PENGENALAN

Pendidikan merupakan satu keperluan yang amat penting untuk menjamin kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Menurut Jashir (1975), taraf pendidkan yang tinggi sering dikaitkan dengan pekerjaan, pendapatan dan kedudukan sosial yang baik. Oleh itu, pencapaian akademik yang baik sering menjadi matlamat utama pelajar, ibu bapa dan juga pihak sekolah. Persoalannya, siapakah yang memainkan peranan penting yang membantu kearah pencapaian matlamat tersebut. Salah satu institusi yang penting dalam pendidikan selain sekolah ialah istitusi keluarga itu sendiri. Keluarga didefinisikan sebagai suatu kumpulan gabungan pemghuni yang terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak yang menjalankan fungsi-fungsi asas seperti memenuhi secara kolektif keperluan ekonomi ahli keluarga, memikul dan menunaikan tanggungjawab menyediakan pendidikan kepada anak-anak serta menyediakan keperluan asas kepada ahli-ahli keluarga. Sejak dilahirkan pembentukan sahsiah, sikap serta persepsi seseorang individu terhadap kehidupan akan datang banyak dipengaruhi oleh keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda, “Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci (fitrah), ibu bapanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” Latar belakang keluarga seperti status ekonomi, pegangan agama, budaya keluarga, sikap ibu bapa terhadap nilai pendidikan akan menjadi asas pembentukan identiti individu pelajar. Pendidikan pada peringkat awal yang diperolehi di rumah serta sokongan dan dorongan keluarga akan menjadi asas kepada kejayaan pelajar pada peringkat persekolahan seterusnya. Menurut Lumsden (1994): “Children’s home environment shapes the initial constellation of attitudes they develop toward learning. When parents nurture their children’s natural curiosity about the world by welcoming their questions, encouraging exploration, and familiarizing them with resources that can enlarge their world, they are giving their children the message that learning is worthwhile and frequently fun and satisfying.”

PERANAN KELUARGA DALAM PENDIDIKAN
1

Penglibatan keluarga terutama ibu bapa memainkan peranan penting dalam pendidikan. Penglibatan ibu bapa boleh didefinisikan sebagai penglibatan mereka dalam pendidikan atau sekolah. Ibu bapa boleh menyokong pendidikan anak-anak mereka dengan menghadiri aktiviti sekolah dan menyokong pendidikan anak mereka dengan menghadiri aktiviti sekolah dan memberi kerjasama kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Mereka juga boleh terlibat dengan membantu anak-anak dalam kerja rumah dengan cara memberikan bimbingan, menyediakan jadual belajar serta menjadikan diri mereka sebagai model yang boleh dicontohi oleh anak-anak mereka. Di luar kawasan sekolah pula ibu bapa boleh berperanan sebagai penyokong untuk sesebuah sekolah, misalnya melalui sokongan serta bantuan yang diberikan kepada aktiviti yang diadakan di sekolah atau di dalam kelas. Jika dilihat dari segi pembentukan psikologi dan perkembangan sosial anakanak, penglibatan ibu bapa dilihat sebagai faktor paling dominan dalam menentukannya. Perkara ini dilakukan melalui didikan serta suasana dalam sebuah keluarga. Persekitaran pembesaran yang baik akan membantu dalam pembinaan nilai-nilai peribadi mulia dalam diri anak-anak mereka. Hal ini dipelajari melalui pemerhatian terhadap keluarga dan ibu bapa mereka. Melalui pemerhatian tersebut kanak-kanak akan belajar untuk memahami dan seterusnya akan mengaplikasikannya. Pembelajaran secara tidak langsung ini akan mempengaruhi pembentukan psikologi dan perkembangan sosial anak-anak. Berdasarkan kepada definisi penglibatan ibu bapa yang merujuk kepada penglibatan mereka dalam pedidikan atau persekolahan anak-anak menunjukkan bahawa ibu bapa sememangnya merupakan pengaruh paling besar dalan menentukan tahap pencapaian anak-anak mereka dalam akademik. Pendidikan anak-anak boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pendidikan secara formal dan pendidikan secara tidak formal. Pendidikan secara formal boleh dirujuk sebagai pendidikan anak-anak di sekolah, iaitu pencapaian akademik mereka di sekolah, manakala pendidikan tidak formal ialah penglibatan pendidikan yang dipelajari oleh kanak-kanak di luar kawasan sekolah, seperti suasana persekitaran keluarga, dimana pembelajaran itu diperolehi melalui pemerhatian mereka yang biasanya melibatkan pengaruh ibu bapa atau dalam konteks yang lebih luas dalam lingkungan keluarga. Pendidikan tidak formal ini biasanya akan mempengaruhi 2

pembentukan psikologi dan perkembangan sosial. Perkembangan secara formal pula akan mempengaruhi tahap pencapaian akademik anak-anak mereka. Terdapat banyak kajian yang telah dilakukan di luar negara mengenai penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak. Misalnya, kajian yang telah dilakukan oleh Keith dan Keith, 1993; Baker dan Soden, 1997;Hoover-Dempsey dan Sandler 1997; dan Miedel dan Reynolds, 1999 menunjukkan bahawa peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak adalah penting. Ibu bapa merupakan pendorong berterusan dalam pendidikan anak-anak bermula ketika anak-anak masih kecil sehinggalah dewasa. Di samping itu, ibu bapa yang terlibat dalam aktiviti sekolah anak-anak mereka pula akan menunjukkan kesan positif terhadap idea dan pengetahuan mereka dalam membantu anak-anak mereka. Mereka merasakan bahawa perlu untuk mereka membantu anak-anak di rumah. Ibu bapa juga akan lebih faham mengenai apa yang diajar kepada anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa perlu untuk turut serta dalam program yang berlaku di sekolah. Misalnya, ibu bapa yang terlibat dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) menunjukkan keyakinan mereka dalam membentuk sesebuah keluarga. Ini membolehkan mereka juga akan turut berpengatahuan serta menjadikan rumah sebagai satu tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Pada masa yang sama ibu bapa akan menghargai sumbangan dan jasa guru yang terlibat sepenuhnya dalam pendidikan anak-anak mereka. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam memberikan dorongan dan menggalakkan anak-anak untuk belajar. Dorongan dan galakan tersebut boleh terdiri daripada pujian, dan hadiah sekiranya anak-anak mendapat keputusan yang cemerlang. Bagi anak yang tidak mendapat keputusan kurang baik pula ibu bapa perlulah memberikan sokongan dan perhatian kepadanya. Ibu bapa juga turut menyediakan kemudahan-kemudahan pembelajaran serta bahan bacaan tambahan untuk anak-anak mereka. Terdapat juga sesetengah keluarga yang kurang berkemampuan terpaksa berkorban seperti menggadaikan harta pusaka demi membolehkan anak mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya. Ini kerana mereka menyedari bahawa pendidikan adalah punca moboliti sosial yang penting bagi anak-anak mereka kelak. 3

BENTUK PENDIDIKAN

PENGLIBATAN

KELUARGA

YANG

PERLU

DALAM

Mengambil Berat (caring) Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak sama ada secara langsung atau tidak langsung amat diperlukan. Hal ini kerana, penglibatan ibu bapa menentukan pencapaian akademik dan keperibadian anak-anak mereka. Antara penglibatan yang dimaksudkan ialah mengambil berat (caring) terhadap diri anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa perlu melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak sejak awal lagi. Menurut Rozumah Baharudin dan Sarimah Hashim penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak mereka bermula sejak awal lagi, iaitu di peringkat Tadika, atau Tabika. Menurut Hess dan Croft (1972), ibu bapa perlu untuk melibatkan diri dalam program prasekolah kerana ibu bapa merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pendidikan awal kanak-kanak. Situasi ini memperlihatkan sikap ambil berat ibu bapa. Salah satu daripada cara yang dilakukan oleh ibu bapa ialah dengan menghantar dan menjemput anak-anak di prasekolah. Melalui cara ini, ibu bapa dapat merapatkan diri dengan pihak prasekolah dan mengetahui apa yang berlaku dalam institusi berkenaan. Menurut Swick di dalam Early Childhood Education Journal, vol.35, perbuatan mengambil berat ialah perlakuan tinggal dalam suasana yang dihubungkan dengan sayang-menyayangi antara satu sama lain. Perbuatan ini menjadi faktor kekuatan dalam semua aspek kehidupan. Ini bermakna semua orang perlu mengamalkan kasih-sayang dan menjadikan kasih-sayang sebagai satu jalan untuk menjalani kehidupan. Ini akan menerbitkan perasaan mengambil berat kepada ahli keluarga. Oleh yang demikian, seluruh ahli keluarga akan berkongsi segala-galanya seperti berkongsi kegembiraan dan menyelesaikan masalah bersama-sama, dengan ini suasana harmoni dapat diwujudkan. 4

Shore (1999) berkata bahawa “Saya melihat kuasa sebuah keluarga ditempat saya membesar dalam mempengaruhi kehidupan seorang kanak-kanak. Saya selalu melihat ibu bapa saya sebagai individu yang sangat mengambil berat dengan menolong sesiapa yang memerlukan. Kesopanan dan sensitiviti mereka ada pada diri saya pada hari ini. Sifat ini adalah kerana saya membesar dengan melihat kasih-sayang yang mereka berikan kepada saya dan orang lain. Sesungguhnya, sikap mengambil berat yang dibentuk dalam keluarga akan mendidik kita untuk mengaplikasikannya dalam masyarakat. Kenyataan Shore ini menunjukkan bahawa didikan serta asuhan yang diterapkan dalam diri anak-anak akan mempengaruhi kehidupan dan cara mereka berfikir. Anak-anak akan belajar daripada ibu bapa sama ada secara langsung atau tidak langsung. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa didikan serta suasana keluarga yang baik akan memberi kesan positif terhadap pembentukan peribadi anak-anak. Perasaan saling menyayangi akan menerbitkan sikap mengambil berat antara satu sama lain.

Sokongan sosial (Social Support). Sokongan sosial ialah kemampuan seseorang dalam mengambil berat terhadap orang lain, dan membiarkan mereka tahu bahawa kita mengambil berat dan sayang akan mereka. Maxime L.Clark dalam Education and Urban Society Journal/November 1991, menyatakan bahawa sokongan keluarga merupakan sistem paling penting dalam mempengaruhi perkembangan sosial, pembentukan psikologi serta akademik kanak-kanak. Greenbergh, Siegel dan Leith (1983) mengatakan keluarga ialah perkara paling penting dalam menyokong atau membantu pelajar dalam segala aspek. Kepuasan hidup dan keyakinan diri adalah berhubungan secara positif untuk mencapai kualiti perhubungan yang baik dengan keluarga. Melalui pernyataan di atas, dapat dilihat bahawa kualiti perhubungan yang baik dengan keluarga dapat dibentuk melalui cara seperti pembahagian masa dalam kehidupan seharian mereka. Biasanya seorang kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke bawah lebih banyak menghabiskan masa bersama ibu bapa mereka. Oleh

5

itu, melalui masa yang terluang ini, dapat digunakan oleh ibu bapa untuk mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Melalui pernyataan ini, Clark menyokong bahawa penglibatan ibu bapa dalam mempengaruhi pencapaian akademik adalah sangat penting. Ibu bapa sentiasa mahu anak-anak mereka berjaya dalam pelajaran sama ada memasuki kolej, universiti atau menyambung pengajian mereka ke tahap yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pengurusan keluarga adalah faktor penting dalam meningkatkan prestasi akedemik seorang kanak-kanak. Penglibatan ibu bapa dalam mempengaruhi perkembangan mental anak-anak akan mempengaruhi pencapaian mereka dalam akademik.

KESIMPULAN Kesimpulannya, penglibatan ibu bapa amat mempengaruhi tahap pencapaian akademik, perkembangan sosial dan pembentukan psikologi anak-anak. Penglibatan ibu bapa ini merangkumi penglibatan mereka di rumah, dan penglibatan mereka di sekolah, iaitu dari segi pembelajaran anak-anak. Di rumah, penglibatan ibu bapa lebih menjurus kepada pembentukan psikologi anak-anak mereka yang dilakukan melalui didikan serta asuhan. Ibu bapa perlu menjadi model kepada anak-anak kerana proses pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan berkait rapat dengan persekitaran mereka. Pemerhatian pada peringkat awal, iaitu semasa masih kecil akan mempengaruhi perkembangan mereka seterusnya. Oleh itu, ibu bapa perlu membentuk suasana harmoni melalui perhatian, kasih-sayang kepada anak-anak mereka agar perkembangan mereka tidak terganggu yang akan memberi kesan negatif kepada mereka. Menurut Pena (2000) penglibatan ibu bapa di sekolah pula dilakukan dengan cara mengambil berat akan pelajaran mereka, memberi galakan dan dorongan serta bekerjasama dengan pihak sekolah. Penglibatan ibu bapa banyak memberi kesan positif kepada pelajar, sekolah dan ibu bapa sendiri. Bagi pelajar, kesan paling utama ialah dapat meningkatkan pencapaian akademik, manakala bagi pihak sekolah pula, penglibatan ibu bapa dapat meningkatkan kualiti sekolah dan bagi ibu bapa sendiri, ia dapat memupuk sifat yang lebih baik terhadap pendidikan.

6

Namun begitu terdapat juga kekangan yang menyebabkan ibu bapa mengabaikan dan kurang melibatkan diri dalam pendidikan anak-anak mereka, walhal penglibatan ibu bapa amat penting terhadap pencapaian akademik dan pembentukan peribadi anak-anak mereka. Terdapat ibu bapa yang tidak mampu melaksanakan tangunggjawab menyekolahkan anak-anak mereka kerana kemiskinan menyebabkan Keperluan persekolahan anak-anak mereka tidak terurus. Ini sekaligus menyebabkan berlakunya keciciran dalam kalangan pelajar sendiri. Menurut Downey (2002), anak-anak akan menunjukkan prestasi cemerlang di sekolah sekiranya pembelajaran mereka tidak diganggu oleh masalah lain seperti kelaparan, penyakit fizikal dan masalah kesihatan yang lain.

SUMBER RUJUKAN

Faridah Abu Hassan (Dr.), Naimah Ishak (Dr.), Hamidah Yusof (Dr.) dan Habibah Abdul Rahim (Dr.), Disember 2005. Kemiskinan dan Pendidikan: Perubahan Minda Orang Melayu kearah Kecemerlangan Pendidikan Akademik. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid 7, 25 – 56. Kamaruddin Hj. Kachar, 1989. Pendidikan & Masyarakat, Teks Publishing Sdn. Bhd & Penerbit ASAS Sdn. Bhd : Kuala Lumpur. Koh Boh Boon, April 1975. Sikap-sikap Ibu Bapa dan Pencapaian Rendah Muridmurid Sekatbudaya. Bulletin on Current Issues in Education : Masalah Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Bil. 5, 77-81. Mok Soon Sang, 2001. Pendidikan di Malaysia : Untuk Diploma Perguruan Semester 2 (Edisi 8), Kumpulan Budiman Sdn. Bhd :Subang Jaya. Siti Nor Yaakob, Ariffin Nopiah, Ahmad Hariza Hashim, Abdullah Al-Hadi Muhamed dan Anuar Ahmad, 1990. Perkaitan beberapa Faktor Latar Belakang Keluarga

7

dengan Pencapaian Akademik Pelajar. Jurnal Pendidikan Guru, Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia, Bil. 6, 87 – 97. T. Marimuthu, 1990. Pengenalan Sosiologi Pendidikan, Fajar Bakti: Petaling Jaya.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful