1158

liE!

ASH .... SHAFF

(Badsan)

Surat Madaniyyah Surat ke-61 : 14 Ayat

mmam Ahmadi meriwayatkm dati "Abdullah bin Salam, ia meaururk.w,: "Kami pernah berembak, siapakah w aatara kalian ymg bersedia datallg kepadla Rasul!ullab~. UJiltuk: menanyakan kepadabeliau tenung amal apakah yang paling disukai AUah? NamlUill tidal adaseotailg pun dari kami yang beranjak bangun, Kemudiaa Rasulullah ~ mengutu:s seseorang kcpada kami, Lalu utusan itu men,gumpulkan kami dan memhacakan surar iui kepa& kami. Yakni, surat ash-Shaff secara keseluruhen." DemilcianiIadics,yang diriwayatkan o~e:h Imam Ahmad.

·~De.ngan menyebut Nama AUahYang Mabap,{:m'il.rah lagi Mabaprnyayang.. »

blsir 1IIll1u Katsir lu.l 2·8

Dapatkan Ebook-ebook Islami Lainnya di http://shirotholmustaqim.wordpress.com/

Beftasbih kepada AJlab apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi' dan Di'a·lab y,"'''gM.a,I.'''''''''rk c. "1' ''C'' U' 'b"b' '''.1. ". '(QS 6'1' .,.",

. ,., .,; .. ", . '" "... _ '*'~ __ !;!u.~ ", ",a.a ' ag~ <"IIIZ . a t}4K'Sana,.. ' .~.

liai orang"Orang yang berim:aJj~ mrngapa kamu mengatakan apa yang tidak kitmu perhuatF' (QS. 61:2) Amat besar k,ebencian di '$isi: Allah' babw4 kamu mengatakan ,apa-apa yang tidak .kamu kerjakan,. (QS. 61::3) Sesunggubnya Allah ,men.'yukai Or:a1Zg·,ora~g yang berp,erangdi jalan.N-ya dalam b,arisatl, yang teratur seakan~aka1Z mereka sep,erti matu banguna,n yang teroau» koklJb. (QS. II) ~ :4)

Teleh :tm~uk,ak~ ~eberap.?- ka!i sebe1umnya pel'l.afsiran fll:nian ,AIDlah Ta'ala, ~.tf::.J' 1_;Jl, ;..,. ci';~! ~ ~ s d)~~ ~ '~ 1 ~ .~. "Bertasbih !repalia Allah apa saja yang aila (Li [angi! dati. apa saja jlang ida ai .bum i, Diln Dia-lah Yang Mahaperkasl1. lagiMababijaksana. "sehingga ridakperlu IDagj dilakukan pengulangae d.i sini,

. '" "'I!.. i"" ~, ~ rill tf

Firman Alioili T a ';d__a, 4:. ~ ~ 'j c:; iJ)';; ~;I _,tl:#- ~~~I ~ 1 'l!" "Rai 0 rlfng-

orang yang berim.a'n, men,gapa kamt't mengatakan 4Pa yang tUtik knmn perb.1f4t?" Ini merupakanpengirrgkaran Allah terhadap omng yangme!.1letapkoo suaru janj.i atau mengatakan suatu !.IC3pan tetapi la. ~idak memenuhinya. Dleh karena itu,ayat roi dijadikan sebagai landasan bagi ulama Salaf yang berpendapat mengharuslkan pemeauhaa jauJi itu secara mutlak, bail jmji tersebu; ad:al!.ili ses~at\! yang harus dilaksaaakan ataupun tidak, Dalam hal! i1l:1.1. mereka herlandasakm pada Suanah juga. sebagaimana yang: ditegaskan <Warn kitab ash· Shahih~in" bahwa Rasulullah ~ pemah bersbda:

.: », ~ ;, .:: '" ~ .... ~ ~ I' .... ~., ~,. ,r ........ it ....... I' ~ ~,"'''' .... _j" ~,~

« .,IJ1_;:.· ~JI I~!J ,~JS' ~.';"" 1.)1J(~1 JS.) 1.)1 ;,.:,,'W ~l:":;J1 ~'i ))

I' ~ ~ '"

"Taada-tanda orangmuaafik itu ada dga; jika betjanji ia, me:qgingka.ri, iika berbicara ia berdusta dan jika dipercaya ia berkhianar."

Dan dalam rlrtadlts yang Iainnya juga rnasih di dalaea kitab Shahlh d[i. sebutkan;

, " ,.iI'.... ," "" "....,.. J . 'II f

.~t:.JU" ~ a~'J~' i;J1S' ~J ~~ .~.I.:L': ~L..5 ~ ~ ~&!JI ))

( ,~lt~ ~·~~.ti:~

. ~

"Adia empillt perkara ym.g barangsiapa pada dirinyatercbpat ~eempat perkara tessebur, maka ia termasuk mUl1l;afilk mum Dan barangsiapa yang pada &ifinp terdapat salah dari keempatnya im) maka padanya telah ~erdapat salah satu ciri kemunafikan sampai ia meninggafiwwy.a. ~. Kemudian.beliau menyebutkan

di antaranya, yaitu tidak menepati janji. .

Takir ilmu Katsir luz 28

159

~m5~_:~:I~~.·~ .• =···==· .. ·~===61=.A=SH=.S=H=A=FF==~~===!=~='~I:~~~a

,O,leh karma, itu, .AlIa? ~ ~sq.,~~k.u:p~~_ng~;Ul t;~~~dap ~Rka melalui Iirman-Nya berikut zru, ~ .) ~'J L:- ~)..tZ 0i ,o,\,ll .Lf ~ .7~· Sangat

besar kebencian di sui Allah ,bahW4 learnt(, mengal4kan: ipa·apa yang t'idak kamu keryak4n- "

Imam Ahmad dan Abu Dawud telah meriwayatlkan dari 'Abdullah bin Ami.r bin. Rabi'ah, ia menururkam "Rasulallab ~pemah mendam-3:llp, kami, ketika it~ aku aiasih kecil. Kemudian aku pergi uaruk bermain, mska ibuku berkata kepadaku:'Wahcai 'Abdullah" kernarilah, aku akan memberimu sesuatu.' Maka Rasullillah ~ berkata kepadanya (ibunya); 'Apayang hel'ldiak. engkau berikan kepadanya?' 'Kunaa,' jawabnya, Lalu beliau berssbda: 'Tahukahengka«, iika eagkau tidak melakukaanya, maka telah diteta,pkan bagimu dusta."

Imam Malik ~ berpeadapar bahwa jib suaru janji terkait deng~ sesuatu yang harus dilaksanakan path orang yang diberi janji" maka ianji. tersehutharus di[peJ1uhi. Misalnya, jika ada orang yang beekata kepada kawannya: "[ikaengkau men!bh, maka setiap han eagkau beshak mendaparkan iai, n Kemudian orang itu pun meaikah, mala dia harus memeauhi janji yang i:elah diucapkaanya eersebut selama orang itlJ! melaksaaakanaya, Sebab, jmJi itu terkait dJen.p hak manusia, berdasarkae a.d:w.ya. tekanan aLau desakan. Namun menurut Jumhur Ulama, bahwa hal tersebut tidak wajib secara nnnlak, Dalaea haill ini, mereka berslasan bahwa ayat rersebur turon kecika orang-onng mengharapkan diturunkannya kewajibaa jihad kepada mereka, I:etapi serelah kewajiban jihad itu diberikan, sebagiaa mereka ingkar, Demilcian peadapst yang menjadipilihan Ib nu Jan f.

Muqatil bin Hayyan mengemukakan, o.rang"orang mukmin berkara:

"Seandainya kami menemukan amalan yang paling disukai Allah, pasti kami akan meagarnalkaanya," Kemudiaa Allah Ta'ala meauajukkan kepada mereka ~;m yangpaf_ng ru~cintai-!'l"p, melalui firman-Ny:a:

~ u:" ~ Ij "'),.~ ;);;U! ~ ~ c,! , ~:Senmggl',ImY4 Allab menyukai orang-orang yang bitpeTang di j'alan-Nya datam barnan: yang terasu»: " Allah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka diuji rnelalui pepenmgan Uhud, namun mereka berpsling dari Rasulullah ~ s,eraya meninggalkan beliau, Kemudian Allah T ~'aj~ ~en~rl.J!n)il.an fiqnan:Nya yang berkeaaandengan haJ tersebun

~ .) _;;..;;J \j G ,j) ~ f-! ,;;~~ ;j.:i51 4.,1 ~ ~ ''Haio1'ang-oTdng yang henman, mengapa kam# mengatak4n apa yang tidak kamu perbeei!" Padahal rsenurut firmanNya: "Orang yang paling Aku cintai di anrara kamu ada-lab siapa yang be rperangdi jalan-Ku.'

Sebagian ahli tafsir mengaeakaa bmw .. , ayat iai dirurunkan beekenaan dengan keadaan per.mg., Ada seseorang berkata: H Aku relah b elF eraag," padahal dia sama sekali tidak berperaag, "Aku telah menikam," padahal dia tidak me-

lakukannya. "Akutelah memuku]," padahal. ia ridak. "Akutelah bersabar," padahal Q ridak pemdm bersa.bar.

Mengen,u flcuHm Allah Ta'ah, ~ ~)At y ~ ~}~(.J_I.,tI; ~~I ~1·~~. ~Hai orang-orang yang beriman, mengapa kam.f/. mengaukan apa yan.gr:.idak kamu: perbuar:?" Imam Mdik. meriwayatkan darii Zaid bin Aslam, ia menga.cakan.;. "Yak__nj, jihad."

][mam Ahmad meriwayatbn.1hl Abu Sa'ld al·Kb.u:dri .~. , ia bercerita, "Rasislullah ~ bersabdse

~ ""II" ,..,. ,...1,1 .. 1Ij.. fJ JJ "I .JI ... ~ .,. ... '" ,

~j,aJIIJ I~~ I~ Il~fjAl!J ,~I ~'r~~'1 :~!~I ~~~)

II! !fJ O!'

« ,.J~ I:';;' IJl

.- ~

'Ada eiga kelompok orang yang Allah abn tertawa kepada mereka, yaitu kepada orang yang bangun tengah malam,kepada. orang-orang jika berbaris untul. menger]!akan shalat, dan onwg-orang jika berbaris 'UDtuk' hBrper:mg. "'. (HK Ibau Miajah).

.11 .. J' ,,' .. , ... iI'

Men.gen.ai. firman. Allah Ta'ala, ~ ~ ~ ~ ,)AL.Oi"~~.~ kl 0!~·

"SemngguhnyaAllah menJllIkai or:4ng·onmg )'4J1g berperang di jalan-Nya dalim barisanyang teratJw, "Sa'id bin J ubair berbta: "RasulclJ.al; ~ tidak menyerang ffiUS'IJIh kecusli deng/W! membarisksa pasukaa," Ini merupakan pengajarall! b.[lg~1m;g dar! Allah ~~epada ornng·o.f;UI!g yang ~eriman-

Pirman Mall ~, ~ >j.P'; ~.w: j _. i'(tS-. nSeakan-akan mereka seperti suatff bangunarl yang tmrmmkgkoh. U Maksudnya, satu. doog;m yang lainnya saling bene:rttuhan badm dalam barisan, Sedangkan Muqatil bm Mayan meilgatakm.:"Saru ,de.ngan yang Iainnya saling merapatkan barisan,"

... ' . •. ."." "" JlI ,.'#0 ~ ..... .oi .irJlf":. .. '~". .,

Mengen:at finn:an.-Nya 1Il1, ~ if p./ ~y ~[S"'~. S'&ikan-a;kan mer;eka

seperti SMUf bangzman yang tmtISlj:nkGkoh, "lbnu <Abbas mengatakan: ,·yabnti te~, tiOOk akan rumbang, inasing-masilJlg hagian merekat erat dengm yang

1.. ."

aul.

• ••.... ,t,' , ..... "O!,-:...),.

Adapun Qatadah, masih meagenai fITma!1-Nya 1m, ~ .,r P / 0~ ~I,) 'Y

"Seakan-akan mereka sepmi $U4t~ ban:gunan yang termmn kokoh, ;; ia mengatakaa: "Tidakkah e.l1g)tau. perhatikan pemillk bangunilIUi, bagaimana ia.tidak inginbangunannya itu berserakan," Demikian pula AJJah Yang, Mahaperkasa lagi Mahamulia tidak menyukai jika perintah-Nya tidakdipatuhi. Dia telals membariskan orang"Orang mukmin dalam peperangan dan s~ala[~ Maka kalian hares berpegang teguh pada ~erintah·Nya; karena ia enerupakan pelindung bagi orang yang mauberpegangpadanya .. Semua tafsi.ran ini telalr disebutkan oleh IbnuAbi Hatim,

'" Dha'i!, didha.'ifkan olen Syaikh \lJ.A1baru d<llam Dba 'ii/Ill /tI4mi'no. 26U.-d-

161

Elm: {ingarlab} ketika M,ua berkata kepada .kamnn:ya: "Hai lulJtmku;. mengapa kamu .menyakitikfl. sedang .kamu mengetabui bah''W'(l ak.u adala.h utJt5an Allah kepadamu?" Maka tatkala merek« berpaling (darl kebenaran);. Allah memalingkan hali 'lu:r:eka; dan Allab tidal melnberl petlmjltkkepada kamn yang /a$ik .. (QS. 61:5) Datl. ,(in.g4tl(l.h) ke#ka 'ha putera Maryam herkata:

"Hat hmd Imzil. sesunggubnya .akli adalab ,titt/san Allab kepadanm. ~nem· benarkan Xitab (y:ang turnn) 5ebel1tmlut .• yaieu Ta.urat dan .mernb.eri kabnr gem.birade.ngan (datan;gnya)seorang Rasul yang alum d.atang sesltd'ahim., yang namanya Ahmad (Muhamm'ad). " Maka tatkala Rasul itll: datang kepada mereka dengan memb'4wa bllkti-bukli Y4ng nY4&4, mereka berka/a:

"It# ada'lab stbir ya.ng .nyata." (QS. 61:6)

Allah ~ berfirrnan, memberitakan tentang hamba, Rasul da Killm, Ny.aj,¥Ujia b}n '!I~~ •. 11usaberkata kepadakaumnya:

s : C', •. J' r,r 'I.:f r "'J "1). nu k . k··k __ . .1 k

'{ ~i ... l, y; (.>'1 u~..J..i; ,_rFJ' tr.,. mengapaltmn menya tU .ll.,mumigan

ka;mti mengetahui bah'Ula s€S1mggtfJmya aklf. ,ada Jab .1m/san Allah kepa,d'amuf" Maksudnya, mengapa kalianselalu menyakitiku padahallalian, tabu bahwa aku telahbllrkata jujur i;entang risdaih yang aku ba:wa k<e,llNI;OO taJii~. Im Ol€rupakaa hiburan bagi Rasulsllah, Muhammad ~ atas apa yangmenimpa kalian dari 'Om!1g:-OrnIlg Wir dru atlt<l!T'il kaumnyaataupun yang ruainnY<lI· Dalam ayat iOO j,uga terd~pat perintah kepada, Rasw.~ ~ untuk bersabar dan brangan ~ethadapotmg.or.wg berimaa uniuk m.enyiliii:i Nabi merel:i:a, seba.gairnana difirmankaa Allah ~ berikur :ini:

'" ~ '" ... , j, ), ,~." ... 'i'" ... ..... ~'" - ,"" ~, It

~. ~j.:lli Jq ,)I5'J I)L; ~ ~I ';i:,.;t~,; I):';. ~;;il15' 1}j:.i'J ~p; .. ~1J1 ~I ~,~Hai

orang- o'fang yang b~ritndn, janganlah ham Ii menjadi seperti oyang·,orang yang menyakiti M;lsa. Maka Allah membe:rslbkanwya dan tudllha'fHUduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia SefJrang yang memprt.nyai kedudukan terharmat di sisi Allah." (QS. AJ-Abzaab: 69).

162

Fionan Allah Ta'ala sel;mjumya, ~~)i lb\ tlJ ~;Ij .tjj 9 'Maka tatkala 11We'ka berpaling (dan kebenaran), Allah mema1ingkan /,qri mer&ea. " Maks.udnya. kedka mereka I)e.rpaling dari mengik,ud kehenaran padahal mereka mertgetrahuiliLya,.maka AUili memalimgkan ha.ti mereka daripetunjuk du rnenanamkan dal!.am hari mereka keraguan, kebifi$UIiilall, dan keh.in.a:lJll.. Orueh karena itu, Allah T a' ala berfirmsn, ~ ~ lJ'~ r).!~ I$.ff,! ~ ~~~.~ ''Dan Allih tidak memberi. petunjttk kepada kaum yangfasik .. "

Dan ~irman~Nya:

~*j ~!~:;'~1 U: ~~ ~. ci u~ ~~ ~i J;'~ J'~ J~I;'~ ~!i.~; ::';1" -~Jij;~,

.~ :.:;;_r CI ;.j~ v: ¢{ ~;.::.: ~ Dsn (mgatlah) ketika 'lsa putua Maryam b.ctkata: 'Hai Bani/mil, sesungguhn}'a aim adalah Ittman Allah kepadamz.I, membenarktm Kitab (yang turun) sebeJumku, yaitll: Taurat dan: mem he:ri .kabar gembira dengan (Mta'ngnya) seorang Rastd )WI:g akan daungsesH.dahkt~. yang namanya Ahmad (Muhammad) .. '~y akni Taunt, t,elab menyampail:wb.ba.r gembirattemang dirillu dan aku sesuai dengan ap'" yang: disampai!kannya. Sedangaku menyampaikan k a bam- ge:rclbira tentaag kedarangaa orang serelahke, yakni. seorang Rasul seksligus Nabi yang wruni dari Arab Makkah bernama Ahmad (lvll.Jihammadl). Dengan demikian; 'Isa purera Maryrun ~ adalah pmurnp Nabi-Nabi Bani ilsrail. Dia telah bermukim di katangan iBani Israil untuk menyampaikan la;bargembira tentang kedatangan Muhammad ~" yairu Ahmad sebagai penutup semua Nahi dan Ras~l yang tidak ada risalah dan keaabian lagi setelahnya,

Betapa bailnya sebuah hadies yang telah diriwayoukan oleh Inurn atBuikhan: Abut Yam.an membsritahu kami, Syu 'aih me.ml:>entahu kaml, dati az-Zuhri, ia berkata, Muhammad bin Jubair bin Muth'im telah mernberirahuku, dari ayahnya, ia menuturkan, aku .pemah m.endeng:l!rRasulullah ~ bersabda:

clJ ~, .~ 1, ~ I?;UI ~WI IrGj;.;..f cl'J ~ cl ~~'f ."....! ~.~ » « .~~, '\$~J ~.Jj,p. ~ttJ, ~,~~!, :;';'i.J1

"Sesung,ptll.lly.a aku mempunyai heberapa nama .. Alu.adalah Muhammad, aku iiu.ga AWnad dian sku adalah al·Maahi (peaghapus) yang dlengannya Allah meaghapuskan kekufl..lrnn; dan aku adalah ai-Haasy;'r (peogwnpuli), dimana ummat maausia akan dikumpu1lkm di badapan l:ediuaill!:akiku, danaku adalah al· ~aqib (peuurup),"

Hadits senada juga diriwaya.tkan oleh MusJli:m dari az-Zuhri,

Abu Dawud ath-Thayalisi meIii.wayat~an dan. Abu Musa,bahwa5anya Ra.suiullah ~ pernah menyebutkan beberape nama. Ullt1Jk dirinya kepada kami, ada sehagruan yang kami hafal, beliau bersabda:

if:lJ5i~' I bnu IKatsh JU1z 28

163

1!1j4

61. ASH. SHAFP

~ Al.1l. aaataih. Muha:rnmad, An:m~d, .aUlam.,~r (p~lPm), "J.M:~qaffo: (pe- 11l!f[l;lfi' para Nabl), .Nr"biyYllnOj~h:w:rtt TmdMh Wffl.~ {NmipembaW<l r.ahmat .• UUD!3!1i d<UiL FlliPernn:gu)."

H:!di1U;' .ini. diiriwayacli;m FUlb ol.e:h Muslim dan :llil·A·~, .: dui, <AmI MnMIll"1'iIlh,

~ T a'ab bmll'l'U'l]:

~~u ~ M 'i0 .C:~ ~ ,~~ Ij~ ~ JW" 1$,+11 .;;;~ ~ .J,;), ~~ ~, ~{Y"iffij g;.a~~,mi~)tang mengihrrti R~rl~, Nabi :;II4ng I';mimi JWJ"8 {nama1;!~)m~k~ dn:pa~j tmul~ di daiam T.auratdan [njiJ ~\g.ruia d~ f~i m~ .. dnJ lIYllt Sel¢fil$![!,ya. {QS;, }J_·A 'w: 1$7).

Dall Oia. juga be.rf1:ml.OlD.:

,,~.',jf' ;(~:" d ..... I! "J' s ·krt:;.. .s :;~' 'L5 "-k~ftJ -,'~~ -~ -'l.L -,'-r\' >-.' cnr.~ ;. J<~_r_jr'· 1"" •• 'J~ ~ ,y~.' ~,~._ . .01.1 .loO'~y1'

"', . bUl ".~:: ~ i"" .~' J' ~ If',:f II~ .• -I • ;(( f ... ·t .. r . t·~t J' ~ 't'-, ~~

"( .';",!~ if ~ ,) _~' -.V' j-"- I${'" ~~,. r.:r ~ J 'r'V. -t; ~ J ~

'Dan i~ept{®--h' .~~.ika Allab ~g4mW perjrmji::m Jaripam Naii.· ':Smli~) tJfla 5afo yangAku .heriR.m- ~,:n:u bt:r~ Kft.~17 dan Hi'km~h. wtldiandl<1tatllg ~~m.li $I?!(l~ng Ji&mr~·y.mg tm'm~n .ajMy<rn>g.aJa; ~tmI, n~:.bmw .ak.:m. sunggrfh--~~inggftb ~ k~yadaM. m~-ol()'_Il~ 'AJJah be1itma'n.~ 'A~b kamu m~gtJaui Jan me:tr£rima;perjanjian>Ku t~14p;pn€ iiemiki.m itllf' M~ mJfmp'wabi- 'Kami mt:tll~ji~' AlJa}j lJeiftrmait; 'K(i/at~ bVt~Jahic kanlofh (Whaip.am Ndhi) d\:ui~Aku menjatiJ saksi pwJa fflm:amlam:Jll. ''"(QS .. Ali ·1m.~:S1).

:[bRU! <Abb!lS m,~!l!g;tQk;!,!;!: ~'fLdOlk]!l.h AUOIlh m~!1~tll$ soor;mg N~b'i mebmkan Di01lJllielJigil1:mb~l pe:rjmj~H hahwa j:ila Mun<llm:mad di~tus--Nrll, nanl:lJ sedmg rua m:l8.iih. hldlllP, .1:Ilili hend.ahld (I!j<lmeIil~mmya.. .. Dan. Jiuga m¢IIL~i1 P~~!!i!Il!ji.;m. d~.}'I1. ~Ar,~m~~~bn perj:u:l~iadmi umm.amya babwa jib Muh;ttHn;t<ldiMtl.!li 1lI~t:i ~g~~,~~, jj!)'Ir,1ll:Am~ ~. ~~ikJ~d ~.~ .. rn~o.l~WJ!.y:a,,~

MtillammJl!a:d. hia]slliaq meliluru~. ars.Tsaull' bin YatZi,d meme.ntU.g, ku rlMi.KhaJid! bin Mll'dan dim .~. S~ilb;ll fu&uinllilh. fj, llmw:l8imyil mel'eka betk::U~i'Y<ll R!!SulJuill!,!lih, bil!'"'t~ul~ klipada!k:aml~~"'$l!f!; Jirimlll." B~ti\1iu IDerrjawalb:

"Do'a. bilp:akikll" IbnbimJ• bbargem!b:irn.ol~ 'ha,. dan lliuk1i,lb~ri k~ teJlgU m.e.agand1iMJ!g dimll:lb.w.w1 beHal!I meJil1Iat ~ool;ah.o~ah kel!U!i1 d!!ltiJilya cahSiya ya[])g ~!W.ya "b~~~;ql' ~~~ Bmim. dan 'bu:mi SY<mL"

[iilU(l n<tdits iai ~a:}'yid, me1llp1l.Wyai I:!ebempii. ~}'iaIMd dar.i.jlalil:liL yang

hi.n.

[I:GIII Ahmad meriwafllrEkw da:ri 'AJhd,du Ibm MilS'Iid .•. ~ m~iU~

kiln: "RuI.lIl:uU!ili~pemahmetlig\ltJtl1lki!!mlk~~m'!I! . . ~~gk~

berfruml!w ,s;w~u del'3!wtm pww.. O'nltIg, y. 'AbdulJa!:!.

biliJ M!lS'~,Ja'f~, <AJbcl1idJ!ih b.i1J! Lw~~, .~:in. .Maih'un, dim A~1J

MiUlSa,. mere;ka 1'00 me:t:ldartm:~ r.lja N:lJj~S'fidm~: kaum .q:t1~ .me:t:I~nWl 'Am" bin ru.·'iI.5ll. Ibn 'i~ bin ,ubWilid dell;g:lllI1 m.eJl[Jib!llw<I. h..&iml(,e,tw;lI. m.el1USull Najaliyi,ki~dlllmy<ll ce.rlii!ll;Ua .kejJI<ldu:y:a, M.1!.I. seg.eil'<lJ. mendilIiWgl.ay;a ~ $'~b~~kw~ d;m kiMfl1e S:~~~ hiJ k¢d~ya bnk:il.~ .kl~pili:~Y~='S~ ~;1L~~y;t at!a l\Je}!jei'@p~o(:iiiIi;~ ,dati B::m:i. iPmfLm bJDibe:rte.mp;tt: ~;I!l d.:i wilay-ahmll!, meri.k:lit~dd sub kep.~d:Jj .. kmri. dan ~ug .. :.tWIffia kami' N~j~}'i be.mmy:at:'La&u di m.anilbhmerekadtil:l?' KedltJmya metljilwab: 1.4~J1',e:lmbe~ dl wilsy<lihmll!l. 01eh. karen:aJrIJ,. hlrimiaih. U~Wil!l\ 1\:.epadullm'a .. ' Ulu. dllilpWl me- .. ng,irim. 1lII,us;;m ke.~da mereka, Ja.'farb erk;wa:: 'Ak1lihh .llU'U. biCilJrlI. hl:i= pada Ur.i.w,· .mak~. tRerOO pml. 1lletl!~iik'l:li~inra. Tatblam.e-mbecl ~1mlI. kepa.d!auya..' d:i!l~idak b~j,1!ldi. Mak;l, ~r,~b brl'ffk:au bpad:il!tty,~:'M¢If!S;l4'la

·'.",LL L _. ' .. .:1 '1. _ ~ _ . . • ). ...... . . • L ,~,.~~= .• ",.~ L '

mg~w. tJ:lIiiLlrr.. 1J!I:[$IIIJI!J.l.] .r;.ep;u:!iil:>mUg rlllJ~. Ll'~a. me:IJ~1Pi\l:a:IJ; i]oe!i,"""W..w.ya.ltI.amt

tidal: bersu1u.d! r...eclIodi k.ep,ada. Anah Y ;ug~L!i1.'ap'erkaLs.a.la!1;i. Mahil1D!lIll:i;t.' Na~~i .~ bmimYal 'lal!i,i !\:F*iili ~fi,]?, Ola ~jawabt 'Ses~y~Mfuh tw mei!J,gLltlLl!il R:ls~-NYili kep~d:,," ki~ semua, Dia meme~mtal::!b_1iL lilt::! semu:li l]mlJii:!: tiid<lk Ibemijud kec:mui huy<! k.ep1ada ALlah Y <l[lg Mil];'''pe:rhliil.l<l\gi Miahamuii<ll. ["h juga.ru.enl':t:IrUHt kita meng;erjakm sbllilllil: (la.um.esu;nn.aikm ~'ii!k~t. "A!:'!U bin ~··&h b~!u<'!it'S!l$I,i]'!~i'I!J'Jj fi'I~1'ek-ab~l1b~ d~~)I.Il!anu ~!lm.~ah "h:a [)~t~Q M~ .. ' N~j~ liel:'!!l.1!l1y:l:: 'Eagaiman.:tp.end$pat kiili!an~~I:tn:g ·b3i.p~~r!l Mary..1im. du ib!in.ya?· Di\1i me!!lJj\1iWabl 'K:ti-m ber.P~!l!d;ql.~~~mi ~g di1i~ Qt~ AI1!!b Y1Q:\g ~\1:perik~ t\l:gl! Mallll,· .W1I.IUa. 'l5i11. ll;G:<llab. kalinrn1i du rnh An~h ping ~i.III;l'S1Jkkan ke dOll!",m d:in 5lem;a!D~ Wm:itll pe!rllWalD. yu:g t~dik F~mih di,.;le[ltuh Qle!.. 5eo~ l~ki."i~ki maJ!lll. piWll d~1:JJ bd,tl.Il:l. peri[J)ah me.lwrk1tlJ a:na1\: .. ' KeroJudim dh :mi?...Dcg:a~g:kaJt ~eb"l;:!ng b'Y"'" darit;!n~J!t daa ~i~l:l!!l!jl.l!t!"!y~ 'IJ~ik~,t;1,:"W.u1,1!i $S'k;,1:H~ j)a~g5a H:ab~ (EtruQpi .. }, pa_1";t [lmdet:!I ~~i'bl D~ .hll.d!, m~~dd..:k b~~ khman ltiell'haoop ap:iIJ. ymii;!;. ki.ua.rn:J!t, .. m ben;~l'-he.JJ:lir ~'l:lnrn. Sebmat d;tt'l:l[lg: kep:ol!d.ll1ka]bn dian juga. ik~a,dli'iol'au~ Ya:I"I.g m~:!'Igl1tm kalian .. Aku b~fiahi bahwa dliOl lilId.llild R3s1l11 AI.hh dru'!t &i21ahyarnglciw dap:nkm clll::nn.]mjil.. dLm dlIa 'pl:JIl'a f:il!pernaib. djsamprai.kaiIJi. oleb '18:1 pute[:;lI Motryam .kepiIJ(b.klita. T~,il~.1 and! m~ s~OlIr~ ~W!:a... De.mi .foJllh, seandamya. Mu.tidilk sed~tism~~i:'US ~~~!!i~~ jjJi:!:c~.y!lak:UJ ak.@ me.ild.'ai[:lii!giny:~. !ld\tiflgg~:tk:1:I bisa .!;!1~lhll,w!tk~. W.w~ S~~. b~l:ia1(l, tlIim .mml!.}'l!apkIW.Mr W1I.Id!hu·lJea:tllJlIi .. ' M_d_a diiapl_Ql mememtUkan supaYll :Ilad!i:!Ih ktdl!lao:~g~~~but dik!~!nba1!i·

61. ASH SHAFf

m Kem11.!d!~ 'A:bdJu:IlL!.h hi!:! Ma,f~ s~rn k:~baJ!i, S~!);~ii i;!~c:rm~,tik Qrnng yangi1l:U1! &'eil'lt>lJdaJ!am. pernLlJ!g ~ad!aJ •. ~

htibOO[lfy+l, pam N[IIb~ D M<lP' ~¢Mw m~,y~b~.km ~j! .. t,--si£ .. t!]:flli did.!hlln ,kill;tb·kita'b m~:~k,t Y!il[i!i!: diti,:lrn!:lk~~k>~p~d~ m!lm"t!ilJy;l,!!!~i!l:g. IUa.5<ing. Sertil mem:e.ka, m.e.mennii.hl:m UXIi,tuk ,lneni;ut:ilJiy~, men.olong dian Rl.ellduklltl!gt],.-a hila telah dintm. [l::lfl,pel'kiXilI,W:i m.:enjmi m:l5}'hllll'di k:ilangm ]J¢fictlJduk bu~ ~I:!Muili:; .. N~Jbi Ib1'llhim~ b3!pd. p:.1rnJ NiliM ,Siesli,ldillhIlYa" ~et:ik<l, d!i~ beli!o'", bap peI!d1l!dlllk M1likki1., $tl'mg"Wl: A!bh 'fa'al!am~$UI~~ seCl.ra.t:lg:Rasw dan k.:a1a:n~ m.e.reb, ~en;dir:i. De~ juga yang w=p~ ]fiehil:l!li lis<ltl1']u ,PUIl8t!';L Ma~.

or:: 'IL L' • ,_'I ,0( ~ , •• ". _',_ • - ".._" '"T''' ,.,. l.. "~'I_,~_

DilIlHfIDm AI!J;;w Ta ;;U;:]), ''I:; ~ J"¥ U ... '! )1i~~l!i, r""__ (..W,r ~

t~tka'14 ~~l't i£t~ tk~>l' m~~d~~m~ liItMt;;/mlr#jI\:ll'!'.Il ~l4>

m~ herkat.#.. , ,ir y,g~ ~oi'~ ]:bl1ll1,Juraij ,am E:mlllJ mlr ber.k:na,

- f, ' ~r, .!,' - ~ ~,~ ''Maka: ", ',& Itt R' "l"- ti. ,', "it,""n...l~

men;~a! ~lrm;m·~"y.!i!,.'( r"d--- , .,. _- .. , l~iL_ 4m m~\!Ua~-.,t'--

fl,j~:, " ~tlJAhm~d. yllJk.!:li R;'I.!51!.!l ~ te1l1B dib.erit~;t_n ,&1_n dis~but.k~:n k.ed;r~~ll,Q.tl:ll,Jl'l! pail9. kllJ:rnn d;:n U1:.l:!l>L'iIll<lIS<li, teroahtl~lJl, Setehhb.elh1ll, ail!d~r dilil1l. dart:3il1lg df1lgm membaw:a,"'e1leranga:n yang ,DI.]"iliTIl, Jlill'apenenIiIDg dan juga 01'il!n~D'nng kaiir'im i1tl!ei1g:a~aII" ~:~ 1;1:[,.,. "'l:n:i.uf.Jah ~i!Jiry.mgn~ ~

Diltl: fidijJ4k.,zb ]a'ng' J€bib '$h(,flifl~ daripa<i'a oil':)lmg' ,)lalJ.g tlumgtuJa,katl: dttsta tftl'h.(1d~p' A.nab'. ,$ta41rg diadii:j.ak kepadaagaJll'4 [dam:. D'$R, Allah t.i:l/ak rne,'J:lb,eri'P€LllrJ:J.'Uk kep'<l;da (J<rang-.o . ,':dl:a#m. (QS,. M '.7) Mer;eka iflK;i'~Ii1~I~d1Zmkrtn c(l11aya (agmf/I,;jlJ.4- {"CtlI.NlllruaJpafl,J m~eka. dnrJ: ttllff,b tc~tlP m€~yem'jJ~rn4k41~ a m:~kJlm", QlI"aJ~" llfia,~ ,k4./ir lnmci .. (QS. ~,bS:) l)i~.l(fh' YO:l'l'g tl~~fl1g,{,~U~ Jl~mt,NY4 ,d~.~£1l. Ing'J7lhauw pe.tJ;mirikdal~ngil'l1i¥I ytmg bentl'J" d:gi4l' DiIZ M~~~at18ki.'i'm~Jl.;l: ,di Il;t~s ieg,altr 4g:ilffl;1Z JIJ'ClkiputJ Qm • ..c;w:~~mlli~rikbet~d, (QS. 6h9)

A.I1ah Tra'ailaherl]iI'I!tl!aa:

~ Sc;'oJL J'[ ,., I"~ 'ill11u1 i.. J'~~ • ~ t~, . ," k, "I!"N~~, • 'k.ah ' " .'.. L4J:. "!; r' . }'c ,_/.i;! Y'J 0.,'; ~,~ ~r .~"'::l r ,J";n' ,~$1¥JJf4----Y4i!l'€~{1c~'

1~

61. ASH SHAFf

zJ~im: ~daOO'ang ~,g ~nmgada-m1akan dllsta ,retbadll'P Allah, $tdang ,dia ,d~ .feepaJ~ ,agwna l:i.laf~f"Mabu.dJn.ya, ti.dtak. ruila. }'\mg, Jebili 2h:illm. darijliiirlla ~gf.1.!!\l..g ~~'!iin~sdwt~ oorl!!adap' All!ll::! ,dru:i, m~!Ij~d:i_kiUl o.~N}'!I. ~>fgilililhe!ll!n:'Ul t:aJlldi:ll~n ,dm 1>eb,tl1,. ~edang di,\1! diallak kep~(b. l1al!lll:iill daa ;lh~. O~~h k~n~!Ii it~,AJ1u!. ~ ~lCrf~rm@!l" .4: ~I, (~ ~#-" ~ ~ ~" "fh~· AltaJ~ thEal? m~~berip,ffm,lj«k • .k omng-.(im'1~ :riling' zhaJim."

F.i~ A]i~b T~'~Ia:, t ;-H(Jt ~L ~.J'.:i;ih~1 ~J~;,~:M~~ .~,g~ mWliatU!mk-.m .r;ah,~p (agruna) All.:i!J dm"ian tml.ltu (u,r;ap'l!1{ur;<fP'IIn) mere.k~. " MaitsuG.m.y:t"m.e.rek'31 b.t-1'1Ill'laih:a ~i1r:ac'lm~:tlJo1:ak hhena:nm dengm kebil!~I:ill:w. PeWmpillmlLllln .me~b itu ~epm~ ornng r~ng heIli~M& mem;Wlmlkm ¢~:n<l.y<l:

ImcHJiJari d~ 1ll1Jl]UiIJ!Yil.. :Sejba:~im;Ula hal ][[Ii menlp;akan ~JeSI.I;at!ll, Y;OI[[Ig mU¥tallli, d.emi1ciang mereika 1Jl:!lm:l!lm:R .~tl1 adJililah mitl:!lt:ahil

're.!iL<l itu, Jill.:ili. Ta' iJerl,innm;

_1~ ~ .. ';r'_t~t!I-,~, ,~ ~ .... ~"~,,,, ""_"'t if',~ ~ .m,.~J_,,",~!"" ~.I!,~,t! "'1.

!ill' 0jJ~ .p"~",~~~:;l ~.~~ ~r"_) J...}"I$~~:"" "~'j<ili:>Jll! ·h~:!.1' r? .:iJiJ?

'"' ~ ~ ~~-~ 11 .. ~ '!' 'j"" "~;r' r" 'I.).:;;' ..,rJJ

"Dot!!: Atlaf~' letap .mezl,yem1mmgWt;f~r:aMya·.N'JII1 •. medipl1'n o~orang kajir

bend, Di444h ~g mrnf/lrm 1W!!J.~:detl~c"l: mem'~~ p~,~ttj~k ~ i1~~

J!"=g benar agar Dlia m:eF1lfm'ang!:m'1ljKl J£ atw ,~Wt me;itip'itn Ont!:llt

~la'1g m:llryrik bend. ~r~ah'a$iI:f!l m3$~. !lilli!!. ay~l1. I kWli ~ampaOO.n

~ £'1.][;Ji:l1i/ra'ulhMl·y:mg. bmi.<liIlWP s,udiaI:l: ~lJfI" S~ IH.tji! d\ln ~~~ i:Jm.ya :miI:iik;.!\I]ah.

dan memamkkamnu ke dalam SU'Tga ya.ng mengalir dt bawabnya sungat· $ungai. dan (tnemaSllkkannUI) ke temp.at .unggal yang balk di 5iltga ~A.dn. ItJI/(l'h k~bemntun:gan yang besar, (QS. ,61: ~ 2) Dan (ada lagJ) karunia lain yang ka!1m ~'Ukai (,ait«) pert'fJlcmgan dan Allah dan kememtngan y:ang de:kat (waktlmyaJ, Dan ~ampaikanlah beritagem.bira kepada or:ang·orang ya.ng berimal1.. (QS. 61iB)

Telah d.ikemukakan dalam hadin "Abdullah bin Salam, bahwapara Sahabat ....p.emah. hmdakbenanya kepada Rasulullah iJi· renrang am.aJ.perbuacan yan.g paling dis·ulai Allah ~ .sehlngga mereka. dapat menge:riakannya. Kemudian Allah Ta'ala menu~an S~:hlJt mi, di antaranya.. adaiah ayat ini, ~ r!-i :;"J$. ;; ~ .:.~G.i:. ~ ~;i ji,. '~Pl; ~fi~ ~." Ii·" ·"Hai orang· (l nmg yang birhritm, sukakaJjkam.I~ Akll tUJljukkan S.ltat1~ permagaan yang daptlt me:nyeJamat. bnmlJ. dati adzah yang p.r!dih~~" Kemudian Dia menjcl.:iSkan petniagaao hesar yangdapat rnengant:.ukan kepada tuju.:l.n dan menghindarkanbahaY<l, dengan firman.Ny':a:

. ,., '-or _.~ ~ ~ ~. ~J ~ jA. r r s. , -.._ . or ./I' ~,"....,._

.( ~"I~:·~'.;'OJI·«i',::,'i.:"'I>·<·",. '<W·i. . .:ill. l·"',·~' bJ J' . ~~' ~'.'). ,"'_r- r-- -, r ~- .. r- ~j ~y.. c..r:r:- ~ -~ j _:.rJJ 1.l~y l'

"Kamll berimCln kepada Allah ,'dan RasuJ.Nja dan be:rjihad di jalan Allah dmgan

harta dan: jiW4rn.t~.ltHI4h yang lebih baik bagirn.f$ jika k'anm mengetahuinya. " Yakni, lebih baikdaripada perniagaan. dunia dan b efS'USab .payih semtaberusaha untuknya SOli a.

Sel:mjutnya, AUah Ta.'ala. be,rfirmm, ~ ~fi.~::.;;~ "NiscrXyaAllah (~

akan mengampfmi dosa·doMlnll. "Yalmi, jib. kali~J]' I1lOOLge~ akan apa yam,g Ak:u

perintahkan dan mnjuklaIl.. kepada kilian,. maka Aku alan ampuni :k.esalahan

dan dosa kalian dan aku masukkan lilian ke dalaea Sutg'a, tempa't tinggal

yangbaJ;1;l.S ,dan de.rnjat yang tinggi. Oleh !:arena itu, Allah "fa 'ala Ilerfirman,

'" '~~il <;1 -"i~ " - ,'" . d -_ <""t:_;- 'I'.~(r; ,~·:.,r '< ,.... ,. cL .... ). "I""\_

'( ~ jr ~) <,l...iP ..:,......,. 1$.., <.r; . j .J'I" J ~._x r • r.$J-' ~w.- ~~J 'Y .van:

mel1Ul$tlkkttnm,,~ ke I:laldm Surga yang mengalir dibawahnja sungai·$11nga'i, dan tmema;mkkanmltj ke tempat tinggal yang baih di dalam Surga Adn. IrJ.d.ab ke· brntntt.ingdn yang roar. "

Setelah itu, AllahT a' ala llemrwan, ~ ~;..; ..,.~G ~ "Dan {ada ia:g~' .karunia lain yang kam« sitka;:," Maksudnya., Aku (AJ):aht *an memberikan tambahaa lain yangkalJian sukai, yaitu ~erupa, ~~) ~.)' ~I;; ~ ',.,;, "'Per, wlon,gan: d4ri Allah dan .kemenangom yang dekat (w$titnya), "Yakm jika kal..ian befferang.d:i jalan-Nya dan menolon:g agamanya, niscaya Dieakaa menjamin kemerumgan bagi kalian.

Dan fimtan·Ny.a, 4_ ~j ~ , "Dan: kemenangan yatlig dekact "Maksud.IIya, akan datangdengan segen.. Dan tambahan ini merupakm kebi;a.ikan du.nia yang disertakan den.gan kenikmaean ak.Wnt bagi. siapa s<Lja rant meneaati Allili dan Rasul-Nya senti menolo.!l\g Allah dan agama-Nya, Oleh kru-ena. itu, Dia berlirman, '* ~j:i~ ~--. ;j" 'Dan sampdikanlah .berita gembira kepada riirtt.ng- 01'ang yang .bmman.·"

~~~El[~~·.·.~.~··~·~.~· ~6=tA=.S=HS=H=AF=~F==~~·.~·~··=····=···.~~I~' ~~~

Hat (Jtang"otttng yang berima»; jadilah kamu pen()l{}ng~pen()lo'lg (4g41.na) A.lIah sebagaimana 'Isa pJttera Maryam. rdab berkata kepad4 peng.tbtpe~gikJttn:ya ya.ng setia: "Sfap'akah yang ,aklln m,~njadt penolong.penolooglm (ll1ltuk menegakkan ,agama) Allah?'_ Pen:gikllt-pengikut .Yd1l:g 5etUt itll bet» kata: '''Kamilah pe:nolong~penol(jng agatn4 A.Uab," 141;, sego!ongan dan Bani ISTail beriman dan segoion,gan (yang lain) kafir; maka Kitmi beriktttt .kektuaan .kepada ()ran;8"IJrang yan,g beriman terba,dap musuh-m:ttsuh luereka.lalrt meteka menjadi ()tang"orang y,ang m,enang, (QS, ,6,1;14)

Allah ~ berfirman, memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadipenolo.ng Allah dalam segala keadaan yamg mereka alami, haik meffia11Ul ucapan, perbuatan, jiwa., dan harta benda mereka, Dan Dia mernerinrahkan supaya mereka memenuhi seruaa Allah. dan Rasul-Nya, sebagaimana para pengikut setia 'Is a puvem_ Maryam memenuhi seruan tersebur kezikadia berbta kepadamereka, ~ .11 JIt5J\--::~J:;; ~ "Siapakab yang akan menjadi pei1.o!ortg.pen(Jlongh (untuli menegakkan agam.a) Alla.h. "Artinya, siapaksh y<Ul!g siap menjadl pen{llongl\w dalam berdalwah d.i. ja!an Allah J@? ~ ~;')y..~ J~" "Pmgjlmt·pengikutyangsetia itIlJ.j;yakn:ipara pengikut 'lsa_ betka.ta, ~ . .1, :~i.:;': ·~"Kamilab penolong.penolong .agama Alliih." Malssudnyil, kami y.u!,g akan menjadi penolongmu dalrun menjalankan risalahmu dan m.enjadi pendukungmu d:rlam menunaikan hal tersebut, O~eh kanona itu, Albh mengutus 'Isa kepada ummat manusia untuk menyeru otall.,g-orang di aegeri Syam dari kalangan Bani Israil dan Yunani, Dern.ilianpuia yMllig disabdakan Rasulullah ~ pada musim haj.i:

~~ .. i~.;. .• , .. _. .. :: tiI- ..... !~, = ~. :;:~ ... '''''',J' ,;:::.. • "'_Jl·~I..Il~ 'Il! ...

~" iJl r:~ JJ .~-..F tJ~' ,-rU ;iJ~~~, ~ '-I ~!1~J.':) ~»

,r ~~

« .~)J.lG~

"Siapa&.ah. orang yang akan me1indWl.gi dnriku.sei:uingga aku dapar menyampaikan risalah dari Rabb-ku karena o rang-o rnng Qunisyt:elah menghalangi jalanku untuk menyampaikaa risalah Rabb~ku?"i

j Diriwayarkan dalam kirab MUSlliId a/·Imam Abmnd, dari 3 abir bill' Abdillah .~.

169

61, ASH SHAflF

Seb.il'rr~ .AJl<lh ~ plU:ll .llle'f1empkru'lb~gifl!ya. ka'lll!IN. Aus d,aKhaz!I':lIj d.ui p'mddukMa.d.:ill_ah. Me'reb .. memb:xi.'~t t.el:iial!J1" m.e.ndUkue;g daiD. m.enjmjl" knn.l!lepadabd9JIJ,bi3!b.wa. m.ereka ~me1ind,tl!ll~ bellitl darri. {s~a :ptm),~p klilit .iiiullm {Ian kulit m1Jll:clh llilli.;w. beLiaiLI berhijrnh k~p'a.dJ;} ,lMlleka. Jtecib Rasulidaih. jJ.!oe.rm.]Ir.ul k.e,pailli!i.rne-.rek<t iJer.saIDai. p\';l!U Sl3!ha!o~t~elli.a1Jl,.me-.reh m~[l]~ikal:l )il1t1ji .me;reh" Ole.h kareil:la ~[11:1, m.e.1ffih ,diheli nama. o~~b. AIJ1k ,~ b,ui"Np deJ:igliD sebll@t:;liD, .t\_ti$h;at, diU:! istilah ilU~}!ldi ~bui!:ai'! ba;~ meri!!llli, semog ... AJlLd m.~cidIJai .md:l"

• , .11. L " ., _'1 '" >;- •. -~ ,. "-.' ~.. _. .•.• ,:-' ~ • ....":" lI.. .... _.

Firman . .ll.lli"![J! Tailllll, .~ •. ~ u. .:;JJi$' J J.~ .. '""l ~ V"~'u" ~W'; .l.~r~

~/~ J. - "L_ - ", .,~' ~-.-'. . J. ,_l~ .. _ . K . ~. - -.IL.&_ "'M'-'I- _ _L.

~<;;S. ...... ng.:m min .~~t .1·nliiU wri!?1o:m wI> ""\Ii ...... np rll\li!1l'g IIlI'ln) ""'t.". . liII>li!!lIwl"3,.

ketik;i,i1]S~ p~~ra M~ ~~P~lm ~aib ~b'~!lr;l!k~p,,<b b\l.!i!tUl~ }!"lffi;g jug;t ditiukiLIrlig oLeh :p~n peng;tn1l!!t 5l!tlmylt. a(b.~gokitligm di:!n 8m, Isrsil y;wg me:mhp<ltpetl!mjuk d:eogm iIJ.lll! yarngdibtlwmya. Tmpill ad!:! lIfib~ ]~y;t y~ :S~I1;:' sdlln:gg~.la k~ur d;m\ ap,~ j"lmg dia 1ham dan ~__gt.afi kWl~bi._:g,YI1l5ll:11ly<l, m~1J!~~ dliriXiy~ jl,l.g<l i '~pt1iMl~m,"mdv.ha

yang keji.. Merek~ i.tula.h Qrang<tnng Yoikudi. .~ Ailih.h mehkoat

me-.llfka sep:wjMJig.ZliI!Illim:~ hn. KJiamal; .. Amjil1lg1 sego~ PffigikllUly\~. ~g bel1lq bfrldlillallllfrhil/dap, dirWyarierl.~ men~'E ~rya!Jilldllbru ba.toLs :kiem'b[my:<!ll]iii;tlll]ai:l diibeHlm J\l]ah'fiL'~I.a.. Niemudim me[1fi.k~, t:e[l\':en1 bersi me:!l.j!ilJdJihehenp1 k.elompDkd= !:lo.lol:lJ~~ .. Bi'lhika:il ,d:i =1!ar:a~l\fJk~ ad!, ~s ~~~~ l:iiiliW'ot'Ju a<f~~.h ~~ Al!bh .. A& llti~ ,dij lUltl:@~, me~ yllflg ~il1km, dia te,rmasuk gaJ;h iSi!JTIl dari 'ttri:n:itll!S. aoak d'm rnh ~aI-ql1dJ,l$" ~.m ada 111;l~r-_g ~~t~ ~mw",~'l AliM. Darn $'~~~p. ~t!,l ~,"Iah di~g~g~ s~raci!l!ci d.d~ ~lli.In~ .w~Ni5aa".

. • • 1~ _L '. '_I ",' • •• ".. '" _'. ,'. "" ~ ",~. r_.' , ~ ,~

.iF.m:u.n 1'UIL:im T aiUa.~ ri'J» ,ji'. ~p. . .)i~ '1J.J.,j:u.,. Ma_ K<fm! ~,!;tan

Mf/al'a11; he:pia om~ig'~l'tt~ J!'4i11;g" benmao~ ~'etli'adao71 'ItMt$\J)t;,.m-J.lJt,h m~reka, ~

Yakn:~j Kotri rneH!beri'km !pe~olo!lig;l.!'! kep!ilda, melieb, I . 'r go]o.[Ig~l!I.-

goJj~ Nai'irnillli ymg memusum .merel:jl.~ ~u. !.~ , ;;l.aJu ~t:I. m~j.Ji ~r.mg:Qrang ~.!l.mt!llMngf ~ Yakw, atllill goJoagan-golOl1:1l.1lli. ter.s;dru,t, y~rl] d~!fi~ FSfI~~ N~bi M"h~~d ~. M;l];;a ~t M!.!h;1mm;!!:li 11, ~~. t1~rustii'!!mipil :m.embeb ke'be.rulitl!in se.hin&~ ,Al!IU. Ta ';d~, menutmgkan perinllaR"Nya,. se:daDg m.erli;\!k.:at:etll:p· da1:am keaWD5<epeIiti ilW, da[l g.eIil!eR!ll te.mkhlr m.ere'ka aan berp~rang me:laWi1!fl [l.1!jjail. 'b~ <]$l1! .~~ M~qa_m _" ~~];J~g~t!'!grfL!!~~l.~t$!1l'bi!Jl! t~l~ dl,t~!l,g1k1l!!! $e~~rnrm~i d~;1I;_1l] hd,tr 1:lJ~d1t~ $h1lhih. rdll4a~ a'lam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful