 ani • uliul mii •• Ltbo.ltor apat.,,1
'''I •• Cu p.,,'coP .... N.A,S.A .... unOt
"'t. " o'Olnl,,,... .urOIHl .... lE "1 R.O. ItIc.), Sintlm
'" mhur' W ,nlo.m6'" Programul SPACClAe
••• un co" de _ m,lIoanl d, \,"'IAll (on."I'b.1t!
(cOn\",.ului ele aur d,n dola •. 'Hpecj.y, 1.1 dolan .Iu
0 .• '1 III' ,'en,ne) .. momentul p •••• nl Oupl cum ..
cunoa,tl, ac", laOo.ator IPIII II, d .. ',,," • M d ....... ,!
de 5 .. .1 ,pec"!I,U .......... dI • 1, I.n •• ' Cu I,ulo,ul

• Ii &IOJI't, .co'clui ,p-.::''d I.plu' c,I nu vor li noc,
un ,. H """U'1\, Cu conci" .. e. N ..... 5 .... IA ş
.nlorm .... cu c.t o ... ,'" dO' .'" '.q"n'" .. ,U". KII ..
",IA,_ II «n .......
• Slud 'II ",.Ind iI •• hlul '1,1'0 __ cI.,'",.1
.. cI-.:: .... iI ... u".lor It, .. " .. d ...... "",
.S"'RS'" T. - ... '0111 ,ae.'" I .. Min., •. LI ac,,'
o'oiK1 .1,1 PllrlOC'pM , ........ ITllO"150n ..CSf. " .5 .....
clllaci (f .. n,.), .B"'C_ " ........ h"" Su,-..yu , ... n ..
0'.-,) " .:Monllbll l,"n_ (lI.h.) .... Ic .. ' .. ,.hl
u,,,,ud I /1 In".III' 'P"'" .. dlf. ".taelo. .. k'I
..",,- .X •• _li IIC ... n'_ IiIl1ldu" ele uncUi mul ..
t,pl •. Int_ ,rlug",.nl." (2.7 m x 0.1 m) ea .. per.
m" .. Ind"."n' da .,,, .. n,m" tie. la
I.n ... ,. ,.,"11 .. dnlAn cel 1.3 'on., ... 1 •
• ,.blU, .. pe o.bUI (cI'cul,ri, 11411 MI In "tim •• 81 d.
lI.adl 'nclln ... ); I.m ...... ". tia eu o ,-ellat •
• Tllo, .. OIl1u. 1'- cu ajutorul n.".'. 10"'11,. 5".11 ..
'1,11. ,Um.nlll pe orbiti cu 'Juto.ul balarUlor 10la/l .
.. ..... o vl'lot ullWl da doi .nl
• Pe Venu .... v.n,,, ele la .:J'" P'opul"on Labo . ...
lor' au dUCOP'''l, o"n mV"'lIIa,,, d. 'Idl'. "'II.n,a
unor c.al., •• mII bine IP"" .... nor d.p"'iuni ClfCU ..
1 .... cu d,m.n.lunl d. 2S·OD ele mII. In dlame"u ....
10&1 exolorl'.I o luora"lot d. cInCI luI. H mii'" m.l.
p"ral., c ... I Ip.l'ul d,,'ul ele pla' .I. d ... ' ..... " ..
nldepA"nd IlOO m 'nllt,m •• I.r cfll" .... vlnd .dlnclml
ele ord.nul • :J4OO m.,ri. Slv.n\il "nI mlrall d. 'aplul
ce o .,mOI'." 1'" da d.nIA e. c .. v.nuI'I'" nu •
outul 010'$ 'up .. 'alol p'ln.,aj ele Iov.lu,,'- mll.o-
';hc., .. eror,u!1j In timp alc
• Oupl C. 1. 3 daelmb, .. 11'13 .P,on"r ... IO I
eu O "".d ele 150 IXIO knv'o" p',nltl Jupol ...
, .. Ind/lp'" ,p" pI.n.,. Plulo, plIn ronl
ci .... va .nul 1111. o.oa._ m .. ,uI "1'111
I 1011 partid calculat. "unO'nd In punc' ... 1 pr ... m .... ,
d·n .p'op, ..... .pen.t .. 1I.".n'. numll CU lin m.n ... 1
mai d ... " ..... (1) •• 111 .... Poon ...... IO .... ",1 panhu
"'aelu .... un ..... i' .. c.k:ule ti d"'"m,n'" .. "o-
nom.c .. c.a .. ,"1"'zI nte",,,,,0 u ... d n C.'- 12 clun,.
• 1. m ... pl.n,", JUp.II •.
• La da" cind le" ..... ac.", .'ndu .. , N .... 5 .... .
pre"nlal 091'1,11'1'. ,peci.I,sUIor ,Ii pan'ru c ... II
•• """m ..... lI"n\,"c, " ele C'" WOf fi ,n·
CUVINTE ÎNCRUCI$ATE
ANI
CELEBRI
OR'ZONT ... L: ,. CeI.bru I".c,.n 1',nClI. In 11120
• d .. cop"d ''''''' ,nlaraet,unu C"""'I'''' 11-'::"0<;'
- .. St .11111 g .. man. n".cul In 1 •. cu m ... II'ple con ..
Inbul. In leo ... ,1Iat",,,,,, II .'omulul
2. M.,loc .. tr .... porl CU O '0'" _ EI-.::I,O-
,.t",oc,., '1,11, In , •• ,"""II p"""" lranlml, .. "dlO"
.I-.::t"ce din lum .. 3. Imp .. u'" Cu SI .... """n .• PUI
In 'V.den\.lI'"Un81 u ............ (lm:J _ Ş .... comp.trtot
III IAu, In anul IIIP • d • .cop •• Inllu.n .. ra,lIo,
ultr,.,ole" .. UPfl dlicl,c",l",. 1I1(;1"c •. 4. Cu .. 'u'"
dI .".., .... _ No" mUloc.1I - li I,mp! S. lI ..... t'u I
"C'" II InvlfIl.,Of ,,.,,.n. In 11101 ... ,h,,1 P" ....
• 1d'OI"n,m, •• ''''1I''''c. pe.,. "'''.ntlC _ 101'1101"
...,d,manl. ci. tf .... POrt. II. Un,t." ele IlJC.u mae.n.
II da .n"O" ''''amul C.GS - Pl ... ,.. """""0'"
d.n p'du"'- I,opieal,. 1. O'nIiCU O.n,.1e - El.m.nl
chlmoc 1010111 CI ad.OI " 0\.'1,1,,'- ,peclll'- Plantl
"",!II. .. Unu In G,.man'l _ flrlc,.n fi clI...a,"tr.n-
far, In ,. 1 d .. Impr.u'" Cu ,ot ..... "d'ul
II polon'ul. 1. fizician 'nd,., e ... In , •• elelCOparl!
I.nom ... ul dilulill combi ... t •• lum, .. ,' In 'o<;lIld. _
O, .. , .. T ••• III da JOI. 10. CII.m,1I ,i I",c'''' .nO' ".
a Invenlll In 1812 I.mpa da Ilgu"n" Ptnll\l mln .... _
lonl cu , .. clnl n&glliu. II. Cel.b'uI ''''1\1 d, op".
d'n M,I.no. conll.u,' tn p"lo.d .... ,10, I nll· 1778-
Subslanta I.n.nl. v.g.'al6 cu Inu.buln,I,1 In In·
du.',I.
VERT'C"'L: ,. Vllirt matem.tlclan " fI,lel.n al
G.-.::III .nhce (287-212 I.'.n.), • ".bll l! '-gl'- p;'
Ohlilor ti unu' din p"nc,p" '- lund.m.n'.'- .ta hld.o
.,.tleu _ O .. .t 2, MIII'" elot mAcinat f lrlc •• "
.no"1, CI,. In 111:25, P" b.",- .llloc" cu.ntlc. mo·
d"ne • I .. ,m;on,'o,. 3. MICI ... 641 d,n "lell 1.1,1 m.,,'
- S'I'am tellnil; d"""111 ZbOfUflior cosm,c •. (. 50·
nonlmul lui Ben ..... bl- Cur.nl ... Ibrl.'a! _ Ge ..
da mOlu,te nordIC'. 5. SII",'uI zeu III lum.n,11n EII'P'
1"" .nlil; - Ş co.ItIJludinJj IiIlnd'fll f. Sculplo,
.omlln •• ulo.ut bullulul Ş cII M .... (lm)-

CIU" In p,og"mul COmun de 'ucru orb." . ' c" or
doul. ach.p .... 10""'0<; , . ......... c .. n. fa '00- da . ...
lIa\. o.M.1i .",,"e" SOIUZ ..... POlLO. In I01S, d"
II 1$ 'ui ... Oir'l KH" .. par,m ... , •. doar do'" '11'11
lII'Op ..... ti .nu .... ,n."II'g",,1e biolog.c. p,opuu
.. ,pae,.Ii,,,, ."'-a"m.n,. PI'" la d." rlipae. d .
Acid ...... de ""nta 10 .. ,.I.ca 1'11,1 1 Inun,cI ..... d •
•• parl""nt. ea .. do"sl .... '- '"','''' cu oc .. ...
ac .. tul lbor comun.
"f-+-1I-+-
" L....I.-'--'--'_
... "" .... 1. In .pe'.1 _ SlIrn",'. rliul - Nota I ..
dIO'ulu' ... Ollm.", Impur. 1010'" e. un .. III
IA,.I ..... o.g.nlll o Kt,yit"I ... Ramuri. " .. C"
c ..... ocupA cu .Iud,u' lum'nll fj al l",omanllOf •
O,., .nlle .. M .... 10,,". 10. Culo ... _ 11100. d.
...mplu. cInd. 10&1 Inv,n'atl ' una" In Ol.nele (pl
-li l.nl.llI. No<;ollu V,O,ic' _ Om pol,llC Imer,c.n
fi de ,ti.nll. In 17.1 • ,nven'lII ...... "hnelul
Cu vi nl •• ., •• ' [IN. TIEL.., EBN. MYl, BORT, ElON
GH. TU lEA
OIZLIC .. lIlJlIOC ... L .... . TIHH.Ch
DI N NUHAIIUL TIlIeUT
1 UTCON J. fOCAlU. 1. lUIH C o. Ă J. GMJAT
• TA","OU. f.COI.TAII.'. ""AlIAT ,. 5VDATE. '1.
II. ,OUVo. U. flUTA. n .'ATENT. 14. NO"""AT. 15. HUAj./o
1 •. FOIIjAT tJ . II. CIIOMAT n . STAN'\) . • . IRI'
'AS. JI ..... ,ECT n. ClI'!lNT. u. HOOUE, 10. Ă n
STRUNG. 16 ........ vrA. 11 ............... E. 11. NATIlItJ lt IIr
.al, • eo-tNA.. ,.. HANETE H. HETAI.(
23
PHILIPS 22
RL - 166 - OR
.. .
..
. ,tATELfE
.AN V RS
In c:lnl//III 1973. P(lflll Rom"nd
plI$ in ,,,,u/olle Il emisiune de
comemorllld fI,uri proeml-
ClIt fIlmle/li cu/tur;; rom8ne,lI.
10 bonl: Iculptorul D. Paciurea; 40
bani' S(riltlmll Ion Slav/ci; 55 ban;
ilumimuul ş marele dosc61 Ghtorrl!e
Laz6,; 6,40 lei : comPOliIOfUI Jt dm-
joru/ A. Flecluenmocher, Iw moI fcJS!
emue dou6 pl'(lIri .prStrICI li. (u
ş spt(;old.
-."
Este ..,orba de un radioreceptor din c!noa portabil, la are ali-
menu.re", este asigur;ul de patrIJ baterii de 1,5 V; poate ţ
gama de unde medii (1 6OS-S2S kHz); gama de unde scurte (7,3-
3 2 MHz) ,1 ind o ,<Imi de unde scurte (17.9-9.5 MHz).
Echipat cu ,apte tranzinoare, acest radioreceptor super-
heterodinl are semnalul de ţ intermediari cu villoarea
de 0453 kHz. Ilo Clre - pentru mirlrea ţ - are introdus
un filtru piezoelectric (KT "1 1).
u ampliflcatorul de ţ se cupla un piCUp
SilU m""netofon.
Schema electrici de principiu publicati aliturat con,ine toue
elementele de circuit cu nOUlia tipului li a Villorii, absolut nece-
uri pentru depanare.
Consumul de curent electric. firi semnal. este de 16 mA.
Prin publicarea schemei rispundem ţ unul mare nu-
mir de cititori.
La r eali:r.are.a acestui numl r au co-
laborat: In, II. COHAN, ,n, V Ă
LI NESCU, in, SERGIU Ă
N GAlAMBOS. in,. 1. Ă
,n, D PETROPOl, fiz H. SCHMOl .
In, I ZAHARIA
Pre:r.enuru ut'stid
ADRIAN MATEESCU
,n-fld
ARCADIE DANELIUC
CrltlOfll dm strdmdlate pc!( (ace aba-
OOlnerlle odresfndlJ·}e Inlrep,mde",
" ROMPRESFIU,TELlA. - 5erv""" Im-
porI-export presd - 8IJeu,e,ti, Colt:a
Gmlle, nr 64-66, P O. 80. 200/
Adresa ţ noastre este:
, Tehnlumlt, Bucur e,d
ţ Sci nte ii nr, 1, lect or 1
T.I.fon: 17 60 10; int er ior: 1159
1---